Garmin | echoMAP™ CHIRP 74cv | User manual | Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Brukerveiledning

Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Brukerveiledning
echoMAP™ CHIRP 40-/50-/70-/90-serien
Brukerveiledning
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, BlueChart , g2 Vision og Ultrascroll er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. echoMAP™, HomePort™,
Panoptix™, Garmin ClearVü™ og Garmin Quickdraw™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
microSD og microSDHC-logoen er varemerker som tilhører SD-3D, LLC. NMEA og NMEA 2000 er registrerte varemerker som tilhører National Marine Electronics Association. Windows er et
registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Fremsiden ................................................................................... 1
Taster på enheten .................................................................. 1
Laste ned veiledningene ............................................................. 1
Standarder for brukerveiledningen ............................................. 1
Sette inn minnekort ..................................................................... 1
Programvareoppdatering ............................................................ 1
Laste inn den nye programvare på et minnekort ................... 1
Oppdatere programvaren på enheten ................................... 2
GPS-satellittsignaler ................................................................... 2
Velge GPS-kilde ..................................................................... 2
Tilpasse kartplotteren.................................................... 2
Tilpasse skjermbildet Hjem ......................................................... 2
Kombinasjoner ............................................................................ 2
Velge en kombinasjon ............................................................ 2
Tilpasse et kombinasjonsskjermbilde .................................... 2
Legge til et tilpasset kombinasjonsskjermbilde ...................... 2
Slette et kombinasjonsskjermbilde ......................................... 2
Konfigurere fartøytype ................................................................ 2
Justere bakgrunnslyset ............................................................... 2
Justere fargemodusen ................................................................ 2
Kart- og 3D-kartvisninger .............................................. 3
Navigasjonskart og dyphavsfiskekart ......................................... 3
Zoome inn og ut på kartet ...................................................... 3
Panorere kartet med tastene ................................................. 3
Velge et element på kartet ved hjelp av enhetstastene ......... 3
Måle avstand på kartet ........................................................... 3
Kartsymboler .......................................................................... 3
Navigere til et punkt på kartet ................................................ 3
Vise informasjon om posisjoner og objekter på et kart .......... 4
Vise detaljer om navigasjonshjelpemidler .............................. 4
Kurspil og vinkelmarkører ...................................................... 4
Oppgraderte kart ......................................................................... 4
Vise informasjon om tidevannstasjon .................................... 4
Vise satellittbilder på navigasjonskartet ................................. 5
Vise luftfotografier av landemerker ........................................ 5
Automatisk identifikasjonssystem ............................................... 5
AIS-målsymboler .................................................................... 5
Styrekurs og projisert kurs for aktiverte AIS-mål .................... 5
Vise AIS-fartøy på et kart eller i en 3D-kartvisning ................ 6
Aktivere et mål for et AIS-fartøy ............................................. 6
Vise en liste over lagrede AIS-trusler ..................................... 6
Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone ............................ 6
AIS-nødsignaler ..................................................................... 6
Slå av AIS-mottak .................................................................. 6
Innstillinger for kart- og 3D-kartvisning ....................................... 6
Oppsett for navigasjonskart og fiskekart ................................ 7
Innstillinger for veipunkter og spor på kart og
kartvisninger ........................................................................... 7
Vise innfelt navigasjon ........................................................... 8
Andre fartøysinnstillinger på kart og kartvisningene .............. 8
Innstillinger for Fish Eye 3D ................................................... 8
Innstillinger for overleggstall .................................................. 8
Garmin Quickdraw Contours-kartlegging.................... 8
Kartlegge en vannmasse ved hjelp av funksjonen Garmin
Quickdraw Konturer .................................................................... 9
Legge til en etikett i et Garmin Quickdraw konturkart ................. 9
Garmin Quickdraw fellesskapet .................................................. 9
Tilgang til Garmin Quickdraw fellesskapet ............................. 9
Dele Garmin Quickdraw Contours-kart med Garmin
Quickdraw fellesskapet .......................................................... 9
Laste ned kart fra Garmin Quickdraw fellesskapet ................ 9
Garmin Quickdraw Contours-innstillinger ................................... 9
Innholdsfortegnelse
Navigasjon med kartplotter ......................................... 10
Grunnleggende spørsmål om navigasjon ................................. 10
Bestemmelsessteder ................................................................ 10
Søke etter et bestemmelsessted etter navn ........................ 10
Velge et bestemmelsessted ved hjelp av
navigasjonskartet ................................................................. 10
Søke etter en destinasjon ved hjelp av brukerdata .............. 10
Søke etter en maritim tjeneste ............................................. 10
Kurs .......................................................................................... 10
Stille inn og følge en direkte kurs ved hjelp av Gå til ........... 11
Stoppe navigasjonen ................................................................ 11
Veipunkter ................................................................................. 11
Markere gjeldende posisjon som et veipunkt ....................... 11
Opprette et veipunkt et annet sted ....................................... 11
Merke en MOB- eller SOS-posisjon ..................................... 11
Vise en liste over alle veipunkter ......................................... 11
Redigere et lagret veipunkt .................................................. 11
Finne og navigere til et lagret veipunkt ................................ 11
Slette et veipunkt eller en MOB ........................................... 12
Slette alle veipunkter ............................................................ 12
Ruter ......................................................................................... 12
Opprette og navigere etter en rute fra gjeldende posisjon ... 12
Opprette og lagre en rute ..................................................... 12
Vise en liste over ruter ......................................................... 12
Redigere en lagret rute ........................................................ 12
Finne og navigere etter en lagret rute .................................. 12
Finne og navigere parallelt med en lagret rute .................... 12
Slette en lagret rute .............................................................. 13
Slette alle lagrede ruter ........................................................ 13
Spor .......................................................................................... 13
Vise spor .............................................................................. 13
Stille inn fargen på det aktive sporet .................................... 13
Lagre det aktive sporet ........................................................ 13
Vise en liste over lagrede spor ............................................. 13
Redigere et lagret spor ........................................................ 13
Lagre et spor som en rute .................................................... 13
Finne og navigere etter et registrert spor ............................. 13
Slette et lagret spor .............................................................. 13
Slette alle lagrede spor ........................................................ 13
Følge det aktive sporet på nytt ............................................. 13
Slette det aktive sporet ........................................................ 13
Behandle sporloggminnet under registrering ....................... 13
Konfigurere registreringsintervallet for sporloggen .............. 13
Slette alle lagrede veipunkter, ruter og spor ............................. 13
Autoveiledning .......................................................................... 13
Konfigurere og lagre en Autoveiledning ............................... 14
Opprette en autoveiledningsbane ........................................ 14
Filtrere en liste over ruter og autoveiledningsbaner ............. 14
Se gjennom en autoveiledningsbane ................................... 14
Justere en autoveiledningsbane .......................................... 14
Avbryte en pågående Autoveiledning-beregning ................. 14
Konfigurere en planlagt ankomst ......................................... 14
Justere avstanden til strandlinjen ........................................ 14
Konfigurasjoner for bane for autoveiledning ........................ 14
Grenser ..................................................................................... 15
Opprette en grense .............................................................. 15
Konvertere en rute til en grense .......................................... 15
Konvertere et spor til en grense ........................................... 15
Redigere en grense ............................................................. 15
Angi en grensealarm ............................................................ 15
Slette en grense ................................................................... 15
Ekkolodd....................................................................... 15
Stoppe sendingen av ekkoloddsignaler .................................... 15
Endre ekkoloddvisningen ......................................................... 15
Tradisjonell ekkoloddvisning ..................................................... 15
Ekkoloddvisning med splittet frekvens ................................. 16
i
Ekkoloddvisning med splittet zoom ...................................... 16
Garmin ClearVü Ekkoloddvisning ............................................. 16
SideVü Ekkoloddvisning ........................................................... 16
SideVü søketeknologi .......................................................... 16
Panoptix ekkoloddvisninger ...................................................... 16
LiveVü Down-ekkoloddvisning ............................................. 16
LiveVü Forward-ekkoloddvisning ......................................... 17
RealVü 3D Forward-ekkoloddvisning ................................... 17
RealVü 3D Down-ekkoloddvisning ...................................... 17
RealVü 3D Historical-ekkoloddvisning ................................. 17
FrontVü Ekkoloddvisning ..................................................... 17
Velge svingertype ..................................................................... 17
Kalibrere kompasset ............................................................ 18
Opprette et veipunkt på ekkoloddskjermbildet .......................... 18
Stoppe ekkoloddvisningen midlertidig ...................................... 18
Visning av ekkoloddhistorikken ................................................ 18
Deling av ekkolodd ................................................................... 18
Velge en ekkoloddkilde ........................................................ 18
Gi en ekkoloddkilde nytt navn .............................................. 18
Justere detaljnivået ................................................................... 18
Justere fargeintensitet .............................................................. 18
Ekkoloddregistreringer .............................................................. 19
Ta opp ekkoloddvisningen ................................................... 19
Stoppe opptak av ekkolodd ................................................. 19
Slette en ekkoloddregistrering ............................................. 19
Spille av ekkoloddopptak ..................................................... 19
Oppsett for ekkoloddene Traditional, Garmin ClearVü og
SideVü ...................................................................................... 19
Angi zoomnivå på ekkoloddskjermbildet .............................. 19
Angi scroll-hastigheten ......................................................... 19
Justere dybde- eller breddeskalaen ..................................... 19
Innstillinger for ekkoloddutseende ....................................... 20
Ekkoloddalarmer .................................................................. 20
Avanserte ekkoloddinnstillinger ........................................... 20
Installeringsinnstillinger for svinger ...................................... 20
Ekkoloddfrekvenser ............................................................. 20
Slå på A-skopet .................................................................... 21
Oppsett av Panoptix ekkolodd .................................................. 21
Justere visningsvinkel og zoomnivå for RealVü .................. 21
Justere pulseringshastigheten for RealVü ........................... 21
Meny for LiveVü Forward- og FrontVü-ekkolodd ................. 21
Innstillinger for LiveVü- og FrontVü-utseende ..................... 22
Innstillinger for RealVü-utseende ......................................... 22
Installeringsinnstillinger for Panoptix svinger ....................... 22
Autopilot........................................................................ 22
Skjermbilde for autopiloten ....................................................... 23
Justere intervallet for trinnstyring ......................................... 23
Konfigurere strømspareren .................................................. 23
Aktivere autopiloten .................................................................. 23
Styremønstre ............................................................................ 23
Følge u-svingmønsteret ....................................................... 23
Konfigurere og følge sirkelmønsteret ................................... 23
Konfigurere og følge sikksakkmønsteret .............................. 23
Følge Williamson-svingmønsteret ........................................ 23
Seilefunksjoner............................................................. 23
Konfigurere fartøytype .............................................................. 23
Kappseiling ............................................................................... 23
Startlinjeveiledning ............................................................... 24
Bruke tidtakeren for kappseiling .......................................... 24
Stille inn avstanden mellom baugen og GPS-antennen ...... 24
Innstillinger for kurslinjer ........................................................... 24
Stille inn kjølkalibreringen ......................................................... 24
Betjene autopiloten for seilbåt .................................................. 25
Vindhold ............................................................................... 25
Bauting og jibbing ................................................................ 25
ii
Måleinstrumenter og diagrammer .............................. 25
Vise kompasset ........................................................................ 25
Vise turmåleinstrumenter .......................................................... 25
Nullstille turmåleinstrumenter ............................................... 25
Vise motor- og drivstoffmåleinstrumenter ................................. 25
Velge antallet motorer som skal vises i
måleinstrumentene .............................................................. 25
Tilpasse motorene som skal vises i måleinstrumentene ..... 25
Aktivere statusalarmer for motormåleinstrumenter .............. 26
Aktivere noen statusalarmer for motormåleinstrumenter ..... 26
Angi drivstoffalarmen ................................................................ 26
Angi fartøyets drivstoffkapasitet ........................................... 26
Synkronisere drivstoffdataene med fartøyets reelle
drivstoff ................................................................................ 26
Vise vindmålere ........................................................................ 26
Konfigurere vindmåleren for seiling ..................................... 26
Konfigurere hastighetskilden ............................................... 26
Konfigurere vindmålerens retningskilde ............................... 26
Tilpasse den analoge vindmåleren ...................................... 26
Informasjon om tidevann og strømninger og
stjerneinformasjon ....................................................... 26
Informasjon fra tidevannsstasjoner ........................................... 26
Informasjon fra strømningsstasjon ............................................ 26
Stjerneinformasjon .................................................................... 26
Vise tidevannsstasjon, strømningsstasjon eller
stjerneinformasjon for en annen dato ....................................... 27
Vise informasjon for en annen tidevanns- eller
strømningsstasjon ..................................................................... 27
DSC (Digital Selective Calling).................................... 27
Funksjoner for kartplotter og NMEA 0183 VHF-radio ............... 27
Slå på DSC ............................................................................... 27
DSC-liste ................................................................................... 27
Vise DSC-listen .................................................................... 27
Legge til en DSC-kontakt ..................................................... 27
Innkommende nødanrop .......................................................... 27
Navigere til et fartøy i nød .................................................... 27
Posisjonssporing ....................................................................... 27
Vise en posisjonsrapport ...................................................... 27
Navigere til et sporet fartøy .................................................. 27
Opprette et veipunkt på posisjonen til et sporet fartøy ........ 27
Redigere informasjon i en posisjonsrapport ........................ 27
Slette et posisjonsrapportanrop ........................................... 28
Vise fartøyspor på kartet ...................................................... 28
Individuelle rutineanrop ............................................................ 28
Velge en DSC-kanal ............................................................ 28
Foreta et individuelt rutineanrop .......................................... 28
Foreta et individuelt rutineanrop til et AIS-mål ..................... 28
Mediespiller ................................................................... 28
Åpne mediespilleren ................................................................. 28
Ikoner ................................................................................... 28
Velge mediekilde ...................................................................... 28
Spille av musikk ........................................................................ 28
Søke etter musikk ................................................................ 28
Angi at en sang skal gjentas ................................................ 28
Angi at alle sanger skal gjentas ........................................... 28
Angi at sanger skal spilles av i tilfeldig rekkefølge ............... 28
Justere volumet ........................................................................ 28
Aktivere og deaktivere soner ............................................... 28
Dempe medievolumet .......................................................... 29
VHF-radio ................................................................................. 29
Søke etter VHF-kanaler ....................................................... 29
Justere VHF-stumkobling ..................................................... 29
Radio ........................................................................................ 29
Angi mottakerregionen ......................................................... 29
Bytte radiostasjon ................................................................ 29
Innholdsfortegnelse
Endre søkemodus ................................................................ 29
Forhåndsinnstillinger ............................................................ 29
Spille av DAB ............................................................................ 29
Angi DAB-mottakerregionen ................................................ 29
Søke etter DAB-stasjoner .................................................... 29
Bytte DAB-kanaler ............................................................... 29
DAB-forhåndsinnstillinger .................................................... 29
SiriusXM satellittradio ............................................................... 30
Finne en SiriusXM radio-ID .................................................. 30
Aktivere et SiriusXM abonnement ........................................ 30
Tilpasse kanalguiden ........................................................... 30
Lagre en SiriusXM kanal til listen over
forhåndsinnstillinger ............................................................. 30
Låse opp SiriusXM foreldrekontroller ................................... 30
Angi enhetsnavn ....................................................................... 30
Oppdatere Media Player-programvaren ................................... 31
NMEA Informasjon om NMEA 0183 ......................................... 36
NMEA 2000 PGN-informasjon .................................................. 36
Indeks............................................................................ 37
Konfigurasjon av enheten........................................... 31
Slå kartplotteren på automatisk ................................................ 31
Systeminnstillinger .................................................................... 31
Skjerminnstillinger ................................................................ 31
GPS-innstillinger .................................................................. 31
Vise hendelsesloggen .......................................................... 31
Vise informasjon om systemprogramvare ............................ 31
Innstillinger for mitt fartøy ......................................................... 31
Stille inn kjølkalibreringen .................................................... 31
Stille inn vanntemperaturforskyvningen ............................... 32
Kalibrere en hastighetsvarsler ............................................. 32
Angi fartøyets drivstoffkapasitet ........................................... 32
Synkronisere drivstoffdataene med fartøyets reelle
drivstoff ................................................................................ 32
Tilpasse grenseverdier for motor- og
drivstoffmåleinstrumenter ..................................................... 32
Kommunikasjonsinnstillinger .................................................... 32
NMEA 0183 .......................................................................... 33
Innstillinger for NMEA 2000 ................................................. 33
Stille inn alarmer ....................................................................... 33
Navigasjonsalarmer ............................................................. 33
Systemalarmer ..................................................................... 33
Angi drivstoffalarmen ........................................................... 33
Enhetsinnstillinger ..................................................................... 33
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 33
Andre fartøysinnstillinger .......................................................... 34
Gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene for
kartplotteren .............................................................................. 34
Dele og administrere brukerdata ................................ 34
Kopiere veipunkter, ruter og spor fra HomePort til en
kartplotter .................................................................................. 34
Kopiere data fra et minnekort ................................................... 34
Kopiere veipunkter, ruter og spor til et minnekort ..................... 34
Velge en filtype for tredjeparts veipunkter og ruter ................... 34
Dele veipunkter og ruter på tvers av enheter ........................... 34
Kopiere innebygde kart til et minnekort .................................... 34
Sikkerhetskopiere data til en datamaskin ................................. 34
Gjenopprette sikkerhetskopierte data til en kartplotter ............. 34
Lagre systeminformasjon på et minnekort ................................ 34
Tillegg............................................................................ 35
Registrere enheten ................................................................... 35
Rengjøre skjermen ................................................................... 35
Skjermbilder .............................................................................. 35
Ta skjermbilder .................................................................... 35
Kopiere skjermdumper til en datamaskin ............................. 35
Feilsøking ................................................................................. 35
Enheten innhenter ikke GPS-signaler .................................. 35
Enheten vil ikke slå seg på, eller den slår seg av ................ 35
Enheten oppretter ikke veipunkter på riktig sted .................. 35
Innholdsfortegnelse
iii
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Fremsiden
Standarder for brukerveiledningen
I denne brukerveiledningen bruker vi ordet "velg" for å beskrive
følgende handlinger:
• Bruke piltastene til å utheve et menyelement og deretter
trykke på SELECT (bare for enheter med fysiske taster).
• Trykke på en tast, for eksempel SELECT eller MENU.
Når du får beskjed om å velge flere elementer etter hverandre,
vises det små piler i teksten. Eksempel: velg MENU > Legg til.
Dette betyr at du må velge MENU eller trykke på menytasten og
deretter velge elementet Legg til.
Bildene i denne brukerveiledning er kun til referanse og
stemmer kanskje ikke overens med enheten din.
Sette inn minnekort
À
Á
Â
Ã
Du kan bruke minnekort (tilleggsutstyr) med kartplotteren. Med
kartkort kan du vise satellittbilder og luftfotografier med høy
oppløsning av havner, havneområder, båthavner og andre
punkter av interesse. Du kan bruke blanke minnekort til å lagre
Garmin Quickdraw™ Contours-kartlegging og ekkoloddopptak
(med en kompatibel svinger) og til å overføre data som
veipunkter og ruter til en annen kompatibel kartplotter eller en
datamaskin.
Denne enheten støtter et minnekort på opptil 32 GB, formatert til
FAT32.
1 Åpne dekselet À på forsiden av kartplotteren.
Av/på-knapp
Taster på enheten
Minnekortspor (microSD )
®
Automatisk sensor for bakgrunnslys
LES DETTE
Du må passe på at enheten sitter skikkelig på plass i holderen.
Hvis enheten ikke sitter skikkelig på plass, kan den miste
strømtilførselen eller ikke vise ekkoloddinformasjon. Enheten
kan også falle ut av holderen og bli skadet hvis den ikke sitter
skikkelig på plass.
Taster på enheten
Slår enheten av og på når den holdes inne.
Justerer bakgrunsbelysning og fargemodus når den trykkes
ned og slippes opp raskt.
Zoomer ut fra et kart eller en visning.
Zoomer inn på et kart eller en visning.
Blar, uthever alternativer og beveger markøren.
SELECT
Bekrefter meldinger og velger alternativer.
BACK
Går tilbake til det forrige skjermbildet.
MARK
Lagrer gjeldende posisjon som et veipunkt.
HOME
Går tilbake til skjermbildet Hjem.
MENU
Åpner en meny med alternativer for siden, der det er
aktuelt.
Lukker en meny, der det er aktuelt.
Laste ned veiledningene
Du kan få den nyeste brukerveiledningen og oversettelser av
veiledninger på Internett.
1 Gå til www.garmin.com/manuals/echoMAP-CHIRPcv.
TIPS: Skann denne koden for å åpne nettsiden raskt:
2 Sett inn minnekortet Á.
3 Skyv inn kortet til du hører et klikk.
4 Lukk dekselet.
Programvareoppdatering
Det kan hende du må oppdatere programvaren til enheten når
du installerer den eller legger til et tilbehør til enheten.
Denne enheten støtter et minnekort på opptil 32 GB, formatert til
FAT32.
Før du oppdaterer programvaren, kan du sjekke hvilken
programvareversjon som er installert på enheten (Vise
informasjon om systemprogramvare, side 31). Deretter kan du
gå til www.garmin.com/support/software/marine.html, velge Se
alle enhetene i denne pakken og sammenligne den installerte
programvareversjonen med programvareversjonen som er
oppført for produktet ditt.
Hvis programvaren på enheten din er eldre enn den som er
oppført på nettstedet, følger du fremgangsmåten for å laste inn
programvaren på et minnekort (Laste inn den nye programvare
på et minnekort, side 1). Oppdater deretter
enhetsprogramvaren (Oppdatere programvaren på enheten,
side 2).
Laste inn den nye programvare på et minnekort
2 Last ned brukerveiledningen.
Du må kopiere oppdateringen av programvaren til et minnekort
ved hjelp av en datamaskin som kjører Windows programvaren.
MERK: Du kan kontakte Garmin kundestøtte for å bestille et
forhåndslastet kort til oppdatering av programvare hvis du ikke
har en datamaskin med Windows programvaren.
®
®
Innledning
1
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
TIPS: På denne nettsiden kan du også laste ned oppdaterte
brukerveiledninger du kan laste inn på kartplotteren.
3 Velg echoMAP-serie med SD-kort.
4 Velg Last ned ved siden av echoMAP-serie med SD-kort.
5 Les og godta vilkårene.
6 Velg Last ned.
7 Velg en plassering og deretter Lagre.
8 Dobbeltklikk på den nedlastede filen.
Det opprettes en Garmin mappe med
programvareoppdateringen på den valgte plasseringen. Det
åpnes en dialogboks som hjelper deg med å overføre
programvareoppdateringen til et minnekort.
9 Velg Neste.
10 Velg stasjonen knyttet til minnekortet, og velg Neste >
Fullfør.
Det opprettes en Garmin mappe med
programvareoppdateringen på minnekortet. Det kan ta flere
minutter å laste inn programvareoppdateringen på minnekortet.
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort (Laste inn den nye
programvare på et minnekort, side 1).
1 Slå på kartplotteren.
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.
5 La minnekortet ligge i sporet, og start kartplotteren manuelt
når du blir bedt om det.
6 Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.
GPS-satellittsignaler
Når du slår på kartplotteren, må GPS-mottakeren innhente
satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Når
øverst i
kartplotteren innhenter satellittsignaler, vises
skjermbildet Hjem. Når kartplotteren mister satellittsignaler,
forsvinner
, og det vises et blinkende spørsmålstegn over
på kartet.
Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com
/aboutGPS. Se (Enheten innhenter ikke GPS-signaler, side 35)
for få hjelp med å innhente satellittsignaler.
Velge GPS-kilde
Hvis du har mer enn én GPS-kilde, kan du velge hvilken GPSdatakilde du foretrekker.
1 Velg Innstillinger > System > GPS.
2 Velg en GPS-datakilde.
Tilpasse kartplotteren
Tilpasse skjermbildet Hjem
Du kan legge til elementer på og fjerne elementer fra
skjermbildet Hjem.
2
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Tilpass Hjem.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre rekkefølge på et element, velger du
Omorganiser, velger elementet du vil flytte og velger en
ny plassering.
• Hvis du vil legge til et element på skjermbildet Hjem,
velger du Legg til, og velger det nye elementet du vil
legge til.
• Hvis du vil fjerne et element du har lagt til på skjermbildet
Hjem, velger du Fjern, og velger elementet du vil fjerne.
Kombinasjoner
Kombinasjonsskjermbildet viser en kombinasjon av flere
skjermbilder samtidig. Antallet tilgjengelige alternativer på
kombinasjonsskjermbildet avhenger av hvor mange
tilleggsenheter du har koblet til kartplotteren, og om du bruker
oppgraderte kart.
Velge en kombinasjon
1 Velg Kombinasjoner.
2 Velg en kombinasjon.
Tilpasse et kombinasjonsskjermbilde
1 Velg Kombinasjoner.
2 Bruk piltastene for å fremheve et kombinasjonsskjermbilde.
3 Velg Konfigurer.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre navnet, velger du Navn og skriver inn et
nytt navn.
• Hvis du vil endre oppsettet av informasjonen på skjermen,
velger du Endre oppsett og velger et nytt oppsett.
• Hvis du vil endre informasjonen som vises på skjermen,
velger du Endre funksjon og velger ny informasjon.
• Hvis du vil tilpasse dataene som vises på skjermen, velger
du Overleggstall (Innstillinger for overleggstall, side 8).
• Hvis du vil endre størrelse på informasjonsområdene som
vises på skjermen, velger du Endre str. på kombo..
Legge til et tilpasset kombinasjonsskjermbilde
Du kan opprette et tilpasset kombinasjonsskjermbilde som
passer til behovene dine.
1 Velg Kombinasjoner > MENU > Legg til.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Slette et kombinasjonsskjermbilde
1 Velg Kombinasjoner.
2 Bruk piltastene for å fremheve en kombinasjon.
3 Velg Fjern.
Konfigurere fartøytype
Du kan velge din båttype for å konfigurere kartplotterinnstillinger
og bruke funksjoner som er tilpasset båttypen.
1 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Fartøytype.
2 Velg et alternativ.
Justere bakgrunnslyset
1 Velg Innstillinger > System > Skjerm > Bakgrunnslys.
TIPS: Trykk på fra et hvilket som helst skjermbilde for å
åpne innstillingene for bakgrunnslys.
2 Juster bakgrunnslyset.
Justere fargemodusen
1 Velg Innstillinger > System > Skjerm > Fargemodus.
Tilpasse kartplotteren
TIPS: Trykk på > Skjerm > Fargemodus fra et hvilket som
helst skjermbilde for å åpne innstillingene for farge.
2 Velg et alternativ.
Kart- og 3D-kartvisninger
Kartene og 3D-kartvisningene som er tilgjengelige, avhenger av
kartdataene og tilbehøret som brukes.
Du kan åpne kart og 3D-kartvisninger ved å velge Kart.
Navigasjonskart: Viser navigasjonsdata som er tilgjengelige på
forhåndslastede kart og fra ekstra kart, hvis tilgjengelig.
Dataene inkluderer bøyer, fyr, kabler, dybdeloddskudd,
båthavner og tidevannsstasjoner i en oversiktsvisning.
Perspective 3D: Viser båten sett ovenfra og bakfra (i henhold til
kursen) og er et visuelt navigasjonshjelpemiddel. Denne
visningen er nyttig når du må ta hensyn til grunt farvann, rev,
broer eller kanaler når du navigerer, og hjelper deg med å
finne ruter inn og ut av ukjente havneområder eller
ankringsplasser.
Mariner's Eye 3D: Viser en detaljert tredimensjonal visning av
båten sett ovenfra og bakfra (i henhold til kursen) og er et
visuelt navigasjonshjelpemiddel. Denne visningen er nyttig
når du må navigere deg gjennom grunt farvann, rev, broer
eller kanaler, og den hjelper deg med å finne ruter inn til og ut
av ukjente havneområder eller ankringsplasser.
MERK: Kartvisningene Mariner's Eye 3D og Fish Eye 3D er
tilgjengelige med oppgraderte kart i enkelte områder.
Fish Eye 3D: Gir en undervannsvisning som fremstiller
sjøbunnen visuelt i henhold til kartinformasjonen. Når en
ekkoloddsvinger er koblet til, angis objekter (som fisk) av
røde, grønne eller gule kuler. De største objektene vises i
rødt, og de minste objektene vises i grønt.
Fiskekart: Gir en detaljert visning av bunnkonturer og
dybdeloddskudd på kartet. Dette kartet fjerner
navigasjonsdata fra kartet, gir detaljerte batymetriske data og
viser bunnkonturer tydeligere, til hjelp i dybdegjenkjenning.
Dette kartet fungerer best ved dyphavsfiske.
2 Velg BACK for å avslutte panoreringen og tilbakestille
skjermbildet til å vise gjeldende posisjon.
MERK: Hvis du vil panorere fra et kombinasjonsskjermilde,
velger du SELECT.
Velge et element på kartet ved hjelp av enhetstastene
1 Fra en kart- eller 3D-kartvisning velger du , , eller for å
flytte markøren.
2 Velg SELECT.
Måle avstand på kartet
1 Velg en posisjon på kartet.
2 Velg Mål avstand.
Det vises en tegnestift på skjermen for gjeldende posisjon.
Avstanden og vinkelen fra tegnestiften vises i hjørnet.
TIPS: Hvis du vil flytte tegnestiften og måle fra markørens
gjeldende posisjon, velger du SELECT.
Kartsymboler
Denne tabellen inneholder noen av de vanlige symbolene som
kan vises på detaljerte kart.
Ikon
Beskrivelse
Bøye
Informasjon
Maritime tjenester
Tidevannsstasjon
Strømstasjon
Luftfotografi tilgjengelig
Perspektivbilde tilgjengelig
Det er også vanlig å vise dybdekonturlinjer, tidevannssoner,
loddskudd (som vist på originalutgaven av kartet i papirformat),
navigasjonshjelp og -symboler, hindringer og kabelområder på
kartene.
Navigasjonskart og dyphavsfiskekart
Navigere til et punkt på kartet
MERK: Kartet for dyphavsfiske er tilgjengelig med oppgraderte
kart i enkelte områder.
Med navigasjons- og fiskekartene kan du planlegge kursen, vise
kartinformasjon, og følge en rute. Fiskekartet passer til
dyphavsfiske.
Hvis du vil åpne navigasjonskartet, velger du Kart >
Navigasjonskart.
FORSIKTIG
Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke avstand
til hindringer og grunnen. Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå
over land eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna land, grunt
vann og andre farer.
Hvis du vil åpne fiskekartet, velger du Kart > Fiskekart.
Zoome inn og ut på kartet
Zoomnivået angis av målestokken nederst på kartet. Linjen
under målestokken angir denne avstanden på kartet.
• Velg for å zoome ut.
• Velg for å zoome inn.
Panorere kartet med tastene
Du kan flytte på kartet slik at det viser et annet område en den
gjeldende posisjonen.
1 Gå til kartet, og bruk piltastene.
Kart- og 3D-kartvisninger
MERK: Kartet for dyphavsfiske er tilgjengelig med oppgraderte
kart i enkelte områder.
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
1 Velg en posisjon på navigasjonskartet eller fiskekartet.
2 Velg eventuelt SELECT.
3 Velg Naviger til.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere direkte til posisjonen, velger du Gå til.
• Hvis du vil opprette en rute til posisjonen, inklusive
svinger, velger du Rute til.
• Hvis du vil bruke Auto Guidance, velger du
Autoveiledning.
5 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
MERK: Ved bruk av autoveiledning angir et grått segment et
eller annet sted på den magentafargede linjen at
autoveiledning ikke kan beregne deler av
3
autoveiledningslinjen. Dette skyldes innstillingene for minste
sikre vanndybde og minste sikre høyde på hindringer.
6 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
av land, grunt vann og andre hindringer.
Vise informasjon om posisjoner og objekter på et kart
Du kan vise informasjon om en posisjon eller et objekt på
navigasjonskartet eller fiskekartet.
MERK: Kartet for dyphavsfiske er tilgjengelig med oppgraderte
kart i enkelte områder.
1 Velg en posisjon eller et objekt på navigasjonskartet eller
fiskekartet, og velg SELECT.
Det vises en liste over alternativer til høyre på kartet.
Alternativene som vises, er basert på posisjonen eller
objektet du valgte.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere til den valgte posisjonen, velger du
Naviger til.
• Hvis du vil merke et veipunkt ved markørposisjonen,
velger du Nytt veipunkt.
• Hvis du vil vise avstanden og peilingen til objektet i forhold
til gjeldende posisjon, velger du Mål avstand.
Avstanden og kursen vises på skjermen. Velg SELECT for
å måle fra en annen posisjon enn den gjeldende
posisjonen.
• Hvis du vil vise informasjon om tidevann, strøm,
stjerneinformasjon, kartforklaringer eller lokale tjenester i
nærheten av markøren, velger du Informasjon.
Vise detaljer om navigasjonshjelpemidler
På navigasjonskartet, fiskekartet, Perspective 3D-kartvisningen
eller Mariner's Eye 3D-kartvisningen kan du vise detaljer om
ulike typer navigasjonshjelpemidler, inkludert sjømerker, fyr og
hindringer.
MERK: Kartet for dyphavsfiske er tilgjengelig med oppgraderte
kart i enkelte områder.
MERK: Kartvisningene Mariner's Eye 3D og Fish Eye 3D er
tilgjengelige med oppgraderte kart i enkelte områder.
1 Velg et navigasjonshjelpemiddel fra en kart- eller 3Dkartvisning.
2 Velg navnet på navigasjonshjelpemiddelet.
Kurspil og vinkelmarkører
Kurspilen er en tegnet linje i kursretningen på kartet fra baugen
av båten. Vinkelmarkører indikerer den relative posisjonen fra
kursen eller kursen over bakken, noe som er nyttig ved kasting
eller når du skal finne referansepunkter.
Angi linjer for styrekurs og kurs over bakken (COG)
Du kan vise linje for styrekurs og COG på kartet.
COG er reiseretningen din. Styrekurs er retningen baugen peker
mot. Dette vises når det er koblet til en sensor for styrekurs.
1 Gå til en kartvisning, og velg MENU > Kartoppsett >
Kartutseende > Kurspil.
2 Velg eventuelt Kilde, og velg et alternativ:
• Hvis du vil bruke tilgjengelig kilde automatisk, velger du
Auto.
• Hvis du vil bruke GPS-antenneretning for COG, velger du
GPS-retning (COG).
• Hvis du vil bruke data fra en tilkoblet sensor for styrekurs,
velger du Retning.
• Hvis du vil bruke data både fra en tilkoblet styrekurssensor
og GPS-antennen, velger du COG og retning.
Dette viser både linjen for styrekurs og COG-linjen på
kartet.
3 Velg Skjerm, og velg et alternativ:
4
• Velg Avstand > Avstand, og angi lengden på linjen som
vises på kartet.
• Velg Tid > Tid, og angi tiden som brukes til å beregne
avstanden båten bevger seg i løpet av angitt tid ved
gjeldende hastighet.
Slå på vinkelmarkører
Du kan legge til vinkelmarkører langs kurspilen i kartet.
Vinkelmarkører kan være nyttige for kasting når du fisker.
1 Angi kurspilen (Angi linjer for styrekurs og kurs over bakken
(COG), side 4).
2 Velg Vinkelmarkører.
Oppgraderte kart
FORSIKTIG
Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke avstand
til hindringer og grunnen. Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.
MERK: Ikke alle modeller støtter alle kart.
Oppgraderte kart (tilleggsutstyr) som BlueChart g2 Vision , gjør
at du får mest mulig ut av kartplotteren. I tillegg til detaljerte
maritime kart kan oppgraderte kart inneholde følgende
funksjoner, som er tilgjengelige i noen områder.
Mariner's Eye 3D: Viser båten sett ovenfra og bakfra og er et
tredimensjonalt navigasjonshjelpemiddel.
Fish Eye 3D: Gir en tredimensjonal undervannsvisning som
fremstiller sjøbunnen visuelt i henhold til kartinformasjonen.
Fiskekart: Viser kartet med tydeligere bunnkonturer og uten
navigasjonsdata. Dette kartet fungerer godt ved
dyphavsfiske.
Satellittbilder med høy oppløsning: Gir satellittbilder med høy
oppløsning, noe som gir en realistisk visning av land- og
vannområder på navigasjonskartet (Vise satellittbilder på
navigasjonskartet, side 5).
Luftfotografier: Viser båthavner og andre luftfotografier som er
viktige for navigasjonen, slik at du bedre kan danne deg et
bilde av omgivelsene (Vise luftfotografier av landemerker,
side 5).
Detaljerte data om veier og punkter av interesse (POI): Viser
detaljerte data om veier og punkter av interesse (POI), blant
annet svært detaljerte data om kystveier og POIer som
restauranter, overnattingssteder og lokale attraksjoner.
Autoveiledning: Bruker angitte opplysninger om fartøyet og
kartdata til å fastslå den beste banen til destinasjonen.
®
®
Vise informasjon om tidevannstasjon
på kartet viser tidevannsstasjoner. Du kan vise en detaljert
graf for en tidevannsstasjon for å hjelpe med å forutse
tidevannsnivået på ulike tider av døgnet eller for ulike dager.
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
1 Velg en tidevannsstasjon fra navigasjonskartet eller
fiskekartet.
Informasjon om tidevannsretning og -nivå vises ved siden av
.
2 Velg stasjonsnavnet.
Animasjonsindikatorer for tidevann og strøm
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Du kan vise animerte indikatorer for tidevannsstasjoner og
strømretninger på navigasjonskartet eller fiskekartet. Du må
også aktivere animerte ikoner i kartinnstillingene (Vise
indikatorer for tidevann og strømninger, side 5).
Kart- og 3D-kartvisninger
En indikator for en tidevannsstasjon vises som en vertikal
feltgraf med en pil på kartet. En rød pil som peker nedover, angir
synkende tidevann, og en blå pil som peker oppover, angir
stigende tidevann. Når du flytter markøren over indikatoren for
tidevannsstasjonen, vises høyden på tidevannet ved stasjonen
over stasjonsindikatoren.
Indikatorer for strømretning vises som piler på kartet. Retningen
på hver pil angir retningen på strømmen i en bestemt posisjon
på kartet. Fargen på strømpilen angir hastighetsskalaen for
strømmen i den posisjonen. Når du flytter markøren over
indikatoren for strømretning, vises hastigheten for den bestemte
strømmen ved posisjonen over retningsindikatoren.
Farge
Gjeldende hastighetsskala
Gul
0 til 1 knop
Oransje
1 til 2 knop
Rød
2 knop eller mer
Vise indikatorer for tidevann og strømninger
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Du kan vise statiske eller animerte indikatorer for tidevanns- og
strømstasjoner på navigasjonskartet eller fiskekartet.
1 Gå til navigasjonskartet eller fiskekartet, og velg MENU >
Kartoppsett > Tidev. og strømn..
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise indikatorer for gjeldende stasjon og
tidevannsstasjon på kartet, velger du På.
• Hvis du vil vise animasjonsindikatorer for tidevannsstasjon
og animasjonsindikatorer for strømretning på kartet, velger
du Animert.
Vise satellittbilder på navigasjonskartet
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Du kan legge satellittbilder med høy oppløsning over
navigasjonskartet for landområdene eller for land- og
sjøområdene.
MERK: Når dette alternativet aktiveres, vises satellittbilder med
høy oppløsning bare ved lave zoomnivåer. Hvis du ikke kan se
bildene med høy oppløsning i den valgfrie kartregionen, kan du
zoome inn ytterligere ved å velge . Du kan også angi et
høyere detaljnivå ved å endre kartets zoomdetaljer.
1 Gå til navigasjonskartet, og velg MENU > Kartoppsett >
Satellittbilder.
2 Velg et alternativ:
• Velg Bare land for å vise standard kartinformasjon for
vannområdet med overliggende bilder av landområdet på
kartet.
• Velg Bildekartblanding for å vise bilder på både vann og
land med en angitt tetthet. Bruk glidebryteren til å justere
bildetettheten. Jo høyere du setter prosenten, desto mer
dekker satellittbildene av både vann og land.
Vise luftfotografier av landemerker
Før du kan vise luftfotografier på navigasjonskartet, må du
aktivere Satellittbilder-innstillingen i kartoppsettet.
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Du kan bruke luftfotografier av landemerker, båthavner og
havneområder til å orientere deg om omgivelsene eller gjøre
deg kjent med en båthavn eller et havneområde før ankomst.
1 Velg kameraikonet fra navigasjonskartet:
• Hvis du vil se et luftfotografi, velger du
.
• Hvis du vil se et perspektivbilde, velger du
. Bildet ble
tatt fra posisjonen til kameraet, i retning av kjeglen.
Kart- og 3D-kartvisninger
2 Velg Luftfoto.
Automatisk identifikasjonssystem
Du kan bruke AIS (Automatic Identification System) til å
identifisere og spore andre fartøy og motta varsler om trafikk i
området. Når kartplotteren er koblet til en ekstern AIS-enhet,
kan kartplotteren vise AIS-informasjon om andre fartøy som er
innenfor rekkevidde, som er utstyrt med en transponder, og som
aktivt overfører AIS-informasjon.
Informasjonen som rapporteres for hvert fartøy, inkluderer MMSI
(Maritime Mobile Service Identity), posisjon, GPS-hastighet,
GPS-styrekurs, tid som har gått siden fartøyets forrige posisjon
ble rapportert, nærmeste møtepunkt og tid til nærmeste
møtepunkt.
Enkelte kartplottermodeller støtter også Blue Force Tracking.
Fartøy som spores med Blue Force Tracking, vises på
kartplotteren med en blågrønn farge.
AIS-målsymboler
Symbol Beskrivelse
AIS-fartøy. Fartøyet rapporterer AIS-informasjon. Retningen
trekanten peker i, angir retningen som AIS-fartøyet beveger
seg i.
Målet er valgt.
Målet er aktivert. Målet vises større på kartet. En grønn linje
som er festet til målet, angir målets styrekurs. Fartøyets
MMSI, hastighet og retning vises under målet hvis detaljinnstillingen er angitt som Vis. Hvis AIS-sendingen fra fartøyet
går tapt, vises det en melding.
Målet er tapt. Et grønt kryss (X) angir at AIS-sendingen fra
fartøyet er tapt, og kartplotteren viser en melding med
spørsmål om fartøyet fortsatt skal spores. Hvis du avbryter
fartøysporingen, forsvinner symbolet for tapt mål fra kartet
eller 3D-kartvisningen.
Farlig mål innenfor rekkevidde. Objektet blinker, det utløses
en alarm, og det vises en melding. Etter at alarmen har blitt
bekreftet, angir et heldekkende rødt triangel med en tilknyttet
rød linje objektets posisjon og styrekurs. Hvis kollisjonsalarmen for den sikre sonen er deaktivert, blinker målet, men
alarmen utløses ikke, og alarmmeldingen vises heller ikke.
Hvis AIS-sendingen fra fartøyet går tapt, vises det en melding.
Farlig mål er tapt. Et rødt kryss (X) angir at AIS-sendingen fra
fartøyet er tapt, og kartplotteren viser en melding med
spørsmål om fartøyet fortsatt skal spores. Hvis du avbryter
fartøysporingen, forsvinner symbolet for det tapte farlige målet
fra kartet eller 3D-kartvisningen.
Posisjonen for dette symbolet angir det nærmeste
møtepunktet for et farlig mål, og tallene ved siden av symbolet
angir tiden til det nærmeste møtepunktet for dette målet.
MERK: Fartøy som spores med Blue Force Tracking, vises med
en blågrønn farge, uavhengig av statusen deres.
Styrekurs og projisert kurs for aktiverte AIS-mål
Når informasjon om styrekurs og kurs over land er oppgitt av et
aktivert AIS-mål, vises målets styrekurs på et kart som en
heldekkende linje som er knyttet til symbolet for AIS-målet. En
styrekurspil vises ikke i en 3D-kartvisning.
Den projiserte kursen for et aktivert AIS-mål vises som en stiplet
linje på et kart eller en 3D-kartvisning. Lengden på linjen for den
projiserte kursen er basert på verdien av innstillingen til den
projiserte styrekursen. Hvis et aktivert AIS-mål ikke overfører
hastighetsinformasjon, eller hvis fartøyet ikke beveger seg, vises
det ingen linje for projisert kurs. Endringer i hastigheten, kurs
over land, eller informasjon om svinghyppighet som overføres
av fartøyet, kan påvirke beregningen av linjen for den projiserte
kursen.
Når kurs over land, styrekurs og informasjon om svinghyppighet
oppgis av et aktivert AIS-objekt, beregnes den projiserte
styrekursen for objektet basert på kursen over land og
informasjonen om svinghyppighet. Retningen som målet svinger
5
i, som også er basert på informasjonen om svinghyppighet,
angis av retningen til haken på enden av styrekurspilen.
Lengden på haken endres ikke.
Når kurs over land og informasjon om styrekurs er oppgitt av et
aktivert AIS-mål, men informasjon om svinghyppighet ikke er
oppgitt, beregnes den projiserte styrekursen for målet basert på
informasjonen om kurs over land.
Vise AIS-fartøy på et kart eller i en 3D-kartvisning
Hvis du vil bruke AIS, må du først koble kartplotteren til en
ekstern AIS-enhet og motta aktive transpondersignaler fra andre
fartøy.
Du kan konfigurere hvordan andre fartøy vises på et kart eller i
en 3D-kartvisning. Visningsområdet som er konfigurert for ett
kart eller én 3D-kartvisning, brukes bare på det kartet eller i den
3D-kartvisningen. Innstillingene for detaljene, den projiserte
styrekursen og sporene som er konfigurert for ett kart eller én
3D-kartvisning, brukes for alle kart og for alle 3D-kartvisninger.
1 Gå til en kart- eller 3D-kartvisning, og velg MENU > Andre
fartøy > AIS-visningsoppsett.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi avstanden fra din posisjon der AISfartøyene vises, velger du Visningsskala og velger en
avstand.
• Hvis du vil vise detaljer om andre AIS-aktiverte fartøy,
velger du Detaljer > Vis.
• Hvis du vil angi projisert retningstid for AIS-aktiverte
fartøy, velger du Projisert retning og angir tid.
• Hvis du vil vise sporene til AIS-fartøy, velger du Spor og
velger lengden på sporet som vises ved hjelp av en sti.
Aktivere et mål for et AIS-fartøy
1 Velg et AIS-fartøy på kartet eller 3D-kartvisningen.
2 Velg AIS-fartøy > Aktiver mål.
Vise informasjon om et AIS-målfartøy
Du kan vise AIS-signalstatus, MMSI, GPS-hastighet, GPSstyrekurs og annen informasjon som rapporteres om et AISmålfartøy.
1 Velg et AIS-fartøy fra en kart- eller 3D-kartvisning.
2 Velg AIS-fartøy.
Deaktivere et mål for et AIS-fartøy
1 Velg et AIS-fartøy fra en kart- eller 3D-kartvisning.
2 Velg AIS-fartøy > Deaktiver mål.
Vise en liste over lagrede AIS-trusler
Fra en kart- eller 3D-kartvisning velger du MENU > Andre
fartøy > AIS-liste.
Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone
Du må ha koblet en kompatibel kartplotter til en AIS-enhet før du
kan angi en kollisjonsalarm for sikker sone.
Kollisjonsalarmen for sikker sone brukes bare med AIS. Den
sikre sonen brukes til å unngå kollisjoner, og den kan tilpasses.
1 Velg Innstillinger > Alarmer > AIS > AIS-alarm > På.
Det vises en melding, og en alarm utløses når et AIS-aktivert
fartøy kommer inn i den sikre sonen rundt båten din. Objektet
merkes også som farlig på skjermen. Når alarmen er avslått,
deaktiveres meldingen og alarmlyden. Objektet er fortsatt
markert som farlig på skjermen.
2 Velg Rekkevidde.
3 Velg en avstand for radiusen på den sikre sonen rundt båten
din.
6
4 Velg Tid til.
5 Velg et tidspunkt når alarmen skal utløses, hvis et mål anses
å ha trådd inn i den sikre sonen.
Hvis du for eksempel ønsker å bli varslet 10 minutter før det
er sannsynlig at sonen krysses, angir du Tid til som 10.
Alarmen utløses da 10 minutter før fartøyet krysser over den
sikre sonen.
AIS-nødsignaler
Selvstendige enheter for AIS-nødsignal sender rapporter om
nødposisjon når de aktiveres. Kartplotteren kan motta signaler
fra SART (Search and Rescue Transmitters), EPIRB
(Emergency Position Indicating Radio Beacons) og andre
signaler for mann over bord. Sendinger med nødsignal er
annerledes enn standard AIS-sendinger, derfor ser de
annerledes ut på kartplotteren. I stedet for å spore en sending
med nødsignal for unngå kollisjon, sporer du en sending med
nødsignal for å finne og hjelpe et fartøy eller en person.
Navigere til en sending med nødsignal
Når du mottar en sending med nødsignal, vises det en
nødsignalalarm.
Velg Se på > Gå til for å begynne å navigere til sendingen.
Målsymboler for enhet for AIS-nødsignal
Symbol Beskrivelse
Sending fra enhet for AIS-nødsignal. Velg dette for å vise mer
informasjon om sendingen og begynne navigeringen.
Sendingen er avbrutt.
Testsending. Vises når et fartøy starter en test av enheten for
nødsignal. Symbolet viser ikke en faktisk nødssituasjon.
Testsendingen er avbrutt.
Aktivere varsler for AIS-testsendinger
Hvis du vil unngå mange testvarsler og -symboler i travle
områder som småbåthavner, kan du velge om du vil motta eller
ignorere AIS-testmeldinger. Hvis du vil teste en AIS-nødenhet,
må du konfigurere kartplotteren for å kunne motta testvarsler.
1 Velg Innstillinger > Alarmer > AIS.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil motta eller ignorere EPRIB-testsignaler
(Emergency Position Indicating Radio Beacon), velger du
AIS-EPIRB-test.
• Hvis du vil motta eller ignorere MOB-testsignaler (Mann
overbord), velger du AIS-MOB-test.
• Hvis du vil motta eller ignorere SART-testsignaler (Search
and Rescue Transponder), velger du AIS-SART-test.
Slå av AIS-mottak
Mottak av AIS-signaler er slått på som standard.
Velg Innstillinger > Andre fartøy > AIS > Av.
All AIS-funksjonalitet på alle kart og i alle 3D-kartvisninger
deaktiveres. Dette inkluderer AIS-fartøybestemmelser og sporing, kollisjonsalarmer som er et resultat av AISfartøybestemmelser og -sporing, og visningen av informasjon
om AIS-fartøy.
Innstillinger for kart- og 3D-kartvisning
MERK: Ikke alle innstillinger gjelder for alle kart- og 3Dkartvisninger. Noen av alternativene krever oppgraderte kart
eller tilkoblet tilbehør.
Disse innstillingene gjelder for kart og 3D-kartvisninger, unntatt
Fish Eye 3D (Innstillinger for Fish Eye 3D, side 8).
Gå til et kart eller en 3D-kartvisning, og velg MENU.
Veipunkter og spor: Se Innstillinger for veipunkter og spor på
kart og kartvisninger, side 7.
Kart- og 3D-kartvisninger
Andre fartøy: Se Andre fartøysinnstillinger på kart og
kartvisningene, side 8.
Navigasjonshjelp: Viser navigasjonshjelpemidler på fiskekartet.
Kurslinjer: Justerer kurslinjene i seilemodus (xxx).
Kartoppsett: Se Oppsett for navigasjonskart og fiskekart,
side 7.
Overleggstall: Se Innstillinger for overleggstall, side 8. Dette
kan vises på menyen Kartoppsett.
Kartutseende: Se Innstillinger for kartutseende, side 7. Dette
kan vises på menyen Kartoppsett.
Oppsett for navigasjonskart og fiskekart
MERK: Ikke alle innstillinger gjelder for alle kart- og 3Dkartvisninger. Enkelte innstillinger krever eksternt tilbehør eller
aktuelle oppgraderte kart.
Gå til navigasjonskartet eller fiskekartet, og velg MENU >
Kartoppsett.
Satellittbilder: Viser satellittbilder med høy oppløsning for land
eller både land- og sjøinndelingene av navigasjonskartet ved
bruk av enkelte premiumkart (Vise satellittbilder på
navigasjonskartet, side 5).
Vannoverlegg: Aktiverer skyggerelieff, som viser
stigningsgraden på bunnen med skyggelegging, eller
ekkoloddbilder, noe som bidrar til å fastslå bunntettheten.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig med enkelte
oppgraderte kart.
Tidev. og strømn.: Viser indikatorer for strømstasjoner og
tidevannsstasjoner på kartet (Vise indikatorer for tidevann og
strømninger, side 5) og aktiverer glidebryteren for tidevann
og strømninger, som angir tiden for hvilke tidevann og
strømninger som rapporteres på kartet.
Roser: Viser en kompassrose rundt båten som indikerer
kompassretningen i forhold til båtens styrekurs. En
vindretningsindikator for faktisk eller merkbar vindretning
vises hvis kartplotteren er koblet til en kompatibel, maritim
vindsensor. I seilemodus vises faktisk og relativ vindhastighet
på vindrosen.
Innsjønivå: Angir gjeldene vannivå for innsjøen. Denne
funksjonen er bare tilgjengelig med enkelte oppgraderte kart.
Overleggstall: Se Innstillinger for overleggstall, side 8.
Vær: Angir hvilke værelementer som vises på kartet, hvis
kartplotteren er koblet til en kompatibel mottaker for værdata
med et aktivt abonnement. Du trenger en kompatibel, tilkoblet
antenne og et aktivt abonnement.
Kartutseende: Se Innstillinger for kartutseende, side 7.
Innstillinger for kartutseende
Du kan justere utseendet for de forskjellige kart og 3Dkartvisningene. Hver innstilling er spesifikk for kartet eller
kartvisningen som brukes.
MERK: Ikke alle innstillinger gjelder for alle kart- og 3Dkartvisninger og alle kartplottermodeller. Noen av alternativene
krever oppgraderte kart eller tilkoblet tilbehør.
Gå til en kart- eller 3D-kartvisning, og velg MENU > Kartoppsett
> Kartutseende.
Orientering: Angir kartperspektivet.
Detaljnivå: Justerer hvor detaljert kartet skal vises på
forskjellige zoomnivåer.
Kurspil: Viser og justerer styrekurspilen, som er en tegnet linje i
kursretningen på kartet fra baugen av båten, og angir
datakilden for styrekurspilen.
Panoptix-område: Viser eller skjuler området som skannes av
Panoptix™ svingeren. Referansesystemet for høyde og kurs
(AHRS) må kalibreres med denne funksjonen
(Installeringsinnstillinger for svinger, side 20).
Kart- og 3D-kartvisninger
Verdenskart: Bruker enten et grunnleggende verdenskart eller
et skyggerelieffkart på kartet. Disse forskjellene er bare
synlige når kartet zoomes langt nok ut til å se detaljene.
Dybdeloddskudd: Slår på loddskudd og angir en verdi for en
farlig dybde. Dybder som er like grunne eller grunnere enn
den farlige dybden, vises med rød tekst.
Grunn skyggelegging: Angir skyggene fra kystlinjen til den
angitte dybden.
Skyggelegging av dybdeområde: Spesifiserer en øvre og
nedre dybde å skygge mellom .
Symboler: Viser og konfigurerer visningen av forskjellige
symboler på kartet, for eksempel fartøyikonet, bøyesymboler,
POIer på land og fyrsektorer.
Stil: Angir hvordan kartet vises i et 3D-terreng.
Farefarger: Viser grunt vann og landområder med en
fargeskala. Blått viser dypt farvann, gult viser grunt farvann,
og rødt viser svært grunt farvann.
Sikker dybde: Angir hvordan en sikker dybde skal vises for
Mariner's Eye 3D-kartvisningen.
MERK: Denne innstillingen påvirker bare hvordan farefarger
vises i Mariner's Eye 3D-kartvisningen. Den påvirker ikke
innstillingen for autoveiledning for sikker vanndybde eller
ekkoloddets innstilling for alarm for grunt vann.
Avstandsringer: Viser og konfigurerer visningen av
avstandsringer. Disse gjør det enklere å visualisere
avstander i noen kartvisninger.
Feltbredde: Angir bredden på navigasjonsfeltet, som er den
magentafargede linjen i noen kartvisninger som viser kursen
mot bestemmelsesstedet.
Angi linjer for styrekurs og kurs over bakken (COG)
Du kan vise linje for styrekurs og COG på kartet.
COG er reiseretningen din. Styrekurs er retningen baugen peker
mot. Dette vises når det er koblet til en sensor for styrekurs.
1 Gå til en kartvisning, og velg MENU > Kartoppsett >
Kartutseende > Kurspil.
2 Velg eventuelt Kilde, og velg et alternativ:
• Hvis du vil bruke tilgjengelig kilde automatisk, velger du
Auto.
• Hvis du vil bruke GPS-antenneretning for COG, velger du
GPS-retning (COG).
• Hvis du vil bruke data fra en tilkoblet sensor for styrekurs,
velger du Retning.
• Hvis du vil bruke data både fra en tilkoblet styrekurssensor
og GPS-antennen, velger du COG og retning.
Dette viser både linjen for styrekurs og COG-linjen på
kartet.
3 Velg Skjerm, og velg et alternativ:
• Velg Avstand > Avstand, og angi lengden på linjen som
vises på kartet.
• Velg Tid > Tid, og angi tiden som brukes til å beregne
avstanden båten bevger seg i løpet av angitt tid ved
gjeldende hastighet.
Innstillinger for veipunkter og spor på kart og
kartvisninger
Gå til et kart eller en 3D-kartvisning, og velg MENU >
Veipunkter og spor.
Spor: Viser spor på kartet eller 3D-kartvisningen.
Veipunkter: Viser listen over veipunkter (Vise en liste over alle
veipunkter, side 11).
Nytt veipunkt: Oppretter et nytt veipunkt.
Veipunktvisning: Angir hvordan veipunkter skal vises på kartet.
Aktive spor: Viser menyen for alternativer for aktivt spor.
7
Lagrede spor: Viser listen over lagrede spor (Vise en liste over
lagrede spor, side 13).
Sporvisning: Angir hvilke spor som skal vises på kartet, basert
på sporfarge.
Vise innfelt navigasjon
Du kan kontrollere om innfelt navigasjon vises eller ikke på
enkelte kartvisninger. Innfelt navigasjon vises bare når båten
navigerer til et bestemmelsessted.
1 Fra en kart- eller 3D-kartvisning velger du MENU.
2 Velg eventuelt Kartoppsett.
3 Velg Overleggstall > Innfelt navigasjon > Auto.
4 Velg Oppsett for innfelt navigasjon.
5 Gjør ett av følgende:
• Hvis du vil vise VMG (Velocity Made Good) for veipunkt
når du navigerer etter en rute med flere etapper, velger du
Informasjon om ruteetappe > På.
• Hvis du vil vise data om neste sving basert på avstand,
velger du Neste sving > Avstand.
• Hvis du vil vise data om neste sving basert på tid, velger
du Neste sving > Tid.
• Hvis du vil angi hvordan data om bestemmelsessted skal
vises, velger du Destinasjon og velger et alternativ.
Andre fartøysinnstillinger på kart og kartvisningene
MERK: Disse alternativene krever tilkoblet tilbehør, for
eksempel en AIS-mottaker eller VHF-radio.
Gå til et kart eller 3D-kartvisning, og velg MENU > Andre fartøy.
AIS-liste: Viser AIS-listen (Vise en liste over lagrede AIS-trusler,
side 6).
DSC-liste: Viser DSC-listen (DSC-liste, side 27).
AIS-visningsoppsett: Se AIS-visningsinnstillinger, side 8.
DSC-spor: Viser sporene til DSC-fartøy og velger lengden på
sporet som vises ved hjelp av en sti.
AIS-alarm: Angir kollisjonsalarmen for sikker sone (Stille inn
kollisjonsalarmen for sikker sone, side 6).
AIS-visningsinnstillinger
MERK: AIS krever bruk av en ekstern AIS-enhet og aktive
transpondersignaler fra andre fartøy.
Gå til en kart- eller 3D-kartvisning, og velg MENU > Andre
fartøy > AIS-visningsoppsett.
Rekkevidde for AIS-avstand: Viser avstanden fra din posisjon
til der AIS-fartøy vises.
Detaljer: Viser detaljer om AIS-aktiverte fartøy.
Projisert retning: Angir den projiserte retningstiden for AISaktiverte fartøy.
Spor: Viser sporene til AIS-fartøy og velger lengden på sporet
som vises ved hjelp av en sti.
Gå til et kart, en 3D-kartvisning eller et
kombinasjonsskjermbilde, og velg MENU > Overleggstall.
Rediger oppsett: Angir oppsett for dataoverlegg eller datafelt.
Du kan velge hva slags data som skal vises innenfor hvert
datafelt.
Innfelt navigasjon: Viser innfelt navigasjon når fartøyet
navigerer til et bestemmelsessted.
Oppsett for innfelt navigasjon: Gjør at du kan konfigurere
innfelt navigasjon slik at den viser Informasjon om ruteetappe
og kontrollere når den vises før en sving eller et
bestemmelsessted.
Kompassbånd: Viser datalinjen for kompassbånd når fartøyet
navigerer til et bestemmelsessted.
Redigere datafelter
Du kan endre dataene som vises i overleggstallene som vises
på kart og andre skjermbilder.
1 Velg MENU fra en skjerm som støtter overleggstall.
2 Velg eventuelt Kartoppsett.
3 Velg Overleggstall > Rediger oppsett.
4 Velg et oppsett.
5 Velg et datafelt.
6 Velg typen data som vises i feltet.
Hvilke dataalternativer som er tilgjengelige, kan variere med
kartplotteren og nettverkskonfigurasjonen.
Garmin Quickdraw Contourskartlegging
ADVARSEL
Funksjonen for Garmin Quickdraw Contours-kartlegging gjør det
mulig for brukere å generere kart. Garmin gir ingen fremstillinger
om nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller
aktualiteten til kart som er generert av tredjeparter. All bruk av
eller tillit til kart som er generert av tredjeparter, skjer på egen
risiko.
Kartleggingsfunksjonen Garmin Quickdraw Contours gjør at du
umiddelbart kan opprette kart med konturer og dybdeetiketter for
alle vannmasser.
Når Garmin Quickdraw Contours registrerer data, vises en farget
sirkel rundt fartøysikonet. Sirkelen representerer omtrentlig
område av kartet som er skannet ved hver passering.
Innstillinger for Fish Eye 3D
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Gå til kartvisningen Fish Eye 3D, og velg MENU.
Vis: Angir perspektivet på 3D-kartvisningen.
Spor: Viser spor.
Ekkoloddkjegle: Viser en kjegle som indikerer området som er
dekket av svingeren.
Fiskesymboler: Viser objekter.
Innstillinger for overleggstall
Gå til et kart, en 3D-kartvisning, radarvisningen eller et
kombinasjonsskjermbilde, og velg MENU > Overleggstall.
8
En grønn sirkel indikerer god dybde og GPS-posisjon og en
hastighet under 16 km/t (10 mph). En gul sirkel indikerer god
dybde og GPS-posisjon og en hastighet mellom 16 og 32 km/t
(10 og 20 mph). En rød sirkel indikerer dårlig dybde eller GPSposisjon og en hastighet over 32 km/t (20 mph).
Du kan vise Garmin Quickdraw Contours på et
kombinasjonsskjermbilde eller som en enkeltvisning på kartet.
Mengden lagrede data avhenger av størrelsen på minnekortet,
ekkoloddkilden og båtens hastighet når du registrerer data. Du
kan registrere lengre når du bruker et ekkolodd med
enkeltstråle. Det er beregnet at du kan registrere rundt
1500 timer med data på et minnekort på 2 GB.
Når du registrerer data på et minnekort i kartplotteren, legges de
nye dataene til på det eksisterende Garmin Quickdraw
Garmin Quickdraw Contours-kartlegging
Contours-kartet og lagres på minnekortet. Når du setter inn et
nytt minnekort, overføres ikke de eksisterende dataene til det
nye kortet.
Laste ned kart fra Garmin Quickdraw fellesskapet
Du kan legge til etiketter i et Garmin Quickdraw konturkart for å
markere farer eller interessepunkter.
1 Velg en posisjon fra navigasjonskartet.
2 Velg Legg til Quickdraw-etikett.
3 Angi en tekst for etiketten, og velg Ferdig.
Du kan laste ned Garmin Quickdraw Contours-kart som andre
brukere har opprettet og delt med Garmin Quickdraw
fellesskapet.
1 Sett minnekortet inn i datamaskinen.
2 Tilgang til Garmin Quickdraw fellesskapet (Tilgang til Garmin
Quickdraw fellesskapet, side 9).
3 Velg Søk etter konturer.
4 Bruk kartet og søkefunksjonene til å finne et område du vil
laste ned.
De røde prikkene representerer Garmin Quickdraw Contourskart som har blitt delt for den regionen.
5 Velg Velg et område du vil laste ned.
6 Dra i kantene av boksen for å velge området du vil laste ned.
7 Velg Start nedlasting.
8 Lagre filene på minnekortet.
TIPS: Hvis du ikke finner filen, kan du kikke i Nedlastingermappen. Nettleseren kan ha lagret filen der.
9 Fjern minnekortet fra datamaskinen.
10 Sett inn et minnekort i kartplotteren.
Kartplotteren kjenner automatisk igjen konturkartene.
Kartplotteren kan bruke noen minutter på laste inn kartene.
Garmin Quickdraw fellesskapet
Garmin Quickdraw Contours-innstillinger
Kartlegge en vannmasse ved hjelp av
funksjonen Garmin Quickdraw Konturer
Før du kan bruke funksjonen Garmin Quickdraw Konturer, må
du ha en støttet kartplotter med oppgradert programvare,
ekkoloddybde, GPS-posisjonen din og et minnekort med ledig
plass.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle modeller.
1 Gå til en kartvisning, og velg MENU > Quickdraw Contours
> Start registrering.
2 Velg Stopp registrering når registreringen er fullført.
3 Velg Administrer > Navn, og angi et navn for kartet.
Legge til en etikett i et Garmin Quickdraw
konturkart
Garmin Quickdraw fellesskapet er et gratis og offentlig
nettfellesskap som gir deg muligheten til å dele Garmin
Quickdraw Contours-kartene dine med andre. Du kan også laste
ned kart andre brukere har opprettet.
Du får tilgang til Garmin Quickdraw fellesskapet ved å logge deg
på Garmin Connect™ kontoen din, og deretter kan du laste opp
og laste ned kart ved hjelp av et minnekort.
Tilgang til Garmin Quickdraw fellesskapet
Du kan få tilgang til Garmin Quickdraw fellesskapet fra Garmin
Connect nettstedet.
1 Gå til connect.garmin.com.
2 Velg Kom i gang > Quickdraw Community > Kom i gang.
3 Hvis du ikke har en Garmin Connect konto, må du opprette
en.
4 Logg på Garmin Connect kontoen din.
5 Velg Maritim øverst til høyre for å åpne Garmin Quickdraw
widgeten.
TIPS: Sørg for at du har et minnekort i datamaskinen når du vil
dele Garmin Quickdraw Contours-kart.
Dele Garmin Quickdraw Contours-kart med Garmin
Quickdraw fellesskapet
Du kan dele Garmin Quickdraw Contours-kart du har opprettet,
med andre i Garmin Quickdraw fellesskapet.
Når du deler et konturkart, blir bare konturkartet delt.
Veipunktene dine deles ikke.
1 Fjern minnekortet fra kartplotteren.
2 Sett minnekortet inn i datamaskinen.
3 Tilgang til Garmin Quickdraw fellesskapet (Tilgang til Garmin
Quickdraw fellesskapet, side 9).
4 Velg Del konturene dine med andre.
5 Bla til minnekortet, og velg Garmin-mappen.
6 Åpne Quickdraw-mappen, og velg filen med navnet
ContoursLog.svy.
Når filen er lastet opp, sletter du ContoursLog.svy-filen fra
minnekortet for å unngå problemer med fremtidige opplastinger.
Dataene går ikke tapt.
Garmin Quickdraw Contours-kartlegging
Gå til et kart, og velg MENU > Quickdraw Contours >
Innstillinger.
Skjerm: Viser Garmin Quickdraw Contours. Alternativet
Brukerkonturer viser dine egne Garmin Quickdraw Contourskart. Alternativet Fellesskapskonturer viser kartene du har
lastet ned fra Garmin Quickdraw fellesskapet.
Registrerer forskyvning: Angir avstanden mellom
ekkoloddybden og dybden for konturregistrering. Hvis
vannnivået er endret siden forrige registrering, kan du justere
denne innstillingen, slik at den registrerte dybden er den
sammen for begge registreringer.
Hvis for eksempel ekkoloddybden var 3,1 m (10,5 fot) forrige
gang du registrerte, og den i dag er 3,6 m (12 fot), angir du –
0,5 m (–1,5 fot) for Registrerer forskyvning-verdien.
Forskyvning av brukervisning: Angir forskjeller i konturdybder
og dybdeetiketter på dine egne konturkart for å kompensere
for endringer i vannivået i en vannmasse, eller for dybdefeil i
registrerte kart.
Forskyvning av fellesskapsvisning: Angir forskjeller i
konturdybder og dybdeetiketter på fellesskapskonturkart for å
kompensere for endringer i vannivået i en vannmasse, eller
for dybdefeil i registrerte kart.
Overvåkingsfargelegging: Angir fargen på Garmin Quickdraw
Contours-visningen. Når denne innstillingen er slått på,
indikerer fargen kvaliteten på registreringen. Når denne
innstillingen er slått av, bruker konturområdene standard
kartfarger.
Grønn farge indikerer god dybde og GPS-posisjon og en
hastighet under 16 km/t (10 mph). Gul farge indikerer god
dybde og GPS-posisjon og en hastighet mellom 16 og
32 km/t (10 and 20 mph). Rød farge indikerer dårlig dybde
eller GPS-posisjon og en hastighet over 32 km/t (20 mph).
Skyggelegging av dybdeområde: Angir en øvre og nedre
grense for en dybderekkevidde og en farge for denne
dybderekkevidden.
9
Navigasjon med kartplotter
FORSIKTIG
Hvis fartøyet har et autopilotsystem, må du installere en egen
kontrollskjerm for autopilot ved hvert styrror for å kunne
deaktivere autopilotsystemet.
Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke avstand
til hindringer og grunnen. Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå
over land eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna land, grunt
vann og andre farer.
MERK: Noen kartvisninger er tilgjengelige med oppgraderte kart
i noen områder.
Hvis du skal navigere, må du velge en destinasjon, angi en kurs
eller opprette en rute og så følge kursen eller ruten. Du kan
følge kursen eller ruten på navigasjonskartet, på fiskekartet,
med Perspective 3D-kartvisningen eller med Mariner's Eye 3Dkartvisningen.
Du kan angi og følge en kurs til en destinasjon ved hjelp av én
av tre metoder: Gå til, Rute til eller Autoveiledning.
Gå til: Navigerer direkte til destinasjonen. Dette er
standardalternativet for navigering til en destinasjon.
Kartplotteren oppretter en rett kurslinje eller navigasjonslinje
til destinasjonen. Linjen kan gå over land og andre
hindringer.
Rute til: Oppretter en rute fra gjeldende posisjon til en
destinasjon, og du kan legge til avstikkere underveis. Dette
alternativet gir en rett kurslinje til destinasjonen, men lar deg
legge til veipunkter i ruten slik at du unngår land og andre
hindringer.
Autoveiledning: Bruker angitte opplysninger om fartøyet og
kartdata til å fastslå den beste banen til destinasjonen. Dette
alternativet er bare tilgjengelig ved bruk av et kompatibelt
oppgradert kart i en kompatibel kartplotter. Her får du en
detaljert navigasjonsbane til destinasjonen, slik at du unngår
land og andre hindringer (Autoveiledning, side 13).
Når du bruker en kompatibel autopilot fra Garmin som er
koblet til kartplotteren ved hjelp av NMEA 2000 , følger
autopiloten ruten for autoveiledning.
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Spørsmål
Svar
Kan enheten opprette en
bane for meg?
Hvis du har oppgraderte kart som støtter
Auto Guidance, og er i et område som
dekkes av Auto Guidance, kan du
navigere ved hjelp av Auto Guidance.
Se Konfigurere og lagre en Autoveiledning, side 14.
Hvordan endrer jeg innstillin- Se Konfigurasjoner for bane for autoveigene for Auto Guidance for
ledning, side 14.
båten min?
Bestemmelsessteder
Du kan velge bestemmelsessteder ved hjelp av ulike kart- og
3D-kartvisninger eller ved å bruke listene.
Søke etter et bestemmelsessted etter navn
Du kan søke etter lagrede veipunkter, lagrede ruter, lagrede
spor og maritime tjenester etter navn.
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Søk etter navn.
2 Angi minst en del av navnet på bestemmelsesstedet.
3 Velg eventuelt Ferdig.
De 50 nærmeste bestemmelsesstedene som inneholder
søkekriteriet, vises.
4 Velg bestemmelsesstedet.
Velge et bestemmelsessted ved hjelp av navigasjonskartet
Velg et bestemmelsessted på navigasjonskartet.
Søke etter en destinasjon ved hjelp av brukerdata
1 Velg Brukerdata.
2 Velg et alternativ:
Grunnleggende spørsmål om navigasjon
• Hvis du vil vise en liste over forhåndsinnlastede steder og
steder du tidligere har markert, velger du Veipunkter.
• Hvis du vil vise en liste over ruter du tidligere har lagret,
velger du Ruter og autoveiledningsbaner.
• Hvis du vil vise en liste over registrerte spor, velger du
Spor.
• Hvis du vil vise en liste over slipper og fortøyninger og
andre punkter av interesse utenfor kysten, velger du
Offshore-tjenester.
• Hvis du vil vise en liste over marinaer og andre punkter av
interesse innenfor kysten, velger du Innlandstjenester.
• Hvis du vil søke etter et bestemmelsessted etter navn,
velger du Søk etter navn.
3 Velg en destinasjon.
Spørsmål
Søke etter en maritim tjeneste
®
Svar
Hvordan får jeg autopiloten til Naviger med Gå til. Se Stille inn og følge
å styre i den retningen jeg
en direkte kurs ved hjelp av Gå til,
ønsker (peiling)?
side 11.
Hvordan får jeg enheten til å
veilede meg langs en rett
linje (med minimering av
kryssruter) til en posisjon
med korteste avstand fra
gjeldende posisjon?
Opprett en rute på én etappe, og
naviger etter den ved hjelp av Rute til.
Se Opprette og navigere etter en rute fra
gjeldende posisjon, side 12.
Hvordan får jeg enheten til å
veilede meg til en posisjon
uten at jeg støter på kartlagte
hindringer?
Opprett en rute på flere etapper, og
naviger etter den ved hjelp av Rute til.
Se Opprette og navigere etter en rute fra
gjeldende posisjon, side 12.
Hvordan får jeg enheten til å
styre autopiloten?
Naviger ved hjelp av Rute til. Se
Opprette og navigere etter en rute fra
gjeldende posisjon, side 12.
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Kartplotteren inneholder informasjon om tusenvis av
bestemmelsessteder som tilbyr maritime tjenester.
1 Velg Navigasjonsinformasjon.
2 Velg Offshore-tjenester eller Innlandstjenester.
3 Velg eventuelt kategorien for maritime tjenester.
Kartplotteren viser en liste over de nærmeste stedene, med
avstand og peiling til hvert av dem.
4 Velg et bestemmelsessted.
Du kan velge eller for å se tilleggsinformasjon eller for å
vise posisjonen på et kart.
Kurs
FORSIKTIG
Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke avstand
10
Navigasjon med kartplotter
til hindringer og grunnen. Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå
over land eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna land, grunt
vann og andre farer.
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
FORSIKTIG
Garmin anbefaler at du bare bruker Veiledning til under
motorstrøm. Hvis du bruker Veiledning til når du seiler, kan det
forårsake uventet jibbing, som kan skade seilbåten. Ubevoktede
seil eller rigg kan bli skadet eller kan forårsake personskader på
besetning eller passasjerer under en uventet jibbemanøver.
Du kan angi og følge en kurs til en destinasjon ved hjelp av én
av tre metoder: Gå til, Rute til eller Veiledning til.
Gå til: Navigerer direkte til destinasjonen. Dette er
standardalternativet for navigering til en destinasjon.
Kartplotteren oppretter en rett kurslinje eller navigasjonslinje
til destinasjonen. Linjen kan gå over land og andre
hindringer.
Rute til: Oppretter en rute fra gjeldende posisjon til en
destinasjon, og du kan legge til avstikkere underveis. Dette
alternativet gir en rett kurslinje til destinasjonen, men lar deg
legge til veipunkter i ruten slik at du unngår land og andre
hindringer.
Autoveiledning: Oppretter en kurs til en destinasjon ved hjelp
av autoveiledning. Dette alternativet er bare tilgjengelig ved
bruk av et kompatibelt oppgradert kart i en kompatibel
kartplotter. Her får du en detaljert navigasjonslinje til
destinasjonen, slik at du unngår land og andre hindringer.
Navigasjonslinjen er basert på kartdata og de brukerdefinerte
innstillingene for sikker dybde, sikker høyde og
strandlinjeavstand på kartplotteren. Kartplotteren bruker
disse innstillingene og kartdataene til å opprette en
navigasjonslinje som unngår alle områder som ikke kan
navigeres i, mellom gjeldende posisjon og destinasjonen. Når
du bruker en kompatibel autopilot fra Garmin som er koblet til
kartplotteren ved hjelp av NMEA 2000, følger autopiloten
ruten for autoveiledning.
Stille inn og følge en direkte kurs ved hjelp av Gå til
FORSIKTIG
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå
over land eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna land, grunt
vann og andre farer.
Du kan angi og følge en direkte kurs fra den gjeldende
posisjonen til et valgt bestemmelsessted.
1 Velg et bestemmelsessted (Bestemmelsessteder, side 10).
2 Velg Naviger til > Gå til.
En magentafarget linje vises. I midten av den
magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som
representerer den korrigerte kursen fra den gjeldende
posisjonen til bestemmelsesstedet. Den korrigerte kursen er
dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.
3 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
av land, grunt vann og andre hindringer.
4 Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs)
for å navigere til bestemmelsesstedet, eller styr tilbake til den
magentafargede linjen (direkte kurs).
Stoppe navigasjonen
Gå til navigasjonskartet eller fiskekartet, og velg MENU >
Stopp navigasjon.
Navigasjon med kartplotter
Veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på
enheten. Ved hjelp av veipunkter kan du merke av hvor du er,
hvor du skal, eller hvor du har vært. Du kan legge til informasjon
om posisjonen, for eksempel navn, høyde og dybde.
Markere gjeldende posisjon som et veipunkt
Velg MARK fra et hvilket som helst skjermbilde.
Opprette et veipunkt et annet sted
1 Velg Brukerdata > Veipunkter > Nytt veipunkt.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil opprette veipunktet ved å angi
posisjonskoordinater, velger du Angi koordinater og
angir koordinatene.
• Hvis du vil opprette veipunktet ved hjelp av et kart, velger
du Bruk kart, velger posisjonen og deretter SELECT.
Merke en MOB- eller SOS-posisjon
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Mann over bord > Ja.
Et internasjonalt MOB-symbol (mann over bord) markerer det
aktive MOB-punktet, og kartplotteren oppretter en kurs direkte
tilbake til den markerte posisjonen.
Vise en liste over alle veipunkter
Velg Brukerdata > Veipunkter.
Redigere et lagret veipunkt
1 Velg Brukerdata > Veipunkter.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg Rediger veipunkt.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge til et navn, velger du Navn og legger til et
navn.
• Hvis du vil endre symbolet, velger du Symbol.
• Hvis du vil endre dybden, velger du Dybde.
• Hvis du vil endre vanntemperaturen, velger du
Vanntemperatur.
• Hvis du vil endre kommentaren, velger du Kommentar.
• Hvis du vil flytte posisjonen til veipunktet, velger du Flytt.
Finne og navigere til et lagret veipunkt
FORSIKTIG
Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke avstand
til hindringer og grunnen. Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå
over land eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna land, grunt
vann og andre farer.
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Du må opprette et veipunkt før du kan navigere til det.
1 Velg Brukerdata > Veipunkter.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg Naviger til.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere direkte til posisjonen, velger du Gå til.
• Hvis du vil opprette en rute til posisjonen, inklusive
svinger, velger du Rute til.
• Hvis du vil bruke Auto Guidance, velger du
Autoveiledning.
5 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
11
MERK: Ved bruk av autoveiledning angir et grått segment et
eller annet sted på den magentafargede linjen at
autoveiledning ikke kan beregne deler av
autoveiledningslinjen. Dette skyldes innstillingene for minste
sikre vanndybde og minste sikre høyde på hindringer.
6 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
av land, grunt vann og andre hindringer.
Slette et veipunkt eller en MOB
1 Velg Brukerdata > Veipunkter.
2 Velg et veipunkt eller en MOB.
3 Velg Slett.
Slette alle veipunkter
Velg Brukerdata > Administrer data > Fjern brukerdata >
Veipunkter > Alle.
Ruter
En rute er en serie av veipunkter eller posisjoner som fører deg
til det endelige bestemmelsesstedet.
Opprette og navigere etter en rute fra gjeldende
posisjon
Du kan opprette og umiddelbart navigere etter en rute på
navigasjonskartet eller fiskekartet. Denne prosedyren lagrer ikke
rute- eller veipunktdata.
MERK: Kartet for dyphavsfiske er tilgjengelig med oppgraderte
kart i enkelte områder.
1 Velg et bestemmelsessted fra navigasjonskartet eller
fiskekartet.
2 Velg Naviger til > Rute til.
3 Velg posisjonen for den siste svingen før
bestemmelsesstedet.
Velg
Legg til veipunkt.
4
5 Gjenta eventuelt trinn 3 og 4 for å legge til flere svinger ved å
arbeide deg bakover fra bestemmelsesstedet til fartøyets
gjeldende posisjon.
Den siste svingen du legger til, skal være den første svingen
du utfører med utgangspunkt i gjeldende posisjon. Det skal
være svingen nærmest fartøyet.
6 Velg eventuelt MENU.
7 Velg Naviger rute.
8 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
9 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
av land, grunt vann og andre hindringer.
Opprette og lagre en rute
Denne prosedyren lagrer ruten og alle veipunktene den
inneholder. Startpunktet kan være gjeldende posisjon eller en
annen posisjon.
1 Velg Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner > Ny
rute > Bruk kart.
2 Velg startposisjonen for ruten.
3 Følg instruksjonene på skjermen for å legge til et veipunkt.
4 Gjenta eventuelt trinn 3 for å legge til flere veipunkter.
5 Velg det endelige bestemmelsesstedet.
Vise en liste over ruter
Velg Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner.
Redigere en lagret rute
Du kan endre navnet på en rute eller endre svingene som ruten
inneholder.
1 Velg Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner.
2 Velg en rute.
3 Velg Rediger rute.
12
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre navn, velger du Navn og angir et navn.
• Hvis du vil velge et veipunkt fra manøverlisten, velger du
Rediger svinger > Bruk manøverliste og velger et
veipunkt fra listen.
• Hvis du vil velge en sving med kartet, velger du Rediger
svinger > Bruk kart og velger en posisjon på kartet.
Finne og navigere etter en lagret rute
Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter en
av dem, må du opprette og lagre minst én rute.
1 Velg Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner.
2 Velg en rute.
3 Velg Naviger til.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere etter ruten fra startpunktet som ble
brukt da ruten ble opprettet, velger du Fremover.
• Hvis du vil navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet
som ble brukt da ruten ble opprettet, velger du Reverser.
En magentafarget linje vises. I midten av den
magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som
representerer den korrigerte kursen fra den gjeldende
posisjonen til bestemmelsesstedet. Den korrigerte kursen er
dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.
5 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
6 Følg den magentafargede linjen langs hver etappe i ruten, og
sørg for å styre unna land, grunt vann og andre hindringer.
7 Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs)
for å navigere til bestemmelsesstedet, eller styr tilbake til den
magentafargede linjen (direkte kurs).
Finne og navigere parallelt med en lagret rute
Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter en
av dem, må du opprette og lagre minst én rute.
1 Velg Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner.
2 Velg en rute.
3 Velg Naviger til.
4 Velg Forskyvning for å navigere parallelt med ruten på en
angitt avstand fra denne.
5 Angi hvordan du skal navigere etter ruten:
• Hvis du vil navigere etter ruten fra startpunktet som ble
brukt da ruten ble opprettet, velger du Fremover –
babord til venstre for den opprinnelige ruten.
• Hvis du vil navigere etter ruten fra startpunktet som ble
brukt da ruten ble opprettet, velger du Fremover –
styrbord til høyre for den opprinnelige ruten.
• Hvis du vil navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet
som ble brukt da ruten ble opprettet, velger du Reverser Babord til venstre for den opprinnelige ruten.
• Hvis du vil navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet
som ble brukt da ruten ble opprettet, velger du Reverser Styrbord til høyre for den opprinnelige ruten.
En magentafarget linje vises. I midten av den
magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som
representerer den korrigerte kursen fra den gjeldende
posisjonen til bestemmelsesstedet. Den korrigerte kursen er
dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.
6 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
7 Følg den magentafargede linjen langs hver etappe i ruten, og
sørg for å styre unna land, grunt vann og andre hindringer.
8 Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs)
for å navigere til bestemmelsesstedet, eller styr tilbake til den
magentafargede linjen (direkte kurs).
Navigasjon med kartplotter
Slette en lagret rute
1 Velg Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner.
2 Velg en rute.
3 Velg Slett.
3 Velg Slett.
Slette alle lagrede ruter
Følge det aktive sporet på nytt
Velg Brukerdata > Administrer data > Fjern brukerdata >
Ruter og autoveiledningsbaner.
Spor
Et spor er en registrering av en bane båten har fulgt. Sporet som
registreres der og da, kalles det aktive sporet, og dette kan
lagres. Du kan vise spor i alle kartene og i 3D-kartvisning.
Vise spor
Gå til en kart- eller 3D-kartvisning, og velg MENU >
Veipunkter og spor > Spor > På.
Sporet ditt tegnes opp i form av en sporlinje.
Stille inn fargen på det aktive sporet
1 Velg Brukerdata > Spor > Alternativer for aktivt spor >
Sporfarge.
2 Velg en sporfarge.
Lagre det aktive sporet
Sporet som registreres for øyeblikket, kalles det aktive sporet.
1 Velg Brukerdata > Spor > Lagre aktivt spor.
2 Velg et alternativ:
• Velg klokkeslettet da det aktive sporet startet.
• Velg Hele loggen.
Vise en liste over lagrede spor
Velg Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
Redigere et lagret spor
1 Velg Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
2 Velg et spor.
3 Velg Rediger spor.
4 Velg et alternativ:
• Velg Navn, og angi et nytt navn.
• Velg Sporfarge, og velg en farge.
Lagre et spor som en rute
1 Velg Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
2 Velg et spor.
3 Velg Rediger spor > Lagre rute.
Finne og navigere etter et registrert spor
Før du kan bla gjennom en liste over spor og navigere til dem,
må du registrere og lagre minst ett spor (Spor, side 13).
1 Velg Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
2 Velg et spor.
3 Velg Følg spor.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere etter sporet fra startpunktet som ble
brukt da sporet ble opprettet, velger du Fremover.
• Hvis du vil navigere etter sporet fra startpunktet som ble
brukt da sporet ble opprettet, velger du Reverser.
5 Vurder kursen som vises med den fargede linjen.
6 Følg linjen langs hver etappe i ruten, og sørg for å styre unna
land, grunt vann og andre hindringer.
Slette et lagret spor
1 Velg Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
2 Velg et spor.
Navigasjon med kartplotter
Slette alle lagrede spor
Velg Brukerdata > Administrer data > Fjern brukerdata >
Lagrede spor.
Sporet som registreres for øyeblikket, kalles det aktive sporet.
1 Velg Brukerdata > Spor > Følg aktivt spor.
2 Velg et alternativ:
• Velg klokkeslettet da det aktive sporet startet.
• Velg Hele loggen.
3 Vurder kursen som vises med den fargede linjen.
4 Følg den fargede linjen samtidig som du styrer klar av land,
grunt vann og andre hindringer.
Slette det aktive sporet
Velg Brukerdata > Spor > Fjern aktivt spor.
Sporminnet tømmes, og registreringen av det gjeldende
sporet fortsetter.
Behandle sporloggminnet under registrering
1 Velg Brukerdata > Spor > Alternativer for aktivt spor.
2 Velg Opptaksmodus.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil registrere en sporlogg til sporminnet er fullt,
velger du Fyll.
• Hvis du vil registrere en sporlogg kontinuerlig, og
overskriver de eldste spordataene med nye data, velger
du Overskriv.
Konfigurere registreringsintervallet for sporloggen
Du kan angi hvor hyppig sporplottet skal registreres. En
hyppigere plottregistrering er mer nøyaktig, men fyller
sporloggen raskere. Oppløsningsintervall anbefales for å bruke
minnet mest mulig effektivt.
1 Velg Brukerdata > Spor > Alternativer for aktivt spor >
Opptaksintervall > Intervall.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil registrere sporet basert på en avstand mellom
punkter, velger du Avstand > Endre og angir avstanden.
• Hvis du vil registrere sporet basert på et tidsintervall,
velger du Tid > Endre og angir tidsintervallet.
• Hvis du vil registrere sporplottet ut fra avvik fra kursen,
velger du Oppløsning > Endre og angir maksimalt avvik
som tillates fra sann kurs før et sporpunkt registreres.
Slette alle lagrede veipunkter, ruter og spor
Velg Brukerdata > Administrer data > Fjern brukerdata >
Alle > OK.
Autoveiledning
FORSIKTIG
Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke avstand
til hindringer og grunnen. Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Du kan bruke Autoveiledning til å plotte den beste ruten til
destinasjonen. Autoveiledning bruker kartplotteren til å skanne
kartdata (for eksempel vanndybde og kjente hindringer) for å
regne ut et forslag til rute. Du kan justere ruten mens du
navigerer.
13
Konfigurere og lagre en Autoveiledning
1 Velg et bestemmelsessted (Bestemmelsessteder, side 10).
2 Velg Naviger til > Autoveiledning.
3 Vurder banen som vises med den magentafargede linjen.
4 Velg Start navigasjon.
5 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
av land, grunt vann og andre hindringer.
MERK: Ved bruk av autoveiledning angir et grått segment et
eller annet sted på den magentafargede linjen at
autoveiledning ikke kan beregne deler av
autoveiledningslinjen. Dette skyldes innstillingene for minste
sikre vanndybde og minste sikre høyde på hindringer.
Opprette en autoveiledningsbane
1 Velg Navigasjon > Ruter og autoveiledningsbaner > Ny
rute > Autoveiledning.
2 Velg SELECT, og velg et destinasjonspunkt.
Filtrere en liste over ruter og autoveiledningsbaner
Du kan filtrere en liste over ruter og autoveiledningsbaner for
raskt å finne en lagret destinasjon.
1 Velg MENU > Filtrer.
2 Velg et alternativ.
Se gjennom en autoveiledningsbane
1 Velg en bane på navigasjonskartet.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise en fare og justere farebanen, velger du
Fareevaluering.
• Hvis du vil endre banenavnet eller justere eller beregne
banen på nytt, velger du Rediger.
• Hvis du vil slette en bane, velger du Slett.
• Hvis du vil navigere til den valgte banen, velger du
Naviger til.
Justere en autoveiledningsbane
1 Følg instruksjonene på skjermbildet for navigasjonskartet,
eller bruk piltastene til å flytte destinasjonspunktet til den nye
posisjonen.
2 Velg SELECT > Flytt punkt.
3 Velg BACK for å gå tilbake til navigasjonsskjermbildet.
Avbryte en pågående Autoveiledning-beregning
Gå til navigasjonskartet, og velg MENU > Avbryt.
TIPS: Du kan velge BACK for å avbryte beregningen raskt.
Konfigurere en planlagt ankomst
Du kan bruke denne funksjonen på en rute eller en
Autoveiledning for å få tilbakemelding om når du sannsynligvis
ankommer et valgt punkt. På denne måten kan du planlegge
ankomsten din til en posisjon, slik som en broåpning eller
startlinjen til et kappseilas.
1 Velg MENU fra navigasjonskartet.
2 Velg eventuelt Navigasjonsalternativer.
3 Velg Tidsstyrt ankomst.
TIPS: Du kan åpne Tidsstyrt ankomst-menyen, raskt, ved å
velge et punkt på banen eller ruten.
Justere avstanden til strandlinjen
Innstillingen Strandlinjeavstand angir hvor nær stranden du vil at
linjen for Autoveiledning skal være. Linjen for Autoveiledning
kan flytte seg hvis du endrer denne innstillingen mens du
navigerer. De tilgjengelige verdiene for Strandlinjeavstand er
relative, ikke absolutte. Hvis du vil forsikre deg om at linjen for
Autoveiledning er plassert ved egnet avstand fra strandlinjen,
kan du vurdere plasseringen på Autoveiledning ved hjelp av én
14
eller flere kjente destinasjoner der du må navigere gjennom en
smal vannpassasje.
1 Legg fartøyet til havn, eller kast ut ankeret.
2 Velg Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning >
Strandlinjeavstand > Normal.
3 Velg en destinasjon som du har navigert til tidligere.
4 Velg Naviger til > Autoveiledning.
5 Kontroller plasseringen til linjen for Autoveiledning, og finn ut
om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om svingene
gir en effektiv reise.
6 Velg et alternativ:
• Hvis du er fornøyd med plasseringen til linjen for
Autoveiledning, velger du MENU > Stopp navigasjon og
går til trinn 10.
• Hvis linjen for Autoveiledning er for nær kjente hindringer,
velger du Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning >
Strandlinjeavstand > Langt unna.
• Hvis svingene i linjen for Autoveiledning er for store,
velger du Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning >
Strandlinjeavstand > Nær.
7 Hvis du valgte Nær eller Langt unna i trinn 6, må du
kontrollere plasseringen til linjen for Autoveiledning og finne
ut om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om
svingene gir en effektiv reise.
Autoveiledning sørger for stor avstand til hindringer i åpent
farvann, selv om du stiller inn Strandlinjedistanse til Nær eller
Nærmeste. Som en følge av dette vil kartplotteren ikke
posisjonere linjen for Autoveiledning på nytt med mindre den
valgte destinasjonen krever navigasjon gjennom en smal
vannpassasje.
8 Velg et alternativ:
• Hvis du er fornøyd med plasseringen til linjen for
Autoveiledning, velger du MENU > Stopp navigasjon og
går til trinn 10.
• Hvis linjen for Autoveiledning er for nær kjente hindringer,
velger du Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning >
Strandlinjeavstand > Lengst unna.
• Hvis svingene i linjen for Autoveiledning er for store,
velger du Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning >
Strandlinjeavstand > Nærmeste.
9 Hvis du valgte Nærmeste eller Lengst unna i trinn 8, må du
kontrollere plasseringen til linjen for Autoveiledning og finne
ut om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om
svingene gir en effektiv reise.
Autoveiledning sørger for stor avstand til hindringer i åpent
farvann, selv om du stiller inn Strandlinjedistanse til Nær eller
Nærmeste. Som en følge av dette vil kartplotteren ikke
posisjonere linjen for Autoveiledning på nytt med mindre den
valgte destinasjonen krever navigasjon gjennom en smal
vannpassasje.
10 Gjenta trinn 3–9 minst én gang til, med ulike destinasjoner
hver gang, til du er godt kjent med innstillingen
Strandlinjeavstand.
Konfigurasjoner for bane for autoveiledning
FORSIKTIG
Innstillingene for Sikker dybde og Vertikal klaring påvirker
hvordan kartplotteren beregner en bane for Autoveiledning. Hvis
et område har vann med ukjent dybde eller et hinder med ukjent
høyde, beregnes ikke banen for Autoveiledning for det området.
Hvis et område på starten eller ved slutten av en bane for
Autoveiledning er grunnere enn Sikker dybde eller lavere enn
innstillingen for Vertikal klaring, beregnes kanskje ikke banen for
Autoveiledning for det området, avhengig av kartdataene. På
kartet vises kursen gjennom slike områder som en grå linje eller
Navigasjon med kartplotter
som en stripete linje i grått og magenta. Når båten kommer inn i
et slikt område, vises en advarselsmelding.
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
MERK: Ikke alle innstillinger gjelder for alle kart.
Du kan angi parametrene som kartplotteren skal bruke ved
beregning av en bane for Autoveiledning.
Sikker dybde: Angir minimumsdybden som båten trygt kan
seile over, basert på kartdybdedata.
MERK: Minimumsdybden for oppgraderte kart (laget før
2016) er tre fot. Hvis du angir en verdi som er mindre enn tre
fot, bruker kartene bare dybder på tre fot for beregninger av
baner for Autoveiledning.
Vertikal klaring: Angir minimumshøyden for en bro eller
hindring som båten trygt kan seile under, basert på
kartdybdedata.
Strandlinjeavstand: Angir hvor nært stranden banen for
Autoveiledning skal plasseres. Banen for Autoveiledning kan
flytte seg hvis du endrer denne innstillingen mens du
navigerer. De tilgjengelige verdiene for denne innstillingen er
relative, ikke absolutte. Hvis du vil forsikre deg om at banen
for autoveiledning er plassert i passende avstand fra kysten,
kan du vurdere plasseringen av banen for Autoveiledning ved
hjelp av en eller flere kjente destinasjoner der du må
navigere gjennom en smal vannpassasje (Justere avstanden
til strandlinjen, side 14).
Grenser
Med grenselinjer kan du unngå eller forbli i angitte områder i en
vannmasse. Du kan angi en alarm som varsler deg når du
krysser en grense.
Du kan opprette grenseområder, -linjer og -sirkler ved hjelp av
kartet. Du kan også konvertere lagrede spor og ruter til
grenselinjer. Du kan opprette et grenseområde ved hjelp av
veipunkter ved å opprette en rute med veipunktene og
konvertere ruten til en grenselinje.
Du kan velge en grense som den aktive grensen. Du kan legge
til data for den aktive grensen i datafeltene på kartet.
Opprette en grense
1 Velg Brukerdata > Grenser > Ny grense.
2 Velg en grenseform.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Innstillinger for grensevisning
Velg Brukerdata > Grenser > Visningsalternativer.
Avstand/retning: Lar deg skjule eller vise retningen og
avstanden til destinasjonen for den aktive grensen.
Kartvisning: Lar deg skjule eller vise grenser på kartet.
Farge: Angir fargen til grensene på kartet.
Konvertere en rute til en grense
Før du kan konvertere en rute til en grense, må du opprette og
lagre minst én rute (Opprette og lagre en rute, side 12).
1 Velg Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner.
2 Velg en rute.
3 Velg Rediger rute > Lagre som grense.
Konvertere et spor til en grense
Før du kan konvertere et spor til en grense, må du opprette og
lagre minst ett spor (Lagre det aktive sporet, side 13).
1 Velg Brukerdata > Spor.
2 Velg et spor.
3 Velg Rediger spor > Lagre som grense.
Ekkolodd
Redigere en grense
1 Velg Brukerdata > Grenser.
2 Velg en grense.
3 Velg Rediger grense.
4 Velg et alternativ:
• For å redigere utseendet til en grense på kartet velger du
Visningsalternativer.
• For å endre grenselinjene eller navnet velger du Rediger
grense.
• For å redigere grensealarmen velger du Alarm.
Angi en grensealarm
Grensealarmer varsler deg når du befinner deg innenfor en
angitt avstand fra en angitt grense.
1 Velg Brukerdata > Grenser.
2 Velg en grense.
3 Velg Alarm > På.
4 Angi en distanse.
5 Velg et alternativ.
• Hvis du vil at det skal utløses en lydalarm når båten er en
angitt avstand fra grensen til et område som du vil holde
deg innenfor, velger du Forlater.
• Hvis du vil at det skal utløses en lydalarm når båten er en
angitt avstand fra grensen til et område som du vil holde
deg unna, velger du Går inn i.
Slette en grense
1 Velg Brukerdata > Grenser.
2 Velg en grense.
3 Velg Rediger grense > Slett.
Ekkolodd
Når en kompatibel kartplotter er koblet til en Garmin
ekkoloddmodul (tilleggsutstyr) og en svinger, kan den brukes
som et fiskeekkolodd. Forskjellige ekkoloddvisninger som viser
fisk i området.
Justeringene du kan gjøre for hver ekkoloddvisning, varierer
avhengig av visningen du er i, i tillegg til kartplottermodellen,
ekkoloddmodellen og svingeren du har tilkoblet.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvilken svinger som er best
for deg, går du til www.garmin.com/transducers.
Stoppe sendingen av ekkoloddsignaler
Fra et ekkoloddskjermbilde velger du MENU > Send.
Endre ekkoloddvisningen
1 Fra en kombinasjonsskjerm med ekkolodd velger du MENU >
Rediger kombinasjon.
2 Velg vinduet du vil endre.
3 Velg en ekkoloddvisning.
Tradisjonell ekkoloddvisning
Det finnes flere tilgjengelige fullskjermvisninger avhengig av
utstyret som er tilkoblet.
Fullskjermvisningen av Tradisjonell ekkolodd viser et stort bilde
med ekkoloddavlesninger fra en svinger. Avstandsskalaen på
høyre side av skjermbildet viser dybden til registrerte objekter
mens skjermbildet rulles fra høyre mot venstre.
15
À
Á
Â
Informasjon om dybde
Objekter eller fisk
Bunnen av vannet
Ekkoloddvisning med splittet frekvens
I ekkoloddvisningen med splittet frekvens viser den ene siden av
skjermbildet en fullstendig graf med ekkoloddata med høy
frekvens, mens den andre siden viser en fullstendig graf med
ekkoloddata med lavere frekvens.
MERK: Ekkoloddvisningen med splittet frekvens krever at du
bruker en dobbelfrekvenssvinger.
Ekkoloddvisning med splittet zoom
Ekkoloddvisning med splittet zoom viser en graf med
ekkoloddavlesninger og en forstørret del av den grafen på
samme skjermbilde.
Garmin ClearVü Ekkoloddvisning
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Venstre side av båten
Høyre side av båten
Svingeren på fartøyet
Trær
Gamle dekk
Tømmerstokker
Avstand fra siden av båten
Vann mellom fartøyet og bunnen
SideVü søketeknologi
SideVü-svingeren bruker en flat stråle, i stedet for en standard
konisk stråle, til å søke i vannet og i bunnen til hver side for
båten.
MERK: Hvis du vil motta Garmin ClearVü søkeekkolodd, trenger
du en kompatibel kartplotter eller et kompatibelt ekkolodd og en
kompatibel svinger. Du finner mer informasjon om kompatible
svingere på www.garmin.com/transducers.
Garmin ClearVü ekkolodd med høy frekvens gir et detaljert bilde
av fiskemiljøet rundt båten med en utførlig representasjon av
strukturene som båten passerer over.
Tradisjonelle svingere sender ut en konisk stråle. Garmin
ClearVü søkeekkoloddteknologien sender ut to smale stråler
med lignende form som strålen i en kopimaskin. Disse strålene
gir et tydeligere, fotografisk bilde av det som befinner seg under
båten.
Panoptix ekkoloddvisninger
SideVü Ekkoloddvisning
MERK: Ikke alle modeller har innebygd SideVü ekkoloddstøtte.
Hvis modellen din ikke inneholder innebygd SideVü ekkolodd,
må du ha en kompatibel ekkoloddmodul og en kompatibel
SideVü svinger.
Hvis modellen din inneholder innebygd SideVü ekkolodd, må du
ha en kompatibel SideVü svinger.
SideVü søkeekkoloddteknologi viser deg et bilde av hva som
befinner seg på siden av båten. Du kan bruke dette som et
søkeverktøy for å finne strukturer og fisk.
16
MERK: Ikke alle modeller støtter Panoptix svingere.
Hvis du vil motta Panoptix ekkolodd, trenger du en kompatibel
kartplotter og en kompatibel svinger.
Med Panoptix ekkoloddvisningen kan du se rundt båten i
sanntid. Du kan også følge med på agnet under vann og
fiskestimer foran eller under båten.
LiveVü ekkoloddvisningene viser deg bevegelser i sanntid,
enten foran eller under båten. Skjermbildet oppdateres svært
raskt, og dette gir deg ekkoloddvisninger som ligner en
videostrøm.
RealVü 3D-ekkoloddvisningen gir deg tredimensjonale visninger
av det som befinner seg foran eller under båten. Skjermbildet
oppdateres ved hver svingerpuls.
Hvis du vil se alle fem Panoptix ekkoloddvisningene, må du ha
en svinger som viser nedovervendte visninger og en svinger til
som viser forovervendte visninger.
Hvis du vil ha tilgang til Panoptix ekkoloddvisningene, velger du
Ekkolodd og en visning.
LiveVü Down-ekkoloddvisning
Denne ekkoloddvisningen viser en todimensjonal visning av det
som befinner seg under båten, og den kan brukes til å se stimer
med små og store fisk.
Ekkolodd
RealVü 3D Down-ekkoloddvisning
Denne ekkoloddvisningen gir en tredimensjonal visning av det
som befinner seg under svingeren, og den kan brukes når du
står stille og har behov for å se hva som befinner seg rundt
båten.
RealVü 3D Historical-ekkoloddvisning
Denne ekkoloddvisningen gir en tredimensjonal visning av det
som befinner seg bak båten mens du er i bevegelse, og den
viser hele vannsøylen i 3D, fra bunnen til vannoverflaten. Denne
visningen brukes til å finne fisk.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Historikk for Panoptix Down-visningen i en rullende ekkoloddvisning
Båt
Rekkevidde
Spor
Sluk
Bunn
LiveVü Forward-ekkoloddvisning
Denne ekkoloddvisningen viser en todimensjonal visning av det
som befinner seg foran båten, og den kan brukes til å se stimer
med små og store fisk.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Fargeforklaring
Båt
Rekkevidde
Bunn
Struktur
Fisk
FrontVü Ekkoloddvisning
À
Á
Â
Ã
Ä
Båt
Rekkevidde
Fisk
Spor
Panoptix FrontVü ekkoloddvisningen forbedrer
situasjonsvurderingen ved å vise objekter under vann opptil
91 meter (300 fot) foran båten.
Muligheten til effektivt å unngå kollisjoner ved hjelp av FrontVü
ekkoloddet reduseres når hastigheten stiger til over 8 knop.
Du må installere og koble til en kompatibel svinger, for eksempel
en PS21-svinger for å se FrontVü ekkoloddvisningen. Du må
kanskje oppdatere programvaren for svingeren.
Bunn
RealVü 3D Forward-ekkoloddvisning
Denne ekkoloddvisningen gir en tredimensjonal visning av det
som befinner seg foran svingeren. Du kan bruke denne
visningen når du står stille og har behov for å se bunnen og fisk
som nærmer seg båten.
Velge svingertype
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Ekkolodd
Fargeforklaring
Båt
Pingindikator
Fisk
Bunn
Rekkevidde
Før du kan velge svingertype, må du vite hvilken type svinger du
har.
Denne kartplotteren er kompatibel med svingeren Garmin
ClearVü™, samt en rekke tilbehør til svingere, inkludert Garmin
GT-svingere, som er tilgjengelige på www.garmin.com. Du finner
mer informasjon om kompatible svingere på www.garmin.com
/transducers.
Hvis du kobler til en svinger som ikke fulgte med kartplotteren,
må du kanskje angi svingertypen for å være sikker på at
ekkoloddet fungerer som det skal. Hvis enheten registrerer
svingeren automatisk, vises ikke dette alternativet.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Installering > Svingertype.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du har en 200/77 kHz svinger med dobbel stråle,
velger du Dobbelt stråle (200/77 kHz).
• Hvis du har en 200/50 kHz dobbelfrekvenssvinger, velger
du Dobbelfrekvens (200/50 kHz).
17
• Hvis du har en annen type svinger, velger du den fra
listen.
Kalibrere kompasset
Før du kan kalibrere kompasset, må svingeren monteres på
akselen langt nok unna dorgemotoren til at du unngår
magnetiske forstyrrelser, og den må være på plass i vannet.
Kalibreringen må være av god nok kvalitet til å aktivere det
interne kompasset.
MERK: Du må montere svingeren på akselen for at du skal
kunne bruke kompasset. Kompasset fungerer ikke hvis du
monterer svingeren på motoren.
MERK: Kompasskalibrering er bare tilgjengelig for svingere med
et internt kompass, for eksempel PS21-TR-svingeren.
Du kan begynne å svinge båten rundt før du kalibrerer, men
båten må gjennomføre 1,5 komplett rotasjon under
kalibreringen.
1 Gå til en aktuell ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Installering.
2 Om nødvendig velger du Bruk AHRS for å slå på AHRSsensoren.
Velg
Kalibrer kompass.
3
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Opprette et veipunkt på ekkoloddskjermbildet
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg en posisjon.
2 Velg SELECT.
3 Rediger veipunktinformasjonen om nødvendig.
Stoppe ekkoloddvisningen midlertidig
Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Stopp ekkolodd
midlertidig.
Visning av ekkoloddhistorikken
Du kan bla i ekkoloddvisningen for å se historisk ekkoloddata.
MERK: Ikke alle svingere kan lagre historiske ekkoloddata.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Stopp ekkolodd
midlertidig.
Bruk
piltastene.
2
Deling av ekkolodd
Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle
kartplottermodeller.
Du kan vise ekkoloddata fra andre kartplottere med en innebygd
ekkoloddmodul som er koblet til Garmin Marine Network.
Hver kartplotter på nettverket kan vise ekkoloddata fra alle
kompatible ekkoloddmoduler og svingere på nettverket, uansett
hvor kartplotterne og svingerne er montert på båten. Hvis du for
eksempel har en svinger med Garmin ClearVü montert bak på
båten, kan du vise ekkoloddata ved hjelp av 93sv som er
montert foran på båten.
Når du deler ekkoloddata, synkroniseres verdiene av enkelte
ekkoloddinnstillinger, for eksempel Rekkevidde og Forsterkning,
på tvers av enhetene i nettverket. Verdiene for andre
ekkoloddinnstillinger, for eksempel innstillingene for Utseende,
synkroniseres ikke og må konfigureres på hver enhet. Scrollhastighetene til de forskjellige tradisjonelle og Garmin ClearVü
ekkoloddvisningene synkroniseres også, slik at den splittede
skjermvisningen blir mer sammenhengende.
MERK: Bruk av flere svingere samtidig kan føre til krysstale,
som du kan fjerne ved å justere ekkoloddinnstillingen for
Interferens.
18
Velge en ekkoloddkilde
Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.
Når du bruker mer enn én ekkolodddatakilde for en
ekkoloddvisning, kan du velge hvilken kilde du vil bruke for den
ekkoloddvisningen. Hvis du for eksempel har to kilder for
Garmin ClearVü, kan du velge hvilken kilde du vil bruke, fra
ekkoloddvisningen Garmin ClearVü.
1 Åpne ekkoloddvisningen du vil endre kilden for.
2 Velg MENU > Ekkoloddoppsett > Kilde.
3 Velg kilden for denne ekkoloddvisningen.
Gi en ekkoloddkilde nytt navn
Du kan gi ekkoloddkilder nytt navn, slik at du enkelt kan
identifisere de ulike kildene. Du kan for eksempel bruke "Baug"
som navn på svingeren på baugen på båten.
Kilden får bare nytt navn i den gjeldende visningen. Hvis du for
eksempel vil gi nytt navn til ekkoloddkilden for Garmin ClearVü,
må du åpne ekkoloddvisningen for Garmin ClearVü.
1 Gå til ekkoloddvisningen, og velg MENU > Ekkoloddoppsett
> Kilde > Gi kilder nytt navn.
2 Angi navnet.
Justere detaljnivået
Du kan kontrollere detaljnivået og støyen som vises på
ekkoloddskjermbildet enten ved å justere forsterkning for
tradisjonelle svingere eller ved å justere lysstyrken for Garmin
ClearVü-svingere.
Hvis du vil vise bunnskuddene med høyest intensitet på
skjermen, kan du redusere forsterkningen eller lysstyrken for å
fjerne bunnskudd og støy med lavere intensitet. Hvis du vil se
informasjon om alle bunnskudd, kan du øke forsterkningen eller
lysstyrken for å vise mer informasjon på skjermen. Dette øker
også støyen og kan gjøre det vanskeligere å gjenkjenne faktiske
bunnskudd.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU.
2 Velg Forsterkning eller Lysstyrke.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil øke eller redusere forsterkningen eller
lysstyrken manuelt, velger du Opp eller Ned.
• Hvis du vil at kartplotteren skal kunne justere
forsterkningen eller lysstyrken automatisk, velger du et
alternativ for automatisk justering.
Justere fargeintensitet
Du kan justere intensiteten til farger og høylys i områder av
interesse på ekkoloddskjermbildet ved å justere
fargeforsterkningen for tradisjonelle svingere eller kontrasten for
Garmin ClearVü og SideVü/ClearVü svingere. Denne
innstillingen fungerer best etter at du har justert detaljnivået som
vises på skjermbildet ved hjelp av innstillingene for forsterkning
eller lysstyrke.
Hvis du vil utheve mindre fiskeobjekter eller opprette en
objektvisning med høyere intensitet, kan du øke innstillingen for
fargeforsterkning eller kontrast. Dette forårsaker et tap i
forskjellen for bunnskudd med høy intensitet. Hvis du vil
redusere intensiteten til skuddet, kan du redusere
fargeforsterkningen eller kontrasten.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU.
2 Velg et alternativ:
• Når du er i ekkoloddvisningen Garmin ClearVü eller
SideVü, velger du Kontrast.
• Når du er i en Panoptix LiveVü ekkoloddvisning, velger du
Fargeforsterkning.
• Når du er i en annen ekkoloddvisning, velger du
Ekkoloddoppsett > Avansert > Fargeforsterkning.
Ekkolodd
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil øke eller redusere fargeintensiteten manuelt,
velger du Opp eller Ned.
• Hvis du vil bruke standardinnstillingen, velger du
Standard.
Ekkoloddregistreringer
Ta opp ekkoloddvisningen
MERK: Ikke alle modeller støtter opptak av ekkolodd.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
2 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Ekkoloddregistrering >
Ekkoloddopptak.
15 minutter med ekkoloddopptak bruker omtrent 200 MB med
plass på minnekortet. Du kan ta opp ekkolodd helt til kortet er
fullt.
Stoppe opptak av ekkolodd
Før du kan stoppe ekkoloddopptak, må du begynne opptaket
(Ta opp ekkoloddvisningen, side 19).
Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Ekkoloddregistrering > Stopp
registrering.
Slette en ekkoloddregistrering
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
2 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Ekkoloddregistreringer > Vis opptak.
3 Velg en registrering.
4 Velg Slett.
Spille av ekkoloddopptak
Før du kan spille av ekkoloddopptak, må du laste ned og
installere programmet HomePort™ og lagre ekkoloddata på et
minnekort.
1 Fjern minnekortet fra enheten.
2 Sett minnekortet inn i en kortleser som er koblet til en
datamaskin.
3 Åpne programmet HomePort.
4 Velg et ekkoloddopptak fra enhetslisten.
5 Høyreklikk på ekkoloddopptaket i den nedre ruten.
6 Velg Avspilling.
Oppsett for ekkoloddene Traditional, Garmin
ClearVü og SideVü
MERK: Ikke alle alternativer og innstillinger gjelder for alle
modeller, ekkoloddmoduler og svingere.
Gå til ekkoloddvisningen, og velg MENU > Ekkoloddoppsett.
Dybdelinje: Viser en dybdelinje med hurtigreferanse.
Scroll-hastighet: Angir rullehastigheten for ekkoloddet fra
høyre mot venstre.
I grunt vann bør du redusere scroll-hastigheten for å forlenge
tiden informasjonen vises på skjermen. I dypere vann kan du
øke scroll-hastigheten.
Områdelinjer: Viser vertikale linjer som viser avstand til høyre
og vestre for båten. Denne funksjonen er tilgjengelig for
SideVü ekkoloddvisning.
Fargevalg: Angir fargevalg for ekkoloddvisningen. Denne
innstillingen er kanskje tilgjengelig på menyen Utseende.
Fargevalgene med høy kontrast gir loddskudd med lav
intensitet mørkere farger. Fargevalgene med lav kontrast gir
loddskudd med lav intensitet farger som ligner
bakgrunnsfargen.
Ekkolodd
Utseende: Se Innstillinger for ekkoloddutseende, side 20.
Overleggstall: Angir dataene som vises på ekkoloddskjermen.
Avansert: Se Avanserte ekkoloddinnstillinger, side 20.
Installering: Gjenoppretter standardinnstillinger for ekkoloddet.
Angi zoomnivå på ekkoloddskjermbildet
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Zoom.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil zoome inn på ekkoloddataene fra bunndybden,
velger du Bunnlås.
• Hvis du vil stille inn dybden for det forstørrede området
manuelt, velger du Manuelt, Vis opp eller Vis ned for å
angi dybden for det forstørrede området og Zoom inn
eller Zoom ut for å øke eller redusere forstørrelsen for det
forstørrede området.
• Hvis du vil angi dybde og zoom automatisk, velger du
Auto.
• Hvis du vil avbryte zoom, velger du Ingen zoom.
Angi scroll-hastigheten
Du kan angi hastigheten som ekkoloddet scroller med fra høyre
mot venstre. Bruk en høyere scroll-hastighet for å se flere
detaljer, spesielt mens båten er i bevegelse eller mens du
dorger. Bruk en lavere scroll-hastighet for å la
ekkoloddinformasjonen bli værende på skjermen over en lengre
periode. Når du angir scroll-hastigheten for én ekkoloddvisning,
gjelder denne hastigheten for alle ekkoloddvisningene.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Scroll-hastighet.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil justere scroll-hastigheten automatisk ved hjelp
av data for hastighet i luftlinje eller fart i vann, velger du
Auto.
Innstillingen Automatisk velger en scroll-hastighet som
passer til båtens hastighet slik at objekter i vannet tegnes
med riktig format og vises mindre forvridd. Når du viser
Garmin ClearVü eller SideVü ekkoloddvisninger, anbefaler
vi at du bruker innstillingen Automatisk.
• Hvis du vil bruke en veldig rask scroll-hastighet, velger du
Ultrascroll®.
Alternativet Ultrascroll ruller nye ekkoloddata raskt, men
med redusert bildekvalitet. I de fleste situasjoner vil
alternativet Hurtig gi en god balanse mellom et bilde som
ruller raskt, og objekter som er mindre forvridd.
Justere dybde- eller breddeskalaen
Du kan justere området for dybdeskalaen for tradisjonelle
ekkoloddvisninger og Garmin ClearVü ekkoloddvisninger og
området for breddeskalaen for SideVü ekkoloddvisningen.
Hvis du lar enheten justere området automatisk, holder du
bunnen innenfor nedre eller ytre tredjedel av
ekkoloddskjermbildet. Dette kan være nyttig hvis du vil spore en
bunn som har minimale eller moderate endringer i terrenget.
Hvis du justerer området manuelt, kan du vise et bestemt
område. Dette kan være nyttig hvis du vil spore en bunn som
har store endringer i terrenget, for eksempel en stigning eller
skrent. Bunnen kan vises på skjermen så lenge den vises
innenfor området du har angitt.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Rekkevidde.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil at kartplotteren skal kunne justere området
automatisk, velger du Auto.
• Hvis du vil øke eller redusere området manuelt, velger du
Opp eller Ned.
TIPS: På ekkoloddskjermbildet kan du velge eller for å
justere området manuelt.
19
TIPS: Når du ser på flere ekkoloddskjermbilder, kan du velge
SELECT for å velge den aktive skjermen.
Innstillinger for ekkoloddutseende
Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Ekkoloddoppsett >
Utseende.
Fargevalg: Angir fargevalget.
Kant: Markerer det sterkeste signalet fra bunnen for å definere
hvor sterkt eller svakt signalet er.
A-skop: Viser et vertikalt skop langs høyre side av skjermbildet
som umiddelbart viser avstanden til objekter på en skala.
Bildebevegelse: Gjør det mulig for ekkoloddbildet å gå fortere
ved at det tegnes mer enn én datakolonne på skjermbildet for
hver kolonne ekkoloddata som mottas. Dette er spesielt
nyttig når du bruker loddet i dypt vann, fordi ekkoloddsignalet
bruker lengre tid på å bevege seg til bunnen av sjøen og
tilbake til svingeren.
I innstillingen 1/1 tegnes én informasjonskolonne på
skjermbildet for hvert ekkoloddsignal som kommer tilbake. I
innstillingen 2/1 tegnes to informasjonskolonner på
skjermbildet for hvert ekkoloddsignal som kommer tilbake, og
så videre for innstillingene 4/1 og 8/1.
Fiskesymboler: Angir hvordan ekkoloddet tolker objekter.
Ekkoloddalarmer
MERK: Ikke alle alternativer er tilgjengelige på alle svingere.
Gå til en aktuell ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Alarmer.
Du kan også åpne ekkoloddalarmene ved å velge Innstillinger
> Alarmer > Ekkolodd.
Grunt vann: Angir en alarm som varsler når dybden er mindre
enn den angitte verdien.
Dypt vann: Angir en alarm som varsler når dybden er større enn
den angitte verdien.
FrontVü-alarm: Angir en alarm som varsler når dybden foran
fartøyet er mindre enn den angitte verdien. Dette kan bidra til
at du unngår grunnstøting (Aktivere FrontVü-dybdealarmen,
side 21). Denne alarmen er bare tilgjengelig med Panoptix
FrontVü-svingere.
Vanntemperatur: Angir en alarm som varsler når svingeren
rapporterer en temperatur som er 2 °F (1,1 °C) over eller
under den angitte temperaturen.
Kontur: Angir en alarm som utløses når svingeren registrerer et
objekt innenfor angitt dybde fra vannets overflate og bunn.
Fisk: Stiller inn en alarm som utløses når enheten oppdager
objekter.
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages fisk
av alle størrelser.
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages
mellomstore eller store fisk.
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages store
fisk.
Avanserte ekkoloddinnstillinger
MERK: Ikke alle alternativer og innstillinger gjelder for alle
modeller, ekkoloddmoduler og svingere.
Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Ekkoloddoppsett >
Avansert.
Interferens: Justerer følsomheten for å redusere effekten av
interferens fra støykilder i nærheten.
Du bør bruke den laveste interferensinnstillingen som oppnår
ønsket forbedring, for å fjerne interferensen fra skjermbildet.
Oppretting av installeringsproblemer som forårsaker støy, er
den beste måten å fjerne interferens på.
20
Overflatestøy: Skjuler overflatestøy for å redusere forstyrrelser.
Bredere strålebredder (lavere frekvenser) kan vise flere
objekter, men kan skape mer overflatestøy.
Fargeforsterkning: Se Justere detaljnivået, side 18.
TVG: Justerer utseendet til bunnskudd for å kompensere for
svake ekkoloddskudd i dypt vann og reduserer utseendet til
støy i nærheten av overflaten. Når du øker verdien for denne
innstillingen, vises fargene som er knyttet til støyen med lavt
nivå og fiskeobjekter mer konsekvente på tvers av ulike
vanndybder. Denne innstillingen reduserer også støyen i
nærheten av vannoverflaten.
Installeringsinnstillinger for svinger
MERK: Ikke alle alternativer og innstillinger gjelder for alle
modeller, ekkoloddmoduler og svingere.
Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Ekkoloddoppsett >
Installering.
Gjenoppr. standardinnst.: Gjenoppretter fabrikkinnstillingene
for ekkoloddvisningen.
Svingertype: Gjør det mulig å velge svingertypen som er koblet
til enheten.
Skift: Lar deg stille inn dybdeområdet som ekkoloddet er
fokusert på. Slik kan du zoome inn på et område inne i den
fokuserte dybden.
Snu venstre/høyre: Endrer retningen på SideVü
ekkoloddvisningen når svingeren er installert bakoverrettet.
Snudd: Angir retningen til Panoptix ekkoloddvisningen når
svingeren er montert med kablene pekende mot babord side
av båten.
Strålebredde: Angir bredden på Panoptix svingerstrålen.
En smal strålebredde gjør det mulig å se dypere og lengre.
En bred strålebredde dekker et større område i bredden.
Bruk AHRS: Gir AHRS-sensorene (Attitude Heading and
Reference System) muligheten til å registrere
monteringsvinkelen til Panoptix svingeren. Når denne
innstillingen er slått av, antas det at svingeren er montert i en
vinkel på 45 grader.
Ekkoloddfrekvenser
MERK: Tilgjengelige frekvenser avhenger av kartplotteren,
ekkoloddmodulene og svingeren som brukes.
Justering av frekvensen bidrar til å tilpasse ekkoloddet til
spesifikke mål og gjeldende vanndybde.
Høyere frekvenser bruker smale strålebredder og er bedre for
betjening ved høy hastighet og i vanskelige sjøforhold.
Bunndefinering og termoklindefinering kan bli bedre ved bruk av
en høy frekvens.
Lavere frekvenser bruker bredere strålebredder, som gir
fiskeren mulighet til å se flere objekter. Dette kan imidlertid også
forårsake mer overflatestøy og redusere kontinuiteten til
bunnsignalet ved vanskelige sjøforhold. Bredere strålebredder
gir større buer for retursignaler for fiskeobjekt, derfor er de
perfekte for å finne fisk. Bredere strålebredder har også bedre
ytelse i dypt vann, fordi den lavere frekvensen har bedre
gjennomtrengning i dypt vann.
Med CHIRP-frekvenser kan du sveipe hver puls gjennom en
rekke frekvenser. Dette gir bedre målseperasjon i dypt vann. Du
kan bruke CHIRP til å identifisere mål, for eksempel enkeltfisk i
en stim, og for bruk i dypt vann. CHIRP yter generelt sett bedre
enn programmer med én frekvens. Ettersom enkelte fiskemål
kan vises bedre med en fast frekvens, bør du ta hensyn til
målsetninger og vannforhold når du bruker CHIRP-frekvenser.
Enkelte ekkoloddmoduler og svingere gir deg også muligheten
til å tilpasse forhåndsinnstilte frekvenser for hvert
svingerelement. Dermed har du muligheten til å endre
frekvensen raskt ved hjelp av forhåndsinnstillinger etter hvert
som vannet og målene endres.
Ekkolodd
Ved å vise to frekvenser samtidig i visningen for splittet frekvens
kan du se dypere med retursignaler for den lave frekvensen, og
bedre detaljer med retursignaler for den høye frekvensen.
Valg av frekvenser
MERK: Du kan ikke justere frekvensen for alle
ekkoloddvisninger og svingere.
Du kan indikere hvilke frekvenser som vises på
ekkoloddskjermbildet.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Frekvens.
2 Velg en frekvens som passer gjeldende behov og
vanndybde.
Hvis du vil ha mer informasjon om frekvenser, kan du se
Ekkoloddfrekvenser, side 20.
Oppretting av frekvensforhåndsinnstilling
MERK: Ikke tilgjengelig med alle svingere.
Du kan opprette en forhåndsinnstilling for å lagre en bestemt
ekkoloddfrekvens. Dette gir deg muligheten til å endre
frekvenser raskt.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Frekvens.
2 Velg Legg til.
3 Angi en frekvens.
Slå på A-skopet
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig i Tradisjonellekkoloddvisningene.
A-skopet er et vertikalt skop langs høyre side av visningen, som
viser deg hva som finnes under svingeren akkurat nå. Du kan
bruke A-skopet til å identifisere mål som du ikke fanger opp når
ekkoloddataene passerer raskt på skjermen, for eksempel når
båten holder høy hastighet. Den kan også være til hjelp for å
oppdage fisk nær bunnen.
A-skopet ovenfor viser retursignaler for fisk À og retursignaler
for myk havbunn Á.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Utseende > A-skop.
2 Velg en visningstid.
Du kan øke visningstiden hvis du vil at retursignalene fra
ekkoloddet skal vises lenger på skjermen.
Oppsett av Panoptix ekkolodd
Justere visningsvinkel og zoomnivå for RealVü
Du kan endre visningsvinkelen for RealVü ekkoloddvisningene.
Du kan også zoome inn og ut av visningen.
Gå til en RealVü ekkoloddvisning, og velg et alternativ:
• Bruk piltastene for å justere visningsvinkelen.
• Vri knappen for å zoome inn eller ut.
Justere pulseringshastigheten for RealVü
Du kan oppdatere hvor raskt svingeren skal pulsere frem og
tilbake. En raskere hastighet gir et mindre detaljert bilde, men
skjermbildet oppdateres raskere. En tregere hastighet gir et mer
detaljert bilde, men skjermbildet oppdateres tregere.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for
ekkoloddvisningen RealVü 3D Historical.
Ekkolodd
1 Gå til en RealVü ekkoloddvisning, og velg MENU >
Kurvehastighet.
2 Velg et alternativ.
Meny for LiveVü Forward- og FrontVü-ekkolodd
Gå til en LiveVü Forward- eller FrontVü-ekkoloddvisning, og velg
MENU.
Forsterkning: Kontroller graden av detaljer og støy som vises
på skjermen.
Hvis du vil vise bunnskuddene med høyest intensitet på
skjermen, kan du redusere forsterkningen for å fjerne
bunnskudd og støy med lavere intensitet. Hvis du vil se
informasjon om alle bunnskudd, kan du øke forsterkningen
for å vise mer informasjon på skjermen. Dette øker også
støyen og kan gjøre det vanskeligere å gjenkjenne faktiske
bunnskudd.
Dybderekkevidde: Justerer dybderekkevidden.
Hvis du lar enheten justere rekkevidden automatisk, holder
du bunnen innenfor nedre del av ekkoloddskjermbildet. Dette
kan være nyttig hvis du vil spore en bunn som har minimale
eller moderate endringer i terrenget.
Hvis du justerer området manuelt, kan du vise et bestemt
område. Dette kan være nyttig hvis du vil spore en bunn som
har store endringer i terrenget, for eksempel en stigning eller
skrent. Bunnen kan vises på skjermen så lenge den vises
innenfor området du har angitt.
Rekkevidde fremover: Justerer rekkevidden fremover.
Gjør det mulig for enheten å automatisk justere rekkevidden
fremover i forhold til dybden. Ved manuell justering av
rekkevidden kan du se en angitt en rekkevidde. Bunnen kan
vises på skjermen så lenge den vises innenfor området du
har angitt. Hvis du reduserer dette alternativet manuelt, kan
du gjøre FrontVü-alarm mindre effektiv og dermed få kortere
reaksjonstid for avlesninger på liten dybde.
Overfør vinkel: Justerer svingerfokuset til babord eller styrbord
side. Dette er bare tilgjengelig med RealVü-kapable Panoptix
FrontVü-svingere, for eksempel PS30, PS31 og PS60.
Send: Fører til at svingeren slutter å sende.
FrontVü-alarm: Angir en alarm som varsler når dybden foran
fartøyet er mindre enn den angitte verdien (Aktivere FrontVüdybdealarmen, side 21). Dette er bare tilgjengelig med
Panoptix FrontVü-svingere.
Ekkoloddoppsett: Justerer svingeroppsettet og utseendet til
retursignalene fra ekkoloddet.
Rediger overlegg: Endrer hvilke data som vises på skjermen.
Angi sendevinkelen for LiveVü- og FrontVü-svingere
Denne funksjonen er bare tilgjengelig med Panoptix LiveVü- og
FrontVü-svingere.
Du kan endre sendevinkelen for svingeren for å sikte svingeren
mot et bestemt område. Du kan for eksempel sikte svingeren
slik at den følger en fiskestim eller fokuserer på et tre mens du
passerer det.
1 Gå til en LiveVü- eller FrontVü-ekkoloddvisning, og velg
MENU > Overfør vinkel.
2 Velg et alternativ.
Aktivere FrontVü-dybdealarmen
ADVARSEL
FrontVü-dybdealarmen er kun et verktøy for
situasjonsforståelse. Den kan kanskje ikke forhindre
grunnstøting under alle omstendigheter. Det er ansvaret til
føreren av fartøyet å sikre trygg ferdsel.
Denne alarmen er bare tilgjengelig med Panoptix FrontVüsvingere.
Du kan angi at en alarm skal utløses når vannet er grunnere enn
en angitt verdi. Du får best resultater hvis du angir
21
baugforskyvningen mens du bruker frontkollisjonsalarmen (Angi
baugforskyvning, side 22).
1 Gå til FrontVü-ekkoloddvisningen, og velg MENU > FrontVüalarm.
Velg
På.
2
3 Angi dybden alarmen skal utløses på, og velg Ferdig.
På FrontVü-skjermen viser en dybdelinje hvilken dybde alarmen
utløses på. Linjen er grønn når du er på en trygg dybde. Linjen
blir gul hvis båten holder så høy hastighet at rekkevidden
fremover ikke gir deg tid til å reagere (10 sekunder). Den blir rød
og alarmen utløses når systemet oppdager en hindring, eller
hvis vannet er grunnere enn den angitte verdien.
FORSIKTIG
Muligheten til effektivt å unngå grunnstøtinger ved hjelp av
FrontVü-ekkoloddet reduseres når hastigheten stiger til over
8 knop.
Innstillinger for LiveVü- og FrontVü-utseende
Gå til en LiveVü eller FrontVü Panoptix ekkoloddvisning, og velg
MENU > Ekkoloddoppsett > Utseende.
Fargevalg: Angir fargepaletten.
Fargeforsterkning: Endrer intensiteten til fargene som vises på
skjermen.
Du kan velge en høyere fargeforsterkning for å se mål
høyere i vannsøylen. En høyere fargeforsterkningsverdi gjør
det også lettere å skille mellom retursignaler med lav
intensitet høyt oppe i vannsøylen. Dette gjør det imidlertid
vanskeligere å skille mellom retursignaler langt nede. Du kan
velge en lavere fargeforsterkningsverdi når målene er nær
bunnen for å gjøre det enklere å skille mellom mål og
retursignaler med høy intensitet, for eksempel sand, steiner
og søle.
Spor: Angir hvor lenge sporet skal vises på skjermen. Sporet
viser målets bevegelser.
Fyll bunnen: Farger bunnen brun, slik at det blir lett å skille den
fra vannet.
Overlegg på rutenett: Viser et rutenett med rekkeviddelinjer.
Bla gjennom historikk: Viser ekkoloddhistorikk i en tradisjonell
ekkoloddvisning.
Strålebredde: Angir strålebredden for den nedovervendte
Panoptix svingeren. En smal strålebredde gjør det mulig å se
dypere og lengre. En bred strålebredde dekker et større
område i bredden.
Dette gjelder for Panoptix svingere i ekkoloddvisningene
FrontVü, LiveVü Down og LiveVü Forward.
Bruk AHRS: Gir AHRS-sensorene (Attitude Heading and
Reference System) muligheten til å registrere
monteringsvinkelen til Panoptix svingeren automatisk. Når
denne innstillingen er slått av, kan du angi den bestemte
monteringsvinkelen for svingeren ved hjelp av innstillingen
Høydevinkel. Mange fremovervendte svingere installeres ved
45 graders vinkel. Nedovervendte svingere installeres ved
null graders vinkel.
Snudd: Angir retningen til Panoptix ekkoloddvisningen når den
nedovervendte svingeren er montert med kablene pekende
mot babord side av båten.
Dette gjelder for Panoptix svingere i ekkoloddvisningene
LiveVü Down, RealVü 3D Down og RealVü 3D Historical.
Kalibrer kompass: Kalibrerer det interne kompasset i Panoptix
svingeren (Installeringsinnstillinger for svinger, side 20).
Dette gjelder Panoptix svingere med et internt kompass, for
eksempel PS21-TR-svingeren.
Gjenoppr. standardinnst.: Gjenoppretter alle
ekkoloddinnstillinger til fabrikkinnstillingene.
Angi baugforskyvning
For fremovervendte Panoptix svingere kan du angi en
baugforskyvning for å kompensere for plasseringen av
svingeren og få en nøyaktig avlesning av avstanden fremover.
Dette gjør det mulig å vise avstanden fremover fra baugen i
stedet for fra der hvor svingeren er installert.
Denne funksjonen gjelder for Panoptix svingere i
ekkoloddvisningene FrontVü, LiveVü Forward og RealVü 3D
Forward.
1 Mål den horisontale avstanden À fra svingeren til baugen.
Innstillinger for RealVü-utseende
Gå til en RealVü-ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Utseende.
Punktfarger: Angir en annen fargepalett for ekkoloddets
returpunkter.
Bunnfarger: Angir fargetema for bunnen.
Bunnstil: Angir stil for bunnen. Når du er på dypt vann, kan du
velge alternativet Punkter, og angi rekkevidden til en
grunnere verdi manuelt.
Fargeforklaring: Viser en forklaring av dybdene som fargene
representerer.
Installeringsinnstillinger for Panoptix svinger
Gå til en Panoptix ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Installering.
Installer dybde: Angir dybden under vannlinjen der Panoptix
svingeren er montert. Hvis du angir den faktiske dybden der
svingeren er montert, får du en mer nøyaktig visuell
presentasjon av det som befinner seg i vannet.
Baugforskyvning: Angir avstanden mellom baugen og stedet
der den fremovervendte Panoptix svingeren er installert.
Dette gjør det mulig å vise avstanden fremover fra baugen i
stedet for fra der hvor svingeren er installert.
Dette gjelder for Panoptix svingere i ekkoloddvisningene
FrontVü, LiveVü Forward og RealVü 3D Forward.
22
2 Gå til en aktuell ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Installering > Baugforskyvning.
3 Angi avstanden som er målt, og velg Ferdig.
Rekkevidden fremover justeres nå med avstanden du har angitt,
i den aktuelle ekkoloddvisningen.
Autopilot
ADVARSEL
Du kan bare bruke autopilotfunksjonen på en stasjon som er
installert ved siden av et ror, en gasspak og en rorkontrollenhet.
Autopilot
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet.
Autopiloten er et verktøy som forbedrer måten du styrer båten
på. Autopiloten unntar deg ikke ansvaret for å styre båten på en
trygg og sikker måte. Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret
stå ubemannet.
Vær alltid beredt til å ta manuell kontroll over båten.
Lær deg å betjene autopiloten under rolige værforhold i åpent
farvann uten farer.
Vær forsiktig når du bruker autopiloten i nærheten av
faremomenter i vannet, for eksempel brygger, pæleverk og
andre båter.
Autopilotsystemet justerer kontinuerlig styringen av båten, slik at
du opprettholder en konstant styrekurs (hold styrekursen).
Systemet tillater også manuell styring og flere modi for
automatiske styrefunksjoner og mønstre.
Når kartplotteren er koblet til et kompatibelt autopilotsystem fra
Garmin, kan du kontrollere autopiloten fra kartplotteren.
Du kan finne mer informasjon om autopilotsystemer fra Garmin
ved å gå til www.garmin.com.
Skjermbilde for autopiloten
Styremønstre
ADVARSEL
Du er ansvarlig for at båten betjenes på en trygg måte. Ikke start
et mønster før du er sikker på at det ikke er noen hindringer i
vannet.
Autopiloten kan styre båten etter forhåndsinnstilte mønstre for
fisking, og den kan også utføre andre spesielle manøvre som Usvinger og Williamson-svinger.
Følge u-svingmønsteret
Du kan bruke u-svingmønsteret til å snu båten 180 grader og
opprettholde den nye kursen.
1 Gå til autopilotskjermbildet, og velg MENU > Mønsterstyring
> U-sving.
2 Velg Aktiver babord eller Aktiver styrbord.
Konfigurere og følge sirkelmønsteret
Du kan bruke sirkelmønsteret til å styre båten i en kontinuerlig
sirkel i en angitt retning og i et angitt tidsintervall.
1 Gå til autopilotskjermbildet, og velg MENU > Mønsterstyring
> Sirkler.
2 Velg eventuelt Tid, og velg et klokkeslett for når autopiloten
skal styre i en komplett sirkel.
3 Velg Aktiver babord eller Aktiver styrbord.
Konfigurere og følge sikksakkmønsteret
À
Á
Â
Ã
Faktisk styrekurs
Tiltenkt styrekurs (styrekursen autopiloten styrer mot)
Faktisk styrekurs (i standbymodus)
Tiltenkt styrekurs (når aktivert)
Indikator for rorposisjon (denne funksjonen er bare tilgjengelig når
det er koblet til en rorsensor).
Justere intervallet for trinnstyring
1 Fra skjermbildet for autopiloten velger du MENU >
Autopilotoppsett > Trinnvis snuøkning.
2 Velg en intervall.
Du kan bruke sikksakkmønsteret til å styre båten fra babord og
tilbake, i en angitt tid og med en angitt vinkel, på tvers av den
gjeldende styrekursen.
1 Gå til autopilotskjermbildet, og velg MENU > Mønsterstyring
> Sikksakk.
2 Velg eventuelt Utslag, og velg en grad.
3 Velg eventuelt Periode, og velg en tidsperiode.
4 Velg Aktiver sikksakk.
Følge Williamson-svingmønsteret
Williamson-svingmønsteret snur båten for å kjøre langs stedet
der mønsteret ble startet. Williamson-svingmønsteret kan brukes
i situasjoner med mann over bord.
1 Gå til autopilotskjermbildet, og velg MENU > Mønsterstyring
> Williamson-sving.
2 Velg Aktiver babord eller Aktiver styrbord.
Konfigurere strømspareren
Du kan justere nivået for roraktivitet.
1 Fra skjermbildet for autopiloten velger du MENU >
Autopilotoppsett > Oppsett for strømmodus >
Strømsparer.
2 Velg en prosentandel.
Hvis du velger en høyere prosentandel, reduseres
roraktiviteten og styrekursytelsen. Jo høyere prosentandel du
angir, jo mer avviker kursen før autopiloten retter den opp.
TIPS: Hvis du øker prosentandelen for Strømsparer i krapp
sjø ved lav hastighet, reduseres roraktiviteten.
Aktivere autopiloten
Når du aktiverer autopiloten, tar autopiloten kontroll over roret
og styrer båten for å opprettholde styrekursen.
Velg Aktiver fra et hvilket som helst skjermbilde.
Tilsiktet styrekurs vises midt på skjermbildet for autopiloten.
Seilefunksjoner
Seilefunksjoner
Konfigurere fartøytype
Du kan velge din båttype for å konfigurere kartplotterinnstillinger
og bruke funksjoner som er tilpasset båttypen.
1 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Fartøytype.
2 Velg et alternativ.
Kappseiling
Du kan bruke enheten til å øke sannsynligheten for at båten
krysser startlinjen idet kappseilaset begynner. Hvis du
synkroniserer tidtakeren for kappseiling med den offisielle
nedtellingstidtakeren for kappseilaset, blir du varslet med
intervaller på ett minutt når starten på kappseilaset nærmer seg.
Hvis du synkroniserer tidtakeren for kappseiling med den
virtuelle startlinjen, måler enheten hastigheten, peilingen og
tiden som gjenstår på nedtellingstidtakeren. Enheten bruker
disse dataene til å angi om båten krysser startlinjen før, etter
eller akkurat når kappseilaset starter.
23
Startlinjeveiledning
Startlinjeveiledning for seiling er en visuell representasjon av
den informasjonen du trenger for å krysse startlinjen på optimalt
tidspunkt og med optimal hastighet.
Etter at du har angitt styrbord og babord startlinjepinner samt
målhastigheten og -tiden, og etter at du har startet tidtakeren,
vises en beregningslinje. Beregningslinjen strekker seg fra din
gjeldende posisjon mot startlinjen og kurslinjene som går ut fra
hver pinne.
Sluttpunktet og -fargen for beregningslinjen indikerer hvor båten
vil være når tidtakeren utløper, basert på båtens gjeldende
hastighet.
Når endepunktet er før startlinjen, er linjen hvit. Dette indikerer
at båten må øke hastigheten for å komme til startlinjen innen
tiden.
Når endepunktet er forbi startlinjen, er linjen rød. Dette indikerer
at båten må redusere hastigheten for å unngå straff for å nå
startlinjen før tidtakeren utløper.
Når endepunktet er på startlinjen, er linjen hvit. Dette indikerer at
båten beveger seg med optimal hastighet for å nå startlinjen idet
tidtakeren utløper.
Som standard vises vinduet for startlinjeveiledning og vinduet for
tidtakeren for kappseiling i kombinasjonsskjermen Kappseiling.
Angi startlinjen
1 Gå til måleren for startlinjeveiledning, og velg MENU >
Startlinje.
2 Velg et alternativ:
• For å merke babord og styrbord startlinjemerker når du
seiler forbi dem, velger du Ping-merker.
• Hvis du vil merke babord og styrbord startlinjemerker ved
å skrive dem inn, velger du Angi koordinater.
• Hvis du vil bytte om merkene på babord og styrbord side
etter at du har angitt dem, velger du Bytte babord og
styrbord.Bytte babord og styrbord Merker.
Bruke startlinjeveiledning
Du kan bruke funksjonen for startlinjeveiledning til å hjelpe deg
med å krysse startlinjen i optimal hastighet under en
kappseiling.
1 Merk startlinjen (Angi startlinjen, side 24).
2 Gå til måleren for startlinjeveiledning, og velg MENU >
Målhastighet, og velg hastigheten du vil ha når du krysser
startlinjen.
3 Velg Tid til mål, og velg ønsket tid å krysse startlinjen på.
4 Velg BACK.
5 Starte tidtakeren for kappseiling (Bruke tidtakeren for
kappseiling, side 24).
Bruke tidtakeren for kappseiling
1 Gå til måleren for startlinjeveiledning, og velg
angi tidtakeren.
2 Velg SELECT for å starte og stoppe tidtakeren.
eller
I seilemodus (Konfigurere fartøytype, side 2) kan du vise
kurslinjer på navigasjonskartet. Kurslinjer kan være svært
nyttige ved kappseiling.
Gå til navigasjonskartet, og velg MENU > Kurslinjer.
Skjerm: Angir hvordan kurslinjene og fartøyet vises på kartet,
og angir lengden på kurslinjene.
Seilevinkel: Lar deg velge hvordan enheten beregner kurslinjer.
Alternativet Faktisk beregner kurslinjer ved hjelp av den
målte vindvinkelen fra vindsensoren. Alternativet Manuelt
beregner kurslinjer ved hjelp av vinkler mot og i le for vinden,
som er angitt manuelt.
Tidevannskorrigering: Korriger kurslinjene basert på
tidevannet.
Filtertid, fast: Filtrerer kurslinjedata basert på det angitte
tidsintervallet. Hvis du ønsker en jevnere kurslinje som
filtrerer vekk enkelte av endringene av båtens kurs eller den
sanne vindvinkelen, kan du angi et høyere tall. Hvis du
ønsker en kurslinje som viser en høyere følsomhet for
endringer av båtens kurs eller den sanne vindvinkelen, kan
du angi et lavere tall.
Stille inn kjølkalibreringen
Du kan angi en kjølkalibrering for å kompensere for
plasseringen av svingeren og få en nøyaktig
vanndybdeavlesning. Dette gir deg mulighet til å vise
vanndybden under kjølen eller den reelle vanndybden, avhengig
behovene dine.
Hvis du vil vite hvor dypt vannet er under kjølen eller båtens
laveste punkt, og svingeren er installert i vannlinjen eller på et
annet sted over kjølens bunnpunkt, bør du måle avstanden fra
der svingeren er montert, til kjølen.
Hvis du vil vite den reelle vanndybden, og svingeren er installert
under vannlinjen, måler du avstanden fra bunnen av svingeren
opp til vannlinjen.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du har
godkjente dybdedata.
1 Mål avstanden:
• Hvis svingeren er installert i vannlinjen À eller hvor som
helst over kjølens bunnpunkt, måler du avstanden fra der
hvor svingeren er installert, til kjølen. Angi denne verdien
som et positivt tall.
• Hvis svingeren er installert nederst på kjølen Á, og du vil
vite den reelle vanndybden, måler du avstanden fra
svingeren til vannlinjen. Angi denne verdien som et
negativt tall.
for å
Stille inn avstanden mellom baugen og GPS-antennen
Du kan angi avstanden mellom baugen på båten og
plasseringen av GPS-antennen. Dette bidrar til å sikre at
baugen på båten krysser startlinjen nøyaktig på starttiden.
1 Gå til måleren for startlinjeveiledning, og velg MENU >
Startlinje > GPS-baugforskyvning.
2 Angi avstanden.
3 Velg SELECT.
Innstillinger for kurslinjer
Hvis du vil bruke kurslinjefunksjonene, må du koble en
vindsensor til kartplotteren.
24
2 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Forskyvning kjøl.
3 Velg hvis svingeren er installert i vannlinjen, eller velg
hvis svingeren er installert nederst på kjølen.
Seilefunksjoner
Betjene autopiloten for seilbåt
3 Velg eventuelt Ferdig.
FORSIKTIG
Når autopiloten er aktivert, styrer den bare roret. Du og
besetningen er ansvarlige for seilene mens autopiloten er
aktivert.
Aktivere Jibb-inhibitor
MERK: Jibb-inhibitoren forhindrer ikke at du jibber manuelt ved
hjelp av roret eller trinnstyring.
Jibb-inhibitoren forhindrer at autopiloten jibber.
1 Gå til skjermbildet for autopiloten, og velg MENU >
Autopilotoppsett > Seileoppsett > Jibb-inhibitor.
2 Velg Aktivert.
I tillegg til å holde styrekursen kan du bruke autopiloten til å
opprettholde vindhold. Du kan også bruke autopiloten til å
kontrollere roret under bauting og jibbing.
Vindhold
Du kan angi at autopiloten skal opprettholde en bestemt retning i
forhold til den gjeldende vindvinkelen. Enheten må være koblet
til en vindsensor som er kompatibel med NMEA 2000 eller
NMEA 0183, for å utføre vindhold eller vindbasert bauting eller
jibbing.
®
Angi typen vindhold
Før du kan aktivere type for vindhold må du koble en NMEA
2000 eller NMEA 0183 vindsensor til autopiloten.
Hvis du vil vite mer om avansert autopilotkonfigurasjon, kan du
se installeringsinstruksjonene som fulgte med autopiloten.
1 Gå til skjermbildet for autopiloten, og velg MENU >
Autopilotoppsett > Vindhold-type.
2 Velg Relativ eller Faktisk.
Aktivere vindhold
Før du kan aktivere type for vindhold må du koble en NMEA
2000 eller NMEA 0183-vindsensor til autopiloten.
Når autopiloten er i standby, velger du Vindhold-type.
Aktivere vindhold fra holdt styrekurs
Før du kan aktivere type for vindhold må du koble en NMEA
2000 eller NMEA 0183 vindsensor til autopiloten.
Når Hold styrekursen er aktivert, velger du MENU >
Vindhold-type.
Justere vindholdvinkelen med autopiloten
Du kan justere vindholdvinkelen på autopiloten når vindhold er
aktivert.
• Hvis du vil justere vindholdvinkelen i trinn på 1°, velger du
eller .
• Hvis du vil justere vindholdvinkelen i trinn på 10°, holder du
inne eller .
Bauting og jibbing
Du kan angi at autopiloten skal baute eller jibbe mens Hold
styrekursen eller Vindhold er aktivert.
Bauting og jibbing fra Hold styrekursen
1 Aktiver Hold styrekursen (Aktivere autopiloten, side 23).
2 Velg MENU > Baute/jibbe.
3 Velg en retning.
Autopiloten styrer båten gjennom bauting eller jibbing.
Bauting og jibbing fra Vindhold
Du må ha installert en vindsensor før du kan aktivere vindhold.
1 Aktiver vindhold (Aktivere vindhold, side 25).
2 Velg MENU > Baute/jibbe.
3 Velg Tack eller Jibb.
Autopiloten styrer båten gjennom bauting eller jibbing.
Informasjon om fremgangen vises på skjermen.
Angi en forsinkelse for bauting og jibbing
Med forsinkelse av bauting og jibbing kan du utsette styringen
for bauting og jibbing etter at du har startet manøveren.
1 Gå til autopilotskjermbildet, og velg MENU >
Autopilotoppsett > Seileoppsett > Forsinkelse av
bauting/jibbing.
2 Angi lengden på forsinkelsen.
Måleinstrumenter og diagrammer
Måleinstrumenter og diagrammer
Måleinstrumentene og diagrammene gir forskjellig informasjon
om motoren og omgivelsene. Hvis du vil vise informasjonen, må
du koble en kompatibel svinger eller sensor til nettverket.
Vise kompasset
Du kan vise informasjon om kurs, retning og rute ved hjelp av
kompasset.
Velg Måleinstrumenter > Kompass.
Vise turmåleinstrumenter
Turmåleinstrumenter viser informasjon om kilometerteller,
hastighet, tid og drivstoff for gjeldende tur.
Velg Måleinstrumenter > Tur.
Nullstille turmåleinstrumenter
1 Velg Måleinstrumenter > Tur.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil nullstille alle avlesningene for gjeldende tur,
velger du Nullstill tur.
• Hvis du vil nullstille avlesningen for maksimal hastighet,
velger du Nullstill maksimal hastighet.
• Hvis du vil nullstille kilometertelleren, velger du Nullstill
kilometerteller.
• Hvis du vil nullstille alle avlesningene, velger du Nullstill
alle.
Vise motor- og drivstoffmåleinstrumenter
Før du kan vise motor- og drivstoffmåleinstrumenter, må du
være koblet til et nettverk av typen NMEA 2000 som kan
registrere motor- og drivstoffdata. Du finner mer informasjon i
installeringsinstruksjonene.
Velg Måleinstrumenter > Motor.
Velge antallet motorer som skal vises i måleinstrumentene
Du kan vise informasjon for opptil fire motorer.
1 Gå til skjermbildet for motormåleinstrumenter, og velg MENU
> Måleroppsett > Motorvalg > Antall motorer.
2 Velg et alternativ:
• Velg antallet motorer.
• Velg Autokonfigurer for å registrere antallet motorer
automatisk.
Tilpasse motorene som skal vises i måleinstrumentene
Før du kan tilpasse hvordan motorene skal vises i
måleinstrumentene, må du velge antall motorer manuelt (Velge
antallet motorer som skal vises i måleinstrumentene, side 25).
1 Gå til skjermbildet for motormåleinstrumenter, og velg MENU
> Måleroppsett > Motorvalg > Rediger motorer.
2 Velg Første motor.
3 Velg motoren som skal vises i det første måleinstrumentet.
4 Gjenta for de gjenværende motorlinjene.
25
Aktivere statusalarmer for motormåleinstrumenter
Du kan konfigurere kartplotteren til å vise statusalarmer for
motor.
Gå til skjermbildet for motormåleinstrumenter, og velg MENU
> Måleroppsett > Statusalarmer > På.
Når det utløses en motoralarm, vises det en melding om
målerstatusalarm, og måleinstrumentet kan bli rødt avhengig av
typen alarm.
Aktivere noen statusalarmer for motormåleinstrumenter
1 Gå til skjermbildet for motormåleinstrumenter, og velg MENU
> Måleroppsett > Statusalarmer > Egendefinert.
2 Velg én eller flere alarmer for motormåleinstrumenter som
skal slås av eller på.
Angi drivstoffalarmen
Før du kan angi en alarm for drivstoffnivå, må du koble en
kompatibel sensor for drivstoffstrøm til kartplotteren.
Du kan angi at en alarm skal utløses når den totale
gjenværende drivstoffmengden om bord når det nivået du
fastsetter.
1 Velg Innstillinger > Alarmer > Drivstoff > Angi total
drivstoffmengde om bord > På.
2 Angi gjenværende drivstoffmengde som skal utløse alarmen,
og velg Ferdig.
Angi fartøyets drivstoffkapasitet
1 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Drivstoffkapasitet.
2 Angi sammenlagt totalkapasitet for drivstofftankene.
Synkronisere drivstoffdataene med fartøyets reelle
drivstoff
Du kan synkronisere drivstoffnivåene i kartplotteren med det
reelle drivstoffet på fartøyet når du fyller på drivstoff på fartøyet.
1 Velg Måleinstrumenter > Motor > MENU.
2 Velg et alternativ:
• Når du har fylt opp alle drivstofftankene på fartøyet, velger
du Fyll opp alle tanker. Drivstoffnivået tilbakestilles til
maksimal kapasitet.
• Når du har fylt på mindre enn en full drivstofftank, velger
du Legg til drivstoff på båt og angir mengden som er
lagt til.
• Hvis du vil angi totalmengden med drivstoff i fartøyets
tanker, velger du Angi total drivstoffmengde om bord
og angir total drivstoffmengde for tankene.
Vise vindmålere
Du må koble en vindsensor til kartplotteren før du kan vise
vindinformasjon.
Velg Måleinstrumenter > Vind.
Konfigurere vindmåleren for seiling
Du kan konfigurere vindmåleren for seiling til å vise faktisk eller
relativ vindstyrke og vindvinkel.
1 Gå til vindmåleren, og velg MENU > Vindmåler for seiling.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise faktisk eller relativ vindvinkel, velger du
Nål og et alternativ.
• Hvis du vil vise faktisk eller relativ vindstyrke, velger du
Vindstyrke og et alternativ.
Konfigurere hastighetskilden
Du kan angi om fartøyets hastighetsdata som vises på
måleinstrumentet og brukes til vindberegninger, skal baseres på
fart i vann eller GPS-hastighet.
26
1 Gå til vindmåleren, og velg MENU > Kompassmåler >
Hastighetsvisning.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil beregne fartøyets hastighet ut fra data fra
sensoren for fart i vann, velger du Fart i vann.
• Hvis du vil beregne fartøyets hastighet ut fra GPS-data,
velger du GPS-hastighet.
Konfigurere vindmålerens retningskilde
Du kan angi kilden for retningen som vises på vindmåleren.
Magnetisk retning er retningsdataene fra en magnetisk
retningssensor, og GPS-retningsdata beregnes av kartplotterens
GPS (kurs over land).
1 Gå til vindmåleren, og velg MENU > Kompassmåler >
Retningskilde.
2 Velg GPS kurs eller Magnetisk.
MERK: Når du beveger deg ved treg hastighet eller står
stille, er den magnetiske kompasskilden mer nøyaktig enn
GPS-kilden.
Tilpasse den analoge vindmåleren
Du kan angi områdene for den analoge vindmåleren både for
motvind og medvind.
1 Gå til vindmåleren, og velg MENU > Kompassmåler > Angi
målertype > Måler for kloss til vinden.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi den største og minste verdien som vises
når den analoge vindmåleren for motvind vises, velger du
Endre motvindskala og angir vinklene.
• Hvis du vil angi den største og minste verdien som vises
når den analoge vindmåleren for medvind vises, velger du
Endre medvindskala og angir vinklene.
• Hvis du vil vise faktisk eller relativ vind, velger du Vind og
et alternativ.
Informasjon om tidevann og
strømninger og stjerneinformasjon
Informasjon fra tidevannsstasjoner
Du kan vise informasjon om en tidevannsstasjon for angitt dato
og et bestemt klokkeslett, inkludert tidevannshøyde og
tidspunkter for neste høyvann og lavvann. Som standard viser
kartplotteren tidevannsinformasjon for sist viste
tidevannsstasjon, nåværende dato og siste time.
Velg Navigasjonsinformasjon > Tidev. og strømn. >
Tidevann.
Informasjon fra strømningsstasjon
MERK: Informasjon fra strømningsstasjoner er tilgjengelig med
enkelte detaljerte kart.
Du kan også vise informasjon om en strømningsstasjon for en
bestemt dato og et bestemt klokkeslett, inkludert hastighet og
nivå for strømningen. Som standard viser kartplotteren
strømningsinformasjon for strømningsstasjonen du viste sist, og
for nåværende dato og klokkeslett.
Velg Navigasjonsinformasjon > Tidev. og strømn. >
Strømninger.
Stjerneinformasjon
Du kan vise informasjon om når solen og månen står opp og går
ned, månefase og den omtrentlige stillingen til solen og månen
på himmelen. Midten av skjermen representerer himmelen rett
over deg, og de ytterste ringene representerer horisonten. Som
standard viser kartplotteren stjerneinformasjon for gjeldende
dato og klokkeslett.
Informasjon om tidevann og strømninger og stjerneinformasjon
Velg Navigasjonsinformasjon > Tidev. og strømn. >
Stjerneinformasjon.
Vise tidevannsstasjon, strømningsstasjon
eller stjerneinformasjon for en annen dato
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Tidev. og strømn..
2 Velg Tidevann, Strømninger eller Stjerneinformasjon.
3 Velg et alternativ.
• Hvis du vil vise informasjon for en annen dato, velger du
Endre dato > Manuelt og angir en dato.
• Hvis du vil vite informasjon for i dag, velger du Endre dato
> Gjeldende.
• Hvis du vil vise informasjon for dagen etter datoen som
vises, kan du velge Neste dag hvis dette er tilgjengelig.
• Hvis du vil vise informasjon for dagen før datoen som
vises, kan du velge Forrige dag hvis dette er tilgjengelig.
Vise informasjon for en annen tidevannseller strømningsstasjon
1
2
3
4
Velg Navigasjonsinformasjon > Tidev. og strømn..
Velg Tidevann eller Strømninger.
Velg Stasjoner i nærheten.
Velg en stasjon.
DSC (Digital Selective Calling)
Funksjoner for kartplotter og NMEA 0183
VHF-radio
Når kartplotteren er koblet til en NMEA 0183 VHF-radio,
aktiveres disse funksjonene.
• Kartplotteren kan overføre GPS-posisjonen til radioen din.
Hvis radioen har disse funksjonene, overføres informasjon
om GPS-posisjonen med DSC-anropene.
• Kartplotteren kan motta DSC-nødanrop og
posisjonsinformasjon fra radioen.
• Kartplotteren kan spore posisjonene til fartøy som sender
posisjonsrapporter.
Slå på DSC
Velg Innstillinger > Andre fartøy > DSC.
DSC-liste
DSC-listen er en logg over de siste DSC-anropene og andre
DSC-kontakter du har angitt. DSC-listen kan inneholde opptil
100 oppføringer. DSC-listen viser det siste anropet fra en båt.
Hvis det er mottatt to anrop fra samme båt, erstatter det siste
anropet det første anropet i anropslisten.
Vise DSC-listen
Før du kan vise DSC-listen, må du koble kartplotteren til en
VHF-radio som støtter DSC.
Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
Legge til en DSC-kontakt
Du kan legge til et fartøy på DSC-listen. Du kan anrope en DSCkontakt fra kartplotteren.
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste
> Legg til kontakt.
2 Angi fartøyets MMSI (Maritime Mobile Service Identity).
3 Angi navnet på fartøyet.
DSC (Digital Selective Calling)
Innkommende nødanrop
Hvis den kompatible kartplotteren og VHF-radioen er koblet
sammen ved hjelp av NMEA 0183, varsler kartplotteren deg når
VHF-radioen mottar et DSC-nødanrop. Hvis
posisjonsinformasjonen ble sendt med nødanropet, er
informasjonen også tilgjengelig og registrert med anropet.
angir et nødanrop i DSC-listen og markerer fartøyets posisjon
på navigasjonskartet på det tidspunkt DSC-nødanropet ble
sendt.
Navigere til et fartøy i nød
angir et nødanrop på DSC-listen og markerer posisjonen til et
fartøy på navigasjonskartet på det tidspunktet DSC-nødanropet
ble sendt.
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
2 Velg et posisjonsrapportanrop.
3 Velg Naviger til.
4 Velg Gå til eller Rute til.
Posisjonssporing
Hvis du kobler kartplotteren til en VHF-radio ved hjelp av NMEA
0183, kan du spore fartøy som sender posisjonsrapporter.
Denne funksjonen er også tilgjengelig med NMEA 2000 når
fartøyet sender riktige PGN-data (PGN 129808, Informasjon om
DSC-anrop).
Alle posisjonsrapporter som mottas, logges i DSC-listen (DSCliste, side 27).
Vise en posisjonsrapport
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
2 Velg et posisjonsrapportanrop.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bytte til posisjonsrapportdetaljer, velger du .
• Hvis du vil bytte til et navigasjonskart som markerer
posisjonen, velger du .
• Hvis du vil bytte til et navigasjonskart som markerer
posisjonen, velger du Neste side.
• Hvis du vil vise posisjonsrapportdetaljene, velger du
Forrige side.
Navigere til et sporet fartøy
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
2 Velg et posisjonsrapportanrop.
3 Velg Naviger til.
4 Velg Gå til eller Rute til.
Opprette et veipunkt på posisjonen til et sporet fartøy
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
2 Velg et posisjonsrapportanrop.
3 Velg Nytt veipunkt.
Redigere informasjon i en posisjonsrapport
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
2 Velg et posisjonsrapportanrop.
3 Velg Rediger.
• Hvis du vil skrive inn navnet på fartøyet, velger du Navn.
• Hvis du vil velge et nytt symbol, velger du Symbol, hvis
det er tilgjengelig.
• Hvis du vil skrive inn en kommentar, velger du
Kommentar.
• Hvis du vil vise en sporlinje for fartøyet når radioen sporer
fartøyets posisjon, velger du Spor.
• Hvis du vil angi en farge for sporlinjen, velger du
Sporlinje.
27
Slette et posisjonsrapportanrop
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
2 Velg et posisjonsrapportanrop.
3 Velg Rediger > Fjern rapport.
Vise fartøyspor på kartet
I noen kartvisninger kan du vise spor for alle sporede verktøy.
Som standard angir en svart linje fartøyets bane, en svart prikk
angir hver av de tidligere rapporterte posisjonene til et sporet
fartøy, og et blått flagg angir sist rapporterte posisjon for
fartøyet.
1 Gå til et kart eller en 3D-kartvisning, og velg MENU > Andre
fartøy > DSC-spor.
2 Velg hvor mange timer sporede fartøy skal vises på kartet.
Hvis du for eksempel velger 4 timer, vil alle sporpunkter som
er mindre enn fire timer gamle, vises for alle sporede fartøy.
Hvis du har koblet en kompatibel stereo til NMEA 2000
nettverket, kan du styre stereoen ved hjelp av kartplotteren.
Kartplotteren skal registrere mediespilleren automatisk første
gangen det kobles til.
Du kan spille av medier fra kilder som er koblet til mediespilleren
og NMEA 2000 nettverket.
Åpne mediespilleren
Før du kan åpne mediespilleren, må du koble en kompatibel
enhet til kartplotteren.
Velg Medier.
Ikoner
MERK: Disse ikonene er ikke tilgjengelige på alle enheter.
Ikon
Beskrivelse
Lagrer eller sletter en kanal som forhåndsinnstilt
Individuelle rutineanrop
Gjentar alle sanger
Når du kobler Garmin-kartplotteren til en Garmin VHF-radio, kan
du bruke kartplottergrensesnittet til å konfigurere et individuelt
rutineanrop.
Når du konfigurerer et individuelt rutineanrop fra kartplotteren,
kan du velge DSC-kanalen du vil kommunisere på. Radioen
overfører denne forespørselen med ditt anrop.
Gjentar én sang
Velge en DSC-kanal
MERK: Valget av en DSC-kanal er begrenset til de kanalene
som er tilgjengelige for alle frekvensbånd. Standardkanalen er
72. Hvis du velger en annen kanal, bruker kartplotteren den
kanalen for etterfølgende anrop til du foretar et anrop via en
annen kanal.
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
2 Velg et fartøy eller en stasjon for anrop.
3 Velg Anrop med radio > Kanal.
4 Velg en tilgjengelig kanal.
Foreta et individuelt rutineanrop
MERK: Når du starter et anrop fra kartplotteren, vil ikke radioen
motta anropsinformasjon hvis den ikke har et MMSI-nummer
programmert.
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
2 Velg et fartøy eller en stasjon for anrop.
3 Velg Anrop med radio.
4 Velg eventuelt Kanal og en ny kanal.
5 Velg Send.
Kartplotteren sender informasjonen om anropet til radioen.
6 Velg Ring på Garmin VHF-radioen.
Foreta et individuelt rutineanrop til et AIS-mål
1 Velg et AIS-mål fra et kart eller en 3D-kartvisning.
2 Velg AIS-fartøy > Anrop med radio.
3 Velg eventuelt Kanal og en ny kanal.
4 Velg Send.
Kartplotteren sender informasjonen om anropet til radioen.
5 Velg Ring på Garmin VHF-radioen.
Mediespiller
MERK: Funksjonen for medieavspilling er ikke kompatibel med
alle kartplottermodeller.
MERK: Ikke alle funksjoner er tilgjengelige på alle tilkoblede
mediespillere.
28
Søker etter stasjoner
Søker etter stasjoner eller hopper over sanger
Tilfeldig rekkefølge
Velge mediekilde
Når du har flere medieenheter koblet til et nettverk, for eksempel
NMEA 2000 nettverket, kan du velge mediekilden du vil styre fra
kartplotteren.
MERK: Du kan bare spille av medier fra kilder som er koblet til
enheten.
MERK: Ikke alle funksjoner er tilgjengelige på alle mediekilder.
1 Gå til medieskjermen, og velg MENU > Kilde.
MERK: Kildemenyen vises bare for enheter som støtter flere
mediekilder.
2 Velg en kilde.
Spille av musikk
Søke etter musikk
1 Gå til medieskjermen, og velg Bla gjennom eller MENU >
Bla gjennom.
2 Velg SELECT, eller velg et alternativ.
Aktivere alfabetisk søk
Du kan aktivere funksjonen for alfabetisk søk for å finne en sang
eller et album i en stor liste.
Gå til medieskjermen, og velg MENU > Installering >
Alfabetisk søk.
Angi at en sang skal gjentas
1 Mens du spiller av en sang, velger du MENU > Repeter.
2 Velg eventuelt Én.
Angi at alle sanger skal gjentas
Gå til medieskjermen, og velg MENU > Repeter > Alle.
Angi at sanger skal spilles av i tilfeldig rekkefølge
1 Gå til medieskjermen, og velg MENU > Tilfeldig rekkefølge.
2 Velg eventuelt et alternativ.
Justere volumet
Aktivere og deaktivere soner
Hvis du har tildelt båtens høyttalere i soner, kan du aktivere
sonene du trenger og deaktivere soner du ikke bruker.
Mediespiller
1 Gå til medieskjermen, og velg MENU > Lydnivåer > Aktiver/
deaktiver soner.
2 Velg en sone.
Dempe medievolumet
1 Gå til medieskjermen, og velg
2 Velg eventuelt SELECT.
.
VHF-radio
Søke etter VHF-kanaler
Du må sette kilden til VHF før du kan skanne VHF-kanaler.
Du kan overvåke aktivitet på VHF-kanalene som er lagret som
forhåndsinnstillinger, og bytte automatisk til en aktiv kanal.
Gå til VHF-medieskjermen, og velg MENU > Skann.
Justere VHF-stumkobling
MERK: Mediespilleren må støtte VHF-radio for å kunne bruke
denne funksjonene.
1 Gå til siden for VHF-kilde, og velg MENU > Squelch.
2 Bruk glidebryteren til å justere VHF-stumkobling.
Radio
Hvis du vil høre på AM- eller FM-radio, må du ha en egnet,
maritim AM-/FM-antenne som er riktig koblet til stereoanlegget,
og være innenfor rekkevidden til en kringkastingsstasjon. Du
kan se instruksjoner for å koble til en AM-/FM-antenne i
installeringsinstruksjonene for stereoanlegget.
Hvis du vil høre på SiriusXM radio, må du ha riktig utstyr og de
rette abonnementene SiriusXM satellittradio, side 30. Du kan
se instruksjoner for å koble til en SiriusXM Connect Vehicle
Tuner i installeringsinstruksjonene for stereoanlegget.
Hvis du vil høre på DAB-stasjoner, må du ha riktig utstyr (Spille
av DAB, side 29). Du finner instruksjoner om hvordan du kobler
til en DAB-adapter og -antenne i installeringsinstruksjonene som
følger med adapteren og antennen.
®
Angi mottakerregionen
1 Gå til medieskjermen, og velg MENU > Installering >
Mottakerregion.
2 Velg et alternativ.
Bytte radiostasjon
1 Gå til medieskjermen, og velg en aktuell kilde, for eksempel
FM.
2 Velg
eller
for å stille inn en stasjon.
Endre søkemodus
Du kan endre hvordan du velger en stasjon for enkelte
medietyper, for eksempel FM- eller AM-radio.
MERK: Ikke alle søkemodi er tilgjengelige for alle mediekilder.
1 Gå til medieskjermbildet, og velg MENU > Mottaksmodus.
2 Velg et alternativ.
3 Velg eventuelt SELECT.
Forhåndsinnstillinger
Du kan lagre AM- og FM-stasjonene du liker best for enkel
tilgang.
Du kan lagre SiriusXM kanalene du foretrekker, hvis du er koblet
til en SiriusXM tuner og antenne (tilleggsutstyr).
Lagre en stasjon som forhåndsinnstilt
1 Gå til en aktuell medieskjerm, og still inn stasjonen for å lagre
den som forhåndsinnstilt.
2 Velg Forhåndsinnstillinger > Legg til gjeldende kanal.
Mediespiller
Velge en forhåndsinnstilling
1 Gå til en aktuell medieskjerm, og velg
Forhåndsinnstillinger.
Velg
en forhåndsinnstilling fra listen.
2
3 Velg Velg kanalen.
Fjerne en forhåndsinnstilling
1 Gå til en aktuell medieskjerm, og velg
Forhåndsinnstillinger.
2 Velg en forhåndsinnstilling fra listen.
3 Velg Fjern gjeldende kanal.
Spille av DAB
Hvis du kobler en kompatibel Digital Audio Broadcasting-modul
(DAB) og -antenne, for eksempel FUSION MS-DAB100A til et
kompatibelt stereoanlegg, kan du søke inn og spille av DABstasjoner
Hvis du vil bruke DAB-kilden, må du befinne deg i et område der
DAB er tilgjengelig, og velge mottakerregionen (Angi DABmottakerregionen, side 29).
®
Angi DAB-mottakerregionen
Du må velge området du befinner deg i for å motta DABstasjoner på riktig måte.
1 Gå til medieskjermen, og velg MENU > Installering >
Mottakerregion.
2 Velg området du befinner deg i.
Søke etter DAB-stasjoner
Før du kan skanne etter DAB-stasjoner, må du koble en
kompatibel DAB-modul og -antenne (ikke inkludert) til stereoen.
Siden DAB-signaler bare sendes i utvalgte land, må du også
angi tunerregionen til der DAB-signalene sendes fra.
1 Velg DAB-kilden.
2 Velg Skann for å skanne etter tilgjengelige DAB-stasjoner.
Når skanningen er fullført, spiller enheten av den første
tilgjengelige stasjonen i den første kanalpakken.
MERK: Når den første skanningen er fullført, kan du kan
velge Skann igjen for å skanne etter DAB-stasjoner på nytt.
Når den andre skanningen er fullført, spiller systemet av den
første stasjonen i kanalpakken som du lyttet til før du skannet
på nytt.
Bytte DAB-kanaler
1 Velg DAB-kilden.
2 Hvis det er nødvendig, kan du velge Skann for å skanne
etter lokale DAB-stasjoner.
eller
for å bytte kanal.
Når du når slutten av en kanalpakke, bytter stereoanlegget
automatisk til første tilgjengelige stasjon i neste kanalpakke.
3 Velg
Velge en DAB-stasjon fra en liste
1 Gå til DAB-medieskjermen, og velg Bla gjennom >
Stasjoner.
2 Velg en stasjon fra listen.
Velge en DAB-stasjon fra en kategori
1 Gå til DAB-medieskjermen, og velg Bla gjennom >
Kategorier.
2 Velg en kategori fra listen.
3 Velg en stasjon fra listen.
DAB-forhåndsinnstillinger
Du kan lagre DAB-stasjonene du liker best for enkel tilgang.
Du kan lagre opptil 15 forhåndsinnstilte DAB-stasjoner.
29
1 Gå til DAB-medieskjermen, og velg stasjonen som du vil
Lagre en SiriusXM kanal til listen over forhåndsinnstillinger
Velge en DAB-forhåndsinnstilling fra en liste
1 Velg Medier.
2 Velg kanalen du vil lagre som en forhåndsinnstilling.
3 Velg et alternativ:
Lagre en DAB-stasjon som forhåndsinnstilt
lagre som forhåndsinnstilt.
2 Velg Bla gjennom > Forhåndsinnstillinger > Lagre
gjeldende.
1 Gå til Dab-medieskjermen, og velg Bla gjennom >
Forhåndsinnstillinger > Vis forhåndsinnstillinger.
2 Velg en forhåndsinnstilling fra listen.
Fjerne en DAB-forhåndsinnstilling
1 Gå til DAB-medieskjermen, og velg Bla gjennom >
Forhåndsinnstillinger.
Velg
et alternativ:
2
• Du fjerner én forhåndsinnstilling ved å velge Fjern
forhåndsinnstilling, og velge forhåndsinnstillingen du vil
fjerne.
• Du fjerner alle forhåndsinnstillinger ved å velge Fjern alle
forhåndsinnstillinger.
SiriusXM satellittradio
Når du har en FUSION-Link™ kompatibel stereo og installert og
koblet SiriusXM Connect Tuner til kartplotteren, kan du få tilgang
til SiriusXM satellittradio avhengig av abonnementet.
Finne en SiriusXM radio-ID
Før du kan aktivere SiriusXM abonnementet, må du ha radioIDen til SiriusXM Connect Tuner.
Du finner SiriusXM radio-IDen på baksiden av SiriusXM Connect
Tuner, på baksiden av emballasjen eller ved å stille kartplotteren
til kanal 0.
1 Velg Medier > Kilde > SiriusXM.
2 Velg kanal 0.
SiriusXM radio-IDen inkluderer ikke bokstavene I, O, S eller
F.
Aktivere et SiriusXM abonnement
Du må ha radio-ID-en før du kan aktivere SiriusXM
abonnementet (Finne en SiriusXM radio-ID, side 30).
1 Søk inn kanal 1 når du har valgt SiriusXM kilden.
Du skal kunne høre en forhåndsversjon av kanalen. Hvis ikke
kontrollerer du SiriusXM Connect Tuner, antennen og
tilkoblinger og prøver på nytt.
2 Søk inn kanal 0 for å finne radio-ID-en.
3 Kontakt SiriusXM lytterstøtte per telefon på (866) 635 2349,
eller gå til www.siriusxm.com/activatenow for å abonnere i
USA. Kontakt SiriusXM per telefon på (877) 438 9677, eller
gå til www.siriusxm.ca/activatexm for å abonnere i Canada.
4 Oppgi radio-ID-en.
Aktiveringen tar vanligvis 10 til 15 minutter, men kan ta opptil
en time. SiriusXM Connect Tuner må være slått på og motta
SiriusXM signalet for å kunne motta aktiveringsmeldingen.
5 Hvis tjenesten ikke aktiveres innen en time, går du til
http://care.siriusxm.com/refresh eller tar kontakt med
SiriusXM per telefon på 1 855 MYREFRESH (697 3373).
Tilpasse kanalguiden
SiriusXM radiokanaler er gruppert i kategorier. Du kan velge
kategoriene med kanaler som vises i kanalguiden.
Velg et alternativ:
• Hvis medieenheten er en FUSION-Link kompatibel stereo,
velger du Medier > Bla gjennom > Kanal.
• Hvis medieenheten er en GXM™ antenne, velger du
Medier > MENU > Kategori.
30
Du kan lagre favorittkanaler til listen over forhåndsinnstillinger.
• Hvis medieenheten er en FUSION-Link kompatibel stereo,
velger du Bla gjennom > Forhåndsinnstillinger.
• Hvis medieenheten er en GXM antenne, velger du MENU
> Forhåndsinnstillinger > Legg til gjeldende kanal.
Låse opp SiriusXM foreldrekontroller
1 Gå til medieskjermen, og velg Bla gjennom >
Foreldrekontroll > Lås opp.
2 Angi passordet.
Standardpassordet er 0000.
Angi foreldrekontroller på SiriusXM radiokanaler
Foreldrekontrollene må være låst opp før du kan angi
foreldrekontroller.
Du kan bruke foreldrekontrollfunksjonen til å begrense tilgang til
SiriusXM kanaler, inkludert kanaler med innhold for voksne. Når
foreldrekontrollfunksjonen er aktivert, må du angi et passord for
å kunne stille inn radioen til de låste kanalene.
Velg Bla gjennom > Foreldrekontroll > Lås / lås opp.
Det vises en liste over kanaler. Et hakemerke viser til en låst
kanal.
MERK: Når du viser kanalene etter å ha angitt
foreldrekontroller, endres visningen:
•
viser til en låst kanal.
•
viser til en ulåst kanal.
Endre passord for foreldrekontroll på en SiriusXM radio
Foreldrekontrollene må være låst opp før du kan endre
passordet.
1 Gå til medieskjermen, og velg Bla gjennom >
Foreldrekontroll > Endre PIN-kode.
2 Angi passordet, og velg Ferdig.
3 Angi et nytt passord.
4 Bekreft det nye passordet.
Gjenopprette standardverdier for foreldrekontrollinnstillingene
Dette sletter alle innstillingene du har angitt. Når du
gjenoppretter foreldrekontrollinnstillingene til standardverdiene,
nullstilles passordverdien til 0000.
1 Gå til medieskjermen, og velg Installering >
Fabrikkinnstillinger.
2 Velg Ja.
Fjerne alle låste kanaler på en SiriusXM radio
Foreldrekontrollene må være låst opp før du kan fjerne alle låste
kanaler.
1 Gå til medieskjermen, og velg Bla gjennom >
Foreldrekontroll > Lås opp alle.
2 Angi passordet.
Angi enhetsnavn
1 Gå til medieskjermen, og velg MENU > Installering > Angi
enhetsnavn.
2 Angi et enhetsnavn.
3 Velg SELECT eller Ferdig.
Mediespiller
Oppdatere Media Player-programvaren
Du kan oppdatere programvaren på tilkoblete kompatible
stereoanlegg og tilbehør.
1 Gå til www.fusionentertainment.com/marine, og last ned
programvareoppdateringen på en USB-flashstasjon.
Programvareoppdateringer og instruksjoner finnes på
produktsiden for produktet.
2 Sett inn USB-flashstasjonen i USB-porten på stereoanlegget.
3 Gå til medieskjermen for kartplotteren, og velg MENU >
Installering > Oppdater programvare.
4 Velg elementet som skal oppdateres.
Konfigurasjon av enheten
Slå kartplotteren på automatisk
Du kan stille inn kartplotteren til å slå seg på automatisk når
strømmen slås på. Ellers må du slå på kartplotteren ved å trykke
på .
Velg Innstillinger > System > Automatisk på.
MERK: Hvis Automatisk på er slått På og kartplotteren slås
av ved hjelp av , og strømmen slås av og på igjen i løpet av
mindre enn to minutter, må ta kanskje trykke på for å starte
kartplotteren på nytt.
Systeminnstillinger
Velg Innstillinger > System.
Skjerm: Justerer lysstyrken på bakgrunnslyset og fargevalg.
Toner: Slår toner for alarmer og valg av og på.
GPS: Gir informasjon om innstillingene og innlåsing av GPSsatellitter.
Automatisk på: Slår enheten automatisk på når den kobles til
strøm (Slå kartplotteren på automatisk, side 31 ).
Språk: Angir språket for teksten på skjermen.
Hastighetskilder: Angir kilden for hastighetsdataene som
brukes til å beregne faktisk vindstyrke eller drivstoffsparing.
Fart i vann er hastighetsavlesningen fra en fart i vann-sensor,
mens GPS-hastigheten beregnes ut fra GPS-posisjonen din.
Systeminformasjon: Gir informasjon om enheten og
programvareversjonen.
Simulator: Slår på simulatoren og gjør det mulig å angi
hastighet og simulert posisjon.
Skjerminnstillinger
Ikke alle alternativer er tilgjengelige på alle modeller.
Velg Innstillinger > System > Skjerm.
Bakgrunnslys: Angir nivået på bakgrunnslyset.
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.
Opptak av skjermb.: Gjør det mulig å lagre skjermbilder på
enheten.
GPS-innstillinger
Velg Innstillinger > System > GPS.
Himmelvisning: Viser den relative posisjonen til GPS-satellitter
på himmelen.
WAAS/EGNOS: Slår av eller på WAAS (i Nord-Amerika) eller
EGNOS (i Europa), som kan gi en mer nøyaktig
posisjonsinformasjon for GPS. Når du bruker WAAS eller
EGNOS, bruker enheten lenger tid på å innhente satellitter.
Hastighetsfilter: Angir gjennomsnittsfarten til fartøyet over en
kort periode, slik at du får jevnere hastighetsverdier.
Kilde: Gjør det mulig å velge foretrukken kilde for GPS.
Konfigurasjon av enheten
Vise hendelsesloggen
Hendelsesloggen viser en liste over systemhendelser.
Velg Innstillinger > System > Systeminformasjon >
Hendelseslogg.
Vise informasjon om systemprogramvare
Du kan vise programvareversjonen, basiskartversjonen, all
ekstra kartinformasjon (hvis aktuelt), programvareversjonen for
en valgfri radar fra Garmin (hvis aktuelt) og enhetens IDnummer. Du trenger denne informasjonen hvis du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe ekstra
kartdatainformasjon.
Du kan vise programvareversjonen, basekartversjonen, all
ekstra kartinformasjon (hvis aktuelt) og enhetens ID-nummer.
Du trenger denne informasjonen hvis du skal oppdatere
systemprogramvaren eller kjøpe ekstra kartdatainformasjon.
Velg Innstillinger > System > Systeminformasjon >
Programvareinformasjon.
Innstillinger for mitt fartøy
MERK: Enkelte innstillinger og alternativer krever tilleggskart
eller ekstra maskinvare.
Velg Innstillinger > Mitt fartøy.
Forskyvning kjøl: Forskyver overflateavlesningen for dybden
på kjølen, slik at du kan måle dybden fra bunnen av kjølen i
stedet for fra svingerplasseringen (Stille inn kjølkalibreringen,
side 24).
Temp.forskyv.: Kompenserer for vanntemperaturavlesningen
fra en NMEA 0183 vanntemperatursensor eller en svinger
som kan måle temperatur (Stille inn
vanntemperaturforskyvningen, side 32).
Kalibrere fart i vann: Kalibrerer svingeren eller sensoren som
måler fart i vann Kalibrere en hastighetsvarsler, side 32.
Drivstoffkapasitet: Angir sammenlagt drivstoffkapasitet for alle
drivstofftankene på fartøyet (Angi fartøyets drivstoffkapasitet,
side 26).
Fartøytype: Aktiverer enkelte kartplotterfunksjoner basert på
båttypen.
Fyll opp alle tanker: Angir nivået som fullt (Synkronisere
drivstoffdataene med fartøyets reelle drivstoff, side 26).
Legg til drivstoff på båt: Gir deg mulighet til å angi mengden
drivstoff du har fylt på tanken, når du ikke har fylt tanken helt
opp (Synkronisere drivstoffdataene med fartøyets reelle
drivstoff, side 26).
Angi total drivstoffmengde om bord: Angir sammenlagt
drivstoffbeholdning for alle drivstofftankene på fartøyet
(Synkronisere drivstoffdataene med fartøyets reelle drivstoff,
side 26).
Angi målergrenser: Angir de øvre og nedre grensene til ulike
måleinstrumenter (Tilpasse grenseverdier for motor- og
drivstoffmåleinstrumenter, side 32).
Stille inn kjølkalibreringen
Du kan angi en kjølkalibrering for å kompensere for
plasseringen av svingeren og få en nøyaktig
vanndybdeavlesning. Dette gir deg mulighet til å vise
vanndybden under kjølen eller den reelle vanndybden, avhengig
behovene dine.
Hvis du vil vite hvor dypt vannet er under kjølen eller båtens
laveste punkt, og svingeren er installert i vannlinjen eller på et
annet sted over kjølens bunnpunkt, bør du måle avstanden fra
der svingeren er montert, til kjølen.
Hvis du vil vite den reelle vanndybden, og svingeren er installert
under vannlinjen, måler du avstanden fra bunnen av svingeren
opp til vannlinjen.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du har
godkjente dybdedata.
31
1 Mål avstanden:
• Hvis svingeren er installert i vannlinjen À eller hvor som
helst over kjølens bunnpunkt, måler du avstanden fra der
hvor svingeren er installert, til kjølen. Angi denne verdien
som et positivt tall.
• Hvis svingeren er installert nederst på kjølen Á, og du vil
vite den reelle vanndybden, måler du avstanden fra
svingeren til vannlinjen. Angi denne verdien som et
negativt tall.
4 Hvis meldingen vises på nytt, stopper du båten og
kontrollerer at hjulet på hastighetssensoren ikke har satt seg
fast.
5 Hvis hjulet spinner fritt, kontrollerer du kabelforbindelsene.
6 Hvis du får den samme meldingen på nytt, bør du kontakte
produktsupport for Garmin.
Angi fartøyets drivstoffkapasitet
1 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Drivstoffkapasitet.
2 Angi sammenlagt totalkapasitet for drivstofftankene.
Synkronisere drivstoffdataene med fartøyets reelle
drivstoff
Du kan synkronisere drivstoffnivåene i kartplotteren med det
reelle drivstoffet på fartøyet når du fyller på drivstoff på fartøyet.
1 Velg Måleinstrumenter > Motor > MENU.
2 Velg et alternativ:
• Når du har fylt opp alle drivstofftankene på fartøyet, velger
du Fyll opp alle tanker. Drivstoffnivået tilbakestilles til
maksimal kapasitet.
• Når du har fylt på mindre enn en full drivstofftank, velger
du Legg til drivstoff på båt og angir mengden som er
lagt til.
• Hvis du vil angi totalmengden med drivstoff i fartøyets
tanker, velger du Angi total drivstoffmengde om bord
og angir total drivstoffmengde for tankene.
2 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Forskyvning kjøl.
3 Velg hvis svingeren er installert i vannlinjen, eller velg
hvis svingeren er installert nederst på kjølen.
Stille inn vanntemperaturforskyvningen
Før du kan stille inn vanntemperaturforskyvningen, må du ha en
NMEA 0183 vanntemperatursensor eller en svinger som kan
måle temperatur, for å kunne måle vanntemperaturen.
Temperaturforskyvningen kompenserer for
temperaturavlesningen fra en temperatursensor.
1 Mål vanntemperaturen med temperatursensoren eller
svingeren med temperaturfunksjon som er koblet til
kartplotteren.
2 Mål vanntemperaturen med en annen temperatursensor eller
et termometer som du vet viser riktig temperatur.
3 Trekk vanntemperaturen målt i trinn 1, fra vanntemperaturen
målt i trinn 2.
Dette er temperaturforskyvningen. Angi denne verdien som
et positivt tall i trinn 5 hvis sensoren som er koblet til
kartplotteren, måler at vanntemperaturen er lavere enn den
faktisk er. Angi denne verdien som et negativt tall i trinn 5
hvis sensoren som er koblet til kartplotteren, måler at
vanntemperaturen er høyere enn den faktisk er.
4 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Temp.forskyv..
5 Angi temperaturforskyvningen du regnet ut i trinn 3.
Kalibrere en hastighetsvarsler
Hvis du har koblet en svinger som kan registrere hastighet, til
kartplotteren, kan du kalibrere denne hastighetsregistrerende
enheten til å forbedre nøyaktigheten på vannhastighetsdataene
som vises på kartplotteren.
1 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Kalibrere fart i vann.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Hvis båten ikke kjører raskt nok eller hvis fartsmåleren ikke
registrerer en hastighet, vises det en melding.
3 Velg OK, og øk båtens hastighet på en sikker måte.
32
Tilpasse grenseverdier for motor- og drivstoffmåleinstrumenter
Du kan konfigurere øvre og nedre grenseverdier og området for
ønsket standarddrift for måleinstrumentet. Når en verdi faller
utenfor standardområdet, blir måleren rødfarget.
MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige for alle
måleinstrumenter.
1 Velg en måler.
2 Velg Målergrenser > Egendefinert > Rediger grenser.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi minstegrense for standard driftsområde,
velger du Minimumsverdi.
• Hvis du vil angi maksimumsgrense for standard
driftsområde, velger du Maksimumsverdi.
• Hvis du vil angi en nedre grense for måleinstrumentet som
er lavere enn minimumsverdien, velger du Minimal verdi
for skala.
• Hvis du vil angi en øvre grense for måleinstrumentet som
er høyere enn maksimumsverdien, velger du Maksimal
verdi for skala.
4 Velg grenseverdien.
5 Gjenta trinn 4 og 5 for å angi flere måleinstrumentgrenser.
Kommunikasjonsinnstillinger
MERK: Enkelte innstillinger og alternativer krever tilleggskart
eller ekstra maskinvare.
Velg Innstillinger > Kommunikasjon.
Seriell port 1: Angir formatet for inndata/utdata som serieporten
skal bruke når du kobler kartplotteren til eksterne enheter
med NMEA, datamaskiner eller andre Garmin enheter.
NMEA 0183-oppsett: Angir NMEA 0183 setningene som
kartplotteren sender, hvor mange siffer til høyre for
desimalpunktet som sendes i NMEA utdata, og hvordan
veipunkter identifiseres (NMEA 0183 innstillinger, side 33).
NMEA 2000-oppsett: Gjør det mulig å vise og merke enhetene
på NMEA 2000 nettverket (Innstillinger for NMEA 2000,
side 33).
Konfigurasjon av enheten
Maritimt nettverk: Gjør det mulig å vise enhetene som du deler
kart, ekkolodd eller radar med. Ikke tilgjengelig på alle
kartplottermodeller.
MERK: Du kan bare vise data i nettverk på en modell som
støtter disse dataene. Du kan for eksempel ikke vise radar i
nettverk på en modell som ikke støtter radar.
NMEA 0183
Kartplotterne støtter NMEA 0183 standarden, som brukes til å
koble til ulike NMEA 0183 enheter, blant annet VHF-radioer,
instrumenter med NMEA, autopiloter, vindsensorer og
retningssensorer.
Du finner informasjon om hvordan du kobler kartplotteren til
valgfrie NMEA 0183 enheter, i kartplotterens
installeringsinstruksjoner.
NMEA 0183 setningene som er godtkjente for kartplotteren, er:
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE og
Garmin setningene PGRME, PGRMM og PGRMZ.
Denne kartplotteren har også støtte for WPL-setningen, DSC og
NMEA 0183 inndata for ekkolodd med støtte for setningene DPT
(dybde) eller DBT, MTW (vanntemperatur) og VHW
(vanntemperatur, hastighet og retning).
NMEA 0183 innstillinger
Velg Innstillinger > Kommunikasjon > NMEA 0183-oppsett.
Ekkolodd: Aktiverer NMEA 0183 utdatasetninger for ekkoloddet
(hvis aktuelt).
Rute: Aktiverer NMEA 0183 utdatasetninger for ruter.
System: Aktiverer NMEA 0183 utdatasetninger for
systeminformasjon.
Garmin: Aktiverer NMEA 0183 utdatasetninger for setninger fra
Garmin.
Posisjonspresisjon: Justerer antall sifre til høyre for
desimaltegnet for sending av utdata for NMEA.
Veipunkt-IDer: Angir enheten til å sende navn eller nummer for
veipunkter via NMEA 0183 under navigasjon. Bruk av
nummer kan løse kompatibilitetsproblemer med eldre NMEA
0183 autopiloter.
Diagnostikk: Viser diagnostikkinformasjon for NMEA 0183.
Standardinnstillinger: Gjenoppretter NMEA 0183 innstillingene
til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.
Innstillinger for NMEA 2000
Velg Innstillinger > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett.
Enhetsliste: Viser enhetene som er koblet til nettverket.
Merk enheter: Endrer merkene for tilgjengelige enheter som er
tilkoblet.
Gi navn til enheter og sensorer i nettverket
Du kan gi navn til enheter og sensorer som er koblet til Garmin
Marine Network og NMEA 2000 nettverket.
1 Velg Innstillinger > Kommunikasjon.
2 Velg Maritimt nettverk eller NMEA 2000-oppsett >
Enhetsliste.
3 Velg en enhet fra listen til venstre.
4 Velg Endre navn.
5 Angi et navn, og velg Ferdig.
Stille inn alarmer
Navigasjonsalarmer
Velg Innstillinger > Alarmer > Navigasjon.
Ankomst: Stiller inn en alarm som utløses når du er innenfor en
bestemt avstand eller tid fra en sving eller et
bestemmelsessted.
Konfigurasjon av enheten
Ankeret driver: Stiller inn en alarm som utløses når du
overskrider en angitt avdriftsavstands under forankring.
Ute av kurs: Stiller inn en alarm som utløses når du er ute av
kurs med en angitt avstand.
Systemalarmer
Alarmklokke: Angir en alarmklokke.
Enhetsspenning: Angir at det skal utløses en alarm når
batteriet når et bestemt lavt spenningsnivå.
GPS-nøyaktighet: Angir at det skal utløses en alarm når GPSsystemets posisjonsnøyaktighet faller utenfor den
brukerangitte verdien.
Angi drivstoffalarmen
Før du kan angi en alarm for drivstoffnivå, må du koble en
kompatibel sensor for drivstoffstrøm til kartplotteren.
Du kan angi at en alarm skal utløses når den totale
gjenværende drivstoffmengden om bord når det nivået du
fastsetter.
1 Velg Innstillinger > Alarmer > Drivstoff > Angi total
drivstoffmengde om bord > På.
2 Angi gjenværende drivstoffmengde som skal utløse alarmen,
og velg Ferdig.
Enhetsinnstillinger
Velg Innstillinger > Enheter.
Systemenheter: Angir enhetsformat for enheten.
Varians: Angir magnetisk misvisning, vinkelen mellom
magnetisk nord og geografisk nord, for gjeldende posisjon.
Nordreferanse: Angir retningsreferansene som brukes under
beregning av retningsinformasjon. Faktisk angir geografisk
nord som nordreferansen. Rutenett angir nord for rutenett
som nordreferanse (000º). Magnetisk angir magnetisk nord
som nordreferansen.
Posisjonsformat: Angir posisjonsformatet som en gitt
posisjonsavlesning skal vises i. Du må ikke endre denne
innstillingen med mindre du bruker et kart som angir et annet
posisjonsformat.
Kartdatum: Endrer koordinatsystemet som kartet er ordnet
etter. Du må bare endre denne innstillingen hvis kartet du
bruker, angir et annet kartdatum.
Tid for trykkreferanse: Angir referansetiden som brukes til å
beregne barometertrenden. Trenden vises i barometerfeltet.
Tidsformat: Du kan velge mellom 12- og 24-timers tidsformat
eller UTC-tidsformat.
Tidssone: Angir tidssonen eller gir mulighet for automatisk valg
etter GPS-posisjon.
Navigasjonsinnstillinger
MERK: Enkelte innstillinger og alternativer krever tilleggskart
eller ekstra maskinvare.
Velg Innstillinger > Navigasjon.
Rutemerker: Angir typen merker som skal vises ved rutesvinger
på kartet.
Autoveiledning: Angir parametrene som kartplotteren skal
bruke ved beregning av en bane for Autoveiledning, ved bruk
av enkelte oppgraderte kart.
Akt. svingovergang: Angir at svingovergangen skal beregnes
basert på tid eller avstand.
Tid for svingovergang: Angir antall minutter før svingen før du
går over i neste etappe når du har valgt Tid for Akt.
svingovergang. Du kan øke denne verdien for å forbedre
nøyaktigheten til autopiloten når du navigerer etter en rute
eller en bane for Autoveiledning med mange svinger eller ved
høy hastighet. Hvis ruten er rettere eller hastigheten lavere,
33
kan du bedre nøyaktigheten til autopiloten ved å senke
denne verdien.
Avstand for svingov.: Angir avstanden før svingen før du går
over i neste etappe når du har valgt Avstand for Akt.
svingovergang. Du kan øke denne verdien for å forbedre
nøyaktigheten til autopiloten når du navigerer etter en rute
eller en bane for Autoveiledning med mange svinger eller ved
høy hastighet. Hvis ruten er rettere eller hastigheten lavere,
kan du bedre nøyaktigheten til autopiloten ved å senke
denne verdien.
Rutestart: Velger et utgangspunkt for rutenavigasjon.
Andre fartøysinnstillinger
Når den kompatible kartplotteren er koblet til en AIS-enhet eller
VHF-radio, kan du konfigurere hvordan andre fartøy skal vises
på kartplotteren.
Velg Innstillinger > Andre fartøy.
AIS: Aktiverer og deaktiverer mottak av AIS-signal.
DSC: Aktiverer og deaktiverer DSC (Digital Selective Calling).
AIS-alarm: Angir kollisjonsalarmen (Stille inn kollisjonsalarmen
for sikker sone, side 6 og Aktivere varsler for AIStestsendinger, side 6).
Gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene for kartplotteren
MERK: Denne prosedyren sletter all informasjon om innstillinger
du har lagt inn.
Velg Innstillinger > System > Systeminformasjon >
Fabrikkinnstillinger.
Dele og administrere brukerdata
Før du kan dele og administrere brukerdata, må du ha et
minnekort satt inn i kartplotteren. Denne enheten støtter et
minnekort på opptil 32 GB, formatert til FAT32.
Kopiere veipunkter, ruter og spor fra
HomePort til en kartplotter
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil opprette en ny fil, velger du Legg til ny fil og
skriver inn et navn. Filnavnet lagres med filtypen ADM.
• Hvis du vil legge til informasjonen i en eksisterende fil,
velger du filen fra listen.
Velge en filtype for tredjeparts veipunkter og
ruter
Du kan importere og eksportere veipunkter og ruter fra
tredjeparts enheter.
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Brukerdata >
Dataoverføring > Filtype.
2 Velg GPX.
Velg filtypen ADM for å overføre data med enheter fra Garmin
igjen.
Dele veipunkter og ruter på tvers av enheter
Før du kan dele veipunkter og ruter, må du koble til enheten ved
hjelp av en kabel for deling av data. Kabelen for deling av data
er et tilbehør du kan kjøpe.
Du kan dele data for veipunkter og ruter mellom to kompatible
kartplottere installert på båten din. Du må slå på deling av
brukerdata på begge enhetene for å dele data.
Velg Brukerdata > Administrer data > Deling av
brukerdata > På på begge enhetene.
Kopiere innebygde kart til et minnekort
Du kan kopiere kart fra kartplotteren til et minnekort for bruk
med HomePort.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
2 Velg Brukerdata > Administrer data > Dataoverføring.
3 Velg Kopier innebygd kart.
Sikkerhetskopiere data til en datamaskin
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
2 Velg Brukerdata > Administrer data > Dataoverføring >
Før du kan kopiere data til kartplotteren, må du ha den nyeste
programvareversjonen til HomePort lastet inn på datamaskinen,
og et minnekort må være satt inn i kartplotteren.
Kopier dataene fra HomePort til det klargjorte minnekortet.
Du finner mer informasjon i hjelpefilen for HomePort.
3
4
Kopiere data fra et minnekort
6
7
1
2
3
4
Sett inn et minnekort i kortsporet.
Velg Brukerdata > Administrer data > Dataoverføring.
Velg eventuelt minnekortet du skal kopiere data til.
Velg et alternativ:
• Hvis du vil overføre data fra minnekortet til kartplotteren og
slå dem sammen med eksisterende brukerdata, velger du
Slå sammen fra kort.
• Hvis du vil overføre data fra minnekortet til kartplotteren og
overskrive eksisterende brukerdata, velger du Erstatt fra
kort.
5 Velg filnavnet.
Kopiere veipunkter, ruter og spor til et
minnekort
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
2 Velg Brukerdata > Administrer data > Dataoverføring >
Lagre på kort.
5
Lagre på kort.
Velg et filnavn fra listen, eller velg Legg til ny fil.
Velg Lagre på kort.
Filnavnet lagres med filtypen ADM.
Ta ut minnekortet, og sett det inn i en kortleser som er koblet
til en datamaskin.
Åpne mappen Garmin\UserData på minnekortet.
Kopier sikkerhetskopifilen på kortet, og lim den inn hvor som
helst på datamaskinen.
Gjenopprette sikkerhetskopierte data til en
kartplotter
1 Sett inn et minnekort i en kortleser som er koblet til
datamaskinen.
2 Kopier en sikkerhetskopifil fra datamaskinen til minnekortet,
og legg den i mappen som heter Garmin\UserData.
3 Sett inn et minnekort i kortsporet.
4 Velg Brukerdata > Administrer data > Dataoverføring >
Erstatt fra kort.
Lagre systeminformasjon på et minnekort
Du kan lagre systeminformasjon på et minnekort som et
feilsøkingsverktøy. En kundestøtterepresentant kan be deg om
å bruke denne informasjonen til å hente data om nettverket.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
3 Velg eventuelt minnekortet du skal kopiere data til.
34
Dele og administrere brukerdata
2 Velg Innstillinger > System > Systeminformasjon >
Garmin-enheter > Lagre på kort.
3 Velg eventuelt minnekortet du skal lagre systeminformasjon
på.
4 Ta ut minnekortet.
Tillegg
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den,
på et trygt sted.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på kartplotteren.
2 Vent litt.
Kartplotteren lager en fil ved navn GarminDevice.xml i
Garmin mappen på minnekortet.
3 Ta ut minnekortet.
4 Sett minnekortet inn i datamaskinen.
5 Gå til garmin.com/express på datamaskinen.
6 Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned, installere og
åpne Garmin Express™ programmet.
7 Velg Legg til en enhet.
8 Mens programmet søker, velg Logg på ved siden av Har du
marine kart eller enheter? nederst på skjermen.
9 Opprett en Garmin konto, eller logg på kontoen din.
10 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere fartøyet
ditt.
11 Velg Legg til.
Garmin Express programmet søker da på minnekortet etter
enhetsinformasjonen.
12 Velg Legg til enhet for registrere enheten.
Når konfigurasjonen er fullført, søker Garmin Express
programmet etter flere kart og kartoppdateringer for enheten
din.
Når du legger til enheter på kartplotternettverket, må du gjenta
denne fremgangsmåten for å registrere de nye enhetene.
Rengjøre skjermen
LES DETTE
Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, vil skade
belegget mot gjenskinn.
Enheten er belagt med et spesielt belegg mot gjenskinn som er
svært følsomt overfor voks og rengjøringsmidler med slipeeffekt.
1 Ha et brillerengjøringsmiddel som er spesifisert som trygt for
belegg mot gjenskinn, på kluten.
2 Tørk forsiktig av skjermen med en myk, ren og lofri klut.
Skjermbilder
Du kan ta et skjermbilde av et hvert skjermbilde som vises
kartplotteren, som en bitmap-fil (*.bmp). Du kan overføre
skjermbildet til datamaskinen.
Ta skjermbilder
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
2 Velg Innstillinger > System > Skjerm > Opptak av
skjermb. > På.
3 Gå til et skjermbilde som du vil ta en skjermdump av.
4 Hold inne HOME i minst seks sekunder.
Kopiere skjermdumper til en datamaskin
1 Ta ut minnekortet fra kartplotteren, og sett det inn i en
2 Fra Windows Utforsker åpner du mappen Garmin\scrn på
minnekortet.
3 Kopier en .bmp-fil fra kortet, og lim den inn et sted på
datamaskinen.
Feilsøking
Enheten innhenter ikke GPS-signaler
Det kan være flere årsaker til at enheten ikke innhenter
satellittsignaler. Hvis enheten har blitt flyttet en betydelig
avstand siden forrige gang den innhentet satellittsignaler, eller
hvis den har vært avslått i mer enn noen uker eller måneder,
kan den kanskje ikke innhente satellittsignaler på riktig måte.
• Kontroller at enheten bruker den nyeste programvaren. Hvis
den nyeste programvaren ikke er i bruk, må du oppdatere
enhetsprogramvarenOppdatere programvaren på enheten,
side 2.
• Kontroller at enheten har klar sikt til himmelen, slik at
antennen kan motta GPS-signaler. Hvis den er montert inni
en kahytt, bør den være plassert i nærheten av et vindu, slik
at den kan motta GPS-signaler.
Enheten vil ikke slå seg på, eller den slår seg av
Enheter som uregelmessig slår seg av eller ikke vil slå seg på,
kan være tegn på et problem med enhetens strømforsyning.
Kontroller følgende for å feilsøke roten til strømproblemet:
• Kontroller at strømkilden genererer strøm.
Det er flere måter du kan sjekke dette på. Du kan for
eksempel se om andre enheter fungerer med samme
strømkilde.
• Kontroller sikringen i strømkabelen.
Sikringen skal være i en holder som er en del av den røde
ledningen i strømkabelen. Kontroller at det er installert sikring
av rett størrelse. Se på etiketten på kabelen eller i
installeringsinstruksjonene for å finne informasjon om
nødvendig størrelse på sikringen. Kontroller sikringen for å
sjekke om det fortsatt er en tilkobling inne i sikringen. Du kan
teste sikringen ved hjelp av et multimeter. Hvis sikringen er
god, skal multimeteret vise 0 ohm.
• Kontroller at enheten mottar minst 10 volt. 12 volt er anbefalt.
Du kontrollerer spenningen ved å måle DC-spenning i
hunnkontaktene og jordingskontaktene til strømkabelen. Hvis
spenningen er på mindre enn 10 volt, vil ikke enheten slå seg
på.
• Kontroller at enheten sitter skikkelig på plass i holderen. Hvis
denne modellen festes med en låsebrakett, kontroller at
braketten er lukket skikkelig. Hvis du hører et klikk, indikerer
det at enheten eller låsebraketten er riktig installert. Hvis
enheten ikke sitter skikkelig på plass, kan den miste
strømtilførselen. Enheten kan også falle ut av holderen og bli
skadet hvis den ikke sitter skikkelig på plass.
• Hvis enheten har god nok strømtilførsel, men fortsatt ikke vil
slå seg på, kan du kontakte Garmin produktstøtte på
support.garmin.com.
Enheten oppretter ikke veipunkter på riktig sted
Du kan angi en veipunktposisjon manuelt for å overføre og dele
data mellom to enheter. Hvis du har angitt et veipunkt manuelt
ved hjelp av koordinater, og posisjonen ikke vises der punktet
skal være, kan det hende at kartdatum og posisjonsformat for
enheten ikke samsvarer med kartdatum og posisjonsformat som
opprinnelig ble brukt til å merke veipunktet.
Posisjonsformat er måten GPS-mottakerens posisjon vises på
skjermen på. Dette vises vanligvis som breddegrad/lengdegrad i
grader og minutter, med alternativer for grader, minutter og
sekunder, bare grader eller ett av flere rutenettformater.
datakortleser som er koblet til en datamaskin.
Tillegg
35
Kartdatum er en matematisk modell som viser en del av jordas
overflate. Breddegrad- og lengdegradslinjer på et papirkart
refereres mot et bestemt kartdatum.
1 Finn ut hvilket kartdatum og posisjonsformat som ble brukt da
det opprinnelige veipunktet ble opprettet.
Hvis det opprinnelige veipunktet ble tatt fra et kart, skal det
være en forklaring på kartet som viser hvilket kartdatum og
posisjonsformat som ble brukt til å opprette det opprinnelige
veipunktet. Vanligvis finner du det ved siden av
symbolforklaringen på kartet.
2 Velg Innstillinger > Enheter.
3 Velg riktig innstillinger for kartdatum og posisjonsformat.
4 Opprett veipunktet på nytt.
NMEA 2000 PGN-informasjon
Type
Beskrivelse
Send GPAPB
APB: Styrekurs eller sporkontroller
(autopilot), setning "B"
Beskrivelse
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
059904 ISO-forespørsel
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA: Gruppefunksjon for kommando,
forespørsel og bekreftelse
126996 Produktinformasjon
127250 Fartøykurs
128259 Fart: Vannreferanse
128267 Vanndybde
129539 GNSS DOPer
129799 Radiofrekvens, modus og strøm
NMEA Informasjon om NMEA 0183
Type Setning
PGN
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Send
126464 Gruppefunksjon for å sende og motta PGNliste
GPBOD
BOD: Peiling fra opprinnelsessted til mål
127258 Magnetisk variasjon
GPBWC
BWC: Peiling og avstand til veipunkt
129025 Posisjon: Rask oppdatering
GPGGA
GGA: Faste data for globalt posisjoneringssystem
129026 COG og SOG: Rask oppdatering
GPGLL
GLL: Geografisk posisjon (breddegrad og
lengdegrad)
129283 Kryssrutefeil
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
GPGSV
GSV: GNSS-satellitter innenfor
rekkevidde
GPRMB
RMB: Anbefalt minimal navigasjonsinformasjon
GPRMC
RMC: Anbefalt minimum spesifikke
GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG: Kurs over bakken og bakkehastighet
GPWPL
WPL: Veipunktposisjon
GPXTE
XTE: Feil for kryssrute
PGRME
E: Beregnet feil
PGRMM
M: Kartdatum
PGRMZ
Z: Høyde
SDDBT
DBT: Dybde under svinger
SDDPT
DPT: Dybde
SDMTW
MTW: Vanntemperatur
SDVHW
VHW: Fart og retning i vann
Motta DPT
Dybde
DBT
Dybde under svinger
MTW
Vanntemperatur
VHW
Fart og retning i vann
WPL
Veipunktposisjon
DSC
Informasjon om Digital Selective Calling
(digitalt selektivt anrop)
DSE
Utvidet Digital Selective Calling (digitalt
selektivt anrop)
RETNING
Kurs, avvik og variasjon
HDM
Magnetisk kurs
MWD
Vindretning og vindstyrke
MDA
Sammensatt meteorologisk oversikt
MWV
Vindstyrke og -vinkel
VDM
AIS VHF-datakoblingsmelding
129029 GNSS-posisjonsdata
129284 Navigasjonsdata
129285 Navigasjonsrute- og veipunktinformasjon
129540 GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
Motta
127245 Ror
127250 Fartøykurs
127488 Motorparametere: Rask oppdatering
127489 Motorparametere: Dynamiske
127493 Sendeparametere: Dynamiske
127498 Motorparametere: Statiske
127505 Væskenivå
129038 AIS-posisjonsrapport klasse A
129039 AIS-posisjonsrapport klasse B
129040 Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
129794 Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
129798 AIS-posisjonsrapport for SAR-luftfartøy
129802 AIS-sikkerhetsrelatert kringkastingsmelding
129808 Informasjon om DSC-anrop
130310 Miljøparametere
130311 Miljøparametere (foreldet)
130313 Luftfuktighet
130314 Faktisk trykk
130576 Status for lite fartøy
Disse dataene gjelder bare for produkter som er kompatible med
NMEA 2000.
Du kan kjøpe fullstendig informasjon om NMEA-formatet
(National Marine Electronics Association) og tilhørende
setninger fra: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD
21146, USA (www.nmea.org)
36
Tillegg
Indeks
A
AIS 5, 6, 8
aktivere 34
alarm 6
enhet for nødsignal 6
farer 6
fartøy 6
målbestemmelse 5, 6
SART 6
alarm, ankeret driver 33
alarmer 15, 33
ankeret driver 33
ankomst 33
drivstoff 26, 33
dypt vann 20
ekkolodd 20
grunt vann 20
kollisjon 6
motor 26
måleinstrumenter 26
navigasjon 33
ute av kurs 33
vanntemperatur 20
AM 29
andre båter
AIS 8
spor 8
andre fartøy, AIS 8
animerte strømninger, tidevann 4
ankomstalarm 33
antenne, GPS 2
autopilot 22, 23
aktivere 23
mønsterstyring 23
redusere roraktivitet 23
sikksakkmønster 23
sirkelmønster 23
styremønstre 23
styringsintervall 23
u-svingmønster 23
Williamson-svingmønster 23
Autoveiledning 10, 13, 14, 33
baner 14
ruter 14
strandlinjeavstand 14
av/på-knapp 1
av/på-tast 31
avstandsringer 7
synkronisere med reelt drivstoff 26, 32
DSC. Du finner mer informasjon under Digital
Selective Calling (DSC)
E
EGNOS 31
ekkolodd 15, 18
a-skop 20, 21
alarmer 20
bunnlås 19
dele 18
dybde 19
dybdelinje 19
dybdeskala 19
fargeavvisning 20
fargeforsterkning 18
forsterkning 18
frekvenser 20, 21
FrontVü 17
Garmin ClearVü 16
interferens 20
kilde 18
kjegle 8
objekter 20
opptak 19
overflatestøy 20
overleggstall 19
Panoptix 16, 17, 21, 22
scroll-hastighet 19
SideVü 16
støy 18, 20
utseende 20
veipunkt 18
visninger 15, 16
whiteline 20
zoom 19
enhet
registrering 35
rengjøre 35
taster 1, 3
enhet for nødsignal 6
enhets-ID 31
EPIRB 6
F
bakgrunnslys 2
bauting og jibbing 25
hold styrekursen 25
vindhold 25
bestemmelsessteder
navigasjonskart 10
velge 10
bilder, luftfotografier 5
brukerdata, slette 13
fabrikkinnstillinger 34
ekkolodd 20
farefarger 7
fargemodus 2
fartøyspor 8, 28
feilsøking 35
feltbredde 7
Fish Eye 3D
ekkoloddkjegle 8
objekter 8
spor 8
fiskekart 3
oppsett 7
panorere 3
FM 29
forhåndsinnstillinger 29
DAB 30
D
G
DAB 29, 30
data
administrering 34
kopiere 34
sikkerhetskopiere 34
datafelter 8
dele data 34
destinasjoner, velge 10
Digital Selective Calling (DSC) 27
aktivere 27, 34
individuelt rutineanrop 28
kanaler 28
kontakter 27
drivstoffkapasitet 26, 31, 32
drivstoffmåleinstrumenter 25, 26, 32
statusalarm 26, 33
Garmin ClearVü 16
Garmin Marine Network 33
GPS 35
EGNOS 31
kilde 2
signaler 2
WAAS 31
GPS-nøyaktighet 33
grenselinje 15
grenselinjer 15
Gå til 10, 11
B
Indeks
H
hendelseslogg 31
hurtigbåt 2, 23
I
innfelt navigasjon 8
innstillinger 9, 31, 33
systeminformasjon 31
J
jibbing. Du finner mer informasjon under
bauting og jibbing
K
kart 3, 5, 7–9. Du finner mer informasjon under
kart
detaljer 4
måle avstand 3
navigasjon 3, 5
panorere 3
quickdraw 8, 9
retning, linje 7
symboler 3
utseende 7
kjølforskyvning 31
kjølkalibrering 24, 31
klokke 33
alarm 33
kollisjonsalarm 6
kollisjonsalarm for sikker sone 6
kombinasjoner 2
tilpasse 2
velge 2
kompass 25
rose 7
L
luftfoto 5
løyper 10
M
mann over bord (MOB) 11, 23
maritime tjenester 10
maritimt nettverk fra Garmin 32
markere posisjon 11
mediespiller 28–31
alfabetisk søk 28
DAB 29
dempe 29
enhetsnavn 30
forhåndsinnstilling 29
FUSION-Link 28
gjentakelse 28
kilde 28
mottakerregion 29
mottaksmodus 29
radio 30
SiriusXM satellittradio 30
soner 28
tilfeldig rekkefølge 28
VHF 29
minnekort 34
detaljerte kart 34
montere 1
spor 1
MOB, enhet 6
motormåleinstrumenter 25, 26, 32
konfigurere 25
statusalarmer 26
musikkspiller 28, 30. Du finner mer
informasjon under mediespiller
måle avstand, kart 3
måleenheter 33
måleinstrumenter
drivstoff 25, 26, 32
grenser 32
motor 25
statusalarmer 26
tur 25
vind 26
målere, tur 25
N
navigasjonsalarmer 33
navigasjonshjelpemidler 4
37
navigasjonskart 3, 5, 10
fartøyspor 8, 28
luftfoto 7
maritime servicepunkter 10
oppsett 7, 33
panorere 3
NMEA 0183 27, 32, 33, 36
NMEA 2000 33, 36
nullstille, innstillinger 30
nødanrop 27
vise 7, 13
språk 31
stjerneinformasjon 26, 27
strandlinjeavstand 14
strømningsstasjoner 26, 27
indikatorer 5
styrekurs, holde 23
svinger 15, 17, 20, 22
symboler 5
systeminformasjon 31, 34
O
T
objekter 8
oppdateringer, programvare 1, 2
oppgraderte kart 4, 5, 7
Fish Eye 3D 8
indikatorer for tidevann og strøm 4
luftfoto 5
overleggstall 8
taster 1
av/på 1
tidevannsstasjoner 4, 26, 27
indikatorer 5
turmåleinstrumenter 25
turplanlegger. Du finner mer informasjon under
ruter
P
U
posisjonsrapport 27, 28
presisjon, registrering 27
produktregistrering 35
programvare
oppdatere 1, 2
oppdateringer 1, 31
ute av kurs-alarm 33
R
radio 29
AM 29
FM 29
SiriusXM 30
registrere enheten 35
retning
hold styrekursen 25
linje 4, 7
Rute til 10
ruter 12, 15
dele 34
kopiere 34
navigere 12
navigere parallelt med 12
opprette 12
redigere 12
slette 13
veipunkter 34
vise liste over 12
S
SART 6
satellittbilder 5
satellittsignaler, innhente 2
seilbåt 2, 23
seilemålere 26
seiling 23, 24
startlinje 24
tidtaker for kappseiling 24
SideVü 16
SiriusXM 29
Satellittradio 30
SiriusXM satellittradio 29, 30
skjerm, lysstyrke 2
skjermbilder 35
opptak 35
ta 35
skjermbildet hjem, tilpasse 2
slette, alle brukerdata 13
SOS 11
spenning 33
spor 13, 15
aktivt 13
fjerne 13
kopiere 34
lagre 13
lagre som rute 13
liste 13
navigere 13
opptak 13
redigere 13
slette 13
38
V
vann
hastighet 32
temperaturforskyvning 32
Veiledning til 10
veipunkter 11, 35
dele 34
ekkolodd 18
kopiere 34
mann over bord (MOB) 11
navigere til 11
opprette 11
redigere 11
slette 12
sporet fartøy 27
vise 7
vise liste over 11
VHF-radio 27
anrope et AIS-mål 28
DSC-kanal 28
individuelt rutineanrop 28
nødanrop 27
vindhold 25
tilpasse 25
vindmålere 26
visningsinnstillinger 31
vær 7
W
WAAS 31
Z
zoom
ekkolodd 19
kart 3
Indeks
support.garmin.com
Mai 2017
190-01951-38_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising