Garmin | GPSMAP® 64x | Garmin GPSMAP® 64x Príručka používateľa (vo formáte PDF)

Garmin GPSMAP® 64x Príručka používateľa (vo formáte PDF)
GPSMAP 64 SERIES / GPSMAP 64X
SERIES
®
Príručka používateľa
© 2019 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , AutoLocate , City Navigator , GPSMAP a VIRB sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA
a v iných krajinách. BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HomePort™ a tempe™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto
ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
Slovnú známku a logá Bluetooth vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známok spoločnosťou Garmin podlieha licencii. Mac je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
registrovaná v USA a iných krajinách. microSD a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. NMEA , NMEA 2000 a logo NMEA 2000 sú registrované ochranné známky
asociácie National Marine Electronics Association. Windows je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Ostatné ochranné
známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
®
®
®
®
®
Tento produkt je ANT+ certifikovaný. Na adrese www.thisisant.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.
®
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Prehľady zariadení ..................................................................... 1
Prehľad zariadenia GPSMAP (bez fotoaparátu) .................... 1
Prehľad zariadenia GPSMAP (s fotoaparátom) ..................... 1
Informácie o batérii ..................................................................... 1
Maximalizácia výdrže batérie ................................................. 1
Zapnutie úsporného režimu batérie ....................................... 1
Dlhodobé uskladnenie ........................................................... 1
Vloženie NiMH batérie ................................................................ 1
Nabíjanie batérie .................................................................... 2
Vloženie batérií AA ..................................................................... 2
Zapnutie zariadenia .................................................................... 2
Tlačidlá ....................................................................................... 2
Vyhľadanie satelitných signálov ................................................. 2
Používanie hlavných stránok........................................ 2
Otvorenie hlavnej ponuky ........................................................... 2
Mapa ........................................................................................... 2
Zmena orientácie mapy ......................................................... 2
Meranie vzdialeností na mape ............................................... 3
Nastavenia mapy ................................................................... 3
Kompas .......................................................................................3
Kalibrácia kompasu ................................................................ 3
Používanie kompasu .............................................................. 3
Ukazovateľ kurzu ................................................................... 3
Navigácia s funkciou Ukázať a ísť ......................................... 3
Trasový počítač .......................................................................... 3
Nastavenia trasového počítača ............................................. 3
Graf nadmorskej výšky ............................................................... 4
Nastavenia grafu nadmorskej výšky ...................................... 4
Kalibrácia barometrického výškomera ................................... 4
Obnova predvolených nastavení stránky ................................... 4
Zemepisné body, cesty a trasy..................................... 4
Zemepisné body ......................................................................... 4
Vytvorenie zemepisného bodu .............................................. 4
Premietnutie zemepisného bodu ........................................... 4
Navigácia k zemepisnému bodu ............................................ 4
Úprava zemepisného bodu .................................................... 4
Odstránenie zemepisného bodu ............................................ 4
Cesty ...........................................................................................4
Vytvorenie trasy ..................................................................... 4
Zmena názvu trasy ................................................................ 4
Úprava cesty .......................................................................... 5
Zobrazenie trasy na mape ..................................................... 5
Odstránenie trasy ................................................................... 5
Navigácia po uloženej trase ................................................... 5
Zobrazenie aktívnej trasy ....................................................... 5
Zastavenie navigácie ............................................................. 5
Obrátenie trasy ...................................................................... 5
Trasy ........................................................................................... 5
Nastavenia trás ...................................................................... 5
Zobrazenie aktuálnej trasy ..................................................... 5
Uloženie aktuálnej trasy ......................................................... 5
Vymazanie aktuálnej trasy ..................................................... 5
Odstránenie trasy ................................................................... 5
Navigácia po uloženej trase ................................................... 5
Zakúpenie dodatočných máp ..................................................... 5
Vyhľadanie adresy ................................................................. 5
Funkcie a nastavenia hlavnej ponuky.......................... 5
Fotoaparát a fotografie ............................................................... 5
Nasnímanie fotografie ............................................................ 5
Prezeranie fotografií ............................................................... 6
Používanie baterky ..................................................................... 6
Skrýše geocache ........................................................................ 6
Obsah
Sťahovanie geoskrýš pomocou počítača ............................... 6
Navigácia ku geoskrýši .......................................................... 6
chirp™ .................................................................................... 6
Bezdrôtové odosielanie a prijímanie údajov ............................... 6
Nastavenie upozornenia na priblíženie sa .................................. 7
Výber profilu ................................................................................ 7
Výpočet oblasti ........................................................................... 7
Výpočet rozlohy oblasti .......................................................... 7
Stránka satelitu ........................................................................... 7
Nastavenia satelitu GPS ........................................................ 7
GarminDobrodružstvá ................................................................. 7
Posielanie súborov do zariadenia BaseCamp ....................... 7
Vytvorenie dobrodružstva ...................................................... 7
Začatie dobrodružstva ........................................................... 7
Diaľkový ovládač VIRB® ............................................................ 7
Priemerovanie zemepisných bodov ............................................ 7
Funkcie s pripojením cez Bluetooth ............................................ 8
Spárovanie smartfónu so zariadením .................................... 8
Upozornenia z telefónu .......................................................... 8
Ďalšie nástroje na hlavnej stránke .............................................. 8
Prispôsobenie zariadenia.............................................. 8
Prispôsobenie dátových polí ....................................................... 8
Dátové polia ........................................................................... 8
Nastavenia systému ................................................................. 10
GPS a iné satelitné systémy ................................................ 10
Nastavenia sériového rozhrania .......................................... 10
Nastavenia displeja ................................................................... 10
Nastavenie jasu obrazovky ....................................................... 10
Nastavenie zvukov zariadenia .................................................. 10
Nastavenia kamery ................................................................... 10
Námorné nastavenia ................................................................. 10
Nastavenie námorných budíkov .......................................... 10
Vynulovanie údajov .................................................................. 10
Zmena postupnosti strán .......................................................... 10
Pridanie stránky ................................................................... 11
Odstránenie stránky ............................................................. 11
Prispôsobenie hlavnej ponuky .................................................. 11
Zmena merných jednotiek ........................................................ 11
Nastavenia času ....................................................................... 11
Nastavenia formátu pozície ...................................................... 11
Nastavenia výškomeru ............................................................. 11
Nastavenia vypočítavania trasy ................................................ 11
Profily ........................................................................................ 11
Vytvorenie vlastného profilu ................................................. 11
Úprava názvu profilu ............................................................ 11
Odstránenie profilu ............................................................... 11
Informácie o zariadení................................................. 12
Aktualizácie produktov .............................................................. 12
Nastavenie aplikácie Garmin Express ................................. 12
Registrovanie vášho zariadenia ........................................... 12
Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a
ich dodržiavaní .......................................................................... 12
Pripevnenie karabíny ................................................................ 12
Odstránenie karabíny ........................................................... 12
Pripojenie pútka na zápästie .................................................... 12
Starostlivosť o zariadenie ......................................................... 12
Čistenie zariadenia .............................................................. 12
Správa údajov ........................................................................... 12
Typy súborov ....................................................................... 12
Inštalácia pamäťovej karty ................................................... 13
Pripojenie zariadenia k počítaču .......................................... 13
Prenos súborov do zariadenia ............................................. 13
Vymazávanie súborov .......................................................... 13
Odpojenie kábla USB ........................................................... 13
Technické údaje ........................................................................ 13
i
Príloha........................................................................... 13
Stredisko podpory Garmin ........................................................ 13
Zapnutie podsvietenia .............................................................. 13
Voliteľné príslušenstvo ............................................................. 13
tempe™ ............................................................................... 13
Párovanie vašich ANT+ snímačov ....................................... 14
Riešenie problémov .................................................................. 14
Reštartovanie zariadenia ..................................................... 14
Zobrazenie informácií o zariadení ........................................ 14
Obnova všetkých predvolených nastavení .......................... 14
Register......................................................................... 15
ii
Obsah
Úvod
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
Prehľady zariadení
Port Mini-USB (pod ochranným krytom)
Objektív fotoaparátu
Priečinok na kartu microSD (pod batériami)
Priečinok batérie
Upevňovacia plocha
D-krúžok krytu batérie
Prehľad zariadenia GPSMAP (bez fotoaparátu)
Informácie o batérii
VAROVANIE
Kategória teploty pre zariadenie môže presahovať rozsah
použiteľnosti niektorých batérií. Alkalické batérie môžu pri
vysokých teplotách prasknúť.
OZNÁMENIE
Alkalické batérie strácajú pri znížení teploty značné množstvo
svojej kapacity. Pri ovládaní zariadenia pri teplotách pod bodom
mrazu používajte lítiové batérie.
Maximalizácia výdrže batérie
Port Mini-USB (pod ochranným krytom)
Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete predĺžiť výdrž batérií.
• Znížte jas podsvietenia (Nastavenie jasu obrazovky,
strana 10).
• Znížte časový limit podsvietenia (Nastavenia displeja,
strana 10).
• Používajte úsporný režim batérie (Zapnutie úsporného
režimu batérie, strana 1).
• Znížte rýchlosť vykresľovania mapy (Nastavenia mapy,
strana 3).
• Vypnite systém GLONASS alebo GALILEO (GPS a iné
satelitné systémy, strana 10).
Konektor MCX na anténu GPS (pod ochranným krytom)1
Zapnutie úsporného režimu batérie
Priečinok na kartu microSD (pod batériami)
Pomocou úsporného režimu batérie môžete predĺžiť životnosť
batérie.
Vyberte položky Nastavenie > Zobrazenie > Úspora batérie
> Zapnuté.
V úspornom režime batérie sa obrazovka vypne, keď uplynie
čas podsvietenia. Stlačením tlačidla zapnete obrazovku
a dvojitým ťuknutím na tlačidlo zobrazíte stavovú stránku.
Anténa GPS
Tlačidlá
Tlačidlo napájania
®
Priečinok batérie
Upevňovacia plocha
D-krúžok krytu batérie
Prehľad zariadenia GPSMAP (s fotoaparátom)
Dlhodobé uskladnenie
Ak zariadenie plánujete niekoľko mesiacov nepoužívať, vyberte
z neho batérie. Po vybratí batérii neprídete o uchované údaje.
Vloženie NiMH batérie
Zariadenie je možné napájať pomocou NiMH batérie (voliteľnej)
alebo dvoch batérií typu AA (Vloženie batérií AA, strana 2).
1 D-krúžok otočte v protismere pohybu hodinových ručičiek
a potiahnutím nahor zložte kryt.
2 Nájdite batériu .
Anténa GPS
Tlačidlá
Tlačidlo napájania
1 Konektorom
Úvod
3 Vložte batériu v súlade s označením správnej polarity.
4 Opatrne batérie zatlačte na miesto.
5 Kryt batérie vráťte na miesto a D-krúžok otočte v smere
pohybu hodinových ručičiek.
MCX nedisponujú všetky modely produktu.
1
Tlačidlá
Nabíjanie batérie
OZNÁMENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču
dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.
Nepokúšajte sa pomocou zariadenia dobíjať batérie, ktoré
nedodala spoločnosť Garmin . Dobíjanie batérie, ktorú nedodala
spoločnosť Garmin, môže poškodiť zariadenie a zrušiť záruku.
®
Než k zariadeniu pripojíte priamy konektor kábla USB, je nutné
odstrániť prípadné voliteľné montážne príslušenstvo.
POZNÁMKA: pri teplotách mimo schváleného rozsahu sa
zariadenie nebude nabíjať (Technické údaje, strana 13).
Batériu je možné nabíjať prostredníctvom štandardnej elektrickej
zásuvky alebo portu USB počítača.
1 Potiahnite nahor ochranný kryt portu mini-USB .
2 Menší koniec kábla USB zapojte do portu mini-USB.
3 Koniec kábla s konektorom USB zapojte do sieťového
adaptéra alebo portu USB na počítači.
4 V prípade potreby pripojte sieťový adaptér do štandardnej
zásuvky v stene.
Po pripojení zariadenia k zdroju napájania sa zariadenie
zapne.
5 Úplne nabite batériu.
Vloženie batérií AA
Namiesto voliteľnej batérie typu NiMH (Vloženie NiMH batérie,
strana 1) môžete použiť dve alkalické, NiMH alebo lítiové
batérie. Je to užitočné v prípade, ak ste na cestách a nemôžete
nabiť batériu typu NiMH. Lepšie výsledky dosiahnete použitím
batérií NiMH alebo lítiových batérií.
POZNÁMKA: pre modely 64sc/csx neodporúčame štandardné
alkalické batérie, keď používate funkcie fotoaparátu.
1 D-krúžok otočte v protismere pohybu hodinových ručičiek
a potiahnutím nahor zložte kryt.
2 Vložte dve batérie AA so správne otočenými pólmi.
FIND
Stlačením otvoríte ponuku vyhľadávania.
MARK
Stlačením uložíte svoju aktuálnu polohu ako zemepisný bod.
QUIT
Stlačením zrušíte výber alebo sa vrátite na predchádzajúcu
ponuku či stránku.
Stlačením môžete prechádzať hlavnými stránkami.
ENTER
Stlačením vyberiete možnosť a potvrdíte hlásenia.
MENU
Stlačením otvoríte ponuku možností pre aktuálne otvorenú
stránku.
Dvoma stlačeniami otvoríte hlavnú ponuku (z ľubovoľnej
stránky).
PAGE
Stlačením môžete prechádzať hlavnými stránkami.
Stláčaním tlačidiel , ,
a posúvate kurzor mapy.
IN
Stlačením priblížite mapu.
OUT
Stlačením oddialite mapu.
a
vyberáte možnosti ponuky
Vyhľadanie satelitných signálov
Vyhľadanie satelitných signálov môže trvať 30 až 60 sekúnd.
1 Vyjdite na otvorené priestranstvo.
2 V prípade potreby zapnite zariadenie.
3 Počkajte, kým zariadenie vyhľadá satelity.
Kým zariadenie určuje vašu polohu, zobrazuje sa blikajúci .
zobrazuje silu satelitného signálu.
Používanie hlavných stránok
Informácie potrebné na ovládanie tohto zariadenia nájdete na
stránkach hlavnej ponuky, mapy, kompasu, trasového počítača
a grafu nadmorskej výšky.
Ak chcete vybrať aktívnu hlavnú stránku, vyberte položku
PAGE.
Otvorenie hlavnej ponuky
Hlavná ponuka umožňuje prístup k nástrojom a obrazovkám
nastavenia zemepisných bodov, aktivít, trás a ďalších položiek
(Ďalšie nástroje na hlavnej stránke, strana 8).
Na ľubovoľnej strane dvakrát stlačte tlačidlo MENU.
Mapa
3 Kryt batérie vráťte na miesto a D-krúžok otočte v smere
pohybu hodinových ručičiek.
4 Podržte tlačidlo .
5 Vyberte položky Nastavenie > Systém > Typ batérie AA.
6 Vyberte možnosť Alkalické, Lítiové, Bežné NiMH alebo
Vopred nabité NiMH.
Zapnutie zariadenia
Podržte tlačidlo
2
predstavuje vašu polohu na mape. Počas vašej jazdy sa
pohybuje a zanecháva za sebou záznam trasy (cestu). Na mape
sa zobrazia názvy a symboly zemepisných bodov. Pri
navigovaní k cieľu sa vaša trasa označí farebnou čiarou na
mape.
Zmena orientácie mapy
1 Na mape vyberte položku MENU.
2 Vyberte položky Nastavenie mapy > Orientácia.
.
Používanie hlavných stránok
3 Vyberte možnosť:
• Výberom položky Sever hore sa zobrazí sever v hornej
časti stránky.
• Výberom položky Trasa nahor sa zobrazí váš aktuálny
smer pohybu v hornej časti stránky.
• Výberom položky Režim automobilu zobrazíte pohľad na
polohu automobilu so smerom jazdy vo vrchnej časti.
Meranie vzdialeností na mape
Môžete odmerať vzdialenosť medzi dvomi miestami.
1 Vyberte miesto na mape.
2 Vyberte položky MENU > Merať vzdialenosť.
3 Špendlík presuňte na ďalšie miesto na mape.
Nastavenia mapy
Vyberte položky Nastavenie > Mapa.
Orientácia: nastavenie toho, akým spôsobom sa mapa
zobrazuje na stránke. Položka Sever hore zobrazí sever
v hornej časti stránky. Položka Trasa nahor zobrazí pohľad
zhora nadol s vaším aktuálnym smerom pohybu otočeným
k hornej časti stránky. Položka Režim automobilu zobrazí 3D
pohľad na automobil so smerom jazdy vo vrchnej časti.
Textové navádzanie: slúži na nastavenie toho, kedy sa na
mape má objaviť textové navádzanie.
Údajové polia: slúži na prispôsobenie údajových polí
a infopanelov mapy, kompasu, grafu nadmorskej výšky
a trasového počítača.
Mapové údaje: zapína alebo vypína mapy, ktoré sú v zariadení
aktuálne načítané.
Rozšírené nastavenia mapy
Vyberte položky Nastavenie > Mapa > Rozšírenie nastavenie
máp.
Automatické priblíženie: automaticky vybrať vhodnú úroveň
zväčšovania na optimálne použitie na mape. Keď je vybratá
možnosť Vypnuté, musíte približovať alebo odďaľovať
manuálne.
Úrovne priblíženia: slúži na nastavenie úrovne priblíženia, na
ktorej sa budú zobrazovať položky mapy. Položky mapy sa
nebudú zobrazovať, pokiaľ je úroveň priblíženia mapy vyššia,
než je nastavená úroveň.
Veľkosť textu: slúži na nastavenie veľkosti textu položiek mapy.
Detail: slúži na nastavenie množstva detailov zobrazených na
mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť
pomalšie posúvanie mapy.
Tieňovaný reliéf: zobrazí podrobný reliéf mapy (ak je
k dispozícii) alebo tieňovanie vypne.
Kompas
Pri navigovaní symbol ukazuje smer vášho cieľa bez ohľadu
na to, ktorým smerom sa pohybujete. Keď symbol smeruje na
vrchnú časť elektronického kompasu, smerujete priamo ku
svojmu cieľu. Ak symbol smeruje akýmkoľvek iným smerom,
otočte sa tak, aby smeroval na vrchnú časť kompasu.
Kalibrácia kompasu
Než začnete s kalibráciou elektronického kompasu, musíte sa
nachádzať v exteriéri a ďalej od objektov, ktoré vplývajú na
magnetické polia, ako sú autá, budovy či drôty elektrického
vedenia.
Zariadenie disponuje 3-osovým elektronickým kompasom (len
zariadenia GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx). Kompas by ste mali
kalibrovať po prejdení veľkej vzdialenosti, po zmene teploty
alebo výmene batérií.
1 V kompase stlačte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Kalibrovať kompas > Začiatok.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Používanie hlavných stránok
Používanie kompasu
Kompas je možné využiť na navigáciu po aktívnej trase.
1 Vyberte ikonu PAGE.
2 Držte zariadenie vodorovne.
3 Symbol smeruje na váš cieľ.
Ukazovateľ kurzu
Ukazovateľ kurzu je najvhodnejšie používať pri navigácii na
vode alebo na miestach, kde sa v ceste nenachádzajú
zásadnejšie prekážky. Taktiež vám pomôže vyhnúť sa rizikovým
miestam v okolí trasy, ako sú plytčiny či skaly pod vodou.
Ak chcete aktivovať ukazovateľ kurzu, na kompase vyberte
položky MENU > Nastavenie kompasu > Ísť na líniu/
ukazovateľ > Dráha (CDI).
Ukazovateľ kurzu
indikuje váš vzťah voči línii kurzu, ktorá
vedie do vášho cieľa. Indikátor odchýlenia sa od kurzu (CDI)
označuje odchýlenie (napravo alebo naľavo) od daného kurzu.
Mierka
znázorňuje vzdialenosť medzi bodmi
indikátora
odchýlenia sa od kurzu, na základe čoho môžete určiť, ako
ďaleko mimo kurzu sa nachádzate.
Navigácia s funkciou Ukázať a ísť
Zariadením môžete ukázať na vzdialený objekt, uzamknúť daný
smer a potom navigovať k danému objektu.
POZNÁMKA: funkcia Ukázať a ísť je k dispozícii len pre
zariadenia GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
1 Vyberte položku Ukázať a ísť.
2 Namierte zariadenie na požadovaný objekt.
3 Vyberte položky Uzamknúť smer > Nastaviť dráhu.
4 Navigujte za pomoci kompasu.
Nastavenia kurzu
Môžete prispôsobiť nastavenia kompasu.
Vyberte položky Nastavenie > Kurz.
Zobrazenie: slúži na nastavenie typu smerového kurzu, ktorý sa
zobrazuje na kompase.
Referenčný sever: slúži na nastavenie referenčného severu,
ktorý sa zobrazuje v kompase.
Ísť na líniu/ukazovateľ: nastaví správanie ukazovateľa, ktorý
sa zobrazuje na mape. Námer ukazuje smer vášho cieľa.
Dráha zobrazuje váš vzťah k línii kurzu, ktorá vedie do cieľa.
kompas: slúži na automatické prepnutie z elektronického
kompasu na GPS kompas, keď sa dlhší čas pohybujete
vyššou rýchlosťou.
Kalibrovať kompas: pozrite si časť Kalibrácia kompasu,
strana 3.
Trasový počítač
Trasový počítač zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť, priemernú
rýchlosť, počítadlo kilometrov trasy a ďalšie praktické štatistiky.
Rozloženie, infopanel a dátové polia trasového počítača si
môžete prispôsobiť.
Nastavenia trasového počítača
Na trasovom počítači stlačte tlačidlo MENU.
3
Obnoviť: vynulovanie všetkých hodnôt na trasovom počítači.
V záujme zvýšenia presnosti informácií vynulujte pred
začiatkom trasy informácie o trase.
Veľké čísla: slúži na zmenu veľkosť čísel zobrazovaných
na stránke trasového počítača.
Zmeniť dátové polia: prispôsobenie dátových polí trasového
počítača.
Zmeniť infopanel: zmena témy a informácií zobrazených na
infopaneli.
POZNÁMKA: infopanel zaznamená vaše prispôsobené
nastavenia. Pri zmene profilu (Profily, strana 11) sa vaše
nastavenia nevymažú.
Obnova predvolených nastavení: obnovenie predvolených
výrobných nastavení trasového počítača.
Graf nadmorskej výšky
POZNÁMKA: graf nadmorskej výšky je k dispozícii len pre
zariadenia GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Graf nadmorskej výšky prednastavene zobrazuje nadmorskú
výšku v priebehu prejdenej vzdialenosti. Nastavenia grafu
nadmorskej výšky je možné prispôsobiť (Nastavenia grafu
nadmorskej výšky, strana 4). Výberom ľubovoľného bodu na
grafe môžete zobraziť podrobné informácie o danom bode.
Nastavenia grafu nadmorskej výšky
V ponuke graf nadmorskej výšky vyberte položku MENU.
Zmeniť typ grafu: slúži na nastavenie typu údajov zobrazených
na grafe nadmorskej výšky.
Nadmorská výška/čas: slúži na zaznamenanie zmien
nadmorskej výšky za určitý čas.
Nadmorská výška/vzdialenosť: slúži na zaznamenanie zmien
nadmorskej výšky za určitú vzdialenosť.
Barometrický tlak: slúži na zaznamenanie zmien
barometrického tlaku za určitý čas.
Okolitý tlak: slúži na zaznamenanie zmien okolitého tlaku
za určitý čas.
Upraviť rozsahy zoomu: slúži na upravenie rozsahov
priblíženia zobrazených na stránke grafu nadmorskej výšky.
Zmeniť dátové polia: slúži na prispôsobenie údajových polí
grafu nadmorskej výšky.
Obnoviť: slúži na vynulovanie údajov grafu nadmorskej výšky
vrátane zemepisných bodov, sledovania a trasy.
Kalibrovať výškomer: pozrite si (Kalibrácia barometrického
výškomera, strana 4).
Obnova predvolených nastavení: slúži na obnovenie
predvolených výrobných nastavení grafu nadmorskej výšky.
Zemepisné body, cesty a trasy
Zemepisné body
Zemepisné body sú polohy, ktoré zaznamenáte a uložíte vo
svojom zariadení. Zemepisné body môžu označovať vašu
polohu, polohu vášho cieľa alebo miesta, ktoré ste už navštívili.
Môžete k nim pridávať podrobnosti o mieste, akými sú názov,
výška a hĺbka.
Súbor .gpx obsahujúci zemepisné body je možné vložiť
prenesením tohto súboru do priečinka GPX (Prenos súborov do
zariadenia, strana 13).
Vytvorenie zemepisného bodu
Vašu aktuálnu polohu môžete uložiť ako zemepisný bod.
1 Stlačte tlačidlo MARK.
2 V prípade potreby vyberte pole, v ktorom chcete vykonať
zmenu zemepisného bodu.
3 Vyberte možnosť Dokončené.
Premietnutie zemepisného bodu
Nové miesto môžete vytvoriť premietnutím vzdialenosti a smeru
k cieľu z označenej polohy na nové miesto.
1 Vyberte položku Správca zemepisného bodu.
2 Vyberte zemepisný bod.
3 Vyberte položky MENU > Premietnuť zemepisný bod.
4 Zadajte smer k cieľu a vyberte položku Dokončené.
5 Vyberte mernú jednotku.
6 Zadajte vzdialenosť a vyberte položku Dokončené.
7 Vyberte položku Uložiť.
Navigácia k zemepisnému bodu
1 Vyberte položky FIND > Navigačné body.
2 Vyberte zemepisný bod.
3 Vyberte položku Choď.
Úprava zemepisného bodu
1 Vyberte položku Správca zemepisného bodu.
2 Vyberte zemepisný bod.
3 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť, napríklad názov.
4 Zadajte nové údaje a vyberte položku Choď.
Odstránenie zemepisného bodu
1 Vyberte položku Správca zemepisného bodu.
2 Vyberte zemepisný bod.
3 Vyberte položku MENU > Odstrániť.
Kalibrácia barometrického výškomera
Cesty
Barometrický výškomer môžete manuálne kalibrovať, ak
poznáte správnu nadmorskú výšku alebo správny barometrický
tlak.
POZNÁMKA: barometrický výškomer je k dispozícii len pre
zariadenia GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
1 Prejdite na miesto, ktorého nadmorskú výšku alebo
barometrický tlak poznáte.
2 Vyberte položky PAGE > Graf nadmorskej výšky > MENU
> Kalibrovať výškomer.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Cesta je rad zemepisných bodov alebo miest, ktoré vás dovedú
do požadovaného cieľa.
Obnova predvolených nastavení stránky
1 Otvorte stránku, pre ktorú chcete obnoviť nastavenia.
2 Vyberte položky MENU > Obnova predvolených nastavení.
4
Vytvorenie trasy
1 Vyberte položku Plánovač ciest > Vytvoriť cestu > Vyberte
prvý bod.
Vyberte kategóriu.
Vyberte prvý bod na trase.
Vyberte položku Použiť.
Výberom položky Vyberte ďalší bod pridáte na trasu ďalšie
body.
6 Výberom položky QUIT uložíte trasu.
2
3
4
5
Zmena názvu trasy
1 Vyberte položku Plánovač ciest.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte Zmeniť názov.
Zemepisné body, cesty a trasy
4 Zadajte nový názov.
Úprava cesty
1 Vyberte položku Plánovač ciest.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnosť Upraviť trasu.
4 Vyberte bod.
5 Vyberte možnosť:
• Bod na mape zobrazíte stlačením tlačidla Zobraziť.
• Ak chcete zmeniť poradie bodov na trase, vyberte položku
Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.
• Ak chcete vložiť ďalší bod na trasu, vyberte položku
Vložiť.
Ďalší bod sa vloží pred bod, ktorý práve upravujete.
• Ak chcete odstrániť bod z trasy, vyberte položku
Odstrániť.
6 Trasu uložíte stlačením tlačidla QUIT.
Zobrazenie trasy na mape
1 Vyberte položku Plánovač ciest.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte položku Zobraziť mapu.
Odstránenie trasy
1 Vyberte položku Plánovač ciest.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte položku Vymazať trasu?.
Navigácia po uloženej trase
1 Vyberte položky FIND > Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte položku Choď.
Zobrazenie aktívnej trasy
1 Počas navigácie po trase vyberte položku Aktívna cesta.
2 Vyberte bod na trase, o ktorom chcete zobraziť podrobnejšie
informácie.
Zastavenie navigácie
Vyberte položky FIND > Zastaviť navigáciu.
Obrátenie trasy
Začiatočný a koncový bod trasy môžete vzájomne vymeniť
a využiť ju na navigáciu v spätnom smere.
1 Vyberte položku Plánovač ciest.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte položku Obrátiť trasu.
Trasy
Trasa je zaznamenanie vašej cesty. Denník trasy obsahuje
informácie o bodoch pozdĺž zaznamenanej cesty vrátane času,
polohy a prevýšenia jednotlivých bodov.
Nastavenia trás
Vyberte položky Nastavenie > Skladby.
Záznam trasy: zapnutie alebo vypnutie zaznamenávania trasy.
Metóda nahrávania: slúži na nastavenie spôsobu
zaznamenávania. Položka Automaticky zaznamenáva trasy
premenlivým tempom tak, aby vytvorila optimálny záznam
vašich trás.
Interval: slúži na nastavenie frekvencie zaznamenávania
záznamu trasy. Častejším zaznamenaním bodov vzniká
podrobnejšia trasa, no záznam trasy sa taktiež zaplní
rýchlejšie.
Automatické archivovanie: slúži na nastavenie spôsobu
automatického archivovania na organizovanie trás. Trasy sa
ukladajú a vymazávajú automaticky.
Farba: slúži na zmenu farby línie trasy na mape.
Zobrazenie aktuálnej trasy
1 Vyberte položky Správca trasy > Aktuálna trasa.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete na mape zobraziť aktuálnu trasu, vyberte
položku Zobraziť mapu.
• Ak chcete zobraziť graf nadmorskej výšky aktuálnej trasy,
vyberte položku Graf nadmorskej výšky.
Uloženie aktuálnej trasy
1 Vyberte položky Správca trasy > Aktuálna trasa.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete uložiť celú trasu, vyberte položku Uložiť
skladbu.
• Vyberte položku Uložiť časť a vyberte časť trasy.
Vymazanie aktuálnej trasy
Vyberte položky Správca trasy > Aktuálna trasa >
Vymazať aktuálnu trasu.
Odstránenie trasy
1 Vyberte položku Správca trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte položku Odstrániť.
Navigácia po uloženej trase
1 Vyberte položky FIND > Skladby.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte položku Choď.
Zakúpenie dodatočných máp
1 Na stránke www.garmin.com prejdite na produktovú stránku
zariadenia.
Kliknite
na kartu Mapy.
2
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Vyhľadanie adresy
Adresy môžete vyhľadávať pomocou voliteľných máp City
Navigator .
1 Vyberte položky FIND > Adresy.
2 V prípade potreby vyberte krajinu alebo štát.
3 Zadajte mesto alebo PSČ.
POZNÁMKA: nie všetky údaje máp poskytujú vyhľadávanie
PSČ.
4 Vyberte mesto.
5 Zadajte číslo domu.
6 Zadajte ulicu.
®
Funkcie a nastavenia hlavnej ponuky
Fotoaparát a fotografie
POZNÁMKA: táto funkcia je k dispozícii len pre modely
s fotoaparátom.
Ak nasnímate fotografiu, s informáciami o fotografii sa uloží
aj geografická poloha. Môžete sa navigovať na polohu.
Nasnímanie fotografie
1 Vyberte položku Fotoaparát.
2 Ak chcete zmeniť orientáciu fotografie, otočte zariadenie
horizontálne alebo vertikálne.
Funkcie a nastavenia hlavnej ponuky
5
3 V prípade potreby zapnite blesk výberom položiek MENU >
Blikanie.
TIP: ak chcete blesk použiť iba vtedy, keď fotoaparát
rozpozná scénu so slabým osvetlením, môžete vybrať
položku Automaticky.
4 V prípade potreby subjekt priblížite alebo oddialite stlačením
tlačidiel IN alebo OUT.
5 Ak chcete zaostriť, podržte tlačidlo ENTER a zariadením
nehýbte.
Na obrazovke sa zobrazí biely rámček. Zariadenie zaostruje
na subjekt, ktorý sa nachádza v rámčeku. Keď je fotografia
zaostrená, rámček zozelenie.
6 Fotografia sa nasníma, keď pustíte tlačidlo ENTER.
TIP: fotografie zobrazíte výberom položky > ENTER.
Prezeranie fotografií
Môžete si prezerať fotografie, ktoré ste nasnímali
s fotoaparátom, ako aj fotografie, ktoré ste preniesli
do zariadenia.
1 Vyberte položku Prehliadač fotografií.
2 Vyberte fotografiu.
3 V prípade potreby subjekt priblížite alebo oddialite stlačením
tlačidiel IN alebo OUT.
Zoradenie fotografií
1 Vyberte položky Prehliadač fotografií > MENU > Zoradiť
fotografie.
2 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Najnovšie.
• Vyberte položku Neďaleko polohy a vyberte polohu.
• Vyberte položku V konkrétny deň a zadajte dátum.
Zobrazenie polohy fotografie
1 Vyberte položku Prehliadač fotografií.
2 Vyberte fotografiu.
3 Vyberte položky MENU > Zobraziť mapu.
Navigovanie na fotografiu
1 Vyberte položku Prehliadač fotografií.
2 Vyberte fotografiu.
3 Vyberte položky MENU > Zobraziť informácie > Choď.
Odstránenie fotografie
1 Vyberte položku Prehliadač fotografií.
2 Vyberte fotografiu.
3 Vyberte položky MENU > Odstrániť > Áno.
Používanie baterky
Možno bude chcieť do hlavnej ponuky pridať funkciu baterky
(Prispôsobenie hlavnej ponuky, strana 11).
POZNÁMKA: táto funkcia je k dispozícii len pre modely
s fotoaparátom.
POZNÁMKA: používaním baterky môžete skrátiť výdrž batérií.
Ak chcete predĺžiť výdrž batérií, môžete znížiť jas svetla alebo
frekvenciu blikania.
1 Vyberte položku Baterka > .
2 V prípade potreby pomocou posúvača jasu upravte jas.
3 V prípade potreby vyberte iný typ blikania.
0
Žiadne blikanie, konštantný lúč.
1 až 9
Počet bliknutí za sekundu.
SOS
Núdzové blikanie
Skrýše geocache
Hľadanie geoskrýš je aktivita na princípe pátrania po pokladoch,
v ktorej hráči ukrývajú alebo hľadajú ukryté skrýše pomocou
stôp a súradníc GPS.
Sťahovanie geoskrýš pomocou počítača
Geoskrýše môžete manuálne nahrať do svojho zariadenia
pomocou počítača (Prenos súborov do zariadenia, strana 13).
Súbory geoskrýš môžete umiestniť do súboru GPX a importovať
ich do priečinka GPX v zariadení. Vďaka prémiovému členstvu,
ktoré možno získať na stránke geocaching.com, môžete
využívať funkciu „Pocket Query“, ktorá slúži na nahrávanie
veľkej skupiny geoskrýš do vášho zariadenia ako jediného
súboru GPX.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.
2 Prejdite na stránku www.geocaching.com.
3 V prípade potreby si vytvorte konto.
4 Prihláste sa.
5 Postupujte podľa pokynov na stránke geocaching.com
a vyhľadajte a prevezmite skrýše geocache do svojho
zariadenia.
Navigácia ku geoskrýši
1 Vyberte položku Skrýše geocache.
2 Vyberte geoskrýšu.
3 Vyberte položku Choď.
Zaznamenanie pokusu
Keď sa pokúsite nájsť geoskrýšu, svoje výsledky môžete
zaznamenať. Niektoré geoskrýše si môžete overiť na webovej
lokalite www.geocaching.com.
1 Vyberte položky Skrýše geocache > Zaznamenať pokus.
2 Vyberte položku Nájdené, Nenašlo sa, Potrebuje opravu
alebo Bez pokusu.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zastaviť zaznamenávanie, vyberte položku
Dokončené.
• Ak chcete spustiť navigáciu k najbližšej geoskrýši, vyberte
položku Nájsť ďalšie najbližšie.
• Ak chcete zadať komentár o tom, ako ste skrýšu hľadali
alebo komentár k samotnej skrýši, vyberte položku Pridať
poznámku, zadajte komentár a vyberte položku
Dokončené.
Ak ste sa prihlásili na webovú lokalitu www.geocaching.com,
záznam sa automaticky nahrá do vášho účtu na webovej lokalite
www.geocaching.com.
chirp™
chirp je malé príslušenstvo Garmin, ktoré je naprogramované
a ponechané v geoskrýši. Vaše zariadenie môžete použiť na
objavenie príslušenstva chirp v geoskrýši. Ďalšie informácie
o príslušenstve chirp nájdete v príručne používateľa
príslušenstva chirp na stránke www.garmin.com.
Zapnutie vyhľadávania chirp
1 Vyberte položky Nastavenie > Skrýše geocache.
2 Vyberte položky Nastavenie chirp™ > Vyhľadávanie
chirp™ > Zapnuté.
Bezdrôtové odosielanie a prijímanie údajov
POZNÁMKA: táto funkcia je k dispozícii len pre zariadenia
GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Ak chcete bezdrôtovo zdieľať údaje, musíte sa nachádzať
v okruhu 3 m (10 stôp) od kompatibilného zariadenia.
Vaše zariadenie dokáže po spárovaní s iným kompatibilným
zariadením pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth alebo
®
6
Funkcie a nastavenia hlavnej ponuky
ANT+ odosielať a prijímať údaje. Môžete tak zdieľať zemepisné
body, geoskrýše, trasy či prejdené trasy.
1 Vyberte položku Zdieľať bezdrôtovo.
2 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Odoslať a vyberte typ údajov.
• Ak chcete prijať údaje z iného zariadenia, vyberte
možnosť Prijať. Iné kompatibilné zariadenie sa musí
pokúšať údaje odoslať.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
®
Nastavenie upozornenia na priblíženie sa
Upozornenia na priblíženie sa vás upozornia, keď sa
nachádzate v nastavenom okruhu od konkrétneho miesta.
1 Vyberte položky Alarmy priblíženia > Vytvoriť alarm.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte položku Použiť.
5 Zadajte okruh.
Keď vstúpite do oblasti, na ktorú sa vzťahuje upozornenie na
priblíženie sa, zariadenie vydá zvukové upozornenie.
POZNÁMKA: BaseCamp nie je dostupná pre všetky modely
zariadenia.
Posielanie súborov do zariadenia BaseCamp
1 Otvorte zariadenie BaseCamp.
2 Zariadenie pripojte k počítaču.
Na počítačoch s operačným systémom Windows sa
zariadenie zobrazí ako vymeniteľná jednotka alebo prenosné
zariadenie a pamäťová karta sa môže zobraziť ako druhá
vymeniteľná jednotka. Na počítačoch Mac sa zariadenie
a pamäťová karta zobrazia ako pripojené oddiely.
POZNÁMKA: niektoré počítače s viacerými sieťovými
jednotkami nemusia jednotky zariadenia zobrazovať správne.
Pozrite si dokumentáciu vášho operačného systému, aby ste
sa naučili, ako mapovať jednotku.
3 Otvorte mechaniku alebo jednotku zariadenia Garmin,
prípadne pamäťovej karty.
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku a preneste ju z pripojeného zariadenia
pod položku Moja zbierka alebo do zoznamu.
• V zariadení BaseCamp vyberte položky Zariadenie >
Prijať zo zariadenia a vyberte zariadenie.
®
®
Vytvorenie dobrodružstva
Výber profilu
Pri zmene aktivít môžete prepnutím profilu zmeniť nastavenie
zariadenia.
1 Vyberte položku Zmena profilu.
2 Vyberte profil.
Výpočet oblasti
Výpočet rozlohy oblasti
1 Vyberte položku Výpočet oblasti > Začiatok.
2 Potom prejdite po obvode oblasti, ktorej rozlohu chcete
vypočítať.
3 Keď skončíte, vyberte položku Vypočítať.
Stránka satelitu
Na stránke satelitu sa zobrazuje vaša aktuálna poloha, presnosť
GPS, polohy satelitov a intenzita signálu.
Nastavenia satelitu GPS
Vyberte položku Satelit > MENU.
POZNÁMKA: niektoré nastavenia sú k dispozícii, len keď je
zapnuté nastavenie Používať s vypnutým GPS.
Používať s vypnutým GPS: umožňuje vypnúť systém GPS.
Použiť satelitný systém: umožňuje zapnúť systém GPS.
Trasa nahor: indikuje, či sa satelity zobrazujú s krúžkom, na
ktorom sever smeruje navrch obrazovky, alebo tak, že
aktuálna trasa smeruje navrch obrazovky.
Jednofarebne: umožňuje vybrať, či sa stránka satelitu bude
zobrazovať viacfarebne alebo jednofarebne.
Nastaviť polohu na mape: umožňuje označiť vašu aktuálnu
polohu na mape. Na základe tejto polohy môžete vytvárať
trasy alebo vyhľadávať uložené polohy.
Poloha AutoLocate: vypočíta vašu polohu GPS pomocou
funkcie Garmin AutoLocate .
®
GarminDobrodružstvá
Z príslušných položiek môžete vytvoriť dobrodružstvo. Môžete
napríklad vytvoriť dobrodružstvo v rámci svojho najnovšieho
turistického výletu. Dobrodružstvo môže obsahovať denník
trasy, fotografie trasy a skrýše geocache, ktoré ste hľadali.
Pomocou aplikácie BaseCamp™ môžete vytvárať a spravovať
svoje dobrodružstvá.
Funkcie a nastavenia hlavnej ponuky
Predtým, ako budete môcť vytvoriť dobrodružstvo a odoslať ho
do svojho zariadenia, si musíte do počítača prevziať BaseCamp
a preniesť trasu zo zariadenia do počítača (Posielanie súborov
do zariadenia BaseCamp, strana 7).
1 Otvorte zariadenie BaseCamp.
2 Vyberte položky Súbor > Nov > Dobrodružstvo Garmin.
3 Vyberte trasu a zvoľte položku Ďalej.
4 V prípade potreby pridajte položky z BaseCamp.
5 Vyplnením povinných polí pomenujte a popíšte
dobrodružstvo.
6 Ak chcete zmeniť fotografiu na obálke dobrodružstva, vyberte
položku Zmeniť a vyberte inú fotografiu.
7 Vyberte položku Dokončiť.
Začatie dobrodružstva
Skôr, než začnete dobrodružstvo, musíte si ho odoslať
z BaseCamp do vášho zariadenia (Posielanie súborov
do zariadenia BaseCamp, strana 7).
1 Vyberte Dobrodružstvá.
2 Vyberte dobrodružstvo.
3 Vyberte položku Začiatok.
Diaľkový ovládač VIRB
®
POZNÁMKA: funkcia diaľkového ovládača VIRB je k dispozícii
len pre zariadenia GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Pred použitím funkcie diaľkového ovládača VIRB musíte
aktivovať nastavenie diaľkového ovládania na vašej kamere
VIRB.
Funkcia diaľkového ovládača VIRB vám umožní ovládať vašu
kameru VIRB z väčšej vzdialenosti.
1 Vyberte položku Ovládanie VIRB.
2 Vyberte možnosť:
• Výberom položky REC nahrávajte videá.
• Výberom položky Odfotiť nasnímate fotografiu.
Priemerovanie zemepisných bodov
Umiestnenie zemepisného bodu môžete spresniť. Pri
priemerovaní zariadenie zaznamená niekoľko meraní toho
istého miesta a na základe priemernej hodnoty vypočíta
presnejšie umiestnenie.
7
1
2
3
4
5
6
7
Vyberte položku Správca zemepisného bodu.
Vyberte zemepisný bod.
Vyberte položku MENU > Priemerná poloha.
Prejdite na umiestnenie zemepisného bodu.
Vyberte položku Začiatok.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Keď stavový riadok spoľahlivosti vzorky dosiahne 100 %,
vyberte položku Uložiť.
Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, pre zemepisný bod
zhromaždite štyri až osem vzoriek, pričom medzi odbermi
jednotlivých vzoriek počkajte aspoň 90 minút.
Funkcie s pripojením cez Bluetooth
Zariadenie GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx má niekoľko funkcií
vyžadujúcich pripojenie Bluetooth, ktoré môžete používať
s kompatibilným smartfónom. Niektoré funkcie vyžadujú, aby ste
si do smartfónu nainštalovali aplikáciu Garmin Connect™ Mobile.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/apps.
Upozornenia z telefónu: umožňuje zobrazovať na zariadení
GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx upozornenia a správy z telefónu.
LiveTrack: táto funkcia umožňuje priateľom a rodine sledovať
vaše aktivity v reálnom čase. Osoby, ktorým chcete umožniť
sledovanie, môžete pozvať pomocou e-mailu alebo
sociálnych sietí, čím im povolíte zobrazenie vašich živých
údajov na stránke sledovania Garmin Connect.
Spárovanie smartfónu so zariadením
POZNÁMKA: táto funkcia je kompatibilná iba so zariadeniami
GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
1 Kompatibilný smartfón umiestnite do vzdialenosti najviac
10 m (33 stôp) od zariadenia.
2 V hlavnej ponuke zariadenia vyberte položky Nastavenie >
Bluetooth > Spárujte mobilné zariadenie.
3 Na kompatibilnom smartfóne povoľte bezdrôtovú technológiu
Bluetooth a vyhľadajte vaše zariadenie GPSMAP
64s/sc/st/sx/csx.
Na obrazovke zariadenia sa objaví prístupový kľúč.
4 Prístupový kľúč zadajte do kompatibilného smartfónu.
Upozornenia z telefónu
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely
zariadenia.
Upozornenia z telefónu vyžadujú spárovanie kompatibilného
telefónu so zariadením. Keď telefón prijme správy, odošle
upozornenia do vášho zariadenia.
Zobrazenie upozornení z telefónu
Ak si chcete zobraziť upozornenia, musíte svoje zariadenie
spárovať s kompatibilným smartfónom.
1 Stlačte tlačidlo > MENU.
2 Vyberte požadované upozornenie.
Skrytie upozornení
Predvolene sa upozornenia po prijatí zobrazujú na obrazovke
zariadenia. Upozornenia môžete skryť a zamedziť tak ich
zobrazovaniu.
Vyberte položky Nastavenie > Bluetooth > Upozornenia >
Skryté.
Ďalšie nástroje na hlavnej stránke
Stlačte tlačidlo MENU.
Budík: slúži na nastavenie zvukového alarmu. Ak zariadenie
práve nepoužívate, môžete ho nastaviť tak, aby sa
v konkrétny čas zaplo.
Kalkulačka: zobrazí kalkulačku.
8
Kalendár: zobrazí kalendár.
Lov a rybolov: zobrazí predpokladané najlepšie dátumy a časy
na lov a rybolov v mieste, kde sa aktuálne nachádzate.
Stopky: umožňuje používať časovač, sledovať kolá a stopovať
kolá.
Slnko a mesiac: zobrazí čas východu a západu slnka a k tomu
fázu mesiaca na základe vašej polohy GPS.
Prispôsobenie zariadenia
Prispôsobenie dátových polí
Dátové polia zobrazené na jednotlivých hlavných stránkach sa
dajú prispôsobiť.
1 Otvorte stránku, ktorej dátové polia chcete zmeniť.
2 Vyberte ikonu MENU.
3 Vyberte položku Zmeniť dátové polia.
4 Vyberte nové dátové pole.
5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Dátové polia
V určitých dátových poliach sa zobrazujú dáta iba počas
navigácie alebo po pripojení príslušenstva ANT+.
Aktuálny okruh: čas odmeraný stopkami pre aktuálny okruh.
Barometer: kalibrovaný aktuálny tlak.
Čas do cieľa: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do
cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Cas jazdy: priebežný prehľad celkového času stráveného
pohybom a v pokoji od posledného vynulovania.
Čas k nasledujúcemu: odhadovaný čas zostávajúci do
príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase.
Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Časovač alarmu: aktuálny čas na odpočítavači.
Časovač stopiek: čas odmeraný stopkami pre aktuálnu aktivitu.
Čas posledného kola: čas odmeraný stopkami pre posledný
dokončený okruh.
Čas trasy – jazda: priebežný prehľad celkového času
stráveného pohybom od posledného vynulovania.
Čas trasy – státie: priebežný prehľad celkového času
stráveného v pokoji od posledného vynulovania.
Celkové kolo: čas odmeraný stopkami pre všetky dokončené
okruhy.
Dátum: aktuálny deň, mesiac a rok.
Denný čas: aktuálny čas dňa na základe aktuálnej polohy
a nastavení času (formát, časové pásmo, letný čas).
Dĺžka trasy: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálnej trasy.
Hĺbka: hĺbka vody. Vaše zariadenie musí byť pripojené ku
zariadeniu NMEA 0183 alebo NMEA 2000 so schopnosťou
získavania údajov o hĺbke vody.
Ihrisko: smer z východiskového bodu do cieľového miesta.
Dráhu možno zobraziť ako plánovanú alebo nastavenú trasu.
Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Kadencia: počet otáčok ramena kľuky alebo počet krokov
za minútu. Ak chcete, aby sa zobrazovali tieto údaje,
zariadenie musí byť pripojené k príslušenstvu kadencie.
Klesanie – celkové: celkové klesanie vo vzdialenosti
nadmorskej výšky od posledného vynulovania.
Klesanie – maximálne: maximálna rýchlosť klesanie v stopách
za minútu alebo v metroch za minútu od posledného
vynulovania.
Klesanie – priemerné: priemerná vertikálna vzdialenosť
prekonaná klesaním od posledného vynulovania.
®
®
Prispôsobenie zariadenia
Kĺzavosť: pomer prejdenej horizontálnej a vertikálnej
vzdialenosti.
Kĺzavosť do cieľa: kĺzavosť potrebná na zostup z aktuálneho
miesta do nadmorskej výšky cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú,
len keď používate navigáciu.
Kurz: smer vášho pohybu.
Kurz kompasu: smer vášho pohybu podľa kompasu.
Kurz riadenia GPS: smer vášho pohybu podľa GPS.
Max. teplota za posledných 24 h: maximálna teplota
zaznamenaná za posledných 24 hodín. Ak chcete, aby sa
zobrazovali tieto údaje, zariadenie musí byť pripojené
k bezdrôtovému teplotnému snímaču.
Min. teplota za posledných 24 h: minimálna teplota
zaznamenaná za posledných 24 hodín. Ak chcete, aby sa
zobrazovali tieto údaje, zariadenie musí byť pripojené
k bezdrôtovému teplotnému snímaču.
Nadmorská výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy
nad alebo pod morskou hladinou.
Nadmorská výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy
nad úrovňou terénu (ak mapy obsahujú dostatočné
informácie o nadmorskej výške).
Nadmorská výška GPS: nadmorská výška miesta vašej
aktuálnej polohy zistená pomocou GPS.
Na dráhu: smer, v ktorom sa musíte presunúť, aby ste sa
dostali späť na trasu. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď
používate navigáciu.
Námer: smer z aktuálnej polohy do cieľového miesta. Tieto
údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Nasledujúci zemepisný bod: nasledujúci bod na trase. Tieto
údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Obmedzenie rýchlosti: nahlásené rýchlostné obmedzenie
cesty. K dispozícii iba v niektorých mapách a oblastiach.
Ohľadom aktuálnych rýchlostných obmedzení sa vždy riaďte
značkami na cestách.
Odbočka: uhol rozdielu (v stupňoch) medzi smerom k cieľu a
aktuálnou dráhou. L znamená odbočenie vľavo. R znamená
odbočenie vpravo. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď
používate navigáciu.
Odchýlka od kurzu: vzdialenosť smerom doľava alebo
doprava, o ktorú ste sa odchýlili od pôvodnej trasy cesty.
Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Odhadovaný čas príchodu do nasledujúceho bodu:
odhadovaný čas príchodu do nasledujúceho zemepisného
bodu na trase (vyjadrený v miestnom čase zemepisného
bodu). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Odhadovaný čas v cieli: odhadovaný čas príchodu do
konečného cieľa (vyjadrený v miestnom čase cieľa). Tieto
údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Okolitý tlak: nekalibrovaný tlak okolitého prostredia.
Okruhy: počet okruhov dokončených v rámci aktuálnej aktivity.
Počítadlo kilometrov: priebežný prehľad prejdenej vzdialenosti
za všetky trasy. Súčet sa pri vynulovaní údajov o trase
nevymaže.
Počítadlo vzdialenosti cesty: priebežný prehľad prejdenej
vzdialenosti od posledného vynulovania.
Poloha (vybraná): aktuálna poloha vyjadrená na základe
vybratého nastavenia formátu pozície.
Poloha (zemepis. šírka/dĺžka): aktuálna poloha vyjadrená
zemepisnou šírkou a dĺžkou bez ohľadu na vybraté
nastavenie formátu pozície.
Poloha cieľa: poloha vášho konečného cieľa. Tieto údaje sa
zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Prispôsobenie zariadenia
Presnosť GPS: hranica chybovosti určenia vašej presnej
polohy. Vaša poloha GPS je napríklad presná v rozmedzí +/12 stôp (3,65 m).
Priemerný okruh: priemerný čas okruhu pre aktuálnu aktivitu.
Rýchlosť: aktuálna rýchlosť jazdy.
Rýchlosť – celková priemerná: priemerná rýchlosť dosiahnutá
počas pohybu i zastavenia od posledného vynulovania.
Rýchlosť do cieľa: rýchlosť, akou sa približujete k cieľu na
trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Rýchlosť – jazda priemerná: priemerná rýchlosť dosiahnutá
počas pohybu od posledného vynulovania.
Rýchlosť – max.: najvyššia rýchlosť dosiahnutá od posledného
vynulovania.
Sila signálu GPS: sila satelitného signálu GPS.
Sklon: výpočet stúpania (prevýšenie) v rámci behu
(vzdialenosť). Ak napríklad na každých 10 stôp (3 m)
prevýšenia pripadá horizontálna vzdialenosť 200 stôp (60 m),
sklon je 5 %.
Srdcový tep: váš srdcový tep v úderoch za minútu (bpm).
Zariadenie musí byť pripojené ku kompatibilnému monitoru
srdcového tepu.
Stúpanie – celkové: celkové stúpanie vo vzdialenosti
nadmorskej výšky od posledného vynulovania.
Stúpanie – maximálne: maximálna rýchlosť stúpania v stopách
za minútu alebo v metroch za minútu od posledného
vynulovania.
Stúpanie – priemerné: priemerná vertikálna vzdialenosť
prekonaná stúpaním od posledného vynulovania.
Teplota: teplota vzduchu. Teplota vášho tela ovplyvňuje
teplotný snímač. Ak chcete, aby sa zobrazovali tieto údaje,
zariadenie musí byť pripojené k bezdrôtovému teplotnému
snímaču.
Teplota – voda: teplota vody. Vaše zariadenie musí byť
pripojené ku zariadeniu NMEA 0183 so schopnosťou
získavania údajov o teplote vody.
Ukazovateľ: šípka smeruje v smere ďalšieho zemepisného
bodu alebo odbočenia. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď
používate navigáciu.
Úroveň batérie: zostávajúca kapacita batérie.
Vertikálna rýchlosť: rýchlosť stúpania alebo klesania
v priebehu času.
Vertikálna vzdialenosť k cieľu: vertikálna vzdialenosť medzi
vašou aktuálnou polohou a konečným cieľom. Tieto údaje sa
zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Vertikálna vzdialenosť k cieľu: rýchlosť stúpania alebo
klesania k vopred určenej nadmorskej výške. Tieto údaje sa
zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Východ slnka: čas východu slnka na základe vašej GPS
polohy.
Výška – maximálna: najvyššia nadmorská výška dosiahnutá od
posledného vynulovania.
Výška – minimálna: najnižšia nadmorská výška dosiahnutá od
posledného vynulovania.
Vzdialenosť do cieľa: zostávajúca vzdialenosť do konečného
cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Vzdialenosť k nasledujúcemu bodu: zostávajúca vzdialenosť
k nasledujúcemu zemepisnému bodu na trase. Tieto údaje sa
zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Vzdialenosť kola: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho
okruhu.
Západ slnka: čas západu slnka na základe vašej GPS polohy.
Zemepisný bod v cieli: posledný bod na trase do cieľa. Tieto
údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
9
Nastavenia systému
Vyberte položky Nastavenie > Systém.
Satelitný systém: nastavuje satelitný systém (GPS a iné
satelitné systémy, strana 10).
WAAS/EGNOS: umožňuje systému používať údaje zo
spresňujúceho systému pre rozsiahlu oblasť/Európskej
geostacionárnej navigačnej prekrývacej služby (WAAS/
EGNOS).
Jazyk: slúži na nastavenie jazyka textu zobrazovaného
v zariadení.
POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk
používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú
napríklad názvy ulíc.
Rozhranie: slúži na nastavenie formátu sériového rozhrania
(Nastavenia sériového rozhrania, strana 10).
Typ batérie AA: umožňuje zmeniť typ používanej batérie AA.
POZNÁMKA: keď je vložená batéria typu NiMH, toto
nastavenie je deaktivované.
GPS a iné satelitné systémy
Používanie GPS spolu s iným satelitným systémom ponúkajú
vyšší výkon v náročných prostrediach a rýchlejšie získanie
polohy než pri používaní samotného systému GPS. Pri
používaní viacerých systémov sa však môže výdrž batérie znížiť
rýchlejšie než pri používaní samotného systému GPS.
Zariadenie môže používať tieto satelitné systémy (GNSS).
Niektoré satelitné systémy nemusia byť k dispozícii pre všetky
modely zariadení.
GPS: satelitná zostava vytvorená Spojenými štátmi.
GLONASS: satelitná zostava vytvorená Ruskom.
GALILEO: satelitná zostava vytvorená Európskou vesmírnou
agentúrou.
Nastavenia sériového rozhrania
Vyberte položky Nastavenie > Systém > Rozhranie.
Garmin Spanner: umožňuje používať port USB zariadenia
s väčšinou mapovacích programov spĺňajúcich normu NMEA
0183 vytvorením virtuálneho sériového portu.
Sériové rozhranie Garmin: nastaví zariadenie tak, aby na
výmenu údajov zemepisných bodov, trás a prejdených trás
s počítačom používalo patentovaný formát Garmin.
Vstup/výstup NMEA: nastaví zariadenie tak, aby používalo
štandardný výstup a vstup v súlade s normou NMEA 0183.
Textový výstup: poskytuje jednoduchý textový výstup vo
formáte ASCII s informáciami o polohe a rýchlosti.
RTCM: umožňuje zariadeniu prijímať informácie
o diferenciálnom globálnom lokalizačnom systéme (DGPS)
zo zariadenia, ktoré poskytuje údaje služby RTCM (Radio
Technical Commission for Maritime Services) vo formáte
SC-104.
MTP: nastaví zariadenie tak, aby sa na prístup k systému
súborov v zariadení používal namiesto režimu
veľkokapacitného úložného zariadenia protokol Media
Transfer Protocol (MTP).
Nastavenia displeja
Vyberte položky Nastavenie > Zobrazenie.
Čas podsvietenia: umožňuje upraviť čas do vypnutia
podsvietenia.
Úspora batérie: šetrí energiu batérie a predlžuje výdrž batérie
tým, že po uplynutí času podsvietenia vypne obrazovku.
Farby: Slúži na zmenu vzhľadu pozadia displeja a zvýraznenia
pri výbere.
Hlavné, Nastavenie, Nájsť štýl: slúži na zmenu štýlu systému
ponuky.
10
Snímka obrazovky: umožňuje uložiť snímku obrazovky
zariadenia.
Nastavenie jasu obrazovky
Nadmerné používanie podsvietenia obrazovky môže významne
skrátiť životnosť batérie. Ak chcete dosiahnuť maximálnu výdrž
batérie, môžete upraviť jas podsvietenia.
POZNÁMKA: ak je úroveň batéria nízka, jas podsvietenia môže
byť obmedzený.
1 Stlačte tlačidlo .
2 Úroveň podsvietenia upravte pomocou posúvača.
Ak je nastavenie jasu vysoké, zariadenie môže byť teplé.
Nastavenie zvukov zariadenia
Môžete prispôsobiť zvuky správ, tlačidiel, upozornení na
odbočky a budíkov.
1 Vyberte položky Nastavenie > Tóny > Tóny > Zapnuté.
2 Vyberte nastavenie jednotlivých typov zvukov.
Nastavenia kamery
Vyberte položky Nastavenie > Fotoaparát.
Rozlíšenie fotografie: slúži na nastavenie rozlíšenia fotografií.
Uložiť fotografie do: slúži na nastavenie umiestnenia úložiska.
Zobraziť pokyny: zobrazuje stručné pokyny pre snímanie
fotografií.
Námorné nastavenia
Vyberte položky Nastavenie > Pre lodnú dopravu.
Režim námorného grafu: nastaví typ grafu, ktorý používa
zariadenie pri zobrazovaní námorných dát. Možnosť
Námorné zobrazí rôzne prvky na mape inými farbami, aby
boli body záujmu relevantné pre námorníctvo lepšie čitateľné
a aby mapa pripomínala schému nákresov na papierových
mapách. Možnosť Rybolov (vyžaduje námorné mapy)
zobrazuje podrobný pohľad s vrstevnicami dna a hĺbkovými
sondami a zjednodušuje zobrazenie mapy na optimálne
použitie pri rybárčení.
Vzhľad: nastaví vzhľad námorných navigačných pomôcok na
mape.
Nastavenie námorného alarmu: nastavuje alarm, keď
prekročíte stanovenú vzdialenosť posunu pri ukotvení, keď
vybočíte z kurzu na určenú vzdialenosť a keď vstúpite do
vody s určitou hĺbkou.
Nastavenie námorných budíkov
1 Vyberte položky Nastavenie > Pre lodnú dopravu >
Nastavenie námorného alarmu.
2 Vyberte typ budíka.
3 Vyberte možnosť Zapnuté.
4 Zadajte vzdialenosť a vyberte položku Choď.
Vynulovanie údajov
Môžete vynulovať údaje o trase, odstrániť všetky zemepisné
body, vymazať aktuálnu trasu alebo obnoviť predvolené
hodnoty.
1 Vyberte položky Nastavenie > Obnoviť.
2 Vyberte položku, ktorú chcete vynulovať.
Zmena postupnosti strán
1
2
3
4
Vyberte položky Nastavenie > Postupnosť strán.
Vyberte stránku.
Vyberte položku Pohyb.
Posuňte stránku nahor alebo nadol v zozname.
Prispôsobenie zariadenia
5 Stlačte tlačidlo ENTER.
TIP: ak chcete zobraziť postupnosť strán, vyberte PAGE.
Formát pozície: nastaví formát pozície, v ktorom sa zobrazí
hodnota pozície.
Dátum mapy: nastaví koordinovaný systém, v ktorom je mapa
štruktúrovaná.
Sféroid mapy: zobrazuje systém súradníc používaný
zariadením. Predvolený systém súradníc je WGS 84.
Nastavenia výškomeru
Pridanie stránky
1 Vyberte položky Nastavenie > Postupnosť strán.
2 Vyberte položku Pridať stranu.
3 Vyberte stránku, ktorú chcete pridať.
Odstránenie stránky
1 Vyberte položky Nastavenie > Postupnosť strán.
2 Vyberte stránku.
3 Vyberte položku Odstrániť.
4 Stlačte tlačidlo ENTER.
Prispôsobenie hlavnej ponuky
Môžete posunúť, pridať alebo odstrániť položky v hlavnej
ponuke.
1 V hlavnej ponuke vyberte MENU > Zmeniť poradie
položiek.
2 Vyberte položku ponuky.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zmeniť umiestnenie položky v zozname,
vyberte položku Pohyb.
• Ak chcete do zoznamu pridať novú položku, vyberte
možnosť Vložiť.
• Ak chcete odstrániť položku zo zoznamu, vyberte
možnosť Odstrániť.
Zmena merných jednotiek
Môžete prispôsobiť merné jednotky vzdialenosti a rýchlosti,
nadmorskej výšky, hĺbky, teploty, tlaku a vertikálnej rýchlosti.
1 Vyberte položky Nastavenie > Jednotky.
2 Vyberte typ merania.
3 Vyberte mernú jednotku.
Nastavenia času
Vyberte položky Nastavenie > Nastavenia času.
Formát času: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby
zobrazovalo čas v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom
formáte.
Časové pásmo: Umožňuje nastaviť časové pásmo pre dané
zariadenie. Pomocou voľby Automaticky sa časové pásmo
nastaví automaticky na základe vašej polohy GPS.
Nastavenia formátu pozície
POZNÁMKA: formát pozície a súradnicový systém údajov mapy
by ste mali zmeniť iba v prípade, ak používate mapu alebo graf,
ktorý vyžaduje iný formát pozície.
Vyberte položky Nastavenie > Formát pozície.
Prispôsobenie zariadenia
POZNÁMKA: výškomer je k dispozícii len pre zariadenia
GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Vyberte položky Nastavenie > Výškomer.
Automatická kalibrácia: automatická kalibrácia výškomera
vždy pri zapnutí zariadenia.
Režim barometra: Premenlivá nadmorská výška umožňuje
barometru merať zmeny nadmorskej výšky počas pohybu.
Pevná nadmorská výška predpokladá, že zariadenie je
nehybne umiestnené v stálej nadmorskej výške, preto sa
barometrický tlak mení iba v dôsledku zmeny počasia.
Vývoj tlaku: nastavuje spôsob zaznamenávania údajov o tlaku
v zariadení. Možnosť Vždy uložiť zaznamenáva všetky údaje
o tlaku, ktoré môžete uplatniť pri sledovaní tlakových frontov.
Typ grafu: zaznamenáva zmeny nadmorskej výšky za určitý čas
alebo vzdialenosť, zaznamenáva barometrický tlak za určitý
čas alebo zaznamenáva zmeny okolitého tlaku za určitý čas.
Kalibrovať výškomer: kalibruje výškomer.
Nastavenia vypočítavania trasy
Zariadenie vypočíta trasy optimalizované pre aktivitu, ktorú
robíte. Dostupné nastavenia trás sa líšia podľa zvolenej aktivity.
Vyberte položky Nastavenie > Navigácia.
Aktivita: nastaví aktivitu pre výpočet trasy. Zariadenie vypočíta
trasy optimalizované pre aktivitu, ktorú robíte.
Presuny po ceste: nastavuje, ako zariadenie prejde z jedného
bodu na trase k ďalšiemu. Toto nastavenie je k dispozícii len
pre určité aktivity. Položka Vzdialenosť vás bude navigovať
do ďalšieho bodu trasy, keď sa nachádzate v určenej
vzdialenosti od aktuálneho bodu.
Uzamknúť na cestu: uzamkne modrý trojuholník, ktorý
predstavuje vašu polohu na mape, na najbližšiu cestu.
Profily
Profily sú kolekcie nastavení, ktoré optimalizujú vaše zariadenie
na základe toho, akým spôsobom ho používate. Nastavenia a
zobrazenia sa napríklad líšia pri používaní zariadenia na lov a
na geoskrýše.
Keď používate profil a zmeníte nastavenia napríklad dátových
polí alebo meracích jednotiek, zmeny sa automaticky uložia ako
súčasť profilu.
Vytvorenie vlastného profilu
Môžete prispôsobiť nastavenia a údajovú polia pre určitú aktivitu
alebo trasu.
1 Vyberte položky Nastavenie > Profily > Vytvoriť profil >
OK.
2 Prispôsobte nastavenia a dátové polia.
Úprava názvu profilu
1 Vyberte položky Nastavenie > Profily.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte položku Upraviť názov.
4 Zadajte nový názov.
Odstránenie profilu
POZNÁMKA: pred odstránením profilu musíte aktivovať iný
profil. Nemôžete odstrániť aktívny profil.
11
1 Vyberte položky Nastavenie > Profily.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte položku Odstrániť.
Informácie o zariadení
Aktualizácie produktov
Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express™
(www.garmin.com/express). V smartfóne nainštalujte aplikáciu
Garmin Connect.
Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia
Garmin:
• Aktualizácie softvéru
• Aktualizácie máp
• Údaje sa nahrajú do aplikácie Garmin Connect
• Registrácia produktu
Nastavenie aplikácie Garmin Express
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Registrovanie vášho zariadenia
Pomôžte nám poskytovať vám podporu – vyplňte registračný
formulár ešte dnes. Pôvodný doklad o kúpe alebo jeho fotokópiu
uchovávajte na bezpečnom mieste.
1 Prejdite na www.garmin.com/express.
2 Prihláste sa do svojho účtu Garmin.
Zobrazenie elektronického štítku s
informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní
Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky.
Elektronický štítok môže poskytovať informácie o predpisoch,
ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne
označenia zhody, ako aj informácie o príslušnom produkte a
licenciách.
1 Vyberte položku Nastavenie.
2 Vyberte položku Informácie.
Pripevnenie karabíny
1 Umiestnite karabínu
zariadenia.
do drážok na upevňovacej ploche
2 Prestrčte druhý koniec pútka cez slučku a pevne ju utiahnite.
Starostlivosť o zariadenie
OZNÁMENIE
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani
repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti
a povrchovú úpravu.
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Toto zariadenie je odolné voči vode podľa normy IEC 60529
IPX7. Vydrží náhodné ponorenie do vody do hĺbky 1 meter na
30 minút. Dlhodobé ponorenie môže zariadenie poškodiť. Po
ponorení zariadenie pred používaním alebo nabíjaním utrite
a nechajte voľne vyschnúť.
Po kontakte zariadenia s chlórovanou alebo slanou vodou
zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou.
Čistenie zariadenia
OZNÁMENIE
Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení
k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia
môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.
1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného
čistiaceho prostriedku.
2 Utrite ho dosucha.
Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.
Správa údajov
Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot
na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie
údajov.
POZNÁMKA: zariadenie je kompatibilné so systémom Windows
7 a novším, a Mac OS 10.4 a novším.
Typy súborov
2 Posuňte karabínu nahor, kým zapadne na mieste.
Odstránenie karabíny
Zdvihnite spodok karabíny a vysuňte karabínu z upevňovacej
plochy.
Pripojenie pútka na zápästie
Príručné zariadenie podporuje tieto typy súborov.
• Súbory zo zariadenia BaseCamp alebo HomePort™. Prejdite
na stránku www.garmin.com/trip_planning.
• Súbory trás GPX.
• Súbory geoskrýš GPX. Prejdite na stránku www.garmin.com
/geocache.
• Súbory geoskrýš GGZ. Prejdite na stránku www.garmin.com
/geocache.
• Súbory JPEG fotografií.
• Súbory GPI vlastných POI z aplikácie Garmin POI Loader.
Prejdite na lokalitu www.garmin.com/products/poiloader.
1 Vložte slučku pútka na zápästie do otvoru v zariadení.
12
Informácie o zariadení
Inštalácia pamäťovej karty
Vymazávanie súborov
VAROVANIE
Na vyberanie batérií, ktoré môže vymieňať používateľ,
nepoužívajte ostré predmety.
OZNÁMENIE
Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho
zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa
nemali vymazávať.
Do príručného zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu
microSD na zvýšenie pamäte alebo pre vopred nahraté mapy.
1 D-krúžok otočte v protismere pohybu hodinových ručičiek
a potiahnutím nahor zložte kryt.
2 Vyberte batérie.
3 Posuňte držiak kariet do polohy a zdvihnite ho.
4 Umiestnite pamäťovú kartu zlatými kontaktmi smerom nadol.
1
2
3
4
Otvorte mechaniku alebo jednotku Garmin.
V prípade potreby otvorte priečinok alebo jednotku.
Vyberte súbor.
Na klávesnici stlačte kláves Vymazať.
POZNÁMKA: ak používate počítač Apple , musíte vyprázdniť
priečinok Kôš, ak chcete súbory úplne odstrániť.
®
Odpojenie kábla USB
5 Zatvorte držiak kariet.
6 Posunutím držiaka kariet do polohy
7 Nasaďte batérie a kryt.
ho uzamknite.
Pripojenie zariadenia k počítaču
OZNÁMENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču
dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.
Predtým, ako budete môcť ovládať zariadenie pripojené
k počítaču, musíte doň vložiť batérie. Počítačový port USB
nemusí poskytovať dostatok energie na prevádzku zariadenia.
1 Potiahnite nahor ochranný kryt portu mini-USB.
2 Menší koniec kábla USB zapojte do portu mini-USB.
3 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na počítači.
Na počítačoch s operačným systémom Windows sa
zariadenie zobrazí ako vymeniteľná jednotka alebo prenosné
zariadenie a pamäťová karta sa môže zobraziť ako druhá
vymeniteľná jednotka. Na počítačoch Mac sa zariadenie
a pamäťová karta zobrazia ako pripojené oddiely.
Prenos súborov do zariadenia
1 Zariadenie pripojte k počítaču.
2
3
4
5
6
7
Na počítačoch s operačným systémom Windows sa
zariadenie zobrazí ako vymeniteľná jednotka alebo prenosné
zariadenie a pamäťová karta sa môže zobraziť ako druhá
vymeniteľná jednotka. Na počítačoch Mac sa zariadenie
a pamäťová karta zobrazia ako pripojené oddiely.
POZNÁMKA: niektoré počítače s viacerými sieťovými
jednotkami nemusia jednotky zariadenia zobrazovať správne.
Pozrite si dokumentáciu vášho operačného systému, aby ste
sa naučili, ako mapovať jednotku.
Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
Vyberte súbor.
Vyberte položky Upraviť > Kopírovať.
Otvorte prenosné zariadenie, jednotku alebo oddiel
zariadenia alebo pamäťovej karty.
Prejdite na priečinok.
Vyberte položky Upraviť > Prilepiť.
Súbor sa zobrazí v zozname súborov v pamäti zariadenia
alebo na pamäťovej karte.
Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od
počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate
údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako
prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie
zariadenia.
1 Dokončite úkon:
• Pre počítače Windows vyberte ikonu Bezpečne odpojiť
hardvér, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte
vaše zariadenie.
• V prípade počítačov Apple, vyberte zariadenia a vyberte
položky Súbor > Vysunúť.
2 Odpojte kábel od počítača.
Technické údaje
Typ batérie
Batéria NiMH alebo dve batérie typu AA
(alkalické, NiMH alebo lítiové, 1,5 V
alebo menej)
Výdrž batérie
Až 16 hodín
Odolnosť voči vode
IEC 60529 IPX7*
Rozsah prevádzkovej teploty -20 až 45 °C (-4 až 113 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní
0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Bezpečná vzdialenosť
kompasu
17,5 cm (7 palcov)
Bezdrôtová frekvencia/
protokol
2,4 GHz pri menovitom výkone 0 dBm
*Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max.
30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com
/waterrating.
Príloha
Stredisko podpory Garmin
Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc
a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky,
videá a zákaznícka podpora.
Zapnutie podsvietenia
Podsvietenie zapnete výberom ľubovoľného tlačidla.
Podsvietenie sa automaticky zapne pri zobrazení upozornení
a hlásení.
Voliteľné príslušenstvo
Voliteľné príslušenstvo, ako sú držiaky, mapy, kondičné doplnky
a náhradné diely sú k dispozícii na lokalite http://buy.garmin.com
alebo od vášho Garmin predajcu.
tempe™
Zariadenie tempe je bezdrôtový teplotný snímač ANT+. Snímač
môžete pripevniť na bezpečnostnú pásku alebo pútko, kde bude
Príloha
13
vystavený okolitému vzduchu a slúžiť ako stály zdroj
poskytovania presných údajov o teplote. Ak chcete, aby sa
zobrazovali údaje zo zariadenia tempe, je potrebné zariadenie
tempe spárovať s vaším zariadením.
Párovanie vašich ANT+ snímačov
Pred párovaním si musíte nasadiť monitor srdcového tepu alebo
nainštalovať snímač.
Zariadenie je kompatibilné s monitorom srdcového tepu,
snímačom rýchlosti a kadencie GSC™ 10 a tempe bezdrôtovým
teplotným snímačom. Môžete si prispôsobiť niektoré dátové pole
tak, aby sa v ňom zobrazovali dáta snímača.
1 Zariadenie umiestnite v rámci dosahu (3 m) snímača.
POZNÁMKA: počas párovania udržujte vzdialenosť 10 m od
ďalších snímačov ANT+.
2 Vyberte položky Nastavenie > Snímač ANT.
3 Vyberte snímač.
4 Vyberte položku Hľadať nové.
Po spárovaní snímača s vašim zariadením sa zmení stav
snímača z Vyhľadáva sa na Pripojené.
Tipy na spárovanie príslušenstva ANT+ so zariadením
Garmin
• Overte, či je príslušenstvo ANT+ kompatibilné so zariadením
Garmin.
• Pred spárovaním príslušenstva ANT+ so zariadením Garmin
sa posuňte 10 m (33 stôp) od ďalšieho príslušenstva ANT+.
• Zariadenie Garmin umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp)
od príslušenstva ANT+.
• Po prvom spárovaní zariadenie Garmin automaticky
rozpozná príslušenstvo ANT+ vždy po jeho aktivácii. Tento
postup sa vykoná automaticky po zapnutí zariadenia Garmin
a ak je príslušenstvo aktivované a funguje správne, trvá iba
niekoľko sekúnd.
• Po spárovaní zariadenie Garmin prijíma dáta iba z vášho
príslušenstva a môžete sa priblížiť k ďalším príslušenstvám.
Riešenie problémov
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane reagovať, možno ho budete musieť
reštartovať. Nevymažú sa tým žiadne vaše údaje ani
nastavenia.
1 Vyberte batérie.
2 Opätovne vložte batérie.
Zobrazenie informácií o zariadení
Môžete zobraziť ID jednotky, verziu softvéru, informácie
o predpisoch a licenčnú zmluvu.
Vyberte položky Nastavenie > Informácie.
Obnova všetkých predvolených nastavení
Všetky nastavenia môžete obnoviť na predvolené výrobné
nastavenia.
Vyberte položky Nastavenie > Obnoviť > Vynulovať všetky
nastavenia > Áno.
14
Príloha
Register
A
adresy, vyhľadávanie 5
aplikácie 8
B
BaseCamp 7, 10, 12
batéria 1, 12
inštalácia 1, 2
maximalizácia 1, 10
nabíjanie 2
uskladnenie 1
životnosť 3
baterka 6
budíky
hodiny 8
námorné 10
priblíženie sa 7
C
cesty 4
City Navigator 5
Č
časové pásma 11
časy lovu a rybolovu 8
časy východu a západu slnka 8
čistenie zariadenia 12
D
dátové polia 8
Diaľkový ovládač VIRB 7
dobrodružstvá 7
F
formát pozície 11
fotoaparát 5
nastavenia 10
fotografia 5, 6
snímanie 5
zobraziť 6
G
meranie vzdialeností 3
nastavenia 3
navigovanie 2
orientácia 2, 3
priblíženie 3
zakúpenie 5
meranie vzdialeností 3
merné jednotky 11
N
nabíjanie 2
nadmorská výška 4
námorné
nastavenia 10
nastavenie budíkov 10
nastavenia 3, 5, 10, 11, 14
zariadenie 11
nastavenia času 11
nastavenia systému 10
navigácia 3
zastavenie 5
navigovanie 3
I
K
kalendár 8
kalibrácia, výškomer 4
kalkulačka 8
karabína 12
karta microSD. Pozrite si pamäťová karta
kompas 3
kalibrácia 3
nastavenia 3
kurzy, ukazovateľ 3
M
mapy 5
aktualizácia 12
Register
vymazanie, všetkých údajov používateľa 13
výpočet rozlohy 7
výškomer 11
kalibrácia 4
W
Z
P
pamäťová karta 13
párovanie
smartfón 8
Snímače ANT+ 14
plánovač trasy. Pozrite si cesty
počítač, pripájanie 13
podsvietenie 1, 10, 13
polohy
ukladanie 4
úprava 4
používateľské údaje, vymazanie 13
preberanie, geoskrýše 6
prenos
súbory 6, 7, 12
trasy 6
príslušenstvo 13, 14
prispôsobenie zariadenia 8, 10, 11
profily 7, 11
pútko na zápästie 12
S
ID jednotky 14
infopanely 3
informácie o trase, zobraziť 3
V
WAAS 10
H
chirp 6
Ukázať a ísť 3
ukladanie údajov 13
upozornenia 8
upozornenia na priblíženie sa 7
USB 10
konektor 1
odpojenie 13
prenos súborov 12
režim veľkokapacitného úložného
zariadenia 12
obnovenie, nastavenia 14
obrazovka, nastavenia 10
R
CH
U
O
Garmin Connect 8
Garmin Express 12
aktualizácia softvéru 12
geoskrýše 6, 12
preberanie 6
GLONASS 10
GPS 7, 10
nastavenia 10
stránka satelitu 7
hlavná ponuka 2
prispôsobenie 11
HomePort 12
úprava 4, 5
vytvorenie 4
zobrazenie na mape 5
zariadenie, registrácia 12
zdieľanie údajov 6
zemepisné body 4
navigovanie 4
odstránenie 4
premietnutie 4
ukladanie 4
úprava 4, 7
zvuky 10
registrácia produktu 12
registrácia zariadenia 12
resetovanie zariadenia 10
riešenie problémov 10, 14
satelitné signály 7
vyhľadávanie 2
smartfón 6
aplikácie 8
párovanie 8
Snímače ANT+, párovanie 14
softvér
aktualizácia 12
licencia 14
verzia 14
stopky 8
stránka satelitu 7
súbory, prenos 6, 12, 13
T
technické údaje 13
technológia Bluetooth 8
tempe 13
teplota 13
tlačidlá 1, 2
tlačidlo napájania 2
trasový počítač 3
trasy 5, 7
nastavenia 5, 11
navigovanie 5
odstránenie 5
15
support.garmin.com
September 2019
190-01702-00_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising