Garmin | GT21-TH | Installation guide | Garmin GT21-TH Installationsvejledning

Garmin GT21-TH Installationsvejledning
3 Vælg Download ved siden af “Garmin Marine Network med
Transducer til
montering gennem
skroget
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Enheden skal installeres med mindst én af de medfølgende
antirotationsbolte. Ellers kan enheden muligvis rotere, når båden
bevæger sig, og dermed beskadige fartøjet.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Ekkoloddet er et værktøj, som gør dig mere opmærksom på
vandet under din båd. Det fritager dig ikke for ansvaret for at
holde øje med vandet omkring din båd, mens du navigerer.
4
5
6
7
SD-kort”.
Læs og accepter betingelserne.
Vælg Download.
Hvis det er nødvendigt, vælger du Løb eller gem og åbn filen.
Hvis det er nødvendigt, vælger du det drev, der passer til
hukommelseskortet, og vælger Næste > Afslut.
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
Enheden vender tilbage til normal drift, når opdateringen er
fuldført.
5 Fjern hukommelseskortet.
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
Nødvendigt værktøj
ADVARSEL
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
Dette udstyr bør installeres af en kvalificeret marinemontør.
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd skal
du installere Garmin transduceren i henhold til denne
vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
®
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bor
3 mm bor (1/8 tomme)
9 mm bor (3/8 tomme)
13 mm bor (1/2 tomme)
25 mm spadebor (1 tomme) (fiberglasskrog)
29 mm spadebor (1 1/8 tomme)
32 mm spadebor (11/4 tomme)
32 mm hulsav (1 1/4 tomme) (metalskrog)
Båndsav eller bordsav
Bidetang eller skruenøgle
Afdækningstape
Marineforsegler
Epoxy eller forsegler til det blotlagte inderste lag (skrog med
fiberglaskerne)
Om transduceren
Transduceren sender og modtager lydbølger gennem vandet og
transmitterer lydbølgeinformationer til din Garmin
ekkolodsenhed.
Overvejelser vedrørende monteringssted
Kontakt til Garmin produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support for at få oplysninger om
support i de enkelte lande.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
Du skal kopiere softwareopdateringen til hukommelseskortet.
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket på computeren.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
Juni 2015
Trykt i Taiwan
190-01774-76_0B
• På fartøjer med udenbordsmotor og hækmotor À skal
transduceren monteres foran og tæt på motoren eller
motorerne.
• På fartøjer med indenbords motor Á skal transduceren
monteres foran og langt fra motorens propel og aksel.
• På fartøjer med trindelte skrog  skal transduceren monteres
foran det første trin.
• På fartøjer med fuld køl Ã, skal transduceren monteres en
smule på skrå, så den peger mod forstavnen, og ikke
parallelt med centerlinjen.
• På fartøjer med finnekøl Ä, skal transduceren monteres
mellem 25 til 75 cm (10 til 30 tommer) foran kølen og højest
10 cm (4 tommer) ved siden af centerlinjen.
• På fartøjer med deplacementskrog Å, skal transduceren
monteres ca. 1/3 agter af vandlinjens længde på fartøjet fra
boven, og mellem 150 til 300 mm (fra 6 til 12 tommer) ved
siden af centerlinjen.
• Transduceren skal monteres parallelt med fartøjets forstavnhæk-akse.
• Undlad at placere den bag forstærkninger, fittings,
vandindtag eller andet, der skaber luftbobler eller turbulens i
vandet.
Transduceren skal befinde sig i rent (turbulensfrit) vand for at
fungere optimalt.
• Transduceren bør ikke monteres et sted, hvor den kan blive
stødt ved søsætning, ophaling eller opbevaring.
• På fartøjer med ét drev må transduceren ikke monteres på
linje med skruen.
Transduceren kan forårsage kavitation, der kan forringe
bådens ydeevne og beskadige skruen.
• På både med to drev skal transduceren monteres mellem
drevene, hvis det er muligt.
Vinkeltilskæring for fairing block
En fairing block placerer enheden parallelt med vandlinjen, så
ekkoloddet bliver mere nøjagtigt. Du skal måle skroghældningen
for at fastslå, om en fairing block er nødvendig for at montere
transduceren. Hvis skroghældningen på monteringsstedet
overstiger 5°, bør du bruge en fairing block ved montering af
transduceren.
Skroghældning
Skroghældningen er vinklen mellem en vandret linje og bådens
skrog på et enkelt punkt. Du kan måle skroghældningen med en
vinkelmåler eller et digitalt vaterpas. Du kan også spørge
bådproducenten om skroghældningen for det specifikke punkt
på bådens skrog.
BEMÆRK: En båd kan have flere skroghældninger, afhængig af
skrogets form. Mål kun skroghældningen på det sted, hvor du
planlægger at installere transduceren.
Tilskæring af fairing block
ADVARSEL
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
4 Placer fairing block på bordet, så skærestyret hviler mod
afskærmningen Á, og vinklen svarer til vinklen på
monteringsstedet.
5 Juster afskærmningen for at sikre, at fairing block har en
minimumtykkelse på 13 mm (1/2 tomme).
BEMÆRK: Den maksimale tilskæringsvinkel for fairing block
er 25°.
6 Tilskær fairing block.
7 Brug en fil eller et elektrisk værktøj til at forme fairing block
efter skroget så nøjagtigt som muligt.
8 Brug den resterende del af fairing block som støtteblok
indvendigt i skroget.
Installationsvejledning til både med skrog
med glasfiberkerne
Transducer til montering i skrog med kerne med
fairing block
Hvis skroghældningen på monteringsstedet overstiger 5°, skal
du bruge en fairing block ved montering af enheden.
Boring af hul til transducerens skaft og huller til
antirotationsbolte i et skrog med glasfiberkerne
Før du kan bore huller til antirotationsboltene, skal du bore et hul
til transducerens skaft (Boring af hul til transducerens skaft og
huller til antirotationsbolte i et skrog med glasfiberkerne) og
tilskære fairing block (Tilskæring af fairing block).
ADVARSEL
Enheden skal installeres med mindst én af de medfølgende
antirotationsbolte. Ellers kan enheden muligvis rotere, når båden
bevæger sig, og dermed beskadige fartøjet.
Kernen skal skæres og forsegles omhyggeligt, så der ikke siver
vand ind.
1 Vælg et monteringssted uden ujævnheder eller forhindringer
på overfladen.
2 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaftet
og antirotationsboltene.
3 Bor et føringshul på 3 mm (1/8 tomme) gennem skabelonen
og skroget på placeringen af hullet til skaftet.
1 Fastgør fairing block til et stykke træ ved hjælp af træskruer.
Træet bliver skærestyr for fairing block.
2 Mål skrogets bundrejsningsvinkel på monteringsstedet.
3 Vip bordsavsbladet À, så det passer med skroghældningen,
og fastgør afskærmningen.
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
2
4 Sæt afdækningstape over forboringshullerne og området
5
6
7
8
9
omkring dem på skrogets yderside, så fiberglasset ikke
beskadiges.
Brug et bor på 25 mm (1 tomme) på placeringen af hullet til
skaftet, og bor fra skrogets yderside gennem det yderste lag
À, det inderste lag Á og kernen Â.
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
Slib med sandpapir og rengør det inderste lag, kernen og det
yderste lag omkring hullet.
Forsegl det blotlagte inderste lag med epoxy Ã, og lad
epoxyen hærde grundigt.
Hold et bor på 9 mm (3/8 tommer) i lod, og bor hullerne til
antirotationsboltene gennem skroget fra ydersiden.
Hullerne skal være vinkelret på vandoverfladen.
Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullerne.
Påføring af marineforsegler på en transducer til montering
gennem skroget
Du skal påføre marineforsegler på transduceren for at sikre en
vandtæt forsegling mellem fairing block og skrog. Påfør ikke
forseglingen direkte på skaftet eller antirotationsboltene.
Påfør marineforsegler À rundt om skaftets nederste del og
antirotationsboltene på transduceren.
4 Påfør marineforsegler på forsiden af fairing block, som skal
have kontakt med skroget.
5 Påfør marineforsegler på forsiden af støtteblokken Ã, som
skal have kontakt med skrogets inderside.
6 Fra skrogets yderside skal du indføre transducerkablet Ä og
transducerskaftet gennem monteringshullet.
7 Fra skrogets inderside skal du skubbe støtteblokken på
transduceren og fastgøre den mod skrogets inderside.
Fairing block og transducer skal være parallelle med kølen.
8 Fra skrogets inderside skal du påføre den medfølgende ikkelimende blanding på det blottede transducerskaft og
antirotationsboltene.
Fra
skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller
9
en skruenøgle fastgøre støtteblokken til transducerens skaft
med den medfølgende 35 mm skrogmøtrik Å, 24 mm
pakskive af gummi og 26 mm pakskive af nylon Æ.
Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt.
Fra
skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller
10
en skruenøgle fastgøre støtteblokken til antirotationsboltene
med de medfølgende M8-møtrikker Ç og 8 mm pakskiver È.
Undgå at stramme M8-møtrikkerne for hårdt.
11 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende
forsegler på ydersiden af fairing block og skrog, så
transduceren glider nemt gennem vandet.
Transducer til montering i skrog med kerne uden
fairing block
Installation af transducer med fairing block
Det anbefales, at to montører udfører disse instruktioner, med
den ene placeret uden for båden og den anden inde i båden.
BEMÆRK: Hvis du installerer transduceren i et skrog med
glasfiberkerne, skal du undgå at overstramme møtrikkerne for
ikke at beskadige skroget.
1 Hvis antirotationsboltene À er installeret på transduceren,
skal du fjerne dem.
2 Påfør marineforsegler ved antirotationsboltenes og
transducerskaftets base Á.
Hvis skroghældningen på monteringsstedet ikke overstiger 5°,
kan du montere enheden uden fairing block.
Boring af huller til transducerens skaft og
antirotationsboltene ved hjælp af en skabelon
ADVARSEL
Enheden skal installeres med mindst én af de medfølgende
antirotationsbolte. Ellers kan enheden muligvis rotere, når båden
bevæger sig, og dermed beskadige fartøjet.
Du bør følge disse instruktioner, hvis du ikke bruger fairing block
eller isoleringspakning til montering af transduceren.
1 Tilpas den medfølgende transducerskabelon.
2 Vælg et monteringssted uden ujævnheder eller forhindringer.
3 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaft
og antirotationsboltene.
4 Hold et 25 mm (1 tomme) spadebor i lod, og bor hullet til
transducerens skaft fra skrogets yderside.
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
5 Hold et bor på 9 mm (3/8 tomme) i lod, og bor hullerne til
antirotationsboltene fra skrogets yderside.
Hullerne skal være vinkelret på vandoverfladen.
6 Slib med sandpapir og rengør det inderste lag, kernen og det
yderste lag omkring hullerne.
3 Fastgør transducerhuset ordentligt i fordybningen på fairing
block Â.
Påføring af marineforsegler på en transducer til montering
gennem skroget
Du skal påføre marineforsegler på transduceren for at sikre en
vandtæt forsegling mellem fairing block og skrog. Påfør ikke
forseglingen direkte på skaftet eller antirotationsboltene.
3
Påfør marineforsegler À rundt om skaftets nederste del og
antirotationsboltene på transduceren.
Installationsvejledning til både med skrog
uden kerne/fiberglasskrog
Transducer til montering i et skrog uden kerne/
fiberglasskrog med fairing block
Hvis bundrejsningsvinklen på monteringsstedet overstiger 5°,
bør du bruge fairing block ved montering af enheden.
Installation af transduceren uden fairing block
Det anbefales, at to montører udfører disse instruktioner, med
den ene placeret uden for båden og den anden inde i båden.
BEMÆRK: Hvis du installerer en transducer i et glasfiberskrog
uden kerne, skal du undgå at overstramme møtrikkerne for ikke
at beskadige skroget.
1 Påfør marineforsegler ved antirotationsboltenes og
transducerskaftets Á base, og på transducerpladens sider Â,
som skal have kontakt med skroget.
Boring af huller til transducerens skaft og
antirotationsboltene i et skrog uden kerne eller et
fiberglasskrog
Før du kan bore huller til antirotationsboltene, skal du bore et hul
til transducerens skaft og tilskære fairing block (Tilskæring af
fairing block).
ADVARSEL
Enheden skal installeres med mindst én af de medfølgende
antirotationsbolte. Ellers kan enheden muligvis rotere, når båden
bevæger sig, og dermed beskadige fartøjet.
2 Fra skrogets yderside skal du indføre transduceren gennem
monteringshullet og fastgøre den på skroget.
3 Fra skrogets inderside skal du påføre den medfølgende ikke-
limende blanding på det blottede transducerskaft og
antirotationsboltene.
4 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller
en skruenøgle fastgøre den medfølgende skrogmøtrik på
35 mm Ã, 26 mm nylonpakskive Ä og 24 mm
gummipakskive Å til transducerens skaft.
Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt.
5 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller
en skruenøgle fastgøre de medfølgende M8-møtrikker Æ og
8 mm nylonpakskiver til antirotationsboltene.
Undgå at stramme M8-møtrikkerne for hårdt.
6 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende
forsegler fra skrogets yderside , så transduceren glider nemt
gennem vandet.
4
Du skal følge disse instruktioner, når du bruger fairing block til
montering af transduceren på en båd, som ikke har et skrog
med glasfiberkerne.
1 Vælg et monteringssted uden ujævnheder eller forhindringer.
2 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaft
og antirotationsboltene.
Bor
et 3 mm (1/8 tomme) forboringshul gennem skroget fra
3
ydersiden på placeringen til transducerens skaft.
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
4 Hvis fartøjet har et skrog af fiberglas, skal du sætte
afdækningstape over forboringshullerne, så fiberglasset ikke
bliver beskadiget.
5 Hvis du har sat tape over forboringshullerne, skal du bruge
en hobbykniv til at skære hul i tapen.
6 Hold et 25 mm (1 tomme) spadebor i lod, og bor et hul fra
skrogets yderside på placeringen til transducerens skaft.
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
7 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullet.
8 Hold et bor på 9 mm (3/8 tomme) i lod, og bor hullerne til
antirotationsboltene gennem skroget.
Hullerne skal være vinkelret på vandoverfladen.
9 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullerne.
Påføring af marineforsegler på en transducer til montering
gennem skroget
Du skal påføre marineforsegler på transduceren for at sikre en
vandtæt forsegling mellem fairing block og skrog. Påfør ikke
forseglingen direkte på skaftet eller antirotationsboltene.
Påfør marineforsegler À rundt om skaftets nederste del og
antirotationsboltene på transduceren.
Installation af transducer med fairing block
Det anbefales, at to montører udfører disse instruktioner, med
den ene placeret uden for båden og den anden inde i båden.
BEMÆRK: Hvis du installerer transduceren i et skrog med
glasfiberkerne, skal du undgå at overstramme møtrikkerne for
ikke at beskadige skroget.
1 Hvis antirotationsboltene À er installeret på transduceren,
skal du fjerne dem.
Påfør
marineforsegler ved antirotationsboltenes og
2
transducerskaftets base Á.
Transducer til montering i et skrog uden kerne/
fiberglasskrog uden fairing block
Hvis skroghældningen på monteringsstedet ikke overstiger 5°,
kan du montere enheden uden fairing block.
Boring af huller til transducerens skaft og
antirotationsboltene ved hjælp af en skabelon
ADVARSEL
Enheden skal installeres med mindst én af de medfølgende
antirotationsbolte. Ellers kan enheden muligvis rotere, når båden
bevæger sig, og dermed beskadige fartøjet.
Du bør følge disse instruktioner, hvis du ikke bruger fairing block
eller isoleringspakning til montering af transduceren.
1 Tilpas den medfølgende transducerskabelon.
2 Vælg et monteringssted uden ujævnheder eller forhindringer.
3 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaft
og antirotationsboltene.
4 Hold et 25 mm (1 tomme) spadebor i lod, og bor hullet til
transducerens skaft fra skrogets yderside.
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
5 Hold et bor på 9 mm (3/8 tomme) i lod, og bor hullerne til
antirotationsboltene fra skrogets yderside.
Hullerne skal være vinkelret på vandoverfladen.
6 Slib med sandpapir og rengør det inderste lag, kernen og det
yderste lag omkring hullerne.
3 Fastgør transducerhuset ordentligt i fordybningen på fairing
block Â.
4 Påfør marineforsegler på forsiden af fairing block, som skal
have kontakt med skroget.
Påfør
marineforsegler på forsiden af støtteblokken Ã, som
5
skal have kontakt med skrogets inderside.
6 Fra skrogets yderside skal du indføre transducerkablet Ä og
transducerskaftet gennem monteringshullet.
7 Fra skrogets inderside skal du skubbe støtteblokken på
transduceren og fastgøre den mod skrogets inderside.
Fairing block og transducer skal være parallelle med kølen.
8 Fra skrogets inderside skal du påføre den medfølgende ikkelimende blanding på det blottede transducerskaft og
antirotationsboltene.
9 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller
en skruenøgle fastgøre støtteblokken til transducerens skaft
med den medfølgende 35 mm skrogmøtrik Å, 24 mm
pakskive af gummi og 26 mm pakskive af nylon Æ.
Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt.
10 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller
en skruenøgle fastgøre støtteblokken til antirotationsboltene
med de medfølgende M8-møtrikker Ç og 8 mm pakskiver È.
Undgå at stramme M8-møtrikkerne for hårdt.
11 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende
forsegler på ydersiden af fairing block og skrog, så
transduceren glider nemt gennem vandet.
Påføring af marineforsegler på en transducer til montering
gennem skroget
Du skal påføre marineforsegler på transduceren for at sikre en
vandtæt forsegling mellem fairing block og skrog. Påfør ikke
forseglingen direkte på skaftet eller antirotationsboltene.
Påfør marineforsegler À rundt om skaftets nederste del og
antirotationsboltene på transduceren.
Installation af transduceren uden fairing block
Det anbefales, at to montører udfører disse instruktioner, med
den ene placeret uden for båden og den anden inde i båden.
BEMÆRK: Hvis du installerer en transducer i et glasfiberskrog
uden kerne, skal du undgå at overstramme møtrikkerne for ikke
at beskadige skroget.
1 Påfør marineforsegler ved antirotationsboltenes og
transducerskaftets Á base, og på transducerpladens sider Â,
som skal have kontakt med skroget.
5
1 Vælg et monteringssted uden ujævnheder eller forhindringer.
2 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaft
og antirotationsboltene.
3 Bor et 3 mm (1/8 tomme) forboringshul gennem skroget fra
ydersiden på placeringen til transducerens skaft.
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
4 Brug en 32 mm (1 1/4 tomme) hulsav, til at skære hullet til
skaftet fra skrogets yderside.
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
5 Hold et bor på 13 mm (1/2 tomme) i lod, og bor hullerne til
antirotationsboltene gennem skroget fra ydersiden.
6 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullerne.
Påføring af marineforsegler på en transducer til montering
gennem skroget
Du skal påføre marineforsegler på transduceren for at sikre en
vandtæt forsegling mellem fairing block og skrog. Påfør ikke
forseglingen direkte på skaftet eller antirotationsboltene.
Påfør marineforsegler À rundt om skaftets nederste del og
antirotationsboltene på transduceren.
2 Fra skrogets yderside skal du indføre transduceren gennem
3
4
5
6
monteringshullet og fastgøre den på skroget.
Fra skrogets inderside skal du påføre den medfølgende ikkelimende blanding på det blottede transducerskaft og
antirotationsboltene.
Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller
en skruenøgle fastgøre den medfølgende skrogmøtrik på
35 mm Ã, 26 mm nylonpakskive Ä og 24 mm
gummipakskive Å til transducerens skaft.
Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt.
Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller
en skruenøgle fastgøre de medfølgende M8-møtrikker Æ og
8 mm nylonpakskiver til antirotationsboltene.
Undgå at stramme M8-møtrikkerne for hårdt.
Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende
forsegler fra skrogets yderside , så transduceren glider nemt
gennem vandet.
Installation af transducer med fairing block
Det anbefales, at to montører udfører disse instruktioner, med
den ene placeret uden for båden og den anden inde i båden.
1 Fastgør bøsningerne À til antirotationsboltene Á og
transducerens skaft Â.
Installationsvejledning til både med
metalskrog
Transducer til montering i et skrog med kerne med
fairing block
Hvis bundrejsningsvinklen på monteringsstedet overstiger 5°,
bør du bruge fairing block ved montering af enheden.
2 Påfør marineforsegler på bøsningerne og ved
antirotationsboltenes og transducerskaftets base.
Boring af huller til transducerens skaft og
antirotationsboltene i et metalskrog
Du skal følge disse instruktioner, når du bruger fairing block til
montering af transduceren på en båd, som har et skrog af metal.
6
3 Fastgør transducerhuset ordentligt i fordybningen på fairing
block Ã.
4 Påfør marineforsegler på den side af fairing block, som skal
have kontakt med skroget.
5 Påfør marineforsegler på den side af fairing block Ä, som
skal have kontakt med skroget.
6 Fra skrogets yderside skal du indføre transducerkablet Å og
transducerhuset gennem monteringshullet.
7 Fra skrogets inderside skal du skubbe støtteblokken på
transduceren og fastgøre den mod skroget.
8 Påfør den medfølgende ikke-limende blanding på det
blottede transducerskaft og antirotationsboltene.
9 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang
fastgøre støtteblokken til transducerens skaft med den
medfølgende 35 mm skrogmøtrik Æ, 26 mm pakskive af
nylon og 24 mm pakskive af gummi Ç.
10 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang
fastgøre støtteblokken til antirotationsboltene med de
medfølgende M8-møtrikker È og 8 mm pakskiver É.
11 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende
forsegler på ydersiden af fairing block og skrog, så
transduceren glider nemt gennem vandet.
9 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullerne.
Installation af transduceren i metalskrog uden fairing block
Det anbefales, at to montører udfører disse instruktioner, med
den ene placeret uden for båden og den anden inde i båden.
BEMÆRK: Hvis du installerer en transducer i et skrog af
aluminium eller stål, skal du bruge den medfølgende
isoleringsplade.
1 Fastgør bøsningerne À til antirotationsboltene Á.
2 Fastgør isoleringspladen  omhyggeligt til transduceren.
Transducer til montering i et metalskrog uden fairing
block
Hvis skroghældningen på monteringsstedet ikke overstiger 5°,
kan du montere enheden uden fairing block.
3 Påfør marineforsegler på transducerskaftets base à og
Boring af huller til transducerens skaft og
antirotationsboltene ved hjælp af en skabelon
ADVARSEL
Enheden skal installeres med mindst én af de medfølgende
antirotationsbolte. Ellers kan enheden muligvis rotere, når båden
bevæger sig, og dermed beskadige fartøjet.
4
Du bør følge disse instruktioner, hvis du ikke bruger fairing block
til montering af transduceren.
1 Tilpas den medfølgende transducerskabelon.
2 Kontroller, om monteringsstedet har en ujævn overflade eller
forhindringer i nærheden.
3 Vælg en funktion:
• Hvis monteringsoverfladen ikke har nogen ujævnheder
eller forhindringer, skal du sørge for, at skabelonen passer
til monteringsstedet på ydersiden af skroget og fastgøre
skabelonen til monteringsstedet med tape.
• Hvis monteringsoverfladen har ujævnheder eller
forhindringer i nærheden, eller hvis skabelonen ikke
passer til monteringsstedet, skal du vælge en nyt
monteringssted og gentage trin 2 og 3.
Brug
skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaft
4
og antirotationsboltene.
5 Bor et 3 mm (1/8 tomme) forboringshul gennem skroget fra
ydersiden på placeringen til transducerens skaft.
6 Brug en 32 mm (1 1/4 tomme) hulsav, til at skære hullet til
skaftet fra skrogets yderside.
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
7 Hold et bor på 12 mm (1/2 tomme) i lod, og bor hullerne til
antirotationsboltene fra skrogets yderside.
Hullerne skal være vinkelret på vandoverfladen.
8 Fjern skabelonen fra monteringsstedet.
6
5
7
8
antirotationsboltene samt på isoleringspladens sider, som
skal have kontakt med skroget.
BEMÆRK: Påfør tilstrækkeligt med marineforsegler på alle
overflader for at sikre limningen mellem pladen og skroget,
herunder en tæt forsegling langs kanten.
Fra skrogets yderside skal du indføre transduceren gennem
monteringshullet og fastgøre den på skroget.
Fra skrogets inderside skal du påføre den medfølgende ikkelimende blanding på det blottede transducerskaft og
antirotationsboltene.
Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller
en skruenøgle fastgøre den medfølgende skrogmøtrik på
35 mm Ä, 26 mm nylonpakskive Å og 24 mm
gummipakskive Æ til transducerens skaft.
Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang
fastgøre de medfølgende M8-møtrikker Ç og 8 mm
nylonpakskiver È til antirotationsboltene.
Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende
forsegler fra skrogets yderside , så transduceren glider nemt
gennem vandet.
Tilslutning af et transducerpar
Før du tilslutter et transducerpar, skal du have været igennem
alle øvrige installationsinstruktioner.
Du kan tilslutte et transducerpar til ekkoloddet.
1 Tilslut hvert transducerkabel til én af de splittede kabelender
på det medfølgende Y kabel.
2 Tilslut det resterende Y kabel til dit ekkolod.
Installationsdiagram
Du kan bruge dette diagram til at identificere
tilslutningspunkterne fra dine transducere til netværket,
strømmen og ekkoloddet vha. Y kablet.
7
Vare
Beskrivelse
Plotter
À
Á
Â
Ã
Ekkolod
Strømkilde
Y kabel
Vedligeholdelse
Test af installationen
BEMÆRK
Du bør kontrollere båden for lækager, før du efterlader den i
vandet i længere tid.
Da det er nødvendigt med vand for at lede ekkolodssignalet,
skal transduceren være under vand for at fungere korrekt. Du
kan ikke få en dybde- eller distanceaflæsning, når transduceren
ikke er under vand. Når du søsætter båden, skal du kontrollere
den for lækager omkring de skruehuller, der blev lavet under
vandlinjen.
Ikke-forurenende maling
Du skal male dig fartøj hver sjette måned med en vandbaseret
ikke-forurenende maling for at forebygge korrosion på
metalskroget og hæmme væksten af organismer, der kan
påvirke fartøjets ydeevne og holdbarhed.
BEMÆRK: Du må aldrig benytte ketonbaseret ikke-forurenende
maling på fartøjet, da keton nedbryder mange typer plast og kan
beskadige eller ødelægge din transducer.
Rengøring af transduceren
Der ophobes hurtigt begroning af vandplanter, og det kan
reducere din enheds ydeevne.
1 Fjern begroningen med en blød klud og et mildt
rengøringsmiddel.
2 Hvis der er meget begroning, skal du bruge en skuresvamp
eller kittekniv til at fjerne det.
3 Tør enheden af med en tør klud.
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes
uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising