Garmin | GT21-TH | Garmin GT21-TH Installationsinstruktioner

Garmin GT21-TH Installationsinstruktioner
7 Välj vid behov den enhet som hör till minneskortet och välj
Nästa > Slutför.
Uppdatera enhetsprogramvaran
Genomskrovsgivare
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Enheten måste monteras med minst en av de medföljande
rotationsskyddade bultarna. Om du inte gör det kan det få till
följd att enheten roterar när båten är i rörelse och att båten
skadas.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Ekolod är ett verktyg som ger dig ytterligare kunskap om
vattnet under båten. Det befriar dig inte från ansvaret att
observera vattnet runt båten när du navigerar.
VARNING
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
MEDDELANDE
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
Den här utrustningen ska installeras av en kvalificerad
marinmontör.
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt måste du installera Garmin givaren i enlighet med
följande instruktioner.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.
®
Registrera enheten
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
OBS! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
Enheten återgår till normalläget när programuppdateringen är
klar.
5 Ta bort minneskortet.
OBS! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Borrmaskin
3 mm borrspets (1/8 tum)
9 mm borrspets (3/8 tum)
13 mm borrspets (1/2 tum)
25 mm centrumborr (1 tum) (glasfiberskrov)
29 mm centrumborr (1 1/8 tum) (glasfiberskrov)
32 mm centrumborr (1 1/4 tum) (glasfiberskrov)
32 mm hålsåg (1 1/4 tum) (metallskrov)
Bandsåg eller bordsåg
Polygrip eller skiftnyckel
Maskeringstejp
Marint tätningsmedel
Epoxilim eller tätningsmedel för blottad kärna (skrov med
glasfiberkärna)
Om givaren
Givaren sänder och tar emot ljudvågor genom vattnet och
skickar ljudvågsinformation till din Garmin ekolodenhet.
Monteringsplatsavvägningar
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin produktsupport
•
•
•
•
Gå till www.garmin.com/support för lokal supportinformation.
I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
Du måste kopiera programuppdateringen till ett minneskort.
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
2 Gå in på www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Välj Hämta bredvid "Garmin marint nätverk med SD-kort".
4 Läs och godkänn villkoren.
5 Välj Hämta.
6 Om det behövs kan du välja Kör eller spara och öppna filen.
Juni 2015
• På båtar med utombordare eller drev À ska givaren
monteras framför och nära motorn eller motorerna.
• På båtar med inombordsmotor Á ska givaren monteras
framför och långt ifrån motorns propeller och axel.
• På båtar med stegat skrov  ska givaren monteras framför
det första steget.
• På långkölade båtar à ska givaren monteras i en lätt vinkel
som pekar mot fören, inte parallellt med centrumlinjen.
Tryckt i Taiwan
190-01774-79_0B
• På båtar med fenköl Ä ska givaren monteras från 25 cm till
75 cm (från 10 till 30 tum) framför kölen, och högst 10 cm
(4 tum) åt sidan från centrumlinjen.
• På båtar med deplacementskrov Å ska givaren monteras
cirka 1/3 av vattenlinjens längd för båten från fören och från
150 till 300 mm (från 6 till 12 tum) vid sidan av centrumlinjen.
• Givaren ska monteras parallellt med båtens längslinje.
• Givaren bör inte monteras bakom stråk, stag, beslag,
vattenintag eller utloppsportar eller annat som kan skapa
luftbubblor eller orsaka turbulens i vattnet.
Givaren måste sitta i rent vatten (utan turbulens) för bästa
prestanda.
• Givaren får inte monteras på en plats där den kan stöta i vid
sjösättning, flyttning eller förvaring.
• På båtar med ett drev får givaren inte monteras i vägen för
propellern.
Givaren kan orsaka kavitation som kan försämra båtens
prestanda och skada propellern.
• På båtar med dubbla drev ska givaren monteras mellan
dreven, om möjligt.
Skära till fairingblockets vinkel
Ett fairingblock gör att givaren hamnar parallellt med vattenlinjen
för ökad ekolodsnoggrannhet. Du måste mäta skrovvinkeln på
båtens skrov för att avgöra om ett fairingblock behövs för att
montera givaren. Om monteringsplatsens skrovvinkel överstiger
5° bör du använda ett fairingblock för att montera givaren.
Skrovvinkel
Skrovvinkeln är den vinkel som bildas mellan en vågrät linje och
ett båtskrov i en enskild punkt. Du kan mäta skrovvinkeln med
en vinkelsökare, gradskiva eller digital mätare. Du kan också
fråga båttillverkaren om skrovvinkeln för en viss punkt på båtens
skrov.
OBS! En båt kan ha flera olika skrovvinklar beroende på
skrovets form. Mät skrovvinkeln bara på den plats där du tänker
installera givaren.
Skära fairingblocket
VARNING
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
Båtskrov med glasfiberkärna –
Installationsinstruktioner
Genomskrovsgivare i ett skrov med kärna med
fairingblock
Om monteringsplatsens skrovvinkel överstiger 5° måste du
använda ett fairingblock för att montera enheten.
Borra hål för givarskaft och rotationsskyddade bultar i ett
skrov med glasfiberkärna
Innan du borrar hål för de rotationsskyddade bultarna måste du
borra hål för givarskaftet (Borra hål för givarskaft och
rotationsskyddade bultar i ett skrov med glasfiberkärna) och du
måste skära fairingblocket (Skära fairingblocket).
VARNING
Enheten måste monteras med minst en av de medföljande
rotationsskyddade bultarna. Om du inte gör det kan det få till
följd att enheten roterar när båten är i rörelse och att båten
skadas.
Kärnan måste skäras och tätas noga för att skydda mot
vattenläckage.
1 Välj en monteringsplats där ytan är fri från ojämnheter och
hinder.
2 Använd mallen och märk ut platsen för skafthålet och de
rotationsskyddade bultarna.
3 Borra ett rikthål på 3 mm (1/8 tum) genom mallen och skrovet
på platsen för skafthålet.
1 Använd träskruvar för att fästa fairingblocket på en träbit.
Träbiten blir din skärlinjal när du skär fairingblocket.
2 Mät skrovvinkeln på monteringsplatsen.
3 Luta bordsågbladet À så att det stämmer överens med
skrovvinkeln och fäst såganslaget.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
4 Placera fairingblocket på bordet så att skärlinjalen vilar mot
anslaget Á och vinkeln matchar vinkeln på
5
6
7
8
2
monteringsplatsen.
Justera såganslaget för att säkerställa att fairingblocket har
en minsta tjocklek på 13 mm (1/2 tum).
OBS! Den maximala skärvinkeln för fairingblocket är 25°.
Skär fairingblocket.
Använd en rasp eller ett elverktyg till att forma fairingblocket
efter skrovet så exakt som möjligt.
Använd den resterande delen av fairingblocket som
stödblock inuti skrovet.
4 Placera maskeringstejp över rikthålet och det omgivande
området på utsidan av skrovet för att undvika skador på
glasfibern.
5 Använd en borrspets på 25 mm (1 tum) på platsen för
skafthålet och borra från utsidan av skrovet genom det yttre
lagret À, det inre lagret Á och kärnan Â.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
6 Sandpappra och rengör det inre lagret, kärnan och det yttre
lagret runt hålet.
Täta
den blottade inre kärnan med epoxilim à och låt
7
epoxilimmet stelna ordentligt.
8 Håll borren med en borrspets på 9 mm (3/8 tum) lodrätt och
borra hålen för de rotationsskyddade bultarna genom skrovet
från utsidan av skrovet.
Hålen måste vara vinkelräta mot vattenytan.
Sandpappra
och rengör området runt hålen.
9
Applicera marint tätningsmedel på en genomskrovsgivare
Du måste applicera marint tätningsmedel på givaren för att få en
hållbar, vattentät packning mellan fairingblocket och skrovet.
Applicera inte tätningsmedel direkt på skaftet eller de
rotationsskyddade bultarna.
Applicera marint tätningsmedel À runt basen på skaftet och
de rotationsskyddade bultarna på givaren.
Installera givaren med fairingblock
Vi rekommenderar att två installatörer utför de följande
instruktionerna och att en står utanför båten och en inuti båten.
OBS! När du installerar givaren i ett skrov med glasfiberkärna
ska du inte dra åt muttrarna för mycket, då kan skrovet skadas.
1 Om rotationsskyddade bultar À är monterade på givaren tar
du bort dem.
2 Applicera marint tätningsmedel vid basen på de
rotationsskyddade bultarna och givarskaftet Á.
8 Från insidan av skrovet smörjer du in givarskaftet och de
rotationsskyddade bultarna med det medföljande
antikärvningsmedlet.
9 Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en
skiftnyckel för att fästa stödblocket mot givarskaftet med den
medföljande skrovmuttern på 35 mm Å, gummibrickan på
24 mm och nylonbrickan på 26 mm Æ.
Dra inte åt skrovmuttern för hårt.
10 Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en
skiftnyckel för att fästa stödblocket mot de rotationsskyddade
bultarna med de medföljande M8-muttrarna Ç och brickorna
på 8 mm È.
Dra inte åt M8-muttrarna för hårt.
11 Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt
tätningsmedel på utsidan av fairingblocket och det yttre
skrovet för att få jämnt vattenflöde över givaren.
Genomskrovsgivare i ett skrov med kärna utan
fairingblock
Om monteringsplatsens skrovvinkel inte överstiger 5° kan du
montera enheten utan ett fairingblock.
Borra hål för givarskaft och rotationsskyddade bultar med
hjälp av en mall
VARNING
Enheten måste monteras med minst en av de medföljande
rotationsskyddade bultarna. Om du inte gör det kan det få till
följd att enheten roterar när båten är i rörelse och att båten
skadas.
3 Sätt fast givarhöljet ordentligt i fördjupningen på
fairingblocket Â.
4 Applicera marint tätningsmedel på utsidan av fairingblocket
som måste ha kontakt med skrovet.
5 Applicera marint tätningsmedel på utsidan av stödblocket Ã
som måste ha kontakt med det inre skrovet.
6 Från utsidan av skrovet för du in givarkabeln Ä och
givarskaftet genom monteringshålet.
Från
insidan av skrovet skjuter du stödblocket över
7
givarskaftet och sätter fast det ordentligt mot det inre skrovet.
Fairingblocket och givaren måste vara parallella med kölen.
Om du inte använder ett fairingblock eller en isoleringsplatta ska
du följa dessa instruktioner för att montera givaren.
1 Beskär den medföljande givarmallen.
2 Välj en monteringsplats där ytan är fri från ojämnheter och
hinder.
3 Använd mallen och märk ut platsen för skafthålet och de
rotationsskyddade bultarna.
4 Håll centrumborren på 25 mm (1 tum) lodrätt och borra hålet
för givarskaftet från utsidan av skrovet.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
5 Håll borren med en borrspets på 9 mm (3/8 tum) lodrätt och
borra hålen för de rotationsskyddade bultarna från utsidan av
skrovet.
Hålen måste vara vinkelräta mot vattenytan.
6 Sandpappra och rengör det inre lagret, kärnan och det yttre
lagret runt hålen.
Applicera marint tätningsmedel på en genomskrovsgivare
Du måste applicera marint tätningsmedel på givaren för att få en
hållbar, vattentät packning mellan fairingblocket och skrovet.
Applicera inte tätningsmedel direkt på skaftet eller de
rotationsskyddade bultarna.
Applicera marint tätningsmedel À runt basen på skaftet och
de rotationsskyddade bultarna på givaren.
3
Installera givaren utan fairingblock
Vi rekommenderar att två installatörer utför de följande
instruktionerna och att en står utanför båten och en inuti båten.
OBS! När du installerar en givare i ett skrov utan glasfiberkärna
ska du inte dra åt muttrarna för mycket, då kan skrovet skadas.
1 Applicera marint tätningsmedel vid basen på de
rotationsskyddade bultarna och givarskaftet Á och på sidorna
av givarplattan  som måste ha kontakt med skrovet.
Borra hål för givarskaft och rotationsskyddade bultar i ett
skrov utan kärna eller ett glasfiberskrov
Innan du borrar hål för de rotationsskyddade bultarna måste du
borra hål för givarskaftet och du måste skära fairingblocket
(Skära fairingblocket).
VARNING
Enheten måste monteras med minst en av de medföljande
rotationsskyddade bultarna. Om du inte gör det kan det få till
följd att enheten roterar när båten är i rörelse och att båten
skadas.
2 Från utsidan av skrovet för du in givaren genom
3
4
5
6
monteringshålet och sätter fast den ordentligt mot skrovet.
Från insidan av skrovet smörjer du in givarskaftet och de
rotationsskyddade bultarna med det medföljande
antikärvningsmedlet.
Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en
skiftnyckel för att fästa den medföljande skrovmuttern på
35 mm Ã, nylonbrickan på 26 mm Ä och gummibrickan på
24 mm Å på givarskaftet.
Dra inte åt skrovmuttern för hårt.
Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en
skiftnyckel för att fästa de medföljande M8-muttrarna Æ och
nylonbrickorna på 8 mm på de rotationsskyddade bultarna.
Dra inte åt M8-muttrarna för hårt.
Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt
tätningsmedel på utsidan av det yttre skrovet för att få jämnt
vattenflöde över givaren.
Följ dessa instruktioner när du använder ett fairingblock för att
montera givaren på en båt som inte har ett skrov med
glasfiberkärna.
1 Välj en monteringsplats där ytan är fri från ojämnheter och
hinder.
2 Använd mallen och märk ut platsen för skafthålet och de
rotationsskyddade bultarna.
3 Borra ett rikthål på 3 mm (1/8 tum) genom mallen och skrovet
på platsen för skafthålet, från utsidan av skrovet.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
4 Om båten har ett glasfiberskrov placerar du maskeringstejp
över rikthålet och det omgivande området på utsidan av
skrovet för att undvika skador på glasfibern.
5 Om du tejpat över rikthålet använder du en brytbladskniv för
att skära ut hålet i tejpen.
6 Håll centrumborren på 25 mm (1 tum) lodrätt och borra hålet
från utsidan av skrovet på platsen för skafthålet.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
7 Sandpappra och rengör området runt hålet.
8 Håll borren med en borrspets på 9 mm (3/8 tum) lodrätt och
borra hålen för de rotationsskyddade bultarna genom
skrovet.
Hålen måste vara vinkelräta mot vattenytan.
9 Sandpappra och rengör området runt hålen.
Applicera marint tätningsmedel på en genomskrovsgivare
Du måste applicera marint tätningsmedel på givaren för att få en
hållbar, vattentät packning mellan fairingblocket och skrovet.
Applicera inte tätningsmedel direkt på skaftet eller de
rotationsskyddade bultarna.
Applicera marint tätningsmedel À runt basen på skaftet och
de rotationsskyddade bultarna på givaren.
Båtskrov utan kärna/glasfiberskrov –
Installationsinstruktioner
Genomskrovsgivare i ett skrov utan kärna/
glasfiberskrov med fairingblock
Om monteringsplatsens skrovvinkel överstiger 5° bör du
använda ett fairingblock för att montera enheten.
4
Installera givaren med fairingblock
Vi rekommenderar att två installatörer utför de följande
instruktionerna och att en står utanför båten och en inuti båten.
OBS! När du installerar givaren i ett skrov med glasfiberkärna
ska du inte dra åt muttrarna för mycket, då kan skrovet skadas.
1 Om rotationsskyddade bultar À är monterade på givaren tar
du bort dem.
2 Applicera marint tätningsmedel vid basen på de
rotationsskyddade bultarna och givarskaftet Á.
Borra hål för givarskaft och rotationsskyddade bultar med
hjälp av en mall
VARNING
Enheten måste monteras med minst en av de medföljande
rotationsskyddade bultarna. Om du inte gör det kan det få till
följd att enheten roterar när båten är i rörelse och att båten
skadas.
3 Sätt fast givarhöljet ordentligt i fördjupningen på
fairingblocket Â.
4 Applicera marint tätningsmedel på utsidan av fairingblocket
som måste ha kontakt med skrovet.
5 Applicera marint tätningsmedel på utsidan av stödblocket Ã
som måste ha kontakt med det inre skrovet.
Från
utsidan av skrovet för du in givarkabeln Ä och
6
givarskaftet genom monteringshålet.
7 Från insidan av skrovet skjuter du stödblocket över
givarskaftet och sätter fast det ordentligt mot det inre skrovet.
Fairingblocket och givaren måste vara parallella med kölen.
8 Från insidan av skrovet smörjer du in givarskaftet och de
rotationsskyddade bultarna med det medföljande
antikärvningsmedlet.
9 Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en
skiftnyckel för att fästa stödblocket mot givarskaftet med den
medföljande skrovmuttern på 35 mm Å, gummibrickan på
24 mm och nylonbrickan på 26 mm Æ.
Dra inte åt skrovmuttern för hårt.
Från
insidan av skrovet använder du en polygrip eller en
10
skiftnyckel för att fästa stödblocket mot de rotationsskyddade
bultarna med de medföljande M8-muttrarna Ç och brickorna
på 8 mm È.
Dra inte åt M8-muttrarna för hårt.
11 Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt
tätningsmedel på utsidan av fairingblocket och det yttre
skrovet för att få jämnt vattenflöde över givaren.
Om du inte använder ett fairingblock eller en isoleringsplatta ska
du följa dessa instruktioner för att montera givaren.
1 Beskär den medföljande givarmallen.
2 Välj en monteringsplats där ytan är fri från ojämnheter och
hinder.
3 Använd mallen och märk ut platsen för skafthålet och de
rotationsskyddade bultarna.
4 Håll centrumborren på 25 mm (1 tum) lodrätt och borra hålet
för givarskaftet från utsidan av skrovet.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
5 Håll borren med en borrspets på 9 mm (3/8 tum) lodrätt och
borra hålen för de rotationsskyddade bultarna från utsidan av
skrovet.
Hålen måste vara vinkelräta mot vattenytan.
6 Sandpappra och rengör det inre lagret, kärnan och det yttre
lagret runt hålen.
Applicera marint tätningsmedel på en genomskrovsgivare
Du måste applicera marint tätningsmedel på givaren för att få en
hållbar, vattentät packning mellan fairingblocket och skrovet.
Applicera inte tätningsmedel direkt på skaftet eller de
rotationsskyddade bultarna.
Applicera marint tätningsmedel À runt basen på skaftet och
de rotationsskyddade bultarna på givaren.
Installera givaren utan fairingblock
Vi rekommenderar att två installatörer utför de följande
instruktionerna och att en står utanför båten och en inuti båten.
OBS! När du installerar en givare i ett skrov utan glasfiberkärna
ska du inte dra åt muttrarna för mycket, då kan skrovet skadas.
1 Applicera marint tätningsmedel vid basen på de
rotationsskyddade bultarna och givarskaftet Á och på sidorna
av givarplattan  som måste ha kontakt med skrovet.
Genomskrovsgivare i ett skrov utan kärna/
glasfiberskrov utan fairingblock
Om monteringsplatsens skrovvinkel inte överstiger 5° kan du
montera enheten utan ett fairingblock.
5
2 Använd mallen och märk ut platsen för skafthålet och de
3
4
5
6
rotationsskyddade bultarna.
Borra ett rikthål på 3 mm (1/8 tum) genom skrovet på platsen
för skafthålet, från utsidan av skrovet.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
Använd en hålsåg på 32 mm (1 1/4 tum) och skär ut hålet för
skaftet från utsidan av skrovet.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
Håll borren med en borrspets på 13 mm (1/2 tum) lodrätt och
borra hålen för de rotationsskyddade bultarna genom skrovet
från utsidan av skrovet.
Sandpappra och rengör området runt hålen.
Applicera marint tätningsmedel på en genomskrovsgivare
Du måste applicera marint tätningsmedel på givaren för att få en
hållbar, vattentät packning mellan fairingblocket och skrovet.
Applicera inte tätningsmedel direkt på skaftet eller de
rotationsskyddade bultarna.
Applicera marint tätningsmedel À runt basen på skaftet och
de rotationsskyddade bultarna på givaren.
2 Från utsidan av skrovet för du in givaren genom
3
4
5
6
monteringshålet och sätter fast den ordentligt mot skrovet.
Från insidan av skrovet smörjer du in givarskaftet och de
rotationsskyddade bultarna med det medföljande
antikärvningsmedlet.
Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en
skiftnyckel för att fästa den medföljande skrovmuttern på
35 mm Ã, nylonbrickan på 26 mm Ä och gummibrickan på
24 mm Å på givarskaftet.
Dra inte åt skrovmuttern för hårt.
Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en
skiftnyckel för att fästa de medföljande M8-muttrarna Æ och
nylonbrickorna på 8 mm på de rotationsskyddade bultarna.
Dra inte åt M8-muttrarna för hårt.
Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt
tätningsmedel på utsidan av det yttre skrovet för att få jämnt
vattenflöde över givaren.
Installera givaren med fairingblock
Vi rekommenderar att två installatörer utför de följande
instruktionerna och att en står utanför båten och en inuti båten.
1 Fäst bussningarna À vid de rotationsskyddade bultarna Á
och givarskaftet Â.
Metallskrov – Installationsinstruktioner
Genomskrovsgivare i ett metallskrov med
fairingblock
Om monteringsplatsens skrovvinkel överstiger 5° bör du
använda ett fairingblock för att montera enheten.
2 Applicera marint tätningsmedel på bussningarna och basen
Borra hål för givarskaft och rotationsskyddade bultar i ett
metallskrov
Följ dessa instruktioner när du använder ett fairingblock för att
montera givaren på en båt med metallskrov.
1 Välj en monteringsplats där ytan är fri från ojämnheter och
hinder.
6
på de rotationsskyddade bultarna och givarskaftet.
3 Sätt fast givarhöljet ordentligt i fördjupningen på
fairingblocket Ã.
4 Applicera marint tätningsmedel på sidan av fairingblocket
som måste ha kontakt med skrovet.
5 Applicera marint tätningsmedel på sidan av stödblocket Ä
som måste ha kontakt med skrovet.
6 Från utsidan av skrovet för du in givarkabeln Å och
givarhöljet genom monteringshålet.
7 Från insidan av skrovet skjuter du stödblocket över givaren
och sätter fast det ordentligt mot skrovet.
8 Smörj in givarskaftet och de rotationsskyddade bultarna med
det medföljande antikärvningsmedlet.
9 Från insidan av skrovet använder du polygripen för att fästa
stödblocket mot givarskaftet med den medföljande
skrovmuttern på 35 mm Æ, nylonbrickan på 26 mm och
gummibrickan på 24 mm Ç.
10 Från insidan av skrovet använder du en polygrip för att fästa
stödblocket mot de rotationsskyddade bultarna med de
medföljande M8-muttrarna È och brickorna på 8 mm É.
11 Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt
tätningsmedel på utsidan av fairingblocket och det yttre
skrovet för att få jämnt vattenflöde över givaren.
8 Ta bort mallen från monteringsplatsen.
9 Sandpappra och rengör området runt hålen.
Installera givaren i ett metallskrov utan fairingblock
Vi rekommenderar att två installatörer utför de följande
instruktionerna och att en står utanför båten och en inuti båten.
OBS! När du installerar en givare i ett aluminium- eller stålskrov
måste du använda den medföljande isoleringsplattan.
1 Fäst bussningarna À vid de rotationsskyddade bultarna Á.
2 Sätt fast isoleringsplattan  ordentligt mot givaren.
Genomskrovsgivare i ett metallskrov utan
fairingblock
Om monteringsplatsens skrovvinkel inte överstiger 5° kan du
montera enheten utan ett fairingblock.
3 Applicera marint tätningsmedel vid basen på givarskaftet Ã
Borra hål för givarskaft och rotationsskyddade bultar med
hjälp av en mall
VARNING
Enheten måste monteras med minst en av de medföljande
rotationsskyddade bultarna. Om du inte gör det kan det få till
följd att enheten roterar när båten är i rörelse och att båten
skadas.
Om du inte använder ett fairingblock ska du följa dessa
instruktioner för att montera givaren.
1 Beskär den medföljande givarmallen.
2 Kontrollera om monteringsplatsens yta är ojämn eller om det
finns närliggande hinder.
3 Välj ett alternativ:
• Om monteringsytan inte har några ojämnheter eller hinder
ser du till att mallen passar på monteringsplatsen på
utsidan av skrovet och tejpar fast mallen på
monteringsplatsen.
• Om monteringsytan är ojämn eller det finns närliggande
hinder, eller om mallen inte passar på monteringsplatsen,
väljer du en ny monteringsplats och upprepar steg 2 och
3.
4 Använd mallen och märk ut platsen för skafthålet och de
rotationsskyddade bultarna.
5 Borra ett rikthål på 3 mm (1/8 tum) genom skrovet på platsen
för skafthålet, från utsidan av skrovet.
6 Använd en hålsåg på 32 mm (1 1/4 tum) och skär ut hålet för
skaftet från utsidan av skrovet.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
7 Håll borren med en borrspets på 12 mm (1/2 tum) lodrätt och
borra hålen för de rotationsskyddade bultarna från utsidan av
skrovet.
Hålen måste vara vinkelräta mot vattenytan.
4
5
6
7
8
och de rotationsskyddade bultarna samt på sidan av
isoleringsplattan som måste ha kontakt med skrovet.
OBS! Applicera tillräckligt med marint tätningsmedel på alla
ytor för att säkerställa att plattan och skrovet fäster ihop
ordentligt och att du får en hållbar yttre tätning.
Från utsidan av skrovet för du in givaren genom
monteringshålet och sätter fast den ordentligt mot skrovet.
Från insidan av skrovet smörjer du in givarskaftet och de
rotationsskyddade bultarna med det medföljande
antikärvningsmedlet.
Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en
skiftnyckel för att fästa den medföljande skrovmuttern på
35 mm Ä, nylonbrickan på 26 mm Å och gummibrickan på
24 mm Æ på givarskaftet.
Från insidan av skrovet använder du en polygrip för att fästa
de medföljande M8-muttrarna Ç och nylonbrickorna på 8 mm
È på de rotationsskyddade bultarna.
Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt
tätningsmedel på utsidan av det yttre skrovet för att få jämnt
vattenflöde över givaren.
Ansluta ett givarpar
Innan du ansluter ett givarparpar måste du följa alla övriga
installationsinstruktioner.
Du kan ansluta ett givarpar till ekolodet.
1 Anslut kabeln från varje enskild givare till
delningskabeländarna på den medföljande Y-kabeln.
2 Anslut den andra änden av Y-kabeln till ekolodet.
Installationsschema
Du kan använda det här schemat till att identifiera
anslutningspunkterna från givare till nätverk, ström och ekolod
med Y-kabeln.
7
Objekt
Beskrivning
Plotter
À
Á
Â
Ã
Ekolod
Strömkälla
Y-kabel
Underhåll
Testa installationen
MEDDELANDE
Du bör kontrollera att båten inte har några läckor innan du
lämnar den i vattnet en längre tid.
Eftersom det krävs vatten för att överföra ekolodssignalen måste
givaren vara i vattnet för att fungera på rätt sätt. Du kan inte
erhålla en djup- eller avståndsavläsning när den inte befinner sig
i vatten. När du sjösätter båten för första gången bör du leta
efter läckage kring de skruvhål som gjorts under vattenlinjen.
Bottenfärg
För att förhindra korrosion på metallskrov och för att minska
tillväxten av organismer som kan påverka fartygets prestanda
och hållbarhet bör du lägga en vattenbaserad bottenfärg på
båtens skrov var sjätte månad.
OBS! Använd aldrig ketonbaserad bottenfärg på båten,
eftersom ketoner angriper många plasttyper och kan skada eller
förstöra givaren.
Rengöra givaren
Vattenavlagringar ansamlas snabbt och kan minska enhetens
prestanda.
1 Ta bort avlagringarna med en mjuk trasa och ett milt
rengöringsmedel.
2 Om föroreningarna är svåra kan du använda en skursvamp
eller spackelkniv för att ta bort ansamlingarna.
3 Torka enheten torr.
Garmin och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte
användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising