Garmin | GPSMAP® 78 | Garmin GPSMAP® 78 Lynstartvejledning

Garmin GPSMAP® 78 Lynstartvejledning
GPSMAP 78-serien
®
lynstartvejledning
til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og
GPSMAP 78sc
Sådan kommer du i gang
‹ advarsel
Se guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
Når du bruger enheden første gang, skal
du gøre følgende for at konfigurere den
og få kendskab til de grundlæggende
funktioner.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Isæt batterierne (side 2).
Tænd for enheden (side 3).
Modtag satellitsignaler (side 3).
Marker et waypoint (side 5).
Kalibrer kompasset (side 7).
Naviger i søgemenuen (side 8).
Naviger en rute (side 9).
Mere information
Du kan gå til www.garmin.com for at
downloade de nyeste brugervejledninger.
Sikkerhedsafstand for
kompas
Sørg for at installere GPSMAP 78 mindst
8 tommer (20,3 cm) fra et hvilket som
helst kompas. Test kompasset for at
kontrollere, at det fungerer korrekt, når
enheden er i drift.
Batterioplysninger
Enheden bruger to AA-batterier. Brug
alkaline-, NiMH- eller litiumbatterier.
Opladede NiMH- eller litiumbatterier
giver de bedste resultater.
Isætning af batterier
1. Løft smæklåsen bag på enheden, og
fjern batteridækslet.
2. Isæt batterierne, så de vender rigtigt.
GPSMAP 78 Lynstartvejledning
Modtagelse af
satellitsignaler
Det kan tage 30 til 60 sekunder at finde
signaler.
3. Sæt batteridækslet på plads igen.
Du opnår det bedste resultat ved
at opdatere batteritypen under
systemindstillinger, når du har isat
nye batterier (side 10).
Tænd eller sluk for
enheden
Hold
nede.
Indstilling af dit sprog
1. Tænd for enheden.
2. Brug vippeknappen til at vælge et
sprog.
GPSMAP 78 Lynstartvejledning
1. Gå udendørs i et åbent område.
2. Tænd om nødvendigt for din enhed.
3. Vent, mens enheden søger efter
satellitter.
Mens enheden finder din
position, vises der et blinkende
spørgsmålstegn.
4. Tryk hurtigt på for at åbne
statussiden for baggrundsbelysning.
GPS-søjlerne indikerer satellitstyrken.
Når søjlerne er grønne, har enheden
modtaget satellitsignaler.
Knapper
FIND/MOB
Tryk på FIND for at åbne
søgemenuen.
Hold MOB (mand over
bord) nede for at gemme
din nuværende position
som et waypoint og
begynde at navigere til
den position.
Hold
nede for at tænde
og slukke for enheden.
Tryk hurtigt på
for
at åbne statussiden for
baggrundsbelysning.
QUIT
Tryk på QUIT for at
annullere eller gå tilbage til
den forrige menu eller side.
PAGE
Tryk på PAGE for at rulle
gennem hovedsiderne
(side 5).
MENU
Tryk på MENU for at åbne
indstillingsmenuen for den
åbne side.
Tryk på MENU to gange
for at åbne hovedmenuen
(fra alle sider).
ENTER/
MARK
Tryk på ENTER for at
vælge funktioner og
bekræfte meddelelser.
Tryk på, og hold MARK
nede for at markere den
aktuelle position som et
waypoint.
Vippeknap
Tryk opad, nedad, til højre
eller til venstre for at vælge
menuindstillinger og for
at bevæge markøren på
kortet.
+
Tryk på + for at zoome ind
på kortet.
-
Tryk på - for at zoome ud
på kortet.
GPSMAP 78 Lynstartvejledning
Waypoints
Waypoints er positioner, som du
registrerer og gemmer på din enhed.
Oprettelse af waypoints
1. Hold MARK nede fra en hvilken
som helst side.
2. Vælg Udført.
Redigering af et waypoint
Før du kan redigere et waypoint, skal du
oprette et waypoint.
1. Vælg Waypoint Manager i
hovedmenuen.
2. Vælg et waypoint.
3. Vælg en attribut (som f.eks. et navn
eller en position).
4. Indtast den nye information.
5. Vælg Udført.
GPSMAP 78 Lynstartvejledning
Sletning af et waypoint
1. Vælg Waypoint Manager i
hovedmenuen.
2. Vælg et waypoint.
3. Tryk på Menu.
4. Vælg Slet.
Hovedsider
De nødvendige informationer for at
kunne betjene denne enhed findes på de
følgende sider: kort, kompas, hovedmenu
og tripcomputer.
Kort
Positionsikonet repræsenterer din
position på kortet. Mens du bevæger dig,
flytter positionsikonet sig og efterlader
en sporlog (sti). Navne og symboler for
waypoints vises også på kortet.
Ændring af kortretningen
1. På kortsiden skal du trykke på
MENU.
2. Vælg Opsæt kort > Orientering.
3. Vælg en orientering:
• Vælg Nord op for at vise nord
øverst på siden.
• Vælg Spor op for at vise din
aktuelle rejseretning øverst på
siden.
• Vælg Biltilstand for at vise i
perspektiv.
Måling af afstand
Du kan bevæge markøren rundt på kortet
for at måle afstanden fra din nuværende
position.
3. Flyt markøren til en position, du vil
måle afstanden til.
Afstanden vises øverst på siden.
4. Tryk på QUIT for at stoppe
målingen.
Kompas
Når du navigerer til en destination,
angiver pejlingsmarkøren din
destination, lige meget hvilken retning
du bevæger dig i. Hvis pejlingsmarkøren
peger mod toppen af det elektroniske
kompas, bevæger du dig direkte mod
din destination. Hvis den peger i en
anden retning, skal du dreje mod denne
retning, indtil pilen peger mod toppen af
kompasset.
1. På kortsiden skal du trykke på
MENU.
2. Vælg Mål distance.
Enheden begynder automatisk at
måle fra din aktuelle position.
GPSMAP 78 Lynstartvejledning
Kompaskalibrering
bemærk
Kalibrer det elektroniske kompas
udendørs. Stå ikke i nærheden af
objekter, der kan påvirke magnetfelter,
som f.eks. biler, bygninger eller
strømførende luftledninger.
bemærk: Kompasset med tre akser er
kun tilgængeligt med GPSMAP 78S og
GPSMAP 78Sc.
Kalibrer altid kompasset efter ture
over lange afstande, ved store
temperaturudsving, og når batterierne
er blevet udskiftet.
1. På kompassiden skal du trykke på
MENU.
2. Vælg Kalibrer kompas > Start.
3. Følg vejledningen på skærmen.
GPSMAP 78 Lynstartvejledning
Kalibrering af den barometriske
højdemåler
bemærk: Siden Højde plot er kun
tilgængelig på GPSMAP 78S og
GPSMAP 78Sc.
Du kan kalibrere den barometriske
højdemåler manuelt, hvis du kender den
korrekte højde eller det korrekte tryk.
1. På siden højde plot skal du trykke
på MENU.
2. Vælg Kalibrer højdemåler.
3. Følg vejledningen på skærmen.
Tripcomputer
Tripcomputeren viser din aktuelle
hastighed, gennemsnitshastighed,
maksimumhastighed, triptæller og
andre nyttige statistiske oplysninger.
Tilpasning af datafelter
Du kan tilpasse de datafelter, der vises
på hver hovedside.
Læs om beskrivelser af datafelter i
brugervejledningen til GPSMAP 78.
1.
2.
3.
4.
5.
Tryk på MENU på en hovedside.
Vælg Skift datafelter.
Vælg et datafelt.
Tryk på ENTER.
Følg vejledningen på skærmen.
Om spor
Din Garmin-enhed registrerer en sporlog,
når du er i bevægelse. Du kan gemme
disse spor og navigere til dem senere.
Navigering til et waypoint
ved hjælp af søgemenuen
Du kan bruge søgemenuen til hurtigt
at finde waypoints, spor, ruter og
koordinater, som du har gemt.
1. Tryk på FIND på en hvilken som
helst side.
2. Vælg Waypoints.
3. Vælg et waypoint.
4. Vælg Start.
Vælg en rutepræference
Du kan vælge en rutepræference, der er
beregnet til navigation i direkte linje, som
følger vejene, eller som beder dig vælge,
hver gang du begynder at navigere.
1. I hovedmenuen skal du vælge
Opsætning > Ruter >
Rutepræference.
2. Vælg en funktion.
GPSMAP 78 Lynstartvejledning
Oprettelse af en rute
1. I hovedmenuen skal du vælge
Ruteplanlægning > Opret rute >
Vælg første punkt.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg det første punkt på ruten.
4. Vælg Brug.
5. Vælg Vælg næste punkt.
6. Gentag trin 2–5, indtil ruten er
komplet.
En rute skal indeholde mindst to
punkter.
7. Tryk på QUIT for at gemme ruten.
Brug af Sigt og gå
BEMÆRK: Sigt og gå er kun
tilgængeligt på GPSMAP 78S
og GPSMAP 78Sc.
Du kan pege enheden mod et synligt
objekt, f.eks. et fyrtårn, fastlåse retningen
og derefter navigere til objektet.
1. I hovedmenuen skal du vælge Sigt
og gå.
2. Peg enheden mod et objekt.
3. Vælg Lås retning > Sæt kurs.
4. Brug kompasset til at navigere til
objektet.
Navigation af en rute
1.
2.
3.
4.
Tryk på FIND.
Vælg Ruter.
Vælg en rute.
Vælg Start.
GPSMAP 78 Lynstartvejledning
Påsætning af
håndledsremmen
1. Træk
løkken på
håndledsremmen
gennem hullet i
bunden af enheden.
2. Før remmen gennem løkken,
og stram den.
Maksimering af
batterilevetiden
Sådan bruger du
batterisparetilstand
Brug batterisparetilstand til at spare på
batteriet og forlænge levetiden.
I hovedmenuen skal du vælge
Opsætning > Display >
Batterisparetilstand > Til.
Sådan dæmper du
baggrundsbelysningen
Omfattende brug af skærmens
baggrundsbelysning reducerer batteriets
10
levetid væsentligt. Du kan justere
baggrundsbelysningens lysstyrke
og vælge en kortere varighed for
baggrundslyset for at maksimere
batteriets levetid.
1. Tryk hurtigt på for at åbne
statussiden for baggrundsbelysning.
2. Brug vippeknappen til at justere
lysstyrken.
Justering af Tid til lys slukker
I hovedmenuen skal du vælge
Opsætning > Display > Tid til lys
slukker.
Valg af batteritype
1. I hovedmenuen skal du vælge
Opsætning > System > Batteritype.
2. Vælg Alkaline, Litium eller
Genopladeligt NiMH.
Langtidsopbevaring
Hvis du ikke har tænkt dig at bruge
enheden i flere måneder, skal du tage
batterierne ud. Gemte data mistes ikke,
når batterierne tages ud.
GPSMAP 78 Lynstartvejledning
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre
support ved at gennemføre vores
onlineregistrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering,
eller en kopi af den, på et sikkert sted.
Nulstilling af enheden
Hvis skærmen eller knapperne på din
GPSMAP 78 ikke reagerer, kan du
nulstille enheden.
1. Tag batterierne ud.
2. Sæt batterierne i igen (side 2).
bemærk: Dette sletter ikke dine data
eller indstillinger.
Opdatering af softwaren
1. Gå til www.garmin.com/products
/webupdater.
2. Følg vejledningen på skærmen.
GPSMAP 78 Lynstartvejledning
bemærk: Dette sletter ikke dine data
eller indstillinger.
Kontakt Garmins
produktsupport
Du kan kontakte Garmins
produktsupport, hvis du har spørgsmål
om dette produkt.
• Hvis du befinder dig i USA, skal du
gå til www.garmin.com/support eller
kontakte Garmin USA på telefon
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
• I Storbritannien skal du kontakte
Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808
238 0000.
• Hvis du befinder dig i Europa, skal
du gå til www.garmin.com/support
og klikke på Contact Support
for at få oplysninger om support i
de forskellige lande, eller du kan
kontakte Garmin (Europe) Ltd. på
telefon +44 (0) 870 850 1241.
11
Garmin®, Garmin-logoet og GPSMAP® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. For at få de nyeste gratis
softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins
hjemmeside på adressen www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
Juni 2010
Varenummer 190-01165-56 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising