Garmin | Montana® 610 | User manual | Garmin Montana® 610 Brukerveiledning

Garmin Montana® 610 Brukerveiledning
Montana 610/680
®
Brukerveiledning
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, Auto Lap , BlueChart , City Navigator , Montana og TracBack er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land.
ANT+ , BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, HomePort™ og tempe™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig
tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Mac er et registrert varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. microSD™ og microSDHClogoen er varemerker for SD-3C, LLC. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og programmer på www.thisisant.com/directory.
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Batteriinformasjon ....................................................................... 1
Komme i gang................................................................. 1
Sette inn batteripakken ............................................................... 1
Lade batteripakken ..................................................................... 1
Sette inn AA-batterier ................................................................. 1
Slå på enheten ............................................................................2
Hovedmeny ............................................................................ 2
Bruke berøringsskjermen ....................................................... 2
Låse berøringsskjermen ........................................................ 2
Låse opp berøringsskjermen ................................................. 2
Registrere enheten ..................................................................... 2
Justere lysstyrken på bakgrunnslyset ......................................... 2
Innhente satellittsignaler og registrere et spor ............................ 2
Veipunkter....................................................................... 2
Opprette et veipunkt ................................................................... 2
Merke et veipunkt ved hjelp av kartet ......................................... 2
Finne et veipunkt ........................................................................ 2
Redigere et veipunkt ................................................................... 3
Slette et veipunkt ........................................................................ 3
Forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon ......................... 3
Prosjektere et veipunkt ............................................................... 3
Spor................................................................................. 3
Registrere en sporlogg ............................................................... 3
Endre den gjeldende sporfargen ................................................ 3
Lagre det gjeldende sporet ......................................................... 3
Velge et utdataformat for lagrede spor ....................................... 3
Navigere ved hjelp av TracBack® .............................................. 3
Slette det gjeldende sporet ......................................................... 3
Vise sporingsinformasjon ............................................................ 3
Lagre en posisjon på et spor ...................................................... 3
Vise lagrede spor på kartet ......................................................... 3
Arkiverte spor .............................................................................. 4
Arkivere spor automatisk ....................................................... 4
Arkivere spor manuelt ............................................................ 4
Slette et spor ............................................................................... 4
Navigasjon...................................................................... 4
Hvor skal du?-menyen ................................................................ 4
Navigere til en destinasjon .......................................................... 4
Finne en posisjon etter navn ...................................................... 4
Finne en posisjon nær en annen posisjon .................................. 4
Finne en adresse ........................................................................ 4
Markere og starte navigasjon til en MOB-posisjon (Mann over
bord) ........................................................................................... 4
Stoppe navigasjonen .................................................................. 4
Navigere med Sight 'N Go .......................................................... 4
Navigere med kartet ................................................................... 4
Navigere en kjørerute ............................................................ 4
Valgfrie kart ............................................................................ 5
BirdsEye-bilder ....................................................................... 5
3D-kartvisning ........................................................................ 5
Navigere med kompasset ........................................................... 5
Kalibrere kompasset .............................................................. 5
Kursmarkør ............................................................................ 5
Stigningsplott .............................................................................. 5
Navigere til et punkt på plottet ............................................... 5
Endre plottype ........................................................................ 5
Nullstille stigningsplottet ......................................................... 5
Kalibrere den barometriske høydemåleren ............................ 5
Tripcomputer ............................................................................... 6
Tilbakestille tripcomputeren ................................................... 6
Ruter ........................................................................................... 6
Innholdsfortegnelse
Opprette en rute ..................................................................... 6
Endre et rutenavn .................................................................. 6
Redigere en rute .................................................................... 6
Vise en rute på kartet ............................................................. 6
Slette en rute .......................................................................... 6
Vise aktiv rute ........................................................................ 6
Reversere en rute .................................................................. 6
Garmin Adventures ..................................................................... 6
Opprette et utendørseventyr .................................................. 6
Starte et utendørseventyr ...................................................... 6
Kamera og bilder............................................................ 6
Ta et bilde ................................................................................... 6
Juster kameralysmodusen .......................................................... 6
Vise bilder ................................................................................... 7
Vise en bildefremvisning ........................................................ 7
Sortere bilder ......................................................................... 7
Vise posisjonen til et bilde ...................................................... 7
Navigere til et bilde ................................................................ 7
Angi et bilde som bakgrunnsbilde .......................................... 7
Slette et bilde ......................................................................... 7
Geocacher ....................................................................... 7
Laste ned geocacher .................................................................. 7
Filtrere listen over geocacher ..................................................... 7
Opprette og lagre et geocache-filter ...................................... 7
Redigere et egendefinert geocache-filter ............................... 7
Navigere til en geocache ............................................................ 7
Logge forsøk ............................................................................... 7
chirp™ ........................................................................................ 7
Aktivere chirp-søk .................................................................. 7
Finne en geocache med en chirp .......................................... 7
Bruksområder ................................................................. 8
Sende og motta data trådløst ..................................................... 8
Angi en nærhetsalarm ................................................................ 8
Beregne størrelsen på et område ............................................... 8
Bruke kalkulatoren ...................................................................... 8
Vise kalenderen og almanakkene .............................................. 8
Stille inn en alarm ....................................................................... 8
Starte nedtellingstidtakeren ........................................................ 8
Åpne stoppeklokken ................................................................... 8
Satellittsiden ............................................................................... 8
Endre satellittvisningen .......................................................... 8
Slå av GPS ............................................................................ 8
Simulere en posisjon .............................................................. 8
Sensorer med ANT+ ....................................................... 8
Pare sensorer med ANT+ ........................................................... 8
Tips for å pare tilbehør av typen ANT+ med enheter fra
Garmin ................................................................................... 8
tempe .......................................................................................... 9
Vise tempe data .......................................................................... 9
Vise pulsdata .............................................................................. 9
Tilpasse enheten............................................................ 9
Aktivitetsprofiler .......................................................................... 9
Velge en profil ........................................................................ 9
Opprette en egendefinert profil .............................................. 9
Endre et profilnavn ................................................................. 9
Slette en profil ........................................................................ 9
Tilpasse hovedmenyen ............................................................... 9
Opprette en snarvei .................................................................... 9
Legge til en snarvei på hovedmenyen ........................................ 9
Tilpassede datafelter og dashbord ............................................. 9
Aktivere kartdatafelter ............................................................ 9
Tilpasse datafeltene ............................................................... 9
Tilpasse dashbord .................................................................. 9
Endre måleenhetene ................................................................ 10
i
Låse skjermretningen ............................................................... 10
Justere tidsavbruddet for bakgrunnslys .................................... 10
Slå på sparemodus for batteri .................................................. 10
Justere volumet ........................................................................ 10
Systeminnstillinger .................................................................... 10
GPS og GLONASS .............................................................. 10
Innstillinger for serielt grensesnitt ........................................ 10
Tilpasse av/på-knappen ........................................................... 10
Skjerminnstillinger ..................................................................... 10
Innstillinger for utseende .......................................................... 10
Kartinnstillinger ......................................................................... 10
Avanserte kartinnstillinger .................................................... 11
Kamerainnstillinger ................................................................... 11
Sporinnstillinger ........................................................................ 11
Tidsinnstillinger ......................................................................... 11
Innstillinger for posisjonsformat ................................................ 11
Innstillinger for retning .............................................................. 11
Innstillinger for høydemåleren .................................................. 11
Innstillinger for geocaching ....................................................... 11
Rutinginnstillinger ..................................................................... 12
Treningsinnstillinger .................................................................. 12
Konfigurere brukerprofilen ................................................... 12
Om permanente idrettsutøvere ....................................... 12
Om pulssoner ....................................................................... 12
Treningsmål .................................................................... 12
Angi pulssoner ................................................................ 12
Løpe eller sykle med enheten .............................................. 12
Maritime innstillinger ................................................................. 12
Konfigurere maritime alarmer .............................................. 13
Angi enhetstoner .......................................................................13
Tilbakestille data ....................................................................... 13
Gjenopprette standardverdier for bestemte nnstillinger ....... 13
Gjenopprette standardverdier for bestemte
sideinnstillinger .................................................................... 13
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger .................................... 13
Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar
stasjon eller et volum på datamaskinen ................................... 15
Enheten innhenter ikke satellittsignaler .................................... 15
Enheten lader ikke .................................................................... 15
Enheten går ikke inn i masselagringsmodus automatisk .......... 15
Skjermen reagerer ikke ............................................................. 15
Tillegg............................................................................ 15
Valgfritt tilbehør ......................................................................... 15
Datafelter .................................................................................. 15
Indeks ............................................................................ 18
Vedlikehold av enheten............................................... 13
Støtte og oppdateringer ............................................................ 13
Oppdatere programvaren ......................................................... 13
Ta vare på enheten .................................................................. 13
Rengjøre enheten ................................................................ 13
Rengjøre berøringsskjermen ............................................... 13
Nedsenkning i vann ............................................................. 13
Databehandling ........................................................................ 13
Filtyper ................................................................................. 13
Installere et minnekort .......................................................... 13
Koble enheten til datamaskinen ........................................... 14
Overføre filer til enheten ...................................................... 14
Sende filer til BaseCamp ..................................................... 14
Slette filer ............................................................................. 14
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 14
Nullstille enheten ...................................................................... 14
Fjerne batteriet .......................................................................... 14
Informasjon om enheten.............................................. 14
Spesifikasjoner ......................................................................... 14
Om batteriene ........................................................................... 15
Vise enhetsinformasjon ............................................................ 15
Få mer informasjon ................................................................... 15
Feilsøking...................................................................... 15
Hvordan vet jeg at enheten er i USB-masselagringsmodus? ... 15
Jeg må nullstille alle innstillinger tilbake til
fabrikkinnstillingene .................................................................. 15
Jeg trenger reservedeler eller tilbehør ...................................... 15
Jeg må kjøpe en ekstern GPS-antenne ................................... 15
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge ................................. 15
ii
Innholdsfortegnelse
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Oversikt over enheten
7 Tilpasse enheten (Tilpasse enheten, side 9).
8 Merke et veipunkt (Opprette et veipunkt, side 2).
9 Navigere til et bestemmelsessted (Navigere til en
destinasjon, side 4).
Sette inn batteripakken
1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å ta av dekselet.
2 Finn metallkontaktene på enden av litiumionbatteriet.
3 Sett inn batteriet i batterirommet med kontaktene først.
4 Trykk batteriet på plass.
5 Sett på batteridekselet igjen, og vri D-ringen med klokken.
Lade batteripakken
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Kameraobjektiv (bare 680 og 680t)
Av/på-tast
microSD-kortspor (under batteridekselet)
Strømkontakt for braketter (tilleggsutstyr)
Kontakt til stereohodetelefoner (under gummihette)
D-ring på batteridekselet
Mini-USB-port (under gummihette)
MCX-port til ekstern GPS-antenne (under gummihetten)
Batteriinformasjon
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar
enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten
unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som
følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Temperaturområdet for enheten kan være for høyt for enkelte
batterier. Alkaliske batterier kan sprekke ved høye temperaturer.
LES DETTE
Alkaliske batterier får betydelig mindre kapasitet når
temperaturen synker. Du bør derfor bruke lithiumbatterier når du
betjener enheten i minusgrader.
Enheten bruker den medfølgende lithiumionbatteripakken eller
tre AA-batterier.
Komme i gang
Når du bruker enheten for første gang, bør du fullføre følgende
oppgaver for å stille inn enheten og bli kjent med de
grunnleggende funksjonene.
1 Sette inn batteriene (Sette inn batteripakken, side 1).
2 Lade batteriene (Lade batteripakken, side 1).
3 Slå på enheten (Slå på enheten, side 2).
4 Registrere enheten garmin.com/express.
5 Justere lysstyrken for bakgrunnsbelysning (Justere lysstyrken
på bakgrunnslyset, side 2).
6 Innhente satellitter (Innhente satellittsignaler og registrere et
spor, side 2).
Innledning
LES DETTE
Tørk godt av mini-USB-porten, gummihetten og området rundt
før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På
denne måten kan du forhindre korrosjon.
Ikke prøv å bruke enheten til å lade et batteri som ikke er levert
av Garmin . Hvis du prøver å lade et batteri som ikke er levert av
Garmin, kan enheten bli ødelagt og garantien ugyldiggjøres.
®
Du må kanskje fjerne ekstra brakettilbehør før du kan koble den
rette kontakten på USB-kabelen til enheten.
MERK: Batteriet kan ikke lade når det er utenfor
temperaturområdet på 0 til 45 °C (32 til 113 °F).
Du kan lade batteriet via en vanlig veggkontakt eller en USBport på datamaskinen.
1 Fjern gummihetten À fra mini-USB-porten Á.
2 Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-porten.
3 Koble USB-kontakten til strømadapteren eller til USB-porten
på en datamaskin.
4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.
5 Lad batteriet helt opp.
Sette inn AA-batterier
I stedet for batteripakken (Sette inn batteripakken, side 1) kan
du bruke alkaliske batterier, NiMH-batterier eller lithiumbatterier
av typen AA. Dette er nyttig hvis du er ute i naturen og ikke kan
lade batteripakken. Det beste resultatet får du ved å bruke
NiMH-batterier eller lithiumbatterier.
MERK: Du bør ikke bruke vanlige alkaliske batterier mens du
bruker kamerafunksjonen.
1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å ta av dekselet.
2 Sett inn tre AA-batterier riktig vei.
1
Justere lysstyrken på bakgrunnslyset
3 Sett på batteridekselet igjen, og vri D-ringen med klokken.
Slå på enheten
Hold nede
.
Hovedmeny
À
Á
Â
Ã
Statuslinje
Gjeldende dato og klokkeslett
Programikoner
Innhente satellittsignaler og registrere et
spor
Du må innhente satellittsignaler før du kan bruke funksjonene
for GPS-navigasjon, for eksempel registrering av spor. Det kan
hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å innhente
satellittsignaler.
Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Hold nede .
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Når
blir grønn, har enheten innhentet satellittsignaler.
Dato og klokkeslett stilles automatisk etter GPS-posisjonen.
3 Gå omkring for å registrere et spor (Spor, side 3).
4 Velg et alternativ:
• Velg Kart for å vise sporet på kartet.
• Velg kompass for å vise kompasset og datafelter som
kan tilpasses.
• Velg Tripcomputer for å vise gjeldende hastighet,
avstand og annen nyttig statistikk.
Programskuff
Bruke berøringsskjermen
• Trykk på skjermen for å velge et element.
• Hvert valg på berøringsskjermen bør utføres som en separat
handling.
• Velg
for å åpne programskuffen for programmer og
konfigureringsverktøy.
• Velg eller fra programskuffen for å bla gjennom
programmer.
• Velg
for å gå tilbake til den forrige siden.
• Hold nede
for å gå tilbake til hovedmenyen.
• Velg
for å vise spesielle menyelementer for siden du viser.
• Velg
for å lagre endringene og lukke siden.
Låse berøringsskjermen
Du kan låse skjermen for å forhindre at du trykker på knapper på
skjermen utilsiktet.
Velg > .
Låse opp berøringsskjermen
Velg
> .
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til garmin.com/express.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
2
Utstrakt bruk av bakgrunnslys på skjermen kan redusere
batterilevetiden betraktelig. Du kan justere lysstyrken på
bakgrunnslyset for å maksimere batterilevetiden.
MERK: Lysstyrken på bakgrunnslyset kan være begrenset ved
lav batterikapasitet.
1 Velg .
2 Bruk glidebryteren til å justere nivået på bakgrunnslyset.
Enheten kan bli varm når innstillingen for bakgrunnslys er stilt
høyt.
Veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på
enheten. Ved hjelp av veipunkter kan du merke av hvor du er,
hvor du skal, eller hvor du har vært. Du kan legge til informasjon
om posisjonen, for eksempel navn, høyde og dybde.
Opprette et veipunkt
Du kan lagre gjeldende posisjon som et veipunkt.
1 Velg Merk veipunkt.
2 Velg eventuelt Rediger for å endre navn eller andre
veipunktdata.
3 Velg Lagre.
Merke et veipunkt ved hjelp av kartet
1
2
3
4
Velg Kart.
Velg en posisjon på kartet.
Velg informasjonslinjen øverst i skjermbildet.
Velg > OK.
Finne et veipunkt
1
2
3
4
Velg Veipunktstyrer.
Velg et veipunkt på listen.
Velg eventuelt
for å begrense søket.
Velg et alternativ:
• Velg Stav søk for å søke ved hjelp av navnet på
veipunktet.
• Velg Velg symbol for å søke ved hjelp av symbolet på
veipunktet.
Veipunkter
• Velg Søk nær for å søke i nærheten av et veipunkt du
nylig har funnet, et annet veipunkt, gjeldende posisjon
eller et punkt på kartet.
• Velg Sorter for å vise listen over veipunkter basert på
kortest avstand eller alfabetisk rekkefølge.
Redigere et veipunkt
Du må opprette et veipunkt før du kan redigere det.
1 Velg Veipunktstyrer.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg elementet som skal redigeres, for eksempel navnet.
4 Angi den nye informasjonen, og velg .
• Velg
Endre den gjeldende sporfargen
1 Velg Gjeldende spor >
2 Velg en farge.
Forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon
Du kan finjustere posisjonen til et veipunkt for å oppnå bedre
nøyaktighet. Når du beregner gjennomsnittet, gjør enheten flere
avlesninger av samme posisjon og bruker gjennomsnittsverdien
for å gi bedre nøyaktighet.
1 Velg Veipunktstyrer.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg > Gjennomsnittsposisjon.
4 Flytt til veipunktposisjonen.
5 Velg Start.
6 Følg instruksjonene på skjermen.
7 Når statuslinjen for eksempelsikkerhet når 100 %, velger du
Lagre.
Du får best resultat hvis du samler fire til åtte eksempler for
veipunktet og venter minst 90 minutter mellom eksemplene.
Prosjektere et veipunkt
Du kan opprette en ny posisjon ved å prosjektere avstanden og
retningen fra en merket posisjon til en ny posisjon.
1 Velg Veipunktstyrer.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg > Projekter veipunkt.
4 Angi retningen, og velg .
5 Velg en måleenhet.
6 Angi avstanden, og velg .
7 Velg Lagre.
1 Velg Gjeldende spor >
2 Velg et alternativ:
Registrere en sporlogg
Når en enhet er på og mottar et GPS-signal, registrerer den som
standard en sporlogg automatisk. Du kan starte og sette
sporregistreringen på pause manuelt.
1 Gå omkring for å registrere et spor.
2 Velg Gjeldende spor > .
3 Velg et alternativ:
• Velg for å sette sporregistreringen på pause.
Spor
.
• Velg for å lagre hele sporet.
• Velg
> Lagre del, og velg en del av sporet.
Det gjeldende sporet lagres ved hjelp av utdataformatet som
er standard eller et utdataformat du har konfigurert tidligere.
(Velge et utdataformat for lagrede spor, side 3).
Velge et utdataformat for lagrede spor
1 Velg Gjeldende spor >
>
> Sporoppsett >
Utdataformat.
2 Velg et alternativ:
• Velg Spor (FIT) hvis du vil lagre treningsinformasjon
sammen med sporet.
• Velg Spor (GPX) hvis du bare vil lagre sporinformasjon i
et format med bredere kompatibilitet.
• Velg Begge (GPX/FIT) hvis du vil lagre i begge
utdataformatene.
Navigere ved hjelp av TracBack
®
Du kan navigere tilbake til begynnelsen av sporet når du
navigerer. Dette kan være nyttig når du skal finne veien tilbake
til leiren eller til starten av stien.
1 Velg Gjeldende spor > > TracBack.
Kartet viser ruten med en magentafarget linje, startpunktet og
sluttpunktet.
2 Naviger ved hjelp av kartet eller kompasset.
Slette det gjeldende sporet
Velg
> Gjeldende spor >
> Tøm.
Vise sporingsinformasjon
1 Velg Sporstyrer.
2 Velg et spor.
3 Velg et alternativ:
• Velg
for å vise høydeplottet (Stigningsplott, side 5) til
sporet.
• Velg for å vise datafelter og alternativer for sporet.
TIPS: Du kan velge for å arkivere sporet.
• Velg
for å vise sporet på kartet.
TIPS: Du kan velge informasjonslinjen øverst i
kartskjermbildet for å vise flere detaljer om sporet.
Spor
Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen
inneholder informasjon om punkter langs den registrerte banen,
blant annet klokkeslett, posisjon og høyde for hvert punkt.
> Farge.
Lagre det gjeldende sporet
Slette et veipunkt
> Veipunktstyrer.
1 Velg
2 Velg et veipunkt.
3 Velg > Slett > Ja.
for å starte sporregistreringen.
Lagre en posisjon på et spor
1
2
3
4
5
Velg Sporstyrer.
Velg et spor.
Velg .
Velg en posisjon på sporet.
Velg informasjonslinjen øverst i skjermbildet.
Informasjon om posisjonen vises.
6 Velg > OK.
Vise lagrede spor på kartet
Du kan vise ett eller flere lagrede spor på kartet.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Velg Sporstyrer.
Velg et spor.
Velg .
Velg Farge, og deretter en farge for sporlinjen på kartet.
Velg Vis på kart.
På vises på Vis på kart-alternativet.
Velg .
Velg et annet spor, og gjenta trinnene 3-6 (valgfritt).
Velg , og lukk programskuffen.
Velg Kart på hovedmenyen.
De valgte sporene vises på kartet.
Arkiverte spor
Det er mulig å lagre 200 spor med 10 000 sporpunkter på hvert
spor. Hvis du overskrider disse begrensningene, vil det kanskje
ikke være tilstrekkelig med plass i minnet for den gjeldende
sporregistreringen. Arkivering frigjør plass for den gjeldende
sporregistreringen, og arkiverte spor blir lagret på en annen
plassering på stasjonen. Antallet arkiverte spor du kan lagre
begrenses bare av størrelsen på stasjonen. Du kan overføre
arkiverte spor fra enheten din til en datamaskin for lagring og
visning ved hjelp av Garmin BaseCamp™.
Du kan arkivere lagrede spor manuelt. Du kan i tillegg opprette
arkiverte spor fra den gjeldende sporloggen etter en fast
tidsplan, eller når sporloggen er full.
Arkivere spor automatisk
Du kan arkivere spor etter en fast tidsplan for å spare plass i
minnet.
1 Velg Oppsett > Spor > Avansert oppsett > Automatisk
arkivering.
2 Velg Når det er fullt, Daglig eller Ukentlig.
Arkivere spor manuelt
Du kan arkivere lagrede spor manuelt.
1 Velg Sporstyrer.
2 Velg et lagret spor.
3 Velg > .
Dette sporet flytter seg fra listen over lagrede spor til listen
over arkiverte spor.
Slette et spor
1 Velg Sporstyrer.
2 Velg et spor.
3 Velg > Slett.
Hvor skal du?-menyen
Du kan bruke Hvor skal du?-menyen til å finne et
bestemmelsessted å navigere til. Ikke alle Hvor skal du?kategorier er tilgjengelige for alle områder og kart.
Navigere til en destinasjon
Velg Hvor skal du?.
Velg en kategori.
Velg en destinasjon.
Velg Start.
Ruten vises som en magentafarget linje på kartet.
5 Naviger ved hjelp av kartet (Navigere med kartet, side 4)
eller kompasset (Navigere med kompasset, side 5).
4
1 Velg Hvor skal du? > Veipunkter >
2 Angi navnet eller deler av navnet.
3 Velg .
> Stav søk.
Finne en posisjon nær en annen posisjon
1 Velg Hvor skal du? >
2 Velg et alternativ.
3 Velg en posisjon.
> Søk nær.
Finne en adresse
Du kan bruke valgfrie City Navigator kart til å søke etter
adresser.
1 Velg Hvor skal du? > Adresser.
2 Velg eventuelt land eller delstat.
3 Angi by eller postnummer.
MERK: Ikke alle kartdata støtter postnummersøk.
4 Velg byen.
5 Angi husnummeret.
6 Angi gaten.
®
Markere og starte navigasjon til en MOBposisjon (Mann over bord)
Du kan lagre en MOB-posisjon (Mann over bord) og automatisk
begynne å navigere til den.
1 Velg Mann over bord > Start.
Kartet åpnes og viser en rute til MOB-posisjonen.
Standardutseendet for ruten er en magentafarget linje.
2 Naviger ved hjelp av kartet (Navigere med kartet, side 4)
eller kompasset (Navigere med kompasset, side 5).
Stoppe navigasjonen
Gå til kartet eller kompasset, og velg
navigasjon.
> Stopp
Navigere med Sight 'N Go
Du kan peke enheten mot et objekt i det fjerne, låse retningen
og navigere til objektet.
1 Velg Sight 'N Go.
2 Pek med enheten mot et objekt.
3 Velg Lås retning > Angi kurs.
4 Naviger ved hjelp av kompasset.
Navigere med kartet
Navigasjon
1
2
3
4
Finne en posisjon etter navn
1 Begynn å navigere til et bestemmelsessted (Navigere til en
destinasjon, side 4).
2 Velg Kart.
En blå trekant viser din posisjon på kartet. Når du forflytter
deg, flyttes den blå trekanten og etterlater en sporlogg (sti).
3 Gjør ett eller flere av følgende:
• Dra kartet for å vise ulike områder.
• Velg og for å zoome inn og ut på kartet.
• Velg en posisjon på kartet (representert med en stift), og
velg informasjonslinjen øverst i skjermbildet for å vise
informasjon om den valgte posisjonen.
Navigere en kjørerute
Før du kan navigere etter veiruter, må du kjøpe og laste inn City
Navigator kart.
1 Velg Profilendring > Bil.
2 Velg et bestemmelsessted.
Navigasjon
3 Naviger ved hjelp av kartet.
Svinger vises i informasjonsfeltet øverst på kartet.
Lydsignaler varsler svinger i ruten.
Valgfrie kart
Du kan bruke flere kart med enheten, for eksempel BirdsEyesatellittbilder, BlueChart g2 og detaljerte kart fra City Navigator.
Detaljerte kart kan inneholde flere punkter av interesse, for
eksempel restauranter og maritime tjenester. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du gå til http://buy.garmin.com eller kontakte
din forhandler av Garmin.
®
BirdsEye-bilder
Du kan laste ned og vise detaljerte satellittbilder på enheten din
ved hjelp av programvaren Garmin BaseCamp og et
abonnement på BirdsEye-bilder. Gå til garmin.com/birdseye og
garmin.com/basecamp hvis du ønsker mer informasjon.
Ett års abonnement på BirdsEye-bilder er inkludert i kjøpet av
enheten. Dette abonnementet er ikke tilgjengelig i alle områder
eller for alle enhetsmodeller.
Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk
kalibrering som standard. Hvis du opplever uregelmessig
kompassatferd, for eksempel etter å ha beveget deg over lengre
avstander eller etter ekstreme temperaturendringer, kan du
kalibrere kompasset manuelt.
1 Velg kompass > > Kalibrer kompass > Start.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Kursmarkør
Kursmarkøren er spesielt nyttig hvis du navigerer på vann eller
steder der det ikke er noen store hindringer i banen. Den kan
også hjelpe deg med å unngå farer på ruten, for eksempel
grunner eller skjær.
Hvis du vil aktivere kurspekeren på kompasset, velger du
Oppsett > Retning > Gå til linje/peker > Kurs (CDI).
3D-kartvisning
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe kart som
inneholder 3D-informasjon.
Velg 3D-visning.
Kursmarkøren À angir hvor du er i forhold til kurslinjen som
fører til bestemmelsesstedet. Kursavviksindikatoren (CDI) Á gir
en indikasjon på avvik (høyre eller venstre) fra kursen. Skalaen
 viser til avstanden mellom prikkene à på
kursavviksindikatoren, som viser hvor stort avvik du har fra
kursen.
Stigningsplott
Som standard viser høydeplottet høyden for den tilbakelagte
avstanden. Hvis du vil tilpasse høydeinnstillingene, kan du se
Innstillinger for høydemåleren, side 11. Du kan trykke på
hvilket som helst punkt på plottet hvis du vil se detaljer om det
punktet.
Velg dette alternativet hvis du vil øke høyden på visningvinkelen.
Velg dette alternativet hvis du vil redusere høyden på visningvinkelen.
Velg dette alternativet hvis du vil panorere 3D-kartet forover.
Velg dette alternativet hvis du vil panorere 3D-kartet bakover.
Velg dette alternativet hvis du vil rotere visningen mot venstre.
Navigere til et punkt på plottet
1 Velg Stigningsplott.
2 Velg et individuelt punkt på plottet.
3
4
5
Velg dette alternativet hvis du vil rotere visningen mot høyre.
6
Navigere med kompasset
Når du navigerer til en destinasjon, peker mot destinasjonen
uansett hvilken retning du beveger deg i.
1 Begynn å navigere til en destinasjon (Navigere til en
destinasjon, side 4).
2 Velg kompass.
3 Snu deg til peker mot toppen av kompasset, og fortsett i
den retningen frem til destinasjonen.
Kalibrere kompasset
LES DETTE
Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Du kan få økt
retningsnøyaktighet ved å holde avstand til objekter som
påvirker magnetiske felter, for eksempel kjøretøy, bygninger og
overhengende kraftlinjer.
Navigasjon
Detaljer om punktet vises.
Velg
> Se på kart.
Velg informasjonslinjen øverst i skjermbildet.
Velg Start.
Kartsiden åpnes med ruten merket med en magentafarget
linje.
Naviger ved hjelp av kartet (Navigere med kartet, side 4) eller
kompasset (Navigere med kompasset, side 5).
Endre plottype
Du kan endre stigningsplottet til å vise trykk og stigning over tid
eller avstand.
1 Velg Stigningsplott > Endre plottype.
2 Velg et alternativ.
Nullstille stigningsplottet
Velg Stigningsplott >
> Tøm.
> Nullstill > Slett gjeldende spor
Kalibrere den barometriske høydemåleren
Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk
kalibrering som standard. Du kan kalibrere den barometriske
høydemåleren manuelt dersom du vet den korrekte høyden eller
det korrekte barometriske trykket.
5
1 Plasser deg på et sted hvor du kjenner høyden over havet
Reversere en rute
Tripcomputer
Du kan bytte om på start- og sluttpunktene til en rute hvis du vil
følge ruten i motsatt retning.
1 Velg Ruteplanlegger.
2 Velg en rute.
3 Velg Reverser rute.
eller det barometriske trykket.
2 Velg Stigningsplott > > Kalibrer høydemåler.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Tripcomputeren viser gjeldende hastighet, gjennomsnittlig
hastighet, maksimal hastighet, tripteller og annen nyttig
statistikk. Du kan tilpasse tripcomputerens layout, dashbord og
datafelter.
Gå til hovedmenyen, og velg Tripcomputer.
Garmin Adventures
Nullstill turinformasjonen før du begynner på turen, hvis du vil ha
nøyaktig turinformasjon.
Velg Tripcomputer >
> Nullstill > Nullstill tripdata >
Nullstill.
Du kan opprette utendørseventyr for å dele reisene dine med
familie, venner og fellesskapet Garmin. Du kan gruppere
beslektede elementer sammen til en eventyrlig opplevelse. Du
kan for eksempel opprette et utendørseventyr for den siste
fotturen du var på. Utendørseventyret kan bestå av sporloggen
til turen, bilder fra turen og geocacher du fant. Du kan opprette
og administrere utendørseventyrene med BaseCamp. Du finner
mer informasjon på adventures.garmin.com.
MERK: BaseCamp er ikke tilgjengelig for alle enhetsmodeller.
Ruter
Opprette et utendørseventyr
Tilbakestille tripcomputeren
En rute er en serie av veipunkter eller posisjoner som fører deg
til det endelige bestemmelsesstedet.
Opprette en rute
1 Velg Ruteplanlegger > Opprett rute > Velg første punkt.
2 Velg en kategori.
3 Velg første punkt på ruten.
4 Velg Bruk > Velg neste punkt.
5 Gjenta trinn 2–4 for å legge til alle punktene på ruten.
6 Velg for å lagre ruten.
Endre et rutenavn
1 Velg Ruteplanlegger.
2 Velg en rute.
3 Velg Endre navn.
4 Angi det nye navnet.
Redigere en rute
1 Velg Ruteplanlegger.
2 Velg en rute.
3 Velg Rediger rute.
4 Velg et punkt.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise punktet på kartet, velger du Se på.
• Hvis du vil endre rekkefølgen på punktene på ruten, velger
du Flytt opp eller Flytt ned.
• Hvis du vil legge til et nytt punkt på ruten, velger du Sett
inn.
Det ekstra punktet settes inn før punktet du redigerer.
• Hvis du vil fjerne punktet fra ruten, velger du Fjern.
6 Velg for å lagre ruten.
Vise en rute på kartet
1 Velg Ruteplanlegger.
2 Velg en rute.
3 Velg Se på kart.
Slette en rute
1 Velg Ruteplanlegger.
2 Velg en rute.
3 Velg Slett rute.
Vise aktiv rute
1 Mens du navigerer en rute, velger du Aktiv rute.
2 Velg et punkt på ruten for å vise flere detaljer.
6
Før du kan opprette et utendørseventyr og sende det til
enheten, må du laste ned BaseCamp på datamaskinen og
overføre et spor fra enheten til datamaskinen (Sende filer til
BaseCamp, side 14).
1 Åpne BaseCamp.
2 Velg Fil > Ny > Garmin Adventure.
3 Velg et spor og deretter Neste.
4 Legg eventuelt til flere elementer fra BaseCamp.
5 Fyll ut de obligatoriske feltene for å navngi og beskrive
utendørseventyret.
6 Hvis du vil endre forsidebilde for utendørseventyret, velger du
Endre og velger et annet bilde.
7 Velg Fullfør.
Starte et utendørseventyr
Før du begir deg ut på et utendørseventyr, må du sende et
utendørseventyr fra BaseCamp til enheten din (Sende filer til
BaseCamp, side 14).
1 Velg Eventyr.
2 Velg et utendørseventyr.
3 Velg Start.
Kamera og bilder
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for modeller som
har et kamera.
Når du tar et bilde, lagres den geografiske posisjonen sammen
med bildeinformasjonen. Du kan navigere til posisjonen.
Ta et bilde
1 Velg Kamera.
2 Drei enheten horisontalt eller vertikalt for å endre retningen
på bildet.
3 Velg eller for å zoome inn eller ut ved behov.
4 Hold nede for å fokusere, og hold enheten stille.
En hvit ramme vises på skjermen. Enheten fokuserer på
motivet innenfor rammen. Når bildet er i fokus, blir rammen
grønn.
5 Slipp for å ta et bilde.
Juster kameralysmodusen
Du kan endre kameramodusen slik at du kan ta klare bilder
under ulike lysforhold.
1 Velg Kamera > .
Kamera og bilder
2 Velg et alternativ:
• Velg Modus for lite lys når du skal ta bilder i svakt lys.
• Velg Standardmodus når du skal ta bilder i godt lys.
3 Tilpass innstillingene, og velg
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bruke filteret på listen over geocacher, velger
du Søk.
• Hvis du vil lagre filteret, velger du .
Vise bilder
Du kan vise bilder du har tatt med kameraet, og bilder du har
overført til enheten.
1 Velg Bildeviser.
2 Velg et bilde.
3 Velg eller for å zoome inn eller ut ved behov.
Vise en bildefremvisning
1 Velg Bildeviser.
2 Velg et bilde.
3 Velg > Vis lysbildefremvisning.
Sortere bilder
1 Velg Bildeviser >
2 Velg et alternativ:
> Sorter bilder.
• Velg Nyeste.
• Velg Nær en posisjon, og velg en posisjon.
• Velg På en bestemt dato, og angi en dato.
Vise posisjonen til et bilde
1 Velg Bildeviser.
2 Velg et bilde.
3 Velg > Se på kart.
Navigere til et bilde
1 Velg Bildeviser.
2 Velg et bilde.
3 Velg > Vis informasjon > Start.
Angi et bilde som bakgrunnsbilde
Du kan velge et bilde til å være bakgrunnen på startskjermen.
1 Velg Bildeviser.
2 Velg et bilde.
3 Velg > Angi som bakgrunnsbilde.
Slette et bilde
1 Velg Bildeviser.
2 Velg et bilde.
3 Velg > Slett bilde > Slett.
Geocacher
En geocache er som en skjult skatt. Geocaching er når du leter
etter skjulte skatter ved hjelp av GPS-koordinater som er lagt ut
på Internett av de som skjulte geocachen.
Laste ned geocacher
1
2
3
4
5
Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
Gå til www.geocaching.com/play.
Opprett eventuelt en konto.
Logg på.
Følg instruksjonene på skjermen for å finne og laste ned
geocacher til enheten.
Filtrere listen over geocacher
Du kan filtrere listen over geocacher etter visse faktorer, for
eksempel vanskelighetsgrad.
1 Velg Geocaching > Hurtigfilter.
2 Velg de elementene du vil filtrere.
Geocacher
.
Opprette og lagre et geocache-filter
Du kan opprette og lagre egendefinerte filtre for geocacher
basert på bestemte faktorer. Når du har konfigurert filteret, kan
du bruke det på listen over geocacher.
1 Velg Oppsett > Geocaching > Filteroppsett > Opprett
filter.
2 Velg de elementene du vil filtrere.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bruke filteret på listen over geocacher, velger
du Søk.
• Hvis du vil lagre filteret, velger du . Filteret får
automatisk et navn etter at det er lagret. Du kan åpne det
egendefinerte filteret fra listen over geocacher.
Redigere et egendefinert geocache-filter
1 Velg Oppsett > Geocaching > Filteroppsett.
2 Velg et filter.
3 Velg et element for å redigere det.
Navigere til en geocache
1
2
3
4
Velg Geocaching > Finn en geocache.
Velg en geocache.
Velg Start.
Naviger ved hjelp av kartet (Navigere med kartet, side 4) eller
kompasset (Navigere med kompasset, side 5).
Logge forsøk
Før du kan logge et forsøk på å finne en geocache, må du
begynne å navigere til geocachen (Navigere til en geocache,
side 7).
Du kan logge resultatene etter du har forsøkt å finne en
geocache.
1 Velg Geocaching > Logg forsøk.
2 Velg Funnet, Ikke funnet eller Trenger reparasjon.
3 Velg et alternativ:
• Velg Finn neste nærmeste hvis du vil begynne å
navigere til geocachen nærmest deg.
• Hvis du vil avslutte loggføringen, velger du Ferdig.
• Hvis du vil skrive inn en kommentar om at du leter etter
cachen, eller om selve cachen, velger du Endre
kommentar, skriver inn en kommentar og velger .
chirp™
En chirp er et lite tilbehør fra Garmin som programmeres og
legges igjen i en geocache. Du kan bruke enheten til å finne en
chirp i en geocache. Du finner mer informasjon om chirp i
brukerveiledningen for chirp på www.garmin.com.
Aktivere chirp-søk
1 Velg Oppsett > Geocaching.
2 Velg chirp-søk > På.
Finne en geocache med en chirp
1 Velg Geocaching > Finn en geocache.
2 Velg en geocache.
3 Velg Start.
4 Naviger ved hjelp av kartet (Navigere med kartet, side 4) eller
kompasset (Navigere med kompasset, side 5).
7
Når du er innenfor 10 m (32,9 fot) fra geocachen som
inneholder en chirp, vises det detaljer om chirp.
5 Velg eventuelt Geocaching > Vis chirp-detaljer.
6 Hvis Start er tilgjengelig, velger du dette for å navigere til
neste trinn av geocachen.
Bruksområder
Sende og motta data trådløst
Du må være innenfor 3 m (10 fot) fra en kompatibel enhet før du
kan dele data trådløst.
Enheten kan sende og motta data trådløst når den er parkoblet
med en annen kompatibel enhet eller smarttelefon, ved hjelp av
trådløs ANT+ teknologi. Du kan dele veipunkter, geocacher,
ruter og spor.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
enhetsmodeller.
1 Velg Del trådløst.
2 Velg et alternativ:
• Velg Send, og velg en type data.
• Velg Motta for å motta data fra en annen enhet. Den
andre kompatible enheten må prøve å sende data.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
®
Angi en nærhetsalarm
Nærhetsalarmer varsler deg når du befinner deg innenfor et
angitt område fra en bestemt posisjon.
1 Velg Nærhetsalarmer > Opprett alarm.
2 Velg en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Bruk.
5 Angi en radius, og velg .
Enheten lager en lyd når du går inn i et område med en
nærhetsalarm.
Beregne størrelsen på et område
1 Velg Områdeberegning > Start.
2 Gå rundt omkretsen av området du vil beregne.
3 Velg Beregn når du er ferdig.
Bruke kalkulatoren
Enheten har en standardkalkulator og en vitenskapelig
kalkulator.
Velg Kalkulator.
Vise kalenderen og almanakkene
Du kan vise enhetsaktivitet, for eksempel når et veipunkt ble
lagret, og informasjon om sol, måne, jakt og fiske.
1 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise enhetsaktivitet for bestemte dager, velger
du Kalender.
• Hvis du vil vise informasjon om soloppgang, solnedgang,
måne opp og måne ned, velger du Sol og måne.
• Hvis du vil vise de antatte beste tidene for jakt og fiske,
velger du Jakt og fiske.
eller
for å vise en annen måned.
2 Velg eventuelt
3 Velg en dag.
Stille inn en alarm
Hvis enheten for øyeblikket ikke er i bruk, kan du stille den inn
slik at den slår seg på på et angitt tidspunkt.
8
1
2
3
4
Velg Alarmklokke.
Velg og for å angi klokkeslett.
Velg Slå på alarm.
Velg et alternativ.
Alarmen lyder på det angitte tidspunktet. Hvis enheten er
slått av på tidspunktet for alarmen, slår enheten seg på og
utløser alarmen.
Starte nedtellingstidtakeren
1 Velg Alarmklokke > > Tidtaker.
2 Velg og for å angi klokkeslett.
3 Velg Start tidtaker.
Åpne stoppeklokken
Velg Stoppeklokke.
Satellittsiden
Satellittsiden viser gjeldende posisjon, GPS-nøyaktighet,
satellittposisjoner og signalstyrke.
Endre satellittvisningen
1 Velg Satellitt > .
2 Velg eventuelt Spor opp for å orientere satellittvisningen
med gjeldende spor mot toppen av skjermen.
3 Velg eventuelt Flerfarget for å knytte en bestemt farge til
satellitten og til linjen for denne satellittens signalstyrke.
Slå av GPS
Velg Satellitt >
> Bruk med GPS av.
Simulere en posisjon
1 Velg Satellitt > > Bruk med GPS av.
2 Velg > Angi posisjon på kart.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Bruk.
Sensorer med ANT+
Pare sensorer med ANT+
Før du kan pare enhetene, må du ta på deg pulsmåleren eller
installere sensoren.
Enheten er kompatibel med pulsmåleren, GSC™ 10-sensoren for
hastighet og pedalfrekvens og den trådløse temperatursensoren
tempe™. Du kan tilpasse et datafelt til å vise sensordata.
1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren
(3 m).
MERK: Stå 10 meter unna andre sensorer med ANT+ når du
skal pare enhetene.
2 Velg Oppsett > ANT-sensor.
3 Velg sensoren.
4 Velg Søk etter ny.
Sensorens status endres fra Søker til Tilkoblet når sensoren
er paret med enheten.
Tips for å pare tilbehør av typen ANT+ med enheter
fra Garmin
• Kontroller at tilbehør av typen ANT+ er kompatibelt med
enheter fra Garmin.
• Flytt deg 10 m (32,9 fot) unna annet tilbehør av typen ANT+
før du parer tilbehør av typen ANT+ med enheten fra Garmin.
• Sørg for at enheten fra Garmin er innenfor rekkevidden til
tilbehøret av typen ANT+ 3 m (10 fot).
Bruksområder
• Når du har paret enhetene den første gangen, gjenkjenner
enheten fra Garmin automatisk tilbehøret av typen ANT+
hver gang den aktiveres. Denne prosessen skjer automatisk
når du slår på enheten fra Garmin, og det tar vanligvis bare
et par sekunder når tilbehøret er aktivert og fungerer riktig.
• Når enheten er paret, mottar enheten fra Garmin bare data
fra tilbehøret, og du kan bevege deg i nærheten av annet
tilbehør.
Slette en profil
MERK: Før du kan slette den aktive profilen, må du aktivere en
annen profil. Du kan ikke slette en profil mens den er aktiv.
1 Velg Oppsett > Profiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Slett.
Tilpasse hovedmenyen
tempe
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan feste
sensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for
omgivende luft. Dermed blir enheten en stabil kilde til nøyaktige
temperaturdata. Du må pare tempe med enheten for å vise
temperaturdata fra tempe.
• Hold nede et hvilket som helst ikon på hovedmenyen eller i
programskuffen, og dra det til en ny posisjon.
• Åpne programskuffen, og dra et ikon opp på hovedmenyen.
• Velg Oppsett > Hovedmeny, og følg instruksjonene på
skjermen.
Vise tempe data
Opprette en snarvei
Når du viser tempe data for første gang, bør du gå gjennom
denne fremgangsmåten for å tilpasse enheten og datafeltene.
1 Parkoble tempe sensoren (Pare sensorer med ANT+, side 8).
2 Tilpass datafeltene slik at de viser temperaturdata (Tilpasse
datafeltene, side 9).
Du kan velge gjeldende temperatur fra Gjeldende statuskategorien. Du kan velge minimums- og
maksimumstemperatur for en periode på 24 timer fra Annenkategorien.
Vise pulsdata
Når du viser pulsdata for første gang, bør du gå gjennom denne
fremgangsmåten for å tilpasse enheten og datafeltene.
1 Parkoble pulsmåleren (Pare sensorer med ANT+, side 8).
2 Tilpass et datafelt for å vise pulsen (Tilpasse datafeltene,
side 9).
Du kan velge datafeltet for puls fra Gjeldende statuskategorien.
Tilpasse enheten
Aktivitetsprofiler
Aktivitetsprofiler er en samling innstillinger som optimaliserer
enheten etter hvordan du bruker den. Innstillingene og
dataskjermbildene forandres avhengig av om du bruker enheten
til løping eller sykling.
Når du bruker en profil og endrer innstillinger som datafelter eller
varsler, lagres endringene automatisk som en del av profilen.
Velge en profil
Når du bytter aktivitet, kan du endre enhetens oppsett ved å
endre profil.
1 Velg Profilendring.
2 Velg en profil.
Opprette en egendefinert profil
Du kan tilpasse innstillingene og datafeltene for en spesiell
aktivitet eller tur.
1 Velg Oppsett > Profiler > Opprett ny profil > OK.
2 Tilpass innstillingene og datafeltene.
Endre et profilnavn
1 Velg Oppsett > Profiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Rediger navn.
4 Angi det nye navnet.
Tilpasse enheten
1
2
3
4
5
Velg Oppsett > Snarveier > Opprett snarvei.
Velg Navn, og angi et navn.
Velg Ikon, og velg et ikon.
Velg Profil, og tilordne snarveien til en bestemt profil.
Velg et alternativ:
• Velg Oppsett for å legge til en snarvei til en bestemt
enhetsinnstilling.
• Velg Hvor skal du? for å legge til en snarvei som starter
navigering til et bestemt veipunkt.
• Velg Program for å legge til en snarvei til et bestemt
program.
6 Velg elementet.
Legge til en snarvei på hovedmenyen
Du kan legge til snarveier på hovedmenyen, i programskuffen
eller i favoritter. Hvis snarveien ikke vises på listen, kan du
opprette den (Justere lysstyrken på bakgrunnslyset, side 2).
1 Velg Oppsett > Snarveier.
2 Velg snarveien.
3 Vis Legg til på meny.
4 Velg Hovedmeny, Skuff eller Favoritter.
Tilpassede datafelter og dashbord
Datafelter viser informasjon om posisjonen eller andre bestemte
data. Dashbord er en egendefinert gruppering av data som kan
være nyttig til en bestemt eller generell oppgave, for eksempel
geocaching.
Du kan tilpasse datafeltene og dashbordene for kartet,
kompasset, tripcomputeren, stigningsplottet og statussiden.
Aktivere kartdatafelter
Du kan aktivere flere små datafelter eller ett stort datafelt.
1 Velg Kart > > Oppsett kart > Dashbord.
2 Velg Små datafelt eller Stort datafelt.
Tomme datafelter vises på kartet.
Tilpasse datafeltene
Du må aktivere kartdatafeltene før du kan endre dem (Aktivere
kartdatafelter, side 9).
Du kan tilpasse datafeltene og dashbordene for kartet,
kompasset, tripcomputeren, stigningsplottet og statussidene.
1 Velg et datafelt fra en side som viser datafelter.
2 Velg en datafeltkategori og et datafelt.
Velg for eksempel Tripdata > Snitthastighet.
Tilpasse dashbord
1 Åpne en side som inneholder et dashbord du kan tilpasse.
9
2 Velg et alternativ:
Innstillinger for serielt grensesnitt
• Gå til kartet, og velg
> Oppsett kart > Dashbord.
• Gå til kompasset, tripcomputeren eller statussiden, og
velg
> Endre dashbord.
3 Velg et dashbord.
Velg Oppsett > System > Grensesnitt.
Garmin Spanner: Gjør det mulig å bruke USB-porten på
enheten med de fleste NMEA 0183-kompatible
kartprogrammer ved å opprette en virtuell serieport.
Garmin-seriell: Angir at enheten skal bruke et eget format fra
Garmin for å utveksle veipunkt-, rute- og spordata med en
datamaskin.
NMEA inn/ut: Angir at enheten skal bruke standard
NMEA 0183-inndata og -utdata.
Tekst ut: Gir utdata i vanlig ASCII-tekst for posisjons- og
hastighetsinformasjon.
RTCM: Tillater enheten å ta imot DGPS-informasjon (Differential
Global Positioning System) fra en enhet som leverer RTCMdata (Radio Technical Commission for Maritime Services) i
SC-104-format.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand og hastighet, høyde,
dybde, temperatur, trykk og vertikal hastighet.
1 Velg Oppsett > Måleenheter.
2 Velg en målingstype.
3 Velg en måleenhet.
Låse skjermretningen
Standardinnstillingen tillater at skjermen orienterer seg
automatisk etter orienteringen på enheten. Du kan låse
skjermorienteringen i stående modus (portrett) eller liggende
modus (landskap).
1 Velg Oppsett > Skjerm > Orienteringslås.
2 Velg et alternativ.
Justere tidsavbruddet for bakgrunnslys
Du kan redusere tidsavbruddet for bakgrunnslyset for å
maksimere batterilevetiden.
1 Velg Oppsett > Skjerm > Tidsavbrudd for bakgrunnslys.
2 Velg et alternativ.
Slå på sparemodus for batteri
Du kan bruke sparemodus for batteri til å forlenge batteriets
levetid.
Velg Oppsett > Skjerm > Sparemodus for batteri > På.
I sparemodus for batteri slås skjermen av når bakgrunnslyset får
tidsavbrudd. Du kan velge for å slå på skjermen, og du kan
dobbelttrykke på for å vise statussiden.
Justere volumet
Før du kan justere volumet, må du koble til hodetelefoner eller
bruke bilbraketten.
1 Velg .
2 Bruk glidebryteren til å justere volumet.
Systeminnstillinger
Velg Oppsett > System.
Satellitt: Setter satellittsystemet til GPS, GPS + GLONASS
(GPS og GLONASS, side 10) eller Demomodus (GPS av).
WAAS/EGNOS: Setter systemet til WAAS/EGNOS (Wide Area
Augmentation System / European Geostationary Navigation
Overlay Service). Du finner mer informasjon om WAAS på
garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Tekstspråk: Angir tekstspråket på enheten.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata.
Talespråk: Her kan du endre talespråket.
Grensesnitt: Angir formatet på det serielle grensesnittet.
Konfigurer av/på-knapp: Her kan du tilordne snarveier til
av/på-knappen (Tilpasse av/på-knappen, side 10).
GPS og GLONASS
Standardinnstillingen for satellittsystemet er GPS + GLONASS.
Med denne innstillingen får du bedre ytelse i utfordrende miljøer,
og posisjonen din blir funnet raskere. Hvis du bruker både GPS
og GLONASS kan batteritiden være kortere enn hvis du bare
bruker GPS.
10
Tilpasse av/på-knappen
Du kan konfigurere av/på-knappen som en snarvei til en meny,
statusside eller et program. Du kan konfigurere snarveien til å bli
utløst av et enkelt eller dobbelt trykk på av/på-knappen.
1 Velg Oppsett > System > Konfigurer av/på-knapp.
2 Velg Enkelttrykk eller Dobbelttrykk.
3 Velg et element som skal vises når du trykker på av/påknappen:
• Velg Statusside for å vise statussiden.
• Velg Menyelement, bla til elementet og velg elementet
hvis du vil vise et bestemt program, en snarvei eller en
innstilling.
• Velg Ingen hvis du vil deaktivere snarveien.
Skjerminnstillinger
Velg Oppsett > Skjerm.
Tidsavbrudd for bakgrunnslys: Angir hvor lang tid det tar før
bakgrunnslyset slås av.
Orienteringslås: Låser skjermorienteringen til stående eller
liggende modus, eller gjør det mulig å endre
skjermorientering automatisk etter enhetens orientering.
Skjermlagring: Gjør det mulig å lagre bildet på enhetsskjermen.
Sparemodus for batteri: Sparer batteristrøm og forlenger
batterilevetiden ved å slå av skjermen når bakgrunnslyset får
tidsavbrudd (Slå på sparemodus for batteri, side 10).
Kalibrer skjermen: Kalibrerer skjermen hvis skjermen ikke
reagerer som den skal på berøring.
Innstillinger for utseende
Velg Oppsett > Utseende.
Modus: Angir lys eller mørk bakgrunn, eller bytter automatisk
mellom disse to basert på tidene for soloppgang og
solnedgang der du befinner deg.
Bakgrunn: Angir bakgrunnsbildet.
Uthevingsfarge, dag: Angir farge for valg som foretas i
dagmodus.
Uthevingsfarge, natt: Angir farge for valg som foretas i
nattmodus.
Liggende kontroller: Plasserer kontrollene på venstre eller
høyre side av skjermen i liggende modus.
Kartinnstillinger
Velg Oppsett > Kart.
Kartinformasjon: Aktiverer eller deaktiverer kartene som er
lastet inn på enheten for øyeblikket.
Tilpasse enheten
Orientering: Justerer hvordan kartet vises på siden. Nord opp
viser nord øverst på siden. Spor opp viser den gjeldende
reiseretningen mot toppen av siden. Bilmodus viser et
bilperspektiv med reiseretningen øverst.
Dashbord: Velger et dashbord som skal vises på kartet. Hvert
dashbord viser ulik informasjon om ruten eller posisjonen.
Veiledningstekst: Angir når veiledningsteksten skal vises på
kartet.
Karthastighet: Justerer hvor raskt kartet tegnes. Rask tegning
av kart reduserer batterilevetiden.
Avanserte kartinnstillinger
Velg Oppsett > Kart > Avansert oppsett.
Autozoom: Slår autozoom av eller på.
Detalj: Justerer antall detaljer som vises på kartet. Det tar
lengre tid å tegne opp kartet igjen når det viser flere detaljer.
Skyggerelieff: Viser relieff i detalj på kartet (hvis tilgjengelig)
eller slår av skyggelegging.
Kjøretøy: Angir posisjonsikonet, som representerer din posisjon
på kartet. Standardikonet er en liten blå trekant.
Zoomnivåer: Justerer hvilket zoomnivå kartelementer vises ved.
Kartelementene vises ikke når kartets zoomnivå er høyere
enn det valgte nivået.
Tekststørrelse: Angir tekststørrelsen for kartelementene.
Kamerainnstillinger
Velg Oppsett > Kamera.
Bildeoppløsning: Angir oppløsning for bildene.
Lagre bilder til: Angir lagringsområde for bilder.
Kamerainstruksjoner: Viser korte instruksjoner om å ta bilder.
Sporinnstillinger
Velg Oppsett > Spor.
Registreringsmetode: Angir en metode for registrering av spor.
Auto registrerer sporene med varierende frekvens for å lage
en optimal visning av sporene.
Intervall: Velger en registreringsfrekvens for sporlogg. Hvis du
registrerer punkter oftere, blir sporene mer detaljerte, men
sporloggen fylles raskere.
Auto Pause: Pauser sporingen automatisk når du slutter å
bevege deg.
Automatisk start: Begynner å registrere et spor automatisk når
enheten har innhentet satellitter.
Utdataformat: Gjør det mulig å velge formatet som sporloggen
skal registreres i. GPX-formatet er et vanlig spor som kan
vises på kartet på enheten og brukes til navigasjon. Du kan
se gjennom spor ved hjelp av Sporstyrer. FIT-formatet er en
treningsaktivitet som registrerer tilleggsinformasjon (for
eksempel runder). Du kan vise aktiviteter på enheten, men
disse er beregnet for Garmin Connect™. Du kan velge Begge
for å registrere data i begge formater samtidig. Dette
alternativet bruker mer lagringsplass.
Avansert oppsett: Gjør det mulig å konfigurere automatisk
arkivering, konfigurere når du skal registrere turdata og
nullstille turdata.
Tidsinnstillinger
Velg Oppsett > Tid.
Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24timers format.
Tidssone: Angir tidssonen for enheten. Automatisk angir
tidssonen automatisk basert på gjeldende GPS-posisjon.
Tilpasse enheten
Innstillinger for posisjonsformat
MERK: Du bør ikke endre posisjonsformatet eller
kartdatumkoordinatsystemet med mindre du bruker et kart eller
sjøkart som benytter et annet posisjonsformat.
Velg Oppsett > Posisjonsformat.
Posisjonsformat: Angir posisjonsformatet som en
posisjonsavlesning skal vises i.
Kartdatum: Endrer koordinatsystemet som kartet er ordnet
etter.
Kartsfæroide: Viser koordinatsystemet som enheten bruker.
Standard koordinatsystem er WGS 84.
Innstillinger for retning
Du kan tilpasse kompassinnstillingene.
Velg Oppsett > Retning.
Skjerm: Angir retningstypen som vises på kompasset.
Nordreferanse: Angir nordreferansen som brukes på
kompasset.
Gå til linje/peker: Du kan bruke peilepekeren som peker i
retningen av bestemmelsesstedet, eller bruke kurspekeren
som viser forholdet til kurslinjen som fører til
bestemmelsesstedet.
kompass: Skifter automatisk fra elektronisk kompass til GPSkompass når du beveger deg over en gitt hastighet i en angitt
periode.
Kalibrer kompass: Du kan kalibrere kompasset hvis du
opplever uregelmessig kompassatferd, for eksempel etter å
ha beveget deg over lengre avstander eller etter ekstreme
temperaturendringer. Se Kalibrere kompasset, side 5.
Innstillinger for høydemåleren
Velg Oppsett > Høydemåler.
Autokalibrering: Kalibrerer høydemåleren automatisk hver
gang enheten slås på. Enheten fortsetter å kalibrere
høydemåleren automatisk så lenge enheten innhenter GPSsignaler.
Barometermodus: Variabel høyde gjør det mulig for
barometeret å måle høydeendringer mens du er i bevegelse.
Fast høyde forutsetter at enheten er stillestående ved en fast
høyde, slik at det barometriske trykket bare endrer seg på
grunn av været.
Trykktendenser: Angir hvordan enheten registrerer trykkdata.
Lagre alltid kan være nyttig når du ser etter trykkfronter.
Plottype: Registrerer høydeendringer over et tidsrom eller en
avstand, registrerer barometrisk trykk over et tidsrom, eller
registrerer endringer i lokalt trykk over et tidsrom.
Kalibrer høydemåler: Du kan kalibrere den barometriske
høydemåleren manuelt dersom du vet den korrekte høyden
eller det korrekte barometriske trykket. Se Kalibrere den
barometriske høydemåleren, side 5.
Innstillinger for geocaching
Velg Oppsett > Geocaching.
Geocache-liste: Gjør det mulig å vise geocache-listen etter
navn eller koder.
Geocache-stil: Angir visningsstilen for geocachedata.
chirp-søk: Enheten kan søke etter en geocache som inneholder
et tilbehør av typen chirp (Aktivere chirp-søk, side 7).
Programmer chirp-enheten: Programmerer tilbehøret av typen
chirp. Les brukerveiledningen for chirp på www.garmin.com.
Filteroppsett: Gjør det mulig å opprette og lagre tilpassede filtre
for geocacher basert på bestemte faktorer (Opprette og lagre
et geocache-filter, side 7).
11
Geocacher som er funnet: Du kan redigere antallet geocacher
som er funnet. Dette tallet øker automatisk når du logger funn
(Logge forsøk, side 7).
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Rutinginnstillinger
Angi pulssoner
Du må angi brukerprofil for trening før enheten kan fastslå
pulssoner (Konfigurere brukerprofilen, side 12).
Du kan justere pulssonene manuelt etter dine egne treningsmål
(Treningsmål, side 12).
1 Velg Oppsett > Trening > Pulssoner.
2 Angi høyeste og minste puls for sone 5.
Høyeste puls for hver sone er basert på minste puls for den
forrige sonen. Hvis du for eksempel angir 167 som minste
puls for sone 5, bruker enheten 166 som høyeste puls for
sone 4.
3 Angi minste puls for sonene 4–1.
Pulssoneberegninger
Enheten beregner ruter som er optimalisert for typen aktivitet du
foretar deg. De tilgjengelige rutinginnstillingene avhenger av den
valgte aktiviteten.
Velg Oppsett > Ruting.
Navigasjonsstemme: Angir stemme og språk for
navigasjonsvarsler.
Aktivitet: Angir en aktivitet for ruting. Enheten beregner ruter
som er optimalisert for typen aktivitet du foretar deg.
Ruteoverganger: Angir hvordan enheten ruter fra ett punkt på
ruten til neste. Denne innstillingen er bare tilgjengelig for
enkelte aktiviteter. Avstand sender deg til neste punkt på
ruten når du befinner deg innenfor en gitt avstand fra
gjeldende punkt.
Lås på vei: Låser den blå trekanten, som representerer din
posisjon på kartet, på nærmeste vei.
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
4
80–90 %
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig å
puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig
over lengre tid, vanskelig
å puste
Anaerob og
muskulær
utholdenhet, økt kraft
Treningsinnstillinger
Velg Oppsett > Trening.
Auto Lap: Angir at enheten skal markere runden ved en
bestemt avstand automatisk.
Bruker: Angir informasjon for brukerprofilen (Konfigurere
brukerprofilen, side 12).
Pulssoner: Konfigurerer de fem pulssonene for
treningsaktiviteter.
FIT-aktivitet: Angir treningsaktiviteten til løping, sykling eller
annet. Dette gjør det mulig å vise løpeaktiviteten som en
løpeaktivitet når du overfører den til Garmin Connect.
Konfigurere brukerprofilen
Enheten bruker informasjon som du oppgir om deg selv, til å
beregne nøyaktige data. Du kan endre følgende
brukerprofilinformasjon: kjønn, alder, vekt, høyde og permanent
idrettsutøver (Om permanente idrettsutøvere, side 12).
1 Velg Oppsett > Trening > Bruker.
2 Endre innstillingene.
Om permanente idrettsutøvere
En permanent idrettsutøver er en person som har holdt på med
intens trening i mange år (unntatt ved kortere skadeavbrekk) og
har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
• Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du unngå
overtrening og redusere faren for skader.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 12) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
12
Løpe eller sykle med enheten
Før du drar ut på løpetur eller sykkeltur med enheten, må du
endre profilen til trening (Velge en profil, side 9).
Du kan tilpasse dashbordene og datafelt etter
treningsaktivitetene (Tilpassede datafelter og dashbord, side 9).
1 Hvis enheten registrerer et spor for øyeblikket, velger du
Gjeldende spor > .
Du kan lagre eller slette det gjeldende sporet.
2 Velg Oppsett > Spor > Utdataformat.
3 Velg et alternativ:
• Velg GPX for å registrere aktiviteten som et vanlig spor
som kan vises på kartet og brukes til navigasjon.
• Velg FIT for å registrere aktiviteten med
treningsinformasjon (for eksempel runder) som er
spesialtilpasset Garmin Connect.
• Velg Begge for å registrere data i begge formatene
samtidig. Denne innstillingen bruker mer minneplass.
4 Gå til hovedmenyen, og velg Stoppeklokke > Start.
5 Dra ut på løpetur eller sykkeltur.
6 Når du er ferdig, velger du Stopp.
7 Velg Nullstill > Lagre.
Maritime innstillinger
Velg Oppsett > Maritim.
Sjøkartmodus: Angir typen sjøkart enheten bruker når den
viser maritime data. Nautisk viser de ulike kartfunksjonene i
forskjellige farger, slik at de maritime POIene er enklere å
lese, og slik at kartet gjenspeiler tegnemåten for papirkart.
Tilpasse enheten
Fiske (krever maritime kart) gir en detaljert visning av
bunnkonturer og dybdeloddskudd og forenkler kartvisningen
for optimal bruk ved fiske.
Utseende: Angir utseendet på maritime navigasjonshjelpemidler
på kartet.
Oppsett av maritime alarmer: Angir alarmer for når du
overskrider en bestemt avdriftsavstand mens du er forankret,
når du er en spesifisert avstand ute av kurs, og når du
kommer til et område med en bestemt vanndybde.
Konfigurere maritime alarmer
1 Velg Oppsett > Maritim > Oppsett av maritime alarmer.
2 Velg en alarmtype.
3 Velg På.
4 Angi en avstand, og velg .
Angi enhetstoner
Du kan tilpasse toner for meldinger, taster, svingvarsler og
alarmer.
1 Velg Oppsett > Toner > Toner > På.
2 Velg en tone for hver hørbare type.
Tilbakestille data
Du kan nullstille tripdata, slette alle veipunkter, slette gjeldende
spor eller gjenopprette fabrikkinnstillingene.
1 Velg Oppsett > Nullstill.
2 Velg et element for å nullstille det.
Gjenopprette standardverdier for bestemte
nnstillinger
1 Velg Oppsett.
2 Velg et element for å nullstille det.
3 Velg > Fabrikkinnstillinger.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på berøringsskjermen med et hardt eller
skarpt redskap, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
Fest gummihetten godt for å forhindre skade på mini-USBporten.
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Nedsenkning i vann
LES DETTE
Enheten er vanntett i henhold til IEC-standard 60529 IPX7. Den
tåler å være opptil 1 meter under vann i 30 minutter. Hvis den er
under vann lenger enn det, kan det oppstå skader på enheten.
Pass på at enheten tørkes av og lufttørker før du bruker eller
lader den.
Databehandling
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
Gjenopprette standardverdier for bestemte sideinnstillinger
Du kan gjenopprette standardverdiene for innstillinger for kartet,
kompasset, tripcomputeren og stigningsplottet.
1 Åpne siden med innstillingene du vil gjenopprette.
2 Velg > Fabrikkinnstillinger.
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger
Du kan nullstille alle innstillinger tilbake til fabrikkinnstillingene.
Velg Oppsett > Nullstill > Nullstill alle innstillinger > Ja.
Vedlikehold av enheten
Støtte og oppdateringer
På Garmin Express (garmin.com/express) får du enkelt tilgang
til følgende tjenester for Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
™
®
®
Filtyper
Den håndholdte enheten støtter disse filtypene:
• Filer fra BaseCamp eller HomePort™. Gå til www.garmin.com
/trip_planning.
• GPX-sporfiler.
• GPX-geocachefiler (Laste ned geocacher, side 7).
• JPEG-bildefiler.
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmin POI Loader. Gå til
www.garmin.com/products/poiloader.
• FIT-filer som kan eksporteres til Garmin Connect.
Installere et minnekort
Du kan installere et microSD™ minnekort for å få mer
lagringsplass eller forhåndslastede kart.
1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å ta av dekselet.
2 Ta ut batteriene.
3 I batterirommet skyver du kortholderen À til venstre og løfter
den opp.
Oppdatere programvaren
MERK: Oppdatering av programvaren medfører ikke sletting av
data eller innstillinger.
1 Koble enheten til en datamaskin med USB-kabelen.
2 Gå til garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Vedlikehold av enheten
13
informasjon om hvordan du tilordner stasjonen, i
dokumentasjonen for operativsystemet.
3 Åpne Garmin stasjonen eller minnekortstasjonen eller volumet.
Velg
et alternativ:
4
• Velg et element fra en tilkoblet enhet, og dra det til Min
samling eller til en liste.
• Gå til BaseCamp, velg Enhet > Motta fra enhet, og velg
enheten.
Slette filer
4
5
6
7
8
Plasser minnekortet Á med gullkontaktene vendt nedover.
Lukk kortholderen.
Skyv kortholderen til høyre for å låse den.
Sett i batteriene igjen.
Sett på batteridekselet igjen, og vri D-ringen med klokken.
Koble enheten til datamaskinen
LES DETTE
Tørk godt av mini-USB-porten, gummihetten og området rundt
før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På
denne måten kan du forhindre korrosjon.
Du må kanskje fjerne ekstra brakettilbehør før du kan koble den
rette kontakten på USB-kabelen til enheten.
1 Ta av gummihetten på mini-USB-porten.
2 Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-porten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
Enheten og minnekortet (valgfritt) vises som flyttbare
stasjoner i Min datamaskin i Windows og som aktiverte
volumer i Mac OS X.
Overføre filer til enheten
1 Koble enheten til datamaskinen.
2
3
4
5
6
7
På datamaskiner med Windows vises enheten som en
flyttbar stasjon eller bærbar enhet, og minnekortet vises
kanskje som en annen flyttbar enhet. På datamaskiner med
Mac, vises enheten og minnekortet som aktiverte volumer.
MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner
viser kanskje ikke stasjoner for enheten riktig. Du finner mer
informasjon om hvordan du tilordner stasjonen, i
dokumentasjonen for operativsystemet.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Åpne den bærbare enheten, stasjonen eller volumet for
enheten eller minnekortet.
Bla til en mappe.
Velg Rediger > Lim inn.
Filen vises på listen over filer i enhetens minne eller på
minnekortet.
Sende filer til BaseCamp
1 Åpne BaseCamp.
2 Koble enheten til datamaskinen.
På datamaskiner med Windows vises enheten som en
flyttbar stasjon eller bærbar enhet, og minnekortet vises
kanskje som en annen flyttbar enhet. På datamaskiner med
Mac, vises enheten og minnekortet som aktiverte volumer.
MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner
viser kanskje ikke stasjoner for enheten riktig. Du finner mer
14
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1
2
3
4
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.
1 Ta ut batteriene.
2 Sett inn batteriene på nytt.
Fjerne batteriet
ADVARSEL
Ikke ta ut batteriene med en skarp gjenstand.
1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å ta av dekselet.
2 Dra batteripakken opp på den siden som er nærmest av/påknappen.
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
Batteritype
Lithiumionbatteripakke eller tre AA-batterier
(alkalisk, NiMH eller lithium)
Vanntetthet
IEC 60529 IPX7*
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 70 °C (fra -4 til 158 °F)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter.
Informasjon om enheten
Om batteriene
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Temperaturområdet for enheten kan være for høyt for enkelte
batterier. Alkaliske batterier kan sprekke ved høye temperaturer.
LES DETTE
Alkaliske batterier får betydelig mindre kapasitet når
temperaturen synker. Du bør derfor bruke lithiumbatterier når du
betjener enheten i minusgrader.
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-IDen, programvareversjonen og
lisensavtalen.
Velg Oppsett > Om.
Få mer informasjon
Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet
for Garmin.
• Gå til www.garmin.com/outdoor.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
Feilsøking
Hvordan vet jeg at enheten er i USB-masselagringsmodus?
• Se på enhetsskjermen.
Det vises et bilde av at enheten er koblet til datamaskinen.
• Se på datamaskinskjermen.
En ny ekstern diskstasjon vises i Min datamaskin på
Windows datamaskiner, eller en tilkoblet stasjon vises på
Mac datamaskiner.
Jeg må nullstille alle innstillinger tilbake til
fabrikkinnstillingene
Velg Oppsett > Nullstill > Nullstill alle innstillinger.
Jeg trenger reservedeler eller tilbehør
• Gå til buy.garmin.com.
• Kontakt din Garmin forhandler.
Jeg må kjøpe en ekstern GPS-antenne
• Gå til buy.garmin.com.
• Kontakt din Garmin forhandler.
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge
Det er en rekke ting du kan gjøre for å forlenge batteritiden.
• Lukk kameraprogrammet når du ikke tar bilder.
• Reduser lysstyrken for bakgrunnsbelysningen (Justere
lysstyrken på bakgrunnslyset, side 2).
• Angi kortere tid for tidsavbrudd for bakgrunnsbelysningen
(Justere tidsavbruddet for bakgrunnslys, side 10).
• Aktivere sparingsmodus for batteri (Skjerminnstillinger,
side 10).
• Velg Normal-alternativet for Karthastighet (Kartinnstillinger,
side 10).
Feilsøking
Enheten vises verken som en bærbar enhet
eller en flyttbar stasjon eller et volum på
datamaskinen
1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2 Slå av enheten.
3 Koble USB-kabelen til enheten og til en USB-port på
datamaskinen.
TIPS: USB-kabelen må kobles til en USB-port på
datamaskinen, og ikke via en USB-hub.
Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller
USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et
bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.
MERK: Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til
datamaskinen, kan det hende at Windows har problemer med å
tilordne stasjonsbokstaver til Garmin stasjonene. Hvis du vil ha
informasjon om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver, kan du
se i hjelpefilen for operativsystemet ditt.
Enheten innhenter ikke satellittsignaler
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Enheten lader ikke
• Kontroller at batteripakken er satt inn på riktig måte (Sette inn
batteripakken, side 1).
• Kontroller at temperaturen er mellom 0 og 45 °C (32 til
113 °F).
• Reduser bakgrunnsbelysningen (Justere lysstyrken på
bakgrunnslyset, side 2).
Enheten går ikke inn i masselagringsmodus
automatisk
Hvis enheten er koblet til datamaskinen, men likevel ikke går inn
i masselagringsmodus automatisk, kan det hende du har lastet
inn en korrupt fil.
1 Koble enheten fra datamaskinen.
2 Slå av enheten.
3 Hold inne mens du kobler enheten til datamaskinen.
4 Fortsett å holde inne i 30 sekunder eller til enheten går inn
i masselagringsmodus.
Skjermen reagerer ikke
Hvis berøringsskjermen ikke reagerer på berøring, kan du
nullstille enheten.
1 Koble enheten fra ekstern strøm.
2 Ta ut batteriene.
3 Sett inn batteriene på nytt (Sette inn batteripakken, side 1).
Enheten blir nå nullstilt uten at dataene og innstillingene dine
blir slettet.
Tillegg
Valgfritt tilbehør
Valgfritt tilbehør, som braketter, kart, treningstilbehør og
reservedeler får du på http://buy.garmin.com eller hos din
Garmin forhandler.
Datafelter
Med enkelte datafelter må du navigere eller ha tilbehør for ANT+
for å kunne vise data.
15
Avstand til bestemmelsessted: Gjenværende avstand til
endelig bestemmelsessted. Denne siden vises bare når du
navigerer.
Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Barometer: Kalibrert gjeldende trykk.
Batterinivå: Gjenværende batteristrøm.
Bestemmelsesstedets posisjon: Posisjonen til endelig
bestemmelsessted. Denne siden vises bare når du navigerer.
Dato: Gjeldende dag, måned og år.
Dybde: Vanndybden. Enheten må være koblet til en NMEA
0183-enhet som kan innhente vanndybden.
ETA ved bestemmelsessted: Beregnet tidspunkt for ankomst
til bestemmelsesstedet (justert etter lokalt klokkeslett ved
bestemmelsesstedet). Denne siden vises bare når du
navigerer.
ETA ved neste: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste
veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved
veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.
Fall, runde: Vertikal fallavstand for gjeldende runde.
Fall, siste runde: Vertikal fallavstand for forrige fullførte runde.
Fartsgrense: Veiens registrerte fartsgrense. Ikke tilgjengelig på
alle kart eller i alle områder. Forhold deg alltid til veiskilt for
faktiske fartsgrenser.
Gjeldende runde: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
Gjennomsnittlig pedalfrekvens: Gjennomsnittlig pedalfrekvens
for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig puls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende
aktivitet.
Gjennomsnittlig puls – prosent: Snittprosent av maksimal puls
for gjeldende aktivitet.
GPS-høyde: Høyden for gjeldende posisjon med GPS.
GPS-retning: Retningen du beveger deg i, basert på GPS.
GPS-signalstyrke: Styrken til GPS-satellittsignalet.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Hastighet mot målet: Hastigheten du nærmer deg et
bestemmelsessted langs en rute med. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Helling: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis
du for eksempel beveger deg 60 m (200 fot) for hver 3 m
(10 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Høydeendring: Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand
og endringen i vertikal avstand.
Høydeendring til bestemmelsessted: Høydeendringen som
kreves for nedstigning fra gjeldende posisjon til
bestemmelsesstedets høyde. Denne siden vises bare når du
navigerer.
Høyde over bakken: Høyden for gjeldende posisjon over
bakkenivå.
Ingen: Dette er et tomt datafelt.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
Kilometerteller: En løpende oversikt over den tilbakelagte
avstanden for samtlige turer. Denne sammenlagtverdien
fjernes ikke når du nullstiller tripdataene.
Klokkeslett: Gjeldende klokkeslett basert på gjeldende posisjon
og tidsinnstillingene (format, tidssone, sommertid).
Kompassretning: Retningen enheten peker i, basert på
kompasset.
16
Kurs: Retningen fra startposisjonen til et bestemmelsessted.
Løypen kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne
siden vises bare når du navigerer.
Lokalt trykk: Ikke-kalibrert trykk i omgivelsene.
Maksimum fall: Maksimum fallgrad i meter per minutt eller fot
per minutt siden forrige nullstilling.
Maksimum hastighet: Høyeste hastighet som er nådd siden
forrige nullstilling.
Maksimum høyde: Den høyeste høyden som er nådd siden
forrige nullstilling.
Maksimumspuls – prosent: Prosent av maksimal puls.
Maksimumstemperatur siste 24 timer: Den høyeste
temperaturen som er registrert de siste 24 timene.
Maksimum stigning: Maksimal stigningsgrad i meter per minutt
eller fot per minutt siden forrige nullstilling.
Medgått tid (totalt): Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du
for eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper
tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i
20 minutter, har det gått 35 minutter.
Minimum høyde: Den laveste høyden som er nådd siden
forrige nullstilling.
Minimumstemperatur siste 24 timer: Den laveste
temperaturen som er registrert de siste 24 timene.
Nøyaktigheten til GPS: Feilmargin for din nøyaktige posisjon.
GPS-posisjonen din er for eksempel nøyaktig innenfor +/3,65 m (12 fot).
Pedalfrekvens: Pedalarmens omdreininger eller skritt per
minutt. Enheten må være koblet til et tilbehør for
pedalfrekvens.
Pedalfrekvens, runde: Gjennomsnittlig pedalfrekvens for
gjeldende runde.
Pedalfrekvens, siste runde: Gjennomsnittlig pedalfrekvens for
forrige fullførte runde.
Peiling: Retningen fra gjeldende posisjon til et
bestemmelsessted. Denne siden vises bare når du navigerer.
Peker: En pil peker i retning av neste veipunkt eller sving.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Posisjon (lengdegrad/breddegrad): Gjeldende posisjon i
breddegrad og lengdegrad uavhengig av valgt innstilling for
posisjonsformat.
Posisjon (valgt): Gjeldende posisjon med valgt innstilling for
posisjonsformat.
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Puls, runde: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.
Puls, runde – prosent: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende runde.
Puls, siste runde: Gjennomsnittlig puls for forrige fullførte
runde.
Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen, maksimal puls og hvilepuls.
Retning: Retningen du beveger deg i.
Rundeavstand: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende
runde.
Rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende runde.
Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Rundetid, siste: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.
Siste rundeavstand: Avstanden som er tilbakelagt under forrige
fullførte runde.
Siste rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for forrige
fullførte runde.
Tillegg
Snittfall: Gjennomsnittlig vertikal fallavstand siden forrige
nullstilling.
Snitthastighet: Gjennomsnittlig bevegelseshastighet siden
forrige nullstilling.
Snittrunde: Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende aktivitet.
Snittstigning: Gjennomsnittlig vertikal stigningsavstand siden
forrige nullstilling.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Sporavstand: Avstanden som er tilbakelagt for gjeldende spor.
Stigning, runde: Vertikal stigningsavstand for gjeldende runde.
Stigning, siste runde: Vertikal stigningsavstand for forrige
fullførte runde.
Sving: Vinkeldifferansen (i grader) mellom retningen til
bestemmelsesstedet og gjeldende bevegelsesretning. L betyr
sving til venstre. R betyr sving til høyre. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Sving for bil: Retningen for neste sving på ruten. Denne siden
vises bare når du navigerer.
Temperatur: Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen
påvirker temperatursensoren.
Temperatur – vann: Temperaturen i vannet. Enheten må være
koblet til en NMEA 0183-enhet som kan innhente
vanntemperatur.
Tidtaker med alarm: Gjeldende tid for nedtellingstidtakeren.
Tidtaker med stoppeklokke: Stoppeklokketiden for gjeldende
aktivitet.
Tid til bestemmelsessted: Beregnet tid som gjenstår før
ankomst til bestemmelsesstedet. Denne siden vises bare når
du navigerer.
Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste
veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Til kurs: Retningen du må bevege deg i for å komme tilbake til
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Total runde: Stoppeklokketiden for alle fullførte runder.
Total snitthastighet: Gjennomsnittlig hastighet for bevegelse
og stopp siden forrige nullstilling.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
siden forrige nullstilling.
Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden
forrige nullstilling.
Tripteller: Løpende oversikt over tilbakelagt avstand siden
forrige tilbakestilling.
Triptid – i bevegelse: Løpende oversikt over tid i bevegelse
siden forrige nullstilling.
Triptid – stoppet: Løpende oversikt over tiden du har stått stille
siden forrige nullstilling.
Turtid: Løpende oversikt over sammenlagt tid for bevegelse og
stopp siden forrige nullstilling.
Ute av kurs: Avstand til høyre eller venstre som du har avveket
fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises bare når
du navigerer.
Veipunkt ved bestemmelsessted: Siste punkt på ruten til
bestemmelsesstedet. Denne siden vises bare når du
navigerer.
Veipunkt ved neste: Neste punkt på ruten. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Vertikal avstand til bestemmelsessted: Stigningsavstanden
mellom gjeldende posisjon og endelig bestemmelsessted.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Tillegg
Vertikal avstand til neste: Stigningsavstanden mellom
gjeldende posisjon og neste veipunkt på ruten. Denne siden
vises bare når du navigerer.
Vertikal hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.
Vertikal hastighet til bestemmelsessted: Oppstigning eller
nedstigning til en forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises
bare når du navigerer.
17
Indeks
Symboler
3D 5
kart 5
A
adresser, finne 4
alarmer
klokke 8
maritimt 13
nærhet 8
almanakk
jakt- og fisketidspunkter 8
tidspunkter for soloppgang og solnedgang
8
av/på-knapp, snarveier 10
av/på-tast 2
B
bakgrunnslys 2, 10
bane, markør 5
barometer 5
BaseCamp 6, 13, 14
batteri 1, 14, 15
lade 1
maksimere 2, 10, 15
montere 1
berøringsskjerm 2
feilsøking 15
bilder 6, 7
bakgrunnsbilde 7
ta 6
vise 7
BirdsEye-bilder 5
brukerdata, slette 14
brukerprofil 12
C
chirp 7, 11
City Navigator 4
D
dashbord 9
data, overføre 14
datafelter 9, 15
datamaskin, koble til 14, 15
dele data 8
innstillinger for retning 11
J
S
jakt- og fisketidspunkter 8
satellittsignaler 2, 8
sensorer med ANT+, pare 8
Sight 'N Go 4
skjerm 2
låse 2, 10
orientering 10
skjerminnstillinger 10
slette, alle brukerdata 14
smarttelefon 8
snarveier 9
legge til 9
spesifikasjoner 14
spor 2–4, 6
arkivere 4
farge 3
innstillinger 11
lagre 3
vise 3
stigning 5
plott 5
stoppeklokke 8
sykling 12
systeminnstillinger 10
K
kalender 8
kalibrere
høydemåler 5
kompass 5
kalkulator 8
kamera 6
innstilling 6
innstillinger 11
kart 2, 4
datafelter 9
innstillinger 10, 11
navigere 3
oppdatere 13
valgfritt 5
knapper på skjermen 2
kompass 4, 5
innstillinger 11
navigere 5
L
lade 1, 15
laste ned, geocacher 7
løping 12
låse, skjerm 2, 10
M
mann over bord (MOB) 4
maritimt
alarmoppsett 13
innstillinger 12
minnekort 13
minnekort, microSD 1, 13. Du finner mer
informasjon under minnekort
måleenheter 10
N
navigasjon 4, 5
kompass 5
stoppe 4
vei 4
nedtellingstidtaker 8
nullstille enheten 13–15
nærhetsalarmer 8
E
O
enhet
nullstille 14
registrering 2
vedlikehold 13
enhets-ID 15
områdeberegning 8
oppbevare data 14
oppdatere programvare 13
overføre
filer 7, 8, 13, 14
spor 8
F
feilsøking 13–15
filer, overføre 7, 13, 14
G
Garmin Express
oppdatere programvare 13
registrere enheten 13
geocacher 7, 13
innstillinger 11
laste ned 7
gjenopprette, innstillinger 13
GLONASS 10
GPS 8, 10
signal 2
H
HomePort 13
hovedmeny 2, 9
Hvor skal du? 4
høydemåler 5, 11
I
innstillinger 10–13
enhet 12
18
vise på kartet 6
P
pare, sensorer med ANT+ 8
permanent idrettsutøver 12
posisjoner
lagre 2
redigere 2
posisjonsformat 11
produktregistrering 2, 13
profiler 9, 12
programvare, oppdatere 13
puls
måler 9
soner 12
T
taster 1
tempe 9
Tempe 9
temperatur 9
tidsinnstillinger 11
tidspunkter for soloppgang og solnedgang 8
tidssoner 11
tidtaker, nedtelling 8
tilbehør 8, 15
tilpasse enheten 9
toner 13
TracBack 3
trening 12
tripcomputer 6
tripinformasjon, vise 6
turplanlegger. Du finner mer informasjon under
ruter
U
USB 10, 15
koble fra 14
kontakt 1
masselagringsmodus 13, 15
overføre filer 13
utendørseventyr 6
V
vanntetthet 13
veipunkter 2, 4
lagre 2
projisere 3
redigere 2, 3
slette 3
volum, tilpasse 10
R
registrere enheten 2, 13
rengjøre berøringsskjermen 13
rengjøre enheten 13
reservedeler 15
ruter 6
innstillinger 12
opprette 6
redigere 6
slette 6
Indeks
support.garmin.com
Februar 2018
190-01940-38_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising