Garmin | GT15M-TH | Garmin GT15M-TH Installeringsinstruksjoner

Garmin GT15M-TH Installeringsinstruksjoner
3 Velg Last ned ved siden av programvarepakken som hører
GT15M-TH-svinger
4
5
6
7
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken til kartplotteren eller ekkoloddet for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Enheten må installeres med minst én av de medfølgende
boltene som forhindrer rotering. Hvis du ikke gjør dette, kan det
føre til at enheten roterer mens båten er i bevegelse, og dette
kan påføre fartøyet skade.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet. Et
ekkolodd er et verktøy som gir deg en bedre forståelse av
vannet under båten. Ekkoloddet unntar deg ikke ansvaret for å
holde øye med vannet rundt båten når du navigerer.
FORSIKTIG
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Du må følge disse instruksjonene når du installerer Garmin
enheten for å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du får problemer under monteringen, kan du
kontakte Garmin produktsupport.
®
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til my.garmin.com/registration.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
8
til kartplotteren din.
MERK: Programvarenedlastingen inkluderer oppdateringer
for alle enheter som er koblet til kartplotteren. Velg riktig
pakke som hører til kartplotteren som skal oppdateres. Du
kan velge Se alle enheter i denne pakken for å bekrefte
enhetene som er inkludert i nedlastingen.
Les og godta vilkårene.
Velg Last ned.
Velg eventuelt Løp.
Velg eventuelt stasjonen knyttet til minnekortet, og velg
Neste > Fullfør.
Pakk ut filene på minnekortet.
MERK: Det kan ta flere minutter å laste inn
programvareoppdateringen på minnekortet.
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.
1 Slå på kartplotteren.
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.
5 La minnekortet ligge i sporet, og start kartplotteren manuelt
når du blir bedt om det.
6 Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.
Hensyn ved montering
• Det finnes ingen kledningskloss tilgjengelig for salg til båter
med bunnreisvinkel på mer enn 5°, så en slik kledningskloss
må lages.
• På en båt med en bunnreisvinkel på 12° kan svingeren med
kledningskloss festes til skrog som er opptil 29 mm
(1,15 tommer) tykke.
• På en båt med en bunnreisvinkel på 20° kan svingeren med
kledningskloss festes til skrog som er opptil 19 mm
(3/4 tomme) tykke.
• Svingeren bør monteres nær midtlinjen på
deplasementskrog.
Programvareoppdatering
Det kan hende du må oppdatere programvaren til enheten når
du installerer den eller legger til et tilbehør til enheten.
Denne enheten støtter et minnekort på opptil 32 GB, formatert til
FAT32.
Laste inn den nye programvare på et minnekort
Du må kopiere oppdateringen av programvaren til et minnekort
ved hjelp av en datamaskin som kjører Windows programvaren.
MERK: Du kan kontakte Garmin kundestøtte for å bestille et
forhåndslastet kort til oppdatering av programvare hvis du ikke
har en datamaskin med Windows programvaren.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
2 Gå til garmin.com/support/software/marine.html.
®
• På fartøy med planende skrog bør svingeren monteres bak
på båten, på eller nær midtlinjen, innenfor det første settet
med bordganger.
• På deplasementskrog og fartøy med planende skrog bør
svingeren monteres på styrbord side av skroget der
propellbladene går nedover.
• På fartøy med trinnvis kjøl bør svingeren monteres rett foran
det første trinnet.
April 2017
190-02161-78 _ 0B
• På fartøy med finnekjøl bør svingeren monteres mer enn
300 mm (12 tommer) og mindre enn 600 mm (24 tommer)
foran kjølen, og på eller nær midtlinjen.
•
•
•
•
•
•
Sandpapir
Maskeringstape
Maritim tetningsmasse
Rørtang (metallskrog)
Metallfil (metallskrog)
Harpiks eller tetningsmasse for avdekket kjerne
(glassfiberskrog med kjerne)
• Glassfiberklut og -harpiks (tetningsalternativ for
glassfiberskrog med kjerne)
• Kabelstrips
Installeringsinstruksjoner for båter med
glassfiberskrog med kjerne
• På fartøy med hel kjøl bør svingeren monteres midt på
fartøyet, unna kjølen, ved den laveste bunnreisvinkelen.
Bore hull i et glassfiberskrog med kjerne
1 Bor et hull på 3 mm (1/8 tommer) helt gjennom skroget fra
2
3
• På fartøy med enkeltdrev må ikke svingeren monteres slik at
den kommer i veien for propellen.
• På båter med dobbeltdrev bør svingeren monteres mellom
drevene hvis det er mulig.
• Svingeren må monteres på et flatt underlag med en
bunnreisvinkel på mindre enn 6°.
• Svingeren skal monteres godt foran propellene og
akslingene.
• Svingeren bør monteres på et sted der den er loddrett når
båten er i fart. Hvis svingeren heller forover, kan det se ut
som om havbunnen skråner oppover. Hvis svingeren heller
bakover, kan det oppstå overflateforstyrrelser.
• Svingeren bør monteres mer enn 600 mm (24 tommer) unna
andre svingere.
• Svingeren bør monteres på et sted der den ikke blokkeres av
kjølen eller propellakslingene.
• Svingeren må monteres på et sted der den kontinuerlig er
senket ned i vann.
• Svingeren bør monteres et sted som gjør den lett tilgjengelig
fra innsiden av fartøyet.
• Svingeren bør ikke monteres bak bordganger, avstivere,
rørdeler, vanninntak eller -utløp eller noe som kan danne
luftbobler eller skape bevegelser i vannet.
• Svingeren bør ikke monteres på et sted der den kan komme i
veien når du starter, haler om bord eller oppbevarer ting.
• Svingeren kan forårsake skader som kan redusere båtens
ytelse og ødelegge propellen.
• Svingeren må være i rolig vann for å yte optimalt.
• Hvis du har spørsmål om hvor du bør plassere den
skrogmonterte svingeren, kan du rådføre deg med
produsenten av fartøyet eller andre eiere av lignende fartøy.
Nødvendige verktøy
(1/8
• Bor og borbits på 3 mm
tomme)
• Hullsag på 25 mm (1 tomme) (glassfiberskrog)
• Hullsag på 32 mm (1 1/4 tomme) (metallskrog)
2
4
5
6
innsiden av båten.
Undersøke styrehullet på utsiden av båten, og velg et
alternativ:
• Hvis styrehullet ikke er i riktig posisjon, tetter du hullet med
epoksyharpiks og gjentar trinn 1.
• Hvis styrehullet er på riktig sted, bruker du en hullsag på
25 mm (1 tomme) til å bore et hull fra utsiden av båten,
men bare gjennom det ytre glassfiberlaget. Ikke bor helt
gjennom skroget.
Fra innsiden av båten finner du posisjonen til styrehullet og
bruker en hullsag til å bor et hull 9 til 12 mm (3/8 til
1/ tommer) større enn hullet du boret på utsiden av båten i
2
trinn 2.
Bor gjennom det indre glassfiberlaget og mesteparten av
kjernen, uten å bore gjennom det ytre laget.
MERK: Når du borer i det indre glassfiberlaget og kjernen,
må du passe på ikke å bore i det ytre glassfiberlaget – ellers
vil du ikke kunne tette skroget skikkelig.
Fjern det indre glassfiberlaget og kjernen du boret i trinn 3.
Du skal nå kunne se innsiden av det ytre glassfiberlaget.
Puss innsiden av hullet og de nærmeste områdene rundt
både det indre og ytre glassfiberlaget.
Rengjør området med et mildt rengjøringsmiddel eller mildt
løsemiddel, for eksempel isopropylalkohol, for å fjerne støv
og smuss.
Klargjøre et glassfiberskrog med kjerne
LES DETTE
Hvis kjernen i et glassfiberskrog med kjerne ikke tettes på riktig
måte, kan det sive vann inn i kjernen, noe som kan medføre
store skader på båten.
À
Á
Â
Ã
Ä
Glassfiber- eller støpeharpiks (ikke inkludert)
Sylinderformet avstandsstykke (inkludert hylse)
Indre glassfiberlag
Kjerne
Ytre glassfiberlag
1 Bor hullet gjennom skroget.
2 Tett kjernen på innsiden av skroget ved hjelp av enten
glassfiberharpiks (Tetting av kjernen med glassfiber,
side 3) eller støpeharpiks (Tetting av kjernen med
støpeharpiks, side 3).
Tetting av kjernen med glassfiber
1 Påfør et lag glassfiberharpiks på glassfiberduk, og plasser
den inni hullet fra innsiden av båten for å tette kjernen.
Legg
på flere lag med glassfiberduk og harpiks til hullet har
2
en diameter på 25 mm (1 tomme).
3 Når glassfiberen er herdet, pusser og rengjør du innsiden av
og rundt hullet.
Glassfiberskroget er nå klargjort og du kan fullføre
installeringen av svingeren.
Tetting av kjernen med støpeharpiks
1 Påfør voks på den medfølgende sylinderen på 25 mm
(1 tomme).
2 Sett inn sylinderen i hullet fra utsiden av båten, og tape den
på plass på utsiden.
3 Fyll mellomrommet mellom sylinderen og kjernen med
støpeharpiks.
4 Når harpiksen er herdet, fjerner du sylinderen, og deretter
pusser og rengjør du innsiden av og rundt hullet.
Glassfiberskroget er klargjort, og du kan fullføre monteringen
av svingeren.
Påføre maritim tetningsmasse på en skrogmontert svinger
Du må påføre maritim tetningsmasse på vannbanen for å sikre
en fast, vanntett forsegling mellom svingeren og skroget.
Påfør et 2 mm (1/16 tomme) tykt lag med maritim
tetningsmasse på den flensen i kabinettet som vil berøre
skroget, og opp sideveggen i kabinettet.
MERK: Tetningsmassen må påføres 6 mm (1/4 tomme) over
toppen av skroget for å tette skroget og sikre skrogmutteren.
Installere svingeren i et glassfiberskrog
2 Bor et styrehull på 3 mm (1/8 tomme) fra utsiden av skroget.
3 Hvis fartøyet har et glassfiberskrog, setter du maskeringstape
over styrehullet og det omkringliggende området på utsiden
av skroget slik at ikke glassfiberen skades.
4 Hvis du har tapet over styrehullet, bruker du en universalkniv
til å skjære ut hullet i tapen.
5 Bruk en flat borbits på 25 mm (1 tomme), og hold boret
loddrett mens du borer et hull fra utsiden ved posisjonen til
hullet til stammen.
6 Slip og rens området rundt hullet.
Påføre maritim tetningsmasse på en skrogmontert
svinger
Du må påføre maritim tetningsmasse på vannbanen for å sikre
en fast, vanntett forsegling mellom svingeren og skroget.
Påfør et 2 mm (1/16 tomme) tykt lag med maritim
tetningsmasse på den flensen i kabinettet som vil berøre
skroget, og opp sideveggen i kabinettet.
MERK: Tetningsmassen må påføres 6 mm (1/4 tomme) over
toppen av skroget for å tette skroget og sikre skrogmutteren.
Installere svingeren i et glassfiberskrog
Vi anbefaler at disse instruksjonene utføres av to montører – én
person arbeider på utsiden av båten, og en annen person
arbeider på innsiden av båten.
MERK: Når du monterer en svinger i et glassfiberskrog, må du
passe på at du ikke strammer mutterne for hardt for å unngå å
skade skroget.
1 Sett svingeren À inn i monteringshullet fra utsiden av
skroget, men husk å skru den inn for å presse ut overflødig
tetningsmasse.
Vi anbefaler at disse instruksjonene utføres av to montører – én
person arbeider på utsiden av båten, og en annen person
arbeider på innsiden av båten.
MERK: Når du monterer en svinger i et glassfiberskrog, må du
passe på at du ikke strammer mutterne for hardt for å unngå å
skade skroget.
1 Sett svingeren À inn i monteringshullet fra utsiden av
skroget, men husk å skru den inn for å presse ut overflødig
tetningsmasse.
2 Skyv gummiskiven Â, nylonskiven à og skrogmutteren Ä på
stammen fra innsiden av skroget Á.
3 Bruk en rørtang eller skiftenøkkel til å holde stammen, og fest
skrogmutteren til svingerstammen.
Ikke stram mutteren for mye.
4 Før tetningsmassen stivner, må du fjerne all overflødig
tetningsmasse på utsiden av skroget for å sikre en jevn
vannstrøm over svingeren.
2 Skyv gummiskiven Â, nylonskiven à og skrogmutteren Ä på
stammen fra innsiden av skroget Á.
3 Bruk en rørtang eller skiftenøkkel til å holde stammen, og fest
skrogmutteren til svingerstammen.
Ikke stram mutteren for mye.
4 Før tetningsmassen stivner, må du fjerne all overflødig
tetningsmasse på utsiden av skroget for å sikre en jevn
vannstrøm over svingeren.
Installeringsinstruksjoner for båter med
skrog uten kjerne / glassfiberskrog / treskrog
Installeringsinstruksjoner for båter med
metallskrog
Bore hull i et metallskrog
1 Velg et monteringssted (Hensyn ved montering, side 1).
2 Bor et styrehull på 3 mm (1/8 tomme) gjennom skroget fra
utsiden av skroget.
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
3 Bruk en hullsag på 32 mm (1 1/4 tomme) til å bore hullet til
stammen fra utsiden av skroget.
4 Slip og rens området rundt hullene.
Bore hull i et skrog uten kjerne
1 Velg et monteringssted (Hensyn ved montering, side 1).
3
Påføre maritim tetningsmasse på en skrogmontert
svinger i et metallskrog
Du må påføre maritim tetningsmasse på vannbanen for å sikre
en fast, vanntett forsegling mellom svingeren og skroget.
1 Påfør et 2 mm (1/16 tomme) tykt lag med maritim
tetningsmasse på den flensen i kabinettet som vil berøre
skroget, og opp sideveggen i kabinettet.
MERK: Tetningsmassen må påføres 6 mm (1/4 tomme) over
toppen av skroget for å tette skroget og sikre skrogmutteren.
2 Skyv isoleringsplaten og isoleringshylsen på stammen, og
påfør tetningsmasse på de overflatene av platen som skal
være i kontakt med skroget. Fyll hullene i og rundt platen og
hylsen.
Installere svingeren i et metallskrog
Vi anbefaler at disse instruksjonene utføres av to montører – én
person arbeider på utsiden av båten, og en annen person
arbeider på innsiden av båten.
1 Hold svingeren À på utsiden av skroget, og skyv den
gjennom isoleringsplaten Á og isoleringshylsen Â.
Bunnmaling mot tilgroing
Du bør male skroget med en vannbasert bunnmaling mot
tilgroing hver sjette måned for å forhindre korrosjon av
metallskrog og minske veksten av organismer som kan påvirke
fartøyets ytelse og varighet.
MERK: Du må ikke bruke keton-basert maling mot tilgroing på
fartøyet. Keton angriper mange typer plast og kan skade eller
ødelegge svingeren.
Rengjøre svingeren
Det kan raskt hope seg opp vannorganismer og slam, dette kan
redusere enhetens ytelse.
1 Fjern tilgroingen med en myk klut fuktet med mildt
rengjøringsmiddel.
2 Hvis det har grodd godt igjen, bruker du en skrubb eller
kittekniv til å fjerne vekstene.
3 Tørk av enheten.
Spesifikasjoner
Spesifikasjon
Mål
Frekvenser*
Fra 80 til 160 kHz
Maksimal dybde*’
549 m (1800 fot)
Overføringskraft
600 W
Driftstemperaturområde
Fra 0 til 50°C (fra 32 til 122°F)
Temperaturområde for oppbevaring Fra -40 til 70°C (fra -40 til 158°F)
*Avhengig av kartplotter- eller ekkoloddmodellen.
‘*Avhengig av vannforholdene.
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Panoptix™ er et varemerke for
Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
2 Sett svingeren, med platen og hylsen, inn i monteringshullet,
3
4
5
6
men husk å skru svingeren inn for å presse ut overflødig
tetningsmasse.
Skjær til hylsen om nødvendig.
MERK: Hylsen må være nedenfor skrogmutteren ved
montering.
Skyv gummiskiven Ä, nylonskiven Å og skrogmutteren Æ på
stammen fra innsiden av skroget Ã.
Bruk en rørtang eller skiftenøkkel til å holde stammen, og fest
skrogmutteren til svingerstammen.
Ikke stram mutteren for mye.
Før tetningsmassen stivner, må du fjerne all overflødig
tetningsmasse på utsiden av skroget for å sikre en jevn
vannstrøm over svingeren.
Vedlikehold
Teste installeringen
LES DETTE
Se etter lekkasjer på båten hvis den skal være i vannet over en
lengre periode.
Ettersom det er nødvendig med vann for å formidle
ekkoloddsignalet, må svingeren være i vann for å fungere slik
den skal. Du kan ikke få en avlesning av dybde eller avstand
dersom enheten ikke er i vann. Når du setter båten på vannet,
må du kontrollere om det er lekkasjer rundt skruehull som
befinner seg under vannlinjen.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising