Garmin | GPS 12H | User guide | Garmin GPS 12H Podręcznik użytkownika

Garmin GPS 12H Podręcznik użytkownika
GPS 12H
Podręcznik użytkownika
Listopad 2015
Wydrukowano na Tajwanie
190-01956-40_0A
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin
Connect™, Garmin Express™ oraz HomePort™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody
firmy Garmin jest zabronione.
®
NMEA jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji National Marine Electronics Association. Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Windows oraz Windows NT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
®
®
®
®
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 1
Przyciski ...................................................................................... 1
Informacje o baterii ..................................................................... 1
Instalowanie baterii typu AA ................................................... 1
Włączanie urządzenia ................................................................. 1
Punkty, trasy i ślady....................................................... 1
Punkty ......................................................................................... 1
Tworzenie punktu ................................................................... 1
Podróżowanie do punktu ....................................................... 1
Edytowanie punktu ................................................................. 1
Sortowanie i wyszukiwanie punktów na liście ........................ 1
Usuwanie punktu ................................................................... 2
Trasy ........................................................................................... 2
Wyznaczanie trasy ................................................................. 2
Edytowanie nazwy trasy ........................................................ 2
Edytowanie trasy .................................................................... 2
Wyświetlanie trasy na mapie ................................................. 2
Usuwanie trasy ...................................................................... 2
Odwracanie trasy ................................................................... 2
Ślady ........................................................................................... 2
Ustawienia śladu .................................................................... 2
Wyświetlanie bieżącego śladu ............................................... 2
Zapisywanie bieżącego śladu ................................................ 2
Czyszczenie bieżącego śladu ................................................ 2
Usuwanie śladu ...................................................................... 2
Wyłączanie funkcji GLONASS ............................................... 4
Regulowanie podświetlenia ................................................... 5
Regulowanie czasu podświetlania ......................................... 5
Zarządzanie danymi ................................................................... 5
Typy plików ............................................................................ 5
Podłączanie urządzenia do komputera .................................. 5
Przesyłanie plików do urządzenia .......................................... 5
Usuwanie plików .................................................................... 5
Odłączanie kabla USB ........................................................... 5
Mocowanie paska na nadgarstek ............................................... 5
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................... 5
Czyszczenie urządzenia ........................................................ 5
Rozwiązywanie problemów ........................................................ 6
Resetowanie urządzenia ........................................................ 6
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień .................... 6
Indeks.............................................................................. 7
Korzystanie ze stron głównych..................................... 2
Nawigacja z użyciem mapy ........................................................ 2
Zmiana orientacji mapy .......................................................... 2
Pomiar dystansu na mapie .................................................... 2
Ustawienia mapy .................................................................... 3
Kompas .......................................................................................3
Nawigacja z użyciem kompasu .............................................. 3
Tryb autostrady ...................................................................... 3
Pola danych ........................................................................... 3
Strona satelitów .......................................................................... 3
Dostosowywanie kontrastu na stronie satelitów .................... 3
Komputer podróży ...................................................................... 3
Dostosowywanie pól danych na stronie instrumentów .......... 3
Dodatkowe narzędzia w menu głównym .................................... 3
Dostosowywanie urządzenia......................................... 3
Ustawienia systemowe ............................................................... 3
Ustawienia interfejsu szeregowego ....................................... 3
Ustawienia wyświetlania ............................................................. 3
Ustawianie dźwięków urządzenia ............................................... 3
Konfigurowanie alarmów morskich ............................................. 3
Ustawienia morskie ................................................................ 3
Zerowanie danych ...................................................................... 4
Zmiana jednostek miary .............................................................. 4
Ustawienia czasu ........................................................................ 4
Ustawienia formatu pozycji ......................................................... 4
Ustawienia wyznaczania trasy .................................................... 4
Informacje o urządzeniu ................................................ 4
Dane techniczne ......................................................................... 4
Załącznik......................................................................... 4
Rejestrowanie urządzenia .......................................................... 4
Pomoc techniczna i aktualizacje ................................................. 4
Konfigurowanie Garmin Express ........................................... 4
Wyświetlanie informacji o urządzeniu ......................................... 4
Kontakt z Garmin działem pomocy technicznej ......................... 4
Maksymalizowanie czasu działania baterii ................................. 4
Przechowywanie przez dłuższy czas ..................................... 4
Spis treści
i
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Ogólne informacje o urządzeniu
NOTYFIKACJA
Baterie alkaliczne tracą znaczącą ilość swojej pojemności
w miarę spadku temperatury. W przypadku korzystania
z urządzenia w temperaturze poniżej zera należy używać baterii
litowych.
Instalowanie baterii typu AA
Urządzenie przenośne działa na dwie baterie typu AA (do
nabycia osobno). Aby zapewnić dłuższe działanie, polecamy
stosować baterie litowe lub NiMH.
1 Przesuń w dół pokrywkę komory baterii i zdejmij ją z tylnej
części urządzenia.
2 Włóż dwie baterie typu AA zgodnie z oznaczeniem biegunów.
3
4
5
6
À
Á
Â
Ã
Przyciski
Port mini-USB (pod osłoną zabezpieczającą)
Załóż pokrywkę baterii.
Przytrzymaj .
Wybierz kolejno Konfiguracja > System > Typ baterii.
Wybierz opcję.
Włączanie urządzenia
Wybierz
Gniazdo zasilania/ NMEA 0183 (pod osłoną zabezpieczającą)
.
®
Komora baterii
Przyciski
Punkty, trasy i ślady
Punkty
Punkty są pozycjami zapisanymi przez użytkownika
w urządzeniu.
Tworzenie punktu
Można zapisać aktualną pozycję jako punkt.
1 Wybierz MARK.
2 W razie potrzeby wybierz pole, aby wprowadzić zmiany dla
QUIT
Umożliwia anulowanie lub powrót do strony głównej.
Przewija strony główne.
Włącza i wyłącza urządzenie
Umożliwia dostosowanie podświetlenia.
GOTO
Rozpoczyna lub kończy nawigowanie w danym punkcie.
PAGE
Przewija strony główne.
MARK
Zaznacza aktualną pozycję jako punkt.
ENTER Umożliwia wybór opcji i potwierdzanie komunikatów.
Umożliwia wybór opcji menu.
Porusza kursorem mapy.
Informacje o baterii
OSTRZEŻENIE
Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów do
wyjmowania baterii.
Zakres temperatur określony dla urządzenia może wykraczać
poza dopuszczalny zakres działania niektórych baterii. Baterie
alkaliczne mogą wybuchać w wysokiej temperaturze.
PRZESTROGA
Zużytą baterię nienadającą się do dalszego użytku należy
przekazać do lokalnego punktu utylizacji i powtórnego
przetwarzania odpadów.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
punktu.
3 Wybierz Gotowe.
Podróżowanie do punktu
1 Wybierz GOTO.
2 Wybierz punkt.
Wyświetli się strona kompasu i urządzenia automatycznie
zacznie prowadzić do wyznaczonego punktu.
Edytowanie punktu
Aby móc edytować punkt, należy go najpierw utworzyć.
Wybierz Lista punktów.
Wybierz punkt.
Wybierz element, który chcesz edytować, np. nazwę.
Podaj nowe informacje i wybierz Gotowe.
1
2
3
4
Sortowanie i wyszukiwanie punktów na liście
1 Wybierz Lista punktów.
2 Wybierz lub .
3 Wybierz opcję:
• Aby uporządkować listę punktów alfabetycznie lub według
dystansu, wybierz Sortuj.
• Aby wyszukać punkt według nazwy, wybierz Znajdź na
liście.
1
Usuwanie punktu
1 Wybierz Lista punktów.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz lub .
4 Wybierz Usuń.
PORADA: W tym menu możesz usunąć jeden punkt lub
wszystkie.
Trasy
Trasa składa się z szeregu punktów lub lokalizacji i prowadzi
użytkownika do ostatecznego celu podróży.
Wyznaczanie trasy
1 Wybierz kolejno Trasy > Utwórz trasę > Wybierz 1. punkt.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz pierwszy punkt trasy.
4 Wybierz Użyj.
5 Wybierz Wybierz następny punkt, aby dodać dodatkowe
punkty do trasy.
6 Wybierz QUIT, aby zapisać trasę.
Edytowanie nazwy trasy
1 Wybierz Trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Zmień nazwę.
4 Podaj nową nazwę.
Edytowanie trasy
1 Wybierz Trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Edytuj trasę.
4 Wybierz punkt.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić punkt na mapie, wybierz Przejrzyj.
• Aby zmienić kolejność punktów na trasie, wybierz
Przenieś w górę lub Przenieś w dół.
• Aby wstawić dodatkowy punkt na trasie, wybierz Wstaw.
Dodatkowy punkt zostanie wstawiony przed aktualnie
edytowanym punktem.
• Aby usunąć punkt z trasy, wybierz Usuń.
6 Wybierz QUIT, aby zapisać trasę.
Wyświetlanie trasy na mapie
1 Wybierz Trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Pokaż mapę.
Usuwanie trasy
1 Wybierz Trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Usuń trasę.
Odwracanie trasy
Można zamienić punkt początkowy z punktem końcowym trasy,
aby pokonać trasę w odwrotną stronę.
1 Wybierz Trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Odwróć trasę.
Ślady
Ślad stanowi zapis przebytej drogi. Wykres śladu zawiera
informacje o punktach wzdłuż zarejestrowanej ścieżki, w tym
czas, pozycję i wysokość położenia każdego punktu.
2
Ustawienia śladu
Wybierz kolejno Konfiguracja > Ślady.
Rejestruj: Ustawia rodzaj rejestrowania śladów. Opcja Zawiń
nadpisuje stare informacje dotyczące śladu nowymi danymi,
jeśli aktywny wykres śladu jest zapełniony. Opcja Wypełnij
zatrzymuje rejestrowanie, jeśli wykres śladu jest zapełniony.
Metoda rejestracji: Ustawia metodę rejestracji śladów. Opcja
Auto pozwala rejestrować ślady ze zmienną częstotliwością
w celu utworzenia optymalnego odwzorowania śladów.
Interwał rejestrowania: Ustawia częstotliwość rejestrowania
śladów. Częstsze rejestrowanie punktów pozwala uzyskać
bardziej szczegółowy ślad, powoduje jednak szybsze
zapełnianie się wykresu śladu.
Wyświetlanie bieżącego śladu
Wybierz kolejno Menedżer śladów > Bieżący ślad > Pokaż
mapę.
Zapisywanie bieżącego śladu
1 Wybierz kolejno Menedżer śladów > Bieżący ślad.
2 Wybierz opcję.
• Wybierz Zapisz ślad, aby zapisać bieżący ślad.
• Wybierz Zapisz fragment, aby zapisać segment
bieżącego śladu.
3 Wpisz nazwę śladu.
4 Wybierz OK.
Czyszczenie bieżącego śladu
Wybierz kolejno Menedżer śladów > Bieżący ślad >
Wyczyść bieżący ślad.
Usuwanie śladu
1 Wybierz Menedżer śladów.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz Usuń.
Korzystanie ze stron głównych
Informacje niezbędne do obsługi urządzenia można znaleźć
w głównym menu, na mapie, na ekranie kompasu i w
komputerze podróży.
1 Wybierz PAGE.
2 Wybierz aktywną stronę główną.
Nawigacja z użyciem mapy
1 Na mapie wybierz Przesuń.
Trójkąt wskazuje pozycję użytkownika na mapie. W miarę
przebiegu podróży trójkąt pozycji przemieszcza się,
pozostawiając za sobą wykres śladu (szlak).
2 Użyj przycisków strzałek, aby przesunąć wskaźnik.
Zmiana orientacji mapy
1 Wybierz kolejno Opcja > Konfiguracja mapy > Orientacja.
2 Wybierz opcję:
• Aby północ była wyświetlana na górze ekranu, wybierz
Północ u góry.
• Aby bieżący kierunek podróży był wyświetlany na górze
ekranu, wybierz Kierunek u góry.
Pomiar dystansu na mapie
Istnieje możliwość pomiaru dystansu między dwoma pozycjami.
1 Wybierz pozycję na mapie.
2 Wybierz kolejno Opcja > Pomiar dystansu.
3 Przesuń szpilkę i umieść ją w innym miejscu na mapie.
Dystans jest wyświetlany na dole ekranu i na linii pomiaru.
Korzystanie ze stron głównych
Ustawienia mapy
Na mapie wybierz kolejno MARK > Konfiguracja mapy.
Orientacja: Umożliwia ustawienie sposobu wyświetlania mapy
na stronie. Opcja Północ u góry wyświetla północ na górze
strony. Opcja Kierunek u góry wyświetla widok z góry
z bieżącym kierunkiem podróży na górze ekranu.
Zaawansowane ustawienia mapy
Na mapie wybierz kolejno MENU > Konfiguracja mapy >
Zaawansowane ustawienia mapy.
Automatyczny zoom: Zezwala na automatyczne wybieranie
poziomu powiększenia przez urządzenie, aby zapewnić
optymalne korzystanie z mapy. W przypadku wybrania opcji
Wył. operacje powiększania i pomniejszania trzeba
wykonywać ręcznie.
Wybierz stopień powiększenia dla punktów użytkownika:
Umożliwia wybranie stopnia powiększenia, po osiągnięciu
którego punkty pojawią się na mapie. Punkty nie pojawiają
się, jeśli stopień powiększenia mapy jest większy od
ustawionego stopnia.
Wybierz rozmiar tekstu dla punktów użytkownika: Umożliwia
wybranie rozmiaru tekstu dla punktów na mapie.
Kompas
Podczas prowadzenia do celu kompas wykorzystuje sygnał
GPS (kurs nad dnem), dlatego czynniki, takie jak prądy i pływy,
nie mają wpływu na obrany cel podróży. Aby rozpocząć podróż
w kierunku celu podróży, można skorzystać ze wskaźnika
namiaru lub wskaźnika kursu.
Nawigacja z użyciem kompasu
Podczas podróży do celu wskaźnik wskazuje cel podróży, bez
względu na kierunek, w jakim się poruszamy.
1 Rozpocznij podróż do celu.
2 Wybierz kolejno PAGE > Kompas.
3 Wykonuj zakręty do czasu, aż wskaźnik będzie wskazywać
górę kompasu, a następnie jedź dalej w tym kierunku.
Tryb autostrady
Możesz korzystać z urządzenia, aby nawigować na lądzie
w trybie autostrady.
Wybierz Autostrada.
Pola danych
Na ekranie kompasu wybierz kolejno > ENTER.
CZAS PODRÓŻY: Wyświetla szacowany czas do celu.
ETA do celu: Wyświetla szacowany czas dotarcia do celu.
Do kursu: Wyświetla zalecany kierunek, jakim należy podążać,
aby pozostać na kursie.
Zejście z kursu: W przypadku zejścia z niego wyświetla
odległość do właściwego kursu.
Prędkość VMG: Wyświetla prędkość, z jaką poruszasz się do
celu.
Skręć: Wyświetla zalecany kąt następnego zwrotu, aby
pozostać na kursie.
Strona satelitów
Strona satelitów informuje o aktualnej pozycji, dokładności GPS,
lokalizacji satelitów i mocy sygnału.
Dostosowywanie kontrastu na stronie satelitów
Na stronie satelitów wybierz lub .
Komputer podróży
Komputer podróży wyświetla bieżącą prędkość, bieżący ślad,
pozycję, aktualny czas i inne przydatne statystyki. Środkowe
Dostosowywanie urządzenia
pola danych komputera podróżnego można dostosować do
własnych potrzeb.
Dostosowywanie pól danych na stronie instrumentów
1 Na stronie instrumentów wybierz .
2 Wybierz pole danych.
3 Wybierz ENTER.
4 Wybierz pole danych.
Dodatkowe narzędzia w menu głównym
Słońce i księżyc: Wyświetlanie godzin wschodu i zachodu
słońca oraz fazy księżyca na podstawie pozycji GPS.
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno Konfiguracja > System > Ustawienia GPS.
Filtr prędkości: Umożliwia wybór preferowanego źródła danych
GPS.
System satelitarny: Włącza lub wyłącza korzystanie
z rosyjskiego systemu satelitarnego GLONASS. W sytuacji,
gdy urządzenie jest wykorzystywane w warunkach słabej
widoczności nieba, można skorzystać z połączenia danych
GLONASS i sygnałów GPS, aby uzyskać dokładniejsze
informacje o pozycji.
WAAS/EGNOS: Włącza i wyłącza dane satelitarne WAAS (w
Ameryce Północnej) lub EGNOS (w Europie), które mogą
dostarczać dokładniejszych informacji o pozycji GPS.
Podczas korzystania z funkcji WAAS lub EGNOS odbiór
sygnałów satelitarnych może trwać dłużej niż zwykle.
Ustawienia interfejsu szeregowego
Wybierz kolejno Konfiguracja > System > Interfejs.
Garmin Serial: Pozwala urządzeniu na używanie formatu
opracowanego przez firmę Garmin , służącego do wymiany
danych o punktach trasy, trasach i śladach z komputerem.
NMEA we/wy: Pozwala urządzeniu na używanie standardowych
wejść i wyjść NMEA 0183.
®
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno Konfiguracja > Wyświetlanie.
Czas podświetlania: Umożliwia regulację czasu działania
podświetlenia.
Dostosuj kontrast: Dostosowuje ustawienie kontrastu.
Menu główne, ustawienia, wyszukiwanie stylów: Pozwala
ustawić wygląd menu głównego.
Ustawianie dźwięków urządzenia
Można dostosować dźwięki komunikatów, klawiszy, ostrzeżeń
i alarmów.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Dźwięki.
2 Wybierz dźwięki dla poszczególnych elementów.
Konfigurowanie alarmów morskich
1
2
3
4
Wybierz kolejno Konfiguracja > Alarm morski.
Wybierz typ alarmu.
Wprowadź ustawienie.
Wybierz Gotowe.
Ustawienia morskie
Wybierz kolejno Konfiguracja > Alarm morski.
Alarm kotwiczny: Alarm jest uruchamiany po pokonaniu
określonego dystansu z opuszczoną kotwicą.
3
Alarm zejścia z kursu: Alarm jest uruchamiany po zejściu
z kursu na określony dystans.
Zerowanie danych
Użytkownik może wyzerować dane podróży, usunąć wszystkie
punkty, wyczyścić bieżący ślad lub przywrócić wartości
domyślne.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Resetuj.
2 Wybierz element, który chcesz wyzerować.
Zmiana jednostek miary
Użytkownik może dostosować jednostki miary dystansu
i prędkości, wysokości, głębokości, temperatury, ciśnienia oraz
prędkości pionowej.
1 Wybierz Konfiguracja > Jednostki.
2 Wybierz wielkość fizyczną.
3 Wybierz jednostkę miary.
Ustawienia czasu
Wybierz kolejno Konfiguracja > Czas.
Format czasu: Ustawianie 12- lub 24-godzinnego formatu
wyświetlania czasu.
Strefa czasowa: Ustawianie strefy czasowej dla urządzenia.
Auto ustawia automatycznie strefę czasową na podstawie
pozycji GPS.
Ustawienia formatu pozycji
UWAGA: Nie należy zmieniać formatu pozycji, ani systemu
współrzędnych układu odniesienia, chyba że jest używana mapa
wymagająca użycia innego formatu pozycji.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Format pozycji.
Format pozycji: Ustawianie formatu, w jakim będzie
wyświetlany odczyt pozycji.
Układ odniesienia: Ustawianie układu współrzędnych, na
którym oparta jest mapa.
Mapa sferoidalna: Wyświetlanie układu współrzędnych
używanych przez urządzenie. Domyślnym układem
współrzędnych jest układ WGS 84.
Ustawienia wyznaczania trasy
Urządzenie oblicza optymalną trasę dla wykonywanej
aktywności. Wyznaczanie trasy można ustawić tak, aby
automatycznie kierowało do następnego punktu trasy.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Wyznaczanie trasy.
Auto: Umożliwia automatyczne wyznaczanie trasy z jednego
punktu na trasie do następnego.
Dystans: Umożliwia wyznaczanie trasy do następnego punktu
po zbliżeniu się na określoną odległość do bieżącego punktu.
Ręcznie: Umożliwia zatrzymanie wyznaczania trasy po
osiągnięciu danego punktu.
Informacje o urządzeniu
Materiał
Utrzymujący się na wodzie i odporny na
uderzenia stop plastiku
Bezpieczny dystans dla
kompasu
10 cm (4 cala)
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Załącznik
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Pomoc techniczna i aktualizacje
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) umożliwia łatwy
dostęp do tych usług w urządzeniach Garmin.
• Rejestracja produktu
• Podręczniki użytkownika
• Aktualizacje oprogramowania
• Przesyłanie danych do Garmin Connect™
• Mapy zwykłe i morskie, aktualizacje kursów
Konfigurowanie Garmin Express
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
Na ekranie urządzenia można wyświetlić identyfikator
urządzenia, wersję oprogramowania i umowę licencyjną.
Wybierz kolejno Konfiguracja > O systemie.
Kontakt z Garmin działem pomocy
technicznej
• Odwiedź stronę www.garmin.com/support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej dostępnej
w poszczególnych krajach.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
Maksymalizowanie czasu działania baterii
Przechowywanie przez dłuższy czas
Dane techniczne
Typ baterii
2 baterie typu AA (alkaliczne, litowe lub
NiMH)
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka miesięcy,
należy z niego wyjąć baterie. Wyjęcie baterii nie spowoduje
utraty zapisanych danych.
Zakres temperatury
roboczej
Od -20 do 70ºC (od -4 do 158ºF)
Wyłączanie funkcji GLONASS
Zakres temperatury przechowywania
Od -30 do 80ºC (od -22 do 176ºF)
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7*
4
W przypadku nawigowania przez dłuższy okres czasu, kiedy
widok nieba nie jest przesłonięty, można wyłączyć funkcję
GLONASS w celu oszczędzania energii.
Wybierz kolejno Konfiguracja > System > Ustawienia GPS
> System satelitarny > GPS.
Informacje o urządzeniu
Regulowanie podświetlenia
Usuwanie plików
Możesz wyregulować jasność podświetlenia na każdej stronie.
1 Wybierz .
2 Użyj strzałek, aby dostosować podświetlenie.
Regulowanie czasu podświetlania
NOTYFIKACJA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
W celu zmaksymalizowania czasu działania baterii można
skrócić czas podświetlania.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Wyświetlanie > Czas
podświetlania.
2 Wybierz opcję.
1
2
3
4
Zarządzanie danymi
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
Odłączanie kabla USB
UWAGA: To urządzenie nie jest zgodne z systemami
operacyjnymi Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS
10.3 i wcześniejszymi.
®
®
®
Typy plików
Urządzenie obsługuje następujące typy plików.
• Pliki z aplikacji HomePort™. Odwiedź stronę www.garmin.com
/trip_planning.
• Pliki tras GPX.
Podłączanie urządzenia do komputera
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
Aby można było korzystać z urządzenia podłączonego do
komputera, należy włożyć do niego baterie. Port USB
komputera może nie zapewnić wystarczającej mocy do obsługi
urządzenia.
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych z portu miniUSB.
2 Włóż mniejszą wtyczkę kabla USB do portu mini-USB.
3 Włóż większą wtyczkę kabla USB do portu USB komputera.
W komputerach Windows urządzenie jest wyświetlane jako
dysk wymienny lub urządzenie przenośne, podczas gdy karta
pamięci może być wyświetlana jako drugi dysk wymienny.
W komputerach Mac urządzenie oraz karta pamięci są
wyświetlane jako zamontowane woluminy.
Przesyłanie plików do urządzenia
1 Podłącz urządzenie do komputera.
2
3
4
5
6
7
W komputerach Windows urządzenie jest wyświetlane jako
dysk wymienny lub urządzenie przenośne, podczas gdy karta
pamięci może być wyświetlana jako drugi dysk wymienny.
W komputerach Mac urządzenie oraz karta pamięci są
wyświetlane jako zamontowane woluminy.
UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami sieciowymi
mogą nie wyświetlać poprawnie dysków urządzenia.
Zapoznaj się z dokumentacją dostępną w systemie
operacyjnym, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Otwórz urządzenie przenośne, napęd lub wolumin
urządzenia lub karty pamięci.
Przejdź do folderu.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci
urządzenia lub na karcie pamięci.
Załącznik
Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
Wybierz plik.
Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
Mocowanie paska na nadgarstek
1 Przełóż pętelkę paska na nadgarstek przez otwór
w urządzeniu.
2 Przełóż drugi koniec paska przez pętelkę i mocno zaciągnij.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Urządzenie jest wodoszczelne zgodnie ze standardem IEC
60529 IPX7. Może pozostać zanurzone w wodzie na głębokości
1 m przez 30 minut. Przedłużone zanurzanie urządzenia może
spowodować jego uszkodzenie. Po zanurzeniu urządzenia
należy je wytrzeć i pozostawić do wyschnięcia, nim rozpocznie
się jego używanie lub ładowanie.
Czyszczenie urządzenia
NOTYFIKACJA
Po podłączeniu urządzenia do ładowarki nawet najmniejsze
ilości potu i wilgoci obecne na urządzeniu mogą spowodować
korozję styków elektrycznych urządzeń. Korozja tych elementów
może uniemożliwić ładowanie i przesyłanie danych.
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
5
Rozwiązywanie problemów
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego
zresetowanie. Nie spowoduje to usunięcia żadnych danych ani
ustawień.
1 Wyjmij baterie.
2 Włóż baterie z powrotem.
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień
Wszystkie ustawienia można przywrócić do domyślnych
wartości fabrycznych.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Resetuj > Resetuj
wszystkie ustawienia > Tak.
6
Załącznik
Indeks
A
alarmy
alarm kotwiczny 3
dźwięki 3
głębina 3
płycizna 3
przybycie 3
zegar 3
zejście z kursu 3
B
bateria 1, 4, 5
czas działania 4
instalacja 1
maksymalizowanie 5
pamięć 4
C
czyszczenie urządzenia 5
D
dane, przesyłanie 5
dane techniczne 4
dane użytkownika, usuwanie 5
dźwięki 3
E
EGNOS 3
F
format pozycji 4
G
Garmin Express 4
aktualizowanie oprogramowania 4
rejestrowanie urządzenia 4
GLONASS 3, 4
GPS 3
EGNOS 3
WAAS 3
I
identyfikator urządzenia 4
J
jednostki miary 4
K
klasa wodoszczelności 4
klawisz zasilania 1
kompas 2, 3
komputer, łączenie 5
kontrast 3
przywracanie, ustawienia 6
punkty 1
edytowanie 1
nawigacja 1
usuwanie 2
wyświetlanie listy 1
zapisywanie 1
R
rejestracja produktu 4
rejestrowanie urządzenia 4
resetowanie urządzenia 4, 6
rozwiązywanie problemów 4, 6
S
strefy czasowe 4
sygnały satelitarne 3
Ś
ślady 2
zapisywanie 2
T
temperatura 4
trasy 2
edytowanie 2
tworzenie 2
usuwanie 2
wyświetlanie na mapie 2
U
urządzenie
rejestracja 4
resetowanie 6
USB
odłączanie 5
przesyłanie plików 5
złącze 1
ustawienia 3, 4, 6
ustawienia czasu 4
ustawienia wyświetlania 3
usuwanie, wszystkie dane użytkownika 5
W
WAAS 3
wskaźniki, podróż 2, 3
wskaźniki podróży 2, 3
Wyjmij złącze micro-USB z urządzenia.
obsługiwane typy 5
przesyłanie 5
Z
zapisywanie danych 5
M
mapa 2
mapy 2
aktualizowanie 4
menu główne 3
N
nawigacja 2, 3
NMEA 0183 3
O
oprogramowanie, aktualizowanie 4
P
pasek na nadgarstek 5
planowanie podróży. Patrz trasy
pliki, przesyłanie 5
podświetlenie 3, 5
pomiar dystansu 2
pozycje
edytowanie 1
zapisywanie 1
przesyłanie, Wyjmij złącze micro-USB z
urządzenia. 5
przyciski 1
moc 1
Indeks
7
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising