Garmin | GPSMAP® 64x | User manual | Garmin GPSMAP® 64x Brugervejledning

Garmin GPSMAP® 64x Brugervejledning
GPSMAP 64 SERIES / GPSMAP 64X
SERIES
®
Brugervejledning
© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , AutoLocate , City Navigator , GPSMAP og VIRB er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.
BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HomePort™ og tempe™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre
lande. microSD og microSDHC logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende National Marine Electronics
Association. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
®
®
Dette produkt er ANT+ -certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory for at se en liste over kompatible produkter og apps.
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Oversigt over enheder ................................................................ 1
GPSMAP Oversigt over enheden (intet kamera) ................... 1
GPSMAP Oversigt over enheden (kamera) ........................... 1
Batterioplysninger ....................................................................... 1
Maksimering af batterilevetiden ............................................. 1
Aktivering af batterisparetilstand ............................................ 1
Langtidsopbevaring ................................................................1
Isætning af NiMH-batteripakke ................................................... 1
Opladning af batteripakke ...................................................... 2
Isætning af AA-batterier .............................................................. 2
Aktivering af enheden ................................................................. 2
Taster .......................................................................................... 2
Modtagelse af satellitsignaler ..................................................... 2
Brug af hovedsiderne .................................................... 2
Åbning af hovedmenuen ............................................................. 2
Kort ............................................................................................. 2
Ændring af kortretningen ....................................................... 2
Måling af afstand på kortet ..................................................... 3
Kortindstillinger ...................................................................... 3
Kompas .......................................................................................3
Kalibrering af kompas ............................................................ 3
Brug af kompasset ................................................................. 3
Kursmarkør ............................................................................ 3
Navigation med Sight 'N Go ................................................... 3
Triptæller ..................................................................................... 3
Indstillinger for tripcomputer ................................................... 3
Højdeplot .................................................................................... 4
Indstillinger for højdeplot ........................................................ 4
Kalibrering af den barometriske højdemåler .......................... 4
Gendannelse af standardsideindstillinger ................................... 4
Waypoints, ruter og spor............................................... 4
Waypoints ................................................................................... 4
Oprettelse af et waypoint ....................................................... 4
Projicering af et waypoint ....................................................... 4
Navigering til et waypoint ....................................................... 4
Redigering af et waypoint ...................................................... 4
Sletning af et waypoint ........................................................... 4
Ruter ........................................................................................... 4
Oprettelse af en rute .............................................................. 4
Redigering af navnet på en rute ............................................ 4
Redigering af en rute ............................................................. 4
Visning af en rute på kortet .................................................... 4
Sletning af en rute .................................................................. 4
Navigering via en gemt rute ................................................... 5
Visning af den aktive rute ....................................................... 5
Afbrydelse af navigation ......................................................... 5
Sådan vender du en rute om ................................................. 5
Spor ............................................................................................ 5
Indstillinger for spor ................................................................ 5
Visning af det aktuelle spor .................................................... 5
Sådan gemmer du det aktuelle spor ...................................... 5
Sådan rydder du det aktuelle spor ......................................... 5
Sådan sletter du et spor ......................................................... 5
Navigering langs et gemt spor ............................................... 5
Køb af flere kort .......................................................................... 5
Søgning efter en adresse ....................................................... 5
Funktioner og indstillinger for hovedmenu................. 5
Kamera og billeder ...................................................................... 5
Sådan tager du et foto ........................................................... 5
Visning af billeder ................................................................... 5
Brug af lommelygten ................................................................... 6
Geocaches ..................................................................................6
Indholdsfortegnelse
Sådan downloades geocaches ved hjælp af en computer .... 6
Navigation til en geocache ..................................................... 6
chirp™ .................................................................................... 6
Afsendelse og modtagelse af data trådløst ................................ 6
Indstilling af en alarmpunktsalarm .............................................. 6
Valg af en profil ........................................................................... 6
Arealberegning ........................................................................... 6
Beregning af størrelsen på et område ................................... 6
Siden Satellit ............................................................................... 6
GPS-satellitindstillinger .......................................................... 6
Garmin oplevelser ....................................................................... 7
Send filer til BaseCamp ......................................................... 7
Oprettelse af en oplevelse ..................................................... 7
Sådan begynder du på en oplevelse ..................................... 7
VIRB® fjernbetjening .................................................................. 7
Waypoint gennemsnit ................................................................. 7
Bluetooth connectede funktioner ................................................ 7
Parring af en smartphone med din enhed ............................. 7
Telefonmeddelelser ............................................................... 7
Ekstra værktøjer i hovedmenuen ................................................ 8
Tilpasning af enheden................................................... 8
Tilpasning af datafelterne ........................................................... 8
Datafelter ............................................................................... 8
Systemindstillinger ...................................................................... 9
GPS og andre satellitsystemer .............................................. 9
Indstillinger for grænseflader ................................................. 9
Displayindstillinger ...................................................................... 9
Justering af baggrundsbelysningens lysstyrke ......................... 10
Indstilling af enhedstoner .......................................................... 10
Kameraindstillinger ................................................................... 10
Marineindstillinger ..................................................................... 10
Indstilling af marinealarmer .................................................. 10
Nulstilling af data ...................................................................... 10
Ændring af siderækkefølgen ..................................................... 10
Tilføjelse af en side .............................................................. 10
Fjernelse af en side .............................................................. 10
Tilpasning af hovedmenuen ..................................................... 10
Ændring af måleenhed ............................................................. 10
Tidsindstillinger ......................................................................... 10
Indstillinger for positionsformat ................................................. 10
Indstillinger af højdemåler ......................................................... 11
Ruteindstillinger ........................................................................ 11
Profiler ...................................................................................... 11
Oprettelse af en brugerdefineret profil ................................. 11
Redigering af et profilnavn ................................................... 11
Sletning af en profil .............................................................. 11
Enhedsoplysninger...................................................... 11
Produktopdateringer ................................................................. 11
Opsætning af Garmin Express ............................................. 11
Registrering af din enhed ..................................................... 11
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via
E-label .......................................................................................11
Montering af karabinhagen ....................................................... 11
Fjernelse af karabinhagen ................................................... 11
Påsætning af håndledsremmen ................................................ 11
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 12
Rengøring af enheden ......................................................... 12
Datahåndtering ......................................................................... 12
Filtyper ................................................................................. 12
Installation af et hukommelseskort ....................................... 12
Tilslutning af enheden til din computer ................................ 12
Overførsel af filer til din enhed ............................................. 12
Sletning af filer ..................................................................... 12
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 13
Specifikationer .......................................................................... 13
i
Appendiks..................................................................... 13
Garmin Support Center ............................................................. 13
Aktivering af baggrundsbelysning ............................................. 13
Valgfrit tilbehør .......................................................................... 13
tempe™ ............................................................................... 13
Parring af ANT+ sensorer .................................................... 13
Fejlfinding ................................................................................. 13
Genstart af enheden ............................................................ 13
Visning af enhedsoplysninger .............................................. 13
Gendannelse af alle standardindstillinger ............................ 13
Indeks............................................................................ 14
ii
Indholdsfortegnelse
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Oversigt over enheder
GPSMAP Oversigt over enheden (intet kamera)
Mini-USB-port (under vejrhætten)
Kameralinse
microSD kortstik (under batterierne)
Batterirum
Monteringsryg
D-ring på batteridæksel
Batterioplysninger
ADVARSEL
Temperaturklassificeringen for enheden kan overskride
brugsområdet for visse batterier. Alkaline-batterier kan gå i
stykker ved høje temperaturer.
BEMÆRK
Alkalinebatterier mister en væsentlig del af deres kapacitet, når
temperaturen falder. Brug litiumbatterier, når du bruger enheden
på steder med temperaturer under frysepunktet.
Maksimering af batterilevetiden
GPS/GNSS-antenne
Taster
Tænd/sluk-knap
Mini-USB-port (under vejrhætten)
Du kan gøre flere ting for at forlænge batteriernes levetid.
• Reducer baggrundsbelysningens lysstyrke (Justering af
baggrundsbelysningens lysstyrke, side 10).
• Reducer tid til baggrundslyset slukker (Displayindstillinger,
side 9).
• Brug batterisparetilstand (Aktivering af batterisparetilstand,
side 1).
• Reducer hastigheden på korttegningen (Kortindstillinger,
side 3).
• Deaktiver GLONASS eller GALILEO (GPS og andre
satellitsystemer, side 9).
MCX-stik til GPS-antenne (under vejrhætten)1
Aktivering af batterisparetilstand
microSD kortstik (under batterierne)
Du kan bruge batterisparetilstand til at forlænge batteriets
levetid.
Vælg Opsætning > Display > Batterisparetilstand > Til.
I batterisparetilstand slukker skærmen, når
baggrundsbelysningen går i timeout. Du kan vælge for at
aktivere skærmen, og du kan dobbelttrykke på for at få vist
statussiden.
®
Batterirum
Monteringsryg
D-ring på batteridæksel
GPSMAP Oversigt over enheden (kamera)
Langtidsopbevaring
Hvis du ikke har tænkt dig at bruge enheden i flere måneder,
skal du tage batterierne ud. Gemte data mistes ikke, når
batterierne tages ud.
Isætning af NiMH-batteripakke
Enheden strømforsynes af en NiMH-batteripakke (ekstraudstyr)
eller to AA-batterier (Isætning af AA-batterier, side 2).
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.
2 Find batteripakken .
GPS/GNSS-antenne
Taster
Tænd/sluk-knap
1 MCX-stikket
Introduktion
3 Isæt batteripakken, så den vender rigtigt.
4 Tryk batteripakken forsigtigt på plads.
5 Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.
følger ikke med alle modeller.
1
Opladning af batteripakke
Taster
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Forsøg ikke at bruge enheden til at oplade et batteri, der ikke er
leveret af Garmin . Forsøg på at oplade et batteri, der ikke er
leveret af Garmin kan beskadige enheden og gøre garantien
ugyldig.
®
Før du kan tilslutte USB-kablets lige stik til enheden, kan det
være, du skal fjerne det valgfri monteringsudstyr.
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for det godkendte temperaturområde (Specifikationer,
side 13).
Du kan oplade batteriet ved hjælp af en almindelig stikkontakt
eller en USB-port på din computer.
1 Fjern vejrhætten fra mini-USB-porten .
FIND
Vælg for at åbne søgemenuen.
MARK
Vælg for at markere den aktuelle position som et waypoint.
QUIT
Vælg for at annullere eller gå tilbage til den forrige menu
eller side.
Vælg for at rulle gennem hovedsiderne.
ENTER
Vælg for at vælge indstillinger og bekræfte meddelelser.
MENU
Vælg for at åbne indstillingsmenuen for den åbne side.
Vælg to gange for at åbne hovedmenuen (fra alle sider).
PAGE
Vælg for at rulle gennem hovedsiderne.
Vælg , ,
eller
for at vælge menuindstillinger og for at
bevæge markøren på kortet.
2 Tilslut det lille stik på USB-kablet til mini-USB-porten.
3 Tilslut USB-enden af kablet til en AC-adapter eller en USBport på computeren.
4 Sæt om nødvendigt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
Når du slutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.
5 Oplad batteriet helt.
IN
Vælg for at zoome ind på kortet.
OUT
Vælg for at zoome ud på kortet.
Modtagelse af satellitsignaler
Det kan tage 30 til 60 sekunder at finde satellitsignaler.
1 Gå udendørs i et åbent område.
2 Tænd om nødvendigt for din enhed.
3 Vent, mens enheden søger efter satellitter.
blinker, mens enheden finder din position.
viser satellitsignalstyrken.
Isætning af AA-batterier
I stedet for NiMH-batteripakken (Isætning af NiMH-batteripakke,
side 1) kan du bruge to alkaline-, NiMH- eller litiumbatterier.
Dette er praktisk, når du er på farten og ikke kan skifte NiMHbatteripakken. Brug af NiMH- eller litiumbatterier giver de bedste
resultater.
BEMÆRK: Standard alkalinebatterier anbefales ikke til 64sc/
csx-modeller, når kamerafunktionen anvendes.
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.
2 Isæt to AA-batterier, så de vender rigtigt.
Brug af hovedsiderne
De nødvendige informationer for at kunne betjene denne enhed
findes på siderne hovedmenu, kort, kompas, tripcomputer og
højdeplot.
Vælg PAGE for at vælge den aktive hovedside.
Åbning af hovedmenuen
Hovedmenuen giver dig adgang til værktøjer og
opsætningsskærme for waypoints, aktiviteter, ruter og meget
mere (Ekstra værktøjer i hovedmenuen, side 8).
Vælg MENU to gange fra en hvilken som helst side.
Kort
angiver din position på kortet. Mens du bevæger dig, flytter
sig og efterlader en sporlog (sti). Navne og symboler for
waypoints vises på kortet. Når du navigerer til en destination,
markeres din rute med en farvet linje på kortet.
3
4
5
6
Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.
Hold nede.
Vælg Opsætning > System > AA-batteritype.
Vælg Alkaline, Litium, Genoplad. NiMH eller Opladt NiMH.
Aktivering af enheden
Hold nede på
2
.
Ændring af kortretningen
1 På kortet vælges MENU.
2 Vælg Opsæt kort > Orientering.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Nord op for at vise nord øverst på siden.
• Vælg Spor op for at vise din aktuelle rejseretning øverst
på siden.
Brug af hovedsiderne
• Vælg Biltilstand for at vise bilperspektiv med
rejseretningen øverst.
Du kan aktivere kursmarkør fra kompasset ved at vælge MENU
> Opsæt kurs > Linjen Go To/pil > Kurs (CDI).
Måling af afstand på kortet
Du kan måle afstanden mellem to positioner.
1 Vælg en position på kortet.
2 Vælg MENU > Mål distance.
3 Flyt flaget til en anden position på kortet.
Kortindstillinger
Vælg Opsætning > Kort.
Orientering: Justerer, hvordan kortet vises på siden. Nord op
viser nord øverst på siden. Spor op viser et billede set fra
oven med din aktuelle rejseretning øverst. Biltilstand viser en
3D-bilvisning med rejseretningen øverst.
Vejledningstekst: Angiver, hvornår vejledningsteksten vises på
kortet.
Datafelter: Tilpasser datafelter og instrumentbræt for kort,
kompas, højdeplot og tripcomputer.
Kortinformation: Aktiverer eller deaktiverer de kort, der er
indlæst på enheden i øjeblikket.
Avancerede kortindstillinger
Vælg Opsætning > Kort > Avanceret kortopsætn..
Auto Zoom: Vælger automatisk det optimale zoomniveau til
brug på kortet. Når Fra er valgt, skal du zoome ind eller ud
manuelt.
Zoom-niveauer: Justerer det zoomniveau, som kortelementer
vises med. Kortelementerne vil ikke blive vist, når
zoomniveauet er højere end det valgte niveau.
Tekststørrelse: Vælger tekststørrelse for kortelementer.
Detalje: Vælger mængden af detaljer, der vises på kortet. Når
der vises flere detaljer, kan korttegningen være
langsommere.
Skyggerelief: Viser detaljeret relief på kortet (hvis det findes)
eller slår skyggelægning fra.
Kompas
Når du navigerer, peger mod din destination, uanset hvilken
retning du bevæger dig i. Når peger mod toppen af det
elektroniske kompas, bevæger du dig direkte i retning mod din
destination. Hvis peger i en anden retning, skal du dreje, indtil
det peger mod toppen af kompasset.
Kalibrering af kompas
Før du kan kalibrere det elektroniske kompas, skal du befinde
dig udendørs, væk fra objekter, der kan påvirke magnetfelter,
som f.eks. biler, bygninger eller strømførende luftledninger.
Enheden har et elektronisk kompas med 3 akser (kun enheder
fra GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx). Kalibrering af kompasset bør
udføres efter ture over lange afstande, ved store
temperaturudsving, og når batterierne er blevet udskiftet.
1 Vælg MENU fra kompasset.
2 Vælg Kalibrer kompas > Start.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Brug af kompasset
Du kan også bruge kompasset til at navigere en aktiv rute.
1 Vælg PAGE.
2 Hold enheden vandret.
3 Følg til din destination.
Kursmarkør
Kursmarkøren er mest nyttig, når du navigerer på vand, eller
hvor der ikke er større forhindringer på din rute. Den kan også
hjælpe dig med at undgå farer nær ruten som f.eks. grundt vand
og undervandsklipper.
Brug af hovedsiderne
Kursmarkøren
angiver dit forhold til en kurslinje, der fører til
destinationen. Indikatoren for afvigelse fra kursen (CDI)
angiver en indikation af afvigelsen (højre eller venstre) fra
kursen. Skalaen
refererer til afstanden mellem prikkerne
på indikatoren for afvigelse fra kurs, der fortæller dig, hvor
meget du afviger fra kursen.
Navigation med Sight 'N Go
Du kan pege enheden mod et synligt objekt, fastlåse retningen
og derefter navigere til objektet.
BEMÆRK: Sight 'N Go er kun tilgængelig med enheder fra
GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
1 Vælg Sigt og gå.
2 Peg enheden mod et objekt.
3 Vælg Lås retning > Sæt kurs.
4 Naviger ved brug af kompasset.
Indstillinger for retning
Du kan tilpasse kompasindstillingerne.
Vælg Opsætning > Retning.
Display: Angiver den type retningsvisning, der skal vises på
kompasset.
Nordreference: Angiver den nordreference, der bruges på
kompasset.
Linjen Go To/pil: Indstiller funktionsmåden for den markør, der
vises på kortet. Pejlings peger mod din destination. Kurs
viser din placering i forhold til den kurslinje, der fører til
destinationen.
Kompas: Skifter automatisk fra et elektronisk kompas til et
GPS-kompas, når du bevæger dig med en højere hastighed i
et bestemt tidsrum.
Kalibrer kompas: Se Kalibrering af kompas, side 3.
Triptæller
Tripcomputeren viser din aktuelle hastighed,
gennemsnitshastighed, triptæller og andre nyttige statistikker.
Du kan tilpasse tripcomputerens udseende, instrumentbræt og
datafelter.
Indstillinger for tripcomputer
Vælg MENU fra tripcomputeren.
Nulstil: Indstiller alle tripcomputerens værdier til nul. Hvis du vil
have præcise oplysninger, skal du nulstille tripoplysningerne,
før du begynder på en ny tur.
Store tal: Ændrer størrelsen på de tal, der vises på siden
Tripcomputer.
Skift datafelter: Tilpasser tripcomputerens datafelter.
Skift instr.bræt: Ændrer det tema og de oplysninger, der vises
på instrumentbrættet.
BEMÆRK: Dine tilpassede indstillinger huskes af
instrumentbrættet. Dine indstillinger går ikke tabt, når du
ændrer profiler (Profiler, side 11).
Gendan standard.: Gendanner tripcomputeren til
fabriksindstillingerne.
3
Højdeplot
BEMÆRK: Højdeplotfunktionen er kun tilgængelig med enheder
fra GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Højdeplottet viser som standard højden for den tilbagelagte
afstand. Du kan tilpasse højdeplotindstillingerne (Indstillinger for
højdeplot, side 4). Du kan vælge ethvert sted på plottet for at
få vist detaljer om det pågældende punkt.
Indstillinger for højdeplot
Vælg MENU fra højdeplottet.
Skift plottype: Indstiller typen af data, der vises på højdeplottet.
Højde/tid: Registrerer højdeændringer over en periode.
Højde/distance: Registrerer højdeændringer over en afstand.
Barometrisk tryk: Registrerer barometrisk tryk over en periode.
Omgivende tryk: Registrerer omgivelsernes tryk over en
periode.
Juster zoomomr.: Justerer de zoomområder, der vises på
siden Højdeplot.
Skift datafelter: Tilpasning af datafelter for højdeplot.
Nulstil: Nulstiller højdeplot-data, inklusive waypoint, spor og
turdata.
Kal. af højdemåler: Se (Kalibrering af den barometriske
højdemåler, side 4).
Gendan standard.: Gendanner højdeplot til
fabriksindstillingerne.
Kalibrering af den barometriske højdemåler
Du kan kalibrere den barometriske højdemåler manuelt, hvis du
kender den korrekte højde eller det korrekte barometriske tryk.
BEMÆRK: Den barometriske højdemåler er kun tilgængelig
med enheder fra GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
1 Gå til en position, hvor du kender højden eller det
barometriske tryk.
Vælg
PAGE > Højdeplot > MENU > Kal. af højdemåler.
2
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Gendannelse af standardsideindstillinger
1 Åbn en side, som du vil gendanne indstillingerne for.
2 Vælg MENU > Gendan standard..
Waypoints, ruter og spor
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden. Waypoints kan markere, hvor du er, hvor du er på vej
hen eller hvor du har været. Du kan tilføje detaljer om
positionen, f.eks. navn, højde og dybde.
Du kan tilføje en .gpx-fil, som indeholder waypoints, ved at
overføre filen til GPX-mappen (Overførsel af filer til din enhed,
side 12).
Oprettelse af et waypoint
Du kan gemme din aktuelle position som et waypoint.
1 Vælg MARK.
2 Vælg evt. et felt for at foretage ændringer for dit waypoint.
3 Vælg Fuldført.
Projicering af et waypoint
Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra en markeret position til en ny position.
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Projicér waypoint.
4
4
5
6
7
Indtast retningen, og vælg Fuldført.
Vælg måleenhed.
Indtast distance, og vælg Fuldført.
Vælg Gem.
Navigering til et waypoint
1 Vælg FIND > Waypoints.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg Go.
Redigering af et waypoint
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg et element, du vil redigere, f.eks. navnet.
4 Indtast den nye information, og vælg Go.
Sletning af et waypoint
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Slet.
Ruter
En rute er en serie waypoints eller gemte positioner, der fører
dig til målet.
Oprettelse af en rute
1 Vælg Ruteplanlægn. > Opret rute > Vælg første pkt..
2 Vælg en kategori.
3 Vælg det første punkt på ruten.
4 Vælg Brug.
5 Vælg Vælg næste pkt for at føje yderligere punkter til ruten.
6 Vælg QUIT for at gemme ruten.
Redigering af navnet på en rute
1 Vælg Ruteplanlægn..
2 Vælg en rute.
3 Vælg Skift navn.
4 Indtast det nye navn.
Redigering af en rute
1 Vælg Ruteplanlægn..
2 Vælg en rute.
3 Vælg Rediger rute.
4 Vælg et punkt.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist punktet på kortet, skal du vælge
Gennemse.
• Hvis du vil ændre rækkefølgen af punktet på ruten, skal du
vælge Flyt op eller Flyt ned.
• Hvis du vil indsætte et ekstra punkt på ruten, skal du
vælge Indsæt.
Det ekstra punkt indsættes før det punkt, du er ved at
redigere.
• Hvis du vil fjerne et punkt fra ruten, skal du vælge Fjern.
6 Vælg QUIT for at gemme ruten.
Visning af en rute på kortet
1 Vælg Ruteplanlægn..
2 Vælg en rute.
3 Vælg Se kort.
Sletning af en rute
1 Vælg Ruteplanlægn..
Waypoints, ruter og spor
2 Vælg en rute.
3 Vælg Slet rute.
Navigering via en gemt rute
1 Vælg FIND > Ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Go.
Visning af den aktive rute
1 Vælg Aktiv rute, mens du navigerer en rute.
2 Vælg et punkt på ruten for at få yderligere oplysninger.
Afbrydelse af navigation
Vælg FIND > Stop navigation.
Sådan vender du en rute om
Du kan ombytte rutens startpunkt og slutpunkt for at navigere
ruten i modsat retning.
1 Vælg Ruteplanlægn..
2 Vælg en rute.
3 Vælg Vend rute.
Spor
Et spor er en registrering af din rute. Sporloggen indeholder
oplysninger om punkter langs den registrerede rute, herunder
tid, position og elevation for hvert punkt.
Indstillinger for spor
Vælg Opsætning > Spor.
Sporlog: Aktiverer og deaktiverer registrering af spor.
Optagemetode: Indstiller en metode til registrering af spor.
Automatisk registrerer sporene med variable mellemrum for
at oprette den optimale gengivelse af dine spor.
Interval: Indstiller et interval for sporlogregistrering. Hyppig
registrering af punkter skaber et mere detaljeret spor, men
det fylder også sporloggen hurtigere.
Automatisk arkivering: Angiver en automatisk
arkiveringsmetode til at administrere dine spor. Sporene
gemmes og ryddes automatisk.
Farve: Ændrer farven på sporlinjen på kortet.
Visning af det aktuelle spor
1 Vælg Spor Manager > Aktuelt spor.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Se kort for at få vist det aktuelle spor på kortet.
• Vælg Højdeplot for at få vist højdeplottet for det aktuelle
spor.
Sådan gemmer du det aktuelle spor
1 Vælg Spor Manager > Aktuelt spor.
2 Vælg en mulighed:
• Vælg Gem spor for at gemme et helt spor.
• Vælg Gem del, og vælg en del.
Sådan rydder du det aktuelle spor
Vælg Spor Manager > Aktuelt spor > Ryd aktuelt spor.
Sådan sletter du et spor
1 Vælg Spor Manager.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Slet.
Navigering langs et gemt spor
1 Vælg FIND > Spor.
2 Vælg et gemt spor.
3 Vælg Go.
Funktioner og indstillinger for hovedmenu
Køb af flere kort
1 Gå til enhedens produktside på www.garmin.com.
2 Klik på fanen Kort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Søgning efter en adresse
Du kan bruge valgfri City Navigator kort til at søge efter
adresser.
1 Vælg FIND > Adresser.
2 Indtast landet eller staten, hvis det er nødvendigt.
3 Indtast by eller postnummer.
BEMÆRK: Ikke alle kortdata giver mulighed for søgning efter
postnummer.
4 Vælg byen.
5 Indtast husnummeret.
6 Indtast vejen.
®
Funktioner og indstillinger for
hovedmenu
Kamera og billeder
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for modeller, som
indeholder et kamera.
Når du tager et billede, bliver den geografiske position gemt
med billedoplysningerne. Du kan navigere til positionen.
Sådan tager du et foto
1 Vælg Kamera.
2 Hold enheden lodret eller vandret for at ændre billedretning.
3 Vælg MENU > Blitz for at tænde blitzen.
TIP: Du kan vælge Automatisk, hvis du kun vil bruge blitz,
når kameraet registrerer et motiv med lav belysning.
4 Tryk på IN eller OUT for at zoome ind eller ud, hvis det er
nødvendigt.
5 Hold ENTER nede for at fokusere og holde enheden stille.
Der vises en hvid ramme på skærmen. Enheden fokuserer
på motivet i rammen. Når fotoet er i fokus, skifter rammen
farve til grøn.
6 Slip ENTER for at tage et billede.
TIP: Du kan se billeder ved at vælge > ENTER.
Visning af billeder
Du kan se de billeder, du har taget med kameraet, og de
billeder, du har overført til enheden.
1 Vælg Galleri.
2 Vælg et foto.
3 Tryk på IN eller OUT for at zoome ind eller ud, hvis det er
nødvendigt.
Sortering af billeder
1 Vælg Galleri > MENU > Sorter fotos.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Seneste.
• Vælg Nær en position, og vælg en position.
• Vælg På en bestemt dato, og indtast en dato.
Visning af position på et billede
1 Vælg Galleri.
2 Vælg et foto.
3 Vælg MENU > Se kort.
Navigation til et billede
1 Vælg Galleri.
5
2 Vælg et foto.
3 Vælg MENU > Vis oplysninger > Go.
Hvis du er logget på www.geocaching.com, uploades loggen
automatisk til din konto på www.geocaching.com.
Sletning af et billede
1 Vælg Galleri.
2 Vælg et foto.
3 Vælg MENU > Slet > Ja.
chirp™
Brug af lommelygten
Aktivering af chirp søgning
1 Vælg Opsætning > Geo-skattejagter.
2 Vælg chirp™ Setup > chirp™ Søgning > Til.
Du skal muligvis tilføje lommelygtefunktionen til hovedmenuen
(Tilpasning af hovedmenuen, side 10).
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for modeller, som
indeholder et kamera.
BEMÆRK: Brug af lommelygten kan reducere batterilevetiden.
Du kan reducere lysstyrken eller blinkfrekvensen for at forlænge
batteriernes levetid.
1 Vælg Lommelygte > .
2 Brug eventuelt lysstyrkeskyderen til at justere lysstyrken.
3 Vælg eventuelt en anden blinktype.
0
Ingen blink, konstant stråle.
1 til 9
Antal stråler pr. sekund.
SOS
Nødblinklys.
Geocaches
Geocaching er en slags skattejagt, hvor spillerne skjuler eller
søger efter skjulte caches ved hjælp af fingerpeg GPSkoordinater.
Sådan downloades geocaches ved hjælp af en
computer
Du kan indlæse geocaches på enheden manuelt eller ved hjælp
af en computer (Overførsel af filer til din enhed, side 12). Du
kan placere geocache-filerne i en GPX-fil og importere dem til
GPX-mappen på enheden. Med et premium-medlemskab af
geocaching.com kan du bruge funktionen "Pocket Query" til at
indlæse en større gruppe geocaches på enheden som en enkelt
GPX-fil.
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.geocaching.com.
3 Opret evt. en konto.
4 Log på.
5 Følg vejledningen på geocaching.com for at finde og
downloade geocaches til din enhed.
Navigation til en geocache
1 Vælg Geo-skattejagter.
2 Vælg en geocache.
3 Vælg Go.
Registrering af forsøg
Når du har forsøgt at finde en geocache, kan du registrere dine
resultater. Du kan registrere nogle geocaches på
www.geocaching.com.
1 Vælg Geo-skattejagter > Log forsøg.
2 Vælg Fundet, Ikke fundet, Skal repareres eller Ikke
forsøgt.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil afslutte registreringen, skal du vælge Fuldført.
• Hvis du vil starte navigationen til en geocache i nærheden
af dig, skal du vælge Find næste nærm..
• Hvis du vil indtaste en kommentar om søgning efter
cachen eller selve cachen, skal du vælge Tilføj
kommentar, indtaste en kommentar og vælge Fuldført.
6
En chirp er et lille stykke Garmin tilbehør, der er programmeret
og placeret i en geocache. Du kan bruge din enhed til at finde
en chirp i en geocache. Du kan finde flere oplysninger om chirp i
chirp brugervejledningen på www.garmin.com.
Afsendelse og modtagelse af data trådløst
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig med enheder fra
GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Inden du kan dele data trådløst, skal du være højst 3 m (10 fod)
fra en kompatibel enhed.
Enheden kan sende og modtage data, når den er parret med en
anden kompatibel enhed eller smartphone ved hjælp af
Bluetooth eller ANT+ trådløs teknologi. Du kan dele waypoints,
geocaches, ruter og spor.
1 Vælg Del trådløst.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Send, og vælg en datatype.
• Vælg Modtag for at modtage data fra en anden enhed.
Den anden kompatible enhed skal forsøge at sende data.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
®
®
Indstilling af en alarmpunktsalarm
Alarmpunktsalarmer underretter dig, når du er inden for et
angivet område for en bestemt position.
1 Vælg Alarmpunkter > Opret alarm.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg en position.
4 Vælg Brug.
5 Indsæt en radius.
Når du kommer ind i et område med en alarmpunktsalarm,
afgiver enheden en tone.
Valg af en profil
Når du skifter til en ny aktivitet, kan du ændre enhedens
opsætning ved at ændre profil.
1 Vælg Profilskift.
2 Vælg en profil.
Arealberegning
Beregning af størrelsen på et område
1 Vælg Arealberegning > Start.
2 Gå langs omkredsen af det område, der skal beregnes.
3 Vælg Beregn, når du er færdig.
Siden Satellit
Siden Satellit viser din aktuelle position, GPS-nøjagtighed,
satellitpositioner og signalstyrke.
GPS-satellitindstillinger
Vælg Satellit > MENU.
BEMÆRK: Nogle indstillinger er kun tilgængelige, når Brug
uden GPS er aktiveret.
Brug uden GPS: Gør det muligt at slå GPS'en fra.
Brug med GPS: Gør det muligt at slå GPS'en til.
Funktioner og indstillinger for hovedmenu
Spor op: Angiver, om satellitter skal vises med ringene
orienteret med nord mod toppen af displayet eller orienteret
med dit aktuelle spor mod toppen af displayet.
Enkel farve: Gør det muligt at vælge, om siden Satellit vises i
flere farver eller med en enkelt farve.
Angiv pos. på kort: Gør det muligt at markere din aktuelle
position på kortet. Du kan bruge denne position til at oprette
ruter eller søge efter gemte positioner.
AutoLocate posit.: Beregner din GPS-position ved hjælp af
funktionen Garmin AutoLocate .
®
Garmin oplevelser
Du kan gruppere relaterede emner sammen som en oplevelse.
Du kan f.eks. oprette en oplevelse for din seneste vandretur.
Oplevelsen kan indeholde sporloggen for turen, fotos fra turen
og de geocaches, du har ledt efter. Du kan bruge BaseCamp™ til
at oprette og håndtere dine oplevelser.
BEMÆRK: BaseCamp er ikke tilgængelig for alle
enhedsmodeller.
Send filer til BaseCamp
1 Åbn BaseCamp.
2 Slut enheden til din computer.
På Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en bærbar enhed, og hukommelseskortet kan fremstå
som et andet flytbart drev. På Mac computere vises enheden
og hukommelseskortet vises som monterede diske.
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i
dokumentationen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevet.
3 Åbn drevet eller diskenheden for Garmin.
4 Vælg en funktion:
• Vælg et element fra en tilsluttet enhed, og træk det fra en
tilsluttet enhed til My Collection eller en liste.
• Fra BaseCamp skal du vælge Enhed > Modtag fra
enhed og vælge enheden.
®
®
Oprettelse af en oplevelse
Før du kan oprette en oplevelse og sende den til din enhed, skal
du downloade BaseCamp på din computer og overføre et spor
fra din enhed til din computer (Send filer til BaseCamp, side 7).
1 Åbn BaseCamp.
2 Vælg Fil > Ny > Garmin Adventure.
3 Vælg et spor, og vælg Næste.
4 Tilføj evt. elementer fra BaseCamp.
5 Udfyld de obligatoriske felter for at navngive og beskrive
oplevelsen.
6 Hvis du vil skifte omslagsfoto for oplevelsen, skal du vælge
Rediger, og vælge et andet foto.
7 Vælg Afslut.
Sådan begynder du på en oplevelse
Før du kan begynde på en oplevelse, skal du sende en
oplevelse fra BaseCamp til din enhed (Send filer til BaseCamp,
side 7).
1 Vælg Eventyr.
2 Vælg en oplevelse.
3 Vælg Start.
VIRB fjernbetjening
®
BEMÆRK: VIRB fjernbetjeningsfunktionen er kun tilgængelig
med enheder fra GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Før du kan bruge funktionen VIRB fjernbetjening skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera.
Funktioner og indstillinger for hovedmenu
Funktionen VIRB fjernbetjening gør det muligt at betjene dit
VIRB kamera på afstand.
1 Vælg VIRB fjernbetj..
2 Vælg en funktion:
• Vælg REC for at optage video.
• Vælg Tag foto for at tage et billede.
Waypoint gennemsnit
Du kan opnå en mere præcis position for et waypoint. Enheden
danner et gennemsnit ved at foretage flere aflæsninger på
samme position og bruger gennemsnitsværdien til at give en
større præcision.
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Gennemsnits pos..
4 Flyt til waypointet.
5 Vælg Start.
6 Følg instruktionerne på skærmen.
7 Når statuslinjen for eksemplets sikkerhed når 100 %, skal du
vælge Gem.
Du opnår de bedste resultater ved at indsamle fire til otte
eksempler på waypointet, hvor du venter mindst 90 minutter
mellem eksemplerne.
Bluetooth connectede funktioner
Din enhed fra GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx har flere Bluetooth
connectede funktioner til din kompatible smartphone. Visse
funktioner kræver, at du installerer Garmin Connect™ Mobile på
din smartphone. Gå til www.garmin.com/apps for at få yderligere
oplysninger.
Telefonmeddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på
din enhed fra GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine aktiviteter i realtid.
Du kan invitere følgere ved brug af e-mail eller sociale
medier, hvilket lader dem se dine live data på en
registreringsside til Garmin Connect.
Parring af en smartphone med din enhed
BEMÆRK: Denne funktion er kun kompatibel med GPSMAP
64s/sc/st/sx/csx enheder.
1 Placer din kompatible smartphone inden for 10 m (33 fod) fra
din enhed.
2 Fra hovedmenuen på enheden skal du vælge Opsætning >
Bluetooth > Par den mobile enhed.
3 På den kompatible smartphone skal du aktivere Bluetooth
trådløs teknologi og søge efter din GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx
enhed.
En adgangskode vises på enhedens skærm.
4 Indtast adgangskoden på din kompatible smartphone.
Telefonmeddelelser
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
enhedsmodeller.
Telefonmeddelelser kræver, at en kompatibel smartphone
parres med enheden. Når din telefon modtager beskeder,
sender den meddelelser til din enhed.
Visning af telefonmeddelelser
Før du kan få vist meddelelser, skal du parre din enhed med din
kompatible smartphone.
1 Vælg > MENU.
2 Vælg en meddelelse.
7
Sådan skjules meddelelser
Som standard vises meddelelser på enhedens skærm, når de
modtages. Du kan skjule meddelelser, så de ikke vises.
Vælg Opsætning > Bluetooth > Meddelelser > Skjul.
Ekstra værktøjer i hovedmenuen
Vælg MENU.
Tidsalarm: Indstiller en lydalarm. Hvis du ikke bruger enheden i
øjeblikket, kan du indstille enheden til at tænde på et bestemt
tidspunkt.
Regnemaskine: Viser en kommeregner.
Kalender: Viser en kalender.
Jagt og fiskeri: Viser de bedste datoer og klokkeslæt for jagt og
fiskeri i dit område.
Stopur: Gør det muligt at bruge en timer, afmærke en omgang
og tage tid på omgange.
Sol og måne: Viser tidspunkter for solopgang og solnedgang
samt månefase, baseret på din GPS-position.
Tilpasning af enheden
Tilpasning af datafelterne
Du kan tilpasse de datafelter, der vises på hver hovedside.
1 Åbn den side, hvor du vil ændre datafelterne.
2 Vælg MENU.
3 Vælg Skift datafelter.
4 Vælg det nye datafelt.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Datafelter
Visse datafelter kræver, at du navigerer, eller at ANT+ tilbehør
viser data.
24 timer Maksimum temperatur: Den maksimale registrerede
temperatur i de sidste 24 timer. Din enhed skal være tilsluttet
en trådløs temperatursensor, for at disse data vises.
24 timer Minimum temperatur: Den laveste registrerede
temperatur i de sidste 24 timer. Din enhed skal være tilsluttet
en trådløs temperatursensor, for at disse data vises.
Afvigelse: Afveget afstand til venstre eller højre for den
oprindelige rute. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Aktuel omgang: Stopurstid for den aktuelle omgang.
Alarm-timer: Den aktuelle tid for nedtællingstimeren.
Barometer: Det aktuelle tryk med kalibrering.
Batteriniveau: Den resterende batterilevetid.
Dato: Den aktuelle dag, måned og år.
Destinations waypoint: Det sidste punkt på ruten til
destinationen. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Distancetæller: En løbende beregning af tilbagelagt distance
for alle ture. Denne måling slettes ikke ved nulstilling af
tripdata.
Distance til destination: Den resterende afstand til den
endelige destination. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
Distance til næste: Den resterende distance til det næste
retnings- og afstandspunkt på ruten. Du skal være i gang
med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Drej: Vinkelforskellen (i grader) mellem pejlingen til din
destination og din aktuelle kurs. L betyder drej til venstre. R
betyder drej til højre. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
8
Dybde: Vanddybden. Din enhed skal være sluttet til en NMEA
0183 eller NMEA 2000 enhed, der er i stand til at registrere
vanddybden.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Fart - gennemsnit i bevægelse: Den gennemsnitlige hastighed
i bevægelse siden den seneste nulstilling.
Fartgrænse: Den rapporterede fartbegrænsning for vejen. Ikke
tilgængelig på alle kort og i alle områder. Stol altid på
vejskiltene med de faktiske fartbegrænsninger.
Fart - maksimum: Den højeste hastighed, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Fart - samlet gennemsnit: Den gennemsnitlige hastighed i
bevægelse og stoppet siden den seneste nulstilling.
Forventet ankomst ved destination: Det anslåede klokkeslæt
på dagen, hvor du når den endelige destination (justeret efter
den lokale tid på destinationen). Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Forventet ankomst ved næste: Det anslåede klokkeslæt på
dagen, hvor du når det næste waypoint på ruten (justeret
efter den lokale tid ved waypointet). Du skal være i gang med
at navigere, for at disse oplysninger vises.
Gennemsnitsomgang: Den gennemsnitlige omgangstid for den
aktuelle aktivitet.
Glidehældning: Hældningen på tilbagelagt vandret distance til
ændringen i lodret distance.
Glidehældning til destination: Den påkrævede glidehældning
for at stige ned fra din aktuelle position til destinationshøjden.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
GPS-højde: Højden for din aktuelle position ved hjælp af GPS.
GPS-kurs: Den retning, du bevæger dig i, baseret på GPS.
GPS-nøjagtighed: Fejlmargenen for din nøjagtige position.
F.eks. er din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m (12 fod).
GPS-signalstyrke: GPS-satellitsignalets styrke.
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Højde - maksimum: Den største højde, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Højde - minimum: Den laveste højde, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Højde over jorden: Højden for din aktuelle position over havets
overflade (hvis kortene indeholder tilstrækkelige oplysninger
om højde).
Kadence: Antal omdrejninger eller tråd pr. minut. Din enhed
skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at disse data
vises.
Klokkeslæt: Det aktuelle klokkeslæt baseret på din aktuelle
position og dine tidsindstillinger (format, tidszone og
sommertid).
Kompasretning: Den retning, du bevæger dig i, baseret på
kompasset.
Kurs: Retningen fra din startposition til en destination. Banen
kan vises som en planlagt eller indstillet rute. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Lodret distance til destination: Højdedistancen mellem din
aktuelle position og den endelige destination. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Lodret fart: Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.
Lodret fart til destination: Stignings- eller
nedstigningshastigheden til en forudbestemt højde. Du skal
være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Markør: En pil peger i retning af det næste retnings- og
afstandspunkt eller sving. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
®
®
Tilpasning af enheden
Næste waypoint: Det næste punkt på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Nedstigning - gennemsnit: Nedstigningens gennemsnitlige
lodrette distance.
Nedstigning - maksimum: Den maksimale
nedstigningshastighed i fod pr. minut eller meter pr. minut
siden den seneste nulstilling.
Nedstigning - samlet: Den samlede højdenedstigning siden
den seneste nulstilling.
Omgange: Antallet af gennemførte omgange for den aktuelle
aktivitet.
Omgangsdistance: Den tilbagelagte afstand for den aktuelle
omgang.
Omgivende tryk: Det ukalibrerede omgivende tryk.
Opstigning - gennemsnit: Stigningens gennemsnitlige lodrette
distance siden den seneste nulstilling.
Opstigning - maksimum: Den maksimale stigningshastighed i
fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste
nulstilling.
Opstigning - samlet: Den samlede højdestigning siden den
seneste nulstilling.
Position (længde/bredde): Den aktuelle position i længde- og
breddegrad uanset den valgte indstilling for positionsformat.
Position (valgt): Den aktuelle position ved brug af den valgte
indstilling for positionsformat.
Position for destination: Positionen af din endelige destination.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
sluttet til en kompatibel pulsmåler.
Retning: Retningen fra din aktuelle position til en destination.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Retning: Den retning, du bevæger dig i.
Sidste omgangstid: Stopurstid for den senest gennemførte
omgang.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
Sporafstand: Den tilbagelagte afstand for det aktuelle spor.
Stigning: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb
(distance). Hvis du f.eks. kommer 3 m (10 fod) højere op,
hver gang du bevæger dig 60 m (200 fod), er stigningen 5 %.
Stopur-timer: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren. Din enhed skal være tilsluttet en trådløs
temperatursensor, for at disse data vises.
Temperatur - vand: Vandtemperaturen. Enheden skal være
sluttet til en NMEA 0183-enhed, der er i stand til at registrere
vandtemperaturen.
Tid til destination: Den anslåede resterende tid, inden du når
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste retnings- og afstandspunkt på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Til kurs: Den retning, du skal bevæge dig i, for at komme
tilbage til ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Total omgang: Stopurtiden for alle de gennemførte omgange.
Triptæller: En løbende beregning af den tilbagelagte distance
siden den sidste nulstilling.
Triptid: En løbende beregning af den tid, du har bevæget dig og
ikke bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
Tilpasning af enheden
Trip tid - bevægelse: En løbende beregning af den tid, du har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
Trip tid - stoppet: En løbende beregning af den tid, du ikke har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
VMG (Velocity Made Good): Hastigheden, hvormed du nærmer
dig en destination langs en rute. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Systemindstillinger
Vælg Opsætning > System.
Satellitsystem: Indstiller satellitsystemet (GPS og andre
satellitsystemer, side 9).
WAAS/EGNOS: Gør det muligt for systemet at bruge WAAS/
EGNOS-data (Wide Area Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay Service).
Sprog: Indstiller sproget på enheden.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Grænseflade: Indstiller formatet for den serielle grænseflade
(Indstillinger for grænseflader, side 9).
AA-batteritype: Giver dig mulighed for at ændre den type AAbatterier, du bruger.
BEMÆRK: Denne indstilling er deaktiveret, når NiMHbatteripakken er isat.
GPS og andre satellitsystemer
Brugen af GPS sammen med andre satellitsystemer giver øget
ydeevne i udfordrende omgivelser og hurtigere modtagelse af
position, end når man kun bruger GPS. Brugen af flere systemer
kan dog reducere batterilevetiden hurtigere, end hvis der
udelukkende bruges GPS.
Din enhed kan bruge disse GNSS-systemer (Global Navigation
Satellite Systems). Nogle satellitsystemer er måske ikke
tilgængelige for alle enhedsmodeller.
GPS: En satellitkonstellation bygget af USA.
GLONASS: En satellitkonstellation bygget af Rusland.
GALILEO: En satellitkonstellation bygget af Det Europæiske
Rumagentur (ESA).
Indstillinger for grænseflader
Vælg Opsætning > System > Grænseflade.
Garmin Spanner: Lader dig bruge enhedens USB-port til de
fleste NMEA 0183-kompatible kortlægningsprogrammer ved
at oprette en virtuel seriel port.
Garmin-serie: Indstiller enheden til at anvende det
ejendomsbeskyttede Garmin format til udveksling af
waypoint-, rute- og spordata med en computer.
NMEA In/Out: Indstiller enheden til at anvende normal NMEA
0183-output og -input.
Tekst ude: Giver enkelt ASCII-tekstoutput om positions- og
hastighedsoplysninger.
RTCM: Lader enheden acceptere DGPS-oplysninger
(Differential Global Positioning System) fra en enhed der
leverer RTCM-data (Radio Technical Commission for
Maritime Services) i et SC-104-format.
MTP: Indstiller enheden til at benytte MTP-protokollen (Media
Transfer Protocol) til at få adgang til filsystemet i stedet for
masselagringstilstand.
Displayindstillinger
Vælg Opsætning > Display.
Tid til lys slukker: Justerer længden af tiden, inden
baggrundsbelysningen slukker.
9
Batterisparetilstand: Sparer batteristrøm og forlænger
batterilevetiden ved at slukke for skærmen, når
baggrundsbelysningen slukker.
Farver: Ændrer udseendet af skærmbaggrunden og markering
af valgte.
Hoved, Opsætning, Find stil: Ændrer udseendet af
menusystemet.
Fasthold skærmbillede: Giver dig mulighed for at gemme
billedet på enhedens skærm.
Ændring af siderækkefølgen
1
2
3
4
5
Vælg Opsætning > Siderækkefølge.
Vælg en side.
Vælg Flyt.
Flyt siden op eller ned på listen.
Vælg ENTER.
TIP: Du kan vælge PAGE for at få vist siderækkefølgen.
Justering af baggrundsbelysningens
lysstyrke
Omfattende brug af skærmens baggrundsbelysning reducerer
batteriets levetid væsentligt. Du kan justere lysstyrken for
baggrundsbelysningen for at maksimere batteriets levetid.
BEMÆRK: Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan være
begrænset, når batteriet er næsten brugt op.
1 Vælg .
2 Brug skydeknappen til at justere lysstyrken for
baggrundsbelysningen.
Enheden kan føles varm, når indstillingen for
baggrundsbelysningen er høj.
Indstilling af enhedstoner
Du kan tilpasse tonerne til meddelelser, taster, advarsler om
sving og alarmer.
1 Vælg Opsætning > Toner > Toner > Til.
2 Vælg en tone for hver hørbar type.
Kameraindstillinger
Vælg Opsætning > Kamera.
Billedopløsning: Indstiller fotoopløsningen.
Gem billeder i: Angiver placeringen af gemte fotos.
Se vejledning: Viser en kortfattet vejledning i at tage fotos.
Marineindstillinger
Vælg Opsætning > Marine.
Marinekorttilstand: Angiver den korttype, enheden bruger ved
visning af marinedata. Nautisk viser forskellige kortfunktioner
med forskellige farver, så marine-interessepunkterne bliver
lettere at aflæse, og kortet efterligner tegnemetoden fra
papirkort. Fisker (kræver marinekort) giver en detaljeret
visning af bundkonturer og dybdeforhold og forenkler
kortvisningen til optimal brug under fiskeri.
Udseende: Angiver udseendet af marinenavigationshjælp på
kortet.
Opsæt. af marinealarm: Indstiller alarmer til at udløses, når du
overskrider en bestemt driveafstand, mens du ligger for
anker, når du afviger kursen med en bestemt afstand, og når
du sejler ind i farvande med en bestemt dybde.
Indstilling af marinealarmer
1 Vælg Opsætning > Marine > Opsæt. af marinealarm.
2 Vælg en alarmtype.
3 Vælg Til.
4 Indtast en distance, og vælg Go.
Tilføjelse af en side
1 Vælg Opsætning > Siderækkefølge.
2 Vælg Tilføj side.
3 Vælg en side, der skal tilføjes.
Fjernelse af en side
1 Vælg Opsætning > Siderækkefølge.
2 Vælg en side.
3 Vælg Fjern.
4 Vælg ENTER.
Tilpasning af hovedmenuen
Du kan føje elementer til hovedmenuen, slette elementer og
ændre elementernes rækkefølge.
1 Vælg i hovedmenuen MENU > Skift elem.rk.følge.
2 Vælg et menupunkt.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Flyt for at ændre elementets placering på listen.
• Vælg Indsæt at føje et nyt element til listen.
• Vælg Fjern for at slette et element på listen.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed,
højde, dybde, temperatur, tryk og lodret fart.
1 Vælg Opsætning > Enheder.
2 Vælg en måletype.
3 Vælg måleenhed.
Tidsindstillinger
Nulstilling af data
Vælg Opsætning > Tid.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Tidszone: Indstiller enhedens tidszone. Automatisk indstiller
automatisk tidszonen baseret på din GPS-position.
Du kan nulstille tripdata, slette alle waypoints, rydde det aktuelle
spor eller gendanne standardværdier.
1 Vælg Opsætning > Nulstil.
2 Vælg et element, der skal nulstilles.
BEMÆRK: Du skal ikke ændre positionsformatet eller
kortdatum-koordinationssystemet, med mindre du anvender et
kort eller søkort, der angiver et andet positionsformat.
10
Indstillinger for positionsformat
Tilpasning af enheden
Vælg Opsætning > Positionsformat.
Positionsformat: Indstiller det positionsformat, som en
positionsmåling vises i.
Kortdatum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er
struktureret i.
Kortsfære: Viser det koordinatsystem, som enheden bruger.
Standardkoordinatsystemet er WGS 84.
1 Vælg Opsætning > Profiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Slet.
Indstillinger af højdemåler
Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på din
computer. Installer Garmin Connect appen på din smartphone.
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Kortopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
• Produktregistrering
BEMÆRK: Højdemåleren er kun tilgængelig med enheder fra
GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Vælg Opsætning > Højdemåler.
Autokalibrering: Kalibrerer automatisk højdemåleren, hver
gang enheden tændes.
Barometer tilstand: Variabel højde lader barometeret måle
ændringer i højden, mens du bevæger dig. Fast højde
antager, at enheden står stille i en fast højde, så
barometertrykket kun ændres pga. vejrforhold.
Tryk-trend registrering: Indstiller, hvordan enheden registrerer
trykdata. Gem altid registrerer alle trykdata, hvilket kan være
nyttigt, når du ser efter trykfronter.
Plot type: Registrerer højdeændringer over en periode eller en
afstand, registrerer barometertrykket over en periode eller
registrerer trykændringer i omgivelserne over en periode.
Kal. af højdemåler: Kalibrerer højdemåleren.
Ruteindstillinger
Enheden beregner ruter optimeret til den type af aktivitet, du
laver. De tilgængelige ruteindstillinger varierer baseret på den
valgte aktivitet.
Vælg Opsætning > Ruter.
Aktivitet: Angiver en aktivitet for ruteplanlægning. Enheden
beregner ruter optimeret til den type af aktivitet, du laver.
Ruteskift: Angiver, hvordan enheden skal ruteplanlægge fra ét
punkt på ruten til det næste. Denne indstilling er kun
tilgængelig for visse aktiviteter. Distance leder dig til det
næste punkt på ruten, når du befinder dig inden for den
angivne afstand af dit aktuelle punkt.
Lås på vej: Låser den blå trekant, der repræsenterer din
position på kortet, på den nærmeste vej.
Enhedsoplysninger
Produktopdateringer
Opsætning af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag. Opbevar den originale
købskvittering eller en kopi på et sikkert sted.
1 Gå til www.garmin.com/express.
2 Log på din Garmin konto.
Visning af oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse via E-label
Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse
om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra
FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og
licensoplysninger.
1 Vælg Opsætning.
2 Vælg Om.
Montering af karabinhagen
1 Placer karabinhagen
monteringsryggen
i fastgørelseshullerne på
på enheden.
Profiler
Profiler er en samling af indstillinger, der optimerer din enhed
baseret på, hvordan du bruger den. For eksempel er indstillinger
og visninger forskellige, alt efter om du bruger enheden til jagt
eller til geocaching.
Når du bruger en profil, og du ændrer indstillinger, f.eks.
datafelter eller måleenheder, gemmes ændringerne automatisk
som en del af profilen.
Oprettelse af en brugerdefineret profil
Du kan tilpasse dine indstillinger og datafelter til en bestemt
aktivitet eller tur.
1 Vælg Opsætning > Profiler > Opret profil > OK.
2 Tilpas dine indstillinger og datafelter.
Redigering af et profilnavn
1 Vælg Opsætning > Profiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Rediger navn.
4 Indtast det nye navn.
2 Skub karabinhagen op, til den falder i hak og låser.
Fjernelse af karabinhagen
Løft bunden af karabinhagen, og skub karabinhagen af
monteringsryggen.
Påsætning af håndledsremmen
1 Før løkken på håndledsremmern gennem hullet i enheden.
Sletning af en profil
BEMÆRK: Før du kan slette den aktive profil, skal du aktivere
en anden profil. Du kan ikke slette en profil, der er aktiv.
Enhedsoplysninger
11
Du kan installere et microSD hukommelseskort i den håndholdte
enhed til yderligere lagring eller forudindlæste kort.
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.
Tag
batterierne ud.
2
3 Skub kortholderen til , og løft.
4 Placer hukommelseskortet med guldkontakterne nedad.
2 Før den anden ende af remmen gennem løkken, og stram
den.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Enheden er vandtæt iht. IEC-standarden 60529 IPX7. Den kan
tåle utilsigtet nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter.
Længere tids nedsænkning kan beskadige enheden. Efter
nedsænkningen skal du tørre enheden af og lade den lufttørre,
inden den anvendes eller oplades.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klorholdigt vand eller saltvand.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
5 Luk kortholderen.
6 Skub kortholderen til for at låse den.
7 Sæt batterierne og dækslet på plads igen.
Tilslutning af enheden til din computer
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Før du kan betjene enheden, mens den er tilsluttet til
computeren, skal du isætte batterier. Computerens USB-port
giver muligvis ikke tilstrækkelig meget strøm til at betjene
enheden.
1 Fjern vejrhætten fra mini-USB-porten.
2 Tilslut det lille stik på USB-kablet til mini-USB-porten.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til mini-USB-porten.
På Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en bærbar enhed, og hukommelseskortet kan fremstå
som et andet flytbart drev. På Mac computere vises enheden
og hukommelseskortet som monterede diske.
Overførsel af filer til din enhed
1 Tilslut enheden til din computer.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Datahåndtering
Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til
hukommelseskort til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er kompatibel med Windows 7 og nyere
samt Mac OS 10.4 og nyere.
Filtyper
Den håndholdte enhed understøtter disse filtyper.
• Filer fra BaseCamp eller HomePort™. Gå til www.garmin.com
/trip_planning.
• GPX sporfiler.
• GPX geocache-filer. Gå til www.garmin.com/geocache.
• GGZ geocache-filer. Gå til www.garmin.com/geocache.
• JPEG-fotofiler.
• GPI brugerdefinerede POI filer fra Garmin POI Loader. Gå til
www.garmin.com/products/poiloader.
Installation af et hukommelseskort
ADVARSEL
Brug ikke skarpe genstande til at fjerne batterier, der kan
udskiftes af brugeren.
12
2
3
4
5
6
7
På Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en bærbar enhed, og hukommelseskortet kan fremstå
som et andet flytbart drev. På Mac computere vises enheden
og hukommelseskortet som monterede diske.
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i
dokumentationen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevet.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Åbn den bærbare enhed, drevet eller diskenheden for
enheden eller hukommelseskortet.
Søg efter en mappe.
Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse eller
på hukommelseskortet.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1 Åbn drevet eller disken Garmin.
Enhedsoplysninger
2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en fil.
4 Tryk på tasten Slet på tastaturet.
BEMÆRK: Hvis du bruger en Apple computer, skal du
tømme mappen Papirkurv for helt at slette filerne.
®
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Apple computere skal du vælge enheden og derefter
vælge Fil > Skub ud.
2 Tag kablet ud af computeren.
Specifikationer
Batteritype
NiMH-batteri eller to AA-batterier (1,5 V
eller lavere alkaline, NiMH eller lithium)
Batterilevetid
Op til 16 timer
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7*
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 45 °C (fra -4 til 113 °F)
Temperaturområde ved
opladning
Fra 0 til 40 °C (fra 32 ° til 104 °F)
Sikkerhedsafstand for
kompas
17,5 cm (7 tommer)
Trådløse frekvenser/protokol 2,4 GHz ved 0 dBm nominelt
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Appendiks
Garmin Support Center
Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og
kundesupport.
BEMÆRK: Hold dig 10 meter væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
2 Vælg Opsætning > ANT-sensor.
3 Vælg din sensor.
4 Vælg Søg efter ny.
Når sensoren er parret med din enhed, ændrer sensorens
status sig fra Søger til Tilsluttet.
Tip til parring af ANT+ tilbehør med din Garmin enhed
• Kontroller, at ANT+ tilbehøret er kompatibelt med din Garmin
enhed.
• Før du parrer ANT+ tilbehøret med din Garmin enhed, skal
du flytte dig 10 m (33 fod) væk fra andet ANT+ tilbehør.
• Bring Garmin enheden inden for rækkevidden på 3 m (10
fod) for ANT+ tilbehøret.
• Når du har parret første gang, genkender din Garmin enhed
automatisk ANT+ tilbehøret, hver gang det aktiveres. Denne
proces gennemføres automatisk, når du tænder for Garmin
enheden, og den tager kun få sekunder, når tilbehøret er
aktiveret og fungerer korrekt.
• Når parringen er gennemført, modtager din Garmin enhed
kun data fra dit tilbehør, og du kan godt nærme dig andet
tilbehør.
Fejlfinding
Genstart af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
genstarte den. Dette sletter hverken dine data eller indstillinger.
1 Tag batterierne ud.
2 Sæt batterierne i igen.
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige
oplysninger og licensaftale.
Vælg Opsætning > Om.
Gendannelse af alle standardindstillinger
Du kan nullstille alle idnstillinger til fabriksindstillingerne.
Vælg Opsætning > Nulstil > Nulstil alle indstill. > Ja.
Aktivering af baggrundsbelysning
Vælg en vilkårlig tast for at tænde for baggrundslyset.
Baggrundsbelysningen tænder automatisk, når alarmer og
meddelelser vises.
Valgfrit tilbehør
Valgfrit tilbehør, som f.eks. holdere, kort, fitnesstilbehør og
reservedele er tilgængelige på http://buy.garmin.com eller hos
din Garmin forhandler.
tempe™
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan fastgøre
sensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres
for den omgivende luft og derfor fungerer som kilde for nøjagtige
temperaturoplysninger. Du skal parre tempe med din enhed for
at få vist temperaturoplysninger fra tempe.
Parring af ANT+ sensorer
Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller
installere sensoren.
Enheden er kompatibel med pulsmåleren, GSC™ 10 hastighedog kadencesensoren og tempe den trådløse temperatursensor.
Du kan tilpasse et datafelt til at vise sensordata.
1 Flyt enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).
Appendiks
13
Indeks
A
adresser, finde 5
alarmer
alarmpunkter 6
marine 10
ur 8
alarmpunktsalarmer 6
ANT+ sensorer, parre 13
applikationer 7
arealberegning 6
B
baggrundslys 1, 9, 10, 13
baner, markør 3
BaseCamp 7, 9, 12
batteri 1, 12
installere 1, 2
levetid 3
maksimere 1, 9, 10
opbevaring 1
oplade 2
Bluetooth teknologi 7
brugerdata, slette 12
C
chirp 6
City Navigator 5
computer, tilslutte 12
D
data, overføre 12
datafelter 8
dele data 6
downloade, geocaches 6
kamera 5
indstillinger 10
karabinhage 11
kompas 3
indstillinger 3
kalibrere 3
kort 5
indstillinger 3
købe 5
måle afstande 3
navigering 2
opdatering 11
orientering 2, 3
zoom 3
L
lommelygte 6
lommeregner 8
M
N
V
navigation 3
sådan stopper du 5
navigering 3
nulstilling af enheden 10
VIRB fjernbetjening 7
O
F
P
G
Garmin Connect 7
Garmin Express 11
opdatering af software 11
gendanne, indstillinger 13
geocaches 6, 12
downloade 6
GLONASS 9
GPS 6, 9
indstillinger 9
siden satellit 6
H
HomePort 12
hovedmenu 2
tilpasse 10
hukommelseskort 12
højde 4
højdemåler 11
kalibrere 4
håndledsrem 11
I
indstillinger 3, 5, 9–11, 13
enhed 11
instrumentbræt 3
J
jagt- og fiskeritider 8
K
kalender 8
kalibrere, højdemåler 4
14
taster 1, 2
tempe 13
temperatur 13
tidsindstillinger 10
tidspunkter for solopgang og solnedgang 8
tidszoner 10
tilbehør 13
tilpasning af enheden 10
tilpasse enhed 8
toner 10
tripcomputer 3
tænd/sluk-knap 2
USB 9
frakoble 13
lagerenhedstilstand 12
overføre filer 12
stik 1
enhed, registrering 11
enheds-ID 13
fejlfinding 10, 13
filer, overføre 6, 12
foto 5, 6
tage 5
vise 5
T
marine
alarmopsætning 10
indstillinger 10
meddelelser 7, 8
microSD-kort. Se hukommelseskort
måle afstande 3
måleenheder 10
opbevare data 12
oplade 2
oplevelser 7
overføre
filer 6, 7, 12
spor 6
E
specifikationer 13
spor 5, 7
indstillinger 5
navigering 5
stopur 8
systemindstillinger 9
U
W
waypoints 4
gemme 4
navigering 4
projicering 4
redigere 4, 7
slette 4
WAAS 9
parre
ANT+ sensorer 13
smartphone 7
positioner
gemme 4
redigere 4
positionsformat 10
produktregistrering 11
profiler 6, 11
R
registrere enheden 11
rejseoplysninger, vise 3
rengøre enhed 12
rengøring af enheden 12
ruteplanlægning. Se ruter
ruter 4, 5
indstillinger 11
navigering 5
oprette 4
redigere 4
slette 4
vise på kortet 4
S
satellitsignaler 6
opfange 2
siden satellit 6
Sight N' Go 3
skærm, indstillinger 9
slette, alle brugerdata 12
smartphone 6
applikationer 7
parre 7
software
licens 13
opdatering 11
version 13
Indeks
support.garmin.com
September 2019
190-01702-00_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising