Garmin | GPSMAP® 78 | User manual | Garmin GPSMAP® 78 Brugervejledning

Garmin GPSMAP® 78 Brugervejledning
GPSMAP 78-serien
®
brugervejledning
til GPSMAP 78, GPSMAP 78S og
GPSMAP 78Sc
Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der
udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne
vejledning hverken helt eller delvist reproduceres,
kopieres, transmitteres, udbredes, downloades
eller gemmes på noget medie uanset formålet uden
udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra
Garmin. Garmin giver hermed tilladelse til download
af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk
eller andet elektronisk lagringsmedie til visning og
udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle
opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske
eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder
hele denne meddelelse om ophavsret og med den
betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig
distribution af vejledningen og eventuelle ændringer
heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i denne vejledning kan ændres
uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre
indholdet uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller
organisationer. Besøg Garmins hjemmeside
(www.garmin.com) for at få aktuelle opdateringer
og yderligere oplysninger vedrørende brug og
håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, BlueChart®, City Navigator® og GPSMAP®
er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber registreret i USA og andre lande.
HomePort™, BaseCamp™, ANT™ og ANT+™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Windows® er et registreret varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Mac® er et registreret varemærke tilhørende Apple
Computer, Inc. microSD™ er et varemærke tilhørende
SanDisk eller dets datterselskaber. Rettighederne
til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de
respektive ejere.
Table of Contents
Sådan kommer du i gang............ 1
Generelt om brugervejledningen..........1
Oversigt over enheden.........................2
Batterioplysninger.................................3
Isætning af batterier.............................3
Tænd eller sluk for enheden.................3
Modtagelse af satellitsignaler...............3
Knapper................................................4
Navigering med waypoints og
ruter.............................................. 5
Waypoints.............................................5
Ruter.....................................................6
Flere kort..............................................8
Spor.............................................. 9
Om spor................................................9
Navigation ad et gemt spor................10
Brug af hovedsiderne............... 10
Tilpasning af datafelterne...................10
Gendannelse af
standardsideindstillinger.................. 11
Kort..................................................... 11
Kompas..............................................12
Brug af kompasset.............................13
Brug af Sigt og gå...............................13
Højde plot...........................................14
Åbning af hovedmenuen....................15
Tripcomputer......................................15
Geo-skattejagter.................................16
Del trådløst.........................................16
Alarmpunkts alarm.............................17
Profilskift.............................................17
Arealberegning...................................17
Satellit.................................................18
Ekstra værktøjer i hovedmenuen.......18
Tilpasning af datafelter.......................19
Indstillinger for datafelter....................19
Systemindstillinger.............................22
Displayindstillinger..............................22
Indstilling af toner...............................23
Marineindstillinger..............................23
Indstilling af marinealarmer................24
Nulstilling af data................................24
Ændring af siderækkefølgen..............25
Tilpasning af enhedsindstillinger........25
Tidsindstillinger...................................26
Indstillinger for positionsformat...........26
Indstillinger af højdemåler..................26
Indstillinger for geo-skattejagt............27
Ruteindstillinger..................................27
Fitness................................................28
Profiler................................................28
Registrering af din enhed...................29
Opdatering af softwaren.....................29
Visning af vigtige
enhedsoplysninger..........................29
Kontakt Garmins produktsupport........29
Brug af baggrundslys.........................30
Specifikationer....................................30
Maksimering af batterilevetiden..........31
Om batterierne...................................32
Køb af valgfrit tilbehør........................32
Brug af valgfrit fitnesstilbehør.............32
Datahåndtering...................................33
Påsætning af håndledsremmen.........36
Pleje af enheden................................36
Fejlsøgning.........................................38
Index........................................... 42
Sådan kommer du i
gang
 advarsel
S
e guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
Når du bruger enheden første gang, skal
du gøre følgende for at konfigurere den
og få kendskab til de grundlæggende
funktioner.
1 Isæt batterierne (side 3).
2 Tænd for enheden (side 3).
3 Modtag satellitsignaler (side 4).
4 Marker et waypoint (side 6).
5 Naviger en rute (side 8).
6 Registrer et spor (side 10).
7 Kalibrer kompasset (side 14).
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
Generelt om
brugervejledningen
Når du bliver bedt om at trykke på noget,
skal du bruge knapperne på enheden.
Brug vippeknappen til at vælge fra en
liste, og tryk derefter på ENTER. Se
side 5.
De små pile (>) i teksten indikerer, at
du skal vælge en række elementer i
rækkefølge, f.eks. "Vælg Slet > Ja."
1
Oversigt over enheden
Intern
antenne
Knapper
Display
MCX-stik til ekstern
GPS-antenne.
(under vejrhætte)
Seriel port
(under
vejrhætten)
mini-USB-port
(under vejrhætte)
Batterirum
microSD™-kortstik
(under batterier)
2
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
Batterioplysninger
Enheden bruger to AA-batterier. Brug
alkaline-, NiMH- eller litiumbatterier.
Opladede NiMH- eller litiumbatterier
giver de bedste resultater (side 38).
Isætning af batterier
1 Løft smæklåsen bag på enheden, og
fjern batteridækslet.
2 Isæt batterierne, så de vender rigtigt.
3 Sæt batteridækslet på plads igen.
Du opnår det bedste resultat ved
at opdatere batteritypen under
systemindstillinger, når du har installeret
nye batterier (side 38).
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
Tænd eller sluk for enheden
Hold
nede.
Indstilling af dit sprog
1 Tænd for enheden.
2 Brug vippeknappen til at vælge
et sprog.
Modtagelse af
satellitsignaler
Det kan tage 30 til 60 sekunder at finde
signaler.
1 Gå udendørs i et åbent område.
2 Tænd om nødvendigt for din enhed.
3 Vent, mens enheden søger efter
satellitter.
Mens enheden finder din
position, vises der et blinkende
spørgsmålstegn.
4 Tryk hurtigt på for at åbne
statussiden for baggrundsbelysning.
GPS-søjlerne indikerer satellitstyrken.
Når søjlerne er grønne, har enheden
modtaget satellitsignaler.
3
Knapper
Knap
Beskrivelse
FIND/MOB
Tryk på FIND for at åbne
søgemenuen.
Hold MOB (mand over bord)
nede for at gemme din
nuværende position som
et waypoint og begynde at
navigere til den position.
Hold
nede for at tænde og
slukke for enheden.
for at åbne
Tryk hurtigt på
statussiden for
baggrundsbelysning.
4
Knap
Beskrivelse
QUIT
Tryk på QUIT for at annullere
eller gå tilbage til den forrige
menu eller side.
PAGE
Tryk på Page for at rulle
gennem hovedsiderne
(side 12).
MENU
Tryk på MENU for at åbne
indstillingsmenuen for den
åbne side.
Tryk på MENU to gange for at
åbne hovedmenuen (fra alle
sider).
ENTER/MARK
Tryk på ENTER for at vælge
funktioner og bekræfte
meddelelser.
Tryk på, og hold MARK nede
for at markere den aktuelle
position som et waypoint.
vippeknap
Tryk opad, nedad, til højre
eller til venstre for at vælge
menuindstillinger og for at
bevæge markøren på kortet.
+
Tryk på + for at zoome ind
på kortet.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
Knap
Beskrivelse
-
Tryk på - for at zoome ud på
kortet.
2 Vælg Waypoints.
3 Vælg et waypoint.
4 Vælg Start.
Redigering af et waypoint
Navigering med
waypoints og ruter
Waypoints
Waypoints er positioner, som du
registrerer og gemmer på din enhed.
Oprettelse af waypoints
1 Hold MARK nede fra en hvilken som
helst side.
2 Vælg Udført.
Navigering til et waypoint ved
hjælp af søgemenuen
Du kan bruge søgemenuen til hurtigt
at finde waypoints, spor, ruter og
koordinater, som du har gemt.
1 Tryk på FIND på en hvilken som
helst side.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
Før du kan redigere et waypoint, skal du
oprette et waypoint.
1 Vælg Waypoint Manager i
hovedmenuen.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg en attribut (som f.eks. et navn
eller en position).
4 Indtast den nye information.
5 Vælg Udført.
Sletning af et waypoint
1 Vælg Waypoint Manager i
hovedmenuen.
2 Vælg et waypoint.
3 Tryk på Menu.
4 Vælg Slet.
5
Visning af tidevandsoplysninger
1 Flyt markøren på kortet til en
Oprettelse af en rute
1 I hovedmenuen skal du vælge
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
7
position, for hvilken du ønsker at
finde oplysninger om tidevand.
Tryk på FIND.
Vælg Tidevand.
Vælg en tidevandsstation.
Tryk på MENU.
Vælg Gennemse punkt.
Tider og højde for tidevand vises for
den valgte station.
Vælg om nødvendigt en indstilling:
• Du kan få vist
tidevandsoplysninger for en
anden dato ved at vælge Skift
dato.
• Du kan få vist tidevandskortet ved
at vælge Vis kort.
Ruter
En rute er en sekvens af waypoints, som
fører dig til din endelige destination.
6
7.
Ruteplanlægning > Opret rute >
Vælg første punkt.
Vælg en kategori.
Vælg det første punkt på ruten.
Vælg Brug.
Vælg Vælg næste punkt.
Gentag trin 2–5, indtil ruten er
komplet.
En rute skal indeholde mindst to
punkter.
Tryk på QUIT for at gemme ruten.
Redigering af navnet på en rute
1 I hovedmenuen skal du vælge
2
3
4
5
Ruteplanlægning.
Vælg en rute.
Vælg Skift navn.
Indtast det nye navn.
Vælg Udført.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
Redigering af en rute
1 I hovedmenuen skal du vælge
Sletning af en rute
1 I hovedmenuen skal du vælge
2
3
4
5
2 Vælg en rute.
3 Vælg Slet rute.
Ruteplanlægning.
Vælg en rute.
Vælg Rediger rute.
Vælg et punkt.
Vælg en funktion:
• Gennemse – viser punktet på
kortet.
• Flyt ned (eller op) – ændrer
rækkefølgen af punktet på ruten.
• Insert – føjer et ekstra punkt til
ruten.
Det ekstra punkt indsættes før det
punkt, du er ved at redigere.
• Fjern – fjerner punktet fra ruten.
Ruteplanlægning.
Navigation af en rute
1 Tryk på FIND.
2 Vælg Ruter.
3 Vælg en rute.
4 Vælg Start.
Visning af den aktive rute
1 I hovedmenuen skal du vælge Aktiv
rute.
2 Vælg et punkt på ruten for at få
yderligere oplysninger.
Visning af en rute på kortet
1 I hovedmenuen skal du vælge
Afbrydelse af navigation af en rute
1 Tryk på FIND på en hvilken som helst
2 Vælg en rute.
3 Vælg Se kort.
2 Vælg Stop navigation.
Ruteplanlægning.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
side.
7
Navigation af en vendt rute
1 I hovedmenuen skal du vælge
2
3
4
5
6
Ruteplanlægning.
Vælg en rute.
Vælg Vend rute.
Vælg ruten igen.
Vælg Se kort.
Vælg Start.
Flere kort
Du kan købe datakort med forudindlæste
kortdata på http://buy.garmin.com eller
ved at kontakte din Garmin-forhandler.
Søgning efter en adresse med City
Navigator®
Du kan bruge de valgfri City Navigatorkort til at søge efter adresser, byer og
andre positioner. De detaljerede kort
indeholder millioner af interessepunkter
som f.eks. restauranter, hoteller og
bilværksteder.
1 Tryk på FIND.
2 Vælg Adresser.
8
3 Indtast landet.
4 Indtast by eller postnr.
5
6
7
8
BEMÆRK: Ikke alle kortdata
giver mulighed for søgning efter
postnummer.
Vælg byen.
Indsæt husnummeret.
Indsæt vejen.
Vælg Start.
Søgning efter Marineservice
1 Tryk på FIND.
2 Vælg Marineservice.
3 Vælg en kategori.
4 Vælg en destination.
5 Vælg Start.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
Spor
Om spor
Din Garmin-enhed registrerer en sporlog,
når du er i bevægelse. Du kan gemme
disse spor og navigere til dem senere.
Du kan se arkiverede eller indlæste
spor ved at vælge Spor Manager fra
hovedmenuen.
Registrering af sporlog
1 I hovedmenuen skal du trykke på
Opsætning > Spor > Sporlog.
2 Vælg Optag, vis ikke eller Optag,
vis på kort.
Hvis du vælger Optag, vis på kort,
vises der en sporlinje på kortet.
3 Vælg Optagemetode.
4 Vælg en funktion:
• Distance – registrerer spor over
en angivet distance.
• Tid – registrerer spor over et
angivet tidsrum.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
Auto – registrerer spor med
jævne mellemrum, så du opretter
den optimale repræsentation af
dine spor.
5 Vælg Optageinterval.
6 Vælg en indstilling til at optage spor
mere eller mindre ofte.
BEMÆRK: Ved brug af intervallet
Oftest opnås de fleste spordetaljer,
og enhedens hukommelse fyldes
hurtigere.
•
Visning af det aktuelle spor
Det spor, der registreres, kaldes det
aktuelle spor.
1 I hovedmenuen skal du vælge Spor
Manager > Aktuelt spor.
2 Vælg en funktion:
• Se kort – viser det aktuelle spor
på kortet.
• Højde plot – viser højdeplottet
(side 16) for det aktuelle spor.
9
Sådan gemmer du det aktuelle
spor
1 I hovedmenuen skal du vælge Spor
Manager > Aktuelt spor.
2 Vælg, hvad du ønsker at gemme:
•
•
Gem spor – gemmer hele det
aktive spor.
Gem del – gør det muligt at
vælge og gemme en del af dit
aktuelle spor.
Sådan rydder du det aktuelle spor
I hovedmenuen skal du trykke på
Opsætning > Nulstil > Ryd aktuelt
spor > Ja.
Sådan sletter du et spor
1 Vælg Spor Manager i hovedmenuen.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Slet > Ja.
Navigation ad et gemt spor
1
2
3
4
Tryk på FIND.
Vælg Spor.
Vælg et gemt spor.
Vælg Start.
Brug af hovedsiderne
De nødvendige informationer for at
kunne betjene denne enhed findes
på de følgende sider: kort, kompas,
hovedmenu og tripcomputer.
Tilpasning af datafelterne
Du kan tilpasse de datafelter, der vises
på hovedsiderne. Du kan se beskrivelser
af datafelter på side 23.
1 Tryk på MENU på en hovedside.
2 Vælg Skift datafelter.
3 Vælg et datafelt.
4 Følg vejledningen på skærmen.
Du skal registrere og gemme et spor
(side 11), før du kan navigere ved hjælp
af det.
10
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
Gendannelse af
standardsideindstillinger
1 Tryk på MENU på en hovedside.
2 Vælg Gendan standard.
3 Tryk på ENTER.
Kort
Positionsikonet repræsenterer din
position på kortet. Mens du bevæger dig,
flytter positionsikonet sig og efterlader
en sporlog (sti). Navne og symboler for
waypoints vises også på kortet.
Ændring af kortretningen
1 På kortsiden skal du trykke på
MENU.
2 Vælg Opsæt kort > Orientering.
3 Vælg en orientering:
•
•
Vælg Nord op for at vise nord
øverst på siden.
Vælg Spor op for at vise din
aktuelle rejseretning øverst på
siden.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
•
Vælg Biltilstand for at vise i
perspektiv.
Måling af afstand
Du kan bevæge markøren rundt på
kortet for at måle afstanden fra din
nuværende position.
1 På kortsiden skal du trykke på
MENU.
2 Vælg Mål distance.
Enheden begynder automatisk at
måle fra din aktuelle position.
3 Flyt markøren til en position, du vil
måle afstanden til.
Afstanden vises øverst på siden.
4 Tryk på QUIT for at stoppe målingen.
Indstillinger for kortopsætning
På kortsiden skal du trykke på MENU og
vælge Opsæt kort.
• Orientering – gør det muligt at
vælge, hvordan kortet skal vises
(side 12).
11
•
•
•
12
Vejledningstekst – gør det muligt
at vælge, hvornår du vil have vist
vejledningstekst på kortet.
Avanceret kortopsætn
◦◦ Auto Zoom – vælg automatisk
det mest passende zoomniveau
til optimal brug. Når Fra er
valgt, skal du zoome ind eller ud
manuelt.
◦◦ Zoom niveauer – kortelementer
tegnes eller vises ved eller under
det valgte zoomniveau.
◦◦ Tekst størrelse – gør det muligt
at vælge tekststørrelse for
kortelementer.
◦◦ Detalje – gør det muligt at vælge
den mængde kortdata, der skal
vises på enheden.
bemærk: Højere
detaljeindstillinger kan få
korttegningen til at blive
langsommere.
Skyggerelief – viser detaljeret relief
på kortet (hvis det findes) eller slår
skyggelægning fra.
•
Kortinformation – gør det muligt at
aktivere eller deaktivere de kort, der
aktuelt er indlæst på enheden. Du
kan se, hvordan du køber yderligere
kort, på side 38.
Kompas
Når du navigerer til en destination,
angiver pejlingsmarkøren din
destination, lige meget hvilken retning
du bevæger dig i. Hvis pejlingsmarkøren
peger mod toppen af det elektroniske
kompas, bevæger du dig direkte mod
din destination. Hvis den peger i en
anden retning, skal du dreje mod denne
retning, indtil pilen peger mod toppen af
kompasset.
Kompaskalibrering
bemærk
Kalibrer det elektroniske kompas
udendørs. Stå ikke i nærheden af
objekter, der kan påvirke magnetfelter,
som f.eks. biler, bygninger eller
strømførende luftledninger.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
bemærk: Kompasset med tre akser er
kun tilgængeligt med GPSMAP 78S og
GPSMAP 78Sc.
Kalibrer altid kompasset efter ture
over lange afstande, ved store
temperaturudsving, og når batterierne er
blevet udskiftet.
1 På kompassiden skal du trykke på
MENU.
2 Vælg Kalibrer kompas > Start.
3 Følg vejledningen på skærmen.
Brug af kompasset
Du kan også bruge kompasset til at
navigere en aktiv rute.
1 Tryk på PAGE.
2 Hold enheden vandret.
3 Følg pejlingsmarkøren til din
destination.
Brug af Sigt og gå
BEMÆRK: Sigt og gå er kun tilgængeligt
på GPSMAP 78S og GPSMAP 78Sc.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
Du kan pege enheden mod et synligt
objekt, f.eks. et fyrtårn, fastlåse retningen
og derefter navigere til objektet.
1 I hovedmenuen skal du vælge Sigt
og gå.
2 Peg enheden mod et objekt.
3 Vælg Lås retning > Sæt kurs.
4 Brug kompasset til at navigere til
objektet.
Indstillinger for kompas
På kompassiden skal du trykke på
MENU og vælge Opsæt kurs.
• Display – viser kompassets type af
retningsvisning:
◦◦ Retningsangivende bogstaver
–
indstiller udlæsning af
kompassets værdier til
retningsangivende bogstaver (N,
S, Ø, V).
◦◦ Numeriske grader – indstiller
udlæsning af kompassets værdier
til grader (0° – 359°).
13
•
•
•
14
◦◦ Miles – indstiller udlæsning af
kompassets værdier til miles
(0 miles – 6399 miles).
Nordreference – indstiller
kompassets nordreference:
◦◦ Sand – indstiller geografisk nord
som kursreferencen.
◦◦ Magnetisk – indstiller automatisk
din positions magnetiske
deklination.
◦◦ Gitter – indstiller gradnet-nord
som kursreferencen (0°).
◦◦ Bruger – indstiller værdien for
den magnetiske variation.
Linjen/pilen Go To – gør det muligt
at vælge, hvordan kursen vises.
◦◦ Pejling (lille/stor) angiver
retningen til din destination.
◦◦ Kurs angiver din placering i
forhold til en kurslinje, der fører til
en destination.
Kompas – gør det muligt at skifte fra
et elektronisk kompas til et GPSkompas, når du bevæger dig med
•
en højere hastighed i et bestemt
tidsrum, eller slår kompasset fra.
Vælg for at begynde – starter
kompaskalibreringen (side 14).
Højde plot
bemærk: Siden Højde plot er kun
tilgængelig på GPSMAP 78S og
GPSMAP 78Sc.
Kalibrering af den barometriske
højdemåler
Du kan kalibrere den barometriske
højdemåler manuelt, hvis du kender den
korrekte højde eller det korrekte tryk.
1 På siden højde plot skal du trykke på
MENU.
2 Vælg Kalibrer højdemåler.
3 Følg vejledningen på skærmen.
Indstillinger for højdeplot
På siden højde plot skal du trykke på
MENU.
• Skift plottype – indstiller typen af
data, der vises på højdeplottet:
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
◦◦ Højde/tid – registrerer
højdeændringer over en periode.
◦◦ Højde/distance – registrerer
højdeændringer over en afstand.
◦◦ Barometrisk tryk – registrerer
det barometriske tryk over en
periode.
◦◦ Omgivende tryk – registrerer
omgivelsernes tryk over en
periode.
• Juster zoomområder – justerer de
zoomområder, der vises på siden
højdeplot.
• Nulstil – nulstiller højdeplot-dataene:
◦◦ Nulstil tripdata – nulstiller alle
tripdata.
◦◦ Slet alle waypoints – sletter alle
gemte waypoints.
◦◦ Ryd aktuelt spor – sletter det
aktuelle spor.
◦◦ Gendan standardindstillinger –
gendanner fabriksindstillingerne
på enheden.
Kalibrer højdemåler – se side 16.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
Åbning af hovedmenuen
Med hovedmenuen får du adgang til
opsætningsskærme, inklusive waypoints,
spor og ruter. Se side 19 for at få
vist oplysninger om hovedsider med
menuindstillinger.
Tryk to gange på MENU på en
hvilken som helst side.
Tripcomputer
Tripcomputeren viser din aktuelle
hastighed, gennemsnitshastighed,
maksimumhastighed, triptæller og andre
nyttige statistiske oplysninger.
Indstillinger for Tripcomputer
Tryk på MENU fra tripcomputeren.
• Nulstil – indstiller alle
tripcomputerens værdier til nul. Hvis
du vil have præcise oplysninger, skal
du nulstille trip-oplysningerne, før du
starter triptælleren.
• Store tal – ændrer størrelsen på de
tal, der vises på siden Tripcomputer.
15
•
Skift instrumentbræt – ændrer det
tema og de oplysninger, der vises på
instrumentbrættet.
bemærk: Dine personligt
tilpassede indstillinger huskes af
instrumentbrættet og vil ikke gå
tabt, når du ændrer profiler (side
20).Funktioner og indstillinger for
hovedmenu
Geo-skattejagter
Geo-skattejagt er en slags skattejagt,
hvor man leder efter en skjult geo-skat
ved hjælp af GPS-koordinater, som
arrangøren af skattejagten har lagt ud på
internettet.
Download af geo-skattejagter
1 Registrer enheden (side 35).
2 Tilslut enheden til din computer (side
40).
3 Gå til www.garmin.com/products
/communicator.
4 Download Garmin Communicator
plug-in.
16
5 Gå til www.garmin.com/geocache.
6 Følg vejledningen på skærmen for
at downloade geo-skattejagter til din
enhed.
Navigation til en geo-skattejagt
1 I hovedmenuen skal du vælge Geoskattejagter.
2 Vælg Find en geo-skattejagt.
3 Vælg en geo-skattejagt.
4 Vælg Start.
Del trådløst
bemærk: Funktionen Del trådløst er
kun tilgængelig på GPSMAP 78S og
GPSMAP 78Sc.
Enheden kan sende eller modtage
data, når den er tilsluttet til en anden
kompatibel enhed. Du skal være inden
for 10 fod (3 m) fra den kompatible
Garmin-enhed.
Afsendelse og modtagelse af data
1 Fra hovedmenuen skal du vælge Del
trådløst.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
2 Vælg Send eller Modtag.
3 Følg vejledningen på skærmen.
Flere oplysninger om tilpasning af din
profil: se side 34.
Alarmpunkts alarm
Indstilling af en profil
1 I hovedmenuen skal du vælge
Indstilling af alarmpunktsalarm
1 I hovedmenuen skal du vælge
Arealberegning
Alarmpunktalarmer gør dig opmærksom
på, at du nærmer dig et foruddefineret
område.
2
3
4
5
6
7
Alarmpunkts alarm.
Vælg Opret ny.
Vælg en kategori.
Vælg et punkt.
Vælg Brug.
Indsæt en radius.
Vælg Udført.
Profilskift
Når du bruger en profil og ændrer
indstillinger såsom datafelter,
måleenheder eller positionsindstillinger,
gemmes disse ændringer automatisk
som en del af den profil, du bruger.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
Profilskift.
Din aktuelle profil vises på siden.
2 Vælg en profil.
Beregning af størrelsen på et
område
1 I hovedmenuen skal du trykke på
Arealberegning > Start.
2 Gå langs omkredsen af det område,
der skal beregnes.
3 Vælg Beregn, når du er færdig.
Når du har beregnet området, kan du
gemme sporet på enheden og ændre
måleenheden.
17
Satellit
•
Satellitindstillinger
Ekstra værktøjer i
hovedmenuen
Siden Satellit viser din aktuelle position,
GPS-nøjagtighed, satellitpositioner og
signalstyrke.
På siden Satellit skal du trykke på
MENU.
• Brug med GPS – gør det muligt at
slå GPS'en til og fra.
• Spor op – angiver, om satellitter skal
vises med ringene orienteret med
nord mod toppen af displayet, eller
orienteret med dit aktuelle spor mod
toppen af displayet.
• Enkel farve – gør det muligt at
vælge, om siden Satellit vises i flere
farver eller med en enkelt farve.
• Angiv position på kortet – gør
det muligt at markere din aktuelle
position på kortet. Denne indstilling
er kun tilgængelig, når du slukker for
GPS. Du kan bruge denne position til
at oprette ruter eller søge efter gemte
positioner.
18
•
•
•
•
•
•
•
AutoLocate® Position – beregner
din GPS-position ved hjælp af
Garmin AutoLocate-funktionen.
Kalender – viser en kalender.
Regnemaskine – viser en
regnemaskine.
Sol og måne – viser tidspunkter
for solopgang og solnedgang samt
månefase.
Alarmur – indstiller en lydalarm. Hvis
du ikke bruger enheden i øjeblikket,
kan du indstille enheden til at tænde
på et bestemt tidspunkt.
Jagt og fiskeri – viser de bedste
datoer og klokkeslæt for jagt og
fiskeri i dit område.
Stopur – gør det muligt at bruge en
timer, afmærke en omgang og tage
tid på omgange.
Waypoint gennemsnit – gør det
muligt at finjustere positionen for et
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
waypoint ud fra flere målinger for
at opnå den mest præcise position.
Tilpasning af din enhed
Tilpasning af datafelter
Du kan tilpasse de datafelter, der vises
på hver hovedside.
1 Tryk på MENU på en hovedside.
2 Vælg Skift datafelter.
3 Vælg et datafelt.
4 Følg vejledningen på skærmen.
Datafelt
Beskrivelse
**Barometer
Det aktuelle tryk med
kalibrering.
Batteriniveau
Den resterende
batterilevetid.
Destinations waypoint
Det sidste punkt på ruten til
din destination.
Distance til dest.
Distancen til din endelige
destination.
Distance til næste
Den resterende distance
til det næste waypoint på
ruten.
Drej
Vinkelforskellen (i grader)
mellem pejlingen til din
destination og din aktuelle
kurs. L betyder drej til
venstre. R betyder drej til
højre.
Dybde
Vanddybden. Kræver
forbindelse til en NMEA
0183-enhed med
dybdemåling for at få data
(side 28).
ETA t. destination
Det forventede klokkeslæt,
du kommer frem til din
endelige destination.
ETA ved næste
Det forventede klokkeslæt,
du kommer frem til det
næste waypoint på ruten.
Indstillinger for datafelter
** Kun tilgængelig på GPSMAP 78S og
GPSMAP 78Sc.
Datafelt
Beskrivelse
Afvigelse
Distancen til venstre eller
højre, hvormed du har
afveget fra den oprindelige
rute.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
19
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Glidehældning
Hældningen på tilbagelagt
vandret distance til
ændringen i lodret distance.
Til kurs
Den retning, du skal
bevæge dig i for at vende
tilbage til ruten.
Lodret hastighed
Frekvensen for
højdeforøgelse eller
-reduktion over tid.
Lodret hastighed til
dest.
Målingen af din stigningseller nedstigningshastighed
til en forudbestemt højde.
Maksimum fart
Den maksimale hastighed
siden sidste nulstilling.
**Maksimum højde
Den højst nåede højde.
Markør
Datafeltpilen peger i retning
af det næste waypoint eller
den næste drejning.
**Minimum højde
Den lavest nåede højde.
Næste waypoint
Det næste punkt på din rute.
**Nedstigning gennemsnit
En nedstignings
gennemsnitlige lodrette
distance.
**Nedstigning maksimum
Den maksimale hastighed
for nedstigning i fod/meter
pr. minut.
**Omgivende tryk
Det ukalibrerede omgivende
tryk.
Pejlings
Retningen fra din aktuelle
position til en destination.
Glidehældning til dest. Den påkrævede
glidehældning for at
stige ned fra din aktuelle
position og højden til
destinationshøjden.
Gnsn. fart
Den gennemsnitlige
hastighed, som du har
bevæget dig med siden
sidste nulstilling.
GPS signalstyrke
GPS-signalets styrke.
GPS-nøjagtighed
Fejlmargenen for din
nøjagtige position.
F.eks. er din GPS-position
nøjagtig ned til +/- 12 fod.
Hastighed
Den aktuelle hastighed, som
du har bevæget dig med
siden sidste nulstilling.
Højde
Højden over eller under
havets overflade for din
aktuelle position.
**Kadence
(valgfrit tilbehør
påkrævet)
Pedalarmens omdrejninger
eller antal skridt pr. minut.
Klokkeslæt
Det aktuelle klokkeslæt
baseret på dine
tidsindstillinger (format,
tidszone og sommertid).
20
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Position (lgd/brd)
Viser den aktuelle position
i standardpositionsformat,
uanset de valgte
indstillinger.
Tid til destination
Den forventede tid, du skal
bruge for at komme til din
endelige destination.
Position (valgt)
Viser den aktuelle position i
det valgte positionsformat.
Tid til næste
Den forventede tid, du skal
bruge for at komme til det
næste waypoint på ruten.
**Puls
(pulssensor kræves)
Din puls i hjerteslag pr.
minut (bpm).
Til kurs
Retning
Den retning, du bevæger
dig i.
Den retning, du skal
bevæge dig i for at vende
tilbage til ruten.
Total genm. fart
**Samlet nedstigning
Den samlede højdedistance
ved nedstigning.
Din gennemsnitlige
hastighed siden sidste
nulstilling.
**Samlet stigning
Den samlede højdedistance
ved stigning.
Trip tid - bevæg.
En løbende beregning af tid
siden den sidste nulstilling.
Sol ned
Tidspunktet for solnedgang
på din GPS-position.
Trip tid - stoppet
Sol op
Tidspunktet for solopgang
på din GPS-position.
Den tid, der er gået uden
bevægelse, siden sidste
nulstilling.
Trip tid - total
**Stigning gennemsnit
En stignings gennemsnitlige
lodrette distance.
En løbende beregning af
tilbagelagt distance siden
sidste nulstilling.
Triptæller
En løbende beregning af
den tilbagelagte distance
siden den sidste nulstilling.
Triptæller
En løbende beregning af
tilbagelagt distance for
alle ture.
Velocity Made Good
Hastigheden, hvormed du
nærmer dig en destination
langs en rute.
**Stigning - maksimum Den maksimale hastighed
for stigning i fod/meter pr.
minut.
Temperatur - vand
Vandtemperaturen.
Kræver forbindelse til en
NMEA 0183-enhed med
temperaturmåling for at få
data (side 27).
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
21
Systemindstillinger
I hovedmenuen skal du vælge Opsæt >
System.
• GPS – indstiller GPS'en til Normal,
WAAS/EGNOS (Wide Area
Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay
Service) eller Demofunktion
(GPS fra). Der findes oplysninger
om WAAS på www.garmin.com/
aboutGPS/waas.html.
• Sprog – indstiller sproget på
enheden.
bemærk: Når du ændrer
tekstsproget, ændrer dette ikke
sproget for bruger‑
indtastede data eller kortdata som
f.eks. vejnavne.
• Batteritype – gør det muligt at vælge
den batteritype, du bruger.
• Grænseflade – indstiller formatet for
den serielle grænseflade:
22
◦◦ Garmin-serienummer – Garminformat, der bruges til PVTprotokoldata.
◦◦ NMEA In/Out – standard NMEA
0183-output og -input.
◦◦ Tekst ud – viser enkelt ASCIItekstoutput om positions- og
hastighedsoplysninger.
◦◦ RTCM Radio Technical
Commission for Maritime
Services – gør det muligt for
enheden at acceptere DGPS
Differential Global Positioning
System-information fra en enhed,
der leverer RTCM-data i et SC104 format.
Displayindstillinger
I hovedmenuen skal du vælge Opsæt >
Display.
• Tid til lys slukker – se side 37.
• Batterisparetilstand – se side 37.
• Farver – indstiller de farver, der
anvendes på enhedens skærme.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
•
•
Hoved, Opsætning, Find Stil –
gør det muligt at vælge, hvordan
hovedmenuen, opsætningsmenuen
og søgemenuen vises.
Fasthold skærmbillede – gør det
muligt at fastholde skærmbilleder på
enheden.
Indstilling af toner
Din Garmin-enhed gør det muligt at
tilpasse tastetoner og meddelelses-bip
eller slå
toner fra.
I hovedmenuen skal du vælge
Opsæt > toner.
Marineindstillinger
I hovedmenuen skal du vælge Opsæt >
Marine.
• Marinekorttilstand – gør det muligt
at vælge et søkort eller et fiskekort:
◦◦ Nautisk – viser forskellige
kortfunktioner i forskellige farver,
så marine-interessepunkterne
bliver lettere at aflæse. Det
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
•
•
•
•
nautiske kort minder om
udseendet af papirkort.
◦◦ Fiskeri (kræver søkort) — viser
detaljerede bundkonturer
og dybdeforhold. Forenkler
kortvisningen til optimal brug
under fiskeri.
Spotdybder – gør det muligt at slå
spotdybder til og indstille farlige
dybder.
Fyrvinkler – viser den vinkel, som
et navigationslys er synligt i. Du kan
vælge Til for altid at få vist lysvinkler,
eller du kan vælge Auto for at lade
kortplotteren automatisk bortfiltrere
lysvinkler afhængigt af zoomniveauet.
Symbolsæt – gør det muligt at vise
NOAA- eller IALA-symboler på kortet.
Opsætning af marinealarmer –
indstiller ankeralarm,
kursafvigelsesalarm, dybvandsalarm
og lavtvandsalarm.
23
Indstilling af marinealarmer
Indstilling af ankeralarmen
Du kan indstille en alarm til at lyde,
når du overskrider en specificeret
driveafstand, mens du ligger for anker.
1 I hovedmenuen skal du vælge
Opsæt > Marine.
2 vælg Anker alarm > Til.
3 Indsæt en distance.
4 Vælg Udført.
Indstilling af
kursafvigelsesalarmen
Du kan indstille en alarm til at lyde, når
du afviger fra kursen ved en angiven
distance.
1 I hovedmenuen skal du vælge
Opsæt > Marine.
2 Vælg Kursafvigelses alarm > Til.
3 Indsæt en distance.
4 Vælg Udført.
24
Indstilling af dybtvandsalarmen
eller lavtvandsalarmen
1 I hovedmenuen skal du vælge
2
3
4
5
6
7
Opsætning > Marine > Opsætning
af marinealarm.
Vælg Lavt vand > Til for at indstille
en alarm til at lyde, når dybden er
mindre end den angivne værdi.
Angiv den dybde, der udløser
lavtvandsalarmen.
Vælg Udført.
Vælg Dybt vand > Til for at indstille
en alarm til at udløses, når dybden er
større end den angivne værdi.
Angiv den dybde, der udløser
alarmen for dybt vand.
Vælg Udført.
Nulstilling af data
Du kan nulstille tripdata, slette alle
waypoints, rydde det aktuelle spor eller
gendanne standardværdier.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
1 I hovedmenuen skal du vælge
Opsæt > Nulstil.
2 Vælg et element, der skal nulstilles.
Ændring af siderækkefølgen
Tilføjelse af en side
1 I hovedmenuen skal du vælge
Opsæt > Siderækkefølge.
2 Vælg Tilføj side.
3 Vælg en side, der skal tilføjes.
Fjernelse af en side
1 I hovedmenuen skal du vælge
Opsæt > Siderækkefølge.
2 Vælg en side.
3 Vælg Fjern.
4 Tryk på Enter.
1 I hovedmenuen skal du vælge
2
3
4
5
Opsæt > Siderækkefølge.
Vælg en side.
Vælg Flyt.
Flyt siden op eller ned på listen.
Tryk på Enter.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
Tilpasning af
enhedsindstillinger
Du kan tilpasse måleenhederne for
distance og hastighed, højde, dybde,
temperatur og tryk.
1 I hovedmenuen skal du vælge
Opsæt > Enheder.
2 Vælg en indstilling.
3 Vælg en enhed til indstillingen.
25
4 Gentag trin 2 til 3 for hver indstilling,
•
Tidsindstillinger
•
du vil tilpasse.
I hovedmenuen skal du vælge Opsæt
> Tid.
• Tidsformat – gør det muligt at vælge
12- eller 24-timers tidsformat på
displayet.
• Tidszone – gør det muligt at vælge
enhedens tidszone. Du kan vælge
Automatisk for at indstille tiden
automatisk ud fra GPS-positionen.
Indstillinger for
positionsformat
Bemærk: Du skal kun ændre positions‑
formatet eller kortdatum, hvis du
anvender et kort eller søkort, der angiver
et andet positionsformat.
I hovedmenuen skal du vælge Opsæt >
Positionsformat.
26
•
Positionsformat – indstiller det
positionsformat, som en given
koordinatlæsning vises i.
Kort datum – indstiller det
koordinatsystem, som kortet er
struktureret i.
Kortsfære – viser det
koordinatsystem, som enheden
bruger. Standardkoordinatsystemet
er WGS 84.
Indstillinger af højdemåler
I hovedmenuen skal du vælge Opsæt >
Højdemåler.
• Autokalibrering – højdemåleren
selvkalibrerer, hver gang du tænder
enheden.
• Barometer tilstand
◦◦ Variabel højde – barometer‑
funktioner, mens du bevæger dig.
◦◦ Fast højde –
barometerfunktioner, mens du
ikke bevæger dig.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
•
•
Tryk-trend registrering
◦◦ Gem ved opstart – registrerer
kun trykdata, når enheden
tændes. Dette kan være nyttigt,
når du ser efter trykfronter.
◦◦ Gem altid – registrerer trykdata
hvert 15 minut, også når enheden
er slukket.
Plot type
◦◦ Højde/tid – registrerer
højdeændringer over en periode.
◦◦ Højde/distance – registrerer
højdeændringer over en afstand.
◦◦ Barometrisk tryk – registrerer
det barometriske tryk over en
periode.
◦◦ Omgivende tryk – registrerer
omgivelsernes tryk over en
periode.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
Indstillinger for geoskattejagt
I hovedmenuen skal du vælge Opsæt >
Geo-skattejagter.
• Liste over geo-skatte – gør det
muligt at vise listen over geo-skatte
efter navne eller koder.
• Geo-skattejagter fundet – gør det
muligt at indsætte antallet af fundne
geo-skattejagter.
Ruteindstillinger
I hovedmenuen skal du vælge Opsæt >
Ruteplanlægning.
• Rutepræference – gør det muligt
at vælge en rutepræference til
beregning af ruten.
◦◦ Direkte linje – beregner punkt-tilpunkt-ruter.
◦◦ På vej i (tid) – beregner "ad
vejen"-ruter, hvor køretiden er
kortest mulig.
27
•
•
•
•
28
◦◦ På vej (distance) – beregner
"ad vejen"-ruter, hvor afstanden
er kortest mulig.
Beregn ruter for – gør det muligt
at vælge en transportmetode for at
optimere ruten.
Lås på vej – låser den aktuelle
positionsmarkør på den nærmeste
vej for at kompensere for afvigelser i
kortpositionsnøjagtigheden (kræver
detaljerede kort).
Skift i Direkte linje
◦◦ Auto – leder dig automatisk til dit
næste punkt.
◦◦ Manuel – gør det muligt at vælge
det næste punkt på ruten ved at
bruge punktet på siden med den
aktive rute.
◦◦ Distance – leder dig til det næste
punkt på ruten, når du befinder
dig inden for den angivne afstand
af dit aktuelle punkt.
Opsætning af "undgå" – gør det
muligt at vælge den vejtype, som du
vil undgå.
Fitness
Du kan finde flere oplysninger om valgfrit
fitnessudstyr på side 39.
Profiler
Profiler er en samling af indstillinger,
som gør det muligt at optimere enheden
fra en anvendelsestype til en anden, for
eksempel skift fra marinebrug til brug i
bilen.
Du kan vælge Marine, Fritid eller
gemme en brugerdefineret profil for
enheden.
Du kan se, hvordan du ændrer profiler,
på side 20.
Sådan gemmer du en
brugerdefineret profil
Du kan tilpasse dine indstillinger til en
bestemt aktivitet eller tur. Når du har
foretaget alle ændringerne, skal du
gemme dem som en brugerdefineret
profil.
1 I hovedmenuen skal du vælge
Opsæt > Profiler.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
2 Vælg Opret ny profil > OK.
Redigering af et profilnavn
1 I hovedmenuen skal du vælge
2
3
4
5
Opsæt > Profiler.
Vælg en profil.
Vælg Rediger navn.
Indtast det nye navn.
Vælg Udført.
Sletning af en profil
1 I hovedmenuen skal du vælge
Opsæt > Profiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Slet.Appendiks
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre
support ved at gennemføre vores
onlineregistrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering,
eller en kopi af den, på et sikkert
sted.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
Opdatering af softwaren
Du skal slutte enheden til din computer
for at opdatere softwaren (side 40).
1 Gå til www.garmin.com/products
/webupdater.
2 Følg vejledningen på skærmen.
bemærk: Dette sletter ikke dine data
eller indstillinger.
Visning af vigtige
enhedsoplysninger
Du kan se enheds-ID, softwareversion
og licensaftale.
I hovedmenuen skal du vælge
Opsæt > Om.
Kontakt Garmins
produktsupport
Du kan kontakte Garmins
produktsupport, hvis du har spørgsmål
om dette produkt.
• Hvis du befinder dig i USA, skal du
gå til www.garmin.com/support eller
29
•
•
kontakte Garmin USA på telefon
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien skal du kontakte
Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808
238 0000.
Hvis du befinder dig i Europa, skal
du gå til www.garmin.com/support
og klikke på Contact Support
for at få oplysninger om support i
de forskellige lande, eller du kan
kontakte Garmin (Europe) Ltd. på
telefon +44 (0) 870 850 1241.
Brug af baggrundslys
Baggrundslyset aktiveres, hver
gang du trykker på en knap. Alarmer
og meddelelser aktiverer også
baggrundsbelysningen.
BEMÆRK: Du kan finde oplysninger
om ændring af indstillingerne for
baggrundsbelysning på side 37.
Tryk på for at tænde for
baggrundsbelysningen.
30
Specifikationer
Fysisk størrelse
(B × H × D)
2,6 × 6,0 × 1,2 tommer
(6,6 × 15,2 × 3,0 cm)
Vægt
7,7 oz. (218,3 g) med
batterier
Display
(diagonal)
2,6 tommer (66 mm)
Opløsning
(B × H)
160 × 240 pixel,
baggrundsbelyst 65K
TFT-farvedisplay
Vandtæthed
Fuldt tætnet, flydende,
stødsikker plastlegering iht.
IEC 529-IPX-7
Datalagring
Cirka 1,7 GB
Hukommelsesbatteri kræves
ikke.
GPSMAP 78S og 78Sc
har et microSD-kortstik til
yderligere datalagring.
Computergræn‑
seflade
USB og seriel
Batteritype
To AA-batterier (alkaline,
NiMH eller litium)
Se side 38.
Batterilevetid
Op til 20 timer, typisk brug
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
Driftstempera‑
turområde
Fra 5 °F til 158 °F
(fra -15 til 70 °C)
Se side 38.
Radiofrekvens/
protokol
2,4 GHz/ANT+ trådløs
kommunikationsprotokol
GPS-nøjagtighed
< 33 ft. (10 m), 95 % typisk
brug Nøjagtigheden forringes
til 100 m 2DRMS ved
aktivering af det amerikanske
forsvarsministeriums
Selective Availability (SA)program.
DGPS
Fra 10 til 16 ft. (fra 3 til
5 m) 95 % typisk (WAASnøjagtighed i Nordamerika)
Højdemåler
Nøjagtighed: ± 3 m (± 10
ft.)* Opløsning: 0,3 m (1 ft.)
Område: fra -610 til 9.144 m
(fra -2.000 ft. til 30.000 ft.).
*Forudsætter korrekt
brugerkalibrering.
Kompas
Nøjagtighed: ± 2 grader (±
5 grader i ekstremt nordlige
eller sydlige breddegrader)*
Opløsning: 1 grad.
*Forudsætter korrekt
brugerkalibrering.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
Maksimering af
batterilevetiden
Sådan bruger du
batterisparetilstand
Brug batterisparetilstand til at spare på
batteriet og forlænge levetiden.
I hovedmenuen skal du vælge
Opsætning > Display >
Batterisparetilstand > Til.
Sådan dæmper du
baggrundsbelysningen
Omfattende brug af skærmens
baggrunds‑
belysning reducerer batteriets levetid
væsentligt. Du kan justere baggrunds‑
belysningens lysstyrke og vælge en
kortere varighed for baggrundslyset for at
maksimere batteriets levetid.
1 Tryk hurtigt på for at åbne
statussiden for baggrundsbelysning.
31
2 Brug vippeknappen til at justere
lysstyrken.
Justering af Tid til lys slukker
I hovedmenuen skal du vælge
Opsætning > Display > Tid til lys
slukker.
Om batterierne
 advarsel
Se guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
Temperaturklassificeringen for enheden
kan overskride brugsområdet for visse
batterier. Alkaline-batterier kan gå i
stykker ved høje temperaturer. Alkalinebatterier mister en væsentlig del af deres
kapacitet, når temperaturen falder. Brug
litiumbatterier, når du bruger enheden
på steder med temperaturer under
frysepunktet.
32
Valg af batteritype
1 I hovedmenuen skal du vælge
Opsætning > System > Batteritype.
2 Vælg Alkaline, Litium eller
Genopladeligt NiMH.
Langtidsopbevaring
Hvis du ikke har tænkt dig at bruge
enheden i flere måneder, skal du tage
batterierne ud. Gemte data mistes ikke,
når batterierne
tages ud.
Køb af valgfrit tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com, eller
kontakt din Garmin-forhandler for at
få oplysninger om valgfrit tilbehør,
datakort med forudindlæste kort,
fitnesstilbehør og reservedele.
Brug af valgfrit
fitnesstilbehør
BEMÆRK: Fitnessfunktionen er kun
tilgængelig med GPSMAP 78S og
GPSMAP 78Sc.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
Før du kan bruge fitnesstilbehøret
sammen med enheden, skal du installere
tilbehøret i henhold til de instruktioner,
der følger med tilbehøret.
Du kan bruge det valgfri fitnesstilbehør,
herunder en pulsmåler eller en
kadencesensor, sammen med enheden.
Dette tilbehør bruger ANT+™ trådløs
teknologi til at sende data til enheden.
1 Bring enheden inden for ANT+tilbehørets rækkevidde (3 m).
2 I hovedmenuen skal du vælge
Opsæt > Fitness.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Pulssensor > Til.
• Vælg Sensor til
cykelkadence > Til.
Du kan få vist puls- og kadencedata ved
at tilpasse dine datafelter (side 23).
Tip til parring af ANT+-tilbehør
med din Garmin-enhed
•
Kontroller, at ANT+-tilbehøret er
kompatibelt med din Garmin-enhed.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
•
•
•
•
Før du parrer ANT+-tilbehøret med
din Garmin-enhed, skal du flytte dig
10 m væk fra eventuelt andet ANT+tilbehør.
Bring Garmin-enheden inden for
ANT+-tilbehørets rækkevidde (3 m).
Når du har parret første gang,
genkender din Garmin-enhed
automatisk ANT+-tilbehøret, hver
gang det aktiveres. Denne proces
gennemføres automatisk, når du
tænder for Garmin-enheden, og den
tager kun få sekunder, når tilbehøret
er aktiveret og fungerer korrekt.
Når parringen er gennemført,
modtager din Garmin-enhed kun data
fra dit tilbehør, og du kan godt nærme
dig andre sensorer.
Datahåndtering
bemærk: Enheden er ikke kompatibel
med Windows® 95, 98, Me eller NT. Den
er heller ikke kompatibel med Mac® OS
10.3 og ældre versioner.
33
Filtyper
Enheden understøtter følgende filtyper:
• Filer fra BaseCamp™ eller
HomePort™.
Gå til www.garmin.com.
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra
Garmins POI Loader.
microSD-kortstik
Installation af et microSD-kort
Du kan købe microSD-kort fra en
elektronikleverandør, eller du kan købe
datakort med forudindlæste detaljerede
kort hos din Garmin-forhandler.
Udover kort- og datalagring kan
hukommelseskort også bruges til at lagre
filer som f.eks. billeder, geo-skattejagter,
ruter, waypoints og brugerdefinerede
POI'er.
1 Løft smæklåsen på bagsiden af
enheden, og fjern batteridækslet og
batterierne.
2 Skub ned, og træk metaldækslet ud.
3 Få metalkontakterne til at flugte, og
anbring kortet i stikket.
34
4 Skub ind, og skub metaldækslet op.
5 Sæt batterierne og batteridækslet på
plads igen.
Fjernelse af et microSD-kort
1 Skub ned, og træk metaldækslet ud.
2 Fjern kortet fra stikket.
3 Skub ind, og skub metaldækslet op.
4 Sæt batterierne og batteridækslet på
plads igen.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
Tilslutning af USB-kablet
bemærk
For at forebygge korrosion skal du
tørre mini-USB-porten, vejrhætten og
det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1 Slut USB-kablet til en USB-port på
computeren.
2 Fjern vejrhætten fra mini-USB-porten.
Mini-USBport under
vejrhætten
Seriel port
under
vejrhætten
microSDkortstik
(inde i
batterirummet)
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
3 Slut det lille stik på USB-kablet til
mini-USB-porten.
Din enhed og microSD-kortet
(valgfrit) vises som flytbare enheder
i Denne computer på Windowscomputere og som monterede diske
på Mac-computere.
Overførsel af filer til din computer
Når du har tilsluttet enheden til din
computer, kan du kopiere og indsætte
filer fra computeren til enhedens drev/
diske.
1 Find filen på computeren.
2 Vælg filen.
3 Vælg Rediger > Kopier.
4 Åbn "Garmin"- eller
hukommelseskort­drevet eller -disken.
5 Vælg Rediger > Sæt ind.
35
Sletning af filer
BEMÆRK
Hukommelsen i din enhed indeholder
vigtige systemfiler og mapper, som ikke
må slettes.
Før du kan slette filer, skal du slutte
enheden til din computer (side 40).
1 Åbn drevet eller diskenheden
"Garmin".
2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis
det er nødvendigt.
3 Vælg filerne.
4 Tryk på Delete-tasten på tastaturet.
Frakobling af USB-kablet
1 Afslutning af en handling:
•
Hvis din computer er Windowsbaseret, skal du klikke på ikonet
Skub ud
i proceslinjen.
• På Mac-computere skal du
trække diskikonet til papirkurven
.
2 Kobl enheden fra computeren.
36
Påsætning af
håndledsremmen
1 Træk
løkken
på hånd‑
ledsremmen
gennem hullet i
bunden af enheden.
2 Før remmen gennem
løkken, og stram den.
Pleje af enheden
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og
opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Rengøring af enheden
1 Brug en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
Rengøring af skærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Brug vand, isopropylalkohol eller
brillerens efter behov.
3 Fugt kluden med væsken, og tør
forsigtigt skærmen af.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
37
Fejlsøgning
Problem
Løsning
Skærmen eller knapperne
reagerer ikke. Hvordan
nulstiller jeg enheden?
1. Tag batterierne ud.
2. Sæt batterierne i igen.
Bemærk: Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.
Jeg ønsker at nulstille
alle personligt tilpassede
indstillinger til standardfa‑
briksopsætningen.
I hovedmenuen skal du vælge Opsæt > Nulstil > Gendan
standardindstillinger.
Min enhed modtager ikke
satellitsignaler.
1.
2.
3.
Batterierne holder ikke ret
længe.
Reducer indstillingerne for baggrundslys (side 37).
Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
Tænd for enheden.
Stå stille i flere minutter.
Hvordan ved jeg, at min enhed På enheden vises et skærmbillede med Garmin-logoet og USB-symbolet. På
er i USB-lagerenhedstilstand? computeren vises et nyt flytbart diskdrev under Denne computer på Windowscomputere eller en monteret disk på Mac-computere.
Min enhed er sluttet til
computeren, men den vil ikke
gå i lagerenhedstilstand.
38
Du har muligvis indlæst en ødelagt fil.
1. Kobl enheden fra computeren.
2. Sluk for enheden.
3. Tryk på og hold vippeknappen nede, mens du slutter enheden til din
computer.
Bliv ved med at trykke på vippeknappen i 10 sekunder, eller indtil
enheden går i lagerenhedstilstand.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
Problem
Løsning
Jeg kan ikke se nogen flytbare
drev i listen over drev.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have
problemer med at tildele drevbogstaver til dine Garmin-drev. Se hjælpen til dit
operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevene.
Jeg har brug for reservedele
eller tilbehør.
Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin-forhandler.
Jeg vil gerne købe en ekstern
GPS-antenne.
Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin-forhandler.
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
39
Index
Symbols
A
aktiv rute 7
alarmer
alarmpunkter 17
marine 23
tid 18
alarmpunktsalarm 17
ANT+-tilbehør 32
arealberegning 17
AutoLocate 18
B
C
geo-skattejagter 16, 27
downloade 16
indstillinger 27
navigation 16
GPS-signaler 3, 18, 20, 31, 38
slå GPS fra 18
systemindstillinger 22
D
datafelter 10
muligheder 19
datalagring 30
display
baggrundslys 30
H
Fasthold skærmbillede 22
håndledsrem 36
indstillinger 22
højdemåler,
Tid til lys slukker 22
indstillinger 26
displayindstillinger
kalibrering 14
baggrundslys 31
plottype 27
downloade
højde
plot 9, 14
software 29
barometrisk
højdemåler 14
E
opsætning 14
enheds-ID 29
reset 15
HomePort 34
F
hovedmenu
fejlfinding 38
indstillinger 16
fitnessfunktioner 32
baggrundslys 4, 30, 31
BaseCamp 34
batterier 19, 22, 30
advarsler 32
information 3
Installere 3
maksimering af levetid 31 G
om 32
Garmins produktsupport 29
opbevaring 32
gemme
valg at type 32
spor, 10
bip 23
gendannelse af
fabriksindstillingerne 11
42
I
instrumentbræt
skifte 16
J
jagt- og fiskeritider 18
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
K
kalender 18
kalibrering
højdemåler, 14
kompas 14
knappen ENTER 4
knappen FIND 4, 5, 7, 8, 10
knappen MARK 4
knappen MENU 4, 10, 15, 19
knappen MOB 4
knappen PAGE 4
knappen QUIT 4
knapper 4
kompas
kalibrering 12
navigation 12
opsætningsindstillinger 13
kort 11
ændring af orientering 11
datum 26
detalje 12
information 12
måling af afstand 11
opsætningsindstillinger 11
vise ruter 7
visning af spor 9
kortdatum koordinatsystem 26
L
M
måle
distance 11
område, 17
mand over bord 4
månefase 18
marineindstillinger 23
MCX-stik 2
microSD-kort 30, 32–34
modtagelse af
satellitsignaler 38
trådløst 16
trådløst tilbehør 32
USB-kabel 35
overføre filer 35
bruge USB 35
trådløst 16
P
positionsformat 26
profiler 17
indstilling 17
oprette 28
skifte 17
N
Q
navigation
kompas 12
ruter 7, 8
spor, 10
til geo-skattejagter 16
til waypoints 5
R
O
opdatering
software 29
oprette
ruter 6
waypoints 5
oprette forbindelse
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
redigere
profiler 29
ruter 6
waypoints 5
registrere
spor, 9
registrering af din enhed 29
regnemaskine 18
reset
aktuelt spor 24
data 24
standard 24
tripdata 24
43
waypoints 24
ruter
aktiv rute 7
indstillinger 27
navigation 7, 8
oprette 6
redigere 7
redigere navn 6
slette 7
undgå 28
S
satellitsignaler 3, 18, 20,
31, 38
AutoLocate 18
slå GPS fra 18
systemindstillinger 22
sider
fjerne 25
sekvens 25
tilføje en side 25
Sigt og gå 13
slette
filer 36
profiler 29
ruter 7
spor, 10
waypoints 5
software
opdatering 29
44
version 29
søgemenu 4, 5
sol og måne 18
specifikationer 30
spor,
gemme 10
navigation 10
om 9
registrere 9
rydder aktuelt 10
slette 10
visning 9
sprog 3, 22
stik til ekstern antenne 2
stopur 18
systemindstillinger 22
T
tænd/sluk-knap 3, 4, 30, 31
tid
alarmer 18
datafelter 20
indstillinger 26
solopgang og
solnedgang 18, 21
stopur 18
zone 26
tider
jagt og fiskeri 18
tilbehør 32, 39
fitness 32
microSD-kort 32
tilpasning
datafelter 10
enhedsindstillinger 22–29
profiler 28
toner 23
tripcomputer 15
U
USB-kabel 38
frakoble 36
oprette forbindelse 35
V
vedligeholdelse af enheden 36
langtidsopbevaring 32
vippeknap 4
W
waypoints
gennemsnitsberegning 18
navigere til 5
oprette 5
redigere 5
slette 5
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
X
Y
Z
zoom 4, 12
zoomområder 15
Brugervejledning til GPSMAP 78-serien
45
For at få de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit Garminprodukts levetid skal du besøge Garmins hjemmeside på adressen
www.garmin.com.
© 2010 - 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Juni 2013
Varenummer 190-01165-36 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising