Garmin | GT23M-TM | Garmin GT23M-TM Akterspegelmonterad givare – installationsinstruktioner

Garmin GT23M-TM Akterspegelmonterad givare – installationsinstruktioner
7 Välj vid behov den enhet som hör till minneskortet och välj
Nästa > Slutför.
Uppdatera enhetsprogramvaran
Akterspegelmonterad givare – installa­
tionsinstruktioner
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt måste du installera Garmin givaren i enlighet med
följande instruktioner.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.
®
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan idag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin produktsupport
•
•
•
•
Gå till www.garmin.com/support för lokal supportinformation.
I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Ekolod är ett verktyg som ger dig ytterligare kunskap om
vattnet under båten. Det befriar dig inte från ansvaret att
observera vattnet runt båten när du navigerar.
OBSERVERA
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
Obs! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
Följ
instruktionerna på skärmen.
3
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
Enheten återgår till normalläget när programuppdateringen är
klar.
5 Ta bort minneskortet.
Obs! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
Borrmaskin och borrar
Två 13 mm-sexkantsnycklar
Stjärnmejsel PH2
Maskeringstejp
Marint tätningsmedel
Om givaren
Givaren sänder och tar emot ljudvågor genom vattnet och
skickar ljudvågsinformation till din Garmin ekolodenhet.
Sätta ihop givaren med ett akterspegelmon­
teringsfäste
1 Sätt fast fästet À på givaren Á med de medföljande 8 mm
M4-skruvarna  och 4 mm-stjärnbrickorna Ã.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
Den här utrustningen ska installeras av en kvalificerad
marinmontör.
Läsa in den nya programvaran på ett
minneskort
Du måste kopiera programvaruuppdateringen till ett minneskort
med hjälp av en dator med Windows programvara.
Obs! Du kan kontakta Garmin kundsupport för att beställa ett
förprogrammerat programvaruuppdateringskort om du inte har
en dator med Windows programvara.
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
2 Gå in på www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Välj Hämta bredvid det programvarupaket som
överensstämmer med din enhet.
4 Läs och godkänn villkoren.
5 Välj Hämta.
6 Vid behov väljer du Kör.
®
December 2015
2 Sätt fast fästet på konsolen Æ med 16 mm M8-skruvarna Ä,
M8-brickorna Å och M8-låsmuttrarna Ç.
Installera givaren på en akterspegel
Monteringsplatsavvägningar
• Givaren bör monteras så nära båtens mitt som möjligt.
Tryckt i Taiwan
190-01850-79_0A
• Givaren bör inte monteras bakom stråk, stag, beslag,
vattenintag eller utloppsportar eller annat som kan skapa
luftbubblor eller orsaka turbulens i vattnet.
Givaren måste sitta i rent vatten (utan turbulens) för bästa
prestanda.
• Givaren får inte monteras på en plats där den kan stöta i vid
sjösättning, flyttning eller förvaring.
• På båtar med ett drev får givaren inte monteras i vägen för
propellern.
Givaren kan orsaka kavitation som kan försämra båtens
prestanda och skada propellern.
• På båtar med dubbla drev ska givaren monteras mellan
dreven, om möjligt.
Installera monteringsmaterial för akterspegelmon­
tering
OBS!
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet. På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.
Kablarna som är anslutna till givaren ska inte kapas eftersom
detta sätter garantin ur spel.
1 Placera givarfästet À så att mitten på givarens botten är i
nivå med den nedre kanten på akterspegeln och parallell
med vattenlinjen.
2 Se till att givaren är parallell med vattenlinjen Á och markera
3
4
5
6
2
mitten för de två yttre hålen och mitthålet på givarfästet.
Vira en bit tejp runt en borr på 4 mm (5/32 tum) ca 15 mm
(19/32 tum) från borrens spets för att undvika att borra
rikthålen för djupt.
Om du installerar fästet på glasfiber ska du sätta en bit tejp
över rikthålens plats för att minska sprickbildning i geltäcket.
Borra cirka 15 mm (19/32 tum) djupa rikthål på de märkta
platserna med en borr på 4 mm (5/32 tum).
Applicera marint tätningsmedel på de medföljande 20 mmskruvarna och fäst givarenheten vid akterspegeln.
Obs! Den tredje skruven i det nedre, mittre skruvhålet gör
fästet stabilt.
7 Om du måste dra kabeln genom akterspegeln väljer du en
genomföringsplats en bra bit ovanför vattenlinjen à och
markerar den.
8 Placera en kabelklämma på givarkabeln Ä ungefär en
tredjedel av avståndet mellan givaren och akterspegelns topp
eller genomföringshålet.
9 Markera rikthålets plats för kabelklämman och borra med
hjälp av en borr på 3,2 mm (1/8 tum) ett rikthål som är ca
10 mm (3/8 tum) djupt.
10 Applicera marint tätningsmedel på den medföljande 12 mmskruven och fäst kabelklämman vid akterspegeln.
11 Upprepa steg 8 till 12 för att montera den andra
kabelklämman på ungefär en tredjedel av avståndet mellan
givaren och akterspegelns topp eller rikthålet.
12 Om du har markerat ett rikthål i steg 9 väljer du lämplig
borrspets och borrar ett genomföringshål rakt igenom
akterspegeln:
• Om du har en 4-polig kabel, använd en borr på 16 mm
(5/8 tum).
• Om du har en 8-polig eller 12-polig kabel använder du en
borrspets på 25 mm (1 tum).
13 Dra givarkabeln till ekolodet:
• Om du leder kabeln genom ett genomföringshål matar du
den genom hålet du borrade i steg 12 och monterar
kabelingångsskyddet à (Installera kabelingångsskydd,
sidan 2).
• Om du inte leder kabeln genom ett genomföringshål leder
du den uppåt över akterspegelns topp Å.
Undvik att leda kabeln nära elkablar eller annat som kan
orsaka elektriska störningar.
Installera kabelingångsskydd
Om du har lett kabeln genom akterspegeln efter installation av
givaren måste du installera kabelingångsskyddet för att undvika
att båten tar in vatten.
1 Placera kabelingångsskyddet À över hålet och kabeln, med
öppningen riktad nedåt, och markera de båda rikthålens
plats.
Akterspegelmonterad givare – installationsinstruktioner
2 Ta bort kabelingångsskyddet och borra med hjälp av en 3,2
3
4
5
6
mm (1/8 tum) borrspets ca 10 mm (3/8 tum) djupa rikthål.
Fyll genomföringshålet med marint tätningsmedel så att det
täcker kabeln helt och så att det finns extra tätningsmedel
runt hålet och kabeln.
Placera kabelingångsskyddet över hålet och kabeln med
öppningen riktad nedåt.
Applicera marint tätningsmedel på de medföljande 12 mm
M4-skruvarna och fäst kabelingångsskyddet vid
akterspegeln.
Torka av allt överflödigt marint tätningsmedel.
Testa installationen
OBS!
Du bör kontrollera att båten inte har några läckor innan du
lämnar den i vattnet en längre tid.
Eftersom det krävs vatten för att överföra ekolodssignalen måste
givaren vara i vattnet för att fungera på rätt sätt. Du kan inte
erhålla en djup- eller avståndsavläsning när den inte befinner sig
i vatten. När du sjösätter båten för första gången bör du leta
efter läckage kring de skruvhål som gjorts under vattenlinjen.
Testa givarinstallationen på akterspegeln
OBS!
När du justerar givarens djup måste du göra justeringarna i små
steg. Om du placerar givaren för djupt kan du försämra båtens
prestanda och utsätta givaren för risk att träffas av föremål
under vattnet.
Testa givarinstallationen på akterspegeln i öppet vatten utan
hinder. Var uppmärksam på omgivningen när du testar givaren.
1 Slå på plottern när båten är i vattnet.
2 Kör båten i låg hastighet. Om plottern verkar fungera som
den ska ökar du hastigheten gradvis samtidigt som du
observerar plottern.
3 Om ekolodets signal plötsligt försvinner eller om bottenekot
försämras kraftigt, bör du anteckna vid vilken hastighet detta
inträffar.
4 Återgå till den båthastighet där signalen försvann och sväng
försiktigt år båda hållen samtidigt som du observerar plottern.
5 Om signalstyrkan förbättras när du svänger justerar du
givaren så att den sticker ut ytterligare 3 mm (1/8 tum) under
båtens akterspegel.
6 Upprepa steg 2–4 tills försämringen eliminerats.
7 Om signalen inte förbättras, flytta givaren till en annan plats
på akterspegeln och upprepa testet.
Garmin och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte
användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
Akterspegelmonterad givare – installationsinstruktioner
3
© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising