Garmin | GPS 73 | Operating instructions | Garmin GPS 73 Návod k obsluze

Garmin GPS 73 Návod k obsluze
GPS 73
Návod k obsluze
Listopad 2015
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-01936-41_0A
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.
Garmin Connect™, Garmin Express™ a HomePort™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky
nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
NMEA je registrovaná ochranná známka asociace National Marine Electronics Association. Mac je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná
v USA a dalších zemích. Windows a Windows NT jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších
zemích.
®
®
®
®
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Tlačítka ....................................................................................... 1
Informace o baterii ...................................................................... 1
Instalace baterií AA ................................................................ 1
Zapnutí zařízení .......................................................................... 1
Profily.............................................................................. 1
Výběr profilu ................................................................................ 1
Vytvoření vlastního profilu .......................................................... 1
Úprava názvu profilu ................................................................... 1
Odstranění profilu ....................................................................... 2
Trasové body, trasy a prošlé trasy............................... 2
Trasové body .............................................................................. 2
Vytvoření trasového bodu ...................................................... 2
Projekce trasového bodu ....................................................... 2
Navigace k trasovému bodu .................................................. 2
Úprava trasového bodu .......................................................... 2
Odstranění trasového bodu ................................................... 2
Průměrování trasového bodu ................................................. 2
Trasy ........................................................................................... 2
Vytvoření trasy ....................................................................... 2
Úprava názvu trasy ................................................................ 2
Úprava trasy ........................................................................... 2
Zobrazení trasy na mapě ....................................................... 2
Odstranění trasy .................................................................... 2
Navigace podle uložené trasy ................................................ 2
Zastavení navigace ................................................................ 2
Obrácení trasy ....................................................................... 2
Prošlé trasy ................................................................................. 3
Nastavení prošlých tras ......................................................... 3
Zobrazení současné trasy ...................................................... 3
Uložení aktuální prošlé trasy .................................................. 3
Vymazání aktuální prošlé trasy .............................................. 3
Odstranění prošlé trasy .......................................................... 3
Navigace uloženou prošlou trasou ........................................ 3
Používání hlavních stránek........................................... 3
Mapa ........................................................................................... 3
Navigace s mapou ................................................................. 3
Změna orientace mapy .......................................................... 3
Měření vzdálenosti na mapě .................................................. 3
Nastavení mapy ..................................................................... 3
Kompas .......................................................................................3
Navigace s kompasem ........................................................... 3
Ukazatel kurzu ....................................................................... 3
Datová pole ............................................................................ 4
Režim Dálnice ............................................................................. 4
Závod plachetnic .........................................................................4
Nastavení počáteční linie ....................................................... 4
Přístroje ...................................................................................... 4
Možnosti nastavení přístrojů .................................................. 4
Změna datových polí .................................................................. 4
Datová pole ............................................................................ 4
Obnovení výchozích nastavení stránky ...................................... 5
Asistence křižování ..................................................................... 5
Konfigurace nastavení asistence křižování ........................... 5
Historie rychlosti ......................................................................... 5
Konfigurace historie rychlosti ................................................. 5
Přizpůsobení zařízení..................................................... 6
Přizpůsobení datových polí ........................................................ 6
Nastavení systému ..................................................................... 6
Nastavení sériového rozhraní ................................................ 6
Nastavení displeje ...................................................................... 6
Nastavení tónů zařízení .............................................................. 6
Nastavení námořních výstrah ..................................................... 6
Námořní nastavení ................................................................. 6
Vynulování dat ............................................................................ 7
Změna pořadí stránek ................................................................. 7
Přidání stránky ....................................................................... 7
Odebrání stránky z pořadí stránek ......................................... 7
Změna měrných jednotek ........................................................... 7
Nastavení času ........................................................................... 7
Nastavení formátu souřadnic ...................................................... 7
Nastavení trasování .................................................................... 7
Informace o zařízení ....................................................... 7
Technické údaje .......................................................................... 7
Dodatek........................................................................... 7
Registrace zařízení ..................................................................... 7
Podpora a aktualizace ................................................................ 7
Nastavení Garmin Express .................................................... 7
Zobrazení informací o zařízení ................................................... 7
Obraťte se na zákaznickou podporu Garmin .............................. 7
Sdílení dat s aplikací HomePort™ .............................................. 7
Nastavení podsvícení a kontrastu .............................................. 8
Maximalizace životnosti baterií ................................................... 8
Dlouhodobé skladování ......................................................... 8
Vypnutí systému GLONASS .................................................. 8
Nastavení podsvícení a kontrastu ......................................... 8
Úprava prodlevy odsvícení .................................................... 8
Správa dat .................................................................................. 8
Typy souborů ......................................................................... 8
Připojení zařízení k počítači ................................................... 8
Přenos souborů do zařízení ................................................... 8
Odstranění souborů ............................................................... 8
Odpojení kabelu USB ............................................................ 8
Připojení šňůrky na zápěstí ........................................................ 8
Péče o zařízení ........................................................................... 9
Čištění zařízení ...................................................................... 9
Odstranění problémů .................................................................. 9
Vynulování zařízení ............................................................... 9
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení ....................... 9
Rejstřík .......................................................................... 10
Funkce a nastavení hlavního menu.............................. 6
Stránka Družice .......................................................................... 6
Nastavení satelitů .................................................................. 6
Další nástroje hlavního menu ..................................................... 6
Výpočet velikosti plochy ......................................................... 6
Schránky s poklady ................................................................ 6
Obsah
i
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Přehled zařízení
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li baterie správně recyklovat nebo zlikvidovat,
kontaktujte místní středisko pro likvidaci odpadů.
OZNÁMENÍ
Alkalické baterie ztrácejí při poklesu teploty značnou část své
kapacity. Při používání zařízení v podmínkách s teplotami pod
bodem mrazu používejte lithiové baterie.
Instalace baterií AA
Přenosné zařízení funguje pomocí dvou baterií AA (nejsou
součástí). Nejlepších výsledků dosáhnete s bateriemi NiMH
nebo s lithiovými bateriemi.
1 Posuňte kryt přihrádky na baterie na zadní straně zařízení
směrem dolů a sejměte jej.
2 Vložte dvě baterie AA, přičemž dbejte na správnou polaritu.
À
Á
Â
Ã
Klávesy
Port mini-USB (pod ochranným krytem)
Napájení/konektorNMEA 0183 (pod ochranným krytem)
®
Přihrádka na baterie
Tlačítka
3
4
5
6
Umístěte kryt přihrádky na baterie zpět.
Podržte tlačítko .
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Typ baterie.
Vyberte možnost.
Zapnutí zařízení
Vyberte možnost
.
Profily
Zrušení volby nebo návrat na domovskou stránku
Procházení hlavních stránek.
Zapnutí a vypnutí přístroje.
Nastavení podsvícení a kontrastu.
MARK
Označení aktuální pozice jako trasového bodu.
Přiblížení mapy.
Oddálení mapy.
PAGE
Procházení hlavních stránek.
MENU
Otevření nabídky možností pro danou stránku.
SELECT
Výběr možností a potvrzení zpráv.
Volba možností nabídky.
Pohyb kurzoru po mapě.
Informace o baterii
VAROVÁNÍ
K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré předměty.
Stanovený rozsah teplot pro zařízení může překročit přípustný
rozsah pro použití některých baterií. Alkalické baterie mohou při
vysokých teplotách prasknout.
Začínáme
Profily jsou soubor nastavení umožňující optimalizovat zařízení
podle toho, jakým způsobem ho používáte. Pokud zařízení
používáte například při plachtění, nastavení a zobrazení jsou
jiná, než když je používáte při jízdě na motorovém člunu nebo
při rybaření. U každého profilu jsou jiné výchozí obrazovky a
datová pole.
Když používáte profil a změníte nastavení, jako jsou datová pole
nebo měrné jednotky, změny se automaticky uloží jako součást
profilu.
POZNÁMKA: Nová nastavení je možné uložit pouze u vámi
vytvořených profilů. Pokud použijete přednastavený profil, při
změně profilu se všechna nastavení vrátí na výchozí hodnoty.
Výběr profilu
Vyberte možnost Nastavení > Profily.
Vytvoření vlastního profilu
1 Vyberte možnost Nastavení > Profily.
2 Vyberte možnost MENU > Vytvořit profil.
3 Zadejte název a vyberte možnost Hotovo.
Nový profil je uložen a nastaven jako aktivní profil.
Úprava názvu profilu
1 Vyberte možnost Nastavení > Profily.
2 Vyberte profil.
POZNÁMKA: Výchozí profily není možné měnit.
3 Vyberte možnost MENU > Změnit název.
4 Zadejte název.
1
Odstranění profilu
1 Vyberte možnost Nastavení > Profily.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost MENU > Odstranit profil.
Trasové body, trasy a prošlé trasy
Trasové body
Trasové body jsou polohy, které zaznamenáte a uložíte do
zařízení. Pomocí trasových bodů lze vyznačit, kde jste, kam
směřujete nebo kde jste byli. Můžete přidávat podrobnosti o
poloze, jako například název, nadmořskou výšku a hloubku.
Vytvoření trasového bodu
Svou současnou polohu můžete uložit jako trasový bod.
1 Vyberte možnost MARK.
2 V případě potřeby proveďte změny trasového bodu výběrem
pole.
3 Vyberte možnost Hotovo.
Projekce trasového bodu
Můžete vytvořit novou polohu projekcí vzdálenosti a azimutu
z označené polohy do nové polohy.
1 V hlavním menu vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost MENU > Projektování trasového bodu.
4 Zadejte směr a vyberte možnost Hotovo.
5 Vyberte měrnou jednotku.
6 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost Hotovo.
7 Vyberte možnost Uložit.
Navigace k trasovému bodu
1 V hlavním menu vyberte možnost Kam vést? > Trasové
body.
Vyberte
trasový bod.
2
3 Vyberte možnost Jít.
Úprava trasového bodu
Než budete moci upravit trasový bod, musíte jej vytvořit.
Vyberte možnost Waypoint Manager.
Vyberte trasový bod.
Vyberte položku, kterou chcete upravit, například název.
Zadejte novou informaci a zvolte možnost Jít.
1
2
3
4
Odstranění trasového bodu
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost MENU > Odstranit.
Průměrování trasového bodu
Polohu trasového bodu můžete upřesnit a dosáhnout tak větší
celkové přesnosti. Při průměrování používá zařízení k dosažení
větší přesnosti průměrnou hodnotu z několika čtení.
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost MENU > Průměrování pozice.
4 Přejděte na polohu trasového bodu.
5 Vyberte možnost Spustit.
6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
7 Po dosažení hodnoty 100 % vyberte ve stavovém řádku
spolehlivosti možnost Uložit.
2
Pro dosažení nejlepších výsledků, doporučujeme získat čtyři až
osm vzorků trasového bodu s intervalem nejméně 90 minut mezi
jednotlivými vzorky.
Trasy
Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás
dovedou až do cíle.
Vytvoření trasy
1 Vyberte možnost Plánovač tras > Vytvořit trasu > Vybrat
2
3
4
5
6
první bod.
Vyberte kategorii.
Vyberte první bod trasy.
Vyberte možnost Použít.
Výběrem možnosti Vyberte příští bod přidejte k trase další
body.
Výběrem ikony
trasu uložíte.
Úprava názvu trasy
1 Vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Změnit název.
4 Zadejte nový název.
Úprava trasy
1 Vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Upravit trasu.
4 Vyberte bod.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit bod na mapě, vyberte možnost
Zobrazit.
• Chcete-li změnit pořadí bodů na trase, vybere možnost
Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.
• Chcete-li do trasy přidat další bod, vyberte možnost
Vložit.
Další bod se vloží před bod, který upravujete.
• Chcete-li z trasy určitý bod odebrat, vyberte možnost
Odebrat.
trasu uložíte.
6 Výběrem možnosti
Zobrazení trasy na mapě
1 Vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Zobrazit mapu.
Odstranění trasy
1 Vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Odstranit trasu.
Navigace podle uložené trasy
Než budete moci navigovat pomocí uložené trasy, musíte trasu
vytvořit.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Jít.
Zastavení navigace
1 Podržte tlačítko PAGE.
2 Vyberte možnost Ukončit navigaci.
Obrácení trasy
Počáteční a koncový bod trasy můžete zaměnit a navigovat po
trase v obráceném směru.
Trasové body, trasy a prošlé trasy
1 Vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Obrátit trasu.
Trojúhelník představuje vaši polohu na mapě. Trojúhelník se
během cesty přesouvá a zanechává záznam prošlé trasy
(stezku).
3 Výběrem možnosti a mapu zvětšíte nebo zmenšíte.
Prošlé trasy
Změna orientace mapy
1 Na stránce mapy vyberte možnost MENU > Nastavení >
Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy
obsahuje informace o bodech podél zaznamenané trasy, včetně
času, pozice a nadmořské výšky každého bodu.
Nastavení prošlých tras
Vyberte možnost Nastavení > Prošlé trasy.
Záznam prošlé trasy: Slouží k zapnutí a vypnutí záznamu
prošlé trasy.
Způsob záznamu: Slouží k nastavení způsobu záznamu prošlé
trasy. Možnost Automaticky slouží k zaznamenávání prošlých
tras proměnnou rychlostí, a umožňuje tak vytvořit optimální
znázornění prošlých tras.
Interval: Výběr rychlosti záznamu prošlé trasy. Častější záznam
bodů vytváří podrobnější prošlou trasu, ale rychleji zaplní
záznam prošlé trasy.
Zobrazení současné trasy
V hlavním menu vyberte možnost Track Manager > Aktuální
prošlá trasa > Zobrazit mapu.
Uložení aktuální prošlé trasy
1 Vyberte možnost Track Manager > Aktuální prošlá trasa.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Uložit skladbu a uložte celou prošlou
trasu.
• Vyberte možnost Uložit část a vyberte část.
Vymazání aktuální prošlé trasy
Vyberte možnost Track Manager > Aktuální prošlá trasa >
Vymazat aktuální trasu.
Odstranění prošlé trasy
1 Vyberte možnost Track Manager.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Odstranit.
Navigace uloženou prošlou trasou
Než budete moci použít navigaci uloženou prošlou trasou,
musíte prošlou trasu uložit.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Prošlé trasy.
2 Vyberte uloženou prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Jít.
Používání hlavních stránek
Informace potřebné pro ovládání tohoto zařízení naleznete
v hlavním menu a na stránkách mapy, kompasu a trasového
počítače.
1 Vyberte možnost PAGE.
2 Vyberte aktivní hlavní stránku.
Mapa
Ikona představuje vaši polohu na mapě. Ikona se během
cesty přesouvá a zanechává záznam prošlé trasy (stezku). Na
mapě se také zobrazí názvy a symboly trasových bodů. Při
navigaci do cílového bodu se trasa se na mapě zobrazuje jako
přerušovaná čára.
Navigace s mapou
1 Ukazatel můžete posunout pomocí šipek.
2 Na mapě zvolte možnost SELECT > Jít.
Používání hlavních stránek
Orientace.
2 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti K severu zobrazíte u horního okraje
stránky sever.
• Chcete-li u horního okraje stránky zobrazit aktuální směr
cesty, vyberte možnost Prošlá trasa nahoře.
Měření vzdálenosti na mapě
Můžete změřit vzdálenost mezi dvěma polohami.
1 Na mapě vyberte polohu.
2 Vyberte možnost MENU > Měření vzdálenosti.
3 Přesuňte špendlík na jinou polohu na mapě.
Nastavení mapy
Na mapě zvolte možnost MENU > Nastavení mapy.
Orientace: Slouží k nastavení způsobu zobrazení mapy na
stránce. Výběrem možnosti K severu zobrazíte u horního
okraje obrazovky sever. Výběrem možnosti Prošlá trasa
nahoře zobrazíte pohled shora dolů a aktuální směr jízdy
směrem k horní části stránky.
Datová pole: Datová pole a palubní desky mapy, kompasu
a stopek je možné přizpůsobit.
Rozšířené nastavení mapy
Na mapě zvolte možnost MENU > Nastavení mapy > Rozšířit
nastavení map.
Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro
optimální použití na mapě. Po výběru možnosti Vypnuto je
nutné mapu přibližovat nebo oddalovat ručně.
Vyberte úroveň přiblížení uživatelských trasových bodů:
Umožňuje nastavit úroveň přiblížení pro trasové body na
mapě. Trasové body se nezobrazují, pokud je úroveň
přiblížení mapy vyšší než vybraná úroveň.
Vyberte velikost textu uživatelských trasových bodů:
Umožňuje nastavit velikost textu pro trasové body na mapě.
Kompas
Kompas využívá při navigaci k cíli data GPS (kurz nad zemí) a
nezohledňuje další faktory, které mohou trasu nebo cíl ovlivnit,
například příliv nebo vodní proudy. Pro navigaci do cílového
bodu lze zvolit ukazatel směru k cíli nebo ukazatel kurzu.
Navigace s kompasem
Při navigaci do cílového bodu ukazuje ikona na cíl bez ohledu
na směr pohybu.
1 Spusťte navigaci k cíli.
2 Vyberte možnost Kompas.
3 Otáčejte zařízením, dokud nebude šipka ukazovat k horní
části kompasu, a pak pokračujte v přesunu ve směru
k cílovému bodu.
Ukazatel kurzu
Ukazatel kurzu je nejvhodnější použít v případě, že navigujete
na vodě, nebo pokud na vaší cestě nejsou velké překážky.
Může vám také pomoci vyhnout se nebezpečím, jako jsou
mělčiny nebo skály pod hladinou.
Pokud chcete ukazatel kurzu povolit, vyberte na kompasu
možnost MENU > Nastavit směr > Navigační čára > Hřiště.
3
Možnosti nastavení přístrojů
Ukazatel kurzu À ukazuje vztah pozice uživatele k linii kurzu
vedoucí k cíli. Tečky Á označují, jak moc jste se od kurzu
odchýlili.
Datová pole
V kompasu vyberte možnost > SELECT.
Odhadovaný čas do cíle: Zobrazuje odhadovanou dobu, která
vám zbývá do cíle.
Odhadovaný čas v cíli: Zobrazuje odhadovaný čas, kdy
dorazíte do cíle.
Do kurzu: Zobrazuje doporučený směr kormidla, abyste zůstali
na trase.
Odchylka od kurzu: Zobrazuje vzdálenost odchýlení od kurzu.
Rychlost přiblížení: Zobrazuje rychlost pohybu směrem k cíli.
Odbočit: Zobrazuje doporučený stupeň následujícího obratu,
abyste zůstali stále na trase.
Režim Dálnice
Zařízení lze použít i k navigaci na pevnině v režimu Dálnice.
Vyberte možnost Dálnice.
Závod plachetnic
Se zařízením máte větší šanci, že vaše loď protne startovní čáru
přesně v okamžiku zahájení závodu. Pokud časovač závodu
synchronizujete s oficiálním odpočítávačem času, budete
v minutových intervalech před zahájením závodu upozorňováni
na blížící se start. Tato data využije zařízení k výpočtu, zda vaše
loď protne startovní čáru před startem, po něm nebo přesně
v okamžik startu.
Nastavení počáteční linie
Ve výchozím nastavení se okno navigace na počáteční linii
závodu přidá do profilu Závod plachetnic.
1 Na obrazovce závodu plachetnic vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li označit značky počáteční linie pro levobok a
pravobok, až je budete obeplouvat, vyberte možnost
Zaznačit levobok a Zaznačit pravobok.
• Chcete-li označit značky počáteční linie pro levobok a
pravobok zadáním jejich souřadnic, vyberte možnost
Zadat levobok a Zadat pravobok.
• Chcete-li po nastavení vyměnit polohu levoboku a
pravoboku, vyberte možnost Vyměnit levobok/pravobok.
• Chcete-li kompenzovat rozdíl mezi skutečným umístěním
zařízení GPS a přídí lodě, vyberte možnost Vyrovnání
přídě a zadejte vzdálenost.
Přístroje
Stránka přístrojů zobrazuje data, například rychlost větru,
teplotu nebo směr větru. Údaje jsou získávány ze snímačů
připojených k zařízení prostřednictvím sítě NMEA 0183.
Dostupnost dat závisí na snímačích, které jsou do sítě zapojeny.
Na stránce přístrojů si můžete zobrazit přizpůsobené ovládací
panely a můžete si také přizpůsobit datová pole, která se
jednotlivých ovládacích panelech zobrazují.
4
Na stránce Přístroje vyberte možnost MENU.
Vynulovat: Zajistí vynulování všech hodnot vybraného přístroje.
K získání přesných informací je vhodné před zahájením cesty
vynulovat informace o cestě.
Velká čísla: Umožňuje změnit velikost číselných hodnot
zobrazených na stránce trasového počítače.
Změnit palubní desku: Umožňuje změnit vzhled a informace
zobrazené na palubní desce.
POZNÁMKA: Když změníte profil, vlastní nastavení budou
ztracena (Profily, strana 1). Chcete-li nastavení uložit,
vytvořte si vlastní profil.
Obnovit výchozí hodnoty: Nahradí vaše vlastní nastavení
výchozím nastavením z výroby.
Změna datových polí
Můžete si přizpůsobit data zobrazovaná na stránkách, například
kompas, mapu, trasový počítač nebo stránky dálnice.
Na stránce kompasu vyberte možnost MENU > Změnit
datová pole.
Datová pole
Některá datová pole vyžadují aktivní navigaci, aby mohla
zobrazovat data.
Bod v cíli trasy: Poslední bod na trase k cíli. Aby se zobrazila
tato data, musí probíhat navigace.
Čas do cíle: Odhadovaný zbývající čas k dosažení destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas ke startovní čáře: Odhadovaný zbývající čas do začátku
závodu.
Čas k počáteční linii: Odhadovaná doba zbývající k dosažení
počáteční linie závodu.
Čas k příštímu bodu: Odhadovaná doba potřebná k dosažení
dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
Časovač: Aktuální čas odpočítávače času. Aby se tato data
zobrazila, musíte mít otevřen profil Závod plachetnic.
Doba cesty – celkem: Průběžný celkový čas strávený a
nestrávený pohybem od posledního vynulování.
Doba cesty – pohyb: Průběžný čas strávený pohybem od
posledního vynulování.
Doba cesty – zastávky: Průběžný čas nestrávený pohybem od
posledního vynulování.
Do kurzu: Směr, kterým se musíte pohybovat, abyste se vrátili
na trasu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Hloubka: Hloubka vody. Zařízení musí být připojeno k zařízení
NMEA 0183, které dokáže zjistit hloubku vody.
Hodiny: Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo a letní čas).
Hřiště: Směr z vaší počáteční polohy k cílovému bodu. Kurz
může být zobrazen jako plánovaná nebo nastavená trasa.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Klouzavost: Poměr uražené vzdálenosti ve vodorovném směru
a změny převýšení.
Klouzavost do cíle: Klouzavost pro trasu, kterou je potřebné
absolvovat z vaší současné pozice do cílové nadmořské
výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Maximální rychlost: Nejvyšší dosažená rychlost od posledního
vynulování.
Nadmořská výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Odbočit: Úhel rozdílu (ve stupních) mezi směrem k cíli a vaším
současným kurzem. L znamená otočit doleva. P znamená
Používání hlavních stránek
otočit doprava. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Odchylka od kurzu: Vzdálenost doleva nebo doprava, o kterou
jste se odchýlili od původní dráhy cesty. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
Odhadovaný čas v cíli: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte
do cílové destinace (upravená pro místní čas dané
destinace). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Odhadovaný čas v mezicíli: Odhadovaná denní doba, kdy
dorazíte do dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas
daného trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
Počítadlo kilometrů: Průběžná uražená vzdálenost pro
všechny cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud
vynulujete data cesty.
Počítadlo kilometrů cesty: Průběžná vzdálenost uražená od
posledního vynulování.
Poloha (šířka/délka): Aktuální pozice dle souřadnic délky a
šířky bez ohledu na vybrané nastavení formátu souřadnic.
Poloha (vybraná): Aktuální pozice používající vybrané
nastavení formátu souřadnic.
Přesnost GPS: Mezní odchylka pro určení přesné polohy.
Poloha GPS je například určena s přesností ±3,65 m
(12 stop).
Průměrná rychlost: Průměrná rychlost při pohybu a při
zastavení od posledního vynulování.
Průměrná rychlost pohybu: Průměrná rychlost při pohybu od
posledního vynulování.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlostní trend: Filtr zobrazuje trend zvyšování nebo
snižování rychlosti při aktuální aktivitě.
Rychlost přiblížení: Rychlost, kterou se blížíte po trase
k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Rychlost skutečného větru: Skutečná rychlost větru vůči
plavidlu. Zařízení musí být připojeno k zařízení NMEA 0183,
které dokáže zjistit rychlost větru.
Rychlost zdánlivého větru: Naměřená rychlost větru.
Síla signálu GPS: Síla satelitního signálu GPS.
Směr k cíli: Směr z vaší současné polohy k cílovému bodu. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.
Směr větru: Skutečný směr větru vztažený k severu. Zařízení
musí být připojeno k zařízení NMEA 0183, které dokáže zjistit
směr větru.
Teplota: Teplota vody. Zařízení musí být připojeno k zařízení
NMEA 0183, které dokáže zjistit teplotu vody.
Trasový bod v příštím: Další bod na trase. Aby se zobrazila
tato data, musí probíhat navigace.
Úhel skutečného větru: Úhel větru vzhledem k vodní hladině,
vztažený k přídi lodi v úhlu až 180 stupňů od pravoboku nebo
levoboku. Zařízení musí být připojeno k zařízení NMEA 0183,
které dokáže zjistit úhel větru.
Úhel zdánlivého větru: Úhel větru měřený vzhledem k přídi
lodi. Zařízení musí být připojeno k zařízení NMEA 0183,
které dokáže zjistit úhel větru.
Ukazatel: Šipka ukazuje ve směru dalšího trasového bodu nebo
odbočky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Úroveň nabití baterie: Zbývající energie baterie.
Východ Slunce: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Vzdálenost do cíle: Zbývající vzdálenost do cílové destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Používání hlavních stránek
Vzdálenost k linii: Zbývající vzdálenost k počáteční linii
závodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vzdálenost k příští: Zbývající vzdálenost k dalšímu trasovému
bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Západ Slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Zvednutí: Stupeň, na který směřuje nebo se zvedá vaše
plavidlo.
Obnovení výchozích nastavení stránky
1 Otevřete stránku, pro kterou budete obnovovat nastavení.
2 Vyberte možnost MENU > Obnovit výchozí hodnoty.
Asistence křižování
Při plavbě proti větru vám funkce asistence křižování pomůže
určit, zda vaše loď klesá nebo se zvedá. Když asistenci
křižování nakalibrujete, zařízení uloží kurz levoboku À a
pravoboku Á nad zemí (COG), skutečný směr větru  a úhel
křižování lodi Ã.
Tato data pak zařízení použije k určení, zda vaše loď vlivem
změn směru větru klesá nebo stoupá.
POZNÁMKA: Zařízení využívá při určování kurzu
prostřednictvím funkce asistence křižování kurz nad zemí podle
GPS a nezohledňuje další faktory, které mohou směr lodi
ovlivnit, například příliv nebo vodní proudy.
Konfigurace nastavení asistence křižování
1 Vyberte možnost Asistence křižování.
2 Vyberte možnost.
• Chcete-li nakalibrovat asistenci křižování pro levobok a
pravobok, vyberte možnost Přístav nebo Pravobok a
zvolte možnost SELECT.
• Chcete-li nastavit úhel křižování ručně, vyberte možnost
MENU > Úhel křižování a zadejte požadovaný úhel ve
stupních.
• Chcete-li zadat skutečný směr větru, vyberte možnost
MENU > Skutečný směr větru a zadejte skutečný směr
ve stupních.
Historie rychlosti
Zařízení ukládá historii vašich rychlostních tendencí za dané
časové období. Můžete si nastavit filtr a zobrazit si u své aktivity
trendy zrychlování a zpomalování.
Konfigurace historie rychlosti
1 Vyberte možnost Historie rychlosti.
2 Vyberte možnost.
• Chcete-li nastavit interval sběru dat, vyberte možnost
MENU > Časový interval.
• Chcete-li upravit způsob výpočtu rozsahu rychlostí,
vyberte možnost MENU > Rozsah rychlostí a zvolte
možnost Automatický nebo Ruční.
5
• Chcete-li nastavit stávající rychlostní filtr nebo si vytvořit
vlastní filtr, vyberte možnost MENU > Rychlostní filtr a
zvolte možnost Automatický nebo Ruční.
Funkce a nastavení hlavního menu
Stránka Družice
Na stránce družic se zobrazují vaše současná poloha, přesnost
systému GPS, polohy družic a síla signálu.
Nastavení satelitů
Na stránce Satelit vyberte možnost MENU.
Prošlá trasa nahoře: Zobrazuje váš aktuální směr cesty k horní
části obrazovky.
K severu: V horní části obrazovky zobrazuje sever.
Použít ukázkový režim: Umožňuje vypnout přijímač GPS.
Další nástroje hlavního menu
Vyberte možnost Další funkce.
Aktivní trasa: Zobrazuje například nejvyšší a nejnižší bod a
vzdálenost k cílovému bodu aktuální trasy.
Budík: Nastavení zvukového alarmu.
Výpočet plochy: Výpočet plochy podle obvodu.
Kalkulačka: Zobrazí kalkulačku.
Kalendář: Zobrazí kalendář.
Poklady: Zobrazí data o uložených pokladech.
Dálnice: Zobrazí rychlost, směr jízdy, vzdálenost k následujícími
trasovému bodu a směr trasy na dálnici.
Lov a rybolov: Zobrazí nejlepší předpokládaná data a časy pro
lov a rybolov na vaší aktuální polohu.
Muž přes palubu: Umožňuje nastavení bodu, kde došlo k pádu
člověka přes palubu, a navigaci k tomuto bodu.
Varovné alarmy: Nastavení a zobrazení dat o určitých místech
v nastaveném okruhu.
Satelit: Satelitní zobrazení stránky se severem nebo trasou
nahoře.
Stopky: Umožňuje použít stopky, označit okruhy a změřit časy
na okruh.
Slunce a Měsíc: Zobrazí časy východu a západu slunce a fázi
měsíce v závislosti na vaší poloze GPS.
Průměr trasového bodu: Polohu trasového bodu můžete
upřesnit a dosáhnout tak větší celkové přesnosti.
Výpočet velikosti plochy
1 Vyberte možnost Výpočet plochy > Spustit.
2 Projděte po obvodu plochy, kterou chcete vypočítat.
3 Po dokončení vyberte možnost Vypočítat.
Schránky s poklady
Geocache je něco jako ukrytá schránka s pokladem.
Geocaching je hledání skrytých pokladů pomocí GPS souřadnic,
které byly poslány na Internet osobami, jež poklad ukryly.
Stahování informací o schránkách s poklady
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/geocache.
3 V případě potřeby vytvořte účet.
4 Přihlaste se.
5 Podle pokynů na obrazovce vyhledejte a stáhněte informace
o schránkách s poklady do zařízení.
Navigace ke schránce s pokladem
1 Vyberte možnost Další funkce > Poklady.
2 Vyberte schránku s pokladem.
6
3 Vyberte možnost Jít.
Přizpůsobení zařízení
Přizpůsobení datových polí
Můžete přizpůsobit datová pole zobrazená na jednotlivých
hlavních stránkách.
1 Otevřete stránku, pro kterou budete datová pole měnit.
2 Vyberte možnost MENU.
3 Vyberte možnost Změnit datová pole.
4 Vyberte nové datové pole.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Nastavení systému
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Nastavení GPS.
Rychlostní filtr: Umožňuje vybrat preferovaný zdroj pro data
GPS.
Satelitní systém: Zapnutí nebo vypnutí dat ruského satelitního
systému GLONASS. Při používání systému v situacích se
špatnou viditelností oblohy lze data systému GLONASS
použít v kombinaci s daty GPS a získat tak přesnější
informace o pozici.
WAAS/EGNOS: Zapíná nebo vypíná systém satelitních dat
WAAS (v Severní Americe) nebo EGNOS (v Evropě), který
může zajistit přesnější informace o pozici GPS. Při použití
systému WAAS nebo EGNOS může zařízení déle trvat
vyhledání satelitů.
Nastavení sériového rozhraní
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Rozhraní.
Sériový režim Garmin: Umožní zařízení používat vlastní formát
společnosti Garmin pro výměnu dat trasových bodů, tras
a prošlých tras s počítačem.
Vstup/výstup NMEA: Umožní zařízení používat vstup a výstup
podle normy NMEA 0183.
®
Nastavení displeje
Vyberte možnost Nastavení > Zobrazení.
Prodleva podsvícení: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude
podsvícení vypnuto.
Upravit kontrast: Nastavení úrovně kontrastu.
Hlavní, Nastavení, vyhledat Styl: Nastavení vzhledu hlavního
menu.
Nastavení tónů zařízení
Je možné přizpůsobit tóny pro zprávy, klávesy, upozornění před
odbočkou a alarmy.
1 Vyberte možnost Nastavení > Tóny.
2 Vyberte tón pro každý zvukový signál.
Nastavení námořních výstrah
1
2
3
4
Vyberte možnost Nastavení > Námořní upozornění.
Vyberte typ výstrahy.
Zadejte nastavení.
Vyberte možnost Hotovo.
Námořní nastavení
Vyberte možnost Nastavení > Námořní upozornění.
Tažení kotvy: Nastaví alarm, který zazní, jakmile při kotvení
překročíte zadanou vzdálenost nesení proudem.
Alarm odchylky od kurzu: Nastaví alarm, který zazní, jakmile
se odchýlíte od kurzu o zadanou vzdálenost.
Funkce a nastavení hlavního menu
Hluboká voda: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud bude
hloubka vyšší než je stanovená hodnota.
Mělká voda: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud bude hloubka
nižší než je stanovená hodnota.
Vynulování dat
Můžete vynulovat data cesty, odstranit všechny trasové body,
vymazat aktuální prošlou trasu nebo obnovit výchozí hodnoty.
1 Vyberte možnost Nastavení > Vynulovat.
2 Vyberte položku, kterou chcete vynulovat.
Změna pořadí stránek
1
2
3
4
5
Vyberte možnost Nastavení > Pořadí stránek.
Vyberte stránku.
Vyberte možnost Přesunout.
Přesuňte stránku v seznamu nahoru nebo dolů.
Vyberte možnost SELECT.
Přidání stránky
1 V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Pořadí
stránek.
2 Vyberte možnost Přidat stránku.
3 Vyberte stránku, kterou chcete přidat.
Odebrání stránky z pořadí stránek
1 Vyberte možnost Nastavení > Pořadí stránek.
2 Vyberte stránku.
3 Vyberte možnost Odebrat > SELECT.
Změna měrných jednotek
Můžete zvolit vlastní nastavení měrných jednotek pro
vzdálenost, rychlost, nadmořskou výšku, hloubku a teplotu.
1 Vyberte možnost Nastavení > Jednotky.
2 Vyberte typ měrné jednotky.
3 Vyberte měrnou jednotku.
Nastavení času
Vyberte možnost Nastavení > Nastavení času.
Časový formát: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový
nebo 24hodinový formát.
Časové pásmo: Slouží k nastavení časové zóny zařízení.
Automatický nastaví časovou zónu automaticky podle vaší
pozice GPS.
Nastavení formátu souřadnic
POZNÁMKA: Neměňte formát souřadnic ani elipsoidový
souřadnicový systém, pokud nebudete používat mapu, která
určuje souřadnice v odlišném formátu.
Vyberte možnost Nastavení > Formát souřadnic.
Formát souřadnic: Slouží k nastavení formátu souřadnic,
v němž se objeví souřadnice polohy.
Datum mapy: Slouží k nastavení souřadnicového systému,
v němž je mapa sestavena.
Sféroid: Zobrazí souřadnicový systém používaný zařízením.
Výchozí souřadnicový systém je WGS 84.
Nastavení trasování
Zařízení vypočítá trasy optimalizované pro ty prováděné
činnosti. Můžete si nastavit trasování, aby vás automaticky
provedlo následujícím bodem trasy.
Vyberte možnost Nastavení > Trasování.
Automaticky: Zařízení vás automaticky provede z jednoho
bodu na trase do dalšího.
Informace o zařízení
Vzdálenost: Zařízení vás automaticky nasměruje k dalšímu
bodu na trase, pokud se nacházíte ve stanovené vzdálenosti
od aktuálního bodu.
Ruční: Když dosáhnete bodu trasy, zařízení vás přestane
směrovat.
Informace o zařízení
Technické údaje
Typ baterie
Dvě baterie velikosti AA (alkalické, NiMH
nebo lithiové)
Rozsah provozních teplot
Od −20 do 70 ºC (od −4 do 158 ºF)
Rozsah teplot pro
skladování
Od −30 do 80 ºC (od −22 do 176 ºF)
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
Materiál
Plovoucí plastová slitina odolná proti
nárazu
Bezpečná vzdálenost od
kompasu
10 cm (4 palce)
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Dodatek
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express™ (www.garmin.com/express) poskytuje
snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin.
• Registrace produktu
• Návody k produktům
• Aktualizace softwaru
• Odeslání dat do služby Garmin Connect™
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zobrazení informací o zařízení
Můžete zobrazit identifikační číslo přístroje, verzi softwaru
a licenční dohodu.
Vyberte možnost Nastavení > Informace.
Obraťte se na zákaznickou podporu Garmin
• Informace o podpoře ve své zemi získáte na adrese
www.garmin.com/support.
• Na území USA volejte na číslo 913-397-8200 nebo
1-800-800-1020.
• Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 238 0000.
• V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870 850 1241.
Sdílení dat s aplikací HomePort™
Chcete-li odesílat data do aplikace HomePort, musíte si aplikaci
HomePort nejprve zakoupit a nainstalovat ji do počítače.
Přejděte na stránku www.garmin.com/homeport.
7
Můžete si stáhnout a na počítači zobrazit různá data, například
prošlé trasy, trasy nebo trasové body. Můžete si také stáhnout
data do svého zařízení.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Zařízení se v počítačích se systémem Windows zobrazí
v okně Tento počítač jako vyměnitelný disk a v počítačích se
systémem Mac jako připojený svazek.
2 Spusťte aplikaci HomePort.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
U počítačů se systémem Windows se zařízení zobrazí jako
vyměnitelný disk nebo přenosné zařízení a paměťová karta
se může zobrazit jako druhý vyměnitelný disk. U počítačů
Mac se zařízení a paměťová karta zobrazí jako připojené
svazky.
®
®
Přenos souborů do zařízení
1 Připojte zařízení k počítači.
Nastavení podsvícení a kontrastu
Kontrast a podsvícení lze jednoduše upravit na libovolné
stránce.
1 Vyberte možnost .
2 Pomocí šipek nastavte požadované podsvícení a kontrast.
Maximalizace životnosti baterií
Dlouhodobé skladování
Pokud neplánujete používat zařízení po několik měsíců, vyjměte
z něj baterie. Po vyjmutí baterií nedochází ke ztrátě uložených
dat.
Vypnutí systému GLONASS
Pokud navigujete delší dobu s nezastíněným výhledem na
oblohu, můžete v rámci šetření baterie systém GLONASS
vypnout.
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Nastavení GPS >
Satelitní systém > GPS.
Nastavení podsvícení a kontrastu
Kontrast a podsvícení lze jednoduše upravit na libovolné
stránce.
1 Vyberte možnost .
2 Pomocí šipek nastavte požadované podsvícení a kontrast.
Úprava prodlevy odsvícení
Snížením prodlevy podsvícení lze dosáhnout maximální výdrže
baterie.
1 Vyberte možnost Nastavení > Zobrazení > Prodleva
podsvícení.
2 Vyberte možnost.
Správa dat
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
Typy souborů
Zařízení podporuje následující typy souborů.
• Soubory z HomePort. Přejděte na adresu www.garmin.com
/trip_planning.
• Soubory prošlé trasy ve formátu GPX.
Připojení zařízení k počítači
2
3
4
5
6
7
U počítačů se systémem Windows se zařízení zobrazí jako
vyměnitelný disk nebo přenosné zařízení a paměťová karta
se může zobrazit jako druhý vyměnitelný disk. U počítačů
Mac se zařízení a paměťová karta zobrazí jako připojené
svazky.
POZNÁMKA: Některé počítače s více síťovými jednotkami
nemusí zobrazit jednotky zařízení správně. Informace o
mapování jednotky naleznete v dokumentaci k operačnímu
systému.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Otevřete přenosné zařízení, jednotku nebo svazek pro
zařízení nebo paměťovou kartu.
Procházením vyhledejte složku.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Soubor se objeví v seznamu souborů v paměti zařízení nebo
na paměťové kartě.
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Připojení šňůrky na zápěstí
1 Vložte smyčku šňůrky na zápěstí do otvoru slotu na zařízení.
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
Než začnete provozovat své zařízení, zatímco je máte připojené
k počítači, musíte instalovat baterie. Port USB počítače nemusí
poskytovat dostatek energie pro provoz zařízení.
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu mini-USB.
2 Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu mini-USB.
3 Zasuňte velký konektor kabelu USB do portu mini-USB.
8
2 Provlékněte druhý konec šňůrky smyčkou a zatažením
utáhněte.
Dodatek
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Zařízení je odolné proti vodě podle normy IEC 60529 IPX7.
Dokáže odolat náhodnému ponoření do vody v hloubce 1 metr
po dobu 30 minut. Delší vystavení působení vody za těchto
podmínek může zařízení poškodit. Pokud by vám zařízení
spadlo do vody, je nezbytné ho před používáním a nabíjením
otřít do sucha a vysoušečem vysušit jeho vnitřní součásti.
Čištění zařízení
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Odstranění problémů
Vynulování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
vynulovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.
1 Vyjměte baterie.
2 Nainstalujte baterie zpět.
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení
Veškerá nastavení lze vynulovat na výchozí nastavení od
výrobce.
Vyberte možnost Nastavení > Vynulovat > Smazat
všechna nastavení > Ano.
Dodatek
9
Rejstřík
A
alarmy
hluboká voda 6
hodiny 6
mělká voda 6
odchylka od kurzu 6
příjezd do cíle 6
tažení kotvy 6
asistence křižování 5
B
baterie 1, 7, 9
instalace 1
maximalizace 8
skladování 8
životnost 8
Č
časové zóny 7
čištění zařízení 9
D
data, přenos 8
datová pole 4, 6
domovská obrazovka, přizpůsobení 7
E
EGNOS 6
F
formát souřadnic 7
G
Garmin Express 7
aktualizace softwaru 7
registrace zařízení 7
GLONASS 6, 8
GPS 6
EGNOS 6
nastavení 6
WAAS 6
H
hlavní menu 6
hledání pokladu 6
HomePort 7
I
ID zařízení 7
K
kompas 3, 4
kontrast 6, 8
M
mapa 3
mapy 3
aktualizace 7
měření vzdálenosti 3
navigace 3
měrné jednotky 7
měření vzdálenosti 3
měřidla, trasa 3
měřidla trasy 3
N
nastavení 3, 6, 7, 9
nastavení času 7
nastavení displeje 6
navigace 3
navigační mapa 2
NMEA 0183 6
O
obnovení, nastavení 9
odstranění, všechna uživatelská data 8
odstranění problémů 7, 9
plachtěníasistence křižování 5
plánovač trasy. Viz trasy
plavba 4
asistence křižování 5
počáteční linieplavby 4
počítač, připojení 7, 8
podsvícení 6, 8
polohy
uložení 2
úprava 2
profily 1, 2
přejmenování 1
výběr 1
prošlé trasy 3
navigace 3
přenos, soubory 6, 8
přístroje 4
přizpůsobení zařízení 7
R
registrace produktu 7
registrace zařízení 7
S
satelitní signály 6
schránky s poklady 6
stahování 6
software, aktualizace 7
soubory
podporované typy 8
přenos 6, 8
stahování, schránky s poklady 6
stránky 4
stupeň vodotěsnosti 7
Š
šňůrka na zápěstí 8
T
technické údaje 7
teplota 7
tlačítka 1
výkon 1
tóny 6
trasové body 2
navigace 2
odstranění 2
projektování 2
uložení 2
úprava 2
trasy 2, 3
navigace 2
odstranění 2
úprava 2
vytvoření 2
zobrazení na mapě 2
U
ukládání dat 8
USB
konektor 1
odpojení 8
přenos souborů 8
uživatelská data, odstranění 8
V
vynulování zařízení 7, 9
výpočet plochy 6
W
WAAS 6
Z
zapínací tlačítko 1
zařízení
registrace 7
vynulování 9
P
palubní desky 4
10
Rejstřík
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising