Garmin | GPSMAP® 64x | Operating instructions | Garmin GPSMAP® 64x Návod k obsluze

Garmin GPSMAP® 64x Návod k obsluze
GPSMAP 64 SERIES / GPSMAP 64X
SERIES
®
Návod k obsluze
© 2019 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , AutoLocate , City Navigator , GPSMAP a VIRB jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA
a dalších zemích. BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HomePort™ a tempe™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto
ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Mac je ochranná známka společnosti Apple
Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. microSD a logo microSDHC jsou obchodní značky společnosti SD-3C, LLC. NMEA , NMEA 2000 a logo NMEA 2000 jsou registrované obchodní
značky asociace National Marine Electronics Association. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a
obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Přehledy zařízení ........................................................................ 1
Přehled zařízení GPSMAP (bez kamery) .............................. 1
Přehled zařízení GPSMAP (s kamerou) ................................ 1
Informace o baterii ...................................................................... 1
Maximalizace výdrže baterie .................................................. 1
Zapínání režimu úspory baterie ............................................. 1
Dlouhodobé skladování ......................................................... 1
Instalace bateriového modulu NiMH ........................................... 1
Nabíjení baterie ...................................................................... 2
Instalace baterií AA ..................................................................... 2
Zapnutí zařízení .......................................................................... 2
Tlačítka ....................................................................................... 2
Vyhledání satelitních signálů ...................................................... 2
Používání hlavních stránek........................................... 2
Otevření hlavního menu ............................................................. 2
Mapa ........................................................................................... 2
Změna orientace mapy .......................................................... 3
Měření vzdálenosti na mapě .................................................. 3
Nastavení mapy ..................................................................... 3
Kompas .......................................................................................3
Kalibrace kompasu ................................................................ 3
Používání kompasu ............................................................... 3
Ukazatel kurzu ....................................................................... 3
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi .......................... 3
Trasový počítač .......................................................................... 3
Nastavení trasového počítače ............................................... 4
Graf nadmořské výšky ................................................................ 4
Nastavení grafu nadmořské výšky ......................................... 4
Kalibrace barometrického výškoměru .................................... 4
Obnovení výchozích nastavení stránky ...................................... 4
Trasové body, trasy a prošlé trasy............................... 4
Trasové body .............................................................................. 4
Vytvoření trasového bodu ...................................................... 4
Projekce trasového bodu ....................................................... 4
Navigace k trasovému bodu .................................................. 4
Úprava trasového bodu .......................................................... 4
Odstranění trasového bodu ................................................... 4
Trasy ........................................................................................... 4
Vytvoření trasy ....................................................................... 4
Úprava názvu trasy ................................................................ 4
Úprava trasy ........................................................................... 5
Zobrazení trasy na mapě ....................................................... 5
Odstranění trasy .................................................................... 5
Navigace podle uložené trasy ................................................ 5
Prohlížení aktivní trasy ........................................................... 5
Zastavení navigace ................................................................ 5
Obrácení trasy ....................................................................... 5
Prošlé trasy ................................................................................. 5
Nastavení prošlých tras ......................................................... 5
Zobrazení současné trasy ...................................................... 5
Uložení aktuální prošlé trasy .................................................. 5
Vymazání aktuální prošlé trasy .............................................. 5
Odstranění prošlé trasy .......................................................... 5
Navigace uloženou prošlou trasou ........................................ 5
Nákup doplňkových map ............................................................ 5
Hledání adresy ....................................................................... 5
Funkce a nastavení hlavního menu.............................. 5
Fotoaparát a fotografie ............................................................... 5
Pořízení snímku ..................................................................... 5
Zobrazení fotografií ................................................................ 6
Použití svítilny ............................................................................. 6
Poklady ....................................................................................... 6
Obsah
Stahování pokladů pomocí počítače ...................................... 6
Navigace ke schránce s pokladem ........................................ 6
chirp™ .................................................................................... 6
Bezdrátový příjem a odesílání dat .............................................. 6
Nastavení varovného alarmu ...................................................... 7
Výběr profilu ................................................................................ 7
Obsah plochy .............................................................................. 7
Výpočet velikosti plochy ......................................................... 7
Stránka Družice .......................................................................... 7
Nastavení satelitů GPS .......................................................... 7
Garmin Adventures ..................................................................... 7
Odeslání souborů do aplikace BaseCamp ............................ 7
Vytvoření dobrodružství ......................................................... 7
Spuštění dobrodružství .......................................................... 7
Dálkové ovládání VIRB® ............................................................ 7
Průměrování trasového bodu ..................................................... 7
Připojené funkce Bluetooth ......................................................... 8
Spárování zařízení se smartphonem ..................................... 8
Oznámení z telefonu .............................................................. 8
Další nástroje hlavního menu ..................................................... 8
Přizpůsobení zařízení..................................................... 8
Přizpůsobení datových polí ........................................................ 8
Datová pole ............................................................................ 8
Nastavení systému ..................................................................... 9
GPS a jiné satelitní systémy ................................................ 10
Nastavení sériového rozhraní .............................................. 10
Nastavení displeje .................................................................... 10
Úprava nastavení jasu podsvícení ........................................... 10
Nastavení tónů zařízení ............................................................ 10
Nastavení fotoaparátu .............................................................. 10
Námořní nastavení ................................................................... 10
Nastavení námořních výstrah .............................................. 10
Vynulování dat .......................................................................... 10
Změna pořadí stránek ............................................................... 10
Přidání stránky ..................................................................... 10
Odebrání stránky ................................................................. 11
Vlastní přizpůsobení hlavního menu ........................................ 11
Změna měrných jednotek ......................................................... 11
Nastavení času ......................................................................... 11
Nastavení formátu souřadnic .................................................... 11
Nastavení výškoměru ............................................................... 11
Nastavení trasování .................................................................. 11
Profily ........................................................................................ 11
Vytvoření vlastního profilu .................................................... 11
Úprava názvu profilu ............................................................ 11
Odstranění profilu ................................................................ 11
Informace o zařízení..................................................... 11
Aktualizace produktů ................................................................ 11
Nastavení Garmin Express .................................................. 12
Registrace zařízení .............................................................. 12
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech
a údaji o kompatibilitě ............................................................... 12
Připnutí karabinové svorky ....................................................... 12
Odepnutí karabinové svorky ................................................ 12
Připojení šňůrky na zápěstí ...................................................... 12
Péče o zařízení ......................................................................... 12
Čištění zařízení .................................................................... 12
Správa dat ................................................................................ 12
Typy souborů ....................................................................... 12
Instalace paměťové karty ..................................................... 12
Připojení zařízení k počítači ................................................. 13
Přenos souborů do zařízení ................................................. 13
Odstranění souborů ............................................................. 13
Odpojení kabelu USB .......................................................... 13
Technické údaje ........................................................................ 13
i
Dodatek......................................................................... 13
Centrum podpory Garmin ......................................................... 13
Zapnutí podsvícení ................................................................... 13
Volitelné příslušenství ............................................................... 13
tempe™ ............................................................................... 13
Párování ANT+ snímačů ...................................................... 13
Odstranění problémů ................................................................ 14
Restartování zařízení ........................................................... 14
Zobrazení informací o zařízení ............................................ 14
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení ..................... 14
Rejstřík.......................................................................... 15
ii
Obsah
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Přehledy zařízení
Port mini-USB (pod ochranným krytem)
Objektiv fotoaparátu
Slot paměťové karty microSD (pod bateriemi)
Přihrádka na baterie
Upevňovací spona
Kroužek krytu přihrádky na baterie
Přehled zařízení GPSMAP (bez kamery)
Informace o baterii
VAROVÁNÍ
Stanovený rozsah teplot pro zařízení může překročit přípustný
rozsah pro použití některých baterií. Alkalické baterie mohou při
vysokých teplotách prasknout.
OZNÁMENÍ
Alkalické baterie ztrácejí při poklesu teploty značnou část své
kapacity. Při používání zařízení v podmínkách s teplotami pod
bodem mrazu používejte lithiové baterie.
Maximalizace výdrže baterie
Anténa GPS/GNSS
Tlačítka
Zapínací tlačítko
Port mini-USB (pod ochranným krytem)
Výdrž baterie lze prodloužit různými způsoby.
• Snižte jas podsvícení (Úprava nastavení jasu podsvícení,
strana 10).
• Omezte prodlevu podsvícení (Nastavení displeje,
strana 10).
• Používejte režim úspory baterie (Zapínání režimu úspory
baterie, strana 1).
• Snižte rychlost vykreslování mapy (Nastavení mapy,
strana 3).
• Vypněte systém GLONASS nebo GALILEO (GPS a jiné
satelitní systémy, strana 10).
Konektor MCX pro anténu GPS (pod ochranným krytem)1
Zapínání režimu úspory baterie
Slot paměťové karty microSD (pod bateriemi)
Pokud chcete prodloužit životnost baterie, můžete použít režim
úspory baterie.
Vyberte možnost Nastavení > Zobrazení > Úspora energie
baterie > Zapnuto.
Po vypršení časového limitu podsvícení dojde v režimu úspory
baterie k vypnutí obrazovky. Výběrem možnosti můžete
obrazovku zapnout a poklepáním na možnost zobrazit stránku
Stav.
®
Přihrádka na baterie
Upevňovací spona
Kroužek krytu přihrádky na baterie
Přehled zařízení GPSMAP (s kamerou)
Dlouhodobé skladování
Pokud neplánujete používat zařízení po několik měsíců, vyjměte
z něj baterie. Po vyjmutí baterií nedochází ke ztrátě uložených
dat.
Instalace bateriového modulu NiMH
Zařízení je napájeno bateriovým modulem NiMH (volitelné) nebo
dvěma bateriemi AA (Instalace baterií AA, strana 2).
1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte
kryt.
2 Najděte bateriový modul .
Anténa GPS/GNSS
Tlačítka
Zapínací tlačítko
1 Konektor
Úvod
3 Vložte baterii, přičemž dbejte na správnou polaritu.
4 Baterii zatlačte jemně na místo.
MCX není součástí všech modelů.
1
5 Nasaďte zpět kryt přihrádky na baterie a otočte kroužkem ve
6 Vyberte možnost Alkalické, Lithium, Dobíjecí baterie NiMH
Nabíjení baterie
Zapnutí zařízení
směru hodinových ručiček.
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
Nepoužívejte zařízení pro nabíjení baterie, která nebyla
poskytnuta společností Garmin . Pokud se pokusíte nabít baterii,
která nebyla poskytnuta společností Garmin, můžete zařízení
poškodit a zneplatnit záruku.
nebo Předem nabitá baterie NiMH.
Podržte tlačítko
.
Tlačítka
®
Před připojením přímého konektoru umístěného na kabelu USB
k zařízení bude pravděpodobně nutné odstranit volitelné
příslušenství pro montáž.
POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní
rozsah, nebude se nabíjet (Technické údaje, strana 13).
Baterii lze nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky nebo
portu USB na počítači.
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu mini-USB .
2 Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu mini-USB.
3 Konektor USB na kabelu připojte k napájecímu adaptéru
nebo k portu USB na počítači.
4 V případě potřeby napájecí adaptér připojte ke standardní
elektrické zásuvce.
Po připojení zařízení ke zdroji energie se zařízení zapne.
5 Baterii plně nabijte.
Instalace baterií AA
Místo volitelné baterie NiMH (Instalace bateriového modulu
NiMH, strana 1) lze použít dvě alkalické baterie, baterie NiMH
nebo lithiové baterie. To je užitečné, když jste na cestě
a nemůžete baterii NiMH nabít. Nejlepších výsledků dosáhnete
při použití baterií NiMH nebo lithiových baterií.
POZNÁMKA: Pokud používáte funkci Fotoaparát, pro modely
64sc/csx se používání standardních alkalických baterií
nedoporučuje.
1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte
kryt.
Vložte
dvě baterie AA, přičemž dbejte na správnou polaritu.
2
FIND
Výběrem otevřete menu vyhledávání.
MARK
Výběrem uložte aktuální polohu jako trasový bod.
QUIT
Výběrem proveďte zrušení nebo se vraťte do předchozího
menu či na stránku.
Výběrem procházejte hlavní stránky.
ENTER
Výběrem vyberte možnosti a potvrdíte zprávy.
MENU
Výběrem otevřete menu možností pro aktuálně otevřenou
stránku.
Dvojitým výběrem otevřete hlavní menu (z libovolné
stránky).
PAGE
Výběrem procházejte hlavní stránky.
Výběrem ikony , ,
nebo
přesuňte kurzor mapy.
IN
Výběrem přiblížíte na mapě.
OUT
Výběrem oddálíte na mapě.
vyberte možnosti menu a
Vyhledání satelitních signálů
Vyhledání satelitních signálů může trvat 30 až 60 sekund.
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
2 Je-li to nutné, zapněte zařízení.
3 Počkejte, až zařízení vyhledá družice.
Zatímco zařízení určuje vaši polohu, bliká na něm symbol .
zobrazuje sílu satelitního signálu.
Používání hlavních stránek
Informace potřebné pro ovládání tohoto zařízení naleznete
v hlavním menu, na mapě, v kompasu, v trasovém počítači a
stránce grafu nadmořské výšky.
Výběrem možnosti PAGE vyberte aktivní hlavní stránku.
Otevření hlavního menu
Hlavní menu umožňuje přístup k nástrojům a stránkám
nastavení trasových bodů, aktivit, prošlých tras apod. (Další
nástroje hlavního menu, strana 8).
Z libovolné stránky vyberte dvakrát možnost MENU.
Mapa
3 Nasaďte zpět kryt přihrádky na baterie a otočte kroužkem ve
směru hodinových ručiček.
4 Podržte tlačítko .
5 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Typ baterií AA.
2
Ikona představuje vaši polohu na mapě. Ikona se během
cesty přesouvá a zanechává záznam prošlé trasy (stezku). Na
mapě se také zobrazí názvy a symboly trasových bodů. Při
navigaci do cílového bodu se trasa se na mapě zobrazuje jako
barevná čára.
Používání hlavních stránek
Změna orientace mapy
1 Na mapě zvolte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení mapy > Orientace.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti K severu zobrazíte u horního okraje
stránky sever.
• Výběrem možnosti Trasa nahoře zobrazíte u horního
okraje stránky aktuální směr trasy.
• Výběrem možnosti Režim Automobil zobrazíte pohled
z automobilu a v horní části směr jízdy.
Měření vzdálenosti na mapě
Můžete změřit vzdálenost mezi dvěma polohami.
1 Na mapě vyberte polohu.
2 Vyberte možnost MENU > Měření vzdálenosti.
3 Přesuňte špendlík na jinou polohu na mapě.
2 Vyberte možnost Kalibrace kompasu > Start.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Používání kompasu
Kompas můžete použít k navigaci po aktivní trase.
1 Vyberte možnost PAGE.
2 Držte zařízení vodorovně.
3 Pro navigaci do cíle použijte .
Ukazatel kurzu
Ukazatel kurzu je nejvhodnější použít v případě, že navigujete
na vodě, nebo pokud na vaší cestě nejsou velké překážky.
Může vám také pomoci vyhnout se nebezpečím, jako jsou
mělčiny nebo skály pod hladinou.
Pokud chcete ukazatel kurzu povolit, vyberte na kompasu
možnost MENU > Nastavit směr > Navigační linie/Ukazatel >
Kurz (CDI).
Nastavení mapy
Vyberte možnost Nastavení > Mapa.
Orientace: Slouží k nastavení způsobu zobrazení mapy na
stránce. K severu zobrazuje sever v horní části stránky.
Trasa nahoře zobrazuje zobrazení shora dolů a aktuální
směre jízdy směrem k horní části stránky. Režim Automobil
zobrazuje 3D zobrazení automobilu a v horní části pokyny
pro cestu.
Navigační text: Nastaví, kdy se na mapě zobrazí navigační
text.
Datová pole: Přizpůsobí datová pole a palubní desky mapy,
kompas, graf nadmořské výšky a trasový počítač.
Mapové informace: Aktivuje nebo deaktivuje mapy, které jsou
v současné době načteny v zařízení.
Rozšířené nastavení mapy
Vyberte možnost Nastavení > Mapa > Rozšířené nastavení
map.
Automatické zvětšení a zmenšení: Automaticky vybírá
odpovídající úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě.
Po výběru možnosti Vypnuto je nutné mapu přibližovat nebo
oddalovat ručně.
Úrovně přiblížení: Upravuje úroveň přiblížení pro zobrazování
položek na mapě. Položky na mapě se nezobrazují, pokud je
úroveň přiblížení mapy vyšší než vybraná úroveň.
Velikost textu: Vybere velikost textu pro položky na mapě.
Detail: Vybere množství podrobností zobrazených na mapě.
Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude
překreslovat pomaleji.
Stínovaný obrys: Zobrazuje detailní reliéf na mapě (pokud je
dostupný) nebo vypne stínování.
Kompas
Během navigace ukazuje na cíl bez ohledu na směr pohybu.
Pokud ukazuje k horní části elektronického kompasu, jedete
přímo do cíle. Pokud ukazuje jakýmkoli jiným směrem,
otáčejte zařízením, dokud nebude šipka ukazovat k horní části
kompasu.
Kalibrace kompasu
Při kalibraci elektronického kompasu musíte být venku a
v dostatečné vzdálenosti od objektů, které ovlivňují magnetické
pole, například automobilů, budov nebo nadzemního
elektrického vedení.
Zařízení je vybaveno tříosým elektronickým kompasem (pouze
zařízení GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx). Kalibraci kompasu byste
měli provést po přesunu na dlouhé vzdálenosti, změnách teploty
nebo výměně baterií.
1 V kompasu vyberte možnost MENU.
Používání hlavních stránek
Ukazatel kurzu
ukazuje vztah pozice uživatele k linii kurzu
vedoucí k cíli. Indikátor odchylky od kurzu (CDI)
vás
informuje o odchylce od kurzu (doprava nebo doleva). Měřítko
představuje vzdálenost mezi body
na indikátoru odchylky
od kurzu, která vám říká, jak daleko od kurzu se nacházíte.
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi
Můžete zaměřit zařízení na vzdálený objekt, uzamknout směr
a navigovat k tomuto objektu.
POZNÁMKA: Funkce Zadej směr a jdi je k dispozici pouze u
zařízení GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
1 Vyberte možnost Zadej směr a jdi.
2 Zaměřte zařízení na objekt.
3 Vyberte možnost Uzamknout směr > Nastavit kurz.
4 Navigujte pomocí kompasu.
Nastavení směru pohybu
Podle potřeby můžete přizpůsobit kompas.
Vyberte možnost Nastavení > Směr pohybu.
Zobrazení: Nastavení druhu směru pohybu zobrazeného na
kompasu.
Směr k severu: Nastavení směru k severu použitého na
kompasu.
Navigační linie/Ukazatel: Nastaví chování ukazatele, který se
zobrazuje na mapě. Směr k cíli ukazuje ve směru vedoucím
k vašemu cíli. Kurz ukazuje, v jaké jste pozici vzhledem k linii
kurzu vedoucí k cíli.
Kompas: Automaticky přepne z elektronického kompasu na
kompas GPS, pokud cestujete po stanovenou dobu vyšší
rychlostí.
Kalibrace kompasu: Další informace naleznete v části
Kalibrace kompasu, strana 3.
Trasový počítač
Trasový počítač zobrazuje vaši aktuální rychlost, průměrnou
rychlost, počítač kilometrů dílčí trasy a další užitečné statistické
údaje. Můžete přizpůsobit rozložení trasového počítače, palubní
desku a datová pole.
3
Trasové body, trasy a prošlé trasy
Nastavení trasového počítače
V trasovém počítači vyberte možnost MENU.
Vymazání: Zajistí vynulování všech hodnot trasového počítače.
K získání přesných informací je potřebné před zahájením
cesty vynulovat informace o cestě.
Velká čísla: Umožňuje změnit velikost číselných hodnot
zobrazených na stránce trasového počítače.
Změnit datová pole: Přizpůsobí datová pole trasového
počítače.
Změnit palubní desku: Umožňuje změnit vzhled a informace
zobrazené na palubní desce.
POZNÁMKA: Přizpůsobená nastavení si palubní deska
zapamatuje. Když změníte profil, nastavení nebudou
ztracena (Profily, strana 11).
Obnovit výchozí hodnoty: Obnoví výchozí tovární nastavení
trasového počítače.
Graf nadmořské výšky
POZNÁMKA: Graf nadmořské výšky je k dispozici pouze u
zařízení GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Ve výchozím nastavení zobrazí graf nadmořské výšky
nadmořskou výšku za ujetou vzdálenost. Nastavení pro
nadmořskou výšku si můžete přizpůsobit (Nastavení grafu
nadmořské výšky, strana 4). Pokud chcete zobrazit
podrobnosti o bodu, můžete vybrat libovolný bod v grafu.
Nastavení grafu nadmořské výšky
V grafu nadmořské výšky vyberte možnost MENU.
Změnit typ grafu: Slouží k nastavení typu dat zobrazených
v grafu nadmořské výšky.
Nadmořská výška/čas: Zaznamenává změny nadmořské výšky
v průběhu času.
Nadmořská výška/vzdálenost: Zaznamenává změny
nadmořské výšky podle vzdálenosti.
Atmosférický tlak: Zaznamenává změny atmosférického tlaku
v průběhu času.
Okolní tlak: Zaznamenává změny okolního tlaku v průběhu
času.
Upravit rozsahy měřítka: Slouží k úpravě rozsahů měřítka
zobrazených na stránce grafu nadmořské výšky.
Změnit datová pole: Přizpůsobí datová pole grafu nadmořské
výšky.
Vymazání: Vynuluje data grafu nadmořské výšky včetně údajů o
trasách, trasových bodech a prošlých trasách.
Kalibrace výškoměru: Viz (Kalibrace barometrického
výškoměru, strana 4).
Obnovit výchozí hodnoty: Obnoví graf nadmořské výšky na
výchozí tovární nastavení.
Kalibrace barometrického výškoměru
Pokud znáte správnou nadmořskou výšku nebo správný
atmosférický tlak, můžete kalibrovat barometrický výškoměr
ručně.
POZNÁMKA: Barometrický výškoměr je k dispozici pouze u
zařízení GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
1 Přejděte na polohu, jejíž nadmořskou výšku nebo
atmosférický tlak znáte
Vyberte
možnost PAGE > Graf nadmořské výšky > MENU
2
> Kalibrace výškoměru.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Obnovení výchozích nastavení stránky
1 Otevřete stránku, pro kterou budete obnovovat nastavení.
2 Vyberte možnost MENU > Obnovit výchozí hodnoty.
4
Trasové body
Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do
zařízení. Pomocí trasových bodů lze vyznačit, kde jste, kam
směřujete nebo kde jste byli. Můžete přidávat podrobnosti o
poloze, jako například název, nadmořskou výšku a hloubku.
Můžete přidat soubor .gpx obsahující trasové body – tento
soubor vložte do složky GPX (Přenos souborů do zařízení,
strana 13).
Vytvoření trasového bodu
Svou současnou polohu můžete uložit jako trasový bod.
1 Vyberte možnost MARK.
2 V případě potřeby proveďte změny trasového bodu výběrem
pole.
Vyberte
možnost Hotovo.
3
Projekce trasového bodu
Můžete vytvořit novou polohu projekcí vzdálenosti a azimutu
z označené polohy do nové polohy.
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost MENU > Projektování trasového bodu.
4 Zadejte směr a vyberte možnost Hotovo.
5 Vyberte měrnou jednotku.
6 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost Hotovo.
7 Vyberte možnost Uložit.
Navigace k trasovému bodu
1 Vyberte možnost FIND > Trasové body.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost Jít.
Úprava trasového bodu
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte položku, kterou chcete upravit, například název.
4 Zadejte novou informaci a zvolte možnost Jít.
Odstranění trasového bodu
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost MENU > Odstranit.
Trasy
Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás
dovedou až do cíle.
Vytvoření trasy
1 Vyberte možnost Plánovač tras > Vytvořit trasu > Vybrat
první bod.
Vyberte kategorii.
Vyberte první bod trasy.
Vyberte možnost Použít.
Výběrem možnosti Vybrat příští bod přidejte k trase další
body.
6 Výběrem ikony QUIT trasu uložíte.
2
3
4
5
Úprava názvu trasy
1 Vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Změnit název.
4 Zadejte nový název.
Trasové body, trasy a prošlé trasy
Úprava trasy
1 Vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Upravit trasu.
4 Vyberte bod.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit bod na mapě, vyberte možnost
Zobrazit.
• Chcete-li změnit pořadí bodů na trase, vybere možnost
Posunout nahoru nebo Posunout dolů.
• Chcete-li do trasy přidat další bod, vyberte možnost
Vložit.
Další bod se vloží před bod, který upravujete.
• Chcete-li z trasy určitý bod odebrat, vyberte možnost
Odebrat.
6 Výběrem možnosti QUIT trasu uložíte.
Automaticky archivovat: Slouží k nastavení způsobu
automatické archivace sloužící k uspořádání prošlých tras.
Prošlé trasy jsou ukládány a mazány automaticky.
Barva: Mění barvu čáry prošlé trasy na mapě.
Zobrazení současné trasy
1 Vyberte možnost Správce tras > Současná trasa.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete zobrazit aktuální prošlou trasu na mapě,
vyberte možnost Zobrazit mapu.
• Pokud chcete zobrazit graf nadmořské výšky pro aktuální
prošlou trasu, vyberte možnost Graf nadmořské výšky.
Uložení aktuální prošlé trasy
1 Vyberte možnost Správce tras > Současná trasa.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnostUložit prošlou trasu a uložte celou
prošlou trasu.
• Vyberte možnost Uložit část a vyberte část.
Zobrazení trasy na mapě
1 Vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Zobrazit mapu.
Vymazání aktuální prošlé trasy
Odstranění trasy
1 Vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Odstranit trasu.
Odstranění prošlé trasy
1 Vyberte možnost Správce tras.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Odstranit.
Navigace podle uložené trasy
1 Vyberte možnost FIND > Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Jít.
Navigace uloženou prošlou trasou
1 Vyberte možnost FIND > Prošlé trasy.
2 Vyberte uloženou prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Jít.
Prohlížení aktivní trasy
1 Při navigaci po trase vyberte možnost Aktivní trasa.
2 Vyberte bod na trase, pro nějž chcete zobrazit další
Nákup doplňkových map
podrobnosti.
Zastavení navigace
Vyberte možnost FIND > Ukončení navigace.
Obrácení trasy
Počáteční a koncový bod trasy můžete zaměnit a navigovat po
trase v obráceném směru.
1 Vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Obrátit trasu.
Prošlé trasy
Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy
obsahuje informace o bodech podél zaznamenané trasy, včetně
času, pozice a nadmořské výšky každého bodu.
Nastavení prošlých tras
Vyberte možnost Nastavení > Prošlé trasy.
Záznam prošlé trasy: Slouží k zapnutí a vypnutí záznamu
prošlé trasy.
Způsob záznamu: Slouží k nastavení způsobu záznamu prošlé
trasy. Automaticky slouží k zaznamenávání prošlých tras
proměnnou rychlostí, a umožňuje tak vytvořit optimální
znázornění prošlých tras.
Interval: Výběr rychlosti záznamu prošlé trasy. Častější záznam
bodů vytváří podrobnější prošlou trasu, ale rychleji zaplní
záznam prošlé trasy.
Funkce a nastavení hlavního menu
Vyberte možnost Správce tras > Současná trasa >
Vymazat aktuální trasu.
1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce
www.garmin.com.
Klikněte
na kartu Mapy.
2
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Hledání adresy
K vyhledávání adres můžete použít volitelné mapy City
Navigator .
1 Vyberte možnost FIND > Adresy.
2 V případě potřeby vyberte zemi nebo stát.
3 Zadejte město nebo PSČ.
POZNÁMKA: Ne všechna mapová data umožňují
vyhledávání PSČ.
4 Vyberte město.
5 Zadejte popisné číslo.
6 Zadejte ulici.
®
Funkce a nastavení hlavního menu
Fotoaparát a fotografie
POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze u modelů
vybavených fotoaparátem.
Při pořízení fotografie jsou s informacemi o fotografii uloženy
také informace o zeměpisné poloze. Můžete spustit navigaci
k dané pozici.
Pořízení snímku
1 Vyberte možnost Fotoaparát.
5
2 Otočením zařízení vodorovně nebo svisle změníte orientaci
Poklady
3
Geocaching je druh hledání pokladů, při kterém hráči ukryjí
poklady nebo pátrají po ukrytých pokladech za pomocí
souřadnic GPS.
4
5
6
fotografie.
V případě potřeby zapněte blesk výběrem možnosti MENU >
Blesk.
TIP: Můžete zvolit možnost Automaticky. Blesk bude použit
pouze v případě, že fotoaparát rozpozná scénu s nízkým
osvětlením.
V případě potřeby přibližte nebo oddalte zobrazení stisknutím
tlačítka IN nebo OUT.
Podržením tlačítka ENTER zaostřete a podržte zařízení
nehybně ve stejné poloze.
Na obrazovce se objeví bílý rámeček. Zařízení zaostří na
předmět v rámečku. Po zaostření fotografie se rámeček
zbarví zeleně.
Uvolněním tlačítka ENTER pořídíte fotografii.
TIP: Fotografie zobrazíte stisknutím tlačítka > ENTER.
Zobrazení fotografií
Můžete zobrazit fotografie pořízené pomocí fotoaparátu a také
fotografie přenesené do zařízení.
1 Vyberte možnost Prohlížeč fotografií.
2 Vyberte fotografii.
3 V případě potřeby přibližte nebo oddalte zobrazení stisknutím
tlačítka IN nebo OUT.
Seřazení fotografií
1 Vyberte možnost Prohlížeč fotografií > MENU > Seřadit
fotografie.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Naposledy vytvořené.
• Vyberte možnost Blízko pozice a vyberte polohu.
• Vyberte možnost V určitý den a zadejte datum.
Zobrazení místa pořízení fotografie
1 Vyberte možnost Prohlížeč fotografií.
2 Vyberte fotografii.
3 Vyberte možnost MENU > Zobrazit mapu.
Navigace k místu na fotografii
1 Vyberte možnost Prohlížeč fotografií.
2 Vyberte fotografii.
3 Vyberte možnost MENU > Zobrazit informace > Jít.
Odstranění fotografie
1 Vyberte možnost Prohlížeč fotografií.
2 Vyberte fotografii.
3 Vyberte možnost MENU > Odstranit > Ano.
Použití svítilny
Funkci svítilny možná bude nutné přidat do hlavního menu
(Vlastní přizpůsobení hlavního menu, strana 11).
POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze u modelů
vybavených fotoaparátem.
POZNÁMKA: Použití svítilny může snížit životnost baterií.
Chcete-li životnost baterií prodloužit, můžete snížit jas nebo
frekvenci světla.
1 Vyberte možnost Svítilna > .
2 V případě potřeby upravte jas pomocí posuvníku.
3 V případě potřeby vyberte jiný typ blesku.
6
0
Žádné přerušování, stálé světlo.
1 až 9
Počet záblesků za sekundu.
SOS
Tísňové bleskové světlo.
Stahování pokladů pomocí počítače
Poklady můžete do zařízení nahrát ručně prostřednictvím
počítače (Přenos souborů do zařízení, strana 13). Soubory
pokladů uložte do souboru GPX a importujte je do složky GPX
v zařízení. Pokud máte portálu geocaching.com prémiové
členství, můžete využít funkci Pocket Query a nahrát do zařízení
větší počet pokladů najednou v jediném souboru GPX.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.geocaching.com.
3 V případě potřeby vytvořte účet.
4 Přihlaste se.
5 Podle pokynů na portálu geocaching.com vyhledejte
a stáhněte informace o pokladech do zařízení.
Navigace ke schránce s pokladem
1 Vyberte možnost Schránky s poklady.
2 Vyberte poklad.
3 Vyberte možnost Jít.
Zaznamenání pokusu
Po pokusu o nalezení schránky s pokladem můžete zaznamenat
výsledky. Některé poklady můžete ověřit na webové stránce
www.geocaching.com.
1 Vyberte možnost Schránky s poklady > Záznam pokusu.
2 Vyberte možnost Nalezeno, Nenalezeno, Vyžaduje opravu
nebo Žádný pokus.
3 Vyberte možnost:
• Přihlašování zastavíte výběrem možnost Hotovo.
• Chcete-li se začít nechat navigovat k pokladu, který je
vám nejblíže, vyberte možnost Najít další nejbližší.
• Chcete-li zadat komentář k hledání pokladu nebo
o pokladu samotném, vyberte možnost Přidat komentář,
zadejte komentář a vyberte možnost Hotovo.
Jste-li přihlášení na portál www.geocaching.com, nahraje se
záznam na váš účet www.geocaching.com automaticky.
chirp™
Zařízení chirp je malé příslušenství společnosti Garmin, které je
naprogramováno a ponecháno v pokladu. K nalezení zařízení
chirp v pokladu můžete použít své zařízení. Další informace
o zařízení chirpnaleznete v chirp Návodu k obsluze na webové
adrese www.garmin.com.
Povolení chirp vyhledávání zařízení chirp
1 Vyberte možnost Nastavení > Schránky s poklady.
2 Vyberte možnost Nastavení zařízení chirp™ > Vyhledávání
zařízení chirp™ > Zapnuto.
Bezdrátový příjem a odesílání dat
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze u zařízení
GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Než budete moci bezdrátově sdílet data, musíte se přemístit do
vzdálenosti maximálně 3 metry (10 stop) od kompatibilního
zařízení.
Vaše zařízení může odesílat a přijímat data, jestliže je
spárované s jiným kompatibilním zařízením nebo smartphonem
prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth nebo ANT+ .
Podle potřeby můžete sdílet trasové body, poklady, trasy
a prošlé trasy.
1 Vyberte možnost Sdílet bezdrátově.
®
®
Funkce a nastavení hlavního menu
2 Vyberte možnost:
2 Připojte zařízení k počítači.
• Vyberte možnost Odeslat a vyberte typ dat.
• Výběr možnosti Přijmout vám umožní přijmout data
z jiného zařízení. Druhé kompatibilní zařízení se musí
pokoušet o odeslání dat.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Na počítačích Windows se zařízení zobrazí jako vyměnitelná
jednotka nebo přenosné zařízení. Paměťová karta se může
jevit jako druhá vyměnitelná jednotka. Na počítačích Mac se
zařízení a paměťová karta zobrazují jako připojené svazky.
POZNÁMKA: Některé počítače s více síťovými jednotkami
nemusí zařízení zobrazovat správně. Informace o mapování
jednotky naleznete v dokumentaci operačního systému.
3 Otevřete možnost Garmin nebo jednotku či svazek
paměťové karty.
4 Vyberte možnost:
• Vyberte položku v připojeném zařízení a přetáhněte ji do
složky Moje sbírka nebo do seznamu.
• V aplikaci BaseCamp vyberte možnost Zařízení >
Přijmout ze zařízení a vyberte zařízení.
Nastavení varovného alarmu
Varovné alarmy vás upozorní, když budete ve stanovené
vzdálenosti od konkrétní polohy.
1 Vyberte možnost Varovné alarmy > Vytvořit alarm.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Použít.
5 Zadejte poloměr.
Jakmile vstoupíte do oblasti, pro kterou je nastaven varovný
alarm, ze zařízení zazní zvuk.
Výběr profilu
Při změně aktivit můžete změnit nastavení zařízení změnou
profilu.
1 Vyberte možnost Změna profilu.
2 Vyberte profil.
Obsah plochy
Výpočet velikosti plochy
1 Vyberte možnost Výpočet plochy > Start.
2 Projděte po obvodu plochy, kterou chcete vypočítat.
3 Po dokončení vyberte možnost Vypočítat.
Stránka Družice
Na stránce družic se zobrazují vaše současná poloha, přesnost
systému GPS, polohy družic a síla signálu.
Nastavení satelitů GPS
Vyberte možnost Družice > MENU.
POZNÁMKA: Některá nastavení jsou dostupná, pouze pokud je
aktivována funkce Použít ukázkový režim.
Použít ukázkový režim: Umožňuje vypnout přijímač GPS.
Použít satelitní systém: Umožňuje zapnout přijímač GPS.
Trasa nahoře: Určuje, zda jsou satelity zobrazeny s kruhy
orientovanými podle severu směrem k hornímu okraji
obrazovky nebo orientovanými podle aktuální prošlé trasy
směrem k hornímu okraji obrazovky.
Jednobarevný: Umožňuje vybrat, zda se stránka Satelit zobrazí
ve více barvách nebo jednobarevně.
Nastavit pozici na mapě: Umožní vám označit vaši aktuální
polohu na mapě. Tuto polohu můžete použít k vytváření tras
nebo vyhledávání uložených poloh.
Vyhledání pozice funkcí AutoLocate: Vypočítá vaši polohu
GPS pomocí funkce Garmin AutoLocate .
®
®
Vytvoření dobrodružství
Než budete moci vytvořit dobrodružství a odeslat je do svého
zařízení, musíte si do počítače stáhnout aplikaci BaseCamp a
přenést prošlou trasu ze zařízení do počítače (Odeslání souborů
do aplikace BaseCamp, strana 7).
1 Otevřít aplikaci BaseCamp.
2 Vyberte možnost Soubor > Nový > Garmin Adventure.
3 Zvolte prošlou trasu a vyberte možnost Další.
4 V případě potřeby přidejte položky z aplikace BaseCamp.
5 Vyplňte povinná pole názvu a popište dobrodružství.
6 Chcete-li změnit fotografii na obálce dobrodružství, vyberte
možnost Změnit a vyberte jinou fotografii.
Vyberte
možnost Dokončit.
7
Spuštění dobrodružství
Chcete-li dobrodružství spustit, musíte je nejprve odeslat
z aplikace BaseCamp do svého zařízení (Odeslání souborů do
aplikace BaseCamp, strana 7).
1 Vyberte možnost Dobrodružství.
2 Vyberte dobrodružství.
3 Vyberte možnost Start.
Dálkové ovládání VIRB
®
POZNÁMKA: Funkce VIRB dálkového ovládání je k dispozici
pouze u zařízení GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte
aktivovat nastavení dálkového ovládání na vašem fotoaparátu
VIRB.
Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat
fotoaparát VIRB na dálku.
1 Vyberte možnost Dálkové ovládání VIRB.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost NAHRÁT, chcete-li nahrávat video.
• Vyberte možnost Pořídit fotografii, chcete-li pořídit
fotografii.
®
Garmin Adventures
Související položky je možné seskupit jako dobrodružství.
Například můžete vytvořit dobrodružství z posledního pěšího
výletu. Dobrodružství může obsahovat záznam prošlé trasy,
fotografie z cesty a poklady, které jste objevili. Dobrodružství
můžete vytvořit a spravovat pomocí aplikace BaseCamp™.
POZNÁMKA: BaseCamp není k dispozici u všech modelů
zařízení.
Odeslání souborů do aplikace BaseCamp
1 Otevřít aplikaci BaseCamp.
Funkce a nastavení hlavního menu
Průměrování trasového bodu
Polohu trasového bodu můžete upřesnit a dosáhnout tak větší
celkové přesnosti. Při průměrování používá zařízení k dosažení
větší přesnosti průměrnou hodnotu z několika čtení.
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost MENU > Průměrování pozice.
4 Přejděte na polohu trasového bodu.
5 Vyberte možnost Start.
6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
7
7 Po dosažení hodnoty 100 % vyberte ve stavovém řádku
spolehlivosti možnost Uložit.
Pro dosažení nejlepších výsledků, doporučujeme získat čtyři až
osm vzorků trasového bodu s intervalem nejméně 90 minut mezi
jednotlivými vzorky.
Připojené funkce Bluetooth
Zařízení GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx má několik připojených
funkcí Bluetooth pro kompatibilní smartphone. Některé funkce
vyžadují instalaci aplikace Garmin Connect™ Mobile do vašeho
smartphonu. Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/apps.
Oznámení z telefonu: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu
na vašem zařízení GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
aktivity v reálném čase. Můžete pozvat sledující osoby
prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit jim
sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.
Spárování zařízení se smartphonem
POZNÁMKA: Tato funkce je kompatibilní pouze se zařízeními
GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
1 Umístěte kompatibilní smartphone do vzdálenosti 10 m
(33 stop) od zařízení.
2 V hlavním menu zařízení vyberte možnost Nastavení >
Bluetooth > Párovat mobilní zařízení.
3 Povolte ve svém kompatibilním smartphonu bezdrátovou
technologii Bluetooth a vyhledejte zařízení GPSMAP
64s/sc/st/sx/csx.
Na obrazovce zařízení se zobrazí bezpečnostní kód.
4 Zadejte tento bezpečnostní kód do kompatibilního
smartphonu.
Oznámení z telefonu
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů
zařízení.
Oznámení z telefonu vyžadují spárování kompatibilního
smartphonu se zařízením. Telefon po přijetí zpráv zašle
oznámení do vašeho zařízení.
Zobrazení oznámení z telefonu
Pro zobrazování oznámení je třeba nejprve spárovat vaše
zařízení s kompatibilním smartphonem.
1 Vyberte možnost > MENU.
2 Vyberte oznámení.
Skrytí oznámení
Ve výchozím nastavení se oznámení zobrazí na obrazovce
zařízení, když jsou přijata. Oznámení můžete skrýt a zbránit,
aby se zobrazovala.
Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth > Oznámení >
Skrýt.
Další nástroje hlavního menu
Vyberte možnost MENU.
Budík: Nastaví zvukový alarm. Pokud zařízení v současné době
nepoužíváte, můžete je nastavit tak, aby se zapnulo ve
stanoveném čase.
Kalkulačka: Zobrazí kalkulačku.
Kalendář: Zobrazí kalendář.
Lov a rybolov: Zobrazí nejlepší předpokládaná data a časy pro
lov a rybolov na vaší aktuální polohu.
Stopky: Umožňuje použít stopky, označit kola a změřit časy na
kolo.
8
Slunce a Měsíc: Zobrazí časy východu a západu slunce a fázi
měsíce v závislosti na vaší poloze GPS.
Přizpůsobení zařízení
Přizpůsobení datových polí
Můžete přizpůsobit datová pole zobrazená na jednotlivých
hlavních stránkách.
1 Otevřete stránku, pro kterou budete datová pole měnit.
2 Vyberte možnost MENU.
3 Vyberte možnost Změnit datová pole.
4 Vyberte nové datové pole.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Datová pole
Některá datová pole vyžadují vaší navigaci nebo příslušenství
ANT+, aby mohla zobrazovat data.
Aktuální kolo: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Barometr: Kalibrovaný aktuální tlak.
Bod v cíli: Poslední bod na trase k cíli. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
Bod v příštím: Další bod na trase. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
Čas cesty: Průběžný celkový čas strávený a nestrávený
pohybem od posledního vynulování.
Čas do cíle: Odhadovaný zbývající čas k dosažení destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas do příštího: Odhadovaná doba potřebná k dosažení
dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
Časovač alarmu: Aktuální čas odpočítávače času.
Časovač stopek: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.
Čas posledního kola: Čas změřený stopkami pro poslední
dokončený okruh.
Čas v cíli: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do cílové
destinace (upravená pro místní čas dané destinace). Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas v příštím: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do
dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného
trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Celkové kolo: Čas změřený stopkami pro všechny dokončené
okruhy.
Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu od
posledního vynulování.
Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu od
posledního vynulování.
Datum: Aktuální den, měsíc a rok.
Délka kola: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Délka prošlé trasy: Uražená vzdálenost pro aktuální prošlou
trasu.
Denní doba: Aktuální čas v rámci dne podle aktuální polohy a
nastavení času (formát, časová zóna a letní čas).
Doba cesty – pohyb: Průběžný čas strávený pohybem od
posledního vynulování.
Doba cesty – zastávky: Průběžný čas nestrávený pohybem od
posledního vynulování.
Do kurzu: Směr, kterým se musíte pohybovat, abyste se vrátili
na trasu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Hloubka: Hloubka vody. Zařízení musí být připojeno k zařízení
NMEA 0183 nebo NMEA 2000 , které dokáže zjistit hloubku
vody.
®
®
Přizpůsobení zařízení
Klouzavost: Poměr uražené vzdálenosti ve vodorovném směru
a změny převýšení.
Klouzavost do cíle: Klouzavost pro trasu, kterou je potřebné
absolvovat z vaší současné pozice do cílové nadmořské
výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Kola: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
Kurz: Směr z vaší počáteční polohy k cílovému bodu. Kurz
může být zobrazen jako plánovaná nebo nastavená trasa.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Maximální nadmořská výška: Nejvyšší dosažená nadmořská
výška od posledního vynulování.
Maximální rychlost: Nejvyšší dosažená rychlost od posledního
vynulování.
Maximální sestup: Maximální rychlost sestupu ve stopách za
minutu nebo metrech za minutu od posledního vynulování.
Maximální teplota za 24 hodin: Maximální teplota
zaznamenaná za posledních 24 hodin. Zařízení musí být
připojeno k bezdrátovému snímači teploty, aby se zobrazila
tato data.
Maximální výstup: Maximální rychlost stoupání ve stopách za
minutu nebo v metrech za minutu od posledního vynulování.
Minimální nadmořská výška: Nejnižší dosažená nadmořská
výška od posledního vynulování.
Minimální teplota za 24 hodin: Minimální teplota zaznamenaná
za posledních 24 hodin. Zařízení musí být připojeno
k bezdrátovému snímači teploty, aby se zobrazila tato data.
Nadmořská výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Nadmořská výška GPS: Nadmořská výška vaší aktuální polohy
pomocí zařízení GPS.
Nadmořská výška nad zemí: Nadmořská výška vaší aktuální
polohy nad úrovní terénu (pokud mapy obsahují dostatečné
informace o nadmořské výšce).
Odbočit: Úhel rozdílu (ve stupních) mezi směrem k cíli a vaším
současným kurzem. L znamená otočit doleva. P znamená
otočit doprava. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Odchylka od kurzu: Vzdálenost doleva nebo doprava, o kterou
jste se odchýlili od původní dráhy cesty. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
Okolní tlak: Nekalibrovaný okolní tlak.
Počítač kilometrů: Průběžná uražená vzdálenost pro všechny
cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud vynulujete
data cesty.
Počítač kilometrů cesty: Průběžná vzdálenost uražená od
posledního vynulování.
Pozice (šířka/délka): Aktuální pozice dle souřadnic délky a
šířky bez ohledu na vybrané nastavení formátu souřadnic.
Pozice (vybraná): Aktuální pozice používající vybrané
nastavení formátu souřadnic.
Přesnost GPS: Mezní odchylka pro určení přesné polohy.
Poloha GPS je například určena s přesností ±3,65 m
(12 stop).
Průměrná rychlost: Průměrná rychlost při pohybu a při
zastavení od posledního vynulování.
Průměrná rychlost pohybu: Průměrná rychlost při pohybu od
posledního vynulování.
Průměrné kolo: Průměrný čas okruhu pro aktuální aktivitu.
Průměrný sestup: Průměrné převýšení při sestupu od
posledního vynulování.
Průměrný výstup: Průměrné převýšení při výstupu od
posledního vynulování.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Přizpůsobení zařízení
Rychlostní limit: Nahlášený rychlostní limit pro danou silnici.
Není k dispozici na všech mapách a ve všech oblastech.
Vždy je potřeba se řídit skutečnými rychlostními limity podle
aktuálně platného dopravního značení v daném úseku.
Rychlost přiblížení: Rychlost, kterou se blížíte po trase
k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Síla signálu GPS: Síla satelitního signálu GPS.
Směr k cíli: Směr z vaší současné polohy k cílovému bodu. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Směr kompasu: Směr, kterým se pohybujete, podle kompasu.
Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.
Směr pohybu zařízení GPS: Směr, kterým se pohybujete,
podle zařízení GPS.
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
Stupeň: Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu
(vzdálenost). Například pro každé 3 metry (10 stop) je
stoupání cesty 60 metrů (200 stop), sklon je 5 %.
Tempo: Počet otáček klik pedálů nebo počet kroků za minutu.
Zařízení musí být připojeno k příslušenství pro sledování
kadence, aby se zobrazila tato data.
Teplota: Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje
snímač teploty. Zařízení musí být připojeno k bezdrátovému
snímači teploty, aby se zobrazila tato data.
Teplota vody: Teplota vody. Zařízení musí být připojeno
k zařízení NMEA 0183, které dokáže zjistit teplotu vody.
Ukazatel: Šipka ukazuje ve směru dalšího trasového bodu nebo
odbočky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Umístění cíle: Pozice cílové destinace. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
Úroveň nabití baterie: Zbývající energie baterie.
Vertikální rychlost: Rychlost stoupání a sestupu v čase.
Vertikální rychlost do cíle: Rychlost, jakou vystupujete nebo
sestupujete do předem určené nadmořské výšky. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vertikální vzdálenost do cíle: Převýšení mezi aktuální pozicí a
cílovou destinací. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Východ slunce: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Vzdálenost do příštího: Zbývající vzdálenost k dalšímu
trasovému bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
Vzdálenost k cíli: Zbývající vzdálenost do cílové destinace. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Nastavení systému
Vyberte možnost Nastavení > Systém.
Satelitní systém: Slouží k nastavení satelitního systému (GPS
a jiné satelitní systémy, strana 10).
WAAS/EGNOS: Umožní systému používat data WAAS/EGNOS
(Wide Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service).
Jazyk: Slouží k nastavení jazyka pro texty v zařízení.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například
názvů ulic.
Rozhraní: Slouží k nastavení formátu sériového rozhraní
(Nastavení sériového rozhraní, strana 10).
9
Typ baterií AA: Umožňuje změnit typ používaných baterií AA.
POZNÁMKA: Pokud je nainstalována baterie NiMH, je toto
nastavení zakázáno.
GPS a jiné satelitní systémy
Použití GPS v kombinaci s dalším satelitním systémem nabízí
vyšší výkonnost v obtížném prostředí a rychlejší vyhledání
pozice, než kdybyste použili pouze systém GPS. Současné
využívání více systémů však může snižovat výdrž baterií více,
než používání pouhého systému GPS.
Zařízení může používat následující globální satelitní navigační
systémy (GNSS): Některé satelitní systémy nejsou k dispozici
u všech modelů zařízení.
GPS: Satelitní systém provozovaný USA.
GLONASS: Satelitní systém provozovaný Ruskem.
GALILEO: Satelitní systém provozovaný Evropskou kosmickou
agenturou (ESA).
Nastavení sériového rozhraní
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Rozhraní.
Garmin Spanner: Umožňuje použít port USB zařízení ve
většině mapovacích programů podporujících normu NMEA
0183 vytvořením virtuálního sériového portu.
Sériový režim Garmin: Slouží k nastavení vlastního formátu
společnosti Garmin pro výměnu dat trasových bodů, tras
a prošlých tras s počítačem.
Vstup/výstup NMEA: Slouží k nastavení zařízení pro použití
vstupu a výstupu podle normy NMEA 0183.
Textový výstup: Poskytuje prostý textový výstup informací
o poloze a rychlosti ve formátu ASCII.
RTCM: Umožňuje zařízení přijmout informace systému DGPS
(Differential Global Positioning System) ze zařízení
dodávajícího data RTCM (Radio Technical Commission for
Maritime Services) ve formátu SC-104.
MTP: Pro přístup k souborovému systému zařízení nastaví
použití protokolu MTP (Media Transfer Protocol) namísto
režimu velkokapacitního paměťového úložiště.
Nastavení displeje
Vyberte možnost Nastavení > Zobrazení.
Prodleva podsvícení: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude
podsvícení vypnuto.
Úspora energie baterie: Po vypršení časového limitu
podsvícení vypne obrazovku, čímž šetří energii baterie
a prodlužuje její životnost.
Barvy: Slouží ke změně vzhledu pozadí displeje a zvýraznění
výběru.
Hlavní, Nastavení, Vyhledat Styl: Změní styl systému menu.
Zachycení obrazovky: Umožňuje uložit obrázek na obrazovce
zařízení.
2 Vyberte tón pro každý zvukový signál.
Nastavení fotoaparátu
Vyberte možnost Nastavení > Fotoaparát.
Rozlišení fotografie: Nastaví rozlišení fotografií.
Uložit fotografie do: Nastaví umístění pro ukládání fotografií.
Zobrazit pokyny: Zobrazí stručné pokyny k pořízení fotografií.
Námořní nastavení
Vyberte možnost Nastavení > Námořní.
Režim Námořní mapa: Slouží k nastavení typu mapy, kterou
zařízení používá při zobrazování námořních dat. Námořní
slouží k zobrazení různých funkcí map v různých barvách,
takže jsou námořní body zájmu lépe čitelné a mapa odpovídá
způsobu, jakým jsou zakresleny papírové mapy. Rybolov
(vyžaduje námořní mapy) slouží k zobrazení podrobných
obrysů dna a naměřené hloubky a jednoduššímu zobrazení
mapy pro optimální použití při rybolovu.
Vzhled: Slouží k nastavení vzhledu pomůcek námořní navigace
na mapě.
Nastavení námořní výstrahy: Slouží k nastavení výstrahy po
překročení zadané vzdálenosti nesení proudem při
zakotvení, při odchýlení od kurzu o zadanou vzdálenost
a v případě, že se dostanete do oblasti s určitou hloubkou.
Nastavení námořních výstrah
1 Vyberte možnost Nastavení > Námořní > Nastavení
námořní výstrahy.
2 Vyberte typ výstrahy.
3 Vyberte možnost Zapnuto.
4 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost Jít.
Vynulování dat
Můžete vynulovat data cesty, odstranit všechny trasové body,
vymazat aktuální prošlou trasu nebo obnovit výchozí hodnoty.
1 Vyberte možnost Nastavení > Vymazání.
2 Vyberte položku, kterou chcete vynulovat.
Změna pořadí stránek
1
2
3
4
5
Vyberte možnost Nastavení > Pořadí stránek.
Vyberte stránku.
Vyberte možnost Přesunout.
Přesuňte stránku v seznamu nahoru nebo dolů.
Vyberte ikonu ENTER.
TIP: Můžete vybrat možnost PAGE a zobrazit tak pořadí
stránek.
Úprava nastavení jasu podsvícení
Četným používáním podsvícení obrazovky se může významně
zkrátit životnost baterií. Úpravou nastavení jasu podsvícení lze
dosáhnout maximální výdrže baterie.
POZNÁMKA: Jas podsvícení lze snížit, pokud je slabá baterie.
1 Vyberte možnost .
2 Úroveň podsvícení upravte pomocí posuvníku.
Pokud je podsvícení nastaveno na vysokou hodnotu, může být
zařízení teplé.
Nastavení tónů zařízení
Je možné přizpůsobit tóny pro zprávy, klávesy, upozornění před
odbočkou a alarmy.
1 Vyberte možnost Nastavení > Tóny > Tóny > Zapnuto.
10
Přidání stránky
1 Vyberte možnost Nastavení > Pořadí stránek.
Přizpůsobení zařízení
2 Vyberte možnost Přidat stránku.
3 Vyberte stránku, kterou chcete přidat.
Odebrání stránky
1 Vyberte možnost Nastavení > Pořadí stránek.
2 Vyberte stránku.
3 Vyberte možnost Odebrat.
4 Vyberte ikonu ENTER.
Vlastní přizpůsobení hlavního menu
Položky hlavního menu můžete přesouvat, přidávat nebo
odstraňovat.
1 V hlavním menu vyberte možnost MENU > Změnit pořadí
položek.
2 Vyberte položku menu.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Přesunout změníte polohu položky
v seznamu.
• Výběrem možnosti Vložit přidáte novou položku na
seznam.
• Výběrem možnosti Odebrat odstraníte položku ze
seznamu.
Změna měrných jednotek
Můžete zvolit vlastní nastavení měrných jednotek pro
vzdálenost, rychlost, nadmořskou výšku, hloubku, teplotu, tlak
a vertikální rychlost.
1 Vyberte možnost Nastavení > Jednotky.
2 Vyberte typ měrné jednotky.
3 Vyberte měrnou jednotku.
Nastavení času
Vyberte možnost Nastavení > Nastavení času.
Formát času: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový nebo
24hodinový formát.
Časová zóna: Slouží k nastavení časové zóny zařízení.
Automatický nastaví časovou zónu automaticky podle vaší
pozice GPS.
Nastavení formátu souřadnic
POZNÁMKA: Neměňte formát souřadnic ani elipsoidový
souřadnicový systém, pokud nebudete používat mapu, která
určuje souřadnice v odlišném formátu.
Vyberte možnost Nastavení > Formát souřadnic.
Formát souřadnic: Slouží k nastavení formátu souřadnic,
v němž se objeví souřadnice polohy.
Datum mapy: Slouží k nastavení souřadnicového systému,
v němž je mapa sestavena.
Sféroid: Zobrazí souřadnicový systém používaný zařízením.
Výchozí souřadnicový systém je WGS 84.
Nastavení výškoměru
POZNÁMKA: Výškoměr je k dispozici pouze u zařízení
GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Vyberte možnost Nastavení > Výškoměr.
Automatická kalibrace: Slouží k automatické kalibraci
výškoměru při každém zapnutí zařízení.
Režim Barometr: Proměnná výška umožňuje barometru měřit
změny nadmořské výšky při pohybu. Konstantní nadmořská
výška předpokládá, že zařízení je stacionární s konstantní
nadmořskou výškou, takže tlak vzduchu by se měl měnit
pouze při změně počasí.
Informace o zařízení
Záznam vývoje tlaku: Umožňuje nastavit způsob, jakým
zařízení ukládá údaje o tlaku. Uložit vždy zaznamená
všechny údaje o tlaku, které mohou být užitečné, pokud
sledujete tlakové fronty.
Typ grafu: Zaznamenávají se změny nadmořské výšky
v průběhu času nebo podle vzdálenosti, atmosférický tlak
v průběhu času nebo změny okolního tlaku v průběhu času.
Kalibrace výškoměru: Slouží ke kalibraci výškoměru.
Nastavení trasování
Zařízení vypočítá trasy optimalizované pro ty prováděné
činnosti. Dostupné nastavení trasování se bude lišit podle
vybrané aktivity.
Vyberte možnost Nastavení > Trasování.
Aktivita: Slouží k nastavení aktivity pro trasování Zařízení
vypočítá trasy optimalizované pro ty prováděné činnosti.
Přechody trasy: Slouží k nastavení způsobu, jakým zařízení
trasuje z jednoho bodu trasy k druhému. Toto nastavení je
k dispozici pouze pro některé aktivity. Vzdálenost zajišťuje
nasměrování k dalšímu bodu na trase, pokud se nacházíte
ve stanovené vzdálenosti od aktuálního bodu.
Zamknout na silnici: Uzamkne modrý trojúhelník, který
představuje vaši pozici na mapě, na nejbližší silnici.
Profily
Profily jsou soubor nastavení umožňující optimalizovat zařízení
podle toho, jakým způsobem ho používáte. Pokud zařízení
používáte například pro lov, nastavení a zobrazení jsou jiné, než
když je používáte pro geocaching.
Když používáte profil a změníte nastavení, jako jsou datová pole
nebo měrné jednotky, jsou změny automaticky uloženy jako
součást profilu.
Vytvoření vlastního profilu
Můžete přizpůsobit nastavení a datová pole pro konkrétní
aktivitu nebo cestu.
1 Vyberte možnost Nastavení > Profily > Vytvořit profil >
OK.
2 Přizpůsobte svá nastavení a datová pole.
Úprava názvu profilu
1 Vyberte možnost Nastavení > Profily.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Upravit název.
4 Zadejte nový název.
Odstranění profilu
POZNÁMKA: Před odstraněním aktivního profilu musíte
aktivovat jiný profil. Profil nelze odstranit, pokud je aktivní.
1 Vyberte možnost Nastavení > Profily.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Odstranit.
Informace o zařízení
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express™
(www.garmin.com/express). Nainstalujte do smartphonu aplikaci
Garmin Connect.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin:
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace mapy
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
11
• Registrace produktu
Péče o zařízení
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Zařízení je odolné proti vodě podle normy IEC 60529 IPX7.
Dokáže odolat náhodnému ponoření do vody v hloubce 1 metr
po dobu 30 minut. Delší vystavení působení vody za těchto
podmínek může zařízení poškodit. Pokud by vám zařízení
spadlo do vody, je nezbytné ho před používáním a nabíjením
otřít do sucha a vysoušečem vysušit jeho vnitřní součásti.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované nebo slané
vody, opláchněte je důkladně čistou vodou.
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory. Uschovejte originál účtenky
nebo její fotokopii na bezpečném místě.
1 Přejděte na stránku www.garmin.com/express.
2 Přihlaste se ke svému účtu Garmin.
Zobrazení elektronického štítku
s informacemi o předpisech a údaji o kompa­
tibilitě
Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě.
Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech,
například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo
regionální označení shody, a také příslušné licenční informace
a údaje o produktu.
1 Vyberte možnost Nastavení.
2 Vyberte možnost O programu.
Připnutí karabinové svorky
1 Uložte karabinovou svorku
sponě
do drážek na upevňovací
umístěné na zařízení.
Čištění zařízení
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
Otřete
zařízení do sucha.
2
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Správa dat
Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou
kartu pro další ukládání dat.
POZNÁMKA: Toto zařízení je kompatibilní se systémy Windows
7 a novějšími a Mac OS 10.4 a novějšími.
Typy souborů
2 Posunujte karabinovou svorku nahoru, dokud nebude
zajištěna.
Odepnutí karabinové svorky
Zvedněte dolní část karabinové svorky a vysuňte ji
z upevňovací spony.
Připojení šňůrky na zápěstí
1 Vložte smyčku šňůrky na zápěstí do otvoru slotu na zařízení.
Přenosné zařízení podporuje následující typy souborů.
• Soubory z BaseCamp nebo HomePort™. Přejděte na adresu
www.garmin.com/trip_planning.
• Soubory prošlé trasy ve formátu GPX.
• Soubory s poklady ve formátu GPX. Přejděte na webovou
stránku www.garmin.com/geocache.
• Soubory s poklady. Přejděte na webovou stránku
www.garmin.com/geocache.
• Soubory fotografií ve formátu JPEG.
• Soubory uživatelských bodů zájmů GPI z aplikace Garmin
POI Loader. Přejděte na adresu www.garmin.com/products
/poiloader.
Instalace paměťové karty
VAROVÁNÍ
K vyjmutí vyměnitelných baterií nepoužívejte ostré předměty.
Můžete instalovat paměťovou kartu microSD do přenosného
zařízení jako doplňkové úložiště nebo pro nahrání předem
uložených map.
1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte
kryt.
Vyjměte
baterie.
2
3 Držák karty posuňte směrem a zvedněte jej.
4 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly
dolů.
2 Provlékněte druhý konec šňůrky smyčkou a zatažením
utáhněte.
12
Informace o zařízení
Odpojení kabelu USB
5 Zavřete držák karet.
6 Posuňte držák karty směrem a tím ho zajistěte.
7 Umístěte zpět baterie a kryt přihrádky na baterie.
Připojení zařízení k počítači
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
Než začnete provozovat své zařízení, zatímco je máte připojené
k počítači, musíte instalovat baterie. Port USB počítače nemusí
poskytovat dostatek energie pro provoz zařízení.
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu mini-USB.
2 Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu mini-USB.
3 Zasuňte velký konektor kabelu USB do portu mini-USB.
U počítačů se systémem Windows se zařízení zobrazí jako
vyměnitelný disk nebo přenosné zařízení a paměťová karta
se může zobrazit jako druhý vyměnitelný disk. U počítačů
Mac se zařízení a paměťová karta zobrazí jako připojené
svazky.
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači Apple vyberte zařízení a poté možnost File >
Eject.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Technické údaje
Typ baterie
Baterie NiMH nebo dvě baterie AA
(alkalická 1,5 V nebo nižší, NiMH nebo
lithiová)
Výdrž baterie
Až 16 hodin
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
Rozsah provozních teplot
-20 až 45 °C (-4 až 113 °F)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Bezpečná vzdálenost od
kompasu
17,5 cm (7 palců)
Bezdrátová frekvence/
protokol
Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při 0 dBm
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Přenos souborů do zařízení
1 Připojte zařízení k počítači.
2
3
4
5
6
7
Dodatek
U počítačů se systémem Windows se zařízení zobrazí jako
vyměnitelný disk nebo přenosné zařízení a paměťová karta
se může zobrazit jako druhý vyměnitelný disk. U počítačů
Mac se zařízení a paměťová karta zobrazí jako připojené
svazky.
POZNÁMKA: Některé počítače s více síťovými jednotkami
nemusí zobrazit jednotky zařízení správně. Informace o
mapování jednotky naleznete v dokumentaci k operačnímu
systému.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Otevřete přenosné zařízení, jednotku nebo svazek pro
zařízení nebo paměťovou kartu.
Procházením vyhledejte složku.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Soubor se objeví v seznamu souborů v paměti zařízení nebo
na paměťové kartě.
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
POZNÁMKA: Jestliže používáte počítač Apple , je nutné
k úplnému odstranění souborů vyprázdnit složku Trash.
®
Dodatek
Centrum podpory Garmin
Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům,
často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete
na webové stránce support.garmin.com.
Zapnutí podsvícení
Stisknutím libovolného tlačítka zapnete podsvícení.
Podsvícení se zapne automaticky při zobrazení alarmů a
zpráv.
Volitelné příslušenství
Volitelné příslušenství, jako například držáky, mapy,
příslušenství typu fitness a náhradní díly, můžete objednat na
webu na adrese http://buy.garmin.com nebo od prodejce
společnosti Garmin.
tempe™
tempe je ANT+ bezdrátový snímač teploty. Snímač můžete
připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude
vystaven okolnímu vzduchu, takže bude poskytovat konzistentní
zdroj přesných údajů o teplotě. Musíte spárovat tempe se
zařízením, aby mohly být zobrazeny údaje o teplotě z tempe.
Párování ANT+ snímačů
Před pokusem o spárování si musíte nasadit snímač srdečního
tepu nebo instalovat snímač.
Zařízení je kompatibilní se snímačem srdečního tepu, GSC™
10rychlostním snímačem, snímačem tempa a tempe
bezdrátovým snímačem teploty. Datové pole můžete přizpůsobit
tak, aby zobrazovalo data snímače.
1 Umístěte zařízení v dosahu (3 m) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování se postavte se do vzdálenosti
10 m od ostatních ANT+ snímačů.
13
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímač ANT.
3 Vyberte snímač.
4 Vyberte možnost Vyhledávání nových.
Pokud dojde ke spárování snímače s vaším zařízení, změní
se stav snímače z Vyhledávání na Připojeno.
Tipy pro párování ANT+ příslušenství s vaším zařízením
Garmin
• Ověřte, zda je příslušenství ANT+ kompatibilní s vaším
zařízením Garmin.
• Před spárováním příslušenství ANT+ se zařízením Garmin se
přesuňte do vzdálenosti minimálně 10 m (33 stop) od jiného
příslušenství ANT+.
• Umístěte zařízení Garmin v dosahu 3 m (10 stop)
příslušenství ANT+.
• Po prvním spárování zařízení Garmin automaticky rozpozná
příslušenství ANT+ pokaždé, když je aktivováno. Tento
proces proběhne automaticky po zapnutí zařízení Garmin a
trvá pouze několik sekund, pokud je příslušenství aktivováno
a pracuje správně.
• Po spárování přijímá vaše zařízení Garmin data pouze
z tohoto příslušenství, takže se můžete pohybovat v blízkosti
jiného příslušenství.
Odstranění problémů
Restartování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
restartovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani
nastavení.
1 Vyjměte baterie.
2 Nainstalujte baterie zpět.
Zobrazení informací o zařízení
Můžete zobrazit identifikační číslo přístroje, informace o
předpisech, verzi softwaru a licenční dohodu.
Vyberte možnost Nastavení > O programu.
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení
Veškerá nastavení lze vynulovat na výchozí nastavení od
výrobce.
Vyberte možnost Nastavení > Vymazání > Smazat všechna
nastavení > Ano.
14
Dodatek
Rejstřík
A
adresy, hledání 5
alarmy
hodiny 8
námořní 10
varovné body 7
ANT+ snímače, párování 13
aplikace 8
B
BaseCamp 7, 9, 12
baterie 1, 12
instalace 1, 2
maximalizace 1, 10
nabíjení 2
skladování 1
životnost 3
C
City Navigator 5
Č
časové zóny 11
časy pro lov a rybolov 8
časy východu a západu Slunce 8
čištění zařízení 12
orientace 3
změna velikosti 3
měrné jednotky 11
měření vzdálenosti 3
nabíjení 2
nadmořská výška 4
námořní
nastavení 10
nastavení výstrah 10
nastavení 3, 5, 9–11, 14
zařízení 11
nastavení času 11
nastavení systému 10
navigace 3
zastavení 5
teplota 13
tlačítka 1, 2
tóny 10
trasové body 4
navigace 4
odstranění 4
projekce 4
uložení 4
úprava 4, 7
trasový počítač 3
trasy 4, 5
nastavení 11
navigace 5
odstranění 5
úprava 4, 5
vytvoření 4
zobrazení na mapě 5
O
U
N
obnovení, nastavení 14
obrazovka, nastavení 10
odstranění, všechna uživatelská data 13
odstranění problémů 10, 14
oznámení 8
P
Garmin Connect 8
Garmin Express 12
aktualizace softwaru 11
GLONASS 10
GPS 7, 10
nastavení 9
stránka satelitů 7
palubní desky 4
paměťová karta 12
paměťová karta microSD. Viz paměťová karta
párování
ANT+ snímače 13
smartphone 8
snímače ANT+ 14
plánovač cesty. Viz trasy
počítač, připojení 13
podsvícení 1, 10, 13
poklady 6
stahování 6
polohy
uložení 4
úprava 4
profily 7, 11
prošlé trasy 5, 7
nastavení 5
navigace 5
přenos
prošlé trasy 6
soubory 6, 7, 12
příslušenství 13, 14
přizpůsobení zařízení 8, 10, 11
H
R
D
Dálkové ovládání VIRB 7
data, přenos 13
datová pole 8
dobrodružství 7
F
formát souřadnic 11
fotoaparát, nastavení 10
fotografie 5, 6
pořízení fotografie 5
zobrazení 6
G
hlavní menu 2
přizpůsobení 11
HomePort 12
CH
M
Š
K
mapy 5
aktualizace 11
měření vzdálenosti 3
nákup 5
nastavení 3
navigace 2
Rejstřík
W
WAAS 9
Z
Zadej směr a jdi 3
zapínací tlačítko 2
zařízení, registrace 12
S
kalendář 8
kalibrace, výškoměr 4
kalkulačka 8
kamera 5
karabinová svorka 12
kompas 3
kalibrace 3
nastavení 3
kurzy, ukazatel 3
I
ID zařízení 14
informace o trase, zobrazení 3
V
varovné alarmy 7
vynulování zařízení 10
výpočet plochy 7
výškoměr 11
kalibrace 4
registrace produktu 12
registrace zařízení 12
satelitní signály 7
příjem 2
sdílení dat 6
schránky s poklady 12
smartphone 6
aplikace 8
párování 8
snímače ANT+, párování 14
software
aktualizace 11
licence 14
verze 14
soubory, přenos 6, 12, 13
stahování, poklady 6
stopky 8
stránka satelitů 7
svítilna 6
chirp 6
ukládání dat 13
USB 10
konektor 1
odpojení 13
přenos souborů 12
režim velkokapacitního paměťového
zařízení 12
uživatelská data, odstranění 13
šňůrka na zápěstí 12
T
technické údaje 13
Technologie Bluetooth 8
tempe 13
15
support.garmin.com
Září 2019
190-01702-00_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising