Garmin | GPSMAP® 276Cx | User manual | Garmin GPSMAP® 276Cx Korisnički priručnik

Garmin GPSMAP® 276Cx Korisnički priručnik
GPSMAP 276Cx
®
Korisnički priručnik
© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , GPSMAP i TracBack trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. BaseCamp™ i Garmin Express™
trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. microSD i logotip microSDHC trgovački
su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima. Wi‑Fi zaštićen je znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
Broj modela: A03023
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Tipke ........................................................................................... 1
Glavne stranice ...................................................................... 1
Prikaz glavnog izbornika ........................................................ 1
Informacije o bateriji .................................................................... 1
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije ..................... 1
Uključivanje načina rada za štednju baterije .......................... 1
Dugotrajna pohrana ............................................................... 1
Umetanje AA baterija ............................................................. 1
Umetanje baterije ................................................................... 2
Uključivanje uređaja .................................................................... 2
Podešavanje pozadinskog osvjetljenja i glasnoće ...................... 2
Podrška i nadogradnja ................................................................ 2
Postavljanje aplikacije Garmin Express ................................. 2
Povezane značajke......................................................... 2
Zahtjevi za funkcije povezivosti .................................................. 2
Postavljanje Wi‑Fi veze .............................................................. 3
Povezivanje s bežičnom mrežom .......................................... 3
Uparivanje pametnog telefona s uređajem ................................. 3
Telefonske obavijesti .................................................................. 3
Prikaz telefonskih obavijesti ................................................... 3
Skrivanje obavijesti ................................................................ 3
Signali GPS satelita........................................................ 3
Primanje satelitskih signala ........................................................ 3
Promjena satelitskog prikaza ...................................................... 3
Isključivanje GPS-a ..................................................................... 3
Simuliranje lokacije ..................................................................... 3
Omogućavanje sustava GLONASS i WAAS .............................. 3
Međutočke, rute i trase.................................................. 4
Točke .......................................................................................... 4
Stvaranje točke ...................................................................... 4
Traženje točke ....................................................................... 4
Projekcija točke ...................................................................... 4
Navigacija do točke ................................................................ 4
Povećanje preciznosti lokacije točke ..................................... 4
Uređivanje točke .................................................................... 4
Uređivanje kategorije ............................................................. 4
Brisanje točke ........................................................................ 4
Rute ............................................................................................ 4
Stvaranje rute ......................................................................... 4
Aktiviranje rute ....................................................................... 4
Kopiranje rute ......................................................................... 4
Uređivanje naziva rute ........................................................... 4
Uređivanje rute ....................................................................... 5
Brisanje rute ........................................................................... 5
Navigacija spremljenom rutom ............................................... 5
Pregled aktivne rute ............................................................... 5
Zaustavljanje navigacije ......................................................... 5
Preokretanje rute ................................................................... 5
Obilazak ................................................................................. 5
Planiranje rute ........................................................................ 5
Trase ........................................................................................... 5
Snimanje traga ....................................................................... 5
Pregled aktivnog traga ........................................................... 5
Spremanje aktivnog traga ...................................................... 5
Brisanje aktivnog traga .......................................................... 5
Brisanje traga ......................................................................... 5
Navigacija po spremljenom tragu ........................................... 5
Arhivirani tragovi .................................................................... 5
Navigacija........................................................................ 6
Izbornik Traženje ........................................................................ 6
Navigacija prema odredištu ........................................................ 6
Sadržaj
Zaustavljanje navigacije .............................................................. 6
Pronalaženje lokacije po nazivu ................................................. 6
Pronalaženje lokacije u blizini druge lokacije ............................. 6
Navigacija pomoću kompasa ...................................................... 6
Kalibracija kompasa ............................................................... 6
Pokazivač kursa ..................................................................... 6
Navigiranje pomoću karte ........................................................... 6
Navigacija pomoću funkcije TracBack® ..................................... 6
Značajke izbjegavanja ceste ...................................................... 6
Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u
moru ............................................................................................ 7
Grafikon nadmorske visine ......................................................... 7
Kretanje prema točki na grafikonu nadmorske visine ............ 7
Promjena vrste grafikona ....................................................... 7
Kalibracija barometarskog visinomjera .................................. 7
Putno računalo ............................................................................7
Ponovno postavljanje putnog računala .................................. 7
Stranica Autocesta ...................................................................... 7
Slike BirdsEye................................................................ 7
Kalendari i podaci o vremenu....................................... 7
Pregledavanje kalendara ............................................................ 7
Pregled informacija o morskim mijenama ................................... 7
Pregledavanje podataka o nebu i almanaha .............................. 8
Pregledavanje trenutnih vremenskih uvjeta i prognoze .............. 8
Prilagođavanje uređaja.................................................. 8
Prilagođavanje podatkovnih polja ............................................... 8
Prilagođavanje izgleda stranice .................................................. 8
Konfiguriranje karata ................................................................... 8
Postavljanje karte ....................................................................... 8
Općenite postavke karte ........................................................ 8
Postavke karte ....................................................................... 8
Pomorske postavke ............................................................... 8
Nautičke navigacijske postavke ............................................. 9
Postavke putnog računala .......................................................... 9
Postavke stranice Autocesta ...................................................... 9
Postavke alarma ......................................................................... 9
Postavke GPS satelita ................................................................ 9
Postavke sustava ........................................................................ 9
Postavke serijskog sučelja ..................................................... 9
Postavke zaslona ........................................................................ 9
Postavke izrade rute ................................................................. 10
Postavke tragova ...................................................................... 10
Postavke visinomjera ................................................................ 10
Postavke zvuka ......................................................................... 10
Postavke ANT+® senzora ........................................................ 10
Postavke mjerača vremena ...................................................... 10
Postavke vremena .................................................................... 10
Mijenjanje mjernih jedinica ........................................................ 10
Postavke lokacije ...................................................................... 10
Vraćanje svih zadanih postavki ................................................ 11
Informacije o uređaju................................................... 11
Postupanje s uređajem ............................................................. 11
Čišćenje uređaja .................................................................. 11
Neobavezni dodaci za fitness ................................................... 11
Uparivanje ANT+ senzora .................................................... 11
Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s uređajem
Garmin ................................................................................. 11
Upravljanje podacima ............................................................... 11
Vrste datoteka ...................................................................... 11
Postavljanje memorijske kartice ........................................... 11
Priključivanje uređaja na računalo ....................................... 12
Prijenos datoteka na vaš uređaj .......................................... 12
Brisanje datoteka ................................................................. 12
Iskopčavanje USB kabela .................................................... 12
Specifikacije .............................................................................. 12
i
Indeks............................................................................ 13
ii
Sadržaj
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Pregled uređaja
obratno, držite PAGE. Način rada određuje koje se glavne
stranice prikazuju.
Nautički način rada: Prema zadanim postavkama u nautičkom
načinu rada prikazuje se pet glavnih stranica: karta, kompas,
autocesta, aktivna ruta i podaci o položaju. U postavkama
prikaza možete uključiti stranicu visinomjera (Postavke
zaslona, stranica 9).
Automobilski način rada: Prema zadanim postavkama u
automobilskom načinu rada prikazuju se dvije glavne
stranice: karta i putno računalo. U postavkama prikaza
možete uključiti stranicu autoceste, kompasa i visinomjera
(Postavke zaslona, stranica 9).
Prikaz glavnog izbornika
Na glavnoj stranici dvaput pritisnite MENU kako biste otvorili
glavni izbornik.
À
Á
Â
Ã
Ä
D-prsten poklopca baterija
Informacije o bateriji
Utor za microSD karticu (ispod vratašca odjeljka za baterije)
UPOZORENJE
Raspon temperature za uređaj može biti veći od raspona radnih
temperatura nekih baterija. Alkalne se baterije mogu raspuknuti
na visokim temperaturama.
Baterije nemojte vaditi pomoću oštrih predmeta.
MCX priključak za GPS antenu (ispod zaštitnog poklopca)
Mini-USB priključak (ispod zaštitnog poklopca)
Priključak za napajanje za dodatne nosače
Tipke
OPREZ
Za ispravnu reciklažu baterija obratite se lokalnoj tvrtki za
zbrinjavanje otpada.
OBAVIJEST
Alkalne baterije smanjivanjem temperature gube značajnu
količinu kapaciteta. Prilikom rukovanja uređajem na
temperaturama ispod ništice koristite litijske baterije.
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije
OUT
IN
Odaberite za povećavanje ili smanjivanje stranice karte.
PAGE
Odaberite za kretanje redom kroz glavne stranice i za
povratak na početnu stranicu.
Držite za prebacivanje između automobilskog načina rada i
nautičkog načina rada.
QUIT
Odaberite za kretanje kroz glavne stranice obrnutim
redoslijedom, za povratak na prethodnu vrijednost u polju za
unos podataka ili za otkazivanje funkcije.
ENTER Odaberite za potvrđivanje poruka i odabir opcija.
MARK Držite za označavanje točke.
MENU Odaberite za otvaranje izbornika za stranicu.
Dvaput pritisnite kako biste otvorili glavni izbornik.
Držite za uključivanje i isključivanje uređaja.
Odaberite za podešavanje pozadinskog osvjetljenja i glasnoće
vanjskih zvučnika.
FIND
Odaberite za pronalaženje odredišta.
NAV
MOB
Odaberite za otvaranje opcija navigacije.
U nautičkom načinu rada držite za stvaranje situacije Čovjek u
moru (MOB) i početak navigacije do lokacije čovjeka u moru.
U automobilskom načinu rada držite kako biste otvorili stranicu
sljedećeg skretanja i reproducirali glasovno upozorenje za
sljedeće skretanje.
Odaberite za kretanje, označavanje opcija i pomicanje
pokazivača.
Glavne stranice
Kako biste se kretali kroz glavne stranice, odaberite PAGE, a
kako biste prebacivali način rada iz automobilskog u nautički i
Uvod
Kako biste produžili vijek trajanja baterije, možete poduzeti
nekoliko koraka.
• Smanjite pozadinsko osvjetljenje (Podešavanje pozadinskog
osvjetljenja i glasnoće, stranica 2).
• Skratite trajanje pozadinskog osvjetljenja (Postavke zaslona,
stranica 9).
• Koristite način rada za štednju baterije (Uključivanje načina
rada za štednju baterije, stranica 1).
• Smanjite brzinu iscrtavanja karte (Postavke karte,
stranica 8).
• Isključite GLONASS (Omogućavanje sustava GLONASS i
WAAS, stranica 3).
Uključivanje načina rada za štednju baterije
Možete koristiti načina rada za štednju baterije kako biste
produžili vijek trajanja baterije.
Odaberite Postavljanje > Prikaz > Ušteda energije baterije
> Uključi.
Za vrijeme načina rada za štednju baterije zaslon će se isključiti
nakon isteka vremena pozadinskog osvjetljenja. Možete
odabrati kako biste uključili zaslon i možete dvaput pritisnuti
za prikaz stranice o statusu.
Dugotrajna pohrana
Izvadite baterije ako ne namjeravate koristiti uređaj duže
vrijeme. Pri uklanjanju baterija pohranjeni se podaci ne gube.
Umetanje AA baterija
Umjesto baterije (Umetanje baterije, stranica 2) možete
upotrijebiti alkalne, NiMH ili litijske AA baterije. To je korisno kad
ste na putu i ne možete napuniti bateriju. Za najbolje rezultate
koristite NiMH ili litijske baterije.
1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
2 Umetnite tri AA baterije i pazite na polaritet.
1
Uključivanje uređaja
Držite
.
Podešavanje pozadinskog osvjetljenja i
glasnoće
3 Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru
kazaljke na satu.
Umetanje baterije
1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
2 Pronađite metalne kontakte na kraju litij-ionske baterije.
3 Umetnite bateriju u odjeljak s kontaktima prema naprijed.
Možete smanjiti svjetlinu pozadinskog osvjetljenja kako biste
produžili vijek trajanja baterije. Ako s uređajem upotrebljavate
vanjski zvučnik s 12/24-voltnim adapterskim kabelom, možete
podesiti razinu glasnoće audioizlaza.
1 Odaberite .
2 Odaberite ili za podešavanje osvjetljenja.
3 Odaberite ili za podešavanje glasnoće.
4 Odaberite ENTER.
Podrška i nadogradnja
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) omogućuje
jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje.
• Registracija proizvoda
• Priručnici za proizvode
• Nadogradnja softvera
• Prijenos podataka na Garmin Connect™
• Nadogradnja karte ili staze
4 Pritisnite bateriju na mjesto.
5 Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru
kazaljke na satu.
Punjenje kompleta baterija
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
Nemojte koristiti uređaj za punjenje baterije koju nije isporučio
Garmin . Ako pokušate puniti bateriju koju nije isporučio Garmin,
može doći do štete na uređaju i poništavanja jamstva.
®
Prije priključivanja USB kabela u uređaj, možda ćete morati
ukloniti opcijske dodatke za montiranje.
NAPOMENA: Uređaj se neće puniti ako se nalazi izvan
odobrenog raspona temperature (Specifikacije, stranica 12).
Bateriju možete puniti putem standardne zidne utičnice ili USB
priključka na računalu.
1 Izvucite zaštitni poklopac À iz mini-USB priključka Á.
2 Priključite manji kraj USB kabela u mini-USB priključak.
3 Priključite USB kraj kabela u AC adapter ili USB priključak na
računalu.
4 Po potrebi priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu.
Kada ga povežete s izvorom napajanja, uređaj će se uključiti.
5 Napunite bateriju do kraja.
Uklanjanje kompleta NiMH baterija
UPOZORENJE
Baterije nemojte vaditi pomoću oštrih predmeta.
1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
2 Jednu stranu kompleta baterija povucite prema gore.
2
Postavljanje aplikacije Garmin Express
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite www.garmin.com/express.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Povezane značajke
Funkcije povezivosti dostupne su za vaš GPSMAP 276Cx
uređaj kada uređaj povežete s kompatibilnim pametnim
telefonom koji koristi Bluetooth bežičnu tehnologiju. Za neke je
funkcije na povezani pametni telefon potrebno instalirati
aplikaciju Garmin Connect Mobile. Dodatne informacije potražite
na stranici www.garmin.com/apps. Neke funkcije dostupne su
kada uređaj povežete s bežičnom mrežom.
Telefonske obavijesti: Prikazuje obavijesti s telefona i poruke
na vašem GPSMAP 276Cx uređaju.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje
putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz
podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect: Automatski šalje vašu
aktivnost na vaš Garmin Connect račun čim završite sa
snimanjem te aktivnosti.
Softverske nadogradnje: Omogućuje nadogradnju softvera
uređaja.
Vrijeme: Omogućuje prikaz trenutnih vremenskih uvjeta i
vremenske prognoze.
®
Zahtjevi za funkcije povezivosti
Za neke je funkcije potreban pametni telefon i posebna
aplikacija na pametnom telefonu.
Funkcija
Povezivanje s
uparenim pametnim
telefonom pomoću
aplikacije Garmin
Connect Mobile
Povezivanje s
Wi‑Fi mrežom
Prijenos aktivnosti na
Garmin Connect
Da
Da
Nadogradnja softvera
Da
Da
Preuzimanje EPO
datoteka
Da
Da
®
Povezane značajke
Funkcija
Povezivanje s
uparenim pametnim
telefonom pomoću
aplikacije Garmin
Connect Mobile
Povezivanje s
Wi‑Fi mrežom
Geocache podaci u
stvarnom vremenu
Da
Da
Meteorološki radar
Da
Da
Vremenski uvjeti i
prognoze
Da
Ne
Telefonske obavijesti
Da*
Ne
LiveTrack
Da
Ne
®
Signali GPS satelita
Nakon što ga uključite, uređaj automatski počinje tražiti satelite.
Prikazuje se GPS stranica dok jedinica prikuplja signale satelita i
pronalazi fiksirani signal, što traje svega nekoliko minuta.
*Uređaj prima obavijesti telefona izravno s uparenog iOS
pametnog telefona i putem aplikacije Garmin Connect Mobile na
Android™ pametnom telefonu.
®
Postavljanje Wi‑Fi veze
Prije no što možete upotrebljavati Wi‑Fi funkcije, morate
postaviti Wi‑Fi vezu pomoću Garmin Express aplikacije.
1 Posjetite web-mjesto www.garmin.com/express i preuzmite
Garmin Express aplikaciju.
2 Odaberite uređaj.
3 Odaberite Alati > Uslužni programi.
4 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili Wi‑Fi vezu
pomoću Garmin Express aplikacije.
Povezivanje s bežičnom mrežom
1 Iz glavnog izbornika odaberite Postavljanje > Wi-Fi.
2 Prema potrebi odaberite Wi-Fi kako biste omogućili Wi‑Fi
tehnologiju.
Odaberite
Dodaj mrežu.
3
4 Odaberite bežičnu mrežu s popisa.
5 Prema potrebi unesite lozinku.
Uređaj pohranjuje mrežne informacije i povezuje se automatski
nakon povratka na ovu lokaciju.
Uparivanje pametnog telefona s uređajem
Svoj GPSMAP 276Cx uređaj trebate upariti izravno u aplikaciji
Garmin Connect Mobile.
1 Postavite kompatibilni pametni telefon na udaljenost manju
od 10 m (33 ft) od uređaja.
2 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
3 Za stvaranje računa pomoću adrese e-pošte slijedite upute
na zaslonu i povežite GPSMAP 276Cx uređaj i račun.
4 S glavnog izbornika uređaja odaberite Postavljanje >
Bluetooth > Uključi > Upariv.mobil.uređ..
Nakon uspješnog uparivanja pojavljuje se poruka, a uređaj se
automatski sinkronizira s pametnim telefonom.
Telefonske obavijesti
Za telefonske obavijesti potrebno je upariti kompatibilni pametni
telefon s uređajem GPSMAP 276Cx. Kada telefon primi poruku,
poslat će obavijest na vaš uređaj.
Prikaz telefonskih obavijesti
Prije prikazivanja telefonskih obavijesti potrebno je upariti uređaj
s kompatibilnim pametnim telefonom.
1 Iz glavnog izbornika odaberite Poruka.
2 Odaberite obavijest.
Signali GPS satelita
Skrivanje obavijesti
Primljene se poruke prema zadanim postavkama prikazuju na
zaslonu uređaja. Možete sakriti obavijesti kako se ne bi
prikazivale.
U glavnom izborniku odaberite Postavljanje > Bluetooth >
Obavijesti > Sakrij.
Primanje satelitskih signala
Prije korištenja funkcija GPS navigacije morate pronaći
satelitske signale.
Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti
satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno
da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika,
među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste
zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na
nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja
navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog
uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski
signal pronađe.
1 Uključite uređaj.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Lociranje satelitskih signala može potrajati od 30 do 60
sekundi.
3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih
zgrada i stabala.
Promjena satelitskog prikaza
1 Iz glavnog izbornika odaberite GPS.
2 Odaberite MENU.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Trag gore za promjenu prikaza satelita tako da
je vaš trenutačni trag usmjeren prema vrhu zaslona.
• Za prikaz svakog satelita i snage njegovog signala
jedinstvenom bojom odaberite Višebojni prikaz.
Isključivanje GPS-a
Ako želite zaustaviti praćenje lokacije na kojoj se nalazite,
možete isključiti GPS.
1 Iz glavnog izbornika odaberite GPS.
2 Odaberite MENU > Koristi uz isključeni GPS.
Simuliranje lokacije
GPS možete isključiti ako želite raditi promjene na točkama i
rutama ili produljiti trajanje baterije. Ako na karti želite vidjeti
svoju trenutnu lokaciju, možete je ručno postaviti.
1 Iz glavnog izbornika odaberite GPS.
2 Odaberite MENU > Koristi uz isključeni GPS.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Koristi.
Omogućavanje sustava GLONASS i WAAS
Možete omogućiti satelitski sustav za globalnu navigaciju
(GLONASS) odnosno ruski satelitski sustav kako bi vam bilo
dostupno više satelita. Kad se sustav koristi u situacijama gdje
je vidljivost neba loša, npr. u području s visokim zgradama, ova
konfiguracija može se koristiti u kombinaciji s GPS-om kako
biste dobili preciznije podatke o položaju.
3
Možete omogućiti sustav Wide Area Augmentation System
(WAAS) iz Sjeverne Amerike, koji pruža preciznije informacije o
GPS položaju. Kad upotrebljavate WAAS, uređaju treba dulje
vrijeme za pronalaženje satelita.
1 Iz glavnog izbornika odaberite MENU > GPS.
2 Odaberite Omogući GLONASS ili Omogući WAAS.
Međutočke, rute i trase
Točke
Međutočke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke
označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili. Možete im
dodati pojedinosti o lokaciji poput naziva, nadmorske visine ili
dubine.
Možete dodati .gpx datoteku koja sadrži točke tako da datoteku
prenesete u GPX mapu (Prijenos datoteka na vaš uređaj,
stranica 12).
Stvaranje točke
Trenutnu lokaciju možete spremiti kao točku.
1 Držite MARK.
2 Prema potrebi promijenite naziv ili druge podatke.
3 Odaberite OK.
Traženje točke
1 Odaberite FIND > Točke.
2 Prema potrebi odaberite MENU kako biste suzili pretragu.
3 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
• Za traženje u blizini trenutačne lokacije odaberite Pronađi
najbliži.
• Za traženje pomoću naziva točke odaberite Pronađi
prema nazivu.
• Za traženje pomoću kategorije točke odaberite Odabir
kategorije.
• Za traženje pomoću simbola točke odaberite Odaberi
simbol.
• Za traženje blizu točke na karti odaberite Blizu druge.
4 Odaberite točku s popisa.
Projekcija točke
Možete stvoriti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera
od označene lokacije do nove lokacije.
1 U glavnom izborniku dodirnite Točke.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite MENU > Projiciraj točku.
4 Po potrebi odaberite Od kako biste izmijenili označenu
lokaciju.
5 Unesite udaljenost.
6 Unesite smjer.
7 Odaberite Spremi.
8 Odaberite Sljedeće.
Navigacija do točke
1 Odaberite FIND > Točke.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite Idi na.
Povećanje preciznosti lokacije točke
Lokaciju točke možete dodatno prilagoditi radi veće preciznosti.
Prilikom određivanja prosjeka uređaj uzima nekoliko očitanja na
istoj lokaciji i koristi prosječnu vrijednost kako bi bio precizniji.
1 U glavnom izborniku odaberite Točke.
2 Odaberite točku.
4
3
4
5
6
7
Odaberite MENU > Prosječna lokacija.
Pomaknite se na lokaciju točke.
Odaberite Početak.
Slijedite upute na zaslonu.
Kada statusna traka pouzdanosti dostigne 100 %, odaberite
Spremi.
Za najbolje rezultate prikupite 4 do 8 uzoraka za točku čekajući
najmanje 90 minuta između uzoraka.
Uređivanje točke
1 Odaberite Točke.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite stavku za uređivanje, kao što je naziv.
4 Unesite nove informacije i odaberite Gotovo.
Uređivanje kategorije
1 Odaberite Točke > MENU > Uređivanje kategorija.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite kategoriju.
• Odaberite Dodaj.
3 Prema potrebi uredite ime.
4 Prema potrebi odaberite Prikaži na karti.
5 Prema potrebi odaberite Koristi kao zadano.
Brisanje točke
1 Iz glavnog izbornika odaberite Točke.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite Izbriši.
Rute
Ruta je niz međutočaka ili lokacija koje vas vode do konačnog
odredišta.
Stvaranje rute
1 Iz glavnog izbornika odaberite Ruta > Stvori rutu.
2 Odaberite praznu liniju.
3 Odaberite kategoriju.
4 Odaberite prvu točku na ruti.
5 Odaberite OK.
6 Ponovite za sve točke na ruti.
Aktiviranje rute
Možete aktivirati rutu za početak navigacije.
1 Iz glavnog izbornika odaberite Ruta.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite MENU > Aktiviraj rutu.
Vaša se ruta na karti prikazuje kao grimizna linija.
Kopiranje rute
Možete kopirati postojeću rutu.
1 Iz glavnog izbornika odaberite Ruta.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite MENU > Kopiraj rutu.
Ruta se duplicira i prikazuje na popisu.
Uređivanje naziva rute
Naziv rute možete promijeniti kako bi bio upečatljiviji.
Iz glavnog izbornika odaberite Ruta.
Odaberite rutu.
Odaberite naziv rute.
Unesite novi naziv.
1
2
3
4
Međutočke, rute i trase
Uređivanje rute
Možete dodati, ukloniti ili promijeniti redoslijed točki na ruti.
1 Iz glavnog izbornika odaberite Ruta.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite točku na ruti.
4 Odaberite MENU.
5 Odaberite opciju:
• Za umetanje dodatne točke na ruti odaberite Umetni
točku.
• Za promjenu redoslijeda točki na ruti odaberite Pomakni
točku i upotrijebite tipke sa strelicama.
• Za uklanjanje točke iz rute odaberite Brisanje točke.
Brisanje rute
1 Iz glavnog izbornika odaberite Ruta.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite MENU > Izbriši rutu.
Navigacija spremljenom rutom
1 Odaberite NAV > Navigiraj rutom.
2 Odaberite rutu.
Pregled aktivne rute
1 Prilikom navigacije rutom na glavnom izborniku odaberite
Ruta > Aktivno.
2 Odaberite točku na ruti.
3 Odaberite Karta za prikaz rute na karti.
Zaustavljanje navigacije
Odaberite NAV > Zaustavi navigaciju.
Preokretanje rute
Ako želite navigirati rutom u obrnutom smjeru, možete zamijeniti
početnu i završnu točku rute.
1 Iz glavnog izbornika odaberite Ruta.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite MENU > Okreni.
Obilazak
Prilikom navigacije rutom možete zaobići radove na cesti ili
druge prepreke.
1 Prilikom navigacije stazom u cestovnom načinu rada
odaberite NAV > Obilazak.
2 Odaberite dužinu obilaska.
Uređaj ponovno izračunava rutu.
Planiranje rute
Unesite informacije kako biste izračunali podatke o putu.
1 Iz glavnog izbornika odaberite Ruta.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite MENU > Planiranje rute.
4 Unesite informacije potrebne za planiranje puta.
NAPOMENA: Brzine protoka goriva mjere se u jedinicama na
sat. Izmjene postavki sustava za mjerne jedinice ne utječu na
mjeru za protok goriva. Unesite brzine protoka goriva za
svoje vozilo (iz korisničkog priručnika ili specifikacija
performansi) i zabilježite mjerne jedinice (galoni ili litre).
5 Odaberite QUIT.
6 Upotrijebite tipke sa strelicama kako biste prikazali detaljne
informacije o putu, poput vremena dionice i procijenjenog
vremena dolaska na temelju unesenih podataka.
Međutočke, rute i trase
Trase
Trasa je zapis vašeg puta. Zapisnik trase sadrži informacije o
točkama uzduž snimljenog puta, uključujući vrijeme, lokaciju i
visinu svake točke.
Snimanje traga
Prema zadanim postavkama, uređaj automatski snima zapis
traga dok je uključen i prima GPS signal. Možete ručno pauzirati
i pokrenuti snimanje traga.
1 Počnite se kretati kako biste snimili trag.
2 Iz glavnog izbornika odaberite Trag > Aktivno.
3 Odaberite opciju:
• Za pauziranje snimanja traga odaberite Zaustavi.
• Za pokretanje snimanja traga odaberite Početak.
Pregled aktivnog traga
1 Iz glavnog izbornika odaberite Trag > Aktivno.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz aktivnog traga na karti odaberite MENU >
Pregled karte.
• Za prikaz nadmorskih visina aktivnog traga odaberite
MENU > Grafikon nadmorske visine.
Spremanje aktivnog traga
Iz glavnog izbornika odaberite Trag > Aktivno > Spremi.
Brisanje aktivnog traga
Iz glavnog izbornika odaberite Trag > Aktivno > Očisti.
Brisanje traga
1 Iz glavnog izbornika odaberite Trag.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Fitness.
• Odaberite GPX.
• Odaberite Arhiviraj.
3 Odaberite trag.
4 Odaberite MENU > Izbriši.
Navigacija po spremljenom tragu
1 Iz glavnog izbornika odaberite Trag.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Fitness.
• Odaberite GPX.
• Odaberite Arhiviraj.
3 Odaberite trag.
4 Odaberite MENU > Navigiraj.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Izvorno za navigiranje izvornim tragom.
• Odaberite Preokreni za navigiranje tragom u suprotnom
smjeru.
Arhivirani tragovi
Uređaj vam omogućuje spremanje ograničenog broja tragova.
Ako prijeđete ova ograničenja, možda nećete imati dovoljno
slobodnog prostora u memoriji za snimanje trenutnog traga.
Arhiviranje oslobađa prostor u memoriji za snimanje trenutnog
traga i arhivirane tragove pohranjuje na drugu lokaciju na
pogonu. Broj arhiviranih tragova koje možete spremiti ograničen
je samo veličinom pogona. Arhivirane tragove s uređaja na
računalo možete prenijeti pomoću aplikacije Garmin
BaseCamp™ kako biste ih mogli spremiti i pregledavati.
Arhivirane tragove možete spremiti ručno. Uz to, arhivirane
tragove možete stvoriti od zapisnika trenutnog traga ili putem
automatskog rasporeda ili kada je zapisnik traga pun.
5
Automatsko arhiviranje tragova
Tragove možete arhivirati prema automatskom rasporedu kako
biste uštedjeli prostor u memoriji.
1 Iz glavnog izbornika odaberite Postavljanje > Tragovi >
Automatsko arhiviranje.
2 Odaberite Kad je puna, Svaki dan ili Tjedno.
NAPOMENA: Za opcije Svaki dan i Tjedno potrebno je
bilježenje u GPX formatu.
Ručno arhiviranje traga
Arhivirane tragove možete spremiti ručno.
1 Iz glavnog izbornika odaberite Trag > GPX.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite MENU > Arhiviraj.
Trag se premješta s popisa spremljenih tragova na popis
arhiviranih tragova.
Navigacija
Kalibracija kompasa
NAPOMENA: Elektronički kompas morate kalibrirati na
otvorenom. Nemojte stajati u blizini objekata koji utječu na
magnetska polja, poput automobila, zgrada ili vodova
dalekovoda.
Uređaj ima elektronički kompas sa 3 osi. Kalibrirajte kompas
nakon prelaska velikih udaljenosti, velikih promjena u
temperaturi ili zamjene baterija.
1 Na kompasu odaberite MENU.
2 Odaberite Kalibriraj kompas > Početak.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Pokazivač kursa
Pokazivač kursa najkorisniji je kada do odredišta navigirate
ravnom linijom, na primjer, kada navigirate na vodi. Može vam
pomoći da se vratite natrag na liniju kursa ako skrenete s kursa
kako biste izbjegli prepreke ili opasnosti.
Za omogućavanje pokazivača kursa odaberite MENU > Prikaži
indikator skretanja s kursa (CDI).
Izbornik Traženje
Pomoću izbornika Traženje možete tražiti točke, gradove i
koordinate. Možete preuzeti stavke kao što su fotografije i
tragovi i navigirati do njih. Dodatne kategorije pojavit će se ako
su na uređaju učitane dodatne kompatibilne detaljne karte. Kada
otvorite kategoriju, na popisu se nalaze stavke koje se nalaze u
blizini vaše trenutačne lokacije ili pokazivača na karti (ako je
uključen).
Navigacija prema odredištu
1
2
3
4
Odaberite FIND.
Odaberite kategoriju.
Odaberite odredište.
Odaberite Idi na.
Vaša se ruta na karti prikazuje kao grimizna linija.
5 Navigirajte pomoću karte (Navigiranje pomoću karte,
stranica 6) ili kompasa (Navigacija pomoću kompasa,
stranica 6).
Zaustavljanje navigacije
Odaberite NAV > Zaustavi navigaciju.
Pronalaženje lokacije po nazivu
1 Odaberite FIND > Točke.
2 Odaberite MENU > Pronađi prema nazivu.
Lokacije su predane po abecedi po nazivu.
Pronalaženje lokacije u blizini druge lokacije
1 Odaberite FIND > MENU > Blizu druge.
2 Pomoću tipki sa strelicama pomaknite pokazivač na karti na
novu lokaciju.
3 Odaberite Koristi.
Navigacija pomoću kompasa
Prilikom kretanja prema odredištu pokazuje na vaše odredište
bez obzira u kojem se smjeru krećete.
1 Započnite navigiranje prema odredištu (Navigacija prema
odredištu, stranica 6).
2 Odaberite PAGE kako biste otvorili kompas.
3 Okrećite se sve dok ne pokazuje prema vrhu kompasa i do
odredišta se nastavite kretati u tom smjeru.
6
À
Á
Â
Ã
Pokazivač linije kursa. Pokazuje smjer željene linije kursa od
početne do sljedeće točke.
Indikator skretanja s kursa (CDI). Pokazuje lokaciju željene linije
kursa u odnosu na vašu lokaciju. Ako se CDI poravnat s
pokazivačem linije kursa, to znači da se nalazite na kursu.
Udaljenost skretanja s kursa. Točke pokazuju udaljenost od kursa.
Udaljenost koju pokazuje svaka točka naznačuje ljestvica koja se
nalazi u gornjem desnom kutu.
Indikator od-do. Pokazuje krećete li se prema sljedećoj točki ili od
nje.
Navigiranje pomoću karte
1 Započnite navigiranje prema odredištu (Navigacija prema
odredištu, stranica 6).
2 Odaberite PAGE kako biste otvorili kartu.
Plavi trokut predstavlja vašu lokaciju na karti. Kako putujete,
plavi trokut se pomiče i ostavlja zapis traga (stazu).
3 Izvršite jednu ili više radnji:
• Za prikaz drugih područja koristite tipke sa strelicama.
• Odaberite IN i OUT za povećavanje ili smanjivanje karte.
Navigacija pomoću funkcije TracBack
®
Dok navigirate možete se vratiti na početak trase. To može biti
korisno kod pronalaženja puta natrag do kampa, početka staze
ili doka.
1 Odaberite NAV > TracBack.
2 Odaberite točku do koje želite navigirati.
3 Navigirajte pomoću karte (Navigiranje pomoću karte,
stranica 6) ili kompasa (Navigacija pomoću kompasa,
stranica 6).
Značajke izbjegavanja ceste
Možete odabrati značajke ceste koje želite izbjeći kao što su
ceste s naplatom, neasfaltirane ceste ili uske staze.
1 Odaberite Postavljanje > Izrada rute > Post. izbjegavanja.
Navigacija
2 Odaberite značajke ceste koje u svojim rutama želite
izbjegavati.
Označavanje i pokretanje navigacije na
lokaciju čovjeka u moru
Ako želite koristiti funkciju čovjek u moru (MOB), opciju Način
korištenja morate postaviti na Nautička.
Lokaciju čovjeka u moru (MOB) možete spremiti i automatski
započeti navigaciju do nje.
1 U nautičkom načinu rada pritisnite i zadržite gumb MOB.
2 Odaberite Da.
Otvara se karta s prikazom rute do lokacije čovjeka u moru.
Ruta je zadano prikazana kao linija grimizne boje.
3 Navigirajte pomoću karte (Navigiranje pomoću karte,
stranica 6) ili kompasa (Navigacija pomoću kompasa,
stranica 6).
Grafikon nadmorske visine
Prema zadanim postavkama iscrtavanje nadmorske visine
prikazuje nadmorsku visinu preko prijeđene udaljenosti.
Odaberite bilo koju točku kako biste pregledali detalje o toj točki.
Postavke nadmorske visine možete podesiti (Postavke
visinomjera, stranica 10).
Kretanje prema točki na grafikonu nadmorske visine
1 Pojedinačnu točku na grafikonu odaberite pomoću tipki sa
strelicama.
2 Odaberite ENTER.
3 Navigirajte pomoću karte (Navigiranje pomoću karte,
stranica 6).
Promjena vrste grafikona
Grafikon nadmorske visine možete promijeniti tako da prikazuje
tlak i nadmorsku visinu tijekom vremena ili određene udaljenosti.
1 Iz glavnog izbornika odaberite Postavljanje > Visinomjer >
Vrsta grafikona.
2 Odaberite vrstu iscrtavanja.
Kalibracija barometarskog visinomjera
Barometarski visinomjer možete ručno kalibrirati ako znate
točnu nadmorsku visinu ili točan barometarski tlak.
1 Otiđite na lokaciju za koju znate točnu nadmorsku visinu ili
točan barometarski tlak.
2 Na stranici s visinomjerom odaberite MENU > Postavke
visinomjera > Kalibr.visinomjera.
3 Iz polja Kalibriranje pomoću odaberite opciju:
• Odaberite Trenutna visina i unesite nadmorsku visinu.
• Odaberite Tlak na razini mora i unesite tlak.
• Odaberite GPS visina.
4 Odaberite Kalibriraj.
Putno računalo
Putno računalo prikazuje trenutnu brzinu, prosječnu brzinu,
maksimalnu brzinu, putni odometar i druge korisne statističke
podatke. Možete prilagoditi izgled putnog računala, upravljačke
ploče i podatkovnih polja.
Ponovno postavljanje putnog računala
Za precizne informacije ponovno postavite putne informacije
prije polaska.
1 Odaberite Putno računalo > MENU.
2 Odaberite opciju:
• Za ponovno postavljanje trenutnih informacija na putnom
računalu na nulu, odaberite Ponovno postavi podatke
puta.
Slike BirdsEye
• Odaberite Pon. postav. maks. brz. kako biste ponovo
postavili maksimalnu brzinu na nulu.
• Odaberite Ponovno postavi brojač kilometara za
ponovno postavljanje brojača kilometara na nulu.
• Odaberite Ponovo postavi sve za ponovno postavljanje
brojača kilometara na nulu.
Stranica Autocesta
Stranica Autocesta pomaže u navođenju dok se krećete prema
svom odredištu. Grafički prikaz autocesta svaku točku rute
prikazuje u nizu. Linija koja se nalazi u sredini autoceste
prikazuje preferiranu liniju traga. Izgled stranice i podatkovna
polja možete prilagoditi.
Slike BirdsEye
Možete preuzeti i prikazati detaljne satelitske slike na svom
uređaju pomoću softvera Garmin BaseCamp i pretplate na slike
BirdsEye. Posjetite garmin.com/birdseye i garmin.com
/basecamp za više informacija.
Kalendari i podaci o vremenu
Pregledavanje kalendara
Možete vidjeti aktivnost uređaja za pojedine dane, primjerice
kada je spremljena točka. Možete pregledati i dnevne podatke
almanaha za sunce i mjesec te lov i ribolov.
1 Na glavnom izborniku odaberite Informacije o nebu.
2 Odberite Dnevni prikaz, Tjedni prikaz ili Mjesečni prikaz.
3 Po potrebi odaberite strelice na vrhu zaslona kako biste
pregledali podatke za druge datume.
4 Odaberite MENU.
5 Odaberite opciju:
• Za povratak na trenutni dan odaberite Koristi trenutni
datum.
• Za pregledavanje podataka blizu vaše trenutne lokacije,
točke na karti ili točke interesa odaberite Promijeni
reference.
• Za prikaz informacija o nebu i almanaha odaberite
Pregled sunca i mjeseca ili Pregled lova i ribolova.
Pregled informacija o morskim mijenama
Možete vidjeti informacije o stanici za predviđanje morskih
mijena, uključujući razinu plime i vrijeme pojavljivanja sljedeće
plime i oseke.
1 Iz glavnog izbornika odaberite Informacije o nebu > Morska
mijena > na.
2 Po potrebi odaberite MENU kako biste suzili pretragu.
3 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
• Za pretraživanje u blizini trenutne lokacije odaberite Blizu
trenutne lokacije.
• Za pretraživanje blizu pokazivača na karti odaberite Blizu
pokazivača na karti.
• Za pretraživanje blizu lokacije kao što su grad, plaža ili
mol odaberite Blizu druge.
• Za pretraživanje blizu odredišta aktivne navigacije
odaberite Blizu odredišta.
Prikazuje se popis stanica za predviđanje morskih mijena
blizu odabrane lokacije.
4 Odaberite stanicu.
Prikazuje se grafikon plime i oseke za 24 sata za trenutni
datum koji prikazuje visinu trenutačne plime i kada se mogu
očekivati sljedeća plima i oseka.
7
5 Odaberite MENU.
6 Odaberite opciju:
• Za pomicanje karte plime i oseke odaberite Pomicanje
pokazivača.
• Za prikaz informacija o plimi i oseci za drugi datum
odaberite Uključi i unesite datum.
Pregledavanje podataka o nebu i almanaha
1 Iz glavnog izbornika odaberite Informacije o nebu.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste vidjeli podatke o izlasku i zalasku sunca te
izlasku i zalasku mjeseca, odaberite Sunce/mjesec.
• Kako biste vidjeli predviđena najbolja vremena za lov i
ribolov, odaberite Lov/ribolov.
3 Po potrebi odaberite Datum kako biste vidjeli drugi dan.
Za povratak na trenutni dan možete odabrati MENU > Koristi
trenutni datum.
Pregledavanje trenutnih vremenskih uvjeta i
prognoze
Za pregledavanje trenutne vremenske prognoze uređaj morate
pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile (Uparivanje
pametnog telefona s uređajem, stranica 3).
Za pregledavanje podataka meteoroloških radara uređaj mora
biti povezan s internetom. Možete se povezati s pametnim
telefonom koji ima pristup internetu ili s bežičnom mrežom.
Možete pregledavati trenutne vremenske uvjete i prognozu i
pregledavati meteorološke radare na karti.
1 Iz glavnog izbornika odaberite Vrijeme.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz trenutnih vremenskih uvjeta i prognoze
odaberite Trenutno.
• Za prikaz meteorološkog radara na karti odaberite Karta.
Prilagođavanje uređaja
Prilagođavanje podatkovnih polja
Ako želite prilagoditi podatkovna polja, morate odabrati izgled
stranice s podatkovnim poljima (Prilagođavanje izgleda stranice,
stranica 8).
Podatkovna polja prikazana na svakoj glavnoj stranici možete
prilagoditi.
1 Odaberite stranicu.
2 Odaberite MENU > Promijeni podatkovna polja.
3 Odaberite podatkovno polje koje želite zamijeniti.
4 Odaberite novo podatkovno polje.
Prilagođavanje izgleda stranice
1 Odaberite stranicu.
2 Odaberite MENU > Postavljanje izgleda stranice.
3 Odaberite izgleda stranice.
Konfiguriranje karata
Možete uključiti ili isključiti karte koje su trenutno učitane u
uređaj.
Na stranici s kartom odaberite MENU > Konfiguriranje karti.
Postavljanje karte
Na stranici s kartom odaberite MENU > Postavljanje karte.
8
NAPOMENA: Za opcije s razinama zumiranja stavke karte neće
se prikazati kada je razina zumiranja karte veća odabrane
razine.
Općenito: Postavljanje općenitih postavki izgleda karte kao što
su razina detalja i orijentacija karte (Općenite postavke karte,
stranica 8).
Karta: Postavljanje postavki prikaza karte kao što je brzina
iscrtavanja karte (Postavke karte, stranica 8).
Linija: Prikazivanje linije smjera na karti i postavljanje njenog
prikazivanja na temelju udaljenosti ili vremena. Prilagođava
razinu zumiranja na kojoj će se prikazati stavke karte.
Točka: Podešavanje razine zumiranja na kojoj se pojavljuju
stavke karte i postavljanje veličine teksta stavki karte.
Nautička: Postavljanje postavki prikaza karte u nautičkom
načinu rada (Pomorske postavke, stranica 8).
Podešavanje razine zumiranja na kojoj se pojavljuju stavke
karte i postavljanje veličine teksta stavki karte.
Nautička navigacija: Postavljanje izgleda različitih simbola na
karti u nautičkom načinu rada (Nautičke navigacijske
postavke, stranica 9).
Grad: Podešavanje razine zumiranja na kojoj se pojavljuju
stavke karte i postavljanje veličine teksta stavki karte.
Cesta: Podešavanje razine zumiranja na kojoj se pojavljuju
stavke karte i postavljanje veličine teksta stavki karte.
Točka: Podešavanje razine zumiranja na kojoj se pojavljuju
stavke karte i postavljanje veličine teksta stavki karte.
Površina: Podešavanje razine zumiranja na kojoj se pojavljuju
stavke karte i postavljanje veličine teksta stavki karte.
Topografski: Podešavanje razine zumiranja na kojoj se
pojavljuju stavke karte i postavljanje veličine teksta stavki
karte.
Mreža: Prilagođava razinu zumiranja na kojoj će se prikazati
stavke karte.
Općenite postavke karte
Na stranici s kartom odaberite MENU > Postavljanje karte >
Općenito.
Pojedinost: Postavljanje količine pojedinosti koje karta
prikazuje. Prikaz više pojedinosti može uzrokovati sporo
ponovno iscrtavanje karte.
Automatsko zumiranje: Automatski odabir razine zumiranja za
optimalno korištenje karte. Kada je odabrana opcija Isključi,
morate ručno zumirati kartu.
Usmjeri na cestu: Usmjeravanje plavog trokuta koji predstavlja
vaš položaj na karti na najbližu cestu. Najkorisnije je kada
vozite ili navigirate cestama.
Orijentacija: Prilagođavanje načina na koji će se karta prikazati
na stranici. Opcija Sjever gore prikazuje sjever na vrhu
stranice. Opcija Trag gore prikazuje trenutni smjer kretanja
prema vrhu stranice. Opcija Automobilski daje cestovnu
perspektivu sa smjerom putovanja na vrhu.
Postavke karte
Na stranici s kartom odaberite MENU > Postavljanje karte >
Karta.
Osjenčani reljef: Prikazivanje reljefa na karti (ako je dostupan)
ili isključivanje sjenčanja.
Rubovi karte: Uključuje ili isključuje rubove karte.
Tekst navođenja: Postavlja kada će se tekst navođenja
prikazati na karti.
Brzina karte: Prilagođava brzinu iscrtavanja karte. Brže
iscrtavanje karte smanjuje trajanje baterije.
Pomorske postavke
Na stranici s kartom odaberite MENU > Postavljanje karte >
Nautička.
Prilagođavanje uređaja
Granica ribarenja: Postavljanje razine zumiranja za detaljan
pregled kontura dna i mjerenja dubine te pojednostavljuje
prikaz karte za optimalno korištenje u ribolovu.
Boje nautičke karte: Postavljanje uređaja za prikaz raznih
značajki karte u različitim bojama tako da su nautičke točke
interesa vidljivije i tako da karta odražava način crtanja
papirnatih karata.
Nautičke navigacijske postavke
Na stranici s kartom odaberite MENU > Postavljanje karte >
Nautička navigacija.
Skup simbola: Postavljanje simbola karte u nautičkom načinu
rada. Opcija NOAA omogućuje prikaz simbola karte
Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (National Oceanic
and Atmospheric Administration). Opcija Međunarodno
omogućuje prikaz simbola karte Međunarodnog udruženja
uprava pomorske signalizacije (International Association of
Lighthouse Authorities).
Sektori svjetla: Prikazivanje i konfiguriranje izgleda sektora
svjetla na karti.
Postavke putnog računala
Na putnom računalu odaberite MENU.
Postavljanje izgleda stranice: Omogućuje promjene izgleda
stranice (Prilagođavanje izgleda stranice, stranica 8).
Ponovno postavi podatke puta: Ponovno postavlja trenutne
vrijednosti putnog računala na nulu. Ovime se ponovno ne
postavljaju maksimalne vrijednosti.
Pon. postav. maks. brz.: Ponovno postavlja maksimalnu brzinu
na nulu.
Ponovno postavi brojač kilometara: Ponovno postavlja brojač
kilometara na nulu.
Ponovo postavi sve: Ponovno postavlja sve vrijednosti putnog
računala na nulu. Za precizne informacije ponovno postavite
putne informacije prije polaska.
Vraćanje zadanih postavki: Vraća putno računalo na tvornički
zadane postavke.
Postavke stranice Autocesta
Na stranici Autocesta odaberite MENU.
Postavljanje izgleda stranice: Omogućuje promjene izgleda
stranice (Prilagođavanje izgleda stranice, stranica 8).
Promijeni podatkovna polja: Omogućuje promjene
podatkovnih polja (Prilagođavanje podatkovnih polja,
stranica 8).
Postavke autoceste: Postavljanje postavki izgleda stranice
Autocesta kao što su omogućavanje linija aktivne dionice i
zapisnika traga.
Postavke alarma
Iz glavnog izbornika odaberite Alarmi.
Sat: Postavljanje dnevnog alarma.
Sljedeće skretanje: Postavlja oglašavanje alarma kad se
nalazite unutar određene udaljenosti ili preostalog vremena
od skretanja.
Dolazak: Postavlja oglašavanje alarma kad se nalazite unutar
određene udaljenosti ili preostalog vremena od odredišta.
Vučenje sidra: Postavlja oglašavanje alarma prilikom prelaska
određene udaljenosti dok ste usidreni.
Van kursa: Postavlja oglašavanje alarma kad se za određenu
udaljenost odmaknete od kursa.
Postavke GPS satelita
Iz glavnog izbornika odaberite GPS > MENU.
Prilagođavanje uređaja
NAPOMENA: Neke su postavke dostupne samo kada je
omogućena opcija Koristi uz isključeni GPS.
Koristi uz isključeni GPS: Omogućuje vam da isključite GPS.
Koristi uz uključeni GPS: Omogućuje vam da uključite GPS.
Trag gore: Označava jesu li sateliti prikazani s krugovima
usmjerenima na sjever prema vrhu zaslona ili trenutnu trasu
prema vrhu zaslona.
Jednobojni: Omogućuje izbor između višebojnog i jednobojnog
prikaza satelitske stranice.
Postavi lokaciju na karti: Omogućuje označavanje trenutnog
položaja na karti. Ovaj položaj možete koristiti za izradu ruta
ili pretraživanje spremljenih položaja.
AutoLocate položaj: Izračunava GPS položaj pomoću značajke
Garmin AutoLocate .
®
Postavke sustava
Iz glavnog izbornika odaberite Postavljanje > Sustav.
Način rada sustava: Postavljanje sustava satelita na GPS,
GPS + GLONASS ili Demo način rada (GPS isključen).
Način korištenja: Postavljanje uređaja za rad u načinima rada
Nautička ili Automobilski.
Jezik teksta: Postavljanje jezika teksta na uređaju.
NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik
podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka
poput naziva ulica.
WAAS/EGNOS: Omogućuje sustavu korištenje podataka iz
sustava Wide Area Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS).
Isklj.nakon prek.vanj.nap.: Postavljanje načina rada napajanja
kada uređaj nije priključen na vanjsko napajanje.
Uklj.nakon prek.vanj.nap.: Postavljanje načina rada napajanja
kada je uređaj priključen na vanjsko napajanje.
Sučelje: Postavljanje formata serijskog sučelja (Postavke
serijskog sučelja, stranica 9).
Vrsta AA baterije: Omogućivanje promjene vrste AA baterija
koje koristite.
NAPOMENA: Ova je opcija je onemogućena koristite
baterije.
Postavke serijskog sučelja
OdaberitePostavljanje > Sustav > Sučelje.
Garmin Spanner: Garmin Spanner — omogućuje korištenje
USB priključka s većinom kartografskih programa sukladnih s
NMEA 0183 stvarajući virtualni serijski priključak.
Serijski br.za Garmin: Postavljanje uređaja da koristi Garmin
vlastiti format koji se koristi za razmjenu podataka o putnim
točkama, rutama i trasama s računalom.
NMEA ulaz/izlaz: Postavljanje uređaja da koristi standardni
NMEA 0183 izlaz i ulaz.
Izlaz: Tekst: Pruža jednostavan ASCII izlaz teksta s podacima o
brzini i lokaciji.
RTCM: Uređaju omogućuje prihvaćanje DGPS (Diferencijalni
sustav za globalno pozicioniranje) informacija s uređaja koji
pruža RTCM (Radijska tehnička komisija za pomorske
usluge) podatke u formatu SC-104.
MTP: Postavljanje uređaja za korištenje protokola za prijenos
medija (MTP) umjesto načina rada za USB masovno
spremanje podataka za pristup datotečnom sustavu uređaja.
Postavke zaslona
Iz glavnog izbornika odaberite Postavljanje > Prikaz.
Način rada boja: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina
rada boja. Ako odaberete opciju Automatski, uređaj se
9
automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu
dana.
Ušteda energije baterije: Štedi energiju baterije i produžuje
trajanje baterije isključivanjem zaslona nakon isteka
pozadinskog osvjetljenja.
Glavni izbornik: Mijenja stil izbornika sustava.
Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona
uređaja.
Trajanje pozad. osvj.: Prilagođava trajanje vremena prije negoli
se pozadinsko osvjetljenje isključi.
Podešavanje u sumrak: Omogućuje uređaju podešavanje
pozadinskog osvjetljenja u sumrak na optimalnu razinu.
Stranica Autocesta: Pokazuje prikazuje li se stranica Autocesta
u glavnom slijedu stranica.
Stranica s kompasom: Pokazuje prikazuje li se stranica s
kompasom u glavnom slijedu stranica.
Intenzitet pozadinskog osvjetljenja: Podešavanje
pozadinskog osvjetljenja.
Stranica visinomjera: Pokazuje prikazuje li se stranica
visinomjera u glavnom slijedu stranica.
Postavke izrade rute
Dostupne postavke rute variraju ovisno o odabranoj aktivnosti.
Iz glavnog izbornika odaberite Postavljanje > Izrada rute.
Aktivnost: Postavlja aktivnost koja se koristi za prijevoz tijekom
izrade rute. Uređaj izračunava optimizirane rute za vrstu
aktivnosti kojom se bavite.
Metoda izračuna: Postavlja način izračunavanja rute.
Usmjeri na cestu: Usmjeravanje plavog trokuta koji predstavlja
vaš položaj na karti na najbližu cestu. Najkorisnije je kada
vozite ili navigirate cestama.
Ponovni izračun van rute: Postavlja preference za ponovni
izračun prilikom navigacije izvan aktivne rute.
Post. izbjegavanja: Postavlja vrstu cesta, teren i način
prijevoza koji treba izbjegavati tijekom navigacije.
Postavke tragova
Način rada barometra: Postavljanje načina rada barometra.
Opcija Promijenjena visina omogućuje barometru mjerenje
promjena nadmorske visine dok se krećete. Opcija Fiksna
visina pretpostavlja da je uređaj statičan na fiksnoj
nadmorskoj visini. Barometarski bi se tlak trebao mijenjati
samo zbog vremena.
Vrsta grafikona: Omogućuje pregledavanje promjena u
nadmorskoj visini u nekom razdoblju ili na nekoj udaljenosti,
barometarskog tlaka u nekom razdoblju ili promjena
ambijentalnog tlaka u nekom razdoblju.
Automatska kalibracija: Automatska kalibracija visinomjera pri
svakom pokretanju aktivnosti. Uređaj nastavlja automatski
kalibrirati visinomjer sve dok prima GPS signale i dok je
uključena opcija kalibracije Neprekidno.
Kalibr.visinomjera: Omogućuje kalibraciju barometarskog
visinomjera ako znate točnu nadmorsku visinu ili točan
barometarski tlak (Kalibracija barometarskog visinomjera,
stranica 7).
Postavke zvuka
Iz glavnog izbornika odaberite Postavljanje > Zvuk.
Generator zvučnog signala: Postavljanje oglašavanja
generatora zvučnog signala u slučaju alarma i odabira.
Zvuk upozorenja: Postavljanje zvuka koji se oglašava prije
glasovnih odzivnika.
Glasovni odzivnik: Postavljanje oglašavanja glasovnih
odzivnika za opcije Navođenje i status, Samo navođ.rutom ili
Nema glas.odzivnika.
Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.
Glasnoća zvučnika: Postavljanje glasnoće vanjskog zvučnika ili
slušalica.
Postavke ANT+ senzora
®
Dodatne informacije o neobaveznim dodacima za fitness
potražite na web-mjestu Neobavezni dodaci za fitness,
stranica 11.
Postavke mjerača vremena
Iz glavnog izbornika odaberite Postavljanje > Mjerač vrem..
Korisnik: Omogućuje postavljanje mjerača vremena za brojanje
ili odbrojavanje. Mjerač možete ponovno postaviti i isključiti
ga. Možete unijeti vrijeme koje će se koristiti kod brojanja ili
odbrojavanja.
Nautička: Postavljanje prikazivanja mjerača vremena na stranici
s kompasom u načinu rada Nautička.
Iz glavnog izbornika odaberite Postavljanje > Tragovi.
Metoda snimanja: Odabir metode za snimanje traga.
Interval: Postavljanje stope snimanja zapisnika traga. Češće
snimanje točaka stvara trag s više pojedinosti, ali brže puni
zapisnik traga.
Boja: Mijenja boju linije trase na karti.
Automatsko arhiviranje: Postavljanje metode automatskog
arhiviranja za organiziranje tragova. Trase se automatski
spremaju i brišu.
Izlazni format: Postavljanje uređaja na spremanje trase kao FIT
ili GPX/FIT datoteke (Vrste datoteka, stranica 11).
• Aktivnosti (FIT) bilježi aktivnosti s fitness podacima koji su
prilagođeni za aplikaciju Garmin Connect i koji se mogu
koristiti za navigaciju.
• Tragovi (GPX/FIT) bilježe aktivnosti i u obliku standardnog
traga koji možete pregledavati na karti i koristiti za
navigaciju i u obliku aktivnosti s fitness informacijama.
Snimanje puta: Postavljanje opcija snimanja puta.
Pon.post.snimljenih podat.: Postavljenje opcije ponovnog
postavljanja. Opcija Trag i put ponovo postavlja podatke o
tragu i putu kada dođete do kraja aktivnog traga. Opcija S
upitom traži da odredite koje podatke želite ponovo postaviti.
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost i brzinu,
nadmorsku visinu, dubinu, temperaturu, tlak i vertikalnu brzinu.
1 Odaberite Postavljanje > Jedinice.
2 Odaberite vrstu mjerenja.
3 Odaberite mjernu jedinicu.
Postavke visinomjera
Postavke lokacije
Iz glavnog izbornika odaberite Postavljanje > Visinomjer.
10
Postavke vremena
Odaberite Postavljanje > Vrijeme.
Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.
Vremenska zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj.
Automatski postavlja vremensku zonu automatski na temelju
vašeg GPS položaja.
Mijenjanje mjernih jedinica
NAPOMENA: Ne mijenjajte format položaja ni datum karte
koordinatnog sustava osim ako koristite kartu ili grafikon koji
koristi drugi format položaja.
Prilagođavanje uređaja
Iz glavnog izbornika odaberite Postavljanje > Lokacija.
Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se
prikazati očitanje određene lokacije.
Geodetski datum karte: Postavlja koordinatni sustav na kojem
se temelji karta.
Sferoid: Prikaz koordinatnog sustava koji uređaj koristi. Zadani
koordinatni sustav je WGS 84.
Smjer: Postavlja referentnu vrijednost smjera koja će se koristiti
u izračunavanju smjera. Opcija Automatsko magnetsko
odstup. automatski postavlja magnetsku deklinaciju vašeg
položaja. Opcija Stvarni postavlja geografski sjever kao
referentni smjer. Opcija Mreža postavlja mrežni sjever (000º)
kao referentni smjer. Opcija Prilagođeno magn.odstupanje
omogućuje ručno postavljanje magnetske varijacije na lokaciji
na kojoj se nalazite.
Vraćanje svih zadanih postavki
Sve postavke možete vratiti natrag na zadane postavke.
Iz glavnog izbornika odaberite Postavljanje > Sustav >
MENU > Sve zadane postavke uređaja > Da.
Kada je uparivanje senzora i uređaja završeno, status
senzora mijenja se iz Pretraživanje u Povezan.
Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s uređajem
Garmin
• Provjerite je li dodatak ANT+ kompatibilan s uređajem
Garmin.
• Prije uparivanja dodatka ANT+ s uređajem Garmin udaljite se
10 m (32,9 ft.) od ostalih dodataka ANT+.
• Primaknite uređaj Garmin na 3 m (10 ft.) od dodatka ANT+.
• Nakon prvog uparivanja uređaj Garmin automatski
prepoznaje dodatak ANT+ prilikom svake aktivacije. Taj se
postupak događa automatski nakon uključivanja uređaja
Garmin i traje samo nekoliko sekundi kada su dodaci
aktivirani i ispravno rade.
• Kada su upareni, uređaj Garmin prima podatke samo s vašeg
dodatka i možete se približiti drugim dodacima.
Upravljanje podacima
Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za
memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98,
Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.
®
Informacije o uređaju
Postupanje s uređajem
®
®
Vrste datoteka
OBAVIJEST
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje
USB priključka.
Ručni uređaj podržava ove vrste datoteka:
• Datoteke aplikacija BaseCamp ili HomePort™. Idite na
www.garmin.com/trip_planning.
• GPX ruta, trag, datoteke točki.
• GPX geocache datoteke.
• JPEG datoteke fotografija.
• GPI datoteke prilagođenih točaka interesa programa Garmin
POI Loader. Idite na www.garmin.com/products/poiloader.
• FIT datoteke za izvoz u Garmin Connect.
Čišćenje uređaja
Postavljanje memorijske kartice
OBAVIJEST
Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju
električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija
može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
Možete instalirati microSD memorijsku karticu za dodatno
spremanje ili prethodno učitane karte.
1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
2 Uklonite baterije.
3 U odjeljku za bateriju gurnite držač kartice À ulijevo i
podignite ga.
®
Neobavezni dodaci za fitness
S uređajem možete koristiti neobavezne dodatke za fitness,
uključujući monitor pulsa ili senzor takta. Navedeni dodaci
koriste ANT+ bežičnu tehnologiju za slanje podataka na uređaj.
Prije korištenja neobaveznih dodataka za fitness potrebno je
montirati dodatke u skladu s uputama priloženima uz pojedini
dodatak.
Uparivanje ANT+ senzora
Prije uparivanja morate postaviti monitor pulsa ili instalirati
senzor.
Uparivanje je povezivanje ANT+ bežičnih senzora, na primjer,
povezivanje monitora pulsa i uređaja.
1 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od senzora.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni
od drugih ANT+ senzora.
2 Iz glavnog izbornika odaberite Postavljanje > ANT senzor.
3 Odaberite senzor.
4 Odaberite Traži novi.
Informacije o uređaju
4 Stavite memorijsku karticu Á sa zlatnim kontaktima
5
6
7
8
okrenutim prema dolje.
Zatvorite držač kartice.
Gurnite držač kartice udesno i zaključajte ga.
Zamijenite baterije.
Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru
kazaljke na satu.
11
Priključivanje uređaja na računalo
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
1 Izvucite zaštitni poklopac iz USB priključka.
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na
uređaju.
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
Vaš uređaj i memorijska kartica (opcionalna) pojavit će se na
vašem računalu kao prijenosni pogoni pod Moje računalo na
Windows računalima i kao instalirane jedinice na Mac
računalima.
Raspon temperature za
punjenje
Od 0 ° do 45 °C
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
Uređaj s omogućenim tehnologijama
Bluetooth i Wi‑Fi
Sigurna udaljenost od
kompasa
30 cm (11,8 in)
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Prijenos datoteka na vaš uređaj
1 Uređaj priključite na računalo.
2
3
4
5
6
7
Na Windows računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni
pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska kartica se prikazuje
kao drugi prijenosni pogon. Na Mac računalima uređaj i
memorijska kartica prikazuju se kao aktivne jedinice.
NAPOMENA: Neka računala s više mrežnih pogona neće
prikazati pogone uređaja. Informacije o načinu mapiranja
pogona potražite u uputama operativnog sustava.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj ili
memorijsku karticu.
Pronađite mapu.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji
uređaja ili na memorijskoj kartici.
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1 Otvorite pogon Garmin.
2 Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
3 Odaberite datoteku.
4 Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga
potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Specifikacije
Vrsta baterije
Punjiva litij-ionska baterija
Trajanje baterije (kada je
razina pozadinskog
osvjetljenja 70 %,a GPS
uključen)
Do 16 h ako se koristi litij-ionska baterija
Do 8 h ako se koriste AA baterije
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
Raspon radne temperature Od -15 ° do 50 °C (od 5 ° do 122 °F)
12
Informacije o uređaju
Indeks
A
alarmi
van kursa 9
vučenje sidra 9
almanah
lov i ribolov 7
vrijeme izlaska i zalaska sunca 7, 8
vrijeme za lov i ribolov 8
ANT+ senzori 10
uparivanje 11
automobilski, način rada 1
B
barometar 7
BaseCamp 9, 11
baterija 1, 2, 12
maksimaliziranje 1
maksimiziranje 1, 9
Memorija 1
punjenje 2
umetanje 1, 2
Bluetooth tehnologija 2, 3
brisanje, svi korisnički podaci 12
Č
čišćenje uređaja 11
čovjek u moru (MOB) 7
D
datoteke, prijenos 11, 12
dodaci 11
F
morske mijene 7
N
nadmorska visina 7
grafikon 7
nautički 1
postavke 8, 9
navigacija 6, 7
kompas 6
pokazivač kursa 6
zaustavljanje 5, 6
obavijesti 3
Oprema 11
P
W
O
pametni telefon
aplikacije 2
uparivanje 3
planer puta. Vidi rute
podaci, prijenos 12
podatkovna polja 8
ponovno postavljanje uređaja 11
postavke 8–11
uređaj 10
postavke karte 8
postavke mjerača vremena 10
postavke sustava 9
postavke vremena 10
pozadinsko osvjetljenje 1, 9
prijenos, datoteke 11
prilagođavanje uređaja 8
punjenje 2
putno računalo 7
R
G
računalo, povezivanje 12
registracija proizvoda 2
registriranje uređaja 2
rute 4, 5, 7
brisanje 5
izračun 5
navigacija 4, 5
postavke 10
prikaz 5
stvaranje 4
uređivanje 4, 5
H
HomePort 11
I
informacije o putu, prikaz 7
izbjegavanja, značajke ceste 6
izgled stranice 8
K
kalendar 7, 8
kalibracija, visinomjer 7
Kamo? 6
karte 5, 6, 8
nadogradnja 2
navigacija 6
postavke 8
kompas 6
kalibracija 6
navigacija 6
korisnički podaci, brisanje 12
L
lokacije
spremanje 4
uređivanje 4
M
memorijska kartica 11
microSD kartica 1, 11. Vidi memorijska kartica
mjerne jedinice 10
MOB 7
Indeks
V
visinomjer 7, 10
vodootpornost 12
vremenske zone 10
vrijeme 8
vrijeme izlaska i zalaska sunca 7, 8
vrijeme za lov i ribolov 7, 8
format položaja 10
Garmin Connect 2, 3
Garmin Express 2, 3
nadogradnja softvera 2
registriranje uređaja 2
geocachevi 11
glavni izbornik, upotreba 1
GLONASS 3
GPS 3
postavke 9
signal 3
stranica satelita 9
pametni telefon 3
uređaj, postupanje 11
USB 9
način rada za masovno skladištenje 11
prekid veze 12
prijenos datoteka 11
priključak 1
WAAS 3, 9
Wi‑Fi, povezivanje 3
Z
zaslon, postavke 9
S
satelitski signali 3
lokacije 3
primanje 3
Slike BirdsEye 7
softver, nadogradnja 2
specifikacije 12
spremanje podataka 12
stranica satelita 9
T
temperatura 12
tipka napajanja 2
tipke 1
točke 4, 6
brisanje 4
navigacija 4
projekcija 4
spremanje 4
uređivanje 4
TracBack 6
tragovi 5
arhiviranje 5, 6
navigacija 5
postavke 10
trase 5
traženje lokacija 6
treniranje 2
U
uparivanje
ANT+ senzori 11
13
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Listopad 2016
190-02006-46_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising