Garmin | GPSMAP® 78 | Garmin GPSMAP® 78 Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin GPSMAP® 78 Skrócony podręcznik użytkownika
GPSMAP seria 78
®
Skrócony podręcznik użytkownika
przeznaczony dla urządzeń GPSMAP 78,
GPSMAP 78s i GPSMAP 78sc
Rozpoczęcie pracy
z urządzeniem
‹ ostrzeżenie
ależy zapoznać się z zamieszczonym w
N
opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu
zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przy pierwszym użyciu urządzenia wykonaj
poniższe czynności w celu skonfigurowania
urządzenia i zapoznania się z jego
podstawowymi funkcjami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zainstaluj baterie (strona 2).
Włącz urządzenie (strona 3).
Zlokalizuj satelity (strona 3).
Oznacz waypoint (strona 5).
Skalibruj kompas (strona 7).
Wyznacz trasę za pomocą menu
wyszukiwania (strona 8).
7. Podróżuj wzdłuż wyznaczonej trasy
(strona 9).
Więcej informacji
Najnowsze podręczniki użytkownika można
pobrać ze strony www.garmin.com.
Bezpieczny dystans dla
kompasu
Zainstaluj urządzenie GPSMAP 78 w odległości
przynajmniej 20,3 cm (8 cali) od najbliższego
kompasu. Sprawdź, czy podczas pracy
urządzenia kompas działa prawidłowo.
Informacje o baterii
Urządzenie jest zasilane dwiema bateriami typu
AA. Należy używać baterii alkalicznych bądź
akumulatorów NiMH lub litowych. W celu
uzyskania optymalnej wydajności należy używać
wstępnie naładowanych akumulatorów NiMH
lub litowych.
Instalowanie baterii
1. Przesuń zatrzask z tyłu urządzenia i zdejmij
pokrywkę baterii.
2. Włóż baterie zgodnie z oznaczeniem
biegunów.
Skrócony podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Odbieranie sygnałów
satelitarnych
Odebranie sygnałów może zająć 30–60 sekund.
3. Załóż pokrywkę baterii.
Aby zapewnić optymalną wydajność baterii,
po zainstalowaniu nowego kompletu określ
typ baterii w menu ustawień systemowych
(strona 10).
Włączanie i wyłączanie
urządzenia
Naciśnij i przytrzymaj
1. Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.
2. Jeśli zajdzie potrzeba, włącz urządzenie.
3. Zaczekaj, aż urządzenie wyszuka satelity.
Podczas ustalania pozycji przez urządzenie
na ekranie miga znak zapytania.
4. Naciśnij i szybko zwolnij , aby otworzyć
stronę stanu podświetlenia.
Słupki GPS wskazują moc sygnału z
satelitów. Jeśli słupki są zielone, urządzenie
odebrało sygnały z satelitów.
.
Ustawianie języka
1. Włącz urządzenie.
2. Wybierz język za pomocą przycisku
czteropozycyjnego.
Skrócony podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Przyciski
FIND/MOB
Naciśnij FIND, aby otworzyć
menu wyszukiwania.
Naciśnij i przytrzymaj MOB
(funkcja „człowiek za burtą”),
aby zapisać aktualną pozycję
jako waypoint i rozpocząć
nawigację do tego punktu.
Naciśnij i przytrzymaj
,
aby włączyć lub wyłączyć
urządzenie.
Naciśnij i szybko zwolnij
,
aby otworzyć stronę stanu
podświetlenia.
QUIT
Naciśnij QUIT, aby anulować
czynność lub wrócić do
poprzedniego menu/
poprzedniej strony.
PAGE
Naciśnij PAGE, aby przewijać
przeglądane strony główne
(strona 5).
MENU
Naciśnij MENU, aby
wyświetlić menu opcji
dotyczących aktualnie
wyświetlanej strony.
Naciśnij MENU dwukrotnie,
aby przejść do menu
głównego (z dowolnej strony).
ENTER/MARK
Naciśnij ENTER, aby
wybrać opcje i potwierdzić
komunikaty.
Naciśnij i przytrzymaj MARK,
aby zapisać aktualną pozycję
jako waypoint.
Przycisk czteropozycyjny
Naciśnij przycisk w górę,
w dół, w prawo lub w lewo,
aby przemieszczać się
między pozycjami menu lub
przesuwać kursor po mapie.
+
Naciśnij +, aby powiększyć
obraz mapy.
-
Naciśnij -, aby pomniejszyć
obraz mapy.
Skrócony podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Waypointy
Waypointy są pozycjami zapisanymi przez
użytkownika w urządzeniu.
Tworzenie waypointów
1. Na dowolnej stronie naciśnij i przytrzymaj
MARK.
2. Wybierz Gotowe.
Edytowanie waypointów
Aby umożliwić sobie edycję waypointów, należy
je najpierw utworzyć.
1. W menu głównym wybierz Menedżer
waypointów.
2. Wybierz waypoint.
3. Wybierz atrybut (np. nazwę lub miejsce).
4. Podaj nowe informacje.
5. Wybierz Gotowe.
Skrócony podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Usuwanie waypointów
1. W menu głównym wybierz Menedżer
waypointów.
2. Wybierz waypoint.
3. Naciśnij Menu.
4. Wybierz Usuń.
Strony główne
Informacje niezbędne do obsługi urządzenia
można znaleźć na następujących stronach: mapa,
kompas, menu główne i komputer podróży.
Mapa
Ikona pozycji wskazuje pozycję użytkownika
na mapie. W miarę przebiegu podróży ikona
pozycji przemieszcza się, pozostawiając za sobą
wykres śladu (szlak). Na mapie pojawiają się
również nazwy i symbole waypointów.
Zmiana orientacji mapy
1. Na ekranie mapy, naciśnij MENU.
2. Wybierz kolejno Konfig. mapy >
Orientacja.
3. Wybierz orientację:
•
•
•
Wybierz opcję Północ u góry, aby góra
strony była zwrócona ku północy.
Wybierz opcję Kierunek u góry, aby
góra strony była zwrócona w kierunku
podróży.
Wybierz opcję Tryb samochodu, aby
wyświetlić widok perspektywiczny.
Pomiar dystansu
Użytkownik może przemieszczać kursor po
mapie, aby zmierzyć dystans od aktualnej
pozycji.
3. Przemieść kursor w miejsce, którego ma
dotyczyć pomiar dystansu.
Dystans zostanie wyświetlony w górnej
części strony.
4. Aby zatrzymać pomiar, naciśnij quit.
Kompas
Podczas podróży do celu wskaźnik namiaru
wskazuje cel podróży, bez względu na kierunek,
w jakim się poruszamy. Kiedy wskaźnik
namiaru jest skierowany w górę elektronicznego
kompasu, podróż odbywa się dokładnie w
kierunku celu. Jeśli jest on skierowany w innym
kierunku, należy skręcać w tym kierunku, aż
strzałka zacznie wskazywać górę kompasu.
1. Na ekranie mapy, naciśnij MENU.
2. Wybierz Pomiar dystansu.
Urządzenie rozpocznie automatyczny
pomiar dystansu od aktualnej pozycji.
Skrócony podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Kalibracja kompasu
uwaga
Kalibrację kompasu należy przeprowadzić na
wolnym powietrzu. Nie należy stawać w pobliżu
obiektów wpływających na pola magnetyczne,
np. samochodów, budynków czy linii wysokiego
napięcia.
uwaga: Kompas trójosiowy jest dostępny
tylko w urządzeniach GPSMAP 78S i
GPSMAP 78Sc.
Kompas należy kalibrować po przebyciu
długiego dystansu, po znaczącej zmianie
temperatury lub po wymianie baterii.
1. Na ekranie kompasu naciśnij MENU.
2. Wybierz kolejno Kalibruj kompas > Start.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Skrócony podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Kalibracja wysokościomierza
barometrycznego
uwaga: Strona wykresu wysokości jest
dostępna tylko w urządzeniach GPSMAP 78S
i GPSMAP 78Sc.
Znając rzeczywiste ciśnienie, można ręcznie
skalibrować wysokościomierz barometryczny.
1. Na ekranie wykresu wysokości naciśnij
menu.
2. Wybierz Kalibruj wysokościomierz.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Komputer podróży
Komputer podróży wyświetla bieżącą, średnią i
maksymalną prędkość, a także licznik podróży i
inne przydatne statystyki.
Dostosowywanie pól danych
Pola danych wyświetlane na poszczególnych
stronach głównych można dostosować do
własnych potrzeb.
Informacje na temat opisów pól danych
można znaleźć w Podręczniku użytkownika
GPSMAP 78.
1. Na dowolnej stronie głównej naciśnij
meNu.
2. Wybierz Zmień pola danych.
3. Wybierz pole danych.
4. Naciśnij enter.
5. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Informacje o śladach
Urządzenie Garmin rejestruje wykres śladu
podczas trwania podróży. Rejestrowane ślady
można zapisywać i używać w przyszłości.
Podróżowanie do waypointów
przy użyciu menu
wyszukiwania
Korzystając z menu wyszukiwania, można
w szybki sposób odnajdywać waypointy, ślady,
trasy i współrzędne zapisane przez użytkownika.
1. Na dowolnej stronie naciśnij i przytrzymaj
FIND.
2. Wybierz Waypointy.
3. Wybierz waypoint.
4. Wybierz Jedź.
Zmiana trybu wyznaczania tras
Użytkownik może wybrać tryb wyznaczania
tras: przeznaczony do jazdy po bezdrożach
lub uwzględniający istniejący system dróg.
Użytkownik możne również zażądać, aby przed
rozpoczęciem każdej podróży pojawiał się
stosowny monit.
1. W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Wyznaczanie trasy >
Wyznaczanie tras.
2. Wybierz opcję.
Skrócony podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Tworzenie trasy
1. W menu głównym wybierz kolejno
Planowanie trasy > Wyznacz trasę >
Wybierz 1 pkt.
2. Wybierz kategorię.
3. Wybierz pierwszy punkt trasy.
4. Wybierz Użyj.
5. Wybierz Wyb. nast. pkt.
6. Powtarzaj kroki 2–5 aż do pełnego
zestawienia trasy.
Trasa musi obejmować co najmniej dwa
punkty.
7. Naciśnij quit, aby zapisać trasę.
Podróż wyznaczoną trasą
1.
2.
3.
4.
Korzystanie z funkcji
„Celuj i idź”
UWAGA: Funkcja „Celuj i idź” jest dostępna
tylko w urządzeniach GPSMAP 78S i
GPSMAP 78Sc.
Użytkownik może skierować urządzenie na
dowolny obiekt w oddali, np. na latarnię morską,
zablokować wskazany kierunek, a następnie
rozpocząć podróż do tego obiektu.
1. W menu głównym wybierz Celuj i idź.
2. Skieruj urządzenie na żądany obiekt.
3. Wybierz kolejno Zabl. kierunek > Ustaw
kurs.
4. Użyj kompasu, aby rozpocząć podróż w
kierunku wskazanego obiektu.
Naciśnij FIND.
Wybierz Trasy.
Wybierz trasę.
Wybierz Jedź.
Skrócony podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Mocowanie paska na
nadgarstek
1. Przełóż
pętelkę
paska na
nadgarstek przez
otwór na spodzie
urządzenia.
2. Przełóż pasek przez pętelkę
i mocno zaciągnij.
Wydłużanie czasu działania
baterii
Korzystanie z opcji oszczędzania
baterii
Aby zaoszczędzić energię baterii i wydłużyć czas
ich działania, należy użyć opcji oszczędzania
baterii.
W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Wyświetlanie >
Oszczędność baterii > Wł.
10
Zmniejszanie intensywności
podświetlenia
Zbyt intensywne podświetlenie ekranu może
znacząco skrócić czas działania baterii.
W celu wydłużenia czasu działania baterii można
zmniejszyć jasność i czas podświetlania.
1. Naciśnij i szybko zwolnij , aby otworzyć
stronę stanu podświetlenia.
2. Wyreguluj jasność za pomocą przycisku
czteropozycyjnego.
Regulowanie czasu podświetlania
W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Wyświetlanie > Czas
podświetlania.
Określanie typu baterii
1. W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > System > Typ baterii.
2. Wybierz Alkaliczne, Litowe lub Bateria
NiMH.
Przechowywanie przez dłuższy czas
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka
miesięcy, należy z niego wyjąć baterie. Wyjęcie
baterii nie spowoduje utraty zapisanych danych.
Skrócony podręcznik użytkownika GPSMAP 78
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie
pomocy i jak najszybciej zarejestruj swoje
urządzenie przez Internet.
•
•
Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
Pamiętaj o konieczności zachowania
oryginalnego dowodu zakupu (względnie
jego kserokopii) i umieszczenia go w
bezpiecznym miejscu.
uwaga: Nie spowoduje to usunięcia żadnych
danych ani ustawień.
Kontakt z działem pomocy
technicznej firmy Garmin
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego
produktu, skontaktuj się z działem pomocy
technicznej firmy Garmin.
•
Resetowanie urządzenia
Jeśli ekran lub przyciski urządzenia GPSMAP 78
przestaną reagować, należy zresetować
urządzenie.
1. Wyjmij baterie.
2. Włóż baterie ponownie (strona 2).
uwaga: Nie spowoduje to usunięcia żadnych
danych ani ustawień.
Aktualizowanie
oprogramowania
1. Odwiedź stronę www.garmin.com/products
/webupdater.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Skrócony podręcznik użytkownika GPSMAP 78
•
•
Jeśli znajdujesz się w USA, odwiedź stronę
www.garmin.com/support lub skontaktuj
się telefonicznie z firmą Garmin USA,
dzwoniąc pod numer (913) 397 8200 lub
(800) 800 1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii,
skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin
(Europe) Ltd., dzwoniąc pod numer 0808
2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź
stronę www.garmin.com/support i kliknij
opcję Contact Support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej dostępnej
w poszczególnych krajach, lub skontaktuj się
telefonicznie z firmą Garmin (Europe) Ltd.,
dzwoniąc pod numer +44 (0) 870 8501241.
11
Garmin®, logo Garmin oraz GPSMAP® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych znaków towarowych
bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Pozostałe nazwy i znaki handlowe stanowią własność poszczególnych jednostek. Najnowsze darmowe
aktualizacje oprogramowania (z wyjątkiem map) są zawsze dostępne na stronie internetowej firmy Garmin
pod adresem www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Tajwan
Czerwiec 2010
Numer katalogowy 190-01165-60 Rev. B
Wydrukowano w Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising