Garmin | GPSMAP® 78 | User manual | Garmin GPSMAP® 78 Brukerveiledning

Garmin GPSMAP® 78 Brukerveiledning
GPSMAP 78-serien
®
brukerveiledning
brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78S
og GPSMAP 78Sc
Med enerett. Med mindre noe annet er
uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne
brukerveiledningen reproduseres, kopieres,
overføres, spres, lastes ned eller lagres på noe
medium, uansett formål, uten at det på forhånd er
innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir
med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne
brukerveiledningen til en harddisk eller et annet
elektronisk lagringsmedium for visning, og til å
skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller
tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller
trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder
hele merknaden om opphavsrett, og forutsatt at
uautorisert kommersiell distribusjon av denne
brukerveiledningen eller reviderte versjoner av den
er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten
varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre
eller forbedre produktene sine og gjøre endringer
i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller
organisasjon om slike endringer eller forbedringer.
Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for
å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon
om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, BlueChart®, City Navigator® og
GPSMAP® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets
datterselskaper, som er registrert i USA og andre
land. HomePort™, BaseCamp™, ANT™ og ANT+™ er
varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene.
Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig
tillatelse fra Garmin.
Windows® er et registrert varemerke for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land. Mac® OS
er et registrert varemerke for Apple Computer;
Inc. microSD™ er et varemerke for SanDisk eller
datterselskapene. Andre varemerker og varenavn
tilhører sine respektive eiere.
Table of Contents
Komme i gang.........................1
Standarder for brukerveiledningen.1
Oversikt over enheten................... 2
Batteriinformasjon......................... 3
Sette inn batteriene....................... 3
Slå enheten av eller på.................. 3
Innhente satellittsignaler................ 3
Knapper......................................... 4
Navigere med veipunkter og
ruter.........................................5
Veipunkter..................................... 5
Ruter.............................................. 6
Tilleggskart.................................... 8
Spor.........................................9
Om spor......................................... 9
Navigere i et lagret spor.............. 11
Bruke hovedsidene..............11
Tilpasse datafeltene.................... 11
Gjenopprette
standardinnstillingene............... 11
Kart.............................................. 12
Kompass..................................... 13
Bruke kompasset......................... 14
Bruke Sikt og gå.......................... 14
Høydeplott................................... 15
Åpne hovedmenyen.................... 16
Tripcomputer............................... 16
Funksjoner og innstillinger for
hovedmenyen.......................17
Geocacher................................... 17
Dele trådløst................................ 17
Nærhetsalarmer.......................... 17
Profilendring................................ 18
Områdeberegning....................... 18
Satellitt......................................... 18
Ekstra verktøy på
hovedmenyen........................... 19
Tilpasning av enheten..........20
Tilpasse datafelter....................... 20
Alternativer for datafelt................ 20
Systeminnstillinger...................... 23
Skjerminnstillinger....................... 24
Stille inn toner.............................. 24
Maritime innstillinger.................... 24
Stille inn maritime alarmer........... 25
Tilbakestille data.......................... 26
Endre sidesekvensen.................. 26
Tilpasse enhetens innstillinger.... 27
Tidsinnstillinger............................ 27
Innstillinger for
posisjonsformat......................... 27
Innstillinger for høydemåleren..... 28
Geocache-innstillinger................. 29
Rutinginnstillinger........................ 29
Trening........................................ 29
Profiler......................................... 30
Tillegg....................................31
Registrere enheten...................... 31
Oppdatere programvaren............ 31
Vise viktig informasjon om e
nheten....................................... 31
Kontakte Garmins
produktsupport.......................... 31
Bruke bakgrunnsbelysningen...... 32
Spesifikasjoner............................ 32
Maksimere batterilevetiden......... 33
Om batteriene.............................. 34
Kjøpe valgfritt tilbehør................. 34
Bruke valgfritt treningstilbehør..... 34
Datahåndtering............................ 35
Feste håndleddstroppen.............. 38
Ta vare på enheten...................... 39
Feilsøking.................................... 40
Index......................................42
Komme i gang
 advarsel
S
e veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Når du bruker enheten for første gang,
må du fullføre følgende oppgaver for å
stille inn enheten og bli kjent med de
grunnleggende funksjonene.
1 Sette inn batteriene (side 3).
2 Slå på enheten (side 3).
3 Innhente satellitter (side 3).
4 Merke et veipunkt (side 5).
5 Navigere i en rute (side 7).
6 Registrere et spor (side 9).
7 Kalibrere kompasset (side 13).
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
Standarder for
brukerveiledningen
Når du blir bedt om å trykke på noe, er
det knappene på enheten du skal bruke.
Bruk vippebryteren for å velge noe i en
liste, og trykk deretter på ENTER. Se
side 4.
De små pilene (>) i teksten angir at du
må velge flere elementer etter hverandre,
for eksempel "Velg Slett > Ja."
1
Oversikt over enheten
Intern
antenne
Knapper
Skjerm
MCX-kontakt for ekstern
GPS-antenne
(under gummihette)
Seriell port
(under
gummihette)
mini-USB-port
(under
gummihette)
Batterirom
microSD™kortspor
(under
batteriene)
2
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
Batteriinformasjon
Enheten bruker to AA-batterier. Bruk
alkaliske batterier, NiMH-batterier eller
litiumbatterier. Det beste resultatet får
du ved å bruke forhåndsladede NiMHbatterier eller litiumbatterier (side 34).
Sette inn batteriene
1 Skyv sperren bak på enheten, og
fjern batteridekselet.
2 Sett inn batteriene riktig vei.
3 Sett på batteridekselet igjen.
Det beste resultatet får du
ved å oppdatere batteritypen i
systeminnstillingene (side 34) når du har
satt inn nye batterier.
Angi språk
1 Slå på enheten.
2 Velg språk ved hjelp av
vippebryteren.
Innhente satellittsignaler
Det kan ta 30 til 60 sekunder å innhente
satellittsignaler.
1 Gå utendørs til et åpent område.
2 Slå på enheten om nødvendig.
3 Vent mens enheten søker etter
satellitter.
Et spørsmålstegn blinker mens
enheten bestemmer posisjonen.
4 Trykk raskt på for å vise
statussiden for bakgrunnsbelysning.
GPS-linjene viser styrken på
satellittsignalene. Enheten har innhentet
satellittsignaler når linjene er blitt grønne.
Slå enheten av eller på
Trykk på og hold nede
.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
3
Knapper
Knapp
Beskrivelse
FIND/MOB
Trykk på FIND (Finn) for å
åpne søkemenyen.
Trykk på og hold nede
MOB (Mann over bord) for
å lagre gjeldende posisjon
som et veipunkt og
begynne å navigere dit.
Trykk på og hold nede
for å slå enheten av og på.
Trykk raskt på
for
å vise statussiden for
bakgrunnsbelysning.
4
Knapp
Beskrivelse
QUIT
Trykk på QUIT (Avslutt) for
å avbryte eller gå tilbake til
forrige meny eller side.
PAGE
Trykk på PAGE (Side) for å
bla gjennom hovedsidene
(side 11).
MENU
Trykk på MENU (Meny) for å
åpne menyen Alternativer
for den siden som er åpen.
Trykk på MENU to ganger
for å åpne hovedmenyen
(fra alle sider).
ENTER/
MARK
Trykk på ENTER for å
velge alternativer og
bekrefte meldinger.
Trykk på og hold nede
MARK (Merk) for å lagre
gjeldende posisjon som et
veipunkt.
Vippebryter
Vipp opp, ned, til høyre
og til venstre for å velge
menyalternativer og for å
bevege kartmarkøren.
+
Trykk på + for å zoome inn
i kartet.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
Knapp
Beskrivelse
-
Trykk på - for å zoome ut
i kartet.
Navigere med
veipunkter og ruter
Veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du
registrerer og lagrer i enheten.
Opprette veipunkter
1 Trykk på og hold nede MARK fra en
hvilken som helst side.
2 Velg Ferdig.
Navigere til et veipunkt ved hjelp
av søkemenyen
Du kan bruke søkemenyen til raskt
å finne veipunkter, spor, ruter og
koordinater som du har lagret.
1 Trykk på FIND fra en hvilken som
helst side.
2 Velg Veipunkter.
3 Velg et veipunkt.
4 Velg Kjør.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
5
Redigere et veipunkt
Før du kan redigere et veipunkt, må du
opprette ett.
1 Velg Veipunktstyrer fra
hovedmenyen.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg et attributt (f.eks. navnet eller
posisjonen).
4 Angi den nye informasjonen.
5 Velg Ferdig.
Slette et veipunkt
1 Velg Veipunktstyrer fra
hovedmenyen.
2 Velg et veipunkt.
3 Trykk på Menu.
4 Velg Slett.
Vise tidevannsinformasjon
1 Gå til kartet og beveg markøren til en
posisjon i nærheten hvor du vil søke
etter tidevann.
2 Trykk på FIND.
3 Velg Tidevann.
6
4 Velg en tidevannsstasjon.
5 Trykk på MENU.
6 Velg Se på punkt.
Tidspunkt og høyder for tidevann
vises for stasjonen du har valgt.
7 Velg eventuelt et alternativ:
• Hvis du vil vise informasjonen for
en annen dato, velger du Endre
dato.
• Hvis du vil vise tidevannskart,
velger du Vis kart.
Ruter
En rute er en serie av veipunkter
som fører deg til det endelige
bestemmelsesstedet.
Opprette en rute
1 Velg Ruteplanlegger > Opprett
rute > Velg første punkt fra
hovedmenyen.
2 Velg en kategori.
3 Velg første punkt på ruten.
4 Velg Bruk.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
5 Velg Velg neste punkt.
6 Gjenta trinn 2–5 til ruten er
fullstendig.
En rute må inneholde minst to
punkter.
7 Trykk på quit for å lagre ruten.
Endre et rutenavn
1 Velg Ruteplanlegger fra
2
3
4
5
hovedmenyen.
Velg en rute.
Velg Endre navn.
Angi det nye navnet.
Velg Ferdig.
Redigere en rute
1 Velg Ruteplanlegger fra
2
3
4
5
hovedmenyen.
Velg en rute.
Velg Rediger rute.
Velg et punkt.
Velg et alternativ:
• Se på – viser punktet på kartet.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
•
•
•
Flytt ned (eller opp) – forandrer
punktets plassering på ruten.
Sett inn – legger til et ekstra
punkt på ruten.
Det ekstra punktet settes inn før
punktet du redigerer.
Fjern – fjerner punktet fra ruten.
Vise en rute på kartet
1 Velg Ruteplanlegger fra
hovedmenyen.
2 Velg en rute.
3 Velg å se på kart.
Slette en rute
1 Velg Ruteplanlegger fra
hovedmenyen.
2 Velg en rute.
3 Velg Slett rute.
Navigere i en rute
1 Trykk på FIND.
2 Velg Ruter.
3 Velg en rute.
7
4 Velg Kjør.
Vise Aktiv rute
1 Velg Aktiv rute fra hovedmenyen.
2 Velg et punkt på ruten for å vise flere
detaljer.
Stoppe navigering i en rute
1 Trykk på FIND fra en hvilken som
helst side.
2 Velg Stoppe navigering.
Navigere i en reversert rute
1 Velg Ruteplanlegger fra
2
3
4
5
6
hovedmenyen.
Velg en rute.
Velg Reverser rute.
Velg ruten på nytt.
Velg å se på kart.
Velg Kjør.
Tilleggskart
Hvis du vil kjøpe forhåndslastede kort
med detaljerte kartdata, kan du gå til
8
http://buy.garmin.com eller ta kontakt
med en Garmin-forhandler.
Finne en adresse med City
Navigator®
Du kan bruke valgfrie City Navigatorkart til å søke etter adresser, byer og
andre posisjoner. De detaljerte kartene
inneholder millioner av punkter av
interesse, for eksempel restauranter,
hoteller og biltjenester.
1 Trykk på FIND.
2 Velg Adresser.
3 Angi land.
4 Angi by eller postnummer.
MERK: Ikke alle kartdata støtter
postnummersøk.
5 Velg byen.
6 Angi husnummeret.
7 Angi gaten.
8 Velg Kjør.
Finne maritime tjenester
1 Trykk på FIND.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
2
3
4
5
Velg Maritime tjenester.
Velg en kategori.
Velg et bestemmelsessted.
Velg Kjør.
Spor
Om spor
Garmin-enheten registrerer en sporlogg
når du beveger deg. Du kan lagre disse
sporene og navigere til dem senere.
Du kan vise arkiverte eller lastede
spor ved å velge Sporstyrer fra
hovedmenyen.
Registrere data i sporloggen
1 Velg Oppsett > Spor > Sporlogg fra
hovedmenyen.
2 Velg Registrering, ikke vis eller
Registr., vis på kart.
Hvis du velger Registr., vis på kart,
vises sporet med en linje på kartet.
3 Velg Registreringsmetode.
4 Velg et alternativ:
• Avstand – registrerer spor med
angitt avstand.
• Tid – registrerer spor på et angitt
tidspunkt.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
9
Auto – registrerer spor med
varierende frekvens for å lage en
optimal visning av sporene.
Velg
Registreringsintervall.
5
6 Velg et alternativ for å registrere spor
oftere eller sjeldnere.
MERK: Hvis du bruker intervallet
Oftest, får du med flest spordetaljer,
men fyller opp enhetens minne
fortere.
•
Vise det gjeldende sporet
Sporet som blir registrert, kalles det
gjeldende sporet.
1 Velg Sporstyrer > Gjeldende spor
fra hovedmenyen.
2 Velg et alternativ:
• Vis kart – viser det gjeldende
sporet på kartet.
• Vis høydeplott – viser
høydeplottet (side 15) for det
gjeldende sporet.
10
Lagre det gjeldende sporet
1 Velg Sporstyrer > Gjeldende spor
fra hovedmenyen.
2 Velg det du vil lagre:
•
•
Lagre spor – lagrer det aktive
sporet i sin helhet.
Lagre del – lar deg velge å lagre
en del av det gjeldende sporet.
Slette det gjeldende sporet
Fra hovedmenyen velger du Oppsett
> Tilbakestille > Slett gjeldende
spor > Ja.
Slette et spor
1 Velg Sporstyrer fra hovedmenyen.
2 Velg et spor.
3 Velg Slett > Ja.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
Navigere i et lagret spor
Du må registrere og lagre et spor
(side 10) før du kan navigere etter det.
1 Trykk på FIND.
2 Velg Spor.
3 Velg et lagret spor.
4 Velg Kjør.
Bruke hovedsidene
På følgende sider finner du
informasjonen du trenger for å bruke
denne enheten: kart, kompass,
hovedmeny og tripcomputer.
Tilpasse datafeltene
Du kan tilpasse datafeltene som vises på
hovedsidene. Du finner beskrivelser av
datafeltene på side 20.
1 Trykk på meNu fra en av
hovedsidene.
2 Velg Bytt datafelter.
3 Velg et datafelt.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Gjenopprette
standardinnstillingene
1 Trykk på meNu fra en hovedside.
2 Velg Fabrikkinnstillinger.
3 Trykk på enter.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
11
Kart
Måle avstand
Posisjonsikonet viser posisjonen din
på kartet. Når du forflytter deg, flyttes
posisjonsikonet og etterlater en sporlogg.
Veipunktnavn og -symboler vises også
på kartet.
Endre kartorienteringen
1 Trykk på MENU fra kartet.
2 Velg Oppsett kart > Orientering.
3 Velg orientering:
•
•
•
12
Velg Nord opp for å vise nord
øverst på siden.
Velg Spor opp for å vise
gjeldende reiseretning øverst på
siden.
Velg Bilmodus for å få
perspektivvisning.
Du kan flytte markøren rundt i kartet for å
måle avstanden fra gjeldende posisjon.
1 Trykk på MENU fra kartet.
2 Velg Mål avstand.
Enheten starter automatisk å måle fra
gjeldende posisjon.
3 Flytt markøren til et punkt du ønsker
å måle til.
Avstanden vises øverst på siden.
4 Trykk på quit for å avslutte
målingen.
Alternativer for kartoppsett
Trykk på menu fra kartet, og velg
Oppsett kart.
• Orientering – lar deg velge hvordan
kartet vises (side 12).
• Veiledningstekst – lar deg velge
når veiledningsteksten skal vises på
kartet.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
•
•
•
Avansert kartoppsett
◦◦ Autozoom – velger automatisk et
passende zoomnivå for optimal
bruk på kartet. Når Av er valgt,
må du zoome inn eller ut manuelt.
◦◦ Zoomenivåer – kartelementer
tegnes opp eller vises på eller
under det valgte zoomnivået.
◦◦ Tekststørrelse – lar deg velge
tekststørrelse for kartelementene.
◦◦ Detalj – lar deg velge mengden
av kartdata som skal vises på
enheten.
merk: Høyere detaljinnstillinger
gjør at det tar lengre tid å tegne
opp kartet igjen.
Skyggerelieff – viser relieff i detalj
på kartet (hvis tilgjengelig) eller slår
av skyggelegging.
Kartinformasjon – lar deg aktivere
eller deaktivere kartene som for
øyeblikket er lastet inn på enheten.
Se side 34 hvis du vil kjøpe
tilleggskart.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
Kompass
Når du navigerer til et
bestemmelsessted, vil peilepekeren
peke mot bestemmelsesstedet uansett
hvilken retning du beveger deg i. Hvis
peilepekeren peker mot toppen av det
elektroniske kompasset, beveger du deg
direkte mot bestemmelsesstedet. Hvis
den peker i en annen retning, snur du
deg mot denne retningen til pilen peker
mot toppen av kompasset.
Kalibrere kompasset
merknad
Kalibrer det elektroniske kompasset
utendørs. Ikke stå i nærheten av
objekter som påvirker magnetiske felter,
for eksempel biler, bygninger eller
overhengende kraftlinjer.
merk: Kompass med tre akser er
bare tilgjengelig med GPSMAP 78S og
GPSMAP 78Sc.
Du bør kalibrere kompasset når
du har reist lange avstander, etter
13
temperaturskifte eller etter at du har
byttet batterier.
1 Trykk på MENU fra kompasset.
2 Velg Kalibrer kompass > Start.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Bruke kompasset
Du kan bruke kompasset for å navigere i
en aktiv rute.
1 Trykk på page.
2 Hold enheten vannrett.
3 Følg peilepekeren til
bestemmelsesstedet.
Bruke Sikt og gå
merk: Sikt og gå funksjonen er bare
tilgjengelig med GPSMAP 78S og
GPSMAP 78Sc.
Du kan peke med enheten mot et objekt i
det fjerne, f.eks. et fyr, låse retningen og
deretter navigere til objektet.
1 Velg Sikt og gå fra hovedmenyen.
2 Pek med enheten mot et objekt.
14
3 Velg Lås retning > Angi kurs.
4 Bruk kompasset til å navigere til
objektet.
Alternativer for kompassoppsett
Trykk på menu fra kompasset, og velg
Oppsett, styrekurs.
• Visning – viser retningstypen på
kompasset:
◦◦ Retningsbokstaver – angir
avlesing av kompasset med
retningsbokstaver (N, S, Ø, V).
◦◦ Numeriske grader – angir
avlesing av kompasset i grader
(0–359 °).
◦◦ Mils – angir avlesing av
kompasset i mils (0–6399 mils).
• Nordreferanse – angir kompassets
nordreferanse:
◦◦ Sann – angir geografisk nord
som kursreferanse.
◦◦ Magnetisk – angir automatisk
posisjonens magnetiske
deklinasjon.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
•
•
•
◦◦ Rutenett – angir rutenett nord
som kursreferanse (0 °).
◦◦ Bruker – lar deg angi den
magnetiske variasjonsverdien.
Gå til linje/peker – lar deg velge
hvordan kursen skal vises.
◦◦ Retning (Liten/Stor) angir
retningen til bestemmelsesstedet.
◦◦ Kurs angir forholdet til
en kurslinje som fører til
bestemmelsesstedet.
Kompass – lar deg skifte fra et
elektronisk kompass til et GPSkompass når du reiser med større
hastighet i en angitt tidsperiode, eller
slår av kompasset.
Velg for å begynne – starter
kalibreringen av kompasset (side 13).
Høydeplott
merk: Høydeplottsiden er bare
tilgjengelig med GPSMAP 78S og
GPSMAP 78Sc.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
Kalibrere den barometriske
høydemåleren
Du kan kalibrere den barometriske
høydemåleren manuelt dersom du vet
den korrekte høyden eller det korrekte
trykket.
1 Trykk på menu fra høydeplottsiden.
2 Velg Kalibrere høydemåler.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Alternativer for høydeplottoppsett
Trykk på menu fra høydeplottsiden.
• Endre plottype – angir hvilken
datatype som skal vises på
høydeplottet:
◦◦ Høyde/tid – registrerer
høydeendringer over et tidsrom.
◦◦ Høyde/avstand – registrerer
høydeendringer over en avstand.
◦◦ Barometrisk trykk – registrerer
barometrisk trykk over tid.
◦◦ Lokalt trykk – registrerer
endringer i lokalt trykk over et
tidsrom.
15
Juster zoomeområder – justerer
zoomeområdene som vises på
høydeplottsiden.
• Tilbakestille – tilbakestiller
høydeplottdataene:
◦◦ Tilbakestill tripdata –
tilbakestiller alle tripdata.
◦◦ Slett alle veipunkter – sletter
alle lagrede veipunkter.
◦◦ Slett gjeldende spor – sletter
sporloggen.
◦◦ Fabrikkinnstillinger –
gjenoppretter fabrikkinnstillin­gene
på enheten.
Kalibrere høydemåler – se side 15.
•
Åpne hovedmenyen
På hovedmenyen får du tilgang
til oppsettsskjermbilder for blant
annet veipunkter, spor og ruter. Du
finner sidene med innstillinger for
hovedmenyen på side 17.
Trykk to ganger på MENU fra en
hvilken som helst side.
16
Tripcomputer
Tripcomputeren viser gjeldende
hastighet, gjennomsnittlig hastighet,
maksimal hastighet, tripteller og annen
nyttig statistikk.
Alternativer for
tripcomputeroppsett
Trykk på menu fra tripcomputeren.
• Tilbakestille – nullstiller alle
verdiene i tripcomputeren. Nullstill
turinformasjonen før du begynner
på turen, hvis du vil ha nøyaktig
turinformasjon.
• Store tall – endrer størrelsen
på tallene som vises på
tripcomputersiden.
• Endre dashbord – endrer temaet
og informasjonen som vises på
dashbordet.
merk: Dashbordet husker de
tilpassede innstillingene dine, slik at
de ikke går tapt når du endrer profiler
(side 18).
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
Funksjoner og
innstillinger for
hovedmenyen
Geocacher
Geocaching er en variant av skattejakt
der geocachere leter etter skjulte skatter
ved hjelp av GPS-koordinater som er
lagt ut på Internett av dem som gjemmer
geocachen.
Laste ned geocacher
1 Registrer enheten (side 31).
2 Koble enheten til datamaskinen
(side 35).
3 Gå til www.garmin.com/products
/communicator.
4 Last ned Garmin Communicator
Plugin.
5 Gå til www.garmin.com/geocache.
6 Følg instruksjonene på skjermen for
å laste ned geocacher til enheten.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
Navigere til en geocache
1 Velg Geocacher fra hovedmenyen.
2 Velg Finn en geocache.
3 Velg en geocache.
4 Velg Kjør.
Dele trådløst
merk: Dele trådløst-funksjonen er
bare tilgjengelig med GPSMAP 78S og
GPSMAP 78Sc.
Enheten kan sende eller motta data når
den er koblet til en annen kompatibel
enhet. Du må befinne deg innenfor 3 m
(10 fot) fra den kompatible Garminenheten.
Sende og motta data
1 Velg Dele trådløst fra hovedmenyen.
2 Velg Send eller Motta.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Nærhetsalarmer
Nærhetsalarmer varsler når du nærmer
deg et forhåndsbestemt område.
17
Stille inn en nærhetsalarm
1 Velg Nærhetsalarmer fra
2
3
4
5
6
7
hovedmenyen.
Velg Lag ny.
Velg en kategori.
Velg et punkt.
Velg Bruk.
Angi en radius.
Velg Ferdig.
Profilendring
Når du bruker en profil og endrer
innstillinger som datafelter, måleenheter
eller posisjonsinnstillinger, lagres de
automatisk som en del av den gjeldende
profilen.
Se side 30 hvis du vil ha mer informasjon
om hvordan du kan tilpasse profilen din.
Angi en profil
1 Velg Profilendring fra hovedmenyen.
Den gjeldende profilen vises på
siden.
2 Velg en profil.
18
Områdeberegning
Beregne størrelsen på et område
1 Velg Områdeberegning > Start fra
hovedmenyen.
2 Gå rundt omkretsen av området du
vil beregne.
3 Velg Beregn når du er ferdig.
Når du har beregnet området, kan
du lagre sporet i enheten og endre
måleenheten.
Satellitt
Satellittsiden viser gjeldende posisjon,
GPS-nøyaktighet, satellittposisjoner og
signalstyrke.
Satellittinnstillinger
Trykk på menu fra satellittsiden.
• Bruk med GPS på – lar deg slå
GPSen på og av.
• Spor opp – angir om satellitter
vises med ringene rettet med nord
mot toppen av skjermen, eller med
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
•
•
•
det gjeldende sporet mot toppen av
skjermen.
Ensfarget – lar deg velge om
satellittsiden skal vises i farger eller i
bare én farge.
Angi posisjon på kart – lar deg
markere den gjeldende posisjonen
på kartet. Dette alternativet er bare
tilgjengelig når GPS er slått av. Du
kan bruke denne posisjonen til å
opprette ruter eller søke etter lagrede
posisjoner.
AutoLocate® etter posisjon –
beregner GPS-posisjon ved hjelp av
funksjonen Garmin AutoLocate.
•
•
•
•
Alarmklokke – stiller inn en alarm.
Hvis enheten for øyeblikket ikke er i
bruk, kan du stille den inn slik at den
slår seg på på et angitt tidspunkt.
Jakt og fiske – viser de antatt beste
datoene og tidspunktene for jakt og
fiske for den gjeldende posisjonen.
Stoppeklokke – lar deg bruke en
tidtaker, merke en etappe og måle
etappetider.
Beregning av gjennomsnitt
for veipunkt – lar deg finjustere
en veipunktposisjon med flere
eksempler for å få den mest mulig
nøyaktige posisjonen.
Ekstra verktøy på
hovedmenyen
•
•
•
Kalender – viser en kalender.
Kalkulator – viser en kalkulator.
Sol og måne – viser tidspunktene
for soloppgang og solnedgang samt
månefasen.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
19
Tilpasning av enheten
Datafelt
Beskrivelse
Dybde
Vanndybden. Innhenting av
data krever tilkobling til en
NMEA 0183-enhet som kan
måle vanndyp (side 23).
ETA ved best.
sted
Beregnet tid på
dagen for ankomst til
bestemmelsesstedet.
ETA ved neste
Beregnet tid på dagen for
ankomst til neste veipunkt
på ruten.
GPSsignalstyrke
Styrken til GPS-signalet.
Hastighet
Gjeldende hastighet siden
forrige tilbakestilling.
Heading
Retningen du beveger
deg i.
Høyde
Gjeldende posisjons høyde
over eller under havnivå.
Høydeendring
Forholdet mellom
tilbakelagt horisontal
avstand og endringen i
vertikal avstand.
Tilpasse datafelter
Du kan tilpasse datafeltene som vises på
hver hovedside.
1 Trykk på meNu fra en av
hovedsidene.
2 Velg Bytt datafelter.
3 Velg et datafelt.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Alternativer for datafelt
**Bare tilgjengelig med
GPSMAP 78S og GPSMAP 78Sc.
Datafelt
Beskrivelse
Avstand til neste Gjenværende avstand til
neste veipunkt på ruten.
**Barometer
Kalibrert gjeldende trykk.
Batterinivå
Gjenværende batteristrøm.
Distanse til best. Gjenværende avstand til
bestemmelsesstedet.
20
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
Datafelt
Beskrivelse
Høydeendring til Høydeendringen som
best.sted
kreves for nedstigning
fra gjeldende
posisjon og høyde til
bestemmelsesstedets
høyde.
Datafelt
Beskrivelse
**Pedalfrekvens Pedalarmens omdreininger
(krever tilbehør) eller skritt per minutt.
Peker
Pilene i datafeltet peker i
retning av neste veipunkt
eller sving.
Posisjon (len/
bre)
Viser gjeldende posisjon i
standard posisjonsformat
uavhengig av de valgte
innstillingene.
Posisjon (valgt)
Viser gjeldende
posisjon i det valgte
posisjonsformatet.
**Puls
(pulsmåler
påkrevd)
Puls angitt i slag per minutt
(bpm).
Retning
Retningen fra
gjeldende posisjon til et
bestemmelsessted.
Kilometerteller
En løpende oversikt over
den tilbakelagte avstanden
for samtlige turer.
Kurs
Retningen fra
startposisjonen til et
bestemmelsessted.
**Lokalt trykk
Ikke-kalibrert trykk i
omgivelsene.
**Maks. fall
Maksimal fallhastighet i fot/
meter per minutt.
Maks. hastighet
Høyeste oppnådde
hastighet siden forrige
tilbakestilling.
**Maks. høyde
Største høyde som er
nådd.
**Min. høyde
Laveste høyde som er
nådd.
**Snitt-fall
Gjennomsnittlig vertikal
fallavstand.
Nøyaktigheten
til GPS
Avvik fra nøyaktig posisjon.
GPS-posisjonen din er
nøyaktig for eksempel
innenfor +/– 12 fot.
Snitthastighet
Gjennomsnittshastigheten
for den tiden enheten har
vært i bevegelse siden
forrige tilbakestilling.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
21
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Sol ned
Tidspunktet for solnedgang
basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Tid på dagen
Sol opp
Tidspunktet for soloppgang
basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Gjeldende klokkeslett
basert på de angitte
tidsinnstillingene (format,
tidssone og sommertid).
Tid til best.sted
Beregnet tid det tar å nå
bestemmelsesstedet.
**Stigning gjennomsnitt
Gjennomsnittlig vertikal
stigningsavstand.
Tid til neste
Beregnet tid det tar å nå
neste veipunkt på ruten.
**Stigning maksimum
Maksimal
stigningshastighet i fot/
meter per minutt.
Til kurs
Retningen du må bevege
deg i for å komme inn på
ruten igjen.
**Stigning - total Total tilbakelagt
stigningsavstand.
Total
snitthastighet
Gjennomsnittshastighet
siden forrige tilbakestilling.
Sving
**Totalt fall
Total tilbakelagt fallavstand.
Tripptid – i
bevegelse
Løpende oversikt over tiden
siden forrige tilbakestilling.
Tripptid –
stoppet
Tiden du har stått stille
siden forrige tilbakestilling.
Tripptid – totalt
Løpende oversikt over
tilbakelagt avstand siden
forrige tilbakestilling.
Tripteller
Løpende oversikt over
tilbakelagt avstand siden
forrige tilbakestilling.
Temperatur vann
22
Vinkeldifferansen
(i grader) mellom peilingen
til bestemmelsesstedet
og gjeldende
bevegelsesretning. L betyr
sving til venstre. R betyr
sving til høyre.
Temperaturen i vannet.
Innhenting av data krever
tilkobling til en NMEA
0183-enhet som kan måle
temperatur (side 23).
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
Datafelt
Beskrivelse
Ute av kurs
Avstand til høyre eller
venstre som du har avveket
fra den opprinnelige
reiseruten.
Veipunkt ved
best.
Siste punkt på en rute til
bestemmelsesstedet.
Veipunkt ved
neste
Neste punkt på ruten.
Velocity Made
Good
Hastigheten du nærmer
deg et bestemmelsessted
langs en rute med.
Vert. hastigh. til
best.
Hastigheten for
stigning eller fall til en
forhåndsbestemt høyde.
Vertikal
hastighet
Hastigheten for stigning
eller fall over tid.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
Systeminnstillinger
Velg Oppsett > System fra
hovedmenyen.
• GPS – stiller GPS på Normal,
WAAS/EGNOS eller Demomodus
(GPS slått av). Du finner mer
informasjon om WAAS på www
.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
• Språk – angir tekstspråket på
enheten.
merk: Selv om du endrer
tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, for
eksempel gatenavn.
• Batteritype – lar deg velge hvilken
type batteri du vil bruke.
• Grensesnitt – angir formatet på det
serielle grensesnittet:
◦◦ Garmin-serienummer –
Garmins eget format som brukes
til å angi PVT-protokolldata.
◦◦ NMEA inn/ut – sørger for
standard NMEA 0183-utdata og
-inndata.
23
◦◦ Tekst ut – gir utdata i vanlig
ASCII-tekst for posisjons- og
hastighetsinformasjon.
◦◦ RTCM Radio Technical
Commission for Maritime
Services – gjør det mulig for
enheten å ta imot DGPSinformasjon (Differential Global
Positioning System) fra en enhet
som leverer RTCM-data i et
SC-104-format.
Skjerminnstillinger
Velg Oppsett > Visning fra
hovedmenyen.
• Bakgrunnsbelysning, tidsavbrudd
– se side 34.
• Sparemodus for batteri – se side
33.
• Farger – stiller inn fargene som
brukes på enhetens skjermbilder.
24
•
•
Hoved-, Oppsett- og Søk-stiler – lar
deg velge hvordan hovedmenyen,
oppsettsmenyen og søkemenyen
skal se ut.
Skjermlagring – lar deg lagre
skjermbilder på enheten.
Stille inn toner
Garmin-enheter lar deg tilpasse
tastetoner og meldingssignaler eller å slå
av toner.
Velg Oppsett > Toner fra
hovedmenyen.
Maritime innstillinger
Velg Oppsett > Marine fra
hovedmenyen.
• Sjøkartmodus – lar deg velge et
nautisk kart eller et fiskekart:
◦◦ Nautisk – viser ulike
kartfunksjoner i forskjellige farger
som gjør de maritime POIene
lettere å lese. De nautiske
kartene er tegnet på samme måte
som papirkart.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
•
•
•
•
◦◦ Fiske (krever maritime kart) —
gir en detaljert visning av
bunnkonturer og dybdeloddskudd.
Forenkler kartvisning for optimal
bruk ved fiske.
Loddskudd – lar deg slå på
loddskudd og angi farlige dybder.
Fyrsektorer – viser sektoren der
et navigeringsfyr er synlig. Du kan
velge På for å vise fyrsektorer hele
tiden eller Auto slik at kartplotteren
automatisk filtrerer ut fyrsektorer i
henhold til zoomnivået.
Symboler – lar deg vise NOAA- eller
IALA-symboler på kartet.
Oppsett av maritime alarmer –
stiller inn ankervaktalarmen, ute av
kurs-alarmen, alarmen for dypt vann
og alarmen for grunt vann.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
Stille inn maritime alarmer
Stille inn ankervaktalarmen
Du kan angi at en alarm skal utløses
hvis du overskrider en bestemt
avdriftsavstand når båten ligger for
anker.
1 Velg Oppsett > Marine fra
hovedmenyen.
2 Velg alternativet for ankervaktalarm
> På.
3 Angi en distanse.
4 Velg Ferdig.
Stille inn ute av kurs-alarmen
Du kan angi at en alarm skal utløses
hvis du er ute av kurs med en bestemt
distanse.
1 Velg Oppsett > Marine fra
hovedmenyen.
2 Velg Ute av kurs-alarm > På.
3 Angi en distanse.
4 Velg Ferdig.
25
Stille inn alarmen for dypt vann
eller for grunt vann
1 Fra hovedmenyen velger du
2
3
4
5
6
7
Oppsett > Marine > Oppsett av
maritim alarm.
Velg Grunt vann > På for å aktivere
en alarm som skal utløses når
dybden er mindre enn den angitte
verdien.
Angi dybden som utløser alarmen for
grunt vann.
Velg Ferdig.
Velg Dypt vann > På for å aktivere
en alarm som skal utløses når
dybden er større enn den angitte
verdien.
Angi dybden som utløser alarmen for
dypt vann.
Velg Ferdig.
Tilbakestille data
Du kan tilbakestille tripdata, slette alle
veipunkter, slette gjeldende spor eller
gjenopprette fabrikkinnstillingene.
1 Velg Oppsett > Tilbakestille fra
hovedmenyen.
2 Velg et element for å tilbakestille det.
Endre sidesekvensen
1 Velg Oppsett > Sidesekvens fra
hovedmenyen.
2 Velg en side.
3 Velg Flytt.
26
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
4 Flytt siden oppover eller nedover på
listen.
5 Trykk på Enter.
Legge til en side
1 Velg Oppsett > Sidesekvens fra
hovedmenyen.
2 Velg Legg til side.
3 Velg en side å legge til.
Fjerne en side
1 Velg Oppsett > Sidesekvens fra
hovedmenyen.
2 Velg en side.
3 Velg Fjern.
4 Trykk på Enter.
Tilpasse enhetens
innstillinger
Du kan tilpasse måleenheter for avstand
og hastighet, høyde, dybde, temperatur
og trykk.
1 Velg Oppsett > Enheter fra
hovedmenyen.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
2 Velg en innstilling.
3 Velg en måleenhet for innstillingen.
4 Gjenta trinnene 2 og 3 for hver
innstilling du vil tilpasse.
Tidsinnstillinger
Velg Oppsett > Tid fra hovedmenyen.
• Tidsformat – lar deg velge 12- eller
24-timers visningsformat.
• Tidssone – lar deg velge tidssone for
enheten. Du kan velge Automatisk
for å angi tidssonen automatisk ut fra
GPS-posisjonen.
Innstillinger for
posisjonsformat
Merk: Du må ikke endre
posisjonsformatet eller
koordinatsystemet for kartdatumet med
mindre du bruker et kart som angir et
annet posisjonsformat.
Velg Oppsett > Posisjonsformat fra
hovedmenyen.
27
•
•
•
Posisjonsformat – angir
posisjonsformatet som en gitt
posisjonsavlesning skal vises i.
Kartdatum – endrer
koordinatsystemet som kartet er
ordnet etter.
Kartsfæroide – viser
koordinatsystemet enheten bruker.
Standard koordinatsystem er
WGS 84.
Innstillinger for
høydemåleren
Velg Oppsett > Høydemåler fra
hovedmenyen.
• Autokalibrering – høydemåleren
kalibrerer seg selv hver gang du slår
på enheten.
• Barometermodus
◦◦ Variabel høyde – barometeret
fungerer mens du beveger deg.
◦◦ Fast høyde – barometeret
fungerer når du står stille.
28
•
•
Trykktendenser
◦◦ Lagre når slått på – registrerer
trykkdata bare når enheten er
slått på. Dette kan være nyttig når
du ser etter trykkfronter.
◦◦ Lagre alltid – registrerer
trykkdata hvert 15. minutt, også
når enheten er slått av.
Plottype
◦◦ Høyde/tid – registrerer
høydeendringer over et tidsrom.
◦◦ Høyde/avstand – registrerer
høydeendringer over en avstand.
◦◦ Barometrisk trykk – registrerer
barometrisk trykk over tid.
◦◦ Lokalt trykk – registrerer
endringer i lokalt trykk over et
tidsrom.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
Geocache-innstillinger
Velg Oppsett > Geocacher fra
hovedmenyen.
• Geocache-liste – lar deg vise
geocache-listen etter navn eller
koder.
• Geocacher funnet – lar deg angi
antallet geocacher som er funnet.
•
•
Rutinginnstillinger
Velg Oppsett > Ruting fra
hovedmenyen.
Veiledningsmetode – lar deg velge en
veiledningsmetode for å beregne ruten.
◦◦ Offroad – beregner direkteruter.
◦◦ På veien for tid – beregner ruter
på vei som krever minst mulig
kjøretid.
◦◦ På veien for avstand – beregner
ruter som er kortere i avstand.
• Beregner ruter for – lar deg velge
en transportmetode for å optimalisere
ruten.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
•
Lås på vei – låser gjeldende
posisjonsmerke på den nærmeste
veien for å kompensere for
variasjoner i nøyaktigheten til
kartposisjonen (krever kart som kan
rutes).
Offroad-overgang
◦◦ Auto – viser automatisk ruten til
neste punkt.
◦◦ Manuell – lar deg velge det neste
punktet på ruten ved å bruke
punktet på den aktive rutesiden.
◦◦ Avstand – sender deg til det
neste punktet på ruten når du
befinner deg innenfor en gitt
avstand fra gjeldende punkt.
Oppsett for unngåelser – lar deg
velge veityper du ønsker å unngå.
Trening
Se side 34 hvis du vil ha mer informasjon
om valgfritt treningstilbehør.
29
Profiler
Profiler er en samling innstillinger som
gjør at du kan optimalisere enheten fra
én type bruk til en annen, for eksempel
fra maritim bruk til fritidsbruk.
Du kan velge Marine, Rekreasjon eller
lagre en tilpasset profil for enheten.
Se side 18 hvis du vil endre profilen.
Lagre en tilpasset profil
Du kan tilpasse innstillingene for en
spesiell aktivitet eller tur. Når du har gjort
alle endringene, må du lagre dem som
en tilpasset profil.
1 Velg Oppsett > Profiler fra
hovedmenyen.
2 Velg Opprett ny profil > OK.
30
Endre et profilnavn
1 Velg Oppsett > Profiler fra
2
3
4
5
hovedmenyen.
Velg en profil.
Velg Endre navn.
Angi det nye navnet.
Velg Ferdig.
Slette en profil
1 Velg Oppsett > Profiler fra
hovedmenyen.
2 Velg en profil.
3 Velg Slett.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
Tillegg
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.
Registrer deg på Internett i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen,
eller en kopi av den, på et trygt sted.
Oppdatere programvaren
Du må koble enheten til datamaskinen
for å oppdatere programvaren (side 35).
1 Gå til www.garmin.com/products
/webupdater.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
merk: Dette sletter ikke noen av
dataene eller innstillingene dine.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
Vise viktig informasjon om
enheten
Du kan vise enhets-IDen,
programvareversjonen og lisensavtalen.
Velg Oppsett > Om fra
hovedmenyen.
Kontakte Garmins
produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport hvis du
har spørsmål om produktet.
• I USA: Gå til www.garmin.com
/support, eller ta kontakt med Garmin
USA på telefon (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020.
• I Storbritannia: Ta kontakt med
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 238 0000.
• I Europa: Gå til www.garmin.com
/support og klikk på Contact
Support for innenlandsk
supportinformasjon, eller ta kontakt
med Garmin (Europe) Ltd. på telefon
+44 (0) 870 850 1241.
31
Bruke
bakgrunnsbelysningen
Hver gang du trykker på en knapp,
aktiveres bakgrunnsbelysningen.
Varsler og meldinger aktiverer også
bakgrunnsbelysningen.
MERK: Se side 34 hvis du vil endre
innstillingene for bakgrunnsbelysningen.
Trykk på for å slå på
bakgrunnsbelysningen.
Spesifikasjoner
Vanntetthet
Fullstendig tett, kan flyte,
støtsikker plastlegering,
vanntett i henhold til IEC
529-IPX-7
Datalagring
Cirka 1,7 GB
Det kreves ikke noe
minnebatteri.
GPSMAP 78S og
78Sc har et microSDkortspor som gir ekstra
datalagringsplass.
Datamaskin­
grensesnitt
USB og serielt
Batteritype
To AA-batterier (alkaliske,
NiMH eller litium)
Se side 34.
Fysisk størrelse
(B × H × D)
6,6 × 15,2 × 3,0 cm
(2,6 × 6,0 × 1,2 tommer)
Vekt
218,3 g (7,7 oz.) med
batterier
Batterilevetid
Opptil 20 timer ved vanlig
bruk
Skjerm
(diagonal)
66 mm (2,6 tommer)
Driftstempera­
turområde
Fra –15 til 70 °C (5 til
158 °F) Se side 34.
Oppløsning
(B × H)
160 × 240 piksler,
TFT-fargeskjerm
med 65k farger og
bakgrunnsbelysning
Radiofrekvens/
protokoll
Trådløs 2,4 GHz / ANT+kommunikasjonsprotokoll
32
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
GPS-nøyaktighet
< 10 m. (33 fot) 95 % ved
vanlig bruk
GPS har en
nøyaktighetsreduksjon
på 100 m 2DRMS
når den er aktivert,
ifølge det amerikanske
forsvarsdepartementets
pålagte Selective Availability
Program.
DGPS
Fra 3 til 5 m (fra 10 til
16 fot) 95 % typisk (WAASnøyaktighet i Nord-Amerika)
Høydemåler
Nøyaktighet: ± 3 m (10 fot)*
Oppløsning: 0,3 m (1 fot)
Område: fra -610 til 9144
meter (fra -2000 til 30 000
fot).
*Forutsetter riktig
brukerkalibrering.
Kompass
Nøyaktighet: ± 2
grader (± 5 grader ved
ekstremt nordlige/sørlige
breddegrader)*
Oppløsning: 1 grad.
*Forutsetter riktig
brukerkalibrering.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
Maksimere batterilevetiden
Bruke sparemodus for batteri
Bruk sparemodusen for batteri for
å spare batteristrøm og forlenge
batterilevetiden.
Velg Oppsett > Visning >
Sparemodus for batteri > På fra
hovedmenyen.
Dempe bakgrunnsbelysningen
Utstrakt bruk av bakgrunnsbelysning på
skjermen kan redusere batterilevetiden
betraktelig. Du kan justere styrken
på bakgrunnsbelysningen og minske
tidsavbruddet for bakgrunnsbelysningen
for å maksimere batterilevetiden.
1 Trykk raskt på for å vise
statussiden for bakgrunnsbelysning.
2 Bruk vippebryteren for å justere
lysstyrken.
33
Justere tidsavbrudd for
bakgrunnsbelysningen
Langvarig lagring
Om batteriene
Kjøpe valgfritt tilbehør
Velg Oppsett > Visning >
Bakgrunnsbelysn.,
tidsavbrudd fra hovedmenyen.
 advarsel
Produktadvarsler og annen viktig
informasjon finnes i veiledningen Viktig
sikkerhets- og produktinformasjon som
følger med i produktesken.
Temperaturområdet for enheten kan
være for høyt for enkelte batterier.
Alkaliske batterier kan sprekke ved
høye temperaturer. Alkaliske batterier
får betydelig mindre kapasitet når
temperaturen synker. Bruk litiumbatterier
når du bruker enheten ved minusgrader.
Velge batteritype
1 Velg Oppsett > System >
Batteritype på hovedmenyen.
2 Velg Alkalisk, Litium eller
Oppladbart NiMH.
34
Når du ikke skal bruke enheten på
mange måneder, må du ta ut batteriene.
Lagrede data går ikke tapt selv om du tar
ut batteriene.
Gå til http://buy.garmin.com eller
kontakt Garmin-forhandleren for å
få informasjon om valgfritt tilbehør,
forhåndslastede kort med kartdata,
treningstilbehør og reservedeler.
Bruke valgfritt
treningstilbehør
MERK: Treningsalternativet er bare
tilgjengelig med GPSMAP 78S og
GPSMAP 78Sc.
Før du kan ta treningstilbehøret i bruk,
må du installere det på enheten i
henhold til instruksjonene som følger
med tilbehøret.
Valgfritt treningstilbehør, blant annet
pulsmåler og pedalfrekvenssensor, kan
brukes sammen med enheten. Dette
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
tilbehøret sender data til enheten ved
hjelp av trådløs ANT+™-teknologi.
1 Sørg for at enheten er innenfor
rekkevidden til ANT+-tilbehøret (3 m).
2 Velg Oppsett > Trening fra
hovedmenyen.
3 Velg et alternativ:
• Velg Pulsmåler > På.
• Velg Pedalfrekvenssensor
for sykkel > På.
Du kan vise puls og pedalfrekvens ved å
tilpasse datafeltene (side 20).
Tips for å pare ANT+-tilbehør med
Garmin-enheten
•
•
•
Kontroller at ANT+-tilbehøret er
kompatibelt med Garmin-enheten.
Flytt deg 10 m unna annet ANT+tilbehør før du parer ANT+-tilbehøret
med Garmin-enheten.
Sørg for at Garmin-enheten er
innenfor rekkevidden til ANT+tilbehøret (3 m).
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
•
•
Etter at du har paret enhetene den
første gangen, gjenkjenner
Garmin-enheten automatisk
ANT+-tilbehøret hver gang det blir
aktivert. Denne prosessen skjer
automatisk når du slår på Garminenheten, og tar vanligvis bare noen
sekunder når tilbehøret er aktivert og
fungerer riktig.
Når enhetene er paret, mottar
Garmin-enheten data bare fra ditt
tilbehør, og du kan oppholde deg i
nærheten av annet tilleggsutstyr.
Datahåndtering
merk: Enheten er ikke kompatibel med
Windows® 95, 98, Me eller NT. Den er
heller ikke kompatibel med Mac® OS
10.3 og tidligere versjoner.
Filtyper
Enheten støtter følgende filtyper:
• Filer fra BaseCamp™ eller
HomePort™. Gå til www.garmin.com.
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra
Garmin POI Loader-verktøyet.
35
Sette inn et microSD-kort
Kjøp microSD-minnekort hos en
elektronikkforhandler, eller kjøp
forhåndslastede kort med detaljerte
kartdata hos en Garmin-forhandler.
I tillegg til kart- og datalagring kan
minnekortene brukes til å lagre filer, for
eksempel bilder, kassetter, geocacher,
ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.
1 Løft sperren på baksiden av enheten,
og fjern batteridekselet og batteriene.
2 Skyv ned og trekk ut metalldekselet.
3 Plasser metallkontaktene mot
hverandre, og sett kortet inn i sporet.
microSDkortspor
4 Trykk inn og skyv metalldekselet
oppover.
5 Sett på plass batteriene og
batteridekselet.
36
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
Fjerne et microSD-kort
1 Skyv ned og trekk ut metalldekselet.
2 Ta kortet ut av kortsporet.
3 Trykk inn og skyv metalldekselet
Mini-USBport under
gummihette
Serieport
(under
gummihette)
oppover.
4 Sett på plass batteriene og
batteridekselet.
Koble til USB-kabelen
merknad
For å hindre korrosjon må du tørke godt
av mini-USB-porten, gummihetten og
området rundt før du lader enheten eller
kobler den til en datamaskin.
1 Koble USB-kabelen til en USB-port
på datamaskinen.
2 Ta av gummihetten på mini-USBporten.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
microSDkortspor (i
batterirommet)
3 Koble den lille enden av USB-
kabelen til mini-USB-porten.
Enheten og microSD-kortet (valgfritt)
vises som flyttbare stasjoner i
Min datamaskin på Windowsdatamaskiner og som aktiverte
volumer på Mac-datamaskiner.
37
Overføre filer til datamaskinen
Når du har koblet enheten til
datamaskinen, kan du kopiere og lime
inn filer fra datamaskinen til enhetens
stasjoner/volumer.
1 Søk på datamaskinen for å finne
filen.
2 Velg filen.
3 Velg Rediger > Kopier.
4 Åpne Garmin- eller
minnekortstasjonen/-volumet.
5 Velg Rediger > Lim inn.
Slette filer
MERKNAD
Enhetens minne inneholder viktige
systemfiler og mapper som ikke må
slettes.
Du må koble enheten til datamaskinen
før du kan slette filer (side 35).
1 Åpne Garmin-stasjonen eller
-volumet.
2 Åpne om nødvendig en mappe eller
et volum.
38
3 Velg filene.
4 Trykk på Delete-tasten på
tastaturet.
Koble fra USB-kabelen
1 Fullfør en handling:
•
Windows-datamaskiner:
Dobbeltklikk på ikonet for å løse
ut
i systemstatusfeltet.
• Mac-datamaskiner: Dra
volumikonet til
papirkurven
.
2 Koble enheten fra datamaskinen.
Feste håndleddstroppen
1 Før
løkken
til
håndledd‑
stroppen
gjennom
sporåpningen i
bunnen av enheten.
2 Før stroppen gjennom løkken og
trekk til.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
Ta vare på enheten
MERKNAD
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og
løsemidler som kan skade plastdeler.
Rengjøre enheten
1 Bruk en klut som er fuktet med et
mildt vaskemiddel.
2 Tørk av.
Rengjøre skjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Bruk om nødvendig vann,
isopropylalkohol eller brillerens.
3 Påfør væsken på kluten, og tørk
forsiktig av skjermen med kluten.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
39
Feilsøking
Problem
Løsning
Skjermen eller knappene
reagerer ikke. Hvordan
tilbakestiller jeg enheten?
1 Ta ut batteriene.
2 Sett inn batteriene på nytt.
Merk: Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.
Jeg vil tilbakestille alle de
tilpassede innstillingene til
fabrikkinnstillingene.
Velg Oppsett > Tilbakestille > Fabrikkinnstillinger fra
hovedmenyen.
Enheten innhenter ikke
satellittsignaler.
1
Batteriene varer ikke
lenge.
Reduser bakgrunnsbelysningen (side 33).
Hvordan vet jeg at
enheten er i USBmasselagringsmodus?
Enheten viser et skjermbilde med Garmin-logoen og USB-symbolet.
Du skal se en ny flyttbar diskstasjon i Min datamaskin på Windowsdatamaskiner og et aktivert volum på Mac-datamaskiner.
Enheten er koblet til
datamaskinen, men
den går ikke inn i
masselagringsmodus.
Det kan hende at du har lastet en ødelagt fil.
1 Koble enheten fra datamaskinen.
2 Slå av enheten.
3 Trykk på og hold nede vippebryteren mens du kobler enheten
til datamaskinen.
Fortsett å holde nede vippebryteren i 10 sekunder eller til
enheten går inn i masselagringsmodus.
40
2
3
Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger
og trær.
Slå på enheten.
Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
Problem
Løsning
Jeg finner ingen nye
flyttbare stasjoner i listen
over stasjoner.
Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til datamaskinen, kan det
hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver
til Garmin-stasjonene. Du finner mer informasjon om hvordan du
tilordner stasjonsbokstaver, i hjelpen til operativsystemet.
Jeg trenger reservedeler
eller tilbehør.
Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt Garmin-forhandleren.
Jeg vil kjøpe en ekstern
GPS-antenne.
Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt Garmin-forhandleren.
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
41
Indeks
Index
A
aktiv rute 8
alarmer
maritim 25
nærhet 17
tid 19
ANT+-tilbehør 34
AutoLocate 19
av/på-knapp 3, 4, 32, 33
datafelter 11
alternativer 20
datalagring 32
E
ekstern antenne 2
enhets-ID 31
ENTER-knapp 4
F
feilsøking 40
FIND-knapp 4, 5, 7, 8, 11
B
G
bakgrunnsbelysning 4,
32, 33
BaseCamp 35
batterier 20, 23, 32
advarsler 34
informasjon 3
installere 3
lagring 34
maksimere levetiden 33
om 34
velge type 34
Garmin produktsupport 31
geocacher 17, 29
innstillinger 28
laste ned 17
navigere 17
gjenopprette
fabrikkinnstillingene 11
GPS-signaler 3, 18, 20, 21,
33, 40
slå av GPS 18
systeminnstillinger 23
D
H
dashbord
bytte 16
håndleddstropp 38
HomePort 35
42
hovedmeny
innstillinger 17
høydemåler
innstillinger 28
kalibrere 15
plottype 28
høydeplott 10, 15
barometrisk
høydemåler 15
oppsett 15
tilbakestille 16
I
innhente satellittsignaler 40
J
jakt- og fisketidspunkter 19
K
kalender 19
kalibrere
høydemåler 15
kompass 15
kalkulator 19
kart 12
alternativer for
oppsett 12
datum 28
detalj 13
endre orientering 12
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
Indeks
informasjon 13
måle avstand 12
vise ruter 7
vise spor 10
kartdatum,
koordinatsystem 27
knapper 4
koble til
trådløst 17
trådløst tilbehør 34
USB-kabel 37
kompass
alternativer for
oppsett 14
kalibrere 13
navigere 13
MARK-knapp 4
MCX-kontakt 2
MENU-knapp 4, 11, 16, 20
microSD-kort 32, 34–36
MOB-knapp 4
L
O
lagre
spor 10
laste ned
programvare 31
M
måle
distanse 12
område 18
månefase 19
mann over bord (MOB) 4
maritime innstillinger 24–25
N
nærhetsalarmer 17
når solen og månen går opp
og ned 19
navigere
kompass 13
ruter 7, 8
spor 11
til geocacher 17
til veipunkter 5
områdeberegning 18
oppdatere
programvare 31
opprette
ruter 6
veipunkter 5
overføre filer 38
bruke USB 38
trådløst 17
P
PAGE-knapp 4
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
pipesignaler 24
posisjonsformat 27
profiler 18
bytte 18
innstilling 18
opprette 30
programvare
oppdatere 31
versjon 31
Q
QUIT-knapp 4
R
redigere
profiler 30
ruter 7
veipunkter 6
registrere
spor 9
registrere enheten 31
ruter
aktiv rute 8
endre navn 7
innstillinger 29
navigere 7, 8
opprette 6
redigere 7
slette 7
unngåelse 29
43
Indeks
veiledningsmetode 29
S
satellittsignaler 3, 18, 20, 21, 33, 40
AutoLocate 19
slå av GPS 18
systeminnstillinger 23
sider
fjerne 27
legge til en side 27
sekvens 26
Sikt og gå 14
skjerm
bakgrunnsbelysning 32
innstillinger 24
skjermlagring 24
tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning 24
skjerminnstillinger
bakgrunnsbelysning 33
slette
filer 38
profiler 30
ruter 7
spor 10
veipunkter 6
søkemenyen 4, 5
spesifikasjoner 32
spor
lagre 10
navigere 11
44
om 9
registrere 9
slette 10
slette gjeldende 10
vise 10
språk 3, 23
stoppeklokke 19
systeminnstillinger 23
T
ta vare på enheten 39
langvarig lagring 34
tid
alarmer 19
datafelter 22
innstillinger 27
sol opp og sol ned 19, 22
sone 27
stoppeklokke 19
tider
jakt og fiske 19
tilbakestille
data 26
fabrikkinnstillinger 26
gjeldende spor 26
tripdata 26
veipunkter 26
tilbehør 34, 41
microSD-kort 34
trening 34
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
Indeks
tilpasse
datafelter 11
enhetsinnstillinger 23–30
profiler 30
toner 24
treningsalternativer 34
tripcomputer 16
U
USB-kabel 40
koble fra 38
koble til 37
V
veipunkter
gjennomsnittlig 19
navigere til 5
opprette 5
redigere 6
slette 6
vippebryter 4
Z
zoome 4, 13
zoomeområder 16
Brukerveiledning for GPSMAP 78-serien
45
Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for
Garmin-produktene på Garmins webområde på www.garmin.com.
© 2010-2013 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Juni 2013
Delenummer 190-01165-38 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising