Garmin | GPSMAP® 78 | User guide | Garmin GPSMAP® 78 Podręcznik użytkownika

Garmin GPSMAP® 78 Podręcznik użytkownika
GPSMAP seria 78
®
Podręcznik użytkownika
przeznaczony dla urządzeń GPSMAP 78,
GPSMAP 78S i GPSMAP 78Sc
Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji
wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej
części tego podręcznika nie można powielać,
kopiować, przekazywać, rozpowszechniać, pobierać
ani przechowywać na jakimkolwiek nośniku pamięci,
w jakimkolwiek celu, bez wcześniej uzyskanej
wyraźnej pisemnej zgody firm Garmin. Firma
Garmin niniejszym udziela zgody na pobranie
jednej kopii tego podręcznika na dysk twardy bądź
inny elektroniczny nośnik pamięci w celu jego
przeglądania oraz na wydrukowanie jednej kopii
tego podręcznika lub jego korekty, pod warunkiem,
iż elektroniczna bądź wydrukowana kopia tego
podręcznika będzie zawierała pełen tekst niniejszej
informacji o prawach autorskich. Rozpowszechnianie
tego podręcznika lub jego korekty w celach
handlowych bez zezwolenia jest surowo wzbronione.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Garmin
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian,
ulepszeń do produktów lub ich zawartości bez
konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową
firmy Garmin (www.garmin.com), aby pobrać bieżące
aktualizacje i informacje uzupełniające, dotyczące
użytkowania i funkcjonowania tego i innych
produktów firmy Garmin.
Garmin®, BlueChart®, City Navigator® i GPSMAP®
są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub
jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. HomePort™,
BaseCamp™, ANT™ i ANT+™ są znakami towarowymi
firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie
tych znaków towarowych bez wyraźnej zgody firmy
Garmin jest zabronione.
Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Mac® jest
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple
Computer, Inc. microSD™ jest znakiem towarowym
firmy SanDisk lub jej oddziałów. Pozostałe nazwy i
znaki handlowe stanowią własność poszczególnych
podmiotów.
Table of Contents
Rozpoczęcie pracy
z urządzeniem.............................. 1
Objaśnienia dot. obsługi.......................1
Ogólne informacje o urządzeniu...........2
Informacje o baterii...............................3
Instalowanie baterii...............................3
Włączanie i wyłączanie urządzenia......3
Odbieranie sygnałów satelitarnych.......3
Przyciski...............................................4
Podróżowanie z użyciem
waypointów i tras........................ 5
Waypointy.............................................5
Trasy.....................................................6
Dodatkowe mapy..................................8
Ślady............................................. 9
Informacje o śladach............................9
Podróżowanie zapisanym śladem...... 11
Korzystanie ze stron głównych.11
Dostosowywanie pól danych.............. 11
Przywracanie domyślnych ustawień
stron.................................................12
Mapa..................................................12
Kompas..............................................13
Korzystanie z kompasu......................14
Korzystanie z funkcji
„Celuj i idź”.......................................14
Wykres wysokości..............................16
Otwieranie menu głównego................17
Komputer podróży..............................17
Funkcje i ustawienia menu
głównego.................................... 18
Geocache...........................................18
Przesyłanie bezprzewodowe..............18
Alarmy punktów alarmowych..............19
Zmiana profilu.....................................19
Pomiar powierzchni............................19
Satelity................................................20
Dodatkowe narzędzia
w menu głównym.............................20
Dostosowywanie
urządzenia.................................. 21
Dostosowywanie pól danych..............21
Opcje pól danych................................21
Ustawienia systemowe.......................24
Ustawienia wyświetlania.....................25
Konfigurowanie dźwięków..................25
Ustawienia morskie............................25
Konfigurowanie alarmów morskich.....26
Zerowanie danych..............................27
Zmiana kolejności stron......................27
Dostosowywanie ustawień jednostek.28
Ustawienia czasu...............................28
Ustawienia formatu pozycji.................29
Ustawienia wysokościomierza............29
Ustawienia geocache.........................30
Ustawienia wyznaczania trasy...........30
Fitness................................................31
Profile.................................................31
Załącznik.................................... 32
Rejestrowanie urządzenia..................32
Aktualizowanie oprogramowania........32
Wyświetlanie ważnych informacji o
urządzeniu.......................................33
Kontakt z działem pomocy technicznej
firmy Garmin....................................33
Korzystanie z podświetlenia...............33
Dane techniczne.................................34
Wydłużanie czasu działania baterii.....35
Informacje o bateriach........................36
Kupowanie dodatkowych
akcesoriów.......................................36
Korzystanie z dodatkowych
akcesoriów fitness...........................36
Zarządzanie danymi...........................38
Mocowanie paska na nadgarstek.......40
Dbanie o urządzenie..........................41
Rozwiązywanie problemów................42
Indeks......................................... 44
Rozpoczęcie pracy
z urządzeniem
 ostrzeżenie
ależy zapoznać się z zamieszczonym
N
w opakowaniu produktu przewodnikiem
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu
zawierającym ostrzeżenia i wiele
istotnych wskazówek.
Przy pierwszym użyciu urządzenia
wykonaj poniższe czynności w celu
skonfigurowania urządzenia i zapoznania
się z jego podstawowymi funkcjami.
1 Zainstaluj baterie (strona 3).
2 Włącz urządzenie (strona 3).
3 Zlokalizuj satelity (strona 3).
4 Oznacz waypoint (strona 5).
5 Podróżuj wzdłuż wyznaczonej trasy
(strona 8).
6 Zarejestruj ślad (strona 9).
7 Skalibruj kompas (strona 14).
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Objaśnienia dot. obsługi
Polecenia ze słowem „naciśnij” odnoszą
się do przycisków na obudowie
urządzenia. Pozycje na liście wybiera
się przyciskiem czteropozycyjnym, a
wybór zatwierdza, naciskając ENTER.
Patrz strona 4.
Małe strzałki użyte w tekście (>)
oznaczają konieczność wybrania kilku
kolejnych pozycji, np. „Wybierz kolejno
Usuń > Tak”.
1
Ogólne informacje o urządzeniu
Antena
wewnętrzna
Przyciski
Wyświetlacz
Złącze MCX dla zewnętrznej
anteny GPS
(pod anteną komunikatów
pogodowych)
Port szeregowy
(pod anteną
komunikatów
pogodowych)
Port mini-USB
(pod anteną
komunikatów
pogodowych)
Komora baterii
Gniazdo kart
microSD™
(pod bateriami)
2
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Informacje o baterii
Urządzenie jest zasilane dwiema
bateriami typu AA. Należy używać baterii
alkalicznych, litowych lub NiMH. W celu
uzyskania optymalnej wydajności należy
używać wstępnie naładowanych baterii
NiMH lub litowych (strona 36).
Instalowanie baterii
1 Przesuń zatrzask z tyłu urządzenia
i zdejmij pokrywkę baterii.
2 Włóż baterie zgodnie z oznaczeniem
biegunów.
3 Załóż pokrywkę baterii.
Aby zapewnić optymalną wydajność
baterii, po zainstalowaniu nowego
kompletu określ typ baterii w menu
ustawień systemowych (strona 36).
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Włączanie i wyłączanie
urządzenia
Naciśnij i przytrzymaj
.
Ustawianie języka
1 Włącz urządzenie.
2 Wybierz język za pomocą przycisku
czteropozycyjnego.
Odbieranie sygnałów
satelitarnych
Odebranie sygnałów może zająć
30–60 sekund.
1 Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.
2 Jeśli zajdzie potrzeba, włącz
urządzenie.
3 Zaczekaj, aż urządzenie wyszuka
satelity.
Podczas ustalania pozycji przez
urządzenie na ekranie miga znak
zapytania.
3
4 Naciśnij i szybko zwolnij , aby
otworzyć stronę stanu podświetlenia.
Słupki GPS wskazują moc sygnału
z satelitów. Jeśli słupki są zielone,
urządzenie odebrało sygnały z satelitów.
Przyciski
4
Przycisk
Opis
Naciśnij i przytrzymaj , aby
włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Naciśnij i szybko zwolnij ,
aby otworzyć stronę stanu
podświetlenia.
QUIT
Naciśnij QUIT, aby anulować
czynność lub wrócić do
poprzedniego menu/poprzedniej
strony.
PAGE
Naciśnij PAGE, aby przewijać
przeglądane strony główne
(strona 11).
MENU
Naciśnij MENU, aby wyświetlić
menu opcji dotyczących aktualnie
wyświetlanej strony.
Naciśnij MENU dwukrotnie, aby
przejść do menu głównego
(z dowolnej strony).
Przycisk
Opis
ENTER/MARK
FIND/MOB
Naciśnij FIND, aby otworzyć menu
wyszukiwania.
Naciśnij i przytrzymaj MOB (funkcja
„człowiek za burtą”), aby zapisać
aktualną pozycję jako waypoint
i rozpocząć nawigację do tego
punktu.
Naciśnij ENTER, aby wybrać opcje i
potwierdzić komunikaty.
Naciśnij i przytrzymaj MARK, aby
zapisać aktualną pozycję jako
waypoint.
Przycisk
cztero‑
pozycyjny
Naciśnij przycisk w górę,
w dół, w prawo lub w lewo,
aby przemieszczać się między
pozycjami menu lub przesuwać
kursor po mapie.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Przycisk
Opis
+
Naciśnij +, aby powiększyć obraz
mapy.
-
Naciśnij -, aby pomniejszyć obraz
mapy.
Podróżowanie z
użyciem waypointów i
tras
Waypointy
Waypointy są pozycjami zapisanymi
przez użytkownika w urządzeniu.
Tworzenie waypointów
1 Na dowolnej stronie naciśnij
i przytrzymaj MARK.
2 Wybierz Gotowe.
Podróżowanie do waypointów
przy użyciu menu wyszukiwania
Korzystając z menu wyszukiwania,
można w szybki sposób odnajdywać
waypointy, ślady, trasy i współrzędne
zapisane przez użytkownika.
1 Na dowolnej stronie naciśnij
i przytrzymaj FIND.
2 Wybierz Waypointy.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
5
3 Wybierz waypoint.
4 Wybierz Jedź.
Wyświetlanie informacji o pływach
1 Na mapie przenieś wskaźnik do
Edytowanie waypointów
Aby umożliwić sobie edycję waypointów,
należy je najpierw utworzyć.
1 W menu głównym wybierz Menedżer
waypointów.
2 Wybierz waypoint.
3 Wybierz atrybut (np. nazwę lub
miejsce).
4 Podaj nowe informacje.
5 Wybierz Gotowe.
Usuwanie waypointów
1 W menu głównym wybierz Menedżer
waypointów.
2 Wybierz waypoint.
3 Naciśnij Menu.
4 Wybierz Usuń.
6
2
3
4
5
6
7
pozycji, w pobliżu której chcesz
wyszukać pływy.
Naciśnij FIND.
Wybierz Pływy.
Wybierz stację pływów.
Naciśnij MENU.
Wybierz Przejrzyj punkt.
Czasy i wysokości pływów są
wyświetlane dla wybranej stacji.
W razie potrzeby wybierz opcję:
• Aby wyświetlić informacje o
pływach dla innej daty, wybierz
Zmień datę.
• Aby wyświetlić mapę pływów,
wybierz Pokaż pływy.
Trasy
Trasa składa się z szeregu waypointów
i prowadzi użytkownika do ostatecznego
celu podróży.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Tworzenie trasy
1 W menu głównym wybierz kolejno
2
3
4
5
6
7
Planowanie trasy > Wyznacz trasę
> Wybierz 1 pkt.
Wybierz kategorię.
Wybierz pierwszy punkt trasy.
Wybierz Użyj.
Wybierz Wyb. nast. pkt.
Powtarzaj kroki 2–5 aż do pełnego
zestawienia trasy.
Trasa musi obejmować co najmniej
dwa punkty.
Naciśnij quit, aby zapisać trasę.
Edytowanie nazwy trasy
1 W menu głównym wybierz
2
3
4
5
Planowanie trasy.
Wybierz trasę.
Wybierz Zmień nazwę.
Podaj nową nazwę.
Wybierz Gotowe.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Edytowanie trasy
1 W menu głównym wybierz
2
3
4
5
Planowanie trasy.
Wybierz trasę.
Wybierz Edytuj trasę.
Wybierz punkt.
Wybierz opcję:
• Przejrzyj — wyświetlenie punktu
na mapie.
• Przenieś w dół (lub w górę) —
zmiana kolejności punktów trasy.
• Wstaw — dodawanie punktu do
trasy.
Dodatkowy punkt zostanie
wstawiony przed aktualnie
edytowanym punktem.
• Usuń — usuwanie punktu z trasy.
Wyświetlanie trasy na mapie
1 W menu głównym wybierz
Planowanie trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Pokaż mapę.
7
Usuwanie trasy
1 W menu głównym wybierz
Podróżowanie odwróconą trasą
1 W menu głównym wybierz
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Usuń trasę.
2
3
4
5
6
Planowanie trasy.
Podróżowanie wyznaczoną trasą
1 Naciśnij FIND.
2 Wybierz Trasy.
3 Wybierz trasę.
4 Wybierz Jedź.
Wyświetlanie aktywnej trasy
1 W menu głównym wybierz Aktywna
trasa.
2 Wybierz punkt na trasy, aby
wyświetlić dodatkowe informacje.
Przerywanie podróży wyznaczoną
trasą
1 Na dowolnej stronie naciśnij
i przytrzymaj FIND.
2 Wybierz Przerwij nawig.
8
Planowanie trasy.
Wybierz trasę.
Wybierz Odwróć trasę.
Ponownie wybierz trasę.
Wybierz Pokaż mapę.
Wybierz Jedź.
Dodatkowe mapy
Aby kupić karty zawierające szczegółowe
mapy, odwiedź stronę http://buy.garmin.
com lub skontaktuj się z dealerem firmy
Garmin.
Wyszukiwanie adresu za pomocą
map City Navigator®
Dodatkowe mapy City Navigator
umożliwiają wyszukiwanie adresów,
miast i innych obiektów. Te szczegółowe
mapy zawierają miliony punktów
szczególnych, w tym m.in. restauracje,
hotele i punkty autousługowe.
1 Naciśnij FIND.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
2 Wybierz Adresy.
3 Podaj kraj.
4 Podaj miasto lub kod pocztowy.
5
6
7
8
UWAGA: Nie wszystkie mapy
umożliwiają wyszukiwanie kodów
pocztowych.
Wybierz miasto.
Podaj numer domu.
Podaj ulicę.
Wybierz Jedź.
Wyszukiwanie usług morskich
1 Naciśnij FIND.
2 Wybierz Usługi morskie.
3 Wybierz kategorię.
4 Wybierz cel podróży.
5 Wybierz Jedź.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Ślady
Informacje o śladach
Urządzenie Garmin rejestruje wykres
śladu podczas trwania podróży.
Rejestrowane ślady można zapisywać i
używać w przyszłości.
Zarchiwizowane lub pobrane ślady
można przejrzeć po wybraniu opcji
Menedżer śladów w menu głównym.
Zarządzanie rejestrowaniem
wykresów śladów
1 W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Ślady > Wykres
śladu.
2 Wybierz Rejestruj, nie pok. lub
Rejestruj, pokaż.
Jeśli wybierzesz opcję Rejestruj,
pokaż, linia na mapie będzie
wskazywać ślad.
3 Wybierz Metoda rejestracji.
9
4 Wybierz opcję:
Dystans — rejestrowanie śladów
przez określony dystans.
• Czas — rejestrowanie śladów
przez określony czas.
• Auto — rejestrowanie śladów
ze zmienną częstotliwością w
celu utworzenia optymalnego
odwzorowania śladów.
5 Wybierz Interwał rejestrowania.
6 Wybierz żądaną opcję, aby
zwiększyć lub zmniejszyć
częstotliwość rejestrowania śladów.
UWAGA: Używanie opcji Najczęściej
zapewnia najbardziej szczegółowe
dane śladu, ale jednocześnie
powoduje szybsze zapełnianie
pamięci urządzenia.
•
Wyświetlanie bieżącego śladu
Aktualnie rejestrowany ślad jest
nazywany bieżącym śladem.
1 W menu głównym wybierz kolejno
Menedżer śladów > Bieżący ślad.
10
2 Wybierz opcję:
•
•
Pokaż mapę — wyświetlanie
bieżącego śladu na mapie.
Wykres wysokości —
wyświetlanie wykresu wysokości
bieżącego śladu.
Zapisywanie bieżącego śladu
1 W menu głównym wybierz kolejno
Menedżer śladów > Bieżący ślad.
2 Określ, co chcesz zapisać:
•
•
Zapisz ślad — zapisywanie
całego bieżącego śladu.
Zapisz fragment — zapisywanie
wybranego fragmentu bieżącego
śladu.
Czyszczenie bieżącego śladu
W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Zeruj > Wyczyść
bieżący ślad > Tak.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Usuwanie śladu
1 W menu głównym wybierz Menedżer
śladów.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz kolejno Usuń > Tak.
Podróżowanie zapisanym
śladem
Aby móc podróżować według
zapisanego śladu, należy go najpierw
zarejestrować
i zapisać (strona 10).
1 Naciśnij FIND.
2 Wybierz Ślady.
3 Wybierz zapisany ślad.
4 Wybierz Jedź.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Korzystanie ze stron
głównych
Informacje niezbędne do obsługi
urządzenia
można znaleźć na następujących
stronach: mapa, kompas, menu główne i
komputer podróży.
Dostosowywanie pól danych
Pola danych wyświetlane na stronach
głównych można dostosować do
własnych potrzeb. Opisy pól danych
można znaleźć na stronie 21.
1 Na dowolnej strony głównej naciśnij
meNu.
2 Wybierz Zmień pola danych.
3 Wybierz pole danych.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
11
Przywracanie domyślnych
ustawień stron
1 Na dowolnej strony głównej naciśnij
meNu.
2 Wybierz Przywróć domyślne.
3 Naciśnij enter.
Mapa
Ikona pozycji wskazuje pozycję
użytkownika na mapie. W miarę
przebiegu podróży ikona pozycji
przemieszcza się, pozostawiając za sobą
wykres śladu (szlak). Na mapie pojawiają
się również nazwy
i symbole waypointów.
Zmiana orientacji mapy
1 Na ekranie mapy naciśnij MENU.
2 Wybierz kolejno Konfig. mapy >
Orientacja.
3 Wybierz orientację:
•
12
Wybierz opcję Północ u góry,
aby góra strony była zwrócona ku
północy.
•
•
Wybierz opcję Kierunek u góry,
aby góra strony była zwrócona
w kierunku podróży.
Wybierz opcję Tryb samochodu,
aby wyświetlić widok
perspektywiczny.
Pomiar dystansu
Użytkownik może przemieszczać kursor
po mapie, aby zmierzyć dystans od
aktualnej pozycji.
1 Na ekranie mapy naciśnij MENU.
2 Wybierz Pomiar dystansu.
Urządzenie rozpocznie automatyczny
pomiar dystansu od aktualnej pozycji.
3 Przemieść kursor w miejsce, którego
ma dotyczyć pomiar dystansu.
Dystans zostanie wyświetlony w
górnej części strony.
4 Aby zatrzymać pomiar, naciśnij quit.
Opcje ustawień mapy
Na ekranie mapy naciśnij menu i
wybierz Konfig. mapy.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Orientacja mapy — wybór sposobu
wyświetlania mapy (strona 12).
• Tekst wskaz Nawigacyjnych —
określanie okoliczności wyświetlania
tekstu wskazówek nawigacyjnych.
• Zaawans. ustawienia mapy
◦◦ Autom. zoom — automatyczny
wybór odpowiedniego poziomu
powiększenia, umożliwiającego
optymalne korzystanie z mapy.
W przypadku wybrania opcji
Wył. operacje powiększania
i pomniejszania trzeba
wykonywać ręcznie.
◦◦ Stopnie zoomu — elementy
mapy są wyświetlane w
powiększeniu zgodnym z
określonym poziomem zoomu
(lub poniżej tego poziomu).
◦◦ Rozmiar tekstu — wybór
rozmiaru tekstu elementów mapy.
◦◦ Szczegółowość — określanie
szczegółowości map
wyświetlanych w urządzeniu.
•
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
•
•
uwaga: Większa ilość
szczegółów może spowolnić
odświeżanie mapy.
Cieniowany relief — wyświetlanie
reliefu szczegółów na mapie (jeśli
jest dostępny) lub wyłączanie
cieniowania.
O mapie — włączanie lub wyłączanie
map aktualnie dostępnych w
urządzeniu. Informacje na temat
zakupu dodatkowych map można
znaleźć na stronie 36.
Kompas
Podczas podróży do celu wskaźnik
namiaru wskazuje cel podróży, bez
względu na kierunek, w jakim porusza
się użytkownik. Kiedy wskaźnik namiaru
jest skierowany w górę elektronicznego
kompasu, podróż odbywa się dokładnie
w kierunku celu. Jeśli jest on skierowany
w innym kierunku, należy skręcać w tym
kierunku, aż strzałka zacznie wskazywać
górę kompasu.
13
Kalibracja kompasu
uwaga
Kalibrację kompasu należy
przeprowadzić na wolnym powietrzu.
Nie należy stawać w pobliżu obiektów
wpływających na pola magnetyczne,
np. samochodów, budynków czy linii
wysokiego napięcia.
uwaga: Kompas trójosiowy jest
dostępny tylko w urządzeniach GPSMAP
78S
i GPSMAP 78Sc.
Kompas należy kalibrować po przebyciu
długiego dystansu, po znaczącej zmianie
temperatury lub po wymianie baterii.
1 Na ekranie kompasu naciśnij MENU.
2 Wybierz kolejno Kalibruj kompas >
Start.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
14
Korzystanie z kompasu
Do podróżowania aktywną trasą można
używać kompasu.
1 Naciśnij page.
2 Trzymaj urządzenie poziomo.
3 Poruszaj się w kierunku
wskazywanym przez wskaźnik
namiaru , aby dotrzeć do celu
podróży.
Korzystanie z funkcji
„Celuj i idź”
UWAGA: Funkcja „Celuj i idź” jest
dostępna tylko w urządzeniach GPSMAP
78S
i GPSMAP 78Sc.
Użytkownik może skierować urządzenie
na dowolny obiekt w oddali, np. na
latarnię morską, zablokować wskazany
kierunek,
a następnie rozpocząć podróż do tego
obiektu.
1 W menu głównym wybierz Celuj i
idź.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
2 Skieruj urządzenie na żądany obiekt.
3 Wybierz kolejno Zabl. kierunek >
Ustaw kurs.
4 Użyj kompasu, aby rozpocząć podróż
w kierunku wskazanego obiektu.
Opcje ustawień kompasu
Na ekranie kompasu naciśnij menu
i wybierz Konfig. kierunku.
• Wyświetlanie — określanie sposobu
sygnalizowania kierunku w kompasie:
◦◦ Litery kierunków — ustawienie
w kompasie sygnalizacji kierunku
za pomocą liter kierunków (N, S,
E, W).
◦◦ Stop. numeryczne — ustawienie
w kompasie sygnalizacji kierunku
za pomocą stopni (0–359°).
◦◦ Tysięczne — ustawienie w
kompasie sygnalizacji kierunku
za pomocą tysięcznych (0–6399
tysięcznych).
• Odniesienie północne — określanie
w kompasie punktu odniesienia dla
północy:
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
•
•
◦◦ Rzeczywiste — ustawianie
rzeczywistej północy jako punktu
odniesienia kierunku.
◦◦ Magnetyczny — automatyczne
ustawianie deklinacji
magnetycznej dla danej pozycji.
◦◦ Siatka — ustawianie północy
topograficznej jako punktu
odniesienia kierunku (0°).
◦◦ Użytkownik — ustawianie
wartości deklinacji magnetycznej.
Linia/wskaźnik nawigacyjny —
wybór sposobu wyświetlania kursu.
◦◦ Namiar (mały/duży) wskazuje
kierunek do celu podróży.
◦◦ Kurs wskazuje relację względem
linii kursu prowadzącej do celu
podróży.
Kompas — przełączanie między
kompasem elektronicznym i
kompasem GPS w przypadku
podróży z dużą prędkością lub
przez określony okres czasu; albo
wyłączanie kompasu.
15
•
Wybierz, aby rozpocząć —
uruchamianie kalibracji kompasu
(strona 14).
Wykres wysokości
uwaga: Strona wykresu wysokości jest
dostępna tylko w urządzeniach GPSMAP
78S i GPSMAP 78Sc.
Kalibracja wysokościomierza
barometrycznego
Znając rzeczywiste ciśnienie, można
ręcznie skalibrować wysokościomierz
barometryczny.
1 Na ekranie wykresu wysokości
naciśnij menu.
2 Wybierz Kalibruj wysokościomierz.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
16
Opcje ustawień wykresu
wysokości
Na ekranie wykresu wysokości naciśnij
menu.
• Zmień typ wykr. — określanie typu
danych wyświetlanych na wykresie
wysokości:
◦◦ Wysokość / Czas —
rejestrowanie zmian wysokości
na przestrzeni czasu.
◦◦ Wysok. / Dystans —
rejestrowanie zmian wysokości
na określonym dystansie.
◦◦ Ciśn. barometryczne —
rejestrowanie ciśnienia
barometrycznego na przestrzeni
czasu.
◦◦ Ciśn. otoczenia — rejestrowanie
zmian ciśnienia otoczenia na
przestrzeni czasu.
• Dostosuj zakres zoomu —
regulacja zakresów zoomu
dostępnych na stronie wykresu
wysokości.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Zeruj — zerowanie danych wykresu
wysokości:
◦◦ Zeruj dane podróży —
zerowanie wszystkich danych
podróży.
◦◦ Usuń wszys. waypointy —
usuwanie wszystkich zapisanych
waypointów.
◦◦ Wyczyść bieżący ślad —
usuwanie wykresu śladu.
◦◦ Przywróć domyślne —
przywracanie fabrycznych
ustawień urządzenia.
Kalibruj wysokościomierz — patrz
strona 16.
•
Otwieranie menu głównego
Menu główne zapewnia dostęp do
ekranów konfiguracyjnych, obejmujących
m.in. waypointy, ślady i trasy. Informacje
na temat stron ustawień w menu
głównym można znaleźć na stronie 18.
Na dowolnej stronie naciśnij
dwukrotnie MENU.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Komputer podróży
Komputer podróży wyświetla bieżącą,
średnią i maksymalną prędkość, a
także licznik podróży i inne przydatne
statystyki.
Opcje ustawień komputera
podróży
Na ekranie komputera podróży naciśnij
menu.
• Zeruj — zerowanie wszystkich
wartości komputera podróży. Aby
zapewnić sobie dokładne informacje,
stare dane należy wyzerować przed
rozpoczęciem nowej podróży.
• Duże cyfry — zmiana rozmiaru cyfr
wyświetlanych na stronie komputera
podróży.
• Zmień zestawienie — zmiana
motywu i informacji wyświetlanych w
ramach zestawienia.
uwaga: Niestandardowe ustawienia
zostaną zapamiętane w zestawieniu,
a zmiana profilu nie spowoduje ich
utraty (strona 19).
17
Funkcje i ustawienia
menu głównego
Geocache
Geocaching przypomina poszukiwanie
skarbów. W ramach tej gry użytkownicy
szukają ukrytych skarbów przy użyciu
współrzędnych GPS publikowanych
w Internecie przez osoby, które ukrywają
obiekty geocache.
Pobieranie geocache'ów
1 Zarejestruj urządzenie (strona 32).
2 Podłącz urządzenie do komputera
(strona 38).
3 Odwiedź stronę www.garmin.com
/products/communicator.
4 Pobierz wtyczkę Garmin
Communicator.
5 Odwiedź stronę www.garmin.com
/geocache.
6 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby pobrać pozycje
geocache do urządzenia.
18
Podróżowanie do geocache
1 W menu głównym wybierz
Geocache.
2 Wybierz Znajdź geocache.
3 Wybierz geocache.
4 Wybierz Jedź.
Przesyłanie bezprzewodowe
uwaga: Funkcja przesyłania
bezprzewodowego jest dostępna tylko
w urządzeniach GPSMAP 78S
i GPSMAP 78Sc.
Omawiane urządzenie może wysyłać
i odbierać dane po nawiązaniu
połączenia
z innym zgodnym urządzeniem.
Urządzenie musi znajdować się w
odległości nie większej niż 3 m (10 feet)
od zgodnego urządzenia Garmin.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Wysyłanie i odbieranie danych
1 W menu głównym wybierz Prześlij
bezprzew.
2 Wybierz Wyślij lub Odbierz.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Alarmy punktów
alarmowych
Alarmy punktów alarmowych ostrzegają
o zbliżaniu się do zdefiniowanego
wcześniej obszaru.
Ustawianie alarmu punktu
alarmowego
1 W menu głównym wybierz Alarmy
2
3
4
5
6
7
pkt. alarmowych.
Wybierz Utwórz nowy.
Wybierz kategorię.
Wybierz punkt.
Wybierz Użyj.
Podaj promień.
Wybierz Gotowe.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Zmiana profilu
Jeśli użytkownik korzysta z profilu i
zmieni ustawienia (np. pola danych,
jednostki miary czy ustawienia pozycji),
zostaną one zapisane automatycznie
jako część używanego profilu.
Ustawianie profilu
1 W menu głównym wybierz Zmiana
profilu.
Twój bieżący profil jest
sygnalizowany na wyświetlonej
stronie.
2 Wybierz profil.
Pomiar powierzchni
Obliczanie powierzchni obszaru
1 W menu głównym wybierz kolejno
Pomiar powierzchni > Start.
2 Przejdź po całym obwodzie obszaru,
którego powierzchnię chcesz
obliczyć.
3 Po zakończeniu wybierz Oblicz.
19
Po obliczeniu powierzchni obszaru
można zapisać zarejestrowany ślad w
urządzeniu
i zmienić jednostkę miary.
jest dostępna tylko w przypadku
wyłączenia funkcji GPS. Zaznaczonej
pozycji można używać do
wyznaczania tras lub wyszukiwania
zapisanych pozycji.
AutoLocate® lokalizacja —
obliczanie pozycji GPS z użyciem
funkcji Garmin AutoLocate.
Satelity
•
Ustawienia satelitów
Dodatkowe narzędzia
w menu głównym
Strona satelitów informuje o aktualnej
pozycji, dokładności GPS, lokalizacji
satelitów i mocy sygnału.
Na ekranie strony satelitów naciśnij
menu.
• Pracuj z wł. GPS — włączanie
i wyłączanie funkcji GPS.
• Kierunek u góry — określanie
sposobu wyświetlania talerzy
satelitów w relacji do tego, co
wskazuje górna część ekranu: północ
lub kierunek poruszania się.
• Jeden kolor — wybór sposobu
wyświetlania strony satelitów: jeden
lub wiele kolorów.
• Ust. poz. na mapie — oznaczanie
aktualnej pozycji na mapie. Ta opcja
20
•
•
•
•
•
Kalendarz — wyświetlanie
kalendarza.
Kalkulator — wyświetlanie
kalkulatora.
Słońce i księżyc — wyświetlanie
godzin wschodu i zachodu słońca
oraz fazy księżyca.
Budzik — ustawianie alarmu
dźwiękowego. Jeśli urządzenie nie
jest w danym momencie używane,
można określić godzinę jego
włączenia.
Polowania i połowy — wyświetlanie
szacunkowych dat i godzin
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
•
•
optymalnych do organizowania
polowań i połowów
w aktualnym miejscu pobytu.
Stoper — możliwość używania
stopera, pomiaru czasu okrążenia i
rejestrowania międzyczasów.
Uśrednianie punktu —
doprecyzowywanie położenia
waypointu poprzez wskazanie
kilku punktów próbkowania w celu
uzyskania najdokładniejszej możliwej
pozycji.
Dostosowywanie
urządzenia
Dostosowywanie pól danych
Pola danych wyświetlane na
poszczególnych stronach głównych
można dostosować do własnych potrzeb.
1 Na dowolnej strony głównej naciśnij
meNu.
2 Wybierz Zmień pola danych.
3 Wybierz pole danych.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Opcje pól danych
** Dostępne tylko w urządzeniach
GPSMAP 78S i GPSMAP 78Sc.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Pole danych
Opis
Aktualny czas
Aktualna godzina
z uwzględnieniem ustawień
dotyczących czasu (format,
strefa czasowa i czas letni).
21
Pole danych
Opis
Pole danych
Opis
** Barometr
Skalibrowane bieżące
ciśnienie.
Doskonałość
Stosunek dystansu przebytego
w poziomie do zmiany
dystansu w pionie.
Dystans do celu
Dystans do celu podróży.
Dystans, jaki pozostał do
następnego waypointu na
trasie.
** Całkowity spadek Całkowity dystans spadku.
** Całkowity wznios Całkowity dystans wzniosu.
** Ciśn. otoczenia
Nieskalibrowane ciśnienie
panujące w danym środowisku.
Dystans do nast.
Cz. podróży - całk.
Bieżąca suma dystansu
pokonanego od ostatniego
zerowania danych.
ETA - następny
Szacowana godzina przybycia
do następnego waypointu na
trasie.
Cz. podróży-postój
Czas spędzony na postoju od
ostatniego zerowania danych.
ETA do celu
Szacowana godzina przybycia
do celu podróży.
Czas do celu
Szacowany czas potrzebny na
dotarcie do celu podróży.
Głębokość
Czas do nast.
Szacowany czas potrzebny
na dotarcie do następnego
waypointu na trasie.
Głębokość wody. Wymaga
połączenia z urządzeniem do
pomiaru głębokości (interfejs
NMEA 0183), z którego będą
pobierane dane (strona 24).
Kierunek
Kierunek przemieszczania się.
Kurs
Kierunek od pozycji startowej
do celu podróży.
Kursor
Strzałka pola danych wskazuje
następny waypoint lub zwrot.
Licznik
Bieżąca suma dystansu
pokonanego w ramach
wszystkich podróży.
Licznik podróży
Bieżąca suma dystansu
pokonanego od ostatniego
zerowania danych.
Czas podróży - ruch Bieżąca suma czasu od
ostatniego zerowania danych.
Do kursu
Kierunek, w jakim należy się
poruszać, aby wrócić na trasę.
Dokładność GPS
Margines błędu przy obliczaniu
dokładnej pozycji. Przykład:
pozycja GPS jest określona
z dokładnością do +/- 12 stóp.
Doskon. do celu
Doskonałość wymagana do
zejścia z bieżącej pozycji
i wysokości na wysokość celu
podróży.
22
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Pole danych
Opis
Pole danych
Opis
** Maks. spadek
Maksymalna wartość spadku
w stopach/metrach na minutę.
Pręd. pionowa
Tempo wznoszenia lub
opadania na przestrzeni czasu.
** Maks. wysokość
Największa osiągnięta
wysokość.
Prędkość
** Maks. wznios
Maksymalna wartość wzniosu
w stopach/metrach na minutę.
Bieżąca prędkość
przemieszczania się od czasu
ostatniego zerowania danych.
Prędkość - maks.
** Min. wysokość
Najmniejsza osiągnięta
wysokość.
Maksymalna prędkość
osiągnięta od czasu ostatniego
zerowania danych.
Moc sygnału GPS
Moc sygnału GPS.
Namiar
Kierunek od aktualnej pozycji
do celu podróży.
** Rytm
(wymagane
akcesorium do
pomiaru rytmu)
Liczba obrotów ramienia korby
lub kroków na minutę.
Poziom baterii
Ilość energii, jaka pozostała
w bateriach.
Skręć
Pozycja (dł./szer.)
Wyświetlanie bieżącej pozycji
w domyślnym formacie,
bez względu na wybrane
ustawienia.
Różnica kątowa (w stopniach)
między namiarem do celu
podróży a bieżącym kursem.
L oznacza skręt w lewo.
P oznacza skręt w prawo.
** Średni spadek
Pozycja (wybrana)
Wyświetlanie bieżącej pozycji
w wybranym formacie.
Średni, pionowy dystans
spadku.
** Średni wznios
Pręd. - śr. podróży
Średnia prędkość od czasu
ostatniego zerowania danych.
Średni, pionowy dystans
wzniosu.
Temp. - woda
Pręd. - śred. ruchu
Średnia prędkość, z jaką
przemieszczało się urządzenie,
będąc w ruchu — liczona od
czasu ostatniego zerowania
danych.
Temperatura wody. Wymaga
połączenia z urządzeniem do
pomiaru temperatury (interfejs
NMEA 0183), z którego będą
pobierane dane (strona 24).
Pręd. pion. do celu
Pomiar tempa wznoszenia
lub opadania względem
wyznaczonej wysokości.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
** Tętno (wymagany Liczba uderzeń serca na
czujnik tętna)
minutę (uderzenia/min).
Waypoint - cel
Ostatni punkt na trasie do celu
podróży.
23
Pole danych
Opis
Waypoint następny
Następny punkt na trasie.
Wschód słońca
Godzina wschodu słońca przy
uwzględnieniu pozycji GPS.
Wysokość
Wysokość aktualnej pozycji
względem poziomu morza.
Wysokość
Wysokość aktualnej pozycji
względem poziomu morza.
Zachód słońca
Godzina zachodu słońca przy
uwzględnieniu pozycji GPS.
Zejście z kursu
Dystans pokonany poza
pierwotną ścieżką podróży
(na lewo lub prawo od niej).
Ustawienia systemowe
W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > System.
• GPS — ustawianie dla GPS opcji
Normalny, WAAS/EGNOS (Wide
Area Augmentation System/
European Geostationary Navigation
Overlay Service) lub Tryb demonst.
(GPS wyłączony). Informacje na
temat
WAAS można znaleźć na stronie
24
•
•
•
www.garmin.com/aboutGPS/waas.
html.
Język — ustawianie języka
komunikatów tekstowych
wyświetlanych w urządzeniu.
uwaga: Zmiana języka
komunikatów tekstowych nie wiąże
się ze zmianą języka danych mapy,
takich jak nazwy ulic.
Typ baterii — wybór typu używanych
baterii.
Interfejs — ustawianie formatu
interfejsu szeregowego:
◦◦ Garmin Serial — zastrzeżony
format firmy Garmin pozwalający
uzyskać dane protokołu PVT.
◦◦ NMEA we/wy — standardowe
wejścia i wyjścia NMEA 0183.
◦◦ Wyświetl. tekstu — zwykły tekst
w formacie ASCII do
przedstawiania informacji o
pozycji i prędkości.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
◦◦ RTCM (Radio Technical
Commission for Maritime
Services) — możliwość
odbierania danych DGPS
(Differential Global Positioning
System)
z urządzeń przesyłających dane
RTCM w formacie SC-104.
Ustawienia wyświetlania
W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Wyświetlanie.
• Czas podświetlenia — patrz
strona 35.
• Oszczędność baterii — patrz
strona 35.
• Kolory — określanie kolorów
używanych na ekranach urządzenia.
• Menu gł., ust.,wyszuk.stylów —
wybór sposobu wyświetlania menu
głównego oraz menu konfiguracji i
wyszukiwania.
• Zrzuty ekranowe — rejestrowanie
zrzutów ekranowych urządzenia.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Konfigurowanie dźwięków
Urządzenie Garmin umożliwia
konfigurowanie dźwięków klawiszy
i sygnałów komunikatów. Można również
wyłączyć wszystkie dźwięki.
W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Dźwięki.
Ustawienia morskie
W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Morskie.
• Tryb mapy morskiej — wybór mapy
morskiej lub wędkarskiej:
◦◦ Morskie — wyświetlanie
poszczególnych funkcji mapy
w różnych kolorach w celu
zwiększenia widoczności
morskich punktów szczególnych.
Mapa morska odwzorowuje
schemat stosowany
w przypadku map papierowych.
◦◦ Wędkarstwo (wymaga map
morskich) — wyświetlanie
szczegółowego widoku izobat
i sondowań głębin. Upraszcza
25
•
•
•
•
26
i optymalizuje wyświetlanie mapy
podczas wędkowania.
Sondowania punktowe —
włączanie sondowań punktowych i
określanie niebezpiecznych głębin.
Sektory świateł — wyświetlanie
sektora, w których jest widoczne
światło nawigacyjne. Można wybrać
opcję Wł, aby sektory świateł były
wyświetlane przez cały czas, lub
opcję Auto, aby ploter nawigacyjny
automatycznie filtrował sektory
świateł w zależności od stopnia
zoomu.
Zestaw symboli — wyświetlanie na
mapie symboli NOAA lub IALA.
Ustaw. alarmu morskiego —
ustawianie alarmu kotwicznego,
alarmu zejścia
z kursu, alarmu wody głębokiej i
alarmu wody płytkiej.
Konfigurowanie alarmów
morskich
Ustawianie alarmu kotwicznego
Użytkownik może ustawić alarm, który
będzie uruchamiany po pokonaniu
określonego dystansu z opuszczoną
kotwicą.
1 W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Ustawienia
morskie.
2 Wybierz Alarm kotwiczny > Wł.
3 Podaj dystans.
4 Wybierz Gotowe.
Ustawianie alarmu zejścia z kursu
Użytkownik może ustawić alarm, który
będzie uruchamiany po zejściu z kursu i
pokonaniu określonego dystansu.
1 W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Ustawienia
morskie.
2 Wybierz Alarm zejścia z kursu >
Wł.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
3 Podaj dystans.
4 Wybierz Gotowe.
Ustawianie alarmu wody głębokiej
lub wody płytkiej
1 W menu głównym wybierz kolejno
2
3
4
5
6
7
Konfiguracja > Morskie > Ustaw.
alarmu morskiego.
Wybierz Woda płytka > Wł.,
aby alarm był uruchamiany, gdy
głębokość wody będzie mniejsza od
podanej wartości.
Określ wartość głębokości, poniżej
której ma być uruchamiany alarm
wody płytkiej.
Wybierz Gotowe.
Wybierz Woda głęboka > Wł.,
aby alarm był uruchamiany, gdy
głębokość wody będzie większa od
podanej wartości.
Określ wartość głębokości, powyżej
której ma być uruchamiany alarm
wody głębokiej.
Wybierz Gotowe.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Zerowanie danych
Użytkownik może wyzerować dane
podróży, usunąć wszystkie waypointy,
wyczyścić bieżący ślad lub przywrócić
wartości domyślne.
1 W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Zeruj.
2 Wybierz element, który chcesz
wyzerować.
Zmiana kolejności stron
1 W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Sekwencja stron.
2 Wybierz stronę.
27
3 Wybierz Przenieś.
4 Przenieś stronę w górę lub w dół listy.
5 Naciśnij Enter.
Dodawanie stron
1 W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Sekwencja stron.
2 Wybierz Dodaj ekran.
3 Wybierz stronę, którą chcesz dodać.
Usuwanie stron
1 W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Sekwencja stron.
2 Wybierz stronę.
3 Wybierz Usuń.
4 Naciśnij Enter.
Dostosowywanie ustawień
jednostek
2 Wybierz ustawienie.
3 Wybierz jednostkę dla wybranego
ustawienia.
4 Powtórz kroki 2–3 w przypadku
wszystkich dostosowywanych
ustawień.
Ustawienia czasu
W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Czas.
• Format czasu — wybór 12- lub
24-godzinnego formatu wyświetlania
godziny.
• Strefa czasowa — wybór strefy
czasowej. Po wybraniu opcji Auto
strefa czasowa będzie ustawiana
automatycznie na podstawie pozycji
GPS.
Użytkownik może dostosować jednostki
miary dystansu, prędkości, wysokości,
głębokości, temperatury i ciśnienia.
1 W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Jednostki.
28
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Ustawienia formatu pozycji
Uwaga: Nie należy zmieniać formatu
pozycji ani systemu współrzędnych
układu odniesienia, chyba że jest
używana mapa wymagająca użycia
innego formatu pozycji.
W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Format pozycji.
• Format pozycji — ustawianie
formatu,
w jakim będzie wyświetlany odczyt
danej pozycji.
• Układ odniesienia — ustawianie
układu współrzędnych, na którym
oparta jest mapa.
• Mapa sferoidalna — wyświetlanie
układu współrzędnych używanego
przez urządzenie. Domyślnym
układem współrzędnych jest układ
WGS 84.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Ustawienia
wysokościomierza
W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Wysokościomierz.
• Autom. kalibracja — samoczynna
kalibracja wysokościomierza po
każdym włączeniu urządzenia.
• Tryb barometryczny
◦◦ Zmienna wysok. — barometr
działa, gdy użytkownik się
przemieszcza.
◦◦ Stała wysokość — barometr
działa, gdy użytkownik się nie
przemieszcza.
• Trendy ciśnienia
◦◦ Zapisz po włącz. — zapis
danych o ciśnieniu tylko
w przypadku włączonego
urządzenia. Funkcja przydatna w
przypadku obserwowania frontów
atmosferycznych.
◦◦ Zawsze zapisuj — zapis danych
o ciśnieniu co 15 minut, nawet po
wyłączeniu urządzenia.
29
•
Typ wykresu
◦◦ Wysokość / Czas —
rejestrowanie zmian wysokości
na przestrzeni czasu.
◦◦ Wysok. / Dystans —
rejestrowanie zmian wysokości
na określonym dystansie.
◦◦ Ciśn. barometryczne —
rejestrowanie ciśnienia
barometrycznego na przestrzeni
czasu.
◦◦ Ciśn. otoczenia — rejestrowanie
zmian ciśnienia otoczenia na
przestrzeni czasu.
Ustawienia geocache
W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Geocache.
• Lista geocache — wyświetlanie listy
geocache według nazw lub kodów.
• Znalezione geocache — podawanie
liczby znalezionych geocache.
30
Ustawienia wyznaczania
trasy
W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Wyznaczanie trasy.
Wyznaczanie trasy — wybór sposobu
wyznaczania trasy.
◦◦ Bezdroże — obliczanie tras
w konwencji od punktu do punktu.
◦◦ Czas po drogach — obliczanie
tras po drogach z najkrótszym
czasem podróży.
◦◦ Dyst. po drogach — obliczanie
tras po drogach z najkrótszym
dystansem podróży.
• Oblicz trasy dla — wybór środków
transportu w celu zoptymalizowania
trasy.
• Zablokuj po drogach — blokowanie
znacznika aktualnej pozycji na
najbliższej drodze, z kompensacją
niedokładności odwzorowywania
pozycji na mapie (wymaga map z
pełną funkcją wyznaczania tras).
• Zejścia z drogi
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
•
◦◦ Auto — automatyczne
wyznaczanie trasy do następnego
punktu.
◦◦ Ręcznie — samodzielny wybór
następnego punktu na trasie
poprzez wskazanie punktu na
stronie aktywnej trasy.
◦◦ Dystans — wyznaczanie trasy do
następnego punktu po zbliżeniu
się na określoną odległość do
bieżącego punktu.
Konfiguracja unikania — wybór
rodzajów dróg, które mają być
pomijane.
Fitness
Więcej informacji na temat dodatkowych
akcesoriów fitness można znaleźć na
stronie 36.
Profile
Profile są zbiorami ustawień
umożliwiającymi optymalizację
urządzenia w zależności od
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
zastosowania (np. przejście z profilu
morskiego na rekreacyjny).
Można wybrać profil Morski lub
Rekreacyjny lub zapisać w urządzeniu
własny profil.
Informacje na temat zmiany profilu
można znaleźć na stronie 19.
Zapisywanie własnego profilu
Ustawienia można dostosować do
określonej formy aktywności lub podróży.
Wprowadzone zmiany trzeba zapisać w
postaci profilu.
1 W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Profile.
2 Wybierz kolejno Utwórz nowy profil
> OK.
Edytowanie nazwy profilu
1 W menu głównym wybierz kolejno
2
3
4
5
Konfiguracja > Profile.
Wybierz profil.
Wybierz Edytuj nazwę.
Podaj nową nazwę.
Wybierz Gotowe.
31
Usuwanie profilu
1 W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Profile.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz Usuń.
Załącznik
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać
Tobie pomocy i jak najszybciej zarejestruj
swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę http://my.garmin.
com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania
oryginalnego dowodu zakupu
(względnie jego kserokopii) i
umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Aktualizowanie
oprogramowania
Aby zaktualizować oprogramowanie,
należy podłączyć urządzenie do
komputera
(strona 38).
1 Odwiedź stronę www.garmin.com
/products/webupdater.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
32
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
uwaga: Nie spowoduje to usunięcia
żadnych danych ani ustawień.
Wyświetlanie ważnych
informacji o urządzeniu
Na ekranie urządzenia można wyświetlić
identyfikator urządzenia, wersję
oprogramowania i umowę licencyjną.
W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > O systemie.
Kontakt z działem pomocy
technicznej firmy Garmin
Jeśli masz jakiekolwiek pytania
dotyczące tego produktu, skontaktuj
się z działem pomocy technicznej firmy
Garmin.
• Jeśli znajdujesz się w USA, odwiedź
stronę www.garmin.com/support lub
skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin USA, dzwoniąc pod numer
(913) 397 8200 lub (800) 800 1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej
Brytanii, skontaktuj się telefonicznie z
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
•
firmą Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc
pod numer 0808 2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie,
odwiedź stronę www.garmin.com/
support i kliknij opcję Contact
Support, aby uzyskać informacje
o pomocy technicznej dostępnej
w poszczególnych krajach, lub
skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer +44 (0) 870 8501241.
Korzystanie z podświetlenia
Każde naciśnięcie dowolnego przycisku
powoduje włączenie podświetlenia.
Podświetlenie jest włączane także przy
uruchamianiu alarmów i wyświetlaniu
komunikatów.
UWAGA: Informacje na temat zmiany
ustawień podświetlenia można znaleźć
na stronie 35.
Naciśnij , aby włączyć
podświetlenie.
33
Dane techniczne
Wymiary
(szer. × wys.
× głęb.)
2,6 × 6,0 × 1,2 cala
(6,6 × 15,2 × 3,0 cm)
Waga
7,7 uncji (218,3 g) z bateriami
Wyświetlacz
(przekątna)
2,6 cala (66 mm)
Rozdzielczość
(wys. × szer.)
160 × 240 pikseli, wyświetlacz
TFT z podświetleniem, 65 tys.
kolorów
Wodoszczelny
W pełni uszczelniony,
utrzymujący się na wodzie,
bardzo odporny na uderzenia
stop plastiku, wodoodporny w
myśl standardu IEC 529-IPX-7
Przechowy‑
wanie danych
Około 1,7 GB
Wymagane baterie bez efektu
pamięci.
Urządzenia GPSMAP 78S
i 78Sc są wyposażone w
gniazdo kart pamięci microSD,
umożliwiające zwiększenie
pamięci na potrzeby
przechowywania danych.
Połączenie
z komputerem
USB i szeregowe
Typ baterii
Dwie baterie typu AA
(alkaliczne, litowe lub NiMH)
Patrz strona 36.
34
Czas działania
baterii
Do 20 godzin, standardowe
użytkowanie
Zakres
temperatury
roboczej
5°F do 158°F (-15 do 70°C)
Patrz strona 36.
Częstotliwość
radiowa/
protokół
Protokół komunikacji
bezprzewodowej
2,4 GHz/ANT+
Dokładność
GPS
< 33 stopy (10 m), 95%
w przypadku standardowego
użytkowania
W przypadku włączenia
programu selektywnej
dostępności (ang. Selective
Availability, SA) narzucanego
przez Amerykański
Departament Obrony
dokładność GPS podlega
ograniczeniu do 100 m 2DRMS.
DGPS
10 do 16 stóp (3 do 5 m) 95%
standardowo (dokładność
WAAS w Ameryce Północnej)
Wysokościo‑
mierz
Dokładność: ±10 stóp (±3 m)*
Rozdzielczość: 1 stopa (0,3 m)
Zakres: od -2000 stóp do
30 000 stóp (od -610 do
9144 m).
*Zależy od poprawnej kalibracji
wykonanej przez użytkownika.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Kompas
Dokładność: ±2 stopnie (±5
stopni w skrajnych północnych i
południowych szerokościach)*
Rozdzielczość: 1 stopień.
*Zależy od poprawnej kalibracji
wykonanej przez użytkownika.
Wydłużanie czasu działania
baterii
Korzystanie z opcji oszczędzania
baterii
1 Naciśnij i szybko zwolnij , aby
otworzyć stronę stanu podświetlenia.
2 Wyreguluj jasność za pomocą
przycisku czteropozycyjnego.
Regulowanie czasu podświetlania
W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Wyświetlanie >
Czas podświetlenia.
Aby zaoszczędzić energię baterii i
wydłużyć czas ich działania, należy użyć
opcji oszczędzania baterii.
W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Wyświetlanie >
Oszczędność baterii > Wł.
Zmniejszanie intensywności
podświetlenia
Zbyt intensywne podświetlenie ekranu
może znacząco skrócić czas działania
baterii.
W celu wydłużenia czasu działania
baterii można zmniejszyć jasność i czas
podświetlania.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
35
Informacje o bateriach
 ostrzeżenie
Należy zapoznać się z zamieszczonym
w opakowaniu produktu przewodnikiem
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu zawierającym
ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.
Zakres temperatur określony dla
urządzenia może wykraczać poza
dopuszczalny zakres działania niektórych
baterii. Baterie alkaliczne mogą
wybuchać w wysokiej temperaturze.
Baterie alkaliczne tracą znaczącą ilość
swojej pojemności w miarę spadku
temperatury.
W przypadku korzystania z urządzenia
w niskiej temperaturze należy używać
baterii litowych.
Określanie typu baterii
1 W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > System > Typ
baterii.
2 Wybierz Alkaliczne, Litowe lub
Bateria NiMH.
36
Przechowywanie przez dłuższy
czas
Jeśli urządzenie nie będzie używane
przez kilka miesięcy, należy z niego
wyjąć baterie. Wyjęcie baterii nie
spowoduje utraty zapisanych danych.
Kupowanie dodatkowych
akcesoriów
Informacje na temat dodatkowych
akcesoriów, szczegółowych map
zapisanych na kartach pamięci,
akcesoriów fitness i części
zamiennych można uzyskać na
stronie
http://buy.garmin.com lub u dealera
firmy Garmin.
Korzystanie z dodatkowych
akcesoriów fitness
UWAGA: Opcja fitness jest dostępna
tylko w urządzeniach GPSMAP 78S
i GPSMAP 78Sc.
Przed użyciem akcesorium fitness
w połączeniu z urządzeniem należy
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
zainstalować to akcesorium zgodnie
z dostarczoną instrukcją.
W połączeniu z urządzeniem można
używać dodatkowych akcesoriów
fitness, w tym czujnika tętna i czujnika
rytmu. Akcesoria te przesyłają dane
do urządzenia za pomocą technologii
łączności bezprzewodowej ANT+™.
1 Zbliż urządzenie na odległość nie
większą niż 3 m od akcesorium
ANT+.
2 W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Fitness.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz kolejno Czujnik tętna
> Wł.
• Wybierz kolejno Czujnik rytmu
> Wł.
Dane dotyczące tętna i rytmu można
wyświetlić po dostosowaniu pól danych
(strona 21).
Porady dotyczące parowania
akcesoriów ANT+ z urządzeniem
Garmin
•
•
•
•
•
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Sprawdź, czy akcesorium ANT+ jest
zgodne z urządzeniem Garmin.
Przed sparowaniem akcesorium
ANT+ z urządzeniem Garmin przejdź
w miejsce oddalone o co najmniej
10 m od innych akcesoriów ANT+.
Zbliż urządzenie Garmin na
odległość nie większą niż 3 m od
akcesorium ANT+.
Po przeprowadzeniu pierwszego
parowania urządzenie Garmin
będzie automatycznie rozpoznawać
sparowane akcesorium ANT+
po każdym jego włączeniu. Ten
proces odbywa się automatycznie
po włączeniu urządzenia Garmin
i zajmuje tylko kilka sekund, jeśli
sparowane akcesoria są włączone i
działają prawidłowo.
Po sparowaniu urządzenie Garmin
odbiera tylko dane ze sparowanego
akcesorium,
37
a to oznacza, że można przebywać
w pobliżu innych akcesoriów.
Zarządzanie danymi
uwaga: Urządzenie nie jest zgodne
z systemem operacyjnym Windows® 95,
98, Me ani NT. Nie jest również zgodne
z systemem operacyjnym Mac® OS w
wersji 10.3 i starszych.
Typy plików
Urządzenie obsługuję następujące typy
plików:
• Pliki z programu BaseCamp™ lub
HomePort™. Odwiedź stronę
www.garmin.com.
• Pliki GPI własnych punktów POI
z programu Garmin POI Loader.
Wkładanie karty pamięci microSD
Użytkownik może kupić karty
pamięci microSD u sprzedawcy
produktów elektronicznych lub karty
ze szczegółowymi mapami u dealera
firmy Garmin. Kart pamięci można
używać nie tylko do przechowywania
38
map i zapisywania danych, ale także
do przechowywania plików, np.
zdjęć, kartridżów, geocache'ów, tras,
waypointów
i własnych punktów POI.
1 Przesuń zatrzask z tyłu urządzenia,
zdejmij pokrywkę baterii i wyjmij
baterie.
2 Zsuń i wyciągnij metalową osłonę.
3 Wyrównaj metalowe styki i włóż kartę
do gniazda.
Gniazdo kart
microSD
4 Wciśnij i zasuń metalową osłonę.
5 Włóż baterie i załóż pokrywkę baterii.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Wyjmowanie karty pamięci
microSD
1 Zsuń i wyciągnij metalową osłonę.
2 Wyjmij kartę z gniazda.
3 Wciśnij i zasuń metalową osłonę.
4 Włóż baterie i załóż pokrywkę baterii.
Podłączanie kabla USB
uwaga
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie
osuszyć port mini-USB, antenę
komunikatów pogodowych i obszary
wokół nich przed rozpoczęciem
ładowania lub podłączeniem do
komputera.
1 Podłącz kabel USB do portu USB
w komputerze.
2 Wyciągnij antenę komunikatów
pogodowych z portu mini-USB.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Port mini-USB pod
anteną komunikatów
pogodowych
Port szeregowy (pod
anteną komunikatów
pogodowych)
Gniazdo
kart microSD
(wewnątrz
komory baterii)
3 Włóż mniejszą wtyczkę kabla USB do
portu mini-USB.
Urządzenie i karta microSD
(dodatkowa) pojawią się jako dyski
pamięci w oknie Mój komputer w
komputerach z system Windows
lub jako zamontowane woluminy w
komputerach Mac.
39
Przesyłanie plików do komputera
Po podłączeniu urządzenia do
komputera można kopiować pliki z
komputera na dyski/do woluminów
urządzenia.
1 Odszukaj żądany plik w komputerze.
2 Wybierz żądany plik.
3 Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
4 Otwórz dysk/wolumin „Garmin” lub
kartę pamięci.
5 Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Usuwanie plików
UWAGA
W pamięci urządzenia znajdują się
ważne pliki i foldery systemowe, których
nie należy usuwać.
Przed rozpoczęciem usuwania plików
należy podłączyć urządzenie do
komputera
(strona 38).
1 Otwórz dysk lub wolumin „Garmin”.
2 W razie potrzeby otwórz folder lub
wolumin.
40
3 Wybierz pliki.
4 Naciśnij klawisz Delete na
klawiaturze.
Odłączanie kabla USB
1 Wykonaj następujące czynności:
•
W komputerze z systemem
Windows kliknij ikonę wysunięcia
na pasku zadań systemu.
• W komputerze Mac przeciągnij
ikonę woluminu do kosza
.
2 Odłącz urządzenie od komputera.
Mocowanie paska na
nadgarstek
1 Przełóż
pętelkę paska
na nadgarstek
przez otwór na
spodzie urządzenia.
2 Przełóż pasek przez
pętelkę i mocno zaciągnij.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Dbanie o urządzenie
UWAGA
Nie należy używać chemicznych środków
czyszczących ani rozpuszczalników,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
Czyszczenie urządzenia
1 Używać ściereczki zwilżonej
łagodnym roztworem czyszczącym.
2 Wytrzeć do sucha.
Czyszczenie ekranu
1 Używać miękkiej, czystej i
niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby użyć wody, alkoholu
izopropylowego lub środka do
czyszczenia soczewek okularów.
3 W tym celu należy zwilżyć ściereczkę
płynem i delikatnie wytrzeć nią ekran.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
41
Rozwiązywanie problemów
Problem
Rozwiązanie
Ekran lub przyciski nie
reagują. Jak zresetować
urządzenie?
1 Wyjmij baterie.
2 Włóż baterie ponownie.
Uwaga: Nie spowoduje to usunięcia żadnych danych ani ustawień.
Chcę przywrócić wszystkie
zmodyfikowane ustawienia do
wartości fabrycznych.
W menu głównym wybierz kolejno Konfiguracja > Zeruj > Przywróć domyślne.
Urządzenie nie może odebrać
sygnałów z satelitów.
1
2
3
Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu wielopoziomowego i oddal się
od wysokich budynków i drzew.
Włącz urządzenie.
Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Baterie szybko się wyczerpują. Zmniejsz ustawienie intensywności podświetlenia (strona 35).
Co wskazuje na to, że
urządzenie pracuje w trybie
pamięci masowej USB?
W urządzeniu pojawia się ekran z logo Garmin i symbolem USB. W komputerze
z systemem Windows powinna być widoczna ikona dysku wymiennego
(w oknie Mój komputer), a w komputerze z systemem Mac — zamontowany
wolumin.
Urządzenie jest podłączone
do komputera, ale nie można
go przełączyć w tryb pamięci
masowej.
Być może został wczytany uszkodzony plik.
1 Odłącz urządzenie od komputera.
2 Wyłącz urządzenie.
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk czteropozycyjny podczas podłączania
urządzenia do komputera.
Naciskaj przycisk czteropozycyjny przez kolejne 10 sekund lub do momentu
przejścia urządzenia w tryb pamięci masowej.
42
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Problem
Rozwiązanie
Na liście dysków nie ma
nowych dysków wymiennych.
Jeśli w komputerze zmapowano kilkanaście dysków sieciowych, system
Windows może mieć problem z przypisaniem litery dysku do dysków Garmin.
Zapoznaj się z zasobami pomocy dostępnymi w systemie, aby sprawdzić,
jak przypisać litery do dysków.
Potrzebuję części zamiennych
lub akcesoriów.
Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się z dealerem firmy
Garmin.
Chcę kupić zewnętrzną antenę Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się z dealerem firmy
GPS.
Garmin.
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
43
Indeks
Indeks
A
akcesoria 36, 43
fitness 36
karta microSD 36
akcesoria ANT+ 36
aktualizacja
oprogramowanie 32
aktywna trasa 8
alarmy
czas 20
morskie 26
punkt alarmowy 19
alarmy punktów
alarmowych 19
antena zewnętrzna 2
AutoLocate 20
B
BaseCamp 38
baterie 23, 24, 34
charakterystyka 36
informacje 3
instalacja 3
ostrzeżenia 36
pamięć 36
wybór typu 36
44
E
wydłużanie czasu
działania 35
C
Celuj i idź 14
czas
alarmy 20
pola danych 21
stoper 21
strefa 28
ustawienia 28
wschód i zachód
słońca 20, 24
czasy
polowanie i połowy 20
człowiek za burtą 4
D
dane techniczne 34
dbanie o urządzenie 41
przechowywanie przez
dłuższy czas 36
dostosowywanie
pola danych 11
profile 31
ustawienia
urządzenia 24–31
dźwięki 25
edytowanie
profile 31
trasy 7
waypointy 6
ENTER, przycisk 4
F
faza księżyca 20
FIND, przycisk 4, 5, 8, 9, 11
format pozycji 29
G
geocache 18, 30
nawigacja 18
pobieranie 18
ustawienia 30
godziny wschodu i zachodu
słońca oraz księżyca 20
H
HomePort 38
I
identyfikator urządzenia 33
J
język 3, 24
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Indeks
K
kabel USB 42
łączenie 39
odłączanie 40
kalendarz 20
kalibrowanie
kompas 16
wysokościomierz 16
kalkulator 20
karta microSD 34, 36–38
kompas
kalibrowanie 14
nawigacja 13
opcje konfiguracji 15
komputer podróży 17
L
łączenie
akcesoria
bezprzewodowe 36
bezprzewodowo 19
kabel USB 39
M
mapa 12
informacje 13
opcje konfiguracji 12
pomiar dystansu 12
szczegółowość 13
układ odniesienia 29
wyświetlanie śladów 10
wyświetlanie tras 7
zmiana orientacji 12
MARK, przycisk 4
MCX, złącze 2
MENU, przycisk 4, 11,
17, 21
menu główne
ustawienia 18
menu wyszukiwania 4, 5
MOB, przycisk 4
N
nawigacja
do geocache 18
do waypointów 5
kompas 13
ślady 11
trasy 8
O
odbieranie sygnałów
satelitarnych 42
opcje fitness 36
oprogramowanie
aktualizacja 32
wersja 33
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
P
PAGE, przycisk 4
pasek na nadgarstek 40
pobieranie
oprogramowanie 32
podświetlenie 4, 33, 35
pola danych 11
opcje 21
pomiar
dystans 12
obszar 19
pomiar powierzchni 19
pomoc techniczna firmy
Garmin 33
pory polowań i połowów 20
powiększanie 5, 13
profile 19
tworzenie 31
zmiana 19
przechowywanie danych 34
przesyłanie plików 40
bezprzewodowo 19
korzystanie z USB 40
przycisk czteropozycyjny 4
przyciski 4
przycisk zasilania 3, 4,
33, 35
przywracanie ustawień
domyślnych 12
45
Indeks
Q
QUIT, przycisk 4
R
rejestrowanie
ślady 9
rejestrowanie urządzenia 32
resetowanie
bieżący ślad 27
dane 27
dane podróży 27
domyślne 27
waypointy 27
rozwiązywanie
problemów 42
S
ślady
charakterystyka 9
czyszczenie
bieżącego 10
nawigacja 11
rejestrowanie 9
usuwanie 11
wyświetlanie 10
zapisywanie 10
stoper 21
strony
dodawanie stron 28
46
sekwencja 27
usuwanie 28
sygnały dźwiękowe 25
sygnały GPS 3, 20, 22, 23,
34, 42
ustawienia
systemowe 24
wyłączanie GPS 20
sygnały satelitarne 3, 20, 22,
23, 34, 42
automatyczna
lokalizacja 20
ustawienia
systemowe 24
wyłączanie GPS 20
system współrzędnych
układu odniesienia 29
T
trasy
aktywna trasa 8
edytowanie 7
edytowanie nazwy 7
nawigacja 8
tworzenie 7
unikanie 31
ustawienia 30
usuwanie 8
wyznaczanie tras 30
tworzenie
trasy 7
waypointy 5
U
ustawienia morskie 25–26
ustawienia systemowe 24
ustawienia wyświetlania
podświetlenie 35
usuwanie
pliki 40
profile 32
ślady 11
trasy 8
waypointy 6
W
waypointy
edytowanie 6
podróż do 5
tworzenie 5
uśrednianie 21
usuwanie 6
wykres wysokości 10, 16
konfiguracja 16
resetowanie 17
wysokościomierz
barometryczny 16
wysokościomierz
kalibrowanie 16
typ wykresu 30
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Indeks
ustawienia 29
wyświetlacz
czas podświetlania 25
podświetlenie 33
ustawienia 25
zrzuty ekranowe 25
Z
zakresy zoomu 16
zapisywanie
ślady 10
zestawienie
zmiana 17
Podręcznik użytkownika GPSMAP 78
47
Najnowsze darmowe aktualizacje oprogramowania (z wyjątkiem map) są zawsze dostępne na
stronie internetowej firmy Garmin pod adresem www.garmin.com.
© 2010-2013 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Czerwiec 2013
Numer katalogowy 190-01165-40 Rev. C
Wydrukowano w Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising