Garmin | GPSMAP® 78 | Garmin GPSMAP® 78 Snabbstartshandbok

Garmin GPSMAP® 78 Snabbstartshandbok
GPSMAP 78-serien
®
snabbstartshandbok
för användning med GPSMAP 78,
GPSMAP 78s och GPSMAP 78sc
Komma igång
‹ varning
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation som medföljer
i produktförpackningen finns viktig
information och produktvarningar.
Första gånger du använder enheten
ska du utföra följande uppgifter för
att konfigurera enheten och lär dig de
grundläggande funktionerna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Installera batterierna (sidan 2).
Sätt på enheten (sidan 3).
Hämta satellitinformation (sidan 3).
Markera en waypoint (sidan 5).
Kalibrera kompassen (sidan 7).
Navigera med sökmenyn (sidan 8).
Navigera längs en rutt (sidan 9).
Mer information
Du kan gå till www.garmin.com för att
hämta de senaste handböckerna.
Säkert kompassavstånd
Se till att du monterar GPSMAP 78 minst
20,3 cm (8 tum) från kompass. Testa
kompassen så att du vet att den fungerar
korrekt när du använder enheten.
Batteriinformation
Enheterna drivs av två AA-batterier.
Använd alkaliska, NiMH- eller
litiumbatterier. Använd förladdade
NiMH- eller litiumbatterier för bästa
resultat.
Installera batterierna
1. Skjut spärren åt sidan på enhetens
baksida och ta bort batteriluckan.
2. Sätt i batterierna i rätt riktning.
Snabbstarthandbok för GPSMAP 78
Söka satellitsignaler
Det kan ta 30 till 60 sekunder att söka
signaler.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.
För bästa resultat, efter att du har
installerat nya batterier, uppdatera
batteritypen i systeminställningarna
(sidan 10).
Slå på och stänga av
enheten
Tryck och håll
.
1. Gå utomhus till en öppen plats.
2. Sätt på enheten om det behövs.
3. Vänta medan enheten söker efter
satelliter.
Ett frågetecken blinkar när enheten
fastställer din plats.
4. Tryck snabbt på för att öppna
statussidan för bakgrundsbelysning.
Staplarna anger GPS-signalens
styrka. När staplarna är gröna har
satellitsignaler hittats.
Ange språk
1. Slå på enheten.
2. Välj språk med navigeringsknappen.
Snabbstarthandbok för GPSMAP 78
Knappar
FIND/MOB
Tryck på FIND för att öppna
sökmenyn.
Tryck och håll MOB (man
överbord-funktion) intryckt
för att spara din aktuella
plats som en waypoint och
börja navigera till den.
Tryck och håll
intryckt
för att slå på eller stänga av
enheten.
Tryck snabbt på
för
att öppna statussidan för
bakgrundsbelysning.
QUIT
PAGE
Tryck på PAGE för
att bläddra genom
huvudsidorna (sidan 5).
MENU
Tryck MENU för att öppna
alternativmenyn för sidan
som för närvarande är
öppen.
Tryck på MENU för att
öppna huvudmenyn (från
vilken sida som helst).
ENTER/
MARK
Tryck på ENTER för att
välja alternativ och bekräfta
meddelanden.
Tryck och håll ned MARK
för att markera din aktuella
plats som en waypoint.
Navigerings‑
knapp
Tryck på upp, ner, höger
och vänster för att välja
menyalternativ och flytta
upp kartmarkören.
+
Tryck på + för att zooma in
på kartan.
-
Tryck på - för att zooma ut
från kartan.
Tryck på QUIT för att
avbryta eller återgå till
föregående meny eller sida.
Snabbstarthandbok för GPSMAP 78
Waypoints
Waypoints är platser som du spelar in och
sparar på din enhet.
Skapa waypoints
1. Från vilken sida som helst kan du
trycka och hålla ner MARK.
2. Välj Klar.
Redigera en waypoint
Innan du kan redigera en waypoint,
måste du skapa en waypoint.
1. Från huvudmenyn, välj Waypointhanterare.
2. Välj en waypoint.
3. Välj ett attribut (t.ex. namn eller
position).
4. Ange ny information.
5. Välj Klar.
3. Tryck på MENU.
4. Välj Ta bort.
Huvudsidor
Informationen som krävs för använda
enheten finns på följande sidor: karta,
kompass, huvudmenyn och färddatorn.
Karta
Positionsikonen representerar
positionen på kartan. När du färdas
förflyttas lägesikonen och lämnar
en spårlogg (ett spår) efter sig.
Waypointnamn och -symboler visas
också på kartan.
Ta bort en waypoint
1. Från huvudmenyn, välj Waypointhanterare.
2. Välj en waypoint.
Snabbstarthandbok för GPSMAP 78
Ändra kartorientering
1. Från kartsidan , tryck på MENU.
2. Välj Kartinställningar >
Orientering.
3. Välj en orientering:
• Välj Norr uppåt för att visa norr
längst ut på sidan.
• Välj Spår uppåt för att visa den
aktuella kursen uppåt på sidan.
• Välj Fordonsläge för att visa en
perspektivvy.
Mäta distans
Du kan flytta markören runt kartan för att
mäta avståndet från aktuell plats.
1. Från kartsidan, tryck på MENU.
2. Välj Mäta distans.
Enheten börjar automatiskt mäta från
aktuell plats.
3. Flytta markören till en punkt som du
vill mäta avståndet till.
Avståndet visas längst upp på sidan.
4. Tryck på Quit för att avsluta
mätningen.
Kompass
När du navigerar till en destination, pekar
bäringspekaren mot din destination
oavsett i vilken riktning du rör dig.
Om bäringspekaren pekar uppåt på
den elektroniska kompassen, färdas du
mot din destination. Om den pekar åt
något annat håll måste du svänga i den
riktningen tills pilen pekar uppåt på
kompassen.
Snabbstarthandbok för GPSMAP 78
Kalibrera kompassen
Meddelande
Kalibrera den elektroniska kompassen
utomhus. Stå inte nära föremål som
påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller
kraftledningar.
Obs! Treaxelkompassen är endast
tillgänglig med GPSMAP 78S och
GPSMAP 78Sc.
Kalibrera kompassen när du har
förflyttat dig stora avstånd, upplevt
temperaturförändringar eller bytt
batteriet.
1. Från kompassidan, tryck på MENU.
2. Välj Kalibrera kompass > Start.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Snabbstarthandbok för GPSMAP 78
Kalibrera barometrisk
höjdmätare
Obs! Höjdprofilsidan är endast
tillgänglig med GPSMAP 78S och
GPSMAP 78Sc.
Du kan manuellt kalibrera höjdmätaren
om du känner till korrekt höjd och
korrekt tryck.
1. Från höjdprofilen, tryck på menu.
2. Välj Kalibr. höjdmätare.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Färddator
Färddatorn visar din aktuella fart,
medelfart, maxfart, trippmätare och
annan användbar information.
Anpassa datafält
Du kan anpassa datafälten som visas på
huvudsidan.
För datafältsbeskrivningar, se
Användarhandboken för GPSMAP 78.
1.
2.
3.
4.
5.
Från huvudsidan, tryck på meNu.
Välj Byt datafält.
Välj ett infofält.
Tryck på ENTER.
Följ instruktionerna på skärmen.
Om spår
Din Garmin-enhet registrerar en spårlogg
när du förflyttar dig. Du kan spara dessa
spår och navigera till dem senare.
Navigera till en waypoint
med hjälp av sökmenyn
Du kan använda sökmenyn till att snabbt
söka efter waypoints, spår, rutter och
koordinater som du har sparat.
1.
2.
3.
4.
Från vilken sida, tryck på FIND.
Välj Waypoints.
Välj en waypoint.
Välj Kör.
Ändra vägledningsmetod
Du kan välja en vägledningsmetod för
terränganvändning som följer vägarna
eller frågar dig varje gång du börjar
navigera.
1. Från huvudmenyn, välj Inställning >
Rutt > Vägledningsmetod.
2. Välj ett alternativ.
Snabbstarthandbok för GPSMAP 78
Skapa en rutt
1. Från huvudmenyn, välj
Ruttplanerare > Skapa rutt > Välj
första pos.
2. Välj en kategori.
3. Välj den första positionen i rutten.
4. Välj Använd.
5. Välj Välj nästa pos..
6. Upprepa steg 2–5 tills rutten har
slutförts.
En rutt måste innehålla minst två
positioner.
7. Tryck på quit för att spara rutten.
Använda Sikta och gå
OBS! Sikta och gå är endast tillgängligt
på GPSMAP 78S och GPSMAP 78Sc.
Du kan peka med enheten på ett avlägset
objekt, t.ex. en fyr, låsa enheten i den
riktningen och sedan navigera till
objektet.
1.
2.
3.
4.
Från huvudmenyn, välj Sikta och gå.
Rikta enheten mot ett objekt.
Välj Låsriktning > Ställ in kurs.
Navigera till objektet med
kompassen.
Navigera i en rutt
1.
2.
3.
4.
Tryck på FIND.
Välj Rutter.
Välj en rutt.
Välj Kör.
Snabbstarthandbok för GPSMAP 78
Fästa handremmen
1. Dra
hand‑
rem‑
mens ögla
genom fästet
på enhetens
undersida.
2. För remmen genom öglan
och dra åt ordentligt.
Maximera batteriets
livslängd
Använda batterisparläge
Använd batterisparläget för att spara
batteriladdning och förlänga batteriets
livslängd.
Från huvudmenyn, välj Inställning >
Display > Batterisparläge > På.
Minska bakgrundsbelysningen
Omfattande användning av
skärmbelysning kan förkorta batteriets
livslängd avsevärt. Du kan justera
10
bakgrundsbelysningens ljusstyrka och
minska tidsgräns för bakgrundsbelysning
för att maximera batterikapaciteten.
1. Tryck snabbt på för att öppna
statussidan för bakgrundsbelysning.
2. Justera ljusstyrka och kontrast med
hjälp av navigeringsknappen.
Justera tidsgränsen för
belysning
På huvudmenyn, välj Inställning >
Display > Tidsgräns för belysning.
Välja batterityp
1. Från huvudmenyn, välj Inställning >
System > Batterityp.
2. Välj Alkaliska, Litium eller Upplad.
bart NiMH.
Långtidsförvaring
När du inte planerar att använda enheten
flera månader, ta ut batterierna. Lagrade
data går inte förlorade när batterierna
tas bort.
Snabbstarthandbok för GPSMAP 78
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt
genom att fylla i vår onlineregistrering
redan i dag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
Återställa enheten
Om GPSMAP 78-enhetens skärm eller
knappar inte svarar kan du återställa
enheten.
1. Ta bort batterierna.
2. Installera batterierna (sidan 2).
Obs! Detta raderar inte dina data eller
inställningar.
Uppdatera programvaran
1. Gå till www.garmin.com/products
/webupdater.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
Snabbstarthandbok för GPSMAP 78
Obs! Detta raderar inte dina data eller
inställningar.
Kontakta Garmins
produktsupport
Du kan kontakta Garmins produktsupport
om du har frågor om produkten.
• I USA går du till www.garmin
.com/support eller kontaktar Garmin
USA per telefon på (913) 397.8200
eller (800) 800.1020.
• I Storbritannien kontaktar du Garmin
(Europa) Ltd. via telefon på 0808
2380000.
• Om du befinner dig i Europa går du
till www.garmin.com/support och
klickar på Contact Support för
information om support från ditt
hemland eller så kontaktar du Garmin
(Europa) Ltd. per telefon på +44 (0)
870.8501241.
11
Garmin®, Garmin-logotypen och GPSMAP® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag,
och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av
Garmin.
Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare. De senaste kostnadsfria programvaruupp‑
dateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på Garmins
webbplats på www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
Juni 2010
Artikelnummer 190-01165-59 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising