Garmin | GT21-TH | Installation guide | Garmin GT21-TH Instrukcja instalacji

Garmin GT21-TH Instrukcja instalacji
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci
Przetwornik kadłubowy
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Urządzenie musi być zainstalowane za pomocą co najmniej
jednej z dołączonych do zestawu śrub antyrotacyjnych.
Niespełnienie tego wymogu mogłoby skutkować obracaniem się
urządzenia podczas ruchu łodzi i spowodować uszkodzenie
łodzi.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Sonar jest narzędziem
wspomagającym rozeznanie się w obszarze znajdującym się
pod łodzią. Nie zwalnia ono użytkownika z obowiązku
obserwacji otaczających go wód podczas nawigacji.
PRZESTROGA
Niezainstalowanie tego sprzętu i brak jego konserwacji zgodnie
z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do uszkodzeń
i obrażeń.
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
UWAGA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Ten sprzęt powinien zostać zainstalowany przez
wykwalifikowanego instalatora urządzeń morskich.
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
przetwornik Garmin należy zainstalować w sposób opisany
w niniejszej instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin.
®
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Kontakt z Garmin działem pomocy technicznej
• Odwiedź stronę www.garmin.com/support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej dostępnej
w poszczególnych krajach.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
Czerwiec 2015
Skopiuj aktualizację oprogramowania na kartę pamięci.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Wybierz opcję Pobierz obok pozycji „GarminSieć Marine
Network z kartą SD”.
4 Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
5 Wybierz Pobierz.
6 Jeśli to konieczne, wybierz polecenie Bieg lub zapisz
i otwórz plik.
7 Jeśli to konieczne, wybierz dysk powiązany z kartą pamięci,
a następnie wybierz kolejno Dalej > Zakończ.
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
Po zakończeniu procesu aktualizacji oprogramowania
urządzenie powróci do normalnej pracy.
5 Wyjmij kartę pamięci.
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Niezbędne narzędzia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wiertarka
Wiertło 3 mm (1/8 cala)
Wiertło 9 mm (3/8 cala)
Wiertło 13 mm (1/2 cala)
Wiertło piórkowe 25 mm (1 cal) (kadłub z włókna szklanego)
Wiertło piórkowe 29 mm (1 1/8 cala) (kadłub z włókna
szklanego)
Wiertło piórkowe 32 mm (1 1/4 cala) (kadłub z włókna
szklanego)
Piła walcowa 32 mm (1 1/4 cala) (kadłub metalowy)
Piła taśmowa lub stołowa
Szczypce nastawne lub klucz nastawny
Taśma maskująca
Środek uszczelniający do zastosowań morskich
Żywica epoksydowa lub środek uszczelniający do odkrytego
rdzenia (kadłub z porowatego poszycia z włókna szklanego)
Informacje na temat przetwornika
Przetwornik przesyła i odbiera fale dźwiękowe w wodzie
i przekazuje informacje o nich do sonaru firmy Garmin.
Wydrukowano na Tajwanie
190-01774-80_0B
Uwagi dotyczące miejsca montażu
UWAGA: Na łodzi może występować kilka kątów nachylenia
podoblenia w zależności od kształtu kadłuba. Zmierz kąt
nachylenia podoblenia kadłuba tylko w planowanym miejscu
instalacji przetwornika.
Przycinanie bloku korekcyjnego
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
1 Za pomocą wkrętów do drewna przymocuj blok korekcyjny do
• Na jednostkach z napędem zaburtowym À przetwornik
powinien być zamontowany przed silnikiem lub silnikami oraz
w ich pobliżu.
• Na jednostkach z silnikiem wbudowanym Á, przetwornik
powinien być zamontowany przed śrubą i wałem oraz daleko
od nich.
• Na jednostkach z kadłubem stopniowym  przetwornik
powinien być zamontowany przed pierwszym stopniem.
• Na jednostkach z płetwą na całej długości kilu à przetwornik
powinien być zamontowany pod niewielkim kątem
zwróconym w kierunku dziobu, nie równolegle do linii
środkowej.
• Na jednostkach z finkilem Ä przetwornik powinien być
zamontowany od 25 cm (10 cali) do 75 cm (30 cali) przed
mieczem i maksymalnie 10 cm (4 cale) od linii środkowej.
• Na jednostkach z kadłubem wypornościowym Å przetwornik
powinien być zamontowany mniej więcej w 1/3 długości linii
wodnej jednostki od dziobu w kierunku rufy i w odległości od
150 do 300 mm (6–12 cali) od linii środkowej.
• Przetwornik powinien być zamontowany równolegle do osi
dziób–rufa jednostki.
• Nie montuj przetwornika za pasem blach poszycia,
rozporami, mocowaniami, wlotami lub wylotami wody lub
innymi elementami, które mogą powodować tworzenie się
pęcherzy powietrza lub zawirowania wody.
W celu uzyskania optymalnej wydajności przetwornik musi
znajdować się w wodzie o przepływie laminarnym (nie
turbulentnym).
• Nie montuj przetwornika w miejscu narażonym na wstrząsy
podczas uruchamiania, holowania lub przechowywania.
• W przypadku łodzi z jednym silnikiem nie montuj
przetwornika w jednej osi ze śrubą.
Przetwornik może powodować kawitację prowadzącą do
obniżenia osiągów łodzi i uszkodzenia śruby.
• Na łodzi z dwoma silnikami zamontuj przetwornik pomiędzy
nimi, jeśli to możliwe.
kawałka drewna.
Ten kawałek drewna będzie prowadnicą podczas cięcia
bloku korekcyjnego.
2 Zmierz kąt nachylenia podoblenia kadłuba w miejscu
montażu.
3 Pochyl ostrze piły stołowej À, aby uzyskać wymagany kąt
nachylenia, i dokręć ogranicznik stołu.
4 Umieść blok korekcyjny na stole w taki sposób, aby
prowadnica przylegała do ogranicznika Á, a kąt był taki sam,
jak kąt w miejscu montażu.
5 Ustaw ogranicznik w taki sposób, aby blok korekcyjny miał
grubość co najmniej 13 mm (1/2 cala).
UWAGA: Maksymalny kąt skrawania względem bloku
korekcyjnego wynosi 25°.
6 Przytnij blok korekcyjny.
7 Przy użyciu tarnika lub odpowiedniego elektronarzędzia
nadaj bloku korekcyjnemu kształt jak najbardziej zbliżony do
kształtu kadłuba.
8 Pozostałą część bloku korekcyjnego wykorzystaj jako
podkład wewnątrz kadłuba.
Instrukcja instalacji na kadłubie łodzi
z porowatego poszycia z włókna szklanego
Instalacja przetwornika kadłubowego na kadłubie
z porowatego poszycia przy użyciu bloku
korekcyjnego
Jeśli kąt nachylenia podoblenia w miejscu montażu przekracza
5°, do zamontowania urządzenia należy użyć bloku
korekcyjnego.
Przycinanie bloku korekcyjnego pod kątem
Blok korekcyjny pomaga umieścić urządzenie równolegle do linii
wodnej, aby zwiększyć dokładność sonaru. Trzeba zmierzyć kąt
nachylenia podoblenia kadłuba, aby stwierdzić, czy do
zamontowania przetwornika konieczne jest użycie bloku
korekcyjnego. Jeśli kąt nachylenia podoblenia w miejscu
montażu przekracza 5°, do zamontowania przetwornika należy
użyć bloku korekcyjnego.
Kąt nachylenia podoblenia
Kąt nachylenia podoblenia to kąt pomiędzy poziomą linia
i kadłubem łodzi w danym punkcie. Kąt nachylenia podoblenia
można zmierzyć za pomocą kątownika, kątomierza lub
poziomnicy elektronicznej. Można też zapytać producenta łodzi
o kąt nachylenia podoblenia w danym miejscu na kadłubie.
2
Wiercenie otworów na nóżkę przetwornika i śruby
antyrotacyjne w kadłubie z porowatego poszycia z włókna
szklanego
Przed wywierceniem otworów na śruby antyrotacyjne trzeba
wywiercić otwór na nóżkę przetwornika (Wiercenie otworów na
nóżkę przetwornika i śruby antyrotacyjne w kadłubie
z porowatego poszycia z włókna szklanego) i przyciąć blok
korekcyjny (Przycinanie bloku korekcyjnego).
OSTRZEŻENIE
Urządzenie musi być zainstalowane za pomocą co najmniej
jednej z dołączonych do zestawu śrub antyrotacyjnych.
Niespełnienie tego wymogu mogłoby skutkować obracaniem się
urządzenia podczas ruchu łodzi i spowodować uszkodzenie
łodzi.
UWAGA: W przypadku instalowania przetwornika na kadłubie
z porowatego poszycia z włókna szklanego nie należy zbyt
mocno dokręcać nakrętek, aby nie uszkodzić kadłuba.
1 Jeśli śruby antyrotacyjne À są nakręcone na przetwornik,
zdejmij je.
2 Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich wokół
podstawy śrub antyrotacyjnych i nóżki przetwornika Á.
Rdzeń musi zostać dokładnie przecięty i uszczelniony, aby
zabezpieczyć go przed przeciekaniem.
1 Wybierz miejsce montażu bez nierówności i przeszkód.
2 Korzystając z szablonu, zaznacz położenie otworów na
nóżkę i śruby antyrotacyjne.
3 Wywierć w szablonie i kadłubie otwór prowadzący o średnicy
3 mm (1/8 cala) w miejscu otworu na nóżkę.
4
5
6
7
8
9
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
Przyklej taśmę maskującą na otwór prowadzący i obszar
wokół niego na zewnętrznej stronie kadłuba, aby nie
uszkodzić włókna szklanego.
Od zewnątrz kadłuba, w miejscu otworu na nóżkę, wywierć
za pomocą wiertła o średnicy 25 mm (1 cal) otwór w poszyciu
zewnętrznym À, poszyciu wewnętrznym Á i rdzeniu Â.
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
Wyszlifuj i oczyść poszycie wewnętrzne, rdzeń i poszycie
zewnętrzne wokół otworu.
Uszczelnij rdzeń wewnętrzny żywicą epoksydową Ã
i poczekaj, aż żywica dobrze się utwardzi.
Trzymając pionowo wiertło o średnicy 9 mm (3/8 cala), od
zewnątrz wywierć przez kadłub otwory na śruby
antyrotacyjne.
Otwory muszą się znajdować prostopadle do lustra wody.
Wyszlifuj i oczyść obszar wokół otworów.
Nakładanie środka uszczelniającego do zastosowań
morskich na przetwornik kadłubowy
Na przetwornik trzeba nałożyć środek uszczelniający do
zastosowań morskich, aby utworzyć szczelne, wodoodporne
łączenie pomiędzy blokiem korekcyjnym i kadłubem. Nie należy
nakładać środka uszczelniającego bezpośrednio na wspornik
ani śruby antyrotacyjne.
Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich À
wokół podstawy nóżki i śrub antyrotacyjnych na przetworniku.
Instalowanie przetwornika z blokiem korekcyjnym
Zalecamy, aby te instrukcje wykonało dwóch monterów — jeden
z nich powinien znajdować się wewnątrz, a drugi na zewnątrz
łodzi.
3 Umieść obudowę przetwornika dokładnie w zagłębieniu bloku
korekcyjnego Â.
4 Nałóż środek uszczelniający na przód bloku korekcyjnego,
który musi przylegać do kadłuba.
5 Nałóż środek uszczelniający na przód bloku podpierającego
Ã, który musi przylegać do wewnętrznej strony kadłuba.
6 Od zewnętrznej części kadłuba przełóż przewód
przetwornika Ä i nóżkę przetwornika przez otwór montażowy.
7 Z wewnątrz kadłuba nasuń blok podpierający na nóżkę
przetwornika i dociśnij go dokładnie do wewnętrznej strony
kadłuba.
Blok korekcyjny i przetwornik muszą się znajdować
równolegle do kilu.
Z
8 wewnątrz kadłuba posmaruj wystającą nóżkę przetwornika
i śruby antyrotacyjne dołączonym do zestawu smarem
przeciwzatarciowym.
9 Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych lub
klucza nastawnego dokręć blok podpierający do nóżki
przetwornika, korzystając ze znajdującej się w zestawie
nakrętki o średnicy 35 mm Å, gumowej podkładki o średnicy
24 mm i nylonowej podkładki o średnicy 26 mm Æ.
Nakrętki nie należy dokręcać zbyt mocno.
10 Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych lub
klucza nastawnego dokręć blok podpierający do ślub
antyrotacyjnych, korzystając ze znajdujących się w zestawie
nakrętek M8 Ç i podkładek o średnicy 8 mm È.
Nakrętek M8 nie należy dokręcać zbyt mocno.
11 Zanim środek uszczelniający stwardnieje, wytrzyj jego
nadmiar z zewnętrznej części bloku korekcyjnego i kadłuba,
aby zapewnić płynny przepływ wody wokół przetwornika.
3
Instalacja przetwornika kadłubowego na kadłubie
z porowatego poszycia bez użycia bloku
korekcyjnego
Jeśli kąt nachylenia podoblenia w miejscu montażu nie
przekracza 5°, można zamontować urządzenie bez bloku
korekcyjnego.
Wiercenie otworów na nóżkę przetwornika i śruby
antyrotacyjne według szablonu
OSTRZEŻENIE
Urządzenie musi być zainstalowane za pomocą co najmniej
jednej z dołączonych do zestawu śrub antyrotacyjnych.
Niespełnienie tego wymogu mogłoby skutkować obracaniem się
urządzenia podczas ruchu łodzi i spowodować uszkodzenie
łodzi.
Postępuj według poniższych instrukcji, jeśli do montażu
przetwornika nie używasz bloku korekcyjnego ani płyty
izolacyjnej.
1 Przytnij szablon przetwornika znajdujący się w zestawie.
2 Wybierz miejsce montażu bez nierówności i przeszkód.
3 Korzystając z szablonu, zaznacz położenie otworów na
nóżkę i śruby antyrotacyjne.
4 Trzymając pionowo wiertło piórkowe o średnicy 25 mm
(1 cal), wywierć od zewnątrz kadłuba otwór na nóżkę
przetwornika.
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
5 Trzymając pionowo wiertło o średnicy 9 mm (3/8 cala),
wywierć otwory na śruby antyrotacyjne od zewnątrz kadłuba.
Otwory muszą się znajdować prostopadle do lustra wody.
6 Wyszlifuj i oczyść poszycie wewnętrzne, rdzeń i poszycie
zewnętrzne wokół otworów.
Nakładanie środka uszczelniającego do zastosowań
morskich na przetwornik kadłubowy
Na przetwornik trzeba nałożyć środek uszczelniający do
zastosowań morskich, aby utworzyć szczelne, wodoodporne
łączenie pomiędzy blokiem korekcyjnym i kadłubem. Nie należy
nakładać środka uszczelniającego bezpośrednio na wspornik
ani śruby antyrotacyjne.
Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich À
wokół podstawy nóżki i śrub antyrotacyjnych na przetworniku.
2 Z zewnątrz kadłuba wsuń przetwornik przez otwór
3
4
5
6
montażowy i dociśnij go dokładnie do kadłuba.
Z wewnątrz kadłuba posmaruj wystającą nóżkę przetwornika
i śruby antyrotacyjne dołączonym do zestawu smarem
przeciwzatarciowym.
Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych lub
klucza nastawnego dokręć do nóżki przetwornika znajdującą
się w zestawie nakrętkę o średnicy 35 mmÃ, nylonową
podkładkę o średnicy 26 mm Ä i gumową podkładkę
o średnicy 24 mm Å.
Nakrętki nie należy dokręcać zbyt mocno.
Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych lub
klucza nastawnego dokręć do śrub antyrotacyjnych
znajdujące się w zestawie nakrętki M8 Æ i nylonowe
podkładki o średnicy 8 mm.
Nakrętek M8 nie należy dokręcać zbyt mocno.
Zanim środek uszczelniający stwardnieje, wytrzyj jego
nadmiar z zewnętrznej części kadłuba, aby zapewnić płynny
przepływ wody wokół przetwornika.
Instrukcja instalacji na kadłubie łodzi bez
porowatego poszycia lub kadłubie z włókna
szklanego
Instalacja przetwornika kadłubowego na kadłubie bez
porowatego poszycia lub kadłubie z włókna
szklanego przy użyciu bloku korekcyjnego
Jeśli kąt nachylenia podoblenia w miejscu montażu przekracza
5°, do zamontowania urządzenia należy użyć bloku
korekcyjnego.
Instalowanie przetwornika bez bloku korekcyjnego
Zalecamy, aby te instrukcje wykonało dwóch monterów — jeden
z nich powinien znajdować się wewnątrz, a drugi na zewnątrz
łodzi.
UWAGA: W przypadku instalowania przetwornika na kadłubie
bez porowatego poszycia z włókna szklanego nie należy zbyt
mocno dokręcać nakrętek, aby nie uszkodzić kadłuba.
1 Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich wokół
podstawy śrub antyrotacyjnych À i nóżki przetwornika Á,
a także na bok płytki przetwornika Â, który musi przylegać do
kadłuba.
4
Wiercenie otworów na nóżkę przetwornika i śruby
antyrotacyjne w kadłubie bez porowatego poszycia lub
kadłubie z włókna szklanego
Przed wywierceniem otworów na śruby antyrotacyjne trzeba
wywiercić otwór na nóżkę przetwornika i przyciąć blok
korekcyjny (Przycinanie bloku korekcyjnego).
OSTRZEŻENIE
Urządzenie musi być zainstalowane za pomocą co najmniej
jednej z dołączonych do zestawu śrub antyrotacyjnych.
Niespełnienie tego wymogu mogłoby skutkować obracaniem się
urządzenia podczas ruchu łodzi i spowodować uszkodzenie
łodzi.
Należy postępować według poniższych instrukcji w przypadku
montażu przetwornika bez bloku korekcyjnego na łodzi, która
nie ma kadłuba z porowatego poszycia z włókna szklanego.
1 Wybierz miejsce montażu bez nierówności i przeszkód.
2 Korzystając z szablonu, zaznacz położenie otworów na
nóżkę i śruby antyrotacyjne.
3 Od zewnątrz kadłuba wywierć w miejscu otworu na nóżkę
otwór prowadzący o średnicy 3 mm (1/8 cala).
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
4 Jeśli jednostka ma kadłub z włókna szklanego, przyklej
taśmę maskującą na otwór prowadzący i obszar wokół niego
na zewnętrznej stronie kadłuba, aby nie uszkodzić włókna
szklanego.
5 Jeśli otwór prowadzący został zaklejony, wytnij nożem otwór
w taśmie.
6 Trzymając pionowo wiertło piórkowe o średnicy 25 mm
(1 cal), wywierć otwór od zewnętrznej strony kadłuba
w miejscu otworu na nóżkę.
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
7 Wyszlifuj i oczyść obszar wokół otworu.
8 Trzymając pionowo wiertło o średnicy 9 mm (3/8 cala),
wywierć w kadłubie otwory na śruby antyrotacyjne.
Otwory muszą się znajdować prostopadle do lustra wody.
9 Wyszlifuj i oczyść obszar wokół otworów.
Nakładanie środka uszczelniającego do zastosowań
morskich na przetwornik kadłubowy
Na przetwornik trzeba nałożyć środek uszczelniający do
zastosowań morskich, aby utworzyć szczelne, wodoodporne
łączenie pomiędzy blokiem korekcyjnym i kadłubem. Nie należy
nakładać środka uszczelniającego bezpośrednio na wspornik
ani śruby antyrotacyjne.
Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich À
wokół podstawy nóżki i śrub antyrotacyjnych na przetworniku.
Instalowanie przetwornika z blokiem korekcyjnym
Zalecamy, aby te instrukcje wykonało dwóch monterów — jeden
z nich powinien znajdować się wewnątrz, a drugi na zewnątrz
łodzi.
UWAGA: W przypadku instalowania przetwornika na kadłubie
z porowatego poszycia z włókna szklanego nie należy zbyt
mocno dokręcać nakrętek, aby nie uszkodzić kadłuba.
1 Jeśli śruby antyrotacyjne À są nakręcone na przetwornik,
zdejmij je.
2 Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich wokół
podstawy śrub antyrotacyjnych i nóżki przetwornika Á.
3 Umieść obudowę przetwornika dokładnie w zagłębieniu bloku
korekcyjnego Â.
Nałóż
środek uszczelniający na przód bloku korekcyjnego,
4
który musi przylegać do kadłuba.
5 Nałóż środek uszczelniający na przód bloku podpierającego
Ã, który musi przylegać do wewnętrznej strony kadłuba.
6 Od zewnętrznej części kadłuba przełóż przewód
przetwornika Ä i nóżkę przetwornika przez otwór montażowy.
7 Z wewnątrz kadłuba nasuń blok podpierający na nóżkę
przetwornika i dociśnij go dokładnie do wewnętrznej strony
kadłuba.
Blok korekcyjny i przetwornik muszą się znajdować
równolegle do kilu.
8 Z wewnątrz kadłuba posmaruj wystającą nóżkę przetwornika
i śruby antyrotacyjne dołączonym do zestawu smarem
przeciwzatarciowym.
9 Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych lub
klucza nastawnego dokręć blok podpierający do nóżki
przetwornika, korzystając ze znajdującej się w zestawie
nakrętki o średnicy 35 mm Å, gumowej podkładki o średnicy
24 mm i nylonowej podkładki o średnicy 26 mm Æ.
Nakrętki nie należy dokręcać zbyt mocno.
Z
10 wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych lub
klucza nastawnego dokręć blok podpierający do ślub
antyrotacyjnych, korzystając ze znajdujących się w zestawie
nakrętek M8 Ç i podkładek o średnicy 8 mm È.
Nakrętek M8 nie należy dokręcać zbyt mocno.
11 Zanim środek uszczelniający stwardnieje, wytrzyj jego
nadmiar z zewnętrznej części bloku korekcyjnego i kadłuba,
aby zapewnić płynny przepływ wody wokół przetwornika.
Instalacja przetwornika kadłubowego na kadłubie bez
porowatego poszycia lub kadłubie z włókna
szklanego bez użycia bloku korekcyjnego
Jeśli kąt nachylenia podoblenia w miejscu montażu nie
przekracza 5°, można zamontować urządzenie bez bloku
korekcyjnego.
5
Wiercenie otworów na nóżkę przetwornika i śruby
antyrotacyjne według szablonu
OSTRZEŻENIE
Urządzenie musi być zainstalowane za pomocą co najmniej
jednej z dołączonych do zestawu śrub antyrotacyjnych.
Niespełnienie tego wymogu mogłoby skutkować obracaniem się
urządzenia podczas ruchu łodzi i spowodować uszkodzenie
łodzi.
Postępuj według poniższych instrukcji, jeśli do montażu
przetwornika nie używasz bloku korekcyjnego ani płyty
izolacyjnej.
1 Przytnij szablon przetwornika znajdujący się w zestawie.
2 Wybierz miejsce montażu bez nierówności i przeszkód.
3 Korzystając z szablonu, zaznacz położenie otworów na
nóżkę i śruby antyrotacyjne.
4 Trzymając pionowo wiertło piórkowe o średnicy 25 mm
(1 cal), wywierć od zewnątrz kadłuba otwór na nóżkę
przetwornika.
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
5 Trzymając pionowo wiertło o średnicy 9 mm (3/8 cala),
wywierć otwory na śruby antyrotacyjne od zewnątrz kadłuba.
Otwory muszą się znajdować prostopadle do lustra wody.
6 Wyszlifuj i oczyść poszycie wewnętrzne, rdzeń i poszycie
zewnętrzne wokół otworów.
Nakładanie środka uszczelniającego do zastosowań
morskich na przetwornik kadłubowy
Na przetwornik trzeba nałożyć środek uszczelniający do
zastosowań morskich, aby utworzyć szczelne, wodoodporne
łączenie pomiędzy blokiem korekcyjnym i kadłubem. Nie należy
nakładać środka uszczelniającego bezpośrednio na wspornik
ani śruby antyrotacyjne.
Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich À
wokół podstawy nóżki i śrub antyrotacyjnych na przetworniku.
2 Z zewnątrz kadłuba wsuń przetwornik przez otwór
3
4
5
6
montażowy i dociśnij go dokładnie do kadłuba.
Z wewnątrz kadłuba posmaruj wystającą nóżkę przetwornika
i śruby antyrotacyjne dołączonym do zestawu smarem
przeciwzatarciowym.
Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych lub
klucza nastawnego dokręć do nóżki przetwornika znajdującą
się w zestawie nakrętkę o średnicy 35 mmÃ, nylonową
podkładkę o średnicy 26 mm Ä i gumową podkładkę
o średnicy 24 mm Å.
Nakrętki nie należy dokręcać zbyt mocno.
Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych lub
klucza nastawnego dokręć do śrub antyrotacyjnych
znajdujące się w zestawie nakrętki M8 Æ i nylonowe
podkładki o średnicy 8 mm.
Nakrętek M8 nie należy dokręcać zbyt mocno.
Zanim środek uszczelniający stwardnieje, wytrzyj jego
nadmiar z zewnętrznej części kadłuba, aby zapewnić płynny
przepływ wody wokół przetwornika.
Instrukcja instalacji na metalowym kadłubie
łodzi
Instalowanie przetwornika bez bloku korekcyjnego
Zalecamy, aby te instrukcje wykonało dwóch monterów — jeden
z nich powinien znajdować się wewnątrz, a drugi na zewnątrz
łodzi.
UWAGA: W przypadku instalowania przetwornika na kadłubie
bez porowatego poszycia z włókna szklanego nie należy zbyt
mocno dokręcać nakrętek, aby nie uszkodzić kadłuba.
1 Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich wokół
podstawy śrub antyrotacyjnych À i nóżki przetwornika Á,
a także na bok płytki przetwornika Â, który musi przylegać do
kadłuba.
6
Instalacja przetwornika kadłubowego na metalowym
kadłubie przy użyciu bloku korekcyjnego
Jeśli kąt nachylenia podoblenia w miejscu montażu przekracza
5°, do zamontowania urządzenia należy użyć bloku
korekcyjnego.
Wiercenie otworów na nóżkę przetwornika i śruby
antyrotacyjne w metalowym kadłubie
Należy postępować według poniższych instrukcji w przypadku
montażu przetwornika bez bloku korekcyjnego na łodzi
z metalowym kadłubem.
1 Wybierz miejsce montażu bez nierówności i przeszkód.
2 Korzystając z szablonu, zaznacz położenie otworów na
nóżkę i śruby antyrotacyjne.
3 Od zewnątrz kadłuba wywierć w miejscu otworu na nóżkę
otwór prowadzący o średnicy 3 mm (1/8 cala).
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
4 Za pomocą piły walcowej o średnicy 32 mm (1 1/4 cala)
wywierć otwór na nóżkę od zewnątrz kadłuba.
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
5 Trzymając pionowo wiertło o średnicy 13 mm (1/2 cala), od
zewnątrz wywierć przez kadłub otwory na śruby
antyrotacyjne.
6 Wyszlifuj i oczyść obszar wokół otworów.
Nakładanie środka uszczelniającego do zastosowań
morskich na przetwornik kadłubowy
Na przetwornik trzeba nałożyć środek uszczelniający do
zastosowań morskich, aby utworzyć szczelne, wodoodporne
łączenie pomiędzy blokiem korekcyjnym i kadłubem. Nie należy
nakładać środka uszczelniającego bezpośrednio na wspornik
ani śruby antyrotacyjne.
Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich À
wokół podstawy nóżki i śrub antyrotacyjnych na przetworniku.
Instalowanie przetwornika z blokiem korekcyjnym
Zalecamy, aby te instrukcje wykonało dwóch monterów — jeden
z nich powinien znajdować się wewnątrz, a drugi na zewnątrz
łodzi.
1 Przymocuj tuleje À do śrub antyrotacyjnych Á i nóżki
przetwornika Â.
2 Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich na
tuleje oraz wokół podstawy śrub antyrotacyjnych i nóżki
przetwornika.
3 Umieść obudowę przetwornika dokładnie w zagłębieniu bloku
korekcyjnego Ã.
4 Nałóż środek uszczelniający na bok bloku korekcyjnego,
który musi przylegać do kadłuba.
5 Nałóż środek uszczelniający na bok bloku podpierającego Ä,
który musi przylegać do kadłuba.
6 Od zewnętrznej części kadłuba przełóż przewód
przetwornika Å i obudowę przetwornika przez otwór
montażowy.
7 Z wewnątrz kadłuba nasuń blok podpierający na przetwornik
i dociśnij go dokładnie do kadłuba.
8 Posmaruj wystającą nóżkę przetwornika i śruby antyrotacyjne
dołączonym do zestawu smarem przeciwzatarciowym.
9 Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych
dokręć blok podpierający do nóżki przetwornika, korzystając
ze znajdującej się w zestawie nakrętki o średnicy 35 mm Æ,
nylonowej podkładki o średnicy 26 mm i gumowej podkładki
o średnicy 24 mm Ç.
10 Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych
dokręć blok podpierający do ślub antyrotacyjnych,
korzystając ze znajdujących się w zestawie nakrętek M8 È
i podkładek o średnicy 8 mm É.
11 Zanim środek uszczelniający stwardnieje, wytrzyj jego
nadmiar z zewnętrznej części bloku korekcyjnego i kadłuba,
aby zapewnić płynny przepływ wody wokół przetwornika.
Instalacja przetwornika kadłubowego na metalowym
kadłubie bez użycia bloku korekcyjnego
Jeśli kąt nachylenia podoblenia w miejscu montażu nie
przekracza 5°, można zamontować urządzenie bez bloku
korekcyjnego.
7
Wiercenie otworów na nóżkę przetwornika i śruby
antyrotacyjne według szablonu
OSTRZEŻENIE
Urządzenie musi być zainstalowane za pomocą co najmniej
jednej z dołączonych do zestawu śrub antyrotacyjnych.
Niespełnienie tego wymogu mogłoby skutkować obracaniem się
urządzenia podczas ruchu łodzi i spowodować uszkodzenie
łodzi.
Postępuj według poniższych instrukcji, jeśli do montażu
przetwornika nie używasz bloku korekcyjnego.
1 Przytnij szablon przetwornika znajdujący się w zestawie.
2 Sprawdź, czy w miejscu montażu nie ma nierównej
powierzchni lub w pobliżu nie znajdują się jakieś przeszkody.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli w miejscu montażu nie ma nierównej powierzchni ani
przeszkód, upewnij się, że szablon pasuje do miejsca
montażu na zewnątrz kadłuba i przyklej go w tym miejscu
taśmą klejącą.
• Jeśli w miejscu montażu są nierówności, w pobliżu
znajdują się jakieś przeszkody lub szablon nie pasuje do
tego miejsca, wybierz inne miejsce montażu i powtórz
czynności opisane w krokach 2 i 3.
4 Korzystając z szablonu, zaznacz położenie otworów na
nóżkę i śruby antyrotacyjne.
5 Od zewnątrz kadłuba wywierć w miejscu otworu na nóżkę
otwór prowadzący o średnicy 3 mm (1/8 cala).
6 Za pomocą piły walcowej o średnicy 32 mm (1 1/4 cala)
wywierć otwór na nóżkę od zewnątrz kadłuba.
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
Trzymając
pionowo wiertło o średnicy 12 mm (1/2 cala),
7
wywierć otwory na śruby antyrotacyjne od zewnątrz kadłuba.
Otwory muszą się znajdować prostopadle do lustra wody.
Usuń
szablon z miejsca montażu.
8
9 Wyszlifuj i oczyść obszar wokół otworów.
Instalacja przetwornika na metalowym kadłubie bez użycia
bloku korekcyjnego
Zalecamy, aby te instrukcje wykonało dwóch monterów — jeden
z nich powinien znajdować się wewnątrz, a drugi na zewnątrz
łodzi.
UWAGA: W przypadku instalowania przetwornika na
aluminiowym lub stalowym kadłubie trzeba użyć płytki izolującej
znajdującej się w zestawie.
1 Przymocuj tuleje À do śrub antyrotacyjnych Á.
2 Przytwierdź płytkę izolującą Â dokładnie do przetwornika.
8
3 Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich wokół
podstawy nóżki przetwornika à i śrub antyrotacyjnych,
4
5
6
7
8
a także na bok płytki izolacyjnej, który musi przylegać do
kadłuba.
UWAGA: Nałóż na wszystkie powierzchnie wystarczającą
ilość środka uszczelniającego do zastosowań morskich, aby
zapewnić dobre połączenie pomiędzy płytką i kadłubem oraz
dobre uszczelnienie na całym obwodzie obszaru
zajmowanego przez urządzenie.
Z zewnątrz kadłuba wsuń przetwornik przez otwór
montażowy i dociśnij go dokładnie do kadłuba.
Z wewnątrz kadłuba posmaruj wystającą nóżkę przetwornika
i śruby antyrotacyjne dołączonym do zestawu smarem
przeciwzatarciowym.
Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych lub
klucza nastawnego dokręć do nóżki przetwornika znajdującą
się w zestawie nakrętkę o średnicy 35 mmÄ, nylonową
podkładkę o średnicy 26 mm Å i gumową podkładkę
o średnicy 24 mm Æ.
Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych
dokręć do śrub antyrotacyjnych znajdujące się w zestawie
nakrętki M8 Ç i nylonowe podkładki o średnicy 8 mm È.
Zanim środek uszczelniający stwardnieje, wytrzyj jego
nadmiar z zewnętrznej części kadłuba, aby zapewnić płynny
przepływ wody wokół przetwornika.
Podłączanie pary przetworników
Przed podłączeniem pary przetworników musisz wykonać
wszystkie inne czynności związane z instalacją.
Do echosondy można podłączyć parę przetworników.
1 Podłącz przewód każdego przetwornika do jednego
z końców dołączonego rozdzielacza.
2 Trzeci koniec rozdzielacza podłącz do echosondy.
Schemat instalacji
Ten schemat można wykorzystać do określenia punktów
podłączenia przetworników do sieci, zasilania i echosondy przy
użyciu rozdzielacza.
Element
Opis
Ploter nawigacyjny
À
Á
Â
Ã
Echosonda
Źródło zasilania
Rozdzielacz
Konserwacja
Testowanie instalacji
UWAGA
Łódź należy skontrolować pod kątem przecieków przed
pozostawieniem jej na wodzie na dłuższy czas.
Ponieważ woda jest konieczna do przenoszenia sygnału sonaru,
w celu prawidłowej pracy przetwornika musi on znajdować się
w wodzie. Po wyjęciu go z wody nie można uzyskać odczytu
głębokości lub odległości. Po spuszczeniu łodzi na wodę należy
sprawdzić, czy w pobliżu otworów na śruby wykonanych poniżej
linii wodnej nie występują przecieki.
Farba przeciwporostowa
Aby zapobiec korozji metalowych kadłubów oraz spowolnić
wzrost orgiazmów na ich powierzchni, które mogą wpłynąć na
sprawność i wytrzymałość jednostki, kadłub należy malować co
sześć miesięcy farbą przeciwporostową na bazie wody.
UWAGA: Nie należy malować kadłuba farbą na bazie ketonów,
ponieważ wchodzą one w reakcje z wieloma rodzajami tworzyw,
wskutek czego mogą uszkodzić lub zniszczyć przetworniki.
Czyszczenie przetwornika
Zanieczyszczenia z wody gromadzą się szybko i mogą
zmniejszyć wydajność urządzenia.
1 Usuń zanieczyszczenia miękką szmatką i delikatnym
środkiem czyszczącym.
2 Jeśli zanieczyszczenie jest poważne, użyj gąbki lub
szpachelki żeby usunąć osad.
3 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych
znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
9
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising