Garmin | Montana® 610 | User guide | Garmin Montana® 610 Podręcznik użytkownika

Garmin Montana® 610 Podręcznik użytkownika
Montana 610/680
®
Podręcznik użytkownika
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, Auto Lap , BlueChart , City Navigator , Montana oraz TracBack są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach. ANT+ , BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, HomePort™ oraz tempe™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
®
®
Mac jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. microSD™ oraz logo microSDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe stanowią własność
poszczególnych jednostek.
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 1
Informacje o baterii ..................................................................... 1
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Instalacja baterii .......................................................................... 1
Ładowanie baterii ........................................................................1
Instalowanie baterii typu AA ....................................................... 2
Włączanie urządzenia ................................................................. 2
Menu główne .......................................................................... 2
Korzystanie z ekranu dotykowego ......................................... 2
Blokowanie ekranu dotykowego ............................................ 2
Odblokowywanie ekranu dotykowego ................................... 2
Rejestrowanie urządzenia .......................................................... 2
Regulowanie jasności podświetlenia .......................................... 2
Odbieranie sygnałów z satelity i rejestrowanie śladu ................. 2
Punkty ............................................................................. 2
Tworzenie punktu ....................................................................... 2
Oznaczanie punktu pośredniego na mapie ................................ 2
Wyszukiwanie punktu ................................................................. 3
Edytowanie punktu ..................................................................... 3
Usuwanie punktu ........................................................................ 3
Zwiększanie dokładności pozycji punktów ................................. 3
Odwzorowanie punktu ................................................................ 3
Ślady................................................................................ 3
Nagrywanie wykresu śladu ......................................................... 3
Zmiana bieżącego koloru śladu .................................................. 3
Zapisywanie bieżącego śladu ..................................................... 3
Wybór formatu danych wyjściowych dla zapisanych śladów ...... 3
Nawigacja z użyciem funkcji TracBack® .................................... 3
Czyszczenie bieżącego śladu ..................................................... 3
Wyświetlanie informacji o śladzie ............................................... 3
Zapisywanie pozycji na śladzie ................................................... 4
Wyświetlanie zapisanych śladów na mapie ................................ 4
Zarchiwizowane ślady ................................................................. 4
Automatyczne archiwizowanie śladów ................................... 4
Ręczne archiwizowanie śladów ............................................. 4
Usuwanie śladu .......................................................................... 4
Nawigacja ........................................................................ 4
Menu Dokąd? ............................................................................. 4
Podróżowanie do celu ................................................................ 4
Wyszukiwanie miejsca wg nazwy ............................................... 4
Wyszukiwanie pozycji w pobliżu innej pozycji ............................ 4
Wyszukiwanie adresu ................................................................. 4
Oznaczanie i nawigowanie do pozycji sygnału „Człowiek za
burtą” .......................................................................................... 4
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą .................................... 4
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź .................................... 5
Nawigacja z użyciem mapy ........................................................ 5
Podróż trasą samochodową .................................................. 5
Dodatkowe mapy ................................................................... 5
Obrazy BirdsEye .................................................................... 5
Widok 3D mapy ...................................................................... 5
Nawigacja z użyciem kompasu ................................................... 5
Kalibracja kompasu ................................................................ 5
Wskaźnik kursu ...................................................................... 5
Wykres wysokości ...................................................................... 6
Nawigacja do punktu na wykresie .......................................... 6
Zmiana typu wykresu ............................................................. 6
Zerowanie wykresu wysokości ............................................... 6
Kalibracja wysokościomierza barometrycznego .................... 6
Komputer podróży ...................................................................... 6
Zerowanie komputera podróży .............................................. 6
Trasy ........................................................................................... 6
Spis treści
Tworzenie trasy ...................................................................... 6
Edytowanie nazwy trasy ........................................................ 6
Edytowanie trasy .................................................................... 6
Wyświetlanie trasy na mapie ................................................. 6
Usuwanie trasy ...................................................................... 6
Wyświetlanie aktywnej trasy .................................................. 6
Odwracanie trasy ................................................................... 6
Serwis Garmin Adventures ......................................................... 6
Tworzenie przygody ............................................................... 7
Rozpoczęcie przygody ........................................................... 7
Aparat i zdjęcia............................................................... 7
Wykonywanie zdjęć .................................................................... 7
Dostosuj tryb oświetlenia dla aparatu ......................................... 7
Wyświetlanie zdjęć ..................................................................... 7
Wyświetlanie pokazu slajdów ................................................ 7
Sortowanie zdjęć .................................................................... 7
Wyświetlanie pozycji zdjęcia .................................................. 7
Podróżowanie do zdjęcia ....................................................... 7
Ustawianie zdjęcia jako tapety ............................................... 7
Usuwanie zdjęcia ................................................................... 7
Skrzynki........................................................................... 7
Pobieranie skrzynek ................................................................... 7
Filtrowanie listy skrzynek ............................................................ 7
Tworzenie i zapisywanie filtrów skrzynek .............................. 8
Edycja własnego filtra skrzynek ............................................. 8
Podróżowanie do skrzynki .......................................................... 8
Zapisywanie próby odnalezienia ................................................ 8
chirp™ ........................................................................................ 8
Włączanie wyszukiwania urządzenia chirp ............................ 8
Wyszukiwanie skrzynki z urządzeniem chirp ......................... 8
Aplikacje .......................................................................... 8
Bezprzewodowe wysyłanie i odbieranie danych ........................ 8
Ustawianie alarmu punktu alarmowego ...................................... 8
Obliczanie powierzchni obszaru ................................................. 8
Korzystanie z kalkulatora ............................................................ 8
Wyświetlanie kalendarza i almanachów ..................................... 8
Ustawianie alarmu ...................................................................... 9
Włączanie minutnika ................................................................... 9
Otwieranie stopera ...................................................................... 9
Strona satelitów .......................................................................... 9
Zmiana widoku satelitów ........................................................ 9
Wyłączanie GPS .................................................................... 9
Symulowanie pozycji .............................................................. 9
Czujniki ANT+................................................................. 9
Parowanie czujników ANT+ ........................................................ 9
Porady dotyczące parowania akcesoriów ANT+
z urządzeniem Garmin ........................................................... 9
tempe .......................................................................................... 9
Wyświetlanie danych z urządzenia tempe .................................. 9
Wyświetlanie danych dotyczących tętna .................................... 9
Dostosowywanie urządzenia......................................... 9
Profile aktywności ....................................................................... 9
Wybór profilu .......................................................................... 9
Tworzenie własnego profilu ................................................. 10
Edytowanie nazwy profilu .................................................... 10
Usuwanie profilu .................................................................. 10
Dostosowywanie menu głównego ............................................ 10
Tworzenie skrótu ...................................................................... 10
Dodawanie skrótu do menu głównego ..................................... 10
Własne pola danych oraz pulpity .............................................. 10
Włączanie pól danych mapy ................................................ 10
Dostosowywanie pól danych ................................................ 10
Dostosowywanie pulpitów .................................................... 10
Zmiana jednostek miary ............................................................ 10
i
Blokowanie orientacji ekranu .................................................... 10
Regulowanie czasu podświetlania ............................................ 10
Włączanie trybu oszczędności baterii ....................................... 10
Regulowanie głośności ............................................................. 10
Ustawienia systemowe ............................................................. 11
GPS i GLONASS ................................................................. 11
Ustawienia interfejsu szeregowego ..................................... 11
Dostosowywanie przycisku zasilania ........................................ 11
Ustawienia wyświetlania ........................................................... 11
Ustawienia wyglądu .................................................................. 11
Ustawienia mapy ...................................................................... 11
Zaawansowane ustawienia mapy ........................................ 11
Ustawienia aparatu ................................................................... 11
Ustawienia śladu ....................................................................... 12
Ustawienia czasu ...................................................................... 12
Ustawienia formatu pozycji ....................................................... 12
Ustawienia kierunku .................................................................. 12
Ustawienia wysokościomierza .................................................. 12
Ustawienia geocachingu ........................................................... 12
Ustawienia wyznaczania trasy .................................................. 12
Ustawienia fitness ..................................................................... 13
Ustawianie profilu fitness użytkownika ................................. 13
Informacje o ustawieniu aktywnego sportowca ............... 13
Informacje o strefach tętna .................................................. 13
Cele fitness ..................................................................... 13
Ustawianie stref tętna ...................................................... 13
Korzystanie z urządzenia podczas biegania lub jazdy na
rowerze ................................................................................ 13
Ustawienia morskie ................................................................... 13
Konfigurowanie alarmów morskich ...................................... 14
Ustawianie dźwięków urządzenia ............................................. 14
Zerowanie danych .................................................................... 14
Przywracanie wartości domyślnych określonych ustawień .. 14
Przywracanie wartości domyślnych określonych ustawień
stron ..................................................................................... 14
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień .................. 14
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas .................. 16
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny ...................... 16
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów ........................... 16
Urządzenie się nie ładuje ......................................................... 16
Moje urządzenie nie przełącza się automatycznie w tryb pamięci
masowej .................................................................................... 16
Ekran nie reaguje ...................................................................... 17
Załącznik....................................................................... 17
Dodatkowe akcesoria ............................................................... 17
Pola danych .............................................................................. 17
Indeks ............................................................................ 19
Konserwacja urządzenia.............................................. 14
Pomoc techniczna i aktualizacje ............................................... 14
Aktualizowanie oprogramowania .............................................. 14
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 14
Czyszczenie urządzenia ...................................................... 14
Czyszczenie ekranu dotykowego ......................................... 14
Zanurzenie w wodzie ........................................................... 14
Zarządzanie danymi ................................................................. 14
Typy plików .......................................................................... 14
Wkładanie karty pamięci ...................................................... 14
Podłączanie urządzenia do komputera ................................ 15
Przesyłanie plików do urządzenia ........................................ 15
Wysyłanie plików do aplikacji BaseCamp ............................ 15
Usuwanie plików .................................................................. 15
Odłączanie kabla USB ......................................................... 15
Resetowanie urządzenia .......................................................... 15
Wyjmowanie baterii ................................................................... 15
Informacje o urządzeniu.............................................. 16
Dane techniczne ....................................................................... 16
Informacje o baterii ................................................................... 16
Wyświetlanie informacji o urządzeniu ....................................... 16
Źródła dodatkowych informacji ................................................. 16
Rozwiązywanie problemów......................................... 16
Co wskazuje na to, że urządzenie pracuje w trybie pamięci
masowej USB? ......................................................................... 16
Chcę przywrócić wszystkie ustawienia do wartości
fabrycznych ............................................................................... 16
Potrzebuję części zamiennych lub akcesoriów ........................ 16
Chcę kupić zewnętrzną antenę GPS ........................................ 16
ii
Spis treści
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Ogólne informacje o urządzeniu
5 Dostosuj jasność podświetlenia (Regulowanie jasności
6
7
8
9
podświetlenia, strona 2).
Odbierz sygnały satelitarne (Odbieranie sygnałów z satelity
i rejestrowanie śladu, strona 2).
Dostosuj urządzenie (Dostosowywanie urządzenia,
strona 9).
Oznacz punkt trasy (Tworzenie punktu, strona 2).
Rozpocznij nawigację do celu podróży (Podróżowanie do
celu, strona 4).
Instalacja baterii
1 Obróć spłaszczone kółko w lewo i pociągnij, aby zdjąć
pokrywkę.
2 Odszukaj metalowe styki na krawędzi baterii litowo-jonowej.
3 Włóż baterię do komory, wsuwając ją najpierw stroną ze
stykami.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Obiektyw aparatu (tylko 680 i 680t)
Przycisk zasilania
Gniazdo kart microSD (pod pokrywką komory baterii)
Gniazdo zasilania do opcjonalnych uchwytów
Gniazdo słuchawek stereofonicznych (pod osłoną zabezpieczającą)
Spłaszczone kółko pokrywki komory
Port mini-USB (pod osłoną zabezpieczającą)
Port MCX zewnętrznej anteny GPS (pod osłoną zabezpieczającą)
Informacje o baterii
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Zakres temperatur określony dla urządzenia może wykraczać
poza dopuszczalny zakres działania niektórych baterii. Baterie
alkaliczne mogą wybuchać w wysokiej temperaturze.
NOTYFIKACJA
Baterie alkaliczne tracą znaczącą ilość swojej pojemności
w miarę spadku temperatury. Dlatego w przypadku korzystania
z urządzenia w niskiej temperaturze należy używać baterii
litowych.
4 Dociśnij baterię, aby wskoczyła na miejsce.
5 Załóż pokrywkę baterii i obróć spłaszczone kółko w prawo.
Ładowanie baterii
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port mini-USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
Nie wolno używać tego urządzenia do ładowania baterii, która
nie została dostarczona przez firmę Garmin . Próba
naładowania baterii niedostarczonej przez firmę Garmin może
spowodować uszkodzenie urządzenia i w konsekwencji
unieważnić gwarancję.
®
Przed podłączeniem prostego złącza kabla USB do urządzenia
może być konieczne zdjęcie akcesoriów z opcjonalnego
uchwytu.
UWAGA: Bateria nie ładuje się, gdy temperatura otoczenia jest
poza zakresem od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F).
Baterię można ładować ze standardowego gniazdka
elektrycznego lub portu USB w komputerze.
1 Wyciągnij osłonę zabezpieczającą À z portu mini-USB Á.
Urządzenie jest zasilane baterią litowo-jonowa lub trzema
bateriami typu AA.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Przy pierwszym użyciu urządzenia wykonaj poniższe czynności
w celu skonfigurowania urządzenia i zapoznania się z jego
podstawowymi funkcjami.
1 Zainstaluj baterie (Instalacja baterii, strona 1).
2 Naładuj baterie (Ładowanie baterii, strona 1).
3 Włącz urządzenie (Włączanie urządzenia, strona 2).
4 Zarejestruj urządzenie na stronie garmin.com/express.
Wstęp
2 Włóż mniejszą wtyczkę kabla USB do portu mini-USB.
3 Podłącz wtyk USB kabla do zasilacza sieciowego lub do
portu USB komputera.
4 Podłącz zasilacz sieciowy do zwykłego gniazdka
elektrycznego.
Urządzenie włączy się po podłączeniu go do źródła zasilania.
5 Całkowicie naładuj baterię.
1
Instalowanie baterii typu AA
Zamiast baterii litowo-jonowej (Instalacja baterii, strona 1)
można użyć baterii alkalicznych, NiMH lub litowych typu AA.
Taka możliwość przydaje się w trasie, gdy ładowanie baterii nie
jest możliwe. W celu uzyskania optymalnej wydajności należy
używać baterii NiMH lub litowych.
UWAGA: Nie zaleca się stosowania standardowych baterii
alkalicznych podczas korzystania z funkcji aparatu
fotograficznego.
1 Obróć spłaszczone kółko w lewo i pociągnij, aby zdjąć
pokrywkę.
2 Włóż trzy baterie typu AA zgodnie z oznaczeniem biegunów.
3 Załóż pokrywkę baterii i obróć spłaszczone kółko w prawo.
Włączanie urządzenia
Przytrzymaj
.
Menu główne
À
Á
Â
Ã
Pasek stanu
Bieżąca data i czas
Ikony aplikacji
Wybierz kolejno
> .
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę garmin.com/express.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Regulowanie jasności podświetlenia
Zbyt intensywne podświetlenie ekranu może znacząco skrócić
czas działania baterii. W celu wydłużenia czasu działania baterii
można wyregulować jasność podświetlania.
UWAGA: Jasność podświetlenia może być ograniczona, jeśli
poziom naładowania baterii jest niski.
1 Wybierz .
2 Za pomocą suwaka dostosuj poziom podświetlenia.
Urządzenie może się nieco nagrzewać w przypadku ustawienia
wysokiego poziomu podświetlenia.
Odbieranie sygnałów z satelity i rejestro­
wanie śladu
Aby skorzystać z funkcji nawigacji GPS, takiej jak rejestrowanie
śladu, należy najpierw odebrać sygnały z satelity. Urządzenie
może wymagać czystego widoku nieba w celu odebrania
sygnałów z satelitów.
Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na
stronie www.garmin.com/aboutGPS.
1 Przytrzymaj .
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
Gdy słupki
zmienią kolor na zielony, oznacza to, że
urządzenie odebrało sygnały z satelity. Godzina i data są
ustawiane automatycznie w oparciu o pozycję GPS.
3 Przejdź się, aby zarejestrować ślad (Ślady, strona 3).
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Mapa, aby zobaczyć ślad na mapie.
• Wybierz Kompas, aby zobaczyć kompas i pola danych,
które można dostosować.
• Wybierz Komputer podróży, aby zobaczyć aktualną
prędkość, dystans i inne pomocne statystyki.
Szuflada aplikacji
Korzystanie z ekranu dotykowego
• Dotknij ekranu, aby wybrać element.
• Każde dotknięcie ekranu dotykowego powinno stanowić
odrębną czynność.
• Wybierz
, aby otworzyć szufladę aplikacji i narzędzia
konfiguracyjne.
• W szufladzie aplikacji wybierz lub , aby przewinąć listę
aplikacji.
• Wybierz , aby powrócić do poprzedniej strony.
• Przytrzymaj , aby powrócić do menu głównego.
• Wybierz , aby zobaczyć elementy menu określone dla
wyświetlanej strony.
• Wybierz , aby zapisać zmiany i zamknąć stronę.
Blokowanie ekranu dotykowego
Ekran można zablokować, aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu funkcji przez jego dotknięcie.
Wybierz kolejno > .
2
Odblokowywanie ekranu dotykowego
Punkty
Punkty są pozycjami zapisanymi przez użytkownika
w urządzeniu. Punkty wskazują poprzednią i aktualną pozycję
użytkownika, a także dokąd zmierza. Można dodawać
szczegółowe dane dotyczące pozycji, takie jak nazwa,
wysokość lub głębokość.
Tworzenie punktu
Można zapisać aktualną pozycję jako punkt.
1 Wybierz Zaznacz punkt.
2 W razie potrzeby wybierz Edytuj, aby zmienić nazwę lub inne
dane dotyczące punktu.
3 Wybierz Zapisz.
Oznaczanie punktu pośredniego na mapie
1 Wybierz Mapa.
2 Wybierz pozycję na mapie.
3 Dotknij paska informacyjnego u góry ekranu.
Punkty
4 Wybierz kolejno
Wyszukiwanie punktu
1
2
3
4
Wybierz Menedżer punktów.
Wybierz punkt z listy.
W razie potrzeby wybierz , aby zawęzić kryteria
wyszukiwania.
Wybierz opcję:
• Wybierz Szukaj wg liter, aby wyszukać z użyciem nazwy
punktu.
• Wybierz Wybierz symbol, aby wyszukać z użyciem
symbolu punktu.
• Wybierz Szukaj blisko, aby wyszukać miejsca w pobliżu
ostatnio znalezionej pozycji, innego punktu, aktualnej
pozycji lub punktu na mapie.
• Wybierz Sortuj, aby wyświetlić listę punktów według
dystansu lub według kolejności alfabetycznej.
Edytowanie punktu
Aby móc edytować punkt, należy go najpierw utworzyć.
1 Wybierz Menedżer punktów.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz element, który chcesz edytować, np. nazwę.
4 Podaj nowe informacje i wybierz .
Usuwanie punktu
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno
> Menedżer punktów.
> Usuń > Tak.
Zwiększanie dokładności pozycji punktów
Można doprecyzowywać położenia punktu. Podczas
uśredniania, urządzenie dokonuje kilku odczytów tej samej
lokalizacji i wykorzystuje średnią wartość, w celu uzyskania jak
najdokładniejszej pozycji.
1 Wybierz Menedżer punktów.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz > Uśrednij pozycję.
4 Przejdź do wybranej pozycji punktu.
5 Wybierz Start.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
7 Gdy pasek stanu dokładności osiągnie 100%, wybierz
Zapisz.
Aby uzyskać optymalne rezultaty, zbierz od czterech do ośmiu
próbek dla wybranego punktu, czekając co najmniej 90 minut
przed zapisem kolejnych próbek.
Odwzorowanie punktu
Istnieje możliwość utworzenia nowej pozycji poprzez
odwzorowanie dystansu i namiaru z zaznaczonej pozycji do
nowej.
1 Wybierz Menedżer punktów.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno > Odwzoruj punkt.
4 Podaj namiar i wybierz .
5 Wybierz jednostkę miary.
6 Podaj dystans i wybierz .
7 Wybierz Zapisz.
Ślady
Ślady
> OK.
Ślad stanowi zapis przebytej drogi. Wykres śladu zawiera
informacje o punktach wzdłuż zarejestrowanej ścieżki, w tym
czas, pozycję i wysokość położenia każdego punktu.
Nagrywanie wykresu śladu
Domyślnie urządzenie automatycznie rejestruje wykres śladu,
gdy jest ono włączone i gdy odbiera sygnał GPS. Można ręcznie
wstrzymać i rozpocząć rejestrowanie śladu.
1 Przejdź się, aby zarejestrować ślad.
2 Wybierz Bieżący ślad > .
3 Wybierz opcję:
• Aby wstrzymać rejestrowanie śladu, wybierz ikonę .
• Aby rozpocząć nagrywanie śladu, wybierz ikonę .
Zmiana bieżącego koloru śladu
1 Wybierz Bieżący ślad >
2 Wybierz kolor.
> Kolor.
Zapisywanie bieżącego śladu
1 Wybierz Bieżący ślad >
2 Wybierz opcję:
.
• Wybierz , aby zapisać cały ślad.
• Wybierz kolejno
> Zapisz fragment, aby wybrać
odcinek śladu.
Bieżący ślad jest zapisywany w domyślnym lub wcześniej
skonfigurowanym formacie wyjściowym (Wybór formatu
danych wyjściowych dla zapisanych śladów, strona 3).
Wybór formatu danych wyjściowych dla
zapisanych śladów
1 Wybierz Bieżący ślad >
>
> Konfiguracja śladów >
Format wyjściowy.
2 Wybierz opcję:
• Aby zapisać informacje dotyczące aktywności wraz ze
śladem, wybierz Ślady (FIT).
• Aby zapisać informacje o śladzie wyłącznie w formacie
o wyższej zgodności, wybierz Ślady (GPX).
• Aby zapisać oba formaty, wybierz Oba (GPX/FIT).
Nawigacja z użyciem funkcji TracBack
®
Podczas podróży możesz cofnąć się do początku swojego
śladu. Funkcja przydaje się w celu znalezienia drogi powrotnej
do obozu lub początku szlaku.
1 Wybierz Bieżący ślad > > TracBack.
Mapa wyświetli trasę w kolorze fioletowym oraz punkt
startowy i punkt końcowy.
2 Nawiguj do celu z użyciem mapy lub kompasu.
Czyszczenie bieżącego śladu
Wybierz kolejno
> Bieżący ślad >
> Wyczyść.
Wyświetlanie informacji o śladzie
1 Wybierz Menedżer śladów.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz opcję:
• Aby zobaczyć wykres wysokości (Wykres wysokości,
strona 6) śladu, wybierz ikonę .
• Aby zobaczyć pola danych i opcje dla śladu, wybierz ikonę
.
PORADA: Aby zarchiwizować ślad, wybierz ikonę .
3
• Aby wyświetlić ślad na mapie, wybierz ikonę .
PORADA: Można wybrać pasek informacji w górnej
części ekranu mapy, aby wyświetlić więcej szczegółów
dotyczących śladu.
Zapisywanie pozycji na śladzie
1
2
3
4
5
Wybierz Menedżer śladów.
Wybierz ślad.
Wybierz kolejno .
Wybierz pozycję na śladzie.
Dotknij paska informacyjnego u góry ekranu.
Zostaną wyświetlone informacje o pozycji.
6 Wybierz kolejno > OK.
Wyświetlanie zapisanych śladów na mapie
Na mapie można wyświetlić jeden lub więcej zapisanych
śladów.
1 Wybierz Menedżer śladów.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz .
4 Wybierz Kolor, a następnie wybierz kolor linii śladu
wyświetlanej na mapie.
5 Wybierz opcję Pokaż na mapie.
Wyświetli się symbol informujący o Wł. opcji Pokaż na mapie.
6 Wybierz .
7 Wybierz kolejny ślad, i powtórz kroki od 3 do 6 (opcjonalnie).
8 Wybierz ikonę , i zamknij szufladę aplikacji.
9 W menu głównym wybierz pozycję Mapa.
Wybrane ślady zostaną wyświetlone na mapie.
Zarchiwizowane ślady
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz kolejno
> Usuń.
Nawigacja
Menu Dokąd?
Menu Dokąd? można użyć do wyszukania celu podróży. Nie
wszystkie kategorie menu Dokąd? są dostępne na wszystkich
obszarach i mapach.
Podróżowanie do celu
1
2
3
4
Wybierz Dokąd?.
Wybierz kategorię.
Wybierz cel podróży.
Wybierz Jedź.
Trasa wyświetlana jest na mapie w postaci purpurowej linii.
5 Nawiguj do celu, korzystając z mapy (Nawigacja z użyciem
mapy, strona 5) lub kompasu (Nawigacja z użyciem
kompasu, strona 5).
Wyszukiwanie miejsca wg nazwy
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Punkty trasy >
liter.
2 Wpisz nazwę lub jej część.
3 Wybierz .
> Szukaj wg
Wyszukiwanie pozycji w pobliżu innej
pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? >
2 Wybierz opcję.
3 Wybierz pozycję.
> Szukaj blisko.
Urządzenie umożliwia zapisanie 200 śladów i 10 000 punktów
na śladzie. Po przekroczeniu tych limitów może zabraknąć
miejsca w pamięci do zarejestrowania bieżącego śladu. Funkcja
archiwizowania pozwala zwolnić miejsce w pamięci na zapisanie
bieżącego śladu i przechowuje zarchiwizowane ślady w innym
miejscu na dysku. Liczba zarchiwizowanych śladów, które
można przechowywać, jest ograniczona wyłącznie rozmiarem
Twojego dysku. Można przesyłać zarchiwizowane ślady
z urządzenia na komputer, aby zaoszczędzić miejsce
i wyświetlić je w aplikacji Garmin BaseCamp™.
Zapisane ślady można również zarchiwizować ręcznie. Ponadto
można archiwizować ślady na podstawie bieżącego wykresu
śladu w oparciu o automatyczny harmonogram lub jeśli wykres
jest zapełniony.
Wyszukiwanie adresu
Automatyczne archiwizowanie śladów
Oznaczanie i nawigowanie do pozycji
sygnału „Człowiek za burtą”
Zapisane ślady można automatycznie archiwizować w celu
oszczędzania pamięci.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Utwory > Zaawansowana
konfiguracja > Autoarchiwizacja.
2 Wybierz Gdy pełna pamięć, Codziennie lub Tygodniowo.
Ręczne archiwizowanie śladów
Zapisane ślady można również zarchiwizować ręcznie.
1 Wybierz Menedżer śladów.
2 Wybierz zapisany ślad.
3 Wybierz > .
Ślady zostają przeniesione z listy zapisanych śladów na listę
zarchiwizowanych.
Dodatkowe mapy City Navigator umożliwiają wyszukiwanie
adresów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Adresy.
2 W razie potrzeby wybierz kraj lub województwo.
3 Podaj miasto lub kod pocztowy.
UWAGA: Nie wszystkie mapy umożliwiają wyszukiwanie
kodów pocztowych.
4 Wybierz miasto.
5 Podaj numer domu.
6 Podaj ulicę.
®
Można zapisać pozycję sygnału „Człowiek za burtą” (MOB)
i automatycznie do niej zawrócić.
1 Wybierz kolejno Człowiek za burtą > Start.
Zostanie otwarta mapa ukazująca trasę do pozycji MOB.
Domyślnie trasa jest oznaczona karmazynową linią.
2 Nawiguj do celu, korzystając z mapy (Nawigacja z użyciem
mapy, strona 5) lub kompasu (Nawigacja z użyciem
kompasu, strona 5).
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą
Z poziomu mapy lub kompasu wybierz kolejno
nawigację.
> Przerwij
Usuwanie śladu
1 Wybierz Menedżer śladów.
4
Nawigacja
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź
Użytkownik może skierować urządzenie na dowolny obiekt
w oddali, zablokować wskazany kierunek, a następnie
rozpocząć podróż do tego obiektu.
1 Wybierz Celuj i idź.
2 Skieruj urządzenie na żądany obiekt.
3 Wybierz kolejno Zablokuj kierunek > Ustaw kurs.
4 Nawiguj do celu, korzystając z kompasu.
Nawigacja z użyciem mapy
1 Rozpocznij nawigację do celu podróży (Podróżowanie do
celu, strona 4).
2 Wybierz Mapa.
Niebieski trójkąt wskazuje pozycję użytkownika na mapie.
W miarę przebiegu podróży niebieski trójkąt przemieszcza
się, pozostawiając za sobą wykres śladu (szlak).
Wykonaj
jedną lub więcej czynności:
3
• Przeciągnij mapę, aby wyświetlić różne obszary.
• Użyj i , aby powiększać i pomniejszać mapę.
• Wybierz pozycję na mapie (oznaczoną szpilką),
a następnie pasek informacyjny u góry ekranu, aby
wyświetlić informacje o wybranej pozycji.
Podróż trasą samochodową
Aby korzystać z nawigacji dla map drogowych, należy najpierw
zakupić i wczytać mapy City Navigator.
1 Wybierz kolejno Zmiana profilu > Samochód.
2 Wybierz cel podróży.
3 Nawiguj do celu, korzystając z mapy.
Zakręty są wyświetlane na pasku informacji w górnej części
mapy. Sygnały dźwiękowe informują o zakrętach na trasie.
Dodatkowe mapy
Za pomocą urządzenia można korzystać z dodatkowych map,
takich jak obrazy satelitarne BirdsEye, mapy BlueChart g2 oraz
szczegółowe mapy City Navigator. Szczegółowe mapy mogą
zawierać dodatkowe punkty szczególne, takie jak restauracje
lub usługi morskie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź
stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się z dealerem firmy
Garmin.
Wybierz, aby zwiększyć kąt widzenia.
Wybierz, aby zmniejszyć kąt widzenia.
Wybierz, aby przesunąć mapę 3D do przodu.
Wybierz, aby przesunąć mapę 3D do tyłu.
Wybierz, aby obrócić widok w lewo.
Wybierz, aby obrócić widok w prawo.
Nawigacja z użyciem kompasu
Podczas podróży do celu wskaźnik wskazuje cel podróży, bez
względu na kierunek, w jakim się poruszamy.
1 Rozpocznij nawigację do celu podróży (Podróżowanie do
celu, strona 4).
2 Wybierz Kompas.
3 Wykonuj zakręty do czasu, aż wskaźnik będzie wskazywać
górę kompasu, a następnie jedź dalej w tym kierunku.
Kalibracja kompasu
®
Obrazy BirdsEye
Za pomocą oprogramowania Garmin BaseCamporaz
subskrypcji BirdsEye możesz pobierać i wyświetlać szczegółowe
zdjęcia satelitarne w urządzeniu. Więcej informacji można
znaleźć na stronach garmin.com/birdseye i garmin.com
/basecamp.
W zestawie z urządzeniem może być dostarczona roczna
subskrypcja obrazów BirdsEye. Subskrypcja ta nie jest dostępna
dla wszystkich obszarów i nie dla wszystkich modeli urządzeń.
Widok 3D mapy
Aby móc używać tej funkcji, trzeba wykupić mapy zawierające
informacje 3D.
Wybierz Widok 3D.
Nawigacja
NOTYFIKACJA
Kalibrację kompasu należy przeprowadzić na wolnym powietrzu.
Aby zwiększyć dokładność kierunków, nie należy stawać
w pobliżu obiektów wpływających na pola magnetyczne, np.
pojazdów, budynków czy linii wysokiego napięcia.
Urządzenie użytkownika zostało już fabrycznie skalibrowane
i domyślnie korzysta z automatycznej kalibracji. Jeżeli kompas
działa niewłaściwie, np. po przebyciu dużego dystansu lub po
nagłych zmianach temperatur, można go ręcznie skalibrować.
1 Wybierz kolejno Kompas > > Kalibracja kompasu >
Start.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Wskaźnik kursu
Wskaźnik kursu jest wyjątkowo przydatny podczas nawigacji na
wodzie oraz w przypadku, gdy na trasie nie ma większych
przeszkód. Funkcja pomaga także unikać zagrożeń mogących
wystąpić z obu stron kursu, takich jak płycizny czy skały
podwodne.
Aby włączyć wskaźnik kursu, na ekranie kompasu wybierz
kolejno Konfiguracja > Kurs kompasowy > Linia/wskaźnik
nawigacyjny > Kurs (CDI).
5
Wybierz kolejno Komputer podróży >
dane podróży > Zeruj.
> Zeruj > Zeruj
Trasy
Trasa składa się z szeregu punktów lub lokalizacji i prowadzi
użytkownika do ostatecznego celu podróży.
Tworzenie trasy
1 Wybierz kolejno Planowanie trasy > Utwórz trasę >
Wskaźnik kursu À wskazuje relację względem linii kursu
prowadzącej do celu podróży. Wskaźnik zboczenia z kursu
(CDI) Á wskazuje zejście (prawe lub lewe). Skala  odnosi się
do odległości pomiędzy punktami à na wskaźniku zboczenia
z kursu, które informują o stopniu zboczenia z kursu.
Wykres wysokości
Wykres wysokości domyślnie wyświetla wysokość na dystans.
Informacje na temat dostosowywania wykresu wysokości, patrz
Ustawienia wysokościomierza, strona 12. Można dotknąć
dowolnego punktu na wykresie, aby wyświetlić szczegółowe
informacje na temat tego punktu.
Nawigacja do punktu na wykresie
1 Wybierz Wykres wysokości.
2 Wybierz pojedynczy punkt na wykresie.
Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o punkcie.
3 Wybierz kolejno > Pokaż mapę.
4 Dotknij paska informacyjnego u góry ekranu.
5 Wybierz Jedź.
Mapa otworzy się z trasą oznaczoną karmazynową linią.
6 Nawiguj do celu, korzystając z mapy (Nawigacja z użyciem
mapy, strona 5) lub kompasu (Nawigacja z użyciem
kompasu, strona 5).
Zmiana typu wykresu
Wykres wysokości można tak zmienić, aby wyświetlał ciśnienie
lub wysokość względem czasu lub dystansu.
1 Wybierz kolejno Wykres wysokości > Zmień typ wykresu.
2 Wybierz opcję.
Zerowanie wykresu wysokości
Wybierz kolejno Wykres wysokości >
Wyczyść bieżący ślad > Wyczyść.
> Zeruj >
Kalibracja wysokościomierza barometrycznego
Urządzenie użytkownika zostało już fabrycznie skalibrowane
i domyślnie korzysta z automatycznej kalibracji. Znając
rzeczywiste ciśnienie barometryczne, można ręcznie
skalibrować wysokościomierz barometryczny.
1 Przejdź do pozycji, dla której znasz wysokość i ciśnienie
barometryczne.
2 Wybierz kolejno Wykres wysokości > > Kalibruj
wysokościomierz.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Komputer podróży
Komputer podróży wyświetla bieżącą, średnią i maksymalną
prędkość, a także licznik podróży i inne przydatne statystyki.
Można dostosować układ komputera podróży, pulpit i pola
danych.
W menu głównym wybierz Komputer podróży.
Zerowanie komputera podróży
Aby zapewnić sobie dokładne informacje, stare dane należy
wyzerować przed rozpoczęciem nowej podróży.
6
2
3
4
5
6
Wybierz 1. punkt.
Wybierz kategorię.
Wybierz pierwszy punkt trasy.
Wybierz kolejno Użyj > Wybierz następny punkt.
Powtórz kroki od 2 do 4, aby dodać wszystkie punkty trasy.
Wybierz , aby zapisać trasę.
Edytowanie nazwy trasy
1 Wybierz Planowanie trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Zmień nazwę.
4 Podaj nową nazwę.
Edytowanie trasy
1 Wybierz Planowanie trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Edytuj trasę.
4 Wybierz punkt.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić punkt na mapie, wybierz Przejrzyj.
• Aby zmienić kolejność punktów na trasie, wybierz
Przenieś w górę lub Przenieś w dół.
• Aby wstawić dodatkowy punkt na trasie, wybierz Wstaw.
Dodatkowy punkt zostanie wstawiony przed aktualnie
edytowanym punktem.
• Aby usunąć punkt z trasy, wybierz Usuń.
6 Wybierz , aby zapisać trasę.
Wyświetlanie trasy na mapie
1 Wybierz Planowanie trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Pokaż mapę.
Usuwanie trasy
1 Wybierz Planowanie trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Usuń trasę.
Wyświetlanie aktywnej trasy
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz Aktywna trasa.
2 Wybierz punkt na trasy, aby wyświetlić dodatkowe
informacje.
Odwracanie trasy
Można zamienić punkt początkowy z punktem końcowym trasy,
aby pokonać trasę w odwrotną stronę.
1 Wybierz Planowanie trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Odwróć trasę.
Serwis Garmin Adventures
Możesz tworzyć przygody, aby udostępniać swoje podróże
rodzinie, znajomym i społeczności Garmin. Powiązane elementy
można pogrupować jako przygodę. Można na przykład utworzyć
przygodę dla ostatniej pieszej wycieczki. Przygoda może
Nawigacja
zawierać wykres śladu podróży, zdjęcia z podróży oraz
znalezione skrzynki. Można także tworzyć i zarządzać
przygodami za pomocą programu BaseCamp. Więcej informacji
można znaleźć na stronie adventures.garmin.com.
UWAGA: Aplikacja BaseCamp nie jest dostępna dla wszystkich
modeli urządzenia.
Tworzenie przygody
Aby utworzyć przygodę i wysłać ją do urządzenia, należy
najpierw pobrać program BaseCamp do komputera i przesłać
ślad z urządzenia do komputera (Wysyłanie plików do aplikacji
BaseCamp, strona 15).
1 Otwórz program BaseCamp.
2 Wybierz kolejno Plik > Nowa > Garmin Adventure.
3 Wybierz ślad, a następnie wybierz Dalej.
4 W razie potrzeby dodaj elementy z programu BaseCamp.
5 Wypełnij wymagane pola, aby nazwać i opisać przygodę.
6 Jeśli chcesz zmienić zdjęcie główne przygody, wybierz
Zmień, a następnie wybierz inne zdjęcie.
7 Wybierz Zakończ.
Rozpoczęcie przygody
Aby rozpocząć przygodę, musisz najpierw przesłać ją
z programu BaseCamp do swojego urządzenia (Wysyłanie
plików do aplikacji BaseCamp, strona 15).
1 Wybierz Przygody.
2 Wybierz przygodę.
3 Wybierz Start.
Aparat i zdjęcia
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w modelach
z aparatem.
Podczas wykonywania zdjęcia pozycja geograficzna jest
zapisywana w informacjach o zdjęciu. Można nawigować do tej
pozycji.
2 Wybierz zdjęcie.
3 W razie potrzeby wybierz
pomniejszyć.
orientację zdjęcia.
3 W razie potrzeby wybierz lub , aby powiększyć lub
pomniejszyć.
4 Przytrzymaj , aby ustawić ostrość i przytrzymaj urządzenie
nieruchomo.
Na ekranie pojawi się biała ramka. Urządzenie ustawia
ostrość na obiekt, który znajduje się wewnątrz ramki. Gdy
zdjęcie jest ostre, ramka zmienia kolor na zielony.
5 Zwolnij , aby wykonać zdjęcie.
Dostosuj tryb oświetlenia dla aparatu
Można zmieniać tryb aparatu, aby uzyskać wyraźne zdjęcia przy
różnym oświetleniu.
1 Wybierz kolejno Aparat > .
2 Wybierz opcję:
• Aby zrobić zdjęcie przy słabym oświetleniu, wybierz Tryb
słabego oświetlenia.
• Aby zrobić zdjęcie przy jasnym oświetleniu, wybierz Tryb
standardowy.
Wyświetlanie zdjęć
, aby powiększyć lub
Wyświetlanie pokazu slajdów
1 Wybierz Przeglądarka zdjęć.
2 Wybierz zdjęcie.
3 Wybierz kolejno > Pokaż pokaz slajdów.
Sortowanie zdjęć
1 Wybierz kolejno Przeglądarka zdjęć >
2 Wybierz opcję:
> Sortuj zdjęcia.
• Wybierz Ostatnio.
• Wybierz Blisko pozycji i wybierz pozycję.
• Wybierz Danego dnia i podaj datę.
Wyświetlanie pozycji zdjęcia
1 Wybierz Przeglądarka zdjęć.
2 Wybierz zdjęcie.
3 Wybierz kolejno > Pokaż mapę.
Podróżowanie do zdjęcia
1 Wybierz Przeglądarka zdjęć.
2 Wybierz zdjęcie.
3 Wybierz kolejno > Wyświetl informacje > Jedź.
Ustawianie zdjęcia jako tapety
Można wybrać zdjęcie jako tło ekranu głównego.
1 Wybierz Przeglądarka zdjęć.
2 Wybierz zdjęcie.
3 Wybierz kolejno > Ustaw jako tapetę.
Usuwanie zdjęcia
1 Wybierz Przeglądarka zdjęć.
2 Wybierz zdjęcie.
3 Wybierz kolejno > Usuń zdjęcie > Usuń.
Wykonywanie zdjęć
1 Wybierz Aparat.
2 Obróć urządzenie do poziomu lub pionu, aby zmienić
lub
Skrzynki
Skrzynka to taki ukryty skarb. Geocaching polega na
poszukiwaniu ukrytych skarbów z użyciem współrzędnych GPS
publikowanych w Internecie przez osoby ukrywające skrzynki.
Pobieranie skrzynek
1
2
3
4
5
Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
Odwiedź stronę internetową www.geocaching.com/play.
W razie potrzeby utwórz konto.
Zaloguj się.
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby
wyszukać i pobrać pozycje skrzynek do urządzenia.
Filtrowanie listy skrzynek
Listę skrzynek można filtrować według wybranych kryteriów,
takich jak poziom trudności.
1 Wybierz kolejno Geocaching > Szybki filtr.
2 Wybierz elementy do wyfiltrowania.
3 Dostosuj ustawienia, a następnie wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby przefiltrować listę skrzynek, wybierz Szukaj.
• Aby zapisać filtr, wybierz .
Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć wykonanych za pomocą
aparatu oraz zdjęć przesłanych do urządzenia.
1 Wybierz Przeglądarka zdjęć.
Aparat i zdjęcia
7
Tworzenie i zapisywanie filtrów skrzynek
Można tworzyć i zapisywać własne filtry skrzynek w oparciu
o określone kryteria. Po ustawieniu filtra można go użyć na liście
skrzynek.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Geocaching > Ustawienia
filtru > Utwórz filtr.
2 Wybierz elementy do wyfiltrowania.
3 Wybierz opcję:
• Aby przefiltrować listę skrzynek, wybierz Szukaj.
• Aby zapisać filtr, wybierz . Po zapisaniu filtrowi jest
automatycznie nadawana nazwa. Dostęp do własnego
filtra można uzyskać z listy skrzynek.
Edycja własnego filtra skrzynek
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Geocaching > Ustawienia
filtru.
2 Wybierz filtr.
3 Wybierz element, który chcesz edytować.
Podróżowanie do skrzynki
1
2
3
4
Wybierz kolejno Geocaching > Znajdź skrzynkę.
Wybierz skrzynkę.
Wybierz Jedź.
Nawiguj do celu, korzystając z mapy (Nawigacja z użyciem
mapy, strona 5) lub kompasu (Nawigacja z użyciem
kompasu, strona 5).
Zapisywanie próby odnalezienia
Przed zapisaniem w dzienniku próby wyszukiwania skrzynki
musisz rozpocząć nawigowanie do skrzynki (Podróżowanie do
skrzynki, strona 8).
Po podjęciu próby odnalezienia skrzynki można zarejestrować
jej rezultaty.
1 Wybierz kolejno Geocaching > Zapisz próbę.
2 Wybierz Znalezione nowe klipy:, Nie znaleziono lub
Wymaga naprawy.
3 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż do następnej skrzynki znajdującej
się najbliżej bieżącej pozycji, wybierz Znajdź następny
najbliższy.
• Aby zakończyć zapis, wybierz Gotowe.
• Aby wprowadzić komentarz dotyczący poszukiwań
skrzynki lub samej skrzynki, wybierz Zmień komentarz,
wpisz komentarz i wybierz .
Gdy znajdziesz się w odległości około 10 m (32,9 stopy) od
skrzynki zawierającej urządzenie chirp, zostaną wyświetlone
szczegółowe informacje o urządzeniu chirp.
5 W razie potrzeby wybierz kolejno Geocaching > Szczegóły
chirp.
6 Jeśli opcja ta jest dostępna, wybierz Jedź, aby rozpocząć
poszukiwanie skrzynki.
Aplikacje
Bezprzewodowe wysyłanie i odbieranie
danych
Aby bezprzewodowo przesyłać dane, należy znaleźć się
w odległości 3 m (10 stóp) od zgodnego urządzenia.
Omawiane urządzenie może wysyłać i odbierać dane po
sparowaniu z innym zgodnym urządzeniem lub smartfonem,
korzystając z technologii bezprzewodowej ANT+ . Punkty,
skrzynki, trasy i ślady można udostępniać innym użytkownikom.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach
urządzenia.
1 Wybierz Prześlij bezprzewodowo.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Wyślij i wybierz typ danych.
• Wybierz Odbierz, aby odebrać dane z innego urządzenia.
W zgodnym urządzeniu musi zostać przeprowadzona
próba wysłania danych.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
®
Ustawianie alarmu punktu alarmowego
Alarmy punktów alarmowych ostrzegają z ustawionym
wyprzedzeniem o zbliżaniu się do określonej pozycji.
1 Wybierz kolejno Punkty alarmowe > Utwórz alarm.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Użyj.
5 Podaj promień i wybierz .
W momencie znalezienia się w zasięgu alarmu punktu
alarmowego urządzenie emituje sygnał dźwiękowy.
Obliczanie powierzchni obszaru
1 Wybierz kolejno Pomiar powierzchni > Start.
2 Przejdź po całym obwodzie obszaru, którego powierzchnię
chcesz obliczyć.
chirp
3 Po zakończeniu wybierz Oblicz.
chirp to niewielkie akcesorium firmy Garmin, które można
zaprogramować i pozostawić w skrzynce. Możesz użyć swojego
urządzenia, aby znaleźć urządzenie chirp w skrzynce. Więcej
informacji na temat chirp znajduje się w Podręczniku
użytkownika urządzenia chirp dostępnym pod adresem
www.garmin.com.
Korzystanie z kalkulatora
™
Włączanie wyszukiwania urządzenia chirp
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Geocaching.
2 Wybierz kolejno Wyszukiwanie chirp > Wł..
Wyszukiwanie skrzynki z urządzeniem chirp
1 Wybierz kolejno Geocaching > Znajdź skrzynkę.
2 Wybierz skrzynkę.
3 Wybierz Jedź.
4 Nawiguj do celu, korzystając z mapy (Nawigacja z użyciem
mapy, strona 5) lub kompasu (Nawigacja z użyciem
kompasu, strona 5).
8
Urządzenie jest wyposażone w kalkulator w wersji standardowej
i naukowej.
Wybierz Kalkulator.
Wyświetlanie kalendarza i almanachów
Można wyświetlić aktywność urządzenia, np. zapis punktów,
oraz informacje z almanachu dotyczące słońca i księżyca,
a także polowań i połowów.
1 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić aktywność urządzenia z określonych dni,
wybierz Kalendarz.
• Aby wyświetlić informacje o wschodzie i zachodzie słońca
i księżyca, wybierz Słońce i księżyc.
• Aby wyświetlić szacunkowe godziny optymalne do
organizowania polowań i połowów, wybierz Polowania
i połowy.
Aplikacje
2 W razie potrzeby wybierz
miesiąc.
3 Wybierz dzień.
lub
, aby wyświetlić inny
Ustawianie alarmu
Jeśli urządzenie nie jest w danym momencie używane, można
określić godzinę jego włączenia.
1 Wybierz Budzik.
2 Za pomocą i ustaw czas.
3 Wybierz Włącz alarm.
4 Wybierz opcję.
Alarm uruchomi się o określonej godzinie. Jeśli w tym czasie
urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono i zostanie
uruchomiony alarm.
Włączanie minutnika
1 Wybierz kolejno Budzik > > Minutnik.
ustaw czas.
2 Za pomocą i
3 Wybierz Włącz czasomierz.
Porady dotyczące parowania akcesoriów ANT+
z urządzeniem Garmin
• Sprawdź, czy akcesorium ANT+ jest zgodne z urządzeniem
Garmin.
• Przed sparowaniem akcesorium ANT+ z urządzeniem
Garmin przejdź w miejsce oddalone o co najmniej 10 m (32,9
stopy) od innych akcesoriów ANT+.
• Zbliż urządzenie Garmin na odległość nie większą niż 3 m
(10 stóp) od akcesorium ANT+.
• Po przeprowadzeniu pierwszego parowania urządzenie
Garmin będzie automatycznie rozpoznawać sparowane
akcesorium ANT+ po każdym jego włączeniu. Ten proces
odbywa się automatycznie po włączeniu urządzenia Garmin
i zajmuje tylko kilka sekund, jeśli sparowane akcesoria są
włączone i działają prawidłowo.
• Po sparowaniu urządzenie Garmin odbiera tylko dane ze
sparowanego akcesorium, a to oznacza, że można
przebywać w pobliżu innych akcesoriów.
tempe
Strona satelitów
tempe to bezprzewodowy czujnik temperatury ANT+. Czujnik
można przymocować do paska lub pętli, dzięki czemu będzie
miał kontakt z powietrzem otoczenia. To pozwoli mu na
dostarczanie dokładnych danych o temperaturze. Aby
wyświetlać dane o temperaturze z urządzenia tempe, należy
sparować urządzenie tempe z posiadanym urządzeniem.
Strona satelitów informuje o aktualnej pozycji, dokładności GPS,
lokalizacji satelitów i mocy sygnału.
Wyświetlanie danych z urządzenia tempe
Otwieranie stopera
Wybierz Stoper.
Zmiana widoku satelitów
1 Wybierz kolejno Satelita > .
2 W razie potrzeby wybierz Kierunek u góry, aby zmienić
widok satelitów tak, aby bieżący ślad był skierowany ku górze
ekranu.
3 W razie potrzeby wybierz Wielokolorowe, aby przypisać
określony kolor do satelity i do paska mocy sygnału satelity.
Wyłączanie GPS
Wybierz kolejno Satelita >
> Pracuj z wyłączonym GPS.
Symulowanie pozycji
1 Wybierz kolejno Satelita > > Pracuj z wyłączonym GPS.
2 Wybierz kolejno > Ustaw pozycję na mapie.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Użyj.
Czujniki ANT+
Parowanie czujników ANT+
Przed przystąpieniem do parowania musisz założyć czujnik
tętna lub zamontować czujnik rowerowy.
Urządzenie jest zgodne z czujnikiem tętna, rowerowym
czujnikiem prędkości i rytmu GSC™ 10 i bezprzewodowym
czujnikiem temperatury tempe™. Pole danych można
dostosować w taki sposób, aby wyświetlane w nim były dane
z czujnika.
1 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika (w odległości nie
większej niż 3 m).
UWAGA: Podczas parowania ustaw się w odległości co
najmniej 10 m od innych czujników ANT+.
Wybierz
kolejno Konfiguracja > Czujnik ANT.
2
3 Wybierz czujnik.
4 Wybierz Szukaj nowego.
Po sparowaniu czujnika z urządzeniem status czujnika
zmieni się z Wyszukiwanie na Połączony.
Czujniki ANT+
Przy pierwszym wyświetleniu danych z urządzenia tempe
wykonaj poniższe czynności w celu dostosowania urządzenia
i pól danych.
1 Sparuj czujnik tempe (Parowanie czujników ANT+, strona 9).
2 Dostosuj pola danych, aby wyświetlały dane temperatury
(Dostosowywanie pól danych, strona 10).
Możesz wybrać bieżącą temperaturę z kategorii Bieżący
stan. Możesz określić minimalną i maksymalną temperaturę
dla okresu 24 godzin z kategorii Inne.
Wyświetlanie danych dotyczących tętna
Wyświetlając dane dotyczące tętna po raz pierwszy, wykonaj
niniejsze procedury, aby ustawić urządzenie i pola danych.
1 Sparuj czujnik tętna (Parowanie czujników ANT+, strona 9).
2 Dostosuj pole danych, aby wyświetlić tętno (Dostosowywanie
pól danych, strona 10).
Pole tętna można ustawić, wybierając kategorię Bieżący
stan.
Dostosowywanie urządzenia
Profile aktywności
Profile aktywności są zbiorami ustawień, które wpływają na
optymalizację urządzenia w oparciu o sposób jego użytkowania.
Na przykład ustawienia i ekrany danych różnią się, gdy
urządzenie jest używane do biegania i jazdy rowerem.
Podczas korzystania z profilu, po zmianie takich ustawień, jak
pola danych czy alerty, zmiany są automatycznie zapisywane
jako część profilu.
Wybór profilu
Gdy zmieniasz aktywności, możesz zmienić konfigurację
urządzenia poprzez zmianę profilu.
1 Wybierz Zmiana profilu.
2 Wybierz profil.
9
Tworzenie własnego profilu
Ustawienia i pola danych można dostosować do określonej
formy aktywności lub podróży.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Profile > Utwórz nowy
profil > OK.
Dostosowywanie
ustawień i pól danych.
2
Edytowanie nazwy profilu
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Profile.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz Edytuj nazwę.
4 Wpisz nową nazwę.
Usuwanie profilu
UWAGA: Przed usunięciem aktywnego profilu należy
aktywować inny profil. Nie można usunąć aktywnego profilu.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Profile.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz Usuń.
Dostosowywanie menu głównego
• Przytrzymaj dowolną ikonę z menu głównego lub szuflady
aplikacji i przeciągnij ją do nowej lokalizacji.
• Otwórz szufladę aplikacji i przeciągnij ikonę do menu
głównego.
• Wybierz kolejno Konfiguracja > Menu główne i postępuj
zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Tworzenie skrótu
1
2
3
4
Wybierz Konfiguracja > Skróty > Utwórz skrót.
Wybierz Nazwa, a następnie wpisz nazwę.
Wybierz Ikona, a następnie wybierz ikonę.
Wybierz Profil, a następnie przypisz skrót do określonego
profilu.
5 Wybierz opcję:
• Wybierz Konfiguracja, aby dodać skrót do ustawień
konkretnego urządzenia.
• Wybierz Dokąd?, aby dodać skrót, który rozpoczyna
nawigację do określonego punktu.
• Wybierz Aplikacja, aby dodać skrót do określonej
aplikacji.
6 Wybierz pozycję.
Dodawanie skrótu do menu głównego
Skróty można dodać do menu głównego, szuflady aplikacji
i ulubionych. Jeśli skrótu nie ma na liście, można go utworzyć
(Regulowanie jasności podświetlenia, strona 2).
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Skróty.
2 Wybierz skrót.
3 Wybierz Dodaj do menu.
4 Wybierz Menu główne, Szuflada, lub Ulubione.
Własne pola danych oraz pulpity
Pola danych wyświetlają informacje o pozycji oraz inne
określone dane. Pulpity to zbiory danych użytkownika, które
mogą przydać się podczas konkretnych lub ogólnych zadań,
takich jak geocaching.
Można dostosować pola danych i pulpity mapy, kompas,
komputer podróży, wykres wysokości oraz stronę stanu.
Włączanie pól danych mapy
1 Wybierz kolejno Mapa > > Konfiguracja mapy > Pulpit.
2 Wybierz Małe pola danych lub Duże pole danych.
Na mapie pojawią się puste pola danych.
Dostosowywanie pól danych
Zanim będzie możliwa zmiana pól danych mapy, należy je
włączyć (Włączanie pól danych mapy, strona 10).
Można dostosować pola danych i pulpity mapy, kompas,
komputer podróży, wykres wysokości oraz strony stanu.
1 Ze strony wyświetlającej pola danych wybierz pole danych.
2 Wybierz kategorię pola danych oraz pole danych.
Na przykład wybierz kolejno pozycje Dane podróży >
Prędkość – średnia ruchu.
Dostosowywanie pulpitów
1 Otwórz stronę z pulpitem, który można dostosować.
2 Wybierz opcję:
• Na mapie wybierz kolejno
> Konfiguracja mapy >
Pulpit.
• Na kompasie, w komputerze podróży lub na stronie stanu
wybierz
> Zmień pulpit.
3 Wybierz pulpit.
Zmiana jednostek miary
Użytkownik może dostosować jednostki miary dystansu
i prędkości, wysokości, głębokości, temperatury, ciśnienia oraz
prędkości pionowej.
1 Wybierz Konfiguracja > Jednostki.
2 Wybierz wielkość fizyczną.
3 Wybierz jednostkę miary.
Blokowanie orientacji ekranu
Ustawienie domyślne umożliwia automatyczną zmianę orientacji
ekranu na podstawie ułożenia urządzenia. Ekran można
zablokować w orientacji pionowej lub poziomej.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Wyświetlacz > Blokada
orientacji.
2 Wybierz opcję.
Regulowanie czasu podświetlania
W celu zmaksymalizowania czasu działania baterii można
skrócić czas podświetlania.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Wyświetlacz > Czas
podświetlania.
2 Wybierz opcję.
Włączanie trybu oszczędności baterii
Korzystając z trybu oszczędności baterii, można wydłużyć czas
jej działania.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Wyświetlacz >
Oszczędność baterii > Wł..
W trybie oszczędności baterii ekran wygasza się po po
zakończeniu czasu podświetlenia. Można wybrać opcję , aby
włączyć ekran, lub dwukrotnie dotknąć opcji , aby wyświetlić
stronę stanu.
Regulowanie głośności
Przed ustawieniem poziomu głośności podłącz słuchawki lub
skorzystaj z uchwytu samochodowego.
1 Wybierz .
2 Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
Można włączyć wiele małych pól danych lub jedno duże pole
danych.
10
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno Konfiguracja > System.
Satelita: Ustawianie systemu satelitarnego na GPS, GPS +
GLONASS (GPS i GLONASS, strona 11) lub Tryb
demonstracyjny (GPS wyłączony).
WAAS/EGNOS: Ustawianie systemu na Wide Area
Augmentation System lub European Geostationary
Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS). Informacje na
temat WAAS można znaleźć na stronie garmin.com
/aboutGPS/waas.html.
Język tekstu: Ustawianie języka komunikatów tekstowych
wyświetlanych w urządzeniu.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże
się ze zmianą języka danych mapy.
Język głosu: Umożliwia zmianę języka głosu.
Interfejs: Ustawianie formatu interfejsu szeregowego:
Konfiguruj przycisk zasilania: Umożliwia przypisanie skrótów
do klawisza przycisku zasilania (Dostosowywanie przycisku
zasilania, strona 11).
GPS i GLONASS
W celu zwiększenia efektywności w trudnych warunkach oraz
szybszego uzyskiwania pozycji domyślnym ustawieniem
systemu satelitarnego jest GPS + GLONASS. Użycie GPS wraz
z GLONASS może znacząco zredukować czas pracy baterii
w porównaniu do korzystania z samego GPS.
Ustawienia interfejsu szeregowego
Wybierz kolejno Konfiguracja > System > Interfejs.
Garmin Spanner: Opcja ta umożliwia używanie portu USB
urządzenia z większością map zgodnych ze standardem
NMEA 0183, poprzez tworzenie wirtualnego portu
szeregowego.
Garmin Serial: Opcja ta ustawia urządzenie na używanie
formatu opracowanego przez firmę Garmin, służącego do
wymiany danych o punktach trasy, trasach i śladach
z komputerem.
NMEA we/wy: Ustawianie urządzenia na używanie
standardowych wejść i wyjść NMEA 0183.
Wyświetlanie tekstu: Zwykły tekst w formacie ASCII do
przedstawiania informacji o pozycji i prędkości.
RTCM: Umożliwienie odbierania danych DGPS (Differential
Global Positioning System) z urządzeń przesyłających dane
RTCM w formacie SC-104.
Dostosowywanie przycisku zasilania
Przycisk zasilania można skonfigurować jako skrót do menu,
ustawień, aplikacji lub strony stanu. Skrót można ustawić tak,
aby włączał się po pojedynczym lub podwójnym stuknięciu
przycisku.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > System > Konfiguruj
przycisk zasilania.
Wybierz
Pojedyncze dotknięcie lub Dwukrotne dotknięcie.
2
3 Wybierz element, który będzie wyświetlany po stuknięciu
przycisku zasilania:
• Aby wyświetlić stronę stanu, wybierz opcję Strona stanu.
• Aby wyświetlić daną aplikację, skrót lub ustawienie,
wybierz pozycję Element menu, przeglądaj
w poszukiwaniu elementu i wybierz go.
• Aby wyłączyć skrót, wybierz pozycję Brak.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno Konfiguracja > Wyświetlacz.
Czas podświetlania: Umożliwia regulację czasu działania
podświetlenia.
Dostosowywanie urządzenia
Blokada orientacji: Opcja pozwala zablokować ekran
w orientacji pionowej lub poziomej oraz umożliwia
automatyczną zmianę orientacji ekranu na podstawie
ułożenia urządzenia.
Zrzuty ekranowe: Umożliwia zapis obrazu z ekranu urządzenia.
Oszczędność baterii: Poprzez wyłączanie ekranu po
zakończeniu czasu podświetlenia, pozwala zaoszczędzić
energię baterii i wydłużyć jej czas pracy (Włączanie trybu
oszczędności baterii, strona 10).
Kalibruj ekran: Kalibruje ekran, jeśli nie reaguje on na dotyk
w odpowiedni sposób.
Ustawienia wyglądu
Wybierz kolejno Konfiguracja > Wygląd.
Tryb: Ustawienie jasnego tła (Dzień), ciemnego tła (Noc) lub
automatyczne przełączanie pomiędzy nimi w oparciu
o godzinę wschodu i zachodu słońca dla bieżącej pozycji.
Tło: Ustawianie obrazu tła.
Kolor zaznaczenia (dzień): Ustawianie koloru dla jasnego tła
w trakcie dnia.
Kolor zaznaczenia (noc): Ustawianie koloru dla ciemnego tła
w trakcie nocy.
Elementy sterowania w poziomie: Ustawianie położenia
elementów sterujących na ekranie w trybie poziomym (z
lewej lub z prawej strony ekranu).
Ustawienia mapy
Wybierz kolejno Konfiguracja > Mapa.
O mapie: Włączanie lub wyłączanie map aktualnie dostępnych
w urządzeniu.
Orientacja: Ustawianie sposobu wyświetlania map na stronie.
Północ u góry wyświetla północ u góry strony. Kierunek
u góry wyświetla bieżący kierunek podróży na górze ekranu.
Tryb samochodu wyświetla widok perspektywiczny do jazdy
samochodem z kierunkiem podróży wyświetlanym u góry.
Pulpit: Ustawianie pulpitu, który ma być wyświetlany na mapie.
Każdy pulpit zawiera inne informacje dotyczące trasy lub
pozycji.
Tekst wskazówek nawigacyjnych: Opcja ta pozwala określić,
kiedy wskazówki nawigacji mają być wyświetlane na mapie.
Prędkość rysowania mapy: Umożliwienie dostosowania
prędkości, z jaką jest rysowana mapa. Większa prędkość
rysowania mapy zmniejsza czas pracy baterii.
Zaawansowane ustawienia mapy
Wybierz kolejno Konfiguracja > Mapa > Zaawansowana
konfiguracja.
Automatyczne przybliżanie: Włącza i wyłącza automatyczne
przybliżanie.
Szczegółowość: Pozwala określić szczegółowość mapy. Im
więcej szczegółów, tym wolniej mapa może być odświeżana.
Cieniowany relief: Wyświetla relief szczegółów na mapie (jeśli
jest dostępny) lub wyłącza cieniowanie.
Pojazd: Umożliwia ustawienie ikony pozycji, wskazującej
pozycję użytkownika na mapie. Domyślnie ikona jest małym
niebieskim trójkątem.
Stopnie zoomu: Ustawianie stopnia powiększenia dla
wyświetlanych elementów mapy. Elementy mapy nie będą
się pojawiać, jeśli stopień powiększenia mapy jest większy od
określonego.
Rozmiar tekstu: Pozwala określić rozmiar tekstu dla elementów
mapy.
Ustawienia aparatu
Wybierz kolejno Konfiguracja > Aparat.
11
Rozdzielczość zdjęcia: Określenie rozdzielczości zdjęcia.
Zapisz zdjęcia w: Ustawianie lokalizacji przechowywania zdjęć.
Instrukcje obsługi kamery: Wyświetlanie krótkich wskazówek
pozwalających wykonać zdjęcie za pomocą aparatu.
Ustawienia śladu
Wybierz kolejno Konfiguracja > Utwory.
Metoda rejestracji: Ustawia metodę rejestracji śladów. Auto
pozwala rejestrować ślady ze zmienną częstotliwością w celu
utworzenia optymalnego odwzorowania śladów.
Interwał: Ustawia częstotliwość rejestrowania śladów. Częstsze
rejestrowanie punktów pozwala uzyskać bardziej
szczegółowy ślad, powoduje jednak szybsze zapełnianie się
wykresu śladu.
Auto Pause: Automatycznie wstrzymuje śledzenie w momencie
zatrzymania się.
Autostart: Rozpoczyna nagrywanie śladów automatycznie
w momencie zlokalizowania satelitów przez urządzenie.
Format wyjściowy: Pozwala na wybór formatu, w którym
zapisane zostanie nagranie wykresu śladu. GPX to
tradycyjny format, który można przeglądać na mapie
urządzenia lub użyć do nawigacji. Ślady można przeglądać
za pomocą Menedżera śladów. FIT to format przeznaczony
do czynności fitness, który nagrywa informacje dodatkowe
(na przykład ilość okrążeń). Aktywności można przeglądać
na tym urządzeniu, zostały one jednak dostosowane do
serwisu Garmin Connect™. Możesz wybrać Oba, aby
nagrywać dane w obu formatach jednocześnie. Ta opcja
wymaga więcej wolnego miejsca.
Zaawansowana konfiguracja: Pozwala ustawić automatyczną
archiwizację, a także kiedy urządzenie ma rejestrować bądź
zerować dane podróży.
Ustawienia czasu
Wybierz kolejno Konfiguracja > Czas.
Format czasu: Ustawianie 12- lub 24-godzinnego formatu
wyświetlania czasu.
Strefa czasowa: Ustawianie strefy czasowej dla urządzenia.
Automatycznie ustawia automatycznie strefę czasową na
podstawie pozycji GPS.
Ustawienia formatu pozycji
UWAGA: Nie należy zmieniać formatu pozycji, ani systemu
współrzędnych układu odniesienia, chyba że jest używana mapa
wymagająca użycia innego formatu pozycji.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Format pozycji.
Format pozycji: Ustawianie formatu, w jakim będzie
wyświetlany odczyt pozycji.
Układ odniesienia: Ustawianie układu współrzędnych, na
którym oparta jest mapa.
Mapa sferoidalna: Wyświetlanie układu współrzędnych
używanych przez urządzenie. Domyślnym układem
współrzędnych jest układ WGS 84.
Ustawienia kierunku
Można dostosować ustawienia kompasu.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Kurs kompasowy.
Wyświetlacz: Określanie sposobu sygnalizowania kierunku
wyświetlanego w kompasie:
Odniesienie północne: Ustawianie w kompasie odniesienia
północnego.
Linia/wskaźnik nawigacyjny: Pozwala na użycie wskaźnika
namiaru do wskazania kierunku do celu podróży lub na
użycie kursu do przedstawienia relacji względem linii kursu
prowadzącej do celu podróży.
12
Kompas: Automatyczne przełączanie z kompasu
elektronicznego na kompas GPS w przypadku podróży
z dużą prędkością lub przez określony okres czasu.
Kalibracja kompasu: Umożliwia skalibrowanie kompasu
w przypadku, gdy kompas działa niewłaściwie, np. po
przebyciu dużego dystansu lub po nagłych zmianach
temperatur. Patrz Kalibracja kompasu, strona 5.
Ustawienia wysokościomierza
Wybierz kolejno Konfiguracja > Wysokościomierz.
Automatyczna kalibracja: Automatyczne kalibrowanie
wysokościomierza po każdym włączeniu urządzenia.
Urządzenie kalibruje wysokościomierz przez cały czas, kiedy
urządzenie odbiera sygnał GPS.
Tryb barometryczny: Zmienna wysokość powoduje, że
barometr mierzy zmiany w wysokości podczas
przemieszczania się użytkownika. Stała wysokość zakłada,
że urządzenie znajduje się na określonej wysokości, dlatego
też ciśnienie atmosferyczne zmieniać będzie się wyłącznie ze
względu na zmianę warunków pogodowych.
Trendy ciśnienia: Określanie sposobu zapisu danych
dotyczących ciśnienia. Zawsze zapisuj przydaje się
w przypadku obserwowania frontów atmosferycznych.
Typ wykresu: Zapisywanie zmian wysokości względem czasu
i dystansu, zapisywanie ciśnienia atmosferycznego
w określonym okresie lub zapisywanie ciśnienia otoczenia
w określonym okresie.
Kalibruj wysokościomierz: Znając rzeczywiste ciśnienie
barometryczne, można skalibrować wysokościomierz
barometryczny. Patrz Kalibracja wysokościomierza
barometrycznego, strona 6.
Ustawienia geocachingu
Wybierz kolejno Konfiguracja > Geocaching.
Lista skrzynek: Wyświetlanie listy skrzynek według nazw lub
kodów.
Styl skrzynki: Ustawianie stylu wyświetlania danych skrzynek.
Wyszukiwanie chirp: Umożliwia urządzeniu wyszukiwanie
skrzynek, w których znajdują się urządzenia chirp (Włączanie
wyszukiwania urządzenia chirp, strona 8).
Zaprogramuj chirp: Programowanie urządzenia chirp. Zobacz
Podręcznik użytkownika urządzenia chirp dostępny pod
adresem www.garmin.com.
Ustawienia filtru: Można tworzyć i zapisywać własne filtry
skrzynek w oparciu o wybrane kryteria (Tworzenie
i zapisywanie filtrów skrzynek, strona 8).
Znalezione skrzynki: Edycja liczby znalezionych skrzynek.
Liczba rośnie automatycznie wraz z kolejnymi odnalezionymi
skrzynkami (Zapisywanie próby odnalezienia, strona 8).
Ustawienia wyznaczania trasy
Urządzenie oblicza optymalną trasę dla wykonywanej
aktywności. Dostępne ustawienia wyznaczania tras mogą różnić
się w zależności od wybranej aktywności.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Wyznaczanie trasy.
Głos nawigacji: Ustawianie głosu i języka komunikatów
nawigacyjnych.
Aktywność: Ustawianie aktywności dla wyznaczanej trasy.
Urządzenie oblicza optymalną trasę dla wykonywanej
aktywności.
Zmiany trasy: Ustawianie sposobu, w jakim urządzenie
wyznacza trasę z jednego punktu trasy do następnego. Ta
opcja jest dostępna tylko dla wybranych aktywności. Dystans
wyznacza trasę do następnego punktu po zbliżeniu się na
określoną odległość do bieżącego punktu.
Dostosowywanie urządzenia
Przypięty do trasy: Przenosi niebieski trójkąt, który wskazuje
pozycję użytkownika na mapie, na najbliższą drogę.
Ustawienia fitness
Wybierz Konfiguracja > Fitness.
Auto Lap: Umożliwia skonfigurowanie urządzenia, aby
automatycznie zaznaczało okrążenia po określonym
dystansie.
Użytkownik: Umożliwia wprowadzenie informacji o profilu
(Ustawianie profilu fitness użytkownika, strona 13).
Strefy tętna: Umożliwia skonfigurowanie pięciu stref tętna
wykorzystywanych w trakcie aktywności fitness.
Aktywność FIT: Umożliwia wybór aktywności fitness. Dostępne
opcje to bieg, jazda na rowerze lub inne. Dzięki temu bieg
będzie wyświetlany jako bieg po przesłaniu do serwisu
Garmin Connect.
Maksymalne tętno dla każdej ze stref jest ustalane na
podstawie minimalnego tętna poprzedniej strefy. Na przykład,
jeśli wprowadzisz wartość 167 dla minimalnego tętna strefy
5, urządzenie przyjmie wartość 166 jako maksymalne tętno
strefy 4.
3 Wprowadź minimalne tętno dla stref 4–1.
Obliczanie strefy tętna
Strefy % maksymal­
nego tętna
Obserwo­wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
1
50 – 60%
Spokojne, lekkie
tempo, rytmiczny
oddech
Trening dla początkujących poprawiający
wydolność
oddechową, zmniejsza
obciążenie
2
60 – 70%
Wygodne tempo,
trochę głębszy
oddech, możliwe
prowadzenie rozmów
Podstawowy trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową, dobre
tempo do odrobienia
formy
3
70 – 80%
Średnie tempo,
trudniej prowadzić
rozmowę
Zwiększona
wydolność
oddechowa,
optymalny trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową
4
80 – 90%
Szybkie, trochę
męczące tempo,
szybki oddech
Zwiększona
wydolność i próg
beztlenowy, większa
prędkość
5
90 – 100%
Bardzo szybkie
tempo, nie do
utrzymania przez
dłuższy czas, ciężki
oddech
Wydolność
beztlenowa
i mięśniowa,
zwiększona moc
Ustawianie profilu fitness użytkownika
Urządzenie wykorzystuje informacje wprowadzone przez
użytkownika do obliczania dokładnych danych. W profilu
użytkownika można zmienić następujące informacje: płeć, wiek,
masa ciała, wzrost oraz ustawienia aktywnego sportowca
(Informacje o ustawieniu aktywnego sportowca, strona 13).
1 Wybierz Konfiguracja > Fitness > Użytkownik.
2 Zmień ustawienia.
Informacje o ustawieniu aktywnego sportowca
Aktywny sportowiec to osoba, która trenuje intensywnie od wielu
lat (za wyjątkiem czasu, gdy odniosła niewielkie kontuzje) i ma
tętno spoczynkowe na poziomie 60 uderzeń serca na minutę
(uderzenia/min) lub mniej.
Informacje o strefach tętna
Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać
pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo-naczyniową,
a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony
zakres liczby uderzeń serca na minutę. Pięć ogólnie przyjętych
stref tętna jest ponumerowanych od 1 do 5 według wzrastającej
intensywności. Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu
o wartości procentowe maksymalnego tętna użytkownika.
Cele fitness
Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu
sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu
następujących zasad.
• Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
• Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc
poprawić wydolność układu sercowo-naczyniowego.
• Znajomość stref tętna może zapobiec przetrenowaniu
i zmniejszyć ryzyko urazu.
Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz
skorzystać z tabeli (Obliczanie strefy tętna, strona 13), aby
ustalić najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.
Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego
z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie
i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne.
Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój
wiek od wartości 220.
Ustawianie stref tętna
Zanim urządzenie określi strefy tętna, należy skonfigurować
profil użytkownika fitness (Ustawianie profilu fitness
użytkownika, strona 13).
Istnieje możliwość ręcznego dostosowania stref tętna do celów
fitness (Cele fitness, strona 13).
1 Wybierz Konfiguracja > Fitness > Strefy tętna.
2 Wprowadź maksymalne i minimalne tętno dla strefy 5.
Dostosowywanie urządzenia
Korzystanie z urządzenia podczas biegania lub jazdy
na rowerze
Przed rozpoczęciem biegu lub jazdy na rowerze
z wykorzystaniem urządzenia, należy uprzednio zmienić profil
na fitness (Wybór profilu, strona 9).
Można dostosować pulpity i pola danych do własnych potrzeb
(Własne pola danych oraz pulpity, strona 10).
1 Jeśli urządzenie aktualnie nagrywa ślad, wybierz Bieżący
ślad > .
Można zapisać lub usunąć aktualny ślad.
2 Wybierz Konfiguracja > Utwory > Format wyjściowy.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz GPX, aby zarejestrować swoją aktywność
w tradycyjnym formacie śladu, który można przeglądać na
mapie lub użyć do nawigacji.
• Wybierz FIT aby zarejestrować swoją aktywność wraz
z dodatkowymi informacjami (na przykład ilością okrążeń)
dostosowanymi do wymagań serwisu Garmin Connect.
• Wybierz Oba, aby rejestrować dane w obu formatach
jednocześnie. To ustawienie zużywa więcej pamięci.
W
menu
głównym wybierz kolejno Stoper > Start.
4
5 Rozpocznij bieg lub jazdę na rowerze.
6 Po zakończeniu wybierz Stop.
7 Wybierz Zeruj > Zapisz.
Ustawienia morskie
Wybierz kolejno Konfiguracja > Morski.
Tryb mapy morskiej: Ustawianie typu mapy używanej przez
urządzenie podczas wyświetlania danych morskich. Morskie
wyświetla poszczególne funkcje mapy w różnych kolorach
13
w celu zwiększenia widoczności morskich punktów
szczególnych, a mapa odwzorowuje schemat stosowany
w mapach papierowych. Wędkarstwo (wymaga map
morskich) wyświetla szczegółowy widok izobat i sondowań
głębin oraz upraszcza i optymalizuje wyświetlanie mapy
podczas wędkowania.
Wygląd: Ustawianie wyglądu morskich urządzeń nawigacyjnych
na mapie.
Ustawienia alarmu morskiego: Ustawianie alarmu
kotwicznego, alarmu zejścia z kursu, alarmu wody głębokiej
i alarmu wody płytkiej.
Konfigurowanie alarmów morskich
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Morski > Ustawienia
alarmu morskiego.
2 Wybierz typ alarmu.
3 Wybierz Wł..
4 Podaj odległość i wybierz
.
Ustawianie dźwięków urządzenia
Można dostosować dźwięki komunikatów, klawiszy, ostrzeżeń
o zwrotach i alarmów.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Dźwięki > Dźwięki > Wł..
2 Wybierz dźwięki dla poszczególnych elementów.
Zerowanie danych
Użytkownik może wyzerować dane podróży, usunąć wszystkie
punkty, wyczyścić bieżący ślad lub przywrócić wartości
domyślne.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Zeruj.
2 Wybierz element, który chcesz wyzerować.
Przywracanie wartości domyślnych określonych
ustawień
1 Wybierz Konfiguracja.
2 Wybierz element, który chcesz wyzerować.
3 Wybierz > Przywróć domyślne.
Przywracanie wartości domyślnych określonych
ustawień stron
Można przywrócić wartości domyślne ustawień mapy, kompasu,
komputera podróży i wykresu wysokości.
1 Otwórz stronę, dla której chcesz przywrócić ustawienia.
2 Wybierz > Przywróć domyślne.
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień
Wszystkie ustawienia można przywrócić do domyślnych
wartości fabrycznych.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Zeruj > Resetuj wszystkie
ustawienia > Tak.
Konserwacja urządzenia
Pomoc techniczna i aktualizacje
Garmin Express™ (garmin.com/express) umożliwia łatwy dostęp
do tych usług w urządzeniach Garmin.
• Rejestracja produktu
• Podręczniki użytkownika
• Aktualizacje oprogramowania
• Przesyłanie danych do Garmin Connect
Aktualizowanie oprogramowania
UWAGA: Aktualizacja oprogramowania nie spowoduje
usunięcia żadnych danych ani ustawień.
14
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę garmin.com/express.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
Mocno przymocuj antenę komunikatów pogodowych, aby
zapobiec uszkodzeniom portu mini-USB.
Czyszczenie urządzenia
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij
się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Zanurzenie w wodzie
NOTYFIKACJA
Urządzenie jest wodoodporne, zgodnie ze standardem IEC
60529 IPX7. Może być zanurzane w wodzie na głębokość 1 m
przez 30 minut. Przedłużone zanurzanie urządzenia może
spowodować jego uszkodzenie. Po zanurzeniu urządzenia
należy je wytrzeć i pozostawić do wyschnięcia, nim rozpocznie
się jego używanie lub ładowanie.
Zarządzanie danymi
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS w wersji 10.3
i wcześniejszymi.
®
®
®
Typy plików
Urządzenie ręczne obsługuje następujące typy plików:
• Pliki z programu BaseCamp lub HomePort™. Odwiedź stronę
www.garmin.com/trip_planning.
• Pliki tras GPX.
• Pliki skrzynek GPX (Pobieranie skrzynek, strona 7).
• Pliki zdjęć JPEG.
• Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI
Loader. Odwiedź stronę www.garmin.com/products
/poiloader.
• Pliki FIT przeznaczone do eksportu do Garmin Connect.
Wkładanie karty pamięci
Aby zwiększyć ilość dostępnego miejsca lub skorzystać
z fabrycznie załadowanych map, zainstaluj kartę pamięci
microSD™.
1 Obróć spłaszczone kółko w lewo i pociągnij, aby zdjąć
pokrywkę.
2 Wyjmij baterie.
Konserwacja urządzenia
3 W komorze baterii przesuń uchwyt karty À w lewo i go unieś.
4 Umieść kartę pamięci Á w urządzeniu w taki sposób, aby
5
6
7
8
złote styki były skierowane w dół.
Zamknij uchwyt karty.
Przesuń uchwyt karty w prawo, aby go zablokować.
Wymień baterie.
Załóż pokrywkę baterii i obróć spłaszczone kółko w prawo.
Podłączanie urządzenia do komputera
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port mini-USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
Przed podłączeniem prostego złącza kabla USB do urządzenia
może być konieczne zdjęcie akcesoriów z opcjonalnego
uchwytu.
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych z portu miniUSB.
2 Włóż mniejszą wtyczkę kabla USB do portu mini-USB.
3 Włóż większą wtyczkę kabla USB do portu USB komputera.
Urządzenie i karta pamięci (dodatkowa) pojawią się jako
dyski pamięci w oknie Mój komputer w komputerach z system
Windows lub jako zamontowane woluminy w komputerach
Mac.
Przesyłanie plików do urządzenia
1 Podłącz urządzenie do komputera.
2
3
4
5
6
7
W komputerach Windows urządzenie jest wyświetlane jako
dysk wymienny lub urządzenie przenośne, podczas gdy karta
pamięci może być wyświetlana jako drugi dysk wymienny.
W komputerach Mac urządzenie oraz karta pamięci są
wyświetlane jako zamontowane woluminy.
UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami sieciowymi
mogą nie wyświetlać poprawnie dysków urządzenia.
Zapoznaj się z dokumentacją dostępną w systemie
operacyjnym, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Otwórz urządzenie przenośne, napęd lub wolumin
urządzenia lub karty pamięci.
Przejdź do folderu.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci
urządzenia lub na karcie pamięci.
W komputerach Windows urządzenie jest wyświetlane jako
dysk wymienny lub urządzenie przenośne, podczas gdy karta
pamięci może być wyświetlana jako drugi dysk wymienny.
W komputerach Mac urządzenie oraz karta pamięci są
wyświetlane jako zamontowane woluminy.
UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami sieciowymi
mogą nie wyświetlać poprawnie dysków urządzenia.
Zapoznaj się z dokumentacją dostępną w systemie
operacyjnym, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.
3 Otwórz dysk lub wolumin Garmin lub kartę pamięci.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz element z podłączonego urządzenia i przeciągnij
go do folderu Mój zbiór lub na listę.
• W aplikacji BaseCamp wybierz kolejno Urządzenie >
Odbierz z urządzenia i wybierz urządzenie.
Usuwanie plików
NOTYFIKACJA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1
2
3
4
Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
Wybierz plik.
Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego
zresetowanie. Nie spowoduje to usunięcia żadnych danych ani
ustawień.
1 Wyjmij baterie.
2 Włóż baterie z powrotem.
Wyjmowanie baterii
OSTRZEŻENIE
Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów do
wyjmowania baterii.
1 Obróć spłaszczone kółko w lewo i pociągnij, aby zdjąć
pokrywkę.
2 Pociągnij koniec baterii znajdujący się bliżej przycisku
zasilania.
Wysyłanie plików do aplikacji BaseCamp
1 Otwórz aplikację BaseCamp.
2 Podłącz urządzenie do komputera.
Konserwacja urządzenia
15
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne
Typ baterii
Bateria litowo-jonowa lub trzy baterie typu AA
(alkaliczne, litowe lub NiMH)
Wodoszczelność
IEC 60529 IPX7*
Zakres temperatury
roboczej
Od -20°C do 70°C (od -4°F do 158°F)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut.
Informacje o baterii
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Zakres temperatur określony dla urządzenia może wykraczać
poza dopuszczalny zakres działania niektórych baterii. Baterie
alkaliczne mogą wybuchać w wysokiej temperaturze.
NOTYFIKACJA
Baterie alkaliczne tracą znaczącą ilość swojej pojemności
w miarę spadku temperatury. Dlatego w przypadku korzystania
z urządzenia w niskiej temperaturze należy używać baterii
litowych.
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
Na ekranie urządzenia można wyświetlić identyfikator
urządzenia, wersję oprogramowania i umowę licencyjną.
Wybierz kolejno Konfiguracja > O systemie.
Źródła dodatkowych informacji
Więcej informacji na temat niniejszego produktu można znaleźć
na stronie internetowej Garmin.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/outdoor.
• Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Rozwiązywanie problemów
Co wskazuje na to, że urządzenie pracuje
w trybie pamięci masowej USB?
• Spójrz na ekran urządzenia.
Zostanie wyświetlony obraz urządzenia podłączonego do
komputera.
• Spójrz na ekran komputera.
W komputerze z systemem Windows w oknie Mój komputer
pojawi się ikona dysku wymiennego, a w komputerze Mac —
zamontowany wolumin.
Chcę przywrócić wszystkie ustawienia do
wartości fabrycznych
Wybierz kolejno Konfiguracja > Zeruj > Resetuj wszystkie
ustawienia.
Potrzebuję części zamiennych lub
akcesoriów
• Odwiedź stronę buy.garmin.com.
16
• Skontaktuj się z dealerem firmy Garmin.
Chcę kupić zewnętrzną antenę GPS
• Odwiedź stronę buy.garmin.com.
• Skontaktuj się z dealerem firmy Garmin.
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi
czas
Istnieje wiele sposobów na wydłużenie czasu działania baterii.
• Zakończ działanie aplikacji aparatu, jeśli nie wykonujesz
zdjęć.
• Zmniejsz jasność podświetlenia (Regulowanie jasności
podświetlenia, strona 2).
• Skróć czas podświetlania (Regulowanie czasu podświetlania,
strona 10).
• Włącz tryb oszczędności baterii (Ustawienia wyświetlania,
strona 11).
• Wybierz opcję Normalny z menu Prędkość rysowania
mapy (Ustawienia mapy, strona 11).
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne ani
jako wolumin lub dysk wymienny
1 Odłącz kabel USB od komputera.
2 Wyłącz urządzenie.
3 Podłącz kabel USB do urządzenia i do portu USB
w komputerze.
PORADA: Kabel USB należy podłączyć bezpośrednio do
portu USB w komputerze, a nie do koncentratora USB.
Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb MTP lub
w tryb pamięci masowej USB. Obraz urządzenia podłączonego
do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.
UWAGA: Jeśli w komputerze jest zmapowanych kilka dysków
sieciowych, system Windows może mieć problem
z przypisaniem litery dysku do dysków Garmin. Więcej informacji
o przypisywaniu liter do dysków można znaleźć w pliku pomocy
posiadanego systemu operacyjnego.
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów
• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu
wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Urządzenie się nie ładuje
• Sprawdź, czy bateria została prawidłowo zamontowana
(Instalacja baterii, strona 1).
• Upewnij się, że temperatura otoczenia nie przekracza
zakresu od 0 do 45°C (od 32 do 113°F).
• Wyłącz podświetlanie (Regulowanie jasności podświetlenia,
strona 2).
Moje urządzenie nie przełącza się
automatycznie w tryb pamięci masowej
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera, ale nie
przechodzi automatycznie w tryb pamięci masowej, może to
oznaczać, że został wczytany uszkodzony plik.
1 Odłącz urządzenie od komputera.
2 Wyłącz urządzenie.
3 Przytrzymaj naciśnięty przycisk podczas podłączania
urządzenia do komputera.
4 Nadal trzymaj naciśnięty przycisk przez 30 sekund lub do
czasu przełączenia się urządzenia w tryb pamięci masowej.
Informacje o urządzeniu
Ekran nie reaguje
Jeśli ekran dotykowy nie reaguje na gesty dotykowe, można
zresetować urządzenie.
1 Odłącz urządzenie od zewnętrznego źródła zasilania.
2 Wyjmij baterie.
3 Zainstaluj ponownie baterie (Instalacja baterii, strona 1).
Dzięki temu urządzenie zostanie zresetowane bez usuwania
ustawień i danych.
Załącznik
Dodatkowe akcesoria
Dodatkowe akcesoria, takie jak uchwyty, mapy, akcesoria
fitness i części zamienne, można kupić na stronie
http://buy.garmin.com lub u dealerów Garmin.
Pola danych
Niektóre pola danych wymagają do wyświetlenia danych trybu
nawigacji lub urządzenia ANT+.
% tętna okrążenia: Średnia procentowa wartość
maksymalnego tętna dla bieżącego okrążenia.
Aktualny czas: Aktualna godzina z uwzględnieniem aktualnej
pozycji oraz ustawień dotyczących czasu (format, strefa
czasowa i czas letni).
Barometr: Skalibrowane bieżące ciśnienie.
Bieżące okrążenie: Czas stopera w ramach bieżącego
okrążenia.
Brak: Puste pole danych.
Całkowite okrążenie: Czas stopera w ramach wszystkich
ukończonych okrążeń.
Całkowity czas od początku: Całkowity zapisany czas. Jeśli na
przykład uruchomisz stoper i biegniesz przez 10 minut, po
czym zatrzymasz stoper na 5 minut, a następnie ponownie
go uruchomisz i biegniesz przez 20 minut, to czas, który
upłynął, wyniesie 35 minut.
Całkowity spadek: Całkowity dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.
Całkowity wznios: Całkowity dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
Ciśnienie otoczenia: Nieskalibrowane ciśnienie panujące
w danym środowisku.
Czas do celu: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do celu
podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Czas do następnego: Szacowany czas potrzebny na dotarcie
do następnego punktu na trasie. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Czas ostatniego okrążenia: Czas stopera w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Czas podróży: Bieżąca suma czasu spędzonego w ruchu i w
bezruchu od ostatniego zerowania danych.
Czas podróży – postój: Bieżąca suma czasu spędzonego
w bezruchu od ostatniego zerowania danych.
Czas podróży – ruch: Bieżąca suma czasu spędzonego
w ruchu od ostatniego zerowania danych.
Data: Bieżący dzień, miesiąc i rok.
Do kursu: Kierunek, w jakim należy się poruszać, aby wrócić na
trasę. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dokładność GPS: Margines błędu przy obliczaniu dokładnej
pozycji. Przykład: pozycja GPS jest określona z dokładnością
do +/- 3,65 m (12 stóp).
Doskonałość: Stosunek dystansu przebytego w poziomie do
zmiany dystansu w pionie.
Załącznik
Doskonałość do celu: Doskonałość wymagana do zejścia
z bieżącej pozycji na wysokość celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dystans do celu: Dystans, jaki pozostał do celu podróży. Dane
są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dystans do następnego: Dystans, jaki pozostał do następnego
punktu na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas
nawigacji.
Dystans okrążenia: Dystans pokonany w ramach bieżącego
okrążenia.
Dystans ostatniego okrążenia: Dystans pokonany w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Dystans pionowy do celu: Dystans wysokości pomiędzy
bieżącą pozycją i celem podróży. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Dystans pionowy do następnego: Dystans wysokości między
bieżącą pozycją i następnym punktem na trasie. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dystans śladu: Dystans pokonany w ramach bieżącego śladu.
ETA do celu: Szacowana godzina przybycia do celu podróży
(dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji celu podróży).
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
ETA – następny: Szacowana godzina przybycia do następnego
punktu na trasie (dostosowana do czasu lokalnego
w lokalizacji punktu). Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Głębokość: Głębokość wody. Urządzenie musi zostać
podłączone do urządzenia NMEA 0183 z możliwością
pomiaru głębokości wody.
Kalorie: Łączna liczba spalonych kalorii.
Kierunek: Kierunek przemieszczania się.
Kierunek GPS: Kierunek ruchu określony na podstawie danych
GPS.
Kierunek kompasu: Kierunek, w którym zwrócone jest
urządzenie, określony na podstawie wskazań kompasu.
Kurs: Kierunek od pozycji startowej do celu podróży. Kurs może
zostać wyświetlony jako zaplanowana lub ustawiona trasa.
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Licznik: Bieżąca suma dystansu pokonanego w ramach
wszystkich podróży. Wyzerowanie danych podróży nie
powoduje wyzerowania tego podsumowania.
Licznik podróży: Bieżąca suma dystansu pokonanego od
ostatniego zerowania danych.
Limit prędkości: Zgłoszony limit prędkości dla danej drogi.
Dane nie są dostępne na wszystkich mapach i obszarach.
Należy zawsze stosować się do limitów prędkości
określanych przez znaki drogowe.
Maks. % tętna: Procentowa wartość maksymalnego tętna.
Maksymalna prędkość: Największa osiągnięta prędkość od
ostatniego zerowania danych.
Maksymalna temperatura z 24 godzin: Maksymalna
temperatura odnotowana w ciągu ostatnich 24 godzin.
Maksymalna wysokość: Największa osiągnięta wysokość od
ostatniego zerowania danych.
Maksymalny spadek: Maksymalne tempo zmiany wartości
spadku w stopach lub metrach na minutę od ostatniego
zerowania danych.
Maksymalny wznios: Maksymalne tempo zmiany wartości
wzniosu w stopach lub metrach na minutę od ostatniego
zerowania danych.
Minimalna temperatura z 24 godzin: Minimalna temperatura
odnotowana w ciągu ostatnich 24 godzin.
Minimalna wysokość: Najmniejsza osiągnięta wysokość od
ostatniego zerowania danych.
17
Moc sygnału GPS: Moc odbieranego sygnału satelitarnego
GPS.
Nachylenie: Pomiar nachylenia (wysokości) powierzchni na
trasie biegu (dystansie). Na przykład jeśli dla każdych 3 m
(10 stóp) pokonanego wzniosu pokonujesz 60 m (200 stóp),
stopień nachylenia wynosi 5%.
Namiar: Kierunek od aktualnej pozycji do celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Okrążenia: Liczba ukończonych okrążeń w ramach bieżącej
aktywności.
Poziom baterii: Ilość energii, jaka pozostała w bateriach.
Pozycja (długość/szerokość): Długość i szerokość
geograficzna bieżącego położenia, wyświetlana bez względu
na wybrane ustawienie formatu pozycji.
Pozycja (wybrana): Bieżąca pozycja wyświetlona
z uwzględnieniem wybranego ustawienia formatu pozycji.
Pozycja celu: Pozycja celu podróży. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Prędkość: Bieżące tempo podróży.
Prędkość okrążenia: Średnia prędkość w ramach bieżącego
okrążenia.
Prędkość ostatniego okrążenia: Średnia prędkość w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Prędkość pionowa: Tempo zmiany wartości wzniosu lub
spadku w czasie.
Prędkość pionowa do celu: Tempo zmiany wartości wzniosu
lub spadku względem wyznaczonej wysokości. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Prędkość – średnia podróży: Średnia prędkość podczas ruchu
i postoju mierzona od ostatniego zerowania danych.
Prędkość – średnia ruchu: Średnia prędkość podczas ruchu
mierzona od ostatniego zerowania danych.
Prędkość VMG: Prędkość zbliżania się do celu podróży wzdłuż
wyznaczonej trasy. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas
nawigacji.
Punkt – cel: Ostatni punkt na trasie do celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Punkt – następny: Następny punkt na trasie. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Rytm: Liczba obrotów ramienia korby lub kroków na minutę.
Urządzenie musi zostać podłączone do akcesorium do
pomiaru rytmu.
Rytm okrążenia: Średni rytm w ramach bieżącego okrążenia.
Rytm ostatniego okrążenia: Średni rytm w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Spadek okrążenia: Pionowy dystans spadku dla bieżącego
okrążenia.
Spadek ostatniego okrążenia: Pionowy dystans spadku
pokonany w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.
Średni czas okrążenia: Średni czas okrążenia w ramach
bieżącej aktywności.
Średnie tętno: Średnie tętno w ramach bieżącej aktywności.
Średnie tętno %: Średnia procentowa wartość maksymalnego
tętna dla bieżącej aktywności.
Średni rytm: Średni rytm w ramach bieżącej aktywności.
Średni spadek: Średni, pionowy dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.
Średni wznios: Średni pionowy dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
Stoper: Bieżący czas stopera.
Stoper: Czas stopera w ramach bieżącej aktywności.
18
Strefa tętna: Bieżący zakres tętna (1–5). Domyślne strefy tętna
ustalane są w oparciu o profil użytkownika, maksymalne
tętno i tętno spoczynkowe.
Temperatura: Temperatura powietrza. Temperatura ciała
użytkownika wpływa na wskazania czujnika temperatury.
Temperatura ­ woda: Temperatura wody. Urządzenie musi
zostać podłączone do urządzenia NMEA 0183 z możliwością
pomiaru temperatury wody.
Tętno: Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min).
Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego czujnika
tętna.
Tętno okrążenia: Średnie tętno w ramach bieżącego okrążenia.
Tętno ostatniego okrążenia: Średnie tętno w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Wschód słońca: Godzina wschodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Wskaźnik: Strzałka wskazuje następny punkt lub zwrot. Dane
są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Wysokość: Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu
morza.
Wysokość GPS: Wysokość aktualnej pozycji określona na
podstawie danych GPS.
Wysokość nad ziemią: Wysokość aktualnej pozycji względem
poziomu terenu.
Wznios okrążenia: Pionowy dystans wzniosu dla bieżącego
okrążenia.
Wznios ostatniego okrążenia: Pionowy dystans wzniosu
pokonany w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.
Zachód słońca: Godzina zachodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Zejście z kursu: Dystans pokonany poza pierwotną ścieżką
podróży (na lewo lub prawo od niej). Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Zwrot: Różnica kątowa (w stopniach) między namiarem do celu
podróży a bieżącym kursem. L oznacza skręt w lewo. R
oznacza skręt w prawo. Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Zwrot na trasie: Kierunek następnego zwrotu na trasie. Dane
są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Załącznik
Indeks
Symbole
3D 5
mapa 5
A
adresy, wyszukiwanie 4
akcesoria 9, 16, 17
aktualizowanie oprogramowania 14
aktywny sportowiec 13
alarmy
morskie 14
punkt alarmowy 8
zegar 9
alarmy punktów alarmowych 8
almanach
godziny wschodu i zachodu słońca 8
pory polowań i połowów 8
aparat, ustawienia 11
K
kalendarz 8
kalibrowanie
kompas 5
wysokościomierz 6
kalkulator 8
kamera 7
ustawianie 7
karta microSD 1, 14. Patrz karta pamięci
karta pamięci 14
klawisz zasilania 2
kompas 5
nawigacja 5
ustawienia 12
komputer
łączenie 16
połączenie 15
komputer podróży 6
kurs, wskaźnik 5
rozwiązywanie problemów 14–17
S
skróty 10
dodawanie 10
skrzynki 7, 8, 14
pobieranie 7
ustawienia 12
smartfon 8
stoper 9
odliczanie 9
strefy czasowe 12
sygnały satelitarne 2, 9
Ś
Ł
ślady 2–4, 7
archiwizacja 4
kolor 3
ustawienia 12
wyświetlanie 4
zapisywanie 3
B
ładowanie 1, 16
T
barometr 6
BaseCamp 7, 14, 15
bateria 1, 15, 16
instalacja 1, 2
ładowanie 1
maksymalizowanie 10, 16
wydłużanie 2, 10
bieg 13
blokowanie, ekran 2, 10
M
tempe 9
Tempe 9
temperatura 9
tętno
czujnik 9
strefy 13
TracBack 3
trasy 6
edytowanie 6
tworzenie 6
ustawienia 12
usuwanie 6
wyświetlanie na mapie 6
C
celuj i idź 5
chirp 8, 12
City Navigator 4
części zamienne 16
człowiek za burtą (MOB) 4
czujniki ANT+, parowanie 9
czyszczenie ekranu dotykowego 14
czyszczenie urządzenia 14
D
dane, przesyłanie 15
dane techniczne 16
dane użytkownika, usuwanie 15
Dokąd? 4
dostosowywanie urządzenia 9, 10
dźwięki 14
E
ekran 2
blokowanie 2, 10
orientacja 10
ekran dotykowy 2
rozwiązywanie problemów 17
F
fitness 13
format pozycji 12
G
Garmin Express
aktualizowanie oprogramowania 14
rejestrowanie urządzenia 14
GLONASS 11
głośność, regulowanie 10
godziny wschodu i zachodu słońca 8
GPS 9, 11
sygnał 2
H
HomePort 14
I
identyfikator urządzenia 16
informacje o podróży, wyświetlanie 6
J
jazda na rowerze 13
jednostki miary 10
Indeks
mapy 2, 5
aktualizowanie 14
nawigacja 3
opcjonalne 5
pola danych 10
ustawienia 11
menu główne 2, 10
morskie
ustawienia 13
ustawienia alarmów 14
N
nawigacja 4–6
droga 5
kompas 5
przerywanie 4
O
Obrazy BirdsEye 5
oprogramowanie, aktualizowanie 14
P
parowanie, czujniki ANT+ 9
planowanie podróży. Patrz trasy
pliki, przesyłanie 15
pobieranie, skrzynki 7
podświetlenie 2, 10
pola danych 10, 17
pomiar powierzchni 8
pory polowań i połowów 8
pozycje
edytowanie 2
zapisywanie 2
profil użytkownika 13
profile 9, 10, 13
przesyłanie
pliki 15
ślady 8
Wyjmij złącze micro-USB z urządzenia. 7,
8, 14
przycisk zasilania, skróty 11
przyciski 1
przyciski na ekranie 2
przygody 6, 7
przywracanie, ustawienia 14
pulpity 10
punkty 2–4
edytowanie 2, 3
odwzorowanie 3
usuwanie 3
zapisywanie 2
punkty pośrednie, zapisywanie 2
U
udostępnianie danych 8
urządzenie
dbanie 14
rejestracja 2
resetowanie 15
USB 11, 16
odłączanie 15
przesyłanie plików 14
tryb pamięci masowej 14, 16
złącze 1
ustawienia 10–14
urządzenie 12
ustawienia czasu 12
ustawienia kierunku 12
ustawienia systemowe 11
ustawienia wyświetlania 11
usuwanie, wszystkie dane użytkownika 15
W
wodoszczelność 14
Wyjmij złącze micro-USB z
urządzenia., przesyłanie 7, 14
wysokościomierz 6, 12
wysokość 6
wykres 6
Z
zapisywanie danych 15
zdjęcia 7
tapeta 7
wykonywanie 7
wyświetlanie 7
R
rejestracja produktu 2, 14
rejestrowanie urządzenia 2, 14
resetowanie urządzenia 14–16
19
support.garmin.com
Luty 2018
190-01940-40_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising