Garmin | Oregon® 750 | Operating instructions | Garmin Oregon® 750 Návod k obsluze

Garmin Oregon® 750 Návod k obsluze
Oregon Řada 700
®
Návod k obsluze
Červen 2016
190-02075-41_0A
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, Auto Lap , BlueChart , City Navigator , Oregon a TracBack jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích
dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. ANT+ , BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Connect IQ™, HomePort™,
tempe™, VIRB a GSC™ jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez
výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Wi‑Fi je
registrovaná obchodní značka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Mac je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. Windows je
registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. microSD™ a logo microSDHC jsou obchodní značky
společnosti SD-3C, LLC. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
NMEA je registrovaná ochranná známka asociace National Marine Electronics Association. NMEA 2000 a logo NMEA 2000 jsou registrované ochranné
známky asociace National Marine Electronics Association.
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Informace o baterii ................................................................. 1
Instalace baterií AA ................................................................ 1
Instalace baterie NiMH ........................................................... 1
Zapnutí zařízení .......................................................................... 2
Domovská obrazovka ................................................................. 2
Používání dotykové obrazovky .............................................. 2
Uzamčení dotykové obrazovky .............................................. 2
Vyhledání satelitních signálů ...................................................... 2
Online funkce.................................................................. 2
Požadavky na připojené funkce .................................................. 3
Připojení k bezdrátové síti .......................................................... 3
Nastavení funkcí Wi‑Fi ........................................................... 3
Párování s vaším smartphonem ................................................. 3
Zobrazení doplňků ...................................................................... 3
Funkce Connect IQ ..................................................................... 3
Stahování funkcí Connect IQ ................................................. 3
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače ..................... 3
Aktivity............................................................................ 3
Výběr aktivity .............................................................................. 4
Zobrazení datových obrazovek aktivit ........................................ 4
Záznam aktivity ........................................................................... 4
Vytvoření nové aktivity ................................................................ 4
Změna názvu aktivity ............................................................. 4
Změna ikony aktivity .............................................................. 4
Pozastavení aktivity .................................................................... 4
Přizpůsobení záznamu aktivity ................................................... 4
Uložení aktuální aktivity .............................................................. 4
Uložení polohy u aktivity ............................................................. 4
Cyklistika ..................................................................................... 5
Zobrazení informací o aktivitě ..................................................... 5
Zobrazení grafu nadmořské výšky aktivity .................................. 5
Změna barvy trasy aktivity .......................................................... 5
Vymazání aktuální aktivity .......................................................... 5
Odstranění aktivity ...................................................................... 5
Odstranění historie aktivity ......................................................... 5
Otevření Správce prošlých tras .................................................. 5
Poklady............................................................................ 5
Registrace zařízení na portálu Geocaching.com ........................ 5
Připojení na portál Geocaching.com ...................................... 5
Hledání pokladu .......................................................................... 5
Navigace ke schránce s pokladem ............................................. 6
Používání nápovědy a tipů k nalezení pokladu ..................... 6
Zaznamenání pokusu ................................................................. 6
Filtrování seznamu pokladů ........................................................ 6
Uložení vlastního filtru pokladů .............................................. 6
Úprava vlastního filtru pokladů ............................................... 6
Použití vlastního filtru na seznam pokladů ............................ 6
Stahování pokladů pomocí počítače .......................................... 6
chirp ............................................................................................ 6
Povolení chirp vyhledávání zařízení chirp ............................. 6
Hledání pokladu se zařízením chirp ....................................... 6
Odebrání Live dat o pokladech ................................................... 7
Odebrání registrace zařízení z portálu Geocaching.com ........... 7
Navigace.......................................................................... 7
Navigace k cíli ............................................................................. 7
Ukončení navigace ................................................................ 7
Navigace s mapou ...................................................................... 7
Navigace pomocí funkce TracBack® ......................................... 7
Hledání polohy v blízkosti jiné polohy ......................................... 7
Volitelné mapy ............................................................................ 7
Nalezení adresy ..................................................................... 7
Obsah
Navigace s kompasem ............................................................... 7
Kalibrace kompasu ................................................................ 7
Ukazatel kurzu ....................................................................... 7
Označení polohy Muž přes palubu a spuštění navigace do této
polohy ......................................................................................... 8
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi ............................... 8
Graf nadmořské výšky ................................................................ 8
Navigace k bodu v grafu nadmořské výšky ........................... 8
Změna typu grafu ................................................................... 8
Vynulování dat grafu nadmořské výšky ................................. 8
Kalibrace barometrického výškoměru .................................... 8
Trasové body.................................................................. 8
Vytvoření trasového bodu ........................................................... 8
Hledání trasového bodu ............................................................. 8
Úprava trasového bodu .............................................................. 8
Odstranění trasového bodu ........................................................ 8
Zvýšení přesnosti polohy trasového bodu .................................. 9
Projekce trasového bodu ............................................................ 9
Trasy ................................................................................ 9
Vytvoření trasy pomocí plánovače tras ....................................... 9
Vytvoření trasy pomocí mapy ..................................................... 9
Úprava názvu trasy ..................................................................... 9
Úprava trasy ............................................................................... 9
Zobrazení trasy na mapě ............................................................ 9
Odstranění trasy ......................................................................... 9
Prohlížení aktivní trasy ............................................................... 9
Obrácení trasy ............................................................................ 9
Zobrazení grafu nadmořské výšky trasy ..................................... 9
Dobrodružství Garmin................................................... 9
Odeslání souborů do aplikace BaseCamp ............................... 10
Vytvoření dobrodružství ............................................................ 10
Spuštění dobrodružství ............................................................. 10
Fotoaparát a fotografie................................................ 10
Pořízení snímku ........................................................................ 10
Aplikace......................................................................... 10
Bezdrátový příjem a odesílání dat ............................................ 10
Nastavení varovného alarmu .................................................... 10
Výpočet velikosti plochy ............................................................ 10
Zobrazení kalendáře a almanachů ........................................... 10
Zobrazování aktuálního počasí a předpovědi ........................... 11
Nastavení budíku ...................................................................... 11
Spuštění odpočítávače času .................................................... 11
Spuštění stopek ........................................................................ 11
Stránka Družice ........................................................................ 11
Změna zobrazení družic ...................................................... 11
Vypnutí systému GPS .......................................................... 11
Simulace polohy ................................................................... 11
Ovládání akční kamery VIRB® ................................................. 11
Oznámení z telefonu ................................................................. 11
Skrytí oznámení ................................................................... 11
Fitness........................................................................... 11
Historie ...................................................................................... 11
Zobrazení historie aktivity .................................................... 11
Vymazání aktivity z historie .................................................. 11
Používání Garmin Connect .................................................. 12
Volitelné příslušenství typu fitness ....................................... 12
Rozsahy srdečního tepu ........................................................... 12
Cíle aktivit typu fitness ......................................................... 12
Nastavení zón srdečního tepu ............................................. 12
Přizpůsobení zařízení................................................... 12
Přizpůsobení tlačítek ................................................................ 12
Úprava nastavení jasu podsvícení ........................................... 12
Nastavení citlivosti dotykové obrazovky ................................... 12
Otočení obrazovky .................................................................... 12
i
Nastavení displeje .................................................................... 13
Konfigurace mapy ..................................................................... 13
Nastavení mapy ................................................................... 13
Rozšířené nastavení mapy .................................................. 13
Přizpůsobení datových polí a palubních desek ........................ 13
Povolení datových polí mapy ............................................... 13
Přizpůsobení datových polí .................................................. 13
Přizpůsobení palubních desek ............................................. 13
Přizpůsobení datových obrazovek ............................................ 13
Přidání zkratky do hlavního menu ............................................ 13
Vytvoření zkratky ................................................................. 13
Nastavení systému ................................................................... 14
Nastavení satelitů ................................................................ 14
GPS a GLONASS ................................................................ 14
Nastavení vzhledu .................................................................... 14
Nastavení tónů zařízení ............................................................ 14
Nastavení trasování .................................................................. 14
Nastavení směru pohybu .......................................................... 14
Nastavení výškoměru ............................................................... 14
Nastavení formátu souřadnic .................................................... 14
Změna měrných jednotek ......................................................... 15
Nastavení času ......................................................................... 15
Nastavení pro geocaching ........................................................ 15
ANT+ Nastavení snímače ......................................................... 15
Nastavení aktivit typu fitness .................................................... 15
Nastavení fitness profilu uživatele ....................................... 15
Označování okruhů podle vzdálenosti ................................. 15
Námořní nastavení ................................................................... 15
Nastavení námořních výstrah .............................................. 15
Vynulování dat a nastavení ...................................................... 15
Obnovení výchozích hodnot pro určitá nastavení ................ 15
Obnovení výchozích hodnot pro nastavení konkrétní
stránky ................................................................................. 16
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení ..................... 16
Nastavení domovské obrazovky do klasického režimu ............ 16
Informace o zařízení..................................................... 16
Podpora a aktualizace .............................................................. 16
Nastavení Garmin Express .................................................. 16
Další informace .................................................................... 16
Registrace zařízení .............................................................. 16
Připnutí karabinové svorky ....................................................... 16
Péče o zařízení ......................................................................... 16
Čištění zařízení .................................................................... 16
Čištění dotykové obrazovky ................................................. 16
Ponoření do vody ................................................................. 16
Správa dat ................................................................................ 16
Typy souborů ....................................................................... 16
Instalace paměťové karty ..................................................... 16
Připojení zařízení k počítači ................................................. 17
Přenos souborů do zařízení ................................................. 17
Odstranění souborů ............................................................. 17
Odpojení kabelu USB .......................................................... 17
Odstranění problémů ................................................................ 17
Vynulování zařízení ............................................................. 17
Zobrazení informací o zařízení ............................................ 17
Technické údaje ........................................................................ 17
Dodatek ......................................................................... 17
tempe™ .................................................................................... 17
Datová pole ...............................................................................18
Výpočty rozsahů srdečního tepu .............................................. 19
Rejstřík .......................................................................... 20
ii
Obsah
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Přehled zařízení
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Dlouhodobé skladování
Pokud neplánujete používat zařízení po několik měsíců, vyjměte
z něj baterie. Po vyjmutí baterií nedochází ke ztrátě uložených
dat.
Instalace baterií AA
Místo volitelné baterie NiMH (Instalace baterie NiMH,
strana 1) lze použít dvě alkalické baterie, baterie NiMH nebo
lithiové baterie. To je užitečné, když jste na cestě a nemůžete
baterii NiMH nabít. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití
baterií NiMH nebo lithiových baterií.
POZNÁMKA: Pokud používáte funkci Fotoaparát, pro modely
Oregon 750 se používání standardních alkalických baterií
nedoporučuje.
1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte
kryt.
2 Vložte dvě baterie AA, přičemž dbejte na správnou polaritu.
Čočka fotoaparátu (není součástí všech modelů)
Tlačítko pro zapnutí, menu, aplikace a podsvícení
Kroužek krytu přihrádky na baterie
Uživatelské tlačítko (Přizpůsobení tlačítek, strana 12)
Slot karty microSD™ (pod krytem baterie)
Port mini-USB (pod ochranným krytem)
Informace o baterii
VAROVÁNÍ
Stanovený rozsah teplot pro zařízení může překročit přípustný
rozsah pro použití některých baterií. Alkalické baterie mohou při
vysokých teplotách prasknout.
K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré předměty.
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li baterie správně recyklovat nebo zlikvidovat,
kontaktujte místní středisko pro likvidaci odpadů.
OZNÁMENÍ
Alkalické baterie ztrácejí při poklesu teploty značnou část své
kapacity. Při používání zařízení v podmínkách s teplotami pod
bodem mrazu používejte lithiové baterie.
Maximalizace výdrže baterie
Výdrž baterie lze zvýšit různými způsoby.
• Omezit jas podsvícení (Úprava nastavení jasu podsvícení,
strana 12).
• Omezit prodlevu podsvícení (Nastavení displeje,
strana 13).
• Používat režim úspory baterie (Zapínání režimu úspory
baterie, strana 1).
• Snížit rychlost vykreslování mapy (Konfigurace mapy,
strana 13).
3 Nasaďte zpět kryt přihrádky na baterie a otočte kroužkem ve
směru hodinových ručiček.
4 Podržte tlačítko .
5 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Typ baterií AA.
6 Vyberte možnost Alkalické, Lithium, NiMH nebo Předem
nabitá NiMH.
Informace o baterii
VAROVÁNÍ
Stanovený rozsah teplot pro zařízení může překročit přípustný
rozsah pro použití některých baterií. Alkalické baterie mohou při
vysokých teplotách prasknout.
K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré předměty.
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li baterie správně recyklovat nebo zlikvidovat,
kontaktujte místní středisko pro likvidaci odpadů.
OZNÁMENÍ
Alkalické baterie ztrácejí při poklesu teploty značnou část své
kapacity. Při používání zařízení v podmínkách s teplotami pod
bodem mrazu používejte lithiové baterie.
Instalace baterie NiMH
Zařízení funguje pomocí volitelné baterie NiMH (není u všech
modelů součástí balení) nebo dvou baterií AA (Instalace baterií
AA, strana 1).
1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte
kryt.
2 Najděte baterii À.
Zapínání režimu úspory baterie
Pokud chcete prodloužit životnost baterie, můžete použít režim
úspory baterie.
V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Displej >
Úspora energie baterie > Zapnuto.
Po vypršení časového limitu podsvícení dojde v režimu úspory
baterie k vypnutí obrazovky. Tlačítkem obrazovku zapnete.
Úvod
1
Domovská obrazovka
3 Vložte baterii, přičemž dbejte na správnou polaritu.
4 Baterii zatlačte jemně na místo.
5 Nasaďte zpět kryt přihrádky na baterie a otočte kroužkem ve
À
směru hodinových ručiček.
Á
Â
Nabíjení baterie
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
Nepoužívejte zařízení pro nabíjení baterie, která nebyla
poskytnuta společností Garmin . Pokud se pokusíte nabít baterii,
která nebyla poskytnuta společností Garmin, můžete zařízení
poškodit a zneplatnit záruku.
®
Před připojením přímého konektoru umístěného na kabelu USB
k zařízení bude pravděpodobně nutné odstranit volitelné
příslušenství pro montáž.
POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní
rozsah, nebude se nabíjet (Technické údaje, strana 17).
Baterii lze nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky nebo
portu USB na počítači.
1 Vytáhněte ochranný kryt À z portu mini-USB Á.
Ã
Ä
Å
Vyberte, zda chcete zobrazit datové obrazovky aktivity nebo
zaznamenat aktivitu.
Výběrem tlačítka
otevíráte aplikace.
Přejetím prstu do strany procházíte jednotlivé typy aktivit.
Přejetím prstu doleva nebo doprava během aktivity procházíte
stránky dané aktivity.
Přejetím prstu dolů zobrazíte doplňky.
Výběrem možnosti
Výběrem možnosti
můžete vyhledat cílový bod.
otevíráte aplikace Connect IQ™.
Výběrem možnosti
můžete změnit nastavení zařízení a
nastavení zobrazené aktivity.
Používání dotykové obrazovky
• Klepnutím na obrazovku vyberte položku.
• Každý výběr na dotykové obrazovce by měl být samostatným
krokem.
• Stisknutím tlačítka
uložíte změny a zavřete stránku.
• Výběrem možnosti se vrátíte na předchozí stránku.
• Stisknutím tlačítka
se vrátíte do hlavního menu.
• Stisknutím tlačítka
zobrazíte položky menu specifické pro
zobrazenou stránku.
Uzamčení dotykové obrazovky
Chcete-li předejít náhodnému stisknutí obrazovky, můžete ji
uzamknout.
Vyberte možnost > .
Odemknutí dotykové obrazovky
Vyberte možnost > .
2 Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu mini-USB.
3 Konektor USB na kabelu připojte k napájecímu adaptéru
nebo k portu USB na počítači.
4 V případě potřeby napájecí adaptér připojte ke standardní
elektrické zásuvce.
Po připojení zařízení ke zdroji energie se zařízení zapne.
5 Baterii plně nabijte.
Zapnutí zařízení
Podržte tlačítko
.
Vyhledání satelitních signálů
Před použitím funkcí navigačního systému GPS je nutné
vyhledat satelitní signály. Zařízení bude možná potřebovat
k vyhledání satelitních signálů nezastíněný výhled na oblohu.
Vyhledání satelitních signálů může trvat 30 až 60 sekund.
1 Přejetím prstu dolů zobrazte stav.
2 Počkejte, dokud pruhy označující sílu signálu GPS
nezezelenají.
Online funkce
Pokud zařízení Oregon 700 připojíte ke kompatibilnímu
smartphonu prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth ,
získáte přístup k připojeným funkcím. Některé funkce vyžadují
instalaci aplikace Garmin Connect™ Mobile do připojeného
smartphonu. Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/apps. Některé funkce jsou dostupné i po
připojení zařízení k bezdrátové síti.
Oznámení z telefonu: Zobrazí oznámení a zprávy z telefonu na
zařízení Oregon 700.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující
osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit
®
2
Online funkce
jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.
Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Jakmile záznam
aktivit dokončíte, budou vaše aktivity automaticky odeslány
na váš účet Garmin Connect.
Connect IQ: Umožňuje rozšířit funkce zařízení o doplňky,
datová pole a aplikace.
Aktualizace softwaru: Umožňuje aktualizovat software
zařízení.
Stahování souborů EPO: Umožňuje stáhnout soubor EPO
(Extended Prediction Orbit) pro rychlé vyhledání satelitů
systému GPS a zkrácení doby výpočtu vaší polohy.
Aktuální data o pokladech: Poskytuje bezplatné nebo
předplacené geocachingové služby umožňující zobrazit
aktuální data o pokladech ze stránek www.geocaching.com.
Počasí: Umožňuje zobrazit aktuální povětrnostní podmínky a
předpovědi počasí. Na mapě můžete také zobrazit údaje
z meteorologického radaru.
4 Podle pokynů na obrazovce nastavte připojení Wi‑Fi pomocí
aplikace Garmin Express.
Párování s vaším smartphonem
1 Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/intosports
Požadavky na připojené funkce
/apps a stáhněte si do svého smartphonu aplikaci Garmin
Connect Mobile.
2 Umístěte zařízení smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od
zařízení.
3 V seznamu aplikací v zařízení vyberte možnost Nastavení >
Bluetooth a postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Ve smartphonu spusťte aplikaci Garmin Connect Mobile a
připojte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Pokyny jsou uváděny během počátečního nastavení,
případně se nacházejí v nápovědě aplikace Garmin Connect
Mobile.
Upozornění na telefonní události vyžadují kompatibilní
smartphone s chytrou bezdrátovou technologií Bluetooth.
Informace o kompatibilitě naleznete na webové stránce
garmin.com/ble.
Některé funkce vyžadují smartphone a konkrétní aplikaci ve
smartphonu.
Zobrazení doplňků
Funkce
Připojeno ke
spárovanému
smartphonu pomocí
aplikace Garmin
Connect Mobile
Připojeno se
k síti Wi‑Fi .
Odeslání aktivit do
služby Garmin Connect
Ano
Ano
Aktualizace softwaru
®
Ano
Ano
Stahování souborů EPO Ano
Ano
Live data o pokladech
Ano
Ano
Počasí
Ano
Ano
Oznámení z telefonu
Ano*
Ne
Connect IQ
Ano
Ne
LiveTrack
Ano
Ne
*Zařízení přímo přijímá upozornění na telefonní události ze
spárovaného telefonu iOS a pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile na telefonu se systémem Android™.
®
Připojení k bezdrátové síti
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Wi-Fi.
2 V případě potřeby aktivujte technologii pomocí přepínače
Wi‑Fi.
3 Vyberte možnost Přidat síť.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li vybrat bezdrátovou síť, která je pro zařízení
viditelná, vyberte ji ze seznamu a v případě potřeby
zadejte heslo.
• Chcete-li vybrat bezdrátovou síť, jejíž jméno (SSID) není
zařízení viditelné, vyberte možnost a zadejte SSID sítě
a heslo.
Zařízení si uloží informace o síti a při vaší příští návštěvě
daného místa se automaticky připojí.
Nastavení funkcí Wi‑Fi
Chcete-li nahrávat aktivity, stahovat soubory EPO a bezdrátově
aktualizovat software, musíte nastavit připojení Wi‑Fi pomocí
Garmin Express™ aplikace na ploše.
1 Přejděte na stránku garmin.com/express a stáhněte si
aplikaci Garmin Express.
2 Vyberte zařízení.
3 Vyberte možnost Nástroje > Pomůcky.
Aktivity
V zařízení je předinstalován doplněk, který zobrazuje stav
vašich připojení a další informace. Další doplňky je možné přidat
z aplikace Connect IQ (Funkce Connect IQ, strana 3).
1 Přejeďte prstem z horní části obrazovky dolů.
2 Volbou tlačítka nebo zobrazíte více doplňků.
3 Výběrem možnosti se vrátíte na předchozí obrazovku.
Funkce Connect IQ
Prostřednictvím aplikace Garmin Connect Mobile můžete do
zařízení přidat funkce Connect IQ od společnosti Garmin a od
jiných společností. Zařízení si můžete přizpůsobit podle svého
úpravou datových polí, doplňků a aplikací.
Datová pole: Umožňují stažení nových datových polí, která
nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii. Datová
pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na
stránky.
Doplňky: Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze
snímače a upozornění.
Aplikace: Vašim hodinkám přidají interaktivní funkce, například
nové typy outdoorových a fitness aktivit.
Stahování funkcí Connect IQ
Před stažením funkcí Connect IQ z aplikace Garmin Connect
Mobile je potřeba spárovat vaše zařízení Oregon 700 se
smartphonem.
1 V nastavení aplikace Garmin Connect Mobile vyberte
Obchod Connect IQ.
2 V případě potřeby vyberte zařízení.
3 Vyberte funkci Connect IQ.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Navštivte stránky garminconnect.com a přihlaste se.
3 V pomůckách zařízení vyberte možnost Obchod Connect
IQ.
4 Vyberte a stáhněte funkci Connect IQ.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aktivity
Zařízení je možné využít při aktivitách v interiéru, outdoorových,
sportovních či fitness aktivitách. Po spuštění aktivity zařízení
3
zobrazuje a zaznamenává data ze snímače. Aktivity můžete
ukládat a sdílet je s komunitou Garmin Connect.
Do zařízení můžete přidat také aplikace pro různé činnosti
Connect IQ prostřednictvím účtu Garmin Connect (Funkce
Connect IQ, strana 3).
Když používáte aktivitu a změníte některá nastavení, jako jsou
datová pole nebo měrné jednotky, změny se automaticky uloží
jako součást dané aktivity. Až příště zařízení na tuto aktivitu
přepnete, tyto změny se automaticky načtou.
Zařízení má předinstalováno několik aktivit s nakonfigurovaným
nastavením. U každé přednastavené aktivity si můžete
nastavení upravit a můžete také vytvořit nové aktivity.
Výběr aktivity
Nastavení zařízení a datové obrazovky se u jednotlivých aktivit
liší.
Na domovské obrazovce přejeďte prstem do strany.
Zařízení zobrazí název a ikonu aktivity a načte příslušné
nastavení.
Zobrazení datových obrazovek aktivit
Datové obrazovky aktivity si můžete zobrazit, aniž byste aktivitu
zaznamenávali.
1 Přejetím prstu do strany na domovské obrazovce vyberte
aktivitu.
2 Vyberte název nebo ikonu aktivity.
Zobrazí se výchozí datová obrazovka dané aktivity.
3 Chcete-li zobrazit další obrazovky s daty, můžete přejet
prstem do strany.
4 Na domovskou obrazovku se vrátíte přejetím prstu do strany
z dolní části obrazovky nahoru a stisknutím ikony .
Záznam aktivity
Aktivitu včetně trasy a dat snímačů můžete zaznamenat. Po
připojení zařízení ke smartphonu se zapnutou aplikací Garmin
Connect Mobile se zaznamenané aktivity automaticky nahrají do
vašeho účtu Garmin Connect.
1 Přejetím prstu do strany na domovské obrazovce vyberte
aktivitu.
2 Vyberte název nebo ikonu aktivity.
Zobrazí se výchozí datová obrazovka dané aktivity.
3 Přejeďte prstem z dolní části obrazovky nahoru a vyberte
možnost Spustit.
TIP: Pokud chcete během aktivity zaznamenávat data GPS,
před zahájením aktivity vyčkejte, až se ukazatel signálu GPS
rozsvítí zeleně.
4 Po dokončení aktivity přejeďte prstem z dolní části obrazovky
nahoru a vyberte možnost Ukončit.
Zobrazí se stránka se souhrnnými daty.
5 Svislým procházením můžete zobrazit všechna data.
TIP: Můžete vybrat název aktivity a změnit jej.
6 Vyberte možnost:
• Chcete-li aktivitu uložit, vyberte možnost .
• Chcete-li aktivitu odstranit, vyberte možnost .
Vytvoření nové aktivity
Pokud vašim potřebám nevyhovuje žádná z předem
nastavených aktivit, můžete si vytvořit vlastní aktivitu se
speciálním nastavením a datovými poli.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Aktivity >
Vytvořit aktivitu.
2 Přizpůsobte svá nastavení a datová pole.
4
Změna názvu aktivity
Název aktivity si můžete upravit podle svého.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Aktivity.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost Upravit název.
4 Zadejte nový název.
Změna ikony aktivity
Ikonu označující aktivitu si můžete upravit podle svého.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Aktivity.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost Upravit ikonu.
4 Zvolte ikonu.
Pozastavení aktivity
1 Přejeďte prstem z dolní části obrazovky nahoru.
2 Vyberte aktuální aktivitu.
3 Vyberte ikonu .
Přizpůsobení záznamu aktivity
Můžete upravit zobrazení a záznam aktivit v zařízení.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Historie aktivit >
Aktuální aktivita >
.
2 Vyberte možnost:
3
4
5
6
• Pokud chcete změnit barvu čáry aktivity na mapě, vyberte
možnost Barva.
• Pokud chcete zobrazit čáru označující vaši aktivitu,
vyberte možnost Zobrazit na mapě.
Vyberte možnost
> Nastavit aktivity > Způsob záznamu.
Vyberte možnost:
• Chcete-li aktivity zaznamenávat proměnlivou rychlostí
a vytvořit tak optimální znázornění, vyberte možnost
Automaticky.
• Chcete-li zaznamenat body aktivity ve stanovené
vzdálenosti, vyberte možnost Vzdálenost.
• Chcete-li zaznamenat body aktivity ve stanoveném čase,
vyberte možnost Čas.
Vyberte možnost Interval.
Dokončete následující krok:
• Pokud jste v nabídce Způsob záznamu vybrali možnost
Automaticky, zvolte, zda potřebujete aktivity
zaznamenávat častěji nebo méně často.
POZNÁMKA: Při použití intervalu Nejčastější se aktivita
zaznamenává nejpodrobněji, dojde však rychleji
k zaplnění paměti zařízení.
• Pokud jste v nabídce Způsob záznamu,vybrali možnost
Vzdálenost nebo Čas, zadejte požadovanou hodnotu a
vyberte možnost .
Uložení aktuální aktivity
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Historie aktivit >
Aktuální aktivita.
Vyberte
možnost:
2
• Chcete-li celou aktivitu uložit, vyberte možnost .
• Vyberte možnost
> Uložit část a vyberte část trasy.
Uložení polohy u aktivity
1
2
3
4
V seznamu aplikací vyberte možnost Historie aktivit.
Vyberte aktivitu.
Vyberte ikonu .
Vyberte polohu.
Aktivity
5 Vyberte informace o poloze v horní části mapy.
Zobrazí se informace o poloze.
Vyberte
možnost > OK.
6
Cyklistika
Než se zařízením vyjedete, vyberte odpovídající aktivitu,
například turistická cyklistika (Výběr aktivity, strana 4).
Palubní desky a datová pole můžete přizpůsobit svým aktivitám
(Přizpůsobení datových polí a palubních desek, strana 13).
Ve výchozím nastavení nahrává zařízení aktivity do souborů .fit.
Chcete-li během aktivity vytvářet soubory .gpx, musíte změnit
nastavení formátu výstupu.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Aktivity >
Rozšířené nastavení > Formát výstupu.
2 Začněte aktivitu.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li aktivitu zaznamenávat včetně informací typu
fitness, které jsou přizpůsobeny pro aplikaci Garmin
Connect a lze je využít i k navigaci, vyberte možnost
Aktivity (FIT).
• Chcete-li aktivitu zaznamenat jako tradiční prošlou trasu,
kterou je možné prohlížet na mapě a použít pro navigaci,
a jako aktivitu včetně informací typu fitness, vyberte
možnost Prošlé trasy (GPX/FIT).
4 Vyrazte na projížďku.
5 Po dokončení přejeďte prstem z dolní části obrazovky nahoru
a vyberte možnost Ukončit > Uložit.
Zobrazení informací o aktivitě
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Historie aktivit.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte ikonu .
Začátek a konec trasy je označen vlajkou.
4 Vyberte lištu Bezpečnostní informace v horní části
obrazovky.
Zobrazí se informace o aktivitě.
Zobrazení grafu nadmořské výšky aktivity
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Historie aktivit.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte ikonu .
Změna barvy trasy aktivity
Můžete změnit barvu aktivity a vylepšit tak její zobrazení na
mapě nebo porovnání s jinou aktivitou.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Historie aktivit.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost Barva.
4 Vyberte barvu.
Vymazání aktuální aktivity
1 Na datové obrazovce aktivity přejeďte prstem z dolní části
obrazovky nahoru.
Vyberte
možnost Ukončit >
2
> Vymazat.
Odstranění aktivity
POZNÁMKA: Před odstraněním aktivní aktivity musíte aktivovat
jinou aktivitu. Aktivitu nelze odstranit, pokud je aktivní.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Aktivity.
2 Vyberte aktivitu.
3 Zvolte možnost Odstranit.
Poklady
Odstranění historie aktivity
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Historie aktivit.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost > Odstranit.
Otevření Správce prošlých tras
Prošlá trasa je soubor .gpx s vaším záznamem trasy. Prošlá
trasa obsahuje stejné údaje jako aktivita kromě údajů snímačů,
ukládá se však ve formátu .gpx. Prošlé trasy můžete upravovat,
používat a archivovat pomocí Správce prošlých tras.
V seznamu aplikací vyberte možnost Track Manager.
Poklady
Geocaching je druh hledání pokladů, při kterém hráči ukryjí
poklady nebo pátrají po ukrytých pokladech za pomocí
souřadnic GPS.
Registrace zařízení na portálu Geocaching.com
Svoje zařízení můžete zaregistrovat na stránkách
www.geocaching.com a vyhledat seznam pokladů a aktuální
informace o nich ve vašem okolí a milionech dalších.
1 Připojte se k bezdrátové síti (Připojení k bezdrátové síti,
strana 3) nebo k aplikaci Garmin Connect (Párování s vaším
smartphonem, strana 3).
2 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení >
Geocaching > Zaregistrovat zařízení.
Zobrazí se aktivační kód.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Vyberte možnost Potvrdit registraci.
Připojení na portál Geocaching.com
Když se zaregistrujete, můžete si na svém zařízení po připojení
k bezdrátové síti zobrazit seznam pokladů na portálu
www.geocaching.com.
• Připojte se k aplikaci Garmin Connect.
• Připojte se k síti Wi‑Fi.
Hledání pokladu
Můžete vyhledávat v pokladech uložených ve vašem zařízení.
Když se připojíte k portálu geocaching.com, můžete vyhledávat
v Live datech s poklady a stahovat si vybrané poklady do
zařízení.
POZNÁMKA: Pokud máte prémiové členství, můžete stáhnout
podrobné údaje více než tří pokladů za den. Další informace
naleznete na stránkách www.geocaching.com.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Geocaching.
> .
2 Vyberte ikonu
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li vyhledávat poklady uložené v zařízení podle
názvu, vyberte možnost Hledání podle názvu a zadejte
vyhledávaný výraz.
• Chcete-li vyhledávat poklady ve vaší blízkosti nebo
v blízkosti jiného bodu, vyberte možnost Vyhledat
v blízkosti a zadejte požadovanou polohu.
Jste-li připojeni na portál geocaching.com, budou do
vyhledávání zahrnuta také Live data o pokladech ze
služby Stahování GC Live. Data můžete aktualizovat
tlačítkem obnovení na mapě.
• Chcete-li na mapě vyhledat poklady ve vašem okolí,
vyberte možnost .
5
Jste-li připojeni na portál geocaching.com, můžete
tlačítkem obnovit data o pokladech ve vašem okolí na
mapě.
• Chcete-li hledat poklady prostřednictvím Live dat podle
kódu, vyberte možnost Stahování GC Live.
Pomocí této funkce můžete vyhledat konkrétní poklad na
portálu geocaching.com, pokud znáte jeho kód.
4 Tlačítkem nastavte filtr výsledků (volitelně).
5 Vyberte poklad.
Zobrazí se podrobnosti pokladu. Pokud zvolíte poklad z Live
dat a jste připojeni k portálu, zařízení v případě potřeby
stáhne kompletní podrobnosti o daném pokladu do vnitřní
paměti.
• Chcete-li filtrovat podle kategorie pokladů, jako je
například hádanka nebo událost, vyberte možnost Typ.
• Chcete-li filtrovat podle velikosti pokladu, vyberte možnost
Velikost.
• Chcete-li filtrovat podle stavu (Žádný pokus, Nenalezeno
nebo Nalezeno), vyberte možnost Stav.
• Chcete-li filtrovat podle typu staženého souboru (soubor
GPX, aktuální data nebo služba Pocket Query), vyberte
možnost Soubory pokl..
• Chcete-li filtrovat podle obtížnosti vyhledání pokladu nebo
terénu, upravte nastavení obtížnosti posuvníkem.
3 Vyberte ikonu .
Navigace ke schránce s pokladem
Na základě konkrétních faktorů můžete pro poklady vytvořit
a uložit vlastní filtry.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení >
Geocaching > Nastavení filtru > Vytvořit filtr > Vytvořit
filtr.
2 Vyberte položky, které chcete filtrovat.
3 Vyberte ikonu .
Nový filtr se automaticky uloží pod názvem Filtr s číslem
(například Filtr 2). Filtr můžete upravit a název změnit
(Úprava vlastního filtru pokladů, strana 6).
1 Vyhledejte si požadovaný poklad.
2 Na stránce podrobností pokladu vyberte možnost Jet.
3 Navigujte pomocí mapy (Navigace s mapou, strana 7)
nebo kompasu (Navigace s kompasem, strana 7).
4 Když se přiblížíte k místu uložení pokladu, můžete využít
nápovědu a tipy, které vám ukrytý poklad pomohou nalézt
(Používání nápovědy a tipů k nalezení pokladu, strana 6).
Používání nápovědy a tipů k nalezení pokladu
Při hledání umístění pokladu můžete využít nápovědu a tipy,
například popis nebo souřadnice.
1 Během navigování k pokladu vyberte název tohoto pokladu.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit podrobnosti o pokladu, vyberte možnost
Popis.
• Chcete-li zobrazit nápovědu k pozici pokladu, vyberte
možnost Rada.
• Chcete-li zobrazit zeměpisné souřadnice pokladu, vyberte
možnost Souřadnice.
• Chcete-li zobrazit postřehy ostatních uživatelů o daném
pokladu, vyberte možnost Záznamy.
• Chcete-li zapnout vyhledávání chirp™, vyberte možnost
chirp.
Zaznamenání pokusu
Po pokusu o nalezení pokladu můžete zaznamenat své
výsledky.
1 Při hledání pokladu pomocí navigace vyberte v seznamu
aplikací možnost Geocaching > Záznam.
Vyberte
možnost Nalezeno, Nenalezeno, Vyžaduje opravu
2
nebo Žádný pokus.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li se začít nechat navigovat k dalšímu pokladu,
který je vám nejblíže, vyberte možnost Najít další
nejbližší.
• Přihlašování zastavíte výběrem možnost Hotovo.
• Chcete-li zadat komentář k hledání pokladu nebo
o pokladu samotném, vyberte možnost Upravit komentář,
zadejte komentář a vyberte možnost .
Jste-li připojeni na portál geocaching.com, záznam se
automaticky nahraje do vašeho účtu geocaching.com.
Filtrování seznamu pokladů
Seznam pokladů můžete filtrovat na základě určitých faktorů,
například podle úrovně obtížnosti.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Geocaching > .
2 Nastavte možnosti filtru:
6
Uložení vlastního filtru pokladů
Úprava vlastního filtru pokladů
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení >
Geocaching > Nastavení filtru.
2 Vyberte filtr.
3 Vyberte položku, kterou chcete upravit.
Použití vlastního filtru na seznam pokladů
Když vytvoříte filtr, můžete jej použít na seznam pokladů.
1 V seznamu pokladů vyberte možnost .
2 Vyberte filtr.
Stahování pokladů pomocí počítače
Poklady můžete do zařízení nahrát ručně prostřednictvím
počítače (Přenos souborů do zařízení, strana 17). Soubory
pokladů uložte do souboru GPX a importujte je do složky GPX
v zařízení. Pokud máte portálu geocaching.com prémiové
členství, můžete využít funkci Pocket Query a nahrát do zařízení
větší počet pokladů najednou v jediném souboru GPX.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.geocaching.com.
3 V případě potřeby vytvořte účet.
4 Přihlaste se.
5 Podle pokynů na portálu geocaching.com vyhledejte
a stáhněte informace o pokladech do zařízení.
chirp
Zařízení chirp je malé příslušenství společnosti Garmin, které je
naprogramováno a ponecháno v pokladu. K nalezení zařízení
chirp v pokladu můžete použít své zařízení. Další informace
o zařízení chirpnaleznete v chirp Návodu k obsluze na webové
adrese www.garmin.com.
Povolení chirp vyhledávání zařízení chirp
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení >
Geocaching.
2 Vyberte možnost chirp™ Vyhledávání > Zapnuto.
Hledání pokladu se zařízením chirp
1 Zapněte vyhledávání zařízení chirp a nechte se navigovat
k pokladu.
Poklady
Jakmile budete v okruhu přibližně 10 metrů (33 stop)
od pokladu, který obsahuje zařízení chirp, zobrazí se
podrobnosti o zařízení chirp.
2 Vyberte možnost Zobrazit detaily.
3 V případě potřeby vyberte možnost Jet a navigujte se
k dalšímu bodu na cestě k pokladu.
Odebrání Live dat o pokladech
Můžete odebrat Live data o pokladech a nechat si zobrazovat
pouze poklady, které jste do zařízení nahráli ručně
prostřednictvím počítače.
V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení >
Geocaching > Geocaching Live > Odebrat Live data.
Live data o pokladech budou ze zařízení odebrána a
nebudou se nadále zobrazovat v seznamu pokladů.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Historie aktivit >
Aktuální aktivita >
> TracBack.
Mapa zobrazí vaši trasu pomocí purpurové čáry od
výchozího do koncového bodu.
Navigujte
pomocí mapy nebo kompasu.
2
Hledání polohy v blízkosti jiné polohy
1 Na obrazovce aktivity vyberte možnost
v blízkosti.
2 Vyberte možnost.
3 Vyberte polohu.
>
> Vyhledat
Volitelné mapy
Zařízení umožňuje používat doplňkové mapy, jako například
satelitní snímky BirdsEye, BlueChart g2 a podrobné mapy City
Navigator . Podrobné mapy mohou obsahovat další body zájmu,
jako jsou restaurace nebo námořní služby. Další informace
naleznete na webové stránce http://buy.garmin.com nebo
u svého prodejce Garmin.
®
®
Odebrání registrace zařízení z portálu
Geocaching.com
Pokud zařízení darujete nebo prodáte někomu jinému, můžete
odstranit jeho registraci na portálu geocaching.
V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení >
Geocaching > Geocaching Live > Zrušit registraci.
Navigace
Můžete se nechat navigovat po trasách, prošlých trasách,
k trasovému bodu, pokladu, fotografii nebo k jakékoli poloze
uložené v zařízení. Pro navigaci k cíli můžete použít mapu nebo
kompas.
Navigace k cíli
1 Vyberte možnost:
2
3
4
5
• Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko .
• Během aktivity vyberte možnost > Kam vést?.
Vyberte kategorii.
Vyberte cíl.
Vyberte možnost Jet.
Otevře se mapa a vaše trasa je vyznačena fialovou čárou.
Navigujte pomocí mapy (Navigace s mapou, strana 7)
nebo kompasu (Navigace s kompasem, strana 7).
> Ukončit navigaci.
Navigace s mapou
1 Začněte navigaci k cílovému bodu (Navigace k cíli, strana 7).
2 V seznamu aplikací vyberte možnost Mapa.
Modrý trojúhelník představuje vaši polohu na mapě. Modrý
trojúhelník se během cesty přesouvá a zanechává záznam
prošlé trasy (stezku).
3 Dokončete jednu nebo více akcí:
• Výběrem možnosti a přetažením mapy můžete zobrazit
různé oblasti.
• Výběrem možnosti a mapu zvětšíte nebo zmenšíte.
• Vyberte místo na mapě (představované špendlíkem)
a výběrem lišty Bezpečnostní informace v horní části
obrazovky zobrazte informace o vybraném místě.
Navigace pomocí funkce TracBack
®
Při navigaci se můžete nechat navigovat zpět na začátek
aktivity. To může být užitečné například při hledání cesty zpět
do kempu nebo začátku stezky.
Navigace
K vyhledávání adres můžete použít volitelné mapy City
Navigator (Volitelné mapy, strana 7).
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Kam vést? > Adresy.
2 V případě potřeby vyberte zemi nebo stát.
3 Zadejte město nebo PSČ.
POZNÁMKA: Ne všechna mapová data umožňují
vyhledávání PSČ.
Vyberte
město.
4
5 Zadejte popisné číslo.
6 Zadejte ulici.
Navigace s kompasem
Při navigaci do cílového bodu ukazuje ikona na cíl bez ohledu
na směr pohybu.
1 Začněte navigaci k cílovému bodu (Navigace k cíli, strana 7).
2 V seznamu aplikací vyberte možnost Kompas.
3 Otáčejte zařízením, dokud nebude šipka ukazovat k horní
části kompasu, a pak pokračujte v přesunu ve směru
k cílovému bodu.
Kalibrace kompasu
Ukončení navigace
V mapě či kompasu vyberte možnost
Nalezení adresy
OZNÁMENÍ
Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete
dosáhnout co nejpřesnějších informací o směru, nestůjte
v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například
vozidel, budov nebo nadzemního elektrického vedení.
Zařízení již bylo ve výrobě kalibrováno a ve výchozím nastavení
používá automatickou kalibraci. Jestliže kompas nereaguje
správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po
extrémních změnách teploty, můžete jej kalibrovat ručně.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Kompas.
2 Vyberte možnost > Kalibrace kompasu > Spustit.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Ukazatel kurzu
Ukazatel kurzu je užitečný zejména v případě, pokud směřujete
přímou cestou k cíli, například při plavbě. Pokud se kvůli
překážkám nebo rizikovým místům vychýlíte z kurzu, tento
ukazatel vám pomůže vrátit se na správnou trasu.
Chcete-li ukazatel kurzu aktivovat, vyberte v seznamu aplikací
možnost Nastavení > Směr pohybu > Navig. cara/Ukazatel >
Kurz (CDI).
7
Vynulování dat grafu nadmořské výšky
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Výškoměr.
2 Vyberte možnost > Vynulovat > Vym. akt. aktiv. >
Vymazat.
Kalibrace barometrického výškoměru
À
Á
Â
Ã
Ukazatel linie kurzu. Ukazuje směr požadované linie kurzu od
počátečního bodu k dalšímu trasovému bodu.
Indikátor odchylky od kurzu (CDI). Ukazuje pozici požadované linie
kurzu ve vztahu k vaší pozici. Pokud se indikátor CDI překrývá
s ukazatelem linie kurzu, jste na správné trase.
Vzdálenost odchylky od kurzu. Tečky ukazují vaši vzdálenost od
požadovaného kurzu. Vzdálenost mezi jednotlivými body je určena
měřítkem v pravém horním rohu.
Indikátor směru. Ukazuje, zda jste směřujete k následujícímu
trasovému bodu nebo od něj.
Označení polohy Muž přes palubu a spuštění
navigace do této polohy
Podle potřeby můžete uložit polohu Muž přes palubu (MOB)
a automaticky spustit navigaci zpět do této polohy.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Muž přes palubu >
Spustit.
Map se otevře a zobrazí trasu do polohy Muž přes palubu
(MOB). Výchozí vzhled trasy je purpurová čára.
2 Navigujte pomocí mapy (Navigace s mapou, strana 7) nebo
kompasu (Navigace s kompasem, strana 7).
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi
Můžete zařízení namířit na vzdálený objekt, uzamknout směr
kompasu, nastavit tento objekt jako trasový bod a navigovat
s využitím daného objektu jako referenčního bodu.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Zadej směr a jdi.
2 Zaměřte zařízení na objekt.
3 Vyberte možnost Uzamknout směr > Nastavit kurz.
4 Navigujte pomocí kompasu.
Graf nadmořské výšky
Ve výchozím nastavení zobrazí graf nadmořské výšky
nadmořskou výšku za ujetou vzdálenost. Horní graf zobrazuje
kompletní trasu; v dolním grafu si můžete zobrazit část trasy.
Pokud chcete zobrazit podrobnosti o bodu, můžete stisknout
libovolný bod v kterémkoli grafu. Nastavení pro nadmořskou
výšku si můžete přizpůsobit (Nastavení výškoměru,
strana 14).
Navigace k bodu v grafu nadmořské výšky
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Výškoměr.
2 Vyberte jeden bod v grafu.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnost Mapa.
5 Navigujte pomocí mapy (Navigace s mapou, strana 7) nebo
kompasu (Navigace s kompasem, strana 7).
Změna typu grafu
Graf nadmořské výšky můžete změnit tak, aby se v něm
zobrazovaly informace o tlaku a nadmořské výšce za uplynulou
dobu nebo vzdálenost.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Výškoměr.
2 Vyberte možnost > Nastav. výškoměru > Typ grafu
3 Vyberte typ grafu.
8
Pokud znáte správnou nadmořskou výšku nebo správný
atmosférický tlak, můžete kalibrovat barometrický výškoměr
ručně.
1 Přejděte na polohu, jejíž nadmořskou výšku nebo
atmosférický tlak znáte
2 Vyberte možnost > Výškoměr.
3 Vyberte možnost > Nastav. výškoměru > Kalibrace
výškoměru.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Trasové body
Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do
zařízení. Pomocí trasových bodů lze vyznačit, kde jste, kam
směřujete nebo kde jste byli. Můžete přidávat podrobnosti o
poloze, jako například název, nadmořskou výšku a hloubku.
Můžete přidat soubor .gpx obsahující trasové body – tento
soubor vložte do složky GPX (Přenos souborů do zařízení,
strana 17).
Vytvoření trasového bodu
Polohu můžete uložit jako trasový bod.
1 Vyberte aktivitu.
2 Vyberte ikonu .
3 Klepnutím vyberte polohu na mapě.
4 Vyberte informační textové pole.
Zobrazí se stránka přehledu.
5 Vyberte ikonu .
Trasový bod se automaticky uloží.
6 Stiskněte tlačítko OK.
Hledání trasového bodu
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Waypoint Manager.
2 V případě potřeby vyberte možnost , abyste upřesnili
hledání.
3 V případě potřeby vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Hledání podle názvu budete
vyhledávat pomocí názvu trasového bodu.
• Výběrem možnosti Vybrat symbol budete vyhledávat
pomocí symbolu trasového bodu.
• Výběrem možnosti Vyhledat v blízkosti budete
vyhledávat v blízkosti naposledy nalezené polohy, jiného
trasového bodu, aktuální polohy nebo bodu na mapě.
• Výběrem možnosti Seřadit zobrazíte seznam trasových
bodů podle nejbližší vzdálenosti nebo abecedního pořadí.
4 Vyberte trasový bod ze seznamu.
Úprava trasového bodu
Než budete moci upravit trasový bod, musíte jej vytvořit.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte položku, kterou chcete upravit, například název.
4 Zadejte novou informaci a zvolte možnost .
Odstranění trasového bodu
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Waypoint Manager.
Trasové body
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost > Odstranit.
Zvýšení přesnosti polohy trasového bodu
Zprůměrováním údajů o poloze můžete zvýšit přesnost
zaměření polohy trasového bodu. Při průměrování používá
zařízení ke zpřesnění průměrnou hodnotu z několika údajů
GPS.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Prům. tras. bodu.
2 Vyberte trasový bod.
3 Přejděte na polohu trasového bodu.
4 Vyberte možnost Spustit.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
6 Po dosažení hodnoty 100 % vyberte ve stavovém řádku
spolehlivosti možnost Uložit.
Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme získat 4 až
8 vzorků trasového bodu s intervalem nejméně 90 minut mezi
jednotlivými vzorky.
Projekce trasového bodu
Můžete uložit novou polohu projekcí vzdálenosti a azimutu
z označené polohy do nové polohy.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost > Projekt. tras. bodu.
4 Zadejte směr a vyberte možnost .
5 Vyberte měrnou jednotku.
6 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost .
7 Vyberte možnost Uložit.
Trasy
Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás
dovedou až do cíle.
Vytvoření trasy pomocí plánovače tras
Trasa může zahrnovat mnoho trasových bodů a její součástí
musí být nejméně výchozí poloha a cíl.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Plánovač tras >
Vytvořit trasu > Vyberte první bod.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte první bod trasy.
4 Vyberte možnost Použít.
5 Chcete-li do trasy přidat další body, zvolte možnost Vyberte
příští bod.
Výběrem
ikony trasu uložíte.
6
Vytvoření trasy pomocí mapy
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Plánovač tras >
Vytvořit trasu > Vyberte první bod > Použít mapu.
2 Vyberte bod na mapě.
3 Vyberte možnost Použít.
4 Mapu posuňte a vyberte na ní další body, které chcete do
trasy přidat.
5 Vyberte ikonu .
Úprava názvu trasy
Název trasy si můžete nastavit podle svého, abyste ji lépe
odlišili.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Plánovač tras.
Trasy
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Změnit název.
4 Zadejte nový název.
Úprava trasy
Body na trase můžete přidávat, odebírat a měnit jejich pořadí.
V seznamu aplikací vyberte možnost Plánovač tras.
Vyberte trasu.
Vyberte možnost Upravit trasu.
Vyberte bod.
Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit bod na mapě, vyberte možnost
Zobrazit.
• Chcete-li změnit pořadí bodů na trase, vybere možnost
Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.
• Chcete-li do trasy přidat další bod, vyberte možnost
Vložit.
Další bod se vloží před bod, který upravujete.
• Chcete-li z trasy určitý bod odebrat, vyberte možnost
Odebrat.
6 Výběrem ikony trasu uložíte.
1
2
3
4
5
Zobrazení trasy na mapě
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Mapa.
Odstranění trasy
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Odstranit trasu.
Prohlížení aktivní trasy
1 Během navigace po trase zvolte v seznamu aplikací možnost
Aktivní trasa.
2 Vyberte bod na trase, pro nějž chcete zobrazit další
podrobnosti.
Obrácení trasy
Počáteční a koncový bod trasy můžete zaměnit a navigovat po
trase v obráceném směru.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Obrátit trasu.
Zobrazení grafu nadmořské výšky trasy
Graf nadmořské výšky zobrazuje nadmořskou výšku trasy podle
jejího nastavení. Pokud je v zařízení nastaveno přímé trasování,
zobrazuje graf nadmořské výšky převýšení v přímé linii mezi
jednotlivými body trasy. Je-li v zařízení nastaveno trasování po
silnicích, zobrazuje graf nadmořské výšky převýšení na cestách,
kterými trasa vede.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Graf nadmořské výšky.
Dobrodružství Garmin
Můžete vytvářet dobrodružství a sdílet své cesty s rodinou,
přáteli a Garmin komunitou. Související položky je možné
seskupit jako dobrodružství. Například můžete vytvořit
9
dobrodružství pro poslední pěší výlet. Dobrodružství může
obsahovat záznam prošlé trasy, fotky z cesty a poklady, které
jste objevili. Dobrodružství můžete vytvořit a spravovat pomocí
aplikace BaseCamp™. Další informace naleznete na webové
stránce adventures.garmin.com.
POZNÁMKA: BaseCamp není k dispozici u všech modelů
zařízení.
Odeslání souborů do aplikace BaseCamp
1 Otevřít aplikaci BaseCamp.
2 Připojte zařízení k počítači.
Na počítačích Windows se zařízení zobrazí jako vyměnitelná
jednotka nebo přenosné zařízení. Paměťová karta se může
jevit jako druhá vyměnitelná jednotka. Na počítačích Mac se
zařízení a paměťová karta zobrazují jako připojené svazky.
POZNÁMKA: Některé počítače s více síťovými jednotkami
nemusí zařízení zobrazovat správně. Informace o mapování
jednotky naleznete v dokumentaci operačního systému.
3 Otevřete možnost Garmin nebo jednotku či svazek
paměťové karty.
Vyberte
možnost:
4
• Vyberte položku v připojeném zařízení a přetáhněte ji do
složky Moje sbírka nebo do seznamu.
• V aplikaci BaseCamp vyberte možnost Zařízení >
Přijmout ze zařízení a vyberte zařízení.
®
®
Vytvoření dobrodružství
Než budete moci vytvořit dobrodružství a odeslat je do svého
zařízení, musíte si do počítače stáhnout aplikaci BaseCamp a
přenést prošlou trasu ze zařízení do počítače (Odeslání souborů
do aplikace BaseCamp, strana 10).
1 Otevřít aplikaci BaseCamp.
2 Vyberte možnost Soubor > Nový > Dobrodružství Garmin.
3 Zvolte prošlou trasu a vyberte možnost Další.
4 V případě potřeby přidejte položky z aplikace BaseCamp.
5 Vyplňte povinná pole názvu a popište dobrodružství.
6 Chcete-li změnit fotografii na obálce dobrodružství, vyberte
možnost Změnit a vyberte jinou fotografii.
7 Vyberte možnost Dokončit.
Spuštění dobrodružství
Chcete-li dobrodružství spustit, musíte si je nejprve stáhnout ze
služby Garmin Connect (Používání Garmin Connect,
strana 12) nebo odeslat z aplikace BaseCamp do zařízení
(Odeslání souborů do aplikace BaseCamp, strana 10).
Když spustíte uložené dobrodružství, zařízení sleduje uloženou
trasu a zobrazuje zkratky k souvisejícím informacím podél trasy,
například ke snímkům nebo trasovým bodům.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Dobrodružství.
2 Vyberte dobrodružství.
3 Vyberte možnost Spustit.
Fotoaparát a fotografie
Zařízení můžete využít k pořizování fotografií a videí.
S informacemi o fotografii jsou také automaticky uloženy
informace o zeměpisné poloze, pokud je tato funkce povolena.
Můžete spustit navigaci k dané pozici.
Pořízení snímku
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Kamera.
2 Otočením zařízení vodorovně nebo svisle změníte orientaci
fotografie.
10
3 V případě potřeby zapněte blesk výběrem možnosti .
TIP: Můžete zvolit možnost Automaticky. Blesk bude použit
pouze v případě, že fotoaparát rozpozná scénu s nízkým
osvětlením.
4 V případě potřeby dvěma prsty obraz na dotykové obrazovce
zvětšete nebo zmenšete (Používání dotykové obrazovky,
strana 2).
5 Podržením tlačítka zaostřete a podržte zařízení ve stejné
poloze.
Na obrazovce se objeví bílý rámeček. Zařízení zaostří na
předmět v rámečku. Po zaostření fotografie se rámeček
zbarví zeleně.
6 Uvolněním tlačítka pořídíte fotografii.
Aplikace
Bezdrátový příjem a odesílání dat
Než budete moci bezdrátově sdílet data, musíte se přemístit do
vzdálenosti maximálně 3 metry (10 stop) od kompatibilního
zařízení.
Vaše zařízení může odesílat a přijímat data, jestliže je
spárované s jiným kompatibilním zařízením nebo smartphonem
prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth nebo ANT+ .
Můžete sdílet trasové body, poklady, trasy, prošlé trasy,
fotografie a uživatelské mapy.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Sdílet bezdrátově.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Odeslat a vyberte typ dat.
• Výběr možnosti Přijmout vám umožní přijmout data
z jiného zařízení. Druhé kompatibilní zařízení se musí
pokoušet o odeslání dat.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
®
Nastavení varovného alarmu
Varovné alarmy vás upozorní, když budete ve stanovené
vzdálenosti od konkrétní polohy.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Varovné alarmy >
Vytvořit alarm.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Použít.
5 Zadejte okruh a vyberte možnost .
Jakmile vstoupíte do oblasti, pro kterou je nastaven varovný
alarm, ze zařízení zazní zvuk.
TIP: Můžete si nastavit odlišné tóny pro vstup do oblasti a pro
její opuštění.
Výpočet velikosti plochy
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Výpočet plochy >
Spustit.
2 Projděte po obvodu plochy, kterou chcete vypočítat.
3 Po dokončení vyberte možnost Vypočítat.
Zobrazení kalendáře a almanachů
Můžete si zobrazit aktivitu zařízení, například uložení trasového
bodu. Můžete si také zobrazit informace z denního almanachu
pro Slunce a Měsíc a lov a rybolov.
1 V seznamu aplikací vyberte požadovanou možnost:
• Chcete-li zobrazit aktivitu zařízení pro konkrétní dny,
vyberte možnost Kalendář.
• Chcete-li zobrazit informace o časech východu a západu
Slunce a Měsíce, vyberte možnost Slunce a Měsíc.
Fotoaparát a fotografie
Vypnutí systému GPS
• Chcete-li zobrazit prognózu nejlepších časů pro lov
a rybolov, vyberte možnost Lov a rybolov.
2 Podle potřeby můžete výběrem ikony nebo zobrazit jiný
měsíc.
3 Vyberte den.
Systém GPS v zařízení můžete vypnout a přestat sledovat svou
polohu.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Družice.
2 Vyberte možnost > Použít při vyp. GPS.
Zobrazování aktuálního počasí a předpovědi
Simulace polohy
Chcete-li si zobrazit předpověď počasí a aktuální data
z meteorologického radaru, musíte zařízení připojit ke
smartphonu s přístupem k internetu.
Chcete-li si zobrazit předpověď počasí a aktuální data
z meteorologického radaru, musí mít zařízení připojení
k internetu. Můžete se například připojit ke smartphonu
s přístupem k internetu (Párování s vaším smartphonem,
strana 3). Můžete se také připojit k bezdrátové síti.
Můžete si zobrazit aktuální počasí a předpověď a sledovat data
meteorologického radaru na mapě. Pokud je mapa tmavá,
nejsou v zařízení načtena žádná data nebo je zařízení mimo
pokrytí. U oblastí mapy mimo pokrytí nejsou data
meteorologického radaru dostupná.
Když si zobrazíte snímek meteorologického radaru, zařízení
ukáže aktuální čas snímku.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Počasí.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit meteorologický radar na mapě, vyberte
ikonu .
TIP: Můžete spustit a pozastavit animaci dat o počasí nad
mapou. Při zastavení animace se zobrazí nejaktuálnější
data o počasí.
• Chcete-li si zobrazit aktuální meteorologické podmínky a
předpověď, vyberte možnost
.
Ovládání akční kamery VIRB
V seznamu aplikací vyberte možnost Budík.
Výběrem možnosti a nastavíte čas.
Vyberte možnost Zapnout budík.
Vyberte možnost.
Ve vybraný čas začne budík zvonit. Pokud je zařízení v době,
na kterou je budík nastaven, vypnuto, zapne se a budík
začne zvonit.
Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte
aktivovat nastavení dálkového ovládání kamery VIRB.
Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze kamery
VIRB.
1 Zapněte kameru VIRB a aktivujte nastavení dálkového
ovládání
2 V seznamu aplikací v zařízení vyberte možnost Dál. ov.
VIRB.
Počkejte,
až se zařízení připojí ke kameře VIRB.
3
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li nahrávat video, posuňte posuvník směrem
nahoru.
• Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tlačítko .
Oznámení z telefonu vyžadují spárování kompatibilního
smartphonu se zařízením Oregon 700. Telefon po přijetí zpráv
zašle oznámení do vašeho zařízení.
Skrytí oznámení
Pokud zařízení spárujete s kompatibilním smartphonem, budou
oznámení automaticky zapnuta. Můžete si nastavit, aby se
oznámení na obrazovce vašeho zařízení nezobrazovala.
V seznamu aplikací vyberte možnost Oznámení > Skrýt.
Spuštění odpočítávače času
1 V seznamu aplikací vyberte možnostBudík >
2 Výběrem možnosti a nastavíte čas.
3 Vyberte možnost Spustit časovač.
Fitness
> Časovač.
Spuštění stopek
V seznamu aplikací vyberte možnost Stopky.
Stránka Družice
Na stránce družic se zobrazují vaše současná poloha, přesnost
systému GPS, polohy družic a síla signálu.
Změna zobrazení družic
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Družice.
2 Vyberte ikonu .
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Prošlá trasa nahoře můžete
nasměrovat zobrazení družic tak, aby bylo orientováno
podle aktuální trasy směrem k hornímu okraji obrazovky.
• Pokud chcete každou družici a sílu jejího signálu odlišit
barevně, vyberte možnost Vícebarevný.
Fitness
®
Oznámení z telefonu
Nastavení budíku
1
2
3
4
Pokud chcete upravovat trasové body a trasy, můžete v zařízení
pro úsporu energie vypnout funkci GPS. Můžete si nastavit
polohu ručně a zobrazit si ji na mapě.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Družice > > Použít
při vyp. GPS.
2 Vyberte možnost > Nastavit polohu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Použít.
Historie
Historie zahrnuje datum, čas, vzdálenost, kalorie, průměrnou
rychlost nebo tempo, výstup, sestup a informace z volitelného
snímače ANT+.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
Pokud se paměť přístroje zaplní, zobrazí se zpráva. Zařízení
vaši historii automaticky neodstraňuje ani nepřepisuje. Svou
historii můžete pravidelně nahrávat na Garmin Connect
(Používání Garmin Connect, strana 12) nebo BaseCamp
(Dobrodružství Garmin, strana 9) a udržovat si tak přehled o
všech svých aktivitách.
Zobrazení historie aktivity
V historii si můžete zobrazit podrobnosti o předchozích
aktivitách.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Historie aktivit.
2 Vyberte aktivitu.
Vymazání aktivity z historie
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Historie aktivit.
11
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost
> Odstranit.
Používání Garmin Connect
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com/start.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Volitelné příslušenství typu fitness
Se svým zařízením můžete použít volitelné příslušenství typu
fitness, včetně snímače srdečního tepu nebo snímače tempa.
Tato příslušenství používají ANT+ k odesílání dat do zařízení
bezdrátovou technologii.
Než budete moci použít příslušenství typu fitness se svým
zařízením, musíte příslušenství nainstalovat podle pokynů, které
jsou s ním dodány.
Párování snímačů ANT+
Před pokusem o spárování si musíte nasadit snímač srdečního
tepu nebo instalovat snímač.
Párování označuje připojování bezdrátových snímačů ANT+,
například připojení snímače srdečního tepu.
1 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte vzdálenost 10 m
(30 stop) od ostatních snímačů ANT+.
2 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Snímač
ANT.
3 Vyberte snímač.
4 Vyberte možnost Vyhledávání nových.
Pokud dojde ke spárování snímače s vaším zařízení, změní
se stav snímače zVyhledávání na Připojeno.
Tipy pro párování ANT+ příslušenství s vaším zařízením
Garmin
• Ověřte, zda je ANT+ příslušenství kompatibilní s vaším
zařízením Garmin.
• Před spárováním ANT+ příslušenství s vaším zařízením
Garmin se přesuňte do vzdálenosti minimálně 10 m
(32,9 stop) od jiného ANT+ příslušenství.
• Umístěte zařízení Garmin v dosahu 3 m (10 stop) ANT+
příslušenství.
• Po prvním spárování vaše zařízení Garmin automaticky
rozpozná ANT+ příslušenství pokaždé, když je aktivováno.
Tento proces proběhne automaticky po zapnutí zařízení
Garmin a trvá pouze několik sekund, pokud je příslušenství
aktivováno a pracuje správně.
• Po spárování přijímá vaše zařízení Garmin data pouze
z tohoto příslušenství, takže se můžete pohybovat v blízkosti
jiného příslušenství.
Rozsahy srdečního tepu
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své
kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
12
• Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám také pomůže
vyhnout se přetrénování a snížit riziko zranění.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 19) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Nastavení zón srdečního tepu
Aby zařízení mohlo určit vaše zóny srdečního tepu, musíte si
nastavit fitness profil uživatele (Nastavení fitness profilu
uživatele, strana 15).
Zóny srdečního tepu můžete nastavit ručně podle svých cílů
aktivit typu fitness (Cíle aktivit typu fitness, strana 12).
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Fitness >
Zóny ST.
2 Zadejte maximální a minimální srdeční tep pro zónu 5.
Maximální srdeční tep pro každou zónu vychází
z minimálního srdečního tepu předchozí zóny. Pokud
například zadáte 167 jako minimální srdeční tep pro zónu 5,
zařízení použije hodnotu 166 jako maximální srdeční tep pro
zónu 4.
3 Zadejte minimální srdeční tep pro rozsahy 4-1.
Přizpůsobení zařízení
Přizpůsobení tlačítek
Funkce některých tlačítek zařízení si můžete přizpůsobit tak,
aby umožňovaly rychlý přístup k nabídkám, nastavením nebo
jiným funkcím zařízení.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Systém >
Konfigurovat tlačítka.
2 Vyberte možnost Zapínací tlačítko nebo Uživatelské
tlačítko.
3 Vyberte možnost Jedno klepnutí, Dvojité klepnutí nebo
Přidržet.
4 Vyberte možnost.
Úprava nastavení jasu podsvícení
Úpravou nastavení jasu podsvícení lze dosáhnout maximální
výdrže baterie.
1 Přejeďte prstem z horního okraje obrazovky dolů.
2 Zvolte možnost nebo .
Nastavení citlivosti dotykové obrazovky
Citlivost dotykové obrazovky můžete přizpůsobit svým aktivitám.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení >
Usnadnění > Citlivost na dotek.
Vyberte
možnost.
2
TIP: Nastavení citlivosti dotykové obrazovky můžete
otestovat v rukavicích nebo bez nich, podle aktivity.
Otočení obrazovky
Zařízení otáčejte a sledujte zobrazení v horizontálním (na
šířku) či vertikálním (na výšku) režimu.
Přizpůsobení zařízení
Přizpůsobení datových polí a palubních
desek
Datová pole zobrazují informace o vaší poloze a dalších
zadaných údajích. Palubní desky jsou seskupení dat, která
mohou být užitečná pro konkrétní nebo obecné činnosti,
například pro geocaching.
Povolení datových polí mapy
1 Na mapě přejeďte prstem z dolní části obrazovky nahoru a
vyberte možnost
> Nastavit mapu > Palubní deska.
2 Vyberte datové pole.
Nastavení displeje
V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Displej.
Prodleva podsvícení: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude
podsvícení vypnuto.
Uzamčení orientace: Zamkne orientaci obrazovky na výšku
nebo na šířku, nebo umožní nastavit automatickou změnu
orientace obrazovky v závislosti na orientaci zařízení.
Zachycení obrazovky: Umožňuje uložit obrázek na obrazovce
zařízení.
Úspora energie baterie: Po vypršení časového limitu
podsvícení vypne obrazovku, čímž šetří energii baterie
a prodlužuje její životnost (Zapínání režimu úspory baterie,
strana 1).
Konfigurace mapy
Můžete aktivovat nebo deaktivovat mapy, které jsou v současné
době načteny v zařízení.
V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Mapa >
Konfigurovat mapy.
Nastavení mapy
V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Mapa.
Orientace: Slouží k nastavení způsobu zobrazení mapy na
stránce. Výběrem možnosti K severu zobrazíte u horního
okraje obrazovky sever. Výběrem možnosti Prošlá trasa
nahoře zobrazíte u horního okraje obrazovky aktuální směr
trasy. Výběrem možnosti Režim Automobil zobrazíte pohled
z automobilu a v horní části směr jízdy.
Palubní deska: Umožňuje vybrat palubní desku, která se bude
zobrazovat na mapě. V každé palubní desce se zobrazují jiné
informace o trase nebo vaší poloze.
Navigační text: Umožňuje nastavit, kdy se na mapě zobrazí
navigační text.
Mapová rychlost: Umožňuje upravit rychlost vykreslování
mapy. Rychlejší vykreslování mapy snižuje životnost baterie.
Rozšířené nastavení mapy
V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Mapa >
Rozšířené nastavení.
Detail: Určuje množství podrobností zobrazených na mapě.
Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude
překreslovat pomaleji.
Stínovaný obrys: Zobrazuje detailní reliéf na mapě (pokud je
dostupný) nebo vypne stínování.
Vozidlo: Slouží k nastavení ikony pozice, které představuje vaši
pozici na mapě. Ve výchozím nastavení je to ikona malého
modrého trojúhelníku.
Ovládací prvky zoomu: Nastavení automatického přiblížení
a umístění tlačítek v režimu na výšku nebo na šířku.
Úrovně přiblížení: Upravuje úroveň přiblížení pro zobrazování
položek na mapě. Položky na mapě se nezobrazují, pokud je
úroveň přiblížení mapy vyšší než vybraná úroveň.
Velikost textu: Slouží k nastavení velikosti textu pro položky na
mapě.
Přizpůsobení zařízení
Přizpůsobení datových polí
Abyste mohli datová pole mapy měnit, je třeba je povolit
(Povolení datových polí mapy, strana 13).
Můžete přizpůsobit datová pole a palubní desky mapy,
kompasu, trasového počítače, grafu nadmořské výšky
a stavových stránek.
1 Na stránce, která zobrazuje datová pole, vyberte datové pole.
2 Vyberte kategorii datového pole a datové pole.
Například vyberte možnost Trasová data > Prům. rych.
pohybu.
Přizpůsobení palubních desek
1 Vyberte stránku.
2 Vyberte možnost:
• Na mapě vyberte možnost
> Nastavit mapu > Palubní
deska.
• V kompasu nebo trasovém počítači vyberte možnost
>
Změnit pal. desku.
3 Vyberte palubní desku.
Přizpůsobení datových obrazovek
Můžete si přizpůsobit datové obrazovky pro jednotlivé aktivity a
jejich pořadí.
1 Vyberte aktivitu.
2 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Datové
obrazovky.
Vyberte
datovou obrazovku.
3
4 Vyberte možnost.
Přidání zkratky do hlavního menu
V klasickém režimu můžete přidat zkratky do seznamu aplikací,
hlavního menu nebo do panelu oblíbených. Můžete vytvořit
zkratky, které umožňují zařízení vykonávat více akcí současně.
Pokud se zkratka neobjeví v seznamu, můžete ji vytvořit
(Vytvoření zkratky, strana 13).
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Zkratky.
2 Vyberte zkratku.
3 Vyberte možnost Přidat do menu.
4 Vyberte možnost Hlavní menu, Zásobník, nebo Oblíbené.
Vytvoření zkratky
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Zkratky >
Vytvořit zkratku.
2 Vyberte možnost Název a zadejte název.
3 Vyberte možnost Ikona a vyberte ikonu.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li přidat zkratku ke konkrétnímu nastavení
zařízení, vyberte možnost Nastavení.
• Chcete-li přidat zkratku, která spustí navigaci ke
konkrétnímu trasovému bodu, vyberte možnostKam
vést?.
13
• Chcete-li přidat zkratku ke konkrétní aplikaci, vyberte
možnost Aplikace.
• Chcete-li umožnit rychlou změnu aktivity pomocí zkratky,
vyberte možnost Aktivita.
Nastavení systému
V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Systém.
Družice: Umožňuje upravit nastavení satelitního systému
(Nastavení satelitů, strana 14).
Jazyk textu: Slouží k nastavení jazyka pro texty v zařízení.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat.
Rozhraní: Nastavuje režim komunikačního rozhraní: Garmin
Spanner, Sériový režim Garmin, Vstup/výstup NMEA,
Textový výstup, RTCM nebo MTP.
Konfigurovat tlačítka: Nastavuje zapínací nebo uživatelské
tlačítko jako zkratku k menu, nastavení nebo aplikaci.
Klasický: Nastavuje vzhled domovské obrazovky na klasickou
obrazovku outdoorového přenosného zařízení.
Typ baterií AA: Slouží k nastavení typu baterie zařízení.
Aktivita: Umožňuje nastavení typu aktivity během trasování.
Zařízení vypočítá trasy optimalizované pro ty prováděné
činnosti.
Metoda výpočtu: Nastaví způsob použitý pro výpočet trasy.
Zamknout na silnici: Uzamkne modrý trojúhelník, který
představuje vaši pozici na mapě, na nejbližší silnici. Tato
funkce je vhodná především při jízdě nebo navigování po
silnici.
Přepočet trasy: Nastaví předvolby přepočtu při navigaci mimo
aktivní trasu.
Nastavení objížděk: Určuje typy silnic, terénu a způsobů
pohybu, které chcete při navigování vyloučit.
Přechody trasy: Slouží k nastavení způsobu, jakým zařízení
trasuje z jednoho bodu trasy k druhému. Toto nastavení je
k dispozici pouze pro některé aktivity. Možnost Vzdálenost
zajišťuje nasměrování k dalšímu bodu na trase, pokud se
nacházíte ve stanovené vzdálenosti od aktuálního bodu.
Nastavení směru pohybu
Výchozím nastavením satelitního systému je GPS + GLONASS,
které nabízí vyšší výkonnost v obtížném prostředí a rychlejší
vyhledání pozice. Využití možnosti GPS i GLONASS může
snižovat výdrž baterií více, než používání pouze GPS.
Podle potřeby můžete přizpůsobit kompas.
V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Směr
pohybu.
Displej: Nastavení druhu směru pohybu zobrazeného na
kompasu.
Směr k severu: Nastavení směru k severu použitého na
kompasu.
Navig. cara/Ukazatel: Umožňuje použití ukazatele azimutu,
který ukazuje ve směru vašeho cíle, nebo použití ukazatele
kurzu, který ukazuje, v jaké jste pozici vzhledem k linii kurzu
vedoucí k cíli.
Kompas: Automaticky přepne z elektronického kompasu na
kompas GPS, pokud cestujete po stanovenou dobu vyšší
rychlostí.
Kalibrace kompasu: Umožňuje provedení kalibrace kompasu,
jestliže kompas nereaguje správně, například po přesunu na
dlouhou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty
(Kalibrace kompasu, strana 7).
Nastavení vzhledu
Nastavení výškoměru
Nastavení satelitů
V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Systém >
Družice.
Satelitní systém: Slouží k nastavení satelitního systému na
režim GPS, GPS + GLONASS (GPS a GLONASS,
strana 14) nebo Ukázkový režim (GPS vypnuto).
WAAS/EGNOS: Slouží k nastavení zpřesňování pozice
satelitního systému na WAAS/EGNOS (Wide Area
Augmentation System/European Geostationary Navigation
Overlay Service). Další informace o systému WAAS najdete
na stránce www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
GPS a GLONASS
V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Vzhled.
Režim: Nastaví světlé pozadí, tmavé pozadí, nebo mezi nimi
automaticky přepíná na základě doby východu a západu
slunce pro vaši aktuální polohu.
Denní barvy: Nastaví barvu pro výběr položek provedený
v denním režimu.
Noční barvy: Nastaví barvu pro výběr položek provedený
v nočním režimu.
Ovlád. prvky na šířku: V případě, že je nastaven režim na
šířku, umístí ovládací prvky na obrazovce nalevo nebo
napravo.
Nastavení tónů zařízení
Je možné přizpůsobit tóny pro zprávy, klávesy, upozornění před
odbočkou a alarmy.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Tóny >
Tóny > Zapnuto.
2 Vyberte tón pro každý zvukový signál.
Nastavení trasování
Dostupné nastavení trasování se bude lišit podle vybrané
aktivity.
V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Trasování.
14
V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Výškoměr.
Automatická kalibrace: Slouží k automatické kalibraci
výškoměru při každém zahájení aktivity. Pokud je zapnuta
trvalá kalibrace, zařízení v automatické kalibraci výškoměru
pokračuje, dokud přijímá signály GPS.
Režim barometru: Proměnná výška umožňuje barometru měřit
změny nadmořské výšky při pohybu. Konstatní výška
předpokládá, že zařízení je stacionární s konstantní
nadmořskou výškou, takže tlak vzduchu by se měl měnit
pouze při změně počasí.
Typ grafu: Umožňuje sledovat změny nadmořské výšky
v průběhu času nebo podle vzdálenosti, atmosférický tlak
v průběhu času nebo změny okolního tlaku v průběhu času.
Kalibrace výškoměru: Pokud znáte správnou nadmořskou
výšku nebo správný atmosférický tlak, můžete provést
kalibraci barometrického výškoměru (Kalibrace
barometrického výškoměru, strana 8).
Nastavení formátu souřadnic
POZNÁMKA: Neměňte formát souřadnic ani elipsoidový
souřadnicový systém, pokud nebudete používat mapu, která
určuje souřadnice v odlišném formátu.
V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Formát
souřadnic.
Formát souřadnic: Slouží k nastavení formátu souřadnic,
v němž se objeví souřadnice polohy.
Přizpůsobení zařízení
Datum mapy: Slouží k nastavení souřadnicového systému,
v němž je mapa sestavena.
Sféroid: Zobrazí souřadnicový systém používaný zařízením.
Výchozí souřadnicový systém je WGS 84.
Změna měrných jednotek
Můžete zvolit vlastní nastavení měrných jednotek pro
vzdálenost, rychlost, nadmořskou výšku, hloubku, teplotu, tlak
a vertikální rychlost.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Jednotky.
2 Vyberte typ měrné jednotky.
3 Vyberte měrnou jednotku.
Nastavení času
V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Čas.
Formát času: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový nebo
24hodinový formát.
Časové pásmo: Slouží k nastavení časové zóny zařízení.
Automatický nastaví časovou zónu automaticky podle vaší
pozice GPS.
Nastavení pro geocaching
V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Geocaching.
Geocaching Live: Nastavuje zobrazování Live dat o pokladech
v zařízení.
Styl pokladu: Umožňuje zobrazit seznam pokladů podle názvů
nebo kódů.
chirp™ Vyhledávání: Umožňuje zařízení vyhledat poklad
obsahující příslušenství chirp (Povolení chirp vyhledávání
zařízení chirp, strana 6).
Naprog. chirp™: Programuje příslušenství chirp . Další
informace naleznete v návodu k obsluze zařízení chirp na
webu www.garmin.com.
Nastavení filtru: Můžete si vytvořit a uložit vlastní filtry pro
poklady (Uložení vlastního filtru pokladů, strana 6).
Nalezené poklady: Umožňuje zadat počet nalezených pokladů.
Tento počet se automaticky zvyšuje se zvyšujícím se počtem
zaznamenaných nalezených pokladů (Zaznamenání pokusu,
strana 6).
ANT+ Nastavení snímače
Další informace o volitelném příslušenství typu fitness naleznete
na straně Volitelné příslušenství typu fitness, strana 12.
Nastavení aktivit typu fitness
V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Fitness.
Auto Lap: Nastaví automatické označování okruhu po určité
vzdálenosti.
Typ aktivity: Nastaví fitness aktivitu na turistiku, běh, cyklistiku
a podobně. Aktivita se pak po přesunu do služby Garmin
Connect zobrazí pod správným typem.
Uživatel: Umožňuje nastavení informací profilu uživatele
(Nastavení fitness profilu uživatele, strana 15).
Zóny ST: Nastaví pět rozsahů srdečního tepu pro fitness
aktivity.
Nastavení fitness profilu uživatele
Zařízení používá informace, které jste o sobě zadali, pro
výpočet přesných dat. Informace uživatelského profilu můžete
upravovat: pohlaví, věk, hmotnost, výška a celoživotní sportovec
(Informace o položce Celoživotní sportovec, strana 15).
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Fitness >
Uživatel.
2 Upravte nastavení.
Přizpůsobení zařízení
Informace o položce Celoživotní sportovec
Za celoživotní sportovce jsou pokládány osoby, které intenzivně
trénovaly po dobu mnoha let (s výjimkou lehkých zranění) a mají
klidový srdeční tep 60 tepů za minutu (bpm) nebo nižší.
Označování okruhů podle vzdálenosti
Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy na
určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná pro srovnávání vašich
výkonů v různých částech aktivity.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Fitness >
Auto Lap.
2 Zadejte hodnotu a vyberte možnost .
®
Námořní nastavení
V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Námořní.
Režim námořní mapy: Slouží k nastavení typu mapy, kterou
zařízení používá při zobrazování námořních dat. Námořní
slouží k zobrazení různých funkcí map v různých barvách,
takže jsou námořní body zájmu lépe čitelné a mapa odpovídá
způsobu, jakým jsou zakresleny papírové mapy. Rybolov
(vyžaduje námořní mapy) slouží k zobrazení podrobných
obrysů dna a naměřené hloubky a jednoduššímu zobrazení
mapy pro optimální použití při rybolovu.
Vzhled: Slouží k nastavení vzhledu pomůcek námořní navigace
na mapě.
Námořní alarmy: Slouží k nastavení výstrahy po překročení
zadané vzdálenosti nesení proudem při zakotvení, při
odchýlení od kurzu o zadanou vzdálenost a v případě, že se
dostanete do oblasti s určitou hloubkou.
Nastavení námořních výstrah
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Námořní
> Námořní alarmy.
2 Vyberte typ výstrahy.
3 Vyberte možnost Zapnuto.
4 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost
.
Vynulování dat a nastavení
Můžete vynulovat data cesty, odstranit všechny trasové body,
vymazat aktuální prošlou trasu nebo obnovit výchozí hodnoty.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost NastaveníVynulovat.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li vynulovat data z konkrétní cesty, například
vzdálenost nebo průměrné hodnoty, vyberte možnost
Vynulovat data trasy.
• Chcete-li vymazat všechny trasové body, vyberte možnost
Všechny tras. body.
• Chcete-li vymazat data od zahájení současné aktivity,
vyberte možnost Vym. akt. aktiv..
POZNÁMKA: Zařízení bude data pro danou aktivitu i
nadále nahrávat.
• Chcete-li obnovit nastavení aktuálního typu aktivity na
výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost Vynul. nast.
aktivity.
• Chcete-li obnovit veškerá nastavení zařízení na výchozí
tovární hodnoty, vyberte možnost Smazat všech. nast..
POZNÁMKA: Smazáním všech nastavení dojde
k odstranění všech aktivit hledání pokladů ze zařízení.
Obnovení výchozích hodnot pro určitá nastavení
U některých kategorií nastavení můžete obnovit výchozí
hodnoty.
1 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení.
2 Vyberte kategorii, kterou chcete obnovit.
3 Vyberte možnost > Obn.vých.hodnoty.
15
Obnovení výchozích hodnot pro nastavení konkrétní
stránky
Můžete obnovit výchozí hodnoty pro nastavení mapy, kompasu,
trasového počítače a grafu nadmořské výšky.
1 Otevřete stránku, pro kterou budete obnovovat nastavení.
2 Vyberte možnost > Obn.vých.hodnoty.
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení
Veškerá nastavení lze vynulovat na výchozí nastavení od
výrobce.
V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Vynulovat
> Smazat všech. nast. > Vynulovat.
POZNÁMKA: Obnovením všech výchozích hodnot nastavení
dojde k vymazání registrace na portálu geocaching a
k odstranění všech výchozích aktivit.
2 Posunujte karabinovou svorku nahoru, dokud nebude
zajištěna.
Péče o zařízení
Můžete nastavit vzhled domovské obrazovky na klasickou
obrazovku přenosného zařízení Garmin. To může být užitečné,
pokud již znáte uživatelské rozhraní předchozího modelu.
V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Systém >
Klasický.
OZNÁMENÍ
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození
portu USB.
Informace o zařízení
Čištění zařízení
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
Nastavení domovské obrazovky do
klasického režimu
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express (garmin.com/express) poskytuje snadný
přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin.
• Registrace produktu
• Návody k produktům
• Aktualizace softwaru
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
• Aktualizace map a tras
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Další informace
Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce
Garmin.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/outdoor.
• Přejděte na adresu http://buy.garmin.com nebo požádejte
svého prodejce Garmin o informace o volitelném
příslušenství a náhradních dílech.
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
• Přejděte na adresu garmin.com/express.
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Připnutí karabinové svorky
1 Uložte karabinovou svorku À do drážek na upevňovací
sponě Á umístěné na zařízení.
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Čištění dotykové obrazovky
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte
zařízení od zdroje napájení.
4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.
Ponoření do vody
OZNÁMENÍ
Zařízení je odolné proti vodě podle normy IEC 60529 IPX7.
Dokáže odolat ponoření do vody v hloubce 1 metr po dobu
30 minut. Delší vystavení působení vody za těchto podmínek
může zařízení poškodit. Pokud by vám zařízení spadlo do vody,
je nezbytné ho před používáním a nabíjením otřít do sucha
a vysoušečem vysušit jeho vnitřní součásti.
Správa dat
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
Typy souborů
Přenosné zařízení podporuje následující typy souborů:
• Soubory z BaseCamp nebo HomePort™. Přejděte na adresu
www.garmin.com/trip_planning.
• Soubory prošlé trasy ve formátu GPX.
• Soubory s poklady ve formátu GPX (Stahování pokladů
pomocí počítače, strana 6).
• Soubory fotografií ve formátu JPEG.
• Soubory uživatelských bodů zájmů GPI z aplikace Garmin
POI Loader. Přejděte na adresu www.garmin.com/products
/poiloader.
• Soubory ve formátu FIT pro export do Garmin Connect.
Instalace paměťové karty
Můžete instalovat microSD paměťovou kartu jako doplňkové
úložiště nebo pro nahrání předem uložených map.
16
Informace o zařízení
1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte
kryt.
2 Vyjměte baterie.
3 V přihrádce na baterie posuňte držák karty À směrem doleva
a zvedněte jej.
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1 Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
2 V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
3 Vyberte soubor.
4 Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
Odpojení kabelu USB
4 Vložte paměťovou kartu Á tak, aby zlaté kontakty směřovaly
5
6
7
8
dolů.
Zavřete držák karet.
Posuňte držák karty směrem doprava a tím ho zajistěte.
Vyměňte baterie.
Nasaďte zpět kryt přihrádky na baterie a otočte kroužkem ve
směru hodinových ručiček.
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Odstranění problémů
Připojení zařízení k počítači
Vynulování zařízení
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu USB.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
3 Zasuňte velkou koncovku kabelu USB do portu USB
v počítači.
Zařízení a paměťová karta (volitelná) se objeví jako
vyměnitelné jednotky ve složce Tento počítač v počítačích se
systémem Windows a jako připojené svazky v počítačích se
systémem Mac.
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
vynulovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.
1 Vyjměte baterie.
2 Nainstalujte baterie zpět.
Přenos souborů do zařízení
1 Připojte zařízení k počítači.
2
3
4
5
6
7
U počítačů se systémem Windows se zařízení zobrazí jako
vyměnitelný disk nebo přenosné zařízení a paměťová karta
se může zobrazit jako druhý vyměnitelný disk. U počítačů
Mac se zařízení a paměťová karta zobrazí jako připojené
svazky.
POZNÁMKA: Některé počítače s více síťovými jednotkami
nemusí zobrazit jednotky zařízení správně. Informace o
mapování jednotky naleznete v dokumentaci k operačnímu
systému.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Otevřete přenosné zařízení, jednotku nebo svazek pro
zařízení nebo paměťovou kartu.
Procházením vyhledejte složku.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Soubor se objeví v seznamu souborů v paměti zařízení nebo
na paměťové kartě.
Dodatek
Zobrazení informací o zařízení
Můžete zobrazit identifikační číslo přístroje, informace o
předpisech, verzi softwaru a licenční dohodu.
V zásobníku aplikací vyberte položku Nastavení >
Informace o.
Technické údaje
Typ baterie
Baterie NiMH nebo dvě baterie AA (NiMH,
alkalické nebo lithiové)
Životnost baterie
Až 16 hodin.
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
Rozsah provozních teplot
-20 až 50 ºC (-4 do 122 ºF)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci ANT+
2,4 GHz
2,4 GHz Wi‑Fi
Zařízení vybavená technologií Bluetooth
Bezpečná vzdálenost od
kompasu
17,5 cm (7 palců)
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Dodatek
tempe™
tempe je ANT+ bezdrátový snímač teploty. Snímač můžete
připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude
vystaven okolnímu vzduchu, takže bude poskytovat konzistentní
zdroj přesných údajů o teplotě. Musíte spárovat tempe se
zařízením, aby mohly být zobrazeny údaje o teplotě z tempe.
17
Datová pole
Některá datová pole vyžadují vaší navigaci nebo ANT+
příslušenství, aby mohla zobrazovat data.
Aktuální okruh: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Barometr: Kalibrovaný aktuální tlak.
Čas cesty: Průběžný celkový čas strávený a nestrávený
pohybem od posledního vynulování.
Čas do cíle: Odhadovaný zbývající čas k dosažení destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas k příš. bodu: Odhadovaná doba potřebná k dosažení
dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
Časovač alarmu: Aktuální čas odpočítávače času.
Časovač stopek: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.
Čas posledního okruhu: Čas změřený stopkami pro poslední
dokončený okruh.
Celkový okruh: Čas změřený stopkami pro všechny dokončené
okruhy.
Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu od
posledního vynulování.
Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu od
posledního vynulování.
Datum: Aktuální den, měsíc a rok.
Délka okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Délka posl okruhu: Ujetá vzdálenost pro poslední dokončený
okruh.
Doba cesty – pohyb: Průběžný čas strávený pohybem od
posledního vynulování.
Doba cesty – zastávky: Průběžný čas nestrávený pohybem od
posledního vynulování.
Do kurzu: Směr, kterým se musíte pohybovat, abyste se vrátili
na trasu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Hloubka: Hloubka vody. Zařízení musí být připojeno k zařízení
NMEA 0183 nebo NMEA 2000 , které dokáže zjistit hloubku
vody.
Hodiny: Aktuální čas v rámci dne podle aktuální polohy a
nastavení času (formát, časová zóna a letní čas).
Kadence: Počet otáček klik pedálů nebo počet kroků za minutu.
Zařízení musí být připojeno k příslušenství pro sledování
kadence, aby se zobrazila tato data.
Kadence okruhu: Průměrná kadence pro aktuální okruh.
Kadence pos okruhu: Průměrné tempo pro poslední
dokončený okruh.
Kalorie (kCal): Celkový počet spálených kalorií.
Klouzavost: Poměr uražené vzdálenosti ve vodorovném směru
a změny převýšení.
Klouzavost do cíle: Klouzavost pro trasu, kterou je potřebné
absolvovat z vaší současné pozice do cílové nadmořské
výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Kurz: Směr z vaší počáteční polohy k cílovému bodu. Kurz
může být zobrazen jako plánovaná nebo nastavená trasa.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Max. nadmořská výška: Nejvyšší dosažená nadmořská výška
od posledního vynulování.
Max. teplota za 24 h: Maximální teplota zaznamenaná za
posledních 24 hodin.
Maximální rychlost: Nejvyšší dosažená rychlost od posledního
vynulování.
Maximální sestup: Maximální rychlost sestupu ve stopách za
minutu nebo metrech za minutu od posledního vynulování.
Maximální výstup: Maximální rychlost stoupání ve stopách za
minutu nebo v metrech za minutu od posledního vynulování.
®
18
®
Mimo trasu: Vzdálenost doleva nebo doprava, o kterou jste se
odchýlili od původní dráhy cesty. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
Min. nadmořská výška: Nejnižší dosažená nadmořská výška
od posledního vynulování.
Min. teplota za 24 h: Minimální teplota zaznamenaná za
posledních 24 hodin.
Nad. výš. n. zemí: Nadmořská výška vaší aktuální polohy nad
úrovní terénu (pokud mapy obsahují dostatečné informace
o nadmořské výšce).
Nadmoř. výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Nadmořská výška GPS: Nadmořská výška vaší aktuální polohy
pomocí zařízení GPS.
Odbočení vozidla: Směr další odbočky na trase. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Odbočit: Úhel rozdílu (ve stupních) mezi směrem k cíli a vaším
současným kurzem. L znamená otočit doleva. P znamená
otočit doprava. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Odh. čas v MC: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do
dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného
trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Odhadovaný čas v cíli: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte
do cílové destinace (upravená pro místní čas dané
destinace). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Okolní tlak: Nekalibrovaný okolní tlak.
Okruhy: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
Počit. km cesty: Průběžná vzdálenost uražená od posledního
vynulování.
Počítadlo kilom.: Průběžná uražená vzdálenost pro všechny
cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud vynulujete
data cesty.
Poloha (šířka/délka): Aktuální pozice dle souřadnic délky a
šířky bez ohledu na vybrané nastavení formátu souřadnic.
Poloha (vybraná): Aktuální pozice používající vybrané
nastavení formátu souřadnic.
Přesnost GPS: Mezní odchylka pro určení přesné polohy.
Poloha GPS je například určena s přesností ±3,65 m
(12 stop).
Procento ST pro okruh: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální okruh.
Prům. rych. pohybu: Průměrná rychlost při pohybu od
posledního vynulování.
Prům. ST %Max.: Průměrné procento maximálního srdečního
tepu pro aktuální aktivitu.
Průměrná kadence: Průměrná kadence pro aktuální aktivitu.
Průměrná rychlost: Průměrná rychlost při pohybu a při
zastavení od posledního vynulování.
Průměrný okruh: Průměrný čas okruhu pro aktuální aktivitu.
Průměrný sestup: Průměrné převýšení při sestupu od
posledního vynulování.
Průměrný ST: Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.
Průměrný výstup: Průměrné převýšení při výstupu od
posledního vynulování.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlostní limit: Nahlášený rychlostní limit pro danou silnici.
Není k dispozici na všech mapách a ve všech oblastech.
Vždy je potřeba se řídit skutečnými rychlostními limity podle
aktuálně platného dopravního značení v daném úseku.
Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.
Dodatek
Rychlost posl okruhu: Průměrná rychlost pro poslední
dokončený okruh.
Rychlost přiblížení: Rychlost, kterou se blížíte po trase
k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Sestup p.o.: Převýšení při sestupu pro poslední dokončený
okruh.
Sestup pro okruh: Převýšení při sestupu pro aktuální okruh.
Síla signálu GPS: Síla satelitního signálu GPS.
Směr GPS: Směr, kterým se pohybujete, podle zařízení GPS.
Směr jízdy: Směr, kterým se pohybujete.
Směr k cíli: Směr z vaší současné polohy k cílovému bodu. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Směr kompasu: Směr, kterým se pohybujete, podle kompasu.
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
Srdeční tep – %Max.: Procento maximálního srdečního tepu.
ST okruhu: Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.
ST posledního okruhu: Průměrný srdeční tep pro poslední
dokončený okruh.
Stupeň: Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu
(vzdálenost). Například pro každé 3 metry (10 stop) je
stoupání cesty 60 metrů (200 stop), sklon je 5 %.
Teplota: Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje
snímač teploty.
Teplota vody: Teplota vody. Zařízení musí být připojeno
k zařízení NMEA 0183, které dokáže zjistit teplotu vody.
Trasový bod v cíli: Poslední bod na trase k cíli. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Trasový bod v příštím: Další bod na trase. Aby se zobrazila
tato data, musí probíhat navigace.
Ukazatel: Šipka ukazuje ve směru dalšího trasového bodu nebo
odbočky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Umístění cíle: Pozice cílové destinace. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
Uplynulý čas aktivity: Celkový zaznamenaný čas. Například,
pokud spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na
5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte
20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.
Úroveň nabití baterie: Zbývající energie baterie.
Vert. rychlost do cíle: Rychlost, jakou vystupujete nebo
sestupujete do předem určené nadmořské výšky. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vert. vzd. do cíle: Převýšení mezi aktuální pozicí a cílovou
destinací. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Vert. vzd. k příšt.: Převýšení mezi aktuální pozicí a dalším
trasovým bodem na trase. Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
Vertikální rychlost: Rychlost stoupání a sestupu v čase.
Východ slunce: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Výstup pro okruh: Převýšení při výstupu pro aktuální okruh.
Výstup pro p.o.: Převýšení při výstupu pro poslední dokončený
okruh.
Vzdál. k příští: Zbývající vzdálenost k dalšímu trasovému bodu
na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vzdálenost k cíli: Zbývající vzdálenost do cílové destinace. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vzdálenost v aktivitě: Uražená vzdálenost pro aktuální prošlou
trasu.
Dodatek
Žádná: Toto je prázdné datové pole.
Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Zóna srdečního tepu: Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5).
Výchozí zóny vycházejí z vašeho uživatelského profilu a
maximálního srdečního tepu (220 minus váš věk).
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50–60 %
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
2
60–70 %
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
3
70–80 %
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
4
80–90 %
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné,
kapacita a hranice,
intenzivní dýchání
zvýšená rychlost
5
90–100 %
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po delší vytrvalost, zvýšená
dobu, namáhavé
výkonnost
dýchání
19
Rejstřík
A
adresy, hledání 7
aktivity 3–5, 11
vlastní 4
alarmy
hodiny 11
námořní 15
tóny 14
varovné body 10
almanach
časy východu a západu Slunce 10
lov a rybolov 10
ANT+ snímače 15
párování 12
aplikace 2, 3
Auto Lap 15
B
I
ID zařízení 17
J
jízda na kole 5
K
kalendář 10
kalibrace
kompas 7
výškoměr 8
Kam vést? 7
kamera 10
karabinová svorka 16
Karta microSD 1, 16. Viz paměťová karta
kompas 7, 8
nastavení 14
navigace 7
M
barometr 8
BaseCamp 10, 16
baterie 1, 17
instalace 1
maximalizace 1, 12
nabíjení 2
skladování 1
běh 5
mapy 7, 13
aktualizace 16
datová pole 13
nastavení 13
navigace 7
volitelné 7
měrné jednotky 15
MOB 8
muž přes palubu (MOB) 8
C
N
celoživotní sportovec 15
City Navigator 7
Connect IQ 3
Č
čas, zóny a formáty 15
časy pro lov a rybolov 10
časy východu a západu Slunce 10
Číslo ID 17
čištění dotykové obrazovky 16
čištění zařízení 16
D
Dálkové ovládání VIRB 11
data
obrazovky 13
přenos 12, 17
ukládání 12
datová pole 3, 13, 18
dobrodružství 9, 10
domovská obrazovka 2
přizpůsobení 16
doplňky 3
dotyková obrazovka 2, 12
F
fitness 5, 15
formát souřadnic 14
fotoaparát 10
fotografie 10
pořízení fotografie 10
G
Garmin Connect 2, 3
ukládání dat 12
Garmin Express 3, 16
aktualizace softwaru 16
registrace zařízení 16
GLONASS 14
GPS 11, 14
signál 11
H
historie 11
odeslání do počítače 12
zobrazení 11
HomePort 16
CH
chirp 6, 15
20
nabíjení 2
nadmořská výška 8
graf 5, 8, 9
námořní
nastavení 15
nastavení alarmů 15
nastavení 13–16
zařízení 14
nastavení času 15
nastavení displeje 13
nastavení mapy 13
nastavení směru pohybu 14
nastavení systému 14
navigace 7, 8
kompas 7
ukazatel kurzu 7
Zadej směr a jdi 8
zastavení 7
Nviguj zpet 7
O
úprava 8
profily, uživatelské 15
prošlé trasy 5, 10
přenos, soubory 6, 10, 16
připojení 3
příslušenství 12, 16
přizpůsobení zařízení 12, 13
R
registrace produktu 7, 16
registrace zařízení 5, 16
S
satelitní signály 11
polohy 11
příjem 2
sdílení dat 10
schránky s poklady 16
Služba Garmin Connect 3
smartphone 3
aplikace 2, 3
snímače ANT+, párování 12
software, aktualizace 16
soubory, přenos 6, 10, 16, 17
srdeční tep
rozsahy 12, 19
zóny 12
stahování, poklady 5, 6
stopky 11
odpočítávání 11
T
technické údaje 17
Technologie Bluetooth 2, 3
tempe 17
teplota 17
tlačítka 1, 12
tlačítka na displeji 2
tóny 14
trasové body 7, 8
odstranění 8
projekce 9
uložení 8
úprava 8, 9
trasy 9
nastavení 14
odstranění 9
úprava 9
vytvoření 9
zobrazení na mapě 9
trénink 2
U
obnovení, nastavení 16
obrazovka 2
orientace 12
uzamčení 2
odolnost proti vodě 16
odpočítávač času 11
odstranění
historie 11
všechna uživatelská data 17
odstranění problémů 15–17
oznámení 11
ukládání dat 17
USB
konektor 1
odpojení 17
přenos souborů 16
režim velkokapacitního paměťového
zařízení 16
uzamčení, obrazovka 2
uživatelská data, odstranění 17
uživatelský profil 15
P
V
palubní desky 13
paměťová karta 16
párování 3
ANT+ snímače 12
snímače ANT+ 12
plánovač cesty. Viz trasy
počasí 11
počítač, připojení 17
podsvícení 1, 12
poklady 5–7
nastavení 15
navigace k 6
stahování 6
pokladystahování 5
polohy
uložení 8
varovné alarmy 10
vynulování zařízení 15–17
výpočet plochy 10
výškoměr 8, 14
W
Wi-Fi 3
připojení 3
Z
Zadej směr a jdi 8
zapínací tlačítko 2
zařízení
péče 16
registrace 16
vynulování 17
Rejstřík
zkratky 13
přidání 13
zóny, srdeční tep 12
Rejstřík
21
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising