Garmin | Oregon® 750 | User guide | Garmin Oregon® 750 Podręcznik użytkownika

Garmin Oregon® 750 Podręcznik użytkownika
Oregon seria 700
®
Podręcznik użytkownika
Czerwiec 2016
190-02075-40_0A
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, Auto Lap , BlueChart , City Navigator , Oregon oraz TracBack są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ANT+ , BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Connect IQ™, HomePort™,
tempe™, VIRB oraz GSC™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest
zabronione.
®
®
®
®
®
®
®
®
Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Wi‑Fi jest zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance Corporation. Mac jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. Windows jest zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. microSD™ oraz logo microSDHC są znakami towarowymi firmy
SD-3C, LLC. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe stanowią własność poszczególnych jednostek.
®
®
®
®
NMEA jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji National Marine Electronics Association. NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi
znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association.
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
Spis treści
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 1
Informacje o baterii ................................................................ 1
Instalowanie baterii typu AA ................................................... 1
Instalacja baterii NiMH ........................................................... 1
Włączanie urządzenia ................................................................. 2
Ekran główny .............................................................................. 2
Korzystanie z ekranu dotykowego ......................................... 2
Blokowanie ekranu dotykowego ............................................ 2
Odbieranie sygnałów satelitarnych ............................................. 2
Wyszukiwanie adresu ............................................................ 7
Nawigacja z użyciem kompasu ................................................... 8
Kalibracja kompasu ................................................................ 8
Wskaźnik kursu ...................................................................... 8
Oznaczanie i nawigowanie do pozycji sygnału „Człowiek za
burtą” .......................................................................................... 8
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź .................................... 8
Wykres wysokości ...................................................................... 8
Nawigacja do punktu na wykresie wysokości ........................ 8
Zmiana typu wykresu ............................................................. 8
Zerowanie wykresu wysokości ............................................... 8
Kalibracja wysokościomierza barometrycznego .................... 8
Funkcje online................................................................ 2
Punkty............................................................................. 8
Wstęp ............................................................................... 1
Wymagania funkcji online ........................................................... 3
Łączenie z siecią bezprzewodową ............................................. 3
Konfigurowanie funkcji Wi‑Fi .................................................. 3
Parowanie smartfona .................................................................. 3
Wyświetlanie widżetów ............................................................... 3
Connect IQFunkcje ..................................................................... 3
Pobieranie funkcji Connect IQ ............................................... 3
Pobieranie funkcji Connect IQ przy użyciu komputera .......... 3
Aktywności ..................................................................... 4
Wybór aktywności ....................................................................... 4
Wyświetlanie ekranów danych aktywności ................................. 4
Rejestrowanie aktywności .......................................................... 4
Tworzenie nowej aktywności ...................................................... 4
Edytowanie nazwy aktywności ............................................... 4
Edytowanie ikony aktywności ................................................ 4
Wstrzymywanie aktywności ........................................................ 4
Dostosowywanie rejestru aktywności ......................................... 4
Zapisywanie bieżącej aktywności ............................................... 5
Zapisywanie pozycji aktywności ................................................. 5
Jazda rowerem z urządzeniem ................................................... 5
Wyświetlanie informacji o aktywności ......................................... 5
Wyświetlanie wykresu wysokości dla aktywności ....................... 5
Zmiana koloru śladu aktywności ................................................. 5
Usuwanie bieżącej aktywności ................................................... 5
Usuwanie aktywności ................................................................. 5
Usuwanie historii aktywności ...................................................... 5
Otwieranie menedżera śladu ...................................................... 5
Skrzynki ........................................................................... 5
Rejestracja urządzenia na stronie Geocaching.com .................. 5
Łączenie ze stroną Geocaching.com ..................................... 5
Wyszukiwanie skrzynek .............................................................. 6
Podróżowanie do skrzynki .......................................................... 6
Korzystanie ze wskazówek i podpowiedzi w celu znalezienia
skrzynki .................................................................................. 6
Zapisywanie próby odnalezienia ................................................ 6
Filtrowanie listy skrzynek ............................................................ 6
Zapisywanie własnego filtra skrzynek .................................... 6
Edycja własnego filtra skrzynek ............................................. 6
Stosowanie własnego filtra do listy skrzynek ......................... 6
Pobieranie skrzynek przy użyciu komputera .............................. 6
chirp ............................................................................................ 7
Włączanie wyszukiwania urządzenia chirp ............................ 7
Wyszukiwanie skrzynki z urządzeniem chirp ......................... 7
Usuwanie bieżących danych skrzynek z urządzenia .................. 7
Wyrejestrowanie urządzenia z serwisu Geocaching.com .......... 7
Nawigacja ........................................................................ 7
Podróżowanie do celu ................................................................ 7
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą ................................ 7
Nawigacja z użyciem mapy ........................................................ 7
Nawigacja z użyciem funkcji TracBack® .................................... 7
Wyszukiwanie pozycji w pobliżu innej pozycji ............................ 7
Dodatkowe mapy ........................................................................ 7
Spis treści
Tworzenie punktu ....................................................................... 8
Wyszukiwanie punktu ................................................................. 9
Edytowanie punktu ..................................................................... 9
Usuwanie punktu ........................................................................ 9
Zwiększanie dokładności pozycji punktów ................................. 9
Odwzorowanie punktu ................................................................ 9
Trasy ................................................................................ 9
Tworzenie trasy za pomocą funkcji planowania trasy ................ 9
Tworzenie trasy za pomocą mapy .............................................. 9
Edytowanie nazwy trasy ............................................................. 9
Edytowanie trasy ........................................................................ 9
Wyświetlanie trasy na mapie ...................................................... 9
Usuwanie trasy ........................................................................... 9
Wyświetlanie aktywnej trasy ..................................................... 10
Odwracanie trasy ...................................................................... 10
Wyświetlanie wykresu wysokości trasy .................................... 10
Serwis Garmin Adventures......................................... 10
Wysyłanie plików do aplikacji BaseCamp ................................. 10
Tworzenie przygody .................................................................. 10
Rozpoczęcie przygody .............................................................. 10
Aparat i zdjęcia............................................................. 10
Wykonywanie zdjęć .................................................................. 10
Aplikacje........................................................................ 10
Bezprzewodowe wysyłanie i odbieranie danych ...................... 10
Ustawianie punktu alarmowego ................................................ 11
Obliczanie powierzchni obszaru ............................................... 11
Wyświetlanie kalendarza i almanachów ................................... 11
Wyświetlanie warunków i prognoz pogodowych ...................... 11
Ustawianie alarmu .................................................................... 11
Włączanie minutnika ................................................................. 11
Otwieranie stopera .................................................................... 11
Strona satelitów ........................................................................ 11
Zmiana widoku satelitów ...................................................... 11
Wyłączanie GPS .................................................................. 11
Symulowanie pozycji ............................................................ 11
Sterowanie kamerą sportową VIRB® ....................................... 11
Powiadomienia z telefonu ......................................................... 12
Ukrywanie powiadomień ...................................................... 12
Fitness........................................................................... 12
Historia ...................................................................................... 12
Wyświetlanie historii aktywności .......................................... 12
Usuwanie elementów z historii aktywności .......................... 12
Korzystanie z aplikacji Garmin Connect .............................. 12
Dodatkowe akcesoria fitness ............................................... 12
Informacje o strefach tętna ....................................................... 12
Cele fitness .......................................................................... 12
Ustawianie stref tętna .......................................................... 12
Dostosowywanie urządzenia....................................... 13
Dostosowywanie klawiszy ........................................................ 13
Regulowanie jasności podświetlenia ........................................ 13
Konfiguracja czułości ekranu dotykowego ................................ 13
i
Obracanie ekranu ..................................................................... 13
Ustawienia wyświetlania ........................................................... 13
Konfigurowanie map ................................................................. 13
Ustawienia mapy .................................................................. 13
Zaawansowane ustawienia mapy ........................................ 13
Własne pola danych oraz pulpity .............................................. 13
Włączanie pól danych mapy ................................................ 13
Dostosowywanie pól danych ................................................ 13
Dostosowywanie pulpitów .................................................... 13
Dostosowywanie ekranów danych ........................................... 14
Dodawanie skrótu do menu głównego ..................................... 14
Tworzenie skrótu .................................................................. 14
Ustawienia systemowe ............................................................. 14
Ustawienia satelitów ............................................................ 14
GPS i GLONASS ................................................................. 14
Ustawienia wyglądu .................................................................. 14
Ustawianie dźwięków urządzenia ............................................. 14
Ustawienia wyznaczania trasy .................................................. 14
Ustawienia kursu ...................................................................... 14
Ustawienia wysokościomierza .................................................. 15
Ustawienia formatu pozycji ....................................................... 15
Zmiana jednostek miary ............................................................ 15
Ustawienia czasu ...................................................................... 15
Ustawienia geocachingu ........................................................... 15
Ustawienia czujnika ANT+ ........................................................ 15
Ustawienia fitness ..................................................................... 15
Ustawianie profilu fitness użytkownika ................................. 15
Oznaczanie okrążeń wg dystansu ....................................... 15
Ustawienia morskie ................................................................... 16
Konfigurowanie alarmów morskich ...................................... 16
Resetowanie danych i ustawień ............................................... 16
Przywracanie wartości domyślnych określonych
ustawień ............................................................................... 16
Przywracanie wartości domyślnych określonych ustawień
stron ..................................................................................... 16
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień .................. 16
Przełączanie ekranu głównego w tryb klasyczny ..................... 16
Informacje o urządzeniu.............................................. 16
Pomoc techniczna i aktualizacje ............................................... 16
Konfigurowanie Garmin Express ......................................... 16
Źródła dodatkowych informacji ............................................ 16
Rejestrowanie urządzenia .................................................... 16
Mocowanie zaczepu z karabińczykiem ..................................... 16
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 17
Czyszczenie urządzenia ...................................................... 17
Czyszczenie ekranu dotykowego ......................................... 17
Zanurzenie w wodzie ........................................................... 17
Zarządzanie danymi ................................................................. 17
Typy plików .......................................................................... 17
Wkładanie karty pamięci ...................................................... 17
Podłączanie urządzenia do komputera ................................ 17
Przesyłanie plików do urządzenia ........................................ 17
Usuwanie plików .................................................................. 17
Odłączanie kabla USB ......................................................... 18
Rozwiązywanie problemów ...................................................... 18
Resetowanie urządzenia ...................................................... 18
Wyświetlanie informacji o urządzeniu .................................. 18
Dane techniczne ....................................................................... 18
Załącznik....................................................................... 18
tempe™ .................................................................................... 18
Pola danych .............................................................................. 18
Obliczanie strefy tętna .............................................................. 20
Indeks............................................................................ 21
ii
Spis treści
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Ogólne informacje o urządzeniu
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
W trybie oszczędności baterii ekran wygasza się po
zakończeniu czasu podświetlenia. Możesz wybrać , aby
włączyć ekran.
Przechowywanie przez dłuższy czas
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka miesięcy,
należy z niego wyjąć baterie. Wyjęcie baterii nie spowoduje
utraty zapisanych danych.
Instalowanie baterii typu AA
Zamiast opcjonalnego akumulatora NiMH (Instalacja baterii
NiMH, strona 1) można użyć dwóch baterii alkalicznych,
NiMH lub litowych. Taka możliwość przydaje się w trasie, gdy
ładowanie baterii NiMH nie jest możliwe. W celu uzyskania
optymalnej wydajności należy używać baterii NiMH lub litowych.
UWAGA: Nie zaleca się stosowania standardowych baterii
alkalicznych do zasilania modeli Oregon 750 podczas
korzystania z funkcji aparatu fotograficznego.
1 Obróć spłaszczone kółko w lewo i pociągnij, aby zdjąć
pokrywkę.
2 Włóż dwie baterie typu AA zgodnie z oznaczeniem biegunów.
Obiektyw aparatu (nie jest dostępny we wszystkich modelach)
Przycisk zasilania, menu, aplikacji i podświetlenia
Spłaszczone kółko pokrywki komory
Przycisk użytkownika (Dostosowywanie klawiszy, strona 13)
Gniazdo kart microSD™ (pod pokrywką komory baterii)
Port mini-USB (pod osłoną zabezpieczającą)
Informacje o baterii
OSTRZEŻENIE
Zakres temperatur określony dla urządzenia może wykraczać
poza dopuszczalny zakres działania niektórych baterii. Baterie
alkaliczne mogą wybuchać w wysokiej temperaturze.
Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów do
wyjmowania baterii.
PRZESTROGA
Zużytą baterię nienadającą się do dalszego użytku należy
przekazać do lokalnego punktu utylizacji i powtórnego
przetwarzania odpadów.
NOTYFIKACJA
Baterie alkaliczne tracą znaczącą ilość swojej pojemności
w miarę spadku temperatury. W przypadku korzystania
z urządzenia w temperaturze poniżej zera należy używać baterii
litowych.
Maksymalizowanie czasu działania baterii
Istnieje kilka sposobów na wydłużenie czasu działania baterii.
• Zmniejsz jasność podświetlenia (Regulowanie jasności
podświetlenia, strona 13).
• Skróć czas podświetlania ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 13).
• Korzystaj z trybu oszczędzania baterii (Włączanie trybu
oszczędności baterii, strona 1).
• Zmniejsz prędkość rysowania map (Konfigurowanie map,
strona 13).
3
4
5
6
Załóż pokrywkę baterii i obróć spłaszczone kółko w prawo.
Przytrzymaj .
Wybierz kolejno Konfiguracja > System > Typ baterii AA.
Wybierz Alkaliczne, Litowe, NiMH lub Wstępnie naład.
NiMH.
Informacje o baterii
OSTRZEŻENIE
Zakres temperatur określony dla urządzenia może wykraczać
poza dopuszczalny zakres działania niektórych baterii. Baterie
alkaliczne mogą wybuchać w wysokiej temperaturze.
Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów do
wyjmowania baterii.
PRZESTROGA
Zużytą baterię nienadającą się do dalszego użytku należy
przekazać do lokalnego punktu utylizacji i powtórnego
przetwarzania odpadów.
NOTYFIKACJA
Baterie alkaliczne tracą znaczącą ilość swojej pojemności
w miarę spadku temperatury. W przypadku korzystania
z urządzenia w temperaturze poniżej zera należy używać baterii
litowych.
Instalacja baterii NiMH
Urządzenie zasilane jest opcjonalnym akumulatorem NiMH (nie
jest obecny we wszystkich modelach) lub dwiema bateriami typu
AA (Instalowanie baterii typu AA, strona 1).
1 Obróć spłaszczone kółko w lewo i pociągnij, aby zdjąć
pokrywkę.
2 Wyjmij baterię À.
Włączanie trybu oszczędności baterii
Korzystając z trybu oszczędności baterii, można wydłużyć czas
jej działania.
Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Wyświetlacz > Oszczędność baterii > Wł..
Wstęp
1
Ekran główny
3 Włóż baterię zgodnie z oznaczeniem biegunów.
4 Delikatnie dociśnij baterię, aby wskoczyła na miejsce.
5 Załóż pokrywkę baterii i obróć spłaszczone kółko w prawo.
Ładowanie baterii
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
Nie wolno używać tego urządzenia do ładowania baterii, która
nie została dostarczona przez firmę Garmin . Próba
naładowania baterii niedostarczonej przez firmę Garmin może
spowodować uszkodzenie urządzenia i unieważnić gwarancję.
®
Przed podłączeniem prostego złącza kabla USB do urządzenia
może być konieczne zdjęcie akcesoriów z opcjonalnego
uchwytu.
UWAGA: Urządzenie nie będzie się ładować, jeśli temperatura
otoczenia będzie poza dopuszczalnym zakresem (Dane
techniczne, strona 18).
Baterię można ładować ze standardowego gniazdka
elektrycznego lub portu USB w komputerze.
1 Wyciągnij osłonę zabezpieczającą À z portu mini-USB Á.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Wybierz, aby wyświetlić ekrany danych aktywności lub rejestrować
aktywności.
Wybierz
, aby otworzyć aplikacje.
Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aby przewijać typy
aktywności.
Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo podczas aktywności, aby
przewijać strony dotyczące aktywności.
Przesuń palcem w dół, aby wyświetlić widżety.
Wybierz
Wybierz
, aby wyszukać cel podróży.
, aby otworzyć aplikacje Connect IQ™.
Wybierz
, aby zmienić ustawienia urządzenia lub ustawienia dla
wyświetlanej aktywności.
Korzystanie z ekranu dotykowego
• Dotknij ekranu, aby wybrać element.
• Każde dotknięcie ekranu dotykowego powinno stanowić
odrębną czynność.
• Wybierz , aby zapisać zmiany i zamknąć stronę.
• Wybierz , aby powrócić do poprzedniej strony.
• Wybierz , aby powrócić do menu głównego.
• Wybierz , aby zobaczyć elementy menu określone dla
wyświetlanej strony.
Blokowanie ekranu dotykowego
Ekran można zablokować, aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu funkcji przez jego dotknięcie.
Wybierz kolejno > .
Odblokowywanie ekranu dotykowego
Wybierz kolejno > .
2 Włóż mniejszą wtyczkę kabla USB do portu mini-USB.
3 Podłącz wtyk USB kabla do zasilacza sieciowego lub do
portu USB komputera.
4 W razie potrzeby podłącz zasilacz sieciowy do zwykłego
gniazdka elektrycznego.
Po podłączeniu do źródła zasilania urządzenie włączy się.
5 Całkowicie naładuj baterię.
Włączanie urządzenia
Przytrzymaj
.
Odbieranie sygnałów satelitarnych
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji nawigacji GPS należy
odebrać sygnały z satelitów. Urządzenie może wymagać
czystego widoku nieba w celu odebrania sygnałów z satelitów.
Odebranie sygnałów satelitarnych może zająć od 30 do 60
sekund.
1 Przesuń palcem w dół, aby wyświetlić widżet stanu.
2 Poczekaj, aż paski wskaźnika sygnału GPS zmienią kolor na
zielony.
Funkcje online
Funkcje online są dostępne dla urządzenia Oregon 700 po
połączeniu ze zgodnym smartfonem za pomocą technologii
bezprzewodowej Bluetooth . Niektóre funkcje wymagają
zainstalowania aplikacji Garmin Connect™ Mobile w smartfonie,
z którym urządzenie jest połączone. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/apps. Niektóre funkcje są
również dostępne po połączeniu urządzenia z siecią
bezprzewodową.
Powiadomienia z telefonu: Wyświetla powiadomienia
i wiadomości z telefonu na ekranie urządzenia Oregon 700.
®
2
Funkcje online
LiveTrack: Umożliwia rodzinie i znajomym śledzić na bieżąco
wyścigi i treningi użytkownika. Osobę można zaprosić do
śledzenia bieżących danych za pośrednictwem poczty e-mail
lub serwisu społecznościowego, umożliwiając jej
wyświetlanie strony śledzenia Garmin Connect.
Przesyłanie aktywności do serwisu Garmin Connect:
Automatyczne przesyłanie aktywności do konta Garmin
Connect zaraz po zakończeniu rejestrowania aktywności.
Connect IQ: Umożliwia ulepszenie urządzenia o funkcje, takie
jak widżety, pola danych czy aplikacje.
Aktualizacje oprogramowania: Umożliwia zaktualizowanie
oprogramowania urządzenia.
Pobieranie plików EPO: Umożliwia pobranie pliku
o przewidywanej orbicie (plik EPO) do szybkiego
i precyzyjnego ustalenia pozycji GPS i skrócenia czasu
potrzebnego do obliczenia pozycji.
Bieżące dane skrzynek: Zapewnia bezpłatne oraz wymagające
subskrypcji usługi umożliwiające wyświetlanie bieżących
danych skrzynek ze strony www.geocaching.com.
Pogoda: Umożliwia wyświetlanie aktualnych warunków
pogodowych oraz prognoz pogody. Można także wyświetlać
radary pogodowe na mapie.
Wymagania funkcji online
Niektóre funkcje wymagają smartfona z zainstalowaną
określoną aplikacją.
Funkcja
Połączono ze
sparowanym
smartfonem
z aplikacją Garmin
Connect Mobile
Połączono
z siecią Wi‑Fi
Przesyłanie aktywności
do serwisu Garmin
Connect
Tak
Tak
Aktualizacje oprogramowania
Tak
Tak
Pobieranie plików EPO
Tak
Tak
Bieżące dane skrzynek
Tak
Tak
Pogoda
Tak
Tak
®
Parowanie smartfona
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports/apps i pobierz
aplikację Garmin Connect Mobile na swój smartfon.
2 Umieść smartfon w pobliżu urządzenia, w odległości nie
większej niż 10 m (33 stopy).
3 W urządzeniu, ze schowka aktywności aplikacji wybierz
kolejno Konfiguracja > Bluetooth i wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.
4 W urządzeniu uruchom aplikację Garmin Connect Mobile
i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby podłączyć
urządzenie.
Instrukcje są wyświetlane podczas wprowadzania ustawień
początkowych, a także są dostępne w menu pomocy aplikacji
Garmin Connect Mobile.
Aby móc odbierać powiadomienia z telefonu, należy mieć
zgodny smartfon obsługujący technologię bezprzewodową
Bluetooth Smart. Więcej informacji na temat zgodności
można znaleźć na stronie garmin.com/ble.
Wyświetlanie widżetów
Powiadomienia z telefonu Tak*
Nr
Connect IQ
Tak
Nr
LiveTrack
Tak
Nr
* Urządzenie odbiera powiadomienia bezpośrednio ze
sparowanego telefonu iOS oraz za pośrednictwem aplikacji
Garmin Connect Mobile w telefonie z systemem Android™.
®
Łączenie z siecią bezprzewodową
1 W schowku aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja > Wi-Fi.
2 W razie potrzeby użyj przełącznika, aby włączyć technologię
Wi‑Fi.
3 Wybierz Dodaj sieć.
4 Wybierz opcję:
• Aby wybrać ogólnodostępną sieć bezprzewodową,
wybierz z listy sieć bezprzewodową i podaj jej hasło
dostępu, jeśli jest wymagane.
• Aby wybrać ukrytą sieć bezprzewodową, wybierz
i podaj identyfikator SSID sieci oraz hasło.
Urządzenie przechowuje informacje o sieci i łączy się z nią
automatycznie po powrocie do danej lokalizacji w późniejszym
terminie.
Konfigurowanie funkcji Wi‑Fi
Zanim będzie można pobrać aktywności, pliki EPO
i aktualizować bezprzewodowo oprogramowanie, najpierw
Funkcje online
trzeba skonfigurować połączenie Wi‑Fi za pomocą aplikacji
Garmin Express™ w wersji na komputery.
1 Odwiedź stronę garmin.com/express i pobierz aplikację
Garmin Express.
Wybierz
urządzenie.
2
3 Wybierz kolejno Narzędzia > Narzędzia użytkowe.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby skonfigurować połączenie Wi‑Fi w aplikacji Garmin
Express.
W urządzeniu znajduje się fabrycznie załadowany widżet, który
wyświetla stan połączeń oraz inne informacje. Dodatkowe
widżety można dodać z aplikacji Connect IQ (Connect
IQFunkcje, strona 3).
1 Przesuń palcem od góry w dół ekranu.
2 Aby wyświetlić więcej widżetów, wybierz lub .
3 Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Connect IQFunkcje
Możesz dodać do urządzenia funkcje Connect IQ oferowane
przez firmę Garmin oraz innych producentów za pomocą
aplikacji Garmin Connect Mobile. Możesz także
spersonalizować urządzenie, korzystając z różnych pól danych,
widżetów i aplikacji.
Pola danych: Umożliwiają pobieranie nowych pól danych, które
pozwalają wyświetlać dane z czujników, dane aktywności
i historii na różne sposoby. Możesz dodać pola danych
Connect IQ do wbudowanych funkcji i stron.
Widżety: Pozwalają na szybki odczyt informacji, takich jak dane
z czujnika czy powiadomienia.
Aplikacje: Umożliwiają dodanie do zegarka interaktywnych
funkcji, takich jak nowe typy aktywności na dworze i fitness.
Pobieranie funkcji Connect IQ
Aby móc pobrać funkcje Connect IQ z aplikacji Garmin Connect
Mobile, należy najpierw sparować urządzenie Oregon 700 ze
smartfonem.
1 W ustawieniach aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Sklep Connect IQ.
2 W razie potrzeby wybierz urządzenie.
3 Wybierz funkcję Connect IQ.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Pobieranie funkcji Connect IQ przy użyciu komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
3
2
3
4
5
Przejdź na stronę garminconnect.com i załóż konto.
W widżecie urządzenia wybierz Sklep Connect IQ.
Wybierz funkcję Connect IQ i pobierz ją.
Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Aktywności
Urządzenie może być wykorzystywane podczas aktywności
w pomieszczeniu, na świeżym powietrzu, uprawiania sportów
i wykonywania ćwiczeń. Po rozpoczęciu aktywności urządzenie
wyświetla i rejestruje dane z czujników. Możesz zapisać swoją
aktywność i udostępnić ją społeczności Garmin Connect.
Można również dodać do swojego urządzenia aplikacje do
śledzenia aktywności Connect IQ, korzystając z konta Garmin
Connect (Connect IQFunkcje, strona 3).
Podczas korzystania z aktywności, po zmianie niektórych
ustawień, takich jak pola danych czy jednostki miary, zmiany są
automatycznie zapisywane jako część aktywności. Ustawienia
te są ładowane automatycznie przy kolejnym przełączeniu
urządzenia na tę aktywność.
Urządzenie jest wyposażone w wiele fabrycznie załadowanych
aktywności wraz ze skonfigurowanymi dla nich ustawieniami.
Możesz dostosować ustawienia każdej fabrycznie załadowanej
aktywności, a także tworzyć nowe, własne aktywności.
Wybór aktywności
Ustawienia urządzenia i ekrany danych są inne dla każdej
aktywności.
Na ekranie głównym przesuń palcem w lewo lub w prawo.
Urządzenie wyświetli nazwę i ikonę aktywności oraz załaduje
ustawienia dla wyświetlanej aktywności.
Wyświetlanie ekranów danych aktywności
Możesz wyświetlać ekrany danych aktywności, nie rejestrując
żadnej aktywności.
1 Aby wybrać aktywność, na ekranie głównym przesuń palcem
w lewo lub w prawo.
Wybierz
ikonę lub nazwę aktywności.
2
Pojawi się domyślny ekran danych aktywności.
3 Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić ekrany
dodatkowych danych (opcjonalnie).
4 Aby powrócić do ekranu głównego, przesuń palcem z dołu do
góry ekranu i wybierz .
Rejestrowanie aktywności
Możesz zarejestrować aktywność wraz ze śladem i danymi
z czujników. Jeśli urządzenie jest połączone ze smartfonem
z uruchomioną aplikacją Garmin Connect Mobile,
zarejestrowane aktywności są automatycznie przesyłane na
konto Garmin Connect.
1 Aby wybrać aktywność, na ekranie głównym przesuń palcem
w lewo lub w prawo.
2 Wybierz ikonę lub nazwę aktywności.
Pojawi się domyślny ekran danych aktywności.
3 Przesuń palcem z dołu do góry ekranu i wybierz Start.
PORADA: Jeśli chcesz zarejestrować dane GPS dla
aktywności, przed rozpoczęciem aktywności zaczekaj, aż
paski sygnału GPS zmienią kolor na zielony.
4 Po zakończeniu aktywności przesuń palcem z dołu do góry
ekranu i wybierz Stop.
Zostanie wyświetlona strona podsumowania danych.
5 Przewiń pionowo, aby wyświetlić wszystkie dane
(opcjonalne).
4
PORADA: Można zaznaczyć nazwę aktywności, aby ją
zmienić.
6 Wybierz opcję:
• Aby zapisać aktywność, wybierz .
• Aby odrzucić aktywność, wybierz .
Tworzenie nowej aktywności
Jeśli żadna z fabrycznie załadowanych aktywności nie
odpowiada Twojej aktywności lub podróży, możesz utworzyć
własną aktywność ze spersonalizowanymi ustawieniami i polami
danych.
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Aktywności > Utwórz aktywność.
2 Dostosowywanie ustawień i pól danych.
Edytowanie nazwy aktywności
Możesz zmienić nazwę aktywności.
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Aktywności.
2 Wybierz aktywność.
3 Wybierz Edytuj nazwę.
4 Wpisz nową nazwę.
Edytowanie ikony aktywności
Możesz dostosować ikonę wyświetlaną na stronie aktywności.
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Aktywności.
2 Wybierz aktywność.
3 Wybierz Edytuj ikonę.
4 Wybierz ikonę.
Wstrzymywanie aktywności
1 Przesuń palcem w górę od dołu ekranu.
2 Wybierz bieżącą aktywność.
3 Wybierz .
Dostosowywanie rejestru aktywności
Możesz dostosować sposób, w jaki urządzenie wyświetla
i rejestruje aktywności.
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Historia aktywności >
Bieżąca aktywność > .
2 Wybierz opcję:
• Aby zmienić kolor linii aktywności na mapie, wybierz
Kolor.
• Aby wyświetlić linię aktywności na mapie, wybierz Pokaż
na mapie.
3 Wybierz kolejno > Konfig. aktyw. > Metoda rejestracji.
4 Wybierz opcję:
• Aby rejestrować aktywność ze zmienną częstotliwością
w celu utworzenia optymalnego odwzorowania
aktywności, wybierz Auto.
• Aby rejestrować aktywności na określonym dystansie,
wybierz Dystans.
• Aby rejestrować aktywności przez określony czas, wybierz
Czas.
5 Wybierz Interwał.
6 Wykonaj poniższe czynności:
• Jeśli wybrana została opcja Auto dla Metoda rejestracji,
wybierz opcję częstszego lub rzadszego rejestrowania
aktywności.
UWAGA: Używanie opcji Najczęściej zapewnia
najbardziej szczegółowe dane aktywności, ale
Aktywności
jednocześnie powoduje szybsze zapełnianie pamięci
urządzenia.
• Jeśli wybrana została opcja Dystans lub Czas dla
Metoda rejestracji, należy wpisać wartość i wybrać .
Zapisywanie bieżącej aktywności
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Historia aktywności >
Bieżąca aktywność.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz , aby zapisać całą aktywność.
• Wybierz kolejno
> Zapisz fragment, aby wybrać
fragment.
Zapisywanie pozycji aktywności
1
2
3
4
5
Ze schowka aplikacji wybierz Historia aktywności.
Wybierz aktywność.
Wybierz .
Wybierz pozycję aktywności.
Wybierz informację o pozycji u góry mapy.
Zostaną wyświetlone informacje o pozycji.
6 Wybierz kolejno > OK.
Zmiana koloru śladu aktywności
Możesz zmienić kolor aktywności, aby poprawić jej widoczność
na mapie lub porównać ją z inną aktywnością.
1 Ze schowka aplikacji wybierz Historia aktywności.
2 Wybierz aktywność.
3 Wybierz Kolor.
4 Wybierz kolor.
Usuwanie bieżącej aktywności
1 Na ekranie danych aktywności przesuń palcem z dołu do
góry ekranu.
Wybierz
kolejno Stop >
2
> Wyczyść.
Usuwanie aktywności
UWAGA: Aby usunąć aktywność, która jest aktywna, należy
aktywować inną aktywność. Nie można usunąć aktywnej
aktywności.
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Aktywności.
2 Wybierz aktywność.
3 Wybierz Usuń.
Jazda rowerem z urządzeniem
Usuwanie historii aktywności
Przed wyruszeniem na przejażdżkę z urządzeniem musisz
wybrać odpowiednią aktywność, taką jak kolarstwo rekreacyjne
(Wybór aktywności, strona 4).
Można dostosować pulpity i pola danych do własnych potrzeb
(Własne pola danych oraz pulpity, strona 13).
Domyślnie urządzenie rejestruje aktywności fitness jako pliki .fit.
Aby zarejestrować plik śladu .gpx wraz z aktywnością, musisz
dostosować format wyjściowy.
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Aktywności > Zaaw. konfiguracja > Format wyjściowy.
2 Rozpocznij aktywność jazdy rowerem.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Aktywności (FIT), aby rejestrować aktywności
z informacjami fitness, które są dostosowane do użytku
z serwisem Garmin Connect i których można użyć do
nawigacji.
• Wybierz Ślady (GPX/FIT), aby rejestrować aktywności
zarówno w tradycyjnym formacie śladu, który można
przeglądać na mapie lub użyć do nawigacji, jak i w postaci
aktywności z informacjami fitness.
4 Idź pojeździć.
5 Po zakończeniu przesuń palcem z dołu do góry ekranu
i wybierz kolejno Stop > Zapisz.
1 Ze schowka aplikacji wybierz Historia aktywności.
2 Wybierz aktywność.
3 Wybierz kolejno > Usuń.
Wyświetlanie informacji o aktywności
1 Ze schowka aplikacji wybierz Historia aktywności.
2 Wybierz aktywność.
3 Wybierz .
Początek i koniec śladu są oznaczone flagami.
4 Dotknij paska informacyjnego u góry ekranu.
Zostaną wyświetlone informacje o aktywności.
Wyświetlanie wykresu wysokości dla
aktywności
1 Ze schowka aplikacji wybierz Historia aktywności.
2 Wybierz aktywność.
3 Wybierz .
Skrzynki
Otwieranie menedżera śladu
Ślad jest plikiem .gpx zarejestrowanej ścieżki. Ślad zawiera te
same informacje co aktywność, z wyjątkiem danych czujnika,
ale jest zapisywany jako plik .gpx. Możesz dostosowywać,
używać i archiwizować ślady za pomocą menedżera śladu.
Ze schowka aplikacji wybierz Menedżer śladów.
Skrzynki
Geocaching to zabawa polegająca na poszukiwaniu ukrytych
skarbów, której uczestnicy ukrywają lub szukają ukrytych
skrzynek, korzystając ze wskazówek i współrzędnych GPS.
Rejestracja urządzenia na stronie Geocaching.com
Aby wyszukać listę znajdujących się w pobliżu skrzynek lub
wyszukiwać bieżące informacje o milionach skrzynek, można
zarejestrować urządzenie na stronie www.geocaching.com.
1 Połącz się z siecią bezprzewodową (Łączenie z siecią
bezprzewodową, strona 3) lub aplikacją Garmin Connect
(Parowanie smartfona, strona 3).
2 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Geocaching > Zarejestruj urządzenie.
Zostanie wyświetlony kod aktywacyjny.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Wybierz Potwierdź rejestrację.
Łączenie ze stroną Geocaching.com
Po zarejestrowaniu się i nawiązaniu połączenia
bezprzewodowego możesz wyświetlać skrzynki ze strony
www.geocaching.com na swoim urządzeniu.
• Połącz się z aplikacją Garmin Connect.
• Połącz się z siecią Wi‑Fi.
5
Wyszukiwanie skrzynek
Zapisywanie próby odnalezienia
Możesz wyszukiwać skrzynki załadowane w urządzeniu. Po
nawiązaniu połączenia ze stroną geocaching.com możesz
wyszukiwać bieżące dane o skrzynkach oraz pobierać skrzynki.
UWAGA: Płatne członkostwo umożliwia pobranie
szczegółowych informacji dla więcej niż trzech skrzynek
dziennie. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.geocaching.com.
1 Ze schowka aplikacji wybierz Geocaching.
> .
2 Wybierz
3 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać załadowane skrzynki według ich nazwy,
wybierz Szukaj wg liter i podaj wyszukiwany termin.
• Aby wyszukać skrzynki znajdujące się w blisko Ciebie lub
w pobliżu innej pozycji, wybierz Szukaj blisko i wybierz
pozycję.
Po połączeniu z serwisem geocaching.com wyniki
wyszukiwania zawierają bieżące dane skrzynki uzyskane
za pomocą funkcji Pob. akt. skrzyn. GC lub za pomocą
przycisku odświeżania na mapie.
• Aby znaleźć pobliskie skrzynki na mapie, wybierz .
Po połączeniu ze stroną geocaching.com możesz wybrać
ikonę , aby odświeżyć bieżące skrzynki, które znajdują
się blisko Ciebie na mapie.
• Aby znaleźć bieżące skrzynki według kodu, wybierz Pob.
akt. skrzyn. GC.
Funkcja ta umożliwia pobranie określonej skrzynki ze
strony geocaching.com pod warunkiem, że znasz jej kod.
4 Wybierz , aby filtrować wyniki wyszukiwania (opcjonalnie).
5 Wybierz skrzynkę.
Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o skrzynce. Po
wybraniu bieżącej skrzynki i nawiązaniu połączenia,
urządzenie pobierze wszystkie szczegóły skrzynki do swojej
pamięci wewnętrznej, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Po podjęciu próby odnalezienia skrzynki można zarejestrować
jej rezultaty.
1 Podczas poszukiwania skrzynki ze schowka aplikacji wybierz
kolejno Geocaching > Zapisz.
2 Wybierz Znaleziona, Nie znaleziono, Wymaga naprawy lub
Nietknięty.
3 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż do następnej skrzynki znajdującej
się najbliżej bieżącej pozycji, wybierz Znajdź nast.
najbliższy.
• Aby zakończyć zapis, wybierz Gotowe.
• Aby wprowadzić komentarz dotyczący poszukiwań
skrzynki lub samej skrzynki, wybierz Edytuj komentarz,
wpisz komentarz i wybierz .
Po nawiązaniu połączenia ze stroną geocaching.com wpis jest
automatycznie przesyłany na Twoje konto w tym serwisie.
Podróżowanie do skrzynki
1 Znajdź skrzynkę.
2 Ze szczegółowych informacji o skrzynce wybierz Jedź!.
3 Nawiguj do celu, korzystając z mapy (Nawigacja z użyciem
mapy, strona 7) lub kompasu (Nawigacja z użyciem
kompasu, strona 8).
Zbliżając
się do pozycji, w której znajduje się ukryta skrzynka,
4
skorzystaj ze wskazówek i podpowiedzi (Korzystanie ze
wskazówek i podpowiedzi w celu znalezienia skrzynki,
strona 6).
Korzystanie ze wskazówek i podpowiedzi w celu
znalezienia skrzynki
Możesz korzystać ze wskazówek i podpowiedzi, takich jak opis
lub współrzędne, aby ułatwić sobie odnalezienie skrzynki.
1 Podczas poszukiwania wybierz nazwę skrzynki.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić szczegółowe informacje o skrzynce,
wybierz Opis.
• Aby wyświetlić wskazówkę dotyczącą pozycji skrzynki,
wybierz Wskazówka.
• Aby zobaczyć wysokość i długość geograficzną, na
których znajduje się skrzynka, wybierz Współrzędne.
• Aby zobaczyć informacje na temat poprzednich
wyszukiwań, wybierz Aktywność.
• Aby włączyć wyszukiwanie chirp™, wybierz chirp.
6
Filtrowanie listy skrzynek
Listę skrzynek można filtrować według wybranych kryteriów,
takich jak poziom trudności.
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Geocaching > .
2 Wybierz jedną lub więcej opcji do filtrowania.
• Aby filtrować według kategorii skrzynki (np. zagadka lub
wydarzenie), wybierz Typ.
• Aby filtrować według fizycznego rozmiaru skrzynki,
wybierz Rozmiar.
• Aby filtrować skrzynki według kategorii Nietknięty, Nie
znaleziono lub Znaleziona, wybierz Stan.
• Aby filtrować według pliku GPX, danych bieżących lub
skrzynek Pocket Query, wybierz Pliki skrzynek.
• Aby filtrować według poziomu trudności odnalezienia
skrzynki lub trudności terenu, skorzystaj z pasków, aby
dostosować poziomy trudności.
3 Wybierz .
Zapisywanie własnego filtra skrzynek
Można tworzyć i zapisywać własne filtry skrzynek w oparciu
o określone kryteria.
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Geocaching > Ustawienia filtru > Utwórz filtr > Utwórz
filtr.
2 Wybierz elementy do wyfiltrowania.
3 Wybierz .
Domyślnie nowy filtr jest zapisywany automatycznie jako Filtr
wraz z odpowiednim numerem. Na przykład Filtr 2. Możesz
edytować filtr skrzynek, aby zmienić jego nazwę (Edycja
własnego filtra skrzynek, strona 6).
Edycja własnego filtra skrzynek
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Geocaching > Ustawienia filtru.
2 Wybierz filtr.
3 Wybierz element, który chcesz edytować.
Stosowanie własnego filtra do listy skrzynek
Po utworzeniu filtra można go zastosować do listy skrzynek.
1 Na liście skrzynek wybierz .
2 Wybierz filtr.
Pobieranie skrzynek przy użyciu komputera
Można ręcznie pobrać skrzynki do urządzenia za pomocą
komputera (Przesyłanie plików do urządzenia, strona 17).
Można umieścić pliki skrzynek w pliku GPX i zaimportować je do
Skrzynki
folderu GPX w urządzeniu. Płatne członkostwo w serwisie
geocaching.com umożliwia korzystanie z funkcji Pocket Query
pozwalającej na pobieranie dużych zestawów skrzynek do
urządzenia w jednym pliku GPX.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.geocaching.com.
3 W razie potrzeby utwórz konto.
4 Zaloguj się.
5 Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie geocaching.com,
aby wyszukać i pobrać pozycje skrzynek do urządzenia.
Mapa otworzy się z trasą oznaczoną purpurową linią.
5 Nawiguj do celu, korzystając z mapy (Nawigacja z użyciem
mapy, strona 7) lub kompasu (Nawigacja z użyciem
kompasu, strona 8).
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą
Z poziomu mapy lub kompasu wybierz kolejno
nawigację.
> Przerwij
Nawigacja z użyciem mapy
1 Rozpocznij nawigację do celu podróży (Podróżowanie do
celu, strona 7).
chirp
2 Ze schowka aplikacji wybierz Mapa.
chirp to niewielkie akcesorium firmy Garmin, które można
zaprogramować i pozostawić w skrzynce. Możesz użyć swojego
urządzenia, aby znaleźć urządzenie chirp w skrzynce. Więcej
informacji na temat chirp znajduje się w Podręczniku
użytkownika urządzenia chirp dostępnym pod adresem
www.garmin.com.
Niebieski trójkąt wskazuje pozycję użytkownika na mapie.
W miarę przebiegu podróży niebieski trójkąt przemieszcza
się, pozostawiając za sobą wykres śladu (szlak).
Wykonaj
jedną lub więcej czynności:
3
• Wybierz i przeciągnij mapę, aby wyświetlić różne
obszary.
• Za pomocą opcji i możesz powiększać i pomniejszać
mapę.
• Wybierz pozycję na mapie (oznaczoną szpilką),
a następnie pasek informacyjny u góry ekranu, aby
wyświetlić informacje o wybranej pozycji.
Włączanie wyszukiwania urządzenia chirp
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Geocaching.
2 Wybierz kolejno Wyszukiwanie chirp™ > Wł..
Wyszukiwanie skrzynki z urządzeniem chirp
1 Po włączeniu wyszukiwania chirp kieruj się w stronę skrzynki.
Gdy znajdziesz się w odległości około 10 m (33 stóp) od
skrzynki zawierającej urządzenie chirp, zostaną wyświetlone
szczegółowe informacje na temat tego urządzenia chirp.
2 Wybierz Pokaż szczegóły.
3 W razie potrzeby wybierz Jedź!, aby rozpocząć poszukiwanie
skrzynki.
Usuwanie bieżących danych skrzynek
z urządzenia
Możesz usunąć bieżące dane skrzynek, aby wyświetlać tylko
skrzynki przesłane ręcznie na urządzenie za pomocą
komputera.
Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Geocaching > Geocaching Live > Usuń bieżące dane.
Bieżące dane skrzynki zostaną usunięte z urządzenia i nie
będą wyświetlane na liście skrzynek.
Wyrejestrowanie urządzenia z serwisu
Geocaching.com
Po sprzedaży urządzenia możesz je wyrejestrować z serwisu
geocaching.com.
Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Geocaching > Geocaching Live > Wyrejestruj urządz..
Nawigacja
Podróżowanie do celu
1 Wybierz opcję:
Nawigacja
®
Podczas podróży możesz cofnąć się do początku swojej
aktywności. Funkcja przydaje się w celu znalezienia drogi
powrotnej do obozu lub początku szlaku.
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Historia aktywności >
Bieżąca aktywność >
> TracBack.
Mapa wyświetli trasę w kolorze fioletowym oraz punkt
startowy i punkt końcowy.
2 Nawiguj do celu z użyciem mapy lub kompasu.
Wyszukiwanie pozycji w pobliżu innej
pozycji
1 Na ekranie aktywności wybierz kolejno
blisko.
2 Wybierz opcję.
3 Wybierz pozycję.
>
> Szukaj
Dodatkowe mapy
Za pomocą urządzenia można korzystać z dodatkowych map,
takich jak obrazy satelitarne BirdsEye, mapy BlueChart g2 oraz
szczegółowe mapy City Navigator . Szczegółowe mapy mogą
zawierać dodatkowe punkty szczególne, takie jak restauracje
lub usługi morskie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź
stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się z dealerem firmy
Garmin.
®
®
Wyszukiwanie adresu
Możesz podróżować wyznaczonymi trasami lub śladami, do
punktu, skrzynki, zdjęcia lub dowolnej zapisanej w urządzeniu
pozycji. Skorzystaj z mapy lub kompasu, aby nawigować do celu
podróży.
• Na ekranie głównym wybierz .
• Podczas aktywności wybierz kolejno
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz cel podróży.
4 Wybierz Jedź!.
Nawigacja z użyciem funkcji TracBack
> Dokąd?.
Dodatkowe mapy City Navigator umożliwiają wyszukiwanie
adresów (Dodatkowe mapy, strona 7).
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Dokąd? > Adresy.
2 W razie potrzeby wybierz kraj lub województwo.
3 Podaj miasto lub kod pocztowy.
UWAGA: Nie wszystkie mapy umożliwiają wyszukiwanie
kodów pocztowych.
4 Wybierz miasto.
5 Podaj numer domu.
6 Podaj ulicę.
7
Nawigacja z użyciem kompasu
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź
Podczas podróży do celu wskaźnik wskazuje cel podróży, bez
względu na kierunek, w jakim się poruszamy.
1 Rozpocznij nawigację do celu podróży (Podróżowanie do
celu, strona 7).
2 Ze schowka aplikacji wybierz Kompas.
3 Wykonuj zakręty do czasu, aż wskaźnik będzie wskazywać
górę kompasu, a następnie jedź dalej w tym kierunku.
Możesz nakierować urządzenie na obiekt w oddali
z zablokowanym kierunkiem kompasu, odwzorować ten obiekt
jako punkt, a następnie rozpocząć podróż do tego obiektu,
korzystając z niego jako punktu odniesienia.
1 Ze schowka aplikacji wybierz Celuj i idź.
2 Skieruj urządzenie na żądany obiekt.
3 Wybierz kolejno Zablokuj kierunek > Ustaw kurs.
4 Nawiguj do celu, korzystając z kompasu.
Kalibracja kompasu
NOTYFIKACJA
Kalibrację kompasu należy przeprowadzić na wolnym powietrzu.
Aby zwiększyć dokładność kierunków, nie należy stawać
w pobliżu obiektów wpływających na pola magnetyczne, np.
pojazdów, budynków czy linii wysokiego napięcia.
Urządzenie użytkownika zostało już fabrycznie skalibrowane
i domyślnie korzysta z automatycznej kalibracji. Jeśli kompas
działa niewłaściwie, np. po przebyciu dużego dystansu lub po
nagłych zmianach temperatur, można go ręcznie skalibrować.
1 Ze schowka aplikacji wybierz Kompas.
2 Wybierz kolejno > Kalibruj kompas > Start.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Wskaźnik kursu
Wskaźnik kursu najbardziej przydaje się podczas nawigowania
do celu w linii prostej, na przykład podczas nawigowania na
wodzie. Może być pomocny podczas nawigowania z powrotem
do linii kursu, jeśli zaszła potrzeba zboczenia z kursu — na
przykład w celu ominięcia przeszkody lub niebezpieczeństwa.
Aby włączyć wskaźnik kursu, ze schowka aplikacji wybierz
kolejno Konfiguracja > Kurs kompasowy > Do linii (igła) >
Kurs (CDI).
Wykres wysokości
Wykres wysokości domyślnie wyświetla wysokość na dystans.
Górny wykres wyświetla całą trasę, natomiast dolny wykres
może wyświetlać jej fragment. Można dotknąć dowolnego
punktu na mapie, aby wyświetlić szczegółowe informacje
o danym punkcie. Można dostosowywać ustawienia wysokości
(Ustawienia wysokościomierza, strona 15).
Nawigacja do punktu na wykresie wysokości
1 Ze schowka aplikacji wybierz Wysokościomierz.
2 Wybierz pojedynczy punkt na wykresie.
3 Wybierz .
4 Wybierz Pokaż mapę.
5 Nawiguj do celu, korzystając z mapy (Nawigacja z użyciem
mapy, strona 7) lub kompasu (Nawigacja z użyciem
kompasu, strona 8).
Zmiana typu wykresu
Wykres wysokości można tak zmienić, aby wyświetlał ciśnienie
lub wysokość względem czasu lub dystansu.
1 Ze schowka aplikacji wybierz Wysokościomierz.
2 Wybierz kolejno > Us. wysokościomierz. > Typ wykresu
3 Wybierz typ wykresu.
Zerowanie wykresu wysokości
1 Ze schowka aplikacji wybierz Wysokościomierz.
2 Wybierz kolejno > Zeruj > Wycz. bież. akt. > Wyczyść.
Kalibracja wysokościomierza barometrycznego
À
Á
Â
Ã
Wskaźnik linii kursu. Wskazuje kierunek żądanej linii kursu od
punktu startowego do następnego punktu.
Wskaźnik zboczenia z kursu (CDI). Wskazuje pozycję żądanej linii
kursu względem aktualnej pozycji. Jeśli wskaźnik ten jest zrównany
ze wskaźnikiem linii kursu, jesteś na właściwym kursie.
Dystans zboczenia z kursu. Kropki wskazują dystans zboczenia
z kursu. Dystans odzwierciedlany przez każdą kropkę jest
wskazywany na skali w prawym górnym rogu.
Punkty
Wskaźnik zbliżania się lub oddalania. Wskazuje, czy się zbliżasz
czy oddalasz od następnego punktu.
Oznaczanie i nawigowanie do pozycji
sygnału „Człowiek za burtą”
Można zapisać pozycję sygnału „Człowiek za burtą” (MOB)
i automatycznie do niej zawrócić.
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Człowiek za burtą >
Start.
Zostanie otwarta mapa ukazująca trasę do pozycji MOB.
Domyślnie trasa jest oznaczona karmazynową linią.
2 Nawiguj do celu, korzystając z mapy (Nawigacja z użyciem
mapy, strona 7) lub kompasu (Nawigacja z użyciem
kompasu, strona 8).
8
Znając rzeczywiste ciśnienie barometryczne, można ręcznie
skalibrować wysokościomierz barometryczny.
1 Przejdź do pozycji, dla której znasz wysokość i ciśnienie
barometryczne.
2 Wybierz kolejno > Wysokościomierz.
3 Wybierz kolejno > Us. wysokościomierz. > Kalibruj
wysokościom..
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Punkty są pozycjami zapisanymi przez użytkownika
w urządzeniu. Punkty wskazują poprzednią i aktualną pozycję
użytkownika, a także dokąd zmierza. Można dodawać
szczegółowe dane dotyczące pozycji, takie jak nazwa,
wysokość lub głębokość.
Możesz dodać plik .gpx zawierający punkty, przesyłając go do
folderu GPX (Przesyłanie plików do urządzenia, strona 17).
Tworzenie punktu
Można zapisać pozycję jako punkt.
1 Wybierz aktywność.
2 Wybierz .
3 Dotknij pozycji na mapie.
4 Wybierz pole tekstowe z informacjami.
Punkty
Trasy
Zostanie wyświetlona strona podglądu.
5 Wybierz .
Punkt zostanie zapisany automatycznie.
6 Wybierz OK.
Wyszukiwanie punktu
1 Ze schowka aplikacji wybierz Menedżer punktów.
2 W razie potrzeby wybierz , aby zawęzić kryteria
wyszukiwania.
3 W razie potrzeby wybierz opcję:
• Wybierz Szukaj wg liter, aby wyszukać z użyciem nazwy
punktu.
• Wybierz Wybierz symbol, aby wyszukać z użyciem
symbolu punktu.
• Wybierz Szukaj blisko, aby wyszukać miejsca w pobliżu
ostatnio znalezionej pozycji, innego punktu, aktualnej
pozycji lub punktu na mapie.
• Wybierz Sortuj, aby wyświetlić listę punktów według
dystansu lub według kolejności alfabetycznej.
4 Wybierz punkt z listy.
Edytowanie punktu
Aby móc edytować punkt, należy go najpierw utworzyć.
1 Ze schowka aplikacji wybierz Menedżer punktów.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz element, który chcesz edytować, np. nazwę.
4 Podaj nowe informacje i wybierz .
Usuwanie punktu
1 Ze schowka aplikacji wybierz Menedżer punktów.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno > Usuń.
Zwiększanie dokładności pozycji punktów
Możesz poprawić dokładność pozycji punktu, uśredniając dane
o lokalizacji. Podczas uśredniania urządzenie dokonuje kilku
odczytów GPS tej samej lokalizacji i wykorzystuje średnią
wartość w celu uzyskania jak najdokładniejszej pozycji.
1 Ze schowka aplikacji wybierz Uśrednianie punktu.
2 Wybierz punkt.
3 Przejdź do wybranej pozycji punktu.
4 Wybierz Start.
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
6 Gdy pasek stanu dokładności osiągnie 100%, wybierz
Zapisz.
Aby uzyskać optymalne rezultaty, zbierz od czterech do ośmiu
próbek dla wybranego punktu, czekając co najmniej 90 minut
przed zapisem kolejnych próbek.
Odwzorowanie punktu
Istnieje możliwość zapisania nowej pozycji poprzez
odwzorowanie dystansu i namiaru z zaznaczonej pozycji do
nowej.
1 Ze schowka aplikacji wybierz Menedżer punktów.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno > Odwzoruj punkt.
4 Podaj namiar i wybierz .
5 Wybierz jednostkę miary.
6 Podaj dystans i wybierz .
7 Wybierz Zapisz.
Trasy
Trasa składa się z szeregu punktów lub pozycji i prowadzi
użytkownika do celu podróży.
Tworzenie trasy za pomocą funkcji
planowania trasy
Trasa może zawierać wiele punktów i powinna uwzględniać co
najmniej jeden punkt startowy i jeden cel podróży.
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Planowanie trasy >
Utwórz trasę > Wybierz 1. punkt.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz pierwszy punkt trasy.
4 Wybierz Użyj.
5 Wybierz Wybierz następ. punkt, aby dodać dodatkowe
punkty do trasy.
6 Wybierz , aby zapisać trasę.
Tworzenie trasy za pomocą mapy
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Planowanie trasy >
Utwórz trasę > Wybierz 1. punkt > Użyj mapy.
2 Wybierz punkt na mapie.
3 Wybierz Użyj.
4 Przesuń mapę i wybierz dodatkowe punkty na mapie, aby je
dodać do trasy.
Wybierz
.
5
Edytowanie nazwy trasy
Możesz nadać trasie rozróżnialną nazwę.
1 Ze schowka aplikacji wybierz Planowanie trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Zmień nazwę.
4 Wpisz nową nazwę.
Edytowanie trasy
Możesz dodawać, usuwać i zmieniać kolejność punktów na
trasie.
1 Ze schowka aplikacji wybierz Planowanie trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Edytuj trasę.
4 Wybierz punkt.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić punkt na mapie, wybierz Przejrzyj.
• Aby zmienić kolejność punktów na trasie, wybierz
Przenieś w górę lub Przenieś w dół.
• Aby wstawić dodatkowy punkt na trasie, wybierz Wstaw.
Dodatkowy punkt zostanie wstawiony przed aktualnie
edytowanym punktem.
• Aby usunąć punkt z trasy, wybierz Usuń.
6 Wybierz , aby zapisać trasę.
Wyświetlanie trasy na mapie
1 Ze schowka aplikacji wybierz Planowanie trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Pokaż mapę.
Usuwanie trasy
1 Ze schowka aplikacji wybierz Planowanie trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Usuń trasę.
9
Wyświetlanie aktywnej trasy
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, ze schowka aplikacji
wybierz Aktywna trasa.
2 Wybierz punkt na trasy, aby wyświetlić dodatkowe
informacje.
Odwracanie trasy
Można zamienić punkt początkowy z punktem końcowym trasy,
aby pokonać trasę w odwrotną stronę.
1 Ze schowka aplikacji wybierz Planowanie trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Odwróć trasę.
Wyświetlanie wykresu wysokości trasy
Wykres wysokości wyświetla wysokości wzdłuż trasy na
podstawie jej ustawień. Jeśli urządzenie zostało
skonfigurowane, tak aby wyznaczało trasy bezpośrednie, na
wykresie wyświetlone będą wysokości między punktami trasy
położonymi w linii prostej. Jeśli urządzenie zostało
skonfigurowane, tak aby wyznaczało trasy po drogach, na
wykresie wyświetlone będą wysokości wzdłuż dróg, którymi
biegnie wyznaczona trasa.
1 Ze schowka aplikacji wybierz Planowanie trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Wykres wysokości.
Serwis Garmin Adventures
Możesz tworzyć przygody, aby udostępniać swoje podróże
rodzinie, znajomym i społeczności Garmin. Powiązane elementy
można pogrupować jako przygodę. Można na przykład utworzyć
przygodę dla ostatniej pieszej wycieczki. Przygoda może
zawierać wykres śladu podróży, zdjęcia z podróży oraz
znalezione skrzynki. Można także tworzyć i zarządzać
przygodami za pomocą programu BaseCamp™. Więcej
informacji można znaleźć na stronie adventures.garmin.com.
UWAGA: Aplikacja BaseCamp nie jest dostępna dla wszystkich
modeli urządzenia.
Wysyłanie plików do aplikacji BaseCamp
1 Otwórz aplikację BaseCamp.
2 Podłącz urządzenie do komputera.
W komputerach Windows urządzenie jest wyświetlane jako
dysk wymienny lub urządzenie przenośne, podczas gdy karta
pamięci może być wyświetlana jako drugi dysk wymienny.
W komputerach Mac urządzenie oraz karta pamięci są
wyświetlane jako zamontowane woluminy.
UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami sieciowymi
mogą nie wyświetlać poprawnie dysków urządzenia.
Zapoznaj się z dokumentacją dostępną w systemie
operacyjnym, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.
3 Otwórz dysk lub wolumin Garmin lub kartę pamięci.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz element z podłączonego urządzenia i przeciągnij
go do folderu Mój zbiór lub na listę.
• W aplikacji BaseCamp wybierz kolejno Urządzenie >
Odbierz z urządzenia i wybierz urządzenie.
®
®
Tworzenie przygody
Aby utworzyć przygodę i wysłać ją do urządzenia, należy
najpierw pobrać program BaseCamp do komputera i przesłać
ślad z urządzenia do komputera (Wysyłanie plików do aplikacji
BaseCamp, strona 10).
1 Otwórz program BaseCamp.
10
2
3
4
5
6
Wybierz kolejno Plik > Nowy > Garmin Adventure.
Wybierz ślad, a następnie wybierz Następny.
W razie potrzeby dodaj elementy z programu BaseCamp.
Wypełnij wymagane pola, aby nazwać i opisać przygodę.
Jeśli chcesz zmienić zdjęcie główne przygody, wybierz
Zmień, a następnie wybierz inne zdjęcie.
7 Wybierz Zakończ.
Rozpoczęcie przygody
Aby rozpocząć przygodę, musisz najpierw przesłać ją z aplikacji
Garmin Connect (Korzystanie z aplikacji Garmin Connect,
strona 12) lub przesłać ją z serwisu BaseCamp do swojego
urządzenia (Wysyłanie plików do aplikacji BaseCamp,
strona 10).
Po rozpoczęciu zapisanej przygody urządzenie będzie podążać
zapisaną trasą, wyświetlając skróty do powiązanych z tym
śladem informacji, takich jak zdjęcia czy punkty pośrednie.
1 Ze schowka aplikacji wybierz Przygody.
2 Wybierz przygodę.
3 Wybierz Start.
Aparat i zdjęcia
Urządzenie pozwala wykonywać zdjęcia i nagrywać filmy. Po
włączeniu odpowiedniej funkcji pozycja geograficzna jest
automatycznie zapisywana w informacjach zdjęcia lub filmu.
Można nawigować do tej pozycji.
Wykonywanie zdjęć
1 Ze schowka aplikacji wybierz Kamera.
2 Obróć urządzenie do poziomu lub pionu, aby zmienić
orientację zdjęcia.
3 W razie potrzeby wybierz , aby włączyć lampę błyskową.
PORADA: Można wybrać Auto, aby korzystać z lampy
błyskowej tylko w przypadku, gdy aparat wykryje słabe
oświetlenie.
4 W razie potrzeby użyj dwóch palców na ekranie dotykowym,
aby powiększyć lub pomniejszyć obraz (Korzystanie z ekranu
dotykowego, strona 2).
5 Przytrzymaj , aby ustawić ostrość i przytrzymaj urządzenie
nieruchomo.
Na ekranie pojawi się biała ramka. Urządzenie ustawia
ostrość na obiekt, który znajduje się wewnątrz ramki. Gdy
zdjęcie jest ostre, ramka zmienia kolor na zielony.
6 Zwolnij , aby wykonać zdjęcie.
Aplikacje
Bezprzewodowe wysyłanie i odbieranie
danych
Aby bezprzewodowo przesyłać dane, należy znaleźć się
w odległości 3 m (10 stóp) od zgodnego urządzenia.
Omawiane urządzenie może wysyłać i odbierać dane po
sparowaniu z innym zgodnym urządzeniem, korzystając
z technologii Bluetooth lub z technologii bezprzewodowej
ANT+ . Punkty pośrednie, skrzynki, trasy, ślady i własne mapy
można udostępniać innym użytkownikom.
1 Ze schowka aplikacji wybierz Prześlij bezprzew..
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Wyślij i wybierz typ danych.
®
Serwis Garmin Adventures
• Wybierz Odbierz, aby odebrać dane z innego urządzenia.
W zgodnym urządzeniu musi zostać przeprowadzona
próba wysłania danych.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
• Aby wyświetlić radar pogodowy na mapie, wybierz .
PORADA: Animację mapy pogody można włączyć lub
wstrzymać. Po zatrzymaniu animacji urządzenie wyświetla
najbardziej bieżące dane pogodowe.
• Aby wyświetlić bieżące warunki pogodowe i prognozy
pogody, wybierz
.
Ustawianie punktu alarmowego
Punkty alarmowe ostrzegają z ustawionym wyprzedzeniem
o zbliżaniu się do określonej pozycji.
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Punkty alarmowe >
Utwórz alarm.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Użyj.
5 Podaj promień i wybierz .
W momencie znalezienia się w zasięgu punktu alarmowego
urządzenie emituje sygnał dźwiękowy.
PORADA: Można skonfigurować różne sygnały dźwiękowe
alarmów dla wejścia na określony obszar i dla jego opuszczenia.
Ustawianie alarmu
1
2
3
4
Ze schowka aplikacji wybierz Budzik.
Za pomocą i ustaw czas.
Wybierz Włącz alarm.
Wybierz opcję.
Alarm uruchomi się o określonej godzinie. Jeśli w tym czasie
urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono i zostanie
uruchomiony alarm.
Włączanie minutnika
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Budzik >
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Pomiar powierzchni >
Minutnik.
2 Za pomocą i ustaw czas.
3 Wybierz Włącz minutnik.
2 Przejdź po całym obwodzie obszaru, którego powierzchnię
Otwieranie stopera
Obliczanie powierzchni obszaru
Start.
chcesz obliczyć.
3 Po zakończeniu wybierz Oblicz.
Wyświetlanie kalendarza i almanachów
Można wyświetlić aktywność urządzenia, na przykład kiedy dany
punkt pośredni został zapisany. Można też wyświetlić codzienne
informacje z almanachu dotyczące słońca i księżyca, a także
polowań i połowów.
1 Ze schowka aplikacji wybierz opcję:
• Aby wyświetlić aktywność urządzenia z określonych dni,
wybierz Kalendarz.
• Aby wyświetlić informacje o wschodzie i zachodzie słońca
i księżyca, wybierz Słońce i księżyc.
• Aby wyświetlić szacunkowe godziny optymalne do
organizowania polowań i połowów, wybierz Polowania
i połowy.
2 W razie potrzeby wybierz lub , aby wyświetlić inny
miesiąc.
3 Wybierz dzień.
Wyświetlanie warunków i prognoz
pogodowych
W celu wyświetlania prognoz i danych radarowych o pogodzie
urządzenie musi być podłączone do smartfona z połączeniem
internetowym.
Do wyświetlania prognoz i informacji z radarów pogodowych
w posiadanym urządzeniu wymagane jest połączenie
internetowe. Urządzenie można podłączyć do smartfona
z połączeniem internetowym (Parowanie smartfona, strona 3).
Można również połączyć je z siecią bezprzewodową.
Na mapie można wyświetlać warunki pogodowe i prognozy oraz
radary pogodowe. Ciemny ekran mapy oznacza, że dane
pogodowe nie zostały załadowane do urządzenia lub że
urządzenie jest poza zasięgiem mapy. Informacje o pogodzie
nie są dostępne w przypadku obszarów znajdujących się poza
zasięgiem mapy.
W przypadku wyświetlania ramki radaru pogodowego
urządzenie wyświetla dla niej bieżący czas.
1 Ze schowka aplikacji wybierz Pogoda.
2 Wybierz opcję:
Aplikacje
>
Ze schowka aplikacji wybierz Stoper.
Strona satelitów
Strona satelitów informuje o aktualnej pozycji, dokładności GPS,
lokalizacji satelitów i mocy sygnału.
Zmiana widoku satelitów
1 Ze schowka aplikacji wybierz Satelity.
2 Wybierz .
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Kierunek u góry, aby w widoku satelitów bieżący
ślad był skierowany ku górze ekranu.
• Aby wybrać unikalny kolor dla każdego satelity i jego
paska mocy sygnału, wybierz Wielokolorowe.
Wyłączanie GPS
Można wyłączyć funkcję GPS w urządzeniu, aby zatrzymać
śledzenie jego pozycji.
1 Ze schowka aplikacji wybierz Satelity.
2 Wybierz kolejno > Pracuj z wył. GPS.
Symulowanie pozycji
Wyłączenie funkcji GPS w urządzeniu pozwala uporządkować
w nim punkty pośrednie i trasy, a także oszczędzać energię
baterii. Aby wyświetlić aktualną pozycję na mapie, możesz
ustawić swoją lokalizację ręcznie.
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Satelity > > Pracuj
z wył. GPS.
2 Wybierz kolejno > Ustaw poz. na mapie.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Użyj.
Sterowanie kamerą sportową VIRB
®
Aby rozpocząć korzystanie z funkcji pilota VIRB, musisz włączyć
ustawienie zdalnego sterowania w kamerze VIRB. Więcej
informacji znajduje się w podręczniku użytkownika kamery
VIRB.
1 Włącz kamerę VIRB i ustawienie zdalnego sterowania.
2 Ze schowka aplikacji w urządzeniu wybierz Pilot VIRB.
3 Poczekaj, aż urządzenie połączy się z kamerą VIRB.
11
4 Wybierz opcję:
• Aby nagrać film, przeciągnij suwak w górę.
• Aby zrobić zdjęcie, wybierz .
Powiadomienia z telefonu
Do odbierania powiadomień z telefonu wymagany jest zgodny
smartfon sparowany z urządzeniem Oregon 700. Kiedy telefon
odbierze wiadomość, wyśle odpowiednie powiadomienie do
Twojego urządzenia.
Ukrywanie powiadomień
Powiadomienia są włączane domyślnie po sparowaniu
urządzenia ze zgodnym smartfonem. Powiadomienia można
ukryć, aby nie były wyświetlane na ekranie urządzenia.
Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Powiadomienia >
Ukryj.
Fitness
Historia
Historia obejmuje informacje na temat daty, czasu, dystansu,
kalorii, średniego tempa lub prędkości, wzniosu, spadku oraz
dane opcjonalnego czujnika ANT+.
UWAGA: Historia nie jest zapisywana, gdy stoper jest
zatrzymany lub wstrzymany.
Gdy pamięć urządzenia zapełni się, zostanie wyświetlony
komunikat. Urządzenie nie usunie ani automatycznie nie
nadpisze historii. Historię można od czasu do czasu przesyłać
do serwisu Garmin Connect (Korzystanie z aplikacji Garmin
Connect, strona 12) lub do programu BaseCamp (Serwis
Garmin Adventures, strona 10), aby móc śledzić wszystkie dane
aktywności.
Wyświetlanie historii aktywności
W historii można zobaczyć szczegóły dotyczące poprzedniej
aktywności.
1 Ze schowka aplikacji wybierz Historia aktywności.
2 Wybierz aktywność.
Usuwanie elementów z historii aktywności
1 Ze schowka aplikacji wybierz Historia aktywności.
2 Wybierz aktywność.
3 Wybierz kolejno > Usuń.
Korzystanie z aplikacji Garmin Connect
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com/start.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Dodatkowe akcesoria fitness
W połączeniu z urządzeniem można używać dodatkowych
akcesoriów fitness, w tym czujnik tętna i czujnika rytmu.
Akcesoria te przesyłają dane do urządzenia za pomocą
technologii łączności bezprzewodowej ANT+.
Przed użyciem akcesorium fitness w połączeniu z urządzeniem
należy zainstalować to akcesorium zgodnie z dostarczoną
instrukcją.
Parowanie czujników ANT+
Przed przystąpieniem do parowania musisz założyć czujnik
tętna lub zamontować czujnik rowerowy.
Parowanie polega na nawiązaniu bezprzewodowego połączenia
między czujnikami ANT+, np. między czujnikiem tętna a tym
urządzeniem.
1 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika, czyli w odległości nie
większej niż 3 m (10 stóp).
12
UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co
najmniej 10 m (30 stóp) od innych czujników ANT+.
2 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Czujnik ANT.
Wybierz
czujnik.
3
4 Wybierz Szukaj nowego.
Po sparowaniu czujnika z urządzeniem status czujnika
zmieni się z Szukam na Połączony.
Porady dotyczące parowania akcesoriów ANT+
z urządzeniem Garmin
• Sprawdź, czy akcesorium ANT+ jest zgodne z urządzeniem
Garmin.
• Przed sparowaniem akcesorium ANT+ z urządzeniem
Garmin przejdź w miejsce oddalone o co najmniej 10 m (32,9
stopy) od innych akcesoriów ANT+.
• Zbliż urządzenie Garmin na odległość nie większą niż 3 m
(10 stóp) od akcesorium ANT+.
• Po przeprowadzeniu pierwszego parowania urządzenie
Garmin będzie automatycznie rozpoznawać sparowane
akcesorium ANT+ po każdym jego włączeniu. Ten proces
odbywa się automatycznie po włączeniu urządzenia Garmin
i zajmuje tylko kilka sekund, jeśli sparowane akcesoria są
włączone i działają prawidłowo.
• Po sparowaniu urządzenie Garmin odbiera tylko dane ze
sparowanego akcesorium, a to oznacza, że można
przebywać w pobliżu innych akcesoriów.
Informacje o strefach tętna
Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać
pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo-naczyniową,
a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony
zakres liczby uderzeń serca na minutę. Pięć ogólnie przyjętych
stref tętna jest ponumerowanych od 1 do 5 według wzrastającej
intensywności. Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu
o wartości procentowe maksymalnego tętna użytkownika.
Cele fitness
Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu
sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu
następujących zasad.
• Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
• Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc
poprawić wydolność układu sercowo-naczyniowego.
• Znajomość stref tętna może zapobiec przetrenowaniu
i zmniejszyć ryzyko urazu.
Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz
skorzystać z tabeli (Obliczanie strefy tętna, strona 20), aby
ustalić najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.
Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego
z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie
i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne.
Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój
wiek od wartości 220.
Ustawianie stref tętna
Zanim urządzenie określi strefy tętna, skonfiguruj profil fitness
użytkownika (Ustawianie profilu fitness użytkownika,
strona 15).
Istnieje możliwość ręcznego dostosowania stref tętna do celów
fitness (Cele fitness, strona 12).
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Fitness > Strefy tętna.
2 Podaj maksymalne i minimalne tętno dla strefy 5.
Maksymalne tętno dla każdej ze stref jest ustalane na
podstawie minimalnego tętna poprzedniej strefy. Na przykład,
jeśli wprowadzisz wartość 167 dla minimalnego tętna strefy
Fitness
5, urządzenie przyjmie wartość 166 jako maksymalne tętno
strefy 4.
3 Podaj minimalne tętno dla stref 4–1.
Dostosowywanie urządzenia
Dostosowywanie klawiszy
Funkcje niektórych przycisków urządzenia można dostosować
tak, aby zapewniały szybki dostęp do menu, ustawień, aplikacji
lub innych funkcji urządzenia.
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
System > Konfiguruj przyciski.
2 Wybierz Przycisk zasilania lub Przycisk użytkownika.
3 Wybierz Pojedyncze dotknięcie, Dwukrotne dotkniecie lub
Przytrzymaj.
4 Wybierz opcję.
Regulowanie jasności podświetlenia
W celu zmaksymalizowania czasu działania baterii można
wyregulować jasność podświetlania.
1 Przesuń palcem od góry w dół ekranu.
2 Wybierz lub .
Konfiguracja czułości ekranu dotykowego
Można dostosować czułość ekranu dotykowego do rodzaju
wykonywanej czynności.
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Dostępność > Czułość na dotyk.
Wybierz
opcję.
2
PORADA: W zależności od wykonywanej czynności, można
przetestować ustawienia ekranu dotykowego zarówno
w rękawicach, jak i bez nich.
Obracanie ekranu
Obróć urządzenie, aby wybrać widok poziomy (krajobraz) lub
pionowy (portret).
Konfigurowanie map
Można włączyć lub wyłączyć mapy aktualnie dostępne
w urządzeniu.
Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja > Mapa >
Konfiguruj mapy.
Ustawienia mapy
Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja > Mapa.
Orientacja: Umożliwia ustawienie sposobu wyświetlania mapy
na stronie. Opcja Północ u góry wyświetla północ na górze
strony. Opcja Kierunek u góry wyświetla bieżący kierunek
podróży na górze strony. Opcja Tryb samochodu wyświetla
widok perspektywiczny do jazdy samochodem z kierunkiem
podróży wyświetlanym u góry.
Pulpit: Umożliwia ustawienie pulpitu, który ma być wyświetlany
na mapie. Każdy pulpit zawiera inne informacje dotyczące
trasy lub pozycji.
Tekst wskazówek: Pozwala określić, kiedy wskazówki
nawigacji mają być wyświetlane na mapie.
Pr. rysow. mapy: Umożliwia dostosowanie prędkości, z jaką
jest rysowana mapa. Większa prędkość rysowania mapy
zmniejsza czas pracy baterii.
Zaawansowane ustawienia mapy
Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja > Mapa >
Zaaw. konfiguracja.
Szczegółowość: Pozwala określić szczegółowość mapy. Im
więcej szczegółów, tym wolniej mapa może być odświeżana.
Cieniowany relief: Wyświetla relief szczegółów na mapie (jeśli
jest dostępny) lub wyłącza cieniowanie.
Pojazd: Umożliwia ustawienie ikony pozycji, wskazującej
pozycję użytkownika na mapie. Domyślnie ikona jest małym
niebieskim trójkątem.
Sterowanie powiększeniem: Pozwala ustawić automatyczne
powiększenie oraz umiejscowienie przycisków w trybie
ekranu poziomego lub pionowego.
Stopnie zoomu: Umożliwia ustawianie stopnia powiększenia
dla wyświetlanych elementów mapy. Elementy mapy nie
będą się pojawiać, jeśli stopień powiększenia mapy jest
większy od określonego.
Rozmiar tekstu: Pozwala określić rozmiar tekstu dla elementów
mapy.
Własne pola danych oraz pulpity
Pola danych wyświetlają informacje o pozycji oraz inne
określone dane. Pulpity to zbiory danych użytkownika, które
mogą przydać się podczas konkretnych lub ogólnych zadań,
takich jak geocaching.
Ustawienia wyświetlania
Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Wyświetlacz.
Czas podświetlania: Umożliwia regulację czasu działania
podświetlenia.
Blokada orientacji: Opcja pozwala zablokować ekran
w orientacji pionowej lub poziomej oraz umożliwia
automatyczną zmianę orientacji ekranu na podstawie
ułożenia urządzenia.
Zrzuty ekranowe: Umożliwia zapis obrazu z ekranu urządzenia.
Oszczędność baterii: Poprzez wyłączanie ekranu po
zakończeniu czasu podświetlenia, pozwala zaoszczędzić
energię baterii i wydłużyć jej czas pracy (Włączanie trybu
oszczędności baterii, strona 1).
Dostosowywanie urządzenia
Włączanie pól danych mapy
1 Na mapie przesuń palcem z dołu do góry ekranu i wybierz
kolejno
> Ustaw mapę > Pulpit.
2 Wybierz pole danych.
Dostosowywanie pól danych
Zanim będzie możliwa zmiana pól danych mapy, należy je
włączyć (Włączanie pól danych mapy, strona 13).
Można dostosować pola danych i pulpity mapy, kompas,
komputer podróży, wykres wysokości oraz strony stanu.
1 Ze strony wyświetlającej pola danych wybierz pole danych.
2 Wybierz kategorię pola danych oraz pole danych.
Na przykład wybierz kolejno pozycje Dane podróży > Pręd. średnia ruchu.
Dostosowywanie pulpitów
1 Wybierz stronę.
13
2 Wybierz opcję:
Ustawienia satelitów
• Na mapie wybierz kolejno
> Ustaw mapę > Pulpit.
• Na kompasie lub w komputerze podróży wybierz kolejno
> Zmień pulpit.
3 Wybierz pulpit.
Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja > System >
Satelity.
System satelitarny: Pozwala ustawić system satelitarny na
GPS, GPS + GLONASS (GPS i GLONASS, strona 14) lub
Tryb demonstracyjny (GPS wyłączony).
WAAS/EGNOS: Pozwala ustawić system satelitarny na Wide
Area Augmentation System (WAAS) lub European
Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS).
Informacje na temat WAAS można znaleźć na stronie
www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Dostosowywanie ekranów danych
Można dostosować ekrany danych wyświetlane dla
poszczególnych aktywności oraz kolejność ich wyświetlania.
1 Wybierz aktywność.
2 W schowku aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja > Ekrany
danych.
3 Wybierz ekran danych.
4 Wybierz opcję.
Dodawanie skrótu do menu głównego
Możesz dodawać skróty do schowka aplikacji, menu głównego
lub pulpitu ulubionych, gdy urządzenie działa w trybie
klasycznym. Możesz tworzyć skróty pozwalające wykonywać
wiele działań jednocześnie. Jeśli skrótu nie ma na liście, można
go utworzyć (Tworzenie skrótu, strona 14).
1 W schowku aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja > Skróty.
2 Wybierz skrót.
3 Wybierz Dodaj do menu.
4 Wybierz Menu główne, Szuflada, lub Ulubione.
Tworzenie skrótu
1 W schowku aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja > Skróty
> Utwórz skrót.
Wybierz
Nazwa, a następnie wpisz nazwę.
2
3 Wybierz Ikona, a następnie wybierz ikonę.
4 Wybierz opcję:
• Aby dodać skrót do ustawień konkretnego urządzenia,
wybierz Konfiguracja.
• Aby dodać skrót rozpoczynający nawigację do
określonego punktu trasy, wybierz Dokąd?.
• Aby dodać skrót do określonej aplikacji, wybierz
Aplikacja.
• Aby umożliwić szybką zmianę aktywności za pomocą
skrótu, wybierz Aktywność.
Ustawienia systemowe
Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja > System.
Satelity: Umożliwia dostosowanie ustawień systemu
satelitarnego (Ustawienia satelitów, strona 14).
Język tekstu: Pozwala ustawić język komunikatów tekstowych
wyświetlanych w urządzeniu.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże
się ze zmianą języka danych mapy.
Interfejs: Pozwala ustawić tryb interfejsu komunikacyjnego na
Garmin Spanner, Garmin Serial, NMEA we/wy, Wyświetlanie
tekstu, RTCM lub MTP.
Konfiguruj przyciski: Pozwala ustawić przycisk zasilania lub
przycisk użytkownika jako skrót do menu, ustawień lub
aplikacji.
Klasyczny: Pozwala ustawić wygląd ekranu głównego na
klasyczny ekran urządzenia podręcznego do aktywnej
turystyki.
Typ baterii AA: Pozwala określić typ baterii używany
w urządzeniu.
GPS i GLONASS
W celu zwiększenia efektywności w trudnych warunkach oraz
szybszego uzyskiwania pozycji domyślnym ustawieniem
systemu satelitarnego jest GPS + GLONASS. Użycie GPS wraz
z GLONASS może znacząco zredukować czas pracy baterii
w porównaniu do korzystania z samego GPS.
Ustawienia wyglądu
Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja > Wygląd.
Tryb: Ustawienie jasnego tła (Dzień), ciemnego tła (Noc) lub
automatyczne przełączanie pomiędzy nimi w oparciu
o godzinę wschodu i zachodu słońca dla bieżącej pozycji.
Kolor dzienny: Pozwala ustawić kolor wybranych pozycji dla
trybu dziennego.
Kolor nocny: Pozwala ustawić kolor wybranych pozycji dla
trybu nocnego.
Elem. ster. w poziomie: Umieszcza elementy sterujące z lewej
lub z prawej strony ekranu w trybie poziomym.
Ustawianie dźwięków urządzenia
Można dostosować dźwięki komunikatów, klawiszy, ostrzeżeń
o zwrotach i alarmów.
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Dźwięki > Dźwięki > Wł..
2 Wybierz dźwięki dla poszczególnych elementów.
Ustawienia wyznaczania trasy
Dostępne ustawienia wyznaczania tras mogą różnić się
w zależności od wybranej aktywności.
Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Wyznaczanie trasy.
Aktywność: Pozwala ustawić aktywność używaną do
przemieszczania się podczas wyznaczania trasy. Urządzenie
oblicza optymalną trasę dla wykonywanej aktywności.
Metoda obliczeń: Ustawienie metody używanej do obliczania
trasy.
Przypięty do trasy: Przenosi niebieski trójkąt, który wskazuje
pozycję użytkownika na mapie, na najbliższą drogę. Funkcja
ta jest najbardziej przydatna podczas jazdy lub nawigowania
po drogach.
Przelicz gdy poza trasą: Pozwala ustawić preferencje
dotyczące przeliczania tras w przypadku podróżowania poza
aktywną trasą.
Ustawienia unikania: Umożliwia ustawienie typu dróg, terenu
i metod transportu, których należy unikać podczas nawigacji.
Zmiany trasy: Pozwala ustawić sposób, w jaki urządzenie
wyznacza trasę z jednego punktu trasy do następnego. Ta
opcja jest dostępna tylko dla wybranych aktywności. Opcja
Dystans wyznacza trasę do następnego punktu po zbliżeniu
się na określoną odległość do bieżącego punktu.
Ustawienia kursu
Można dostosować ustawienia kompasu.
14
Dostosowywanie urządzenia
Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja > Kurs
kompasowy.
Wyświetlacz: Określanie sposobu sygnalizowania kierunku
wyświetlanego w kompasie:
Odniesienie północne: Ustawia w kompasie odniesienie
północne.
Do linii (igła): Pozwala na użycie wskaźnika namiaru do
wskazania kierunku do celu podróży lub na użycie kursu do
przedstawienia relacji względem linii kursu prowadzącej do
celu podróży.
Kompas: Automatyczne przełączanie z kompasu
elektronicznego na kompas GPS w przypadku podróży
z dużą prędkością lub przez określony okres czasu.
Kalibruj kompas: Umożliwia skalibrowanie kompasu
w przypadku, gdy kompas działa niewłaściwie, np. po
przebyciu dużego dystansu lub po nagłych zmianach
temperatur (Kalibracja kompasu, strona 8).
Ustawienia wysokościomierza
Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Wysokościomierz.
Aut. kalibracja: Umożliwia automatyczną kalibrację
wysokościomierza przy każdym rozpoczęciu aktywności.
Urządzenie cały czas automatycznie kalibruje
wysokościomierz, jeśli odbierany jest sygnał GPS i funkcja
automatycznej kalibracji jest włączona.
Tryb barometryczny: Zmienna wysokość powoduje, że
barometr mierzy zmiany w wysokości podczas
przemieszczania się użytkownika. Stała wysokość zakłada,
że urządzenie znajduje się na określonej wysokości, dlatego
też ciśnienie atmosferyczne zmieniać będzie się wyłącznie ze
względu na zmianę warunków pogodowych.
Typ wykresu: Umożliwia wyświetlanie zmian wysokości
względem czasu i dystansu, ciśnienia atmosferycznego
w określonym okresie lub ciśnienia otoczenia w określonym
okresie.
Kalibruj wysokościom.: Pozwala skalibrować wysokościomierz
barometryczny na podstawie znanej dokładnej wysokości lub
znanego ciśnienia barometrycznego (Kalibracja
wysokościomierza barometrycznego, strona 8).
Ustawienia formatu pozycji
UWAGA: Nie należy zmieniać formatu pozycji, ani systemu
współrzędnych układu odniesienia, chyba że jest używana mapa
wymagająca użycia innego formatu pozycji.
Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja > Format
pozycji.
Format pozycji: Pozwala ustawić format, w jakim będzie
wyświetlany odczyt pozycji.
Układ odniesienia: Pozwala ustawić układu współrzędnych, na
którym oparta jest mapa.
Mapa sferoidalna: Wyświetlanie układu współrzędnych
używanych przez urządzenie. Domyślnym układem
współrzędnych jest układ WGS 84.
Zmiana jednostek miary
Użytkownik może dostosować jednostki miary dystansu
i prędkości, wysokości, głębokości, temperatury, ciśnienia oraz
prędkości pionowej.
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Jednostki.
2 Wybierz wielkość fizyczną.
3 Wybierz jednostkę miary.
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia czasu
Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja > Czas.
Format czasu: Pozwala ustawić 12- lub 24-godzinny format
wyświetlania czasu.
Strefa czasowa: Pozwala ustawić strefę czasową dla
urządzenia. Auto ustawia automatycznie strefę czasową na
podstawie pozycji GPS.
Ustawienia geocachingu
Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Geocaching.
Geocaching Live: Umożliwia ustawienie urządzenia, aby
wyświetlało lub ukrywało bieżące dane skrzynki.
Styl skrzynki: Umożliwia ustawienie urządzenia, aby
wyświetlało listę skrzynek według nazw lub kodów.
Wyszukiwanie chirp™: Umożliwia urządzeniu wyszukiwanie
skrzynek, w których znajdują się urządzenia chirp (Włączanie
wyszukiwania urządzenia chirp, strona 7).
Zaprogramuj chirp™: Programowanie urządzenia chirp.
Zobacz podręcznik użytkownika urządzenia chirp dostępny
pod adresem www.garmin.com.
Ustawienia filtru: Można tworzyć i zapisywać własne filtry
skrzynek (Zapisywanie własnego filtra skrzynek, strona 6).
Znalezione skrzynki: Edycja liczby znalezionych skrzynek.
Liczba rośnie automatycznie wraz z kolejnymi odnalezionymi
skrzynkami (Zapisywanie próby odnalezienia, strona 6).
Ustawienia czujnika ANT+
Więcej informacji na temat dodatkowych akcesoriów fitness,
patrz Dodatkowe akcesoria fitness, strona 12.
Ustawienia fitness
Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja > Fitness.
Auto Lap: Umożliwia skonfigurowanie urządzenia, aby
automatycznie zaznaczało okrążenia po określonym
dystansie.
Typ aktywności: Pozwala ustawić aktywność fitness na
wędrowanie, bieganie, jazdę rowerem i wiele innych.
Umożliwia to wyświetlenie prawidłowego typu aktywności po
przesłaniu jej do Garmin Connect.
Użytkownika: Umożliwia wprowadzenie informacji o profilu
(Ustawianie profilu fitness użytkownika, strona 15).
Strefy tętna: Umożliwia skonfigurowanie pięciu stref tętna
wykorzystywanych w trakcie aktywności fitness.
Ustawianie profilu fitness użytkownika
Urządzenie wykorzystuje informacje wprowadzone przez
użytkownika do obliczania dokładnych danych. W profilu
użytkownika można zmienić informacje, takie jak płeć, wiek,
masa ciała, wzrost oraz ustawienia aktywnego sportowca
(Informacje o ustawieniu aktywnego sportowca, strona 15).
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Fitness > Użytkownika.
Zmień
ustawienia.
2
Informacje o ustawieniu aktywnego sportowca
Aktywny sportowiec to osoba, która trenuje intensywnie od wielu
lat (za wyjątkiem czasu, gdy odniosła niewielkie kontuzje) i ma
tętno spoczynkowe na poziomie 60 uderzeń serca na minutę
(uderzenia/min) lub mniej.
Oznaczanie okrążeń wg dystansu
Funkcja Auto Lap służy do automatycznego oznaczania
okrążenia po przebyciu określonego dystansu. Funkcja ta
umożliwia porównywanie swoich wyników na różnych etapach
aktywności.
®
15
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Fitness > Auto Lap.
2 Wprowadź wartość i wybierz
.
Ustawienia morskie
Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja > Morski.
Tryb mapy morskiej: Pozwala ustawić typ mapy używanej
przez urządzenie podczas wyświetlania danych morskich.
Morskie wyświetla poszczególne funkcje mapy w różnych
kolorach w celu zwiększenia widoczności morskich punktów
szczególnych, a mapa odwzorowuje schemat stosowany
w mapach papierowych. Wędkarstwo (wymaga map
morskich) wyświetla szczegółowy widok izobat i sondowań
głębin oraz upraszcza i optymalizuje wyświetlanie mapy
podczas wędkowania.
Wygląd: Pozwala ustawić wygląd morskich urządzeń
nawigacyjnych na mapie.
Ust. alarm morsk.: Pozwala ustawić alarm kotwiczny, alarm
zejścia z kursu, alarm wody głębokiej i alarm wody płytkiej.
Konfigurowanie alarmów morskich
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja > Morski
> Ust. alarm morsk..
2 Wybierz typ alarmu.
3 Wybierz Wł..
4 Podaj odległość i wybierz
.
Resetowanie danych i ustawień
Użytkownik może wyzerować dane podróży, usunąć wszystkie
punkty, wyczyścić bieżący ślad lub przywrócić wartości
domyślne.
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno KonfiguracjaZeruj.
2 Wybierz opcję:
• Aby zresetować dane dotyczące konkretnej podróży, takie
jak dystans lub średnie, wybierz Zeruj dane podróży.
• Aby usunąć wszystkie zapisane punkty, wybierz Usuń
wszyst. punkty.
• Aby usunąć dane zarejestrowane od momentu
rozpoczęcia bieżącej aktywności, wybierz Wycz. bież.
akt..
UWAGA: Urządzenie cały czas rejestruje nowe dane dla
bieżącej aktywności.
• Aby zresetować ustawienia dla bieżącego typu aktywności
do wartości fabrycznych, wybierz Resetuj ust. aktywn..
• Aby przywrócić wszystkie ustawienia urządzenia do
wartości fabrycznych, wybierz Resetuj wszyst. ustaw..
UWAGA: Zresetowanie wszystkich ustawień powoduje
usunięcie wszystkich aktywności geocachingu
z urządzenia.
Przywracanie wartości domyślnych określonych
ustawień
Można przywrócić wartości domyślne dla określonych kategorii
ustawień.
1 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja.
2 Wybierz kategorię, którą chcesz przywrócić.
3 Wybierz kolejno > Przywróć domyślne.
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień
Wszystkie ustawienia można przywrócić do domyślnych
wartości fabrycznych.
Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja > Zeruj >
Resetuj wszyst. ustaw. > Zeruj.
UWAGA: Przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych
w urządzeniu powoduje usunięcie rejestracji urządzenia
w serwisie geocachingowym oraz wszystkich domyślnych
aktywności.
Przełączanie ekranu głównego w tryb
klasyczny
Możesz ustawić ekran główny tak, by wyglądał jak klasyczny
ekran główny urządzenia podręcznego Garmin. Jest to
przydatne, jeżeli znasz interfejs użytkownika poprzedniego
modelu tego produktu.
W schowku aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja > System
> Klasyczny.
Informacje o urządzeniu
Pomoc techniczna i aktualizacje
Garmin Express (garmin.com/express) umożliwia łatwy dostęp
do tych usług w urządzeniach Garmin.
• Rejestracja produktu
• Podręczniki użytkownika
• Aktualizacje oprogramowania
• Przesyłanie danych do Garmin Connect
• Mapy zwykłe i morskie, aktualizacje kursów
Konfigurowanie Garmin Express
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Źródła dodatkowych informacji
Więcej informacji na temat niniejszego produktu można znaleźć
na stronie internetowej Garmin.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/outdoor.
• Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę garmin.com/express.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Mocowanie zaczepu z karabińczykiem
1 Umieść zaczep z karabińczykiem À w szczelinach grzbietu
mocującego Á urządzenia.
Przywracanie wartości domyślnych określonych
ustawień stron
Można przywrócić wartości domyślne ustawień mapy, kompasu,
komputera podróży i wykresu wysokości.
1 Otwórz stronę, dla której chcesz przywrócić ustawienia.
2 Wybierz > Przywróć domyślne.
16
2 Przesuń zaczep z karabińczykiem w górę, aż zatrzaśnie się
we właściwym miejscu.
Informacje o urządzeniu
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Mocno przymocuj antenę komunikatów pogodowych, aby
zapobiec uszkodzeniom portu USB.
Czyszczenie urządzenia
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij
się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Zanurzenie w wodzie
NOTYFIKACJA
Urządzenie jest wodoszczelne zgodnie ze standardem IEC
60529 IPX7. Może być zanurzane w wodzie na głębokość 1 m
przez 30 minut. Przedłużone zanurzanie urządzenia może
spowodować jego uszkodzenie. Po zanurzeniu urządzenia
należy je wytrzeć i pozostawić do wyschnięcia, nim rozpocznie
się jego używanie lub ładowanie.
4 Umieść kartę pamięci Á w urządzeniu w taki sposób, aby
5
6
7
8
Podłączanie urządzenia do komputera
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych z portu USB.
2 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu USB
w urządzeniu.
3 Włóż większą wtyczkę kabla USB do portu USB komputera.
Urządzenie i karta pamięci (opcjonalna) pojawią się jako
dyski pamięci w oknie Mój komputer w komputerach z system
Windows lub jako zamontowane woluminy w komputerach
Mac.
Przesyłanie plików do urządzenia
1 Podłącz urządzenie do komputera.
Zarządzanie danymi
UWAGA: To urządzenie nie jest zgodne z systemami
operacyjnymi Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS
10.3 i wcześniejszymi.
®
Typy plików
Urządzenie ręczne obsługuje następujące typy plików:
• Pliki z programu BaseCamp lub HomePort™. Odwiedź stronę
www.garmin.com/trip_planning.
• Pliki tras GPX.
• Pliki skrzynek GPX (Pobieranie skrzynek przy użyciu
komputera, strona 6).
• Pliki zdjęć JPEG.
• Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI
Loader. Odwiedź stronę www.garmin.com/products
/poiloader.
• Pliki FIT przeznaczone do eksportu do Garmin Connect.
Wkładanie karty pamięci
Aby zwiększyć ilość dostępnego miejsca lub skorzystać
z fabrycznie załadowanych map, zainstaluj kartę pamięci
microSD.
1 Obróć spłaszczone kółko w lewo i pociągnij, aby zdjąć
pokrywkę.
2 Wyjmij baterie.
3 W komorze baterii przesuń uchwyt karty À w lewo i go unieś.
Informacje o urządzeniu
złote styki były skierowane w dół.
Zamknij uchwyt karty.
Przesuń uchwyt karty w prawo, aby go zablokować.
Wymień baterie.
Załóż pokrywkę baterii i obróć spłaszczone kółko w prawo.
2
3
4
5
6
7
W komputerach Windows urządzenie jest wyświetlane jako
dysk wymienny lub urządzenie przenośne, podczas gdy karta
pamięci może być wyświetlana jako drugi dysk wymienny.
W komputerach Mac urządzenie oraz karta pamięci są
wyświetlane jako zamontowane woluminy.
UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami sieciowymi
mogą nie wyświetlać poprawnie dysków urządzenia.
Zapoznaj się z dokumentacją dostępną w systemie
operacyjnym, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Otwórz urządzenie przenośne, napęd lub wolumin
urządzenia lub karty pamięci.
Przejdź do folderu.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci
urządzenia lub na karcie pamięci.
Usuwanie plików
NOTYFIKACJA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1 Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
2 W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
3 Wybierz plik.
4 Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
17
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
Rozwiązywanie problemów
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego
zresetowanie. Nie spowoduje to usunięcia żadnych danych ani
ustawień.
1 Wyjmij baterie.
2 Włóż baterie z powrotem.
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
Na ekranie urządzenia można wyświetlić identyfikator
urządzenia, wersję oprogramowania, informacje prawne
dotyczące urządzenia i umowę licencyjną.
Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja > O
systemie.
Dane techniczne
Typ baterii
Bateria NiMH lub 2 baterie AA (NiMH,
alkaliczne lub litowe)
Czas działania baterii
Do 16 godz.
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7*
Zakres temperatury
roboczej
Od -20º do 50ºC (od -4º do 122ºF)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej
2,4 GHz ANT+
2,4 GHz Wi‑Fi
Urządzenie z funkcją Bluetooth
Bezpieczny dystans dla
kompasu
17,5 cm (7 cali)
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Załącznik
tempe™
tempe to bezprzewodowy czujnik temperatury ANT+. Czujnik
można przymocować do paska lub pętli, dzięki czemu będzie
miał kontakt z powietrzem otoczenia. To pozwoli mu na
dostarczanie dokładnych danych o temperaturze. Aby
wyświetlać dane o temperaturze z urządzenia tempe, należy
sparować urządzenie tempe z posiadanym urządzeniem.
Pola danych
Niektóre pola danych wymagają do wyświetlenia danych trybu
nawigacji lub urządzenia ANT+.
% maks. śr. tętna: Średnia procentowa wartość maksymalnego
tętna dla bieżącej aktywności.
18
% tętna okrążenia: Średnia procentowa wartość
maksymalnego tętna dla bieżącego okrążenia.
Aktualny czas: Aktualna godzina z uwzględnieniem aktualnej
pozycji oraz ustawień dotyczących czasu (format, strefa
czasowa i czas letni).
Barometr: Skalibrowane bieżące ciśnienie.
Bieżące okrążenie: Czas stopera w ramach bieżącego
okrążenia.
Brak: Puste pole danych.
Całkowite okrążenie: Czas stopera w ramach wszystkich
ukończonych okrążeń.
Całkowity spadek: Całkowity dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.
Całkowity wznios: Całkowity dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
Ciśnienie otoczenia: Nieskalibrowane ciśnienie panujące
w danym środowisku.
Czas aktywności: Całkowity zapisany czas. Jeśli na przykład
uruchomisz stoper i biegniesz przez 10 minut, po czym
zatrzymasz stoper na 5 minut, a następnie ponownie go
uruchomisz i biegniesz przez 20 minut, to czas, który upłynął,
wyniesie 35 minut.
Czas do celu: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do celu
podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Czas do nast.: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do
następnego punktu na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Czas ost. okrążenia: Czas stopera w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Czas podróży: Bieżąca suma czasu spędzonego w ruchu i w
bezruchu od ostatniego zerowania danych.
Czas podróży - postój: Bieżąca suma czasu spędzonego
w bezruchu od ostatniego zerowania danych.
Czas podróży - ruch: Bieżąca suma czasu spędzonego
w ruchu od ostatniego zerowania danych.
Data: Bieżący dzień, miesiąc i rok.
Do kursu: Kierunek, w jakim należy się poruszać, aby wrócić na
trasę. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dokładność GPS: Margines błędu przy obliczaniu dokładnej
pozycji. Przykład: pozycja GPS jest określona z dokładnością
do +/- 3,65 m (12 stóp).
Doskonałość: Stosunek dystansu przebytego w poziomie do
zmiany dystansu w pionie.
Doskonałość do celu: Doskonałość wymagana do zejścia
z bieżącej pozycji na wysokość celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dyst. okrążenia: Dystans pokonany w ramach bieżącego
okrążenia.
Dyst. pion. - cel: Dystans wysokości pomiędzy bieżącą pozycją
i celem podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas
nawigacji.
Dyst. pion. -nast.: Dystans wysokości między bieżącą pozycją
i następnym punktem na trasie. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Dystans aktywności: Dystans pokonany w ramach bieżącego
śladu.
Dystans do celu: Dystans, jaki pozostał do celu podróży. Dane
są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dystans do nast.: Dystans, jaki pozostał do następnego punktu
na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dystans ost. okrążenia: Dystans pokonany w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Załącznik
ETA do celu: Szacowana godzina przybycia do celu podróży
(dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji celu podróży).
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
ETA - następny: Szacowana godzina przybycia do następnego
punktu na trasie (dostosowana do czasu lokalnego
w lokalizacji punktu). Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Głębokość: Głębokość wody. Urządzenie musi zostać
podłączone do urządzenia NMEA 0183 lub NMEA 2000
z możliwością pomiaru głębokości wody.
Kalorie: Łączna liczba spalonych kalorii.
Kierun. kompasu: Kierunek ruchu określony na podstawie
danych kompasu.
Kierunek GPS: Kierunek ruchu określony na podstawie danych
GPS.
Kurs: Kierunek od pozycji startowej do celu podróży. Kurs może
zostać wyświetlony jako zaplanowana lub ustawiona trasa.
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Kurs kompasowy: Kierunek przemieszczania się.
Licznik: Bieżąca suma dystansu pokonanego w ramach
wszystkich podróży. Wyzerowanie danych podróży nie
powoduje wyzerowania tego podsumowania.
Licznik podróży: Bieżąca suma dystansu pokonanego od
ostatniego zerowania danych.
Limit prędkości: Zgłoszony limit prędkości dla danej drogi.
Dane nie są dostępne na wszystkich mapach i obszarach.
Należy zawsze stosować się do limitów prędkości
określanych przez znaki drogowe.
Maksymalna prędkość: Największa osiągnięta prędkość od
ostatniego zerowania danych.
Maksymalna wysokość: Największa osiągnięta wysokość od
ostatniego zerowania danych.
Maksymalny spadek: Maksymalne tempo zmiany wartości
spadku w stopach lub metrach na minutę od ostatniego
zerowania danych.
Maksymalny wznios: Maksymalne tempo zmiany wartości
wzniosu w stopach lub metrach na minutę od ostatniego
zerowania danych.
Max temperatura z 24h: Maksymalna temperatura odnotowana
w ciągu ostatnich 24 godzin.
Min. temperatura z 24h: Minimalna temperatura odnotowana
w ciągu ostatnich 24 godzin.
Minimalna wysokość: Najmniejsza osiągnięta wysokość od
ostatniego zerowania danych.
Moc sygnału GPS: Moc odbieranego sygnału satelitarnego
GPS.
Nachylenie: Pomiar nachylenia (wysokości) powierzchni na
trasie biegu (dystansie). Na przykład jeśli dla każdych 3 m
(10 stóp) pokonanego wzniosu pokonujesz 60 m (200 stóp),
stopień nachylenia wynosi 5%.
Namiar: Kierunek od aktualnej pozycji do celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Okrążenia: Liczba ukończonych okrążeń w ramach bieżącej
aktywności.
Poziom baterii: Ilość energii, jaka pozostała w baterii.
Pozycja (dł./szer.): Długość i szerokość geograficzna
bieżącego położenia, wyświetlana bez względu na wybrane
ustawienie formatu pozycji.
Pozycja (wybrana): Bieżąca pozycja wyświetlona
z uwzględnieniem wybranego ustawienia formatu pozycji.
Pozycja celu: Pozycja celu podróży. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
®
Załącznik
®
Pręd. pionowa do celu: Tempo zmiany wartości wzniosu lub
spadku względem wyznaczonej wysokości. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Pręd. - średnia podróży: Średnia prędkość podczas ruchu
i postoju mierzona od ostatniego zerowania danych.
Pręd. - średnia ruchu: Średnia prędkość podczas ruchu
mierzona od ostatniego zerowania danych.
Prędkość: Bieżące tempo podróży.
Prędkość okrążenia: Średnia prędkość w ramach bieżącego
okrążenia.
Prędkość ost. okrążenia: Średnia prędkość w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Prędkość pionowa: Tempo zmiany wartości wzniosu lub
spadku w czasie.
Prędkość wypadkowa: Prędkość zbliżania się do celu podróży
wzdłuż wyznaczonej trasy. Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Punkt - cel: Ostatni punkt na trasie do celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Punkt - następny: Następny punkt na trasie. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Rytm: Liczba obrotów ramienia korby lub kroków na minutę.
Aby dane te były wyświetlane, urządzenie musi zostać
podłączone do akcesorium do pomiaru rytmu.
Rytm okrążenia: Średni rytm w ramach bieżącego okrążenia.
Rytm ost. okrążenia: Średni rytm w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Spadek okrąż.: Pionowy dystans spadku dla bieżącego
okrążenia.
Spadek ost. okr.: Pionowy dystans spadku pokonany w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Śr. czas okrążenia: Średni czas okrążenia w ramach bieżącej
aktywności.
Średnie tętno: Średnie tętno w ramach bieżącej aktywności.
Średni rytm: Średni rytm w ramach bieżącej aktywności.
Średni spadek: Średni, pionowy dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.
Średni wznios: Średni pionowy dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
Stoper: Bieżący czas stopera.
Stoper: Czas stopera w ramach bieżącej aktywności.
Strefa tętna: Bieżący zakres tętna (1–5). Domyślne strefy tętna
ustalane są w oparciu o profil użytkownika i maksymalne
tętno (po odjęciu wieku od 220).
Temperatura: Temperatura powietrza. Temperatura ciała
użytkownika wpływa na wskazania czujnika temperatury.
Temperatura - woda: Temperatura wody. Urządzenie musi
zostać podłączone do urządzenia NMEA 0183 z możliwością
pomiaru temperatury wody.
Tętno: Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min).
Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego czujnika
tętna.
Tętno - % maks.: Procentowa wartość maksymalnego tętna.
Tętno okrążenia: Średnie tętno w ramach bieżącego okrążenia.
Tętno ost. okrąż.: Średnie tętno w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Wschód słońca: Godzina wschodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Wskaźnik: Strzałka wskazuje następny punkt lub zwrot. Dane
są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
19
Wys. nad ziemią: Wysokość aktualnej pozycji względem
poziomu terenu (pod warunkiem, że mapy zawierają
odpowiednią ilość informacji o wysokości).
Wysokość: Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu
morza.
Wysokość GPS: Wysokość aktualnej pozycji określona na
podstawie danych GPS.
Wznios okrążenia: Pionowy dystans wzniosu dla bieżącego
okrążenia.
Wznios ost. okr.: Pionowy dystans wzniosu pokonany
w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.
Zachód słońca: Godzina zachodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Zejście z kursu: Dystans pokonany poza pierwotną ścieżką
podróży (na lewo lub prawo od niej). Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Zwrot: Różnica kątowa (w stopniach) między namiarem do celu
podróży a bieżącym kursem. L oznacza skręt w lewo. R
oznacza skręt w prawo. Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Zwrot na trasie: Kierunek następnego zwrotu na trasie. Dane
są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Obliczanie strefy tętna
Strefy % maksymalnego tętna
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
1
50 – 60%
Spokojne, lekkie
tempo, rytmiczny
oddech
Trening dla początkujących poprawiający
wydolność
oddechową, zmniejsza
obciążenie
2
60 – 70%
Wygodne tempo,
trochę głębszy
oddech, możliwe
prowadzenie rozmów
Podstawowy trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową, dobre
tempo do odrobienia
formy
3
70 – 80%
Średnie tempo,
trudniej prowadzić
rozmowę
Zwiększona
wydolność
oddechowa,
optymalny trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową
4
80 – 90%
Szybkie, trochę
męczące tempo,
szybki oddech
Zwiększona
wydolność i próg
beztlenowy, większa
prędkość
5
90 – 100%
Bardzo szybkie
tempo, nie do
utrzymania przez
dłuższy czas, ciężki
oddech
Wydolność
beztlenowa
i mięśniowa,
zwiększona moc
20
Załącznik
Indeks
A
adresy, wyszukiwanie 7
akcesoria 12, 16
aktywności 4, 5, 12
własne 4
aktywny sportowiec 15
alarmowe, punkty 11
alarmy
dźwięki 14
morskie 16
punkt alarmowy 11
zegar 11
almanach
godziny wschodu i zachodu słońca 11
polowanie i połowy 11
aparat 10
aplikacje 2, 3
Auto Lap 15
B
barometr 8
BaseCamp 10, 17
bateria 1, 18
instalacja 1
ładowanie 2
maksymalizowanie 1, 13
pamięć 1
bieganie 5
blokowanie, ekran 2
C
Celuj i idź 8
chirp 7, 15
City Navigator 7
Connect IQ 3
czas, strefy i formaty 15
człowiek za burtą (MOB) 8
czujniki ANT+, parowanie urządzenia 12
czujniki ANT+ 15
parowanie 12
czyszczenie ekranu dotykowego 17
czyszczenie urządzenia 17
D
dane
ekrany 14
przesyłanie 12, 17
zapisywanie 12
dane techniczne 18
dane użytkownika, usuwanie 17
Dokąd? 7
dostosowywanie urządzenia 13, 14
dźwięki 14
E
ekran 2
blokowanie 2
orientacja 13
ekran dotykowy 2, 13
ekran główny 2
dostosowywanie 16
F
fitness 5, 15
format pozycji 15
G
Garmin Connect 2, 3
zapisywanie danych 12
Garmin Express 3, 16
aktualizowanie oprogramowania 16
rejestrowanie urządzenia 16
GLONASS 14
godziny wschodu i zachodu słońca 11
GPS 11, 14
sygnał 11
Indeks
H
historia 12
przesyłanie do komputera 12
wyświetlanie 12
HomePort 17
I
identyfikator urządzenia 18
J
jazda rowerem 5
jednostki miary 15
K
kalendarz 11
kalibrowanie
kompas 8
wysokościomierz 8
kamera 10
karta microSD 1, 17. Patrz karta pamięci
karta pamięci 17
klawisz zasilania 2
kompas 8
nawigacja 8
ustawienia 14
komputer, łączenie 17
Ł
ładowanie 2
łączenie 3
M
mapy 7, 13
aktualizowanie 16
nawigacja 7
opcjonalne 7
pola danych 13
ustawienia 13
minutnik 11
odliczanie 11
MOB 8
morskie
ustawienia 16
ustawienia alarmów 16
N
nawigacja 7, 8
Celuj i idź 8
kompas 8
przerywanie 7
wskaźnik kursu 8
numer identyfikatora 18
O
oprogramowanie, aktualizowanie 16
P
parowanie, czujniki ANT+ 12
parowanie urządzenia 3
czujniki ANT+ 12
Pilot VIRB 11
planowanie podróży. Patrz trasy
pliki, przesyłanie 17
pobieranie, skrzynki 5, 6
pobieranie skrzynek 5
podświetlenie 1, 13
pogoda 11
pola danych 3, 13, 18
pomiar powierzchni 11
pory polowań i połowów 11
powiadomienia 12
pozycje
edytowanie 8
zapisywanie 8
profil użytkownika 15
profile, użytkownik 15
przesyłanie
pliki 10
Wyjmij złącze micro-USB z urządzenia. 6,
10, 17
przyciski 1, 13
przyciski na ekranie 2
przygody 10
przywracanie, ustawienia 16
pulpity 13
punkty 7–9
edytowanie 8, 9
odwzorowanie 9
usuwanie 9
zapisywanie 8
R
rejestracja produktu 7, 16
rejestrowanie urządzenia 5, 16
resetowanie urządzenia 16, 18
rozwiązywanie problemów 16, 18
S
Serwis Garmin Connect 3
skróty 14
dodawanie 14
skrzynki 5–7, 17
pobieranie 6
podróż do 6
ustawienia 15
smartfon 3
aplikacje 2, 3
stoper 11, 12
strefy, tętno 12
sygnały satelitarne 11
odbieranie 2
pozycje 11
Ś
ślady 5, 10
T
technologia Bluetooth 2, 3
tempe 18
temperatura 18
tętno, strefy 12, 20
TracBack 7
trasy 9, 10
edytowanie 9
tworzenie 9
ustawienia 14
usuwanie 9
wyświetlanie na mapie 9, 10
trening 2
U
udostępnianie danych 10
urządzenie
dbanie 17
rejestracja 16
resetowanie 18
USB
odłączanie 18
przesyłanie plików 17
tryb pamięci masowej 17
złącze 1
ustawienia 13–16
urządzenie 14
ustawienia czasu 15
ustawienia kierunku 14
ustawienia mapy 13
ustawienia systemowe 14
ustawienia wyświetlania 13
usuwanie
historia 12
wszystkie dane użytkownika 17
W
Wi-Fi 3
łączenie 3
widżety 3
wodoszczelność 17
Wyjmij złącze micro-USB z
urządzenia., przesyłanie 6, 10, 17
wysokościomierz 8, 15
wysokość 8
wykres 5, 8, 10
21
Z
zaczep z karabińczykiem 16
zapisywanie danych 17
zdjęcia 10
zdjęcie, wykonywanie 10
22
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising