Garmin | Nautix™ In-view Display | User guide | Garmin Nautix™ In-view Display Användarhandbok

Garmin Nautix™ In-view Display Användarhandbok
Garmin Nautix™
Användarhandbok
April 2016
190-02078-39_0A
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen och ANT är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin
Express™ och Garmin Nautix™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från
Garmin.
®
Modellnr: A02913
®
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Ladda enheten ............................................................................ 1
Översikt över enheten ................................................................. 1
Installera fästet på solglasögonen .............................................. 1
Installera enheten i fästet ........................................................... 1
Para ihop enheten ...................................................................... 2
Anpassa enheten............................................................ 2
Menyalternativ ............................................................................ 2
Anpassa datasidorna .................................................................. 2
Systeminställningar ..................................................................... 2
Enhetsinformation.......................................................... 2
Specifikationer ............................................................................ 2
Support och uppdateringar ......................................................... 2
Index................................................................................ 3
Innehållsförteckning
i
Introduktion
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Ladda enheten
OBS!
Förhindra korrosion genom att rengöra och torka av kontakterna
och det omgivande området noggrant innan du laddar enheten
eller ansluter den till en dator. Se rengöringsanvisningarna i
bilagan.
• Tryck på pekskärmen, medan du visar menyn, för att välja
det markerade alternativet.
• När du är i läget På begäran/endast varning trycker du två
gånger på pekskärmen för att aktivera och försätta enheten i
viloläge (Systeminställningar, sidan 2).
Installera fästet på solglasögonen
1 Välj den bandstorlek som passar på solglasögonens skalm.
Obs! Bandet ska sitta åt så att enheten inte rör sig under en
aktivitet.
2 Placera fästets platta sida mot solglasögonskalmen.
3 Sätt fast det första bandet i den övre kroken och dra det runt
solglasögonskalmen.
Enheten drivs av ett inbyggt litiumjonbatteri som du kan ladda i
ett vanligt vägguttag eller i en USB-port på datorn.
Obs! Det går inte att ladda enheten om du befinner dig utanför
temperaturintervallet (Specifikationer, sidan 2).
1 Passa in laddarens stift mot kontakterna på enhetens
baksida À och tryck på laddaren tills den klickar på plats.
4 Fäst den andra änden av bandet i den nedre kroken.
5 Sätt fast det andra bandet.
2 Anslut den större änden av USB-kabeln till nätadaptern eller
till en USB-port på datorn.
3 Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.
4 Ladda enheten helt.
5 Kläm ihop knapparna Á för att ta bort laddaren.
Installera enheten i fästet
Innan du kan installera enheten i fästet måste du installera fästet
på solglasögonskalmen.
1 Passa in spåren på fästet och enheten.
2 Tryck ned lätt och vrid enheten så att den låses på plats.
Översikt över enheten
À
Strömknapp
Håll nedtryckt om du vill slå på eller stänga av
enheten.
Tryck för att öppna menyn.
Tryck för att återgå till föregående meny.
Á
Sensor för
omgivande ljus
Känner automatiskt av tillgängligt ljus och justerar
ljusstyrkan på skärmen.
Â
Pekskärm
Dra eller tryck för att interagera med enheten
(Använda pekskärmen, sidan 1).
Ã
Skärmarm
Böj för att justera skärmen.
Obs! Du kan skada enheten om du böjer
skärmarmen mer än 90 grader.
Ä
Skärm
Vrid för att justera skärmens position.
Obs! Du kan skada enheten om du vrider
skärmen mer än 15 grader.
Använda pekskärmen
Med hjälp av pekskärmen kan du använda många av enhetens
funktioner. Du kan använda pekskärmen med fingertopparna
eller med handskar på.
• Dra på pekskärmen för att bläddra igenom datasidor,
alternativ och inställningar.
Du kan dra framåt och bakåt.
• Dra på pekskärmen för att avfärda aviseringar.
• Dra på pekskärmen för att bekräfta aviseringar och varningar.
Introduktion
3 Justera skärmen framför solglasögonens lins.
Tips om hur du installerar Garmin Nautix enheten
• Välj en säker monteringsplats för enheten på solglasögonens
skalm, där den inte sitter i vägen när du använder båten.
• Välj de band som bäst passar på dina solglasögon.
• Installera enheten på rätt sätt.
• Justera displayen innan du tar rodret.
• Testa om du ser displayen ordentligt i en säker miljö.
Tips för att justera skärmen
• Fäll ut skalmarna på solglasögonen innan du justerar
skärmen.
• Placera fästet så att skärmen når linsen på solglasögonen.
• Böj skärmarmen.
• Vrid skärmen.
• Flytta fästet framåt och bakåt på solglasögonskalmen.
1
Para ihop enheten
Ihopparning är den första anslutningen med två kompatibla
trådlösa enheter. Exempelvis parar du ihop enheterna den första
gången du ansluter Garmin Nautix enheten till en kompatibel
plotter eller ett instrument. För en lista över kompatibla enheter,
gå till produktsidan www.garmin.com Du kan para ihop din
Garmin Nautix enhet med flera kompatibla enheter, vilket ger
bättre täckning på större båtar.
1 För bästa prestanda kan du behöva uppdatera Garmin Nautix
programvaran, på enheten och den kompatibla enheten, till
den senaste versionen.
2 Flytta enheten inom räckhåll (3 m) för Garmin Nautix den
kompatibla enheten.
Garmin Nautix Enheten söker automatiskt efter alla
kompatibla enheter inom räckhåll.
3 Från Garmin Nautix menyn, välj vid behov
Enhetsanslutningar > Para ihop ny enhet.
4 Utför en åtgärd på den kompatibla enheten för att öppna
menyn Bärbar Garmin-enhet:
• På plottern väljer du Inställningar > Kommunikationer >
Trådlösa enheter > Bärbar Garmin-enhet > Aktivera
anslutningar > Ny anslutning.
• På instrumentpanelen väljer du WEAR > ENBL > ON >
CONN > ADD.
När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är
påslagna och inom räckhåll.
Ta bort ihopparning för enheter
Du kan ta bort ihopparning mellan din Garmin Nautix enhet och
alla andra enheter.
1 Från menyn, välj Enhetsanslutningar > Ta bort
ihopparning för alla.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
batteriet. I läget På begäran/endast varning stängs skärmen
av automatiskt när den inte används.
Demoläge: Gör att enheten kan visa simulerade data utan att
paras ihop med en kompatibel enhet.
Återställ standardinställningar: Återställer enhetens
inställningar till fabriksinställningarna.
Enhetsinformation
Specifikationer
Batterityp
Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batteriets livslängd
Upp till 8 timmar
Batteriladdningstid
Cirka 1,5 timmar
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
Drifttemperaturområde
Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde
Från 0 till 45 ºC (från 32 till 113 ºF)
Radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz ANT trådlös kommunikation
®
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Support och uppdateringar
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) ger enkel åtkomst
till de här tjänsterna för Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produkthandböcker
• Programvaruuppdateringar
®
Anpassa enheten
Menyalternativ
Tryck på strömknappen för att öppna menyn.
Anpassa datasidor: Gör att du kan anpassa de data som visas
på varje skärm.
Inställningar: Öppnar inställningsmenyn.
Enhetsanslutningar: Gör att du kan para ihop och ta bort
ihopparning med kompatibla enheter.
Om: Tillhandahåller information om enheten och
programvaruversionen.
Anpassa datasidorna
Du kan anpassa datafälten för varje datasida.
På menyn väljer du Anpassa datasidor.
Välj en skärm.
Välj en layout (valfritt).
Välj ett fält.
Välj ett datafält för att ändra i det.
Upprepa steg 4 och 5 om du vill ändra ytterligare fält.
1
2
3
4
5
6
Systeminställningar
På menyn väljer du Inställningar.
Språk: Ställer in språk på skärmen.
Enheter: Ställer in måttenhet.
Visningssätt: Ställer in visningsläget på Alltid på så att skärmen
alltid är på, eller På begäran/endast varning för att spara på
2
Anpassa enheten
Index
A
anpassa enheten 2
B
batteri, ladda 1
D
datasidor, anpassa 2
G
Garmin Express
registrera enheten 2
uppdatera programvaran 2
Garmin Nautix
para ihop 2
ta bort ihopparning 2
I
installera 1
P
pekskärm 1
produktregistrering 2
programvara, uppdatera 2
R
registrera enheten 2
S
specifikationer 2
systeminställningar 2
T
trådlösa enheter 2
ansluta en trådlös enhet 2
Index
3
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising