Garmin | GPS 73 | User manual | Garmin GPS 73 Brugervejledning

Garmin GPS 73 Brugervejledning
GPS 73
Brugervejledning
November 2015
Trykt i Taiwan
190-01936-36_0A
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin
Express™ og HomePort™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra
Garmin.
®
NMEA er et registreret varemærke tilhørende National Marine Electronics Association. Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre
lande. Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
®
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Taster .......................................................................................... 1
Batterioplysninger ....................................................................... 1
Isætning af AA-batterier ......................................................... 1
Aktivering af enheden ................................................................. 1
Profiler............................................................................. 1
Valg af en profil ........................................................................... 1
Oprettelse af en brugerdefineret profil ........................................ 1
Ændring af profilnavn .................................................................. 1
Sletning af en profil ..................................................................... 1
Waypoints, ruter og spor............................................... 2
Waypoints ................................................................................... 2
Oprettelse af et waypoint ....................................................... 2
Projicering af et waypoint ....................................................... 2
Navigering til et waypoint ....................................................... 2
Redigering af et waypoint ...................................................... 2
Sletning af et waypoint ........................................................... 2
Waypoint gennemsnit ............................................................ 2
Ruter ........................................................................................... 2
Oprettelse af en rute .............................................................. 2
Redigering af navnet på en rute ............................................ 2
Redigering af en rute ............................................................. 2
Visning af en rute på kortet .................................................... 2
Sletning af en rute .................................................................. 2
Navigering via en gemt rute ................................................... 2
Afbrydelse af navigation ......................................................... 2
Sådan vender du en rute om ................................................. 2
Spor ............................................................................................ 3
Indstillinger for spor ................................................................ 3
Visning af det aktuelle spor .................................................... 3
Sådan gemmer du det aktuelle spor ...................................... 3
Sådan rydder du det aktuelle spor ......................................... 3
Sådan sletter du et spor ......................................................... 3
Sådan navigerer du langs et gemt spor ................................. 3
Brug af hovedsiderne.................................................... 3
Kort ............................................................................................. 3
Navigation med kortet ............................................................ 3
Ændring af kortretningen ....................................................... 3
Måling af afstand på kortet ..................................................... 3
Kortindstillinger ...................................................................... 3
Kompas .......................................................................................3
Navigering med kompasset ................................................... 3
Kursmarkør ............................................................................ 3
Datafelter ............................................................................... 3
Hovedvejstilstand ........................................................................ 4
Kapsejlads .................................................................................. 4
Sådan angives startlinjen ....................................................... 4
Instrumenter ................................................................................ 4
Opsætningsindstillinger for instrument ................................... 4
Ændring af datafelter .................................................................. 4
Datafelter ............................................................................... 4
Gendannelse af standardsideindstillinger ................................... 5
Hjælp til vending ......................................................................... 5
Konfiguration af Tack Assist-indstillinger ............................... 5
Hastighedshistorik ...................................................................... 5
Konfiguration af hastighedshistorik ........................................ 5
Tilpasning af din enhed................................................. 6
Tilpasning af datafelterne ........................................................... 6
Systemindstillinger ...................................................................... 6
Indstillinger for grænseflader ................................................. 6
Displayindstillinger ...................................................................... 6
Indstilling af enhedstoner ............................................................ 6
Indstilling af marinealarmer ......................................................... 6
Marineindstillinger .................................................................. 6
Nulstilling af data ........................................................................ 6
Ændring af siderækkefølgen ....................................................... 6
Tilføjelse af en side ................................................................ 7
Fjern en side fra siderækkefølgen ......................................... 7
Ændring af måleenhed ............................................................... 7
Tidsindstillinger ........................................................................... 7
Indstillinger for positionsformat ................................................... 7
Ruteindstillinger .......................................................................... 7
Enhedsoplysninger........................................................ 7
Specifikationer ............................................................................ 7
Appendiks....................................................................... 7
Registrering af din enhed ........................................................... 7
Support og opdateringer ............................................................. 7
Konfigurering af Garmin Express ........................................... 7
Visning af enhedsoplysninger ..................................................... 7
Kontakt til Garmin produktsupport .............................................. 7
Deling af data med HomePort™ ................................................. 7
Justering af baggrundslys og kontrast ........................................ 7
Forlænge batterilevetiden ........................................................... 8
Langtidsopbevaring ................................................................ 8
Deaktivering af GLONASS ..................................................... 8
Justering af baggrundslys og kontrast ................................... 8
Justering af tid til baggrundslyset slukker .............................. 8
Datahåndtering ........................................................................... 8
Filtyper ................................................................................... 8
Tilslutning af enheden til din computer .................................. 8
Overførsel af filer til din enhed ............................................... 8
Sletning af filer ....................................................................... 8
Frakobling af USB-kablet ....................................................... 8
Påsætning af håndledsremmen .................................................. 8
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 8
Rengøring af enheden ........................................................... 8
Fejlfinding ................................................................................... 9
Nulstilling af enheden ............................................................. 9
Gendannelse af alle standardindstillinger .............................. 9
Indeks............................................................................ 10
Funktioner og indstillinger for hovedmenu................. 5
Siden Satellit ............................................................................... 5
Satellitindstillinger .................................................................. 5
Ekstra værktøjer i hovedmenuen ................................................ 6
Beregning af størrelsen på et område ................................... 6
Geocaches ............................................................................. 6
Indholdsfortegnelse
i
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Oversigt over enheden
FORSIGTIG
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
bortskaffelse af batterierne.
BEMÆRK
Alkaline-batterier mister en væsentlig del af deres kapacitet, når
temperaturen falder. Brug litiumbatterier, når du bruger enheden
på steder med temperaturer under frysepunktet.
Isætning af AA-batterier
Den håndholdte enhed bruger to AA-batterier (medfølger ikke).
For at få de bedste resultater bør du bruge NiMH- eller
litiumbatterier.
1 Skub batteridækslet nedad, og fjern dækslet fra bagsiden af
enheden.
2 Isæt to AA-batterier, så de vender rigtigt.
À
Á
Â
Ã
Taster
Mini-USB-port (under vejrhætten)
Strøm/NMEA 0183-stik (under vejrhætten)
®
Batterirum
3
4
5
6
Sæt batteridækslet på plads igen.
Hold nede.
Vælg Opsætning > System > Batteritype.
Vælg en funktion.
Aktivering af enheden
Vælg
Taster
.
Profiler
MARK
Annullerer eller vender tilbage til startsiden.
Ruller igennem hovedsiderne.
En profile er en samling af indstillinger, der optimerer din enhed
baseret på, hvordan du bruger den. Indstillingerne og
visningerne er f.eks. forskellige, når du bruger enheden under
sejlads, end når du bruger den i en speedbåd eller til fiskeri.
Standarddatafelterne og standardsiderne skifter for hver profil.
Når du bruger en profil, og du ændrer indstillinger, f.eks.
datafelter eller måleenheder, gemmes ændringerne automatisk
som en del af profilen.
BEMÆRK: Kun de profiler, du opretter gemmer nye indstillinger.
Forudindstillede enhedsprofiler vender tilbage til
standardindstillingerne, når du skifter profiler.
Tænder og slukker enheden.
Justerer baggrundslyset og kontrasten.
Valg af en profil
Markerer din nuværende position som et waypoint.
Vælg Opsætning > Profiler.
Zoomer ind på kortet.
Oprettelse af en brugerdefineret profil
Zoomer ud fra kortet.
1 Vælg Opsætning > Profiler.
2 Vælg MENU > Opret profil.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
PAGE
Ruller igennem hovedsiderne.
MENU
Åbner menuen med indstillinger for hver side.
SELECT
Vælger indstillinger og anerkender meddelelser.
Vælger menuindstillinger.
Flytter markøren på kortet.
Batterioplysninger
ADVARSEL
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.
Temperaturklassificeringen for enheden kan overskride
brugsområdet for visse batterier. Alkaline-batterier kan gå i
stykker ved høje temperaturer.
Den nye profil gemmes og bliver den aktive profil.
Ændring af profilnavn
1 Vælg Opsætning > Profiler.
2 Vælg en profil.
BEMÆRK: Du kan ikke ændre standardprofilen.
3 Vælg MENU > Skift navn.
4 Indtast navnet.
Sletning af en profil
1 Vælg Opsætning > Profiler.
Sådan kommer du i gang
1
2 Vælg en profil.
3 Vælg MENU > Slet profil.
Waypoints, ruter og spor
Ruter
En rute er en serie waypoints eller gemte positioner, der fører
dig til målet.
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden. Waypoints kan markere, hvor du er, hvor du er på vej
hen eller hvor du har været. Du kan tilføje detaljer om
positionen, f.eks. navn, højde og dybde.
Oprettelse af en rute
1 Vælg Ruteplanlægning > Opret rute > Vælg første punkt.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg det første punkt på ruten.
4 Vælg Brug.
5 Vælg Vælg næste punkt for at føje yderligere punkter til
Oprettelse af et waypoint
6 Vælg
Waypoints
Du kan gemme din aktuelle position som et waypoint.
1 Vælg MARK.
2 Vælg evt. et felt for at foretage ændringer for dit waypoint.
3 Vælg Udført.
Projicering af et waypoint
Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra en markeret position til en ny position.
1 Vælg Waypoint Manager i hovedmenuen.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Projicér waypoint.
4 Indtast retningen, og vælg Udført.
5 Vælg måleenhed.
6 Indtast distance, og vælg Udført.
7 Vælg Gem.
Navigering til et waypoint
1 Vælg Find > Waypoints i hovedmenuen.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg Go.
Redigering af et waypoint
Før du kan redigere et waypoint, skal du oprette et waypoint.
Vælg Waypoint Manager.
Vælg et waypoint.
Vælg et element, du vil redigere, f.eks. navnet.
Indtast den nye information, og vælg Go.
1
2
3
4
Sletning af et waypoint
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Slet.
Waypoint gennemsnit
Du kan opnå en mere præcis position for et waypoint. Enheden
danner et gennemsnit ved at foretage flere aflæsninger på
samme position og bruger gennemsnitsværdien til at give en
større præcision.
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Gennemsnitsposition.
4 Flyt til waypointet.
5 Vælg Start.
6 Følg instruktionerne på skærmen.
7 Når statuslinjen for eksemplets sikkerhed når 100 %, skal du
vælge Gem.
Du opnår de bedste resultater ved at indsamle fire til otte
eksempler på waypointet, hvor du venter mindst 90 minutter
mellem eksemplerne.
2
ruten.
for at gemme ruten.
Redigering af navnet på en rute
1 Vælg Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Skift navn.
4 Indtast det nye navn.
Redigering af en rute
1 Vælg Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Rediger rute.
4 Vælg et punkt.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist punktet på kortet, skal du vælge
Gennemse.
• Hvis du vil ændre rækkefølgen af punktet på ruten, skal du
vælge Flyt op eller Flyt ned.
• Hvis du vil indsætte et ekstra punkt på ruten, skal du
vælge Indsæt.
Det ekstra punkt indsættes før det punkt, du er ved at
redigere.
• Hvis du vil fjerne et punkt fra ruten, skal du vælge Fjern.
for at gemme ruten.
6 Vælg
Visning af en rute på kortet
1 Vælg Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Vis kort.
Sletning af en rute
1 Vælg Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Slet rute.
Navigering via en gemt rute
Før du kan navigere vha. en gemt rute, skal du oprette en rute.
1 Vælg Find > Ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Go.
Afbrydelse af navigation
1 Hold PAGE nede.
2 Vælg Stop navigation.
Sådan vender du en rute om
Du kan ombytte rutens startpunkt og slutpunkt for at navigere
ruten i modsat retning.
1 Vælg Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Vend rute.
Waypoints, ruter og spor
Spor
Måling af afstand på kortet
Et spor er en registrering af din rute. Sporloggen indeholder
oplysninger om punkter langs den registrerede rute, herunder
tid, position og elevation for hvert punkt.
Indstillinger for spor
Vælg Opsætning > Spor.
Sporlog: Aktiverer og deaktiverer registrering af spor.
Optagemetode: Indstiller en metode til registrering af spor.
Funktionen Automatisk registrerer sporene med variable
mellemrum for at oprette den optimale gengivelse af dine
spor.
Interval: Indstiller et interval for sporlogregistrering. Hyppig
registrering af punkter skaber et mere detaljeret spor, men
det fylder også sporloggen hurtigere.
Visning af det aktuelle spor
Vælg Spor Manager > Aktuelt spor > Vis kort i
hovedmenuen.
Sådan gemmer du det aktuelle spor
1 Vælg Spor Manager > Aktuelt spor.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Gem spor for at gemme et helt spor.
• Vælg Gem del, og vælg en del.
Sådan rydder du det aktuelle spor
Vælg Spor Manager > Aktuelt spor > Ryd aktuelt spor.
Sådan sletter du et spor
1 Vælg Spor Manager.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Slet.
Sådan navigerer du langs et gemt spor
Før du kan navigere langs et gemt spor, skal du gemme et spor.
1 Vælg Find > Spor.
2 Vælg et gemt spor.
3 Vælg Go.
Brug af hovedsiderne
De nødvendige oplysninger for at kunne betjene denne enhed
findes på siderne hovedmenu, kort, kompas og tripcomputer.
1 Vælg PAGE.
2 Vælg den aktive hovedside.
Kort
angiver din position på kortet. Mens du bevæger dig, flytter
sig og efterlader en sporlog (sti). Navne og symboler for
waypoints vises på kortet. Når du navigerer til en destination,
markeres din rute med en stiplet linje på kortet.
Du kan måle afstanden mellem to positioner.
1 Vælg en position på kortet.
2 Vælg MENU > Mål distance.
3 Flyt flaget til en anden position på kortet.
Kortindstillinger
Vælg MENU > Opsæt kort på kortet.
Retning: Justerer, hvordan kortet vises på siden. Funktionen
Nord op viser nord øverst på siden. Indstillingen Spor op
viser et billede med din aktuelle rejseretning i toppen af
skærmen.
Datafelter: Tilpasser datafelterne og instrumentbrættet for
kortet, kompasset og stopuret.
Avancerede kortindstillinger
Vælg MENU > Opsæt kort > Avanceret kortopsætning på
kortet.
Auto Zoom: Gør enheden i stand til automatisk at vælge det
zoomniveau, der er optimalt til brug på kortet. Når
indstillingen Fra er valgt, skal du zoome ind eller ud manuelt.
Vælg zoom niveau for brugerdefinerede waypoint: Indstiller
det zoomniveau, hvor waypoints vises på kortet. Waypoints
vises ikke, når kortets zoomniveau er højere end det valgte
niveau.
Vælg tekststørrelse for brugerdefinerede waypoint: Indstiller
tekststørrelse for waypoints på kortet.
Kompas
Kompasset bruger GPS (kurs over grunden) (COG) til at vejlede
dig til din destination og indregner ikke andre faktorer, der kan
påvirke bådens retning, som f.eks. strømforhold og tidevand. Du
kan bruge en pejlingsmarkør eller en kursmarkør til at navigere
til din destination.
Navigering med kompasset
Når du navigerer til en destination, angiver din destination,
uanset hvilken retning du bevæger dig i.
1 Start navigering til en destination.
2 Vælg Kompas.
3 Drej, indtil peger mod toppen af kompasset, og fortsæt med
at bevæge dig i den retning mod destinationen.
Kursmarkør
Kursmarkøren er mest nyttig, når du navigerer på vand, eller
hvor der ikke er større forhindringer på din rute. Den kan også
hjælpe dig med at undgå farer nær ruten som f.eks. grundt vand
og undervandsklipper.
Du kan aktivere kursmarkøren fra kompasset ved at vælge
MENU > Opsæt kurs > Linjen Go To > Bane.
Navigation med kortet
1 Brug piletasterne til at flytte markøren.
2 Vælg SELECT > Go.
En trekant angiver din position på kortet. Mens du bevæger
dig, flytter den trekant sig og efterlader en sporlog (sti).
3 Vælg og for at zoome ind og ud på kortet.
Ændring af kortretningen
1 Fra kortsiden skal du vælge MENU > Opsætning > Retning.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Nord op for at vise nord øverst på siden.
• Vælg Spor op for at få vist din aktuelle rejseretning øverst
på siden.
Brug af hovedsiderne
Kursmarkøren À angiver dit forhold til en kurslinje, der fører til
destinationen. Prikkerne Á fortæller dig, hvor meget du afviger
fra kursen.
Datafelter
Vælg > SELECT fra kompasset.
ETE til destination: Viser den anslåede tid til din destination.
3
ETA ved destination: Viser det anslåede ankomsttidspunkt til
din destination.
Til kurs: Viser den anbefalede styreretning for at holde kursen.
Kursafvigelse: Viser, hvor langt du afviger fra kursen.
VMG: Viser den hastighed, du bevæger dig med i retning mod
din destination.
Drej: Viser det anbefalede antal grader for dit næste sving, for at
holde kursen.
Hovedvejstilstand
Du kan bruge enheden til at navigere på land i
hovedvejstilstand.
Vælg Hovedvej.
Kapsejlads
Du kan bruge enheden til at øge sandsynligheden for, at båden
krydser startlinjen på præcis det tidspunkt, hvor kapsejladsen
begynder. Når du synkroniserer stopuret til kapsejlads med den
officielle nedtællingstimer for kapsejladsen, advares du med ét
minuts mellemrum, når starten på kapsejladsen nærmer sig.
Enheden bruger disse data til at indikere, om båden vil krydse
startlinjen før, efter eller præcist på tidspunktet for starten på
kapsejladsen.
Sådan angives startlinjen
Startlinje guide-vinduet for kapsejlads føjes som standard til
kapsejladsprofilen.
1 På kapsejladsskærmbilledet skal du vælge MENU.
2 Vælg en funktion:
• For at registrere styrbord og bagbord startlinjemærke, skal
du, når du sejler forbi dem, vælge Ping bagbord og Ping
styrbord.
• For at registrere mærkerne for startlinjen i bagbords- og
styrbordsside ved at indtaste deres koordinater skal du
vælge Indtast bagbord og Indtast styrbord.
• For at skifte mærkernes position i bagbords- og
styrbordsside, efter du har angivet dem, skal du vælge
Skift bagbord/styrbord.
• For at kompensere for forskellen mellem den fysiske
placering af GPS'en og bådens stævn skal du vælge
Stævn offset og angive afstanden.
Instrumenter
Instrumentsiden viser data som f.eks. vindhastighed, temperatur
og vindretning fra sensorer, der et tilsluttet til enheden via et
NMEA 0183 netværk. Hvilke data, der vises, afhænger af de
sensorer, du har tilsluttet til netværket. Du kan vælge tilpassede
dashboards for instrumentsiden, og du kan tilpasse de
datafelter, der vises i hvert dashboard.
Opsætningsindstillinger for instrument
Vælg MENU fra instrumentsiden.
Nulstil: Nulstiller alle de valgte instrumentværdier til nul. For at
få nøjagtige oplysninger bør du nulstille tripoplysningerne, før
du begynder på en ny tur.
Store tal: Ændrer størrelsen på de tal, der vises på siden
Tripcomputer.
Skift instrumentbræt: Ændrer det tema og de oplysninger, der
vises på instrumentbrættet.
BEMÆRK: Dine personligt tilpassede indstillinger tabt, når
du ændrer profiler (Profiler, side 1). For at gemme dine
indstillinger skal du oprette en brugerdefineret profil.
Gendan standardindstillinger: Erstatter dine brugerdefinerede
indstillinger med fabriksindstillingerne.
4
Ændring af datafelter
Du kan tilpasse de data, der vises på sider, herunder kompas-,
kort-, tripcomputer- og hovedvejssider.
Vælg MENU > Skift datafelter fra kompasset.
Datafelter
Visse datafelter kræver, at du navigerer for at vise data.
"Burn" tid: Den anslåede resterende tid, inden kapsejladsens
start.
Bane: Retningen fra din startposition til en destination. Banen
kan vises som en planlagt eller indstillet rute. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Batteriniveau: Den resterende batterilevetid.
Destinations waypoint: Det sidste punkt på ruten til
destinationen. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Distance til destination: Den resterende afstand til den
endelige destination. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
Distance til linje: Den resterende afstand til startlinjen i en
kapsejlads. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Distance til næste: Den resterende distance til det næste
retnings- og afstandspunkt på ruten. Du skal være i gang
med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Drej: Vinkelforskellen (i grader) mellem pejlingen til din
destination og din aktuelle kurs. L betyder drej til venstre. R
betyder drej til højre. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
Dybde: Vanddybden. Enheden skal være sluttet til en NMEA
0183-enhed, der er i stand til at registrere vanddybden.
ETA ved destination: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor
du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid
på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
ETA ved næste: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du
når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid
ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Fart - gennemsnit i bevægelse: Den gennemsnitlige hastighed
i bevægelse siden den seneste nulstilling.
Fart - maksimum: Den højeste hastighed, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Fart - samlet gennemsnit: Den gennemsnitlige hastighed i
bevægelse og stoppet siden den seneste nulstilling.
Glidehældning: Hældningen på tilbagelagt vandret distance til
ændringen i lodret distance.
Glidehældning til destination: Den påkrævede glidehældning
for at stige ned fra din aktuelle position til destinationshøjden.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
GPS-nøjagtighed: Fejlmargenen for din nøjagtige position.
F.eks. er din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m (12 fod).
GPS-signalstyrke: GPS-satellitsignalets styrke.
Hastighedstendens: Den filtrerede hastighedstendens for
acceleration eller deceleration for den aktuelle aktivitet.
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Klokkeslæt: Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og
dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).
Kursafvigelse: Afveget afstand til venstre eller højre for den
oprindelige rute. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Brug af hovedsiderne
Lift: Vinklen for fartøjets løft eller afvigelse.
Markør: En pil peger i retning af det næste retnings- og
afstandspunkt eller sving. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Næste waypoint: Det næste punkt på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Position (længde/bredde): Den aktuelle position i længde- og
breddegrad uanset den valgte indstilling for positionsformat.
Position (valgt): Den aktuelle position ved brug af den valgte
indstilling for positionsformat.
Relativ vindhastighed: Den målte vindhastighed.
Relativ vindvinkel: Vindvinklen målt i forhold til fartøjets
forstavn. Enheden skal være sluttet til en NMEA 0183 eller
enhed, der er i stand til at registrere vindvinklen.
Retning: Retningen fra din aktuelle position til en destination.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Retning: Den retning, du bevæger dig i.
Sand vindhastighed: Den sande vindhastighed i forhold til
fartøjet. Enheden skal være sluttet til en NMEA 0183 eller
enhed, der er i stand til at registrere vindhastigheden.
Sand vindvinkel: Vindvinklen i forhold til vandet set fra bådens
forstavn med en bagbords eller styrbords vinkel på op til
180 grader. Enheden skal være sluttet til en NMEA 0183 eller
enhed, der er i stand til at registrere vindvinklen.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
Temperatur: Vandtemperaturen. Enheden skal være sluttet til
en NMEA 0183-enhed, der er i stand til at registrere
vandtemperaturen.
Tid til destination: Den anslåede resterende tid, inden du når
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste retnings- og afstandspunkt på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Tid til startlinje: Den anslåede resterende tid, inden du når
kapsejladsens startlinje.
Til kurs: Den retning, du skal bevæge dig i, for at komme
tilbage til ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Timer: Den aktuelle tid for nedtællingstimeren. Du skal være i
profilen Kapsejlads, for at disse oplysninger vises.
Triptæller: En løbende beregning af den tilbagelagte distance
for alle ture. Denne måling slettes ikke ved nulstilling af
tripdata.
Triptæller: En løbende beregning af den tilbagelagte distance
siden den sidste nulstilling.
Trip tid - bevægelse: En løbende beregning af den tid, du har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
Trip tid - stoppet: En løbende beregning af den tid, du ikke har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
Trip tid - total: En løbende beregning af den tid, du har
bevæget dig og ikke bevæget dig, siden den seneste
nulstilling.
Vindretning: Den sande vindretning i forhold til nord. Enheden
skal være sluttet til en NMEA 0183 eller enhed, der er i stand
til at registrere vindretningen.
VMG (Velocity Made Good): Hastigheden, hvormed du nærmer
dig en destination langs en rute. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Gendannelse af standardsideindstillinger
1 Åbn en side, som du vil gendanne indstillingerne for.
Funktioner og indstillinger for hovedmenu
2 Vælg MENU > Gendan standardindstillinger.
Hjælp til vending
Ved cruising eller kapsejlads kan funktionen Tack Assist hjælpe
dig med at bestemme, om vinden rummer eller skralder. Når du
kalibrerer Tack Assist, gemmer enheden bådens bagbords À og
styrbords Á kurs over grund (COG), medianen for den sande
vindretning  og fartøjets vendevinkel Ã.
Enheden bruger disse data til at fastslå, om vinden rummer eller
skralder pga. skiftende vindretninger.
BEMÆRK: Enheden bruger en GPS-baseret kurs til at
bestemme din kurs i funktionen Tack Assist og indregner ikke
andre faktorer, der kan påvirke bådens retning, som f.eks.
strømforhold og tidevand.
Konfiguration af Tack Assist-indstillinger
1 Vælg Tack Assist.
2 Vælg en funktion.
• Du kan kalibrere tack assist for bagbord eller styrbord ved
at vælge Bagbord eller Styrbord og vælge SELECT.
• Du kan angive vendevinklen manuelt ved at vælge MENU
> Vendevinkel og indtaste vinklen i grader.
• Du kan angive den sande vindretning ved at vælge MENU
> Sand vindretning og indtaste den sande vindretning i
grader.
Hastighedshistorik
Enheden opbevarer en historik over dine hastighedstendenser i
et specifikt tidsrum. Du kan opsætte filtre for at se tendenser for
acceleration og deceleration for din aktivitet.
Konfiguration af hastighedshistorik
1 Vælg Hastighedshistorik.
2 Vælg en funktion.
• Du kan angive intervallet for indsamling af hastighedsdata
ved at vælge MENU > Varighed.
• Du kan indstille, hvordan hastighedsintervallet beregnes,
ved at vælge MENU > Hastighedsinterval og vælge
indstillingen Automatisk eller Manuel.
• Du kan angive et eksisterende fartfilter eller oprette et
brugerdefineret fartfilter ved at vælge MENU > Fartfilter
og vælge indstillingen Automatisk eller Manuel.
Funktioner og indstillinger for
hovedmenu
Siden Satellit
Siden Satellit viser din aktuelle position, GPS-nøjagtighed,
satellitpositioner og signalstyrke.
Satellitindstillinger
Vælg MENU på siden Satellit.
Spor op: Viser din aktuelle bevægelsesretning mod toppen af
skærmbilledet.
5
Nord op: Viser nord mod den øverste del af skærmbilledet.
Brug Demonstrationstilstand: Gør det muligt at slå GPS'en
fra.
Ekstra værktøjer i hovedmenuen
Vælg Flere funktioner.
Aktiv rute: Viser data såsom afstand til højdepunkt, lavpunkt og
slutpunkt for den rute, du navigerer i øjeblikket.
Alarm: Indstiller en hørbar alarm.
Arealberegning: Beregner et areal efter omkredsen.
Lommeregner: Viser en lommeregner.
Kalender: Viser en kalender.
Geocaches: Viser data om gemte geocaches.
Hovedvej: Viser hastighed for motorveje, retning, afstand til
næste waypoint og retning i forhold til kurs.
Jagt og fiskeri: Viser de bedste datoer og klokkeslæt for jagt og
fiskeri i dit område.
Mand over bord: Angiver og giver dig mulighed for at navigere
til et mand over bord-waypoint.
Nærhedswaypoints: Angiver og viser data om bestemte
positioner inden for et angivet område.
Satellit: Angiver satellitvisningen for skærmbilledet til nord op
eller aktuelt spor op.
Stopur: Gør det muligt at bruge en timer, afmærke en omgang
og tage tid på omgange.
Sol og måne: Viser tidspunkter for solopgang og solnedgang
samt månefase, baseret på din GPS-position.
Waypoint gnsn.: Giver dig mulighed for at præcisere en
position for et waypoint.
Beregning af størrelsen på et område
1 Vælg Arealberegning > Start.
2 Gå langs omkredsen af det område, der skal beregnes.
3 Vælg Beregn, når du er færdig.
Geocaches
En geocache er som en skjult skat. Geocaching er, når du leder
efter skjulte skatte ved hjælp af GPS-koordinater, der er
offentliggjort online af dem, der skjuler geocachen.
Download af geocaches
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/geocache.
3 Opret evt. en konto.
4 Log på.
5 Følg vejledningen på skærmen for at finde og downloade
geocaches til din enhed.
Navigation til en geocache
1 Vælg Flere funktioner > Geocaches.
2 Vælg en geocache.
3 Vælg Go.
Tilpasning af din enhed
Tilpasning af datafelterne
Du kan tilpasse de datafelter, der vises på hver hovedside.
1 Åbn den side, hvor du vil ændre datafelterne.
2 Vælg MENU.
3 Vælg Skift datafelter.
4 Vælg det nye datafelt.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
6
Systemindstillinger
Vælg Opsætning > System > GPS-indstillinger.
Fartfilter: Giver dig mulighed for at vælge den foretrukne kilde til
GPS-data.
Satellitsystem: Aktiverer eller deaktiverer brug af data fra det
russiske satellitsystem GLONASS. Når systemet benyttes i
situationer med dårlig udsigt til himlen, kan GLONASS-data
benyttes sammen med GPS-data for at give mere nøjagtige
positionsoplysninger.
WAAS/EGNOS: Aktiverer eller deaktiverer brug af data fra
satellitsystemet WAAS (i Nordamerika) eller EGNOS (i
Europa), som kan give mere nøjagtige GPSpositionsoplysninger. Når WAAS eller EGNOS anvendes,
kan enheden være længere tid om at oprette
satellitforbindelse.
Indstillinger for grænseflader
Vælg Opsætning > System > Grænseflade.
Garmin serienummer: Gør enheden i stand til at anvende det
ejendomsbeskyttede Garmin format til udveksling af
waypoint-, rute- og spordata med en computer.
NMEA In/Out: Gør enheden i stand til at anvende standard
NMEA 0183-output og -input
®
Displayindstillinger
Vælg Opsætning > Display.
Tid til baggrundslys slukker: Justerer længden af tiden, inden
baggrundsbelysningen slukker.
Juster kontrast: Justerer kontrastniveauet.
Hoved, Opsætning, Find stil: Indstiller udseendet for
hovedmenuen.
Indstilling af enhedstoner
Du kan tilpasse tonerne til meddelelser, taster, advarsler om
sving og alarmer.
1 Vælg Opsætning > Toner.
2 Vælg en tone for hver hørbar type.
Indstilling af marinealarmer
1
2
3
4
Vælg Opsætning > Marinealarm.
Vælg en alarmtype.
Angiv indstillingen.
Vælg Udført.
Marineindstillinger
Vælg Opsætning > Marinealarm.
Ankervagt: Indstiller en alarm til at lyde, når du overskrider en
specificeret afdriftsdistance, mens du ligger for anker.
Kursafvigelses alarm: Indstiller en alarm til at lyde, når du når
en kursafvigelse på en specificeret afstand.
Dybt vand: Indstiller en alarm, der skal lyde, når dybden bliver
større end den angivne værdi.
Lavt vand: Indstiller en alarm, der skal lyde, når dybden bliver
mindre end den angivne værdi.
Nulstilling af data
Du kan nulstille tripdata, slette alle waypoints, rydde det aktuelle
spor eller gendanne standardværdier.
1 Vælg Opsætning > Nulstil.
2 Vælg et element, der skal nulstilles.
Ændring af siderækkefølgen
1 Vælg Opsætning > Siderækkefølge.
2 Vælg en side.
Tilpasning af din enhed
3 Vælg Flyt.
4 Flyt siden op eller ned på listen.
5 Vælg SELECT.
Materiale
Flydbar, robust plastlegering
Sikkerhedsafstand for
kompas
10 cm (4 tommer)
Tilføjelse af en side
1 Vælg Opsætning > Siderækkefølge i hovedmenuen.
2 Vælg Tilføj side.
3 Vælg en side, der skal tilføjes.
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Fjern en side fra siderækkefølgen
1 Vælg Opsætning > Siderækkefølge.
2 Vælg en side.
3 Vælg Fjern > SELECT.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed,
højde, dybde og temperatur.
1 Vælg Opsætning > Enheder.
2 Vælg en måletype.
3 Vælg måleenhed.
Tidsindstillinger
Vælg Opsætning > Tidsindstillinger.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Tidszone: Indstiller enhedens tidszone. Automatisk indstiller
automatisk tidszonen baseret på din GPS-position.
Indstillinger for positionsformat
BEMÆRK: Du skal ikke ændre positionsformatet eller
kortdatum-koordinationssystemet, med mindre du anvender et
kort eller søkort, der angiver et andet positionsformat.
Vælg Opsætning > Positionsformat.
Positionsformat: Indstiller det positionsformat, som en
positionsmåling vises i.
Kortdatum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er
struktureret i.
Kortsfære: Viser det koordinatsystem, som enheden bruger.
Standardkoordinatsystemet er WGS 84.
Ruteindstillinger
Enheden beregner ruter optimeret til den type af aktivitet, du
laver. Du kan indstille ruteplanlægning til automatisk at lede dig
til det næste punkt på ruten.
Vælg Opsætning > Ruter.
Automatisk: Gør enheden i stand til automatisk at
ruteplanlægge fra ét punkt på ruten til det næste.
Distance: Gør enheden i stand til at lede dig til det næste punkt
på ruten, når du befinder dig inden for den angivne afstand af
dit aktuelle punkt.
Manuel: Gør enheden i stand til at stoppe ruteplanlægning, når
du når et punkt på ruten.
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Batteritype
2 AA-batterier (alkaline, NiMH eller litium)
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 70º C (fra -4 til 158º F)
Temperaturområde for
opbevaring
Fra -30 til 80º C (fra -22 til 176º F)
Vandklassificering
IEC 60529 IPX7*
Enhedsoplysninger
Appendiks
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til www.garmin.com/express.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
Support og opdateringer
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) giver hurtig
adgang til disse tjenester til Garmin enheder.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect™
Konfigurering af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se enheds-id, softwareversion og licensaftale.
Vælg Opsætning > Om.
Kontakt til Garmin produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support for at få oplysninger om
support i de enkelte lande.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Deling af data med HomePort™
Før du kan sende data til HomePort, skal du købe HomePort og
installere det på din computer. Gå til www.garmin.com
/homeport.
Du kan downloade og få vist data såsom spor, ruter og
waypoints på din computer, og du kan overføre data til din
enhed.
1 Tilslut enheden til din computer med det medfølgende USBkabel.
Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer på
Windows computere og som en monteret disk på Mac
computere.
2 Start HomePort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
®
®
Justering af baggrundslys og kontrast
Du kan hurtigt justere baggrundslyset og kontrasten fra enhver
side.
1 Vælg .
2 Brug piletasterne til at justere baggrundslyset og kontrasten.
7
Forlænge batterilevetiden
Langtidsopbevaring
Hvis du ikke har tænkt dig at bruge enheden i flere måneder,
skal du tage batterierne ud. Gemte data mistes ikke, når
batterierne tages ud.
Deaktivering af GLONASS
5 Åbn den bærbare enhed, drevet eller diskenheden for
enheden eller hukommelseskortet.
6 Søg efter en mappe.
7 Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse eller
på hukommelseskortet.
Hvis du navigerer i længere tid med uforstyrret adgang til
satellitsignaler, kan du deaktivere GLONASS for at spare
batterilevetid.
Vælg Opsætning > System > GPS-indstillinger >
Satellitsystem > GPS.
Sletning af filer
Justering af baggrundslys og kontrast
Du kan hurtigt justere baggrundslyset og kontrasten fra enhver
side.
1 Vælg .
2 Brug piletasterne til at justere baggrundslyset og kontrasten.
1
2
3
4
Justering af tid til baggrundslyset slukker
Frakobling af USB-kablet
Du kan reducere tiden, før baggrundslyset slukker, for at
maksimere batteriets levetid.
1 Vælg Opsætning > Display > Tid til baggrundslys slukker.
2 Vælg en funktion.
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
Filtyper
Enheden understøtter disse filtyper.
• Filer fra HomePort. Gå til www.garmin.com/trip_planning.
• GPX sporfiler.
Tilslutning af enheden til din computer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
Tag
kablet ud af computeren.
2
Påsætning af håndledsremmen
1 Før løkken på håndledsremmern gennem hullet i enheden.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Før du kan betjene enheden, mens den er tilsluttet til
computeren, skal du isætte batterier. Computerens USB-port
giver muligvis ikke tilstrækkelig meget strøm til at betjene
enheden.
1 Fjern vejrhætten fra mini-USB-porten.
2 Tilslut det lille stik på USB-kablet til mini-USB-porten.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til mini-USB-porten.
På Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en bærbar enhed, og hukommelseskortet kan fremstå
som et andet flytbart drev. På Mac computere vises enheden
og hukommelseskortet som monterede diske.
Overførsel af filer til din enhed
1 Tilslut enheden til din computer.
På Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en bærbar enhed, og hukommelseskortet kan fremstå
som et andet flytbart drev. På Mac computere vises enheden
og hukommelseskortet som monterede diske.
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i
dokumentationen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevet.
2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
3 Vælg en fil.
4 Vælg Rediger > Kopier.
8
2 Før den anden ende af remmen gennem løkken, og stram
den.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.
Enheden er vandtæt iht. IEC-standarden 60529 IPX7. Den kan
tåle utilsigtet nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter.
Længere tids nedsænkning kan beskadige enheden. Efter
nedsænkningen skal du tørre enheden af og lade den lufttørre,
inden den anvendes eller oplades.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
Appendiks
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Fejlfinding
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den. Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.
1 Tag batterierne ud.
2 Sæt batterierne i igen.
Gendannelse af alle standardindstillinger
Du kan nullstille alle idnstillinger til fabriksindstillingerne.
Vælg Opsætning > Nulstil > Nulstil alle indstillinger > Ja.
Appendiks
9
Indeks
A
alarmer
ankervagt 6
ankomst 6
dybt vand 6
kursafvigelse 6
lavt vand 6
ur 6
arealberegning 6
B
baggrundslys 6–8
batteri 1, 7, 8
installere 1
levetid 8
maksimere 8
opbevaring 8
brugerdata, slette 8
N
navigationskort 2
navigering 3
NMEA 0183 6
nulstilling af enheden 6, 9
O
opbevare data 8
overføre, filer 6, 8
P
positioner
gemme 2
redigere 2
positionsformat 7
produktregistrering 7
profiler 1
omdøbe 1
vælge 1
R
data, overføre 8
datafelter 4, 6
displayindstillinger 6
downloade, geocaches 6
registrering af enheden 7
rengøring af enheden 8
ruteplanlægning. Se ruter
ruter 2, 3
navigering 2
oprette 2
redigere 2
slette 2
vise på kortet 2
E
S
C
computer, tilslutte 7, 8
D
EGNOS 6
enhed
nulstille 9
registrering 7
enheds-ID 7
G
satellitsignaler 5
sejladstack assist 5
sejler 4
tack assist 5
sider 4
slette, alle brugerdata 8
software, opdatere 7
specifikationer 7
spor 3
navigering 3
Startlinje for sejlads 4
startskærm, tilpasse 6, 7
Garmin Express 7
opdatering af software 7
registrering af enheden 7
gendanne, indstillinger 9
geocaches 6
downloade 6
geocaching 6
GLONASS 6, 8
GPS 5
EGNOS 6
indstillinger 5
WAAS 6
tack assist 5
taster 1
tænd/sluk 1
temperatur 7
tidsindstillinger 7
tidszoner 7
tilpasse enhed 7
toner 6
turmålere 3
tænd/sluk-knap 1
H
U
F
fejlfinding 6, 9
filer
overføre 6, 8
understøttede typer 8
T
hastighedsdata 5
HomePort 7
hovedmenu 6
håndledsrem 8
USB
frakoble 8
overføre filer 8
stik 1
I
V
indstillinger 3, 5–7, 9
instrumentbræt 4
instrumenter 4
K
kompas 3, 4
kontrast 6–8
kort 3
måle afstande 3
navigering 3
opdatere 7
vandklassificering 7
W
waypoints 2
gemme 2
navigering 2
projicering 2
redigere 2
slette 2
WAAS 6
M
måle afstande 3
måleenheder 7
målere, tur 3
10
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising