Garmin | Nautix™ In-view Display | User guide | Garmin Nautix™ In-view Display Podręcznik użytkownika

Garmin Nautix™ In-view Display Podręcznik użytkownika
Garmin Nautix™
Podręcznik użytkownika
Kwiecień 2016
190-02078-40_0A
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin oraz ANT są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Garmin Express™ oraz Garmin Nautix™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy
Garmin jest zabronione.
®
Nr modelu: A02913
®
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Ładowanie urządzenia ................................................................ 1
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 1
Mocowanie uchwytu na okularach przeciwsłonecznych ............. 1
Mocowanie urządzenia na uchwycie .......................................... 1
Parowanie urządzenia ................................................................ 2
Dostosowywanie urządzenia......................................... 2
Opcje menu ................................................................................ 2
Dostosowywanie ekranów danych ............................................. 2
Ustawienia systemowe ............................................................... 2
Informacje o urządzeniu................................................ 2
Dane techniczne ......................................................................... 2
Pomoc techniczna i aktualizacje ................................................. 2
Indeks.............................................................................. 3
Spis treści
i
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Ładowanie urządzenia
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie wyczyścić i osuszyć styki
oraz obszar wokół nich przed ładowaniem i podłączeniem
urządzenia do komputera. Wskazówki dotyczące czyszczenia
można znaleźć w załączniku.
Urządzenie jest zasilane wbudowaną baterią litowo-jonową,
ładowaną ze standardowego gniazdka lub z portu USB
komputera.
UWAGA: Urządzenie nie będzie się ładować, jeśli temperatura
otoczenia będzie poza dopuszczalnym zakresem (Dane
techniczne, strona 2).
1 Ustaw wypustki ładowarki w jednej linii ze stykami
znajdującymi się z tyłu urządzenia À, a następnie dociśnij
ładowarkę, aż się zatrzaśnie.
Korzystanie z panelu dotykowego
Panel dotykowy umożliwia obsługę wielu funkcji urządzenia.
Panel dotykowy można obsługiwać za pomocą palca, a także
z ubraną rękawiczką.
• Przesuń palcem po panelu dotykowym, aby przewijać ekrany
danych, opcje i ustawienia.
Można przesuwać palcem do przodu i do tyłu.
• Przesuń palcem po panelu dotykowym, aby odrzucić
powiadomienia.
• Przesuń palcem po panelu dotykowym, aby potwierdzić
powiadomienia i alerty.
• Podczas przeglądania menu, dotknij panelu dotykowego, aby
wybrać zaznaczone elementy.
• Gdy urządzenie działa w trybie Na zadanie/Tylko alert,
dotknij dwukrotnie panelu dotykowego, aby wybudzić
urządzenie i przełączyć je w tryb snu (Ustawienia
systemowe, strona 2).
Mocowanie uchwytu na okularach przeciw­
słonecznych
1 Wybierz rozmiar opaski, który pasuje do zausznika okularów
przeciwsłonecznych.
UWAGA: Opaska powinna ciasno przylegać, aby urządzenie
nie przesuwało się w trakcie aktywności.
2 Przyłóż płaską stronę uchwytu do zausznika okularów
przeciwsłonecznych.
3 Przymocuj pierwszą opaskę do górnego zaczepu
i przeciągnij ją wokół zausznika okularów.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do zasilacza sieciowego
lub do portu USB komputera.
3 Podłącz zasilacz sieciowy do zwykłego gniazdka
elektrycznego.
4 Całkowicie naładuj urządzenie.
5 Dociśnij przyciski Á, aby odłączyć ładowarkę.
Ogólne informacje o urządzeniu
4 Przymocuj drugą część opaski do dolnego zaczepu.
5 Przymocuj drugą opaskę.
Mocowanie urządzenia na uchwycie
À
klawisz zasilania
Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć
urządzenie.
Naciśnij, aby otworzyć menu.
Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu.
Á
Czujnik światła
otoczenia
Automatycznie wykrywa światło otoczenia
i dostosowuje jasność wyświetlacza.
Â
Panel dotykowy
Przesuń po nim palcem lub dotknij go, aby
obsługiwać urządzenie (Korzystanie z panelu
dotykowego, strona 1).
Ã
Ramię wyświetlacza
Wygnij je, aby dostosować położenie wyświetlacza.
UWAGA: Wygięcie ramienia wyświetlacza
o ponad 90 stopni może spowodować
uszkodzenie urządzenia.
Ä
Wyświetlacz
Przekręć go, aby dostosować położenie wyświetlacza.
UWAGA: Przekręcenie wyświetlacza o ponad 15
stopni może spowodować uszkodzenie
urządzenia.
Aby zainstalować urządzenie w uchwycie, najpierw należy
zamocować uchwyt na zauszniku okularów.
1 Dopasuj rowek na uchwycie do rowka na urządzeniu.
2 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie, aż znajdzie się ono na
swoim miejscu.
3 Dostosuj położenie wyświetlacza przed soczewkami
okularów przeciwsłonecznych.
Wstęp
1
Wskazówki dotyczące instalowania urządzenia
Garmin Nautix
• Do zamontowania urządzenia wybierz taką pozycję na
zauszniku okularów przeciwsłonecznych, która nie będzie
przeszkadzała w bezpiecznym sterowaniu statkiem.
• Wybierz opaski, które najlepiej pasują do okularów
przeciwsłonecznych.
• Prawidłowo zainstaluj urządzenie.
• Dostosuj położenie wyświetlacza, zanim przejmiesz ster.
• Przetestuj podgląd z wyświetlacza w bezpiecznym otoczeniu.
Wskazówki dotyczące dostosowywania położenia
wyświetlacza
• Zanim zaczniesz dostosowywać położenie wyświetlacza,
rozłóż zauszniki okularów przeciwsłonecznych.
• Umieść uchwyt w miejscu, w którym wyświetlacz dosięga do
soczewek okularowych.
• Zegnij ramię wyświetlacza.
• Obróć wyświetlacz.
• Przesuń uchwyt do przodu lub do tyłu zausznika okularów
przeciwsłonecznych.
Parowanie urządzenia
Parowanie to wstępne połączenie dwóch zgodnych urządzeń
bezprzewodowych. Na przykład pierwsze połączenie urządzenia
Garmin Nautix ze zgodnym ploterem nawigacyjnym lub
przyrządem jest nazywane parowaniem urządzeń. Listę
zgodnych urządzeń można sprawdzić pod adresem
www.garmin.com . Na większych jednostkach urządzenie
Garmin Nautix można parować z kilkoma zgodnymi
urządzeniami, aby uzyskać lepszy zasięg.
1 W celu uzyskania optymalnej wydajności należy
zaktualizować oprogramowanie urządzenia Garmin Nautix
i zgodnego urządzenia do najnowszej dostępnej wersji.
2 Umieść urządzenie w zasięgu zgodnego urządzenia Garmin
Nautix (w odległości nie większej niż 3 m).
Urządzenie Garmin Nautix automatycznie wyszuka wszystkie
zgodne urządzenia znajdujące się jego zasięgu.
3 W razie potrzeby z menu Garmin Nautix wybierz kolejno
Polaczenia z urzadzeniami > Paruj nowe urzadzenie.
4 W zgodnym urządzeniu dokończyć proces, otwierając menu
Garmin do noszenia na ciele:
• W ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
Komunikacja > Urządzenia bezprzewodowe > Garmin
do noszenia na ciele > Włącz połączenia > Nowe
połączenie.
• W przyrządzie wybierz kolejno WEAR > ENBL > ON >
CONN > ADD.
Po sparowaniu urządzeń następuje automatyczne ich
połączenie, jeśli urządzenia są włączone i znajdują się
w zasięgu.
Rozłączanie sparowanych urządzeń
Można anulować połączenie urządzenia Garmin Nautix ze
wszystkimi sparowanymi urządzeniami.
1 Z menu wybierz kolejno Polaczenia z urzadzeniami >
Rozlacz wszystkie.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Dostosowywanie urządzenia
Dostosuj ekrany danych: Pozwala na dostosowanie danych,
które są wyświetlane na poszczególnych ekranach.
Ustawienia: Otwiera menu ustawień urządzenia.
Polaczenia z urzadzeniami: Pozwala na sparowanie
urządzenia ze zgodnymi urządzeniami lub ich rozłączenie.
O systemie: Wyświetlanie informacji o urządzeniu i o wersji
oprogramowania.
Dostosowywanie ekranów danych
Możesz dostosować wyświetlane pola danych dla każdego
ekranu danych.
1 Z menu wybierz Dostosuj ekrany danych.
2 Wybierz ekran.
3 Wybierz układ (opcjonalnie)
4 Wybierz pole.
5 Wybierz pole danych, aby zmienić jego wartość.
6 Powtórz kroki 4 i 5, aby zmienić dodatkowe pola.
Ustawienia systemowe
Z menu wybierz Ustawienia.
Jezyk: Ustawia język tekstu wyświetlanego na ekranie.
Jednostki: Ustawianie jednostek miary.
Tryb wyswietlania: Umożliwia ustawienie trybu wyświetlania
jako Ciagle wlaczony, aby wyświetlacz był ciągle włączony,
lub Na zadanie/Tylko alert, aby zaoszczędzić energię baterii.
Tryb Na zadanie/Tylko alert powoduje automatyczne
wyłączenie wyświetlacza, gdy nie jest on używany.
Tryb demonstracyjny: Wyświetla symulowane dane, gdy
urządzenie nie jest sparowane ze zgodnym urządzeniem.
Przywroc domyslne: Przywrócenie wszystkich ustawień
w urządzeniu do wartości fabrycznych.
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo-jonowa
Czas działania baterii
Do 8 godz.
Czas ładowania baterii
Około 1,5 godz.
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7*
Zakres temperatury roboczej
Od -20ºC do 60ºC (od -4ºF do 140ºF)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0ºC do 45ºC (od 32ºF do 113ºF)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej
2,4 GHz ANT
®
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Pomoc techniczna i aktualizacje
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) umożliwia łatwy
dostęp do tych usług w urządzeniach Garmin .
• Rejestracja produktu
• Podręczniki użytkownika
• Aktualizacje oprogramowania
®
Opcje menu
Naciśnij przycisk zasilania, aby otworzyć menu.
2
Dostosowywanie urządzenia
Indeks
B
bateria, ładowanie 1
D
dane techniczne 2
dostosowywanie urządzenia 2
E
ekrany danych, dostosowywanie 2
G
Garmin Express
aktualizowanie oprogramowania 2
rejestrowanie urządzenia 2
Garmin Nautix
anulowanie parowania 2
parowanie urządzenia 2
I
instalacja 1, 2
O
oprogramowanie, aktualizowanie 2
P
panel dotykowy 1
R
rejestracja produktu 2
rejestrowanie urządzenia 2
U
urządzenia bezprzewodowe 2
podłączanie urządzenia
bezprzewodowego 2
ustawienia systemowe 2
Indeks
3
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising