Garmin | GT8HW-TM | Garmin GT8HW-TM Installationsinstruktioner

Garmin GT8HW-TM Installationsinstruktioner
Viktigt vid montering
GT8HW-TM givare
För att det ska gå att garantera topprestanda med lägsta möjliga
brus och störningar bör du dra givarkabeln bort från
tändningsledningar, huvudbatterier och kablar, trollingmotorns
batterier och kablar och högspänningskablar som radar,
radioförstärkare och autopilotens pumpkablar.
Montera givaren
Installationsinstruktioner
Sätt fast givaren À i fästet med den medföljande låsmuttern
Á, gummibrickan Â, metallbrickan à och skruven Ä.
Obs! Skruven ska sitta tillräckligt hårt för att hålla givaren på
plats när båten rör sig i hög hastighet, men tillräckligt löst för
att givaren ska kunna svänga undan om den träffas av ett
hinder.
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen till kartplottern eller ekolodet, finns viktig
information och produktvarningar.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Ekolod är ett verktyg som ger dig ytterligare kunskap om
vattnet under båten. Det befriar dig inte från ansvaret att
observera vattnet runt båten när du navigerar.
OBSERVERA
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt måste du installera Garmin givaren i enlighet med
följande instruktioner.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.
®
Verktyg som behövs
•
•
•
•
Borrar och borrspetsar
Kryssmejsel nr 2
Maskeringstejp
Marint tätningsmedel
Monteringsplatsavvägningar
• Givaren bör monteras så nära båtens mitt som möjligt.
• Givaren bör inte monteras bakom stråk, stag, beslag,
vattenintag eller utloppsportar eller annat som kan skapa
luftbubblor eller orsaka turbulens i vattnet.
Givaren måste sitta i rent vatten (utan turbulens) för bästa
prestanda.
• Givaren får inte monteras på en plats där den kan stöta i vid
sjösättning, flyttning eller förvaring.
• På båtar med ett drev får givaren inte monteras i vägen för
propellern.
Givaren kan orsaka kavitation som kan försämra båtens
prestanda och skada propellern.
• På båtar med dubbla drev ska givaren monteras mellan
dreven, om möjligt.
Installera monteringsmaterial för akterspegelmon­
tering
Förbereda givaren för långtidexponering för vatten
OBS!
Använd inte aceton eller acetonbaserade produkter på givaren.
Aceton skadar givarens plasthölje.
Om du installerar en givare på en båt som ligger i vatten under
långa perioder bör du täcka givaren och monteringsmaterialet
med en vattenbaserad, smutsavvisande färg för att förhindra
algtillväxt.
1 Sandpappra försiktigt givaren och monteringsmaterialet med
en finkornig slipdyna.
2 Torka av givaren och monteringsmaterialet med
isopropylalkohol.
3 Stryk på vattenbaserad, smutsavvisande färg på givaren och
monteringsmaterialet.
December 2015
Installera givaren på en akterspegel
OBS!
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet. På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.
Kablarna som är anslutna till givaren ska inte kapas eftersom
detta sätter garantin ur spel.
1 Placera givarfästet À så att mitten på givarens botten är i
nivå med den nedre kanten på akterspegeln och parallell
med vattenlinjen.
Tryckt i Taiwan
190-01974-79_0A
• Om du drar kabeln genom ett genomföringshål trycker du
den genom hålet du borrade i steg 12 och monterar
kabelingångsskyddet (Installera kabelingångsskydd,
sidan 2).
• Om du inte drar kabeln genom ett genomföringshål drar
du den uppåt över akterspegelns topp Ä.
Du bör undvika att dra kabeln nära elkablar eller annat som
kan orsaka elektriska störningar.
Installera kabelingångsskydd
Om du har lett kabeln genom akterspegeln efter installation av
givaren måste du installera kabelingångsskyddet för att undvika
att båten tar in vatten.
1 Placera kabelingångsskyddet À över hålet och kabeln, med
öppningen riktad nedåt, och markera de båda rikthålens
plats.
2 Se till att givaren är parallell med vattenlinjen Á och markera
3
4
5
6
7
mitten för de två yttre hålen på givarfästet.
Vira en bit tejp runt en borrspets på 4 mm (5/32 tum) ca
18 mm (7/10 tum) från borrspetsens spets för att undvika att
borra rikthålen för djupt.
Om du installerar fästet på glasfiber ska du sätta en bit tejp
över rikthålens plats för att minska sprickbildning i gelcoaten.
Borra cirka 18 mm (7/10 tum) djupa rikthål på de märkta
platserna med en borr på 4 mm (5/32 tum).
Applicera marint tätningsmedel på de medföljande 20 mmskruvarna och fäst givarenheten vid akterspegeln.
Dra kabeln under akterspegelfästets vajerkrok.
2 Ta bort kabelingångsskyddet och borra med hjälp av en 3,2
3
4
5
6
mm (1/8 tum) borrspets ca 10 mm (3/8 tum) djupa rikthål.
Fyll genomföringshålet med marint tätningsmedel så att det
täcker kabeln helt och så att det finns extra tätningsmedel
runt hålet och kabeln.
Placera kabelingångsskyddet över hålet och kabeln med
öppningen riktad nedåt.
Applicera marint tätningsmedel på de medföljande 12 mm
M4-skruvarna och fäst kabelingångsskyddet vid
akterspegeln.
Torka av allt överflödigt marint tätningsmedel.
Installera givaren på en trollingmotor
OBS!
Klipp inte av givarkabeln. Om du klipper av givarkabeln
ogiltigförklaras garantin.
1 Sätt i slangklämman À genom öppningen på givarfästet Á
tills lika stora längder sticker ut på båda sidorna av fästet.
8 Om du måste dra kabeln genom akterspegeln väljer du en
genomföringsplats en bra bit ovanför vattenlinjen  och
markerar den.
9 Placera en kabelklämma på givarkabeln à ungefär halvvägs
mellan givaren och akterspegelns topp eller
genomföringshålet.
10 Markera rikthålets plats för kabelklämman och borra med
hjälp av en borr på 3,2 mm (1/8 tum) ett rikthål som är ca
10 mm (3/8 tum) djupt.
11 Applicera marint tätningsmedel på den medföljande 12 mmskruven och fäst kabelklämman vid akterspegeln.
12 Om du har markerat ett rikthål i steg 8 väljer du en lämplig
borrspets och borrar ett genomföringshål rakt igenom
akterspegeln:
• Om du har en 4-polig kabel, använd en borr på 16 mm
(5/8 tum).
• Om du har en 8-polig eller 12-polig kabel använder du en
borrspets på 25 mm (1 tum).
Dra
givarkabeln till ekolodet:
13
2
2 Placera givarfästet mot trollingmotorns hus, med givarens
smala del riktad bort från propellern.
3 Säkra slangklämman runt trollingmotorns hus och dra åt
slangklämman.
4 Placera givaren så den är parallell med botten när den
används.
5 Fäst givarkabeln ordentligt med de medföljande
kabelhållarna.
6 Dra givarkabeln till ekolodets installationsplats och vidta
samtidigt följande försiktighetsåtgärder.
• Undvik att dra givarkabeln nära elkablar eller andra källor
som kan orsaka elektriska störningar.
• Se till att kabeln inte kommer i kläm när trollingmotorn fälls
ut eller dras in.
Testa installationen
OBS!
Du bör kontrollera att båten inte har några läckor innan du
lämnar den i vattnet en längre tid.
Eftersom det krävs vatten för att överföra ekolodssignalen måste
givaren vara i vattnet för att fungera på rätt sätt. Du kan inte
erhålla en djup- eller avståndsavläsning när den inte befinner sig
i vatten. När du sjösätter båten för första gången bör du leta
efter läckage kring de skruvhål som gjorts under vattenlinjen.
Testa givarinstallationen på akterspegeln
OBS!
När du justerar givarens djup måste du göra justeringarna i små
steg. Om du placerar givaren för djupt kan du försämra båtens
prestanda och utsätta givaren för risk att träffas av föremål
under vattnet.
Testa givarinstallationen på akterspegeln i öppet vatten utan
hinder. Var uppmärksam på omgivningen när du testar givaren.
1 Slå på plottern när båten är i vattnet.
2 Kör båten i låg hastighet. Om plottern verkar fungera som
den ska ökar du hastigheten gradvis samtidigt som du
observerar plottern.
3 Om ekolodets signal plötsligt försvinner eller om bottenekot
försämras kraftigt, bör du anteckna vid vilken hastighet detta
inträffar.
4 Återgå till den båthastighet där signalen försvann och sväng
försiktigt år båda hållen samtidigt som du observerar plottern.
5 Om signalstyrkan förbättras när du svänger justerar du
givaren så att den sticker ut ytterligare 3 mm (1/8 tum) under
båtens akterspegel.
6 Upprepa steg 2–4 tills försämringen eliminerats.
7 Om signalen inte förbättras, flytta givaren till en annan plats
på akterspegeln och upprepa testet.
3 Välj Hämta bredvid det programvarupaket som
4
5
6
7
överensstämmer med din enhet.
Läs och godkänn villkoren.
Välj Hämta.
Vid behov väljer du Kör.
Välj vid behov den enhet som hör till minneskortet och välj
Nästa > Slutför.
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
Obs! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
5 När du uppmanas till det ska du låta minneskortet vara kvar
och starta om plottern manuellt.
6 Ta bort minneskortet.
Obs! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan idag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin produktsupport
•
•
•
•
Gå till www.garmin.com/support för lokal supportinformation.
I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
Specifikationer
Specifikation
Mått
Sändningseffekt
250 W (RMS)
Maximalt djup*
244 m (800 fot)
Rengöra givaren
Frekvenser**
Från 145 till 240 kHz
Vattenavlagringar ansamlas snabbt och kan minska enhetens
prestanda.
1 Ta bort avlagringarna med en mjuk trasa och ett milt
rengöringsmedel.
2 Om föroreningarna är svåra kan du använda en skursvamp
eller spackelkniv för att ta bort ansamlingarna.
3 Torka enheten torr.
Drifttemperaturområde
Från 0 till 40 °C (från 32 till 158 °F)
* Beroende på rådande vattenförhållanden.
** Beroende på plotter- eller fishfinder-modell.
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte
användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
Programuppdatering
Du kan behöva uppdatera enhetens programvara när du
installerar enheten eller lägger till ett tillbehör till enheten.
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
Du måste kopiera programvaruuppdateringen till ett minneskort
med hjälp av en dator med Windows programvara.
Obs! Du kan kontakta Garmin kundsupport för att beställa ett
förprogrammerat programvaruuppdateringskort om du inte har
en dator med Windows programvara.
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
2 Gå in på www.garmin.com/support/software/marine.html.
®
3
© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising