Garmin | GPSMAP® 78 | User guide | Garmin GPSMAP® 78 Användarhandbok

Garmin GPSMAP® 78 Användarhandbok
GPSMAP 78-serien
®
användarhandbok
för användning med GPSMAP 78,
GPSMAP 78S och GPSMAP 78Sc
© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tel. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Fax (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House,
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien
Tel. +44 (0) 870 8501241 (utanför
Storbritannien)
0808 2380000 (inom Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges
i detta dokument, får ingen del av denna handbok
reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas
eller lagras i något lagringsmedium i något som
helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt
tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed
tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna
handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt
lagringsmedium för visning, samt för utskrift
av en kopia av handboken eller av eventuell
revidering av den, under förutsättning att en sådan
elektronisk eller utskriven kopia av handboken
innehåller hela copyrightredogörelsens text och även
under förutsättning att all obehörig kommersiell
distribution av handboken eller eventuell revidering
av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan
förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra
eller förbättra sina produkter och att förändra
innehållet utan skyldighet att meddela någon
person eller organisation om sådana ändringar
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099
eller förbättringar. Besök Garmins webbplats
(www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och
tilläggsinformation om användning och drift av
denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, BlueChart®, City Navigator® och
GPSMAP® är varumärken som tillhör Garmin Ltd.
eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA
och i andra länder. HomePort™, BaseCamp™, ANT™
och ANT+™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd.
eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte
användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple
Computer, Inc. microSD™ är ett varumärke som
tillhör SanDisk eller dess dotterbolag. Övriga
varumärken och varunamn tillhör deras respektive
ägare.
Table of Contents
Komma igång...........................1
Konventioner för handboken.......... 1
Översikt över enhet........................ 2
Batteriinformation........................... 3
Installera batterierna....................... 3
Slå på och stänga av enheten........ 3
Söka satellitsignaler....................... 3
Knappar.......................................... 4
Använda kompassen.................... 14
Använda Sikta och gå.......................... 14
Höjdprofil...................................... 15
Öppna huvudmenyn..................... 16
Färddator...................................... 16
Funktioner och inställningar
på huvudmenyn.....................17
Navigera med waypoints och
rutter.........................................5
Geocache..................................... 17
Dela trådlöst................................. 17
Positionslarm................................ 18
Profiländring................................. 18
Områdesberäkning....................... 18
Satellit........................................... 18
Ytterligare verktyg på
huvudmenyn.............................. 19
Spår..........................................9
Anpassa enheten...................20
Waypoints....................................... 5
Rutter.............................................. 6
Ytterligare kartor............................. 8
Om spår.......................................... 9
Navigera i ett sparat spår..............11
Använda huvudsidorna.........11
Anpassa datafälten........................11
Återställa standardsidinställningar.11
Karta............................................. 12
Kompass...................................... 13
Anpassa datafält........................... 20
Alternativ för infofält...................... 20
Systeminställningar...................... 23
Visningsinställningar..................... 24
Ställa in ljud.................................. 24
Marina inställningar...................... 24
Ställa in marina larm..................... 25
Nollställa data............................... 26
Ändra sidsekvens......................... 26
Anpassa inställningar för
enheter....................................... 27
Tidsinställningar............................ 27
Inställningar för
positionsformat.......................... 27
Höjdmätarinställningar.................. 28
Geocacheinställningar.................. 28
Ruttinställningar............................ 29
Träning......................................... 29
Profiler.......................................... 29
Bilagor....................................30
Registrera enheten....................... 30
Uppdatera programvaran............. 30
Visa viktig information om
enheten...................................... 30
Kontakta Garmins
produktsupport........................... 31
Använda
bakgrundsbelysningen............... 31
Specifikationer.............................. 31
Maximera batteriets
livslängd..................................... 32
Om batterierna............................. 33
Köpa tillbehör............................... 33
Använda valfria
träningstillbehör......................... 34
Datahantering............................... 35
Fästa handremmen...................... 37
Sköta enheten.............................. 37
Felsökning.................................... 39
Index.......................................41
Komma igång
 varning
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation som medföljer
i produktförpackningen finns viktig
information och produktvarningar.
Första gången du använder enheten
ska du utföra följande uppgifter för att
konfigurera enheten och lära dig de
grundläggande funktionerna.
1 Installera batterierna (sidan 3).
2 Sätta på enheten (sidan 3).
3 Hämta satellitinformation (sidan 3).
4 Markera en waypoint (sidan 5).
5 Navigera längs en rutt (sidan 8).
6 Spela in ett spår (sidan 9).
7 Kalibrera kompassen (sidan 13).
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
Konventioner för handboken
När du uppmanas att trycka på
någonting använder du knapparna på
enheten. Använd navigeringsknappen
till att välja något i en lista och tryck
sedan på ENTER. Se sidan 4.
De små pilarna (>) som används i texten
anger att du ska välja flera objekt efter
varandra, t.ex. ”Välj Ta bort > Ja”.
1
Översikt över enhet
Intern
antenn
Knappar
Skärm
MCX-anslutning för extern
GPS-antenn
(under väderskyddslocket)
Serieport
(under
väderskydd‑
slocket)
mini-USB-port
(under
väderskydd‑
slocket)
Batterifack
microSD™kortplats
(under
batterierna)
2
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
Batteriinformation
Enheterna drivs av två AA-batterier.
Använd alkaliska, NiMH- eller
litiumbatterier. Använd förladdade NiMHeller litiumbatterier för bästa resultat
(sidan 33).
Installera batterierna
1 Skjut spärren åt sidan på enhetens
baksida och ta bort batteriluckan.
2 Sätt i batterierna i rätt riktning.
3 Sätt tillbaka batteriluckan.
För att få bästa resultat uppdaterar du
batteritypen i systeminställningarna
(sidan 33) efter att du satt i nya batterier.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
Slå på och stänga av
enheten
Tryck och håll
intryckt.
Ange språk
1 Slå på enheten.
2 Välj språk med
navigeringsknappen.
Söka satellitsignaler
Det kan ta 30 till 60 sekunder att söka
signaler.
1 Gå utomhus till en öppen plats.
2 Sätt på enheten om det behövs.
3 Vänta medan enheten söker efter
satelliter.
Ett frågetecken blinkar när enheten
fastställer din plats.
4 Tryck snabbt på för att öppna
statussidan för bakgrundsbelysning.
Staplarna anger GPS-signalens
styrka. När staplarna är gröna har
satellitsignaler hittats.
3
Knappar
Knapp
Beskrivning
FIND/MOB
Tryck på FIND för att öppna
sökmenyn.
Tryck och håll MOB (man
överbord-funktion) intryckt
för att spara din aktuella
plats som en waypoint och
börja navigera till den.
Tryck och håll
intryckt
för att slå på eller stänga av
enheten.
för
Tryck snabbt på
att öppna statussidan för
bakgrundsbelysning.
4
Knapp
Beskrivning
QUIT
Tryck på QUIT för att avbryta
eller återgå till föregående
meny eller sida.
PAGE
Tryck på PAGE för
att bläddra igenom
huvudsidorna (sidan 11).
MENU
Tryck MENU för att öppna
alternativmenyn för sidan
som för närvarande är
öppen.
Tryck på MENU för att öppna
huvudmenyn (från vilken
sida som helst).
ENTER/MARK
Tryck på ENTER för att välja
alternativ och bekräfta
meddelanden.
Tryck och håll ned MARK
för att markera din aktuella
plats som en waypoint.
Navigerings‑
knapp
Tryck på upp, ner, höger
och vänster för att välja
menyalternativ och flytta
upp kartmarkören.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
Knapp
Beskrivning
+
Tryck på + för att zooma in
på kartan.
-
Tryck på - för att zooma ut
från kartan.
Navigera med
waypoints och rutter
Waypoints
Waypoints är platser som du spelar in
och sparar på din enhet.
Skapa waypoints
1 Från vilken sida som helst, tryck och
håll ner MARK.
2 Välj Klar.
Navigera till en waypoint med
hjälp av sökmenyn
Du kan använda sökmenyn till att snabbt
söka efter waypoints, spår, rutter och
koordinater som du har sparat.
1 Från vilken sida, tryck på FIND.
2 Välj Waypoints.
3 Välj en waypoint.
4 Välj Kör.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
5
Redigera en waypoint
Innan du kan redigera en waypoint,
måste du skapa en waypoint.
1 Från huvudmenyn, välj
Waypoint-hanterare.
2 Välj en waypoint.
3 Välj ett attribut (t.ex. namn eller
position).
4 Ange ny information.
5 Välj Klar.
Ta bort en waypoint
1 Från huvudmenyn, välj
Waypoint-hanterare.
2 Välj en waypoint.
3 Tryck på MENU.
4 Välj Ta bort.
Visa tidvatteninformation
1 Flytta pekaren till en plats på kartan
där du vill söka efter tidvatten i
närheten.
2 Tryck på FIND.
3 Välj Tidvatten.
6
4 Välj en tidvattenstation.
5 Tryck på MENU.
6 Välj Granska punkt.
Tidvattnets tider och höjder visas för
den valda stationen.
7 Vid behov, välj ett alternativ:
• Om du vill visa
tidvatteninformation för ett annat
datum väljer du Ändra datum.
• Om du vill visa tidvattentabellen
väljer du Visa sjökort.
Rutter
En rutt är en sekvens med waypoints
som leder dig till slutmålet.
Skapa en rutt
1 På huvudmenyn väljer du
Ruttplanerare > Skapa rutt > Välj
första pos.
2 Välj en kategori.
3 Välj den första positionen i rutten.
4 Välj Använd.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
5 Välj Välj nästa pos.
6 Upprepa steg 2–5 tills rutten är klar.
En rutt måste innehålla minst två
positioner.
7 Tryck på quit för att spara rutten.
Redigera namnet på en rutt
1 På huvudmenyn väljer du
2
3
4
5
Ruttplanerare.
Välj en rutt.
Välj Ändra namn.
Ange det nya namnet.
Välj Klar.
Redigera en rutt
1 På huvudmenyn väljer du
2
3
4
5
Ruttplanerare.
Välj en rutt.
Välj Ändra i rutt.
Välj en punkt.
Välj ett alternativ:
• Granska – visar punkten på
kartan.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
•
•
•
Flytta nedåt (eller uppåt) –
ändrar ordningen för punkten på
rutten.
Infoga – lägger till en ytterligare
punkt på rutten.
Den nya punkten infogas före den
punkt du ändrar.
Ta bort – tar bort punkten från
rutten.
Visa en rutt på kartan
1 På huvudmenyn väljer du
Ruttplanerare.
2 Välj en rutt.
3 Välj Visa kartan.
Ta bort en rutt
1 På huvudmenyn väljer du
Ruttplanerare.
2 Välj en rutt.
3 Välj Ta bort rutt.
7
Navigera i en rutt
1 Tryck på FIND.
2 Välj Rutter.
3 Välj en rutt.
4 Välj Kör.
Visa aktiv rutt
1 På huvudmenyn väljer du Aktiv rutt.
2 Välj en punkt på rutten för att visa
mer information.
Avbryta navigering längs en rutt
1 Från vilken sida som helst, tryck på
FIND.
2 Välj Avbryta navig..
Navigera längs en omvänd rutt
1 På huvudmenyn väljer du
2
3
4
5
6
8
Ruttplanerare.
Välj en rutt.
Välj Vänd på rutt.
Välj rutten igen.
Välj Visa kartan.
Välj Kör.
Ytterligare kartor
Du kan köpa förinstallerade kort med
detaljerade kartdata genom att gå till
http://buy.garmin.com eller genom att
kontakta din Garmin-återförsäljare.
Söka efter en adress med City
Navigator®
Du kan använda City Navigator-kartor
(tillval) för att söka efter adresser,
orter och andra platser. De detaljerade
kartorna innehåller miljontals intressanta
platser, som restauranger, hotell och
bilverkstäder.
1 Tryck på FIND.
2 Välj Adresser.
3 Ange land.
4 Ange ort eller postnummer.
OBS! Alla kartdata har inte
sökfunktion för postnummer.
5 Välj orten.
6 Ange husnumret.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
7 Ange gatan.
8 Välj Kör.
Söka efter Marina tjänster
1 Tryck på FIND.
2 Välj Marina tjänster.
3 Välj en kategori.
4 Välj ett mål.
5 Välj Kör.
Spår
Om spår
Din Garmin-enhet registrerar en spårlogg
när du förflyttar dig. Du kan spara dessa
spår och navigera till dem senare.
Du kan visa arkiverade eller inlästa
spår genom att välja Spårhanterare på
huvudmenyn.
Hantera inspelning av spårlogg
1 På huvudmenyn väljer du
Inställning > Spår > Spårlogg.
2 Välj Spela in, Visa inte eller Sp. in,
visa på kar.
Om du väljer Sp. in, visa på kar,
visas en linje på kartan som anger
ditt spår.
3 Välj Inspelningsläge.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
9
4 Välj ett alternativ:
Avstånd – spelar in spår på ett
visst avstånd.
• Tid – spelar in spår vid en viss
tid.
• Auto – spelar in spår i variabel
takt och skapar en optimal
återgivning av dina spår.
5 Välj Inspelningsintervall.
6 Välj ett alternativ för att spela in spår
oftare eller mindre ofta.
Obs! Om du använder intervallet
Mestadels får du mest
spårinformation och enhetens minne
fylls fortare.
•
Visa aktuellt spår
Det spår som spelas in kallas för aktuellt
spår.
1 På huvudmenyn väljer du
Spårhanterare > Aktuellt spår.
2 Välj ett alternativ:
• Visa kartan – visar aktuellt spår
på kartan.
10
•
Höjdprofil – visar höjdprofilen
(sidan 15) för aktuellt spår.
Spara aktuellt spår
1 På huvudmenyn väljer du
Spårhanterare > Aktuellt spår.
2 Välj vad du vill spara:
• Spara spår – sparar hela det
aktiva spåret.
• Spara del – välj en del av det
aktuella spåret som du vill spara.
Rensa aktuellt spår
På huvudmenyn väljer du
Inställning > Återställ > Rensa
aktuellt spår > Ja.
Ta bort ett spår
1 På huvudmenyn väljer du
Spårhanterare.
2 Välj ett spår.
3 Tryck på Ta bort > Ja.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
Navigera i ett sparat spår
Du måste spela in och spara ett spår
(sidan 10) innan du kan använda det för
navigering.
1 Tryck på FIND.
2 Välj Spår.
3 Välj ett sparat spår.
4 Välj Kör.
Använda huvudsidorna
Informationen som krävs för använda
enheten finns på följande sidor: karta,
kompass, huvudmenyn och färddatorn.
Anpassa datafälten
Du kan anpassa de datafält som visas på
huvudsidorna. Beskrivningar av datafält
finns på sidan 20.
1 På huvudsidan trycker du på MENU.
2 Välj Byt datafält.
3 Välj ett infofält.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Återställa
standardsidinställningar
1 Från huvudsidan, tryck på meNu.
2 Välj Återst. standardinst.
3 Tryck på ENTER.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
11
Karta
Positionsikonen representerar positi‑
onen på kartan. När du färdas förflyttas
lägesikonen och lämnar en spårlogg
(ett spår) efter sig. Waypointnamn och
-symboler visas också på kartan.
Ändra kartorientering
1 På kartsidan, tryck på MENU.
2 Välj Kartinställningar > Orientering.
3 Välj en orientering:
•
•
•
Välj Norr uppåt för att visa norr
längst ut på sidan.
Välj Spår uppåt för att visa den
aktuella kursen uppåt på sidan.
Välj Fordonsläge för att visa en
perspektivvy.
Mäta distans
Du kan flytta markören runt kartan för att
mäta avståndet från aktuell plats.
1 På kartsidan, tryck på MENU.
2 Välj Mäta distans.
12
Enheten börjar automatiskt mäta från
aktuell plats.
3 Flytta markören till en punkt som du
vill mäta avståndet till.
Avståndet visas längst upp på sidan.
4 Tryck på Quit för att avsluta
mätningen.
Inställningsalternativ för karta
Från kartan trycker du på MENU och
väljer Kartinställningar.
• Orientering – välj hur kartan visas
(sidan 12).
• Guidningstext – välj när
guidningstext ska visas på kartan.
• Avancerade kartinställ.
◦◦ Autozoom – välj automatiskt rätt
zoomnivå för optimal användning.
När Av är valt måste du zooma in
eller ut manuellt.
◦◦ Zoomnivåer – kartobjekt ritas
eller visas på eller under vald
zoomnivå.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
•
•
◦◦ Textstorlek – välj textstorlek på
kartobjekt.
◦◦ Detaljer – välj mängden kartdata
som ska visas på enheten.
Obs! En högre detaljinställning
kan göra att kartan ritas om
långsammare.
Skuggad relief – visar detaljerad
relief på kartan (om den är tillgänglig)
eller stänger av skuggning.
Kartinformation – aktiverar eller
avaktiverar kartor som för närvarande
finns inlästa på enheten. Information
om hur du köper fler kartor finns på
sidan 33.
Kompass
När du navigerar till en destination, pekar
bäringspekaren mot din destination
oavsett i vilken riktning du rör dig. Om
bäringspekaren pekar uppåt på den
elektroniska kompassen, färdas du
mot din destination. Om den pekar åt
något annat håll måste du svänga i
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
den riktningen tills pilen pekar uppåt på
kompassen.
Kalibrera kompassen
Meddelande
Kalibrera den elektroniska kompassen
utomhus. Stå inte nära föremål som
påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller
kraftledningar.
Obs! Treaxelkompassen är endast
tillgänglig med GPSMAP 78S och
GPSMAP 78Sc.
Kalibrera kompassen när du har
förflyttat dig stora avstånd, upplevt
temperaturförändringar eller bytt
batteriet.
1 Från kompassidan, tryck på MENU.
2 Välj Kalibrera kompass > Start.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
13
Använda kompassen
Du kan använda kompassen till att
navigera längs en aktiv rutt.
1 Tryck på PAGE.
2 Håll enheten vågrätt.
3 Följ bäringspekaren till målet.
Använda Sikta och gå
OBS! Sikta och gå är endast tillgängligt
på GPSMAP 78S och GPSMAP 78Sc.
Du kan peka med enheten på ett
avlägset objekt, t.ex. en fyr, låsa enheten
i den riktningen och sedan navigera till
objektet.
1 På huvudmenyn väljer du Sikta och
gå.
2 Rikta enheten mot ett objekt.
3 Välj Låsriktning > Ställ in kurs.
4 Navigera till objektet med
kompassen.
14
Inställningsalternativ för kompass
Från kompassen trycker du på MENU
och väljer Riktningsinställn..
• Skärm – den typ av riktningsvisning
som ska visas på kompassen:
◦◦ Riktningsbeteckn. – anger
kompassavläsningen till
bokstäver (N, S, O, V).
◦◦ Numeriskt gradtal – anger
kompassavläsningen till grader
(0°–359°).
◦◦ Mils – anger
kompassavläsningen till mils
(0 mils–6 399 mils).
• Nordlig referens – anger den
nordliga referensen för kompassen:
◦◦ Geografiskt – anger geografisk
nord som kursreferens.
◦◦ Magnetisk – anger den
magnetiska missvisningen
automatiskt för din position.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
•
•
•
◦◦ Rutnät – anger nord i rutnätet
som kursreferens (0º).
◦◦ Användare – anger värdet på
magnetisk variation.
Gå till-linje/pekare – välj hur kursen
visas.
◦◦ Bäring (liten/stor) anger
riktningen till målet.
◦◦ Bana anger ditt förhållande till en
kurslinje som leder till ett mål.
Kompass – växla från en elektronisk
kompass till en GPS-kompass när
du färdas med snabbare hastighet
under en viss tid, eller stänger av
kompassen.
Välj för att börja – startar
kompasskalibreringen (sidan 13).
Höjdprofil
Obs! Höjdprofilsidan är endast tillgänglig
med GPSMAP 78S och GPSMAP 78Sc.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
Kalibrera barometrisk höjdmätare
Du kan manuellt kalibrera höjdmätaren
om du känner till korrekt höjd och korrekt
tryck.
1 Från höjdprofilen, tryck på menu.
2 Välj Kalibr. höjdmätare.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Inställningsalternativ för höjdprofil
Från höjdprofilen trycker du på MENU.
• Byt plottyp – anger den typ av data
som visas på höjdprofilen:
◦◦ Höjd/Tid – spelar in
höjdändringar över en tidsperiod.
◦◦ Höjd/Avstånd – spelar in
höjdändringar över ett avstånd.
◦◦ Lufttryck – spelar in
barometertrycket över en
tidsperiod.
◦◦ Lufttryck – spelar in
omgivningens tryckförändringar
över en tidsperiod.
15
Just. zoomskalor – justerar
de zoomskalor som visas på
höjdprofilsidan.
• Återställ – återställer höjdprofildata:
◦◦ Nollst trippdata – nollställer alla
trippdata.
◦◦ Ta bort alla waypoints – tar bort
alla sparade waypoints.
◦◦ Rensa aktuellt spår – tar bort
spårloggen.
◦◦ Återst. stand.inst. – återställer
enheten till fabriksinställningarna.
Kalibr. höjdmätare – se sidan 15.
•
Öppna huvudmenyn
På huvudmenyn visas konfigurations‑
skärmbilder, bland annat för waypoints,
spår och rutter. Se sidan 17 för
inställningssidor för huvudmenyn.
Från valfri sida trycker du två gånger
på MENU.
16
Färddator
Färddatorn visar din aktuella fart,
medelfart, maxfart, trippmätare och
annan användbar information.
Inställningsalternativ för färddator
Från färddatorn trycker du på MENU.
• Återställ – återställer alla
färddatorvärden till noll. För
korrekt information återställer du
färdinformationen innan du påbörjar
en färd.
• Stora siffror – ändrar storleken på
siffrorna som visas på färddatorsidan.
• Byt instr.bräda – byter temat
och informationen som visas på
instrumentbrädan.
OBS! Instrumentbrädan kommer
ihåg dina anpassade inställningar
och försvinner inte när du byter profil
(sidan 18).
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
Funktioner och
inställningar på
huvudmenyn
Geocache
Geocaching är ett slags skattjakt där
utövarna söker efter dolda skatter
via GPS-koordinater som läggs ut på
Internet av de som gömmer geocachen.
Hämta geocache
1 Registrera enheten (sidan 30).
2 Anslut enheten till datorn (sidan 35).
3 Gå till www.garmin.com/products
/communicator.
4 Hämta Garmin Communicator-
insticksprogrammet.
5 Gå till www.garmin.com/geocache.
6 Följ instruktionerna på skärmen för
att hämta geocache till enheten.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
Navigera till en geocache
1 På huvudmenyn väljer du Geocache.
2 Välj Hitta en geocache.
3 Välj en geocache.
4 Välj Kör.
Dela trådlöst
Obs! Funktionen Dela trådlöst är endast
tillgänglig med GPSMAP 78S och
GPSMAP 78Sc.
Din enhet kan sända och ta emot data
när den ansluts till en annan kompatibel
enhet. Du måste befinna dig inom 3 m
(10 fot) från den kompatibla Garminenheten.
Sända och ta emot data
1 På huvudmenyn väljer du Dela
trådlöst.
2 Välj Sänd eller Ta emot.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
17
Positionslarm
Med positionslarm anger du att en
varning ska visas när du närmar dig ett
visst område.
Ställa in positionslarm
1 På huvudmenyn väljer du
2
3
4
5
6
7
Positionslarm.
Välj Skapa ny.
Välj en kategori.
Välj en punkt.
Välj Använd.
Ange en radie.
Välj Klar.
Profiländring
När du använder en profil och ändrar
inställningar som datafält, måttenheter
eller positionsinställningar, sparas de
automatiskt som en del av den profil som
du använder.
Mer information om hur du anpassar din
profil finns på sidan 29.
18
Ställa in en profil
1 På huvudmenyn väljer du
Profiländring.
Aktuell profil anges på sidan.
2 Välj en profil.
Områdesberäkning
Beräkna storleken på ett område
1 På huvudmenyn väljer du Områd.
beräkn. > Start.
2 Gå runt utkanten av det område som
du vill beräkna.
3 Välj Räkn. när du är klar.
När du beräknat området kan du spara
spåret i enheten och ändra måttenhet.
Satellit
På satellitsidan visas din aktuella
position, GPS-noggrannhet,
satellitpositioner och signalstyrka.
Satellitinställningar
Från satellitsidan trycker du på MENU.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
•
•
•
•
•
Anv med GPS till – slå på eller
stänga av GPS.
Spår uppåt – anger om satelliter ska
visas med ringarna orienterade så att
norr är riktat uppåt på skärmen eller
orienterade så att aktuellt spår är
riktat uppåt på skärmen.
En färg – välj om satellitsidan visas
med flera färger eller en färg.
St. in pos. p. karta – markera
aktuell position på kartan. Det här
alternativet är endast tillgängligt när
du stänger av GPS. Du kan använda
positionen till att skapa rutter eller
söka efter sparade platser.
AutoLocate® Position – beräknar
din GPS-position med hjälp av
Garmins funktion för automatisk
platssökning AutoLocate.
•
•
•
•
•
Sol och måne – visar tider för
soluppgång och solnedgång samt
månens faser.
Klocklarm – ställer in ett ljudlarm.
Om du inte använder enheten för
tillfället kan du ställa in den så att den
slås på vid en viss tidpunkt.
Jakt och fiske – visar de bästa
datumen och tiderna för jakt och fiske
på din aktuella position.
Stoppur – använd ett tidur, markera
ett varv och ta tid på varv.
Waypoint Averaging – förfina en
waypointposition med flera exempel
för att uppnå en så exakt plats som
möjligt.
Ytterligare verktyg på
huvudmenyn
•
•
Kalender – visar en kalender.
Miniräknare – visar en miniräknare.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
19
Anpassa enheten
Datafält
Beskrivning
Bäring
Riktning från din
aktuella position till en
destination.
Distans till dest.
Avstånd till slutmålet.
Distans till nästa
Återstående avstånd till
nästa waypoint på rutten.
Djup
Vattendjup. Kräver
en anslutning till en
NMEA 0183-enhet med
djupfunktion för att hämta
data (sidan 24).
ETA nästa
Beräknad tidpunkt då du
når nästa waypoint på
rutten.
ETA vid destination
Den beräknade
tidpunkten då du når
slutmålet.
Anpassa datafält
Du kan anpassa datafälten som visas på
huvudsidan.
1 På huvudsidan trycker du på MENU.
2 Välj Byt datafält.
3 Välj ett infofält.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Alternativ för infofält
** Endast tillgängligt med
GPSMAP 78S och GPSMAP 78Sc.
Datafält
Bana
Beskrivning
Riktning från
startpositionen till en
destination.
**Barometer
Kalibrerat aktuellt
lufttryck.
Batterinivå
Återstående
batteriladdning.
20
Faktisk fart mot dest Den fart med vilken du
närmar dig en destination
längs en rutt.
Glidförhål. t. dest.
Det glidförhållande som
krävs för att sjunka från
din aktuella position och
höjd till destinationens
höjd.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
Glidförhåll.
Förhållandet mellan
tillryggalagd horisontell
distans och ändring
i vertikal distans.
Max fart
Högsta hastighet som
uppnåtts sedan den
senaste återställningen.
GPS - Signalstyrka
Styrkan på GPSsignalen.
**Max stigning
Maximal
stigningshastighet i fot/
meter per minut.
GPS-noggrannhet
Marginal för fel för
din exakta position.
Exempel: din GPSposition är exakt till inom
+/- 12 fot.
**Max sänkning
Den maximala
sänkningshastigheten
i fot/meter per minut.
Medelfart under
rörelse
Enhetens medelhastighet
vid rörelse sedan den
senaste återställningen.
**Medelstigning
Stigningens
genomsnittliga vertikala
distans.
**Medelsänkning
Sänkningens
genomsnittliga vertikala
distans.
Hastighet
Aktuell hastighet som
du färdas i sedan den
senaste återställningen.
**Högsta höjd ö.
hav
Den högsta uppnådda
höjden.
Höjd
Höjden på aktuell
position över eller under
havsnivå.
Klocka
Aktuell tid på dagen
baserat på dina
tidsinställningar (format,
tidszon och sommartid).
**Lufttryck
Okalibrerat omgivande
tryck.
**Lägsta höjd ö. hav Den lägsta uppnådda
höjden.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
21
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
Pekare
Datafältspilen pekar
i riktning mot nästa
waypoint eller sväng.
Soluppgång
Tiden för soluppgång
baserat på din GPSposition.
Position (lat/long)
Visar aktuell position i
standardpositionsformat
oberoende av valda
inställningar.
Stillestånd
Den tid som du inte rört
dig sedan den senaste
återställningen.
Position (vald)
Visar aktuell position i
valt positionsformat.
Sväng
**Puls (pulsmätare
krävs)
Hjärtslag per minut
(bpm).
Restid under
förflyttn.
En fortgående
uppräkning av tiden
sedan den senaste
nollställningen.
Vinkeldifferensen
(i grader) mellan
bäringen till målet och din
aktuella kurs. V betyder
att du ska svänga åt
vänster. H betyder att du
ska svänga åt höger.
**Takt (tillbehör
krävs)
Antal varv för vevarmen
eller steg per minut.
Riktning
Riktningen som du rör
dig i.
Slutdestination
Den sista punkten på en
rutt till din destination.
Solnedgång
Tiden för solnedgång
baserat på din GPSposition.
22
Temperatur - Vatten Vattnets temperatur.
Kräver en anslutning till
en NMEA 0183-enhet
med temperaturfunktion
för att hämta data
(sidan 24).
Tid till destination
Den beräknade tid
som behövs för att nå
slutmålet.
Tid till nästa
Beräknad tid som behövs
tills du når näst waypoint
på rutten.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
Till kurs
Den riktning du måste
färdas i för att återvända
till rutten.
Vert. fart mot des.
**Tot. höjdminskn.
Sänkningens totala
höjddistans.
Ett mått på stigningens
eller sänkningens
hastighet till en
förutbestämd höjd.
Vertikal fart
Total distans
En fortgående
uppräkning av det
tillryggalagda avståndet
för alla färder.
Höjdstigningens eller
-sänkningens hastighet
över tid.
Waypoint vid nästa
Nästa punkt på din rutt.
Total medelfart
Din medelhastighet
sedan den senaste
återställningen.
Total restid
En fortgående
uppräkning av det
tillryggalagda avståndet
sedan den senaste
återställningen.
**Total stigning
Stigningens totala
höjddistans.
Trippmätare
En fortgående
uppräkning av det
tillryggalagda avståndet
sedan den senaste
återställningen.
Ur kurs
Avståndet till vänster
eller höger som du avvikit
från den ursprungliga
resvägen.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
Systeminställningar
På huvudmenyn väljer du Inställning >
System.
• GPS – ställer in GPS på Normal,
WAAS/EGNOS (Wide Area
Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay
Service) eller Demoläge (GPS av).
Mer information om WAAS finns på
www.garmin.com/aboutGPS/waas
.html.
• Språk – ställer in textspråket på
enheten.
23
•
•
24
Obs! Att textspråket ändras
innebär inte att språket i data som
användaren lagt in ändras.
Batterityp – välj vilket batteri du
använder.
Gränssnitt – ställer in formatet på
det seriella gränssnittet:
◦◦ Garmin-serienummer – Garmins
eget format som används för att
tillhandahålla PVT-protokolldata.
◦◦ NMEA In/Ut – tillhandahåller
NMEA 0183-standardut- och
ingångar.
◦◦ Text ut – tillhandahåller enkel
ASCII-textutdata för positionsoch hastighetsinformation.
◦◦ RTCM (Radio Technical
Commission for Maritime
Services) – gör så att enheten
kan ta emot DGPS-information
(Differential Global Positioning
System) från enheter som ger
RTCM-data i SC-104-format.
Visningsinställningar
På huvudmenyn väljer du Inställning >
Skärm.
• Tidsgräns för belysning – se
sidan 33.
• Batterisparläge – se sidan 32.
• Färger – ställer in de färger som
används på enhetens skärmar.
• Huvudmeny, Inst., Sök stil – välj
hur huvudmenyn, inställningsmenyn
och sökmenyn visas.
• Skärmavbildning – ta skärmbilder
på enheten.
Ställa in ljud
På Garmin-enheten kan du anpassa
knapptoner, meddelandesignaler eller
stänga av ljud.
På huvudmenyn väljer du Inställning
> Ljud.
Marina inställningar
På huvudmenyn väljer du Inställning >
Marint.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
•
•
•
•
Sjökortsläge – välj ett nautiskt
sjökort eller ett fiskekort:
◦◦ Nautiska – visar olika
kartfunktioner i olika färger så att
marina intressanta platser syns
bättre. Det nautiska sjökortet
avspeglar samma ritschema som
på papperssjökort.
◦◦ Fiske (kräver marina kartor) –
visar en detaljerad vy av
bottenkonturer och djuplodning.
Förenklar kartvisningen för
optimal användning medan du
fiskar.
Lodade djup – slå på lodade djup
och ställ in farliga djup.
Fyrsektorer – visar den sektor som
en fyr visas i. Välj På för att alltid visa
fyrsektorer, eller välj Auto så filtrerar
plottern automatiskt bort fyrsektorer
beroende på zoomnivå.
Symboler – visa NOAA- eller IALAsymboler på kartan.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
•
Inställ. för sjövarningar – här ställer
du in draggningslarm, ur kurs-larm,
larm för djupt vatten samt larm för
grunt vatten.
Ställa in marina larm
Ställa in draggningslarmet
Du kan ställa in ett larm att ljuda när
du överskrider ett visst driftavstånd vid
ankring.
1 På huvudmenyn väljer du Inställning
> Marina inställningar.
2 Välj Draggningslarm > På.
3 Ange ett avstånd.
4 Välj Klar.
Ställa in ur kurs-larmet
Du kan ställa in ett larm att ljuda när du
är ur kurs med ett visst avstånd.
1 På huvudmenyn väljer du Inställning
> Marina inställningar.
2 Välj Ur kurs-larm > På.
3 Ange ett avstånd.
4 Välj Klar.
25
Ställa in larmet för djupt vatten
eller grunt vatten
1 På huvudmenyn väljer du Inställning
2
3
4
5
6
7
> Marint > Inställning för
sjövarningar.
Välj Grunt vatten > På för att ställa
in ett larm som ljuder när djupet är
mindre än det angivna värdet.
Ange djupet som utlöser larmet för
grunt vatten.
Välj Klar.
Välj Djupt vatten > På för att ställa
in ett larm som ljuder när djupet är
större än det angivna värdet.
Ange djupet som utlöser larmet för
djupt vatten.
Välj Klar.
Nollställa data
Du kan nollställa trippdata, ta bort alla
waypoints, rensa aktuellt spår eller
återställa standardvärden.
26
1 På huvudmenyn väljer du Inställning
> Återställ.
2 Välj ett objekt som du vill återställa.
Ändra sidsekvens
1 På huvudmenyn väljer du Inställning
2
3
4
5
> Sidsekvens.
Välj en sida.
Välj Flytta.
Flytta sidan uppåt eller nedåt i listan.
Tryck på ENTER.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
Lägga till en sida
1 På huvudmenyn väljer du Inställning
> Sidsekvens.
2 Välj Lägg till sida.
3 Välj en sida som du vill lägga till.
Ta bort en sida
1 På huvudmenyn väljer du Inställning
> Sidsekvens.
2 Välj en sida.
3 Välj Ta bort.
4 Tryck på ENTER.
Anpassa inställningar för
enheter
Du kan anpassa måttenheter för avstånd
och hastighet, höjd, djup, temperatur och
tryck.
1 På huvudmenyn väljer du Inställning
> Enheter.
2 Välj en inställning.
3 Välj en enhet för inställningen.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
4 Upprepa steg 2–3 för varje inställning
som du vill anpassa.
Tidsinställningar
På huvudmenyn väljer du Inställning
> Tid.
• Tidsformat – välj 12-timmars- eller
24-timmarsvisning.
• Tidszon – välj tidszon för enheten.
Du kan välja Automatisk för att ställa
in tidszonen automatiskt baserat på
din GPS-position.
Inställningar för
positionsformat
OBS! Ändra bara positionsformat eller
koordinatsystem för kartdatum om du
använder en karta eller ett sjökort med
ett annat positionsformat.
På huvudmenyn väljer du Inställning >
Positionsformat.
• Positionsformat – ställer in
positionsformatet som en given
platsavläsning visas i.
27
•
•
Kartdatum – ställer in
koordinatsystemet för kartan.
Kartsfär – visar det koordinatsystem
som enheten använder.
Standardkoordinatsystem är WGS
84.
Höjdmätarinställningar
På huvudmenyn väljer du Inställning >
Höjdmätare.
• Autokalibrering – ställer in så att
höjdmätaren kalibreras automatiskt
varje gång du slår på enheten.
• Barometerläge
◦◦ Varierande höjd – barometern
fungerar när du rör dig.
◦◦ Konstant höjd – barometern
fungerar när du står stilla.
• Trycktrend
◦◦ Spara vid start – spelar in
tryckdata endast när enheten är
påslagen. Den här funktionen
är användbar när du söker efter
tryckfronter.
28
•
◦◦ Spara alltid – spelar in tryckdata
var 15:e minut, även när enheten
är avstängd.
Plottyp
◦◦ Höjd/Tid – spelar in
höjdändringar över en tidsperiod.
◦◦ Höjd/Avstånd – spelar in
höjdändringar över ett avstånd.
◦◦ Lufttryck – spelar in
barometertrycket över en
tidsperiod.
◦◦ Lufttryck – spelar in
omgivningens tryckförändringar
över en tidsperiod.
Geocacheinställningar
På huvudmenyn väljer du Inställning >
Geocache.
• Geocachelista – visa geocachelistan
efter namn eller koder.
• Hittade geocache – ange antalet
hittade geocache.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
Ruttinställningar
På huvudmenyn väljer du Inställning >
Rutt.
Vägledningsmetod – välj en
vägledningsmetod för att beräkna din
rutt.
◦◦ Terrängkörning – beräknar
punkt till punkt-rutter.
◦◦ På väg – tid – beräknar rutter på
vägar som kräver minimal körtid.
◦◦ På väg – distans – beräknar
rutter på vägar som har kortare
avstånd.
• Beräkna rutt för – välj en
transportmetod som rutten ska
optimeras för.
• Lås på väg – låser den aktuella
platsmarkören till att visa den
närmaste vägen och kompensera
för variationer i kartpositionens
noggrannhet (kräver kartor som
tillåter att skapa rutter).
• Waypointövergång
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
•
◦◦ Auto – skapa rutt automatiskt till
nästa punkt.
◦◦ Manuell – välj nästa punkt
på rutten genom att använda
punkten på den aktiva ruttsidan.
◦◦ Avstånd – leder dig till nästa
punkt på rutten när du befinner
dig på ett visst avstånd från den
aktuella punkten.
Väghinder att undvika – välj den
vägtyp som du vill undvika.
Träning
Mer information om träningstillbehör
(tillval) finns på sidan 34.
Profiler
Profiler är en samling inställningar som
du använder för att optimera enheten
från en användningstyp till en annan,
t.ex. för att växla från marint läge till
rekreationsläge.
Du kan välja Marint, Rekreation eller
spara en egen profil för enheten.
29
Information om hur du ändrar profil finns
på sidan 18.
Spara en egen profil
Du kan anpassa dina inställningar för en
viss aktivitet eller resa. När du gjort alla
ändringar måste du spara dem som en
egen profil.
1 På huvudmenyn väljer du Inställning
> Profiler.
2 Välj Skapa ny profil > OK.
Ändra ett profilnamn
1 På huvudmenyn väljer du Inställning
2
3
4
5
> Profiler.
Välj en profil.
Välj Ändra namn.
Ange det nya namnet.
Välj Klar.
Ta bort en profil
1 På huvudmenyn väljer du Inställning
> Profiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Ta bort.
30
Bilagor
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt
genom att fylla i vår onlineregistrering
redan i dag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
Uppdatera programvaran
Du måste ansluta enheten till datorn för
att uppdatera programvaran (sidan 35).
1 Gå till www.garmin.com
/products/webupdater.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Obs! Detta raderar inte dina data eller
inställningar.
Visa viktig information om
enheten
Du kan visa enhets-ID, programversion
och licensavtal.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
På huvudmenyn väljer du Inställning
> Om.
Kontakta Garmins
produktsupport
Du kan kontakta Garmins produktsupport
om du har frågor om produkten.
• I USA går du till www.garmin.com
/support eller kontaktar Garmin USA
per telefon på (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020.
• I Storbritannien kontaktar du Garmin
(Europe) Ltd. via telefon på 0808
2380000.
• I Europa går du till www.garmin.com
/support och klickar på
Contact Support för inhemsk
supportinformation eller kontakta
Garmin (Europe) Ltd. per telefon på
+44 (0) 870 8501241.
Använda
bakgrundsbelysningen
Bakgrundsbelysningen tänds även av
varningar och meddelanden.
Obs! Information om hur du ändrar
inställningar för bakgrundsbelysningen
finns på sidan 33.
Tryck på om du vill slå på
bakgrundsbelysningen.
Specifikationer
Storlek
(B × H × D)
6,6 × 15,2 × 3,0 cm
(2,6 × 6,0 × 1,2 tum)
Vikt
218,3 g (7,7 oz.) med
batterier
Skärm
(diagonalt)
66 mm (2,6 tum)
Upplösning
(B × H)
160 × 240 bildpunkter,
bakgrundsbelyst färgTFT-skärm med 65 000
färger
Vattentålighet
Helt tätad, flytbar, stöttålig
plastlegering, vattentät
enligt IEC 529-IPX-7normer
Bakgrundsbelysningen aktiveras
när du trycker på en knapp.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
31
Datalagring
Cirka 1,7 GB
Inget minnesbatteri krävs.
GPSMAP 78S och 78Sc
har en microSD-kortplats
för ytterligare datalagring.
Datorgränssnitt
USB och seriell
Batterityp
Två AA-batterier
(alkaliska, NiMH eller
litium)
Se sidan 33.
Batteriets
livslängd
Upp till 20 timmar vid
vanlig användning
Driftstempera‑
turområde
Från –15 °C till 70 °C
(från 5 °F till 158 °F)
Se sidan 33.
Radiofrekvens/
protokoll
2,4 GHz/ANT+ för trådlös
kommunikation
GPSnoggrannhet
<10 m (33 fot) 95 % vid
normal användning
Noggrannheten för GPS
försämras till 100 m
2DRMS under U.S. DoD:s
SA-program (Selective
Availability) när funktionen
är aktiverad.
32
DGPS
Från 3 till 5 m (från 10
till 16 fot) 95 % typiskt
(WAAS-noggrannhet i
Nordamerika)
Höjdmätare
Noggrannhet:
± 3 m (± 10 fot)*
Upplösning: 0,3 m (1 fot)
Intervall: -610 till 9 144 m
(-2 000 fot till 30 000 fot).
*Måste kalibreras på rätt
sätt av användaren.
Kompass
Noggrannhet:
± 2 grader (± 5 grader på
extrema nordliga/sydliga
latituder)*
Upplösning: 1 grad.
*Måste kalibreras på rätt
sätt av användaren.
Maximera batteriets
livslängd
Använda batterisparläge
Använd batterisparläget för att spara
batteriladdning och förlänga batteriets
livslängd.
På huvudmenyn väljer du Inställning
> Skärm > Batterisparläge > På.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
Minska bakgrundsbelysningen
Omfattande användning av
skärmbelysning kan förkorta batteriets
livslängd avsevärt. Du kan justera
bakgrundsbelysningens ljusstyrka och
minska tidsgräns för bakgrundsbelysning
för att maximera batterikapaciteten.
1 Tryck snabbt på för att öppna
statussidan för bakgrundsbelysning.
2 Använd navigeringsknappen för att
justera ljusstyrkan.
Justera tidsgränsen för belysning
På huvudmenyn väljer du Inställning
> Skärm > Tidsgräns för belysning.
Om batterierna
 varning
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, finns det viktig
information och produktvarningar.
Temperaturklassningen för enheten kan
överskrida det användbara området för
vissa batterier. Alkaliska batterier kan
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
spricka vid höga temperaturer. Alkaliska
batterier tappar en stor del av sin
kapacitet vid låga temperaturer. Använd
litiumbatterier när du använder enheten
vid temperaturer under noll.
Välja batterityp
1 På huvudmenyn väljer du Inställning
> System > Batterityp.
2 Välj Alkaliska, Litium eller Upplad.
bart NiMH.
Långtidsförvaring
När du inte planerar att använda enheten
flera månader tar du ut batterierna.
Lagrade data går inte förlorade när
batterierna tas bort.
Köpa tillbehör
Gå till http://buy.garmin.com eller
kontakta din Garmin-återförsäljare
för information om valfria tillbehör,
förinstallerade kort med kartdata,
träningstillbehör och utbytesdelar.
33
Använda valfria
träningstillbehör
Obs! Träningsalternativet är endast
tillgängligt med GPSMAP 78S och
GPSMAP 78Sc.
Innan du kan använda träningstillbehöret
på enheten måste du installera tillbehöret
enligt instruktionerna som medföljer
tillbehöret.
Du kan använda valfria träningstillbehör
med enheten, bland annat en pulsmätare
eller en taktsensor. De här tillbehören
använder en trådlös ANT+™-teknik för att
sända data till enheten.
1 Flytta enheten inom räckhåll (3 m) för
ANT+-tillbehöret.
2 På huvudmenyn väljer du Inställning
> Träning.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Pulsmätare > På.
• Välj Cykelns taktgivare > På.
Du kan visa puls- och taktdata genom att
anpassa datafälten (sidan 20).
34
Tips för att para ihop ANT+tillbehör med Garmin-enheten
•
•
•
•
•
Kontrollera att ANT+-tillbehöret är
kompatibelt med Garmin-enheten.
Innan du parar ihop ANT+-tillbehöret
med Garmin-enheten flyttar du 10 m
bort från andra ANT+-tillbehör.
Flytta Garmin-enheten inom räckhåll
(3 m) för ANT+-tillbehöret.
När du har parat ihop enheterna
första gången känner Garminenheten automatiskt igen ANT+tillbehöret varje gång det aktiveras.
Denna process sker automatiskt när
du slår på Garmin-enheten och tar
bara några sekunder när tillbehören
aktiveras och fungerar på rätt sätt.
När den är ihopparad tar Garminenheten endast emot data från ditt
tillbehör så att du kan vara i närheten
av andra tillbehör.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
Datahantering
OBS! Enheten är inte kompatibel med
Windows® 95, 98, Me eller NT. Den är
heller inte kompatibel med Mac® OS 10.3
eller tidigare.
2 Skjut ned och dra ut metallhöljet.
3 Justera metallkontakterna och sätt in
kortet i kortplatsen.
Filtyper
Enheten stöder följande filtyper:
• Filer från BaseCamp™ eller
HomePort™. Gå till www.garmin.com.
• GPI-filer med egna sevärdheter från
Garmin POI Loader.
microSDkortplats
Installera ett microSD-kort
Du kan köpa microSD-minneskort
från en elektronikleverantör eller köp
förinstallerade kort med kartdata från din
Garmin-återförsäljare. Vid sidan av kartor
och data kan microSD-minneskortet
lagra filer som bilder, kassetter,
geocache-punkter, rutter, waypoints och
egna sevärdheter.
1 Lyft på spärren på enhetens baksida
och ta bort batteriluckan och
batterierna.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
4 Tryck in och skjut upp metallhöljet.
5 Sätt tillbaka batterierna och
batteriluckan.
Ta bort ett microSD-kort
1 Skjut ned och dra ut metallhöljet.
2 Ta bort kortet från kortplatsen.
3 Tryck in och skjut upp metallhöljet.
4 Sätt tillbaka batterierna och
batteriluckan.
35
Ansluta USB-kabeln
3 Anslut den smala änden av USB-
Meddelande
Förhindra korrosion genom att torka
mini-USB-porten, väderskyddet och
omgivande område noga innan du laddar
eller ansluter enheten till en dator.
1 Anslut USB-kabeln till en USB-port
på datorn.
2 Lyft upp väderskyddet från mini-USBporten.
Mini-USBport under
väderskydd
Serieport
under
väderskyddslocket
microSDkortplats
(inuti
batterifacket)
36
kabeln till mini-USB-porten.
Enheten och microSD-kortet (tillval)
visas som flyttbara enheter under
Den här datorn om du har Windows
eller som en volym på skrivbordet om
du har Mac OS.
Överföra filer till datorn
När du anslutit enheten till datorn kan du
kopiera och klistra in filer från datorn till
enhetens diskenheter/volymer.
1 Bläddra i datorn efter filen.
2 Välj filen.
3 Välj Redigera > Kopiera.
4 Öppna enheten ”Garmin” eller
minneskortenheten/volymen.
5 Välj Redigera > Klistra in.
Ta bort filer
Meddelande
Minnet på enheten innehåller viktiga
systemfiler och mappar som du inte bör
ta bort.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
Innan du kan ta bort filer måste du
ansluta enheten till datorn (sidan 35).
1 Öppna ”Garmin”-enheten eller
-volymen.
2 Om det behövs öppnar du en mapp
eller volym.
3 Välj filerna.
4 Tryck på Delete på tangentbordet.
Koppla bort USB-kabeln
1 Slutför en åtgärd:
•
För Windows: klicka på
utmatningsikonen
i
systemfältet.
• För Mac: dra volymikonen till
papperskorgen
.
2 Koppla bort enheten från datorn.
Fästa handremmen
1 Dra
hand‑
remmens
ögla
genom fästet
på enhetens
undersida.
2 För remmen genom öglan
och dra åt ordentligt.
Sköta enheten
Meddelande
Använd inte kemiska rengöringseller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
Rengöra enheten
1 Använd en trasa fuktad med milt
rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
37
Rengöra skärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs använder du vatten,
isopropylalkohol eller linsrengöring.
3 Fukta trasan med vätskan och torka
försiktigt rent skärmen med den.
38
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
Felsökning
Problem
Lösning
Skärmen eller knapparna
svarar inte. Hur återställer
jag enheten?
1 Ta bort batterierna.
2 Sätt tillbaka batterierna.
OBS! Detta raderar inte dina data eller inställningar.
Jag vill återställa alla
anpassade inställningar till
fabriksinställningarna.
På huvudmenyn väljer du Inställning > Återställ > Återst. stand.inst..
Min enhet hämtar inga
satellitsignaler.
1
Batterierna räcker inte så
länge.
Minska inställningen för bakgrundsbelysningen (sidan 33).
Hur kan jag kontrollera
om enheten är i USBmasslagringsläget?
På enheten visas en skärm där Garmin-logotypen och USB-symbolen
visas. På datorn bör en ny flyttbar enhet visas under Den här datorn
om du har Windows eller som en volym på skrivbordet om du har Mac
OS.
Min enhet är ansluten till
datorn men den ställs inte i
masslagringsläge.
Du kan ha läst in en förstörd fil.
1 Koppla bort enheten från datorn.
2 Stäng av enheten.
3 Tryck på och håll ned navigeringsknappen när du ansluter enheten
till datorn.
Håll navigeringsknappen nedtryckt i ytterligare 10 sekunder eller tills
enheten ställs i masslagringsläge.
2
3
Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och bort från höga
byggnader och träd.
Sätt på enheten.
Var stillastående i flera minuter.
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
39
Problem
Lösning
Det finns inga nya
borttagbara enheter i listan
med diskenheter.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det uppstå
problem när enhetsbokstäver i Windows ska tilldelas till dina
navigatorenheter. Om du vill ha mer information om hur du ansluter
diskenheter läser du i hjälpen till operativsystemet.
Jag behöver utbytesdelar
eller tillbehör.
Gå till http://buy.garmin.com eller kontakta din Garmin-återförsäljare.
Jag vill köpa en extern
GPS-antenn.
Gå till http://buy.garmin.com eller kontakta din Garmin-återförsäljare.
40
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
Index
Index
maximera livslängd 32
om 33
välja typ 33
varningar 33
A
aktiv rutt 8
ändra
profiler 30
rutter 7
waypoints 6
anpassa
datafält 11
enhetsinställningar 23–
30
profiler 30
ansluta
trådlösa tillbehör 34
trådlöst 17
USB-kabel 36
ANT+-tillbehör 34
återställa
standardinställningar 11
AutoLocate 19
B
bakgrundsbelysning 4, 31, 33
BaseCamp 35
batterier 20, 24, 32
förvaring 33
information 3
installera 3
D
datafält 11
alternativ 20
datalagring 32
E
enhets-ID 30
ENTER-knapp 4
extern antenn 2
F
färddator 16
felsökning 39
FIND-knapp 4, 5, 8, 9, 11
G
Garmins produktsupport 31
geocache 17, 28
hämta 17
inställningar 28
navigera 17
GPS-signaler 3, 18, 21,
32, 39
stänga av GPS 19
systeminställningar 23
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
H
hämta
programvara 30
handrem 37
höjdmätare
inställningar 28
kalibrera 15
plottyp 28
höjdplottning 10, 15
barometrisk
höjdmätare 15
inställning 15
reset 16
HomePort 35
huvudmeny
inställningar 17
I
inspelning
spår 9
instrumentbräda
ändra 16
J
jakt- och fisketider 19
K
kalender 19
kalibrera
41
Index
höjdmätare 15
kompass 15
karta 12
ändra orientering 12
datum 28
detaljer 13
information 13
inställningsalternativ 12
mäta avstånd 12
visa rutter 7
visa spår 10
kartdatum,
koordinatsystem 27
knappar 4
kompass
inställningsalternativ 14
kalibrera 13
navigera 13
MARK-knapp 4
mäta
avstånd 12
område 18
MCX-anslutning 2
MENU-knapp 4, 11, 16, 20
microSD-kort 32
miniräknare 19
MOB-knapp 4
L
O
larm
larmning 18
marint 25
tid 19
ljud 24
M
månfas 19
man överbord 4
marina inställningar 24–25
42
N
navigera
kompass 13
rutter 8
spår 11
till geocache 17
till waypoints 5
Navigeringsknapp 4
områdesberäkning 18
överföra filer 36
använda USB 36
trådlöst 17
P
PAGE-knapp 4
pipsignal 24
positionsformat 27
positionslarm 18
profiler 18
ändra 18
inställning 18
skapa 30
programvara
uppdatera 30
version 30
Q
QUIT-knapp 4
R
registrera enheten 30
reset
aktuellt spår 26
data 26
standardinställningar 26
trippdata 26
waypoints 26
rutter
aktiv rutt 8
ändra 7
ändra namn 7
inställningar 29
navigera 8
skapa 6
ta bort 7
undvika 29
vägledningsmetod 29
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
Index
S
satellitsignaler 3, 18, 21,
32, 39
AutoLocate 19
stänga av GPS 19
systeminställningar 23
sidor
lägga till en sida 27
sekvens 26
ta bort 27
Sikta och gå 14
skapa
rutter 6
waypoints 5
skärm
bakgrundsbelysning 31
inställningar 24
skärmavbildning 24
tidsgräns för
belysning 24
sköta enheten 37
långtidsförvaring 33
söka satellitsignaler 39
sökmeny 4, 5
sol- och måntider 19
spår
inspelning 9
navigera 11
om 9
rensa aktuella 10
spara 10
ta bort 10
visa 10
spara
spår 10
specifikationer 31
språk 3, 23
stoppur 19
strömknapp 3, 4, 31, 33
systeminställningar 23
T
ta bort
filer 36
profiler 30
rutter 7
spår 10
waypoints 6
tid
datafält 21
inställningar 27
larm 19
soluppgång och
solnedgång 19, 22
stoppur 19
zon 27
tider
jakt och fiske 19
tillbehör 33, 40
träning 34
GPSMAP 78-serien – Användarhandbok
träningsalternativ 34
U
uppdatera
programvara 30
USB-kabel 39
ansluta 36
koppla bort 37
V
visningsinställningar
bakgrundsbelysning 33
W
waypoints
averaging 19
navigera till 5
redigera 6
skapa 5
ta bort 6
Z
zooma 5, 12
zoomintervall 16
43
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela
livslängden för dina Garmin-produkter finns på Garmins webbplats på
www.garmin.com.
© 2010-2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Juni 2013
Artikelnummer 190-01165-39 Rev. C
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising