Garmin | echoMAP™ CHIRP 74cv | User guide | Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Användarhandbok

Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Användarhandbok
echoMAP™ CHIRP 40/50/70/90 serien
Användarhandbok
© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen, BlueChart , g2 Vision och Ultrascroll är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. echoMAP™,
HomePort™, Panoptix™, Garmin ClearVü™ och Garmin Quickdraw™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från
Garmin.
®
®
®
®
®
microSD och microSDHC logotypen är varumärken som tillhör SD-3D, LLC. NMEA och NMEA 2000 är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics Association. Windows
är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
®
®
®
®
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Vy framifrån ................................................................................ 1
Enhetsknappar ....................................................................... 1
Hämta handböcker ..................................................................... 1
Konventioner för handboken ...................................................... 1
Installera minneskort ................................................................... 1
Programuppdatering ................................................................... 1
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort ................. 1
Uppdatera enhetsprogramvaran ............................................ 2
GPS-satellitsignaler .................................................................... 2
Välja GPS-källa ...................................................................... 2
Anpassa plottern............................................................ 2
Anpassa hemskärmen ................................................................ 2
Kombinationer ............................................................................. 2
Välja en kombination .............................................................. 2
Anpassa en kombinationsskärm ............................................ 2
Lägga till en anpassad kombinationsskärm ........................... 2
Ta bort en kombinationsskärm ............................................... 2
Ställa in båttyp ............................................................................ 2
Justera belysningen .................................................................... 2
Justera färgläget ......................................................................... 2
Sjökort och 3D-sjökortsvyer ......................................... 3
Navigationssjökort och offshore-fiskekort ................................... 3
Zooma in och ut på sjökortet .................................................. 3
Panorera i sjökortet med knapparna ...................................... 3
Välja ett objekt på kartan med enhetsknapparna .................. 3
Mäta ett avstånd på sjökortet ................................................. 3
Sjökortssymboler ................................................................... 3
Navigera till en punkt på sjökortet .......................................... 3
Visa positions- och objektinformation på ett sjökort ............... 4
Visa information om sjömärken .............................................. 4
Riktningslinje och fiskeplatsmarkeringar ................................ 4
Premiumsjökort ........................................................................... 4
Visa tidvattensstationsinformation ......................................... 4
Visa satellitbilder på navigationssjökortet .............................. 5
Visa flygfoton av landmärken ................................................. 5
AIS (Automatic Identification System) ........................................ 5
AIS-spårningssymboler .......................................................... 5
Kurs och projekterad kurs för aktiverade AIS-objekt ............. 5
Visa AIS-fartyg på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy .............. 6
Aktivera ett objekt för en AIS-farkost ..................................... 6
Visa en lista med AIS-hot ....................................................... 6
Ställa in kollisionslarm för säker zon ...................................... 6
AIS-nödanrop ......................................................................... 6
Stänga av AIS-mottagning ..................................................... 6
Inställningar för sjökort och 3D-sjökortsvyer ............................... 6
Inställning av navigationssjökort och fiskekort ....................... 7
Inställningar för waypoints och spår på sjökorten och
sjökortsvyerna ........................................................................ 7
Visa en infälld navigationsruta ............................................... 8
Inställningar för andra fartyg på sjökorten och
sjökortvyerna .......................................................................... 8
Inställningar för Fish Eye 3D .................................................. 8
Inställningar för nummervisning ............................................. 8
Garmin Quickdraw Contours – kartor.......................... 8
Kartera ett vattenområde med hjälp av funktionen Garmin
Quickdraw Contours ................................................................... 9
Lägga till en etikett på en Garmin Quickdraw Contours karta .... 9
Garmin Quickdraw gruppen ........................................................ 9
Åtkomst till Garmin Quickdraw gruppen ................................. 9
Dela Garmin Quickdraw Contours kartor med Garmin
Quickdraw gruppen ................................................................ 9
Hämta kartor från Garmin Quickdraw gruppen ...................... 9
Innehållsförteckning
Garmin Quickdraw Contours – inställningar ............................... 9
Navigera med en plotter .............................................. 10
Grundläggande frågor om navigering ....................................... 10
Destinationer ............................................................................. 10
Söka efter en destination via dess namn ............................. 10
Välja en destination med navigationssjökortet ..................... 10
Söker efter destination med hjälp av användardata ............ 10
Söka efter en marin servicedestination ................................ 10
Banor ........................................................................................ 10
Ange och följa en direkt kurs med hjälp av Gå till ................ 11
Avbryta navigering .................................................................... 11
Waypoints ................................................................................. 11
Markera din aktuella position som en waypoint ................... 11
Skapa en waypoint vid en annan position ........................... 11
Markera en MÖB- eller en SOS-plats .................................. 11
Visa en lista med alla waypoints .......................................... 11
Redigera en sparad waypoint .............................................. 11
Bläddra efter och navigera till en sparad waypoint .............. 11
Ta bort en waypoint eller en MÖB-plats ............................... 12
Ta bort alla waypoints .......................................................... 12
Rutter ........................................................................................ 12
Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella
position ................................................................................. 12
Skapa och spara en rutt ....................................................... 12
Visa en lista med rutter ........................................................ 12
Redigera en sparad rutt ....................................................... 12
Bläddra efter och navigera längs en sparad rutt .................. 12
Bläddra efter och navigera parallellt till en sparad rutt ......... 12
Ta bort en sparad rutt .......................................................... 13
Ta bort alla sparade rutter .................................................... 13
Spår .......................................................................................... 13
Visa spår .............................................................................. 13
Ställa in färg för det aktiva spåret ........................................ 13
Spara det aktiva spåret ........................................................ 13
Visa en lista med sparade spår ............................................ 13
Redigera ett sparat spår ...................................................... 13
Spara ett spår som en rutt ................................................... 13
Bläddra efter och navigera till ett registrerat spår ................ 13
Ta bort ett sparat spår .......................................................... 13
Ta bort alla sparade spår ..................................................... 13
Följa det aktiva spåret .......................................................... 13
Rensa det aktiva spåret ....................................................... 13
Hantera spårminnet under inspelning .................................. 13
Konfigurera inspelningsintervall för spårloggen ................... 13
Ta bort alla sparade waypoints, rutter och spår ....................... 13
Automatisk vägledning .............................................................. 13
Ange och följa en Automatisk vägledning ............................ 14
Skapa automatisk vägledningsrutt ....................................... 14
Filtrera en lista med rutter och automatiska
vägledningsrutter ................................................................. 14
Granska automatisk vägledningsrutt ................................... 14
Justera en automatisk vägledningsrutt ................................ 14
Avbryta en pågående beräkning av Automatisk
vägledning ............................................................................ 14
Ställa in Tidsangiven ankomst ............................................. 14
Justera avstånd till kustlinje ................................................. 14
Konfiguration av automatiska vägledningsrutter .................. 15
Gränser ..................................................................................... 15
Skapa en gräns .................................................................... 15
Omvandla en rutt till en gräns .............................................. 15
Omvandla ett spår till en gräns ............................................ 15
Ändra en gräns .................................................................... 15
Ställa in gränslarm ............................................................... 15
Ta bort en gräns ................................................................... 15
Ekolod........................................................................... 15
Avbryta sändningen av ekolodssignaler ................................... 15
i
Ändra ekolodsbild ..................................................................... 15
Vanliga ekolodssida .................................................................. 15
Delad frekvensbild som ekolodssida ................................... 16
Delad zoombild av ekolodsvisningen ................................... 16
Garmin ClearVü ekolodssida .................................................... 16
SideVü ekolodssida .................................................................. 16
SideVü skanningsteknik ....................................................... 16
Panoptix ekolodssidor ............................................................... 16
LiveVü nedåt ekolodssida .................................................... 16
LiveVü framåt ekolodssida ................................................... 17
RealVü 3D framåt ekolodssida ............................................ 17
RealVü 3D nedåt ekolodssida ............................................. 17
RealVü 3D historik ekolodssida ........................................... 17
FrontVü ekolodssida ............................................................ 17
Välja givartyp ............................................................................ 17
Kalibrera kompassen ........................................................... 18
Skapa en waypoint på ekolodsskärmen ................................... 18
Pausa ekolodsvisningen ........................................................... 18
Visa ekolodshistorik .................................................................. 18
Ekolodsdelning ......................................................................... 18
Välja en ekolodskälla ........................................................... 18
Byta namn på en ekolodskälla ............................................. 18
Justera detaljnivån .................................................................... 18
Justera färgintensiteten ............................................................ 18
Ekolodsinspelningar .................................................................. 19
Spela in ekolodsvisningen ................................................... 19
Avbryta ekolodsinspelningen ............................................... 19
Ta bort en ekolodsinspelning ............................................... 19
Spela upp ekolodsinspelningar ............................................ 19
Traditionell, Garmin ClearVü och SideVü ekolodsinställning ... 19
Ställa in zoomnivån för ekolodsskärmen ............................. 19
Ställa in bildhastigheten ....................................................... 19
Justera djup- eller breddskalans mätområde ....................... 19
Inställningar för ekolodets utseende .................................... 19
Ekolodslarm ......................................................................... 20
Avancerade ekolodsinställningar ......................................... 20
Inställningar för givarinstallation ........................................... 20
Ekolodsfrekvenser ............................................................... 20
Slå på realtidsvyn ................................................................. 21
Panoptix ekolodsinställningar ................................................... 21
Justera RealVü betraktningsvinkeln och
zoomningsgraden ................................................................ 21
Justera RealVü svephastigheten ......................................... 21
Ekolodsmeny för LiveVü framåt och FrontVü ...................... 21
LiveVü och FrontVü inställningar för utseende .................... 22
RealVü inställningar för utseende ........................................ 22
Inställningar för Panoptix givarinstallation ........................... 22
Autopilot........................................................................ 22
Autopilotskärmen ...................................................................... 23
Ställa in ökningar av stegstyrningsstorlek ............................ 23
Ställa in energisparläget ...................................................... 23
Aktivera autopiloten .................................................................. 23
Styrmönster .............................................................................. 23
Följa U-svängsmönstret ....................................................... 23
Ställa in och följa cirkelmönstret .......................................... 23
Ställa in och följa sicksackmönstret ..................................... 23
Följa Williamson-girmönstret ................................................ 23
Seglingsfunktioner....................................................... 23
Ställa in båttyp .......................................................................... 23
Seglingstävling ..........................................................................23
Vägledning för startlinje ....................................................... 23
Använda tävlingstiduret ........................................................ 24
Ställa in avståndet mellan bogen och GPS-antennen ......... 24
Inställningar för layline-linjer ..................................................... 24
Ställa in kölkompensation ......................................................... 24
Använda autopiloten på segelbåt ............................................. 24
ii
Fast vindvinkel ..................................................................... 24
Kryssa och gippa ................................................................. 25
Mätare och diagram ..................................................... 25
Visa kompassen ....................................................................... 25
Visa trippmätare ........................................................................ 25
Återställa trippmätare ........................................................... 25
Visa Motor- och bränslemätare ................................................. 25
Välja antal motorer som visas som mätare .......................... 25
Anpassa vilka motorer som visas som mätare .................... 25
Aktivera statuslarm för motormätare .................................... 25
Aktivera vissa mätarstatuslarm ............................................ 25
Ställa in bränslelarm ................................................................. 26
Ställa in båtens bränslekapacitet ......................................... 26
Synkronisera bränsledata med faktisk bränslemängd för
båten .................................................................................... 26
Visa vindmätare ........................................................................ 26
Konfigurera seglingsvindmätaren ........................................ 26
Konfigurera hastighetskällan ............................................... 26
Konfigurera riktningskällan för vindmätaren ........................ 26
Anpassa den högupplösta vindmätaren .............................. 26
Information om tidvatten, strömmar och
astronomi...................................................................... 26
Tidvattensstationsinformation ................................................... 26
Strömstationsinformation .......................................................... 26
Astronomiinformation ................................................................ 26
Visa information om tidvattenstation, aktuell station eller
astronomiinformation för ett annat datum ................................. 26
Visa information för en annan tidvatten- eller strömstation ...... 26
DSC (Digital Selective Calling) .................................... 27
Plotter och NMEA 0183 VHF-radiofunktioner ........................... 27
Aktivera DSC ............................................................................ 27
DSC-lista ................................................................................... 27
Visa DSC-listan .................................................................... 27
Lägga till en DSC-kontakt .................................................... 27
Inkommande nödanrop ............................................................. 27
Navigera till ett fartyg i nöd .................................................. 27
Positionsspårning ..................................................................... 27
Visa en positionsrapport ...................................................... 27
Navigera till en spårad farkost ............................................. 27
Skapa en waypoint vid positionen för en spårad farkost ..... 27
Redigera information i en positionsrapport .......................... 27
Ta bort ett positionsrapportanrop ......................................... 27
Visa farkostspår på navigationssjökortet ............................. 27
Individuella rutinanrop .............................................................. 28
Välja en DSC-kanal .............................................................. 28
Göra ett individuellt rutinanrop ............................................. 28
Göra ett individuellt rutinanrop till ett AIS-objekt .................. 28
Mediespelare ................................................................. 28
Starta mediespelaren ................................................................ 28
Ikoner ................................................................................... 28
Välja mediekälla ........................................................................ 28
Spela musik .............................................................................. 28
Söka efter musik .................................................................. 28
Ställa in upprepning av en låt .............................................. 28
Ställa in upprepning av alla låtar .......................................... 28
Ställa in att låtar ska blandas ............................................... 28
Ställa in volymen ....................................................................... 28
Aktivera och avaktivera zoner .............................................. 28
Stänga av ljudet för media ................................................... 28
VHF-radio ................................................................................. 28
Söka VHF-kanaler ................................................................ 28
Justera VHF-brusspärren ..................................................... 29
Radio ........................................................................................ 29
Ställa in mottagarregion ....................................................... 29
Byta radiokanal .................................................................... 29
Innehållsförteckning
Ändra kanalväljarläge .......................................................... 29
Förinställningar .................................................................... 29
DAB-uppspelning ...................................................................... 29
Ställa in DAB-mottagarregion .............................................. 29
Söka efter DAB-stationer ..................................................... 29
Ändra DAB-stationer ............................................................ 29
DAB-förinställningar ............................................................. 29
SiriusXM Satellite Radio ........................................................... 30
Hitta ett SiriusXM radio-id .................................................... 30
Aktivera ett abonnemang för SiriusXM ................................ 30
Anpassa kanalguiden .......................................................... 30
Spara en SiriusXM kanal i snabbvalslistan .......................... 30
Låsa upp föräldrakontroll för SiriusXM ................................. 30
Ställa in enhetsnamn ................................................................ 30
Uppdatera programvaran Media Player ................................... 30
Enhetskonfiguration.....................................................30
Starta plottern automatiskt ........................................................ 30
Systeminställningar ................................................................... 31
Skärminställningar ............................................................... 31
GPS-inställningar ................................................................. 31
Visa händelseloggen ........................................................... 31
Visa systemprograminformation .......................................... 31
Mina farkostinställningar ........................................................... 31
Ställa in kölkompensation .................................................... 31
Ställa in vattentemperaturkompensationen ......................... 32
Kalibrera en givare för fart genom vatten ............................ 32
Ställa in båtens bränslekapacitet ......................................... 32
Synkronisera bränsledata med faktisk bränslemängd för
båten .................................................................................... 32
Anpassa gränsvärden för motor- och bränslemätare .......... 32
Kommunikationsinställningar .................................................... 32
NMEA 0183 .......................................................................... 32
NMEA 2000 inställningar ..................................................... 33
Ställa in larm ............................................................................. 33
Navigationslarm ................................................................... 33
Systemlarm .......................................................................... 33
Ställa in bränslelarm ............................................................ 33
Enhetsinställningar ................................................................... 33
Navigeringsinställningar ............................................................ 33
Övriga farkostinställningar ........................................................ 33
Återställa till ursprungliga fabriksinställningar för plottern ........ 34
Dela och hantera användardata .................................. 34
Kopiera waypoints, rutter och spår från HomePort till en
plotter ........................................................................................ 34
Kopiera data från ett minneskort .............................................. 34
Kopiera waypoints, rutter och spår till ett minneskort ............... 34
Välja en filtyp för waypoints och rutter från tredje part ............. 34
Dela waypoints och rutter mellan enheter ................................ 34
Kopiera inbyggda kartor till ett minneskort ............................... 34
Säkerhetskopiera data till en dator ........................................... 34
Återställa säkerhetskopierade data till en plotter ...................... 34
Spara systeminformation till ett minneskort .............................. 34
Bilaga............................................................................. 34
Registrera enheten ................................................................... 34
Rengöra skärmen ..................................................................... 35
Skärmbilder ............................................................................... 35
Ta skärmbilder ..................................................................... 35
Kopiera skärmbilder till en dator .......................................... 35
Felsökning ................................................................................ 35
Enheten tar inte emot GPS-signaler .................................... 35
Enheten slås inte på eller stängs av hela tiden ................... 35
Enheten skapar inte waypoints på rätt plats ........................ 35
NMEA 0183 information ............................................................ 35
NMEA 2000 PGN-information ................................................... 36
Index.............................................................................. 37
Innehållsförteckning
iii
Introduktion
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Vy framifrån
• Använda pilknapparna för att markera ett menyalternativ och
sedan trycka på SELECT (endast för enheter med knappar).
• Trycka på en knapp, som SELECT eller MENU.
Små pilar kan visas i texten när du uppmanas att välja flera
objekt i en serie. Exempel: "välj MENU > Lägg till", visar att du
måste välja alternativet MENU eller menyknappen och sedan
välja alternativet Lägg till.
Bilderna i den här användarhandboken används endast som
referens och kanske inte överensstämmer exakt med enheten.
Installera minneskort
Du kan använda extra minneskort med plottern. Med hjälp av
minneskort med karta kan du visa högupplösta satellitbilder och
flygfoton av hamnar, marinor och andra intressanta platser. Du
kan använda tomma minneskort om du vill spela in Garmin
Quickdraw™ Contours kartor, spela in ekolod (med en
kompatibel givare) och överföra data som waypoints och rutter
till en annan kompatibel plotter eller en dator.
Den här enheten stöder minneskort på upp till 32 GB, FAT32formaterat.
1 Öppna fliken eller luckan À på framsidan av plottern.
À
Á
Â
Ã
Strömknapp
Enhetsknappar
microSD minneskortsplats
®
Automatisk sensor för belysning
OBS!
Du bör se till att enheten sitter fast ordentligt i vaggan. Om
enheten inte sitter fast ordentligt kan strömförsörjningen brytas
eller ekolodsinformationen slutar visas. Enheten kan också falla
ur vaggan och skadas om den inte är ordentligt fastsatt.
Enhetsknappar
Sätta på och stänga av enheten när du håller i den.
Justerar bakgrundsbelysning och färgläge när den trycks
ner och släpps snabbt.
Zooma ut från ett sjökort eller en vy.
Zooma in i ett sjökort eller en vy.
Bläddra, framhäva alternativ och flytta pekaren.
SELECT
Bekräfta meddelanden och välja alternativ.
BACK
Återgå till föregående skärm.
MARK
Markera aktuell plats som en waypoint.
HOME
Återgå till hemskärmen.
MENU
Öppna en meny med alternativ för sidan, i tillämpliga fall.
Stänga en meny, i tillämpliga fall.
Hämta handböcker
Du kan hämta den senaste användarhandboken och översatta
handböcker från webbplatsen.
1 Gå till www.garmin.com/manuals/echoMAP-CHIRPcv.
TIPS: Öppna den här webbsidan snabbt genom att skanna
den här koden:
2 Hämta användarhandboken.
Konventioner för handboken
2 Sätt i minneskortet Á.
3 Tryck in kortet tills du hör ett klick.
4 Stäng luckan.
Programuppdatering
Du kan behöva uppdatera enhetens programvara när du
installerar enheten eller lägger till ett tillbehör till enheten.
Den här enheten stöder minneskort på upp till 32 GB, FAT32formaterat.
Innan du uppdaterar programvaran kan du kontrollera vilken
programvaruversion som är installerad på din enhet (Visa
systemprograminformation, sidan 31). Sedan kan du gå till
www.garmin.com/support/software/marine.html, välja Se alla
enheter i det här paketet och jämföra den installerade
programvaruversionen med programvaruversionen för
produkten.
Om programvaran på enheten är äldre än den version som
anges på webbplatsen följer du stegen nedan för att läsa in
programvaran på ett minneskort (Läsa in den nya programvaran
på ett minneskort, sidan 1) och sedan uppdatera enhetens
programvara (Uppdatera enhetsprogramvaran, sidan 2).
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
Du måste kopiera programvaruuppdateringen till ett minneskort
med hjälp av en dator med Windows programvara.
Obs! Du kan kontakta Garmin kundsupport för att beställa ett
förprogrammerat programvaruuppdateringskort om du inte har
en dator med Windows programvara.
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
2 Gå till www.garmin.com/support/software/marine.html.
®
®
I den här handboken används termen "välja" för att beskriva
följande åtgärder:
Introduktion
1
TIPS: Du kan även hämta den uppdaterade
användarhandboken och läsa den till plottern från den här
webbplatsen.
3 Välj echoMAP serien med SD-kort.
4 Välj Hämta bredvid echoMAP serien med SD-kort.
5 Läs och godkänn villkoren.
6 Välj Hämta.
7 Välj en plats och välj Spara.
8 Dubbelklicka på den hämtade filen.
En Garmin mapp som innehåller programvaruuppdateringen
skapas på den valda platsen. En dialogruta öppnas och leder
dig genom överföringen av programvaruuppdateringen till
minneskortet.
9 Nästa.
10 Välj den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa >
Slutför.
En Garmin mapp som innehåller programvaruuppdateringen
skapas på minneskortet. Programvaruuppdateringen kan ta flera
minuter att ladda in på minneskortet.
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort (Läsa in den nya programvaran
på ett minneskort, sidan 1).
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
Obs! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
5 När du uppmanas till det ska du låta minneskortet vara kvar
och starta om plottern manuellt.
6 Ta bort minneskortet.
Obs! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
GPS-satellitsignaler
När du slår på plottern måste GPS-mottagaren samla in
satellitdata och fastställa den aktuella positionen. När plottern
överst på hemskärmen. När
hittar satellitsignaler visas
plottern förlorar satellitsignaler försvinner
och ett blinkande
frågetecken visas ovanför på sjökortet.
Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.
Om du behöver hjälp att hämta satellitsignaler, se (Enheten tar
inte emot GPS-signaler, sidan 35).
Välja GPS-källa
Du kan välja önskad källa för GPS-data om det finns mer än en
GPS-källa.
1 Välj Inställningar > System > GPS.
2 Välj källa för GPS-data.
Anpassa plottern
Anpassa hemskärmen
Du kan lägga till och ändra ordning på objekt på hemskärmen.
1 På Hemskärmen väljer du Anpassa Hem.
2 Välj ett alternativ:
2
• Om du vill ändra ordning på ett objekt väljer du Ändra
ordning, markerar objektet som ska flyttas och väljer en
ny plats.
• Om du vill lägga till ett objekt på hemskärmen väljer du
Lägg till och markerar det nya objektet.
• Om du vill ta bort ett objekt som du lagt till på
hemskärmen väljer du Ta bort och markerar objektet.
Kombinationer
På kombinationsskärmen visas en kombination av olika skärmar
samtidigt. Vilka alternativ som finns tillgängliga på
kombinationsskärmen beror på vilka tillbehör du har anslutit till
plottern och om du använder premiumkartor.
Välja en kombination
1 Välj Kombinationer.
2 Välj en kombination.
Anpassa en kombinationsskärm
1 Välj Kombinationer.
2 Använd piltangenterna för att markera en
kombinationsskärm.
3 Välj Konfigurering.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra namnet väljer du Namn och anger ett
nytt namn.
• För att ändra hur informationen visas på skärmen väljer du
Ändra layout och väljer en ny layout.
• För att ändra den information som visas på skärmen väljer
du Ändra funktion och väljer ny information.
• Om du vill anpassa data som visas på skärmen väljer du
Nummervisning (Inställningar för nummervisning,
sidan 8).
• Om du vill anpassa storleken på informationsfälten som
visas på skärmen väljer du Ändr stl på kombskärm.
Lägga till en anpassad kombinationsskärm
Du kan skapa en anpassad kombinationsskärm som passar
dina behov.
1 Välj Kombinationer > MENU > Lägg till.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Ta bort en kombinationsskärm
1 Välj Kombinationer.
2 Använd piltangenterna för att markera en kombination.
3 Välj Ta bort.
Ställa in båttyp
Du kan välja båttyp för att konfigurera plotterinställningarna och
använda funktioner som är anpassade efter din båttyp.
1 Välj Inställningar > Min farkost > Typ av farkost.
2 Välj ett alternativ.
Justera belysningen
1 Välj Inställningar > System > Skärm > Bak.-belysning.
TIPS: Tryck på på vilken skärm som helst för att öppna
inställningarna för bakgrundsbelysning.
2 Justera belysningen.
Justera färgläget
1 Välj Inställningar > System > Skärm > Färgläge.
TIPS: Välj > Skärm > Färgläge från valfri skärm för att
öppna färginställningarna.
2 Välj ett alternativ.
Anpassa plottern
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Vilka sjökort och 3D-sjökortsvyer som är tillgängliga beror på
vilka kartdata och tillbehör som används.
Du kommer åt sjökorten och 3D-sjökortsvyerna genom att välja
Sjökort.
Navigationssjökort: Visar navigationsdata som finns på
förladdade kartor och på tilläggskartor, om sådana finns.
Data inkluderar bojar, fyrar, kablar, djup, marinor och
tidvattenstationer i en översiktsvy.
Perspective 3D: Ger ett fågelperspektiv över och bakom båten
(baserat på din kurs) som ett visuellt navigationshjälpmedel.
Den här vyn är användbar när du navigerar över besvärliga
rev, under broar och i kanaler, och är dessutom användbar
när du försöker identifiera infarter och utfarter i obekanta
hamnar.
Mariner’s Eye 3D: Visar en detaljerad, tredimensionell vy över
och bakom båten (baserat på din kurs) som ett visuellt
navigationshjälpmedel. Den här vyn är användbar när du
navigerar över besvärliga rev, under broar och i kanaler, och
är dessutom användbar när du försöker identifiera infarter
och utfarter i obekanta hamnar.
Obs! Korten Mariner's Eye 3D och Fish Eye 3D är tillgängliga
i vissa områden om du använder premiumsjökort.
Fish Eye 3D: Tillhandahåller en undervattensvy som visuellt
återger havsbotten utifrån sjökortets information. När en
ekolodsgivare är ansluten anges svävande mål (t.ex. fisk)
med röda, gröna och gula sfärer. Rött anger de största målen
och grönt anger de minsta.
Fiskekort: Ger en detaljerad vy av bottenkonturerna och djupen
på sjökortet. Det här kortet tar bort navigationsdata från
sjökortet, tillhandahåller detaljerade batymetriska data och
förstärker bottenkonturer för djupavläsning. Det här sjökortet
är bäst för djuphavsfiske.
Navigationssjökort och offshore-fiskekort
Obs! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden
om du använder premiumsjökort.
Med navigationssjökort och fiskekort kan du planera din kurs,
visa kartinformation och följa en rutt. Fiskekortet är för offshorefiske.
Om du vill öppna navigationssjökortet väljer du Sjökort >
Navigationssjökort.
Om du vill öppna fiskekortet väljer du Sjökort > Fiskekort.
Zooma in och ut på sjökortet
Zoomnivån anges av skaltalet längst ned på sjökortet. Stapeln
under skaltalet betecknar det avståndet på sjökortet.
• Välj för att zooma ut.
• Välj för att zooma in.
Panorera i sjökortet med knapparna
Du kan flytta sjökortet så att ett annat område än din aktuella
plats visas.
1 Använd pilknapparna på sjökortet.
2 Välj BACK för att avbryta panoreringen och återgå till att visa
nuvarande plats.
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Obs! För att panorera från en kombinationsskärm väljer du
SELECT.
Välja ett objekt på kartan med enhetsknapparna
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du , , eller
för att flytta markören.
2 Välj SELECT.
Mäta ett avstånd på sjökortet
1 Välj en plats från ett sjökort.
2 Välj Mät distans.
En kartnål visas på skärmen på din aktuella plats. Avståndet
och vinkeln från nålen anges i hörnet.
TIPS: Om du vill återställa kartnålen och mäta från markörens
aktuella plats väljer du SELECT.
Sjökortssymboler
Den här tabellen innehåller en del av de vanliga symboler som
visas på de detaljerade sjökorten.
Ikon
Beskrivning
Boj
Information
Marin service
Tidvattenstation
Strömstation
Foto ovanifrån finns
Perspektivfoto finns
Övriga funktioner som är gemensamma för de flesta sjökort är
djupkonturlinjer, tidvattenzoner, lodade djup (som de visas på
papperssjökortet), navigationshjälpmedel och -symboler,
undervattensstenar och kabelområden.
Navigera till en punkt på sjökortet
OBSERVERA
Funktionen Auto Guidance bygger på information från
elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad
kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och
farliga föremål.
Obs! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden
om du använder premiumsjökort.
Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa
områden.
1 Välj en plats på navigationssjökortet eller fiskekortet.
2 Om det behövs väljer du SELECT.
3 Välj Navigera till.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera direkt till platsen väljer du Gå till.
• Om du vill skapa en rutt till platsen, inklusive girar, väljer
du Rutt till.
• Om du vill använda Auto Guidance väljer du Automatisk
vägledning.
5 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Obs! När du använder Auto Guidance anger ett grått
segment i någon del av den magentafärgade linjen att Auto
Guidance inte kan beräkna en del av Auto Guidance-linjen.
3
Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup och
minsta säkra höjd för hinder.
6 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.
Visa positions- och objektinformation på ett sjökort
Du kan visa information om en position eller ett objekt på
navigationssjökortet eller fiskekortet.
Obs! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden
om du använder premiumsjökort.
1 På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du en plats
eller ett objekt och väljer SELECT.
En lista med alternativ visas till höger på sjökortet. Visade
alternativ varierar beroende på den position eller det objekt
du valt.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera till den valda platsen väljer du
Navigera till.
• Om du vill markera en waypoint på markörens position
väljer du Ny waypoint.
• Om du vill visa objektets avstånd och bäring från aktuell
position väljer du Mät distans.
Avstånd och bäring visas på skärmen. Välj SELECT för att
mäta från en annan position än din aktuella position.
• Om du vill visa information om tidvatten, strömmar,
astronomi, sjökortstext eller lokala tjänster nära markören
väljer du Information.
Visa information om sjömärken
Från navigationssjökortet, fiskekortet, sjökortsvyerna
Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D kan du visa information
om olika typer av navigationshjälpmedel, bland annat fasta
sjömärken, fyrar och hinder.
Obs! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden
om du använder premiumsjökort.
Obs! Korten Mariner's Eye 3D och Fish Eye 3D är tillgängliga i
vissa områden om du använder premiumsjökort.
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du ett sjömärke.
2 Välj sjömärkets namn.
Riktningslinje och fiskeplatsmarkeringar
Riktningslinjen är en förlängning som ritas på kartan från båtens
för i färdriktningen. Fiskeplatsmarkeringar indikerar den relativa
positionen från stäven eller kurs över grund, vilket är användbart
för kastfiske och för att hitta referenspunkter.
Ställa in linjer för kurs och kurs över grund
Du kan visa kurslinje och linje för kurs över grund (COG) på
sjökortet.
COG är din rörelseriktning. Kurs är riktningen som båtens bog
pekar mot när en kurssensor är ansluten.
1 Från en sjökortsvy väljer du MENU > Sjökortsinställning >
Sjökortets utseende > Riktningslinje.
2 Vid behov väljer du Källa, och väljer ett alternativ:
• Om du vill använda tillgänglig källa automatiskt väljer du
Auto.
• Om du vill använda GPS-antennriktning för COG väljer du
GPS-kurs över grund.
• Om du vill använda uppgifter från en ansluten kurssensor
väljer du Riktning.
• Om du vill använda data från både en ansluten kurssensor
och GPS-antenn väljer du Kurs ö. grund och riktning.
Då visas både kurslinje och COG-linje på kartan.
3 Välj Skärm och välj ett alternativ:
4
• Välj Distans > Distans och ange längden på linjen som
visas på sjökortet.
• Välj Tid > Tid och ange den tid som ska användas för att
beräkna avståndet som din båt ska åka under angiven tid i
aktuell hastighet.
Sätta på fiskeplatsmarkeringar
Du kan lägga till fiskeplatsmarkeringar på kartan längs
riktningslinjen. Fiskeplatsmarkeringar kan vara användbara när
du kastfiskar.
1 Ställ in riktningslinjen (Ställa in linjer för kurs och kurs över
grund, sidan 4).
2 Välj Fiskeplatsmarkeringar.
Premiumsjökort
OBSERVERA
Funktionen Auto Guidance bygger på information från
elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
Obs! Kartor kan inte användas i alla modeller.
Med tillvalspremiumsjökort, t.ex. BlueChart g2 Vision , kan du få
ut mesta möjliga av din plotter. Förutom detaljerade marina
sjökort kan premiumsjökort innehålla följande funktioner, som är
tillgängliga i vissa områden.
Mariner’s Eye 3D: Visar en vy över och bakom båten som ett
tredimensionellt navigationshjälpmedel.
Fish Eye 3D: Visar en undervattensvy i 3D som visuellt återger
havsbotten utifrån sjökortets information.
Fiskekort: Visar sjökortet med utökade bottenkonturer och utan
navigationsdata. Det här sjökortet fungerar bra för
djuphavsfiske.
Högupplösta satellitbilder: Högupplösta satellitbilder
tillhandahålls för en realistisk vy av land och vatten på
navigationssjökortet (Visa satellitbilder på
navigationssjökortet, sidan 5).
Flygfoton: Visar flygfoton på marinor och andra viktiga
navigationspunkter som hjälper dig att visualisera
omgivningen (Visa flygfoton av landmärken, sidan 5).
Detaljerade vägar och POI-data: Visar detaljerade data om
vägar och intressanta platser (POI). Dessa data innefattar
mycket detaljerade kustvägar och intressanta platser, t.ex.
restauranger, logi och lokala sevärdheter.
Automatisk vägledning: Använder angiven information om
båten och sjökortsdata för att bestämma den bästa vägen till
din destination.
®
®
Visa tidvattensstationsinformation
på sjökortet anger en tidvattenstation. Du kan visa ett
detaljerat diagram för en tidvattenstation, som hjälper dig att
förutsäga tidvattennivåer på olika tider eller olika dagar.
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
1 På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du en
tidvattenstation.
Information om tidvattenriktning och tidvattennivå visas nära
.
2 Välj stationsnamnet.
Animerade indikatorer för tidvatten och strömmar
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
Du kan visa animerade indikatorer för tidvattenstation och
strömriktning på navigationssjökortet eller fiskekortet. Du måste
också aktivera animerade ikoner i sjökortsinställningarna
(Indikatorer som visar tidvatten och strömmar, sidan 5).
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
En indikator för en tidvattenstation visas på sjökortet som en
vertikal stapel med en pil. En röd pil som pekar nedåt anger
fallande tidvatten, och en blå pil som pekar uppåt anger
stigande tidvatten. När du för markören över indikatorn för
tidvattenstation visas tidvattnets höjd vid stationen över
stationsindikatorn.
Indikatorer för strömriktning visas som pilar på sjökortet. Varje
pils riktning anger strömmens riktning på en viss plats på
sjökortet. Strömpilens färg anger strömmens fartintervall på
platsen. När du för markören över indikatorn för strömriktning
visas strömmens specifika fart på platsen över
riktningsindikatorn.
AIS (Automatic Identification System)
Färg
Strömmens fartintervall
Gul
0 till 1 knop
Orange
1 till 2 knop
Med AIS (Automatic Identification System) kan du identifiera och
spåra andra fartyg samt få varningar om trafik i området. När
plottern är ansluten till en extern AIS-enhet kan den visa viss
AIS-information om andra fartyg som finns inom räckhåll, som är
utrustade med transponder och som aktivt sänder AISinformation.
Den information som rapporteras för varje fartyg inkluderar
MMSI (Maritime Mobile Service Identity), position, GPS-fart,
GPS-KÖG, tiden som förflutit sedan fartygets senaste position
rapporterades, närmaste ankomst och tiden för närmaste
ankomst.
Vissa plottermodeller kan användas med Blue Force Tracking.
Fartyg som spåras med Blue Force Tracking anges på plottern
med blågrön färg.
Röd
2 knop eller mer
AIS-spårningssymboler
Indikatorer som visar tidvatten och strömmar
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
Du kan visa statiska eller animerade indikatorer för tidvattenoch strömstationer på navigationssjökortet eller fiskekortet.
1 På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du MENU >
Sjökortsinställning > Tidv. o strömm..
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa indikatorer för strömstation och
tidvattenstation på sjökortet väljer du På.
• Om du vill visa animerade indikatorer för tidvattenstation
och animerade indikatorer för strömriktning på sjökortet
väljer du Animerad.
Visa satellitbilder på navigationssjökortet
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
Du kan lägga över högupplösta satellitbilder på landdelen, eller
på både land- och havsdelen av navigationssjökortet.
Obs! När den här funktionen är aktiverad är de högupplösta
satellitbilderna bara tillgängliga vid lägre zoomnivåer. Om du
inte kan visa högupplösta bilder i din extra sjökortsregion kan du
välja för att zooma in. Du kan också ställa in detaljnivån på ett
högre värde genom att ändra kartans zoomdetaljer.
1 På navigationssjökortet väljer du MENU >
Sjökortsinställning > Satellitfoton.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Endast land för att visa standardsjökortsinformation
på vatten med foton som läggs över land.
• Välj Fotokarta, bildmix för att visa foton på både vatten
och land med angiven genomskinlighet. Använd
skjutreglaget för att justera fotots genomskinlighet. Ju
högre procentvärde du anger, desto mer täcker
satellitfotona land och vatten.
Visa flygfoton av landmärken
Innan du kan visa flygfoton på navigationssjökortet måste du
aktivera inställningen Satellitfoton på sjökortet.
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
Du kan använda flygfoton av landmärken, marinor och hamnar
för att orientera dig efter omgivningarna eller för att bekanta dig
med en marina eller hamn innan du kommer dit.
1 På sjökortet väljer du en kameraikon:
• Om du vill visa ett foto ovanifrån väljer du
.
• Om du vill visa ett perspektivfoto väljer du
. Fotot togs
från kamerans plats, riktad i konens riktning.
2 Välj Flygfoto.
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Symbol Beskrivning
AIS-fartyg. Fartyget rapporterar AIS-information. Riktningen
som triangeln pekar i anger den riktning som AIS-fartyget rör
sig i.
Målet har valts.
Målet har aktiverats. Objektet visas större på sjökortet. En
grön linje fäst vid objektet anger dess kurs. Fartygets MMSI,
fart och riktning visas under objektet om detaljinställningen
ställts in på Visa. Om AIS-sändningen från fartyget försvinner
visas en meddelanderam.
Målet har försvunnit. Ett grönt X anger att AIS-sändningen
från fartyget försvunnit och plottern visar en meddelanderam
med frågan om fartyget ska fortsätta att spåras. Om du
avbryter fartygsspårningen försvinner symbolen för förlorat
objekt från sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.
Farligt objekt i området. Objektet blinkar medan en larmsignal
ljuder och en meddelanderam visas. Efter att larmet
bekräftats anger en röd triangel med en röd linje fäst vid den
objektets position och kurs. Om kollisionslarmet för säker zon
ställts in på Av blinkar objektet, men ljudlarmet hörs inte och
meddelanderamen visas inte. Om AIS-sändningen från
fartyget försvinner visas en meddelanderam.
Farligt mål har försvunnit. Ett rött X anger att AIS-sändningen
från fartyget försvunnit och plottern visar en meddelanderam
med frågan om fartyget ska fortsätta att spåras. Om du
avbryter fartygsspårningen försvinner symbolen för förlorat
farligt objekt från sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.
Den här symbolens position anger den närmaste ankomstpunkten till ett farligt objekt, och siffrorna i närheten av
symbolen anger tiden till den närmaste ankomstpunkten till
objektet.
Obs! Fartyg som spåras med funktionen Blue Force Tracking
anges med blågrön färg oavsett deras status.
Kurs och projekterad kurs för aktiverade AIS-objekt
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs och kurs
över grund visas objektets kurs på ett sjökort som en linje fäst
vid AIS-objektsymbolen. En riktningslinje visas inte på en 3Dsjökortsvy.
Den projekterade kursen för ett aktiverat AIS-objekt visas som
en streckad linje på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy. Längden
på den projekterade kurslinjen baseras på värdet på
inställningen för den projekterade kursen. Om ett aktiverat AISobjekt inte sänder fartinformation, eller om farkosten inte rör sig
visas ingen projekterad kurslinje. Ändringar i informationen om
fart, kurs över grund eller girvinkel som farkosten sänder kan
påverka beräkningen av den projekterade kurslinjen.
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs över
grund, kurs och girvinkel beräknas den projekterade kursen för
objektet baserat på informationen om kurs över grund och
girvinkel. Riktningen som objektet girar i, som också baseras på
informationen om girvinkel, anges av hakens riktning i slutet av
kurslinjen. Hakens längd ändras inte.
5
5 Välj en tid när larmet ljuder om ett mål upptäcks inom
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs över
grund och kurs, men information om girvinkel inte anges
beräknas objektets projekterade kurs baserat på informationen
om kurs över grund.
Visa AIS-fartyg på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy
Innan du kan använda AIS måste du ansluta plottern till en
extern AIS-enhet och ta emot aktiva transpondersignaler från
andra fartyg.
Du kan konfigurera hur andra farkoster visas på ett sjökort eller
på en 3D-sjökortsvy. Inställningarna för visningsområde som
konfigurerats för ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy tillämpas
endast på det sjökortet eller den 3D-sjökortsvyn. Inställningarna
för detaljer, projekterad kurs och spår som konfigurerats för ett
sjökort eller en 3D-sjökortsvy tillämpas på alla sjökort och alla
3D-sjökortsvyer.
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU > Andra
farkoster > Inställning för AIS-visning.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ange avståndet från din position där AISfartyget visas väljer du Visningsomr och väljer ett
avstånd.
• Om du vill visa detaljer om AIS-aktiverade fartyg väljer du
Information > Visa.
• Om du vill ställa in den projekterade kursens tid för AISaktiverade fartyg väljer du Proj. kurs och anger tiden.
• Om du vill visa spår från AIS-fartyg väljer du Spår och
väljer längden på det spår som visas med ett spår.
Aktivera ett objekt för en AIS-farkost
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du AIS-fartyg.
2 Välj AIS-fartyg > Aktivera objekt.
Visa information om en spårad AIS-farkost
Du kan visa AIS-signalstatus, MMSI, GPS-fart, GPS-KÖG och
annan information som rapporteras om en spårad AIS-farkost.
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du AIS-fartyg.
2 Välj AIS-fartyg.
Avaktivera ett objekt för en AIS-farkost
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du AIS-fartyg.
2 Välj AIS-fartyg > Avaktivera objekt.
Visa en lista med AIS-hot
På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU > Andra
farkoster > AIS-lista.
Ställa in kollisionslarm för säker zon
Innan du kan ställa in ett kollisionslarm för säker zon måste du
ha en kompatibel plotter som är ansluten till en AIS-enhet.
Kollisionslarmet för säker zon används endast med AIS. Den
säkra zonen används för att undvika kollisioner och kan
anpassas.
1 Välj Inställningar > Larm > AIS > AIS-larm > På.
En meddelanderam visas och en larmsignal avges när ett
AIS-aktiverat fartyg kommer in i säkerhetsområdet runt
båten. Objektet märks också som farligt på skärmen. När
larmet är av inaktiveras meddelanderamen och ljudlarmet,
men objektet är fortfarande märkt som farligt på skärmen.
2 Välj Djupintervall.
3 Välj ett avstånd för säkerhetsområdets radie kring din farkost.
4 Välj Tid till.
6
säkerhetsområdet.
Om du till exempel vill få ett meddelande om ett mål som på
väg in i säkerhetsområdet 10 minuter innan det är sannolikt
att det inträffar, ställ in Tid till på 10 om du vill att larmet ska
ljuda 10 minuter innan farkosten hamnar inom
säkerhetsområdet.
AIS-nödanrop
Fristående AIS-nödanropsenheter sänder ut positionsrapporter
om nödsituationer när de är aktiverade. Plottern kan ta emot
signaler från räddningsgivaren (SART), EPIRB (Emergency
Position Indicating Radio Beacons) och andra signaler för man
över bord. Nödanropssändningar skiljer sig från standard-AISsändningar och visas därför annorlunda på plottern. Istället för
att spåra en nödanropssändning för att undvika kollisioner
spårar du den för att lokalisera och hjälpa en farkost.
Navigera till en nödanropssändning
När du tar emot en nödanropssändning visas ett larm för
nödanrop.
Välj Granska > Gå till för att börja navigera till
nödanropssändningen.
AIS-nödanropsenhetens spårningssymboler
Symbol Beskrivning
AIS-nödanropsenhetens sändning. Välj den här om du vill
visa mer information om sändningen och börja navigera.
Sändningen förlorades.
Sändningstest. Visas när ett fartyg initierar ett test av sin
nödanropsenhet och är inte tecken på en verklig nödsituation.
Sändningstestet förlorades.
Aktivera larm för AIS-sändningstest
Om du vill undvika ett stort antal testlarm och symboler i
områden där det finns många människor, t.ex. marinor, kan du
välja att ta emot eller ignorera AIS-testmeddelanden. Om du vill
testa en AIS-nödsituationsenhet måste du aktivera plottern för
att kunna ta emot testlarm.
1 Välj Inställningar > Larm > AIS.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ta emot eller ignorera EPRIB-testsignaler
(Emergency Position Indicating Radio Beacon) väljer du
AIS-EPIRB-test.
• Om du vill ta emot eller ignorera MÖB-testsignaler (Man
överbord) väljer du AIS-MOB-test.
• Om du vill ta emot eller ignorera testsignaler för
räddningsgivare (SART) väljer du AIS-givartest.
Stänga av AIS-mottagning
AIS-signalmottagning är som standard påslagen.
Välj Inställningar > Andra farkoster > AIS > Av.
Alla AIS-funktioner på alla sjökort och 3D-sjökortsvyer
avaktiveras. Det inkluderar AIS-farkostspårning,
kollisionslarm som härrör från AIS-farkostspårning och
visning av information om AIS-farkoster.
Inställningar för sjökort och 3D-sjökortsvyer
Obs! Alla inställningar gäller inte för alla sjökort och 3Dsjökortsvyer. För vissa alternativ krävs premiumkartor eller
anslutna tillbehör.
Dessa inställningar gäller för sjökort och 3D-sjökortsvyer,
förutom Fish Eye 3D (Inställningar för Fish Eye 3D, sidan 8).
På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU.
Waypoints och spår: Se Inställningar för waypoints och spår
på sjökorten och sjökortsvyerna, sidan 7.
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Andra farkoster: Se Inställningar för andra fartyg på sjökorten
och sjökortvyerna, sidan 8.
Sjömärken: Visar navigeringshjälpmedel på fiskekortet.
Riktningslinjer: Justerar riktningslinjer när du är i seglingsläget
(xxx).
Sjökortsinställning: Se Inställning av navigationssjökort och
fiskekort, sidan 7.
Nummervisning: Se Inställningar för nummervisning,
sidan 8. Visas eventuellt på menyn Kortinställning.
Sjökortets utseende: Se Inställningar för sjökortets utseende,
sidan 7. Visas eventuellt på menyn Kortinställning.
Inställning av navigationssjökort och fiskekort
Obs! Alla inställningar gäller inte för alla sjökort och 3Dsjökortsvyer. För vissa inställningar krävs externa tillbehör eller
tillämpliga premiumsjökort.
På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du MENU >
Sjökortsinställning.
Satellitfoton: Visar högupplösta satellitbilder på land eller över
både land och hav på navigationssjökortet när vissa
premiumkartor används (Visa satellitbilder på
navigationssjökortet, sidan 5).
Överl. vatt.bild: Aktiverar reliefskuggning, som visar bottens
lutning med skugga, eller ekolodsbilder, som hjälper dig
identifiera bottens densitet. Den här funktionen är endast
tillgänglig med vissa premiumkartor.
Tidv. o strömm.: Visar indikatorer för strömstationer och
tidvattensstationer på sjökortet (Indikatorer som visar
tidvatten och strömmar, sidan 5) och aktiverar skjutreglaget
för tidvatten och strömmar, som ställer in tiden för när
tidvatten och strömmar visas på kartan.
Kompassros: Visar en kompassros runt båten som anger
kompassriktningen efter båtens riktning. En indikator för sann
vindriktning eller skenbar vindriktning visas om plottern är
ansluten till en kompatibel marin vindsensor. När du är i
seglingsläget visas faktisk och skenbar vind på vindrosen.
Sjönivå: Anger den aktuella vattennivån i sjön. Den här
funktionen är endast tillgänglig med vissa premiumkartor.
Nummervisning: Se Inställningar för nummervisning,
sidan 8.
Väder: Ställer in vilka väderobjekt som visas på sjökortet när
plottern är ansluten till en kompatibel vädermottagare med ett
aktivt abonnemang. Kräver en kompatibel, ansluten antenn
och en aktiv prenumeration.
Sjökortets utseende: Se Inställningar för sjökortets utseende,
sidan 7.
Inställningar för sjökortets utseende
Du kan justera visningen av de olika sjökorten och
sjökortsvyerna. Varje inställning är specifik för det sjökort eller
den sjökortsvy som används.
Obs! Alla inställningar gäller inte för alla sjökort, 3D-sjökortsvyer
och plottermodeller. För vissa alternativ krävs premiumkartor
eller anslutna tillbehör.
På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU >
Sjökortsinställning > Sjökortets utseende.
Orientering: Anger kartans perspektiv.
Detaljer: Justerar detaljnivån på kartan med olika zoomgrader.
Riktningslinje: Visar och justerar riktningslinjen, som är en linje
som ritas på kartan från båtens bog i färdriktningen, och
ställer in datakällan för riktningslinjen.
Panoptix-område: Visar och döljer området som skannas med
Panoptix™ givaren. AHRS-kurssensorn (Attitude Heading
Reference System) måste kalibreras med den här funktionen
(Inställningar för givarinstallation, sidan 20).
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Världskarta: Använder antingen en vanlig världskarta eller en
skuggad reliefkarta på sjökortet. Dessa skillnader är endast
synliga vid så stor utzoomning att detaljer i sjökortet inte
syns.
Djupsiffror: Aktiverar lodade djup och ställer in farligt djup.
Djupsiffror som är lika med eller grundare än det farliga
djupet indikeras med röd text.
Skuggning för grund: Ställer in skuggor från kusten till angivet
djup.
Djupräckviddsskugga: Anger ett övre och nedre djup att visa
skuggor mellan.
Symboler: Visar och konfigurerar utseende på olika symboler
på sjökortet, t.ex. fartygsikonen, sjömärkessymboler,
intressanta platser på land samt fyrsektorer.
Format: Ställer in hur sjökortet visas över 3D-terräng.
Färg på faror: Visar grunt vatten och land med en färgskala.
Blått anger djupt vatten, gult anger grunt vatten och rött
anger mycket grunt vatten.
Säkert djup: Ställer in utseendet på ett säkert djup i sjökortsvyn
Mariner’s Eye 3D.
Obs! Den här inställningen påverkar endast utseendet för
färg på faror i sjökortsvyn Mariner’s Eye 3D. Det påverkar
inte inställningen av Auto Guidance för säkert vattendjup eller
ekolodsinställningen för grundvattenlarm.
Avståndsringar: Visar och konfigurerar utseendet på
avståndsringar, som hjälper dig att visualisera avstånd i vissa
sjökortsvyer.
Farledsbredd: Anger bredden på den skapade rutten, som är
den magentafärgade linjen i vissa sjökortsvyer och som
anger kursen till målet.
Ställa in linjer för kurs och kurs över grund
Du kan visa kurslinje och linje för kurs över grund (COG) på
sjökortet.
COG är din rörelseriktning. Kurs är riktningen som båtens bog
pekar mot när en kurssensor är ansluten.
1 Från en sjökortsvy väljer du MENU > Sjökortsinställning >
Sjökortets utseende > Riktningslinje.
2 Vid behov väljer du Källa, och väljer ett alternativ:
• Om du vill använda tillgänglig källa automatiskt väljer du
Auto.
• Om du vill använda GPS-antennriktning för COG väljer du
GPS-kurs över grund.
• Om du vill använda uppgifter från en ansluten kurssensor
väljer du Riktning.
• Om du vill använda data från både en ansluten kurssensor
och GPS-antenn väljer du Kurs ö. grund och riktning.
Då visas både kurslinje och COG-linje på kartan.
3 Välj Skärm och välj ett alternativ:
• Välj Distans > Distans och ange längden på linjen som
visas på sjökortet.
• Välj Tid > Tid och ange den tid som ska användas för att
beräkna avståndet som din båt ska åka under angiven tid i
aktuell hastighet.
Inställningar för waypoints och spår på sjökorten och
sjökortsvyerna
På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU >
Waypoints och spår.
Spår: Visar spår på sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.
Waypoints: Visar waypointlistan (Visa en lista med alla
waypoints, sidan 11).
Ny waypoint: Skapar en ny waypoint.
Waypoint-visning: Anger hur waypoints ska visas på sjökortet.
7
Aktiva spår: Visar menyn med alternativ för aktivt spår.
Sparade spår: Visar listan med sparade spår (Visa en lista med
sparade spår, sidan 13).
Spårvisning: Anger vilka spår som ska visas på sjökortet
baserat på spårfärg.
Visa en infälld navigationsruta
Du kan styra om en infälld navigationsruta ska visas på vissa
sjökortsvyer. Den infällda navigationsrutan visas endast när
båten navigerar till en destination.
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU.
2 Vid behov väljer du Sjökortsinställning.
3 Välj Nummervisning > Infällt navigationsfält > Auto.
4 Välj Inst. för infällt nav.fält.
5 Slutför en åtgärd:
• Om du vill visa VMG (waypoint Velocity Made Good) när
du navigerar längs en rutt med fler än en sträcka väljer du
Ruttsträcksdetaljer > På.
• Om du vill visa data om nästa gir baserat på avstånd
väljer du Nästa sväng > Distans.
• Om du vill visa data om nästa gir baserat på tid väljer du
Nästa sväng > Tid.
• Om du vill ange hur destinationsdata visas väljer du
Destination och väljer ett alternativ.
Inställningar för andra fartyg på sjökorten och
sjökortvyerna
Obs! För de här alternativen krävs anslutna tillbehör som en
AIS-mottagare eller VHF-radio.
På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU > Andra
farkoster.
AIS-lista: Visar AIS-listan (Visa en lista med AIS-hot, sidan 6).
DSC-lista: Visar DSC-listan (DSC-lista, sidan 27).
Inställning för AIS-visning: Se Inställningar för AIS-visning,
sidan 8.
DSC-spår: Visar spår från DSC-fartyg och väljer längden på det
spår som visas med ett spår.
AIS-larm: Ställer in kollisionslarm för säker zon (Ställa in
kollisionslarm för säker zon, sidan 6).
Inställningar för AIS-visning
Obs! AIS kräver att en extern AIS-enhet används samt aktiva
transpondersignaler från andra farkoster.
På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU > Andra
farkoster > Inställning för AIS-visning.
AIS-skärm Mätområde: Indikerar inom vilket avstånd från din
position som AIS-fartyg ska visas.
Information: Visar detaljer om AIS-aktiverade fartyg.
Proj. kurs: Ställer in den projekterade kursens tid för AISaktiverade fartyg.
Spår: Visar spår från AIS-fartyg och väljer längden på det spår
som visas med ett spår.
Inställningar för Fish Eye 3D
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
På sjökortsvyn Fish Eye 3D väljer du MENU.
Visa: Ställer in 3D-sjökortsvyns perspektiv.
Spår: Visar spår.
Ekolodskon: Visar en kon som anger det område som täcks av
givaren.
Fisksymboler: Visar svävande mål.
8
Inställningar för nummervisning
På ett sjökort, en 3D-sjökortsvy, radarskärmen eller en
kombinationsskärm väljer du MENU > Nummervisning.
På ett sjökort, en 3D-sjökortsvy eller en kombinationsskärm
väljer du MENU > Nummervisning.
Ändra layout: Ställer in layouten på nummervisningen eller
datafälten. Du kan välja vilka data som ska visas i varje
datafält.
Infällt navigationsfält: Visar den infällda navigationsrutan när
fartyget navigerar till en destination.
Inst. för infällt nav.fält: Här kan du konfigurera den infällda
navigationsrutan till att visa Ruttsträcksdetaljer och till att
styra när den infällda rutan visas före en gir eller destination.
Kompasstejp: Visar inforutan för kompassremsa när fartyget
navigerar till en destination.
Redigera datafälten
Du kan ändra data som visas i nummervisning på sjökort och
andra sidor.
1 På en sida som har funktioner för nummervisning väljer du
MENU.
2 Vid behov väljer du Sjökortsinställning.
3 Välj Nummervisning > Ändra layout.
4 Välj en layout.
5 Välj ett datafält.
6 Välj vilken typ av data som visas i fältet.
De tillgängliga dataalternativen varierar, beroende på plottern
och nätverkskonfigurationen.
Garmin Quickdraw Contours – kartor
VARNING
Med kartfunktionen Garmin Quickdraw Contours kan användare
skapa kartor. Garmin gör inga utfästelser rörande riktighet,
tillförlitlighet, fullständighet eller aktualitet för kartorna som
skapats av tredje part. All användning av eller tilltro till kartorna
som skapats av tredje part sker på egen risk.
Med kartfunktionen Garmin Quickdraw Contours kan du direkt
skapa kartor med konturer och djupmarkeringar i vilket
vattenområde som helst.
När Garmin Quickdraw Contours registrerar data syns en färgad
ring runt båtikonen. Ringen motsvarar det ungefärliga område
på kartan som skannas av varje gång.
En grön cirkel anger bra djup och GPS-position och en hastighet
under 9 knop (10 mph). En gul cirkel anger bra djup och GPSposition och en hastighet mellan 9 och 18 knop (10 och
20 mph). En röd cirkel anger dåligt djup eller dålig GPS-position
och en hastighet över 18 knop (20 mph).
Du kan visa Garmin Quickdraw Contours på en
kombinationsskärm eller som enskild vy på kartan.
Mängden sparade data beror på storleken på minneskortet,
ekolodskällan och båtens hastighet när du registrerar data. Du
kan registrera data under längre tid om du använder ett ekolod
med en stråle. Du ska kunna spela in cirka 1 500 timmar på ett
minneskort på 2 GB.
Garmin Quickdraw Contours – kartor
När du registrerar data på ett minneskort i plottern läggs nya
data till på din befintliga Garmin Quickdraw Contours karta och
sparas på minneskortet. När du sätter i ett nytt minneskort
överförs inte befintliga data till det nya kortet.
Kartera ett vattenområde med hjälp av
funktionen Garmin Quickdraw Contours
Innan du kan använda funktionen Garmin Quickdraw Contours
måste du ha en kompatibel plotter med uppgraderad
programvara, ekolodsdjup, din GPS-position och ett minneskort
med ledigt utrymme.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla modeller.
1 På en sjökortssida väljer du MENU > Quickdraw Contours >
Starta inspelning.
2 När inspelningen är klar väljer du Stoppa inspelning.
3 Välj Hantera > Namn och ange ett namn på kartan.
Lägga till en etikett på en Garmin Quickdraw
Contours karta
Du kan lägga till etiketter på en Garmin Quickdraw Contours
karta för att markera faror och intressanta platser.
1 Välj en plats på navigationssjökortet.
2 Välj Lägg till Quickdraw-etikett.
3 Ange text för etiketten och välj Klar.
Garmin Quickdraw gruppen
Garmin Quickdraw gruppen är en kostnadsfri, offentlig
onlinegrupp där du kan dela dina Garmin Quickdraw Contours
kartor med andra. Du kan också hämta kartor som andra
användare har skapat.
Logga in på ditt Garmin Connect™ konto för att få åtkomst till
Garmin Quickdraw gruppen. Därefter kan du överföra och hämta
kartor med ett minneskort.
Åtkomst till Garmin Quickdraw gruppen
Du får åtkomst till Garmin Quickdraw gruppen via Garmin
Connect webbplatsen.
1 Gå till connect.garmin.com.
2 Välj Sätt igång > Quickdraw Community > Sätt igång.
3 Om du inte redan har ett Garmin Connect konto skapar du ett
konto.
4 Logga in på ditt Garmin Connect konto.
5 Välj Marint längst upp till höger för att öppna Garmin
Quickdraw widgeten.
TIPS: Kontrollera att du har ett minneskort i datorn för att dela
Garmin Quickdraw Contours kartor.
Dela Garmin Quickdraw Contours kartor med Garmin
Quickdraw gruppen
Du kan dela Garmin Quickdraw Contours kartor som du har
skapat med andra i Garmin Quickdraw gruppen.
När du delar en konturkarta är det bara konturkartan som delas.
Dina waypoints delas inte.
1 Ta ut minneskortet från plottern.
2 Sätt in minneskortet i datorn.
3 Gå till Garmin Quickdraw gruppen (Åtkomst till Garmin
Quickdraw gruppen, sidan 9).
4 Välj Dela dina konturer.
5 Bläddra till minneskortet och välj mappen Garmin.
6 Öppna mappen Quickdraw och välj filen ContoursLog.svy.
När filen har överförts tar du bort filen ContoursLog.svy från
minneskortet för att undvika problem med kommande
överföringar. Dina data går inte förlorade.
Garmin Quickdraw Contours – kartor
Hämta kartor från Garmin Quickdraw gruppen
Du kan hämta Garmin Quickdraw Contours kartor som andra
användare har skapat och delat med Garmin Quickdraw
gruppen.
1 Sätt in minneskortet i datorn.
2 Gå till Garmin Quickdraw gruppen (Åtkomst till Garmin
Quickdraw gruppen, sidan 9).
3 Välj Sök efter konturer.
4 Använd kart- och sökfunktioner för att hitta ett område att
hämta.
De röda punkterna representerar Garmin Quickdraw
Contours kartor som har delats för området.
5 Välj Välj det område du vill hämta.
6 Dra i rutans kanter för att välja det område som du vill hämta.
7 Välj Påbörja hämtningen.
8 Spara filen på minneskortet.
TIPS: Om du inte hittar filen letar du i mappen Hämtningar.
Webbläsaren kan ha sparat filen där.
9 Ta bort minneskortet från datorn.
10 Sätt in minneskortet i plottern.
Plottern identifierar automatiskt konturkartorna. Det kan ta
några minuter att läsa in kartorna.
Garmin Quickdraw Contours – inställningar
På ett sjökort väljer du MENU > Quickdraw Contours >
Inställningar.
Skärm: Visar Garmin Quickdraw Contours. Alternativet
Användarkonturer visar dina egna Garmin Quickdraw
Contours kartor. Alternativet Gruppkonturer visar de kartor
som du har hämtat från Garmin Quickdraw gruppen.
Inspelningskompensation: Ställer in avståndet mellan
ekolodets djup och konturregistreringens djup. Om
vattennivån har ändrats sedan den senaste inspelningen
justerar du den här inställningen så att inspelningsdjupet är
detsamma för båda inspelningarna.
Om den senaste inspelningen till exempel hade ett
ekolodsdjup på 3,1 m (10,5 fot) och dagens ekolodsdjup är
3,6 m (12 fot) anger du -0,5 m (-1,5 fot) för värdet
Inspelningskompensation.
Användarvisningskompensation: Ställer in skillnader i
konturdjup och djupmarkeringar på dina egna konturkartor för
att kompensera för förändringar i en vattenmassas vattennivå
och djupfel på kartor med inspelade djup.
Visningskompensation för grupp: Ställer in skillnader i
konturdjup och djupmarkeringar på gruppkonturkartorna för
att kompensera för förändringar i en vattenmassas vattennivå
och djupfel på kartor med inspelade djup.
Kartläggningsfärger: Ställer in färgen på Garmin Quickdraw
Contours skärmen. När den här inställningen är aktiverad
anger färgerna kvaliteten på inspelningen. När inställningen
är inaktiverad har konturområdena kartans standardfärger.
Grönt anger bra djup och GPS-position och en hastighet
under 9 knop (10 mph). Gult anger bra djup och GPSposition och en hastighet mellan 9 och 18 knop (10 och
20 mph). Rött anger dåligt djup eller dålig GPS-position och
en hastighet över 18 knop (20 mph).
Djupräckviddsskugga: Anger den övre och nedre gränsen för
ett djupområde samt vilken färg djupområdet har.
9
Navigera med en plotter
OBSERVERA
Om båten har ett autopilotsystem måste en särskild styrdisplay
för autopilot installeras vid varje styrplats om du vill avaktivera
autopilotsystemet.
Funktionen Auto Guidance bygger på information från
elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad
kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och
farliga föremål.
Obs! En del sjökortsvyer är tillgängliga med premiumsjökort i
vissa områden.
Om du vill navigera måste du välja en destination, ange en kurs
och skapa en rutt, och följa kursen eller rutten. Du kan följa
kursen eller rutten på navigationssjökortet, fiskekortet samt på
sjökortsvyerna Perspective 3D och Mariner’s Eye 3D.
Du kan ange och följa en kurs till en destination med någon av
de tre metoderna Gå till, Rutt till och Automatisk vägledning.
Gå till: Tar dig direkt till destinationen. Det här är
standardalternativet för att navigera till en destination.
Plottern skapar en rak kurs eller navigeringslinje till
destinationen. Färdvägen kan sträcka sig över land och
andra hinder.
Rutt till: Skapar en rutt från din plats till en destination, så att du
kan lägga till girar längs vägen. Det här alternativet ger en
rak kurs till destinationen, men du kan lägga till girar längs
rutten för att undvika land och andra hinder.
Automatisk vägledning: Använder angiven information om
båten och sjökortsdata för att bestämma den bästa vägen till
din destination. Det här alternativet är bara tillgängligt när du
använder ett kompatibelt premiumsjökort i en kompatibel
plotter. Det ger en turn-by-turn-navigeringsrutt till
destinationen och undviker land och andra hinder
(Automatisk vägledning, sidan 13).
När du använder en kompatibel Garmin autopilot ansluten till
plottern med NMEA 2000 följer autopiloten den automatiska
vägledningsrutten.
Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i
vissa områden.
®
Grundläggande frågor om navigering
Fråga
Svar
Hur får jag plottern att peka Navigera med Gå till. Se Ange och följa
ut den riktning som jag vill en direkt kurs med hjälp av Gå till,
färdas i (bäring)?
sidan 11.
Hur får jag enheten att
vägleda mig längs en rät
linje (minimera avvikelse)
till en position med hjälp av
den kortaste distansen från
aktuell position?
Bygg en rutt med endast en sträcka och
navigera längs den med hjälp av Rutt till.
Se Skapa och navigera längs en rutt från
din aktuella position, sidan 12.
Hur får jag enheten att
vägleda mig till en position
och samtidigt undvika
kartlagda hinder?
Bygg en rutt med flera sträckor och
navigera längs den med hjälp av Rutt till.
Se Skapa och navigera längs en rutt från
din aktuella position, sidan 12.
Hur får jag enheten att
styra min autopilot?
Navigera med Rutt till. Se Skapa och
navigera längs en rutt från din aktuella
position, sidan 12.
Fråga
Svar
Kan enheten skapa en
färdväg åt mig?
Om du har premiumsjökort med funktioner
för Auto Guidance och befinner dig i ett
område som täcks av Auto Guidance
navigerar du med hjälp av Auto Guidance.
Se Ange och följa en Automatisk
vägledning, sidan 14.
Hur ändrar jag inställningarna för Auto Guidance för
båten?
Se Konfiguration av automatiska vägledningsrutter, sidan 15.
Destinationer
Du kan välja destinationer med hjälp av olika sjökort och 3Dsjökortsvyer, eller med hjälp av listorna.
Söka efter en destination via dess namn
Du kan söka efter sparade waypoints, sparade rutter, sparade
spår och marina servicedestinationer per namn.
1 Välj Navigationsinformation > Sök efter namn.
2 Ange minst en del av destinationens namn.
3 Vid behov väljer du Klar.
De 50 närmaste destinationerna som innehåller dina
sökvillkor visas.
4 Välj destination.
Välja en destination med navigationssjökortet
Välj destination på navigationssjökortet.
Söker efter destination med hjälp av användardata
1 Välj Egna data.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa en lista med förladdade platser och tidigare
markerade platser väljer du Waypoints.
• Om du vill visa en lista med tidigare sparade rutter väljer
du Rutter och automatiska vägledningsrutter.
• Om du vill visa en lista med registrerade spår väljer du
Spår.
• Om du vill visa en lista med ankring, förtöjning och andra
intressanta platser utefter kusten väljer du Intressanta
platser.
• Om du vill visa en lista med marinor och andra intressanta
platser i inlandet väljer du Inlandsservice.
• Om du vill söka efter en destination efter namn väljer du
Sök efter namn.
3 Välj en destination.
Söka efter en marin servicedestination
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
Plottern innehåller information för tusentals destinationer som
tillhandahåller marina tjänster.
1 Välj Navigationsinformation.
2 Välj Intressanta platser eller Inlandsservice.
3 Om det behövs väljer du den marina servicekategorin.
Plottern visar en lista med de närmaste platserna samt
avstånd och bäring till dem.
4 Välj ett mål.
Du kan välja eller om du vill visa mer information eller
visa platsen på ett sjökort.
Banor
OBSERVERA
Funktionen Auto Guidance bygger på information från
elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga
10
Navigera med en plotter
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad
kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och
farliga föremål.
Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa
områden.
OBSERVERA
Garmin rekommenderar att Instruktioner till endast används
under motordrift. Om Instruktioner till används vid segling kan en
oväntad gippning uppkomma och riskera att skada segelbåten.
Obevakade segel och riggar kan skadas eller orsaka skada på
besättning eller passagerare vid en oväntad gippmanöver.
Du kan ange och följa en kurs till en destination med någon av
de tre metoderna Gå till, Rutt till och Instruktioner till.
Gå till: Tar dig direkt till destinationen. Det här är
standardalternativet för att navigera till en destination.
Plottern skapar en rak kurs eller navigeringslinje till
destinationen. Färdvägen kan sträcka sig över land och
andra hinder.
Rutt till: Skapar en rutt från din plats till en destination, så att du
kan lägga till girar längs vägen. Det här alternativet ger en
rak kurs till destinationen, men du kan lägga till girar längs
rutten som undviker land och andra hinder.
Automatisk vägledning: Skapar en färdväg till en destination
med Auto Guidance. Det här alternativet är bara tillgängligt
när du använder ett kompatibelt premiumsjökort i en
kompatibel plotter. Det ger en turn-by-turn-navigeringslinje till
destinationen och undviker land och andra hinder.
Navigeringslinjen baseras på sjökortsdata och
användardefinierade plotterinställningar för säkert djup, säker
höjd och avstånd till kustlinje. Med de här inställningarna och
sjökortsdata skapar plottern en navigeringslinje som undviker
alla områden som inte är navigeringsbara mellan aktuell plats
och destinationen. När du använder en kompatibel Garmin
autopilot ansluten till plottern med NMEA 2000 följer
autopiloten rutten Auto Guidance.
Ange och följa en direkt kurs med hjälp av Gå till
OBSERVERA
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad
kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och
farliga föremål.
Du kan ange och följa en direkt kurs från din nuvarande position
till en vald destination.
1 Välj en destination (Destinationer, sidan 10).
2 Välj Navigera till > Gå till.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade
linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från den aktuella platsen till destinationen.
Den korrigerade kursen är dynamisk, och flyttas med båten
när du hamnar ur kurs.
3 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.
4 När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad
kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka till den
magentafärgade linjen (direkt kurs).
Avbryta navigering
På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du MENU >
Avbryt navigering.
Navigera med en plotter
Waypoints
Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din
enhet. Waypoints kan markera var du befinner dig, vart du ska
eller var du har varit. Du kan lägga till information om platsen,
exempelvis namn, höjd och djup.
Markera din aktuella position som en waypoint
Välj MARK från valfri skärm.
Skapa en waypoint vid en annan position
1 Välj Egna data > Waypoints > Ny waypoint.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill skapa en waypoint genom att ange koordinater
väljer du Ange koordinater och anger koordinaterna.
• Om du vill skapa en waypoint med hjälp av ett sjökort
väljer du Använd sjökort, markerar platsen och väljer
SELECT.
Markera en MÖB- eller en SOS-plats
På Hemskärmen väljer du Man överbord > Ja.
En internationell symbol för man överbord (MÖB) används för
att markera den aktiva MÖB-punkten och plottern anger en
direkt kurs tillbaka till den markerade platsen.
Visa en lista med alla waypoints
Välj Egna data > Waypoints.
Redigera en sparad waypoint
1 Välj Egna data > Waypoints.
2 Välj en waypoint.
3 Välj Ändra waypoint.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till ett namn väljer du Namn och anger
namnet.
• Om du vill ändra symbolen väljer du Symbol.
• Om du vill ändra djupet väljer du Djup.
• Om du vill ändra vattentemperaturen väljer du
Vattentemperatur.
• Om du vill ändra kommentaren väljer du Kommentar.
• Om du vill flytta positionen för waypointen väljer du Flytta.
Bläddra efter och navigera till en sparad waypoint
OBSERVERA
Funktionen Auto Guidance bygger på information från
elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad
kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och
farliga föremål.
Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa
områden.
Innan du kan navigera till en waypoint måste du skapa en
waypoint.
1 Välj Egna data > Waypoints.
2 Välj en waypoint.
3 Välj Navigera till.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera direkt till platsen väljer du Gå till.
• Om du vill skapa en rutt till platsen, inklusive girar, väljer
du Rutt till.
• Om du vill använda Auto Guidance väljer du Automatisk
vägledning.
11
5 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Obs! När du använder Auto Guidance anger ett grått
segment i någon del av den magentafärgade linjen att Auto
Guidance inte kan beräkna en del av Auto Guidance-linjen.
Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup och
minsta säkra höjd för hinder.
Följ
den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
6
grunt vatten och andra hinder.
Ta bort en waypoint eller en MÖB-plats
1 Välj Egna data > Waypoints.
2 Välj en waypoint eller en MÖB-plats.
3 Välj Ta bort.
Ta bort alla waypoints
Välj Egna data > Hantera data > Ta bort användardata >
Waypoints > Alla.
Rutter
En rutt är en sekvens med waypoints eller positioner som leder
dig till slutmålet.
Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella
position
Du kan skapa och omedelbart navigera längs en rutt på
navigationssjökortet eller fiskekortet. Med den här proceduren
sparas inte rutten eller waypointdata.
Obs! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden
om du använder premiumsjökort.
1 Välj en destination på navigationssjökortet eller fiskekortet.
2 Välj Navigera till > Rutt till.
3 Markera platsen för senaste gir före destinationen.
4 Välj Lägg till gir.
5 Om det behövs upprepar du steg 3 och 4 för att lägga till fler
girar, arbeta dig bakåt från destinationen till farkostens
nuvarande position.
Den sista giren du lägger till bör vara den första du gör, med
start från din aktuella position. Det bör vara den gir som är
närmast din farkost.
6 Vid behov väljer du MENU.
7 Välj Ruttnavigering.
8 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
9 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.
Skapa och spara en rutt
Med den här proceduren sparar du rutten och alla waypoints på
den. Startpunkten kan vara den aktuella positionen eller en
annan position.
1 Välj Egna data > Rutter och automatiska
vägledningsrutter > Ny rutt > Använd sjökort.
2 Välj startplats för rutten.
3 Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till en sväng.
4 Om det behövs upprepar du steg 3 för att lägga till fler
svängar.
Välj
slutdestination.
5
Visa en lista med rutter
Välj Egna data > Rutter och automatiska
vägledningsrutter.
Redigera en sparad rutt
Du kan ändra namn på en rutt eller ändra vilka girar en rutt
innehåller.
1 Välj Egna data > Rutter och automatiska
vägledningsrutter.
12
2 Välj en rutt.
3 Välj Ändra i rutt.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra namnet väljer du Namn och anger
namnet.
• Om du vill välja en waypoint från girlistan väljer du Ändra
svängar > Använd girlista och väljer en waypoint från
listan.
• Om du vill välja en gir när du använder ett sjökort väljer du
Ändra svängar > Använd sjökort och välj en plats från
sjökortet.
Bläddra efter och navigera längs en sparad rutt
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till någon
av dem, måste du skapa och spara minst en rutt.
1 Välj Egna data > Rutter och automatiska
vägledningsrutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Navigera till.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera längs rutten från den startpunkt som
användes när rutten skapades väljer du Ursprunglig.
• Om du vill navigera längs rutten från den
destinationspunkt som användes när rutten skapades
väljer du Omvänd.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade
linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från din nuvarande position till
destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och
flyttas med båten när du hamnar ur kurs.
Granska
kursen som visas med den magentafärgade linjen.
5
6 Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och
styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
När
du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad
7
kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka till den
magentafärgade linjen (direkt kurs).
Bläddra efter och navigera parallellt till en sparad rutt
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till någon
av dem, måste du skapa och spara minst en rutt.
1 Välj Egna data > Rutter och automatiska
vägledningsrutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Navigera till.
4 Välj Kompensation för att navigera parallellt med rutten med
en förskjutning från den med ett visst avstånd.
5 Indikera hur du ska navigera längs rutten:
• Om du vill navigera längs rutten från startpunkten som
användes när rutten skapades och till vänster om den
väljer du Framåt - Babord.
• Om du vill navigera längs rutten från startpunkten som
användes när rutten skapades och till höger om den väljer
du Framåt - Styrbord.
• Om du vill navigera längs rutten från destinationspunkten
som användes när rutten skapades och till vänster om den
väljer du Bakåt - Babord.
• Om du vill navigera längs rutten från destinationspunkten
som användes när rutten skapades och till höger om den
väljer du Bakåt - Styrbord.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade
linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från din nuvarande position till
destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och
flyttas med båten när du hamnar ur kurs.
Navigera med en plotter
6 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
7 Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och
5 Granska kursen som visas med den färgade linjen.
6 Följ linjen längs varje ruttsträcka och styr för att undvika land,
8 När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad
Ta bort ett sparat spår
1 Välj Egna data > Spår > Sparade spår.
2 Välj ett spår.
3 Välj Ta bort.
styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka till den
magentafärgade linjen (direkt kurs).
Ta bort en sparad rutt
1 Välj Egna data > Rutter och automatiska
vägledningsrutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Ta bort.
Ta bort alla sparade rutter
Välj Egna data > Hantera data > Ta bort användardata >
Rutter och automatiska vägledningsrutter.
Spår
Ett spår är en inspelning av den väg som båten har färdats. Det
spår som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret och
kan sparas. Du kan visa spår på varje sjökort och 3D-vy.
Visa spår
Från ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU >
Waypoints och spår > Spår > På.
En spårlinje på sjökortet anger ditt spår.
Ställa in färg för det aktiva spåret
1 Välj Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ > Spårfärg.
2 Välj en spårfärg.
Spara det aktiva spåret
Spåret som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret.
1 Välj Egna data > Spår > Spara aktivt spår.
2 Välj ett alternativ:
• Välj tiden då det aktiva spåret började.
• Välj Hela registret.
Visa en lista med sparade spår
Välj Egna data > Spår > Sparade spår.
Redigera ett sparat spår
1 Välj Egna data > Spår > Sparade spår.
2 Välj ett spår.
3 Välj Ändra i spår.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Namn och ange det nya namnet.
• Välj Spårfärg och välj en färg.
Spara ett spår som en rutt
1 Välj Egna data > Spår > Sparade spår.
2 Välj ett spår.
3 Välj Ändra i spår > Spara rutt.
Bläddra efter och navigera till ett registrerat spår
Innan du kan bläddra i en lista med spår och navigera till dem
måste du registrera och spara minst ett spår (Spår, sidan 13).
1 Välj Egna data > Spår > Sparade spår.
2 Välj ett spår.
3 Välj Följ spår.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera längs spåret från den startpunkt som
användes när spåret skapades väljer du Ursprunglig.
• Om du vill navigera längs spåret från den
destinationspunkt som användes när spåret skapades
väljer du Omvänd.
Navigera med en plotter
grunt vatten och andra hinder.
Ta bort alla sparade spår
Välj Egna data > Hantera data > Ta bort användardata >
Sparade spår.
Följa det aktiva spåret
Spåret som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret.
1 Välj Egna data > Spår > Följ aktivt spår.
2 Välj ett alternativ:
• Välj tiden då det aktiva spåret började.
• Välj Hela registret.
3 Granska kursen som visas med den färgade linjen.
4 Följ den färgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten
och andra hinder.
Rensa det aktiva spåret
Välj Egna data > Spår > Ta bort aktivt spår.
Spårminnet rensas och det aktiva spåret fortsätter att spelas
in.
Hantera spårminnet under inspelning
1 Välj Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ.
2 Välj Registreringsläge.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill spela in ett spårregister tills minnet tar slut
väljer du Fyll.
• Om du kontinuerligt vill spela in ett spårregister och
ersätta äldsta spårdata med nya data väljer du Börja om.
Konfigurera inspelningsintervall för spårloggen
Du kan indikera den frekvens med vilken spårplottningen spelas
in. Inspelning av mer frekventa plottningar blir mer exakt, men
fyller spårregistret snabbare. Upplösning rekommenderas då
den utnyttjar minnet på bästa sätt.
1 Välj Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ >
Reg.intervall > Intervall.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill spela in spåret baserat på ett avstånd mellan
punkter väljer du Distans > Ändra och anger avståndet.
• Om du vill spela in spåret baserat på ett tidsintervall väljer
du Tid > Ändra och anger tidsintervallet.
• Om du vill spela in spårplottningen baserat på en
missvisning från kursen väljer du Upplösning > Ändra
och anger det största fel som tillåts från den sanna kursen
innan en spårpunkt spelas in.
Ta bort alla sparade waypoints, rutter och
spår
Välj Egna data > Hantera data > Ta bort användardata >
Alla > OK.
Automatisk vägledning
OBSERVERA
Funktionen Auto Guidance bygger på information från
elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga
13
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa
områden.
Du kan använda Automatisk vägledning för att plotta den bästa
färdvägen till din destination. I funktionen Automatisk vägledning
används din plotter för att söka igenom sjökortsdata, till exempel
vattendjup och kända hinder, och en föreslagen färdväg
beräknas. Du kan justera färdvägen under navigering.
Ange och följa en Automatisk vägledning
1 Välj en destination (Destinationer, sidan 10).
2 Välj Navigera till > Automatisk vägledning.
3 Granska rutten som visas med den magentafärgade linjen.
4 Välj Starta navigering.
5 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.
Obs! När du använder Auto Guidance anger ett grått
segment i någon del av den magentafärgade linjen att Auto
Guidance inte kan beräkna en del av Auto Guidance-linjen.
Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup och
minsta säkra höjd för hinder.
Skapa automatisk vägledningsrutt
1 Välj Navigation > Rutter och automatiska
vägledningsrutter > Ny rutt > Automatisk vägledning.
2 Välj SELECT och välj en destinationspunkt.
Filtrera en lista med rutter och automatiska vägledningsrutter
Du kan snabbt hitta en sparad destination genom att filtrera en
lista med rutter och automatiska vägledningsrutter.
1 Välj MENU > Filtrera.
2 Välj ett alternativ.
Granska automatisk vägledningsrutt
1 Välj rutt på navigationssjökortet.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa en fara och justera rutten med faran väljer
du Granska faror.
• Om du vill ändra ruttnamnet eller ändra/räkna om rutten
väljer du Ändra.
• Om du vill ta bort en rutt väljer du Ta bort.
• Om du vill navigera efter den valda rutten väljer du
Navigera till.
Justera en automatisk vägledningsrutt
1 Från navigationssjökortet följer du instruktionerna som visas
på skärmen eller använder pilknapparna för att flytta
destinationspunkt till den nya platsen.
2 Välj SELECT > Flytta punkt.
3 Välj BACK om du vill återgå till navigeringsskärmen.
Avbryta en pågående beräkning av Automatisk
vägledning
Välj MENU > Avbryt på sjökortet.
TIPS: Om du snabbt vill avbryta beräkningen kan du välja
BACK.
Ställa in Tidsangiven ankomst
Du kan använda den här funktionen på en rutt eller en
Automatisk vägledning för att få information om när du bör
ankomma en vald punkt. Det gör att du kan anpassa tiden för
din ankomst till en plats, t.ex. en broöppning eller en startlinje för
en tävling.
1 På navigationssjökortet väljer du MENU.
2 Om det behövs väljer du Navigeringsalternativ.
14
3 Välj Tidsangiven ankomst.
TIPS: Du kan snabbt öppna menyn för Tidsangiven ankomst
genom att välja en punkt på rutten.
Justera avstånd till kustlinje
Inställningen Avstånd till kustlinje anger hur nära land du vill att
den Automatisk vägledning ska placeras. Den Automatisk
vägledning kan flyttas om du ändrar den här inställningen
medan du navigerar. De tillgängliga värdena för inställningen
Avstånd till kustlinje är relativa, inte absoluta. För att vara säker
på att den Automatisk vägledning är placerad på lämpligt
avstånd från land kan du kontrollera placeringen av den
Automatisk vägledning med hjälp av en eller flera bekanta
destinationer som kräver navigering genom en smal vattenled.
1 Förtöj fartyget eller kasta ankar.
2 Välj Inställningar > Navigation > Automatisk vägledning >
Avstånd till kustlinje > Normal.
3 Välj en destination som du har navigerat till tidigare.
4 Välj Navigera till > Automatisk vägledning.
5 Granska placeringen av den automatiska vägledningsrutten
och fastställ om rutten på ett säkert sätt undviker kända
hinder och girarna möjliggör en effektiv färd.
6 Välj ett alternativ:
• Om du är nöjd med placeringen av den automatiska
vägledningsrutten väljer du MENU > Avbryt navigering
och fortsätter till steg 10.
• Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända
hinder väljer du Inställningar > Navigation > Automatisk
vägledning > Avstånd till kustlinje > Långt.
• Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för
breda väljer du Inställningar > Navigation > Automatisk
vägledning > Avstånd till kustlinje > Nära.
7 Om du valde Nära eller Långt i steg 6 granskar du
placeringen av den automatiska vägledningsrutten och
fastställer om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder
och girarna möjliggör en effektiv färd.
Med Automatisk vägledning upprätthålls en god frigång från
hinder på öppet vatten, även om du ställer in Avstånd till
kustlinje på Nära eller Närmast. Som ett resultat kanske inte
plottern positionerar om den Automatisk vägledning, såvida
inte den destination som valdes kräver navigering genom en
smal vattenled.
8 Välj ett alternativ:
• Om du är nöjd med placeringen av den automatiska
vägledningsrutten väljer du MENU > Avbryt navigering
och fortsätter till steg 10.
• Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända
hinder väljer du Inställningar > Navigation > Automatisk
vägledning > Avstånd till kustlinje > Längst bort.
• Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för
breda väljer du Inställningar > Navigation > Automatisk
vägledning > Avstånd till kustlinje > Närmast.
9 Om du valde Närmast eller Längst bort i steg 8 granskar du
placeringen av den Automatisk vägledning och fastställer
om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder och
girarna möjliggör en effektiv färd.
Med Automatisk vägledning upprätthålls en god frigång från
hinder på öppet vatten, även om du ställer in Avstånd till
kustlinje på Nära eller Närmast. Som ett resultat kanske inte
plottern positionerar om den Automatisk vägledning, såvida
inte den destination som valdes kräver navigering genom en
smal vattenled.
10 Upprepa steg 3 till 9 minst en gång, med olika destinationer
varje gång, tills du känner till hur inställningen Avstånd till
kustlinje fungerar.
Navigera med en plotter
Konfiguration av automatiska vägledningsrutter
3 Välj Ändra i rutt > Spara som gräns.
OBSERVERA
Inställningarna för Säkert djup och Vertikalt utrymme påverkar
hur plottern beräknar en Automatisk vägledning. Om ett område
har ett okänt vattendjup eller en okänd höjd till hinder, beräknas
inte någon Automatisk vägledning i det området. Om ett område
i början eller slutet av en Automatisk vägledning är grundare än
det Säkert djup eller lägre än det Vertikalt utrymme kommer den
Automatisk vägledning eventuellt inte att beräknas i det
området, beroende på kartdata. På sjökortet visas kursen
genom sådana områden som en grå linje eller en randig linje i
magenta och grått. När båten inträder i ett sådant område visas
ett varningsmeddelande.
Omvandla ett spår till en gräns
Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa
områden.
Obs! Alla inställningar gäller inte för alla kartor.
Du kan ange vilka parametrar plottern ska använda vid
beräkning av Automatisk vägledning.
Säkert djup: Ställer in minsta vattendjup som din båt säkert kan
åka över, utifrån sjökortets djupdata.
Obs! Minsta vattendjup för premiumsjökorten (tillverkade
tidigare än 2016) är 3 fot. Om du anger ett värde på mindre
än 3 fot använder sjökorten endast djup på 3 fot för att
beräkna rutter med Automatisk vägledning.
Vertikalt utrymme: Ställer in minimihöjd för broar och hinder
som båten säkert kan åka under, utifrån sjökortets data.
Avstånd till kustlinje: Ställer in hur nära land du vill att den
Automatisk vägledning ska placeras. Den Automatisk
vägledning kan flyttas om du ändrar den här inställningen
medan du navigerar. De tillgängliga värdena för den här
inställningen är relativa, inte absoluta. Du kan kontrollera att
den Automatisk vägledning är placerad på lämpligt avstånd
från land med hjälp av en eller flera bekanta destinationer
som kräver navigering genom en smal vattenled (Justera
avstånd till kustlinje, sidan 14).
Gränser
Med gränser kan du undvika eller stanna kvar i angivna
vattenområden. Du kan ställa in ett larm som varnar dig när du
kommer in i eller lämnar en gräns.
Du kan skapa gränsområden, -linjer och -cirklar med hjälp av
kartan. Du kan också omvandla sparade spår och rutter till
gränslinjer. Du kan skapa ett gränsområde med waypoints
genom att skapa en rutt från waypoints och omvandla rutten till
en gränslinje.
Du kan välja en gräns som ska fungera som aktiv gräns. Du kan
lägga till information om den aktiva gränsen i datafälten på
sjökortet.
Skapa en gräns
1 Välj Egna data > Gränser > Ny gräns.
2 Välj en gränsform.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Innan du kan omvandla ett spår till en gräns måste du spela in
och spara minst ett spår (Spara det aktiva spåret, sidan 13).
1 Välj Egna data > Spår.
2 Välj ett spår.
3 Välj Ändra i spår > Spara som gräns.
Ändra en gräns
1 Välj Egna data > Gränser.
2 Välj en gräns.
3 Välj Redigera gräns.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra utseende på gränsen på sjökortet väljer
du Visningsalternativ.
• Om du vill ändra gränslinjer eller namn väljer du Redigera
gräns.
• Om du vill ändra gränslarmet väljer du Alarm.
Ställa in gränslarm
Gränslarmen signalerar att du befinner dig inom ett definierat
avstånd från en angiven gräns.
1 Välj Egna data > Gränser.
2 Välj en gräns.
3 Välj Alarm > På.
4 Ange ett avstånd.
5 Välj ett alternativ.
• Om du vill ställa in ett larm som ljuder när båten är ett
angivet avstånd från gränsen för ett område som du vill
hålla dig inom väljer du Lämnar.
• Om du vill ställa in ett larm som ljuder när båten är ett
angivet avstånd från gränsen för ett område som du vill
undvika väljer du Kommer in i.
Ta bort en gräns
1 Välj Egna data > Gränser.
2 Välj en gräns.
3 Välj Redigera gräns > Ta bort.
Ekolod
När din kompatibla plotter är rätt ansluten till en Garmin
ekolodsmodul (tillval) och en givare kan plottern användas som
fishfinder. Olika ekolodssidor kan hjälpa dig att visa fisken i
området.
Justeringarna du kan göra för varje ekolodssida varierar
beroende på vilken bild du är i och vilken plottermodell,
ekolodsmodul och givare du har anslutit.
Om du vill ha information om vilken givare som lämpar sig bäst
för dina behov, gå till www.garmin.com/transducers.
Inställningar för gränsområden
Välj Egna data > Gränser > Visningsalternativ.
Avstånd/bäring: Här kan du dölja eller visa riktning och avstånd
till din destination för den aktiva gränsen.
Visa sjökort: Här kan du dölja eller visa gränser på sjökortet.
Färg: Anger färgen på gränser på sjökortet.
Avbryta sändningen av ekolodssignaler
Omvandla en rutt till en gräns
2 Välj det fönster som du vill ändra.
3 Välj en ekolodsbild.
Innan du kan omvandla en rutt till en gräns måste du skapa och
spara minst en rutt (Skapa och spara en rutt, sidan 12).
1 Välj Egna data > Rutter och automatiska
vägledningsrutter.
2 Välj en rutt.
Ekolod
Från en kompatibel ekolodsskärm väljer du MENU > Sända.
Ändra ekolodsbild
1 På en kombinationsskärm med ekolod väljer du MENU >
Redigera kombination.
Vanliga ekolodssida
Det finns flera helskärmssidor tillgängliga, beroende på ansluten
utrustning.
15
Helskärmssidan av Vanligaekolodssida visar en stor bild av
ekolodsavläsningar från en givare. Mätområdesskalan till höger
på skärmen visar djupet för de identifierade objekten samtidigt
som skärmen rullar från höger till vänster.
À
Á
Â
Djupinformation
Svävande mål eller fisk
Vattenområdets botten
Delad frekvensbild som ekolodssida
I den delade frekvensbilden som ekolodsida visas ett
helskärmsdiagram av högfrekvensekolodsdata på ena sidan av
skärmen och ett helskärmsdiagram av lågfrekvensekolodsdata
på den andra sidan av skärmen.
Obs! För delad frekvensbild som ekolodssida krävs att du
använder en givare med två frekvenser.
Delad zoombild av ekolodsvisningen
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Vänster sida av båten
Höger sida av båten
Givaren på din båt
Träd
Gamla däck
Stockar
Avstånd från sidan av båten
Vatten mellan båten och botten
SideVü skanningsteknik
I stället för en vanlig konisk stråle använder SideVü givaren en
plan stråle för att söka av vattnet och botten vid sidorna av
båten.
Delad zoombild av ekolodsvisningen visar ett helskärmsdiagram
av ekolodsavläsningar och en förstorad del av diagrammet på
samma skärm.
Garmin ClearVü ekolodssida
Obs! För att ta emot Garmin ClearVü ekolod med
skanningteknik behöver du en kompatibel plotter eller Fishfinder
och en kompatibel givare. Mer information om kompatibla givare
finns på www.garmin.com/transducers.
Garmin ClearVü ekolod med hög frekvens ger en tydlig bild av
båtens omgivande fiskevatten med en detaljerad återgivning av
strukturer som båten passerar över.
Traditionella givare avger en konisk stråle. Garmin ClearVü
ekolod med skanningteknik avger två smala strålar som liknar
formen på strålen i en kopieringsmaskin. Strålarna ger en
tydligare, bildlik vy av det som finns under båten.
SideVü ekolodssida
Obs! Alla modeller har inte inbyggd SideVü ekolodsfunktion.
Om din modell inte har inbyggt SideVü ekolod behöver du en
kompatibel ekolodsmodul och en kompatibel SideVü givare.
Om din modell har inbyggt SideVü ekolod behöver du en
kompatibel SideVü givare.
SideVü ekolod med skanningsteknik visar en bild av vad som
finns vid sidorna av båten. Du kan använda detta som ett
sökverktyg för att hitta strukturer och fisk.
16
Panoptix ekolodssidor
Obs! Alla modeller har inte stöd för Panoptix givare.
För att ta emot Panoptix ekolod behöver du en kompatibel
plotter och en kompatibel givare.
Med Panoptix ekolodssidorna kan du se runt hela båten i realtid.
Du kan också se agn under vattnet och stim framför och under
båten.
Med LiveVü ekolodssidor får du en bild av rörelse antingen
framför eller under båten. Skärmen uppdateras mycket snabbt,
vilket innebär att ekolodssidorna mer ser ut som livevideo.
Med RealVü 3D ekolodssidor får du tredimensionella vyer över
antingen det som finns framför eller under båten. Skärmen
uppdateras med varje svep av givaren.
För att se alla fem Panoptix ekolodssidorna behöver du en
givare för att visa vyerna nedåt och en andra givare för att visa
vyerna framåt.
Du öppnar Panoptix ekolodssidorna genom att välja Ekolod och
välja en sida.
LiveVü nedåt ekolodssida
Den här ekolodssidan visar en tvådimensionell vy över vad som
finns under båten och kan användas för att se en betesboll och
fisk.
Ekolod
RealVü 3D nedåt ekolodssida
Den här ekolodssidan visar en tredimensionell vy över vad som
finns under givaren och kan användas när du står stilla och vill
se vad som finns runt båten.
RealVü 3D historik ekolodssida
Den här ekolodssidan ger en tredimensionell vy över vad som
finns bakom båten medan du rör dig och visar hela
vattenpelaren i 3D, från botten till vattenytan. Den här vyn
används för att hitta fisk.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Historik för Panoptix med vy nedåt på en bläddrande ekolodssida
Båt
Räckvidd
Spår
Drop shot rig
Botten
LiveVü framåt ekolodssida
Den här ekolodssidan visar en tvådimensionell vy över vad som
finns framför båten och kan användas för att se en betesboll och
fisk.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Färgkodning
Båt
Räckvidd
Botten
Struktur
Fisk
FrontVü ekolodssida
Båt
À
Á
Â
Ã
Ä
Räckvidd
Fisk
Panoptix FrontVü ekolodssidan ökar din situationsberedskap
genom att visa hinder under vattnet, upp till 91 meter (300 fot)
framför båten.
Förmågan att effektivt undvika hinder framför båten med hjälp
av FrontVü ekolod minskar när hastigheten överstiger 8 knop.
Om du vill se FrontVü ekolodssidan måste du installera och
ansluta en kompatibel givare, t.ex. en PS21 givare. Du kan
behöva uppdatera givarprogramvaran.
Spår
Botten
RealVü 3D framåt ekolodssida
Den här ekolodssidan visar en tredimensionell vy över vad som
finns framför givaren. Den här vyn kan användas när du står
stilla och du måste kunna se botten och den fisk som närmar sig
båten.
Välja givartyp
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Ekolod
Färgkodning
Båt
Pingindikator
Fisk
Botten
Räckvidd
Innan du kan välja givartyp måste du ta reda på vilken sorts
givare du har.
Den här plottern är kompatibel med givaren Garmin ClearVü™
och ett sortiment av andra givare, bland annat Garmin GTgivare som finns på www.garmin.com. Mer information om
kompatibla givare finns på www.garmin.com/transducers.
Om du ansluter en givare som inte medföljde plottern kan det
hända att du måste ange givartyp för att ekolodet ska fungera
på rätt sätt. Om enheten upptäckte givaren automatiskt visas
inte detta alternativ.
1 På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Installation > Givartyp.
2 Välj ett alternativ:
• Om du har en givare med två strålar och 200/77 kHz väljer
du Två strålar (200/77 kHz).
• Om du har en givare med två frekvenser och 200/50 kHz
väljer du Två frekvenser (200/50 kHz).
• Om du har en annan typ av givare väljer du den i listan.
17
Kalibrera kompassen
Innan du kan kalibrera kompassen måste givaren vara
installerad på skaftet tillräckligt långt från trollingmotorn för att
magnetiska störningar ska kunna undvikas, och givaren måste
vara placerad i vattnet. Kalibreringen måste vara av tillräckligt
hög kvalitet för att den inbyggda kompassen ska aktiveras.
Obs! Du måste montera givaren på skaftet för att kunna
använda kompassen. Kompassen fungerar inte om du monterar
givaren på motorn.
Obs! Kompasskalibrering är endast tillgänglig för givare med en
inbyggd kompass, till exempel PS21-TR givare.
Du kan börja svänga båten innan du kalibrerar, men du måste
rotera båten helt 1,5 gånger under kalibreringen.
1 På en lämplig ekolodssida väljer du MENU >
Ekolodsinställningar > Installation.
2 Om det behövs väljer du Använd AHRS för att aktivera
AHRS-sensorn.
Välj
Kalibrera kompass.
3
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Skapa en waypoint på ekolodsskärmen
1 Från en ekolodssida väljer du en plats.
2 Välj SELECT.
3 Om det behövs redigerar du waypointinformationen.
Pausa ekolodsvisningen
På en ekolodssida väljer du MENU > Pausa ekolod.
Visa ekolodshistorik
Du kan skrolla på ekolodsskärmen för att visa historiska
ekolodsdata.
Obs! Alla givare sparar inte historik över ekolodsdata.
1 På en ekolodssida väljer du MENU > Pausa ekolod.
2 Använd piltangenterna.
Ekolodsdelning
Den här funktionen är kanske inte tillgänglig på alla
plottermodeller.
Du kan visa ekolodsdata från andra plottrar med inbyggd
ekolodsmodul ansluten till Garmin marint nätverk.
Varje plotter i nätverket kan visa ekolodsdata från varje
kompatibel ekolodsmodul och givare i nätverket, oavsett var på
båten plottrarna och givarna är monterade. Från exempelvis en
givare med Garmin ClearVü monterad längst bak på båten kan
du visa ekolodsdata med 93sv monterad längst fram på båten.
När du delar med dig av ekolodsdata kommer värdena för en del
ekolodsinställningar, t.ex. Djupintervall och Känslighet, att
synkroniseras mellan enheterna i nätverket. Värdena för andra
ekolodsinställningar, t.ex. inställningar för Utseende,
synkroniseras inte och ska konfigureras på varje enskild enhet.
Dessutom synkroniseras bildhastigheten för de olika traditionella
ekolodssidorna och Garmin ClearVü ekolodssidorna så att de
delade vyerna blir mer sammanhängande.
Obs! Om flera givare används samtidigt kan det skapa
störningar, vilka går att få bort genom att man justerar
ekolodsinställningen Störningar.
Välja en ekolodskälla
Den här funktionen är kanske inte tillgänglig på alla modeller.
När du använder mer än en ekolodsdatakälla för en viss
ekolodssida kan du välja vilken källa du vill använda för den
ekolodssidan. Om du till exempel har två källor för Garmin
ClearVü kan du välja vilken källa du vill använda på Garmin
ClearVü ekolodssidan.
18
1 Öppna den ekolodssida där du vill ändra källan.
2 Välj MENU > Ekolodsinställningar > Källa.
3 Välj källa för den här ekolodssidan.
Byta namn på en ekolodskälla
Du kan byta namn på en ekolodskälla för att enkelt kunna
identifiera källan. Du kan exempelvis använda "För" som namnet
på givaren i båtens för.
Källans namnbyte gäller endast aktuell vy. Om du till exempel
vill byta namn på Garmin ClearVü ekolodskällan måste du
öppna Garmin ClearVü ekolodssidan.
1 På ekolodssidan väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Källa > Byt namn på källor.
2 Ange namnet.
Justera detaljnivån
Du kan justera detaljnivån och störningar som visas på
ekolodsskärmen antingen genom att justera känsligheten för
traditionella givare eller genom att justera ljusstyrkan för Garmin
ClearVü givare.
Om du vill visa resultaten av signaler med högsta intensitet på
skärmen kan du minska känsligheten eller ljusstyrkan för att ta
bort resultat med lägre intensitet och störningar. Om du vill visa
all resultatinformation kan du öka känsligheten eller ljusstyrkan
för att visa mer information på skärmen. Detta ökar också
störningarna och kan göra det svårare att upptäcka faktiska
resultat.
1 På en ekolodssida väljer du MENU.
2 Välj Känslighet eller Ljusstyrka.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill öka eller minska känsligheten eller ljusstyrkan
manuellt väljer du Upp eller Ner.
• Om du vill att plottern justerar känsligheten eller
ljusstyrkan automatiskt väljer du ett automatiskt alternativ.
Justera färgintensiteten
Du kan justera intensitet på färgerna och markera intressanta
områden på ekolodsskärmen genom att justera färgmättnad för
traditionella givare eller kontrast för Garmin ClearVü och
SideVü/ClearVü givare. Den här inställningen fungerar bäst när
du har justerat detaljnivån som visas på skärmen med
inställningarna för känslighet eller ljusstyrka.
Om du vill markera mindre fiskmål eller skapa en visning av ett
mål med högre intensitet kan du öka inställningarna för
färgmättnad eller kontrast. Detta orsakar en förlust av
differentieringen av resultaten med hög intensitet längst ned.
Om du vill minska intensiteten för resultatet kan du minska
färgmättnad eller kontrast.
1 Från en ekolodssida väljer du MENU.
2 Välj ett alternativ:
• När du är på Garmin ClearVü eller SideVü ekolodssidan
väljer du Kontrast.
• När du är på en Panoptix LiveVü ekolodssida väljer du
Färgökning.
• Från en annan ekolodssida väljer du
Ekolodsinställningar > Avancerat > Färgökning.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill öka färgintensiteten manuellt väljer du Upp eller
Ner.
• Om du vill använda standardinställningen väljer du
Standard.
Ekolod
Ekolodsinspelningar
Spela in ekolodsvisningen
Obs! Ekolodsinspelning kan inte användas i alla modeller.
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Ekolodsinspelning > Spela in ekolod.
15 minuters ekolodsinspelning använder cirka 200 MB
diskutrymme på det isatta minneskortet. Du kan spela in
ekolod tills kortet nått sin kapacitet.
Avbryta ekolodsinspelningen
Innan du kan avbryta inspelningen av ekolod måste du börja
spela in den (Spela in ekolodsvisningen, sidan 19).
På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Ekolodsinspelning > Stoppa inspelning.
Ta bort en ekolodsinspelning
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Ekolodsinspelningar > Visa inspelningar.
3 Välj en inspelning.
4 Välj Ta bort.
Spela upp ekolodsinspelningar
Innan du kan spela upp ekolodsinspelningar måste du hämta
och installera programmet HomePort™ och spela in ekolodsdata
på ett minneskort.
1 Ta ut minneskortet från enheten.
2 Sätt in minneskortet i en kortläsare som är ansluten till en
dator.
3 Öppna programmet HomePort.
4 Välj en ekolodsinspelning från enhetslistan.
5 Högerklicka på ekolodsinspelningen i den nedre rutan.
6 Välj Uppspelning.
Traditionell, Garmin ClearVü och SideVü
ekolodsinställning
Obs! Alla alternativ och inställningar gäller inte för alla modeller,
ekolodsmoduler och givare.
På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar.
Djuplinje: Visar en djuplinje som snabbreferens.
Bildhastighet: Ställer in den takt med vilken ekolodet sveper
från höger till vänster.
På grunt vatten kanske du vill sakta ner bildhastigheten för
att förlänga den tid som informationen visas på skärmen. På
djupare vatten kan du öka bildhastigheten.
Djupintervallinjer: Visar de lodräta linjer som anger avståndet
till höger och vänster om båten. Den här inställningen är
tillgänglig för SideVü ekolodssida.
Färgpalett: Ställer in färgschema för ekolodsbilden. Den här
inställningen kan vara tillgänglig i menyn Utseende.
Färgscheman med hög kontrast ger mörkare färgtilldelningar
till returer med lägre intensitet. Färgscheman med låg
kontrast ger färgtilldelningar till returer med lägre intensitet
som liknar bakgrundsfärgen.
Utseende: Se Inställningar för ekolodets utseende, sidan 19.
Nummervisning: Ställer in de data som visas på
ekolodsskärmen.
Avancerat: Se Avancerade ekolodsinställningar, sidan 20.
Installation: Återställer ursprungliga ekolodsinställningar.
Ställa in zoomnivån för ekolodsskärmen
1 På en ekolodssida väljer du MENU > Zoom.
Ekolod
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill zooma in på ekolodsdata från bottendjupet
väljer du Låst botten.
• Om du vill ställa in djupräckvidden på det förstorade
området manuellt väljer du Manuellt, väljer Visning upp
eller Visning ned för att ställa in djupräckvidden på det
förstorade området och väljer Zooma in eller Zooma ut
för att öka eller minska förstoringen på det förstorade
området.
• Om du vill ställa in djup och zoomning automatiskt väljer
du Auto.
• För att avbryta zoomningen väljer du Ingen zoom.
Ställa in bildhastigheten
Du kan ställa in den takt med vilken ekolodsbilden rör sig över
skärmen. En högre bildhastighet visar fler detaljer, speciellt när
du rör dig och vid trolling. En lägre bildhastighet visar
ekolodsinformation på skärmen längre. När du ställer in
bildhastigheten på en ekolodssida används den för alla
ekolodssidor.
1 På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Bildhastighet.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill att bildhastigheten justeras automatiskt med
hjälp av data om fart över grund eller fart genom vatten
väljer du Auto.
Inställningen Auto väljer en bildhastighet som motsvarar
båtens hastighet, så att mål i vattnet ritas med rätt
bildförhållande och ser mindre förvrängda ut. När du visar
Garmin ClearVü eller SideVü ekolodssidor bör du
använda inställningen Auto.
• Om du vill använda en mycket snabb bildhastighet väljer
du Ultrascroll®.
Alternativet Ultrascroll visar snabbt nya ekolodsdata, men
med lägre bildkvalitet. I de flesta fall ger alternativet Snabb
bra balans mellan en snabbt visad bild och mål som är
mindre förvrängda.
Justera djup- eller breddskalans mätområde
Du kan justera djupskalans mätområde traditionellt och Garmin
ClearVü ekolodssidor samt breddskalans mätområde för SideVü
ekolodssidor.
Om enheten justerar området automatiskt hålls botten inom den
nedre tredjedelen av ekolodsskärmen och det kan vara
användbart för att spåra botten som har minimala eller måttliga
ändringar i terrängen.
Med manuell justering av området kan du visa ett visst område,
vilket kan vara användbart för att spåra en botten som har stora
ändringar i terrängen, t.ex. djupa kanter eller klippor. Botten kan
visas på skärmen så länge den visas inom det område som du
har ställt in.
1 På en ekolodssida väljer du MENU > Djupintervall.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill att plottern automatiskt ska justera området
väljer du Auto.
• Om du vill öka eller minska området manuellt väljer du
Upp eller Ner.
TIPS: Från ekolodsskärmen kan du välja eller om du
manuellt vill justera området.
TIPS: När du visar flera ekolodsskärmar kan du välja
SELECT för att välja den aktiva skärmen.
Inställningar för ekolodets utseende
På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Utseende.
Färgpalett: Ställer in färgpaletten.
19
Edge: Framhäver den starkaste signalen från botten för att
definiera signalens hårdhet eller mjukhet.
Realtid: Visar en vertikal realtidsbild längs skärmens högra sida
som direkt visar avståndet till objekt längs en skala.
Bildutveckling: Gör att ekolodsbilden avancerar snabbare
genom att rita mer än en datakolumn på skärmen för varje
kolumn med ekolodsdata som tas emot. Det här är särskilt
användbart när du använder ekolodet på djupt vatten
eftersom det tar längre tid för ekolodssignalen att färdas till
botten och tillbaka till givaren.
Med inställningen 1/1 ritas en kolumn med information på
skärmen per ekolodseko. Med inställningen 2/1 ritas två
kolumner med information på skärmen per ekolodseko och
så vidare för inställningarna 4/1 och 8/1.
Fisksymboler: Ställer in hur ekolodet tolkar svävande objekt.
Ekolodslarm
Obs! Alla alternativ finns inte på alla givare.
På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Larm.
Du kan också öppna ekolodslarmen genom att välja
Inställningar > Larm > Ekolod.
Grunt vatten: Ställer in ett larm som ljuder när djupet är mindre
än det angivna värdet.
Djupt vatten: Ställer in ett larm som ljuder när djupet är större
än det angivna värdet.
FrontVü Larm: Ställer in ett larm som ljuder när djupet framför
fartyget är mindre än det angivna värdet, vilket gör att du kan
undvika grundstötning (Ställa in FrontVü djuplarmet,
sidan 21). Detta larm är endast tillgängligt med Panoptix
FrontVü givare.
Vattentemperatur: Ställer in ett larm som ljuder när givaren
rapporterar en temperatur som är 1,1 °C (2 °F) över eller
under den angivna temperaturen.
Kontur: Ställer in ett larm som ljuder när givaren upptäcker ett
svävande objekt inom det angivna djupet från vattenytan och
från botten.
Fisk: Ställer in ett larm som ljuder när enheten upptäcker ett
svävande mål.
• Med
ställer du in larmet så att det ljuder när fisk i alla
storlekar upptäcks.
• Med
ställer du in larmet så att det ljuder endast när
medelstora eller stora fiskar upptäcks.
• Med ställer du in larmet så att det ljuder endast när
stora fiskar upptäcks.
Avancerade ekolodsinställningar
Obs! Alla alternativ och inställningar gäller inte för alla modeller,
ekolodsmoduler och givare.
På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Avancerat.
Störningar: Justerar känsligheten för att minska effekten av
störningar från bruskällor i närheten.
Den lägsta störningsinställningen som ger önskad förbättring
bör användas för att ta bort störningar från skärmen. Det
bästa sättet att eliminera störningar är att korrigera
installationsproblemen som orsakar störningar.
Ytstörningar: Döljer ytstörningar för att minska mängden klotter.
Bredare strålbredd (lägre frekvenser) kan visa fler mål, men
generera mer ytstörningar.
Färgökning: Se Justera detaljnivån, sidan 18.
TVG: Justerar presentationen av ekon för att kompensera för
försvagade ekolodssignaler på djupare vatten och minskar
visningen av störningar nära ytan. När värdet för den här
inställningen ökas visas färgerna som associeras med låga
20
störningsnivåer och fiskmål mer konsekvent genom olika
vattendjup. Den här inställningen minskar också störningar
nära vattenytan.
Inställningar för givarinstallation
Obs! Alla alternativ och inställningar gäller inte för alla modeller,
ekolodsmoduler och givare.
På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Installation.
Återst. stand.inst. ekolod: Återställer fabriksinställningarna för
ekolodssidan.
Givartyp: Du kan välja typen av givare som är ansluten till
enheten.
Skift: Här kan du ställa in djupområdet som ekolodet fokuserar
på. Det gör att du kan zooma in till ett område inom det
fokuserade djupet.
Rotera vä/hö: Ändrar riktningen för SideVü ekolodssidan när
givaren är installerad bakåt.
Vänd: Anger riktningen för Panoptix ekolodssidan när givaren är
installerad så att kablarna pekar mot babords sida av båten.
Konvinkel: Anger bredden på Panoptix givarens konvinkel.
Smala konvinklar gör att du kan se djupare och längre.
Bredare konvinklar gör att du kan se ett större
täckningsområde.
Använd AHRS: Gör det möjligt för det interna riktnings- och
referenssystemets (AHRS) sensorer att upptäcka Panoptix
givarens monteringsvinkel. Om den här inställningen är
avstängd förutsätts det att givaren är monterad i 45 graders
vinkel.
Ekolodsfrekvenser
Obs! Vilka frekvenser som är tillgängliga beror på plotter, ekolod
och givare som används.
Genom att justera frekvensen kan du anpassa ekolodet efter
dina särskilda mål och aktuellt vattendjup.
Högre frekvenser använder en smal konvinkel och är bättre vid
snabba hastigheter och hårda havsförhållanden. Bottendefinition
och termoklindefinition kan bli bättre när du använder en högre
frekvens.
Lägre frekvenser använder en bredare konvinkel som gör att
fiskaren kan se flera mål, men kan även skapa mer ytstörningar
och minska bottensignalens kontinuitet vid hårda
havsförhållanden. Bredare konvinkel skapar större bågar för
ekon från fiskmål, vilket gör dem perfekta för att hitta fisk. Med
bredare konvinkel blir dessutom prestandan bättre i djupt vatten,
eftersom en lägre frekvens går igenom djupt vatten bättre.
Med CHIRP frekvenser kan du svepa varje puls genom ett urval
frekvenser, vilket resulterar i bättre objektseparation i djupt
vatten. CHIRP kan användas för att exakt identifiera mål, t.ex.
enskilda fiskar i ett stim, och vid tillämpningar i djupt vatten.
CHIRP har i allmänhet bättre prestanda än en
frekvenstillämpning. Eftersom vissa fiskmål kan visas tydligare
med en fast frekvens bör du ta hänsyn till dina mål och
vattenförhållanden när du använder CHIRP frekvenser.
Vissa Black Box-ekolod och givare ger dig även möjlighet att
anpassa förinställda frekvenser för varje givarelement, vilket gör
att du kan ändra frekvensen snabbt med hjälp av förinställningar
när vattnet och dina mål ändras.
Om du visar två frekvenser samtidigt med bilden för delad
frekvens kan du se djupare med det lågfrekventa ekot och
samtidigt se fler detaljer från det högfrekventa ekot.
Välja frekvens
Obs! Det går inte att justera frekvensen för alla ekolodsbilder
och givare.
Du kan ange vilka frekvenser som ska visas på
ekolodsskärmen.
Ekolod
1 På en ekolodssida väljer du MENU > Frekvens.
2 Välj en frekvens som passar dina behov och vattendjupet.
Mer information om frekvenser finns på Ekolodsfrekvenser,
sidan 20.
Skapa en förinställd frekvens
Obs! Inte tillgängligt med alla givare.
Du kan skapa en förinställning för att spara en specifik
ekolodsfrekvens som gör att du kan ändra frekvenser snabbt.
1 På en ekolodssida väljer du MENU > Frekvens.
2 Välj Lägg till.
3 Ange en frekvens.
Slå på realtidsvyn
Obs! Den här funktionen är tillgänglig på Vanliga ekolodssidan.
Realtid är en vertikal realtidsbild längs höger sida av bilden, som
visar vad som finns under givaren just nu. Du kan använda
realtidsvyn för att identifiera ekon från objekt som kan missas
när ekolodsdata visas snabbt på skärmen, t.ex. när båten rör sig
med hög hastighet. Den kan även vara användbar för att
upptäcka fisk som är nära botten.
I realtidsvyn ovan visas ekon från fiskar À och en mjuk botten
Á.
1 På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Utseende > Realtid.
2 Välj en kvardröjningstid.
Du kan öka kvardröjningstiden för att öka tiden som ekon
visas.
Panoptix ekolodsinställningar
Justera RealVü betraktningsvinkeln och zoomningsgraden
Du kan ändra betraktningsvinkel för RealVü ekolodssidorna. Du
kan även zooma in och ut ur vyn.
På en RealVü ekolodssida väljer du ett alternativ:
• Justera betraktningsvinkeln genom att använda
piltangenterna.
• Vrid på ratten om du vill zooma in och ut.
Justera RealVü svephastigheten
Du kan uppdatera hur snabbt givaren sveper fram och tillbaka.
En högre svephastighet skapar en mindre detaljerad bild, men
skärmen uppdateras snabbare. En lägre svephastighet skapar
en mer detaljerad bild, men skärmen uppdateras långsammare.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för RealVü 3D-historik
ekolodssidan.
1 På en RealVüekolodssida väljer du MENU > Svephastighet.
2 Välj ett alternativ.
Ekolodsmeny för LiveVü framåt och FrontVü
På LiveVü framåt eller FrontVü ekolodssidan väljer du MENU.
Känslighet: Styr detaljnivån och brusnivån som visas på
ekolodsskärmen.
Om du vill visa resultaten av signaler med högsta intensitet
på skärmen kan du minska känsligheten för att ta bort
Ekolod
resultat med lägre intensitet och störningar. Om du vill visa all
resultatinformation kan du öka känsligheten för att visa mer
information på skärmen. Detta ökar också störningarna och
kan göra det svårare att upptäcka faktiska resultat.
Djupräckvidd: Justerar djupskalans mätområde.
Om enheten justerar området automatiskt hålls botten inom
den nedre delen av ekolodsskärmen och det kan vara
användbart för att spåra botten som har minimala eller
måttliga ändringar i terrängen.
Med manuell justering av området kan du visa ett visst
område, vilket kan vara användbart för att spåra en botten
som har stora ändringar i terrängen, t.ex. djupa kanter eller
klippor. Botten kan visas på skärmen så länge den visas
inom det område som du har ställt in.
Räckvidd framåt: Justera framåtskalans mätområde.
Om enheten justerar området automatiskt justeras
framåtskalan i förhållande till djupet. Om du justerar området
manuellt kan du visa ett visst område. Botten kan visas på
skärmen så länge den visas inom det område som du har
ställt in. Att manuellt sänka det här alternativet kan minska
effektiviteten hos FrontVü Larm och minska din reaktionstid
för låga djupavläsningar.
Sändningsvinkel: Justerar givarens fokus åt styrbords eller
babords sida. Detta är endast tillgängligt med RealVü
kompatibla Panoptix FrontVü givare, till exempel PS30, PS31
och PS60.
Sända: Gör att givaren slutar att sända.
FrontVü Larm: Ställer in ett larm som ljuder när djupet framför
fartyget är mindre än det angivna värdet (Ställa in FrontVü
djuplarmet, sidan 21). Detta är endast tillgängligt med
Panoptix FrontVü givare.
Ekolodsinställningar: Justerar givarens inställningar och
utseendet på ekon.
Redigera överlagringar: Justerar de data som visas på
skärmen.
Ställa in LiveVü och FrontVü givarnas sändningsvinkel
Denna funktion är endast tillgänglig med Panoptix LiveVü och
FrontVü givare.
Du kan ändra givarens sändningsvinkel för att rikta givaren mot
ett särskilt intressant område. Du kan till exempel rikta givaren
för att följa en betesboll eller fokusera på ett träd när du
passerar det.
1 På en LiveVü eller FrontVü ekolodssida väljer du MENU >
Sändningsvinkel.
2 Välj ett alternativ.
Ställa in FrontVü djuplarmet
VARNING
FrontVü djuplarmet är ett verktyg enbart för situationsberedskap
och kan inte förhindra grundstötning under alla omständigheter.
Det åligger båtens förare att säkerställa att båten framförs
säkert.
Detta larm är endast tillgängligt med Panoptix FrontVü givare.
Du kan ange att ett larm ska ljuda när djupet är under ett angivet
värde. För bästa resultat bör du ställa in bogkompensationen
när du använder det främre kollisionslarmet (Ställa in
bogkompensation, sidan 22).
1 På FrontVü ekolodssidan väljer du MENU > FrontVü Larm.
2 Välj På.
3 Ange det djup vid vilket larmet utlöses och välj Klar.
På FrontVü skärmen visare en djuplinje det djup vid vilket larmet
är inställt. Linjen är grön när du befinner dig på säkert djup.
Linjen blir gul när du kör fortare än räckvidden framåt ger dig tid
att reagera (10 sekunder). Den blir röd och ett larm ljuder när
21
systemet upptäcker ett hinder eller djupet är mindre än det
angivna värdet.
OBSERVERA
Förmågan att effektivt undvika grundstötning med hjälp av
FrontVü ekolod minskar när hastigheten överstiger 8 knop.
LiveVü och FrontVü inställningar för utseende
På en LiveVü eller FrontVü Panoptix ekolodssida väljer du
MENU > Ekolodsinställningar > Utseende.
Färgpalett: Ställer in färgpaletten.
Färgökning: Justera intensiteten på färgerna som visas på
skärmen.
Du kan välja ett högre färgmättnadsvärde för att se mål högre
upp i vattenpelaren. Ett högre färgmättnadsvärde gör också
att du kan differentiera resultat med låg intensitet högre upp i
vattenpelaren, men detta orsakar förlust av differentieringen
av resultaten vid botten. Du kan välja ett lägre
färgmättnadsvärde när målen är nära botten så att du kan
skilja mellan mål och resultat med hög intensitet, som sand,
sten och lera.
Spår: Anger hur länge spåren visas på skärmen. Spåren visar
objektets rörelse.
Bottenfyllning: Färgar botten brun för att skilja den från
vattenekon.
Rutnätsöverlagring: Visar ett rutnät med intervallinjer.
Bläddra i historik: Visar ekolodshistorik på en traditionell
ekolodssida.
45 graders vinkel och givare med nedåtvy är monterade i 0
graders vinkel.
Vänd: Anger riktningen för Panoptix ekolodspresentationen när
givaren för nedåtvy är installerad så att kablarna pekar mot
babords sida av båten.
Det här gäller för Panoptix givare på LiveVü nedåt, RealVü
3D nedåt och RealVü 3D historik ekolodssidor.
Kalibrera kompass: Kalibrerar den inbyggda kompassen i
Panoptix givaren (Inställningar för givarinstallation, sidan 20).
Det här gäller för Panoptix givare med en inbyggd kompass,
till exempel PS21-TR givare.
Återst. stand.inst. ekolod: Återställer ekolodsinställningarna till
fabriksinställningar.
Ställa in bogkompensation
För Panoptix givare med framåtvy kan du ange en
bogkompensation för att kompensera för avståndsavläsningen
framåt för givarens installationsplats. Detta gör att du kan visa
avståndet framåt från fören i stället för givarens
installationsplats.
Den här funktionen gäller för Panoptix givare på FrontVü,
LiveVü framåt och RealVü 3D framåt ekolodssidor.
1 Mät det horisontella avståndet À från givaren till fören.
RealVü inställningar för utseende
På en RealVü ekolodssida väljer du MENU >
Ekolodsinställningar > Utseende.
Punktfärger: Ställer in en annan färgpalett för ekolodets
ekopunkter.
Bottenfärger: Anger färgpalett för botten.
Bottenformat: Anger stil för botten. När du är på djupt vatten
kan du välja alternativet Punkter och manuellt ställa in
området på ett grundare värde.
Färgknapp: Visar en förklaring över vilka djup färgerna
motsvarar.
Inställningar för Panoptix givarinstallation
På en Panoptix ekolodssida väljer du MENU >
Ekolodsinställningar > Installation.
Installationsdjup: Ställer in det djup under vattenytan på vilket
Panoptix givaren är monterad. Om du anger det faktiska djup
på vilket givaren är monterad leder det till en mer noggrann
visuell presentation av vad som finns i vattnet.
Bogkompensation: Ställer in avståndet mellan fören och
installationsplatsen för Panoptix givare med framåtvy. Detta
gör att du kan visa avståndet framåt från fören i stället för
givarens plats.
Det här gäller för Panoptix givare på FrontVü, LiveVü framåt
och RealVü 3D framåt ekolodssidor.
Konvinkel: Anger bredden på konvinkeln för Panoptix givare
med nedåtvy. Smala konvinklar gör att du kan se djupare och
längre. Bredare konvinklar gör att du kan se ett större
täckningsområde.
Det här gäller för Panoptix givare på FrontVü, LiveVü nedåt
och LiveVü framåt ekolodssidor.
Använd AHRS: Gör det möjligt för det interna riktnings- och
referenssystemets (AHRS) sensorer att upptäcka Panoptix
givarens monteringsvinkel automatiskt. När den här
inställningen är avaktiverad kan du ange den specifika
monteringsvinkeln för givaren med hjälp av inställningen
Lutningsvinkel. Många givare med framåtvy är monterade i
22
2 På tillämplig ekolodssida väljer du MENU >
Ekolodsinställningar > Installation > Bogkompensation.
3 Ange det uppmätta avståndet och välj Klar.
På tillämplig ekolodssida ändras räckvidden framåt med det
avstånd du angav.
Autopilot
VARNING
Du kan använda autopilotfunktionen endast vid en station som
är installerad bredvid en styrplats, gasreglage och kontrollenhet.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Autopiloten är ett verktyg som hjälper dig att hantera båten.
Den befriar dig inte från ansvaret för att framföra din båt säkert.
Undvik farlig navigering och lämna aldrig rodret utan uppsikt.
Var alltid beredd på att snabbt återgå till att styra båten
manuellt.
Lär dig att använda autopiloten i stilla och riskfria vatten utan
några faror.
Var försiktig när du använder autopiloten nära hinder i vattnet,
till exempel hamnar, pålverk och andra båtar.
Autopilotsystemet anpassar kontinuerligt styrningen av din båt
för att hålla en fast kurs (kurshållning). Systemet möjliggör även
Autopilot
manuell styrning och olika automatiska styrningsfunktioner och mönster.
När plottern är ansluten till ett kompatibelt Garmin
autopilotsystem kan du aktivera och styra autopiloten från
plottern.
Mer information om kompatibla Garmin autopilotsystem finns på
www.garmin.com.
Autopilotskärmen
Ställa in och följa cirkelmönstret
Du kan använda cirkelmönstret till att styra båten i en oavbruten
cirkel, i angiven riktning och med angivet tidsintervall.
1 På autopilotskärmen väljer du MENU > Mönsterstyrning >
Cirklar.
Om
det behövs väljer du Tid och väljer en tid som autopiloten
2
ska slutföra en cirkel på.
3 Välj Aktivera babord eller Aktivera styrbord.
Ställa in och följa sicksackmönstret
Du kan använda sicksackmönstret till att styra båten från babord
till styrbord och tillbaka, under angiven tid och med angiven
vinkel, längs den aktuella kursen.
1 På autopilotskärmen väljer du MENU > Mönsterstyrning >
Sicksack.
2 Om det behövs väljer du Amplitud och väljer grader.
3 Om det behövs väljer du Period och väljer en tidsperiod.
4 Välj Aktivera sicksack.
À
Á
Â
Ã
Faktisk kurs
Inställd kurs (kurs som autopiloten håller)
Faktisk kurs (i standbyläge)
Inställd kurs (i aktiverat läge)
Roderpositionsindikator (Den här funktionen är endast tillgänglig när
en rodersensor är ansluten.)
Ställa in ökningar av stegstyrningsstorlek
1 På autopilotskärmen väljer du MENU > Autopilotinställning
> Steggirsstorlek.
2 Välj en storlek.
Ställa in energisparläget
Du kan justera nivån av roderaktivitet.
1 På autopilotskärmen trycker du på MENU >
Autopilotinställning > Inställning av strömläge >
Energisparfunktion.
2 Välj en procentandel.
Om du ställer in en högre procentandel minskar
roderaktiviteten och kurshållningen. Ju högre procentandel,
desto mer avviker kursen innan autopiloten korrigerar den.
TIPS: I krabb sjö vid låga hastigheter minskar
roderaktiviteten om du ökar Energisparfunktion procentandel.
Aktivera autopiloten
När du aktiverar autopiloten tar den över styrningen av rodret
och styr båten med bibehållen kurs.
Välj Aktivera på valfri skärm.
Din inställda kurs visas mitt på autopilotskärmen.
Styrmönster
VARNING
Du ansvarar själv för att båten framförs på ett säkert sätt.
Aktivera bara mönsterstyrning när du är säker på att vattnet är
fritt från hinder.
Autopiloten kan styra båten enligt förinställda mönster för fiske
och dessutom utföra andra specialmanövrer som U-svängar och
Williamson-girar.
Följa U-svängsmönstret
Du kan använda U-svängsmönstret för att gira båten 180 grader
och bibehålla den nya kursen.
1 På autopilotskärmen väljer du MENU > Mönsterstyrning >
U-sväng.
2 Välj Aktivera babord eller Aktivera styrbord.
Seglingsfunktioner
Följa Williamson-girmönstret
Du kan använda Williamson-giren till att styra båten tillbaka så
att den färdas längs med den plats där Williamson-girmönstret
aktiverades. Williamson-girmönstret kan användas i man
överbord-situationer.
1 På autopilotskärmen väljer du MENU > Mönsterstyrning >
Williamson-gir.
Välj
Aktivera babord eller Aktivera styrbord.
2
Seglingsfunktioner
Ställa in båttyp
Du kan välja båttyp för att konfigurera plotterinställningarna och
använda funktioner som är anpassade efter din båttyp.
1 Välj Inställningar > Min farkost > Typ av farkost.
2 Välj ett alternativ.
Seglingstävling
Du kan använda enheten för att öka chansen för att båten
korsar startlinjen för en seglingtävling exakt när den börjar. När
du synkroniserar tävlingstiduret med den officiella
nedräkningstimern för seglingstävlingen meddelas du med en
minuts intervall när loppets starttid närmar sig. När du
kombinerar tävlingstiduret med den virtuella startlinjen mäter
enheten hastighet, kurs och återstående tid på
nedräkningstimern. Enheten använder den här informationen för
att ange om båten kommer att korsa startlinjen före, efter eller
på rätt tid för seglingstävlingens start.
Vägledning för startlinje
Vägledning för seglingsstartlinje är en visuell återgivning av
information som du behöver för att korsa startlinjen vid optimal
tid och med optimal hastighet.
När du ställt in styrbords och babords startlinjemarkeringar,
målfart och -tid och när du startat tävlingstiduret visas en
förutsagd linje. Den förutsagda linjen sträcker sig från din
aktuella position mot startlinjen och layline-linjerna som sträcker
sig från vardera markeringen.
Slutpunkten och färgen på den förutsagda linjen anger var båten
kommer att befinna sig vid tidslutet, baserat på båtens
nuvarande hastighet.
När slutpunkten är före startlinjen är linjen vit. Det indikerar att
båtens hastighet måste öka för att nå startlinjen i tid.
När slutpunkten är förbi startlinjen är linjen röd. Det indikerar att
båtens hastighet måste minska för att undvika straff för att ha
nått startlinjen före tidslutet.
23
När slutpunkten är på startlinjen är linjen vit. Det indikerar att
båten rör sig med optimal hastighet för att nå startlinjen till
tidslutet.
Som standard visas fönstren för vägledning för startlinje och
tävlingstiduret på kombinationsskärmen Seglingstävling.
Ställa in startlinje
1 På presentationen Vägledning för startlinje väljer du MENU >
Startlinje.
2 Välj ett alternativ:
• Markera babords och styrbords startlinjemärken när du
seglar förbi dem genom att välja Pingmärken.
• Om du vill markera babords och styrbords startlinjemärken
genom att ange koordinater väljer du Ange koordinater.
• Om du vill växla position på babords och styrbords
märken efter att du har ställt in dem väljer du Byt babord
och styrbord Märken.
Använda vägledning för startlinje
Du kan använda funktionen Vägledning för startlinje för att få
hjälp med att korsa startlinjen med optimal hastighet under en
seglingstävling.
1 Markera startlinjen (Ställa in startlinje, sidan 24).
2 På presentationen Vägledning för startlinje väljer du MENU >
Målfart och väljer din målfart när du korsar startlinjen.
Välj
Måltid och välj måltid för att korsa startlinjen.
3
4 Välj BACK.
5 Starta tävlingstimern (Använda tävlingstiduret, sidan 24).
Använda tävlingstiduret
1 På presentationen Vägledning för startlinje väljer du
för att ställa in timern.
2 Välj SELECT för att starta eller stoppa timern.
Ställa in kölkompensation
Du kan ange en kölkompensation för att kompensera för
vattendjupavläsningen för givarens installationsplats. Detta ger
dig möjlighet att visa vattendjupet under kölen eller det faktiska
vattendjupet, beroende på dina behov.
Om du vill veta vattendjupet under kölen eller den lägsta
punkten för båten och givaren är installerad vid vattenytan eller
någonstans över kölens spets mäter du avståndet från givarens
plats till båtens köl.
Om du vill veta det faktiska vattendjupet och givaren är
installerad under vattenytan mäter du avståndet från givarens
underkant upp till vattenytan.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du har giltiga
djupdata.
1 Mät avståndet:
• Om givaren är installerad vid vattenytan À eller
någonstans över kölens spets mäter du avståndet från
givarens plats till båtens köl. Ange värdet som ett positivt
tal.
• Om givaren är installerad vid kölens spets Á och du vill
veta det faktiska vattendjupet mäter du avståndet från
givaren till vattenytan. Ange värdet som ett negativt tal.
eller
Ställa in avståndet mellan bogen och GPS-antennen
Du kan ange avståndet mellan båtens bog och GPS-antennens
plats. På så sätt säkerställer du att båtens bog korsar startlinjen
exakt på starttiden.
1 På presentationen Vägledning för startlinje väljer du MENU >
Startlinje > GPS-bogkompensation.
2 Ange avståndet.
3 Välj SELECT.
Inställningar för layline-linjer
För att kunna använda layline-funktioner måste du ansluta en
vindgivare till plottern.
När du är i seglingsläget (Ställa in båttyp, sidan 2) kan du visa
layline-linjer på navigationssjökortet. Layline-linjer kan vara
mycket användbara vid tävling.
Välj MENU > Riktningslinjer på sjökortet.
Skärm: Anger hur layline-linjer och båtar visas på sjökortet och
justerar layline-linjernas längd.
Seglingsvinkel: Här kan du välja hur enheten beräknar laylinelinjer. Alternativet Faktiska beräknar layline-linjer med hjälp
av den uppmätta vindvinkeln från vindsensorn. Alternativet
Manuellt beräknar layline-linjer genom att använda manuellt
angivna lovarts- och läsidesvinklar.
Tidvattenskorrigering: Korrigerar layline-linjer baserat på
tidvattnet.
Filtertid, konstant: Filtrerar layline-data baserat på det angivna
tidsintervallet. För en jämnare layline som filtrerar bort vissa
förändringar i båtens kurs eller faktisk vindvinkel anger du en
högre siffra. För layline-linjer som visar en högre känslighet
för förändringar i båtens kurs eller faktisk vindvinkel anger du
en lägre siffra.
24
2 Välj Inställningar > Min farkost > Kölkompensation.
3 Välj om givaren är installerad vid vattenytan, eller välj
om givaren är installerad vid kölens spets.
Använda autopiloten på segelbåt
OBSERVERA
När autopiloten är aktiverad styr den enbart rodret. Du och din
besättning är fortsatt ansvariga för seglen när autopiloten är
aktiverad.
Autopiloten kan förutom att hålla kursen även bibehålla en fast
vindvinkel. Autopiloten kan även användas för att styra rodret
under kryssning och gippning.
Fast vindvinkel
Det går att ställa in autopiloten för att bibehålla en särskild
bäring i förhållande till den aktuella vindvinkeln. Enheten måste
vara ansluten till en vindsensor som är kompatibel med NMEA
2000 eller NMEA 0183 för att en vindvinkel eller en vindbaserad
kryssning/gippning ska kunna utföras.
®
Ställa in typ av fast vindvinkel
Innan du kan aktivera typ av fast vindvinkel måste du ansluta en
NMEA 2000 eller NMEA 0183 vindsensor till autopiloten.
För avancerade autopilotinställningar, se
installationsinstruktionerna som medföljer autopiloten.
Seglingsfunktioner
1 På autopilotskärmen trycker du på MENU >
Autopilotinställning > Typ av fast vindvinkel.
2 Välj Skenbar eller Faktisk.
Aktivera fast vindvinkel
Innan du kan aktivera typ av fast vindvinkel måste du ansluta en
NMEA 2000 eller NMEA 0183-vindsensor till autopiloten.
När autopiloten är i standbyläge väljer du Typ av fast
vindvinkel.
Aktivera Fast vindvinkel från Kurshållning
Innan du kan aktivera typ av fast vindvinkel måste du ansluta en
NMEA 2000 eller NMEA 0183-vindsensor till autopiloten.
Med kurshållningen aktiverad väljer du MENU > Typ av fast
vindvinkel.
Ändra fast vindvinkel med autopiloten
Den fasta vindvinkeln kan ändras på autopiloten när fast
vindvinkel är aktiverad.
• För att justera den fasta vindvinkeln med 1° i taget väljer du
eller .
• För att justera den fasta vindvinkeln med 10° i taget väljer du
eller .
Kryssa och gippa
Det går att ställa in så att autopiloten utför en kryssning eller
gippning när kurshållning eller fast vindvinkel är aktiverad.
Kryssning och gippning från kurshållningen
1 Aktivera kurshållning (Aktivera autopiloten, sidan 23).
2 Välj MENU > Kryssa/gippa.
3 Välj en riktning.
Autopiloten styr din båt genom kryssning eller gippning.
Kryssning och gippning från den fasta vindvinkeln
Innan du kan aktivera den fasta vindvinkeln måste du ha en
vindsensor installerad.
1 Aktivera fast vindvinkel (Aktivera fast vindvinkel, sidan 25).
2 Välj MENU > Kryssa/gippa.
3 Välj Tack eller Gippa.
Autopiloten styr din båt genom kryssning eller gippning.
Information om hur det går med kryssningen eller gippningen
visas på skärmen.
Ställa in kryssnings- och gippningsfördröjning
Med kryssnings- och gippningsfördröjningen kan du aktivera en
fördröjning av kryssnings-/gippningsstyrningen efter att
manövern initierats.
1 På autopilotskärmen väljer du MENU > Autopilotinställning
> Seglingsinställningar > Kryssnings-/
gippningsfördröjning.
2 Välj längden på fördröjningen.
3 Vid behov väljer du Klar.
Aktivera gippningsbegränsare
Obs! Gippningsbegränsaren hindrar dig inte från att utföra en
gipp för hand med rodret eller stegstyrningen.
Gippningsbegränsaren förhindrar att autopiloten utför en
gippning.
1 På autopilotskärmen trycker du på MENU >
Autopilotinställning > Seglingsinställningar >
Gippningsbegränsare.
2 Välj Aktiverad.
Mätare och diagram
Mätarna och diagrammen ger olika information om motorn och
miljön. En kompatibel givare eller sensor måste vara ansluten till
nätverket för att du ska kunna visa informationen.
Visa kompassen
Du kan visa information om bäring, kurs och rutt med hjälp av
kompassen.
Välj Mätare > Kompass.
Visa trippmätare
Trippmätarna visar information för sträcka, hastighet, tid och
bränsle för den aktuella trippen.
Välj Mätare > Tripp.
Återställa trippmätare
1 Välj Mätare > Tripp.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in alla avlästa värden för aktuell tripp på
noll väljer du Nollställ tripp.
• Om du vill ställa in värdet för maxfart på noll väljer du
Nollställ maximal fart.
• Om du vill ställa in trippmätaren på noll väljer du Nollställ
Tot. Distans.
• Om du vill ställa in alla värden på noll väljer du Nollställ
allt.
Visa Motor- och bränslemätare
Innan du kan visa motor- och bränslemätare måste du vara
ansluten till ett NMEA 2000 nätverk som kan läsa av motor- och
bränsledata. Se installationsinstruktionerna för detaljer.
Välj Mätare > Motor.
Välja antal motorer som visas som mätare
Du kan visa information om upp till fyra motorer.
1 På motormätarskärmen väljer du MENU > Mätarinställning
> Motorval > Ant. motorer.
2 Välj ett alternativ:
• Välj antal motorer.
• Välj Konfigurera automatiskt för att detektera antalet
motorer automatiskt.
Anpassa vilka motorer som visas som mätare
Innan du kan anpassa hur motorerna ska visas i mätarna måste
du välja antalet motorer manuellt (Välja antal motorer som visas
som mätare, sidan 25).
1 På motormätarskärmen väljer du MENU > Mätarinställning
> Motorval > Ändra motorer.
2 Välj Första motorn.
3 Välj motor som ska visas i den första mätaren.
4 Upprepa för resterande motorstaplar.
Aktivera statuslarm för motormätare
Du kan aktivera visning av motorstatuslarm på plottern.
På motormätarskärmen väljer du MENU > Mätarinställning
> Statuslarm > På.
När ett motorlarm utlöses visas ett larmmeddelande om
mätarstatus och mätaren kan bli röd, beroende på vilken typ av
larm det är.
Aktivera vissa mätarstatuslarm
1 På motormätarskärmen väljer du MENU > Mätarinställning
> Statuslarm > Egna.
2 Välj ett eller flera larm för motormätare som du vill inaktivera.
Mätare och diagram
25
Ställa in bränslelarm
Innan du kan ställa in ett bränslenivålarm måste du ansluta en
kompatibel bränsleflödesgivare till plottern.
Du kan ställa in ett larm som ljuder när den totala mängden
återstående bränsle ombord når en angiven gräns.
1 Välj Inställningar > Larm > Bränsle > Ange totalt bränsle
ombord > På.
2 Ange mängd återstående bränsle som ska utlösa larmet och
välj Klar.
Ställa in båtens bränslekapacitet
1 Välj Inställningar > Min farkost > Bränslekapacitet.
2 Ange hur stor kapacitet bränsletankarna har tillsammans.
Synkronisera bränsledata med faktisk bränslemängd
för båten
Du kan synkronisera bränslenivåerna på plottern med aktuell
bränslemängd för båten när du fyller på båten med bränsle.
1 Välj Mätare > Motor > MENU.
2 Välj ett alternativ:
• När du har fyllt alla bränsletankar på båten väljer du Fyll
alla tankar. Bränslenivån återställs till maximal kapacitet.
• När du har fyllt på med bränsle utan att fylla hela tanken
väljer du Lägg till bränsle till båt och anger den mängd
du har fyllt på med.
• Om du vill ange hur mycket bränsle det finns totalt för alla
bränsletankar väljer du Ange totalt bränsle ombord och
anger total mängd bränsle i tankarna.
Visa vindmätare
Innan du kan visa vindinformation måste du ansluta en
vindsensor till plottern.
Välj Mätare > Vind.
Konfigurera seglingsvindmätaren
Du kan konfigurera seglingsvindmätaren så att den visar faktisk
eller skenbar vindhastighet och -vinkel.
1 På vindmätaren väljer du MENU > Seglingsvindmätare.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa faktisk eller skenbar vindvinkel väljer du
Visare och väljer ett alternativ.
• Om du vill visa faktisk eller skenbar vindhastighet väljer du
Vindhastighet och väljer ett alternativ.
Konfigurera hastighetskällan
Du kan ange om de hastighetsdata för båten som visas på
mätaren och används för att beräkna vind ska baseras på fart
genom vattnet eller GPS-hastighet.
1 På vindmätaren väljer du MENU > Kompassmätare >
Hastighetsvisning.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill beräkna hastighet baserat på data från sensorn
för vattenhastighet väljer du Fart genom vatten.
• Om du vill beräkna hastighet baserat på GPS-data väljer
du GPS-fart.
Konfigurera riktningskällan för vindmätaren
Du kan ange källa för den rubrik som visas på vindmätaren.
Magnetisk kurs är de kursdata som tas emot från en kurssensor
och GPS-kursdata beräknas i plotterns GPS (kurs över grund).
1 På vindmätaren väljer du MENU > Kompassmätare >
Riktningskälla.
2 Välj GPS-kurs eller Magnetisk.
Obs! Vid förflyttning i låg hastighet eller vid stillastående är
den magnetiska kompasskällan noggrannare än GPS-källan.
26
Anpassa den högupplösta vindmätaren
Du kan ange intervall för den högupplösta vindmätaren för både
motvindsskalan och medvindsskalan.
1 På vindmätaren väljer du MENU > Kompassmätare > Ange
mätartyp > Högupplöst vindmätare.
2 Välj ett alternativ:
• För att ställa in högsta och lägsta värden som visas när
den högupplösta vindmätaren för motvind visas ska du
välja Ändra motvindsskala och ange vinklarna.
• För att ställa in högsta och lägsta värden som visas när
den högupplösta vindmätaren för medvind visas ska du
välja Ändra medvindsskala och ange vinklarna.
• Om du vill visa faktisk eller skenbar vind väljer du Vind
och väljer ett alternativ.
Information om tidvatten, strömmar
och astronomi
Tidvattensstationsinformation
Du kan visa information om en tidvattenstation för ett visst
datum och klockslag, inklusive tidvattenhöjd och när nästa flod
och ebb inträffar. Som standard visar plottern
tidvatteninformation för den senast visade tidvattenstationen,
aktuellt datum och senaste timmen.
Välj Navigationsinformation > Tidv. o strömm. >
Tidvatteninformation.
Strömstationsinformation
Obs! Information för aktuell station visas med vissa detaljerade
kartor.
Du kan visa information om en aktuell station för ett visst datum
och klockslag, inklusive information om aktuell hastighet och
strömnivå. Som standard visar plottern ströminformation för den
senast visade strömstationen och för aktuellt datum och
klockslag.
Välj Navigationsinformation > Tidv. o strömm. > Strömmar.
Astronomiinformation
Du kan visa information om sol- och månuppgång/-nedgång,
månfas och ungefärlig himlavalvsplats för solen och månen.
Mitten av skärmen representerar himlen och de yttersta ringarna
representerar horisonten. Som standard visar plottern
astronomiinformation för aktuellt datum och klockslag.
Välj Navigationsinformation > Tidv. o strömm. > Astronomi.
Visa information om tidvattenstation, aktuell
station eller astronomiinformation för ett
annat datum
1 Välj Navigationsinformation > Tidv. o strömm..
2 Välj Tidvatteninformation, Strömmar eller Astronomi.
3 Välj ett alternativ.
• Om du vill visa information för ett annat datum väljer du
Ändra datum > Manuellt och anger ett datum.
• Om du vill visa information för idag väljer du Ändra datum
> Aktuellt.
• Om det är tillgängligt kan du välja Nästa dag för att visa
information om dagen efter.
• Om det är tillgängligt kan du välja Föregående dag för att
visa information om dagen innan.
Visa information för en annan tidvatten- eller
strömstation
1 Välj Navigationsinformation > Tidv. o strömm..
Information om tidvatten, strömmar och astronomi
2 Välj Tidvatteninformation eller Strömmar.
3 Välj Närliggande stationer.
4 Välj en station.
DSC (Digital Selective Calling)
Plotter och NMEA 0183 VHF-radiofunktioner
När din plotter är ansluten till en NMEA 0183 VHF-radio är
dessa funktioner aktiverade.
• Plottern kan överföra din GPS-position till radion. Om radion
har funktioner för det, överförs GPS-positionsinformation
tillsammans med DSC-anrop.
• Plottern kan ta emot DSC-anrop (Digital Selective Calling)
och positionsinformation från radion.
• Plottern kan spåra positionerna för farkoster som sänder ut
positionsrapporter.
Aktivera DSC
Välj Inställningar > Andra farkoster > DSC.
DSC-lista
DSC-listan är en logg med de senaste DSC-anropen och andra
DSC-kontakter som du har angett. DSC-listan kan innehålla upp
till 100 poster. DSC-listan visar de senaste anropen från en båt.
Om ett ytterligare anrop tas emot från samma båt ersätter det
första anropet i anropslistan.
Visa DSC-listan
Innan du kan visa DSC-listan måste plottern anslutas till en
VHF-radio som har funktioner för DSC.
Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.
Lägga till en DSC-kontakt
Du kan lägga till en farkost i DSC-listan. Du kan göra anrop till
en DSC-kontakt från plottern.
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSC-lista
> Lägg till kontakt.
2 Ange MMSI (Maritime Mobile Service Identity) för farkosten.
3 Ange farkostens namn.
Inkommande nödanrop
Om din kompatibla plotter och VHF-radio har anslutits med
NMEA 0183 så meddelar plottern dig när VHF-radion tar emot
ett DSC-nödanrop. Om positionsinformation skickades
tillsammans med nödanropet, registreras den informationen och
blir tillgänglig med anropet.
anger ett nödanrop i DSC-listan och markerar positionen för
en farkost på navigationssjökortet vid tidpunkten för DSCnödanropet.
Navigera till ett fartyg i nöd
anger ett nödanrop i DSC-listan och markerar positionen för
en farkost på navigationssjökortet vid tidpunkten för DSCnödanropet.
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.
2 Välj ett positionsrapportanrop.
3 Välj Navigera till.
4 Välj Gå till eller Rutt till.
Positionsspårning
När du ansluter plottern till en VHF-radio med NMEA 0183, kan
du spåra farkoster som skickar positionsrapporter.
DSC (Digital Selective Calling)
Den här funktionen är även tillgänglig med NMEA 2000, när
farkosten skickar rätt PGN-data (PGN 129808; DSCanropsinformation).
Alla positionsrapportanrop som tas emot loggas i DSC-listan
(DSC-lista, sidan 27).
Visa en positionsrapport
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSC-
lista.
Välj
ett positionsrapportanrop.
2
3 Välj ett alternativ:
• Växla till detaljer för positionsrapporten genom att välja .
• Växla till ett sjökort där platsen är uppmärkt genom att
välja .
• Växla till ett sjökort där platsen är uppmärkt genom att
välja Nästa sida.
• Visa detaljer för positionsrapporten genom att välja
Föregående sida.
Navigera till en spårad farkost
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.
2 Välj ett positionsrapportanrop.
3 Välj Navigera till.
4 Välj Gå till eller Rutt till.
Skapa en waypoint vid positionen för en spårad
farkost
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.
2 Välj ett positionsrapportanrop.
3 Välj Ny waypoint.
Redigera information i en positionsrapport
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.
2 Välj ett positionsrapportanrop.
3 Välj Ändra.
• Om du vill ange namnet på fartyget väljer du Namn.
• Om du vill välja en ny symbol väljer du Symbol, om det
finns.
• Om du vill ange en kommentar väljer du Kommentar.
• Om du vill visa en spårlinje för farkosten, om radion spårar
farkostens position väljer du Spår.
• Om du vill välja en färg för spårlinjen väljer du Spårlinje.
Ta bort ett positionsrapportanrop
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.
2 Välj ett positionsrapportanrop.
3 Välj Ändra > Rensa rapport.
Visa farkostspår på navigationssjökortet
Du kan visa spår för alla spårade fartyg på vissa sjökortsvyer.
Som standard anger en svart linje fartygets bana, en svart punkt
varje tidigare rapporterad position för en spårad farkost och en
blå flagga farkostens senast rapporterade position.
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU > Andra
farkoster > DSC-spår.
Välj
det antal timmar som spårade farkoster ska visas på
2
sjökortet.
Om du till exempel väljer 4 timmar visas alla spårpunkter som
är nyare än fyra timmar för alla spårade farkoster.
27
Individuella rutinanrop
Ikon
Beskrivning
När du ansluter plottern till en Garmin VHF-radio kan du
använda plotterns gränssnitt och ställa in ett individuellt
rutinanrop.
När du ställer in ett individuellt rutinanrop från plottern kan du
välja vilken DSC-kanal som du vill kommunicera på. Radion
sänder denna begäran med ditt anrop.
Sparar eller tar bort en förinställd kanal
Välja en DSC-kanal
Söker efter kanaler eller hoppar över låtar
Obs! Valet av DSC-kanal är begränsat till de kanaler som finns
tillgängliga i alla frekvensband. Standardkanalen är 72. Om du
väljer en annan kanal använder plottern den kanalen för
efterföljande anrop, tills du anropar med en annan kanal.
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.
2 Välj en farkost eller en station att anropa.
3 Välj Anrop med radio > Kanal.
4 Välj en tillgänglig kanal.
Blandar
Göra ett individuellt rutinanrop
Obs! Om radion inte har ett MMSI-nummer programmerat tar
radion inte emot anropsinformation vid initiering av ett anrop från
en plotter.
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.
2 Välj en farkost eller en station att anropa.
3 Välj Anrop med radio.
4 Om det behövs väljer du Kanal, och väljer sedan en ny
kanal.
5 Välj Sänd.
Plottern skickar information om anropet till radion.
6 På din Garmin VHF-radio väljer du Ring.
Göra ett individuellt rutinanrop till ett AIS-objekt
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du ett AIS-objekt.
2 Välj AIS-fartyg > Anrop med radio.
3 Om det behövs väljer du Kanal, och väljer sedan en ny
kanal.
Upprepar en låt
Söker efter kanaler
Välja mediekälla
När du har flera medieenheter anslutna till ett nätverk, t.ex. ett
NMEA 2000 nätverk, kan du välja vilken mediekälla du vill styra
via plottern.
Obs! Du kan bara spela upp media från källor som är anslutna
till enheten.
Obs! Alla funktioner är inte tillgängliga i alla mediekällor.
1 På medieskärmen väljer du MENU > Källa.
Obs! Källmenyn visas bara för enheter som har stöd för flera
mediekällor.
2 Välj en källa.
Spela musik
Söka efter musik
1 På medieskärmen väljer du Bläddra eller MENU > Bläddra.
2 Välj SELECT eller välj ett alternativ.
Aktivera alfabetisk sökning
Du kan aktivera den alfabetiska sökfunktionen för att hitta en låt
eller ett album i en stor lista.
På medieskärmen väljer du MENU > Installation >
Alfabetisk sökning.
Ställa in upprepning av en låt
1 När du spelar en låt väljer du MENU > Upprepa.
2 Vid behov väljer du En låt.
Ställa in upprepning av alla låtar
4 Välj Sänd.
Plottern skickar information om anropet till radion.
5 På din Garmin VHF-radio väljer du Ring.
Mediespelare
Obs! Mediespelarfunktionen är inte kompatibel med alla
plottermodeller.
Obs! Alla funktioner är inte tillgängliga i alla anslutna
mediespelare.
Om du har en kompatibel stereo ansluten till NMEA 2000
nätverket kan du styra stereon via plottern. Plottern identifierar
normalt mediespelaren när den ansluts för första gången.
Du kan spela upp media från källor som är anslutna till
mediespelaren och källor som är anslutna till NMEA 2000
nätverket.
Starta mediespelaren
Innan du kan öppna mediespelaren måste du ansluta en
kompatibel enhet till plottern.
Välj Media.
Ikoner
Obs! Alla enheter har inte de här ikonerna.
28
Upprepar alla låtar
På medieskärmen väljer du MENU > Upprepa > Alla.
Ställa in att låtar ska blandas
1 På medieskärmen väljer du MENU > Blanda.
2 Välj ett alternativ om det behövs.
Ställa in volymen
Aktivera och avaktivera zoner
Om du har trådanslutit båtens högtalare i zoner kan du aktivera
zoner som behövs och avaktivera zoner som inte används.
1 På medieskärmen väljer du MENU > Ljudnivåer > Aktivera/
avaktivera zoner.
2 Välj en zon.
Stänga av ljudet för media
1 På medieskärmen väljer du .
2 Om det behövs väljer du SELECT.
VHF-radio
Söka VHF-kanaler
Innan du kan söka efter VHF-kanaler måste du ställa in källan
på VHF.
Du kan övervaka VHF-kanaler som har sparats som
förinställningar för att se när de blir aktiva och automatiskt växla
till aktiva kanaler.
Mediespelare
På VHF-medieskärmen väljer du MENU > Skanna.
Justera VHF-brusspärren
Obs! Mediespelaren måste stödja VHF-radio för att kunna
använda den här funktionen.
1 På VHF-källsidan väljer du MENU > Squelch.
2 Justera VHF-brusspärren med hjälp av skjutreglaget.
Radio
För att lyssna på AM- eller FM-radio måste du ha en lämplig
marin AM/FM-antenn ordentligt ansluten till stereon och inom
räckhåll från en sändningsstation. Anvisningar om hur du
ansluter en AM/FM-antenn finns i stereons
installationsinstruktioner.
För att lyssna på SiriusXM radio måste du ha lämplig utrustning
och abonnemang SiriusXM Satellite Radio, sidan 30.
Anvisningar om hur du ansluter en SiriusXM Connect
fordonsmottagare finns i stereons installationsinstruktioner.
Om du vill lyssna på DAB-kanaler måste du ha lämplig
utrustning (DAB-uppspelning, sidan 29). Instruktioner om hur
du ansluter en DAB-adapter och -antenn finns i
installationsinstruktionerna som medföljde adaptern och
antennen.
®
Ställa in mottagarregion
1 På medieskärmen väljer du MENU > Installation >
Mottagarregion.
2 Välj ett alternativ.
Byta radiokanal
1 På medieskärmen väljer du en lämplig källa, t.ex. FM.
2 Välj eller för att ställa in en kanal.
Ändra kanalväljarläge
Du kan ändra hur du väljer en kanal för vissa medietyper, t.ex.
FM- eller AM-radio.
Obs! Alla kanalväljarlägen är inte tillgängliga för alla
mediekällor.
1 På medieskärmen väljer du MENU > Mottagningsläge.
2 Välj ett alternativ.
3 Om det behövs väljer du SELECT.
Om du vill använda DAB-källan måste du befinna dig i en region
där DAB är tillgänglig och välja mottagarregionen (Ställa in DABmottagarregion, sidan 29).
Ställa in DAB-mottagarregion
Du måste välja den region du befinner dig i för att ta emot DABstationer på rätt sätt.
1 På medieskärmen väljer du MENU > Installation >
Mottagarregion.
Välj
den region du befinner dig i.
2
Söka efter DAB-stationer
Innan du kan söka efter DAB-kanaler måste du ansluta en
kompatibel DAB-modul och -antenn (medföljer inte) till stereon.
Eftersom DAB-signalerna endast sänds i utvalda länder måste
du även ställa in mottagarregionen på en plats där DAB-signaler
sänds.
1 Välj DAB-källa.
2 Välj Skanna för att söka efter tillgängliga DAB-stationer.
När sökningen är klar börjar den första tillgängliga stationen i
den första gruppen att spelas upp.
Obs! När den första sökningen är klar kan du välja Skanna
igen för att göra en omsökning efter DAB-kanaler. När
omsökningen är klar börjar systemet spela den första
stationen i gruppen du lyssnade på när du startade
omsökningen.
Ändra DAB-stationer
1 Välj DAB-källa.
2 Välj vid behov Skanna för att söka efter lokala DAB-stationer.
3 Välj eller för att ändra stationen.
När du når slutet av den aktuella ensemblen ändrar stereon
automatiskt till den första tillgängliga stationen i nästa
ensemble.
Välja DAB-kanal från en lista
1 Från DAB-medieskärmen väljer du Bläddra > Stationer.
2 Välj en kanal i listan.
Välja en DAB-kanal från en kategori
Förinställningar
1 Från DAB-medieskärmen väljer du Bläddra > Kategorier.
2 Välj en kategori i listan.
3 Välj en kanal i listan.
Du kan spara dina AM/FM-favoritstationer som förinställningar
för enkel åtkomst.
Du kan spara dina favoritkanaler SiriusXM om du är ansluten till
en SiriusXM tillvalsmottagare och antenn.
Du kan spara dina DAB-favoritstationer som förinställningar för
enkel åtkomst.
Du kan spara upp till 15 förinställda DAB-stationer.
Spara en kanal som förinställd
DAB-förinställningar
Spara en DAB-kanal som förinställd
1 Från en lämplig medieskärm ställer du in den kanal som ska
1 Från en DAB-medieskärmen väljer du den kanal som ska
2 Välj Förinställningar > Lägg till aktuell kanal.
2 Välj Bläddra > Förinställningar > Spara aktuell.
sparas som förinställd.
Välj en förinställning
1 Välj Förinställningar från en lämplig medieskärm.
2 Välj en förinställning i listan.
3 Välj Ställ in kanal.
Ta bort en förinställning
1 Välj Förinställningar från en lämplig medieskärm.
2 Välj en förinställning i listan.
3 Välj Ta bort aktuell kanal.
DAB-uppspelning
När du ansluter en kompatibel DAB-modul (Digital Audio
Broadcasting) och antenn, t.ex. FUSION MS-DAB100A till en
kompatibel stereo kan du ställa in och spela DAB-kanaler
®
Mediespelare
sparas som förinställd.
Välja DAB-förinställning från en lista
1 Från DAB-medieskärmen väljer du Bläddra >
Förinställningar > Visa förinställningar.
2 Välj en förinställning i listan.
Ta bort DAB-förinställningar
1 Från DAB-medieskärmen väljer du Bläddra >
Förinställningar.
2 Välj ett alternativ:
• Ta bort en förinställning genom att välja Ta bort
förinställning och välja förinställningen.
• För att ta bort alla förinställningar väljer du Ta bort alla
förinställningar.
29
SiriusXM Satellite Radio
När du har en stereo med funktioner för FUSION-Link™ och en
SiriusXM anslutningsmottagare installerad och ansluten till
plottern så kan du ha åtkomst till SiriusXM satellitradio,
beroende på vad du har för abonnemang.
Hitta ett SiriusXM radio-id
Innan du kan aktivera ditt abonnemang på SiriusXM måste du
ha tillgång till radio-id:t för din SiriusXM anslutningsmottagare.
Du hittar SiriusXM radio-id:t på baksidan av SiriusXM
anslutningsmottagaren, på baksidan av förpackningen eller
genom att ställa in kanal 0 för plottern.
1 Välj Media > Källa > SiriusXM.
2 Ställ in kanal 0.
SiriusXM radio-id:t innehåller inte bokstäverna I, O, S eller F.
Aktivera ett abonnemang för SiriusXM
Innan du kan aktivera SiriusXM abonnemanget måste du ha
tillgång till radio-id:t (Hitta ett SiriusXM radio-id, sidan 30).
1 När du har valt källan SiriusXM ställer du in kanal 1.
Du bör kunna höra presentationskanalen. Om inte
kontrollerar du SiriusXM anslutningsmottagarens och
antennens installation och anslutningar och försöker igen.
2 Välj kanal 0 för att hitta radio-id:t.
3 Kontakta kundtjänst för SiriusXM via telefon på nummer
(866) 635-2349 eller gå till www.siriusxm.com/activatenow
om du vill teckna ett abonnemang i USA. Kontakta SiriusXM
via telefon på nummer (877) 438-9677 eller gå till
www.siriusxm.ca/activatexm om du vill teckna ett
abonnemang i Kanada.
4 Ange radio-id:t.
Aktiveringsprocessen tar vanligtvis ungefär 10 till 15 minuter,
men kan ta upp till en timme. Om din SiriusXM
anslutningsmottagare ska kunna ta emot
aktiveringsmeddelandet måste den vara påslagen och ta
emot signalen för SiriusXM.
5 Om tjänsten inte aktiveras inom en timme går du till
http://care.siriusxm.com/refresh eller kontaktar SiriusXM via
telefon på nummer 1-855-MYREFRESH (697-3373).
Anpassa kanalguiden
SiriusXM radiokanalerna är indelade i kategorier. Du kan välja
vilka kategorier med kanaler som visas i kanalguiden.
Välj ett alternativ:
• Om medieenheten är en stereo med funktioner för
FUSION-Link väljer du Media > Bläddra > Kanal.
• Om medieenheten är en GXM™ antenn, väljer du Media >
MENU > Kategori.
Spara en SiriusXM kanal i snabbvalslistan
Du kan spara dina favoritkanaler i snabbvalslistan.
1 Välj Media.
2 Välj en kanal som du vill spara som snabbval.
3 Välj ett alternativ:
• Om medieenheten är en stereo med funktioner för
FUSION-Link väljer du Bläddra > Förinställningar.
• Om medieenheten är en GXM antenn väljer du MENU >
Förinställningar > Lägg till aktuell kanal.
Låsa upp föräldrakontroll för SiriusXM
1 På medieskärmen väljer du Bläddra > Föräldrakontroll >
Lås upp.
2 Ange din kod.
Standardkoden är 0000.
30
Ställa in föräldrakontroll för radiokanaler på SiriusXM
Innan du kan ställa in föräldrakontroll måste du låsa upp
funktionen.
Med funktionen för föräldrakontroll kan du begränsa åtkomsten
till kanaler på SiriusXM, exempelvis sådana med olämpligt
material. När du har aktiverat funktionen måste du ange en kod
om du vill visa de låsta kanalerna.
Välj Bläddra > Föräldrakontroll > Lås/lås upp.
En lista med kanaler visas. Låsta kanaler visas med en
markering.
Obs! Listan med kanaler visas annorlunda när du har ställt in
föräldrakontroll:
•
anger en låst kanal.
•
anger en olåst kanal.
Ändra en kod för föräldrakontroll på en SiriusXM radio
Innan du kan ändra koden måste du låsa upp funktionen för
föräldrakontroll.
1 På medieskärmen väljer du Bläddra > Föräldrakontroll >
Byt PIN-kod.
2 Ange din kod och tryck på Klar.
3 Ange en ny kod.
4 Bekräfta den nya koden.
Återställa standardinställningarna för föräldrakontroll
Den här proceduren raderar alla inställningar du har angett. När
du återställer inställningarna för föräldrakontroll till
standardvärdena återställs kodvärdet till 0000.
1 På medieskärmen väljer du Installation >
Fabriksinställningar.
2 Välj Ja.
Rensa alla låsta kanaler på en SiriusXM Radio
Innan du kan rensa alla låsta kanaler måste du låsa upp
funktionen för föräldrakontroll.
1 På medieskärmen väljer du Bläddra > Föräldrakontroll > Ta
bort alla låsta.
2 Ange din kod.
Ställa in enhetsnamn
1 På medieskärmen väljer du MENU > Installation > Ange
enhetens namn.
2 Ange ett enhetsnamn.
3 Välj SELECT eller Klar.
Uppdatera programvaran Media Player
Du kan uppdatera programvaran på kompatibla anslutna
stereoanläggningar och tillbehör.
1 Gå till www.fusionentertainment.com/marine och hämta
uppdateringen av programvaran till en USB-flashenhet.
Programvaruuppdateringar och instruktioner finns på
produktsidan för enheten.
2 Sätt i USB-flashminnet i USB-porten på stereon.
3 På plotterns medieskärm väljer du MENU > Installation >
Uppdatera programvara.
4 Välj det objekt som ska uppdateras.
Enhetskonfiguration
Starta plottern automatiskt
Du kan ställa in plottern så att den startas automatiskt när
strömförsörjning finns. Annars måste du starta plottern genom
att trycka på .
Välj Inställningar > System > Autostart.
Enhetskonfiguration
Obs! Om Autostart är På och plottern stängs av med , och
strömmen sedan slås av och på inom 2 minuter kan du
behöva trycka på för att starta om plottern.
Systeminställningar
Välj Inställningar > System.
Skärm: Justerar bakgrundsbelysning och färgpalett.
Summer: Aktiverar och inaktiverar signalen som hörs för larm
och val.
GPS: Tillhandahåller information om GPS-satellitinställningar
och fast position.
Autostart: Startar enheten automatiskt när den blir
strömförsörjd (Starta plottern automatiskt, sidan 30 ).
Språk: Inställning för att välja språk på skärmen.
Fartkällor: Ställer in källa för hastighetsdata som används för
att beräkna verklig vindstyrka och bränsleekonomi.
Vattenhastigheten är den hastighet som avläses från en
vattenhastighetssensor, och GPS-hastighet beräknas från
GPS-positionen.
Systeminformation: Tillhandahåller information om enheten
och programvaruversionen.
Simulator: Aktiverar simulatorn och gör det möjligt att ställa in
hastighet och simulerad plats.
Skärminställningar
Alla alternativ finns inte på alla modeller.
Välj Inställningar > System > Skärm.
Bakgrundsbelysning: Ställer in belysningsnivån.
Färgläge: Ställer in enheten så att den visar dagsljus- eller
nattljusfärger.
Skärmbildsregistr.: Gör att enheten kan spara bilder av
skärmen.
GPS-inställningar
Välj Inställningar > System > GPS.
Himlavalv: Visar GPS-satelliters relativa position på himlen.
WAAS/EGNOS: Inaktiverar WAAS (i Nordamerika) eller EGNOS
(i Europa) vilket kan ge mer exakt GPS-positionsinformation.
När du använder WAAS eller EGNOS tar det dock längre tid
för enheten att hitta satelliter.
Fartfilter: Visar farkostens snitthastighet över en kort tidsperiod
för jämnare hastighetsvärden.
Källa: Här kan du välja källa för GPS.
Visa händelseloggen
I händelseloggen visas en lista med systemhändelser.
Välj Inställningar > System > Systeminformation >
Händelselogg.
Visa systemprograminformation
Du kan visa programvaruversion, baskartversion, all
tilläggskartinformation (om sådan finns), programvaruversion för
en Garmin radar (om sådan finns) och enhetens ID-nummer.
Den här informationen kan behövas om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartinformation.
Du kan visa programvaruversionen, baskarteversionen, all
tilläggskartinformation (om sådan finns) och enhetens IDnummer. Den här informationen kan behövas om du vill
uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare
kartinformation.
Välj Inställningar > System > Systeminformation >
Programvaruinformation.
Välj Inställningar > Min farkost.
Kölkompensation: Kompenserar ytavläsningen för kölens djup
så att du kan mäta djupet från kölens spets istället för från
givarens plats (Ställa in kölkompensation, sidan 24).
Temperaturkomp.: Kompenserar avläsningen av
vattentemperatur från en NMEA 0183 vattentemperaturgivare
eller en givare med temperaturfunktion (Ställa in
vattentemperaturkompensationen, sidan 32).
Kalibrera fart genom vatten: Kalibrerar hastighetsavkännande
givare eller sensor Kalibrera en givare för fart genom vatten,
sidan 32.
Bränslekapacitet: Ställer in den sammanlagda
bränslekapaciteten på alla fartygets bränsletankar (Ställa in
båtens bränslekapacitet, sidan 26).
Typ av farkost: Aktiverar vissa plotterfunktioner baserade på
båttyp.
Fyll alla tankar: Ställer in tanknivåer till full (Synkronisera
bränsledata med faktisk bränslemängd för båten, sidan 26).
Lägg till bränsle till båt: Du kan ange mängd bränsle som du
tankat när du inte har tankat en full tank (Synkronisera
bränsledata med faktisk bränslemängd för båten, sidan 26).
Ange totalt bränsle ombord: Anger den sammanlagda
mängden bränsle i alla bränsletankar på fartyget
(Synkronisera bränsledata med faktisk bränslemängd för
båten, sidan 26).
Ange gränser för mätare: Ställer in de övre och nedre
gränserna för olika mätare (Anpassa gränsvärden för motoroch bränslemätare, sidan 32).
Ställa in kölkompensation
Du kan ange en kölkompensation för att kompensera för
vattendjupavläsningen för givarens installationsplats. Detta ger
dig möjlighet att visa vattendjupet under kölen eller det faktiska
vattendjupet, beroende på dina behov.
Om du vill veta vattendjupet under kölen eller den lägsta
punkten för båten och givaren är installerad vid vattenytan eller
någonstans över kölens spets mäter du avståndet från givarens
plats till båtens köl.
Om du vill veta det faktiska vattendjupet och givaren är
installerad under vattenytan mäter du avståndet från givarens
underkant upp till vattenytan.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du har giltiga
djupdata.
1 Mät avståndet:
• Om givaren är installerad vid vattenytan À eller
någonstans över kölens spets mäter du avståndet från
givarens plats till båtens köl. Ange värdet som ett positivt
tal.
• Om givaren är installerad vid kölens spets Á och du vill
veta det faktiska vattendjupet mäter du avståndet från
givaren till vattenytan. Ange värdet som ett negativt tal.
Mina farkostinställningar
Obs! För vissa inställningar och alternativ krävs ytterligare
plottrar eller maskinvara.
Enhetskonfiguration
31
Synkronisera bränsledata med faktisk bränslemängd
för båten
Du kan synkronisera bränslenivåerna på plottern med aktuell
bränslemängd för båten när du fyller på båten med bränsle.
1 Välj Mätare > Motor > MENU.
2 Välj ett alternativ:
• När du har fyllt alla bränsletankar på båten väljer du Fyll
alla tankar. Bränslenivån återställs till maximal kapacitet.
• När du har fyllt på med bränsle utan att fylla hela tanken
väljer du Lägg till bränsle till båt och anger den mängd
du har fyllt på med.
• Om du vill ange hur mycket bränsle det finns totalt för alla
bränsletankar väljer du Ange totalt bränsle ombord och
anger total mängd bränsle i tankarna.
Anpassa gränsvärden för motor- och bränslemätare
2 Välj Inställningar > Min farkost > Kölkompensation.
3 Välj om givaren är installerad vid vattenytan, eller välj
om givaren är installerad vid kölens spets.
Ställa in vattentemperaturkompensationen
Innan du kan ställa in vattentemperaturen måste du ha en
vattentemperatursensor för NMEA 0183 eller en givare med
temperaturfunktion för att mäta vattentemperaturen.
Temperaturkompensationen kompenserar för
temperaturavläsningen från en temperaturgivare.
1 Mät vattentemperaturen med den temperaturgivare eller
givare med temperaturfunktion som är ansluten till plottern.
2 Mät vattentemperaturen med en annan temperaturgivare
eller termometer som du vet mäter rätt.
3 Subtrahera vattentemperaturen som du mätte i steg 1 från
vattentemperaturen som du mätte i steg 2.
Det här är temperaturkompensationen. Ange värdet i steg 5
som ett positivt tal om givaren som är ansluten till plottern
mäter vattentemperaturen som kallare än den faktiskt är.
Ange värdet i steg 5 som ett negativt tal om givaren som är
ansluten till plottern mäter vattentemperaturen som varmare
än den faktiskt är.
4 Välj Inställningar > Min farkost > Temperaturkomp..
5 Ange temperaturkompensationen som du beräknade i steg 3.
Kalibrera en givare för fart genom vatten
Om en hastighetsavkännande givare är ansluten till plottern kan
du kalibrera den för att förbättra noggrannheten för
vattenhastighetsdata som visas på plottern.
1 Välj Inställningar > Min farkost > Kalibrera fart genom
vatten.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Om båten inte rör sig snabbt nog eller om fartgivaren inte
registrerar en hastighet visas ett meddelande om ”för låg
fart”.
3 Välj OK och öka båtens hastighet.
4 Om meddelandet visas igen stannar du båten och
kontrollerar att fartgivaren inte har fastnat.
5 Kontrollera kabelanslutningarna om hjulet snurrar fritt.
6 Kontakta Garmins Garmin produktsupport om problemet
kvarstår.
Ställa in båtens bränslekapacitet
1 Välj Inställningar > Min farkost > Bränslekapacitet.
2 Ange hur stor kapacitet bränsletankarna har tillsammans.
32
Du kan ställa in övre och nedre gränser och intervall för önskad
standarddrift för en mätare. När ett värde överstiger intervallet
för standarddrift blir mätaren röd.
Obs! Alla alternativ är inte tillgängliga för alla mätare.
1 Välj en mätare.
2 Välj Mätargränser > Egna > Ändra gränser.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in ett lägsta värde för
standarddriftintervall väljer du Nominellt minimum.
• Om du vill ställa in ett högsta värde för
standarddriftintervall väljer du Nominellt maximum.
• Om du vill ställa in ett lägre mätarvärde än nominellt min.
väljer du Skala min.
• Om du vill ställa in den övre gränsen för mätaren på ett
värde som är högre än det nominella maxvärdet väljer du
Skala max.
4 Välja gränsvärde.
5 Upprepa steg 4 och 5 om du vill ställa in ytterligare
mätargränsvärden.
Kommunikationsinställningar
Obs! För vissa inställningar och alternativ krävs ytterligare
plottrar eller maskinvara.
Välj Inställningar > Kommunikationer.
Serieport 1: Konfigurerar indata-/utdataformat för serieporten
som ska användas när du ansluter plottern till externa NMEA
enheter, en dator eller andra Garmin enheter.
NMEA 0183-inställning: Konfigurerar satser från NMEA 0183
som plottern överför, hur många siffror till höger om
decimaltecknet som överförs i NMEA-utdata och hur många
waypoint-punkter som identifieras (NMEA Inställningar för
0183, sidan 33).
Ställa in NMEA 2000: Du kan visa och märka enheter i NMEA
2000 nätverket (NMEA 2000 inställningar, sidan 33).
Marint nätverk: Du kan visa enheter där du delar kartor, ekolod
eller radar. Finns inte på alla plottermodeller.
Obs! Du kan bara visa nätverksansluten data på en modell
som stöder dessa data. Du kan t.ex. inte visa
nätverksansluten radar på en modell som inte stöder radar.
NMEA 0183
Plottrarna stöder standard för NMEA 0183, som används för att
ansluta flera NMEA 0183 enheter, som t.ex. VHF-radio, NMEA
instrument, autopiloter, vindsensorer och riktningsgivare.
Om du vill ansluta plottern till tillvalsenheter för NMEA 0183 ska
du läsa installationsinstruktionerna för plottern.
De godkända NMEA 0183 satserna för plottern är GPAPB,
GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
Enhetskonfiguration
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE och
Garmins egna satser PGRME, PGRMM och PGRMZ.
Plottern hanterar även WPL-satsen, DSC och NMEA 0183
ekolodsdata med stöd för satser för DPT (djup) eller DBT, MTW
(vattentemperatur) och VHW (vattentemperatur, hastighet och
riktning).
1 Välj Inställningar > Larm > Bränsle > Ange totalt bränsle
NMEA Inställningar för 0183
Välj Inställningar > Kommunikationer > NMEA 0183inställning.
Ekolod: Aktiverar NMEA 0183 meningar för ekolodet (om
tillämpligt).
Rutt: Aktiverar NMEA 0183 meningar för rutter.
System: Aktiverar NMEA 0183 meningar för systeminformation.
Garmin: Aktiverar NMEA 0183 meningar för Garmin egna
satser.
Positionsnoggrann: Du kan justera antalet siffror till höger om
decimaltecknet för överföring av NMEA ut.
Waypoint-ID: Ställer in enheten så att den överför
waypointnamn eller nummer via NMEA 0183 när du
navigerar. Genom att använda nummer kan du lösa
kompatibilitetsproblem med äldre NMEA 0183 autopiloter.
Diagnostik: Visar diagnostikinformation för NMEA 0183.
Förval: Återställer inställningarna för NMEA 0183 till de
ursprungliga fabriksinställningarna.
Välj Inställningar > Enheter.
Systemenheter: Ställer in enhetsformat för enheten.
Variation: Anger den magnetiska missvisningen, vinkeln mellan
magnetisk norr och geografisk norr, för din aktuella plats.
Nordlig referens: Ställer in referens som används vid beräkning
av kursinformation. Faktisk anger geografisk norr som nordlig
referens. Rutnät anger norr i rutnätet som nordlig referens
(000º). Magnetisk anger den magnetiska nordpolen som
nordlig referens.
Positionsformat: Ställer in positionsformatet som en given
platsavläsning visas i. Ändra inte den här inställningen om du
inte använder en karta eller en plotter som anger ett annat
positionsformat.
Kartreferenssystem: Ställer in koordinatsystemet för kartan.
Ändra inte den här inställningen om du inte använder en
karta eller en plotter med ett annat kartdatum.
Tryckreferenstid: Ställer in referenstid som ska användas för
att beräkna barometertrenden. Trenden beräknas i
barometerfältet.
Tidsformat: Väljer 12-timmars-, 24-timmars- eller UTCtidsformat.
Tidszon: Ställer in tidszon eller möjliggör automatiskt val
baserat på GPS-plats.
NMEA 2000 inställningar
Välj Inställningar > Kommunikationer > Ställa in NMEA 2000.
Enhetslista: Visar vilka enheter som är anslutna till nätverket.
Märk enheter: Ändrar namn på de anslutna enheter som är
tillgängliga.
Namnge enheter och givare i nätverket
Du kan namnge enheter och givare som är anslutna till Garmin
marina nätverk och NMEA 2000 nätverket.
1 Välj Inställningar > Kommunikationer.
2 Välj Marint nätverk eller Ställa in NMEA 2000 >
Enhetslista.
3 Välj en enhet i listan till vänster.
4 Välj Byt namn.
5 Ange namnet och välj Klar.
Ställa in larm
Navigationslarm
Välj Inställningar > Larm > Navigation.
Ankomst: Ställer in ett larm som avges när du kommer inom ett
visst avstånd eller tid från en gir eller en destination.
Ankringslarm: Ställer in ett larm som ska avges när du
överskrider ett angivet driftavstånd vid ankring.
Ur kurs: Ställ in ett larm som avges när du befinner dig ur kurs
med ett visst avstånd.
Systemlarm
Alarm: Ställer in ett klocklarm.
Enhetsspänning: Ställer in ett larm som ljuder när batteriet når
ett inställt lågspänningsvärde.
GPS-nog.-het: Ställer in ett larm som ljuder när GPSpositionens noggrannhet hamnar utanför det
användardefinierade värdet.
Ställa in bränslelarm
Innan du kan ställa in ett bränslenivålarm måste du ansluta en
kompatibel bränsleflödesgivare till plottern.
Du kan ställa in ett larm som ljuder när den totala mängden
återstående bränsle ombord når en angiven gräns.
Enhetskonfiguration
ombord > På.
2 Ange mängd återstående bränsle som ska utlösa larmet och
välj Klar.
Enhetsinställningar
Navigeringsinställningar
Obs! För vissa inställningar och alternativ krävs ytterligare
plottrar eller maskinvara.
Välj Inställningar > Navigation.
Ruttetiketter: Ställer in vilken typ av etiketter som ska visas
med girar på kartan.
Automatisk vägledning: Ställer in parametrarna som plottern
använder vid beräkning av en rutt med Automatisk
vägledning när du använder vissa premiumkartor.
Girövergång aktiv: Ställer in gir för övergång som ska
beräknas baserat på tid eller avstånd.
Gir för övergång, tid: Ställer in hur många minuter innan en gir
i en rutt som du övergår till nästa sträcka när Tid har valts för
inställningen Girövergång aktiv. Du kan höja det här värdet
för att förbättra autopilotens noggrannhet vid navigering längs
en rutt eller Automatisk vägledning med många girar eller vid
högre hastigheter. Om du sänker det här värdet kan det
förbättra autopilotens noggrannhet vid rakare rutter eller lägre
hastigheter.
Gir för överg., avst.: Ställer in på vilket avstånd innan en gir i
en rutt som du övergår till nästa sträcka när Distans har valts
för inställningen Girövergång aktiv. Du kan höja det här
värdet för att förbättra autopilotens noggrannhet vid
navigering längs en rutt eller Automatisk vägledning med
många girar eller vid högre hastigheter. Om du sänker det
här värdet kan det förbättra autopilotens noggrannhet vid
rakare rutter eller lägre hastigheter.
Start på rutt: Väljer en startpunkt för ruttnavigering.
Övriga farkostinställningar
När en kompatibel plotter är ansluten till en AIS-enhet eller VHFradio kan du konfigurera hur andra farkoster ska visas på
plottern.
Välj Inställningar > Andra farkoster.
AIS: Aktiverar och inaktiverar AIS-signalmottagning.
33
DSC: Aktiverar och inaktiverar DSC (Digital Selectiv Calling).
AIS-larm: Ställer in kollisionslarm (Ställa in kollisionslarm för
säker zon, sidan 6 och Aktivera larm för AIS-sändningstest,
sidan 6).
Återställa till ursprungliga fabriksinställningar för plottern
Obs! Den här proceduren raderar all inställningsinformation som
du har angett.
Välj Inställningar > System > Systeminformation >
Fabriksinställning.
Dela och hantera användardata
Innan du kan dela och hantera användardata måste du ha ett
minneskort installerat i plottern. Den här enheten stöder
minneskort på upp till 32 GB, FAT32-formaterat.
Kopiera waypoints, rutter och spår från
HomePort till en plotter
Innan du kan kopiera data till plottern måste du ha den senaste
versionen av HomePort programmet inläst på datorn och ett
minneskort installerat i plottern.
Kopiera data från HomePort till det förberedda minneskortet.
Mer information finns i hjälpfilen till HomePort.
Kopiera data från ett minneskort
1
2
3
4
Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
Välj Egna data > Hantera data > Dataöverföring.
Välj vid behov att kopiera data till minneskortet.
Välj ett alternativ:
• Om du vill överföra data från minneskortet till plottern och
slå ihop dem med befintliga egna data väljer du Slå ihop
från minneskort.
• Om du vill överföra data från minneskortet till plottern och
skriva över befintliga egna data väljer du Byt ut från kort.
5 Välj filnamnet.
Kopiera waypoints, rutter och spår till ett
minneskort
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 Välj Egna data > Hantera data > Dataöverföring > Spara
till minneskort.
3 Välj vid behov att kopiera data till minneskortet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill skapa en ny fil väljer du Lägg till ny fil och
anger ett namn. Filnamnet sparas med filtillägget .adm.
• Om du vill lägga till informationen i en befintlig fil väljer du
filen i listan.
Välja en filtyp för waypoints och rutter från
tredje part
Du kan importera och exportera waypoints och rutter från
enheter från tredje part.
1 Välj Navigationsinformation > Egna data > Dataöverföring
> Filtyp.
2 Välj GPX.
Om du vill överföra data med Garmin enheter igen väljer du
ADM filtypen.
34
Dela waypoints och rutter mellan enheter
Innan du kan dela waypoints och rutter måste du ansluta
enheterna med hjälp av en kabel för datadelning. Kabeln för
datadelning är ett tillbehör som du kan köpa till.
Du kan dela waypoints och ruttdata mellan två kompatibla
plottrar installerade på din båt. Du måste aktivera delning av
användardata på båda enheterna för att kunna dela data.
Välj Egna data > Hantera data > Delning av användardata
> På på båda enheterna.
Kopiera inbyggda kartor till ett minneskort
Du kan kopiera kartor från plottern till ett minneskort för
användning med HomePort.
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 Välj Egna data > Hantera data > Dataöverföring.
3 Välj Kopiera inbyggd karta.
Säkerhetskopiera data till en dator
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 Välj Egna data > Hantera data > Dataöverföring > Spara
till minneskort.
3 Välj ett filnamn i listan eller välj Lägg till ny fil.
4 Välj Spara till minneskort.
Filnamnet sparas med filtillägget .adm.
5 Ta bort minneskortet och sätt in det i en kortläsare som är
ansluten till en dator.
Öppna
mappen Garmin\UserData på minneskortet.
6
7 Kopiera säkerhetskopieringsfilen på kortet och klistra in det
på valfri plats i datorn.
Återställa säkerhetskopierade data till en
plotter
1 Sätt in ett minneskort i en kortläsare som är ansluten till
datorn.
2 Kopiera säkerhetskopieringsfilen från datorn till minneskortet,
till en mapp med namnet Garmin\UserData.
3 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
4 Välj Egna data > Hantera data > Dataöverföring > Byt ut
från kort.
Spara systeminformation till ett minneskort
Du kan spara systeminformation till ett minneskort som ett
felsökningsverktyg. En representant för produktsupport kan be
dig använda den här informationen för att hämta data om
nätverket.
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 Välj Inställningar > System > Systeminformation >
Garmin-enheter > Spara till minneskort.
3 Välj vid behov att kopiera systeminformation till minneskortet.
4 Ta bort minneskortet.
Bilaga
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen på plottern.
2 Vänta en liten stund.
Plottern skapar en fil som heter GarminDevice.xml i Garmin
mappen på minneskortet.
Dela och hantera användardata
3
4
5
6
Ta bort minneskortet.
Sätt in minneskortet i datorn.
Gå till garmin.com/express på datorn.
Följ anvisningarna på skärmen för att hämta, installera och
öppna Garmin Express™ programmet.
7 Välj Lägg till en enhet.
8 Medan programmet söker väljer du Logga in bredvid Har du
marina sjökort eller enheter? nära den nedre delen av
skärmen.
9 Skapa konto eller logga in på ditt Garmin konto.
10 Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera din båt.
11 Välj Lägg till.
Garmin Express programmet söker igenom minneskortet
efter enhetsinformationen.
12 Välj Lägg till enhet för att lägga till enheten.
När registreringen är klar söker Garmin Express programmet
efter ytterligare kartor och kartuppdateringar för din enhet.
När du lägger till enheter till plotterns nätverk upprepar du de
här stegen för att registrera de nya enheterna.
Rengöra skärmen
OBS!
Rengöringsmedel som innehåller ammoniak kan skada det
reflexfria skiktet.
Enheten är täckt med ett särskilt reflexfritt skikt som är mycket
känsligt för vax och slipande rengöringsmedel.
1 Använd ett rengöringsmedel avsett för glasögon som
godkänts för reflexfria skikt på trasan.
2 Torka försiktigt av skärmen med en mjuk, ren och luddfri
trasa.
Skärmbilder
Du kan ta en skärmbild av alla skärmvyer som visas på plottern
som en bitmappfil (.BMP). Du kan sedan överföra skärmbilderna
till din dator.
Ta skärmbilder
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 Välj Inställningar > System > Skärm > Skärmbildsregistr.
> På.
3 Gå till den skärm som du vill ta en bild av.
4 Håll ner HOME i minst sex sekunder.
Kopiera skärmbilder till en dator
1 Ta bort minneskortet från plottern och sätt in det i en
kortläsare som är ansluten till en dator.
2 Från Utforskaren i Windows öppnar du mappen Garmin\scrn
på minneskortet.
3 Kopiera en .bmp-fil från kortet och klistra in den på valfri plats
på datorn.
Felsökning
Enheten tar inte emot GPS-signaler
Det kan finnas flera orsaker till att enheten inte tar emot
satellitsignaler. Om enheten har flyttats ett stort avstånd sedan
senaste gången den tog emot satellitsignaler eller om den varit
avstängd mer än några veckor eller månader kan det hända att
enheten inte kan ta emot satellitsignaler korrekt.
• Kontrollera att enheten har den senaste programvaran. Om
inte, uppdatera enhetens programvaraUppdatera
enhetsprogramvaran, sidan 2.
• Kontrollera att enheten har fri sikt mot himlen så att antennen
kan ta emot GPS-signalen. Om den är monterad i en hytt ska
Bilaga
den vara placerad nära ett fönster så att den kan ta emot
GPS-signalen.
Enheten slås inte på eller stängs av hela tiden
Om enheten slås av eller startar på ett oberäkneligt sätt kan det
tyda på problem med strömförsörjningen till enheten. Kontrollera
följande delar för att försöka hitta orsaken till strömproblemet.
• Kontrollera att strömkällan genererar ström.
Det finns flera sätt att kontrollera det här på. Du kan till
exempel kontrollera om andra enheter som drivs av källan
fungerar.
• Kontrollera säkringen i strömkabeln.
Säkringen ska finnas i en hållare som är en del av den röda
tråden i strömkabeln. Kontrollera att en säkring med rätt
storlek är installerad. Läs på etiketten på kabeln eller i
installationsinstruktionerna för att se exakt vilken
säkringsstorlek som krävs. Kontrollera säkringen att det
fortfarande finns en anslutning inuti säkringen. Du kan testa
säkringen med en multimeter. Om säkringen är hel visar
multimetern 0 ohm.
• Kontrollera att enheten tar emot minst 10 V. Vi
rekommenderar dock 12 V.
För att kontrollera spänningen mäter du likspänningen för
honkontakten och jord på strömkabeln. Om spänningen är
mindre än 10 V startar inte enheten.
• Kontrollera att enheten sitter ordentligt fast i vaggan. Om
modellen har en låsbygel, se till att stödet är ordentligt
fastsnäppt i stängt läge. Du hör ett klickande ljud när enheten
eller låsbygeln monterats korrekt. Om enheten inte sitter
ordentligt fast kan strömförsörjningen brytas. Enheten kan
också falla ur vaggan och skadas om den inte är ordentligt
fastsatt.
• Om enheten får tillräckligt med ström men inte slås på
kontaktar du Garmin produktsupport på support.garmin.com.
Enheten skapar inte waypoints på rätt plats
Du kan ange en waypointplats manuellt för att överföra och dela
med dig av data från en enhet till en annan. Om du har angett
en waypoint manuellt med hjälp av koordinater och platsen för
punkten inte visas där punkten ska vara kanske enhetens
kartreferenssystem och positionsformat inte stämmer överens
med det kartreferenssystem och positionsformat som
ursprungligen användes för att markera waypointen.
Positionsformat är det sätt på vilket GPS-mottagarens position
visas på skärmen. Visas vanligtvis som latitud/longitud i grader
och minuter med alternativ för grader, minuter och sekunder,
endast grader eller ett av flera rutnät.
Ett kartreferenssystem är en matematisk modell som avbildar en
del av jordens yta. Latitud- och longitudlinjer på en papperskarta
refererar till ett specifikt kartreferenssystem.
1 Ta reda på vilket kartreferenssystem och positionsformat som
använts när den ursprungliga waypointen skapades.
Om den ursprungliga waypointen togs från en karta bör det
finnas text på kartan som visar vilket kartreferenssystem och
positionsformat som använts för att skapa kartan. Oftast finns
det i närheten av kartnyckeln.
2 Välj Inställningar > Enheter.
3 Välj rätt inställningar för kartreferenssystem och
positionsformat.
4 Skapa waypointen igen.
NMEA 0183 information
Typ
Mening
Beskrivning
Sända
GPAPB
APB: Kurs eller spårstyrning (autopilot),
mening ”B”
GPBOD
BOD: Riktning (ursprung till destination)
35
Typ
Mening
Beskrivning
GPBWC
BWC: Riktning och avstånd till waypoint
129029 GNSS-positionsdata
GPGGA
GGA: GPS-fixdata
129283 Avvikelse från utlagd kurs
GPGLL
GLL: Geografisk position (latitud och
longitud)
129284 Navigationsdata
GPGSA
GSA: GNSS, DOP och aktiva satelliter
GPGSV
GSV: GNSS-satelliter i sikte
GPRMB
RMB: Rekommenderad minimiinformation för navigering
GPRMC
RMC: Rekommenderat minimum för
specifika GNSS-data
GPRTE
RTE: Rutter
127493 Transmissionsparametrar: Dynamiska
GPVTG
VTG: Kurs över grund och fart över
grund
127498 Motorparametrar: Statiska
GPWPL
WPL: Waypoint-plats
129038 AIS klass A positionsrapport
GPXTE
XTE: Avvikelse från utlagd kurs
129039 AIS klass B positionsrapport
PGRME
E: Beräknat fel
129040 AIS klass B utökad positionsrapport
PGRMM
M: Kartreferens
PGRMZ
Z: Höjd
129794 AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
SDDBT
DBT: Djup under givare
129798 AIS SAR, rapport om flygplansposition
SDDPT
DPT: Djup
SDMTW
MTW: Vattentemperatur
129802 AIS Säkerhetsrelaterat utsändningsmeddelande
SDVHW
VHW: Fart genom vattnet och kurs
Ta emot DPT
Djup
DBT
Djup under givare
MTW
Vattentemperatur
VHW
Fart genom vattnet och kurs
WPL
Waypointens plats
DSC
Digital selektiv anropsinformation
DSE
Utökat digitalt selektivt anrop
HDG
Kurs, avvikelse och variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindens riktning och hastighet
MDA
Meteorologisk sammansättning
MWV
Vindens hastighet och vinkel
VDM
AIS, VHF-datalänkmeddelande
Typ
PGN
Beskrivning
129285 Navigeringsrutt och waypointinformation
129540 GNSS-satelliter i vy
Ta emot
127245 Roder
127250 Fartygets kurs
127488 Motorparametrar: Snabb uppdatering
127489 Motorparametrar: Dynamiska
127505 Vätskenivå
129808 DSC-samtalsinformation
130310 Miljöparametrar
130311 Miljöparametrar (används inte längre)
130313 Fuktighet
130314 Faktiskt tryck
130576 Status för mindre farkost
Dessa data gäller endast för NMEA 2000 kompatibla produkter.
Du kan köpa fullständig information om National Marine
Electronics Associations (NMEA:s) format och meningar från:
NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
NMEA 2000 PGN-information
Typ
PGN
Beskrivning
Sända och ta emot 059392 ISO-erkännande
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
126208 NMEA: Beordra/begära/godkänna gruppfunktion
126996 Produktinformation
127250 Fartygets kurs
128259 Hastighet: I förhållande till vattnet
128267 Vattendjup
129539 GNSS DOP: Er
129799 Radiofrekvens, läge och ström
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Sända
126464 Sända och ta emot PGN-lista med gruppfunktion
127258 Magnetisk variation
129025 Position snabb uppdatering
129026 COG och SOG: Snabb uppdatering
36
Bilaga
Index
A
AIS 5, 6, 8
aktivera 33
fartyg 6
hot 6
larm 6
nödanropsenhet 6
räddningsgivare 6
spårning 5, 6
alarm 15
AM 29
andra båtar
AIS 8
spår 8
andra farkoster, AIS 8
animerade strömmar, tidvatten 4
ankomstlarm 33
ankringslarm 33
antenn, GPS 2
användardata, ta bort 13
astronomiinformation 26
Automatisk vägledning 10, 13–15, 33
avstånd till kustlinje 14
rutter 14
autopilot 22, 23
aktivera 23
cirkelmönster 23
minska roderaktiviteten 23
mönsterstyrning 23
sicksackmönster 23
styrmönster 23
styrningsstorlek 23
U-svängsmönster 23
Williamson-girmönster 23
avstånd till kustlinje 14
avståndsringar 7
Garmin ClearVü 16
inspelning 19
kon 8
källa 18
känslighet 18
larm 20
nummervisning 19
Panoptix 16, 17, 21, 22
realtid 19, 21
SideVü 16
störningar 20
svävande mål 19
utseende 19
waypoint 18
whiteline 19
visning 16
vyer 15, 16
ytstörningar 20
zoom 19
enhet
knappar 1, 3
registrering 34
rengöra 35
enhets-ID 31
EPIRB 6
F
bakgrundsbelysning 2
banor 10
bränslekapacitet 26, 31, 32
bränslemätare 25, 26, 32
statuslarm 26, 33
synkronisera med faktisk bränslemängd
26, 32
fabriksinställningar 34
ekolod 20
farkostspår 8, 27
farledsbredd 7
fast vindvinkel 24, 25
justera 25
felsökning 35
Fish Eye 3D
ekolodskon 8
spår 8
svävande mål 8
fiskekort 3
inställning 7
panorera 3
flygfoton 5
FM 29
foton, flyg- 5
färg på faror 7
färgläge 2
förinställningar 29
DAB 29
D
G
B
DAB 29
data
alternativ 34
hantering 34
kopiera 34
datafält 8
dela data 34
destinationer
navigationssjökort 10
välja 10
DSC. Se DSC (Digital Selective Calling)
DSC (Digital Selective Calling) 27
aktivera 27, 33
individuellt rutinanrop 28
kanaler 28
kontakter 27
E
EGNOS 31
ekolod 15, 18
bildhastighet 19
bottenlås 19
brus 18, 20
dela 18
djup 19
djuplinje 19
djupskala 19
frekvenser 20, 21
FrontVü 17
färgavvisning 19
färgmättnad 18
Index
Garmin ClearVü 16
Garmin marint nätverk 32, 33
gippa. Se kryssa och gippa
givare 15, 17, 20, 22
GPS 35
EGNOS 31
källa 2
signaler 2
WAAS 31
GPS-noggrannhet 33
gränslinje 15
gränslinjer 15
Gå till 10, 11
H
hemskärm, anpassa 2
händelselogg 31
I
infälld navigationsruta 8
Instruktioner till 10
inställningar 9, 30, 31, 33
systeminformation 31
K
kartor. Se sjökort
klocka 33
larm 33
knappar 1
på/av 1
kollisionslarm 6
kombinationer 2
anpassa 2
egna 2
välja 2
kompass 25
ros 7
kryssa och gippa 25
fast vindvinkel 24
kurshållning 25
kurs
hålla 23
kurshållning 25
linje 4, 7
kurser 10
kölkompensation 24, 31
L
larm 33
ankomst 33
ankringslarm 33
bränsle 26, 33
djupt vatten 20
ekolod 20
grunt vatten 20
kollision 6
motor 25
mätare 25
navigering 33
ur kurs 33
vattentemperatur 20
M
man överbord 11, 23
marin service 10
Markera plats 11
mediespelare 28–30
alfabetisk sökning 28
blanda 28
DAB 29
enhetsnamn 30
FUSION-Link 28
förinställa 29
kanalväljarläge 29
källa 28
mottagarregion 29
radio 30
SiriusXM Satellite Radio 30
stänga av ljud 28
upprepning 28
VHF 28, 29
zoner 28
minneskort 34
detaljerade kartor 34
installera 1
plats 1
MOB, enhet 6
motorbåt 2, 23
motormätare 25, 32
konfigurera 25
statuslarm 25
musikspelare 28, 30. Se mediespelare
måttenheter 33
mäta avstånd, sjökort 3
mätare
bränsle 25, 26, 32
gränser 32
motor 25
statuslarm 25
tripp 25
vind 26
N
navigationslarm 33
navigationssjökort 3, 5, 10
farkostspår 8, 27
flygfoton 7
inställning 7, 33
marina servicepunkter 10
panorera 3
NMEA 0183 27, 32, 33, 35
37
NMEA 2000 33, 36
nummervisning 8
nödanrop 27
nödanropsenhet 6
P
position, spåra 27
positionsrapport 27
premiumsjökort 4, 5, 7
Fish Eye 3D 8
flygfoton 5
indikatorer för tidvatten och strömmar 4
produktregistrering 34
programvara
uppdatera 1, 2
uppdateringar 1, 30
R
radio 29
AM 29
FM 29
SiriusXM 30
registrera enheten 34
reseplanerare. Se rutter
Rutt till 10
rutter 12, 15
dela 34
kopiera 34
navigera 12
navigera parallellt med 12
redigera 12
skapa 12
ta bort 13
waypoints 34
visa lista med 12
räddningsgivare 6
S
satellitbilder 5
satellitsignaler, söka 2
segelbåt 2, 23
segla 23, 24
startlinje 23, 24
tävlingstidur 24
seglingsmätare 26
SideVü 16
SiriusXM 29
Satellitradio 30
SiriusXM Satellite Radio 30
SiriusXM satellitradio 29, 30
sjökort 3, 5, 7–9
detaljer 4
kurs, linje 7
mäta avstånd 3
navigering 3, 5
panorera 3
quickdraw 8, 9
symboler 3
utseende 7
sjömärken 4
skärm, ljusstyrka 2
skärmbilder 35
registrera 35
ta 35
skärminställningar 31
SOS 11
språk 31
spår 13, 15
aktiv 13
inspelning 13
kopiera 34
lista 13
navigera 13
redigera 13
rensa 13
spara 13
spara som rutt 13
ta bort 13
visa 7, 13
spänning 33
38
strömknapp 1, 30
strömstationer 26
indikatorer 5
svävande mål 8
symboler 5
systeminformation 31, 34
säker zon, kollisionslarm för 6
T
ta bort, alla användardata 13
tidvattenstationer 4, 26
indikatorer 5
trippmätare 25
U
uppdateringar, programvara 1, 2
ur kurs-larm 33
V
vatten
fart 32
temperaturkompensation 32
VHF-radio 27
anropa ett AIS-objekt 28
DSC-kanal 28
individuellt rutinanrop 28
nödanrop 27
vindmätare 26
väder 7
W
WAAS 31
waypoints 11, 35
dela 34
ekolod 18
kopiera 34
man överbord 11
navigera till 11
redigera 11
skapa 11
spårad farkost 27
ta bort 12
visa 7
visa lista med 11
Z
zoom
ekolod 19
sjökort 3
Å
återställa, inställningar 30
Index
support.garmin.com
Maj 2017
190-01951-39_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising