Garmin | GT15M-TH | Garmin GT15M-TH Pokyny pro instalaci

Garmin GT15M-TH Pokyny pro instalaci
2 Přejděte na stránku garmin.com/support/software/marine
3
Sonarová sonda
GT15M-TH
4
5
6
7
Pokyny pro instalaci
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu chartplotteru nebo echolotu.
Obsahuje varování a další důležité informace.
Zařízení je nutné instalovat alespoň s jedním z dodávaných
protiotočných šroubů. Pokud tak neučiníte, může se zařízení při
pohybu plavidla otáčet a mohlo by způsobit poškození plavidla.
Za bezpečný a rozumný provoz svého plavidla jste odpovědni
vy. Sonar je nástroj, který zlepšuje vaše povědomí o vodě,
kterou máte pod lodí. Nezbaví vás však odpovědnosti za
sledování vody kolem lodi během plavby.
UPOZORNĚNÍ
Pokud toto zařízení nebude instalováno a udržováno v souladu
s těmito pokyny, může dojít k poškození nebo zranění.
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.
OZNÁMENÍ
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.
Pokud chcete dosáhnout nejlepšího výkonu a vyvarovat se
poškození lodi, musíte zařízení Garmin nainstalovat podle
těchto pokynů.
Než budete pokračovat v instalaci, přečtěte si všechny pokyny
k instalaci. Pokud se během instalace vyskytnou potíže, obraťte
se na oddělení podpory produktů společnosti Garmin.
®
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
• Přejděte na adresu my.garmin.com/registration.
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
8
.html.
Vyberte možnost Stáhnout vedle softwarového balíčku, který
odpovídá vašemu chartplotteru.
POZNÁMKA: Stažení softwaru obsahuje aktualizace pro
všechna zařízení připojená k chartplotteru. Zvolte správný
balíček odpovídající chartplotteru, který chcete aktualizovat.
Můžete vybrat možnost Zobrazit všechna zařízení v tomto
balíčku, abyste mohli potvrdit, která zařízení chcete do
vašeho stahování zahrnout.
Přečtěte si a potvrďte podmínky.
Vyberte možnost Stáhnout.
V případě nutnosti vyberte možnost Spustit.
V případě potřeby vyberte jednotku přiřazenou paměťové
kartě a vyberte možnost Další > Dokončit.
Extrahujte soubory na paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Načtení aktualizace softwaru na paměťovou
kartu může trvat několik minut.
Aktualizace softwaru zařízení
Než budete moci aktualizovat software, je nutné si opatřit
paměťovou kartu obsahující aktualizaci softwaru nebo načíst
nejnovější software na paměťovou kartu.
1 Zapněte kreslič map.
2 Jakmile se objeví domovská obrazovka, vložte paměťovou
kartu do slotu.
POZNÁMKA: Aby se objevily instrukce o aktualizaci
softwaru, musí být přístroj před vložením karty plně načten.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Vyčkejte několik minut, dokud se nedokončí proces
aktualizace softwaru.
5 Po zobrazení výzvy ponechejte paměťovou kartu na místě a
ručně chartplotter restartujte.
6 Vyjměte paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Je-li paměťová karta vyjmuta dříve, než se
přístroj plně restartuje, aktualizaci softwaru není dokončena.
Co je třeba vzít v úvahu při montáži
• Na trup lodi s úhlem úkosu větším než 5°, je třeba vyrobit
vymezovací díl (neprodává se).
• Na lodi s úkosem 12° může být sonarová sonda
s vymezovacím dílem umístěna do trupu o tloušťce až 29 mm
(1,15 palce).
• Na lodi s úkosem 20° může být sonarová sonda
s vymezovacím dílem umístěna do trupu o tloušťce až 19 mm
(3/4 palce).
• Na plavidlech s výtlakovým trupem montujte sonarovou
sondu poblíž střední linie.
Aktualizace softwaru
Po instalaci zařízení nebo přidání příslušenství k zařízení může
být nutné aktualizovat software zařízení.
Toto zařízení podporuje paměťové karty s kapacitou až 32 GB
a formátováním FAT32.
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu
Aktualizaci softwaru je nutné nakopírovat pomocí počítače se
softwarem Windows na paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Pokud nemáte počítač se softwarem Windows,
můžete kontaktovat zákaznickou podporu Garmin a kartu
s aktualizací softwaru si objednat.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu v počítači.
®
• Na plavidlech s klouzavým trupem montujte sonarovou sondu
za střední linii, na ni nebo poblíž ní, v lodi u první sady
vztlakových schodů.
• Na plavidlech s výtlakovým trupem a s klouzavým trupem
montujte sonarovou sondu na pravobok, kde se listy lodního
šroubu točí směrem dolů.
• Na plavidlech se stupňovitým trupem montujte sonarovou
sondu přímo před první stupeň.
Duben 2017
190-02161-81 _ 0B
Potřebné nástroje
Vrtačka a vrták 3 mm (1/8 palce)
Pila na otvory 25 mm (1 palce) (sklolaminátový trup)
Pila na otvory 32 mm (1 1/4 palce) (kovové trupy)
Smirkový papír
Maskovací páska
Lodní tmel
Univerzální kleště (kovové trupy)
Kovový pilník (kovové trupy)
Epoxidová pryskyřice nebo tmel na otevřené jádro (dutý
sklolaminátový trup)
• Sklolaminátová tkanina a pryskyřice (prvky pro utěsnění
dutého sklolaminátového trupu)
• Kabelové svorky
• Na plavidlech s ploutvovým kýlem je třeba sonarovou sondu
namontovat ve vzdálenosti 300 mm (12 palců) až 600 mm
(24 palců) před kýlem a poblíž středové osy nebo na ni.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Na plavidlech s plným kýlem montujte sonarovou sondu na
střed lodi, mimo kýl v nejnižším bodu horizontální linie kýlu.
Instalační pokyny pro lodě s trupem
z dutého sklolaminátu
Vyvrtání otvoru v dutém sklolaminátovém trupu
1 Zevnitř lodi vyvrtejte vodicí otvor o průměru 3 mm (1/8 palce)
úplně skrz trup.
2 Prohlédněte si vodicí otvor z vnějšku lodi a postupujte
• U plavidel s jednou pohonnou jednotkou nesmí být sonarová
sonda připevněna v dráze lodního šroubu.
• U plavidel se dvěma pohonnými jednotkami by měla být
sonarová sonda připevněna mezi pohonnými jednotkami, je-li
to možné.
• Sonarová sonda musí být namontována na rovné místo
s méně než 6° úkosem.
• Sonarovou sondu montujte dostatečně daleko před lodní
šrouby a hřídele.
• Sonarová sonda by měla být připevněna na místě, kde bude
při plavbě ve svislé poloze. Když se sonarová sonda nakloní
vpřed, může se mořské dno jevit jako stoupající svah. Když
se sonarová sonda nakloní vzad, mohou se objevit
nežádoucí odrazy.
• Sonarovou sondu montujte více než 600 mm (24 palců) od
dalších sonarových sond.
• Sonarovou sondu montujte do polohy, kde není zastíněna
kýlem nebo hřídelemi lodních šroubů.
• Sonarovou sondu montujte do polohy, kde bude neustále
ponořena ve vodě.
• Sonarovou sondu je třeba namontovat na místo, odkud bude
přístupná zevnitř lodi.
• Sonarová sonda by neměla být připevněna za pásy,
vzpěrami, příslušenstvím, otvory pro vtékání nebo vytékání
vody nebo čímkoli, co vytváří vzduchové bubliny nebo
způsobuje víření vody.
• Sonarová sonda by neměla být připevněna na místě, kde by
mohla být vystavena nárazu při spouštění na vodu, vlečení
nebo skladování.
• Sonarová sonda může narušovat celistvost vodního proudu,
čímž může snižovat výkon lodi a poškodit lodní šroub.
• Sonarová sonda se musí pro zajištění optimálního výkonu
nacházet v čisté (nezvířené) vodě.
• Pokud máte dotaz ohledně umístění sonarové sondy
s montáží skrz dno, obraťte se na stavitele lodi nebo
vlastníky lodí podobného typu.
2
3
4
5
6
následovně:
• Pokud se otvor nenachází na správném místě, utěsněte
jej pomocí epoxidu a opakujte krok 1.
• Pokud se vodicí otvor nachází na správném místě,
udělejte pomocí pily na otvory 25 mm (1 palec) z vnějšku
lodi otvor pouze skrz vnější sklolaminátový skin.
Neprovrtejte se úplně skrz trup.
Pomocí pily na otvory udělejte zevnitř lodi v místě vodicího
otvoru otvor o 9 až 12 mm (3/8 až 1/2 palce) větší než otvor
vyvrtaný z vnějšku lodi v kroku 2.
Opatrně se provrtejte skrz vnitřní sklolaminátový skin
a většinu jádra, aniž byste narušili vnější skin.
POZNÁMKA: V opačném případě nebudete moci trup
správně utěsnit.
Odstraňte vnitřní sklolaminátový skin a jádro vyvrtané
v kroku 3.
Měli byste vidět vnitřní část vnějšího sklolaminátového skinu.
Osmirkujte vnitřní část otvoru a oblast okolo vnitřního
i vnějšího sklolaminátového skinu.
Pomocí jemného čisticího prostředku nebo slabého
rozpouštědla, jako například isopropylalkoholu, odstraňte
všechen prach a nečistoty.
Příprava dutého sklolaminátového trupu
OZNÁMENÍ
Pokud není jádro dutého sklolaminátového trupu řádně
utěsněno, může do jádra prosakovat voda a vážně loď poškodit.
À
Á
Â
Ã
Ä
Sklolaminát nebo zalévací epoxidová pryskyřice (není součástí
balení)
Válcová distanční podložka (včetně objímky)
Vnitřní sklolaminátový skin
Jádro
Vnější sklolaminátový skin
1 Vyvrtejte otvor skrz trup.
2 Utěsněte otvor uvnitř trupu buď pomocí sklolaminátu
Instalační pokyny pro lodě se sklolaminá­
tovým trupem / dřevěným trupem / trupem
bez jádra
Utěsnění jádra pomocí sklolaminátu
1 Naneste na sklolaminátovou tkaninu vrstvu sklolaminátové
pryskyřice a poté zevnitř lodi vložte tkaninu do otvoru
a utěsněte jádro.
2 Vložením dalších vrstev sklolaminátové tkaniny a pryskyřice
zmenšete otvor na průměr 25 mm (1 palec).
3 Po ztvrdnutí sklolaminátu osmirkujte a očistěte prostor
v otvoru a kolem něj.
Dutý sklolaminátový trup je nyní připraven na dokončení
instalace sonarové sondy.
Vyvrtání otvoru v nedutém trupu
1 Vyberte umístění pro montáž (Co je třeba vzít v úvahu při
(Utěsnění jádra pomocí sklolaminátu, strana 3), nebo
zalévací epoxidové pryskyřice (Utěsnění jádra pomocí
zalévací epoxidové pryskyřice, strana 3).
Utěsnění jádra pomocí zalévací epoxidové pryskyřice
1 Potáhněte přiložený 25mm (1palcový) válec voskem.
2 Z vnějšku lodi vložte válec do otvoru a upevněte ho páskou
na správné místo na vnější straně.
3 Vyplňte mezeru mezi válcem a jádrem pomocí zalévací
epoxidové pryskyřice.
4 Po ztvrdnutí epoxidu vyjměte válec a osmirkujte a očistěte
prostor v otvoru a kolem něj.
Dutý sklolaminátový trup je připraven na dokončení instalace
sondy.
Aplikace lodního tmelu na sonarovou sondu s upevněním
přes trup
Na otvor je nutné aplikovat lodní tmel, aby bylo spojení mezi
sondou a trupem lodě pevné a voděodolné.
Aplikujte 2mm (1/16palcovou) vrstvu lodního tmelu na přírubu
krytu, která se bude dotýkat trupu, a také na boční stěnu
krytu.
POZNÁMKA: Tmel musí přesahovat 6 mm (1/4 palce) nad
vrch trupu, aby byl trup utěsněný a matice zajištěná.
montáži, strana 1).
2 Zvnějšku trupu vyvrtejte vodicí otvor 3 mm (1/8 palce).
3 Má-li plavidlo sklolaminátový trup, zakryjte vodicí otvor a
okolní plochu na vnější straně trupu maskovací páskou, aby
se nepoškodil sklolaminát.
4 Pokud jste páskou zakryli vodicí otvor, vyřízněte pomocí
nožíku otvor v pásce.
5 Držte svisle plochý vrták 25 mm (1 palec) a vyřízněte otvor
zvnějšku trupu v místě vodicího otvoru pro sloupek.
6 Osmirkujte a očistěte prostor kolem otvoru.
Aplikace lodního tmelu na sonarovou sondu
s upevněním přes trup
Na otvor je nutné aplikovat lodní tmel, aby bylo spojení mezi
sondou a trupem lodě pevné a voděodolné.
Aplikujte 2mm (1/16palcovou) vrstvu lodního tmelu na přírubu
krytu, která se bude dotýkat trupu, a také na boční stěnu
krytu.
POZNÁMKA: Tmel musí přesahovat 6 mm (1/4 palce) nad
vrch trupu, aby byl trup utěsněný a matice zajištěná.
Instalace sonarové sondy do sklolaminátového trupu
Doporučujeme, aby instalaci prováděly dvě osoby, jedna uvnitř
lodě a druhá venku.
POZNÁMKA: Při instalaci sonarové sondy ve sklolaminátovém
trupu nesmíte příliš utáhnout matice, jinak se trup poškodí.
1 Z vnější strany trupu vsuňte krouživým pohybem sondu À
skrz montážní otvor, čímž vytlačíte přebytečný tmel.
Instalace sonarové sondy do sklolaminátového trupu
Doporučujeme, aby instalaci prováděly dvě osoby, jedna uvnitř
lodě a druhá venku.
POZNÁMKA: Při instalaci sonarové sondy ve sklolaminátovém
trupu nesmíte příliš utáhnout matice, jinak se trup poškodí.
1 Z vnější strany trupu vsuňte krouživým pohybem sondu À
skrz montážní otvor, čímž vytlačíte přebytečný tmel.
2 Z vnitřní strany trupu Á nasuňte na sloupek pryžovou
podložku  a nylonovou podložku à a matici Ä.
3 Pomocí univerzálních kleští nebo nastavitelného klíče
2 Z vnitřní strany trupu Á nasuňte na sloupek pryžovou
podložku  a nylonovou podložku à a matici Ä.
3 Pomocí univerzálních kleští nebo nastavitelného klíče
přidržte sloupek a utáhněte matici na sloupku sondy.
Matice příliš neutahujte.
4 Odstraňte veškerý nadbytečný tmel z vnějšího povrchu
vnějšího trupu, než zatvrdne, aby voda sonarovou sondu
hladce obtékala.
přidržte sloupek a utáhněte matici na sloupku sondy.
Matice příliš neutahujte.
4 Odstraňte veškerý nadbytečný tmel z vnějšího povrchu
vnějšího trupu, než zatvrdne, aby voda sonarovou sondu
hladce obtékala.
Instalační pokyny pro lodě s kovovým
trupem
Vyvrtání otvoru v kovovém trupu
1 Vyberte umístění pro montáž (Co je třeba vzít v úvahu při
montáži, strana 1).
2 Zvnějšku trupu vyvrtejte vodicí otvor o průměru 3 mm
(1/8 palce) skrz trup.
Otvor musí být kolmý k vodní hladině.
3
3 Zvnějšku trupu vyvrtejte pomocí 32mm (1 1/4 palcového)
Antivegetativní nátěr
Aplikace lodního tmelu na sondu pro upevnění přes
trup v kovovém trupu
Aby se zabránilo korozi kovových trupů a zpomalil růst
organismů, které mohou mít vliv na výkon a životnost plavidla,
měli byste na trup své lodi jednou za půl roku použít
antivegetativní nátěr na vodní bázi.
POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte antivegetativní nátěr na bázi
ketonu, protože ketony napadají mnoho druhů plastů a mohou
váši sondu poškodit nebo zničit.
pilového vrtáku do trupu otvor pro sloupek sonarové sondy.
4 Osmirkujte a očistěte prostor kolem otvorů.
Na otvor je nutné aplikovat lodní tmel, aby bylo spojení mezi
sondou a trupem lodě pevné a voděodolné.
1 Aplikujte 2mm (1/16palcovou) vrstvu lodního tmelu na přírubu
krytu, která se bude dotýkat trupu, a také na boční stěnu
krytu.
POZNÁMKA: Tmel musí přesahovat 6 mm (1/4 palce) nad
vrch trupu, aby byl trup utěsněný a matice zajištěná.
2 Nasuňte izolační desku a objímku na sloupek a na desku i
objímky naneste vrstvu tmelu v místech, kde se budou
dotýkat trupu. Vyplňte dutiny v desce i objímce a všude
kolem.
Vodní usazeniny se hromadí velmi rychle a mohou snížit výkon
zařízení.
1 Odstraňte usazeniny pomocí jemné tkaniny a jemného
čisticího prostředku.
2 Pokud je vrstva usazenin silná, použijte houbičku s hrubým
povrchem nebo stěrku.
3 Otřete zařízení do sucha.
Instalace sonarové sondy do kovového trupu
Technické údaje
Doporučujeme, aby instalaci prováděly dvě osoby, jedna uvnitř
lodě a druhá venku.
1 Z vnější strany trupu zasuňte sonarovou sondu À do izolační
desky Á a objímky Â.
Čištění sonarové sondy
Technické údaje
Rozměry
Frekvence*
80 až 160 kHz
Maximální hloubka**
549 m (1 800 stop)
Přenosový výkon
600 W
Rozsah provozních teplot
0 až 50 °C (32 až 122 °F)
Rozsah teplot pro skladování
-40 až 70 °C (-40 až 158 °F)
*Závisí na modelu chartplotteru nebo echolotu.
**Závisí na vlastnostech vody.
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Panoptix™ je
ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto
ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
2 Vsuňte krouživým pohybem sondu s deskou a objímkou skrz
3
4
5
6
montážní otvor, čímž vytlačíte přebytečný tmel.
V případě potřeby objímku ořízněte.
POZNÁMKA: Objímka musí být nainstalována pod maticí.
Z vnitřní strany trupu à nasuňte na sloupek pryžovou
podložku Ä, nylonovou podložku Å a matici Æ.
Pomocí univerzálních kleští nebo nastavitelného klíče
přidržte sloupek a utáhněte matici na sloupku sondy.
Matice příliš neutahujte.
Odstraňte veškerý nadbytečný tmel z vnějšího povrchu
vnějšího trupu, než zatvrdne, aby voda sonarovou sondu
hladce obtékala.
Údržba
Zkouška instalace
OZNÁMENÍ
Před ponecháním lodi ve vodě po dlouhou dobu byste měli
zkontrolovat, zda do ní neprosakuje voda.
Vzhledem k tomu, že voda je nezbytná k přenášení sonarového
signálu, je k zajištění řádné funkce sonarové sondy nutné, aby
se nacházel ve vodě. Pokud se nachází mimo vodu, nemůžete
získat údaje o hloubce nebo vzdálenosti. Když umístíte loď do
vody, zkontrolujte, zda kolem žádné z děr pro šrouby, které byly
přidány pod čáru ponoru, neprosakuje voda.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising