Garmin | GT15M-TH | Installation guide | Garmin GT15M-TH Installationsvejledning

Garmin GT15M-TH Installationsvejledning
3 Vælg Download ved siden af den software-pakke, der svarer
GT15M-TH Transducer
4
5
6
7
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med plotteren eller fishfinder for at se produktadvarsler og andre
vigtige oplysninger.
Enheden skal installeres med mindst én af de medfølgende
antirotationsbolte. Ellers kan enheden muligvis rotere, når båden
bevæger sig, og dermed beskadige fartøjet.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Ekkoloddet er et værktøj, som gør dig mere opmærksom på
vandet under din båd. Det fritager dig ikke for ansvaret for at
holde øje med vandet omkring din båd, mens du navigerer.
FORSIGTIG
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd skal
du installere Garmin enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
®
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til my.garmin.com/registration.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
8
til din plotter.
BEMÆRK: Softwaredownloaden indeholder opdateringer til
alle enheder, der er sluttet til plotteren. Vælg den korrekte
pakke, der svarer til den plotter, der skal opdateres. Du kan
vælge Se alle enheder i denne pakke for at bekræfte de
enheder, der skal inkluderes i din download.
Læs og accepter betingelserne.
Vælg Download.
Vælg Løb, hvis det er nødvendigt.
Hvis det er nødvendigt, vælger du det drev, der passer til
hukommelseskortet, og vælger Næste > Afslut.
Pak filerne ud på hukommelseskortet.
BEMÆRK: Det kan tage flere minutter at indlæse
softwareopdateringen på hukommelseskortet.
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
5 Når du bliver bedt om det, skal du lade hukommelseskortet
sidde og genstarte plotteren manuelt.
6 Fjern hukommelseskortet.
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
Overvejelser om montering
• På en båd med en skroghældning på mere end 5° skal der
fremstilles en fairing block (kan ikke købes).
• På en båd med 12° skroghældning passer transduceren med
en fairing block til et skrog op til 29 mm (1,15 tommer)
tykkelse.
• På en båd med 20° skroghældning passer transduceren med
en fairing block til et skrog op til 19 mm (3/4 tommer) tykkelse.
• På både med deplacement-skrog skal transduceren
monteres tæt ved centerlinjen.
Softwareopdatering
Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer
enheden eller tilføjer tilbehør til enheden.
Denne enhed understøtter et hukommelseskort med op til
32 GB, som er formateret til FAT32.
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
Du skal kopiere softwareopdateringen til et hukommelseskort
ved hjælp af en computer, der kører Windows software.
BEMÆRK: Du kan kontakte Garmin kundesupport for at bestille
et forudindlæst softwareopdateringskort, hvis du ikke har en
computer med Windows software.
1 Indsæt et hukommelseskort i et kort slot på computeren.
2 Gå til garmin.com/support/software/marine.html.
®
• På både med planende skrog skal transduceren monteres
agter, på eller tæt ved centerlinjen, og inden for den første
stabiliseringsliste/bord.
• På både med deplacement-skrog og planende skrog skal
transduceren monteres på styrbords side af skroget, hvor
skruebladene bevæger sig nedad.
• På fartøjer med trindelte skrog skal transduceren monteres
umiddelbart foran det første trin.
April 2017
190-02161-76 _ 0B
• På fartøjer med finnekøl skal transduceren monteres mere
end 300 mm (12 tommer) og mindre end 600 mm
(24 tommer) foran kølen og på eller tæt ved centerlinjen.
•
•
•
•
•
•
•
•
25 mm (1 tomme) hulsav (skrog med glasfiberkerne)
32 mm (1 1/4 tommer) hulsav (metalskrog)
Sandpapir
Afdækningstape
Marineforsegler
Bidetang med glideledsindstilling (metalskrog)
Metalfil (metalskrog)
Epoxy eller forsegler til det blotlagte inderste lag (skrog med
fiberglaskerne)
• Glasfibervæv og polyester (løsning til forsegling af skrog med
glasfiberkerne)
• Kabelklemmer
Installationsvejledning til både med skrog
med glasfiberkerne
• På fartøjer med fuld køl skal transduceren monteres midt i
båden, væk fra kølen på punktet med minimal
skroghældning.
Sådan bores der hul i et skrog med glasfiberkerne
1 Fra indersiden af båden bores et 3 mm (1/8 tomme)
føringshul hele vejen gennem skroget.
2 Undersøg føringshullet på ydersiden af båden, og vælg et
3
• På fartøjer med ét drev må transduceren ikke monteres på
linje med skruen.
• På fartøjer med to drev skal transduceren monteres mellem
drevene, hvis det er muligt.
• Transduceren skal monteres på en plan placering med
mindst 6° skroghældning.
• Transduceren skal monteres et godt stykke foran skruer og
aksler.
• Transduceren skal monteres et sted, hvor den er lodret under
sejladsen. Hvis transduceren læner fremad, kan det se ud til,
at havbunden skråner opad. Hvis transduceren læner
agterud, kan der forekomme overflade-clutter.
• Transduceren skal monteres mindst 600 mm (24 tommer) fra
andre transducere.
• Transduceren skal monteres på en placering, som ikke
forstyrres af køl eller skrueaksler.
• Transduceren skal monteres på en placering, hvor den er
konstant nedsænket under vand.
• Transduceren skal monteres på en placering, der giver
mulighed for tilgængelighed til denne inde fra fartøjet.
• Undlad at placere den bag forstærkninger, fittings,
vandindtag eller andet, der skaber luftbobler eller turbulens i
vandet.
• Transduceren bør ikke monteres et sted, hvor den kan blive
stødt ved søsætning, ophaling eller opbevaring.
• Transduceren kan forårsage kavitation, der kan forringe
bådens ydeevne og beskadige skruen.
• Transduceren skal befinde sig i rent (turbulensfrit) vand for at
fungere optimalt.
• Hvis du har et spørgsmål vedrørende placeringen af en
transducer, der går gennem skroget, skal du kontakte
skibsbyggeren eller andre ejere af lignende fartøjer for at
søge råd.
Nødvendigt værktøj
• Bor og 3 mm (1/8 tommer) borehoved
2
4
5
6
punkt:
• Hvis føringshullet ikke er placeret korrekt, forsegles hullet
med epoxy, og trin 1 gentages.
• Hvis føringshullet er korrekt placeret anvendes en 25 mm
(1 tomme) hulsav til at skære et hul fra ydersiden af
båden, men kun gennem det yderste glasfiberlag. Skær
ikke hele vejen igennem skroget.
På indersiden af båden, hvor føringshullet er placeret,
anvendes en hulsav til at skære et hul, der er 9 til 12 mm (3/8
til 1/2 tomme) større end det hul, du skar udvendigt på båden
i trin 2.
Skær gennem det indvendige glasfiberlag og det meste af
kernen, uden at skære i det udvendige lag.
BEMÆRK: Vær forsigtig, når du skærer gennem det inderste
glasfiberlag og kernen, så du ikke skærer i det yderste
glasfiberlag, da du i så fald ikke vil kunne forsegle skroget
rigtigt.
Fjern det indvendige glasfiberlag og kernen, som du skar i
trin 3.
Du bør kunne se indersiden af det yderste glasfiberlag.
Slib hullet og områderne umiddelbart omkring både det
indvendige og udvendige glasfiberlag med sandpapir.
Rengør hullet med et skånsomt rengøringsmiddel eller svagt
opløsningsmiddel, som f.eks. isopropylalkohol, for at fjerne
eventuelt støv og snavs.
Forberedelse af skrog med glasfiberkerne
BEMÆRK
Hvis kernen i et skrog med glasfiberkerne ikke er forseglet
korrekt, kan der sive vand ind i kernen og medføre alvorlige
skader på båden.
À
Á
Â
Ã
Ä
Glasfiber- eller støbeepoxy (medfølger ikke)
Cylinderafstandsstykke (inkl. bøsning)
Indvendigt glasfiberlag
Kerne
Udvendigt glasfiberlag
1 Bor hullet gennem skroget.
2 Forsegl kernen indvendigt i hullet med enten glasfiber (Sådan
Installationsvejledning til både med skrog
uden kerne/fiberglasskrog/træskrog
Sådan forsegles kernen med glasfiber
1 Fra bådens inderside dækkes et lag glasfiberlærred med
glasfiberharpiks, og det placeres inde i hullet for at forsegle
kernen.
2 Tilføj flere lag glasfiberlærred og harpiks, indtil hullet har en
diameter på 25 mm (1 tomme).
Når
glasfiberen er hærdet, slibes indersiden af hullet og
3
omkring hullet med sandpapir, og rengøres.
Skroget med glasfiberkerne er nu forberedt, og du kan
færdiggøre monteringen af transduceren.
Sådan bores der hul i et skrog uden kerne
1 Vælg et monteringssted (Overvejelser om montering, side 1).
2 Bor et 3 mm (1/8 tomme) forboringshul gennem skroget fra
forsegles kernen med glasfiber, side 3) eller støbeepoxy
(Sådan forsegles kernen med støbeepoxy, side 3).
Sådan forsegles kernen med støbeepoxy
1 Smør den medfølgende 25 mm (1 tomme) cylinder med voks.
2 Fra bådens yderside skal du isætte cylinderen i hullet og tape
den på plads på ydersiden.
3 Fyld mellemrummet mellem cylinderen og kernen med
støbeepoxy.
4 Når epoxyen er hærdet, fjernes cylinderen, og indersiden af
hullet og omkring hullet slibes med sandpapir og rengøres.
Skroget med glasfiberkerne er nu klargjort, og du kan
færdiggøre monteringen af transduceren.
Påføring af marineforsegler på en transducer til montering
gennem skroget
Du skal påføre marineforsegler for at sikre en vandtæt forsegling
mellem transduceren og skroget.
Påfør et lag marineforsegler på 2 mm (1/16") på den af husets
flanger, som har kontakt med skroget, samt op ad husets
sidevæg.
BEMÆRK: Forsegleren skal rage 6 mm (1/4") op over toppen
af skroget for at forsegle skroget og fastgøre skrogmøtrikken.
Installation af transduceren i et fiberglasskrog
ydersiden.
3 Hvis fartøjet har et skrog af fiberglas, skal du sætte
afdækningstape over forboringshullerne, så fiberglasset ikke
bliver beskadiget.
4 Hvis du har sat tape over forboringshullerne, skal du bruge
en hobbykniv til at skære hul i tapen.
5 Hold et 25 mm (1 tomme) spadebor i lod, og bor et hul fra
skrogets yderside på placeringen til transducerens skaft.
6 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullet.
Påføring af marineforsegler på en transducer til
montering gennem skroget
Du skal påføre marineforsegler for at sikre en vandtæt forsegling
mellem transduceren og skroget.
Påfør et lag marineforsegler på 2 mm (1/16") på den af husets
flanger, som har kontakt med skroget, samt op ad husets
sidevæg.
BEMÆRK: Forsegleren skal rage 6 mm (1/4") op over toppen
af skroget for at forsegle skroget og fastgøre skrogmøtrikken.
Installation af transduceren i et fiberglasskrog
Det anbefales, at to montører udfører disse instruktioner, med
den ene placeret uden for båden og den anden inde i båden.
BEMÆRK: Hvis du installerer en transducer i et glasfiberskrog,
skal du undgå at overstramme møtrikkerne for ikke at beskadige
skroget.
1 Fra skrogets yderside skal du indføre transduceren À
gennem monteringshullet med en vridende bevægelse for at
presse overskydende forsegler ud.
Det anbefales, at to montører udfører disse instruktioner, med
den ene placeret uden for båden og den anden inde i båden.
BEMÆRK: Hvis du installerer en transducer i et glasfiberskrog,
skal du undgå at overstramme møtrikkerne for ikke at beskadige
skroget.
1 Fra skrogets yderside skal du indføre transduceren À
gennem monteringshullet med en vridende bevægelse for at
presse overskydende forsegler ud.
2 Fra skrogets inderside Á skubbe gummipakskiven Â,
nylonpakskiven à og skrogmøtrikken Ä på skaftet.
3 Brug en bidetang med glideledsindstilling eller en skruenøgle
2 Fra skrogets inderside Á skubbe gummipakskiven Â,
nylonpakskiven à og skrogmøtrikken Ä på skaftet.
3 Brug en bidetang med glideledsindstilling eller en skruenøgle
til at holde skaftet, og fastgør skrogmøtrikken til
transducerskaftet.
Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt.
4 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende
forsegler fra skrogets yderside, så transduceren glider nemt
gennem vandet.
til at holde skaftet, og fastgør skrogmøtrikken til
transducerskaftet.
Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt.
4 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende
forsegler fra skrogets yderside, så transduceren glider nemt
gennem vandet.
Installationsvejledning til både med
metalskrog
Sådan bores der hul i et metalskrog
1 Vælg et monteringssted (Overvejelser om montering, side 1).
2 Fra skrogets yderside bores et 3 mm (1/8 tomme)
forboringshul gennem skroget.
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
3
3 Brug en 32 mm (1 1/4 tomme) hulsav, til at skære hullet til
skaftet fra skrogets yderside.
4 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullerne.
Påføring af marineforsegler på en transducer til
montering gennem skroget i et metalskrog
Du skal påføre marineforsegler for at sikre en vandtæt forsegling
mellem transduceren og skroget.
1 Påfør et lag marineforsegler på 2 mm (1/16") på den af husets
flanger, som har kontakt med skroget, samt op ad husets
sidevæg.
BEMÆRK: Forsegleren skal rage 6 mm (1/4") op over toppen
af skroget for at forsegle skroget og fastgøre skrogmøtrikken.
2 Skub isoleringspladen og -bøsningen på skaftet, og påfør
forsegler på de overflader af plade og bøsning, der kommer i
kontakt med skroget. Fyld hulrummene i og omkring pladen
og bøsningen.
Installation af transduceren i et metalskrog
Det anbefales, at to montører udfører disse instruktioner, med
den ene placeret uden for båden og den anden inde i båden.
1 Fra skrogets yderside skal du indføre transduceren À
gennem isoleringspladen Á og -bøsningen Â.
den for lækager omkring de skruehuller, der blev lavet under
vandlinjen.
Ikke-forurenende maling
Du skal male dig fartøj hver sjette måned med en vandbaseret
ikke-forurenende maling for at forebygge korrosion på
metalskroget og hæmme væksten af organismer, der kan
påvirke fartøjets ydeevne og holdbarhed.
BEMÆRK: Du må aldrig benytte ketonbaseret ikke-forurenende
maling på fartøjet, da keton nedbryder mange typer plast og kan
beskadige eller ødelægge din transducer.
Rengøring af transduceren
Der ophobes hurtigt begroning af vandplanter, og det kan
reducere din enheds ydeevne.
1 Fjern begroningen med en blød klud og et mildt
rengøringsmiddel.
2 Hvis der er meget begroning, skal du bruge en skuresvamp
eller kittekniv til at fjerne det.
Tør
enheden af med en tør klud.
3
Specifikationer
Specifikation
Mål
Frekvenser*
Fra 80 til 160 kHz
Maksimal dybde**
549 m (1800 fod)
Sendestyrke
600 W
Driftstemperaturområde
fra 0 til 50 °C (fra 32 til 122 °F)
Temperaturområde for opbevaring Fra -40° til 70°C (fra -40° til 158°F)
*Afhængigt af plotter- eller fishfinder-modellen.
**Afhængigt af vandforhold.
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Panoptix™ er et varemærke tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
2 Indsæt transduceren med plade og bøsning gennem
3
4
5
6
monteringshullet med en vridende bevægelse for at presse
overskydende forsegler ud.
Tilskær om nødvendigt bøsningen.
BEMÆRK: Bøsningen skal være under skrogmøtrikken, når
den er installeret.
Fra skrogets inderside à skubbe gummipakskiven Ä,
nylonpakskiven Å og skrogmøtrikken Æ på skaftet.
Brug en bidetang med glideledsindstilling eller en skruenøgle
til at holde skaftet, og fastgør skrogmøtrikken til
transducerskaftet.
Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt.
Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende
forsegler fra skrogets yderside, så transduceren glider nemt
gennem vandet.
Vedligeholdelse
Test af installationen
BEMÆRK
Du bør kontrollere båden for lækager, før du efterlader den i
vandet i længere tid.
Da det er nødvendigt med vand for at lede ekkolodssignalet,
skal transduceren være under vand for at fungere korrekt. Du
kan ikke få en dybde- eller distanceaflæsning, når transduceren
ikke er under vand. Når du søsætter båden, skal du kontrollere
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising