Garmin | Nautix™ In-view Display | User manual | Garmin Nautix™ In-view Display Brugervejledning

Garmin Nautix™ In-view Display Brugervejledning
Garmin Nautix™
Brugervejledning
April 2016
190-02078-36_0A
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet og ANT er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Express™ og
Garmin Nautix™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
M/N: A02913
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Installation af holderen på solbrillerne ........................................ 1
Installation af enheden på holderen ........................................... 1
Parring af enheden ..................................................................... 2
Tilpasning af enheden................................................... 2
Menufunktioner ........................................................................... 2
Tilpasning af skærmbilleder ........................................................ 2
Systemindstillinger ...................................................................... 2
Enhedsoplysninger ........................................................ 2
Specifikationer ............................................................................ 2
Support og opdateringer ............................................................. 2
Indeks .............................................................................. 3
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Opladning af enheden
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i
appendikset.
Enheden får strøm fra et indbygget litiumionbatteri, som kan
oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port
på din computer.
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for det godkendte temperaturområde (Specifikationer,
side 2).
1 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden,
og tryk på opladeren À, indtil den klikker på plads.
2 Tilslut det store stik på USB-kablet til en AC-adapter eller en
USB-port på computeren.
3 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
4 Oplad enheden helt.
5 Klem på knapperne Á for at fjerne opladeren.
Oversigt over enheden
À
• Stryg på berøringspanelet for at modtage meddelelser og
advarsler.
• Mens menuen vises, skal du trykke på berøringspanelet for
at vælge det fremhævede element.
• Mens tilstanden På forespørgsel/kun alarm er aktiveret,
skal du trykke to gange på berøringspanelet for at aktivere
enheden og sætte den i dvaletilstand (Systemindstillinger,
side 2).
Installation af holderen på solbrillerne
1 Vælg den størrelse bånd, der passer til solbrillestangen.
BEMÆRK: Båndet skal være stramt, så enheden ikke
bevæger sig under en aktivitet.
2 Placer den flade side af holderen imod solbrillestangen.
3 Fastgør det første bånd på den øverste krog, og træk det
rundt om solbrillestangen.
4 Fastgør den anden side af båndet på den nederste krog.
5 Fastgør det andet bånd.
Installation af enheden på holderen
Før du kan installere enheden på holderen, skal du installere
holderen på solbrillestangen.
1 Juster indhakkene på holderen og enheden i forhold til
hinanden.
2 Tryk forsigtigt nedad, og drej enheden, indtil den klikker på
plads.
Tænd/sluk-knap Hold nede for at tænde og slukke enheden.
Tryk for at åbne menuen.
Tryk for at gå tilbage til den forrige menu.
Á
Sensor for
omgivende lys
Registrerer automatisk omgivende lys og tilpasser
displayets lysstyrke.
Â
Berøringspanel
Stryg eller tryk for at interagere med enheden
(Sådan bruger du berøringspanelet, side 1).
Ã
Display-arm
Bøjes for at justere displayet.
BEMÆRK: Hvis skærmarmen bøjes mere end 90
grader, kan det beskadige enheden.
Ä
Display
Du kan dreje displayet for at justere dets
placering.
BEMÆRK: Hvis displayet drejes mere end 15
grader, kan det beskadige enheden.
Sådan bruger du berøringspanelet
Du kan bruge berøringspanelet til at interagere med mange
enhedsfunktioner. Du kan betjene berøringspanelet med
fingerspidserne eller med handsker på.
• Stryg på berøringspanelet for at rulle gennem
dataskærmbilleder, funktioner og indstillinger.
Du kan stryge frem eller tilbage.
• Stryg på berøringspanelet for at afvise meddelelser.
Introduktion
3 Juster displayet foran solbrillernes glas.
Tip til installation af Garmin Nautix enheden
• Vælg en sikker placering til montering af enheden på
solbrillestangen, så den ikke forhindrer sikker brug af fartøjet.
• Vælg de bånd, som passer bedst til solbrillerne.
• Monter enheden korrekt.
• Juster displayet, før du griber roret.
• Kontroller displayets visning i sikre omgivelser.
Tip til justering af displayet
• Fold solbrillestængerne ud, før du justerer displayet.
• Placer holderen på et sted, hvor displayet når solbrillernes
glas.
1
• Bøj displayarmen.
• Roter displayet.
• Flyt holderen frem og tilbage på solbrillestangen.
Parring af enheden
Parring er oprettelse af den første forbindelse mellem to
kompatible, trådløse enheder. Hvis du for eksempel opretter
forbindelse mellem Garmin Nautix enheden og en kompatibel
plotter eller et kompatibelt instrument, parrer du enhederne. For
at få vist en liste over kompatible enheder skal du gå til
produktsiden på www.garmin.com . Du kan parre din Garmin
Nautix enhed med flere kompatible enheder for at opnå bedre
dækning på større fartøjer.
1 For at få den optimale ydelse skal du muligvis opdatere din
Garmin Nautix enhed og den kompatible enhedssoftware
med den nyeste version.
2 Placer Garmin Nautix enheden inden for rækkevidde (3 m) af
den kompatible enhed.
Din Garmin Nautix enhed søger automatisk efter alle
kompatible enheder inden for området.
3 Om nødvendigt skal du i menuen Garmin Nautix vælge
Enhedsforbindelser > Par ny enhed.
4 På din kompatible enhed foretages en handling for at åbne
menuen Garmin bærbar:
• På plotteren skal du vælge Indstillinger >
Kommunikation > Trådløse enheder > Garmin bærbar
> Aktiver forbindelser > Ny forbindelse.
• På dit instrument skal du vælge WEAR > ENBL > ON >
CONN > ADD.
Når enhederne er blevet parret, opretter de automatisk
forbindelse, når de tændes og er inden for rækkevidde.
Sådan annulleres parring af enheder
Du kan annullere en parring af din Garmin Nautix enhed med
alle parrede enheder.
1 Vælg Enhedsforbindelser > Annuller parring af alle i
menuen.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Enheder: Ændring af måleenheder.
Visningstilstand: Angiver visningstilstanden til Bliver på, så
displayet er konstant tændt, eller til På forespørgsel/kun
alarm for at spare batteristrøm. Tilstanden På
forespørgsel/kun alarm slukker automatisk displayet, når det
ikke er i brug.
Demonstrationstilstand: Lader enheden vise simulerede data
uden at blive parret med en kompatibel enhed.
Gendan standardindstillinger: Gendanner enhedens
fabriksindstillingsværdier.
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 8 timer
Batteriopladningstid
Ca. 1,5 time
Vandklassificering
IEC 60529 IPX7*
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60ºC (fra -4 til 140ºF)
Opladningstemperaturområde
Fra 0 til 45ºC (fra 32 til 113ºF)
Radiofrekvens/protokol
2,4 GHz ANT trådløs kommunikationsprotokol
®
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Support og opdateringer
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) giver hurtig
adgang til disse tjenester til Garmin enheder.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
®
Tilpasning af enheden
Menufunktioner
Tryk på tænd/sluk-knappen for at åbne menuen.
Tilpasning af dataskærmbilleder: Giver dig mulighed for at
tilpasse de data, der vises på det enkelte skærmbillede.
Indstillinger: Åbner menuen for enhedsindstillinger.
Enhedsforbindelser: Lader dig parre og annullere parring med
kompatible enheder.
Om: Leverer oplysninger om enheden og softwareversionen.
Tilpasning af skærmbilleder
Du kan brugerdefinere datafelterne for hvert dataskærmbillede.
1 Vælg Tilpasning af dataskærmbilleder i menuen.
2 Vælg et skærmbillede.
3 Vælg et layout (valgfrit).
4 Vælg et felt.
5 Vælg et datafelt for at redigere det.
6 Gentag trin 4 og 5 for at ændre yderligere felter.
Systemindstillinger
Vælg Indstillinger i menuen.
Sprog: Indstiller sproget for skærmen.
2
Tilpasning af enheden
Indeks
B
batteri, oplade 1
berøringspanel 1
D
dataskærmbilleder, tilpasse 2
G
Garmin Express
opdatering af software 2
registrere enheden 2
Garmin Nautix
annuller parring 2
parre 2
I
installere 1
P
produktregistrering 2
R
registrere enheden 2
S
software, opdatere 2
specifikationer 2
systemindstillinger 2
T
tilpasse enhed 2
trådløse enheder 2
tilslutning af en trådløs enhed 2
Indeks
3
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising