Garmin | GPSMAP® 78 | Garmin GPSMAP® 78 Stručný návod k obsluze

Garmin GPSMAP® 78 Stručný návod k obsluze
Řada GPSMAP 78
®
stručný návod k obsluze
pro použití s přístroji GPSMAP 78,
GPSMAP 78s a GPSMAP 78sc
Začínáme
‹ varování
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní
informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje
varování a další důležité informace.
Při prvním použití zařízení byste měli
provést následující úkony, abyste zařízení
připravili k použití a seznámili se se
základními funkcemi.
Nainstalujte baterie (strana 2).
Zapněte zařízení (strana 3).
Vyhledejte družice (strana 3).
Označte trasové body (strana 5).
Proveďte kalibraci kompasu
(strana 7).
6. Proveďte navigaci pomocí menu
vyhledávání (strana 8).
7. Proveďte navigaci po trase (strana 9).
1.
2.
3.
4.
5.
Více informací
Nejnovější příručky si můžete stáhnout na
adrese www.garmin.com.
Bezpečná vzdálenost
kompasu
Zajistěte, aby bylo zařízení GPSMAP 78
nainstalováno nejméně 8 palců (20,3 cm)
od jakéhokoli kompasu. Vyzkoušejte
kompas, zda správně funguje ve chvílích,
kdy je zařízení v provozu.
Informace o baterii
Zařízení je napájeno ze dvou baterií AA.
Použijte baterie alkalické, NiMH nebo
lithiové. Nejlepších výsledků dosáhnete
při použití předem nabitých baterií NiMH
nebo lithiových baterií.
Instalace baterií
1. Posuňte západku na zadní straně
zařízení a odstraňte kryt přihrádky na
baterie.
GPSMAP 78 Stručný návod k obsluze
2. Vložte baterie, dbejte na správnou
polaritu.
Vyhledání družicových
signálů
Vyhledání signálů může trvat 30 až
60 sekund.
3. Umístěte zpět kryt přihrádky na
baterie.
Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud
po instalaci nových baterií provedete
aktualizaci typu baterií v nastaveních
systému (strana 10).
Zapnutí nebo vypnutí
zařízení
Stiskněte a podržte tlačítko
1. Jděte ven na volné prostranství.
2. Je-li to nutné, zapněte zařízení.
3. Počkejte, až zařízení vyhledá družice.
Zatímco zařízení určuje vaši pozici,
bliká na něm symbol otazníku.
4. Rychlým stisknutím tlačítka
zobrazte stránku stavu podsvícení.
Ukazatele GPS udávají sílu
družicového signálu. Pokud jsou
ukazatele zelené, zařízení vyhledalo
družicové signály.
.
Nastavení jazyka
1. Zapněte přístroj.
2. Pomocí křížového ovladače vyberte
jazyk.
GPSMAP 78 Stručný návod k obsluze
Tlačítka
FIND/
MOB
Stisknutím tlačítka FIND otevřete
menu vyhledávání.
Stisknutím a podržením tlačítka
MOB (funkce „muž přes palubu“)
uložíte svou současnou pozici
jako trasový bod a zahájíte
navigaci do tohoto bodu.
Stisknutím a podržením tlačítka
zapnete nebo vypnete
zařízení.
Rychlým stisknutím tlačítka
zobrazte stránku stavu
podsvícení.
QUIT
Stisknutím tlačítka QUIT zrušíte
operaci nebo se vrátíte do
předchozího menu či na předchozí
stránku.
PAGE
Stisknutím tlačítka PAGE projdete
hlavní stránky (strana 5).
MENU
Stisknutím tlačítka MENU otevřete
menu možností pro aktuálně
zobrazenou stránku.
Dvojím stisknutím tlačítka MENU
otevřete hlavní menu (z libovolné
stránky).
ENTER/
MARK
Stisknutím tlačítka ENTER
vyberete možnosti a potvrdíte
zprávy.
Stisknutím a podržením tlačítka
MARK uložíte svou současnou
pozici jako trasový bod.
Křížový
ovladač
Stisknutím horní, dolní, pravé
nebo levé strany vyberete
možnosti menu nebo přesunete
kurzor na mapě.
+
Stisknutím tlačítka + přiblížíte
mapu.
−
Stisknutím tlačítka − oddálíte
mapu.
GPSMAP 78 Stručný návod k obsluze
Trasové body
2. Vyberte trasový bod.
3. Stiskněte tlačítko Menu.
4. Vyberte možnost Odstranit.
Vytváření trasových bodů
1. Bez ohledu na stránku stiskněte a
podržte tlačítko MARK.
2. Vyberte možnost Hotovo.
Hlavní stránky
Trasové body jsou pozice, které
zaznamenáte a uložíte do zařízení.
Úprava trasového bodu
Než budete moci upravit trasový bod,
musíte jej vytvořit.
1. V hlavním menu vyberte možnost
Waypoint Manager.
2. Vyberte trasový bod.
3. Vyberte atribut (jako je název nebo
pozice).
4. Zadejte nové informace.
5. Vyberte možnost Hotovo.
Informace potřebné k ovládání tohoto
zařízení naleznete na následujících
stránkách: mapa, kompas, hlavní menu a
trasový počítač.
Mapa
Ikona pozice udává vaši pozici na
mapě. Ikona pozice se během cestování
přesouvá a zanechává záznam prošlé trasy
(stezku). Na mapě se také zobrazí názvy a
symboly trasových bodů.
Odstranění trasového bodu
1. V hlavním menu vyberte možnost
Waypoint Manager.
GPSMAP 78 Stručný návod k obsluze
Změna orientace mapy
1. Je-li zobrazena mapa, stiskněte
tlačítko MENU.
2. Vyberte možnost Nastavení mapy >
Orientace.
3. Vyberte orientaci:
• Výběrem možnosti K severu
zobrazíte u horního okraje stránky
sever.
• Výběrem možnosti Trasa nahoře
zobrazíte u horního okraje stránky
aktuální směr trasy.
• Výběrem možnosti Režim
Automobil aktivujete perspektivní
zobrazení.
3. Přesuňte kurzor na bod, do nějž chcete
změřit vzdálenost.
Vzdálenost se zobrazí v horní části
stránky.
4. Stisknutím tlačítka quit zastavte
měření.
Kompas
Při navigaci do cílového bodu ukazuje
ukazatel směru na cíl, bez ohledu
na směr pohybu. Pokud ukazatel směru
ukazuje k hornímu okraji elektronického
kompasu, pohybujete se přímo k cíli.
Pokud ukazuje jakýmkoli jiným směrem,
otáčejte se v jeho směru, dokud šipka
nebude směřovat k horní části kompasu.
Měření vzdálenosti
Posunutím kurzoru po mapě můžete
změřit vzdálenost ze současné pozice.
1. Je-li zobrazena mapa, stiskněte
tlačítko MENU.
2. Vyberte možnost Měření vzdálenosti.
Zařízení začne automaticky měřit
vzdálenost ze současné pozice.
GPSMAP 78 Stručný návod k obsluze
Kalibrace kompasu
upozornění
Kalibraci elektronického kompasu
provádějte venku. Nestůjte v blízkosti
objektů, které ovlivňují magnetické
pole, například automobilů, budov nebo
nadzemního elektrického vedení.
poznámka: Kompas se třemi osami je
k dispozici pouze u modelů GPSMAP 78S
a GPSMAP 78Sc.
Kalibraci kompasu byste měli provést po
přesunu na dlouhé vzdálenosti, změnách
teploty nebo výměně baterií.
1. Je-li zobrazen kompas, stiskněte
tlačítko MENU.
2. Vyberte možnost Kalibrace kompasu
> Start.
3. Postupujte podle pokynů na displeji.
GPSMAP 78 Stručný návod k obsluze
Kalibrace barometrického
výškoměru
poznámka: Stránka s grafem
nadmořské výšky je k dispozici pouze u
modelů GPSMAP 78S a GPSMAP 78Sc.
Pokud znáte správnou nadmořskou výšku
nebo správný tlak, můžete kalibrovat
barometrický výškoměr ručně.
1. Je-li zobrazen graf nadmořské výšky,
stiskněte tlačítko menu.
2. Vyberte možnost Kalibrace
výškoměru.
3. Postupujte podle pokynů na displeji.
Trasový počítač
Trasový počítač zobrazuje vaši aktuální
rychlost, průměrnou rychlost, maximální
rychlost, počítač kilometrů dílčí cesty a
další užitečné statistické údaje.
Přizpůsobení datových polí
Můžete přizpůsobit datová pole zobrazená
na jednotlivých hlavních stránkách.
Popis datových polí naleznete v
dokumentu GPSMAP 78 Návod k obsluze.
1. Je-li zobrazena hlavní stránka,
stiskněte tlačítko menu.
2. Zvolte možnost Změnit datová pole.
3. Vyberte datové pole.
4. Stiskněte tlačítko enter.
5. Postupujte podle pokynů na displeji.
Informace o prošlých
trasách
Zařízení Garmin pořizuje během vaše
pohybu záznam prošlé trasy. Tyto prošlé
trasy můžete uložit a později použít
k navigaci.
Navigace k trasovému bodu
pomocí menu vyhledávání
Menu vyhledávání můžete použít
k rychlému nalezení trasových bodů,
prošlých tras, tras a souřadnic, které jste
uložili.
1. Bez ohledu na stránku stiskněte
tlačítko FIND.
2. Vyberte možnost Trasové body.
3. Vyberte trasový bod.
4. Vyberte možnost Jít.
Změna metody vedení
Můžete vybrat metodu vedení, která je
určena pro použití mimo silnice, která
sleduje silnice nebo která zobrazí výzvu
pokaždé, když spustíte navigaci.
1. V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Trasování > Metoda
vedení.
2. Zvolte možnost.
GPSMAP 78 Stručný návod k obsluze
Vytvoření trasy
1. V hlavním menu vyberte možnost
Plánovač tras > Vytvořit trasu >
Vybrat první bod.
2. Vyberte kategorii.
3. Vyberte první bod trasy.
4. Vyberte možnost Použít.
5. Vyberte možnost Vyberte příští bod.
6. Opakujte kroky 2 až 5, dokud nebude
trasa dokončena.
Trasa musí obsahovat alespoň dva
body.
7. Stisknutím tlačítka quit uložte trasu.
Navigace po trase
1.
2.
3.
4.
Stiskněte tlačítko FIND.
Vyberte možnost Trasy.
Vyberte trasu.
Vyberte možnost Jít.
GPSMAP 78 Stručný návod k obsluze
Použití funkce Zadej směr
a jdi
poznámka: Funkce Zadej směr
a jdi je k dispozici pouze u modelů
GPSMAP 78S a GPSMAP 78Sc.
Můžete zaměřit zařízení na vzdálený
objekt, jako je maják, uzamknout směr a
poté se navigovat k tomuto objektu.
1. V hlavním menu vyberte možnost
Zadej směr a jdi.
2. Zaměřte zařízení na objekt.
3. Vyberte možnost Uzamknout směr >
Nastavit kurz.
4. Pro navigaci k objektu použijte
kompas.
Připojení šňůrky na zápěstí
1. Protá‑
hněte
smyčku
šňůrky na
zápěstí skrz
štěrbinu ve spodní
části zařízení.
2. Provlékněte šňůrku smyčkou
a zatažením ji utáhněte.
Maximalizace životnosti
baterií
Použití možnosti pro úsporu
energie baterií
Možnost pro úsporu energie baterií
použijte k zajištění úspory energie baterií
a k prodloužení životnosti baterií.
V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Zobrazení > Úspora
energie baterie > Zapnuto.
Zeslabení podsvícení
Četným používáním podsvícení
10
obrazovky se může významně
zkrátit životnost baterií. K zachování
maximálního množství energie baterií
můžete upravit jas podsvícení a zkrátit
prodlevu podsvícení.
1. Rychlým stisknutím tlačítka
zobrazte stránku stavu podsvícení.
2. Pomocí křížového ovladače upravte
jas.
Úprava prodlevy podsvícení
V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Zobrazení > Prodleva
podsvícení.
Výběr typu baterie
1. V hlavním menu vyberte možnost
Nastavení > Systém > Typ baterie.
2. Vyberte možnost Alkalické, Lithium
nebo Dobíjecí baterie NiMH.
Dlouhodobé skladování
Pokud neplánujete používat zařízení po
několik měsíců, vyjměte z něj baterie.
Po vyjmutí baterií nedochází ke ztrátě
uložených dat.
GPSMAP 78 Stručný návod k obsluze
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář
ještě dnes, získáte přístup k rozsáhlejší
úrovni podpory.
• Přejděte na webovou stránku
http://my.garmin.com.
• Uschovejte originál účtenky, nebo její
fotokopii, na bezpečném místě.
Resetování zařízení
Pokud obrazovka nebo tlačítka zařízení
GPSMAP 78 přestanou reagovat, můžete
zařízení resetovat.
1. Vyjměte baterie.
2. Nainstalujte baterie zpět (strana 2).
poznámka: Tímto krokem
nevymažete žádná data ani nastavení.
Aktualizace softwaru
1. Přejděte na webovou stránku www
.garmin.com/products/webupdater.
2. Postupujte podle pokynů na displeji.
GPSMAP 78 Stručný návod k obsluze
poznámka: Tímto krokem
nevymažete žádná data ani nastavení.
Kontaktování zákaznické
podpory společnosti
Garmin
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se
tohoto výrobku, můžete se obrátit na
zákaznickou podporu společnosti Garmin.
• V USA přejděte na webovou stránku
www.garmin.com/support nebo
kontaktujte telefonicky společnost
Garmin USA na čísle (913) 397.8200
nebo (800) 800.1020.
• Ve Velké Británii kontaktujte
společnost Garmin (Europe) Ltd.
telefonicky na čísle 0808 2380000.
• V Evropě přejděte na webovou stránku
www.garmin.com/support a kliknutím
na tlačítko Contact Support zobrazte
informace o podpoře pro jednotlivé
země nebo kontaktujte telefonicky
společnost Garmin (Europe) Ltd. na
čísle +44 (0) 870.8501241.
11
Garmin®, logo Garmin a GPSMAP® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných
společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného
souhlasu společnosti Garmin.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům. Nejnovější bezplatné aktualizace
softwaru (s výjimkou mapových dat) naleznete po dobu životnosti vašich výrobků Garmin na webových
stránkách společnosti Garmin na adrese www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Tchaj-wan
červen 2010
Číslo výrobku 190-01165-61 Rev. B
Vytištěno na Tchaj-wanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising