Garmin | GPSMAP® 66st | Operating instructions | Garmin GPSMAP® 66st Návod k obsluze

Garmin GPSMAP® 66st Návod k obsluze
GPSMAP 66
®
Návod k obsluze
© 2018 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Auto Lap , AutoLocate , City Navigator , GPSMAP , inReach , TracBack a VIRB jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných
společností registrované v USA a dalších zemích. chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, tempe™ a Xero™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd.
nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Značka slova Bluetooth
a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. microSD a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C,
LLC. NMEA je registrovaná ochranná známka společnosti National Marine Electronics Association. Wi‑Fi je registrovaná značka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je
registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
®
®
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Informace o baterii ...................................................................... 1
Maximalizace výdrže baterie .................................................. 1
Zapínání režimu úspory baterie ............................................. 1
Zapnutí režimu Expedice ....................................................... 1
Dlouhodobé skladování ......................................................... 1
Instalace baterií .......................................................................... 1
Instalace bateriového modulu NiMH ........................................... 1
Nabíjení baterie ...................................................................... 2
Zapnutí zařízení .......................................................................... 2
Zapnutí podsvícení ................................................................ 2
Úprava podsvícení ................................................................. 2
Tlačítka ....................................................................................... 2
Uzamčení kláves .................................................................... 2
Vyhledání satelitních signálů ...................................................... 2
Používání hlavních stránek........................................... 2
Otevření hlavního menu ............................................................. 2
Mapa ........................................................................................... 2
Změna orientace mapy .......................................................... 2
Měření vzdálenosti na mapě .................................................. 3
Nastavení stránky mapy ........................................................ 3
Nastavení mapy ................................................................ 3
Rozšířené nastavení mapy ............................................... 3
Kompas .......................................................................................3
Používání kompasu ............................................................... 3
Ukazatel kurzu ....................................................................... 3
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi .......................... 3
Nastavení kompasu ............................................................... 3
Kalibrace kompasu ............................................................ 3
Nastavení směru pohybu .................................................. 3
Trasový počítač .......................................................................... 4
Nastavení trasového počítače ............................................... 4
Výškoměr .................................................................................... 4
Nastavení grafu výškoměru ................................................... 4
Nastavení výškoměru ........................................................ 4
Kalibrace barometrického výškoměru ............................... 4
Navigace.......................................................................... 4
Navigace k cíli ............................................................................. 4
Navigace s mapou ................................................................. 4
Navigace s kompasem ........................................................... 4
Zastavení navigace ................................................................ 5
Trasové body .............................................................................. 5
Vytvoření trasového bodu ...................................................... 5
Navigace k trasovému bodu .................................................. 5
Úprava trasového bodu .......................................................... 5
Odstranění trasového bodu ................................................... 5
Průměrování trasového bodu ................................................. 5
Projekce trasového bodu ....................................................... 5
Posunutí trasového bodu na mapě ........................................ 5
Hledání polohy v blízkosti trasového bodu ............................ 5
Nastavení varovného alarmu pro trasový bod ....................... 5
Přidání trasového bodu k trase .............................................. 5
Přemístění trasového bodu do aktuální polohy ..................... 5
Trasy ........................................................................................... 5
Vytvoření trasy ....................................................................... 5
Navigace podle uložené trasy ................................................ 5
Prohlížení aktivní trasy ...................................................... 5
Úprava trasy ........................................................................... 5
Zobrazení trasy na mapě ....................................................... 6
Zobrazení grafu nadmořské výšky trasy ................................ 6
Úprava názvu trasy ................................................................ 6
Obrácení trasy ....................................................................... 6
Obsah
Odstranění trasy .................................................................... 6
Záznamy ..................................................................................... 6
Nastavení záznamu ............................................................... 6
Pokročilá nastavení nahrávání .......................................... 6
Zobrazení aktuální aktivity ..................................................... 6
Navigace pomocí funkce TracBack® ..................................... 6
Zastavení aktuální aktivity ...................................................... 6
Navigace uloženou aktivitou .................................................. 6
Odstranění uložené aktivity .................................................... 6
Změna směru aktivity ............................................................. 6
Vytvoření prošlé trasy z uložené aktivity ................................ 7
Volitelné mapy ............................................................................ 7
Nákup doplňkových map ........................................................ 7
Nalezení adresy ..................................................................... 7
Připojené funkce............................................................ 7
Požadavky na připojené funkce .................................................. 7
Spárování zařízení se smartphonem .......................................... 7
Oznámení z telefonu ................................................................... 7
Zobrazení oznámení z telefonu ............................................. 7
Skrytí oznámení ..................................................................... 7
Správa oznámení ................................................................... 7
Připojení k bezdrátové síti .......................................................... 8
Funkce Connect IQ ..................................................................... 8
Stahování funkcí Connect IQ ................................................. 8
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače ..................... 8
Zobrazení doplňků Connect IQ .............................................. 8
Garmin Explore ........................................................................... 8
Připojení k relaci GroupTrack ..................................................... 8
Tipy k relacím GroupTrack ..................................................... 8
Nástroje hlavního menu................................................. 8
BirdsEyeSnímky ......................................................................... 9
Stahování BirdsEye snímků ................................................... 9
Poklady ....................................................................................... 9
Registrace zařízení na portálu Geocaching.com ................... 9
Připojení na portál Geocaching.com ................................. 9
Stahování pokladů pomocí počítače ...................................... 9
Hledání pokladu ..................................................................... 9
Filtrování seznamu pokladů ................................................. 10
Uložení vlastního filtru pokladů ....................................... 10
Úprava vlastního filtru pokladů ........................................ 10
Zobrazení podrobností pokladů ........................................... 10
Navigace ke schránce s pokladem ...................................... 10
Používání nápovědy a tipů k nalezení pokladu ............... 10
Zaznamenání pokusu .......................................................... 10
chirp ..................................................................................... 10
Povolení chirp vyhledávání zařízení chirp ...................... 10
Hledání pokladu se zařízením chirp ................................ 10
Odebrání Live dat o pokladech ............................................ 10
Odebrání registrace zařízení z portálu Geocaching.com .... 10
Nastavení varovného alarmu .................................................... 10
Úprava a odstranění varovného alarmu .............................. 11
Bezdrátový příjem a odesílání dat ............................................ 11
Výběr profilu .............................................................................. 11
Výpočet velikosti plochy ............................................................ 11
Použití dálkového ovládání VIRB ............................................. 11
Použití svítilny ........................................................................... 11
Použití dálkového ovládání inReach ........................................ 11
Stránka Družice ........................................................................ 11
Nastavení satelitů GPS ........................................................ 11
Přizpůsobení zařízení................................................... 12
Přizpůsobení datových polí ...................................................... 12
Menu nastavení ........................................................................ 12
Nastavení systému .............................................................. 12
Nastavení satelitů ............................................................ 12
Nastavení sériového rozhraní ......................................... 12
i
Nastavení displeje ................................................................ 12
Změna barevného režimu ............................................... 12
BluetoothNastavení .............................................................. 13
Wi‑FiNastavení .................................................................... 13
Nastavení trasování ............................................................. 13
Nastavení tónů zařízení ....................................................... 13
Nastavení pro geocaching ................................................... 13
Bezdrátové snímače ............................................................ 13
Párování bezdrátových snímačů ..................................... 13
Nastavení aktivit typu fitness ............................................... 13
Označování kol podle vzdálenosti .................................. 13
Námořní nastavení ............................................................... 13
Nastavení námořních výstrah ......................................... 14
Nastavení menu ................................................................... 14
Vlastní přizpůsobení hlavního menu ............................... 14
Změna pořadí stránek ..................................................... 14
Nastavení formátu souřadnic ............................................... 14
Změna měrných jednotek .................................................... 14
Nastavení času .................................................................... 14
Profily ................................................................................... 14
Vytvoření vlastního profilu ............................................... 14
Úprava názvu profilu ....................................................... 14
Odstranění profilu ............................................................ 14
Vynulování dat a nastavení ................................................. 14
Obnovení výchozích nastavení stránky .......................... 15
Informace o zařízení..................................................... 15
Aktualizace produktů ................................................................ 15
Nastavení Garmin Express .................................................. 15
Připnutí karabinové svorky ....................................................... 15
Odepnutí karabinové svorky ................................................ 15
Připojení šňůrky na zápěstí ...................................................... 15
Péče o zařízení ......................................................................... 15
Čištění zařízení .................................................................... 15
Správa dat ................................................................................ 15
Typy souborů ....................................................................... 15
Instalace paměťové karty ..................................................... 15
Připojení zařízení k počítači ................................................. 16
Přenos souborů do zařízení ................................................. 16
Odstranění souborů ............................................................. 16
Odpojení kabelu USB .......................................................... 16
Technické údaje ........................................................................ 16
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech
a údaji o kompatibilitě ............................................................... 16
Dodatek ......................................................................... 16
Datová pole ...............................................................................16
Další informace ......................................................................... 18
Volitelné příslušenství ............................................................... 18
tempe ................................................................................... 18
Tipy pro párování ANT+ příslušenství s vaším zařízením
Garmin ................................................................................. 18
Odstranění problémů ................................................................ 18
Restartování zařízení ........................................................... 18
Rozsahy srdečního tepu ........................................................... 18
Cíle aktivit typu fitness ......................................................... 18
Výpočty rozsahů srdečního tepu ......................................... 18
Rejstřík .......................................................................... 20
ii
Obsah
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Přehled zařízení
Zapínání režimu úspory baterie
Pokud chcete prodloužit životnost baterie, můžete použít režim
úspory baterie.
Vyberte možnost Nastavení > Displej > Úspora energie
baterie > Zapnuto.
Po vypršení časového limitu podsvícení dojde v režimu úspory
baterie k vypnutí obrazovky. Obrazovku zapnete zapínacím
tlačítkem.
Zapnutí režimu Expedice
Pokud chcete prodloužit životnost baterie, můžete použít režim
Expedice. V režimu Expedice se obrazovka vypne, zařízení
přejde do úsporného režimu a bude shromažďovat méně bodů
GPS prošlé trasy.
1 Vyberte možnost Nastavení > Režim Expedice.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li, aby vás zařízení vyzvalo k zapnutí režimu
Expedice, když je vypnete, zvolte možnost Na dotaz.
• Chcete-li, aby se režim Expedice zapnul automaticky po
dvou minutách nečinnosti, zvolte možnost Automaticky.
• Chcete-li, aby se režim Expedice nezapínal nikdy, zvolte
možnost Nikdy.
V režimu Expedice občas problikne červená kontrolka LED
vedle zapínacího tlačítka.
Dlouhodobé skladování
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Pokud neplánujete používat zařízení po několik měsíců, vyjměte
z něj baterie. Po vyjmutí baterií nedochází ke ztrátě uložených
dat.
Interní satelitní anténa
Zapínací tlačítko
Tlačítka
Instalace baterií
Port micro-USB (pod ochranným krytem)
Přenosné zařízení funguje pomocí dvou baterií AA (nejsou
součástí). Nejlepších výsledků dosáhnete při použití baterií
NiMH nebo lithiových baterií.
1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte
kryt.
2 Vložte dvě baterie AA, přičemž dbejte na správnou polaritu.
Slot paměťové karty microSD (pod bateriemi)
®
Přihrádka na baterie
Upevňovací spona
Kroužek krytu přihrádky na baterie
Informace o baterii
VAROVÁNÍ
Stanovený rozsah teplot pro zařízení může překročit přípustný
rozsah pro použití některých baterií. Alkalické baterie mohou při
vysokých teplotách prasknout.
OZNÁMENÍ
Alkalické baterie ztrácejí při poklesu teploty značnou část své
kapacity. Při používání zařízení v podmínkách s teplotami pod
bodem mrazu používejte lithiové baterie.
Maximalizace výdrže baterie
Výdrž baterie lze zvýšit různými způsoby.
• Omezte jas podsvícení (Úprava podsvícení, strana 2).
• Omezte prodlevu podsvícení (Nastavení displeje,
strana 12).
• Snižte jas svítilny nebo frekvenci světla (Použití svítilny,
strana 11).
• Používat režim úspory baterie (Zapínání režimu úspory
baterie, strana 1).
• Použijte režim Expedice (Zapnutí režimu Expedice,
strana 1).
• Vypněte bezdrátové připojení (Wi‑FiNastavení, strana 13).
• Vypněte Bluetooth technologii (BluetoothNastavení,
strana 13).
• Vypněte systém GLONASS nebo GALILEO (GPS a jiné
satelitní systémy, strana 12).
3 Nasaďte zpět kryt přihrádky na baterie a otočte kroužkem ve
směru hodinových ručiček.
Instalace bateriového modulu NiMH
Zařízení je napájeno bateriovým modulem NiMH (volitelné) nebo
dvěma bateriemi AA (Instalace baterií, strana 1).
1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte
kryt.
2 Najděte bateriový modul À.
®
Úvod
3 Vložte baterii, přičemž dbejte na správnou polaritu.
4 Baterii zatlačte jemně na místo.
1
5 Nasaďte zpět kryt přihrádky na baterie a otočte kroužkem ve
směru hodinových ručiček.
Nabíjení baterie
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
Nepoužívejte zařízení pro nabíjení baterie, která nebyla
poskytnuta společností Garmin . Pokud se pokusíte nabít baterii,
která nebyla poskytnuta společností Garmin, můžete zařízení
poškodit a zneplatnit záruku.
QUIT
Výběrem proveďte zrušení nebo se vraťte do předchozího
menu či na stránku.
Výběrem procházejte hlavní stránky.
ENTER
Výběrem provedete volbu možnosti a potvrdíte zprávy.
Vyberte možnost ovládání záznamu aktuální aktivity (na
stránce Mapa, Kompas, Výškoměr a Trasový počítač).
MENU
Výběrem otevřete menu možností pro aktuálně otevřenou
stránku.
Dvojitým výběrem otevřete hlavní menu (z libovolné
stránky).
PAGE
Výběrem procházejte hlavní stránky.
®
Před připojením přímého konektoru umístěného na kabelu USB
k zařízení bude pravděpodobně nutné odstranit volitelné
příslušenství pro montáž.
POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní
rozsah, nebude se nabíjet (Technické údaje, strana 16).
Baterii lze nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky nebo
portu USB na počítači.
1 Vytáhněte ochranný kryt À z portu USB Á.
Výběrem ikony , ,
nebo
přesuňte kurzor mapy.
vyberte možnosti menu a
Stisknutím přiblížíte na mapě.
Stisknutím oddálíte na mapě.
Uzamčení kláves
Klávesy můžete uzamknout a zabránit tak jejich neúmyslnému
stisknutí.
Vyberte možnost > Uzamknout tlačítka.
Vyhledání satelitních signálů
Vyhledání satelitních signálů může trvat 30 až 60 sekund.
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
2 Je-li to nutné, zapněte zařízení.
3 Počkejte, až zařízení vyhledá družice.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
3 Velkou koncovku kabelu USB připojte k napájecímu adaptéru
Zatímco zařízení určuje vaši pozici, bliká na něm symbol
otazníku.
Ikona
na stavové liště udává sílu satelitního signálu.
Pokud jsou ukazatele plné, zařízení vyhledalo satelitní
signály.
nebo k portu USB na počítači.
Používání hlavních stránek
4 V případě potřeby napájecí adaptér připojte ke standardní
elektrické zásuvce.
Po připojení zařízení ke zdroji energie se zařízení zapne.
5 Baterii plně nabijte.
Zapnutí zařízení
Podržte tlačítko
.
Zapnutí podsvícení
Stisknutím libovolného tlačítka zapnete podsvícení.
Podsvícení se zapne automaticky při zobrazení alarmů a
zpráv.
Úprava podsvícení
1 Výběrem ikony otevřete stránku stavu..
2 Použitím ikony a nastavíte jas.
TIP: Chcete-li snížit intenzitu podsvícení, aby bylo možné
používat brýle pro noční vidění, vyberte možnost NV.
Tlačítka
Otevření hlavního menu
Hlavní menu umožňuje přístup k nástrojům a stránkám
nastavení trasových bodů, aktivit, prošlých tras apod. (Nástroje
hlavního menu, strana 8, Menu nastavení, strana 12).
Z libovolné stránky vyberte dvakrát možnost MENU.
Mapa
Ikona představuje vaši polohu na mapě. Při cestování se
pohybuje a zobrazuje vaši trasu. Na mapě se také zobrazí
názvy a symboly trasových bodů. Při navigaci do cílového bodu
se trasa se na mapě zobrazuje jako barevná čára.
Změna orientace mapy
1 Na mapě zvolte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení mapy > Orientace.
3 Vyberte možnost:
FIND
Výběrem otevřete menu vyhledávání.
MARK
Výběrem uložte aktuální polohu jako trasový bod.
2
Informace potřebné pro ovládání tohoto zařízení naleznete
v hlavním menu a na stránkách mapy, kompasu, trasového
počítače a výškoměru.
Hlavní stránky procházejte výběrem možnosti PAGE nebo
QUIT.
• Výběrem možnosti K severu zobrazíte u horního okraje
stránky sever.
• Výběrem možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte u
horního okraje stránky aktuální směr trasy.
• Výběrem možnosti Režim Automobil zobrazíte pohled
z automobilu a v horní části směr jízdy.
Používání hlavních stránek
Měření vzdálenosti na mapě
Ukazatel kurzu
Můžete měřit vzdálenost mezi více polohami.
1 Z mapy přejděte kurzorem na polohu.
2 Vyberte možnost MENU > Měření vzdálenosti.
3 Na mapě vyberte další polohy.
Ukazatel kurzu je nejvhodnější použít v případě, že navigujete
na vodě, nebo pokud na vaší cestě nejsou velké překážky.
Může vám také pomoci vyhnout se nebezpečím, jako jsou
mělčiny nebo skály pod hladinou.
Pokud chcete ukazatel kurzu povolit, vyberte na kompasu
možnost MENU > Nastavit směr > Navigacni cara/Ukazatel >
Kurz (CDI).
Nastavení stránky mapy
Na mapě zvolte ikonu MENU.
Ukončit navigaci: Zastaví navigaci aktuální trasy.
Nastavení mapy: Umožňuje otevřít další nastavení map
(Nastavení mapy, strana 3).
Měření vzdálenosti: Umožňuje měřit vzdálenost mezi více
polohami (Měření vzdálenosti na mapě, strana 3).
Obn.vých.hodnoty: Obnoví výchozí tovární nastavení mapy.
Nastavení mapy
Na mapě vyberte ikonu MENU a vyberte možnost Nastavení
mapy.
Konfigurovat mapy: Aktivuje nebo deaktivuje mapy, které jsou
v současné době načteny v zařízení.
Orientace: Slouží k nastavení způsobu zobrazení mapy na
stránce. Výběrem možnosti K severu zobrazíte u horního
okraje obrazovky sever. Výběrem možnosti Prošlá trasa
nahoře zobrazíte u horního okraje obrazovky aktuální směr
trasy. Výběrem možnosti Režim Automobil zobrazíte pohled
z automobilu a v horní části směr jízdy.
Palubní deska: Umožňuje vybrat palubní desku, která se bude
zobrazovat na mapě. V každé palubní desce se zobrazují jiné
informace o trase nebo vaší poloze.
Navigační text: Umožňuje nastavit, kdy se na mapě zobrazí
navigační text.
Rozš. nast.: Umožňuje otevřít pokročilé nastavení map
(Rozšířené nastavení mapy, strana 3).
Rozšířené nastavení mapy
Na mapě vyberte ikonu MENU a zvolte možnost Nastavení
mapy > Rozš. nast..
Automatické měřítko: Automaticky vybírá odpovídající úroveň
přiblížení pro optimální použití na mapě. Po výběru možnosti
Vypnuto je nutné mapu přibližovat nebo oddalovat ručně.
Detail: Vybere množství podrobností zobrazených na mapě.
Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude
překreslovat pomaleji.
Stínovaný obrys: Zobrazuje detailní reliéf na mapě (pokud je
dostupný) nebo vypne stínování.
Vozidlo: Slouží k nastavení ikony pozice, která představuje vaši
pozici na mapě. Ve výchozím nastavení je to ikona malého
modrého trojúhelníku.
Úrovně přiblížení: Upravuje úroveň přiblížení pro zobrazování
položek na mapě. Položky na mapě se nezobrazují, pokud je
úroveň přiblížení mapy vyšší než vybraná úroveň.
Velikost textu: Vybere velikost textu pro položky na mapě.
Kompas
Během navigace ukazuje na cíl bez ohledu na směr pohybu.
Pokud ukazuje k horní části elektronického kompasu, jedete
přímo do cíle. Pokud ukazuje jakýmkoli jiným směrem,
otáčejte zařízením, dokud nebude šipka ukazovat k horní části
kompasu.
Používání kompasu
Kompas můžete použít k navigaci po aktivní trase.
1 Vyberte možnost PAGE.
2 Držte zařízení vodorovně.
3 Pro navigaci do cíle použijte .
Používání hlavních stránek
Ukazatel kurzu À ukazuje vztah pozice uživatele k linii kurzu
vedoucí k cíli. Indikátor odchylky od kurzu (CDI) Á vás informuje
o odchylce od kurzu (doprava nebo doleva). Měřítko Â
představuje vzdálenost mezi body à na indikátoru odchylky od
kurzu, která vám říká, jak daleko od kurzu se nacházíte.
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi
Můžete zaměřit zařízení na vzdálený objekt, uzamknout směr
a navigovat k tomuto objektu.
1 Vyberte možnost Zadej směr a jdi.
2 Zaměřte zařízení na objekt.
3 Vyberte možnost Uzamknout směr > Nastavit kurz.
4 Navigujte pomocí kompasu.
Nastavení kompasu
V kompasu vyberte možnost MENU.
Zadej směr a jdi: Umožňuje zaměřit zařízení na vzdálený objekt
a při navigaci použít tento objekt jako referenční bod
(Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi, strana 3).
Ukončit navigaci: Zastaví navigaci aktuální trasy.
Změnit palubní desku: Umožňuje změnit vzhled a informace
zobrazené na palubní desce.
Nastavit měřítko: Nastaví stupnici na vzdálenost mezi body na
indikátoru odchylky od kurzu.
Kalibrace kompasu: Umožňuje provedení kalibrace kompasu,
jestliže kompas nereaguje správně, například po přesunu na
dlouhou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty
(Kalibrace kompasu, strana 3).
Nastavit směr: Umožňuje přizpůsobit si nastavení směru
pohybu kompasu (Nastavení směru pohybu, strana 3).
Změnit datová pole: Přizpůsobí datová pole kompasu.
Obn.vých.hodnoty: Obnovení kompasu do továrního
nastavení.
Kalibrace kompasu
Při kalibraci elektronického kompasu musíte být venku a
v dostatečné vzdálenosti od objektů, které ovlivňují magnetické
pole, například automobilů, budov nebo nadzemního
elektrického vedení.
Zařízení je vybaveno tříosým elektronickým kompasem.
Kalibraci kompasu byste měli provést po přesunu na dlouhé
vzdálenosti, změnách teploty nebo výměně baterií.
1 V kompasu vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Kalibrace kompasu > Spustit.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Nastavení směru pohybu
Z kompasu vyberte MENU a dále možnost Nastavit směr.
3
Displej: Nastavení druhu směru pohybu zobrazeného na
kompasu.
Směr k severu: Nastavení směru k severu použitého na
kompasu.
Navigacni cara/Ukazatel: Nastaví chování ukazatele, který se
zobrazuje na mapě. Směr k cíli ukazuje ve směru vedoucím
k vašemu cíli. Kurz ukazuje, v jaké jste pozici vzhledem k linii
kurzu vedoucí k cíli.
Kompas: Automaticky přepne z elektronického kompasu na
kompas GPS, pokud cestujete po stanovenou dobu vyšší
rychlostí.
Kalibrace kompasu: Umožňuje provedení kalibrace kompasu,
jestliže kompas nereaguje správně, například po přesunu na
dlouhou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty
(Kalibrace kompasu, strana 3).
Trasový počítač
Trasový počítač zobrazuje vaši aktuální rychlost, průměrnou
rychlost, počítač kilometrů dílčí trasy a další užitečné statistické
údaje. Můžete přizpůsobit rozložení trasového počítače, palubní
desku a datová pole.
Nastavení trasového počítače
V trasovém počítači vyberte možnost MENU.
Vynulovat: Zajistí vynulování všech hodnot trasového počítače.
K získání přesných informací je potřebné před zahájením
cesty vynulovat informace o cestě.
Změnit datová pole: Přizpůsobí datová pole trasového
počítače.
Změnit palubní desku: Umožňuje změnit vzhled a informace
zobrazené na palubní desce.
POZNÁMKA: Přizpůsobená nastavení si palubní deska
zapamatuje. Když změníte profil, nastavení nebudou
ztracena (Profily, strana 14).
Vložit stránku: Vloží se dodatečná stránka nastavitelných
datových polí.
TIP: Jednotlivé stránky můžete procházet pomocí šipek.
Odebrat stránku: Dodatečná stránka nastavitelných datových
polí bude odebrána.
Více dat: Do trasového počítače budou přidána dodatečná
datová pole.
Méně dat: Z trasového počítače budou odebrána datová pole.
Obn.vých.hodnoty: Obnoví výchozí tovární nastavení
trasového počítače.
Výškoměr
Ve výchozím nastavení zobrazí výškoměr nadmořskou výšku za
ujetou vzdálenost. Nastavení výškoměru si můžete přizpůsobit
(Nastavení výškoměru, strana 4). Pokud chcete zobrazit
podrobnosti o bodu, můžete vybrat libovolný bod v grafu.
Nastavení grafu výškoměru
Ve výškoměru zvolte možnost MENU.
Vynulovat: Vynuluje data výškoměru včetně údajů o trasách,
trasových bodech a prošlých trasách.
Nastavení výškoměru: Získejte přístup k dalším nastavením
výškoměru (Nastavení výškoměru, strana 4).
Uprav. rozsahy měřítka: Slouží k úpravě rozsahů měřítka
zobrazených na stránce výškoměru.
Změnit datová pole: Umožňuje přizpůsobit si datová pole
výškoměru.
Obn.vých.hodnoty: Obnoví výchozí tovární nastavení
výškoměru.
Nastavení výškoměru
Z výškoměru vyberte možnost MENU > Nastavení výškoměru.
4
Automatická kalibrace: Slouží k automatické kalibraci
výškoměru při každém zapnutí zařízení.
Režim barometru: Proměnná výška umožňuje barometru měřit
změny nadmořské výšky při pohybu. Konstatní výška
předpokládá, že zařízení je stacionární s konstantní
nadmořskou výškou, takže tlak vzduchu by se měl měnit
pouze při změně počasí.
Záznam vývoje tlaku: Umožňuje nastavit způsob, jakým
zařízení ukládá údaje o tlaku. Uložit vždy zaznamená
všechny údaje o tlaku, které mohou být užitečné, pokud
sledujete tlakové fronty.
Typ grafu: Zaznamenávají se změny nadmořské výšky
v průběhu času nebo podle vzdálenosti, atmosférický tlak
v průběhu času nebo změny okolního tlaku v průběhu času.
Kalibrace výškoměru: Umožňuje manuálně kalibrovat
barometrický výškoměr (Kalibrace barometrického
výškoměru, strana 4).
Kalibrace barometrického výškoměru
Pokud znáte správnou nadmořskou výšku nebo správný
atmosférický tlak, můžete kalibrovat barometrický výškoměr
ručně.
1 Přejděte na polohu, jejíž nadmořskou výšku nebo
atmosférický tlak znáte
2 Ve výškoměru vyberte možnost MENU.
3 Vyberte možnost Nastavení výškoměru > Kalibrace
výškoměru.
Vyberte
možnost Metoda a zvolte míru, která bude použita
4
při kalibraci.
5 Zadejte míru.
6 Zvolte možnost Kalibrovat.
Navigace
Navigace k cíli
1
2
3
4
Vyberte možnost FIND.
Vyberte kategorii.
Vyberte cíl.
Vyberte možnost Jet.
Trasa se na mapě zobrazuje jako fialová čára.
5 Navigujte pomocí mapy (Navigace s mapou, strana 4)
nebo kompasu (Navigace s kompasem, strana 4).
Navigace s mapou
1 Začněte navigaci k cílovému bodu (Navigace k cíli, strana 4).
2 Vyberte možnost Mapa.
Modrý trojúhelník představuje vaši polohu na mapě. Během
cesty se modrý trojúhelník přesouvá a zobrazuje vaši trasu.
3 Dokončete jednu nebo více akcí:
• Chcete-li zobrazit různé oblasti mapy, zvolte možnost , ,
nebo .
• Pomocí tlačítek a provedete přiblížení nebo
oddálení.
Navigace s kompasem
Při navigaci do cílového bodu ukazuje ikona na cíl bez ohledu
na směr pohybu.
1 Začněte navigaci k cílovému bodu (Navigace k cíli, strana 4).
2 Vyberte možnost Kompas.
3 Otáčejte zařízením, dokud nebude šipka ukazovat k horní
části kompasu, a pak pokračujte v přesunu ve směru
k cílovému bodu.
Navigace
Zastavení navigace
Vyberte možnost FIND > Ukončit navigaci.
Trasové body
Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do
zařízení. Pomocí trasových bodů lze vyznačit, kde jste, kam
směřujete nebo kde jste byli. Můžete přidávat podrobnosti o
poloze, jako například název, nadmořskou výšku a hloubku.
Můžete přidat soubor .gpx obsahující trasové body – tento
soubor vložte do složky GPX (Přenos souborů do zařízení,
strana 16).
2
3
4
5
Vyberte trasový bod.
Vyberte možnost MENU > Přes. tras. bod.
Vyberte polohu na mapě.
Vyberte možnost Přesunout.
Hledání polohy v blízkosti trasového bodu
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost MENU > Vyhledat poblíž.
4 Vyberte kategorii.
Vytvoření trasového bodu
Seznam zobrazuje polohy poblíž zvoleného trasového bodu.
Svou současnou polohu můžete uložit jako trasový bod.
1 Vyberte možnost MARK.
2 V případě potřeby proveďte změny trasového bodu výběrem
pole.
Vyberte
možnost Uložit.
3
Nastavení varovného alarmu pro trasový bod
Navigace k trasovému bodu
1 Vyberte možnost FIND > Trasové body.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost Jet.
Můžete přidat varovný alarm pro trasový bod. Varovné alarmy
vás upozorní, když budete ve stanovené vzdálenosti od
konkrétní polohy.
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Zvolte MENU > Nastavit přiblížení.
4 Zadejte poloměr.
Jakmile vstoupíte do oblasti, pro kterou je nastaven varovný
alarm, ze zařízení zazní zvuk.
Úprava trasového bodu
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte položku, kterou chcete upravit, například název.
4 Zadejte novou informaci a zvolte možnost Hotovo.
Přidání trasového bodu k trase
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost MENU > Přidat do trasy.
4 Vyberte trasu.
Odstranění trasového bodu
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost MENU > Odstranit.
Přemístění trasového bodu do aktuální polohy
Průměrování trasového bodu
Polohu trasového bodu můžete upřesnit a dosáhnout tak větší
celkové přesnosti. Při průměrování používá zařízení k dosažení
větší přesnosti průměrnou hodnotu z několika čtení.
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost MENU > Průměr. polohy.
4 Přejděte na polohu trasového bodu.
5 Vyberte možnost Spustit.
6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
7 Po dosažení hodnoty 100 % vyberte ve stavovém řádku
spolehlivosti možnost Uložit.
Pro dosažení nejlepších výsledků, doporučujeme získat čtyři až
osm vzorků trasového bodu s intervalem nejméně 90 minut mezi
jednotlivými vzorky.
Projekce trasového bodu
Můžete vytvořit novou polohu projekcí vzdálenosti a azimutu
z označené polohy do nové polohy.
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost MENU > Projekt. tras. bodu.
4 Zadejte směr a vyberte možnost Hotovo.
5 Vyberte měrnou jednotku.
6 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost Hotovo.
7 Vyberte možnost Uložit.
Posunutí trasového bodu na mapě
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
Navigace
Můžete změnit pozici trasového bodu. Pokud například
přesunujete své vozidlo, můžete změnit jeho polohu na aktuální
pozici.
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Zvolte možnost MENU > Přemístit sem.
Poloha trasového bodu se změní na vaši stávající polohu.
Trasy
Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás
dovedou až do cíle.
Vytvoření trasy
1 Vyberte možnost Plánovač tras > Vytvořit trasu > Vyberte
první bod.
Vyberte kategorii.
Vyberte první bod trasy.
Vyberte možnost Použít.
Výběrem možnosti Vyberte příští bod přidejte k trase další
body.
6 Výběrem ikony QUIT trasu uložíte.
2
3
4
5
Navigace podle uložené trasy
1 Vyberte možnost FIND > Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Jet.
Prohlížení aktivní trasy
1 Při navigaci po trase vyberte možnost Aktivní trasa.
2 Vyberte bod na trase, pro nějž chcete zobrazit další
podrobnosti.
Úprava trasy
1 Vyberte možnost Plánovač tras.
5
2
3
4
5
Vyberte trasu.
Vyberte možnost Upravit trasu.
Vyberte bod.
Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit bod na mapě, vyberte možnost
Zobrazit.
• Chcete-li změnit pořadí bodů na trase, vybere možnost
Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.
• Chcete-li do trasy přidat další bod, vyberte možnost
Vložit.
Další bod se vloží před bod, který upravujete.
• Chcete-li z trasy určitý bod odebrat, vyberte možnost
Odebrat.
6 Výběrem možnosti QUIT trasu uložíte.
Zobrazení trasy na mapě
1 Vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Mapa.
Zobrazení grafu nadmořské výšky trasy
1 Vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Graf nadmořské výšky.
Úprava názvu trasy
1 Vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Změnit název.
4 Zadejte nový název.
Obrácení trasy
Počáteční a koncový bod trasy můžete zaměnit a navigovat po
trase v obráceném směru.
1 Vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Obrátit trasu.
Odstranění trasy
1 Vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Odstranit trasu.
Záznamy
Vaše zařízení zaznamenává vaši cestu jako aktivitu. Aktivity
obsahují informace o bodech podél zaznamenané trasy, včetně
času, polohy a nadmořské výšky každého bodu.
Nastavení záznamu
Zvolte Nastavení > Nahrávání.
Způsob záznamu: Slouží k nastavení způsobu záznamu.
Možnost Automaticky slouží k zaznamenávání bodů
proměnnou rychlostí a umožňuje tak vytvořit optimální
znázornění trasy. Body můžete také zaznamenávat
v konkrétních časových či vzdálenostních intervalech.
Interval: Slouží k nastavení frekvence záznamů. Častější
záznam bodů vytváří podrobnější trasu, ale rychleji zaplní
záznamový protokol.
Auto Pause: Slouží k nastavení zařízení tak, aby přestalo
zaznamenávat trasu, když se nepohybujete.
Automatické spuštění: Nastaví zařízení tak, aby automaticky
zahájilo nové nahrávání, jakmile předchozí skončí.
Rozš. nast.: Umožňuje otevřít další nastavení nahrávání
(Pokročilá nastavení nahrávání, strana 6).
6
Pokročilá nastavení nahrávání
Vyberte možnost Nastavení > Nahrávání > Rozš. nast..
Formát výstupu: Slouží k nastavení zařízení tak, aby uložilo
záznam jako soubor FIT nebo GPX/FIT (Typy souborů,
strana 15).
• Funkce FIT zaznamenává vaši aktivitu s informacemi typu
fitness, které jsou přizpůsobeny pro aplikaci Garmin
Connect™ a lze je použít při navigaci.
• Funkce FIT a GPX zaznamenává vaši aktivitu jako tradiční
prošlou trasu, kterou je možné prohlížet na mapě a použít
pro navigaci, a jako aktivitu včetně informací typu fitness.
Aut. archivace souborů GPX: Slouží k nastavení způsobu
automatické archivace umožňující uspořádání záznamů.
Záznamy trasy jsou ukládány a mazány automaticky.
Záznam cesty: Nastaví možnost záznamu trasy.
Vynulování zazn. dat: Nastaví možnost vynulování. Možnost
Aktivita a cesta vynuluje údaje o záznamu a trase, jakmile
dorazíte na konec aktivního záznamu. Možnost Na dotaz vás
vyzve, abyste vybrali data, která chcete vynulovat.
Zobrazení aktuální aktivity
1 Vyberte možnost Ovládací prvky záznamu.
2 Výběrem možností a zobrazte možnost:
• K regulaci záznamu stávající aktivity vyberte možnost .
• Chcete-li zobrazit datová pole aktivity, vyberte možnost .
• Chcete-li zobrazit stávající aktivitu na mapě, vyberte
možnost
• Chcete-li zobrazit graf nadmořské výšky stávající aktivity,
vyberte možnost .
Navigace pomocí funkce TracBack
®
Při nahrávání se můžete nechat navigovat zpět na začátek
aktivity. To může být užitečné například při hledání cesty zpět
do kempu nebo začátku stezky.
1 Vyberte možnost Ovládací prvky záznamu.
2 Vyberte možnost a přepněte na kartu mapy.
3 Vyberte možnost TracBack.
Mapa zobrazí vaši trasu pomocí purpurové čáry od
výchozího do koncového bodu.
4 Navigujte pomocí mapy nebo kompasu.
Zastavení aktuální aktivity
1 Z hlavních stránek vyberte možnost ENTER > Ukončit.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li pokračovat v záznamu, vyberte
možnostObnovit.
• Chcete-li aktivitu uložit, vyberte možnost .
• Chcete-li odstranit aktivitu a trasový počítač resetovat,
zvolte možnost .
Navigace uloženou aktivitou
1 Vyberte možnost FIND > Zaznamenané aktivity.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost Jet.
Odstranění uložené aktivity
1 Vyberte možnost Zaznamenané aktivity.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost MENU > Odstranit.
Změna směru aktivity
Můžete zaměnit počáteční a koncový bod aktivity a navigovat
aktivitou v obráceném směru.
1 Vyberte možnost Zaznamenané aktivity.
2 Vyberte aktivitu.
Navigace
3 Vyberte možnost MENU > Kopírovat obrácené.
Vytvoření prošlé trasy z uložené aktivity
Z uložené aktivity můžete vytvořit prošlou trasu. Umožní vám to
prošlou trasu bezdrátově sdílet s jinými kompatibilními
zařízeními Garmin.
1 Vyberte možnost Zaznamenané aktivity.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost MENU > Ulož. jako tr..
Volitelné mapy
Zařízení umožňuje používat doplňkové mapy, jako například
satelitní snímky BirdsEye, BlueChart g2 a podrobné mapy City
Navigator . Podrobné mapy mohou obsahovat další body zájmu,
jako jsou restaurace nebo námořní služby. Další informace
naleznete na webové stránce http://buy.garmin.com nebo
u svého prodejce Garmin.
®
Live data o pokladech: Poskytuje placené nebo bezplatné
služby umožňující zobrazit aktuální data o pokladech ze
stránek www.geocaching.com.
Počasí: Umožňuje zobrazit aktuální povětrnostní podmínky a
předpovědi počasí. Na mapě můžete také zobrazit údaje
z meteorologického radaru.
Snímače Bluetooth: Umožňuje připojení kompatibilních
snímačů Bluetooth, například snímače srdečního tepu.
Požadavky na připojené funkce
Některé funkce vyžadují smartphone a konkrétní aplikaci ve
smartphonu.
Připojeno ke
spárovanému
smartphonu pomocí
aplikace Garmin
Connect Mobile
Připojeno se
k síti Wi‑Fi .
Odeslání aktivit do
služby Garmin Connect
Ano
Ano
Aktualizace softwaru
Ano
Ano
Stahování souborů EPO
Ano
Ano
Live data o pokladech
Ano
Ano
Počasí
Ano
Ano
Nalezení adresy
Oznámení z telefonu
Ano*
Ne
K vyhledávání adres můžete použít volitelné mapy City
Navigator.
1 Zvolte možnost FIND > Adresy.
2 Zvolte možnost Oblast vyhledávání a zadejte zemi, oblast
nebo město.
3 Zvolte možnost Číslo a zadejte číslo domu.
4 Zvolte možnost Název ulice a zadejte ulici.
Connect IQ
Ano
Ne
LiveTrack
Ano
Ne
GroupTrack
Ano
Ne
BirdsEye Přímé snímky
Ne
Ano
®
Nákup doplňkových map
1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce
www.garmin.com.
2 Klikněte na kartu Mapy.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Připojené funkce
Online funkce jsou pro zařízení GPSMAP 66 series k dispozici
po připojení zařízení k bezdrátové síti nebo ke kompatibilnímu
smartphonu pomocí technologieBluetooth. Některé funkce
vyžadují instalaci aplikace Garmin Connect Mobile nebo
aplikace Garmin Explore™ do vašeho smartphonu. Další
informace naleznete na webové stránce garmin.com/apps.
Oznámení z telefonu: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu
na vašem zařízení GPSMAP 66 series.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
aktivity v reálném čase. Můžete pozvat sledující osoby
prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit jim
sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.
GroupTrack: Umožňuje sledování ostatních kontaktů
prostřednictvím služby LiveTrack přímo na obrazovce
v reálném čase.
Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Jakmile záznam
aktivit dokončíte, budou vaše aktivity automaticky odeslány
na váš účet Garmin Connect.
Connect IQ™: Umožňuje rozšířit funkce zařízení o doplňky,
datová pole a aplikace.
Garmin Explore: Aplikace Garmin Explore synchronizuje a sdílí
trasové body, prošlé trasy a trasy s vaším zařízením. Můžete
také do svého smartphonu stahovat mapy pro offline přístup.
Aktualizace softwaru: Umožňuje aktualizovat software
zařízení.
Stahování souborů EPO: Umožňuje stáhnout soubor EPO
(Extended Prediction Orbit) pro rychlé vyhledání satelitů
systému GPS a zkrácení doby pro získání počátečního
pevného bodu GPS.
Připojené funkce
Funkce
®
*Zařízení přímo přijímá upozornění na telefonní události ze
spárovaného telefonu iOS a pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile na telefonu se systémem Android™.
®
Spárování zařízení se smartphonem
1 Umístěte kompatibilní smartphone do vzdálenosti 10 m
(33 stop) od zařízení.
2 V hlavním menu zařízení vyberte možnost Nastavení >
Bluetooth.
3 Na kompatibilním smartphonu povolte technologii Bluetooth
a otevřete možnost Garmin Connect nebo Garmin Explore.
4 Chcete-li spárovat své zařízení, postupujte podle pokynů na
obrazovce v Garmin Connect nebo Garmin Explore.
Oznámení z telefonu
Oznámení z telefonu vyžadují spárování kompatibilního
smartphonu se zařízením GPSMAP 66. Telefon po přijetí zpráv
zašle oznámení do vašeho zařízení.
Zobrazení oznámení z telefonu
Pro zobrazování oznámení je třeba nejprve spárovat vaše
zařízení s kompatibilním smartphonem.
1 Vyberte možnost > Oznámení.
2 Vyberte oznámení.
Skrytí oznámení
Ve výchozím nastavení se oznámení zobrazí na obrazovce
zařízení, když jsou přijata. Oznámení můžete skrýt a zbránit,
aby se zobrazovala.
Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth > Oznámení >
Skrýt.
Správa oznámení
Pomocí kompatibilního smartphonu si můžete nastavit
oznámení, která se budou na zařízení GPSMAP 66 zobrazovat.
7
Vyberte možnost:
• Pokud používáte smartphone se systémem Apple ,
vyberte položky, které se mají zobrazovat v zařízení,
v nastavení oznámení ve smartphonu.
• Pokud používáte smartphone se systémem Android,
vyberte v aplikaci Garmin Connect Mobile možnost
Nastavení > Inteligentní oznámení.
®
Připojení k bezdrátové síti
1 Vyberte možnost Nastavení > Wi-Fi.
2 V případě potřeby aktivujte technologii pomocí přepínače
Wi‑Fi.
3 Vyberte možnost Přidat síť.
4 Vyberte ze seznamu bezdrátovou síť a v případě potřeby
zadejte heslo.
Zařízení si uloží informace o síti a při vaší příští návštěvě
daného místa se automaticky připojí.
Funkce Connect IQ
Prostřednictvím aplikace Connect IQ Mobile můžete do zařízení
přidat funkce Connect IQ od společnosti Garmin a od jiných
společností. Zařízení si můžete přizpůsobit podle svého úpravou
datových polí, doplňků a aplikací.
Datová pole: Umožňují stažení nových datových polí, která
nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii. Datová
pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na
stránky.
Doplňky: Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze
snímače a upozornění.
Aplikace: Vašemu zařízení přidají interaktivní funkce, například
nové typy outdoorových a fitness aktivit.
Stahování funkcí Connect IQ
Před stažením funkcí z aplikace Connect IQ Mobile je potřeba
spárovat vaše zařízení GPSMAP 66 se smartphonem.
1 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete
aplikaci Connect IQ Mobile.
2 V případě potřeby vyberte zařízení.
3 Vyberte funkci Connect IQ.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Navštivte stránky apps.garmin.com a přihlaste se.
3 Vyberte a stáhněte funkci Connect IQ.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zobrazení doplňků Connect IQ
1 Vyberte možnost .
2 Doplňky procházejte výběrem možnosti
nebo
.
Garmin Explore
Mobilní aplikace a web Garmin Explore umožňují plánování cest
a ukládání trasových bodů, tras a prošlých tras do cloudu.
Nabízejí možnost plánování online i offline a sdílet a
synchronizovat data s kompatibilním zařízením Garmin. Pomocí
mobilní aplikace si můžete stáhnout mapy přístupné offline
a podle nich navigovat i bez připojení k datové síti.
Aplikaci Garmin Explore si můžete stáhnout do smartphonu
z obchodu s aplikacemi, případně ze stránky
explore.garmin.com.
8
Připojení k relaci GroupTrack
Abyste se mohli připojit k relaci GroupTrack, potřebujete účet
Garmin Connect a kompatibilní smartphone s nainstalovanou
aplikací Garmin Connect Mobile.
1 Vyjděte ven a zařízení zapněte.
2 Spárujte smartphone se svým zařízením (Spárování zařízení
se smartphonem, strana 7).
3 V menu nastavení aplikace Garmin Connect Mobile vyberte
možnost LiveTrack > GroupTrack.
Máte-li
k dispozici více kompatibilních zařízení, vyberte
4
zařízení, na kterém chcete relaci GroupTrack použít.
5 Vyberte možnost Viditelný pro > Všechny kontakty.
6 Vyberte možnost Spustit LiveTrack.
7 Na zařízení spusťte požadovanou aktivitu.
Tipy k relacím GroupTrack
Funkce GroupTrack umožňuje sledovat ostatní účastníky ve
skupině přímo na obrazovce pomocí služby LiveTrack. Všichni
účastníci ve skupině musí být vašimi kontakty v účtu Garmin
Connect.
• Odstartujte svoji venkovní aktivitu pomocí GPS.
• Své zařízení GPSMAP 66 spárujte se smartphonem
prostřednictvím technologie Bluetooth.
• Chcete-li aktualizovat seznam účastníků v rámci relace
GroupTrack, vyberte v aplikaci Garmin Connect Mobile
v menu nastavení možnost Připojení.
• Vyčkejte, až všichni účastníci spárují své smartphony, a
v aplikaci Garmin Connect Mobile zahajte relaci LiveTrack.
• Všechny kontakty musí být v dosahu (40 km nebo 25 mil).
• Během relace GroupTrack můžete přejít na mapu, kde
uvidíte své kontakty.
Nástroje hlavního menu
Dvakrát stiskněte ikonu MENU.
Ovládací prvky záznamu: Umožňuje zobrazit si podrobnosti
o stávající aktivitě a ovládat její záznam (Zobrazení aktuální
aktivity, strana 6).
Oznámení: Upozorní mimo jiné na příchozí hovory, textové
zprávy nebo aktualizace na sociálních sítích podle nastavení
smartphonu (Oznámení z telefonu, strana 7).
Počasí: Zobrazuje aktuální teplotu, teplotní předpověď,
předpověď počasí, meteorologický radar, oblačnost a
povětrnostní podmínky.
Waypoint Manager: Zobrazuje všechny trasové body uložené
na zařízení (Trasové body, strana 5).
Connect IQ: Zobrazuje seznam instalovaných Connect IQ
aplikací (Funkce Connect IQ, strana 8).
BirdsEye Direct: Umožňuje stáhnout si BirdsEye Satellite
Imagery na zařízení (BirdsEyeSnímky, strana 9).
Geocaching: Zobrazuje seznam stažených pokladů (Poklady,
strana 9).
Zaznamenané aktivity: Zobrazuje vaši stávající aktivitu a
seznam zaznamenávaných aktivit (Záznamy, strana 6).
Aktivní trasa: Zobrazuje vaši aktivní trasu a jakékoli
nadcházející trasové body (Trasy, strana 5).
Plánovač tras: Zobrazuje seznam uložených tras a umožňuje
vytvářet nové trasy (Vytvoření trasy, strana 5).
Uložené prošlé trasy: Zobrazuje seznam uložených prošlých
tras (Vytvoření prošlé trasy z uložené aktivity, strana 7).
Zadej směr a jdi: Umožňuje zaměřit zařízení na vzdálený objekt
a při navigaci použít tento objekt jako referenční bod
(Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi, strana 3).
Nástroje hlavního menu
Varovné alarmy: Umožňuje nastavit alarmy, které se spustí
v dosahu konkrétních poloh (Nastavení varovného alarmu,
strana 10).
Sdílet bezdrátově: Umožňuje bezdrátový přenos souborů na
jiné kompatibilní zařízení (Bezdrátový příjem a odesílání dat,
strana 11).
Změna profilu: Umožňuje změnit profil zařízení, abyste
přizpůsobili svá nastavení a datová pole konkrétní aktivitě
nebo cestě (Výběr profilu, strana 11).
Výpočet plochy: Umožňuje vypočítat velikost oblasti (Výpočet
velikosti plochy, strana 11).
Kalendář: Zobrazí kalendář.
Lov a rybolov: Zobrazí nejlepší předpokládaná data a časy pro
lov a rybolov na vaší aktuální polohu.
Slunce a Měsíc: Zobrazí časy východu a západu slunce a fázi
měsíce v závislosti na vaší poloze GPS.
Prohlížeč fotografií: Zobrazuje uložené fotografie.
Prům. tras. bodu: Polohu trasového bodu můžete upřesnit
a dosáhnout tak větší celkové přesnosti (Průměrování
trasového bodu, strana 5).
Kalkulačka: Zobrazí kalkulačku.
Budík: Nastaví zvukový alarm. Pokud zařízení v současné době
nepoužíváte, můžete je nastavit tak, aby se zapnulo ve
stanoveném čase.
Dál. ov. VIRB: Poskytuje ovládání kamery, když máte
spárované zařízení VIRB se svým zařízením GPSMAP 66
series (Použití dálkového ovládání VIRB, strana 11).
Stopky: Umožňuje použít stopky, označit okruhy a změřit časy
na okruh.
Svítilna: Zapne svítilnu (Použití svítilny, strana 11).
Polohy XERO: Pokud jsou mířidla Xero™ spárovaná se
zařízením GPSMAP 66 series, zobrazuje údaje o postavení
laseru.
Ovladač inReach: Umožňuje odesílat zprávy na spárované
inReach zařízení (Použití dálkového ovládání inReach,
strana 11).
Satelitní: Zobrazuje aktuální satelitní informace GPS (Stránka
Družice, strana 11).
®
®
BirdsEyeSnímky
Snímky BirdsEye jsou mapové snímky s možností stahování ve
vysokém rozlišení, včetně detailních satelitních snímků a
topografických map na rastrové bázi. Snímek BirdsEye si
můžete stáhnout přímo do svého kompatibilního zařízení
Garmin.
Stahování BirdsEye snímků
Než začnete stahovat snímky BirdsEye přímo do svého
zařízení, musíte se připojit k bezdrátové síti (Připojení
k bezdrátové síti, strana 8).
1 Vyberte možnost BirdsEye Direct > Stáhnout snímky.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li stáhnout soubory snímků BirdsEye pro konkrétní
polohu nebo oblast, vyberte možnost Poloha a zvolte
kategorii.
POZNÁMKA: Poloha se změní na vaši stávající polohu.
• Název stažených souborů snímků upravíte volbou Název.
• Chcete-li vybrat možnost pro kvalitu snímků, vyberte
Detail.
• Chcete-li definovat velikost oblasti zobrazené ve
stahovaných souborech snímků, vyberte možnost Okruh
a zadejte vzdálenost od vybrané polohy.
Nástroje hlavního menu
Zobrazí se odhadovaná velikost souboru pro vybranou kvalitu
snímku a poloměr. Je třeba si ověřit, že má vaše zařízení
dostatek úložné kapacity na soubor snímku.
3 Vyberte možnost Stáhnout.
Poklady
Geocaching je druh hledání pokladů, při kterém hráči ukryjí
poklady nebo pátrají po ukrytých pokladech za pomocí
souřadnic GPS.
Registrace zařízení na portálu Geocaching.com
Svoje zařízení můžete zaregistrovat na stránkách
www.geocaching.com a vyhledat seznam pokladů a aktuální
informace o nich ve vašem okolí a milionech dalších.
1 Připojte se k bezdrátové síti (Připojení k bezdrátové síti,
strana 8) nebo k aplikaci Garmin Connect Mobile (Spárování
zařízení se smartphonem, strana 7).
2 Vyberte možnost Nastavení > Geocaching > Zaregistrovat
zařízení.
Zobrazí se aktivační kód.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Vyberte možnost Potvrdit registraci.
Připojení na portál Geocaching.com
Když se zaregistrujete, můžete si na svém zařízení po připojení
k bezdrátové síti zobrazit seznam pokladů na portálu
www.geocaching.com.
• Připojte se k aplikaci Garmin Connect Mobile.
• Připojte se k síti Wi‑Fi.
Stahování pokladů pomocí počítače
Poklady můžete do zařízení nahrát ručně prostřednictvím
počítače (Přenos souborů do zařízení, strana 16). Soubory
pokladů uložte do souboru GPX a importujte je do složky GPX
v zařízení. Pokud máte portálu geocaching.com prémiové
členství, můžete využít funkci Pocket Query a nahrát do zařízení
větší počet pokladů najednou v jediném souboru GPX.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.geocaching.com.
3 V případě potřeby vytvořte účet.
4 Přihlaste se.
5 Podle pokynů na portálu geocaching.com vyhledejte
a stáhněte informace o pokladech do zařízení.
Hledání pokladu
Můžete vyhledávat v pokladech uložených ve vašem zařízení.
Když se připojíte k portálu geocaching.com, můžete vyhledávat
v Live datech s poklady a stahovat si vybrané poklady do
zařízení.
POZNÁMKA: Můžete si stáhnout podrobné informace pro
omezený počet pokladů za den. Zakoupíte-li si předplatné,
můžete jich stáhnout více. Další informace naleznete na
stránkách www.geocaching.com.
1 Vyberte možnost Geocaching.
> MENU.
2 Vyberte možnost
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li vyhledávat poklady uložené v zařízení podle
názvu, vyberte možnost Hledání podle názvu a zadejte
vyhledávaný výraz.
• Chcete-li vyhledávat poklady ve vaší blízkosti nebo
v blízkosti jiného bodu, vyberte možnost Vyhledat
v blízkosti a zadejte požadovanou polohu.
Jste-li připojeni na portál geocaching.com, budou do
vyhledávání zahrnuta také Live data o pokladech ze
služby Stahování GC Live.
9
• Chcete-li hledat poklady prostřednictvím Live dat podle
kódu, vyberte možnost Stahování GC Live.
Pomocí této funkce můžete vyhledat konkrétní poklad na
portálu geocaching.com, pokud znáte jeho kód.
Vyberte
možnost MENU > Filtr a nastavte filtr výsledků
4
(volitelně).
5 Vyberte možnost > Stáhnout poklady a vyhledejte a
stáhněte si nejbližší poklady na mapě (volitelné).
6 Vyberte poklad.
Zobrazí se podrobnosti pokladu. Pokud zvolíte poklad z Live
dat a jste připojeni k portálu, zařízení v případě potřeby
stáhne kompletní podrobnosti o daném pokladu do vnitřní
paměti.
Filtrování seznamu pokladů
Seznam pokladů můžete filtrovat na základě určitých faktorů,
například podle úrovně obtížnosti.
1 Vyberte možnost Geocaching > MENU > Filtr.
2 Vyberte jednu nebo více položek, které chcete filtrovat:
• Chcete-li filtrovat podle kategorie pokladů, jako je
například hádanka nebo událost, vyberte možnost Typ.
• Chcete-li filtrovat podle velikosti pokladu, vyberte možnost
Velikost keše.
• Chcete-li filtrovat podle stavu (Žádný pokus, Nenalezeno
nebo Nalezeno), vyberte možnost Stav.
• Chcete-li filtrovat podle obtížnosti vyhledání pokladu nebo
terénu, vyberte úroveň mezi 1 a 5.
3 Chcete-li zobrazit filtrovaný seznam pokladů, vyberte
možnost QUIT.
Uložení vlastního filtru pokladů
Na základě konkrétních faktorů můžete pro poklady vytvořit
a uložit vlastní filtry.
1 Vyberte možnost Nastavení > Geocaching > Nastavení
filtru > Vytvořit filtr.
2 Vyberte položky, které chcete filtrovat.
3 Vyberte ikonu QUIT.
Nový filtr se automaticky uloží pod názvem Filtr s číslem
(například Filtr 2). Filtr můžete upravit a název změnit
(Úprava vlastního filtru pokladů, strana 10).
Úprava vlastního filtru pokladů
1 Vyberte možnost Nastavení > Geocaching > Nastavení
filtru.
2 Vyberte filtr.
3 Vyberte položku, kterou chcete upravit.
Zobrazení podrobností pokladů
1 Vyberte možnost Geocaching.
2 Vyberte poklad.
3 Vyberte tlačítko MENU > Zobrazit bod.
Objeví se popis pokladu a záznamy.
Navigace ke schránce s pokladem
1 Vyberte možnost Geocaching.
2 Vyberte poklad.
3 Vyberte možnost Jet.
Používání nápovědy a tipů k nalezení pokladu
Při hledání umístění pokladu můžete využít nápovědu a tipy,
například popis nebo souřadnice.
1 Během navigování k pokladu vyberte název tohoto pokladu.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit podrobnosti o pokladu, vyberte možnost
Popis.
10
• Chcete-li zobrazit nápovědu k pozici pokladu, vyberte
možnost Rada.
• Chcete-li zobrazit zeměpisné souřadnice pokladu, vyberte
možnost Souřadnice.
• Chcete-li zobrazit postřehy ostatních uživatelů o daném
pokladu, vyberte možnost Záznam.
• Chcete-li zapnout vyhledávání chirp™, vyberte možnost
chirp™.
Zaznamenání pokusu
Po pokusu o nalezení schránky s pokladem můžete zaznamenat
výsledky. Některé poklady můžete ověřit na webové stránce
www.geocaching.com.
1 Vyberte možnost Geocaching > Záznam.
2 Vyberte možnost Nalezeno, Nenalezeno, Vyžaduje opravu
nebo Žádný pokus.
3 Vyberte možnost:
• Přihlašování zastavíte výběrem možnost Hotovo.
• Chcete-li se začít nechat navigovat k pokladu, který je
vám nejblíže, vyberte možnost Najít další nejbližší.
• Chcete-li zadat komentář k hledání pokladu nebo
o pokladu samotném, vyberte možnost Upravit komentář,
zadejte komentář a vyberte možnost Hotovo.
Jste-li přihlášení na portál www.geocaching.com, nahraje se
záznam na váš účet www.geocaching.com automaticky.
chirp
Zařízení chirp je malé příslušenství společnosti Garmin, které je
naprogramováno a ponecháno v pokladu. K nalezení zařízení
chirp v pokladu můžete použít své zařízení. Další informace
o zařízení chirpnaleznete v chirp Návodu k obsluze na webové
adrese www.garmin.com.
Povolení chirp vyhledávání zařízení chirp
1 Vyberte možnost Nastavení > Geocaching.
2 Vyberte možnost chirp™ Vyhledávání > Zapnuto.
Hledání pokladu se zařízením chirp
1 Zapněte vyhledávání zařízení chirp a nechte se navigovat
k pokladu.
Jakmile budete v okruhu přibližně 10 metrů (33 stop)
od pokladu, který obsahuje zařízení chirp, zobrazí se
podrobnosti o zařízení chirp.
2 Vyberte možnost Zobrazit detaily.
3 V případě potřeby vyberte možnost Jet a navigujte se
k dalšímu bodu na cestě k pokladu.
Odebrání Live dat o pokladech
Můžete odebrat Live data o pokladech a nechat si zobrazovat
pouze poklady, které jste do zařízení nahráli ručně
prostřednictvím počítače.
Vyberte možnost Nastavení > Geocaching > Geocaching
Live > Odebrat Live data.
Live data o pokladech budou ze zařízení odebrána a
nebudou se nadále zobrazovat v seznamu pokladů.
Odebrání registrace zařízení z portálu Geocaching.com
Pokud zařízení darujete nebo prodáte někomu jinému, můžete
odstranit jeho registraci na portálu geocaching.
Vyberte možnost Nastavení > Geocaching > Geocaching
Live > Zrušit registraci zařízení.
Nastavení varovného alarmu
Varovné alarmy vás upozorní, když budete ve stanovené
vzdálenosti od konkrétní polohy.
1 Vyberte možnost Varovné alarmy > Vytvořit alarm.
Nástroje hlavního menu
2
3
4
5
1 Vyberte možnost Svítilna > ENTER.
2 V případě potřeby upravte jas pomocí posuvníku.
3 V případě potřeby vyberte jiný typ blesku.
Vyberte kategorii.
Vyberte polohu.
Vyberte možnost Použít.
Zadejte poloměr.
Jakmile vstoupíte do oblasti, pro kterou je nastaven varovný
alarm, ze zařízení zazní zvuk.
0
Žádné přerušování, stálé světlo.
1 až 9 Počet záblesků za sekundu.
SOS
Úprava a odstranění varovného alarmu
1 Vyberte možnost Varovné alarmy.
2 Vyberte alarm.
3 Vyberte možnost:
Tísňové bleskové světlo.
POZNÁMKA: Připojení Wi‑Fi, Bluetooth a ANT+ jsou
v režimu SOS vypnuty.
Použití dálkového ovládání inReach
• Chcete-li upravit poloměr, vyberte možnost Změnit okruh.
• Chcete-li zobrazit aktivitu na mapě, vyberte možnost
Mapa.
• Chcete-li odstranit alarm, vyberte možnost Odstranit.
Bezdrátový příjem a odesílání dat
Než budete moci bezdrátově sdílet data, musíte se přemístit do
vzdálenosti maximálně 3 metry (10 stop) od kompatibilního
zařízení.
Vaše zařízení může odesílat a přijímat data, jestliže je
spárované s jiným kompatibilním zařízením nebo smartphonem
prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth nebo ANT+ .
Podle potřeby můžete sdílet trasové body, poklady, trasy
a prošlé trasy.
1 Vyberte možnost Sdílet bezdrátově.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Odeslat a vyberte typ dat.
• Výběr možnosti Přijmout vám umožní přijmout data
z jiného zařízení. Druhé kompatibilní zařízení se musí
pokoušet o odeslání dat.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
®
Výběr profilu
Funkce dálkového ovládání inReach umožňuje ovládat vaše
zařízení inReach pomocí zařízení GPSMAP 66 series.
1 Zapněte zařízení inReach.
2 Na svém zařízení GPSMAP 66 series vyberte možnost
Ovladač inReach.
3 V případě potřeby vyberte možnost Spár. s nov. z. inReach.
4 Počkejte, až se zařízení GPSMAP 66 series připojí k zařízení
inReach.
5 Vyberte možnost:
• K odeslání přednastavené zprávy vyberte možnost
Odeslat předn. zpr. a zvolte zprávu ze seznamu.
• K odeslání textové zprávy vyberte možnost Nová zpráva,
zvolte kontakty a zadejte text nebo vyberte možnost
rychlého textu.
• Chcete-li odeslat zprávu SOS, procházejte kartami
pomocí tlačítek se šipkami a vyberte možnost SOS > Ano.
POZNÁMKA: Funkci SOS používejte pouze ve skutečně
nouzové situaci.
• Chcete-li zobrazit časovač a uraženou vzdálenost,
procházejte kartami pomocí tlačítek se šipkami a vyberte
možnost .
Stránka Družice
Při změně aktivit můžete změnit nastavení zařízení změnou
profilu.
1 Vyberte možnost Změna profilu.
2 Vyberte profil.
Na stránce satelitů se zobrazují vaše současná poloha, přesnost
systému GPS, polohy satelitů a síla signálu.
Pomocí možnosti nebo můžete zobrazit další satelitní
soustavy, například když je zapnutý satelitní systém GPS +
GLONASS nebo GPS + GALILEO.
Výpočet velikosti plochy
Nastavení satelitů GPS
1 Vyberte možnost Výpočet plochy > Spustit.
2 Projděte po obvodu plochy, kterou chcete vypočítat.
3 Po dokončení vyberte možnost Vypočítat.
Použití dálkového ovládání VIRB
Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte
aktivovat nastavení dálkového ovládání kamery VIRB. Další
informace najdete v Návodu k obsluze k přístrojům řady VIRB.
Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat akční
kameru VIRB pomocí vašeho zařízení.
1 Zapněte kameru VIRB.
2 Na svém zařízení GPSMAP 66 series vyberte možnost Dál.
ov. VIRB.
3 Počkejte, až se zařízení připojí ke kameře VIRB.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li nahrávat video, stiskněte tlačítko .
• Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost Satelitní > MENU.
POZNÁMKA: Některá nastavení jsou dostupná, pouze pokud je
aktivována funkce Použít při vyp. GPS.
Použít při vyp. GPS: Umožňuje vypnout přijímač GPS.
Použít při zap. GPS: Umožňuje zapnout přijímač GPS.
Prošlá trasa nahoře: Určuje, zda jsou satelity zobrazeny
s kruhy orientovanými podle severu směrem k hornímu okraji
obrazovky nebo orientovanými podle aktuální prošlé trasy
směrem k hornímu okraji obrazovky.
Jednobarevný: Umožňuje vybrat, zda se stránka Satelit zobrazí
ve více barvách nebo jednobarevně.
Nastavit polohu: Umožní vám označit vaši aktuální polohu na
mapě. Tuto polohu můžete použít k vytváření tras nebo
vyhledávání uložených poloh.
Vyhledat AutoLocate: Vypočítá vaši polohu GPS pomocí
funkce Garmin AutoLocate .
Nastavení sat. připojení: Nastaví možnosti satelitního systému
(Nastavení satelitů, strana 12).
®
Použití svítilny
POZNÁMKA: Použití svítilny může snížit životnost baterií.
Chcete-li životnost baterií prodloužit, můžete snížit jas nebo
frekvenci světla.
Nástroje hlavního menu
11
Přizpůsobení zařízení
Přizpůsobení datových polí
Můžete přizpůsobit datová pole zobrazená na jednotlivých
hlavních stránkách.
1 Otevřete stránku, pro kterou budete datová pole měnit.
2 Vyberte možnost MENU.
3 Vyberte možnost Změnit datová pole.
4 Vyberte nové datové pole.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Menu nastavení
Zvolte dvakrát možnost MENU a vyberte možnost Nastavení.
Systém: Umožňuje přizpůsobit si nastavení systému (Nastavení
systému, strana 12).
Displej: Upravuje nastavení podsvícení a displeje (Nastavení
displeje, strana 12).
Bluetooth: Páruje vaše zařízení se smartphonem a umožňuje
přizpůsobit si nastavení Bluetooth (BluetoothNastavení,
strana 13).
Wi-Fi: Umožňuje připojit se k bezdrátovým sítím
(Wi‑FiNastavení, strana 13).
Mapa: Nastavuje vzhled map (Nastavení mapy, strana 3).
Nahrávání: Umožňuje vám přizpůsobit si nastavení záznamu
aktivit (Nastavení záznamu, strana 6).
Trasování: Umožňuje vám přizpůsobit si, jak zařízení počítá pro
každou aktivitu prošlé trasy (Nastavení trasování,
strana 13).
Režim Expedice: Umožňuje přizpůsobit si nastavení pro
zapnutí režimu Expedice (Zapnutí režimu Expedice,
strana 1).
Tóny: Nastavuje zvuky zařízení, například tóny tlačítek nebo
upozornění (Nastavení tónů zařízení, strana 13).
Směr jízdy: Umožňuje přizpůsobit si nastavení směru pohybu
kompasu (Nastavení směru pohybu, strana 3).
Výškoměr: Umožňuje přizpůsobit si nastavení výškoměru
(Nastavení výškoměru, strana 4).
Geocaching: Umožňuje přizpůsobit si nastavení pokladů
(Nastavení pro geocaching, strana 13).
Snímače: Spáruje bezdrátové snímače s vaším zařízením
(Bezdrátové snímače, strana 13).
Fitness: Umožňuje přizpůsobit si nastavení záznamu aktivit
fitness (Nastavení aktivit typu fitness, strana 13).
Námořní: Nastaví vzhled námořních dat na mapě (Námořní
nastavení, strana 13).
Menu: Umožňuje přizpůsobit si sled stránek a hlavní nabídku
(Nastavení menu, strana 14).
Formát souřadnic: Nastaví formát geografických souřadnic a
možnosti data (Nastavení formátu souřadnic, strana 14).
Jednotky: Slouží k nastavení měrných jednotek používaných
v zařízení (Změna měrných jednotek, strana 14).
Čas: Upraví nastavení času (Nastavení času, strana 14).
Profily: Umožňuje vám přizpůsobit si a vytvářet nové profily
aktivit (Profily, strana 14).
Vynulovat: Umožňuje vynulování uživatelských dat a nastavení
(Vynulování dat a nastavení, strana 14).
Informace: Zobrazí informace o zařízení, jako je ID zařízení,
verze softwaru, informace o předpisech a licenční dohodu
(Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech
a údaji o kompatibilitě, strana 16).
Trasové body: Umožňuje vám zadat vlastní předponu
u automaticky pojmenovaných trasových bodů.
12
Nastavení systému
Vyberte možnost Nastavení > Systém.
Satelitní: Nastaví možnosti satelitního systému (Nastavení
satelitů, strana 12).
Jazyk textu: Slouží k nastavení jazyka pro texty v zařízení.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například
názvů ulic.
Rozhraní: Slouží k nastavení formátu sériového rozhraní
(Nastavení sériového rozhraní, strana 12).
Záznam RINEX: Umožňuje zařízení zapisovat data Receiver
Independent Exchange Format (RINEX) do systémového
souboru. RINEX je formát výměny dat pro nezpracovaná
data satelitního navigačního systému.
Typ baterií AA: Umožňuje změnit typ používaných baterií AA.
POZNÁMKA: Pokud je nainstalována baterie NiMH, je toto
nastavení zakázáno.
Nastavení satelitů
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Satelitní.
Satelitní systém: Nastaví satelitní systém na GPS, GPS +
GLONASS (ruský satelitní systém), GPS + GALILEO
(satelitní systém EU) nebo Ukázkový režim (systém GPS
vypnut).
WAAS/EGNOS: Umožní systému používat data WAAS/EGNOS
(Wide Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service).
GPS a jiné satelitní systémy
Výchozí nastavení satelitního systému je GPS. Možnosti GPS +
GLONASS nebo GPS + GALILEO nabízejí vyšší výkonnost
v obtížném prostředí a rychlejší vyhledání pozice. Pokud
použijete systém GPS společně s dalším satelitním systémem,
můžete vyčerpat kapacitu baterie rychleji, než kdybyste použili
pouze systém GPS.
Nastavení sériového rozhraní
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Rozhraní.
Garmin Spanner: Umožňuje použít port USB zařízení ve
většině mapovacích programů podporujících normu NMEA
0183 vytvořením virtuálního sériového portu.
Sériový režim Garmin: Slouží k nastavení vlastního formátu
společnosti Garmin pro výměnu dat trasových bodů, tras
a prošlých tras s počítačem.
Vst./výst. NMEA: Slouží k nastavení zařízení pro použití vstupu
a výstupu podle normy NMEA 0183.
Textový výstup: Poskytuje prostý textový výstup informací
o poloze a rychlosti ve formátu ASCII.
MTP: Pro přístup k souborovému systému zařízení nastaví
použití protokolu MTP (Media Transfer Protocol) namísto
režimu velkokapacitního paměťového úložiště.
Nastavení displeje
Vyberte možnost Nastavení > Displej.
Prodleva podsvícení: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude
podsvícení vypnuto.
Úspora energie baterie: Po vypršení časového limitu
podsvícení vypne obrazovku, čímž šetří energii baterie
a prodlužuje její životnost.
Vzhled: Slouží ke změně vzhledu pozadí displeje a zvýraznění
výběru (Změna barevného režimu, strana 12).
Zachycení obrazovky: Umožňuje uložit obrázek na obrazovce
zařízení.
Zobrazit velikost textu: Změní velikost textu na obrazovce.
Změna barevného režimu
1 Vyberte možnost Nastavení > Displej > Vzhled.
Přizpůsobení zařízení
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li, aby zařízení zobrazovalo denní nebo noční
barvy automaticky podle času, vyberte možnost Režim >
Automaticky.
• K použití světlého pozadí vyberte možnost Režim > Den.
• K použití tmavého pozadí vyberte možnost Režim >
Noční.
• Chcete-li si přizpůsobit barevné schéma pro denní dobu,
vyberte možnost Denní barvy.
• Chcete-li si přizpůsobit barevné schéma pro noční dobu,
vyberte možnost Noční barvy.
BluetoothNastavení
Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
Stav: Podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth a ukazuje
aktuální stav připojení.
Oznámení: Ukazuje a skrývá upozornění pro smartphone.
Zapomenout telefon: Odstraní připojené zařízení ze seznamu
spárovaných zařízení. Tato možnost je k dispozici pouze po
spárování zařízení.
Wi‑FiNastavení
Vyberte možnost Nastavení > Wi-Fi.
Wi-Fi: Aktivuje bezdrátovou technologii.
Přidat síť: Umožňuje vyhledat bezdrátovou síť a připojit se k ní.
Nastavení trasování
Dostupné nastavení trasování se bude lišit podle vybrané
aktivity.
Vyberte možnost Nastavení > Trasování.
Aktivita: Slouží k nastavení aktivity pro trasování Zařízení
vypočítá trasy optimalizované pro ty prováděné činnosti.
Metoda výpočtu: Nastaví způsob použitý pro výpočet trasy.
Zamknout na silnici: Uzamkne modrý trojúhelník, který
představuje vaši pozici na mapě, na nejbližší silnici. Tato
funkce je vhodná především při jízdě nebo navigování po
silnici.
Přepočet trasy: Nastaví předvolby přepočtu při navigaci mimo
aktivní trasu.
Nastavení objížděk: Určuje typy silnic, terénu a způsobů
pohybu, které chcete při navigování vyloučit.
Přechody trasy: Slouží k nastavení způsobu, jakým zařízení
trasuje z jednoho bodu trasy k druhému. Toto nastavení je
k dispozici pouze pro některé aktivity. Možnost Vzdálenost
zajišťuje nasměrování k dalšímu bodu na trase, pokud se
nacházíte ve stanovené vzdálenosti od aktuálního bodu.
Nastavení tónů zařízení
Je možné přizpůsobit tóny pro zprávy, klávesy, upozornění před
odbočkou a alarmy.
1 Vyberte možnost Nastavení > Tóny > Tóny > Zapnuto.
2 Vyberte tón pro každý zvukový signál.
Nastavení pro geocaching
Vyberte možnost Nastavení > Geocaching.
Geocaching Live: Umožňuje odstranit ze zařízení aktuální data
o pokladech a odstranit registraci zařízení ze stránky
geocaching.com (Odebrání Live dat o pokladech, strana 10,
Odebrání registrace zařízení z portálu Geocaching.com,
strana 10).
Styl pokladu: Umožňuje zobrazit seznam pokladů podle názvů
nebo kódů.
chirp™ Vyhledávání: Umožňuje zařízení vyhledat poklad
obsahující příslušenství chirp (Povolení chirp vyhledávání
zařízení chirp, strana 10).
Přizpůsobení zařízení
Naprogramovat chirp™: Programuje příslušenství chirp . Další
informace naleznete v návodu k obsluze zařízení chirp na
webu www.garmin.com.
Nastavení filtru: Můžete si vytvořit a uložit vlastní filtry pro
poklady (Uložení vlastního filtru pokladů, strana 10).
Nalezené poklady: Umožňuje zadat počet nalezených pokladů.
Tento počet se automaticky zvyšuje se zvyšujícím se počtem
zaznamenaných nalezených pokladů (Zaznamenání pokusu,
strana 10).
Bezdrátové snímače
Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+ a
Bluetooth Další informace o kompatibilitě a nákupu volitelných
snímačů najdete na webu buy.garmin.com.
Párování bezdrátových snímačů
Před pokusem o spárování si musíte nasadit snímač srdečního
tepu nebo instalovat snímač.
Párování označuje připojování bezdrátových snímačů pomocí
technologie ANT+ nebo Bluetooth, například připojení monitoru
srdečního tepu k zařízení.
1 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte vzdálenost 10 m
(33 stop) od ostatních snímačů.
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače.
3 Vyberte typ snímače.
4 Vyberte možnost Vyhledávání nových.
Pokud dojde ke spárování snímače s vaším zařízení, změní
se stav snímače zVyhledávání na Připojeno.
Nastavení aktivit typu fitness
Vyberte možnost Nastavení > Fitness.
Auto Lap: Nastaví automatické označování okruhu po určité
vzdálenosti.
Typ aktivity: Nastaví fitness aktivitu na turistiku, běh, cyklistiku
a podobně. Aktivita se pak po přesunu do služby Garmin
Connect zobrazí pod správným typem.
Uživatel: Nastaví profilové informace uživatele. Zařízení pomocí
těchto údajů vypočítává přesné údaje o tréninku v Garmin
Connect.
Zóny ST: Nastaví pět zón srdečního tepu a váš maximální
srdeční tep pro aktivity fitness.
Označování kol podle vzdálenosti
Funkci Auto Lap můžete použít pro automatické označování kol
po určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná pro srovnávání
vašich výkonů v různých částech aktivity.
1 Vyberte možnost Nastavení > Fitness > Auto Lap.
2 Zadejte hodnotu a vyberte možnost Hotovo.
®
Námořní nastavení
Vyberte možnost Nastavení > Námořní.
Režim námořní mapy: Slouží k nastavení typu mapy, kterou
zařízení používá při zobrazování námořních dat. Námořní
slouží k zobrazení různých funkcí map v různých barvách,
takže jsou námořní body zájmu lépe čitelné a mapa odpovídá
způsobu, jakým jsou zakresleny papírové mapy. Rybolov
(vyžaduje námořní mapy) slouží k zobrazení podrobných
obrysů dna a naměřené hloubky a jednoduššímu zobrazení
mapy pro optimální použití při rybolovu.
Vzhled: Slouží k nastavení vzhledu pomůcek námořní navigace
na mapě.
Námořní alarmy: Slouží k nastavení výstrahy po překročení
zadané vzdálenosti nesení proudem při zakotvení, při
odchýlení od kurzu o zadanou vzdálenost a v případě, že se
dostanete do oblasti s určitou hloubkou.
13
Nastavení námořních výstrah
1 Vyberte možnost Nastavení > Námořní > Námořní alarmy.
2 Vyberte typ výstrahy.
3 Vyberte možnost Zapnuto.
4 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost Hotovo.
Nastavení menu
Vyberte možnost Nastavení > Menu.
Styl menu: Změny vzhledu hlavního menu.
Hlavní menu: Umožňuje přesunovat, přidávat a odstraňovat
položky v hlavním menu (Vlastní přizpůsobení hlavního
menu, strana 14).
Pořadí stránek: Umožňuje přesunovat, přidávat a odstraňovat
položky v pořadí stránek (Změna pořadí stránek, strana 14).
Nastavení: Mění pořadí položek v menu nastavení.
Kam vést?: Mění pořadí položek v menu Najít.
Vlastní přizpůsobení hlavního menu
Položky hlavního menu můžete přesouvat, přidávat nebo
odstraňovat.
1 V hlavním menu vyberte možnost MENU > Změnit pořadí
položek.
2 Vyberte položku menu.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Přesunout změníte polohu položky
v seznamu.
• Výběrem možnosti Vložit přidáte novou položku na
seznam.
• Výběrem možnosti Odebrat odstraníte položku ze
seznamu.
Změna pořadí stránek
1 Vyberte možnost Nastavení > Menu > Pořadí stránek >
Upravit pořadí stránek.
2 Vyberte stránku.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li přesunout stránku v seznamu nahoru nebo dolů,
vyberte možnost Přesunout.
• Chcete-li do pořadí stránek přidat novou stránku, vyberte
možnost Vložit a zvolte kategorii.
• Chcete-li odstranit stránku z pořadí stránek, vyberte
možnost Odebrat.
TIP: Můžete vybrat možnost PAGE a zobrazit tak pořadí
stránek.
Formát souřadnic: Slouží k nastavení formátu souřadnic,
v němž se objeví souřadnice polohy.
Datum mapy: Slouží k nastavení souřadnicového systému,
v němž je mapa sestavena.
Sféroid: Zobrazí souřadnicový systém používaný zařízením.
Výchozí souřadnicový systém je WGS 84.
Změna měrných jednotek
Můžete zvolit vlastní nastavení měrných jednotek pro
vzdálenost, rychlost, nadmořskou výšku, hloubku, teplotu, tlak
a vertikální rychlost.
1 Vyberte možnost Nastavení > Jednotky.
2 Vyberte typ měrné jednotky.
3 Vyberte měrnou jednotku.
Nastavení času
Vyberte možnost Nastavení > Čas.
Časový formát: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový
nebo 24hodinový formát.
Časové pásmo: Slouží k nastavení časové zóny zařízení.
Automatický nastaví časovou zónu automaticky podle vaší
pozice GPS.
Profily
Profily jsou soubor nastavení umožňující optimalizovat zařízení
podle toho, jakým způsobem ho používáte. Pokud zařízení
používáte například pro lov, nastavení a zobrazení jsou jiné, než
když je používáte pro geocaching.
Když používáte profil a změníte nastavení, jako jsou datová pole
nebo měrné jednotky, jsou změny automaticky uloženy jako
součást profilu.
Vytvoření vlastního profilu
Můžete přizpůsobit nastavení a datová pole pro konkrétní
aktivitu nebo cestu.
1 Vyberte možnost Nastavení > Profily > Vytvořit profil >
OK.
2 Přizpůsobte svá nastavení a datová pole.
Úprava názvu profilu
Vyberte možnost Nastavení > Profily.
Vyberte profil.
Vyberte možnost Upravit název.
Zadejte nový název.
1
2
3
4
Odstranění profilu
POZNÁMKA: Před odstraněním aktivního profilu musíte
aktivovat jiný profil. Profil nelze odstranit, pokud je aktivní.
1 Vyberte možnost Nastavení > Profily.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Odstranit.
Vynulování dat a nastavení
1 Vyberte možnost Nastavení > Vynulovat.
2 Vyberte možnost:
Nastavení formátu souřadnic
POZNÁMKA: Neměňte formát souřadnic ani elipsoidový
souřadnicový systém, pokud nebudete používat mapu, která
určuje souřadnice v odlišném formátu.
Vyberte možnost Nastavení > Formát souřadnic.
14
• Chcete-li vynulovat data z konkrétní cesty, například
vzdálenost nebo průměrné hodnoty, vyberte možnost
Vynulovat data trasy.
• Chcete-li vymazat všechny trasové body, vyberte možnost
Odstr. všechny tras. body.
• Chcete-li vymazat data od zahájení současné aktivity,
vyberte možnost Vymazat aktuální aktivitu.
POZNÁMKA: Zařízení bude data pro danou aktivitu i
nadále nahrávat.
• Chcete-li pouze obnovit nastavení aktuálního profilu
aktivity na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost
Smazat nast. pr..
Přizpůsobení zařízení
• Chcete-li obnovit veškerá nastavení a profily zařízení na
výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost Smazat všech.
nast..
POZNÁMKA: Smazáním všech nastavení dojde
k odstranění všech aktivit hledání pokladů ze zařízení.
Neodstraní se tím uložená uživatelská data, jako jsou
prošlé trasy a trasové body.
• Chcete-li odstranit veškerá uložená uživatelská data a
obnovit všechna nastavení zařízení na výchozí tovární
hodnoty, vyberte možnost Odstranit vše.
POZNÁMKA: Odstraněním všech nastavení dojde ke
smazání vašich osobních údajů, historie a uložených
uživatelských dat včetně prošlých tras a trasových bodů.
Obnovení výchozích nastavení stránky
1 Otevřete stránku, pro kterou budete obnovovat nastavení.
2 Vyberte možnost MENU > Obn.vých.hodnoty.
Informace o zařízení
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express™
(www.garmin.com/express). Na smartphonu si můžete
nainstalovat aplikaci Garmin Explore a nahrávat své trasové
body, trasy, prošlé trasy a aktivity.
Služba Garmin Express poskytuje snadný přístup k následujícím
službám pro zařízení Garmin:
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace mapy
• Registrace produktu
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
2 Provlékněte druhý konec šňůrky smyčkou a zatažením
utáhněte.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti
a koncovky.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Zařízení je odolné proti vodě podle normy IEC 60529 IPX7.
Dokáže odolat náhodnému ponoření do vody v hloubce 1 metr
po dobu 30 minut. Delší vystavení působení vody za těchto
podmínek může zařízení poškodit. Pokud by vám zařízení
spadlo do vody, je nezbytné ho před používáním a nabíjením
otřít do sucha a vysoušečem vysušit jeho vnitřní součásti.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované nebo slané
vody, opláchněte je důkladně čistou vodou.
Čištění zařízení
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Správa dat
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
Připnutí karabinové svorky
1 Uložte karabinovou svorku À do drážek na upevňovací
sponě Á umístěné na zařízení.
®
®
Typy souborů
Přenosné zařízení podporuje následující typy souborů:
• Soubory z Garmin Explore.
• Soubory tras, prošlých tras a trasových bodů ve formátu
GPX.
• Soubory s poklady ve formátu GPX (Stahování pokladů
pomocí počítače, strana 9).
• Soubory fotografií ve formátu JPEG.
• Soubory uživatelských bodů zájmů GPI z aplikace Garmin
POI Loader. Přejděte na adresu www.garmin.com/products
/poiloader.
• Soubory ve formátu FIT pro export do Garmin Connect.
Instalace paměťové karty
2 Posunujte karabinovou svorku nahoru, dokud nebude
zajištěna.
Odepnutí karabinové svorky
Zvedněte dolní část karabinové svorky a vysuňte ji
z upevňovací spony.
Připojení šňůrky na zápěstí
1 Vložte smyčku šňůrky na zápěstí do otvoru slotu na zařízení.
Informace o zařízení
VAROVÁNÍ
K vyjmutí vyměnitelných baterií nepoužívejte ostré předměty.
Můžete instalovat paměťovou kartu microSD do přenosného
zařízení jako doplňkové úložiště nebo pro nahrání předem
uložených map.
1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte
kryt.
2 Vyjměte baterie.
3 Držák karty posuňte À směrem a zvedněte jej.
4 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly
dolů.
15
5 Zavřete držák karet.
6 Posuňte držák karty směrem a tím ho zajistěte.
7 Umístěte zpět baterie a kryt přihrádky na baterie.
Připojení zařízení k počítači
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu USB.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
3 Zasuňte velkou koncovku kabelu USB do portu USB
v počítači.
Zařízení a paměťová karta (volitelná) se objeví jako
vyměnitelné jednotky ve složce Tento počítač v počítačích se
systémem Windows a jako připojené svazky v počítačích se
systémem Mac.
Přenos souborů do zařízení
1 Připojte zařízení k počítači.
2
3
4
5
6
7
U počítačů se systémem Windows se zařízení zobrazí jako
vyměnitelný disk nebo přenosné zařízení a paměťová karta
se může zobrazit jako druhý vyměnitelný disk. U počítačů
Mac se zařízení a paměťová karta zobrazí jako připojené
svazky.
POZNÁMKA: Některé počítače s více síťovými jednotkami
nemusí zobrazit jednotky zařízení správně. Informace o
mapování jednotky naleznete v dokumentaci k operačnímu
systému.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Otevřete přenosné zařízení, jednotku nebo svazek pro
zařízení nebo paměťovou kartu.
Procházením vyhledejte složku.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Soubor se objeví v seznamu souborů v paměti zařízení nebo
na paměťové kartě.
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
POZNÁMKA: Jestliže používáte počítač Apple, je nutné
k úplnému odstranění souborů vyprázdnit složku Trash.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
16
Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači Apple vyberte zařízení a poté možnost File >
Eject.
Odpojte
kabel od svého počítače.
2
Technické údaje
Typ baterie
Dvě baterie AA (1,5 V nebo nižší
alkalické, NiMH nebo lithiové) nebo
volitelné baterie NiMH
Výdrž baterie
Až 16 hodin
Až 170 hodin v režimu Expedice
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
Rozsah provozních teplot
-20 až 45 °C (-4 až 113 °F)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Bezpečná vzdálenost od
kompasu
17,5 cm (7 palců)
Bezdrátová frekvence/
protokol
Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při 14,9 dBm
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Zobrazení elektronického štítku
s informacemi o předpisech a údaji o kompatibilitě
Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě.
Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech,
například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo
regionální označení shody, a také příslušné licenční informace
a údaje o produktu.
1 Vyberte možnost Nastavení.
2 Vyberte možnost Informace.
Dodatek
Datová pole
Některá datová pole vyžadují vaši navigaci nebo bezdrátové
příslušenství, aby mohla zobrazovat data.
Aktuální okruh: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Barometr: Kalibrovaný aktuální tlak.
Čas cesty: Průběžný celkový čas strávený a nestrávený
pohybem od posledního vynulování.
Čas do cíle: Odhadovaný zbývající čas k dosažení destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas k příš. bodu: Odhadovaná doba potřebná k dosažení
dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
Časovač alarmu: Aktuální čas odpočítávače času.
Časovač stopek: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.
Čas pos. okruhu: Čas změřený stopkami pro poslední
dokončený okruh.
Celkový okruh: Čas změřený stopkami pro všechny dokončené
okruhy.
Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu
během aktivity nebo od posledního vynulování.
Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu
během aktivity nebo od posledního vynulování.
Dodatek
Datum: Aktuální den, měsíc a rok.
Délka okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Délka posl okruhu: Ujetá vzdálenost pro poslední dokončený
okruh.
Doba cesty – pohyb: Průběžný čas strávený pohybem od
posledního vynulování.
Doba cesty – zastávky: Průběžný čas nestrávený pohybem od
posledního vynulování.
Do kurzu: Směr, kterým se musíte pohybovat, abyste se vrátili
na trasu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Hloubka: Hloubka vody. Zařízení musí být připojeno k zařízení
NMEA 0183, které dokáže zjistit hloubku vody.
Hodiny: Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo a letní čas).
Kadence: Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo
možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno
k příslušenství pro sledování kadence.
Kadence okruhu: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální okruh.
Kadence pos okruhu: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
poslední dokončený okruh.
Kalorie (kcal): Celkový počet spálených kalorií.
Klouzavost: Poměr uražené vzdálenosti ve vodorovném směru
a změny převýšení.
Klouzavost do cíle: Klouzavost pro trasu, kterou je potřebné
absolvovat z vaší současné pozice do cílové nadmořské
výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Kurz: Směr z vaší počáteční polohy k cílovému bodu. Trasa
může být zobrazena jako plánovaná nebo nastavená trasa.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Max. nadmořská výška: Nejvyšší dosažená nadmořská výška
od posledního vynulování.
Max. teplota za 24 h: Maximální teplota zaznamenaná během
posledních 24 hodin z kompatibilního snímače teploty.
Maximální rychlost: Nejvyšší dosažená rychlost od posledního
vynulování.
Maximální sestup: Maximální rychlost sestupu v metrech za
minutu nebo stopách za minutu od posledního vynulování.
Maximální výstup: Maximální rychlost stoupání ve stopách za
minutu nebo v metrech za minutu od posledního vynulování.
Mimo trasu: Vzdálenost doleva nebo doprava, o kterou jste se
odchýlili od původní dráhy cesty. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
Min. nadmořská výška: Nejnižší dosažená nadmořská výška
od posledního vynulování.
Min. teplota za 24 h: Minimální teplota zaznamenaná během
posledních 24 hodin z kompatibilního snímače teploty.
Nadm. výška nad zemí: Nadmořská výška vaší aktuální polohy
nad úrovní terénu.
Nadmoř. výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.
N výška GPS: Nadmořská výška vaší aktuální polohy pomocí
zařízení GPS.
Odbočení: Směr další odbočky na trase. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
Odbočit: Úhel rozdílu (ve stupních) mezi směrem k cíli a vaším
současným kurzem. L znamená otočit doleva. P znamená
otočit doprava. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Odh. čas v MC: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do
dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného
trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
®
Dodatek
Odhadovaný čas v cíli: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte
do cílové destinace (upravená pro místní čas dané
destinace). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Okolní tlak: Nekalibrovaný okolní tlak.
Okruhy: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
Poč. km cesty: Průběžná vzdálenost uražená od posledního
vynulování.
Počítadlo kilometrů: Průběžná uražená vzdálenost pro
všechny cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud
vynulujete data cesty.
Poloha (šířka/délka): Aktuální pozice dle zeměpisné délky
a šířky bez ohledu na vybrané nastavení formátu souřadnic.
Poloha (vybraná): Aktuální pozice používající vybrané
nastavení formátu souřadnic.
Přesnost GPS: Mezní odchylka pro určení přesné polohy.
Poloha GPS je například určena s přesností ±3,65 m
(12 stop).
Procento ST pro okruh: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální okruh.
Prům. rych. pohybu: Průměrná rychlost při pohybu od
posledního vynulování.
Průměrná kadence: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální aktivitu.
Průměrná rychlost: Průměrná rychlost při pohybu a při
zastavení od posledního vynulování.
Průměrný okruh: Průměrný čas okruhu pro aktuální aktivitu.
Průměrný sestup: Průměrné převýšení při sestupu od
posledního vynulování.
Průměrný ST: Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.
Průměrný výstup: Průměrné převýšení při výstupu od
posledního vynulování.
Prům ST %max: Průměrné procento maximálního srdečního
tepu pro aktuální aktivitu.
Rychl. posl. okr.: Průměrná rychlost pro poslední dokončený
okruh.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlostní limit: Nahlášený rychlostní limit pro danou silnici.
Není k dispozici na všech mapách a ve všech oblastech.
Vždy je potřeba se řídit skutečnými rychlostními limity podle
aktuálně platného dopravního značení v daném úseku.
Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.
Rychlost přiblížení: Rychlost, kterou se blížíte po trase
k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Sestup pro okruh: Převýšení při sestupu pro aktuální okruh.
Sestup pro p.o.: Převýšení při sestupu pro poslední dokončený
okruh.
Síla signálu GPS: Síla satelitního signálu GPS.
Směr jízdy: Směr, kterým se pohybujete.
Směr k cíli: Směr z vaší současné polohy k cílovému bodu. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Směr kompasu: Směr, kterým se pohybujete, podle kompasu.
Směr pohybu GPS: Směr, kterým se pohybujete, podle zařízení
GPS.
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
Srdeční tep – %Max.: Procento maximálního srdečního tepu.
ST okruhu: Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.
ST pos. okruhu: Průměrný srdeční tep pro poslední dokončený
okruh.
17
Stupeň: Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu
(vzdálenost). Například, vystoupáte-li 3 m (10 stop) na
každých uražených 60 m (200 stop), bude sklon 5 %.
Teplota: Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje
snímač teploty. Zařízení musí být připojeno k snímači
tempe™, aby se zobrazila tato data.
Teplota vody: Teplota vody. Zařízení musí být připojeno
k zařízení NMEA 0183, které dokáže zjistit teplotu vody.
Trasový bod v cíli: Poslední bod na trase k cíli. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Trasový bod v příštím: Další bod na trase. Aby se zobrazila
tato data, musí probíhat navigace.
Ukazatel: Šipka ukazuje ve směru dalšího trasového bodu nebo
odbočky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Umístění cíle: Pozice cílové destinace. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
Uplynulý čas aktivity: Celkový zaznamenaný čas. Například,
pokud spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na
5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte
20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.
Úroveň nabití baterie: Zbývající energie baterie.
Vert. rychlost do cíle: Rychlost, jakou vystupujete nebo
sestupujete do předem určené nadmořské výšky. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vert. vzd. do cíle: Převýšení mezi aktuální pozicí a cílovou
destinací. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Vert. vzd. k př. b.: Převýšení mezi aktuální pozicí a dalším
trasovým bodem na trase. Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
Vertikální rychlost: Rychlost stoupání a sestupu v čase.
Východ slunce: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Výstup/okruh: Převýšení při výstupu pro aktuální okruh.
Výstup pro p.o.: Převýšení při výstupu pro poslední dokončený
okruh.
Vzdál. k příští: Zbývající vzdálenost k dalšímu trasovému bodu
na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vzdálenost k cíli: Zbývající vzdálenost do cílové destinace. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vzdálenost v aktivitě: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou
trasu nebo aktivitu.
Žádná: Toto je prázdné datové pole.
Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Zóna srdečního tepu: Zóna výkonu vašeho aktuálního
srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny vycházejí z vašeho
uživatelského profilu a maximálního srdečního tepu (220
minus váš věk).
Další informace
Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce
Garmin.
• Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články
a aktualizace softwaru.
• Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého
prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a
náhradních dílech.
tempe
tempe je ANT+ bezdrátový snímač teploty. Snímač můžete
připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude
vystaven okolnímu vzduchu, takže bude poskytovat konzistentní
zdroj přesných údajů o teplotě. Musíte spárovat tempe se
zařízením, aby mohly být zobrazeny údaje o teplotě z tempe.
Tipy pro párování ANT+ příslušenství s vaším
zařízením Garmin
• Ověřte, zda je ANT+ příslušenství kompatibilní s vaším
zařízením Garmin.
• Před spárováním ANT+ příslušenství s vaším zařízením
Garmin se přesuňte do vzdálenosti minimálně 10 m
(32,9 stop) od jiného ANT+ příslušenství.
• Umístěte zařízení Garmin v dosahu 3 m (10 stop) ANT+
příslušenství.
• Po prvním spárování vaše zařízení Garmin automaticky
rozpozná ANT+ příslušenství pokaždé, když je aktivováno.
Tento proces proběhne automaticky po zapnutí zařízení
Garmin a trvá pouze několik sekund, pokud je příslušenství
aktivováno a pracuje správně.
• Po spárování přijímá vaše zařízení Garmin data pouze
z tohoto příslušenství, takže se můžete pohybovat v blízkosti
jiného příslušenství.
Odstranění problémů
Restartování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
restartovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani
nastavení.
1 Vyjměte baterie.
2 Nainstalujte baterie zpět.
Rozsahy srdečního tepu
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své
kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 18) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50–60 %
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
2
60–70 %
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
Volitelné příslušenství
Volitelné příslušenství, jako například držáky, mapy,
příslušenství typu fitness a náhradní díly, můžete objednat na
webu na adrese http://buy.garmin.com nebo od prodejce
společnosti Garmin.
18
Dodatek
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Výhody
3
70–80 %
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
4
80–90 %
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné,
kapacita a hranice,
intenzivní dýchání
zvýšená rychlost
5
90–100 %
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po delší vytrvalost, zvýšená
dobu, namáhavé
výkonnost
dýchání
Dodatek
19
Rejstřík
M
adresy, hledání 7
aktivity 6, 7
alarmy
hodiny 8
námořní 14
varovné body 5, 10, 11
ANT+ snímače, párování 18
aplikace 7, 8
Auto Lap 13
mapy 6
aktualizace 15
měření vzdálenosti 3
nákup 7
nastavení 3
navigace 2, 4, 6
orientace 2
přiblížení nebo oddálení 3
Snímky BirdsEye 9
volitelné 7
měrné jednotky 14
měření vzdálenosti 3
B
N
A
baterie 1, 15
instalace 1
maximalizace 1, 12
nabíjení 2
skladování 1
C
City Navigator 7
Connect IQ 8
Č
časové zóny 14
časy pro lov a rybolov 8
časy východu a západu Slunce 8
čištění zařízení 15
D
Dálkové ovládání inReach 8, 11
Dálkové ovládání VIRB 8, 11
data
přenos 8, 16
sdílení 7
ukládání 8
datová pole 8, 12, 16
doplňky 8
F
fitness 13
formát souřadnic 14
G
Garmin Connect 7
Garmin Explore 15
Garmin Express 15
aktualizace softwaru 15
GLONASS 12
GPS 8, 11, 12
nastavení 12
stránka satelitů 11
GroupTrack 8
H
historie, odeslání do počítače 8
hlavní menu 2
přizpůsobení 14
CH
chirp 10, 13
I
informace o trase, zobrazení 4
J
jas 2
K
kalendář 8
kalibrace, výškoměr 4
kalkulačka 8
karabinová svorka 15
kompas 3
kalibrace 3
nastavení 3
navigace 4
kurzy, ukazatel 3
L
LiveTrack 8
20
nabíjení 2
nadmořská výška 4
graf 6
nahrávání 6
námořní
nastavení 13
nastavení výstrah 14
nastavení 3, 4, 12–14
nahrávání 6
zařízení 13
nastavení času 14
nastavení displeje 12
nastavení systému 12
navigace 3, 4
kompas 4
zastavení 5
Snímače ANT+ 13
Snímače Bluetooth 13
Snímky BirdsEye 8
software, aktualizace 15
soubory, přenos 9, 15, 16
srdeční tep
rozsahy 18
zóny 18
stahování, poklady 9
stopky 8
stránka satelitů 11
svítilna 8, 11
Š
šňůrka na zápěstí 15
T
obrazovka
jas 2
nastavení 12
odstranění, všechna uživatelská data 16
odstranění problémů 14, 18
oznámení 7, 8
technické údaje 16
Technologie Bluetooth 7, 13
tempe 18
teplota 18
tlačítka 1, 2
uzamčení 2
tóny 13
TracBack 6
trasové body 5
navigace 5
odstranění 5
projekce 5
uložení 5
úprava 5
trasový počítač 4
trasy 5, 6
nastavení 13
navigace 5
odstranění 6
úprava 5, 6
vytvoření 5
zobrazení na mapě 6
P
U
palubní desky 4
paměťová karta 15
paměťová karta microSD. Viz paměťová karta
párování
ANT+ snímače 18
smartphone 7
snímače 13
plánovač cesty. Viz trasy
počítač, připojení 16
podsvícení 1, 2, 12
poklady 8–10, 15
nastavení 13
navigace k 10
stahování 9
polohy
uložení 5
úprava 5
profily 8, 11, 14
prošlé trasy 6, 7
navigace 6
přenos
prošlé trasy 11
soubory 9, 11, 15
příslušenství 13, 18
přizpůsobení zařízení 12, 14
varovné alarmy 5, 8, 10, 11
výpočet plochy 8, 11
výškoměr 4
kalibrace 4
O
ukládání dat 8, 16
USB 12
konektor 1
odpojení 16
přenos souborů 15
režim velkokapacitního paměťového
zařízení 15
uzamčení, tlačítka 2
uživatelská data, odstranění 16
V
W
WAAS 12
Wi‑Fi 7
připojení 8, 13
Z
Zadej směr a jdi 3
zapínací tlačítko 2
R
registrace produktu 10
registrace zařízení 9
resetování zařízení 14
S
satelitní signály 8, 11
příjem 2
sdílení dat 7, 8, 11
schránky s poklady 10
smartphone 8, 11
aplikace 7
párování 7
snímače ANT+, párování 13
Rejstřík
support.garmin.com
Srpen 2018
190-02336-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising