Garmin | Nautix™ In-view Display | Operating instructions | Garmin Nautix™ In-view Display Návod k obsluze

Garmin Nautix™ In-view Display Návod k obsluze
Garmin Nautix™
Návod k obsluze
Duben 2016
190-02078-41_0A
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin ANT jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších
zemích. Garmin Express™ a Garmin Nautix™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze
používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
M/N: A02913
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Instalace držáku na sluneční brýle ............................................. 1
Instalace zařízení na držák ......................................................... 1
Párování zařízení ........................................................................ 2
Přizpůsobení zařízení..................................................... 2
Možnosti menu ........................................................................... 2
Přizpůsobení datových obrazovek .............................................. 2
Nastavení systému ..................................................................... 2
Informace o zařízení....................................................... 2
Technické údaje ..........................................................................2
Podpora a aktualizace ................................................................ 2
Rejstřík............................................................................ 3
Obsah
i
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
• V otevřeném menu vyberete zvýrazněnou položku klepnutím
na dotykový panel.
• Když je zapnutý režim Pouze na vyzadani/upozorneni,
dvojitým klepnutím na dotykový panel zařízení probudíte
nebo přepnete do režimu spánku (Nastavení systému,
strana 2).
Nabíjení zařízení
Instalace držáku na sluneční brýle
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a
vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Pokyny
týkající se čištění naleznete v příloze.
slunečních brýlí.
POZNÁMKA: Pásek by měl být utažený, aby se zařízení
během aktivity nepohybovalo.
2 Přiložte plochou stranu držáku ke stranici slunečních brýlí.
3 Zahákněte první pásek za horní háček a obtáhněte jej kolem
stranice slunečních brýlí.
Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií,
kterou můžete nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky
nebo portu USB v počítači.
POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní
rozsah, nebude se nabíjet (Technické údaje, strana 2).
1 Přiložte kontakty nabíječky ke kontaktům na zadní straně
zařízení À a zatlačte na nabíječku, dokud nezacvakne.
2 Velkou koncovku kabelu USB připojte k napájecímu adaptéru
nebo k portu USB na počítači.
3 Napájecí adaptér připojte ke standardní elektrické zásuvce.
4 Zařízení zcela nabijte.
5 Zmáčkněte tlačítka Á a nabíječku odpojte.
Přehled zařízení
À
Zapínací
tlačítko
Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete
zařízení.
Stisknutím otevřete menu.
Stisknutím se vrátíte do předchozího menu.
Á
Čidlo okolního
světla
Automaticky detekuje dostupné světlo a upravuje
jas displeje.
Â
Dotykový panel Přejetím prstem nebo klepnutím ovládejte zařízení
(Používání dotykového panelu, strana 1).
Ã
Rameno
displeje
Ohnutím upravte polohu displeje.
POZNÁMKA: Ohnutím ramene displeje o více než
90 stupňů může dojít k poškození zařízení.
Ä
Displej
Pootočením upravte polohu displeje.
POZNÁMKA: Pootočením displeje o více než
15 stupňů může dojít k poškození zařízení.
Používání dotykového panelu
Pomocí dotykového panelu můžete ovládat řadu funkcí zařízení.
Dotykový panel můžete ovládat špičkou prstu nebo v rukavicích.
• Přejetím prstem po dotykovém panelu můžete procházet
datové obrazovky, možnosti a nastavení.
Můžete přejet prstem dopředu nebo dozadu.
• Přejetím prstem po dotykovém panelu můžete zavřít
oznámení.
• Přejetím prstem po dotykovém panelu můžete přijmout
oznámení a upozornění.
Úvod
1 Vyberete velikost pásku, která je vhodná pro stranici vašich
4 Druhý konec pásku zahákněte za spodní háček.
5 Připevněte druhý pásek.
Instalace zařízení na držák
Před instalací zařízení na držák je nutné držák připevnit na
stranici slunečních brýlí.
1 Přiložte k sobě správně drážky na držáku a zařízení.
2 Mírně zatlačte a otočte zařízením, dokud se pevně nezajistí.
3 Upravte polohu displeje před slunečními brýlemi
Tipy pro instalaci zařízení Garmin Nautix
• Vyberte vhodné umístění k montáži zařízení na stranici
slunečních brýlí, kde nebrání bezpečnému ovládání plavidla.
• Vyberte pásky, které se velikostí nejlépe hodí k vašim
slunečním brýlím.
• Instaluje zařízení správně.
• Než převezmete kormidlo, upravte displej.
• Práci s displejem si nejprve vyzkoušejte v bezpečném
prostředí.
Tipy pro úpravu polohy displeje
• Před úpravou polohy displeje otevřete stranice slunečních
brýlí.
• Držák umístěte na místo, odkud displej dosáhne před sklo
slunečních brýlí.
1
• Ohněte rameno displeje.
• Pootočte displej.
• Posuňte držák dopředu nebo dozadu na stranici slunečních
brýlí.
Párování zařízení
Párování je první propojení dvou kompatibilních bezdrátových
zařízení. Pokud například poprvé připojíte zařízení Garmin
Nautix ke kompatibilnímu chartplotteru nebo příslušenství,
provádíte jejich párování. Seznam kompatibilních zařízení
naleznete na stránce produktu na webu www.garmin.com .
Zařízení Garmin Nautix můžete spárovat s větším počtem
kompatibilních zařízení a u větších plavidel tak zlepšit pokrytí.
1 K dosažení optimálního výkonu může být potřeba, abyste
aktualizovali software zařízení Garmin Nautix i daného
kompatibilního zařízení na nejnovější dostupnou verzi.
2 Umístěte zařízení Garmin Nautix do dosahu kompatibilního
zařízení (3 m).
Zařízení Garmin Nautix automaticky vyhledá všechna
kompatibilní zařízení v dosahu.
3 V případě potřeby vyberte v menu zařízení Garmin Nautix
možnost Pripojeni zarizeni > Parovat nove zarizeni.
4 Na kompatibilním zařízení otevřete příslušným způsobem
menu Nositelné zařízení Garmin:
• Na chartplotteru vyberte možnost Nastavení >
Komunikace > Bezdrátová zařízení > Nositelné
zařízení Garmin > Zapnout připojení > Nové připojení.
• Na přístroji vyberte možnost WEAR > ENBL > ON >
CONN > ADD.
Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud
jsou v dosahu.
Zrušení spárování zařízení
Spárování zařízení Garmin Nautix s ostatními zařízeními můžete
kdykoli zrušit.
1 V menu vyberte možnost Pripojeni zarizeni > Zrusit
vsechna parovani.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Jednotky: Nastavuje měrné jednotky.
Rezim zobrazeni: Nastaví režim displeje na režim Nechat
zapnuto, aby byl displej trvale zapnutý, nebo Pouze na
vyzadani/upozorneni, aby se šetřila baterie. Režim Pouze na
vyzadani/upozorneni automaticky vypne displej, když jej
nepoužíváte.
Ukazkovy rezim: Umožňuje zobrazit simulovaná data bez
nutnosti párovat kompatibilní zařízení.
Obnovit vychozi hodnoty: Obnoví tovární nastavení zařízení.
Informace o zařízení
Technické údaje
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Životnost baterie
Až 8 hodin
Doba nabíjení baterie
Přibližně 1,5 hodiny
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
Rozsah provozních teplot
-20 až 60 ºC (-4 až 140 ºF)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 45 ºC (32 až 113 ºF)
Rádiová frekvence/protokol Protokol pro bezdrátovou komunikaci
ANT 2,4 GHz
®
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express™ (www.garmin.com/express) poskytuje
snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin .
• Registrace produktu
• Návody k produktům
• Aktualizace softwaru
®
Přizpůsobení zařízení
Možnosti menu
Stisknutím zapínacího tlačítka si otevřete menu.
Prizpusobit datove obrazovky: Můžete si upravit data, která se
na jednotlivých obrazovkách zobrazují.
Nastavení: Otevírá menu nastavení zařízení.
Pripojeni zarizeni: Umožňuje spárovat nebo naopak zrušit
spárování kompatibilního zařízení.
Informace: Poskytuje informace o zařízení a verzi softwaru.
Přizpůsobení datových obrazovek
Můžete si přizpůsobit datová pole na každé datové obrazovce.
1 Z menu vyberte možnost Prizpusobit datove obrazovky.
2 Vyberte obrazovku.
3 Zvolte rozvržení (volitelné).
4 Vyberte pole.
5 Vyberte datové pole, které chcete změnit.
6 Chcete-li nastavit další datová pole, opakujte kroky 4 a 5.
Nastavení systému
V menu vyberte možnost Nastavení.
Jazyk: Nastaví jazyk na obrazovce.
2
Přizpůsobení zařízení
Rejstřík
B
baterie, nabíjení 1
bezdrátová zařízení 2
Připojení bezdrátového zařízení 2
D
datové obrazovky, přizpůsobit 2
dotykový panel 1
G
Garmin Express
aktualizace softwaru 2
registrace zařízení 2
Garmin Nautix
párování 2
zrušení spárování 2
I
instalace 1
N
nastavení systému 2
P
přizpůsobení zařízení 2
R
registrace produktu 2
registrace zařízení 2
S
software, aktualizace 2
T
technické údaje 2
Rejstřík
3
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising