Garmin | GPS 12H | Operating instructions | Garmin GPS 12H Návod k obsluze

Garmin GPS 12H Návod k obsluze
GPS 12H
Návod k obsluze
Listopad 2015
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-01956-41_0A
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.
Garmin Connect™, Garmin Express™ a HomePort™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky
nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
NMEA je registrovaná ochranná známka asociace National Marine Electronics Association. Mac je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná
v USA a dalších zemích. Windows a Windows NT jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších
zemích.
®
®
®
®
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Tlačítka ....................................................................................... 1
Informace o baterii ...................................................................... 1
Instalace baterií AA ................................................................ 1
Zapnutí zařízení .......................................................................... 1
Trasové body, trasy a prošlé trasy............................... 1
Trasové body .............................................................................. 1
Vytvoření trasového bodu ...................................................... 1
Navigace k trasovému bodu .................................................. 1
Úprava trasového bodu .......................................................... 1
Třídění a vyhledání trasových bodů v seznamu .................... 1
Odstranění trasového bodu ................................................... 1
Trasy ........................................................................................... 2
Vytvoření trasy ....................................................................... 2
Úprava názvu trasy ................................................................ 2
Úprava trasy ........................................................................... 2
Zobrazení trasy na mapě ....................................................... 2
Odstranění trasy .................................................................... 2
Obrácení trasy ....................................................................... 2
Prošlé trasy ................................................................................. 2
Nastavení prošlých tras ......................................................... 2
Zobrazení současné trasy ...................................................... 2
Uložení aktuální prošlé trasy .................................................. 2
Vymazání aktuální prošlé trasy .............................................. 2
Odstranění prošlé trasy .......................................................... 2
Vypnutí systému GLONASS .................................................. 4
Úprava podsvícení ................................................................. 4
Úprava prodlevy odsvícení .................................................... 4
Správa dat .................................................................................. 5
Typy souborů ......................................................................... 5
Připojení zařízení k počítači ................................................... 5
Přenos souborů do zařízení ................................................... 5
Odstranění souborů ............................................................... 5
Odpojení kabelu USB ............................................................ 5
Připojení šňůrky na zápěstí ........................................................ 5
Péče o zařízení ........................................................................... 5
Čištění zařízení ...................................................................... 5
Odstranění problémů .................................................................. 5
Vynulování zařízení ............................................................... 5
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení ....................... 5
Rejstřík ............................................................................ 6
Používání hlavních stránek........................................... 2
Navigace s mapou ...................................................................... 2
Změna orientace mapy .......................................................... 2
Měření vzdálenosti na mapě .................................................. 2
Nastavení mapy ..................................................................... 2
Kompas .......................................................................................3
Navigace s kompasem ........................................................... 3
Režim Dálnice ........................................................................ 3
Datová pole ............................................................................ 3
Stránka Družice .......................................................................... 3
Úprava kontrastu na stránce satelitu ..................................... 3
Trasový počítač .......................................................................... 3
Přizpůsobení datových polí přístrojů ...................................... 3
Další nástroje hlavního menu ..................................................... 3
Přizpůsobení zařízení..................................................... 3
Nastavení systému ..................................................................... 3
Nastavení sériového rozhraní ................................................ 3
Nastavení displeje ...................................................................... 3
Nastavení tónů zařízení .............................................................. 3
Nastavení námořních výstrah ..................................................... 3
Námořní nastavení ................................................................. 3
Vynulování dat ............................................................................ 3
Změna měrných jednotek ........................................................... 4
Nastavení času ........................................................................... 4
Nastavení formátu souřadnic ...................................................... 4
Nastavení trasování .................................................................... 4
Informace o zařízení....................................................... 4
Technické údaje ..........................................................................4
Dodatek........................................................................... 4
Registrace zařízení ..................................................................... 4
Podpora a aktualizace ................................................................ 4
Nastavení Garmin Express .................................................... 4
Zobrazení informací o zařízení ................................................... 4
Obraťte se na zákaznickou podporu Garmin .............................. 4
Maximalizace životnosti baterií ................................................... 4
Dlouhodobé skladování ......................................................... 4
Obsah
i
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Přehled zařízení
Instalace baterií AA
Přenosné zařízení funguje pomocí dvou baterií AA (nejsou
součástí). Nejlepších výsledků dosáhnete s bateriemi NiMH
nebo s lithiovými bateriemi.
1 Posuňte kryt přihrádky na baterie na zadní straně zařízení
směrem dolů a sejměte jej.
2 Vložte dvě baterie AA, přičemž dbejte na správnou polaritu.
3
4
5
6
Umístěte kryt přihrádky na baterie zpět.
Podržte tlačítko .
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Typ baterie.
Vyberte možnost.
Zapnutí zařízení
Vyberte možnost
À
Á
Â
Ã
Trasové body, trasy a prošlé trasy
Klávesy
Port mini-USB (pod ochranným krytem)
Napájení/konektorNMEA 0183 (pod ochranným krytem)
®
Přihrádka na baterie
Tlačítka
QUIT
Zrušení volby nebo návrat na domovskou stránku
Procházení hlavních stránek.
Zapnutí a vypnutí přístroje.
Úprava podsvícení.
GOTO
Zahájení nebo ukončení navigace ke trasovému bodu.
PAGE
Procházení hlavních stránek.
MARK
Označení aktuální pozice jako trasového bodu.
ENTER
Výběr možností a potvrzení zpráv.
Volba možností nabídky.
Pohyb kurzoru po mapě.
Informace o baterii
VAROVÁNÍ
K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré předměty.
Stanovený rozsah teplot pro zařízení může překročit přípustný
rozsah pro použití některých baterií. Alkalické baterie mohou při
vysokých teplotách prasknout.
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li baterie správně recyklovat nebo zlikvidovat,
kontaktujte místní středisko pro likvidaci odpadů.
OZNÁMENÍ
Alkalické baterie ztrácejí při poklesu teploty značnou část své
kapacity. Při používání zařízení v podmínkách s teplotami pod
bodem mrazu používejte lithiové baterie.
Začínáme
.
Trasové body
Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do
zařízení.
Vytvoření trasového bodu
Svou současnou polohu můžete uložit jako trasový bod.
1 Vyberte možnost MARK.
2 V případě potřeby proveďte změny trasového bodu výběrem
pole.
Vyberte
možnost Hotovo.
3
Navigace k trasovému bodu
1 Vyberte možnost GOTO.
2 Vyberte trasový bod.
Zobrazí se stránka kompasu a zařízení automaticky naviguje
směrem ke trasovému bodu.
Úprava trasového bodu
Než budete moci upravit trasový bod, musíte jej vytvořit.
1 Vyberte možnost Seznam trasových bodů.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte položku, kterou chcete upravit, například název.
4 Zadejte novou informaci a zvolte možnost Hotovo.
Třídění a vyhledání trasových bodů v seznamu
1 Vyberte možnost Seznam trasových bodů.
2 Zvolte možnost nebo .
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li trasové body třídit podle abecedy nebo podle
vzdálenosti, vyberte možnost Seřadit.
• Chcete-li vyhledat trasový bod podle názvu, vyberte
možnost Seznam nalezených.
Odstranění trasového bodu
1 Vyberte možnost Seznam trasových bodů.
2 Vyberte trasový bod.
3 Zvolte možnost nebo .
4 Vyberte možnost Odstranit.
1
TIP: Z menu můžete odstranit jeden nebo všechny trasové
body.
Trasy
Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás
dovedou až do cíle.
Vytvoření trasy
1 Vyberte možnost Trasy > Vytvořit trasu > Vybrat první
bod.
Vyberte kategorii.
Vyberte první bod trasy.
Vyberte možnost Použít.
Výběrem možnosti Vyberte příští bod přidejte k trase další
body.
6 Výběrem ikony QUIT trasu uložíte.
2
3
4
5
Úprava názvu trasy
1 Vyberte možnost Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Změnit název.
4 Zadejte nový název.
Úprava trasy
1 Vyberte možnost Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Upravit trasu.
4 Vyberte bod.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit bod na mapě, vyberte možnost
Zobrazit.
• Chcete-li změnit pořadí bodů na trase, vybere možnost
Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.
• Chcete-li do trasy přidat další bod, vyberte možnost
Vložit.
Další bod se vloží před bod, který upravujete.
• Chcete-li z trasy určitý bod odebrat, vyberte možnost
Odebrat.
6 Výběrem možnosti QUIT trasu uložíte.
Zobrazení trasy na mapě
1 Vyberte možnost Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Zobrazit mapu.
Odstranění trasy
1 Vyberte možnost Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Odstranit trasu.
Obrácení trasy
Počáteční a koncový bod trasy můžete zaměnit a navigovat po
trase v obráceném směru.
1 Vyberte možnost Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Obrátit trasu.
Záznam: Nastavení typu záznamu protokolu o prošlé trase.
Možnost Přepsat začne po naplnění aktivního protokolu
nahrávat nová data přes stará. Možnost Vyplnit přestane po
naplnění protokolu data nahrávat.
Způsob záznamu: Slouží k nastavení způsobu záznamu prošlé
trasy. Možnost Automaticky slouží k zaznamenávání prošlých
tras proměnnou rychlostí, a umožňuje tak vytvořit optimální
znázornění prošlých tras.
Interval: Výběr rychlosti záznamu prošlé trasy. Častější záznam
bodů vytváří podrobnější prošlou trasu, ale rychleji zaplní
záznam prošlé trasy.
Zobrazení současné trasy
Vyberte možnost Track Manager > Aktuální prošlá trasa >
Zobrazit mapu.
Uložení aktuální prošlé trasy
1 Vyberte možnost Track Manager > Aktuální prošlá trasa.
2 Vyberte možnost.
• Výběrem možnosti Uložit skladbu uložíte aktuální trasu.
• Výběrem možnosti Uložit část uložíte část aktuální trasy.
3 Zadejte název trasy.
4 Vyberte možnost OK.
Vymazání aktuální prošlé trasy
Vyberte možnost Track Manager > Aktuální prošlá trasa >
Vymazat aktuální trasu.
Odstranění prošlé trasy
1 Vyberte možnost Track Manager.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Odstranit.
Používání hlavních stránek
Informace potřebné pro ovládání tohoto zařízení naleznete
v hlavním menu a na stránkách mapy, kompasu a trasového
počítače.
1 Vyberte možnost PAGE.
2 Vyberte aktivní hlavní stránku.
Navigace s mapou
1 Na mapě vyberte možnost Posunout.
Trojúhelník představuje vaši polohu na mapě. Trojúhelník se
během cesty přesouvá a zanechává záznam prošlé trasy
(stezku).
2 Ukazatel můžete posunout pomocí šipek.
Změna orientace mapy
1 Vyberte možnost Možnosti > Nastavení mapy > Orientace.
2 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti K severu zobrazíte u horního okraje
stránky sever.
• Chcete-li u horního okraje stránky zobrazit aktuální směr
cesty, vyberte možnost Prošlá trasa nahoře.
Měření vzdálenosti na mapě
Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy
obsahuje informace o bodech podél zaznamenané trasy, včetně
času, pozice a nadmořské výšky každého bodu.
Můžete změřit vzdálenost mezi dvěma polohami.
1 Na mapě vyberte polohu.
2 Vyberte možnost Možnosti > Měření vzdálenosti.
3 Přesuňte špendlík na jinou polohu na mapě.
Vzdálenost se zobrazí v dolní části obrazovky a na čáře
měření.
Nastavení prošlých tras
Nastavení mapy
Prošlé trasy
Vyberte možnost Nastavení > Prošlé trasy.
2
Na mapě zvolte možnost MARK > Nastavení mapy.
Používání hlavních stránek
Orientace: Slouží k nastavení způsobu zobrazení mapy na
stránce. Výběrem možnosti K severu zobrazíte u horního
okraje obrazovky sever. Výběrem možnosti Prošlá trasa
nahoře zobrazíte pohled shora dolů a aktuální směr jízdy
směrem k horní části stránky.
Rozšířené nastavení mapy
Na mapě zvolte možnost MENU > Nastavení mapy > Rozšířit
nastavení map.
Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro
optimální použití na mapě. Po výběru možnosti Vypnuto je
nutné mapu přibližovat nebo oddalovat ručně.
Vyberte úroveň přiblížení uživatelských trasových bodů:
Umožňuje nastavit úroveň přiblížení pro trasové body na
mapě. Trasové body se nezobrazují, pokud je úroveň
přiblížení mapy vyšší než vybraná úroveň.
Vyberte velikost textu uživatelských trasových bodů:
Umožňuje nastavit velikost textu pro trasové body na mapě.
Kompas
Kompas využívá při navigaci k cíli data GPS (kurz nad zemí) a
nezohledňuje další faktory, které mohou trasu nebo cíl ovlivnit,
například příliv nebo vodní proudy. Pro navigaci do cílového
bodu lze zvolit ukazatel směru k cíli nebo ukazatel kurzu.
Navigace s kompasem
Při navigaci do cílového bodu ukazuje ikona na cíl bez ohledu
na směr pohybu.
1 Spusťte navigaci k cíli.
2 Vyberte možnost PAGE > Kompas.
3 Otáčejte zařízením, dokud nebude šipka ukazovat k horní
části kompasu, a pak pokračujte v přesunu ve směru
k cílovému bodu.
Režim Dálnice
Zařízení lze použít i k navigaci na pevnině v režimu Dálnice.
Vyberte možnost Dálnice.
Datová pole
V kompasu vyberte možnost > ENTER.
Čas k cíli: Zobrazuje odhadovanou dobu, která vám zbývá do
cíle.
Čas v cíli: Zobrazuje odhadovaný čas, kdy dorazíte do cíle.
Do kurzu: Zobrazuje doporučený směr kormidla, abyste zůstali
na trase.
Odchylka od kurzu: Zobrazuje vzdálenost odchýlení od kurzu.
Rychlost přiblížení: Zobrazuje rychlost pohybu směrem k cíli.
Odbočit: Zobrazuje doporučený stupeň následujícího obratu,
abyste zůstali stále na trase.
Stránka Družice
Na stránce družic se zobrazují vaše současná poloha, přesnost
systému GPS, polohy družic a síla signálu.
Úprava kontrastu na stránce satelitu
Na stránce Satelit vyberte možnost nebo .
Trasový počítač
Trasový počítač zobrazuje aktuální rychlost, aktuální trasu,
pozici, hodiny a další užitečné statistiky. Hlavní datová pole
trasového počítače si můžete přizpůsobit.
Přizpůsobení datových polí přístrojů
1 Na stránce Přístroje vyberte možnost .
2 Vyberte datové pole.
3 Vyberte klávesu ENTER.
4 Vyberte datové pole.
Přizpůsobení zařízení
Další nástroje hlavního menu
Slunce a Měsíc: Zobrazí časy východu a západu slunce a fázi
měsíce v závislosti na vaší poloze GPS.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení systému
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Nastavení GPS.
Rychlostní filtr: Umožňuje vybrat preferovaný zdroj pro data
GPS.
Satelitní systém: Zapnutí nebo vypnutí dat ruského satelitního
systému GLONASS. Při používání systému v situacích se
špatnou viditelností oblohy lze data systému GLONASS
použít v kombinaci s daty GPS a získat tak přesnější
informace o pozici.
WAAS/EGNOS: Zapíná nebo vypíná systém satelitních dat
WAAS (v Severní Americe) nebo EGNOS (v Evropě), který
může zajistit přesnější informace o pozici GPS. Při použití
systému WAAS nebo EGNOS může zařízení déle trvat
vyhledání satelitů.
Nastavení sériového rozhraní
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Rozhraní.
Sériový režim Garmin: Umožní zařízení používat vlastní formát
společnosti Garmin pro výměnu dat trasových bodů, tras
a prošlých tras s počítačem.
Vstup/výstup NMEA: Umožní zařízení používat vstup a výstup
podle normy NMEA 0183.
®
Nastavení displeje
Vyberte možnost Nastavení > Zobrazení.
Prodleva podsvícení: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude
podsvícení vypnuto.
Upravit kontrast: Nastavení úrovně kontrastu.
Hlavní, Nastavení, vyhledat Styl: Nastavení vzhledu hlavního
menu.
Nastavení tónů zařízení
Je možné přizpůsobit tóny pro zprávy, klávesy, upozornění
a alarmy.
1 Vyberte možnost Nastavení > Tóny.
2 Vyberte tón pro každý zvukový signál.
Nastavení námořních výstrah
1
2
3
4
Vyberte možnost Nastavení > Námořní upozornění.
Vyberte typ výstrahy.
Zadejte nastavení.
Vyberte možnost Hotovo.
Námořní nastavení
Vyberte možnost Nastavení > Námořní upozornění.
Tažení kotvy: Nastaví alarm, který zazní, jakmile při kotvení
překročíte zadanou vzdálenost nesení proudem.
Alarm odchylky od kurzu: Nastaví alarm, který zazní, jakmile
se odchýlíte od kurzu o zadanou vzdálenost.
Vynulování dat
Můžete vynulovat data cesty, odstranit všechny trasové body,
vymazat aktuální prošlou trasu nebo obnovit výchozí hodnoty.
1 Vyberte možnost Nastavení > Vynulovat.
2 Vyberte položku, kterou chcete vynulovat.
3
Dodatek
Změna měrných jednotek
Můžete zvolit vlastní nastavení měrných jednotek pro
vzdálenost, rychlost, nadmořskou výšku, hloubku, teplotu, tlak
a vertikální rychlost.
1 Vyberte možnost Nastavení > Jednotky.
2 Vyberte typ měrné jednotky.
3 Vyberte měrnou jednotku.
Nastavení času
Vyberte možnost Nastavení > Čas.
Časový formát: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový
nebo 24hodinový formát.
Časové pásmo: Slouží k nastavení časové zóny zařízení.
Automatický nastaví časovou zónu automaticky podle vaší
pozice GPS.
Nastavení formátu souřadnic
POZNÁMKA: Neměňte formát souřadnic ani elipsoidový
souřadnicový systém, pokud nebudete používat mapu, která
určuje souřadnice v odlišném formátu.
Vyberte možnost Nastavení > Formát souřadnic.
Formát souřadnic: Slouží k nastavení formátu souřadnic,
v němž se objeví souřadnice polohy.
Datum mapy: Slouží k nastavení souřadnicového systému,
v němž je mapa sestavena.
Sféroid: Zobrazí souřadnicový systém používaný zařízením.
Výchozí souřadnicový systém je WGS 84.
Nastavení trasování
Zařízení vypočítá trasy optimalizované pro ty prováděné
činnosti. Můžete si nastavit trasování, aby vás automaticky
provedlo následujícím bodem trasy.
Vyberte možnost Nastavení > Trasování.
Automaticky: Zařízení vás automaticky provede z jednoho
bodu na trase do dalšího.
Vzdálenost: Zařízení vás automaticky nasměruje k dalšímu
bodu na trase, pokud se nacházíte ve stanovené vzdálenosti
od aktuálního bodu.
Ruční: Když dosáhnete bodu trasy, zařízení vás přestane
směrovat.
Informace o zařízení
Technické údaje
Typ baterie
Dvě baterie velikosti AA (alkalické, NiMH
nebo lithiové)
Rozsah provozních teplot
Od −20 do 70 ºC (od −4 do 158 ºF)
Rozsah teplot pro
skladování
Od −30 do 80 ºC (od −22 do 176 ºF)
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
Materiál
Plovoucí plastová slitina odolná proti
nárazu
Bezpečná vzdálenost od
kompasu
10 cm (4 palce)
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
4
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express™ (www.garmin.com/express) poskytuje
snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin.
• Registrace produktu
• Návody k produktům
• Aktualizace softwaru
• Odeslání dat do služby Garmin Connect™
• Aktualizace map a tras
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zobrazení informací o zařízení
Můžete zobrazit identifikační číslo přístroje, verzi softwaru
a licenční dohodu.
Vyberte možnost Nastavení > Informace.
Obraťte se na zákaznickou podporu Garmin
• Informace o podpoře ve své zemi získáte na adrese
www.garmin.com/support.
• Na území USA volejte na číslo 913-397-8200 nebo
1-800-800-1020.
• Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 238 0000.
• V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870 850 1241.
Maximalizace životnosti baterií
Dlouhodobé skladování
Pokud neplánujete používat zařízení po několik měsíců, vyjměte
z něj baterie. Po vyjmutí baterií nedochází ke ztrátě uložených
dat.
Vypnutí systému GLONASS
Pokud navigujete delší dobu s nezastíněným výhledem na
oblohu, můžete v rámci šetření baterie systém GLONASS
vypnout.
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Nastavení GPS >
Satelitní systém > GPS.
Úprava podsvícení
Jas podsvícení lze upravit na libovolné stránce.
1 Vyberte možnost .
2 Pomocí šipek nastavte požadované podsvícení.
Úprava prodlevy odsvícení
Snížením prodlevy podsvícení lze dosáhnout maximální výdrže
baterie.
1 Vyberte možnost Nastavení > Zobrazení > Prodleva
podsvícení.
2 Vyberte možnost.
Informace o zařízení
1 Dokončete následující krok:
Správa dat
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
®
Typy souborů
Zařízení podporuje následující typy souborů.
• Soubory z HomePort™. Přejděte na adresu www.garmin.com
/trip_planning.
• Soubory prošlé trasy ve formátu GPX.
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Připojení šňůrky na zápěstí
1 Vložte smyčku šňůrky na zápěstí do otvoru slotu na zařízení.
Připojení zařízení k počítači
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
Než začnete provozovat své zařízení, zatímco je máte připojené
k počítači, musíte instalovat baterie. Port USB počítače nemusí
poskytovat dostatek energie pro provoz zařízení.
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu mini-USB.
2 Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu mini-USB.
3 Zasuňte velký konektor kabelu USB do portu mini-USB.
U počítačů se systémem Windows se zařízení zobrazí jako
vyměnitelný disk nebo přenosné zařízení a paměťová karta
se může zobrazit jako druhý vyměnitelný disk. U počítačů
Mac se zařízení a paměťová karta zobrazí jako připojené
svazky.
Přenos souborů do zařízení
1 Připojte zařízení k počítači.
2
3
4
5
6
7
U počítačů se systémem Windows se zařízení zobrazí jako
vyměnitelný disk nebo přenosné zařízení a paměťová karta
se může zobrazit jako druhý vyměnitelný disk. U počítačů
Mac se zařízení a paměťová karta zobrazí jako připojené
svazky.
POZNÁMKA: Některé počítače s více síťovými jednotkami
nemusí zobrazit jednotky zařízení správně. Informace o
mapování jednotky naleznete v dokumentaci k operačnímu
systému.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Otevřete přenosné zařízení, jednotku nebo svazek pro
zařízení nebo paměťovou kartu.
Procházením vyhledejte složku.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Soubor se objeví v seznamu souborů v paměti zařízení nebo
na paměťové kartě.
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
2 Provlékněte druhý konec šňůrky smyčkou a zatažením
utáhněte.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Zařízení je odolné proti vodě podle normy IEC 60529 IPX7.
Dokáže odolat náhodnému ponoření do vody v hloubce 1 metr
po dobu 30 minut. Delší vystavení působení vody za těchto
podmínek může zařízení poškodit. Pokud by vám zařízení
spadlo do vody, je nezbytné ho před používáním a nabíjením
otřít do sucha a vysoušečem vysušit jeho vnitřní součásti.
Čištění zařízení
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Odstranění problémů
Vynulování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
vynulovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.
1 Vyjměte baterie.
2 Nainstalujte baterie zpět.
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení
Veškerá nastavení lze vynulovat na výchozí nastavení od
výrobce.
Vyberte možnost Nastavení > Vynulovat > Smazat
všechna nastavení > Ano.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
Dodatek
5
Rejstřík
A
R
registrace produktu 4
registrace zařízení 4
alarmy
hluboká voda 3
hodiny 3
mělká voda 3
odchylka od kurzu 3
příjezd do cíle 3
tažení kotvy 3
tóny 3
S
B
šňůrka na zápěstí 5
baterie 1, 4, 5
instalace 1
maximalizace 4
skladování 4
životnost 4
Č
časové zóny 4
čištění zařízení 5
D
data, přenos 5
E
EGNOS 3
F
formát souřadnic 4
G
Garmin Express 4
aktualizace softwaru 4
registrace zařízení 4
GLONASS 3, 4
GPS 3
EGNOS 3
WAAS 3
H
satelitní signály 3
software, aktualizace 4
soubory
podporované typy 5
přenos 5
stupeň vodotěsnosti 4
Š
T
technické údaje 4
teplota 4
tlačítka 1
výkon 1
tóny 3
trasové body 1
navigace 1
odstranění 1
uložení 1
úprava 1
zobrazení seznamu 1
trasy 2
odstranění 2
úprava 2
vytvoření 2
zobrazení na mapě 2
U
ukládání dat 5
USB
konektor 1
odpojení 5
přenos souborů 5
uživatelská data, odstranění 5
V
hlavní menu 3
vynulování zařízení 3, 5
I
W
ID zařízení 4
WAAS 3
K
Z
kompas 2, 3
kontrast 3
M
zapínací tlačítko 1
zařízení
registrace 4
vynulování 5
mapa 2
mapy 2
aktualizace 4
měrné jednotky 4
měření vzdálenosti 2
měřidla, trasa 2, 3
měřidla trasy 2, 3
N
nastavení 2–5
nastavení času 4
nastavení displeje 3
navigace 2, 3
NMEA 0183 3
O
obnovení, nastavení 5
odstranění, všechna uživatelská data 5
odstranění problémů 3, 5
P
plánovač trasy. Viz trasy
počítač, připojení 5
podsvícení 3, 4
polohy
uložení 1
úprava 1
prošlé trasy 2
uložení 2
přenos, soubory 5
6
Rejstřík
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising