Garmin | GPS 12H | User manual | Garmin GPS 12H Brukerveiledning

Garmin GPS 12H Brukerveiledning
GPS 12H
Brukerveiledning
November 2015
Trykt i Taiwan
190-01956-38_0A
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin
Express™ og HomePort™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra
Garmin.
®
NMEA er et registrert varemerke for National Marine Electronics Association. Mac er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Windows og
Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land.
®
®
®
®
Innholdsfortegnelse
Komme i gang................................................................. 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Taster .......................................................................................... 1
Batteriinformasjon ....................................................................... 1
Sette inn AA-batterier ............................................................. 1
Slå på enheten ............................................................................1
Veipunkter, ruter og spor.............................................. 1
Veipunkter ...................................................................................1
Opprette et veipunkt ............................................................... 1
Navigere til et veipunkt ........................................................... 1
Redigere et veipunkt .............................................................. 1
Sortere og finne veipunkter på en liste .................................. 1
Slette et veipunkt ................................................................... 1
Ruter ........................................................................................... 2
Opprette en rute ..................................................................... 2
Endre et rutenavn .................................................................. 2
Redigere en rute .................................................................... 2
Vise en rute på kartet ............................................................. 2
Slette en rute .......................................................................... 2
Reversere en rute .................................................................. 2
Spor ............................................................................................ 2
Sporinnstillinger ..................................................................... 2
Vise det gjeldende sporet ...................................................... 2
Lagre det gjeldende sporet .................................................... 2
Slette det gjeldende sporet .................................................... 2
Slette et spor .......................................................................... 2
Slå av GLONASS ................................................................... 4
Justere bakgrunnslyset .......................................................... 4
Justere tidsavbruddet for bakgrunnslys ................................. 4
Databehandling ...........................................................................4
Filtyper ................................................................................... 4
Koble enheten til datamaskinen ............................................. 4
Overføre filer til enheten ........................................................ 5
Slette filer ............................................................................... 5
Koble fra USB-kabelen .......................................................... 5
Feste håndleddstroppen ............................................................. 5
Ta vare på enheten ..................................................................... 5
Rengjøre enheten .................................................................. 5
Feilsøking ................................................................................... 5
Nullstille enheten .................................................................... 5
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger ...................................... 5
Indeks.............................................................................. 6
Bruke hovedsidene........................................................ 2
Navigere med kartet ................................................................... 2
Endre kartorienteringen ......................................................... 2
Måle avstand på kartet ........................................................... 2
Kartinnstillinger ...................................................................... 2
Kompass ..................................................................................... 3
Navigere med kompasset ...................................................... 3
Motorveimodus ...................................................................... 3
Datafelt ................................................................................... 3
Satellittsiden ............................................................................... 3
Justere kontrasten på satellittsiden ....................................... 3
Tripcomputer ............................................................................... 3
Tilpasse datafeltene for instrumentsiden ............................... 3
Ekstra verktøy på hovedmenyen ................................................ 3
Tilpasse enheten............................................................ 3
Systeminnstillinger ...................................................................... 3
Innstillinger for serielt grensesnitt .......................................... 3
Skjerminnstillinger ....................................................................... 3
Angi enhetstoner .........................................................................3
Konfigurere maritime alarmer ..................................................... 3
Maritime innstillinger .............................................................. 3
Tilbakestille data ......................................................................... 3
Endre måleenhetene .................................................................. 3
Tidsinnstillinger ........................................................................... 4
Innstillinger for posisjonsformat .................................................. 4
Rutinginnstillinger ....................................................................... 4
Informasjon om enheten................................................ 4
Spesifikasjoner ........................................................................... 4
Tillegg.............................................................................. 4
Registrere enheten ..................................................................... 4
Støtte og oppdateringer .............................................................. 4
Konfigurere Garmin Express .................................................. 4
Vise enhetsinformasjon .............................................................. 4
Kontakte Garmin produktsupport ................................................ 4
Maksimere batterilevetiden ......................................................... 4
Langvarig oppbevaring .......................................................... 4
Innholdsfortegnelse
i
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Sette inn AA-batterier
Den håndholdte enheten drives av to AA-batterier (medfølger
ikke). Du får best resultat ved å bruke NiMH- eller litiumbatterier.
1 Skyv batteridekselet nedover, og fjern dekselet fra baksiden
av enheten.
Sett
inn to AA-batterier riktig vei.
2
Oversikt over enheten
3
4
5
6
Sett på batteridekselet igjen.
Hold nede .
Velg Oppsett > System > Batteritype.
Velg et alternativ.
Slå på enheten
Velg
.
Veipunkter, ruter og spor
À
Á
Â
Ã
Taster
Mini-USB-port (under gummihette)
Strøm-/NMEA 0183-kontakt (under gummihetten)
®
Batterirom
Veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på
enheten.
Opprette et veipunkt
Du kan lagre gjeldende posisjon som et veipunkt.
1 Velg MARK.
2 Velg eventuelt et felt for å gjøre endringer i veipunktet.
3 Velg Ferdig.
Taster
Navigere til et veipunkt
1 Velg GOTO.
2 Velg et veipunkt.
QUIT
Avbryter eller går tilbake til startsiden.
Blar gjennom hovedsidene.
Slår enheten av og på.
Justerer bakgrunnsbelysningen.
GOTO
Starter eller stopper navigasjonen til et veipunkt.
PAGE
Blar gjennom hovedsidene.
MARK
Merker gjeldende posisjon som et veipunkt.
ENTER
Velger alternativer og bekrefter meldinger.
Velger menyalternativer.
Beveger kartmarkøren.
Batteriinformasjon
ADVARSEL
Ikke ta ut batteriene med en skarp gjenstand.
Temperaturområdet for enheten kan være for høyt for enkelte
batterier. Alkaliske batterier kan sprekke ved høye temperaturer.
FORSIKTIG
Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon
om hvor du skal resirkulere batterier.
LES DETTE
Alkaliske batterier får betydelig mindre kapasitet når
temperaturen synker. Bruk lithiumbatterier når du bruker
enheten ved minusgrader.
Komme i gang
Kompassiden vises, og enheten navigerer automatisk til
veipunktet.
Redigere et veipunkt
Du må opprette et veipunkt før du kan redigere det.
Velg Liste over veipunkter.
Velg et veipunkt.
Velg elementet som skal redigeres, for eksempel navnet.
Angi den nye informasjonen, og velg Ferdig.
1
2
3
4
Sortere og finne veipunkter på en liste
1 Velg Liste over veipunkter.
2 Velg eller .
3 Velg et alternativ:
• Du velger Sorter for å sortere veipunktene alfabetisk eller
etter nærhet.
• Du velger Finn på liste for å finne veipunkter etter navn.
Slette et veipunkt
1 Velg Liste over veipunkter.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg eller .
4 Velg Slett.
TIPS: Du kan slette ett veipunkt eller alle veipunktene fra
denne menyen.
1
Ruter
En rute er en serie av veipunkter eller posisjoner som fører deg
til det endelige bestemmelsesstedet.
Opprette en rute
1 Velg Ruter > Opprett rute > Velg første punkt.
2 Velg en kategori.
3 Velg første punkt på ruten.
4 Velg Bruk.
5 Velg Velg neste punkt for å legge til tilleggspunkter i ruten.
6 Velg QUIT for å lagre ruten.
Endre et rutenavn
1 Velg Ruter.
2 Velg en rute.
3 Velg Endre navn.
4 Angi det nye navnet.
Redigere en rute
1 Velg Ruter.
2 Velg en rute.
3 Velg Rediger rute.
4 Velg et punkt.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise punktet på kartet, velger du Se på.
• Hvis du vil endre rekkefølgen på punktene på ruten, velger
du Flytt opp eller Flytt ned.
• Hvis du vil legge til et nytt punkt på ruten, velger du Sett
inn.
Det ekstra punktet settes inn før punktet du redigerer.
• Hvis du vil fjerne punktet fra ruten, velger du Fjern.
6 Velg QUIT for å lagre ruten.
Vise en rute på kartet
1 Velg Ruter.
2 Velg en rute.
3 Velg Se på kart.
Slette en rute
1 Velg Ruter.
2 Velg en rute.
3 Velg Slett rute.
Reversere en rute
Du kan bytte om på start- og sluttpunktene til en rute hvis du vil
følge ruten i motsatt retning.
1 Velg Ruter.
2 Velg en rute.
3 Velg Reverser rute.
Spor
Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen
inneholder informasjon om punkter langs den registrerte banen,
blant annet klokkeslett, posisjon og høyde for hvert punkt.
Sporinnstillinger
Velg Oppsett > Spor.
Registrer: Angir en registreringstype for sporloggen. Overskrivalternativet registrerer ny sporlogginformasjon over den
gamle sporlogginformasjonen når den aktive sporloggen er
full. Fyll-alternativet stopper registreringen når sporloggen er
full.
2
Registreringsmetode: Angir en metode for registrering av spor.
Auto registrerer sporene med varierende frekvens for å lage
en optimal visning av sporene.
Registreringsintervall: Velger en registreringsfrekvens for
sporlogg. Hvis du registrerer punkter oftere, blir sporene mer
detaljerte, men sporloggen fylles raskere.
Vise det gjeldende sporet
Velg Sporstyrer > Gjeldende spor > Se på kart.
Lagre det gjeldende sporet
1 Velg Sporstyrer > Gjeldende spor.
2 Velg et alternativ.
• Velg Lagre spor for å lagre det gjeldende sporet.
• Velg Lagre del for å lagre en del av det gjeldende sporet.
3 Angi et spornavn.
4 Velg OK.
Slette det gjeldende sporet
Velg Sporstyrer > Gjeldende spor > Slett gjeldende spor.
Slette et spor
1 Velg Sporstyrer.
2 Velg et spor.
3 Velg Slett.
Bruke hovedsidene
Informasjonen som er nødvendig for å bruke denne enheten,
finnes på følgende sider: hovedmeny, kart, kompass og
tripcomputer.
1 Velg PAGE.
2 Velg den aktive hovedsiden.
Navigere med kartet
1 På kartet velger du Panorer.
En trekant viser posisjonen din på kartet. Når du forflytter
deg, flyttes trekanten og etterlater en sporlogg (sti).
2 Bruk piltastene til å flytte til pekeren.
Endre kartorienteringen
1 Velg Alternativer > Oppsett kart > Orientering.
2 Velg et alternativ:
• Velg Nord opp for å vise nord øverst på siden.
• Velg Spor opp for å vise gjeldende reiseretning øverst på
siden.
Måle avstand på kartet
Du kan måle avstanden mellom to punkter.
1 Velg en posisjon på kartet.
2 Velg Alternativer > Beregn avstand.
3 Flytt flagget til en annen posisjon på kartet.
Avstanden vises i bunnen av skjermen og på målelinjen.
Kartinnstillinger
På kartet velger du MARK > Oppsett kart.
Orientering: Justerer hvordan kartet vises på siden. Alternativet
Nord opp viser nord øverst på siden. Alternativet Spor opp gir
en visning fra øverst til nederst der gjeldende reiseretning er
øverst på siden.
Avanserte kartinnstillinger
På kartet velger du MENU > Oppsett kart > Avansert
kartoppsett.
Bruke hovedsidene
Autozoom: Gjør at enheten automatisk velger et passende
zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når Av-alternativet er
valgt, må du zoome inn og ut manuelt.
Velg zoomnivå for brukerveipunkt: Angir zoomnivået der
veipunkter vises på kartet. Veipunkter vises ikke når kartets
zoomnivå er høyere enn det valgte nivået.
Velg tekststørrelse for brukerveipunkt: Angir tekststørrelser
for veipunkter på kartet.
Kompass
Kompasset bruker GPS (kurs over land) til å veilede deg mot
bestemmelsesstedet. Det tar ikke høyde for andre faktorer som
kan påvirke bestemmelsesstedet, for eksempel strømninger og
tidevann. Du kan bruke en peilepeker eller en kursmarkør til å
navigere til bestemmelsesstedet.
Navigere med kompasset
Når du navigerer til en destinasjon, peker mot destinasjonen
uansett hvilken retning du beveger deg i.
1 Naviger til en destinasjon.
2 Velg PAGE > Kompass.
3 Snu deg til peker mot toppen av kompasset, og fortsett i
den retningen frem til destinasjonen.
Motorveimodus
Du kan bruke enheten til å navigere på land i motorveimodus.
Velg Skipsled.
Datafelt
Velg > ENTER fra kompasset.
ETE: Viser beregnet tid til bestemmelsesstedet.
ETA ved bestemmelsessted: Viser beregnet tid til ankomst til
bestemmelsesstedet.
Til kurs: Viser anbefalt retning å styre for å holde seg på rett
kurs.
Ute av kurs: Viser hvor langt du er ute av kurs.
Snittfart mot mål: Viser hvor raskt du beveger deg mot
bestemmelsesstedet.
Sving: Viser anbefalt vinkel for neste sving for å holde deg på
rett kurs.
Tilpasse enheten
Systeminnstillinger
Velg Oppsett > System > GPS-innstillinger.
Hastighetsfilter: Gjør det mulig å velge foretrukken kilde for
GPS-data.
Satellittsystem: Slår data fra det russiske satellittsystemet
GLONASS på eller av. Når systemet brukes under forhold
med dårlig sikt til himmelen, kan GLONASS-data brukes
sammen med GPS-data for å gi en mer nøyaktig
posisjonsinformasjon.
WAAS/EGNOS: Slår på eller av bruken av data fra
satellittsystemene WAAS (i Nord-Amerika) eller EGNOS (i
Europa), som kan gi en mer nøyaktig posisjonsinformasjon
for GPS. Når du bruker WAAS eller EGNOS, bruker enheten
lenger tid på å innhente satellitter.
Innstillinger for serielt grensesnitt
Velg Oppsett > System > Grensesnitt.
Garmin-seriell: Gjør at enheten kan bruke et eget format fra
Garmin for å utveksle veipunkt-, rute- og spordata med en
datamaskin.
NMEA inn/ut: Gjør at enheten kan bruke standard NMEA 0183inndata og -utdata.
®
Skjerminnstillinger
Velg Oppsett > Visning.
Bakgrunnsbelysning, tidsavbrudd: Justerer hvor lang tid det
tar før bakgrunnslyset slås av.
Juster kontrast: Justerer kontrastnivået.
Hoved, Oppsett, Finn stil: Angir utseendet til hovedmenyen.
Angi enhetstoner
Du kan tilpasse toner for meldinger, taster, varsler og alarmer.
1 Velg Oppsett > Toner.
2 Velg en tone for hver hørbare type.
Konfigurere maritime alarmer
Satellittsiden viser gjeldende posisjon, GPS-nøyaktighet,
satellittposisjoner og signalstyrke.
1
2
3
4
Justere kontrasten på satellittsiden
Maritime innstillinger
Satellittsiden
Gå til satellittsiden, og velg eller .
Tripcomputer
Tripcomputeren viser gjeldende hastighet, gjeldende spor,
posisjon, klokkeslett og annen nyttig statistikk. Du kan tilpasse
de midtre datafeltene på tripcomputeren.
Tilpasse datafeltene for instrumentsiden
1 Gå til instrumentsiden, og velg .
2 Velg et datafelt.
3 Velg ENTER.
4 Velg et datafelt.
Ekstra verktøy på hovedmenyen
Sol og måne: Viser tidspunktene for soloppgang og solnedgang
samt månefasen basert på GPS-posisjonen din.
Tilpasse enheten
Velg Oppsett > Maritim alarm.
Velg en alarmtype.
Angi innstillingen.
Velg Ferdig.
Velg Oppsett > Maritim alarm.
Ankertrekking: Stiller inn en alarm som utløses når du
overskrider en angitt avdriftsavstands under forankring.
Ute av kurs-alarm: Stiller inn en alarm som utløses når du er
ute av kurs med en angitt avstand.
Tilbakestille data
Du kan nullstille tripdata, slette alle veipunkter, slette gjeldende
spor eller gjenopprette fabrikkinnstillingene.
1 Velg Oppsett > Nullstill.
2 Velg et element for å nullstille det.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand og hastighet, høyde,
dybde, temperatur, trykk og vertikal hastighet.
1 Velg Oppsett > Enheter.
2 Velg en målingstype.
3 Velg en måleenhet.
3
Tidsinnstillinger
Velg Oppsett > Tid.
Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24timers format.
Tidssone: Angir tidssonen for enheten. Automatisk angir
tidssonen automatisk basert på gjeldende GPS-posisjon.
Innstillinger for posisjonsformat
MERK: Du bør ikke endre posisjonsformatet eller
kartdatumkoordinatsystemet med mindre du bruker et kart eller
sjøkart som benytter et annet posisjonsformat.
Velg Oppsett > Posisjonsformat.
Posisjonsformat: Angir posisjonsformatet som en
posisjonsavlesning skal vises i.
Kartdatum: Endrer koordinatsystemet som kartet er ordnet
etter.
Kartsfæroide: Viser koordinatsystemet som enheten bruker.
Standard koordinatsystem er WGS 84.
Rutinginnstillinger
Enheten beregner ruter som er optimalisert for typen aktivitet du
foretar deg. Du kan angi at rutingen automatisk sender deg til
neste punkt på ruten.
Velg Oppsett > Ruting.
Auto: Gjør at enheten kan sende deg automatisk fra et punkt på
ruten til det neste.
Avstand: Gjør at enheten kan sende deg til neste punkt på
ruten når du befinner deg innenfor en gitt avstand fra
gjeldende punkt.
Manuell: Gjør at enheten kan stoppe ruting etter du har nådd et
punkt på ruten.
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
•
•
•
•
Produktveiledninger
Programvareoppdateringer
Dataopplastinger til Garmin Connect™
Kart- eller løypeoppdateringer
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-IDen, programvareversjonen og
lisensavtalen.
Velg Oppsett > Om.
Kontakte Garmin produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support for å lese
supportinformasjonen som gjelder for landet ditt.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Maksimere batterilevetiden
Langvarig oppbevaring
Når du ikke skal bruke enheten på mange måneder, må du ta ut
batteriene. Lagrede data går ikke tapt selv om du tar ut
batteriene.
Slå av GLONASS
Når du navigerer over en lengre periode med uhindret sikt mot
satellitter, kan du slå av GLONASS for å oppnå lenger batteritid.
Velg Oppsett > System > GPS-innstillinger >
Satellittsystem > GPS.
Justere bakgrunnslyset
Batteritype
2 AA-batterier (alkaliske, NiMH eller
litium)
Du kan justere bakgrunnsbelysningen fra enhver side.
1 Velg .
2 Bruk piltastene til å justere bakgrunnsbelysningen.
Driftstemperaturområde
Fra –20 til 70 ºC (fra –4 til 158 ºF)
Temperaturområde for
oppbevaring
Fra –30 til 80 ºC (fra –22 til 176 ºF)
Justere tidsavbruddet for bakgrunnslys
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
Materiale
Støtsikker plastlegering som kan flyte
Trygg avstand fra et
kompass
10 cm (4 tommer)
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Tillegg
Registrere enheten
Du kan redusere tidsavbruddet for bakgrunnslyset for å
maksimere batterilevetiden.
1 Velg Oppsett > Visning > Bakgrunnsbelysning,
tidsavbrudd.
2 Velg et alternativ.
Databehandling
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
®
Filtyper
Enheten støtter disse filtypene.
• Filer fra HomePort™. Gå til www.garmin.com/trip_planning.
• GPX-sporfiler.
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til www.garmin.com/express.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Koble enheten til datamaskinen
Støtte og oppdateringer
Du må sette inn batterier før du kan betjene enheten mens den
er koblet til datamaskinen. USB-porten på datamaskinen tilfører
kanskje ikke nok strøm til at du kan betjene enheten.
1 Ta av gummihetten på mini-USB-porten.
På Garmin Express™ (www.garmin.com/express) får du enkelt
tilgang til følgende tjenester for Garmin enheter.
• Produktregistrering
4
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
Informasjon om enheten
2 Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-porten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
På datamaskiner med Windows vises enheten som en
flyttbar stasjon eller bærbar enhet, og minnekortet vises
kanskje som en annen flyttbar enhet. På datamaskiner med
Mac, vises enheten og minnekortet som aktiverte volumer.
Overføre filer til enheten
1 Koble enheten til datamaskinen.
2
3
4
5
6
7
På datamaskiner med Windows vises enheten som en
flyttbar stasjon eller bærbar enhet, og minnekortet vises
kanskje som en annen flyttbar enhet. På datamaskiner med
Mac, vises enheten og minnekortet som aktiverte volumer.
MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner
viser kanskje ikke stasjoner for enheten riktig. Du finner mer
informasjon om hvordan du tilordner stasjonen, i
dokumentasjonen for operativsystemet.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Åpne den bærbare enheten, stasjonen eller volumet for
enheten eller minnekortet.
Bla til en mappe.
Velg Rediger > Lim inn.
Filen vises på listen over filer i enhetens minne eller på
minnekortet.
Slette filer
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1
2
3
4
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Enheten er vannbestandig i henhold til IEC-standard 60529
IPX7. Den tåler utilsiktet nedsenkning i vann ned til 1 meters
dybde i opptil 30 minutter. Hvis den er under vann lenger enn
det, kan det oppstå skader på enheten. Pass på at enheten
tørkes av og lufttørker før du bruker eller lader den.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
Feilsøking
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.
1 Ta ut batteriene.
2 Sett inn batteriene på nytt.
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger
Du kan nullstille alle innstillinger tilbake til fabrikkinnstillingene.
Velg Oppsett > Nullstill > Nullstill alle innstillinger > Ja.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Feste håndleddstroppen
1 Før løkken til håndleddstroppen gjennom hullet i enheten.
2 Før den andre enden av stroppen gjennom løkken, og stram
godt til.
Tillegg
5
Indeks
A
alarmer
ankerttrekking 3
ankomst 3
dypt vann 3
grunt vann 3
klokke 3
toner 3
ute av kurs 3
av/på-tast 1
B
bakgrunnslys 3, 4
batteri 1, 4, 5
lagring 4
levetid 4
maksimere 4
montere 1
brukerdata, slette 5
D
data, overføre 4
datamaskin, koble til 4
E
EGNOS 3
enhet
nullstille 5
registrering 4
enhets-ID 4
F
feilsøking 3, 5
filer
overføre 4, 5
støttede typer 4
G
Garmin Express 4
oppdatere programvare 4
registrere enheten 4
gjenopprette, innstillinger 5
GLONASS 3, 4
GPS 3
EGNOS 3
WAAS 3
programvare, oppdatere 4
R
registrere enheten 4
rengjøre enheten 5
ruter 2
opprette 2
redigere 2
slette 2
vise på kartet 2
S
satellittsignaler 3
skjerminnstillinger 3
slette, alle brukerdata 5
spesifikasjoner 4
spor 2
lagre 2
T
taster 1
kraft 1
temperatur 4
tidsinnstillinger 4
tidssoner 4
toner 3
turmåleinstrumenter 2, 3
turplanlegger. Du finner mer informasjon under
ruter
U
USB
koble fra 5
kontakt 1
overføre filer 4
V
vanntetthetsvurdering 4
veipunkter 1
lagre 1
navigere 1
redigere 1
slette 1
vise liste over 1
W
WAAS 3
H
hovedmeny 3
håndleddstropp 5
I
innstillinger 2–5
K
kart 2
oppdatere 4
kompass 2, 3
kontrast 3
M
måle avstand 2
måleenheter 3
måleinstrumenter, tur 2, 3
N
navigere 2, 3
NMEA 0183 3
nullstille enheten 3, 5
O
oppbevare data 4
overføre, filer 4
P
posisjoner
lagre 1
redigere 1
posisjonsformat 4
produktregistrering 4
6
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising