Garmin | GPSMAP® 276Cx | User manual | Garmin GPSMAP® 276Cx Brugervejledning

Garmin GPSMAP® 276Cx Brugervejledning
GPSMAP 276Cx
®
Brugervejledning
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , GPSMAP og TracBack er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. BaseCamp™ og Garmin Express™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. microSD og microSDHC logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.
Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. Wi‑Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
M/N: A03023
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Taster .......................................................................................... 1
Hovedsider ............................................................................. 1
Visning af hovedmenuen ....................................................... 1
Batterioplysninger ....................................................................... 1
Maksimering af batterilevetiden ............................................. 1
Aktivering af batterisparetilstand ............................................ 1
Langtidsopbevaring ................................................................ 1
Isætning af AA-batterier ......................................................... 1
Isætning af batteripakken ....................................................... 2
Aktivering af enheden ................................................................. 2
Justering af baggrundsbelysningens lysstyrke samt
lydstyrken .................................................................................... 2
Support og opdateringer ............................................................. 2
Opsætning af Garmin Express ............................................... 2
Connectede funktioner.................................................. 2
Krav til tilsluttet funktion .............................................................. 2
Opsætning af Wi‑Fi forbindelse .................................................. 3
Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk ......................... 3
Parring af en smartphone med din enhed .................................. 3
Telefonmeddelelser .................................................................... 3
Visning af telefonmeddelelser ................................................ 3
Sådan skjules meddelelser .................................................... 3
GPS-satellitsignaler....................................................... 3
Modtagelse af satellitsignaler ..................................................... 3
Ændring af satellitvisningen ........................................................ 3
Deaktivering af GPS ................................................................... 3
Simulering af en position ............................................................ 3
Aktivering af GLONASS og WAAS ............................................. 3
Waypoints, ruter og spor............................................... 4
Waypoints ................................................................................... 4
Oprettelse af et waypoint ....................................................... 4
Søgning efter et waypoint ...................................................... 4
Projicer et waypoint ................................................................ 4
Navigering til et waypoint ....................................................... 4
Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints position ........... 4
Redigering af et waypoint ...................................................... 4
Redigering af en kategori ....................................................... 4
Sletning af et waypoint ........................................................... 4
Ruter ........................................................................................... 4
Oprettelse af en rute .............................................................. 4
Aktivering af en rute ............................................................... 4
Kopiering af en rute ................................................................ 4
Redigering af navnet på en rute ............................................ 4
Redigering af en rute ............................................................. 4
Sletning af en rute .................................................................. 5
Navigering via en gemt rute ................................................... 5
Visning af den aktive rute ....................................................... 5
Afbrydelse af navigation ......................................................... 5
Sådan vender du en rute om ................................................. 5
Valg af en omvej .................................................................... 5
Planlægning af din rute .......................................................... 5
Spor ............................................................................................ 5
Registrering af et spor ............................................................ 5
Visning af det aktive spor ....................................................... 5
Sådan gemmer du det aktive spor ......................................... 5
Rydning af det aktive spor ..................................................... 5
Sådan sletter du et spor ......................................................... 5
Sådan navigerer du langs et gemt spor ................................. 5
Arkiverede spor ...................................................................... 5
Navigation....................................................................... 6
Menuen Find ............................................................................... 6
Indholdsfortegnelse
Navigation til en destination ........................................................ 6
Afbrydelse af navigation ............................................................. 6
Søgning efter en position efter navn ........................................... 6
Søgning efter en position i nærheden af en anden position ....... 6
Navigering med kompasset ........................................................ 6
Kalibrering af kompas ............................................................ 6
Kursmarkør ............................................................................ 6
Navigation med kortet ................................................................. 6
Navigering ved hjælp af TracBack® ........................................... 6
Undgåelse af vejegenskaber ...................................................... 6
Markering og start af navigation til en Mand over bordposition ....................................................................................... 6
Højdeplot .................................................................................... 7
Navigering til et punkt på højdeplottet ................................... 7
Ændring af plottype ................................................................ 7
Kalibrering af den barometriske højdemåler .......................... 7
Tripcomputer ............................................................................... 7
Nulstilling af tripcomputeren ................................................... 7
Siden Hovedvej ...........................................................................7
BirdsEye-billeder............................................................ 7
Kalendere og vejrdata.................................................... 7
Visning af kalenderen ................................................................. 7
Visning af tidevandsoplysninger ................................................. 7
Visning af himmeldata og almanakker ........................................ 7
Visning af de aktuelle vejrforhold og vejrudsigter ....................... 8
Tilpasning af enheden................................................... 8
Tilpasning af datafelterne ........................................................... 8
Tilpasning af sidelayoutet ........................................................... 8
Konfiguration af kortene ............................................................. 8
Kortopsætning ............................................................................ 8
Generelle kortindstillinger ...................................................... 8
Kortindstillinger ...................................................................... 8
Marineindstillinger .................................................................. 8
Indstillinger for marinenavigation ........................................... 8
Indstillinger for Tripcomputer ...................................................... 9
Indstillinger på siden Hovedvej ................................................... 9
Alarmindstillinger ........................................................................ 9
GPS-satellitindstillinger ............................................................... 9
Systemindstillinger ...................................................................... 9
Indstillinger for grænseflader ................................................. 9
Displayindstillinger ...................................................................... 9
Ruteindstillinger .......................................................................... 9
Indstillinger for spor .................................................................. 10
Indstillinger af højdemåler ......................................................... 10
Lydindstillinger .......................................................................... 10
ANT+® Sensorindstillinger ....................................................... 10
Timerindstillinger ....................................................................... 10
Tidsindstillinger ......................................................................... 10
Ændring af måleenhed ............................................................. 10
Positionsindstillinger ................................................................. 10
Gendannelse af alle standardindstillinger ................................. 10
Enhedsoplysninger...................................................... 11
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 11
Rengøring af enheden ......................................................... 11
Valgfrit fitnesstilbehør ............................................................... 11
Parring af ANT+ sensorer .................................................... 11
Tip til parring af ANT+ tilbehør med din Garmin enhed ....... 11
Datahåndtering ......................................................................... 11
Filtyper ................................................................................. 11
Installation af et hukommelseskort ....................................... 11
Tilslutning af enheden til din computer ................................ 11
Overførsel af filer til din enhed ............................................. 11
Sletning af filer ..................................................................... 12
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 12
Specifikationer .......................................................................... 12
i
Indeks............................................................................ 13
ii
Indholdsfortegnelse
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Oversigt over enheden
Hovedsider
Du kan vælge PAGE for at rulle gennem hovedsiderne og holde
PAGE for at skifte mellem biltilstand og marinetilstand.
Anvendelsesmåden bestemmer, hvilke hovedsider der vises.
Marinetilstand: Der vises som standard fem hovedsider i
marinetilstand: kort, kompas, hovedvej, aktiv rute og
positionsdata. Du kan aktivere højdemålersiden i
visningsindstillingerne (Displayindstillinger, side 9).
Biltilstand: Der vises som standard to hovedsider i biltilstand:
kort og tripcomputer. Du kan aktivere hovedvejs-, kompasog højdemålersiderne i visningsindstillingerne
(Displayindstillinger, side 9).
Visning af hovedmenuen
Fra en hovedside skal du trykke to gangen på MENU for at
åbne hovedmenuen.
À
Á
Â
Ã
Ä
D-ring på batteridæksel
microSD-kortstik (under batteridækslet)
MCX-port til ekstern GPS-antenne (under vejrhætten)
Mini-USB-port (under vejrhætten)
Strømstik til montering af tilbehør
Taster
Batterioplysninger
ADVARSEL
Temperaturklassificeringen for enheden kan overskride
brugsområdet for visse batterier. Alkaline-batterier kan gå i
stykker ved høje temperaturer.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.
FORSIGTIG
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
bortskaffelse af batterierne.
BEMÆRK
Alkalinebatterier mister en væsentlig del af deres kapacitet, når
temperaturen falder. Brug litiumbatterier, når du bruger enheden
på steder med temperaturer under frysepunktet.
Maksimering af batterilevetiden
OUT
IN
Bruges til at zoome ind eller zoome ud på kortet.
PAGE
Vælg denne for at rulle gennem hovedsiderne i rækkefølge og
til at gå tilbage til hjemmesiden.
Hold den nede for at skifte mellem biltilstand og marinetilstand.
QUIT
Vælg denne for at rulle gennem hovedsiderne i omvendt
rækkefølge, gå tilbage til den forrige værdi i dataindtastningsfeltet eller annullere en funktion.
ENTER Vælg denne for at bekræfte meddelelser og vælge indstilMARK linger.
Hold nede for at markere et waypoint.
MENU Vælg for at åbne menuen for siden.
Tryk to gange for at åbne hovedmenuen.
Hold nede for at tænde og slukke for enheden.
Vælg for at justere baggrundsbelysningen og lydstyrken i den
eksterne højttaler.
FIND
Vælg for at finde en destination.
NAV
MOB
Vælg for at åbne navigationsindstillingerne.
I marinetilstand skal du holde nede for at oprette en Mand
over bord (MOB) og begynde at navigere til MOB-positionen.
I biltilstand skal du holde nede for at åbne siden Næste sving
og afspille stemmemeddelelsen for det næste sving.
Vælg for at rulle, fremhæve indstillinger og flytte markøren.
Introduktion
Du kan gøre flere ting for at forlænge batteriernes levetid.
• Reducer baggrundsbelysningens lysstyrke (Justering af
baggrundsbelysningens lysstyrke samt lydstyrken, side 2).
• Reducer tid til baggrundslyset slukker (Displayindstillinger,
side 9).
• Brug batterisparetilstand (Aktivering af batterisparetilstand,
side 1).
• Reducer hastigheden på korttegningen (Kortindstillinger,
side 8).
• Deaktiver GLONASS (Aktivering af GLONASS og WAAS,
side 3).
Aktivering af batterisparetilstand
Du kan bruge batterisparetilstand til at forlænge batteriets
levetid.
Vælg Opsætning > Display > Batterisparetilstand > Til.
I batterisparetilstand slukker skærmen, når
baggrundsbelysningen går i timeout. Du kan vælge for at
aktivere skærmen, og du kan dobbelttrykke på for at få vist
statussiden.
Langtidsopbevaring
Hvis du ikke har tænkt dig at bruge enheden i flere måneder,
skal du tage batterierne ud. Gemte data mistes ikke, når
batterierne tages ud.
Isætning af AA-batterier
I stedet for batteripakken (Isætning af batteripakken, side 2)
kan du bruge to alkaline-, NiMH- eller litiumbatterier i størrelsen
AA. Dette er praktisk, når du er på farten og ikke kan skifte
batteripakken. Brug af NiMH- eller litiumbatterier giver de bedste
resultater.
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.
2 Isæt tre AA-batterier, så de vender rigtigt.
1
Aktivering af enheden
Hold nede på
.
Justering af baggrundsbelysningens
lysstyrke samt lydstyrken
3 Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.
Isætning af batteripakken
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.
2 Find metalkontakterne i enden af litiumionbatteriet.
3 Isæt batteriet i rummet, med kontakterne først.
4 Tryk batteriet på plads.
5 Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.
Opladning af batteripakke
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Forsøg ikke at bruge enheden til at oplade et batteri, der ikke er
leveret af Garmin . Forsøg på at oplade et batteri, der ikke er
leveret af Garmin kan beskadige enheden og gøre garantien
ugyldig.
®
Før du kan tilslutte USB-kablets lige stik til enheden, kan det
være, du skal fjerne det valgfri monteringsudstyr.
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for det godkendte temperaturområde (Specifikationer,
side 12).
Du kan oplade batteriet ved hjælp af en almindelig stikkontakt
eller en USB-port på din computer.
1 Fjern vejrhætten À fra mini-USB-porten Á.
2 Tilslut det lille stik på USB-kablet til mini-USB-porten.
3 Tilslut USB-enden af kablet til en AC-adapter eller en USB-
port på computeren.
4 Sæt om nødvendigt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
Når du slutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.
5 Oplad batteriet helt.
Fjernelse af NiMH-batteripakke
ADVARSEL
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.
2 Træk den ene side af batteripakken opad.
2
Du kan justere lysstyrken for baggrundsbelysningen for at
maksimere batterilevetiden. Hvis du bruger en ekstern højttaler
med et 12/24 Volt adapterkabel med enheden, kan du justere
lydstyrken i lydoutput.
1 Vælg .
2 Vælg og for at justere lysstyrken.
3 Vælg og for at justere lydstyrken.
4 Vælg ENTER.
Support og opdateringer
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) giver hurtig
adgang til disse tjenester til Garmin enheder.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect™
• Kort, kortprodukt eller baneopdateringer
Opsætning af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Connectede funktioner
Connectede funktioner er tilgængelige for din GPSMAP 276Cx
enhed, når du opretter forbindelse mellem enheden og en
kompatibel smartphone med Bluetooth trådløs teknologi. Visse
funktioner kræver, at du installerer Garmin Connect Mobile app
på den tilsluttede smartphone. Gå til www.garmin.com/apps for
at få yderligere oplysninger. Nogle funktioner er også
tilgængelige, når du forbinder din enhed med et trådløst
netværk.
Telefonmeddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på
din GPSMAP 276Cx enhed.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og
træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug
af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine
direkte data på en registreringsside til Garmin Connect.
Aktivitetsoverførsel til Garmin Connect: Sender automatisk
din aktivitet til din Garmin Connect konto, så snart du er
færdig med at registrere aktiviteten.
Softwareopdateringer: Giver dig mulighed for at opdatere
enhedens software.
Vejr: Giver dig mulighed for at se aktuelle vejrforhold og
vejrudsigter.
®
Krav til tilsluttet funktion
Visse funktioner kræver en smartphone og en bestemt app på
din smartphone.
Funktion
Tilsluttet til en parret
smartphone med
Garmin Connect
Mobile app
Tilsluttet til et
Wi‑Fi netværk
Aktivitetsoverførsel til
Garmin Connect
Ja
Ja
Softwareopdateringer
Ja
Ja
EPO-downloads
Ja
Ja
®
Connectede funktioner
Funktion
GPS-satellitsignaler
Tilsluttet til en parret
smartphone med
Garmin Connect
Mobile app
Tilsluttet til et
Wi‑Fi netværk
Live geocache-data
Ja
Ja
Vejrradar
Ja
Ja
Vejrforhold og vejrudsigter
Ja
Nej
Modtagelse af satellitsignaler
Telefonmeddelelser
Ja*
Nej
LiveTrack
Ja
Nej
Før du kan bruge GPS-navigationsfunktioner, skal du kunne
modtage satellitsignaler.
Når du tænder for navigationsenheden, skal GPS-modtageren
indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position.
Hvor lang tid, det tager at finde satellitsignaler, varierer ud fra
flere faktorer, herunder hvor langt du befinder dig fra den
position, hvor du sidst brugte navigationsenheden, om du har frit
udsyn til himlen, og hvor længe siden det er, du sidst har brugt
navigationsenheden. Første gang du tænder
navigationsenheden, kan det tage nogle minutter at finde
satellitsignaler.
1 Tænd for enheden.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30 til 60 sekunder at finde satellitsignaler.
3 Gå om nødvendigt til et åbent område, som ikke er i
nærheden af høje bygninger eller træer.
®
*Enheden modtager telefonmeddelelser fra en parret iOS
smartphone direkte og via Garmin Connect Mobile app på en
Android™ smartphone.
®
Opsætning af Wi‑Fi forbindelse
Før du kan bruge Wi‑Fi funktioner, skal du konfigurere Wi‑Fi
forbindelsen ved hjælp af Garmin Express programmet.
1 Gå til www.garmin.com/express, og download Garmin
Express programmet.
2 Vælg enheden.
3 Vælg Værktøjer > Muligheder.
4 Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere Wi‑Fi
tilslutning med Garmin Express programmet.
Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk
1 I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > Wi-Fi.
2 Vælg om nødvendigt Wi-Fi for at aktivere Wi‑Fi teknologi.
3 Vælg Tilføj netværk.
4 Vælg et trådløst netværk på listen.
5 Indtast om nødvendigt adgangskoden.
Enheden husker netværksoplysningerne og opretter automatisk
forbindelse, når du returnerer til dette sted.
Parring af en smartphone med din enhed
Du bør parre din GPSMAP 276Cx enhed direkte via Garmin
Connect Mobile app.
1 Placer din kompatible smartphone inden for 10 m (33 fod) fra
din enhed.
2 Fra app-butikken på din telefon kan du installere og åbne
Garmin Connect Mobile app.
3 Følg vejledningen på skærmen for at oprette en konto med
din e-mailadresse og tilknytte enheden GPSMAP 276Cx til
din konto.
4 Fra hovedmenuen på enheden skal du vælge Opsætning >
Bluetooth > Til > Par mobil enhed.
Når parringen er gennemført, vises en meddelelse, og din
enhed synkroniseres automatisk med din smartphone.
Telefonmeddelelser
Telefonmeddelelser kræver, at en kompatibel smartphone
parres med GPSMAP 276Cx enheden. Når din telefon modtager
beskeder, sender den meddelelser til din enhed.
Visning af telefonmeddelelser
Før du kan få vist meddelelser, skal du parre din enhed med din
kompatible smartphone.
1 Fra hovedmenuen skal du vælge Besked.
2 Vælg en meddelelse.
Sådan skjules meddelelser
Som standard vises meddelelser på enhedens skærm, når de
modtages. Du kan skjule meddelelser, så de ikke vises.
Vælg Opsætning > Bluetooth > Meddelelser > Skjul i
hovedmenuen.
GPS-satellitsignaler
Når du har tændt for enheden, begynder den automatisk at søge
efter satellitter. GPS-siden vises, mens enheden finder
satellitsignaler og modtager en lokalisering. Dette bør kun tage
nogle få minutter.
Ændring af satellitvisningen
1 I hovedmenuen skal du vælge GPS.
2 Vælg MENU.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Spor op, så visningen af satellitterne er orienteret
med dit aktuelle spor mod toppen af skærmen.
• Vælg Multifarvet for at vise en bestemt farve for hver
satellit og dens statuslinje for signalstyrke.
Deaktivering af GPS
Du kan deaktivere GPS på din enhed for at stoppe sporing af
din position.
1 I hovedmenuen skal du vælge GPS.
2 Vælg MENU > Brug uden GPS.
Simulering af en position
Du kan bruge enheden uden GPS, når der skal foretages
vedligeholdelse af waypoints og ruter eller for at spare på
batteriets levetid. Du kan indstille positionen manuelt for at se
din aktuelle position på kortet.
1 I hovedmenuen skal du vælge GPS.
2 Vælg MENU > Brug uden GPS.
3 Vælg en position.
4 Vælg Brug.
Aktivering af GLONASS og WAAS
Du kan aktivere Global Navigation Satellite System
(GLONASS), der er et russisk satellitsystem, for at forøge det
antal satellitter, som er tilgængelige for dig. Når systemet
benyttes i situationer med dårlig udsigt til himlen, for eksempel
områder med høje bygninger, kan denne konfiguration benyttes
sammen med GPS til at give mere nøjagtige
positionsoplysninger.
Du kan aktivere WAAS (Wide Area Augmentation System) i
Nordamerika, hvilket kan give mere nøjagtige GPSpositionsoplysninger. Når WAAS anvendes, kan enheden være
længere tid om at oprette satellitforbindelse.
1 I hovedmenuen skal du vælge MENU > GPS.
2 Vælg Aktiver GLONASS eller Aktiver WAAS.
3
Waypoints, ruter og spor
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden. Waypoints kan markere, hvor du er, hvor du er på vej
hen eller hvor du har været. Du kan tilføje detaljer om
positionen, f.eks. navn, højde og dybde.
Du kan tilføje en .gpx-fil, som indeholder waypoints, ved at
overføre filen til GPX-mappen (Overførsel af filer til din enhed,
side 11).
Oprettelse af et waypoint
Du kan gemme din aktuelle position som et waypoint.
1 Hold MARK nede.
2 Rediger om nødvendigt navnet eller andre data.
3 Vælg OK.
Søgning efter et waypoint
1 Vælg FIND > Waypoints.
2 Vælg om nødvendigt MENU for at indsnævre søgningen.
3 Vælg om nødvendigt en indstilling:
• Hvis du vil søge i nærheden af din aktuelle position, skal
du vælge Find nærmeste.
• Hvis du vil søge ved hjælp af navnet på waypointet, skal
du vælge Find efter navn.
• Hvis du vil søge ved hjælp af waypointets kategori, skal du
vælge Vælg kategori.
• Hvis du vil søge ved hjælp af symbolet for waypointet, skal
du vælge Vælg symbol.
• Hvis du vil søge i nærheden af et punkt på kortet, skal du
vælge Nær andet.
4 Vælg et waypoint på listen.
Projicer et waypoint
7 Når statuslinjen for eksemplets sikkerhed når 100 %, skal du
vælge Gem.
Du opnår de bedste resultater ved at indsamle 4-8 eksempler på
waypointet, hvor du venter mindst 90 minutter mellem
eksemplerne.
Redigering af et waypoint
1 Vælg Punkter.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg et element, du vil redigere, f.eks. navnet.
4 Indtast den nye information, og vælg Udført.
Redigering af en kategori
1 Vælg Punkter > MENU > Rediger kategorier.
2 Vælg en funktion:
• Vælg en kategori.
• Vælg Tilføj.
3 Rediger om nødvendigt navnet.
4 Vælg evt. Vis på kort.
5 Vælg evt. Anvend som standard.
Sletning af et waypoint
1 Fra hovedmenuen skal du vælge Punkter.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg Slet.
Ruter
En rute er en serie waypoints eller gemte positioner, der fører
dig til målet.
Oprettelse af en rute
1 I hovedmenuen skal du vælge Rute > Opret rute.
2 Vælg en tom linje.
3 Vælg en kategori.
4 Vælg det første punkt på ruten.
5 Vælg OK.
6 Gentag dette for alle punkter på ruten.
Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra en markeret position til en ny position.
1 Vælg Punkter i hovedmenuen.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Projicér waypoint.
4 Vælg om nødvendigt Fra for at ændre den markerede
position.
5 Indtast afstanden.
6 Indtast kursen.
7 Vælg Gem.
8 Vælg Næste.
Kopiering af en rute
Navigering til et waypoint
1 Vælg FIND > Waypoints.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg Gå til.
1 Fra hovedmenuen skal du vælge Rute.
2 Vælg en rute.
3 Vælg MENU > Kopiér rute.
Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints position
Du kan opnå en mere præcis position for et waypoint. Enheden
danner et gennemsnit ved at foretage flere aflæsninger på
samme position og bruger gennemsnitsværdien til at give en
større præcision.
1 Vælg Punkter i hovedmenuen.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Gennemsnitsposition.
4 Flyt til waypointet.
5 Vælg Start.
6 Følg instruktionerne på skærmen.
4
Aktivering af en rute
Du kan aktivere en rute for at begynde at navigere.
1 Fra hovedmenuen skal du vælge Rute.
2 Vælg en rute.
3 Vælg MENU > Aktiver rute.
Din rute vises som en magentafarvet linje på kortet.
Du kan kopiere en eksisterende rute.
Ruten duplikeres og vises på listen.
Redigering af navnet på en rute
Du kan tilpasse navnet på en rute, så den skiller sig ud.
1 Fra hovedmenuen skal du vælge Rute.
2 Vælg en rute.
3 Vælg rutenavnet.
4 Indtast det nye navn.
Redigering af en rute
Du kan tilføje, fjerne eller omarrangere punkter på en rute.
1 Fra hovedmenuen skal du vælge Rute.
2 Vælg en rute.
Waypoints, ruter og spor
3 Vælg et punkt på ruten.
4 Vælg MENU.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil indsætte et ekstra punkt på ruten, skal du
vælge Indsæt waypoint.
• Hvis du vil ændre rækkefølgen af punkterne på ruten, skal
du vælge Flyt waypoint og bruge piletasterne.
• Hvis du vil fjerne et punkt fra ruten, skal du vælge Fjern
waypoint.
Sletning af en rute
1 Fra hovedmenuen skal du vælge Rute.
2 Vælg en rute.
3 Vælg MENU > Slet rute.
Navigering via en gemt rute
1 Vælg NAV > Naviger ruten.
2 Vælg en rute.
Visning af den aktive rute
1 Vælg Rute > Aktive fra hovedmenuen, mens du navigerer en
rute.
2 Vælg en punkt på ruten.
3 Vælg Kort for at se ruten på kortet.
Afbrydelse af navigation
Vælg NAV > Stop navigation.
Sådan vender du en rute om
Du kan ombytte rutens startpunkt og slutpunkt for at navigere
ruten i modsat retning.
1 Fra hovedmenuen skal du vælge Rute.
2 Vælg en rute.
3 Vælg MENU > Inverter.
Valg af en omvej
Du kan tage en omvej uden om vejarbejde eller en anden form
for omvej, mens du navigerer en rute.
1 Mens du navigerer en kurs i biltilstand skal du vælge NAV >
Omvej.
2 Vælg en længde af omvejen.
Enheden beregner ruten igen.
Planlægning af din rute
Du kan indtaste oplysninger for at beregne data om din tur.
1 Fra hovedmenuen skal du vælge Rute.
2 Vælg en rute.
3 Vælg MENU > Planlæg rute.
4 Indtast de nødvendige oplysninger for at planlægge turen.
BEMÆRK: Brændstoftilstrømning måles i enheder pr. time.
Ændringer af systemets indstillingerne for måleenheder har
ikke betydning for målingen af brændstoftilstrømning. Du skal
indtaste brændstoftilstrømningen baseret på oplysningerne
for dit køretøj (for eksempel brugervejledningen eller
specifikationer for ydelse) og lægge mærke til måleenheden
(gallons eller liter).
5 Vælg QUIT.
6 Brug piletasterne til at få vist detaljerede oplysninger om din
tur, for eksempel etapetid og den forventede ankomsttid,
baseret på de data, som du indtastede.
Spor
Et spor er en registrering af din rute. Sporloggen indeholder
oplysninger om punkter langs den registrerede rute, herunder
tid, position og elevation for hvert punkt.
Waypoints, ruter og spor
Registrering af et spor
Som standard registrerer enheden automatisk en sporlog, mens
den er tændt og modtager et GPS-signal. Du kan stoppe og
starte registreringen manuelt.
1 Begynd at bevæge dig for at registrere et spor.
2 I hovedmenuen skal du vælge Bane > Aktive i
hovedmenuen
3 Vælg en funktion:
• Vælg Stop for at sætte registrering af spor på pause.
• Vælg Start for at starte registrering af spor.
Visning af det aktive spor
1 I hovedmenuen skal du vælge Bane > Aktive.
2 Vælg en funktion:
• Vælg MENU > Vis kort for at få vist det aktuelle spor på
kortet.
• Vælg MENU > Højdeplot for at få vist højdeplottet for det
aktuelle spor.
Sådan gemmer du det aktive spor
I hovedmenuen skal du vælge Bane > Aktive > Gem.
Rydning af det aktive spor
Fra hovedmenuen skal du vælge Bane > Aktive > Ryd.
Sådan sletter du et spor
1 Fra hovedmenuen skal du vælge Bane.
2 Vælg en funktion:
• Vælg FIT.
• Vælg GPX.
• Vælg Arkiver.
3 Vælg et spor.
4 Vælg MENU > Slet.
Sådan navigerer du langs et gemt spor
1 Fra hovedmenuen skal du vælge Bane.
2 Vælg en funktion:
• Vælg FIT.
• Vælg GPX.
• Vælg Arkiver.
3 Vælg et spor.
4 Vælg MENU > Navigation.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Original for at navigere det oprindelige spor.
• Vælg Omvendt for at navigere sporet bagfra.
Arkiverede spor
Din enhed gør det muligt for dig at gemme et begrænset antal
spor. Hvis du overskrider disse grænser, er der muligvis ikke
tilstrækkelig hukommelse til optagelse af det aktuelle spor.
Arkivering frigør hukommelse til optagelse af det aktuelle spor
og gemmer arkiverede spor et andet sted på din harddisk.
Antallet af arkiverede spor, som du kan lagre, er kun begrænset
af harddiskens størrelse. Du kan overføre arkiverede spor fra
din enhed til din computer til lagring og visning ved hjælp af
Garmin BaseCamp™ programmet.
Du kan arkivere gemte spor manuelt. Desuden kan du oprette
arkiverede spor fra den aktuelle sporlog efter en automatisk
tidsplan, eller når sporloggen er fuld.
Automatisk arkivering af spor
Du kan gemme spor efter en automatiseret tidsplan for at spare
hukommelse.
1 I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > Spor >
Automatisk arkivering.
5
2 Vælg Når fuld, Dagligt eller Ugentligt.
BEMÆRK: Indstillingerne Dagligt og Ugentligt kræver GPXoptagelse.
Manuel arkivering af spor
Du kan arkivere gemte spor manuelt.
1 I hovedmenuen skal du vælge Bane > GPX.
2 Vælg et spor.
3 Vælg MENU > Arkiver.
Sporet flyttes fra listen med gemte spor til listen med
arkiverede spor.
2 Vælg Kalibrer kompas > Start.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Kursmarkør
Kursmarkøren er mest nyttig, når du navigerer til destinationen i
en lige linje, f.eks. når du navigerer på vand. Den kan hjælpe dig
med at navigere tilbage til kurslinjen, hvis du forlader kursen for
at undgå forhindringer eller farer.
Hvis du vil aktivere kursmarkøren, skal du vælge MENU > Vis
CDI fra kompasset.
Navigation
Menuen Find
Du kan bruge menuen Find til at søge efter waypoints, byer og
koordinater. Du kan downloade og navigere til elementer som
f.eks. fotos og spor. Der vises flere kategorier, hvis der er
indlæst ekstra, kompatible detailkort på enheden. Når du åbner
en kategori, vil listen indeholde elementer, der befinder sig tæt
på din nuværende position eller kortpilen (hvis den er aktiv).
À
Á
Navigation til en destination
1
2
3
4
Vælg FIND.
Vælg en kategori.
Vælg en destination.
Vælg Gå til.
Din rute vises som en magentafarvet linje på kortet.
5 Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet, side 6)
eller kompasset (Navigering med kompasset, side 6).
Afbrydelse af navigation
Vælg NAV > Stop navigation.
Søgning efter en position efter navn
1 Vælg FIND > Waypoints.
2 Tryk på MENU > Find efter navn.
Positionerne er sorteret alfabetisk efter navn.
Søgning efter en position i nærheden af en
anden position
1 Vælg FIND > MENU > Nær andet.
2 Brug piletasterne til at flytte kortmarkøren til en ny position.
3 Vælg Brug.
Navigering med kompasset
Når du navigerer til en destination, angiver din destination,
uanset hvilken retning du bevæger dig i.
1 Begynd at navigere til en destination (Navigation til en
destination, side 6).
2 Vælg PAGE for at åbne kompasset.
3 Drej, indtil peger mod toppen af kompasset, og fortsæt med
at bevæge dig i den retning mod destinationen.
Kalibrering af kompas
BEMÆRK: Det elektroniske kompas skal kalibreres, mens du
opholder dig udendørs. Stå ikke i nærheden af objekter, der kan
påvirke magnetfelter, som f.eks. biler, bygninger eller
strømførende luftledninger.
Enheden har et elektronisk kompas med 3 akser. Kalibrering af
kompasset bør udføres efter ture over lange afstande, ved store
temperaturudsving, og når batterierne er blevet udskiftet.
1 Vælg MENU fra kompasset.
6
Â
Ã
Kurslinje-pil. Angiver retningen for den ønskede kurslinje fra startpunktet til dit næste waypoint.
Indikator for afvigelse fra kursen (CDI). Angiver placeringen af den
ønskede kurslinje i forhold til din aktuelle position. Hvis CDI
stemmer overens med kurslinje-pilen, følger du kursen.
Afstand for kursafvigelse. Prikkerne angiver din afstand til kursen.
Den afstand, som hver prik repræsenterer, angives af skalaen i det
øverste højre hjørne.
Indikator for til og fra. Angiver, om du bevæger dig hen imod eller
væk fra det næste waypoint.
Navigation med kortet
1 Begynd at navigere til en destination (Navigation til en
destination, side 6).
2 Vælg PAGE for at åbne kortet.
En blå trekant angiver din position på kortet. Mens du
bevæger dig, flytter den blå trekant sig og efterlader en
sporlog (sti).
3 Fuldfør én eller flere handlinger:
• Brug piletasterne for at se forskellige områder.
• Vælg IN og OUT for at zoome ind og ud på kortet.
Navigering ved hjælp af TracBack
®
Under navigationen kan du navigere tilbage til begyndelsen af
dit spor. Dette kan være nyttigt, når du skal finde vej tilbage til
lejren, sporet eller kajen.
1 Vælg NAV > TracBack.
2 Vælg det punkt, der skal navigeres til.
3 Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet, side 6)
eller kompasset (Navigering med kompasset, side 6).
Undgåelse af vejegenskaber
Du kan vælge vejegenskaber, du vil undgå, f.eks. betalingsveje,
grusveje og smalle veje.
1 Vælg Opsætning > Ruter > Undgå.
2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter.
Markering og start af navigation til en Mand
over bord-position
Du skal indstille Anvendelsesmåde til Marine for at bruge Mand
over bord-funktionen.
Du kan gemme en mand over bord-position (MOB) og
automatisk starte navigation tilbage til positionen.
1 Hold MOB i marinetilstand.
2 Vælg Ja.
Navigation
Kortet vises med ruten til MOB-positionen.
Standardvisningen af ruten foregår med en magentafarvet
linje.
3 Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet, side 6)
eller kompasset (Navigering med kompasset, side 6).
Højdeplot
Højdeplottet viser som standard højden for den tilbagelagte
afstand. Du kan vælge ethvert sted på plottet for at få vist
detaljer om det pågældende punkt. Du kan tilpasse
højdeindstillingerne (Indstillinger af højdemåler, side 10).
Navigering til et punkt på højdeplottet
1 Brug piletasterne til at vælge et enkelt punkt på plottet.
2 Vælg ENTER.
3 Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet, side 6).
Ændring af plottype
Du kan ændre højdeplottet til at vise tryk og højde over tid eller
distance.
1 I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > Højdemåler >
Plot type.
2 Vælg en plottype.
Kalibrering af den barometriske højdemåler
Du kan kalibrere den barometriske højdemåler manuelt, hvis du
kender den korrekte højde eller det korrekte barometriske tryk.
1 Gå til en position, hvor du kender højden eller det
barometriske tryk.
Fra
højdemålersiden skal du vælge MENU > Opsætning af
2
højdemåler > Kalibrer højdemåler.
3 I feltet Kalibrer med skal du vælge en indstilling:
• Vælg Aktuel højde, og indtast højden.
• Vælg Tryk ved havoverfladen, og indtast trykket.
• Vælg GPS-højde.
4 Vælg Kalibrer.
BirdsEye-billeder
Du kan downloade og se detaljerede satellitbilleder på enheden
vha. Garmin BaseCamp software og et abonnement på
BirdsEye-billeder. Gå til garmin.com/birdseye and garmin.com
/basecamp for at få flere oplysninger.
Kalendere og vejrdata
Visning af kalenderen
Du kan se enhedsaktivitet for bestemte dage, f.eks. hvornår et
waypoint blev gemt. Du kan også se daglige
almanakoplysninger om solen og månen samt om jagt og fiskeri.
1 I hovedmenuen skal du vælge Himmel.
2 Vælg Dagsvisning, Ugeoversigt eller Månedsoversigt.
3 Vælg om nødvendigt pilene øverst på skærmen for at få vist
andre datoer.
4 Vælg MENU.
5 Vælg en funktion:
• For at vende tilbage til den aktuelle dato skal du vælge
Brug aktuel dato.
• Hvis du vil se data i nærheden af din aktuelle position, et
sted på kortet eller et interessepunkt, skal du vælge Skift
reference.
• Hvis du vil se himmeldata og almanakker, skal du vælge
Se sol og måne eller Se jagt og fiskeri.
Visning af tidevandsoplysninger
Hvis du vil have præcise oplysninger, skal du nulstille
tripoplysningerne, før du begynder på en ny tur.
1 Vælg Tripcomputer > MENU.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille de aktuelle tripværdier
til nul.
• Vælg Nulstil maks. hastighed for at nulstille den
maksimale hastighed til nul.
• Vælg Nulstil kilometertæller for at nulstille
distancetælleren til nul.
• Vælg Nulstil alt for at nulstille alle tripcomputerens
værdier til nul.
Du kan få vist oplysninger om en tidevandsstation, inklusive
højden på tidevandet og tidspunktet for næste høj- og lavvande.
1 I hovedmenuen skal du vælge Himmel > Tidevand > Ved.
2 Vælg om nødvendigt MENU for at indsnævre søgningen.
3 Vælg om nødvendigt en indstilling:
• Hvis du vil søge i nærheden af din aktuelle position, skal
du vælge Nær nuværende position.
• Hvis du vil søge i nærheden af positionen for en pil på
kortet, skal du vælge Nær kort pil.
• Hvis du vil søge i nærheden af en position, for eksempel
en by, strand eller kaj, skal du vælge Nær andet.
• Hvis du vil søge i nærheden af destinationen for en aktiv
navigation, skal du vælge Nær destination.
Der vises en liste med tidevandsstationer i nærheden af den
valgte position.
4 Vælg en station.
Der vises et 24-timers tidevandskort for den aktuelle dato,
som viser den aktuelle tidevandshøjde, og hvornår det næste
højvande og lavvande vil indtræffe.
5 Vælg MENU.
6 Vælg en funktion:
• Du kan panorere tidevandskortet ved at vælge Flyt
markør.
• Du kan få vist oplysninger for en anden dato ved at vælge
Til og indtaste en dato.
Siden Hovedvej
Visning af himmeldata og almanakker
Tripcomputer
Tripcomputeren viser din aktuelle hastighed,
gennemsnitshastighed, maksimumhastighed, triptæller og andre
nyttige statistiske oplysninger. Du kan tilpasse tripcomputerens
udseende, instrumentbræt og datafelter.
Nulstilling af tripcomputeren
Siden Hovedvej viser styreinformationer, mens du navigerer til
destinationen. Den grafiske hovedvejsvisning viser hvert enkelt
rute-waypoint i rækkefølge. Linjen ned langs midten af
hovedvejen repræsenterer din foretrukne sporlinje. Du kan
tilpasse sidelayoutet og datafelterne.
BirdsEye-billeder
1 Fra hovedmenuen skal du vælge Himmel.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil se oplysninger som solopgang, solnedgang,
måneopgang og månenedgang, skal du vælge Sol og
måne.
7
• Hvis du vil se, hvilke tidspunkter der forventeligt vil være
mest velegnede til jagt og fiskeri, skal du vælge Jagt og
fiskeri.
3 Vælg om nødvendigt Dato for at få vist en anden dag.
Du kan vælge MENU > Brug aktuel dato for at vende tilbage
til dags dato.
Visning af de aktuelle vejrforhold og
vejrudsigter
Hvis du vil have vist oplysninger om den aktuelle vejrudsigt, skal
du slutte enheden til en smartphone med Garmin Connect
Mobile (Parring af en smartphone med din enhed, side 3).
Din enhed skal have internetforbindelse, for at du kan se
vejrradaroplysninger. Du kan oprette forbindelse til en
smartphone med internetadgang eller til et trådløst netværk.
Du kan se vejrforhold og vejrudsigter, og du kan få vist vejrradar
på kortet.
1 Fra hovedmenuen skal du vælge Vejr.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Aktuel for at se de aktuelle vejrforhold og
vejrudsigter.
• Hvis du vil se vejrradar på kortet, skal du vælge Kort.
Tilpasning af enheden
Tilpasning af datafelterne
Før du kan tilpasse datafelterne, skal du vælge et sidelayout
med datafelter (Tilpasning af sidelayoutet, side 8).
Du kan tilpasse de datafelter, der vises på hver hovedside.
1 Vælg en side.
2 Vælg MENU > Skift datafelter.
3 Vælg et datafelt, som du vil udskifte.
4 Vælg det nye datafelt.
Tilpasning af sidelayoutet
1 Vælg en side.
2 Vælg MENU > Konfigurer sidelayout.
3 Vælg et sidelayout.
Konfiguration af kortene
Du kan aktivere eller deaktivere de kort, der er indlæst på
enheden i øjeblikket.
Vælg MENU > Konfigurer kort fra kortsiden.
Kortopsætning
Fra kortsiden skal du vælge MENU > Opsætning af kort.
BEMÆRK: For indstillinger med zoomniveau bliver
kortelementerne ikke vist, når kortzoomniveauet er højere end
det valgte niveau.
Generelt: Angiver generelle indstillinger for kortets udseende,
for eksempel detaljeringsniveau og kortoritering (Generelle
kortindstillinger, side 8).
Kort: Angiver indstillinger for kortvisning, for eksempel
korttegningshastigheden (Kortindstillinger, side 8).
Linje: Viser overskriftslinjen på kortet og indstiller den til at vises
baseret på distance eller tid. Justerer det zoomniveau, som
kortelementer vises med.
Waypoint: Justerer det zoomniveau, som kortelementer vises
med, og indstiller tekststørrelsen for kortelementer.
Marine: Angiver indstillinger for kortvisning i marinetilstand
(Marineindstillinger, side 8). Justerer det zoomniveau,
8
som kortelementer vises med, og indstiller tekststørrelsen for
kortelementer.
Marinenavigation: Angiver udseendet af forskellige symboler
på kortet i marinetilstand (Indstillinger for marinenavigation,
side 8).
By: Justerer det zoomniveau, som kortelementer vises med, og
indstiller tekststørrelsen for kortelementer.
Vej: Justerer det zoomniveau, som kortelementer vises med, og
indstiller tekststørrelsen for kortelementer.
Punkt: Justerer det zoomniveau, som kortelementer vises med,
og indstiller tekststørrelsen for kortelementer.
Område: Justerer det zoomniveau, som kortelementer vises
med, og indstiller tekststørrelsen for kortelementer.
Topo: Justerer det zoomniveau, som kortelementer vises med,
og indstiller tekststørrelsen for kortelementer.
Gitter: Justerer det zoomniveau, som kortelementer vises med.
Generelle kortindstillinger
Fra kortsiden skal du vælge MENU > Opsætning af kort >
Generelt.
Detalje: Angiver mængden af detaljer, der vises på kortet. Når
der vises flere detaljer, kan korttegningen være
langsommere.
Auto Zoom: Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt
til brug på kortet. Når Sluk er valgt, skal du zoome ind eller
ud manuelt.
Lås på vej: Låser den blå trekant, der repræsenterer din
position på kortet, på den nærmeste vej. Dette er mest
nyttigt, når du kører eller navigerer på veje.
Orientering: Justerer, hvordan kortet vises på siden.
Funktionen Nord op viser nord øverst på siden. Funktionen
Spor op viser din aktuelle kørselsretning mod toppen af
skærmbilledet. Funktionen Bil viser et bilperspektiv med
rejseretningen øverst.
Kortindstillinger
Fra kortsiden skal du vælge MENU > Opsætning af kort >
Kort.
Skyggerelief: Viser detaljeret relief på kortet (hvis det findes)
eller slår skyggelægning fra.
Kortomrids: Slår kortomrids til eller fra.
Vejledningstekst: Angiver, hvornår vejledningsteksten vises på
kortet.
Kortfart: Justerer farten, hvormed kortet tegnes. Hurtig
korttegning dræner batteriet hurtigere.
Marineindstillinger
Fra kortsiden skal du vælge MENU > Opsætning af kort >
Marine.
Fiskeplads: Indstiller zoomniveauet til en detaljeret visning af
bundkonturer og dybdeforhold og forenkler kortvisningen til
optimal brug under fiskeri.
Marinefarver: Indstiller enheden til at vise forskellige
kortfunktioner med forskellige farver, så marineinteressepunkterne bliver lettere at aflæse, og kortet
efterligner tegnemetoden fra papirkort.
Indstillinger for marinenavigation
Fra kortsiden skal du vælge MENU > Opsætning af kort >
Marinenavigation.
Symbolsæt: Angiver kortsymbolerne i marinetilstand.
Indstillingen NOAA viser NOAA's (National Oceanic and
Atmospheric Administration) kortsymboler. Indstillingen
International viser IALA's (International Association of
Lighthouse Authorities) kortsymboler.
Fyrvinkler: Viser og konfigurerer udseendet af fyrsektorer på
kortet.
Tilpasning af enheden
Indstillinger for Tripcomputer
Vælg MENU fra tripcomputeren.
Konfigurer sidelayout: Giver dig mulighed for at ændre
sidelayoutet (Tilpasning af sidelayoutet, side 8).
Nulstil tripdata: Nulstiller de aktuelle tripværdier til nul. Dette
nulstiller ikke dine maksimumværdier.
Nulstil maks. hastighed: Nulstiller den maksimale
hastighedsværdi til nul.
Nulstil kilometertæller: Nulstiller distancetællerværdien til nul.
Nulstil alt: Nulstiller alle tripcomputerens værdier til nul. Hvis du
vil have præcise oplysninger, skal du nulstille
tripoplysningerne, før du begynder på en ny tur.
Gendan standardindstillinger: Gendanner tripcomputeren til
fabriksindstillingerne.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
WAAS/EGNOS: Gør det muligt for systemet at bruge WAAS/
EGNOS-data (Wide Area Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay Service).
Ekstern slukning: Indstiller strømbesparende tilstand, når
enheden er koblet fra den eksterne strømkilde.
Ekstern tænding: Indstiller strømbesparende tilstand, når
enheden er koblet til den eksterne strømkilde.
Grænseflade: Indstiller formatet for den serielle grænseflade
(Indstillinger for grænseflader, side 9).
AA-batteritype: Giver dig mulighed for at ændre den type AAbatterier, du bruger.
BEMÆRK: Denne indstilling er deaktiveret, når batteripakken
er isat.
Indstillinger på siden Hovedvej
Indstillinger for grænseflader
På hovedvejssiden skal du vælge MENU.
Konfigurer sidelayout: Giver dig mulighed for at ændre
sidelayoutet (Tilpasning af sidelayoutet, side 8).
Skift datafelter: Giver dig mulighed for at ændre datafelterne
(Tilpasning af datafelterne, side 8).
Hovedvejsopsætning: Angiver indstillinger for hovedvejssidens
udseende, for eksempel aktivering af linjer for det aktive ben
og sporlog.
Vælg Opsætning > System > Grænseflade.
Garmin Spanner: Lader dig bruge enhedens USB-port til de
fleste NMEA 0183-kompatible kortlægningsprogrammer ved
at oprette en virtuel seriel port.
Garmin-serienummer: Indstiller enheden til at anvende det
ejendomsbeskyttede Garmin format til udveksling af
waypoint-, rute- og spordata med en computer.
NMEA In/Out: Indstiller enheden til at anvende normal NMEA
0183-output og -input.
Tekst ude: Giver enkelt ASCII-tekstoutput om positions- og
hastighedsoplysninger.
RTCM: Lader enheden acceptere DGPS-oplysninger
(Differential Global Positioning System) fra en enhed der
leverer RTCM-data (Radio Technical Commission for
Maritime Services) i et SC-104-format.
MTP: Indstiller enheden til at benytte MTP-protokollen (Media
Transfer Protocol) til at få adgang til filsystemet i stedet for
masselagringstilstand.
Alarmindstillinger
Vælg Alarmer i hovedmenuen.
Ur: Indstiller en daglig alarm.
Næste drej: Indstiller en alarm til at lyde, når du er inden for en
specificeret afstand eller tid fra et drej.
Ankomst: Indstiller en alarm til at lyde, når du er inden for en
specificeret afstand eller tid fra en destination.
Anker vagt: Indstiller en alarm til at lyde, når du overskrider en
specificeret driveafstand, mens du ligger for anker.
Afvigelse: Indstiller en alarm til at lyde, når du når en
kursafvigelse på en specificeret afstand.
GPS-satellitindstillinger
I hovedmenuen skal du vælge GPS > MENU.
BEMÆRK: Nogle indstillinger er kun tilgængelige, når Brug
uden GPS er aktiveret.
Brug uden GPS: Gør det muligt at slå GPS'en fra.
Brug med GPS: Gør det muligt at slå GPS'en til.
Spor op: Angiver, om satellitter skal vises med ringene
orienteret med nord mod toppen af displayet eller orienteret
med dit aktuelle spor mod toppen af displayet.
Enkel farve: Gør det muligt at vælge, om siden Satellit vises i
flere farver eller med en enkelt farve.
Angiv position på kort: Gør det muligt at markere din aktuelle
position på kortet. Du kan bruge denne position til at oprette
ruter eller søge efter gemte positioner.
AutoLocate position: Beregner din GPS-position ved hjælp af
funktionen Garmin AutoLocate .
®
Systemindstillinger
I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > System.
Systemtilstand: Indstiller satellitsystemet til GPS, GPS +
GLONASS eller Demonst.tilstand (GPS fra).
Anvendelsesmåde: Indstiller enheden til at fungere i Marine
eller Bil.
Tekstsprog: Indstiller sproget på enheden.
Tilpasning af enheden
Displayindstillinger
I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > Display.
Farvevalg: Giver dig mulighed for at vælge farve til dag eller
nat. Hvis du vælger indstillingen Automatisk, skifter enheden
automatisk til dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet
på dagen.
Batterisparetilstand: Sparer batteristrøm og forlænger
batterilevetiden ved at slukke for skærmen, når
baggrundsbelysningen slukker.
Hovedmenu: Ændrer udseendet af menusystemet.
Tag skærmbillede: Giver dig mulighed for at gemme billedet på
enhedens skærm.
Tid til lys slukker: Justerer længden af tiden, inden
baggrundsbelysningen slukker.
Justering til tusmørke: Gør det muligt for enheden at justere
baggrundsbelysningen for optimal visning i tusmørke.
Siden Hovedvej: Angiver, om siden Hovedvej vises i
hovedsideopsætningen.
Siden Kompas: Angiver om kompassiden vises i
hovedsideopsætningen.
Niveau for baggrundsbelysning: Justerer
baggrundsbelysningens lysstyrke.
Siden Højdemåler: Angiver om højdemålersiden vises i
hovedsideopsætningen.
Ruteindstillinger
De tilgængelige ruteindstillinger varierer baseret på den valgte
aktivitet.
9
I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > Ruter.
Aktivitet: Angiver en aktivitet, der bruges til transport, under
ruteplanlægning. Enheden beregner ruter optimeret til den
type af aktivitet, du laver.
Beregningsmetode: Angiver den metode, der bruges til at
beregne din rute.
Lås på vej: Låser den blå trekant, der repræsenterer din
position på kortet, på den nærmeste vej. Dette er mest
nyttigt, når du kører eller navigerer på veje.
Uden for ruten, Ny beregn.: Indstiller
genberegningspræferencer ved navigering væk fra en aktiv
rute.
Undgå: Angiver typen af veje, terræn og transportmetoder, der
skal undgås under navigering.
Indstillinger for spor
Vælg Opsætning > Spor fra hovedmenuen.
Optagemetode: Indstiller en metode til registrering af spor.
Interval: Indstiller et interval for sporlogregistrering. Hyppig
registrering af punkter skaber et mere detaljeret spor, men
det fylder også sporloggen hurtigere.
Farve: Ændrer farven på sporlinjen på kortet.
Automatisk arkivering: Angiver en automatisk
arkiveringsmetode til at administrere dine spor. Sporene
gemmes og ryddes automatisk.
Udgangsformat: Indstiller enheden til at gemme sporet som
filtypen FIT eller GPX/FIT (Filtyper, side 11).
• Aktiviteter (FIT) registrerer din aktivitet med
fitnessoplysninger, som er skræddersyet til Garmin
Connect programmet og kan bruges til navigation.
• Spor (GPX/FIT) registrerer din aktivitet både som et
traditionelt spor, der kan ses på kortet og bruges til
navigation, og som en aktivitet med træningsoplysninger.
Turregistrering: Angiver et turregistreringsvalg.
Nulstilling af registr. data: Angiver et nulstillingsvalg.
Indstillingen Spor og trip nulstiller spor- og tripdataene, når
du er færdig med det aktive spor. Indstillingen Forespørg
beder dig om at vælge de data, som skal nulstilles.
Indstillinger af højdemåler
I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > Højdemåler.
Barometer tilstand: Indstiller barometertilstand. Indstillingen
Variabel højde lader barometeret måle ændringer i højden,
mens du bevæger dig. Indstillingen Fast højde antager, at
enheden forbliver i en fast højde. Barometertrykket bør kun
ændres på baggrund af vejrforholdene.
Plot type: Giver dig mulighed for at se højdeændringer over en
periode eller en afstand, barometertrykket over en periode
eller trykændringer i omgivelserne over en periode.
Autokalibrering: Kalibrerer automatisk højdemåleren, hver
gang en aktivitet startes. Enheden fortsætter den
automatiske kalibrering af højdemåleren, så længe enheden
modtager GPS-signaler, og kalibreringsindstillingen Løbende
er slået til.
Kalibrer højdemåler: Giver dig mulighed for at kalibrere den
barometriske højdemåler, hvis du kender den korrekte højde
eller det korrekte barometertryk (Kalibrering af den
barometriske højdemåler, side 7).
Stemmekommando: Indstiller den stemmemeddelelse, der skal
lyde for Vejledning og status, Kun rutevejledning eller Ingen
stemmemedd..
Talesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.
Lydstyrke for højttaler: Indstiller lydstyrken for den eksterne
højttaler eller hovedtelefonen.
ANT+ Sensorindstillinger
®
Du kan finde flere oplysninger om fitnesstilbehør under Valgfrit
fitnesstilbehør, side 11.
Timerindstillinger
I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > Timer.
Bruger: Gør det muligt for dig at indstille timeren til at tælle op
eller ned. Du kan også nulstille timeren og slå den fra. Du
kan indtaste en tid, der skal bruges, når der tælles op eller
ned.
Marine: Indstiller timeren til at vises på kompassiden i Marine.
Tidsindstillinger
Vælg Opsætning > Tid.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Tidszone: Indstiller enhedens tidszone. Automatisk indstiller
automatisk tidszonen baseret på din GPS-position.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed,
højde, dybde, temperatur, tryk og lodret fart.
1 Vælg Opsætning > Enheder.
2 Vælg en måletype.
3 Vælg måleenhed.
Positionsindstillinger
BEMÆRK: Du skal ikke ændre positionsformatet eller
kortdatum-koordinationssystemet, med mindre du anvender et
kort eller søkort, der angiver et andet positionsformat.
I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > Placering.
Positionsformat: Indstiller det positionsformat, som en
positionsmåling vises i.
Kortdatum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er
struktureret i.
Kortsfære: Viser det koordinatsystem, som enheden bruger.
Standardkoordinatsystemet er WGS 84.
Kurs: Angiver de retningsreferencer, der benyttes til at beregne
kursoplysninger. Indstillingen Automatisk magnetisk variation
indstiller automatisk den magnetiske deklination for din
position. Indstillingen Sand indstiller geografisk nord som
kursreference. Indstillingen Gitter indstiller gitternord (000º)
som kursreference. Indstillingen Brugerdef. magnetisk
varians gør det muligt for dig at indstille den magnetiske
variation på din position manuelt.
Gendannelse af alle standardindstillinger
Du kan nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne.
I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > System >
MENU > Alle enhedsindstillinger til standard > Ja.
Lydindstillinger
Vælg Opsætning > Lyd i hovedmenuen.
Signaltone: Indstiller bipperen til at lyde for alarmer og valg.
Advarselstone: Indstiller den tone, der lyder før
stemmemeddelelser.
10
Tilpasning af enheden
Enhedsoplysninger
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
®
Vedligeholdelse af enheden
Filtyper
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget.
Den håndholdte enhed understøtter disse filtyper:
• Filer fra BaseCamp eller HomePort™. Gå til www.garmin.com
/trip_planning.
• GPX-rute, spor og waypointfiler.
• GPX-geocache-filer .
• JPEG-fotofiler.
• GPI brugerdefinerede POI filer fra Garmin POI Loader. Gå til
www.garmin.com/products/poiloader.
• FIT filer til eksport til Garmin Connect.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Installation af et hukommelseskort
Du kan installere et microSD hukommelseskort til yderligere
lagring eller forudindlæste kort.
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.
2 Tag batterierne ud.
3 I batterirummet skal du skubbe kortholderen À til venstre og
løfte den op.
®
Valgfrit fitnesstilbehør
Du kan bruge det valgfri fitnesstilbehør, herunder en pulsmåler
eller en kadencesensor, sammen med enheden. Dette tilbehør
bruger ANT+ trådløs teknologi til at sende data til enheden.
Før du kan bruge fitnesstilbehøret sammen med enheden, skal
du installere tilbehøret i henhold til de instruktioner, der følger
med tilbehøret.
Parring af ANT+ sensorer
Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller
installere sensoren.
Parring betyder, at du opretter forbindelse mellem ANT+
trådløse sensorer, f.eks. ved at tilslutte en pulsmåler til din
enhed.
1 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (30 ft) væk fra andre ANT+
sensorer under parringen.
2 I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > ANT-sensor.
3 Vælg din sensor.
4 Vælg Søg efter ny.
Når sensoren er parret med din enhed, ændrer sensorens
status sig fra Søger til Tilsluttet.
Tip til parring af ANT+ tilbehør med din Garmin enhed
• Kontroller, at ANT+ tilbehøret er kompatibelt med din Garmin
enhed.
• Før du parrer ANT+ tilbehøret med din Garmin enhed, skal
du flytte dig 10 m (32,9 fod) væk fra andet ANT+ tilbehør.
• Bring Garmin enheden inden for rækkevidden på 3 m (10
fod) for ANT+ tilbehøret.
• Når du har parret første gang, genkender din Garmin enhed
automatisk ANT+ tilbehøret, hver gang det aktiveres. Denne
proces gennemføres automatisk, når du tænder for Garmin
enheden, og den tager kun få sekunder, når tilbehøret er
aktiveret og fungerer korrekt.
• Når parringen er gennemført, modtager din Garmin enhed
kun data fra dit tilbehør, og du kan godt nærme dig andet
tilbehør.
Datahåndtering
Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til
hukommelseskort til ekstra datalagring.
Enhedsoplysninger
4
5
6
7
8
Placer hukommelseskortet Á med guldkontakterne nedad.
Luk kortholderen.
Skub kortholderen til højre for at låse den.
Udskift batterierne.
Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.
Tilslutning af enheden til din computer
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på
computeren.
Din enhed og hukommelseskortet (valgfrit) vises som flytbare
enheder i Denne computer på Windows computere og som
monterede diske på Mac computere.
Overførsel af filer til din enhed
1 Tilslut enheden til din computer.
På Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en bærbar enhed, og hukommelseskortet kan fremstå
som et andet flytbart drev. På Mac computere vises enheden
og hukommelseskortet som monterede diske.
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i
dokumentationen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevet.
2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
3 Vælg en fil.
4 Vælg Rediger > Kopier.
11
5 Åbn den bærbare enhed, drevet eller diskenheden for
enheden eller hukommelseskortet.
6 Søg efter en mappe.
7 Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse eller
på hukommelseskortet.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1 Åbn drevet eller disken Garmin.
2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en fil.
4 Tryk på tasten Slet på tastaturet.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
2 Tag kablet ud af computeren.
Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt litiumion
Batterilevetid (baseret på
70 % lysstyrke i baggrundsbelysningen med GPS
aktiveret)
Op til 16 timer med litiumionbatteri
Op til 8 timer med AA-batterier
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7*
Driftstemperaturområde
Fra -15 til 50º C (fra 5 til 122º F)
Opladningstemperaturområde
Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Radiofrekvens/protokol
2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Bluetooth og Wi‑Fi aktiveret enhed
Sikkerhedsafstand for
kompas
30 cm (11,8 tommer)
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
12
Enhedsoplysninger
Indeks
A
alarmer
ankervagt 9
kursafvigelse 9
almanak
jagt og fiskeri 7
jagt- og fiskeritider 7
tidspunkter for solopgang og solnedgang 7
ANT+ sensorer 10
parre 11
B
baggrundslys 1, 9
barometer 7
BaseCamp 9, 11
batteri 1, 2, 12
installere 1, 2
maksimere 1, 9
opbevaring 1
oplade 2
bil, mode 1
BirdsEye-billeder 7
Bluetooth teknologi 2, 3
brugerdata, slette 12
C
computer, tilslutte 11
D
data, overføre 11
datafelter 8
E
enhed, vedligeholdelse 11
F
filer, overføre 11
Find 6
G
Garmin Connect 2, 3
Garmin Express 2, 3
opdatering af software 2
registrere enheden 2
geocaches 11
GLONASS 3
GPS 3
indstillinger 9
siden satellit 9
signal 3
H
HomePort 11
hovedmenu, bruge 1
hukommelseskort 11
højde 7
plot 7
højdemåler 7, 10
I
indstillinger 8–10
enhed 9
J
jagt- og fiskeritider 7
K
kalender 7
kalibrere, højdemåler 7
kompas 6
kalibrere 6
navigering 6
kort 5, 6, 8
indstillinger 8
navigering 6
opdatere 2
kortindstillinger 8
Indeks
M
U
mand over bord (MOB) 6
marine 1
indstillinger 8
meddelelser 3
microSD kort 1, 11. Se hukommelseskort
MOB 6
måleenheder 10
undgå, vejegenskaber 6
USB 9
frakoble 12
lagerenhedstilstand 11
overføre filer 11
stik 1
N
vandtæthed 12
vejr 8
navigation 6, 7
kompas 6
kursmarkør 6
stoppe 5, 6
nulstilling af enheden 10
O
opbevare data 11
oplade 2
overføre, filer 11
P
V
W
waypoints 4, 6
gemme 4
navigering 4
projicering 4
redigere 4
slette 4
Wi‑Fi, tilslutte 3
WAAS 3, 9
parre
ANT+ sensorer 11
smartphone 3
positioner
gemme 4
redigere 4
positionsformat 10
produktregistrering 2
R
registrere enheden 2
rengøre enhed 11
ruteplanlægning. Se ruter
ruter 4, 5, 7
beregne 5
indstillinger 9
navigering 4, 5
oprette 4
redigere 4
slette 5
vise 5
S
satellitsignaler 3
opfange 3
positioner 3
sidelayout 8
siden satellit 9
skærm, indstillinger 9
slette, alle brugerdata 12
smartphone
parre 3
programmer 2
software, opdatere 2
specifikationer 12
spor 5
arkivere 5, 6
indstillinger 10
navigering 5
systemindstillinger 9
søge efter positioner 6
T
taster 1
temperatur 12
tidevand 7
tidsindstillinger 10
tidspunkter for solopgang og solnedgang 7
tidszoner 10
tilbehør 11
tilpasse enhed 8
timerindstillinger 10
TracBack 6
tripcomputer 7
tripoplysninger, vise 7
træning 2
tænd/sluk-knap 2
13
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Oktober 2016
190-02006-36_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising