Garmin | GPSMAP® 78 | Operating instructions | Garmin GPSMAP® 78 Návod k obsluze

Garmin GPSMAP® 78 Návod k obsluze
Řada GPSMAP 78
®
návod k obsluze
pro použití s přístroji GPSMAP 78,
GPSMAP 78S a GPSMAP 78Sc
Všechna práva vyhrazena. Pokud zde není výslovně
uvedeno jinak, nelze žádnou část tohoto návodu
reprodukovat, kopírovat, předávat, rozšiřovat,
stahovat ani ukládat na libovolné médium pro žádné
účely bez předchozího výslovného písemného
souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin
tímto uděluje povolení stáhnout jednu kopii tohoto
návodu na pevný disk nebo jiné elektronické médium
pro ukládání dat za účelem prohlížení a vytištění
jedné kopie tohoto návodu nebo jeho revize za
předpokladu, že tato elektronická nebo vytištěná
kopie tohoto návodu bude obsahovat kompletní
text upozornění na autorská práva a že veškerá
nepovolená komerční distribuce tohoto návodu nebo
jeho jakákoli revize jsou přísně zakázány.
Informace v tomto dokumentu se mohou měnit bez
předchozího upozornění. Společnost Garmin si
vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje výrobky
a provést změny v obsahu bez závazku vyrozumět
o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoliv
osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a
doplňkové informace o použití a obsluze tohoto a
dalších výrobků společnosti Garmin naleznete na
webové stránce společnosti Garmin
(www.garmin.com).
Garmin®, BlueChart®, City Navigator® a GPSMAP®
jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd.
nebo jejích dceřiných společností registrované
v USA a dalších zemích. HomePort™, BaseCamp™,
ANT™ a ANT+™ jsou ochranné známky společnosti
Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto
ochranné známky nelze používat bez výslovného
souhlasu společnosti Garmin.
Windows® je registrovaná ochranná známka
společnosti Microsoft Corporation ve Spojených
státech a dalších zemích. Mac® je registrovaná
ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc.
microSD™ je ochranná známka společnosti SanDisk
nebo jejích dceřiných společností. Ostatní ochranné
známky a obchodní názvy náleží příslušným
vlastníkům.
Table of Contents
Začínáme.....................................1
Úmluva použitá v návodu................... 1
Přehled zařízení................................. 2
Informace o baterii.............................. 3
Instalace baterií.................................. 3
Zapnutí nebo vypnutí zařízení............ 3
Vyhledání družicových signálů........... 3
Navigace pomocí trasových bodů
a tras............................................5
Trasové body...................................... 5
Trasy................................................... 6
Další mapy......................................... 8
Prošlé trasy.................................9
Informace o prošlých trasách............. 9
Navigace po uložené prošlé trase.... 10
Používání .
hlavních stránek....................... 11
Přizpůsobení datových polí...............11
Obnovení výchozích nastavení
stránky............................................11
Mapa.................................................11
Kompas............................................ 13
Používání kompasu.......................... 14
Použití funkce Zadej směr
a jdi................................................ 14
Graf nadmořské výšky...................... 15
Otevření hlavního menu................... 16
Trasový počítač................................ 16
Funkce a nastavení hlavního
menu..........................................17
Schránky s poklady.......................... 17
Sdílet bezdrátově............................. 18
Varovné alarmy................................. 18
Změna profilu................................... 18
Výpočet plochy................................. 19
Družice............................................. 19
Další nástroje hlavního menu........... 20
Přizpůsobení zařízení............... 20
Přizpůsobení datových polí.............. 20
Možnosti datových polí..................... 20
Nastavení systému........................... 23
Nastavení zobrazení........................ 24
Nastavení tónů................................. 25
Námořní nastavení........................... 25
Nastavení námořních výstrah........... 26
Vymazání dat.................................... 27
Změna pořadí stránek...................... 27
Přizpůsobení nastavení jednotek..... 28
Nastavení času................................. 28
Nastavení formátu souřadnic........... 28
Nastavení výškoměru....................... 28
Nastavení pro schránky s poklady... 29
Nastavení trasování......................... 30
Fitness.............................................. 30
Profily............................................... 30
Dodatek.....................................31
Registrace zařízení.......................... 31
Aktualizace softwaru........................ 31
Zobrazení důležitých informací o
zařízení.......................................... 32
Kontaktování zákaznické podpory
společnosti Garmin........................ 32
Používání podsvícení....................... 32
Technické údaje................................ 33
Maximalizace životnosti baterií......... 34
Zakoupení volitelného
příslušenství.................................. 35
Používání volitelného příslušenství
typu fitness.................................... 35
Správa dat........................................ 36
Připojení šňůrky na zápěstí.............. 39
Péče o zařízení................................ 39
Odstranění problémů........................ 40
Index..........................................42
Začínáme
 varování
řečtěte si leták Důležité bezpečnostní
P
informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje
varování a další důležité informace.
Při prvním použití zařízení byste měli
provést následující úkony, abyste
zařízení připravili k použití a seznámili se
se základními funkcemi.
1 Nainstalujte baterie (strana 3).
2 Zapněte zařízení (strana 3).
3 Vyhledejte družice (strana 3).
4 Označte trasový bod (strana 5).
5 Proveďte navigaci po trase
(strana 7).
6 Zaznamenejte prošlou trasu
(strana 9).
7 Proveďte kalibraci kompasu
(strana 13).
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Úmluva použitá v návodu
Pokyn ke stisknutí znamená, že je
potřebné použít tlačítka na přístroji.
Pomocí křížového ovladače vyberte
položku v seznamu a poté stiskněte
tlačítko ENTER. Viz strana 5.
Malé šipky (>) použité v textu znamenají,
že byste měli vybrat řadu položek
v uvedeném pořadí, například „Vyberte
možnost Odstranit > Ano“.
1
Přehled zařízení
Interní anténa
Tlačítka
Displej
Konektor MCX pro externí
anténu GPS
(pod ochranným krytem)
Sériový port
(pod ochranným
krytem)
Port mini-USB
(pod ochranným
krytem)
Přihrádka na
baterie
Slot pro
kartu microSD™
(pod bateriemi)
2
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Informace o baterii
Zařízení je napájeno ze dvou baterií AA.
Použijte baterie alkalické, NiMH nebo
lithiové. Nejlepších výsledků dosáhnete
při použití předem nabitých baterií NiMH
nebo lithiových baterií (strana 34).
Instalace baterií
1 Posuňte západku na zadní straně
zařízení a odstraňte kryt přihrádky na
baterie.
2 Vložte baterie, dbejte na správnou
polaritu.
3 Umístěte zpět kryt přihrádky na
baterie.
Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud
po instalaci nových baterií provedete
aktualizaci typu baterií v nastaveních
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
systému
(strana 35).
Zapnutí nebo vypnutí
zařízení
Stiskněte a podržte tlačítko
.
Nastavení jazyka
1 Zapněte přístroj.
2 Pomocí křížového ovladače
vyberte jazyk.
Vyhledání družicových
signálů
Vyhledání signálů může trvat 30 až
60 sekund.
1 Jděte ven na volné prostranství.
2 Je-li to nutné, zapněte zařízení.
3 Počkejte, až zařízení vyhledá
družice.
Zatímco zařízení určuje vaši pozici,
bliká na něm symbol otazníku.
4 Rychlým stisknutím tlačítka
zobrazte stránku stavu podsvícení.
3
Ukazatele GPS udávají sílu družicového
signálu. Pokud jsou ukazatele zelené,
zařízení vyhledalo družicové signály.
Tlačítko
Stisknutím a podržením tlačítka
zapnete nebo vypnete
zařízení.
Rychlým stisknutím tlačítka
zobrazíte stránku stavu
podsvícení.
Tlačítka
4
Tlačítko
Popis
FIND/MOB
Stisknutím tlačítka FIND otevřete
menu vyhledávání.
Stisknutím a podržením tlačítka
MOB (funkce „muž přes palubu“)
uložíte svou současnou pozici
jako trasový bod a zahájíte
navigaci do tohoto bodu.
Popis
QUIT
Stisknutím tlačítka QUIT
zrušíte operaci nebo se vrátíte
do předchozího menu či na
předchozí stránku.
PAGE
Stisknutím tlačítka PAGE
projdete hlavní stránky
(strana 11).
MENU
Stisknutím tlačítka MENU otevřete
menu možností pro aktuálně
zobrazenou stránku.
Dvojím stisknutím tlačítka MENU
otevřete hlavní menu (z libovolné
stránky).
ENTER/
MARK
Stisknutím tlačítka ENTER
vyberete možnosti a potvrdíte
zprávy.
Stisknutím a podržením tlačítka
MARK uložíte svou současnou
pozici jako trasový bod.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Tlačítko
Popis
Křížový
ovladač
Stisknutím horní, dolní, pravé
nebo levé strany vyberete
možnosti menu nebo přesunete
kurzor na mapě.
+
Stisknutím tlačítka + přiblížíte
mapu.
−
Stisknutím tlačítka − oddálíte
mapu.
Navigace pomocí
trasových bodů a tras
Trasové body
Trasové body jsou pozice, které
zaznamenáte a uložíte do zařízení.
Vytváření trasových bodů
1 Bez ohledu na stránku stiskněte a
podržte tlačítko MARK.
2 Vyberte možnost Hotovo.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Navigace k trasovému bodu
pomocí menu vyhledávání
Menu vyhledávání můžete použít
k rychlému nalezení trasových bodů,
prošlých tras, tras a souřadnic, které jste
uložili.
1 Bez ohledu na stránku stiskněte
tlačítko FIND.
2 Vyberte možnost Trasové body.
3 Vyberte trasový bod.
4 Vyberte možnost Jít.
Úprava trasového bodu
Než budete moci upravit trasový bod,
musíte jej vytvořit.
1 V hlavním menu vyberte možnost
Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte atribut (jako je název nebo
pozice).
4 Zadejte nové informace.
5 Vyberte možnost Hotovo.
5
Odstranění trasového bodu
1 V hlavním menu vyberte možnost
Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Stiskněte tlačítko Menu.
4 Vyberte možnost Odstranit.
Zobrazení informací o přílivu/
odlivu
1 Na mapě přesuňte ukazatel na
2
3
4
5
6
7
6
polohu, v blízkosti které chcete
vyhledat příliv/odliv.
Stiskněte tlačítko FIND.
Vyberte možnost Příliv/odliv.
Vyberte přílivovou stanici.
Stiskněte tlačítko MENU.
Vyberte možnost Zobrazit bod.
Budou zobrazeny časy a výšky
přílivu/odlivu pro vybranou stanici.
V případě potřeby vyberte možnost:
• Pokud chcete zobrazit informací
o přílivu/odlivu pro jiné datum,
vyberte možnost Změnit datum.
•
Pokud chcete zobrazit mapu
přílivů/odlivů, vyberte možnost
Zobrazit mapu.
Trasy
Trasa je posloupnost trasových
bodů, které vás dovedou až do cílové
destinace.
1 V hlavním menu vyberte možnost
Plánovač tras > Vytvořit trasu >
Vybrat první bod.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte první bod trasy.
4 Vyberte možnost Použít.
5 Vyberte možnost Vyberte příští bod.
6 Opakujte kroky 2 až 5, dokud nebude
trasa dokončena.
Trasa musí obsahovat alespoň dva
body.
7 Stisknutím tlačítka quit uložte trasu.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Úprava názvu trasy
1 V hlavním menu vyberte možnost
•
2
3
4
5
•
Plánovač tras.
Vyberte trasu.
Vyberte možnost Změnit název.
Zadejte nový název.
Vyberte možnost Hotovo.
Vložit – přidá na trasu další bod.
Další bod se vloží před bod, který
upravujete.
Odebrat – odebere bod z trasy.
Zobrazení trasy na mapě
1 V hlavním menu vyberte možnost
Plánovač tras.
Úprava trasy
1 V hlavním menu vyberte možnost
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Zobrazit mapu.
2
3
4
5
Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Odstranit trasu.
Plánovač tras.
Vyberte trasu.
Vyberte možnost Upravit trasu.
Zvolte bod.
Vyberte možnost:
• Zobrazit – umožňuje zobrazit bod
na mapě.
• Posunout dolů (nebo nahoru) –
umožňuje změnit pořadí bodu na
trase.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Odstranění trasy
1 V hlavním menu vyberte možnost
Navigace po trase
1 Stiskněte tlačítko FIND.
2 Vyberte možnost Trasy.
7
3 Vyberte trasu.
4 Vyberte možnost Jít.
Prohlížení aktivní trasy
1 V hlavním menu vyberte možnost
Aktivní trasa.
2 Vyberte bod na trase, pro nějž chcete
zobrazit další podrobnosti.
Ukončení navigace po trase
1 Bez ohledu na stránku stiskněte
tlačítko FIND.
2 Vyberte možnost Ukončení
navigace.
Navigace po obrácené trase
1 V hlavním menu vyberte možnost
2
3
4
5
6
8
Plánovač tras.
Vyberte trasu.
Vyberte možnost Obrátit trasu.
Vyberte znovu trasu.
Vyberte možnost Zobrazit mapu.
Vyberte možnost Jít.
Další mapy
Chcete-li si zakoupit karty s předem
načtenými podrobnými mapovými daty,
přejděte na webovou stránku
http://buy.garmin.com nebo se obraťte na
prodejce výrobků společnosti Garmin.
Nalezení adresy pomocí produktu
City Navigator®
K vyhledávání adres, měst a dalších
pozic můžete použít volitelné mapy City
Navigator. Podrobné mapy obsahují
milióny bodů zájmu, jako jsou restaurace,
hotely a autoservisy.
1 Stiskněte tlačítko FIND.
2 Vyberte možnost Adresy.
3 Zadejte zemi.
4 Zadejte město nebo PSČ.
POZNÁMKA: Ne všechna mapová
data umožňují vyhledávání PSČ.
5 Vyberte město.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
6 Zadejte popisné číslo.
7 Zadejte ulici.
8 Vyberte možnost Jít.
Hledání námořních služeb
1 Stiskněte tlačítko FIND.
2 Vyberte možnost Námořní služby.
3 Vyberte kategorii.
4 Vyberte cílový bod.
5 Vyberte možnost Jít.
Prošlé trasy
Informace o prošlých
trasách
Zařízení Garmin pořizuje během vašeho
pohybu záznam prošlé trasy. Tyto prošlé
trasy můžete uložit a později použít
k navigaci.
Archivované nebo načtené prošlé trasy
můžete zobrazit výběrem možnosti
Správce tras v hlavním menu.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Správa nahrávání záznamu
prošlých tras
1 V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Prošlé trasy > Záznam
prošlé trasy.
2 Vyberte možnost Záznam,
neukazovat nebo Záznam, uk. na
mapě.
Pokud zvolíte možnost Záznam,
uk. na mapě, bude prošlá trasa
označena na mapě jako čára.
3 Vyberte možnost Způsob záznamu.
4 Vyberte možnost:
• Vzdálenost – slouží
k zaznamenání prošlých tras ve
stanovené vzdálenosti.
• Čas – slouží k zaznamenání
prošlých tras ve stanoveném
čase.
• Automat. – slouží
k zaznamenání prošlých tras
proměnnou rychlostí, a umožňuje
tak vytvořit optimální znázornění
prošlých tras.
9
5 Vyberte možnost Interval.
6 Vyberte možnost Častější nebo Méně
časté pro záznam prošlých tras.
POZNÁMKA: Při použití intervalu
Nejčastější se prošlá trasa
zaznamenává nejpodrobněji, takže
dojde rychleji k zaplnění paměti
zařízení.
Zobrazení současné trasy
Trasa, která je právě zaznamenávána,
se nazývá současná trasa.
1 V hlavním menu vyberte možnost
Správce tras > Současná trasa.
2 Vyberte možnost:
• Zobrazit mapu – zobrazí
současnou trasu na mapě.
• Graf nadmořské výšky –
zobrazí graf nadmořské výšky
(strana 15) pro současnou trasu.
Uložení současné trasy
1 V hlavním menu vyberte možnost
Správce tras > Současná trasa.
2 Zvolte, co chcete uložit:
10
•
•
Uložit prošlou trasu – uloží se
celá aktivní trasa.
Uložit část – umožňuje vybrat
část současné trasy a uložit ji.
Vymazání současné trasy
V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Vymazání > Vymazat
aktuální trasu > Ano.
Odstranění prošlé trasy
1 V hlavním menu vyberte možnost
Správce tras.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Odstranit > Ano.
Navigace po uložené prošlé
trase
Než budete moci navigovat pomocí
prošlé trasy, musíte tuto trasu
zaznamenat a uložit
(strana 10).
1 Stiskněte tlačítko FIND.
2 Vyberte možnost Prošlé trasy.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
3 Vyberte uloženou prošlou trasu.
4 Vyberte možnost Jít.
Používání
hlavních stránek
Informace potřebné k ovládání tohoto
zařízení naleznete na následujících
stránkách: mapa, kompas, hlavní menu a
trasový počítač.
Přizpůsobení datových polí
Můžete přizpůsobit datová pole, která
se objeví na hlavních stránkách. Popis
datových polí naleznete na strana 20.
1 Je-li zobrazena hlavní stránka,
stiskněte tlačítko menu.
2 Vyberte možnost Změnit datová
pole.
3 Vyberte datové pole.
4 Postupujte podle pokynů na displeji.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Obnovení výchozích
nastavení stránky
1 Je-li zobrazena hlavní stránka,
stiskněte tlačítko menu.
2 Vyberte možnost Obn. výchozí
hodnoty.
3 Stiskněte tlačítko enter.
Mapa
Ikona pozice udává vaši pozici na
mapě. Ikona pozice se během cestování
přesouvá a zanechává záznam prošlé
trasy (stezku). Na mapě se také zobrazí
názvy a symboly trasových bodů.
Změna orientace mapy
1 Je-li zobrazena mapa, stiskněte
tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení mapy >
Orientace.
3 Vyberte orientaci:
• Výběrem možnosti K severu
zobrazíte u horního okraje
stránky sever.
11
•
•
Výběrem možnosti Trasa nahoře
zobrazíte u horního okraje
stránky aktuální směr trasy.
Výběrem možnosti Režim
Automobil aktivujete perspektivní
zobrazení.
Měření vzdálenosti
Posunutím kurzoru po mapě můžete
změřit vzdálenost ze současné pozice.
1 Je-li zobrazena mapa, stiskněte
tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Měření
vzdálenosti.
Zařízení začne automaticky měřit
vzdálenost ze současné pozice.
3 Přesuňte kurzor na bod, do nějž
chcete změřit vzdálenost.
Vzdálenost se zobrazí v horní části
stránky.
4 Stisknutím tlačítka quit zastavte
měření.
12
Možnosti nastavení mapy
Je-li zobrazena mapa, stiskněte tlačítko
menu a vyberte možnost Nastavení
mapy.
• Orientace – umožňuje vybrat způsob
zobrazení mapy (strana 11).
• Navigační text – umožňuje zvolit,
kdy se na mapě zobrazí navigační
text.
• Rozšířená nastavení mapy
◦◦ Autom. zvět. a zmen. – zajišťuje
automatický výběr vhodné úrovně
přiblížení (zvětšení) pro optimální
použití mapy. Po zvolení
možnosti Vypnuto je nutné mapu
přibližovat nebo oddalovat ručně.
◦◦ Úrovně přiblížení – položky
mapy se vykreslují nebo zobrazují
ve zvolené nebo nižší úrovni
přiblížení.
◦◦ Velikost textu – umožňuje vybrat
velikost textu pro položky mapy.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
•
•
◦◦ Detail – umožňuje vybrat
množství mapových dat
zobrazených na zařízení.
poznámka: Nastavení s větším
množstvím detailů mohou
způsobit pomalé překreslování
mapy.
Stínovaný obrys – umožňuje
zobrazit detailní reliéf na mapě
(pokud je dostupný) nebo vypnout
stínování.
Mapové informace – umožňuje
aktivovat nebo deaktivovat mapy,
které jsou v současné době načteny
v zařízení. Informace pro zakoupení
dalších map naleznete na strana 34.
Kompas
Při navigaci do cílového bodu ukazuje
ukazatel směru na cíl, bez ohledu na
směr pohybu. Pokud ukazatel směru
ukazuje k hornímu okraji elektronického
kompasu, pohybujete se přímo k cíli.
Pokud ukazuje jakýmkoli jiným směrem,
otáčejte se v jeho směru, dokud šipka
nebude směřovat k horní části kompasu.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Kalibrace kompasu
upozornění
Kalibraci elektronického kompasu
provádějte venku. Nestůjte v blízkosti
objektů, které ovlivňují magnetické pole,
například auto‑
mobilů, budov nebo nadzemního elektric‑
kého vedení.
poznámka: Kompas se třemi
osami je k dispozici pouze u modelů
GPSMAP 78S a GPSMAP 78Sc.
Kalibraci kompasu byste měli provést po
přesunu na dlouhé vzdálenosti, změnách
teploty nebo výměně baterií.
1 Je-li zobrazen kompas, stiskněte
tlačítko MENU.
2 Vyberte možnost Kalibrace
kompasu > Start.
3 Postupujte podle pokynů na displeji.
13
Používání kompasu
Kompas můžete použít k navigaci po
aktivní trase.
1. Stiskněte tlačítko page.
2 Držte zařízení vodorovně.
3 Následujte ukazatel směru k cíli.
Použití funkce Zadej směr
a jdi
POZNÁMKA: Funkce Zadej směr
a jdi je k dispozici pouze u modelů
GPSMAP 78S a GPSMAP 78Sc.
Můžete zaměřit zařízení na vzdálený
objekt, jako je maják, uzamknout směr a
poté se navigovat k tomuto objektu.
1 V hlavním menu vyberte možnost
Zadej směr a jdi.
2 Zaměřte zařízení na objekt.
3 Vyberte možnost Uzamknout směr >
Nastavit kurz.
4 Pro navigaci k objektu použijte
kompas.
14
Možnosti nastavení kompasu
Je-li zobrazen kompas, stiskněte tlačítko
menu a vyberte možnost Nastavit
směr.
• Zobrazení – umožňuje vybrat
typ znázornění směru pohybu na
kompasu:
◦◦ Směrová písmena – údaje
kompasu se nastaví na písmena
udávající směr (N, S, E, W).
◦◦ Číselné hodn. stupňů – údaje
kompasu se nastaví na stupně
(0° až 359°).
◦◦ Dílce – údaje kompasu se nastaví
na dílce (0 až 6 399 dílců).
• Směr k severu – slouží k nastavení
referenčního směru k severu pro
kompas:
◦◦ Skutečný – jako reference pro
směr pohybu se nastaví skutečný
sever.
◦◦ Magnetické – automaticky se
nastaví magnetická odchylka pro
vaši pozici.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
•
•
•
◦◦ Souřadnicová síť – sever
souřadnicové sítě se nastaví jako
referenční směrový úhel (0°).
◦◦ Uživatel – umožňuje nastavit
hodnotu magnetické odchylky.
Navigační linie/Ukazatel –
umožňuje vybrat způsob zobrazení
kurzu.
◦◦ Směr k cíli (Malé/Velké) udává
směr k vašemu cíli.
◦◦ Kurz udává vztah k linii kurzu
vedoucí k cíli.
Kompas – umožňuje přepnout
z elektronického kompasu na
kompas GPS, pokud cestujete po
stanovenou dobu vyšší rychlostí,
nebo kompas vypnout.
Začněte volbou tlačítka – slouží
ke spuštění kalibrace kompasu
(strana 13).
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Graf nadmořské výšky
poznámka: Stránka s grafem
nadmořské výšky je k dispozici pouze u
modelů GPSMAP 78S a GPSMAP 78Sc.
Kalibrace barometrického
výškoměru
Pokud znáte správnou nadmořskou
výšku nebo správný tlak, můžete
kalibrovat barometrický výškoměr ručně.
1 Je-li zobrazen graf nadmořské výšky,
stiskněte tlačítko menu.
2 Vyberte možnost Kalibrace
výškoměru.
3 Postupujte podle pokynů na displeji.
Možnosti nastavení grafu
nadmořské výšky
Je-li zobrazen graf nadmořské výšky,
stiskněte tlačítko menu.
• Změnit typ grafu – slouží
k nastavení typu dat zobrazených
v grafu nadmořské výšky:
15
•
•
16
◦◦ Výška/Čas – zaznamenávají
se změny nadmořské výšky
v průběhu času.
◦◦ Výška/Vzdálenost –
zaznamenávají se změny
nadmořské výšky podle
vzdálenosti.
◦◦ Atmosférický tlak –
zaznamenává se atmosférický
tlak v průběhu času.
◦◦ Okolní tlak – zaznamenávají se
změny okolního tlaku v průběhu
času.
Upravit rozsahy měřítka –
umožňuje upravit rozsahy měřítka
zobrazené na stránce grafu
nadmořské výšky.
Vymazání – slouží k vymazání dat
grafu nadmořské výšky:
◦◦ Vymazat data cesty – slouží
k vymazání všech dat cesty.
◦◦ Odstr. všech. tr. body – odstraní
všechny uložené trasové body.
◦◦ Vymazat aktuální trasu –
odstraní záznam prošlé trasy.
◦◦ Obnovit výchozí hodnoty –
umožňuje obnovit tovární
nastavení zařízení.
Kalibrace výškoměru – viz strana 15.
Otevření hlavního menu
Hlavní menu poskytuje přístup k obra‑
zovkám nastavení, včetně obrazovek
pro trasové body, prošlé trasy a trasy.
Informace o stránkách nastavení
hlavního menu naleznete na strana 17.
Bez ohledu na stránku stiskněte
dvakrát tlačítko MENU.
Trasový počítač
Trasový počítač zobrazuje vaši aktuální
rychlost, průměrnou rychlost, maximální
rychlost, počítač kilometrů dílčí cesty a
další užitečné statistické údaje.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Funkce a nastavení
hlavního menu
Možnosti nastavení trasového
počítače
Je-li zobrazen trasový počítač, stiskněte
tlačítko menu.
• Vymazání – zajišťuje vynulování
všech hodnot trasového počítače.
K získání přesných informací je
potřebné před zahájením cesty
vynulovat informace o cestě.
• Velká čísla – umožňuje změnit
velikost číselných hodnot
zobrazených na stránce trasového
počítače.
• Změnit palubní desku – umožňuje
změnit téma a informace zobrazené
na palubní desce.
poznámka: Přizpůsobená
nastavení si palubní deska
zapamatuje a k jejich ztrátě nedojde
ani při změně profilů (strana 18).
Schránky s poklady
Hledání pokladů je druh pátrání po
pokladu pomocí souřadnic GPS
uvedených na síti Internet osobami, které
poklad ukryly.
Stahování informací o schránkách
s poklady
1 Zaregistrujte své zařízení (strana 31).
2 Připojte zařízení k počítači
3
4
5
6
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
(strana 36).
Přejděte na webovou stránku
www.garmin.com/products
/communicator.
Stáhněte si modul plug in Garmin
Communicator.
Přejděte na webovou stránku
www.garmin.com/geocache.
Podle pokynů na obrazovce stáhněte
informace o schránkách s poklady do
zařízení.
17
Navigace ke schránce s pokladem
1 V hlavním menu vyberte možnost
Schránky s poklady.
2 Vyberte možnost Hledat poklad.
3 Vyberte schránku s pokladem.
4 Vyberte možnost Jít.
Sdílet bezdrátově
poznámka: Funkce bezdrátového
sdílení je k dispozici pouze u modelů
GPSMAP 78S a GPSMAP 78Sc.
Vaše zařízení může odesílat nebo
přijímat data, pokud je připojeno k jinému
kompatibilnímu zařízení. Musíte se
nacházet ve vzdálenosti do 3 m (10 stop)
od kompatibilního zařízení Garmin.
Odesílání a příjem dat
1 V hlavním menu vyberte možnost
Sdílet bezdrátově.
2 Vyberte možnost Odes. nebo
Varovné alarmy
Varovné alarmy vás upozorní, když se
blížíte k předem stanovené oblasti.
Nastavení varovného alarmu
1 V hlavním menu vyberte možnost
2
3
4
5
6
7
Varovné alarmy.
Vyberte možnost Vytvoř. nový.
Vyberte kategorii.
Zvolte bod.
Vyberte možnost Použít.
Zadejte poloměr.
Vyberte možnost Hotovo.
Změna profilu
Pokud používáte profil a změníte
nastavení, například datová pole,
jednotky měření nebo nastavení pozice,
uloží se automaticky jako součást právě
používaného profilu.
Přijmout.
3 Postupujte podle pokynů na displeji.
18
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Nastavení profilu
1 V hlavním menu vyberte možnost
Změna profilu.
Aktuální profil je uveden a stránce.
2 Vyberte profil.
Výpočet plochy
Výpočet velikosti plochy
1 V hlavním menu vyberte možnost
Výpočet plochy > Start.
2 Projděte po obvodu plochy, kterou
chcete vypočítat.
3 Po dokončení vyberte možnost Vyp.
Po výpočtu plochy můžete uložit prošlou
trasu do zařízení a změnit měrnou
jednotku.
Družice
Na stránce družic se zobrazují vaše
současná pozice, přesnost systému
GPS, pozice družic a síla signálu.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Nastavení družic
Na stránce družic stiskněte tlačítko
menu.
• Použít při zap. GPS – umožňuje
zapnout nebo vypnout systém GPS.
• Trasa nahoře – určuje, zda
jsou družice zobrazeny s kruhy
orientovanými podle severu směrem
k hornímu okraji obrazovky nebo
orientovanými podle aktuální trasy
směrem k hornímu okraji obrazovky.
• Jednobarevný – umožňuje vybrat,
zda se stránka družic zobrazí ve více
barvách nebo jednobarevně.
• Nastavit pozici na mapě –
umožňuje označit vaši současnou
pozici na mapě. Tato možnost je
k dispozici pouze po vypnutí systému
GPS. Tuto pozici můžete použít
k vytváření tras nebo vyhledávání
uložených pozic.
• Vyhl. AutoLocate® – umožňuje
vypočítat vaši pozici GPS pomocí
funkce Garmin AutoLocate.
19
Další nástroje hlavního
menu
•
•
•
•
•
•
•
20
Kalendář – zobrazí kalendář.
Kalkulačka – zobrazí kalkulačku.
Slunce a Měsíc – zobrazí časy
východu a západu slunce společně
s fázemi měsíce.
Budík – slouží k nastavení
zvukového alarmu. Pokud zařízení
v současné době nepoužíváte,
můžete je nastavit, aby se zapnulo ve
stanovém čase.
Lov a rybolov – zobrazí nejlepší
předpokládaná data a časy pro lov a
rybolov na vaší aktuální pozici.
Stopky – umožňuje použít stopky,
označit kola a změřit časy na kolo.
Průměrování tras. bodu – umožňuje
upřesnit umístění trasového bodu
pomocí několika vzorků, abyste
dosáhli nejpřesnější možné pozice.
Přizpůsobení zařízení
Přizpůsobení datových polí
Můžete přizpůsobit datová pole
zobrazená na jednotlivých hlavních
stránkách.
1 Je-li zobrazena hlavní stránka,
stiskněte tlačítko menu.
2 Vyberte možnost Změnit datová
pole.
3 Vyberte datové pole.
4 Postupujte podle pokynů na displeji.
Možnosti datových polí
** K dispozici pouze u modelů
GPSMAP 78S a GPSMAP 78Sc.
Datové pole
Popis
**Barometr
Kalibrovaný aktuální tlak.
**Celkový sestup
Celkové převýšení
překonané při sestupu.
**Celkový výstup
Celkové převýšení
překonané při výstupu.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Datové pole
Popis
Datové pole
Popis
Čas do příštího
Odhadovaná doba
potřebná k dosažení
dalšího trasového bodu
na trase.
Hloubka
Čas k cíli
Odhadovaná doba
potřebná k dosažení cílové
destinace.
Hloubka vody. K získání
dat je vyžadováno spojení
se zařízením NMEA 0183
schopným zjistit hloubku
(strana 24).
Klouzavost
Čas v cíli
Odhadovaný čas v rámci
dne dosažení cílové
destinace.
Poměr uražené vzdálenosti
ve vodorovném směru a
změny převýšení.
Klouzavost do cíle
Čas v příštím
Odhadovaný čas v rámci
dne dosažení dalšího
trasového bodu na trase.
Klouzavost pro trasu,
kterou je potřebné
absolvovat z vaší současné
pozice a nadmořské výšky
do cílové nadmořské výšky.
Denní doba
Aktuální čas v rámci dne
podle nastavení času
(formát, časová zóna a
letní čas).
Kurz
Směr z vaší počáteční
pozice k cílovému bodu.
**Max. nadm. výška
Nejvyšší dosažená
nadmořská výška.
Do kurzu
Směr, kterým se musíte
pohybovat, abyste se vrátili
na trasu.
Maximální rychlost
Maximální rychlost
dosažená od posledního
vynulování.
Doba cesty - celkem
Průběžná vzdálenost
uražená od posledního
vynulování.
**Maximální sestup
Maximální rychlost sestupu
v metrech/stopách za
minutu.
Doba cesty - pohyb
Průběžný čas od
posledního vynulování.
**Maximální výstup
Maximální rychlost výstupu
v metrech/stopách za
minutu.
**Min. nadm. výška
Nejnižší dosažená
nadmořská výška.
Doba cesty - zastávky Doba strávená bez pohybu
od posledního vynulování.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
21
Datové pole
Popis
Datové pole
Popis
Odbočit
Úhel rozdílu (ve stupních)
mezi směrem k cíli a vaším
současným kurzem.
L znamená zahnout doleva.
R znamená zahnout
doprava.
Prům. rychlost
pohybu
Průměrná rychlost zařízení
za dobu, kdy se pohybuje,
od posledního vynulování.
Průměrná rychlost
Vaše průměrná rychlost od
posledního vynulování.
**Průměrný sestup
Průměrné převýšení při
sestupu.
**Průměrný výstup
Průměrné převýšení
výstupu.
Odchylka od kurzu
Vzdálenost doleva nebo
doprava, o kterou jste se
odchýlili od původní dráhy
cesty.
**Okolní tlak
Nekalibrovaný okolní tlak.
Rychlost
Poč. km cesty
Průběžná vzdálenost
uražená od posledního
vynulování.
Aktuální rychlost, kterou se
pohybujete od posledního
vynulování.
Rychlost přiblížení
Počítač kilometrů
Průběžná uražená
vzdálenost pro všechny
cesty.
Rychlost, kterou se blížíte
po trase k cílovému bodu.
Síla signálu GPS
Síla signálu GPS.
Směr k cíli
Zobrazí současnou pozici
ve výchozím formátu
souřadnic bez ohledu na
zvolená nastavení.
Směr z vaší současné
pozice k cílovému bodu.
Směr pohybu
Směr, kterým se
pohybujete.
Pozice (šířka/délka)
Pozice (vybraná)
Zobrazí současnou pozici
ve zvoleném formátu
souřadnic.
Přesnost GPS
Mezní odchylka pro určení
přesné pozice. Pozice
GPS je například určena
s přesností ±12 stop.
22
Váš srdeční tep udávaný
**Srdeční tep
(je vyžadován snímač v tepech za minutu (tepy/
min).
srdečního tepu)
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Datové pole
Popis
Datové pole
Popis
**Tempo
(je vyžadováno
příslušenství pro
sledování tempa)
Počet otáček klik pedálů
nebo počet kroků za
minutu.
Výška
Výška vaší současné
pozice nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou
hladinou.
Teplota vody
Teplota vody. K získání
dat je vyžadováno spojení
se zařízením NMEA 0183
schopným zjistit teplotu
(strana 24).
Vzdálenost k cíli
Vzdálenost do cílové
destinace.
Poslední bod na trase k cíli.
Záp. slunce
Trasový bod v cíli
Trasový bod v příštím Příští bod na trase.
Ukazatel
Šipka datového pole
ukazuje ve směru dalšího
trasového bodu nebo
odbočky.
Úroveň nabití baterie
Zbývající energie baterie.
Vert. rychlost do cíle
Rychlost, jako vystupujete
nebo sestupujete do
předem určené nadmořské
výšky.
Vertikální rychlost
Vaše rychlost zvyšování
nebo snižování nadmořské
výšky v čase.
Vých. slunce
Čas východu slunce určený
podle vaší pozice GPS.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Vzdálenost k příštímu Zbývající vzdálenost
k dalšímu trasovému bodu
na trase.
Čas západu slunce určený
podle vaší pozice GPS.
Nastavení systému
V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Systém.
• GPS – umožňuje nastavit systém
GPS do režimu Normální, WAAS/
EGNOS (Wide Area Augmentation
System/European Geostationary
Navigation Overlay Service) nebo
Ukázkový režim (systém GPS
je vypnutý). Informace o systému
WAAS naleznete na webové stránce
www.garmin.com/aboutGPS
/waas.html.
23
•
•
•
24
Jazyk – umožňuje nastavit jazyk pro
texty v zařízení.
poznámka: Změna jazyka textu
nezpůsobí změnu jazyka dat
zadaných uživatelem nebo mapových
dat, například názvů ulic.
Typ baterie – umožňuje vybrat typ
používaných baterií.
Propojení – slouží k nastavení
formátu sériového rozhraní:
◦◦ Sériový režim Garmin – vlastní
formát společnosti Garmin
používaný pro poskytování dat
protokolu PVT.
◦◦ Vstup/Výstup NMEA – poskytuje
výstup a vstup podle normy
NMEA 0183.
◦◦ Textový výstup – poskytuje
prostý textový výstup informací
o pozici a rychlosti ve formátu
ASCII.
◦◦ RTCM (Radio Technical
Commission for Maritime
Services) – umožňuje zařízení
přijmout informace systému
DGPS (Differential Global
Positioning System) ze zařízení
dodávajícího data RTCM ve
formátu SC-104.
Nastavení zobrazení
V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Zobrazení.
• Prodleva podsvícení – viz
strana 34.
• Úspora energie baterie – viz
strana 34.
• Barvy – slouží k nastavení barev
použitých na obrazovkách zařízení.
• Hlavní, Nastavení, vyhledat Styl –
umožňuje vybrat způsob zobrazení
hlavního menu, menu nastavení a
menu vyhledávání.
• Zachycení obrazovky – umožňuje
pořídit snímky obrazovky v zařízení.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Nastavení tónů
Zařízení Garmin umožňuje přizpůsobit
tóny tlačítek, zvukovou signalizaci zpráv
nebo vypnout tóny.
V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Tóny.
•
•
Námořní nastavení
V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Námořní.
• Režim Námořní mapa – umožňuje
vybrat námořní mapu nebo rybářskou
mapu:
◦◦ Námořní – zobrazí se různé
funkce mapy v odlišných barvách,
takže námořní body zájmu budou
snáze čitelné. Námořní mapa
odpovídá způsobu, jakým jsou
zakresleny papírové mapy.
◦◦ Rybolov (vyžaduje námořní
mapy) – zobrazí se podrobné
hloubnice dna a naměřené
hloubky. Zjednodušuje zobrazení
mapy pro optimální použití při
rybaření.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
•
•
Zvukové sirény – umožňuje
zapnout zvukové sirény a nastavit
nebezpečné hloubky.
Výseče světla – zobrazí výseč,
v níž je viditelné navigační světlo.
Můžete vybrat možnost Zapnuto a
trvale zobrazit výseče viditelnosti
světla nebo můžete vybrat možnost
Automat., která umožní zařízení pro
kreslení map automaticky odfiltrovat
výseče viditelnosti světla v závislosti
na úrovni přiblížení.
Sada symbolů – umožňuje zobrazit
na mapě symboly NOAA nebo IALA.
Nast. námořní výstrahy – slouží
k nastavení alarmu tažení kotvy,
alarmu odchylky od kurzu, alarmu
hluboké vody a alarmu mělké vody.
25
Nastavení námořních
výstrah
3 Zadejte vzdálenost.
4 Vyberte možnost Hotovo.
Nastavení alarmu tažení kotvy
Nastavení alarmu pro hlubokou
nebo mělkou vodu
1 V hlavním menu vyberte možnost
Můžete nastavit alarm, který zazní, když
překročíte stanovenou vzdálenost nesení
proudem, zatímco je loď ukotvena.
1 V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Nast. námořní
výstrahy.
2 Vyberte možnost Alarm tažení kotvy
> Zapnuto.
3 Zadejte vzdálenost.
4 Vyberte možnost Hotovo.
Nastavení alarmu odchylky od
kurzu
Můžete nastavit alarm, který zazní, když
se odchýlíte od kurzu o stanovenou
vzdálenost.
1 V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Nast. námořní
výstrahy.
2 Vyberte možnost Alarm odch. od
kurzu > Zapnuto.
26
2
3
4
5
6
7
Nastavení > Námořní > Nastavení
námořní výstrahy.
Pokud má zaznít alarm, když je
hloubka menší než stanovená
hodnota, vyberte možnost Mělká
voda > Zapnuto.
Zadejte hloubku, při níž dojde ke
spuštění alarmu mělké vody.
Vyberte možnost Hotovo.
Pokud má zaznít alarm, když
je hloubka větší než stanovená
hodnota, vyberte možnost Hluboká
voda > Zapnuto.
Zadejte hloubku, při níž dojde ke
spuštění alarmu hluboké vody.
Vyberte možnost Hotovo.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Vymazání dat
Můžete vymazat data cesty, odstranit
všechny trasové body, vymazat aktuální
trasu nebo obnovit výchozí hodnoty.
1 V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Vymazání.
2 Vyberte položku, kterou chcete
vymazat.
Změna pořadí stránek
4 Posuňte stránku v seznamu nahoru
nebo dolů.
5 Stiskněte tlačítko Enter.
Přidání stránky
1 V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Pořadí stránek.
2 Vyberte možnost Přidat stránku.
3 Vyberte stránku, kterou chcete přidat.
Odebrání stránky
1 V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Pořadí stránek.
2 Vyberte stránku.
3 Vyberte možnost Odebrat.
4 Stiskněte tlačítko Enter.
1 V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Pořadí stránek.
2 Vyberte stránku.
3 Vyberte možnost Posunout.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
27
Přizpůsobení nastavení
jednotek
Můžete zvolit vlastní nastavení měrných
jednotek pro vzdálenost, rychlost,
nadmořskou výšku, hloubku, teplotu a
tlak.
1 V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Jednotky.
2 Vyberte nastavení.
3 Vyberte jednotku pro nastavení.
4 Opakujte kroky 2 a 3 pro všechna
nastavení, která chcete přizpůsobit.
Nastavení času
V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Čas.
• Formát času – umožňuje vybrat
12hodinový nebo 24hodinový formát
zobrazení času.
• Časová zóna – umožňuje vybrat
časovou zónu pro zařízení. Můžete
vybrat možnost Automatický, aby se
časová zóna nastavila automaticky
na základě vaší pozice GPS.
28
Nastavení formátu
souřadnic
Poznámka: Neměňte formát souřadnic
ani elipsoidový souřadnicový systém,
dokud nebudete používat mapu, která
určuje souřadnice v odlišném formátu.
V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Formát souřadnic.
• Formát souřadnic – slouží
k nastavení formátu souřadnic,
v němž se objeví souřadnice dané
pozice.
• Elipsoid – slouží k nastavení
souřadnicového systému, v němž je
mapa sestavena.
• Sféroid – zobrazí souřadnicový
systém používaný zařízením.
Výchozí souřadnicový systém je
WGS 84.
Nastavení výškoměru
V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Výškoměr.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
•
•
•
•
Automatická kalibrace – kalibrace
výškoměru proběhne automaticky při
každém zapnutí zařízení.
Režim Barometr
◦◦ Proměnná výška – barometr je
funkční, zatímco se pohybujete.
◦◦ Konstantní nadm. výš. –
barometr je funkční, zatímco se
nepohybujete.
Záznam vývoje tlaku
◦◦ Uložit při zapnutí – zajišťuje
zaznamenání dat o tlaku pouze
v případě, že je zařízení zapnuto.
To může být užitečné, pokud
sledujete tlakové fronty.
◦◦ Uložit vždy – zajišťuje
zaznamenání dat o tlaku každých
15 minut, i když je zařízení
vypnuto.
Typ grafu
◦◦ Výška/Čas – zaznamenávají
se změny nadmořské výšky
v průběhu času.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
◦◦ Výška/Vzdálenost –
zaznamenávají se změny
nadmořské výšky podle
vzdálenosti.
◦◦ Atmosférický tlak –
zaznamenává se atmosférický
tlak v průběhu času.
◦◦ Okolní tlak – zaznamenávají se
změny okolního tlaku v průběhu
času.
Nastavení pro schránky
s poklady
V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Schránky s poklady.
• Seznam schránek s poklady –
umožňuje zobrazit seznam schránek
s poklady seřazený podle názvů
nebo kódů.
• Nalezené schránky s poklady –
umožňuje zadat počet nalezených
schránek s poklady.
29
Nastavení trasování
V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Trasování.
Metoda vedení – umožňuje vybrat
metodu vedení pro výpočet trasy.
◦◦ Mimo silnice – slouží k výpočtu
tras z bodu do bodu.
◦◦ Na silnici pro čas – slouží
k výpočtu tras vedoucích po
silnicích, po nichž trvá jízda
nejkratší dobu.
◦◦ Na silnici pro vzdál. – slouží
k výpočtu nejkratších tras
vedoucích po silnicích.
• Vypočítat trasy pro – umožňuje
vybrat způsob dopravy, aby mohla
být optimalizována trasa.
• Zamknout na silnici – slouží
k uzamčení ukazatele současné
pozice na nejbližší silnici, čímž
kompenzuje odchylky přesnosti
zobrazení pozice na mapě (vyžaduje
mapy podporující navigaci křižovatku
po křižovatce).
• Přechody mimo trasu
30
•
◦◦ Automat. – zajišťuje automatické
nasměrování k dalšímu bodu.
◦◦ Ruční – umožňuje vybrat další
bod na trase použitím bodu na
stránce aktivní trasy.
◦◦ Vzdálenost – zajišťuje
nasměrování k dalšímu bodu
na trase, pokud se nacházíte
ve stanovené vzdálenosti od
aktuálního bodu.
Nastavení zákazů – umožňuje
vybrat typ silnic, kterým se chcete
vyhnout.
Fitness
Další informace o volitelném
příslušenství typu fitness naleznete na
strana 35.
Profily
Profily jsou soubor nastavení, která
umožňují optimalizovat zařízení při
přechodu z jednoho typu použití na jiný,
jako je přechod z použití na moři na
rekreační použití.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Můžete vybrat profil Námořní či
Rekreační nebo uložit vlastní profil pro
zařízení.
Pokyny pro změnu profilů naleznete na
strana 18.
Uložení vlastního profilu
Můžete přizpůsobit nastavení pro
konkrétní aktivitu nebo cestu. Po
provedení všech změn musíte tyto
změny uložit jako vlastní profil.
1 V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Profily.
2 Vyberte možnost Vytvořit nový
profil > OK.
Úprava názvu profilu
1 V hlavním menu vyberte možnost
2
3
4
5
Nastavení > Profily.
Vyberte profil.
Vyberte možnost Upravit název.
Zadejte nový název.
Vyberte možnost Hotovo.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Odstranění profilu
1 V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Profily.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Odstranit.
Dodatek
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační
formulář ještě dnes, získáte přístup
k rozsáhlejší úrovni podpory.
• Přejděte na webovou stránku
http://my.garmin.com.
• Uschovejte originál účtenky, nebo její
fotokopii, na bezpečném místě.
Aktualizace softwaru
Chcete-li aktualizovat software, musíte
zařízení připojit k počítači (strana 36).
1 Přejděte na webovou stránku
www.garmin.com/products/
webupdater.
31
2 Postupujte podle pokynů na displeji.
poznámka: Tímto krokem nevymažete
žádná data ani nastavení.
Zobrazení důležitých
informací o zařízení
Můžete zobrazit identifikační číslo
přístroje, verzi softwaru a licenční
dohodu.
V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > O programu.
Kontaktování zákaznické
podpory společnosti Garmin
Pokud máte jakékoli dotazy týkající
se tohoto výrobku, můžete se obrátit
na zákaznickou podporu společnosti
Garmin.
• V USA přejděte na webovou stránku
www.garmin.com/support nebo
kontaktujte telefonicky společnost
Garmin USA na čísle (913) 397.8200
nebo (800) 800.1020.
32
•
•
Ve Velké Británii kontaktujte
společnost Garmin (Europe) Ltd.
telefonicky na čísle 0808 2380000.
V Evropě přejděte na webovou
stránku www.garmin.com/support
a kliknutím na tlačítko Contact
Support zobrazte informace o
podpoře pro jednotlivé země nebo
kontaktujte telefonicky společnost
Garmin (Europe) Ltd. na čísle
+44 (0) 870.8501241.
Používání podsvícení
Podsvícení se aktivuje při každém
stisknutí tlačítka. Také upozornění a
zprávy aktivují podsvícení.
POZNÁMKA: Pokyny pro změnu
nastavení podsvícení naleznete na
strana 34.
Podsvícení zapnete stisknutím
tlačítka .
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Technické údaje
Životnost baterií
Až 20 hodin, při běžném
použití
Rozsah
provozních teplot
Od −15 °C do 70 °C
(od 5 °F do 158 °F)
Viz strana 34.
66 mm (2,6 palce)
Rádiová
frekvence/protokol
2,4 GHz / protokol ANT+ pro
bezdrátovou komunikaci
Rozlišení
(Š × V)
160 × 240 pixelů,
podsvícený displej TFT
s 65 tisíci barvami
Přesnost GPS
Odolnost proti
vodě
Plně utěsněné, plovoucí,
vyrobené ze směsi plastů
vysoce odolné proti
nárazům, vodotěsné podle
normy IEC 529-IPX-7
Kapacita pro
ukládání dat
Přibližně 1,7 GB
Není vyžadována baterie
pro paměť.
Modely GPSMAP 78S a
78Sc jsou vybaveny slotem
pro karty microSD určené
k ukládání dalších dat.
< 10 m (33 stop), v 95 %
případů běžného použití
Po aktivaci systému
úmyslného snížení přesnosti
selektivní dostupností (SA)
zavedeného Ministerstvem
obrany USA klesne přesnost
systému GPS na 100 m
2DRMS.
DGPS
Od 3 do 5 m (od 10 do
16 stop), typicky 95 %
(přesnost WAAS v Severní
Americe)
Výškoměr
p řesnost: ± 3 m (± 10 st.)*
rozlišení: 0,3 m (1 st.)
rozsah: od -610 m do
9 144 m (od -2 000 st. do
30 000st.).
*Závisí na tom, zda byla
kalibrace provedena
uživatelem správně.
Fyzické rozměry
(Š × V × H)
6,6 × 15,2 × 3,0 cm
(2,6 × 6,0 × 1,2 palce)
Hmotnost
218,3 g (7,7 oz.) s bateriemi
Displej
(úhlopříčka)
Rozhraní
pro připojení
k počítači
USB a sériové
Typ baterií
Dvě baterie velikosti AA
(alkalické, NiMH nebo
lithiové)
Viz strana 35.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
33
Kompas
přesnost: ± 2 stupně
(± 5 stupňů v extrémně
severních a jižních
zeměpisných šířkách)*
rozlišení: 1 stupeň.
*Závisí na tom, zda byla
kalibrace provedena
uživatelem správně.
Maximalizace životnosti
baterií
Použití možnosti pro úsporu
energie baterií
Možnost pro úsporu energie baterií
použijte k zajištění úspory energie baterií
a k prodloužení životnosti baterií.
V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Zobrazení > Úspora
energie baterie > Zapnuto.
Zeslabení podsvícení
Četným používáním podsvícení
obrazovky se může významně
zkrátit životnost baterií. K zachování
maximálního množství energie baterií
můžete upravit jas podsvícení a zkrátit
prodlevu podsvícení.
34
1 Rychlým stisknutím tlačítka
zobrazte stránku stavu podsvícení.
2 Pomocí křížového ovladače upravte
jas.
Úprava prodlevy podsvícení
V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Zobrazení >
Prodleva podsvícení.
Informace o bateriích
 varování
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní
informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje
varování a další důležité informace.
Stanovený rozsah teplot pro zařízení
může překročit přípustný rozsah pro
použití některých baterií. Alkalické
baterie mohou při vysokých teplotách
prasknout. Alkalické baterie ztrácejí
při poklesu teploty značnou část
své kapacity. Při používání zařízení
v podmínkách s teplotami pod bodem
mrazu používejte lithiové baterie.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Výběr typu baterií
1 V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Systém > Typ baterie.
2 Vyberte možnost Alkalické, Lithium
nebo Dobíjecí baterie NiMH.
Dlouhodobé skladování
Pokud neplánujete používat zařízení po
několik měsíců, vyjměte z něj baterie.
Po vyjmutí baterií nedochází ke ztrátě
uložených dat.
Zakoupení volitelného
příslušenství
Chcete-li získat informace
o volitelném příslušenství, kartách
s předem načtený‑
mi mapovými daty, příslušenství
typu fitness a náhradních dílech,
přejděte na webovou stránku http://
buy.garmin.com nebo se obraťte
na prodejce výrobků společnosti
Garmin.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Používání volitelného
příslušenství typu fitness
POZNÁMKA: Doplněk typu fitness
je k dispozici pouze pro modely
GPSMAP 78S a GPSMAP 78Sc.
Než budete moci použít příslušenství
typu fitness se svým zařízením, musíte
příslušenství nainstalovat podle pokynů,
které jsou s ním dodány.
Se svým zařízením můžete použít
volitelné příslušenství typu fitness,
včetně snímače srdečního tepu nebo
snímače tempa. Tato příslušenství
používají k odesílání dat do zařízení
bezdrátovou technologii ANT+™.
1 Umístěte zařízení v dosahu (3 m)
příslušenství ANT+.
2 V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Fitness.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Snímač
srdečního tepu > Zapnuto.
35
•
Vyberte možnost Snímač
tempa bicyklu > Zapnuto.
Údaje o srdečním tepu a tempu můžete
zobrazit přizpůsobením datových polí
(strana 20).
Tipy pro párování příslušenství
ANT+ se zařízením Garmin
•
•
•
•
36
Ověřte, zda je příslušenství ANT+
kompatibilní se zařízením Garmin.
Před spárováním příslušenství ANT+
se zařízením Garmin se přesuňte do
vzdálenosti minimálně 10 m od jiného
příslušenství ANT+.
Umístěte zařízení Garmin v dosahu
(3 m) příslušenství ANT+.
Po prvním spárování zařízení Garmin
automaticky rozpozná příslušenství
ANT+ pokaždé, když je aktivováno.
Tento proces proběhne automaticky
po zapnutí zařízení Garmin a trvá
pouze několik sekund, pokud je
příslušenství aktivováno a pracuje
správně.
•
Po spárování přijímá zařízení Garmin
data pouze z tohoto příslušenství,
takže se můžete pohybovat
v blízkosti jiného příslušenství.
Správa dat
poznámka: Zařízení není kompatibilní
se systémy Windows® 95, 98, Me a NT.
Rovněž není kompatibilní se systémy
Mac® OS 10.3 a staršími.
Typy souborů
Zařízení podporuje následující typy
souborů:
• Soubory z aplikace BaseCamp™
nebo HomePort™. Přejděte na
webovou stránku www.garmin.com.
• Soubory uživatelských bodů zájmů
GPI ze softwaru Garmin POI Loader.
Instalace paměťové karty microSD
Paměťové karty microSD si můžete
zakoupit u prodejce elektroniky.
U prodejce výrobků společnosti Garmin
si můžete také zakoupit karty s předem
načtenými podrobnými mapovými daty.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Paměťové karty lze použít nejen jako
úložiště map a dat, ale také k ukládání
souborů obsahujících například obrázky,
náplně, informace o schránkách
s poklady, trasy, trasové body a
uživatelské body zájmu.
1 Posuňte západku na zadní straně
zařízení a vyjměte kryt přihrádky na
baterie a baterie.
2 Posuňte kovový kryt směrem dolů a
vytáhněte jej.
3 Vyrovnejte kovové kontakty a
umístěte kartu do slotu.
4 Zastrčte kovový kryt a posuňte jej
směrem nahoru.
5 Znovu vložte baterie a nasaďte kryt
přihrádky na baterie.
Vyjmutí karty microSD
1 Posuňte kovový kryt směrem dolů a
vytáhněte jej.
2 Vyjměte kartu ze slotu.
3 Zastrčte kovový kryt a posuňte jej
směrem nahoru.
4 Znovu vložte baterie a nasaďte kryt
přihrádky na baterie.
Připojení kabelu USB
Slot karty
microSD
upozornění
Před nabíjením nebo připojením
k počítači důkladně vysušte z důvodu
ochrany před korozí port mini-USB,
ochranný kryt a okolní oblast.
1 Připojte kabel USB k portu USB na
počítači.
2 Vytáhněte ochranný kryt z portu
mini-USB.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
37
Port mini-USB
pod ochranným
krytem
Sériový port pod
ochranným krytem
Slot
karty microSD
(uvnitř přihrádky
na baterie)
3 Zasuňte malý konektor kabelu USB
do portu mini-USB.
Zařízení a karta microSD (volitelná)
se objeví jako vyměnitelné jednotky
ve složce Tento počítač v počítačích
se systémem Windows a jako
připojené svazky v počítačích se
systémem Mac.
38
Přenos souborů z počítače
Po připojení zařízení k počítači můžete
zkopírovat soubory z počítače a vložit je
do jednotky nebo svazku zařízení.
1 Vyhledejte soubor v počítači.
2 Vyberte soubor.
3 Vyberte možnost Úpravy >
Kopírovat.
4 Otevřete jednotku nebo svazek
„Garmin“ či jednotku nebo svazek
paměťové karty.
5 Vyberte možnost Úpravy > Vložit.
Odstranění souborů
UPOZORNĚNÍ
Paměť zařízení obsahuje důležité
systémové soubory a složky, které by
neměly být odstraněny.
K odstranění souborů je nutné připojit
zařízení k počítači (strana 36).
1 Otevřete jednotku nebo svazek
„Garmin“.
2 V případě potřeby otevřete složku
nebo svazek.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
3 Vyberte soubory.
4 Stiskněte klávesu Delete na
klávesnici.
Odpojení kabelu USB
1 Proveďte následující krok:
•
2 Provlékněte šňůrku smyčkou a
zatažením ji utáhněte.
Péče o zařízení
UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte chemické čisticí prostředky
a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.
U počítačů se systémem
Windows klikněte na ikonu
odebrání hardwaru
na
hlavním panelu systému.
• U počítačů se systémem Mac
přetáhněte ikonu svazku do
Koše .
2 Odpojte zařízení od počítače.
Čištění zařízení
1 Použijte tkaninu navlhčenou
Připojení šňůrky na zápěstí
Čištění displeje
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která
1 Protáh‑
něte
smyčku
šňůrky
na zápěstí
skrz štěrbinu ve
spodní části zařízení.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
roztokem jemného čisticího
přípravku.
2 Otřete zařízení do sucha.
nepouští chloupky.
2 V případě potřeby použijte vodu,
isopropylalkohol nebo čisticí
prostředek na kontaktní čočky.
3 Naneste tekutinu na tkaninu a poté
displej opatrně otřete.
39
Odstranění problémů
Problém
Řešení
Obrazovka nebo tlačítka
nereagují. Jak provedu reset
zařízení?
1 Vyjměte baterie.
2 Nainstalujte baterie zpět.
Poznámka: Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.
Chci vymazat všechna vlastní V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Vymazání > Obnovit
výchozí hodnoty.
nastavení a obnovit výchozí
tovární nastavení.
Zařízení nevyhledá družicové
signály.
1
Baterie mají krátkou
životnost.
Nastavte nižší jas a kratší prodlevu pro podsvícení (strana 34).
Jak poznám, že je zařízení
v režimu velkokapacitního
paměťového zařízení USB?
Na zařízení se objeví obrazovka zobrazující logo Garmin a symbol rozhraní
USB. Na počítačích se systémem Windows byste měli spatřit novou
vyměnitelnou diskovou jednotku ve složce Tento počítač, na počítačích se
systémem Mac nový připojený svazek.
Zařízení je připojeno
k počítači, ale nepřejde do
režimu velkokapacitního
paměťového zařízení.
Možná jste načetli poškozený soubor.
1 Odpojte zařízení od počítače.
2 Vypněte zařízení.
3 Stiskněte a podržte křížový ovladač a současně připojte zařízení
k počítači.
Držte křížový ovladač nadále stisknutý po dobu 10 sekund, nebo dokud
zařízení nepřejde do režimu velkokapacitního paměťového zařízení.
40
2
3
Vezměte zařízení mimo garáž a do dostatečné vzdálenosti od vysokých
budov a stromů.
Zapněte zařízení.
Nepohybujte se po dobu několika minut.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Problém
Řešení
V seznamu jednotek se
nezobrazí žádné nové
vyměnitelné jednotky.
Pokud je v počítači namapováno několik síťových jednotek, může mít systém
Windows potíže s přiřazením písmen jednotky jednotkám zařízení Garmin.
Informace o přiřazení písmen jednotkám se dozvíte v souboru nápovědy
operačního systému.
Potřebuji náhradní díly nebo
příslušenství.
Přejděte na webovou stránku http://buy.garmin.com nebo se obraťte na
prodejce výrobků společnosti Garmin.
Chci si zakoupit externí
anténu GPS.
Přejděte na webovou stránku http://buy.garmin.com nebo se obraťte na
prodejce výrobků společnosti Garmin.
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
41
Rejstřík
Index
A
aktivní trasa 8
aktualizace
software 31
alarmy
čas 20
námořní 25
varovné 18
AutoLocate 19
nastavení 28
stopky 20
východ a západ
slunce 20, 23
zóna 28
časy
lov a rybolov 20
časy pro lov a rybolov 20
časy slunce a měsíce 20
D
F
fáze měsíce 20
formát souřadnic 28
G
graf nadmořské výšky 10, 15
barometrický
výškoměr 15
nastavení 15
vymazání 16
H
BaseCamp 36
baterie 23, 24, 33
informace 3
informace o 34
instalace 3
maximalizace
životnosti 34
skladování 34
varování 34
výběr typu 34
datová pole 11
možnosti 20
displej
nastavení 24
podsvícení 32
prodleva podsvícení 24
zachycení obrazovky 24
družicové signály 3, 19, 22,
33, 40
AutoLocate 19
nastavení systému 23
vypnutí systému
GPS 19
C
E
kabel USB 40
odpojení 39
připojení 37
kalendář 20
kalibrace
B
čas
42
alarmy 20
datová pole 21
elipsoidový souřadnicový
systém 28
externí anténa 2
hlavní menu
nastavení 17
HomePort 36
I
identifikační číslo
přístroje 32
J
jazyk 3, 24
K
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Rejstřík
kompas 15
výškoměr 15
kalkulačka 20
karta microSD 33, 35–37
kompas
kalibrace 13
možnosti nastavení 14
navigace 13
konektor MCX 2
křížový ovladač 5
M
mapa 11
datum 28
detail 13
informace 13
měření vzdálenosti 12
možnosti nastavení 12
změna orientace 11
zobrazení prošlých
tras 10
zobrazení tras 7
menu vyhledávání 4, 5
měření
plocha 19
vzdálenost 12
možnosti fitness 35
muž přes palubu 4
N
nahrávání
prošlé trasy 9
námořní nastavení 25
nastavení systému 23
nastavení zobrazení
podsvícení 34
navigace
ke schránkám
s poklady 18
kompas 13
k trasovým bodům 5
prošlé trasy 10
trasy 7, 8
O
obnovení výchozích
nastavení 11
odstranění
profily 31
prošlé trasy 10
soubory 38
trasové body 6
trasy 7
odstranění problémů 40
P
palubní deska
změna 17
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
péče o zařízení 39
dlouhodobé
skladování 35
pípnutí 25
podsvícení 4, 32, 34
poklady 17, 29
nastavení 29
navigace 18
stahování 17
přenos souborů 38
bezdrátově 18
používání USB 38
připojení
bezdrátově 18
bezdrátové
příslušenství 35
kabel USB 37
příslušenství 35, 41
fitness 35
karta microSD 35
příslušenství ANT+ 35
přizpůsobení
datová pole 11
nastavení zařízení 23–
30
profily 31
profily 18
vytvoření 31
změna 18
prošlé trasy
43
Rejstřík
informace o 9
nahrávání 9
navigace 10
odstranění 10
uložení 10
vymazání aktuální 10
zobrazení 10
R
registrace zařízení 31
rozsahy měřítka 16
S
signály GPS 3, 19, 22,
33, 40
nastavení systému 23
vypnutí systému
GPS 19
šňůrka na zápěstí 39
software
aktualizace 31
verze 32
stahování
software 31
stopky 20
stránky
odebrání 27
pořadí 27
přidání stránky 27
44
T
U
technické údaje 33
tlačítka 4
tlačítko ENTER 4
tlačítko FIND 4, 5, 7, 8, 9, 10
tlačítko MARK 4
tlačítko MENU 4, 11, 16, 20
tlačítko MOB 4
tlačítko napájení 3, 4, 32, 34
tlačítko PAGE 4
tlačítko QUIT 4
tóny 25
trasové body
navigace k 5
odstranění 6
průměrování 20
úprava 5
vytvoření 5
trasový počítač 16
trasy
aktivní trasa 8
metoda vedení 30
nastavení 30
navigace 7, 8
odstranění 7
úprava 7
úprava názvu 7
zákaz 30
ukládání dat 33
uložení
prošlé trasy 10
úprava
profily 31
trasové body 5
trasy 7
V
varovné alarmy 18
vyhledání družicových
signálů 40
vymazání
cesty 27
data cesty 27
současná trasa 27
trasové body 27
výchozí nastavení 27
výpočet plochy 19
výškoměr
kalibrace 15
nastavení 28
typ grafu 29
vytvoření
trasové body 5
Z
Zadej směr a jdi 14
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
Rejstřík
zákaznická podpora
společnosti Garmin 32
zvětšení 5, 12
Návod k obsluze přístrojů řady GPSMAP 78
45
Nejnovější bezplatné aktualizace softwaru (s výjimkou mapových dat) naleznete po
dobu životnosti vašich výrobků Garmin na webových stránkách společnosti Garmin .
na adrese www.garmin.com.
© 2010 - 2013 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Červen 2013
Číslo výrobku 190-01165-41 Rev. C
Vytištěno na Tchaj-wanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising