Garmin | echoMAP™ CHIRP 74cv | Operating instructions | Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Návod k obsluze

Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Návod k obsluze
echoMAP™ CHIRP řada 40/50/70/90
Návod k obsluze
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo Garmin , BlueChart , g2 Vision a Ultrascroll jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. echoMAP™,
HomePort™, Panoptix™, Garmin ClearVü™ a Garmin Quickdraw™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez
výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
microSD a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. NMEA a NMEA 2000 jsou registrované ochranné známky společnosti National Marine Electronics Association.
Windows je registrovaná ochranná zámka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
Obsah
Stahování map komunity Garmin Quickdraw ......................... 9
Nastavení vrstevnic Garmin Quickdraw Contours .................... 10
Úvod................................................................................ 1
Navigace pomocí kresliče map ................................... 10
Front View ................................................................................... 1
Tlačítka zařízení ..................................................................... 1
Stažení návodů ........................................................................... 1
Symboly použité v návodu .......................................................... 1
Vložení paměťových karet .......................................................... 1
Aktualizace softwaru ................................................................... 1
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu ...................... 1
Aktualizace softwaru zařízení ................................................ 2
Satelitní signály systému GPS .................................................... 2
Výběr zdroje GPS .................................................................. 2
Základní otázky navigace ......................................................... 10
Cíle ........................................................................................... 11
Vyhledání cíle podle jména .................................................. 11
Výběr cíle s použitím navigační mapy ................................. 11
Vyhledání cíle pomocí uživatelských dat ............................. 11
Hledání cíle Námořní služby ................................................ 11
Kurzy ......................................................................................... 11
Nastavení a sledování přímého kurzu pomocí funkce Přejít
na ......................................................................................... 11
Ukončení navigace ................................................................... 11
Trasové body ............................................................................ 11
Označení aktuální polohy jako trasový bod ......................... 11
Vytvoření trasového bodu v jiné poloze ............................... 12
Označení polohy volání MOB nebo SOS ............................ 12
Zobrazení seznamu všech trasových bodů ......................... 12
Úprava uloženého trasového bodu ...................................... 12
Vyhledání uloženého trasového bodu a navigace k němu .. 12
Odstranění trasového bodu nebo MOB ............................... 12
Odstranění všech trasových bodů ....................................... 12
Trasy ......................................................................................... 12
Vytvoření a navigace trasy z aktuální pozice ....................... 12
Vytvoření a uložení trasy ..................................................... 12
Zobrazení seznamu tras ...................................................... 12
Úprava uložené trasy ........................................................... 12
Vyhledání a navigování podle uložené trasy ....................... 13
Vyhledání a navigace souběžně s uloženou trasou ............ 13
Odstranění uložené trasy ..................................................... 13
Odstranění všech uložených tras ......................................... 13
Prošlé trasy ............................................................................... 13
Zobrazení prošlých tras ....................................................... 13
Nastavení barvy aktivní prošlé trasy .................................... 13
Uložení aktivní prošlé trasy .................................................. 13
Zobrazení seznamu uložených prošlých tras ...................... 13
Úprava uložené prošlé trasy ................................................ 13
Uložení prošlé trasy jako trasy ............................................. 13
Procházení seznamu prošlých tras a navigace po
zaznamenané prošlé trase ................................................... 13
Odstranění uložené prošlé trasy: ......................................... 14
Odstranění všech uložených prošlých tras .......................... 14
Sledování aktivní prošlé trasy .............................................. 14
Vymazání aktivní prošlé trasy .............................................. 14
Správa paměti záznamu prošlé trasy během pořizování
záznamu .............................................................................. 14
Konfigurace intervalu nahrávání záznamu prošlé trasy ....... 14
Odstranění všech uložených trasových bodů, tras a prošlých
tras ............................................................................................ 14
Automatická navigace ............................................................... 14
Nastavení a sledování cesty Automatická navigace
Cesta .................................................................................... 14
Vytvoření cesty automatické navigace ................................ 14
Filtrování seznamu tras a cest automatické navigace ......... 14
Kontrola cesty automatické navigace .................................. 14
Úprava cesty automatické navigace .................................... 14
Zrušení probíhajícího výpočtu Automatická navigace ......... 14
Nastavení načasovaného příjezdu ...................................... 15
Nastavení vzdálenosti od pobřeží ........................................ 15
Konfigurace trasy automatické navigace ............................. 15
Hranice ..................................................................................... 15
Vytvoření hranice ................................................................. 15
Převedení trasy na hranici ................................................... 16
Převedení prošlé trasy na hranici ........................................ 16
Upravení hranice .................................................................. 16
Nastavení alarmu hranice .................................................... 16
Přizpůsobení kresliče map............................................ 2
Přizpůsobení domovské obrazovky ............................................ 2
Kombinace .................................................................................. 2
Výběr kombinace ................................................................... 2
Přizpůsobení obrazovky Kombinace ..................................... 2
Přidání vlastní obrazovky Kombinace .................................... 2
Odstranění obrazovky Kombinace ......................................... 2
Nastavení typu plavidla ............................................................... 2
Úprava podsvícení ...................................................................... 2
Úprava režimu barev .................................................................. 3
Mapy a 3D zobrazení map.............................................. 3
Navigační mapa a pobřežní rybářská mapa ............................... 3
Přibližování a oddalování na mapě ........................................ 3
Posun mapy pomocí kláves ................................................... 3
Výběr položky na mapě prostřednictvím tlačítek zařízení ..... 3
Měření vzdálenosti na mapě .................................................. 3
Symboly na mapě .................................................................. 3
Navigování k bodu na mapě .................................................. 3
Zobrazení informací o poloze a objektu na mapě .................. 4
Zobrazení detailů o navigačních pomůckách ........................ 4
Linie směru pohybu a značky úhlu ........................................ 4
Prémiové mapy ........................................................................... 4
Zobrazení informací o přílivové stanici .................................. 5
Zobrazení satelitních snímků na navigační mapě ................. 5
Zobrazení leteckých fotografií pamětihodností ...................... 5
Automatický identifikační systém ................................................ 5
Symboly zaměření AIS .......................................................... 5
Směr pohybu a projektovaný kurz aktivovaných cílů AIS ...... 6
Zobrazení plavidel AIS na mapě nebo ve 3D zobrazení
mapy ...................................................................................... 6
Aktivace cíle pro plavidlo AIS ................................................. 6
Zobrazení seznamu hrozeb AIS ............................................ 6
Nastavení alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu .... 6
Nouzové signály AIS .............................................................. 6
Vypnutí příjmu AIS ................................................................. 7
Nastavení normálního a 3D zobrazení mapy ............................. 7
Nastavení navigačních a rybářských map ............................. 7
Trasové body a nastavení prošlých tras na mapách
a zobrazení map .................................................................... 8
Zobrazení navigačního výřezu ............................................... 8
Nastavení jiných plavidel na mapách a zobrazeních
mapy ...................................................................................... 8
Nastavení Fish Eye 3D .......................................................... 8
Nastavení čísel překrytí ......................................................... 8
Mapování Garmin Quickdraw Contours....................... 9
Mapování vodní plochy pomocí funkce Garmin Quickdraw
Contours ..................................................................................... 9
Přidání štítku na mapu Garmin Quickdraw Contours ................. 9
Komunita Garmin Quickdraw ...................................................... 9
Používání komunity Garmin Quickdraw ................................. 9
Sdílení vašich map Garmin Quickdraw Contours
prostřednictvím komunity Garmin Quickdraw ........................ 9
Obsah
i
Odstranění hranice .............................................................. 16
Sonar............................................................................. 16
Zastavení přenosu sonarových signálů .................................... 16
Změna zobrazení sonaru .......................................................... 16
Zobrazení sonaru Tradiční ........................................................ 16
Zobrazení sonaru s rozdělením frekvence .......................... 16
Zobrazení sonaru s rozdělením a přiblížením ..................... 16
Zobrazení sonaru Garmin ClearVü ........................................... 16
Zobrazení sonaru SideVü ......................................................... 17
Skenovací technologie SideVü ............................................ 17
Zobrazení sonaru Panoptix ...................................................... 17
Zobrazení spodního sonaru LiveVü ..................................... 17
Zobrazení čelního sonaru LiveVü ........................................ 17
RealVü Zobrazení čelního sonaru 3D .................................. 18
Zobrazení RealVü 3D Down ................................................ 18
RealVü Zobrazení historického sonaru 3D .......................... 18
Zobrazení sonaru FrontVü ................................................... 18
Výběr typu sonarové sondy ...................................................... 18
Kalibrace kompasu .............................................................. 18
Vytvoření trasového bodu na obrazovce sonaru ...................... 18
Pozastavení zobrazení sonaru ................................................. 18
Prohlížení historie sonaru ......................................................... 19
Sdílení sonaru ...........................................................................19
Výběr zdroje sonaru ............................................................. 19
Změna názvu zdroje sonaru ................................................ 19
Nastavení úrovně podrobností ................................................. 19
Úprava intenzity barev .............................................................. 19
Záznamy ze sonaru .................................................................. 19
Záznam displeje sonaru ....................................................... 19
Ukončení záznamu sonaru .................................................. 19
Odstranění záznamu ze sonaru ........................................... 19
Přehrávání záznamů ze sonaru ........................................... 19
Nastavení tradičního sonaru a sonarů SideVü a Garmin
ClearVü ..................................................................................... 20
Nastavení úrovně přiblížení na obrazovce sonaru .............. 20
Nastavení rychlosti procházení ............................................ 20
Úprava rozsahu měřítka hloubky nebo šířky ....................... 20
Nastavení vzhledu sonaru ................................................... 20
Alarmy sonaru ...................................................................... 20
Rozšířená nastavení sonaru ................................................ 21
Nastavení instalace sonarové sondy ................................... 21
Frekvence sonaru ................................................................ 21
Zapnutí rozsahu A ................................................................ 21
Nastavení sonaru Panoptix ...................................................... 22
Nastavení úhlu zobrazení a úrovně zoomu RealVü ............ 22
Nastavení rychlosti vysílání RealVü ..................................... 22
Menu sonaru LiveVü Forward a FrontVü ............................. 22
Nastavení vzhledu pro zařízení LiveVü a FrontVü .............. 22
Nastavení vzhledu pro zařízení RealVü .............................. 23
Nastavení instalace sonarové sondy Panoptix .................... 23
Autopilot........................................................................ 23
Obrazovka autopilota ................................................................ 23
Úprava přírůstku stupňovitého řízení ................................... 24
Nastavení úsporného režimu ............................................... 24
Zapnutí autopilota ..................................................................... 24
Vzory pro řízení ........................................................................ 24
Dodržování vzoru otočení do protisměru ............................. 24
Nastavení a dodržování vzoru kruhů ................................... 24
Nastavení a dodržování klikatého vzoru .............................. 24
Dodržování vzoru otočení Williamson .................................. 24
Funkce pro plavbu....................................................... 24
Nastavení typu plavidla ............................................................. 24
Závod plachetnic ....................................................................... 24
Navigace na počáteční linii .................................................. 24
Použití časovače závodu ..................................................... 25
ii
Nastavení vzdálenosti mezi přídí a anténou GPS ............... 25
Nastavení přímé linie ................................................................ 25
Nastavení vyrovnání lodního kýlu ............................................. 25
Používání autopilota na plachetnici .......................................... 25
Podržení větru ...................................................................... 25
Křižování a přehození plachty ............................................. 26
Měřidla a grafy .............................................................. 26
Zobrazení obrazovky Kompas .................................................. 26
Zobrazení měřidel trasy ............................................................ 26
Vynulování měřidel cesty ..................................................... 26
Zobrazení měřidel motoru a paliva ........................................... 26
Výběr počtu motorů zobrazených na měřidlech .................. 26
Přizpůsobení motorů zobrazených na měřidlech ................. 26
Povolení alarmů stavu pro měřidla motoru .......................... 26
Zapnutí některých alarmů stavu měřidla motoru ................. 26
Nastavení alarmu paliva ........................................................... 26
Nastavení kapacity paliva plavidla ....................................... 27
Synchronizace údajů o palivu se skutečným množstvím
paliva v plavidle .................................................................... 27
Zobrazení měřidel větru ............................................................ 27
Konfigurace měřidla větru pro plavbu .................................. 27
Konfigurace zdroje rychlosti ................................................. 27
Konfigurace zdroje směru pohybu měřidla větru ................. 27
Přizpůsobení měřidla větru v poloze ostře proti větru .......... 27
Informace o přílivu/odlivu, informace o proudu a
astronomické informace .............................................. 27
Informace o přílivové stanici ..................................................... 27
Informace o aktuální stanici ...................................................... 27
Astronomické informace ........................................................... 27
Zobrazení přílivové stanice, aktuální stanice či astronomických
informací pro odlišné datum ..................................................... 27
Zobrazení informací pro jinou přílivovou či aktuální stanici ...... 28
Digitální selektivní volání............................................ 28
Chartplotter a NMEA funkce rádia 0183 VHF ........................... 28
Zapnutí DSC ............................................................................. 28
Seznam DSC ............................................................................ 28
Zobrazení seznamu DSC ..................................................... 28
Přidání kontaktu DSC .......................................................... 28
Příchozí nouzová volání ........................................................... 28
Navigování k lodi v nouzi ..................................................... 28
Sledování pozic ........................................................................ 28
Zobrazení zprávy o pozici .................................................... 28
Navigování ke sledované lodi .............................................. 28
Vytvoření trasového bodu na pozici sledované lodi ............. 28
Úprava informací ve zprávě o pozici .................................... 28
Odstranění žádosti o zprávu o pozici ................................... 28
Zobrazení tras plavidla na mapě ......................................... 28
Hovory jednotlivého postupu .................................................... 29
Výběr kanálu DSC ............................................................... 29
Uskutečnění hovoru jednotlivého postupu ........................... 29
Uskutečnění hovoru jednotlivého postupu s cílem AIS ........ 29
Přehrávač Media Player ............................................... 29
Otevření přehrávače Media Player ........................................... 29
Ikony .................................................................................... 29
Výběr zdroje médií .................................................................... 29
Přehrávání hudby ..................................................................... 29
Procházení hudby ................................................................ 29
Nastavení opakování skladby .............................................. 29
Nastavení opakování všech skladeb ................................... 29
Nastavení náhodného přehrávání skladeb .......................... 29
Úprava hlasitosti ....................................................................... 29
Zapnutí a vypnutí rozsahů ................................................... 29
Ztlumení hlasitosti médií ...................................................... 30
Rádio VHF ................................................................................ 30
Vyhledávání kanálů VHF ..................................................... 30
Obsah
Úprava potlačení šumu VHF ................................................ 30
Rádio ........................................................................................ 30
Nastavení regionu pro tuner ................................................ 30
Změna stanice ..................................................................... 30
Změna režimu ladění ........................................................... 30
Přednastavení ...................................................................... 30
Přehrávání DAB ........................................................................ 30
Nastavení regionu pro tuner DAB ........................................ 30
Vyhledávání stanic DAB ...................................................... 30
Přepínání stanic DAB ........................................................... 30
Předvolby DAB ..................................................................... 30
Satelitní rádio SiriusXM ............................................................ 31
Vyhledávání ID stanice SiriusXM ......................................... 31
Aktivace předplatného SiriusXM .......................................... 31
Přizpůsobení průvodce kanály ............................................. 31
Uložení SiriusXM kanálu do seznamu předvoleb ................ 31
Odemčení rodičovské kontroly SiriusXM ............................. 31
Nastavení názvu zařízení ......................................................... 31
Aktualizace softwaru přehrávače Media Player ........................ 31
Zařízení nevyhledá signály GPS .......................................... 36
My device will not turn on or keeps turning off ..................... 36
Zařízení nevytváří trasové body ve správných polohách ..... 37
NMEA Informace 0183 ............................................................. 37
Informace PGNNMEA 2000 ...................................................... 37
Rejstřík .......................................................................... 38
Konfigurace zařízení.................................................... 32
Automatické zapínání kresliče map .......................................... 32
Nastavení systému ................................................................... 32
Nastavení displeje ................................................................ 32
Nastavení GPS .................................................................... 32
Zobrazení záznamu události ................................................ 32
Zobrazení informací o systémovém softwaru ...................... 32
Nastavení mého plavidla .......................................................... 32
Nastavení vyrovnání lodního kýlu ........................................ 32
Nastavení teplotního posunu vody ...................................... 33
Kalibrace zařízení pro měření rychlosti vodního proudu ..... 33
Nastavení kapacity paliva plavidla ....................................... 33
Synchronizace údajů o palivu se skutečným množstvím
paliva v plavidle .................................................................... 33
Přizpůsobení limitů měřidla motoru a měřidla paliva ........... 33
Nastavení komunikace ............................................................. 33
NMEA 0183 .......................................................................... 34
NMEA 2000 Nastavení ........................................................ 34
Nastavení alarmů ...................................................................... 34
Alarmy navigace .................................................................. 34
Alarmy systému ................................................................... 34
Nastavení alarmu paliva ...................................................... 34
Nastavení jednotek ................................................................... 34
Nastavení navigace .................................................................. 34
Nastavení jiného plavidla .......................................................... 35
Obnovení původních nastavení chartplotteru z výroby ............ 35
Sdílení a správa uživatelských dat............................. 35
Kopírování trasových bodů, tras a prošlých tras z HomePort do
kresliče map .............................................................................. 35
Kopírování dat z paměťové karty .............................................. 35
Kopírování trasových bodů, tras a prošlých tras na paměťovou
kartu .......................................................................................... 35
Výběr typu souboru pro trasové body a trasy ze zařízení jiných
výrobců ..................................................................................... 35
Sdílení trasových bodů a tras v různých zařízeních ................. 35
Kopírování vestavěných map na paměťovou kartu .................. 35
Zálohování dat do počítače ...................................................... 35
Obnovení zálohovaných dat v chartplotteru ............................. 36
Ukládání systémových informací na paměťovou kartu ............. 36
Dodatek ......................................................................... 36
Registrace zařízení ................................................................... 36
Čištění obrazovky ..................................................................... 36
Snímky obrazovky .................................................................... 36
Pořizování snímků obrazovky .............................................. 36
Kopírování snímků obrazovky do počítače .......................... 36
Odstranění problémů ................................................................ 36
Obsah
iii
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Front View
• Použití kláves šipek pro zvýraznění položky menu a stisknutí
možnosti SELECT (pro zařízení s klávesami Hard).
• Stisknutí kláves, například SELECT nebo MENU.
Pokud jste vyzváni, abyste vybrali více položek v řadě, zobrazí
se v textu malé šipky. Například, „výběr možnosti MENU >
Přidat“ označuje, že bude nutné vybrat položku MENU nebo
pevnou klávesu a poté vybrat položku Přidat.
Obrázky v tomto návodu slouží pouze pro referenci a
neodpovídají přesně vašemu zařízení.
Vložení paměťových karet
Chartplotter podporuje externí paměťové karty. Paměťové karty
s mapami vám umožní zobrazit satelitní snímky s vysokým
rozlišením a letecké referenční snímky přístavů a dalších bodů
zájmu. Prázdné paměťové karty můžete použít k záznamu
mapování Garmin Quickdraw™ Contours, k záznamu dat sonaru
(s kompatibilní sonarovou sondou) nebo k přenášení dat,
například trasových bodů nebo tras, do jiného kompatibilního
chartplotteru nebo do počítače.
Toto zařízení podporuje paměťové karty s kapacitou až 32 GB
a formátováním FAT32.
1 Otevřete vstupní klapku nebo dvířka À na přední straně
chartplotteru.
À
Á
Â
Ã
Power key
Device keys
microSD memory card slot
®
Automatic backlight sensor
OZNÁMENÍ
You should ensure the device is firmly secured in the cradle. If
the device is not firmly secured, it can lose power or not display
sonar information. The device can also fall out of the cradle and
become damaged if it is not firmly secured.
Tlačítka zařízení
Pokud je podržíte, zapíná a vypíná zařízení.
Rychlým stisknutím a uvolněním upravte podsvícení a
režim barev.
Zmenšuje mapu nebo zobrazení.
Zvětšuje mapu nebo zobrazení.
Prochází, zvýrazňuje volby a přesunuje kurzor.
SELECT
Potvrzuje zprávy a vybírá volby.
BACK
Umožňuje návrat na předchozí obrazovku.
MARK
Uloží aktuální polohu jako trasový bod.
HOME
Umožňuje návrat na plochu.
MENU
Otevírá menu možností pro stránku, pokud je to vhodné.
Zavírá menu, pokud je to vhodné.
Stažení návodů
Nejnovější návod k obsluze a překlad návodů můžete získat
z webových stránek.
1 Přejděte na web www.garmin.com/manuals/echoMAPCHIRPcv.
TIP: Chcete-li na web přejít rychle, naskenujte následující
kód:
2 Vložte paměťovou kartu Á.
3 Paměťovou kartu zatlačte, dokud nezaslechnete cvaknutí.
4 Zavřete dvířka.
Aktualizace softwaru
Po instalaci zařízení nebo přidání příslušenství k zařízení může
být nutné aktualizovat software zařízení.
Toto zařízení podporuje paměťové karty s kapacitou až 32 GB
a formátováním FAT32.
Před provedením aktualizace softwaru si můžete zkontrolovat
verzi, která je v zařízení momentálně nainstalována (Zobrazení
informací o systémovém softwaru, strana 32). Poté přejděte na
stránku www.garmin.com/support/software/marine.html, vyberte
možnost Zobrazit všechna zařízení v tomto balíčku a porovnejte
nainstalovanou verzi softwaru s verzí, která je zde pro váš
produkt uvedena.
Pokud máte v zařízení starší software než ten, který je uveden
na webu, podle pokynů nahrajte software na paměťovou kartu
(Načtení nového softwaru na paměťovou kartu, strana 1) a
poté aktualizujte software v zařízení (Aktualizace softwaru
zařízení, strana 2).
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu
Aktualizaci softwaru je nutné nakopírovat pomocí počítače se
softwarem Windows na paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Pokud nemáte počítač se softwarem Windows,
můžete kontaktovat zákaznickou podporu Garmin a kartu
s aktualizací softwaru si objednat.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu v počítači.
2 Přejděte na stránku www.garmin.com/support/software
/marine.html.
®
®
2 Stáhněte si návod.
Symboly použité v návodu
V tomto návodu je termín „vybrat“ použit pro popis těchto akcí.
Úvod
1
TIP: Z této stránky si také můžete stáhnout aktualizovaný
návod k obsluze a nahrát jej do chartplotteru.
3 Vyberte možnost Řada echoMAP s kartou SD.
4 Vedle možnosti Řada echoMAP s kartou SD vyberte
položku Stáhnout.
5 Přečtěte si a potvrďte podmínky.
6 Vyberte možnost Stáhnout.
7 Vyberte umístění a zvolte možnost Uložit.
8 Dvakrát klikněte na stažený soubor.
Ve zvoleném umístění dojde k vytvoření složky Garmin
s aktualizací softwaru. Zobrazí se dialogové okno, které vám
pomůže s přenosem aktualizace na paměťovou kartu.
9 Vyberte možnost Další.
10 Vyberte jednotku přiřazenou paměťové kartě a vyberte
možnost Další > Dokončit.
Na paměťové kartě dojde k vytvoření složky Garmin
s aktualizací softwaru. Načtení aktualizace softwaru na
paměťovou kartu může trvat několik minut.
Aktualizace softwaru zařízení
Než budete moci aktualizovat software, je nutné si opatřit
paměťovou kartu obsahující aktualizaci softwaru nebo načíst
nejnovější software na paměťovou kartu (Načtení nového
softwaru na paměťovou kartu, strana 1).
1 Zapněte chartplotter.
2 Jakmile se objeví domovská obrazovka, vložte paměťovou
kartu do slotu.
POZNÁMKA: Aby se objevily instrukce o aktualizaci
softwaru, musí být přístroj před vložením karty plně načten.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Vyčkejte několik minut, dokud se nedokončí proces
aktualizace softwaru.
5 Po zobrazení výzvy ponechejte paměťovou kartu na místě a
ručně chartplotter restartujte.
6 Vyjměte paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Je-li paměťová karta vyjmuta dříve, než se
přístroj plně restartuje, aktualizaci softwaru není dokončena.
Satelitní signály systému GPS
Když zapnete chartplotter, musí přijímač GPS shromáždit data
satelitů a stanovit aktuální polohu. Jakmile chartplotter získá
satelitní signály, v horní části domovské obrazovky se zobrazí
. Pokud chartplotter ztratí satelitní signály, ikona
ikona
zmizí a nad ikonou na mapě se zobrazí otazník.
Další informace o systému GPS naleznete na stránce
www.garmin.com/aboutGPS. Nápovědu k hledání satelitního
signálu najdete v části (Zařízení nevyhledá signály GPS,
strana 36).
Výběr zdroje GPS
Jestliže máte k dispozici více než jeden zdroj GPS, můžete
vybrat preferovaný zdroj pro data GPS.
1 Vyberte možnost Nastavení > Systém > GPS.
2 Vyberte zdroj pro data GPS.
Přizpůsobení kresliče map
Přizpůsobení domovské obrazovky
Na domovskou obrazovku můžete přidávat položky nebo je
uspořádat jinak.
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Přizpůsobit menu
Domů.
2 Vyberte možnost:
2
• Pokud chcete změnit uspořádání položky, vyberte
možnost Změnit uspořádání, vyberte položku určenou
k přesunutí a zvolte pro ni nové umístění.
• Chcete-li přidat položku na domovskou obrazovku,
vyberte možnost Přidat a poté vyberte novou položku
určenou k přidání.
• Pokud chcete položku přidanou na domovskou obrazovku
odebrat, vyberte možnost Odebrat a zvolte položku.
Kombinace
Obrazovka Kombinace ukazuje kombinaci několika různých
obrazovek současně. Počet možností dostupných na obrazovce
Kombinace závisí na volitelných zařízeních připojených ke
kresliči map a na tom, zda používáte prémiové mapy.
Výběr kombinace
1 Vyberte možnost Kombinace.
2 Vyberte kombinaci.
Přizpůsobení obrazovky Kombinace
1 Vyberte možnost Kombinace.
2 Pomocí tlačítek se šipkami zvýrazněte obrazovku
Kombinace.
3 Vyberte možnost Konfigurovat.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li změnit název, vyberte možnost Název a zadejte
nový název.
• Chcete-li změnit uspořádání informací na obrazovce,
vyberte možnost Změnit rozložení a zvolte nové
rozložení.
• Chcete-li změnit informace viditelné na obrazovce, vyberte
možnost Změnit funkci a zvolte nové informace.
• Pokud chcete přizpůsobit údaje zobrazené na obrazovce,
vyberte možnost Čísla překrytí (Nastavení čísel překrytí,
strana 8).
• Velikost informačních oblastí zobrazenou na obrazovce
změníte výběrem možnosti Změnit velikost kombinace.
Přidání vlastní obrazovky Kombinace
Můžete vytvořit vlastní obrazovku Kombinace, která vyhovuje
vašim potřebám.
1 Vyberte možnost Kombinace > MENU > Přidat.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Odstranění obrazovky Kombinace
1 Vyberte možnost Kombinace.
2 Pomocí tlačítek se šipkami zvýrazněte kombinaci.
3 Vyberte možnost Odebrat.
Nastavení typu plavidla
Můžete vybrat typ lodě pro provedení konfigurace nastavení
chartplotteru a používání funkcí přizpůsobených pro váš typ
lodě.
1 Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Typ plavidla.
2 Vyberte možnost.
Úprava podsvícení
1 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Displej >
Podsvícení.
TIP: Stisknutím ikony
nastavení podsvícení.
2 Úprava podsvícení.
na libovolné obrazovce otevřete
Přizpůsobení kresliče map
Úprava režimu barev
1 Vyberte režim Nastavení > Systém > Displej > Barevný
režim.
TIP: Výběrem možnosti > Displej > Barevný režim na
libovolné obrazovce si otevřete nastavení barev.
2 Vyberte možnost.
Přibližování a oddalování na mapě
Úroveň přiblížení nebo oddálení udává hodnota měřítka ve
spodní části mapy. Lišta pod hodnotou měřítka představuje tuto
vzdálenost na mapě.
• Zvolením možnosti mapu oddálíte.
• Zvolením možnosti mapu přiblížíte.
Posun mapy pomocí kláves
Mapy a 3D zobrazení map
Dostupné mapy a 3D zobrazení map závisejí na mapových
datech a na použitém příslušenství.
Mapy a 3D zobrazení map otevřete výběrem možnosti Mapy.
Navigační mapa: Zobrazuje navigační data dostupná na
předem načtených mapách a data z doplňkových map, pokud
jsou k dispozici. Data zahrnují údaje o bójích, světlech,
kabelech, naměřené hloubce, přístavech a přílivových
stanicích ve výškovém zobrazení.
Perspective 3D: Poskytuje náhled z pozice nad a za lodí (podle
vašeho kurzu) a představuje vizuální navigační pomůcku.
Toto zobrazení je praktické v případech navigace obtížnými
mělčinami, útesy, mosty nebo kanály a je užitečné v případě,
že se snažíte identifikovat příjezdové a odjezdové trasy
v neznámých přístavech nebo kotvištích.
Mariner’s Eye 3D: Zobrazuje podrobný, trojrozměrný náhled
z pozice nad a za lodí (podle vašeho kurzu) a představuje
vizuální navigační pomůcku. Toto zobrazení je praktické
v případech navigace obtížnými mělčinami, útesy, mosty
nebo kanály a v případě, že se snažíte identifikovat
příjezdové a odjezdové trasy v neznámých přístavech nebo
kotvištích.
POZNÁMKA: V některých oblastech jsou u prémiových map
k dispozici zobrazení map Mariner's Eye 3D a Fish Eye 3D.
Fish Eye 3D: Poskytuje podvodní zobrazení, které vizuálně
představuje mořské dno podle informací mapy. Je-li
připojena sonarová sonda, pozastavené cíle (například ryby)
jsou označeny červenými, zelenými a žlutými kroužky.
Červené kroužky označují největší cíle a zelené označují ty
nejmenší.
Rybářská mapa: Poskytuje podrobné zobrazení obrysů dna
a naměřené hloubky na mapě. Tato mapa odstraňuje z mapy
navigační data, poskytuje podrobná data o měření hloubek a
vylepšuje zobrazení obrysů dna pro rozpoznání hloubek.
Tato mapa je nejlepší pro pobřežní hlubokomořské rybaření.
Navigační mapa a pobřežní rybářská mapa
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.
Navigační a rybářská mapa umožňuje naplánovat si cestu,
zobrazit mapové informace a sledovat trasu. Rybářská mapa je
určena pro pobřežní rybaření.
Navigační mapu otevřete zvolením možnosti Mapy > Navigační
mapa.
Rybářskou mapu otevřete zvolením možnosti Mapy > Rybářská
mapa.
Mapy a 3D zobrazení map
Mapou můžete pohybovat, abyste zobrazili jinou oblast, než ve
které se právě nacházíte.
1 Na mapě používejte tlačítka se šipkami.
2 Výběrem klávesy BACK ukončíte posun a vrátíte obrazovku
na svou aktuální pozici.
POZNÁMKA: Chcete-li provádět posun z kombinované
obrazovky, vyberte možnost SELECT.
Výběr položky na mapě prostřednictvím tlačítek
zařízení
1 Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost , ,
nebo
a posuňte kurzor.
2 Vyberte možnost SELECT.
Měření vzdálenosti na mapě
1 Na mapě vyberte polohu.
2 Vyberte možnost Měření vzdálenosti.
Na obrazovce se zobrazí ikona špendlíku označující vaši
aktuální polohu. Vzdálenost a úhel od špendlíku jsou
uvedeny v rohu.
TIP: Chcete-li špendlík vynulovat a měřit od aktuální polohy
kurzoru, vyberte možnost SELECT.
Symboly na mapě
Tato tabulka obsahuje některé běžné symboly, které můžete
vidět na podrobných mapách.
Ikona
Popis
Bóje
Informace
Námořní služby
Přílivová stanice
Aktuální stanice
K dispozici je letecký snímek
K dispozici je snímek perspektivy
K dalším běžným funkcím map patří vrstevnice hloubky,
mezipřílivové zóny, zvukové sirény (tak jak jsou vyobrazeny na
původní papírové mapě), navigační pomůcky a symboly,
překážky a oblasti kabelů.
Navigování k bodu na mapě
UPOZORNĚNÍ
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu. Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.
3
1
2
3
4
Vyberte polohu na navigační mapě nebo na rybářské mapě.
V případě potřeby zvolte možnost SELECT.
Vyberte možnost Navigovat k.
Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat přímo na pozici, vyberte možnost
Přejít na.
• Chcete-li vytvořit trasu k pozici včetně odboček, vyberte
možnost Trasa do.
• Chcete-li použít funkci Auto Guidance, vyberte možnost
Automatická navigace.
5 Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.
POZNÁMKA: Při použití funkce Auto Guidance znamená
šedý segment v libovolné části fialové čáry, že funkce Auto
Guidance nemůže propočítat část linie Auto Guidance. To je
způsobeno nastaveními pro minimální bezpečnou hloubku
vody a minimální bezpečnou výšku překážek.
6 Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
Zobrazení informací o poloze a objektu na mapě
Můžete zobrazit informace o poloze nebo objektu na navigační
nebo rybářské mapě.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.
1 Vyberte polohu nebo objekt na navigační mapě nebo na
rybářské mapě a stiskněte tlačítko SELECT.
Na pravé straně mapy se zobrazí seznam možností.
Zobrazené možnosti se různí podle zvolené polohy nebo
objektu.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat do zvolené pozice, vyberte možnost
Navigovat k.
• Chcete-li označit trasový bod na pozici kurzoru, vyberte
možnost Nový trasový bod.
• Chcete-li zobrazit vzdálenost a směr objektu ze své
aktuální pozice, vyberte možnost Měření vzdálenosti.
Na obrazovce se zobrazí vzdálenost a směr. Chcete-li
provést měření z jiné než ze své aktuální polohy, stiskněte
tlačítko SELECT.
• Chcete-li zobrazit příliv/odliv, proud, astronomické údaje,
poznámky mapy nebo informace o místních službách
poblíž kurzoru, vyberte možnost Informace.
Zobrazení detailů o navigačních pomůckách
Na navigační mapě, rybářské mapě, ve zobrazení mapy
Perspective 3D nebo Mariner’s Eye 3D můžete zobrazit detaily o
různých typech navigačních pomůcek, například o majácích,
světlech a překážkách.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.
POZNÁMKA: V některých oblastech jsou u prémiových map
k dispozici zobrazení map Mariner's Eye 3D a Fish Eye 3D.
1 Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte navigační
pomůcku.
2 Vyberte název navigační pomůcky.
Linie směru pohybu a značky úhlu
Linie směru pohybu je prodloužená čára vedená na mapě od
přídě lodi ve směru pohybu. Značky úhlu indikují relativní pozici
od směru nebo kurzu nad zemí, což je užitečné pro nahazování
nebo nalezení referenčních bodů.
Nastavení směru jízdy a linií kurzu vůči zemi
Můžete si na mapě zobrazit linie směru jízdy a kurzu vůči zemi
(COG).
4
COG je směr vašeho pohybu. Směr jízdy je směr, kterým
směřuje příď vaší lodi, je-li připojen snímač směru jízdy.
1 Na náhledu mapy vyberte možnost MENU > Nastavení
mapy > Vzhled mapy > Linie směru pohybu.
2 V případě potřeby vyberte možnost Zdroj a zvolte možnost:
• Pro automatické použití dostupného zdroje zvolte možnost
Automat..
• Pro použití antény GPS směru jízdy pro COG zvolte
možnost Směr poh. zař. GPS (COG).
• Pro použití dat z připojeného snímače směru pohybu
zvolte možnost Sm. pohybu.
• Pro použití dat z připojeného snímače směru jízdy i
z antény GPS zvolte možnost COG a směr pohybu.
Toto na mapě zobrazí linie směru jízdy i linie COG.
3 Vyberte možnost Displej a zvolte možnost:
• Vyberte možnost Vzdálenost > Vzdálenost a zadejte
délku linie zobrazené na mapě.
• Vyberte možnost Čas > Čas a zadejte čas potřebný pro
výpočet celkové vzdálenosti, kterou vaše loď urazí za
daný čas při vaší současné rychlosti.
Zapnutí značek úhlu
Podél linie směru pohybu můžete na mapu přidat značky úhlu.
Značky úhlu se mohou hodit k nahazování při rybaření.
1 Nastavte linii směru pohybu (Nastavení směru jízdy a linií
kurzu vůči zemi, strana 4).
2 Vyberte možnost Značky úhlu.
Prémiové mapy
UPOZORNĚNÍ
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.
POZNÁMKA: Ne všechny modely podporují všechny mapy.
Volitelné prémiové mapy, jako je například BlueChart g2
Vision , vám umožní maximálně využít kreslič map. Prémiové
mapy mohou kromě podrobných námořních map obsahovat tyto
funkce, které jsou dostupné v některých oblastech.
Mariner’s Eye 3D: Poskytuje náhled z pozice nad a za lodí a
představuje trojrozměrnou navigační pomůcku.
Fish Eye 3D: Poskytuje podvodní, trojrozměrné zobrazení, které
vizuálně představuje mořské dno podle informací na mapě.
Rybářské mapy: Zobrazuje mapu s vylepšenými obrysy dna a
bez navigačních dat. Tato mapa se dobře hodí pro pobřežní
hlubokomořské rybaření.
Satelitní snímky s vysokým rozlišením: Poskytuje satelitní
snímky s vysokým rozlišením pro realistické zobrazení
pevniny a vody na navigační mapě (Zobrazení satelitních
snímků na navigační mapě, strana 5).
Letecké fotografie: Zobrazuje přístavy a další letecké snímky
důležité z hlediska navigace, které vám pomohou
vizualizovat okolí (Zobrazení leteckých fotografií
pamětihodností, strana 5).
Podrobné údaje o silnicích a POI: Zobrazuje podrobné údaje
o silnicích a bodech zájmu (POI), které obsahují velmi
podrobné pobřežní silnice a POI, jako jsou například
restaurace, ubytování a místní atrakce.
Automatická navigace: Využívá zadaná data o vašem plavidle
a mapová data ke stanovení nejlepšího kurzu do vašeho cíle.
®
®
Mapy a 3D zobrazení map
Zobrazení informací o přílivové stanici
Ikona na mapě označuje přílivovou stanici. Můžete zobrazit
podrobný graf přílivové stanice, který vám pomůže předvídat
úroveň přílivu v různý čas nebo v různé dny.
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
1 Vyberte přílivovou stanici na navigační mapě nebo na
rybářské mapě.
Informace o směru přílivu a úrovni přílivu se zobrazí vedle .
2 Vyberte název stanice.
Animované ukazatele přílivu/odlivu a proudu
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Můžete zobrazit ukazatele pro animovanou přílivovou stanici a
směr proudu na navigační mapě nebo na rybářské mapě. Je
také nutné povolit animované ikony v nastavení mapy
(Zobrazení ukazatelů přílivu/odlivu a proudu, strana 5).
Ukazatel přílivové stanice se na mapě zobrazí jako svislý
sloupcový graf se šipkou. Červená šipka směřující dolů
označuje odliv a modrá šipka směřující nahoru označuje příliv.
Pokud přesunete kurzor na ukazatel přílivové stanice, zobrazí
se nad ukazatelem stanice výška přílivu/odlivu na dané stanici.
Ukazatele směru proudu se na mapě zobrazují jako šipky. Směr
jednotlivých šipek označuje směr proudu na konkrétní pozici
mapy. Barva šipky proudu ukazuje rozsah rychlostí proudu
na dané pozici. Pokud přesunete kurzor nad ukazatel směru
proudu, nad ukazatelem směru proudu se zobrazí konkrétní
rychlost proudu na dané pozici.
Barva
Rozsah rychlostí proudu
Žlutá
0 až 1 uzel
Oranžová
1 až 2 uzly
Červená
2 nebo více uzlů
Zobrazení ukazatelů přílivu/odlivu a proudu
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Statické nebo animované indikátory stanic měření přílivu/odlivu
a aktuálních stanic můžete zobrazit na navigační nebo rybářské
mapě.
1 Na navigační nebo rybářské mapě vyberte možnost MENU >
Nastavení mapy > Př. a od. a pr..
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li na mapě zobrazit indikátory aktuálních stanic
a indikátory stanic měření přílivu/odlivu, vyberte možnost
Zapnuto.
• Chcete-li na mapě zobrazit animované indikátory stanic
a animované indikátory aktuálního směru, vyberte
možnost Animovaná.
Zobrazení satelitních snímků na navigační mapě
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Navigační mapu je možné překrýt satelitními snímky s vysokým
rozlišením, a to jak v oblastech zobrazujících vodu, tak
v oblastech zobrazujících pevninu.
POZNÁMKA: Pokud jsou aktivovány, jsou satelitní snímky
s vysokým rozlišením viditelné pouze při nižší úrovni přiblížení.
Jestliže snímky s vysokým rozlišením na volitelné oblasti mapy
nevidíte, můžete vybrat možnost a přiblížit náhled. Můžete
také nastavit vyšší úroveň detailů změnou detailů přiblížení
mapy.
1 Na navigační mapě vyberte možnost MENU > Nastavení
mapy > Satelitní snímky.
2 Vyberte možnost:
Mapy a 3D zobrazení map
• Výběrem možnosti Pouze pevnina zobrazíte standardní
informace mapy o vodě a fotografiemi překryjete pouze
pevninu.
• Výběrem možnosti Prolnutí fotomapy zobrazíte fotografie
jak na vodě, tak na pevnině, ve stanovené úrovni
neprůhlednosti. Pomocí posuvníku upravte neprůhlednost
fotografií. Čím vyšší procento nastavíte, tím víc budou
satelitní fotografie překrývat pevninu i vodu.
Zobrazení leteckých fotografií pamětihodností
Než budete moci zobrazit letecké fotografie na navigační mapě,
je nutné zapnout nastavení Satelitní snímky v nastavení mapy.
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Můžete využít letecké fotografie pamětihodností a přístavů
k orientaci v okolí nebo k tomu, abyste se seznámili s přístavem
ještě dříve, než tam dorazíte.
1 Na navigační mapě vyberte ikonu fotoaparátu:
• Chcete-li zobrazit letecký snímek, vyberte možnost
.
• Chcete-li zobrazit snímek z perspektivy, vyberte možnost
. Fotografie byla pořízena z pozice fotoaparátu, jež
ukazuje ve směru kužele.
2 Vyberte možnost Letecký snímek.
Automatický identifikační systém
Automatický identifikační systém (AIS) umožňuje identifikovat a
sledovat jiná plavidla a upozorňuje vás na dopravu v oblasti.
Pokud je chartplotter připojen k externímu zařízení AIS, může
zobrazovat některé informace AIS o jiných plavidlech, která se
nacházejí v dosahu, jsou vybavena transpondérem a aktivně
vysílají informace AIS.
K informacím hlášeným o jednotlivých plavidlech patří
identifikace MMSI (Maritime Mobile Service Identity), pozice,
rychlost GPS, směr pohybu GPS, čas uplynulý od posledního
hlášení polohy plavidla, nejbližší přiblížení a doba k nejbližšímu
přiblížení.
Některé modely chartplotteru podporují také systém sledování
Blue Force Tracking. Plavidla sledovaná pomocí systému Blue
Force Tracking jsou na chartplotteru označena modrozelenou
barvou.
Symboly zaměření AIS
Symbol Popis
Plavidlo AIS. Plavidlo hlásí informace AIS. Směr, kterým
ukazuje trojúhelník, označuje směr, kterým se pohybuje
plavidlo AIS.
Cíl je vybrán.
Cíl je aktivován. Cíl se na mapě zobrazuje jako větší. Zelená
linie připojená k cíli označuje směr pohybu cíle. Pokud je
zvoleno nastavení Zobrazit, pod cílem se zobrazuje informace
MMSI, rychlost a směr plavidla. Pokud se ztratí přenos AIS
z plavidla, zobrazí se pruh zprávy.
Cíl je ztracen. Zelený symbol X informuje o tom, že se ztratil
přenos AIS z plavidla, a chartplotter zobrazí pruh zprávy
s dotazem, zda by se mělo plavidlo dále sledovat. Pokud
sledování plavidla ukončíte, symbol ztraceného cíle zmizí
z mapy nebo z 3D zobrazení mapy.
Nebezpečný cíl v dosahu. Cíl bliká, zazní alarm a zobrazí se
pruh zprávy. Pokud je alarm potvrzen, svítící červený
trojúhelník s připojenou červenou linií označuje polohu a směr
pohybu cíle. Pokud byl alarm nebezpečí srážky pro
bezpečnou zónu nastaven na hodnotu Vypnuto, cíl bliká, ale
zvukový alarm nezazní a pruh alarmu se nezobrazí. Pokud se
ztratí přenos AIS z plavidla, zobrazí se pruh zprávy.
5
Symbol Popis
Nebezpečný cíl je ztracen. Červený symbol X informuje o
tom, že se ztratil přenos AIS z plavidla, a chartplotter zobrazí
pruh zprávy s dotazem, zda by se mělo plavidlo dále sledovat.
Pokud sledování plavidla ukončíte, symbol ztraceného nebezpečného cíle zmizí z mapy nebo z 3D zobrazení mapy.
Pozice tohoto symbolu označuje nejbližší bod přístupu
k nebezpečnému cíli, a čísla poblíž symbolu označují nejbližší
bod přístupu k tomuto cíli.
POZNÁMKA: Plavidla sledovaná pomocí funkce Blue Force
Tracking jsou bez ohledu na svůj stav označena modrozelenou
barvou.
Směr pohybu a projektovaný kurz aktivovaných cílů
AIS
Pokud aktivovaný cíl AIS poskytuje informace o směru pohybu a
kurzu nad zemí, směr pohybu cíle se zobrazí na mapě jako plná
linie připojená k symbolu cíle AIS. Linie směru pohybu se
nezobrazí v 3D zobrazení mapy.
Projektovaný kurz aktivovaného cíle AIS se zobrazí jako
přerušovaná linie na mapě nebo v 3D zobrazení mapy. Délka
linie projektovaného kurzu vychází z hodnoty nastavení
projektovaného směru pohybu. Pokud aktivovaný cíl AIS
nevysílá informace o rychlosti nebo pokud se plavidlo
nepohybuje, pak se linie projektovaného kurzu nezobrazí.
Výpočet linie projektovaného kurzu mohou ovlivnit informace o
změnách rychlosti, kurzu nad zemí nebo rychlosti otáčení, které
plavidlo vysílá.
Pokud aktivovaný cíl AIS poskytuje informace o kurzu nad zemí,
směru pohybu a rychlosti otáčení, projektovaný kurz cíle se
vypočítá podle informací o kurzu nad zemí a rychlosti otáčení.
Směr, kterým se cíl otáčí, a který rovněž vychází z informací o
rychlosti otáčení, je označen směrem praporku na konci linie
směru pohybu. Délka praporku se nemění.
Pokud aktivovaný cíl AIS poskytuje informace o kurzu nad zemí
a směru pohybu, ale neposkytuje informace o rychlosti otáčení,
projektovaný kurz cíle se vypočítá podle informací o kurzu nad
zemí.
Zobrazení plavidel AIS na mapě nebo ve 3D zobrazení
mapy
Než budete moci použít AIS, je nutné připojit kreslič map
k externímu zařízení AIS a přijímat aktivní signály transpondéru
z jiných plavidel.
Můžete nakonfigurovat, jak se ostatní plavidla zobrazují na
mapě nebo v 3D zobrazení mapy. Nastavení rozsahu zobrazení
nakonfigurované na jedné mapě nebo v jednom 3D zobrazení
mapy se použijí pouze pro danou mapu nebo dané
3D zobrazení mapy. Nastavení detailů, projektovaného směru
pohybu a stezek nakonfigurované pro jednu mapu nebo pro
jedno 3D zobrazení mapy se použijí pro všechny mapy a pro
všechna 3D zobrazení map.
1 Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost
MENU > Jiná plavidla > Nastavení zobrazení AIS.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li označit vzdálenost z vaší polohy, v níž se
objevují plavidla AIS, vyberte možnost Rozsah zobrazení,
a vyberte vzdálenost.
• Podrobnosti o aktivovaných plavidlech AIS zobrazíte
výběrem možnosti Detaily > Zobrazit.
• Promítnutý čas směru pohybu pro aktivovaná plavidla AIS
nastavíte výběrem možnosti Promítnutý směr pohybu a
zadáním času.
6
• Prošlé trasy plavidel AIS zobrazíte výběrem možnosti
Stezky a výběrem délky prošlé trasy, která se zobrazí za
využití stezky.
Aktivace cíle pro plavidlo AIS
1 Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte plavidlo AIS.
2 Vyberte možnost Plavidlo AIS > Aktivovat cíl.
Zobrazení informací o zaměřeném plavidle AIS
Můžete zobrazit stav signálu AIS, MMSI, rychlost GPS, směr
pohybu GPS a další informace, které jsou hlášeny o zaměřeném
plavidle AIS.
1 Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte plavidlo AIS.
2 Vyberte možnost Plavidlo AIS.
Deaktivace cíle pro plavidlo AIS
1 Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte plavidlo AIS.
2 Vyberte možnost Plavidlo AIS > Deaktivovat cíl.
Zobrazení seznamu hrozeb AIS
Na mapě nebo zobrazení mapy 3D vyberte možnost MENU >
Jiná plavidla > Seznam AIS.
Nastavení alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou
zónu
Před nastavením alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu
je nutné k zařízení AIS připojit kompatibilní kreslič map.
Alarm nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu se používá pouze
s funkcí AIS. Bezpečná zóna umožňuje předcházet srážkám a
lze ji přizpůsobit.
1 Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > AIS > Alarm AIS >
Zapnuto.
Pokud se aktivované plavidlo AIS dostane do bezpečné zóny
plavidla, zobrazí se zpráva a spustí se alarm. Tento objekt je
na obrazovce rovněž označen jako nebezpečný. Po zaznění
alarmu zpráva zmizí a alarm je vypnut, objekt však dále
zůstává označen na obrazovce jako nebezpečný.
2 Vyberte možnost Pohoří.
3 Vyberte poloměr bezpečné zóny okolo plavidla.
4 Vyberte možnost Čas k.
5 Vyberte, za jak dlouho se má spustit alarm v případě, že
objekt pravděpodobně protne bezpečnou zónu.
Například pokud chcete být upozorněni na pravděpodobné
protnutí bezpečné zóny s předstihem 10 minut, nastavte
možnost Čas k na hodnotu 10 a alarm bude spuštěn
10 minut před protnutím bezpečné zóny plavidlem.
Nouzové signály AIS
Samostatná zařízení pro nouzové signály AIS začnou po
aktivaci vysílat nouzová hlášení o pozici. Kreslič map dokáže
přijímat signály z vysílačů SART (Search and Rescue
Transmitters), radiomajáků EPIRB (Emergency Position
Indicating Radio Beacons) a další signály typu muž přes palubu.
Vysílání nouzových signálů se liší od standardního vysílání AIS,
takže se na kresliči map zobrazují odlišně. Namísto sledování
vysílání nouzového signálu pro zabránění srážce tak sledujete
vysílání nouzového signálu pro vyhledání a poskytnutí pomoci
plavidlu nebo osobě.
Navigace k vysílání nouzového signálu
Když obdržíte vysílání nouzového signálu, zobrazí se alarm
nouzového signálu.
Výběrem možnosti Zobrazit > Přejít na spustíte navigaci
k vysílání.
Mapy a 3D zobrazení map
Symboly cílů zařízení nouzové signalizace AIS
Symbol Popis
Přenos zařízení nouzové signalizace AIS. Výběrem zobrazíte
další informace o přenosu a zahájíte navigaci.
Přenos ztracen.
Test přenosu. Zobrazí se, když plavidlo zahájí test zařízení
nouzové signalizace. Nepředstavuje skutečný tísňový stav.
Test přenosu ztracen.
Povolení upozornění na testy přenosu AIS
Chcete-li se vyhnout velkému počtu upozornění na testy
a symbolů v oblastech s hustou dopravou, jako jsou například
přístavy, můžete si zvolit, zda přijímat nebo ignorovat zprávy o
testech AIS. Aby bylo možné testovat nouzové zařízení AIS,
musí být v kresliči map povolen příjem upozornění na testy.
1 Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > AIS.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li přijímat nebo ignorovat testovací signály zařízení
EPRIB (Emergency Position Indicating Radio Beacon
neboli Radiomaják označující nouzovou pozici), vyberte
možnost Test AIS-EPIRB.
• Chcete-li přijímat nebo ignorovat testovací signály Muž
přes palubu (MOB), vyberte možnost Test AIS-MOB.
• Chcete-li přijímat nebo ignorovat testovací signály
průzkumného a záchranného vysílače (SART), vyberte
možnost Test AIS-SART.
Vypnutí příjmu AIS
Příjem signálu AIS je ve výchozím nastavení zapnutý.
Vyberte možnost Nastavení > Jiná plavidla > AIS >
Vypnuto.
Veškeré funkce AIS na všech mapách a v 3D zobrazeních
map jsou vypnuty. Patří k nim zaměření a sledování plavidel
AIS, alarmy nebezpečí srážky v důsledku zaměření a
sledování plavidel AIS a zobrazení informací o plavidlech
AIS.
Nastavení normálního a 3D zobrazení mapy
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení lze použít na všechny
mapy a 3D zobrazení map. Některé možnosti vyžadují prémiové
mapy nebo připojení příslušenství.
Tato nastavení budou použita na normální a 3D zobrazení mapy
kromě zobrazení Fish Eye 3D (Nastavení Fish Eye 3D,
strana 8).
V normálním nebo 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU.
Trasové body a prošlé trasy: Více informací viz Trasové body
a nastavení prošlých tras na mapách a zobrazení map,
strana 8.
Jiná plavidla: Více informací viz Nastavení jiných plavidel
na mapách a zobrazeních mapy, strana 8.
Nav. pomůcky: Zobrazí navigační pomůcky na rybářské mapě.
Přímé linie: Upraví přímé linie v režimu plavby (xxx).
Nastavení mapy: Více informací viz Nastavení navigačních
a rybářských map, strana 7.
Čísla překrytí: Více informací viz Nastavení čísel překrytí,
strana 8. Může se zobrazit v menu Nastavení mapy.
Vzhled mapy: Více informací viz Nastavení vzhledu mapy,
strana 7. Může se zobrazit v menu Nastavení mapy.
Nastavení navigačních a rybářských map
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení lze použít na všechny
mapy a 3D zobrazení map. Některá nastavení vyžadují externí
doplňky nebo příslušné prémiové mapy.
Mapy a 3D zobrazení map
Na navigační nebo rybářské mapě vyberte možnost MENU >
Nastavení mapy.
Satelitní snímky: Zobrazí satelitní snímky s vysokým rozlišením
v oblastech zobrazujících pevninu i v oblastech zobrazujících
vodu i pevninu, pokud používáte některé prémiové mapy
(Zobrazení satelitních snímků na navigační mapě, strana 5).
Překrytí vody: Zapíná stínování obrysu, které zobrazuje změny
dna pomocí stínování nebo snímky sonaru, které pomáhají
s identifikací hustoty dna. Tato funkce je k dispozici pouze u
některých prémiových map.
Př. a od. a pr.: Zobrazuje indikátory aktuálních stanic
a indikátory stanic měření přílivu/odlivu (Zobrazení ukazatelů
přílivu/odlivu a proudu, strana 5) a zapíná posuvník přílivu
a odlivu a proudů, který nastavuje dobu, po kterou se příliv
a odliv a proudy zobrazují na mapě.
Růžice: Zobrazí kolem vaší lodi kompasovou růžici, která
vyznačí směr kompasu vzhledem ke směru pohybu člunu.
Pokud je chartplotter připojený ke kompatibilnímu námořnímu
snímači větru, zobrazí se také směr skutečného nebo
zdánlivého větru. V režimu plavby se skutečný a zdánlivý vítr
zobrazí na větrné růžici.
Hladina vody v jezeře: Nastaví současnou hladinu vody
v jezeře. Tato funkce je k dispozici pouze u některých
prémiových map.
Čísla překrytí: Viz Nastavení čísel překrytí, strana 8.
Počasí: Nastaví, které položky počasí se zobrazí na mapě,
pokud je chartplotter připojený ke kompatibilnímu přijímači
počasí s aktivním předplatným. Vyžaduje kompatibilní
připojenou anténu a aktivní předplatné.
Vzhled mapy: Viz Nastavení vzhledu mapy, strana 7.
Nastavení vzhledu mapy
Můžete upravit vzhled jednotlivých zobrazení mapy a 3D mapy.
Každé zobrazení je specifické pro používanou mapu.
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení lze použít na všechny
mapy, 3D zobrazení map a modely chartplotterů. Některé
možnosti vyžadují prémiové mapy nebo připojení příslušenství.
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU >
Nastavení mapy > Vzhled mapy.
Orientace: Nastaví perspektivu mapy.
Detail: Slouží k upravení množství detailů zobrazovaných na
mapě při různé úrovni přiblížení.
Linie směru pohybu: Slouží k zobrazí a upravení linie směru
pohybu, což je linie nakreslená na mapě od přídě lodi ve
směru pohybu, a k nastavení zdroje dat pro linii směru
pohybu.
Oblast Panoptix: Zobrazí a skryje oblast skenovanou sondou
Panoptix™. Abyste tuto funkci mohli využívat, musí být
kalibrovaný systém měřící podélný a příčný sklon (AHRS)
(Nastavení instalace sonarové sondy, strana 21).
Světová mapa: Použije na mapu buď základní světovou mapu,
nebo stínovaný obrys mapy. Tyto rozdíly jsou viditelné pouze
při takovém oddálení, kdy již nelze rozeznat detailní mapy.
Hloubkové kóty: Zapne zvukové sirény a nastaví nebezpečnou
hloubku. Hloubkové kvóty, které jsou stejně hluboké nebo
mělčí než nebezpečná hloubka, jsou označeny červeným
textem.
Stínování mělčiny: Nastaví stínování od pobřežní linie podle
zadané hloubky.
Stínování hloubkových pásem: Nastaví horní a dolní hloubku
na odstín mezi tímto rozmezím.
Symboly: Slouží k zobrazení a konfiguraci vzhledu různých
symbolů na mapě, jako je například ikona plavidla, symboly
navigačního světla, BZ na pevnině a výseče světla.
Styl: Nastaví vzhled mapy nad 3D terénem.
7
Nebezp. barvy: Zobrazí mělkou vodu a pevninu na barevné
škále. Modrá označuje hlubokou vodu, žlutá mělkou vodu
a červená velmi mělkou vodu.
Bezpečná hloubka: Nastaví vzhled bezpečné hloubky pro
zobrazení mapy Mariner’s Eye 3D.
POZNÁMKA: Toto nastavení ovlivní pouze vzhled barev
nebezpečí pro zobrazení mapy Mariner’s Eye 3D. Neovlivní
nastavení bezpečné hloubky vody u funkce Automatická
navigace ani nastavení alarmu u sonaru mělké vody.
Vzdál. kruhů: Slouží k zobrazení a konfiguraci vzhledu
vzdálenosti kruhů, které v některých zobrazeních mapy
pomáhají vizualizovat vzdálenost.
Šířka pruhu: Určí šířku navigačního pruhu, což je purpurová
čára viditelná na některých zobrazeních mapy, která značí
směr k vašemu cíli.
Nastavení směru jízdy a linií kurzu vůči zemi
Můžete si na mapě zobrazit linie směru jízdy a kurzu vůči zemi
(COG).
COG je směr vašeho pohybu. Směr jízdy je směr, kterým
směřuje příď vaší lodi, je-li připojen snímač směru jízdy.
1 Na náhledu mapy vyberte možnost MENU > Nastavení
mapy > Vzhled mapy > Linie směru pohybu.
2 V případě potřeby vyberte možnost Zdroj a zvolte možnost:
• Pro automatické použití dostupného zdroje zvolte možnost
Automat..
• Pro použití antény GPS směru jízdy pro COG zvolte
možnost Směr poh. zař. GPS (COG).
• Pro použití dat z připojeného snímače směru pohybu
zvolte možnost Sm. pohybu.
• Pro použití dat z připojeného snímače směru jízdy i
z antény GPS zvolte možnost COG a směr pohybu.
Toto na mapě zobrazí linie směru jízdy i linie COG.
3 Vyberte možnost Displej a zvolte možnost:
• Vyberte možnost Vzdálenost > Vzdálenost a zadejte
délku linie zobrazené na mapě.
• Vyberte možnost Čas > Čas a zadejte čas potřebný pro
výpočet celkové vzdálenosti, kterou vaše loď urazí za
daný čas při vaší současné rychlosti.
Trasové body a nastavení prošlých tras na mapách
a zobrazení map
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU >
Trasové body a prošlé trasy.
Ujeté trasy: Zobrazí prošlé trasy na mapě nebo ve 3D
zobrazení mapy.
Trasové body: Zobrazí seznam trasových bodů (Zobrazení
seznamu všech trasových bodů, strana 12).
Nový trasový bod: Vytvoří nový trasový bod.
Zobrazení trasového bodu: Nastaví způsob zobrazování
trasových bodů na mapě.
Aktivní prošlé trasy: Zobrazí menu možností aktivní prošlé
trasy.
Uložené prošlé trasy: Zobrazí seznam uložených prošlých tras
(Zobrazení seznamu uložených prošlých tras, strana 13).
Zobrazení prošlých tras: Nastaví, které prošlé trasy mají být
zobrazeny na mapě na základě barvy prošlé trasy.
Zobrazení navigačního výřezu
Můžete určovat, zda se navigační výřez objeví v některých
zobrazeních map. Navigační výřez se zobrazuje, pouze když loď
naviguje do cíle.
1 V mapě nebo 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU.
2 V případě potřeby vyberte možnost Nastavení mapy.
8
3 Vyberte možnost Čísla překrytí > Navigační výřez >
Automat..
4 Vyberte možnost Nastavení nav. výřezu.
5 Dokončete následující krok:
• Pokud chcete zobrazit rychlost přiblížení k trasovému
bodu (VMG) při navigaci trasy s více než jednou etapou,
vyberte možnost Objížďka etapy trasy > Zapnuto.
• Pokud chcete zobrazit data o následující odbočce na
základě vzdálenosti, vyberte možnost Další odbočka >
Vzdálenost.
• Pokud chcete zobrazit data o následující odbočce na
základě vzdálenosti, vyberte možnost Další odbočka >
Čas.
• Chcete-li změnit způsob zobrazení dat o cíli vyberte
možnost Cíl, a poté vyberte z nabídky.
Nastavení jiných plavidel na mapách a zobrazeních
mapy
POZNÁMKA: Tyto možnosti vyžadují připojení doplňků, jako je
například přijímač AIS nebo rádio VHF.
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU >
Jiná plavidla.
Seznam AIS: Zobrazuje seznam AIS (Zobrazení seznamu
hrozeb AIS, strana 6).
Seznam DSC: Zobrazuje seznam DSC (Seznam DSC,
strana 28).
Nastavení zobrazení AIS: Viz Nastavení zobrazení AIS,
strana 8.
Stezky DSC: Zobrazuje trasy plavidel DSC a vybere délku
zobrazené prošlé dráhy, která se ukáže, za pomoci trasy.
Alarm AIS: Nastaví bezpečnou zónu u alarmu nebezpečí srážky
(Nastavení alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu,
strana 6).
Nastavení zobrazení AIS
POZNÁMKA: Plavidlo AIS vyžaduje použití externího zařízení
AIS a aktivních signálů transpondéru z jiných plavidel.
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU >
Jiná plavidla > Nastavení zobrazení AIS.
Vzdálenost AIS Rozsah: Udává vzdálenost z vaší pozice,
v jejímž rámci se zobrazí plavidla AIS.
Detaily: Zobrazí detaily o aktivovaných plavidlech AIS.
Promítnutý směr pohybu: Nastaví promítnutý čas směru
pohybu pro aktivovaná plavidla AIS.
Stezky: Zobrazuje trasy plavidel AIS a vybere délku zobrazené
prošlé trasy pomocí stezky.
Nastavení Fish Eye 3D
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Na mapě v zobrazení Fish Eye 3D vyberte možnost MENU.
Zobrazit: Nastavuje perspektivu 3D zobrazení mapy.
Ujeté trasy: Zobrazuje prošlé trasy.
Kužel sonaru: Zobrazí kužel, který představuje oblast pokrytou
sonarovou sondou.
Symboly ryb: Zobrazí pozastavené cíle.
Nastavení čísel překrytí
Na mapě, zobrazení mapy 3D, obrazovce radaru nebo na
obrazovce Kombinace vyberte možnost MENU > Čísla překrytí.
Na mapě, zobrazení mapy 3D nebo na obrazovce Kombinace
vyberte možnost MENU > Čísla překrytí.
Upravit rozložení: Nastavuje rozložení překrytí dat nebo
datových polí. Můžete vybrat data, která se mají zobrazovat
v jednotlivých datových polích.
Mapy a 3D zobrazení map
Navigační výřez: Zobrazí navigační výřez, když plavidlo
naviguje k cíli.
Nastavení nav. výřezu: Umožňuje konfiguraci navigačního
výřezu k zobrazení položky Objížďka etapy trasy a umožňuje
ovládat, zda se výřez objeví před zatáčkou či destinací.
Páska kompasu: Zobrazí datovou lištu pásky kompasu, když
plavidlo naviguje k cíli.
Úprava datových polí
Můžete změnit data uvedená na číslech překrytí zobrazených na
mapě a ostatních obrazovkách.
1 Na obrazovce, která podporuje čísla překrytí, vyberte
možnost MENU.
2 V případě potřeby vyberte možnost Nastavení mapy.
3 Vyberte možnost Čísla překrytí > Upravit rozložení.
4 Vyberte rozložení.
5 Vyberte datové pole.
6 Vyberte typ dat zobrazovaných v daném poli.
Dostupné možnosti dat se liší podle konfigurace kresliče map
a konfigurace sítě.
Mapování Garmin Quickdraw
Contours
VAROVÁNÍ
Funkce mapování Garmin Quickdraw Contours umožňuje
uživatelům generovat mapy.Společnost Garmin neposkytuje
žádná ujištění ohledně přesnosti, spolehlivosti, úplnosti nebo
aktuálnosti map generovaných třetími stranami. Jakékoliv
použití map generovaných třetími stranami nebo spoléhání se
na ně je na vaše vlastní nebezpečí.
Funkce mapování Garmin Quickdraw Contours umožňuje
snadno a rychle vytvářet mapy s vrstevnicemi a štítky hloubky
pro libovolnou vodní plochu.
Když funkce Garmin Quickdraw Contours zaznamenává data,
kolem ikony plavidla je barevný kruh. Tento kruh představuje
přibližnou oblast mapy, která je při každém průjezdu skenována.
Mapování vodní plochy pomocí funkce
Garmin Quickdraw Contours
Před použitím funkce Garmin Quickdraw Contours musíte mít
podporovaný chartplotter s upgradovaným softwarem,
sonarovou hloubku, svou pozici podle GPS a paměťovou kartu
s volným místem.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů.
1 V zobrazení mapy vyberte MENU > Quickdraw Contours >
Spustit záznam.
Po
dokončení záznamu vyberte možnost Ukončit záznam.
2
3 Vyberte možnost Spravovat > Název a zadejte název mapy.
Přidání štítku na mapu Garmin Quickdraw
Contours
Na mapu Garmin Quickdraw Contours můžete přidávat štítky
k označení nebezpečných míst nebo bodů zájmu.
1 Vyberte umístění na navigační mapě.
2 Vyberte možnost Přidat štítek Quickdraw.
3 Zadejte text štítku a vyberte možnost Hotovo.
Komunita Garmin Quickdraw
Komunita Garmin Quickdraw je bezplatná veřejná online
komunita, která umožňuje sdílet vaše mapy Garmin Quickdraw
Contours s ostatními. Můžete také stáhnout mapy, které vytvořili
jiní uživatelé.
Komunitu Garmin Quickdraw si otevřete tak, že se přihlásíte ke
svému účtu Garmin Connect™ a pak můžete nahrát a stáhnout
mapy s použitím paměťové karty.
Používání komunity Garmin Quickdraw
Funkci komunity Garmin Quickdraw otevřete prostřednictvím
webu Garmin Connect.
1 Přejděte na connect.garmin.com.
2 Vyberte možnost Začít > Quickdraw Community > Začít.
3 Pokud nemáte účet Garmin Connect, tak si ho vytvořte.
4 Přihlaste se ke svému účtu Garmin Connect.
5 Výběrem možnosti Námořní v pravém horním rohu otevřete
doplněk Garmin Quickdraw.
TIP: Ujistěte se, že máte v počítači paměťovou kartu pro sdílení
map Garmin Quickdraw Contours.
Sdílení vašich map Garmin Quickdraw Contours
prostřednictvím komunity Garmin Quickdraw
Zelený kruh indikuje dobrou hloubku a polohu GPS a rychlost
pod 16 km/h (10 mil/h). Žlutý kruh indikuje dobrou hloubku a
polohu GPS a rychlost 16 až 32 km/h (10 mil/h až 20 mil/h).
Červený kruh indikuje špatnou hloubku nebo polohu GPS a
rychlost nad 32 km/h (20 mil/h).
Data Garmin Quickdraw Contours můžete zobrazit na
kombinované obrazovce nebo jako jediné zobrazení na mapě.
Množství uložených dat závisí na velikosti paměťové karty,
zdroji sonaru a rychlosti lodi během záznamu dat. Při použití
sonaru s jedním paprskem můžete zaznamenávat déle. Na 2GB
paměťovou kartu můžete zaznamenat přibližně 1 500 hodin dat.
Když zaznamenáte nová data na paměťovou kartu
v chartplotteru, nová data se přidají na vaši stávající mapu
Garmin Quickdraw Contours a uloží se na paměťovou kartu.
Když vložíte novou paměťovou kartu, stávající data se na novou
kartu nepřenesou.
Mapování Garmin Quickdraw Contours
Vámi vytvořené mapy Garmin Quickdraw Contours můžete
sdílet s ostatními v komunitě Garmin Quickdraw.
Sdílení mapy s vrstevnicemi zahrnuje pouze sdílení vrstevnic.
Vaše trasové body se nesdílí.
1 Vyjměte paměťovou kartu z chartplotteru.
2 Vložte paměťovou kartu do počítače.
3 Otevřete si komunitu Garmin Quickdraw (Používání komunity
Garmin Quickdraw, strana 9).
4 Vyberte možnost Sdílejte vrstevnice.
5 Procházejte vaši paměťovou kartu a vyberte složku Garmin.
6 Otevřete složku Quickdraw a vyberte soubor s názvem
ContoursLog.svy.
Po odeslání souboru odstraňte soubor ContoursLog.svy
z paměťové karty, aby se zabránilo problémům při budoucím
odesílání. Nedojde ke ztrátě vašich dat.
Stahování map komunity Garmin Quickdraw
Můžete si stáhnout mapy Garmin Quickdraw Contours, které
vytvořili jiní uživatelé a sdíleli je s komunitou Garmin Quickdraw.
1 Vložte paměťovou kartu do počítače.
9
2 Otevřete si komunitu Garmin Quickdraw (Používání komunity
Garmin Quickdraw, strana 9).
3 Vyberte možnost Hledejte vrstevnice.
4 Použijte mapu a hledejte funkce pro lokalizaci oblasti ke
stahování.
Červené tečky reprezentují mapy Garmin Quickdraw
Contours, které jsou sdíleny v příslušné oblasti.
5 Vyberte možnost Vyberte oblast ke stáhnutí.
6 Tažením okrajů políčka vyberte oblast, kterou chcete
stáhnout.
7 Vyberte možnost Spustit stahování.
8 Uložte soubor na paměťovou kartu.
TIP: Pokud soubor nemůžete najít, hledejte ve složce se
staženými soubory. Prohlížeč pravděpodobně uložit soubor
do tohoto umístění.
9 Vyjměte paměťovou kartu z počítače.
10 Vložte paměťovou kartu do chartplotteru.
Chartplotter automaticky rozpozná mapy s vrstevnicemi.
Chartplotteru může několik minut trvat, než načte mapy.
Nastavení vrstevnic Garmin Quickdraw
Contours
Na mapě vyberte možnost MENU > Quickdraw Contours >
Nastavení.
Zobrazení: Zobrazí vrstevnice Garmin Quickdraw Contours.
Možnost Vrstevnice uživatele zobrazí vaše vlastní mapy
Garmin Quickdraw Contours. Možnost Vrstevnice komunity
zobrazí mapy, které jste stáhli z komunity Garmin Quickdraw.
Posun záznamu: Nastaví vzdálenost mezi hloubkou sonaru a
hloubkou záznamu vrstevnic. Pokud se hladina vody od
posledního záznamu změnila, přizpůsobte toto nastavení tak,
aby hloubka záznamu byla stejná pro oba záznamy.
Například pokud jste naposledy zaznamenali sonarovou
hloubku 3,1 m (10,5 stop) a současná sonarová hloubka je
3,6 m (12 ft.), zadejte -0,5 m (-1,5 stop) jako hodnotu Posun
záznamu.
Posun zobrazení uživatele: Nastaví rozdíly v hloubkách
vrstevnic a štítcích hloubky na vašich mapách s vrstevnicemi
jako kompenzaci změn hladiny vody na vodní ploše nebo
chybných dat hloubky v zaznamenaných mapách.
Posun zobrazení komunity: Nastaví rozdíly v hloubkách
vrstevnic a štítcích hloubky na komunitních mapách
s vrstevnicemi jako kompenzaci změn hladiny vody na vodní
ploše nebo chybných dat hloubky v zaznamenaných mapách.
Barvy průzkumu: Nastaví barvu zobrazení vrstevnic Garmin
Quickdraw Contours. Pokud je toto nastavení zapnuto, barvy
indikují kvalitu záznamu. Pokud je toto nastavení vypnuto,
oblasti vrstevnic používají standardní barvy mapy.
Zelená indikuje dobrou hloubku a polohu GPS a rychlost pod
16 km/h (10 mil/h). Žlutá indikuje dobrou hloubku a polohu
GPS a rychlost 16 až 32 km/h (10 mil/h až 20 mil/h). Červená
indikuje špatnou hloubku nebo polohu GPS a rychlost nad
32 km/h (20 mil/h).
Stínování hloubkových pásem: Udává horní a dolní limit
hloubkového pásma a barvu pro příslušné hloubkové pásmo.
mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu. Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.
POZNÁMKA: Některá zobrazení mapy jsou dostupná
s prémiovými mapami a pouze v některých oblastech.
Chcete-li navigovat, je nutné zvolit cíl, nastavit kurz nebo vytvořit
trasu a sledovat kurz nebo trasu. Kurz nebo trasu můžete
sledovat na navigační mapě, rybářské mapě, ve zobrazení
mapy Perspective 3D nebo Mariner’s Eye 3D.
Můžete nastavit a sledovat kurz do cíle, a to jedním
z následujících způsobů: pomocí funkce Přejít na, Trasa do
nebo Automatická navigace.
Přejít na: Dovede vás přímo do cíle. Toto je standardní možnost
pro navigaci k cíli. Kreslič map vytvoří přímou linii kurzu nebo
navigační linii k cíli. Cesta může procházet přes zemi a jiné
překážky.
Trasa do: Vytvoří trasu z vaší polohy do cíle a umožní vám
přidávat odbočky během cesty. Tato možnost poskytuje
přímou linii kurzu k cíli, zároveň ale umožňuje přidávat
k trase odbočky, které se vyhýbají zemi a dalším překážkám.
Automatická navigace: Využívá zadaná data o vašem plavidle
a mapová data ke stanovení nejlepšího kurzu do vašeho cíle.
Tato možnost je k dispozici pouze při použití kompatibilní
prémiové mapy v kompatibilním chartplotteru. Poskytuje
podrobnou navigační trasu k cíli, která se vyhýbá zemi
a dalším překážkám (Automatická navigace, strana 14).
Jestliže používáte kompatibilní autopilot Garmin připojený
k chartplotteru prostřednictvím zařízení NMEA 2000 , sleduje
autopilot trasu Automatické navigace.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.
®
Základní otázky navigace
Otázka
Odpověď
Jak zajistit, aby kreslič map
ukazoval směrem, kterým
chci jet (směr k cíli)?
Navigujte pomocí funkce Přejít na. Viz
část Nastavení a sledování přímého
kurzu pomocí funkce Přejít na,
strana 11.
Jak lze zajistit, aby mne
zařízení vedlo po rovné linii
(minimalizace křížení cest)
do dané polohy s využitím
nejkratší vzdálenosti ze
současné polohy?
Vytvořte jednodílnou trasu a navigujte
po ní pomocí funkce Trasa do. Viz část
Vytvoření a navigace trasy z aktuální
pozice, strana 12.
Jak lze zajistit, aby mne
zařízení vedlo do dané
polohy a současně se
vyhýbalo překážkám na
mapě?
Vytvořte vícedílnou trasu a navigujte po
ní pomocí funkce Trasa do. Viz část
Vytvoření a navigace trasy z aktuální
pozice, strana 12.
Jak lze zajistit, aby zařízení
kormidlovalo automatického
pilota?
Navigujte pomocí funkce Trasa do. Viz
část Vytvoření a navigace trasy
z aktuální pozice, strana 12.
Dokáže mi zařízení vytvořit
cestu?
Máte-li prémiové mapy, které podporují
funkci automatické navigace, a
nacházíte se v oblasti pokryté funkcí
automatické navigace, navigujte pomocí
funkce Automatická navigace. Viz část
Nastavení a sledování cesty
Automatická navigace Cesta,
strana 14.
Jak lze změnit nastavení
automatické navigace pro
moji loď?
Viz část Konfigurace trasy automatické
navigace, strana 15.
Navigace pomocí kresliče map
UPOZORNĚNÍ
Pokud má vaše loď systém autopilota, musí být u každého
kormidla nainstalován ovládací displej, aby bylo možné tento
systém vypínat.
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
10
Navigace pomocí kresliče map
Cíle
Cíle můžete vybírat pomocí různých map a 3D zobrazení map
nebo pomocí seznamů.
Vyhledání cíle podle jména
Můžete vyhledat uložené trasové body, uložené prošlé trasy
a cíle námořních služeb podle jména.
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Hledat podle
jména.
Zadejte
alespoň část názvu vašeho cíle.
2
3 V případě potřeby vyberte možnost Hotovo.
Zobrazí se 50 nejbližších cílů, které obsahují vámi zadaná
kritéria vyhledávání.
4 Vyberte cíl.
Výběr cíle s použitím navigační mapy
Vyberte cíl na navigační mapě.
Vyhledání cíle pomocí uživatelských dat
1 Vyberte možnost Uživatelská data.
2 Vyberte možnost:
• Seznam předem načtených a dříve označených poloh
zobrazíte zvolením možnosti Trasové body.
• Seznam dříve uložených tras zobrazíte zvolením možnosti
Trasy a cesty automatické navigace.
• Seznam zaznamenaných tras zobrazíte zvolením
možnosti Ujeté trasy.
• Seznam mol, kotvišť a dalších pobřežních bodů zájmu
zobrazíte zvolením možnosti Pobřežní služby.
• Seznam přístavů a dalších vnitrozemských bodů zájmu
zobrazíte zvolením možnosti Služby ve vnitrozemí.
• Pokud chcete vyhledat cíl podle jména, vyberte možnost
Hledat podle jména.
3 Vyberte cíl.
Hledání cíle Námořní služby
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Kreslič map obsahuje informace o tisících cílů, které nabízejí
námořní služby.
1 Vyberte možnost Informace o navigaci.
2 Vyberte možnost Pobřežní služby nebo Služby ve
vnitrozemí.
3 V případě potřeby vyberte kategorii námořních služeb.
Kreslič map zobrazuje seznam nejbližších poloh a vzdálenost
a směr ke každé z nich.
4 Vyberte cíl.
Chcete-li zobrazit další informace nebo polohu na mapě,
můžete vybrat možnost nebo .
Kurzy
UPOZORNĚNÍ
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu. Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.
Navigace pomocí kresliče map
UPOZORNĚNÍ
Společnost Garmin doporučuje používat funkci Navigovat pouze
při motorovém pohonu. Použití funkce Navigovat při plachtění
může způsobit nečekané přehození plachty a tedy riziko
poškození plachetnice. Při nečekaném přehození plachty
mohou být neobsluhované plachty a lanoví poškozeny nebo
mohou způsobit poranění posádce či cestujícím.
Můžete nastavit a sledovat kurz do cíle, a to jedním
z následujících způsobů: pomocí funkce Přejít na, Trasa do
nebo Navigovat.
Přejít na: Dovede vás přímo do cíle. Toto je standardní možnost
pro navigaci k cíli. Chartplotter vytvoří přímou linii kurzu nebo
navigační linii k cíli. Cesta může procházet přes zemi a jiné
překážky.
Trasa do: Vytvoří trasu z vaší polohy do cíle a umožní vám
přidávat odbočky během cesty. Tato možnost poskytuje
přímou linii kurzu k cíli, zároveň ale umožňuje přidávat
k trase odbočky, které se vyhýbají zemi a dalším překážkám.
Automatická navigace: Vytvoří cestu do cíle pomocí
automatické navigace. Tato možnost je k dispozici pouze při
použití kompatibilní prémiové mapy v kompatibilním
chartplotteru. Poskytuje podrobnou navigační linii k cíli, která
se vyhýbá zemi a dalším překážkám. Navigační linie je
založena na mapových datech a na uživatelském nastavení
bezpečné hloubky, bezpečné výšky a vzdálenosti pobřežní
linie v chartplotteru. Pomocí těchto nastavení a mapových
dat vytváří chartplotter navigační linii mezi aktuální polohou a
cílem, která se vyhýbá všem oblastem, v nichž nelze
navigovat. Jestliže používáte kompatibilní autopilot Garmin
připojený k chartplotteru prostřednictvím zařízení NMEA
2000, sleduje autopilot trasu Automatické navigace.
Nastavení a sledování přímého kurzu pomocí funkce
Přejít na
UPOZORNĚNÍ
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu. Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.
Můžete nastavit přímý kurz z aktuální polohy do vybraného cíle.
1 Vyberte cíl (Cíle, strana 11).
2 Vyberte možnost Navigovat k > Přejít na.
Zobrazí se purpurová linie. Uprostřed purpurové linie je tenčí
purpurová linie, která představuje upravený kurz z vaší
aktuální polohy do cíle. Upravený kurz je dynamický
a pohybuje se společně s vaší lodí, pokud se odchýlíte od
kurzu.
3 Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
4 Pokud se odchylujete od kurzu, sledujte purpurovou linii
(upravený kurz) a navigujte do cíle, nebo kormidlujte zpět na
purpurovou linii (přímý kurz).
Ukončení navigace
Na navigační mapě nebo rybářské mapě vyberte možnost
MENU > Ukončit navigaci.
Trasové body
Trasové body jsou polohy, které zaznamenáte a uložíte do
zařízení. Pomocí trasových bodů lze vyznačit, kde jste, kam
směřujete nebo kde jste byli. Můžete přidávat podrobnosti o
poloze, jako například název, nadmořskou výšku a hloubku.
Označení aktuální polohy jako trasový bod
Na libovolné obrazovce vyberte možnost MARK.
11
Vytvoření trasového bodu v jiné poloze
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasové body > Nový
Guidance nemůže propočítat část linie Auto Guidance. To je
způsobeno nastaveními pro minimální bezpečnou hloubku
vody a minimální bezpečnou výšku překážek.
6 Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
trasový bod.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li vytvořit trasový bod zadáním souřadnic polohy,
vyberte možnost Zadejte souřadnice a zadejte
souřadnice.
• Chcete-li vytvořit trasový bod pomocí mapy, vyberte
možnost Použít mapu, vyberte polohu a poté možnost
SELECT.
Odstranění trasového bodu nebo MOB
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasové body.
2 Zvolte trasový bod nebo MOB.
3 Vyberte možnost Odstranit.
Označení polohy volání MOB nebo SOS
Odstranění všech trasových bodů
Na libovolné obrazovce vyberte možnost Muž přes palubu >
Ano.
Mezinárodní symbol muž přes palubu (MOB) označí aktivní bod
MOB a chartplotter nastaví přímý kurz zpět k označené poloze.
Trasy
Zobrazení seznamu všech trasových bodů
Vyberte možnost Uživatelská data > Trasové body.
Úprava uloženého trasového bodu
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasové body.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost Upravit trasový bod.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li přidat název, vyberte možnost Název a zadejte
název.
• Chcete-li změnit symbol, vyberte možnost Symbol.
• Chcete-li změnit hloubku, vyberte možnost Hloubka.
• Chcete-li změnit teplotu vody, vyberte možnost Teplota
vody.
• Chcete-li změnit komentář, vyberte možnost Komentář.
• Chcete-li změnit pozici trasového bodu, vyberte možnost
Přesunout.
Vyhledání uloženého trasového bodu a navigace
k němu
UPOZORNĚNÍ
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu. Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.
Než budete moci navigovat k trasovému bodu, musíte jej
vytvořit.
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasové body.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost Navigovat k.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat přímo na pozici, vyberte možnost
Přejít na.
• Chcete-li vytvořit trasu k pozici včetně odboček, vyberte
možnost Trasa do.
• Chcete-li použít funkci Auto Guidance, vyberte možnost
Automatická navigace.
5 Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.
POZNÁMKA: Při použití funkce Auto Guidance znamená
šedý segment v libovolné části fialové čáry, že funkce Auto
12
Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Vymazat
uživatelská data > Trasové body > Vše.
Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás
dovedou až do cíle.
Vytvoření a navigace trasy z aktuální pozice
Můžete vytvořit trasu a ihned ji navigovat na navigační mapě
nebo na rybářské mapě. Při tomto postupu se neukládá trasa
ani údaje o trasových bodech.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.
1 Vyberte cíl na navigační mapě nebo na rybářské mapě.
2 Vyberte možnost Navigovat k > Trasa do.
3 Vyberte polohu poslední odbočky před cílem.
4 Vyberte možnost Přidat odbočku.
5 V případě potřeby přidejte další odbočky opakováním kroků 3
a 4 – postupujte přitom zpět od cíle k aktuální poloze svého
plavidla.
Poslední přidaná odbočka by měla být ta, kterou uskutečníte
jako první po zahájení plavby z aktuální polohy. Měla by to
být odbočka, která se nachází nejblíže k vašemu plavidlu.
6 V případě potřeby vyberte možnost MENU.
7 Vyberte možnost Navigovat trasu.
8 Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.
9 Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
Vytvoření a uložení trasy
Tento postup uloží trasu a všechny trasové body na ní.
Počátečním bodem může být vaše současná poloha nebo jiná
poloha.
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy a cesty
automatické navigace > Nová trasa > Použít mapu.
2 Vyberte výchozí polohu trasy.
3 Přidejte odbočku podle pokynů na obrazovce.
4 V případě potřeby přidejte opakováním kroku 3 další
odbočky.
5 Vyberte cílovou destinaci.
Zobrazení seznamu tras
Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy a cesty
automatické navigace.
Úprava uložené trasy
Můžete změnit název trasy nebo změnit odbočky, které trasa
obsahuje.
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy a cesty
automatické navigace.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Upravit trasu.
Navigace pomocí kresliče map
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li změnit název, vyberte možnost Název a zadejte
název.
• Chcete-li vybrat trasový bod ze seznamu odboček,
vyberte možnost Upravit odbočky > Použít seznam
odboček a vyberte trasový bod ze seznamu.
• Chcete-li vybrat trasový bod pomocí mapy, vyberte
možnost Upravit odbočky > Použít mapu a vyberte
polohu na mapě.
Vyhledání a navigování podle uložené trasy
Předtím, než budete moci procházet seznam tras a navigovat
podle jedné z nich, musíte vytvořit a uložit alespoň jednu trasu.
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy a cesty
automatické navigace.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Navigovat k.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat podle trasy z počátečního bodu, který
byl použit při vytváření trasy, vyberte možnost Předat dál.
• Chcete-li navigovat podle trasy z cílového bodu, který byl
použit při vytváření trasy, vyberte možnost Zpět.
Zobrazí se purpurová čára. Ve středu purpurové čáry se
nachází tenčí fialová čára, která představuje opravený kurz
z vaší aktuální polohy k cíli. Opravený kurz je dynamický
a pohybuje se společně s vaší lodí, když se vychýlíte z kurzu.
5 Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.
6 Sledujte purpurovou čáru a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
7 Jestliže jste se vychýlili z kurzu, sledujte fialovou čáru
(opravený kurz), která vás dovede k cíli, nebo navigujte zpět
k purpurové čáře (přímý kurz).
Vyhledání a navigace souběžně s uloženou trasou
Předtím, než budete moci procházet seznam tras a navigovat
podle jedné z nich, musíte vytvořit a uložit alespoň jednu trasu.
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy a cesty
automatické navigace.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Navigovat k.
4 Vyberte možnost Posun, jestliže chcete navigovat souběžně
s danou trasou, od níž budete posunuti na stanovenou
vzdálenost.
5 Vyznačte, jak chcete podle trasy navigovat:
• Chcete-li navigovat podle trasy z počátečního bodu, který
byl použit při vytváření trasy, a nalevo od původní trasy,
vyberte možnost Předat dál – přístav.
• Chcete-li navigovat podle trasy z počátečního bodu, který
byl použit při vytváření trasy, a napravo od původní trasy,
vyberte možnost Předat dál – pravobok.
• Chcete-li navigovat podle trasy z cílového bodu, který byl
použit při vytváření trasy, a nalevo od původní trasy,
vyberte možnost Zpět – přístav.
• Chcete-li navigovat podle trasy z cílového bodu, který byl
použit při vytváření trasy, a napravo od původní trasy,
vyberte možnost Zpět – pravobok.
Zobrazí se purpurová čára. Ve středu purpurové čáry se
nachází tenčí fialová čára, která představuje opravený kurz
z vaší aktuální polohy k cíli. Opravený kurz je dynamický
a pohybuje se společně s vaší lodí, když se vychýlíte z kurzu.
6 Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.
7 Sledujte purpurovou čáru a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
Navigace pomocí kresliče map
8 Jestliže jste se vychýlili z kurzu, sledujte fialovou čáru
(opravený kurz), která vás dovede k cíli, nebo navigujte zpět
k purpurové čáře (přímý kurz).
Odstranění uložené trasy
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy a cesty
automatické navigace.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Odstranit.
Odstranění všech uložených tras
Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Vymazat
uživatelská data > Trasy a cesty automatické navigace.
Prošlé trasy
Prošlá trasa je záznam cesty, kterou urazila vaše loď. Aktuálně
zaznamenávaná prošlá trasa se nazývá aktivní prošlá trasa a
lze ji uložit. Prošlé trasy můžete zobrazit v jednotlivých mapách
nebo v 3D zobrazení mapy.
Zobrazení prošlých tras
Na mapě nebo 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU >
Trasové body a prošlé trasy > Ujeté trasy > Zapnuto.
Linie stezky na mapě označuje prošlou trasu.
Nastavení barvy aktivní prošlé trasy
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy > Možnosti
aktivní prošlé trasy > Barva ujeté trasy.
2 Zvolte barvu prošlé trasy.
Uložení aktivní prošlé trasy
Trasa, která je právě zaznamenávána, se nazývá aktivní prošlá
trasa.
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy > Uložit
aktivní prošlou trasu.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte čas, kdy začala aktivní prošlá trasa.
• Vyberte možnost Celý protokol.
Zobrazení seznamu uložených prošlých tras
Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy > Uložené
prošlé trasy.
Úprava uložené prošlé trasy
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy > Uložené
prošlé trasy.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Upravit prošlou trasu.
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Název a zadejte nový název.
• Vyberte možnost Barva ujeté trasy a poté vyberte barvu.
Uložení prošlé trasy jako trasy
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy > Uložené
prošlé trasy.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Upravit prošlou trasu > Uložit trasu.
Procházení seznamu prošlých tras a navigace po
zaznamenané prošlé trase
Než budete moci procházet seznam prošlých tras a navigovat
podle nich, musíte zaznamenat alespoň jednu prošlou trasu
(Prošlé trasy, strana 13).
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy > Uložené
prošlé trasy.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Sled.proš.trasu.
13
4 Vyberte možnost:
• Navigaci po prošlé trase z počátečního bodu použitého při
vytvoření trasy spustíte výběrem možnosti Předat dál.
• Navigaci po prošlé trase z cílového bodu použitého při
vytvoření trasy spustíte výběrem možnosti Zpět.
5 Zkontrolujte kurz označený barevnou čárou.
6 Sledujte barevnou čáru a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčině a jiným překážkám.
Odstranění uložené prošlé trasy:
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy > Uložené
prošlé trasy.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Odstranit.
Odstranění všech uložených prošlých tras
Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Vymazat
uživatelská data > Uložené prošlé trasy.
Sledování aktivní prošlé trasy
Trasa, která je právě zaznamenávána, se nazývá aktivní prošlá
trasa.
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy > Sledovat
aktivní prošlou trasu.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte čas, kdy začala aktivní prošlá trasa.
• Vyberte možnost Celý protokol.
3 Zkontrolujte kurz označený barevnou čárou.
4 Sledujte barevnou čáru a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
Vymazání aktivní prošlé trasy
Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy > Vymazat
aktivní prošlou trasu.
Paměť prošlých tras se vymaže a záznam aktivní prošlé trasy
pokračuje.
Správa paměti záznamu prošlé trasy během
pořizování záznamu
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy > Možnosti
aktivní prošlé trasy.
2 Vyberte možnost Režim záznamu.
3 Vyberte možnost:
• Záznam prošlé trasy nahrajete, dokud nebude paměť
prošlých tras plná, výběrem možnosti Tankovat.
• Záznam prošlé trasy plynule nahrajete a nejstarší data
prošlé trasy nahradíte novými výběrem možnosti
Zalomení.
Konfigurace intervalu nahrávání záznamu prošlé trasy
Můžete určit frekvenci nahrávání prošlé trasy. Častější
nahrávání prošlé trasy je přesnější, ale rychleji plní záznam
prošlé trasy. Pro nejefektivnější využití paměti doporučujeme
interval rozlišení.
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy > Možnosti
aktivní prošlé trasy > Interval záznamu > Interval.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li prošlou trasu nahrávat podle vzdálenosti mezi
body, vyberte možnost Vzdálenost > Změnit a zadejte
vzdálenost.
• Chcete-li prošlou trasu nahrávat podle časového intervalu,
vyberte možnost Čas > Změnit a zadejte časový interval.
• Chcete-li prošlou trasu nahrávat podle odchylky od kurzu,
vyberte možnost Rozlišení > Změnit a před záznamem
bodu prošlé trasy zadejte maximální povolenou odchylku
od skutečného kurzu.
14
Odstranění všech uložených trasových
bodů, tras a prošlých tras
Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Vymazat
uživatelská data > Vše > OK.
Automatická navigace
UPOZORNĚNÍ
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.
Automatickou navigaci můžete použít k naplánování nejlepší
cesty do cíle. Automatická navigace využije kreslič map ke
skenování mapových dat, jako například hloubky vody
a známých překážek, k výpočtu navrhované cesty. Cestu lze
během navigace upravovat.
Nastavení a sledování cesty Automatická navigace
Cesta
1 Vyberte cíl (Cíle, strana 11).
2 Vyberte možnost Navigovat k > Automatická navigace.
3 Zkontrolujte cestu označenou purpurovou linií.
4 Vyberte možnost Zahájit navigaci.
5 Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
POZNÁMKA: Při použití funkce Auto Guidance znamená
šedý segment v libovolné části fialové čáry, že funkce Auto
Guidance nemůže propočítat část linie Auto Guidance. To je
způsobeno nastaveními pro minimální bezpečnou hloubku
vody a minimální bezpečnou výšku překážek.
Vytvoření cesty automatické navigace
1 Vyberte možnost Navigace > Trasy a cesty automatické
navigace > Nová trasa > Automatická navigace.
2 Vyberte možnost SELECT a zvolte cílový bod.
Filtrování seznamu tras a cest automatické navigace
Seznam tras a cest automatické navigace lze filtrovat a rychle
tak najít uložený cíl.
1 Vyberte možnost MENU > Filtr.
2 Vyberte možnost.
Kontrola cesty automatické navigace
1 Vyberte cestu na navigační mapě.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit nebezpečí a upravit cestu nebezpečí,
vyberte možnost Sled. nebezp..
• Chcete-li změnit název cesty, upravit ji nebo přepočítat,
vyberte možnost Upravit.
• Chcete-li cestu odstranit, vyberte možnost Odstranit.
• Chcete-li navigovat po zvolené cestě, vyberte možnost
Navigovat k.
Úprava cesty automatické navigace
1 Na navigační mapě přesuňte cílový bod do nové polohy
podle pokynů na obrazovce nebo pomocí kláves se šipkami.
2 Vyberte možnost SELECT > Přesunout bod.
3 Výběrem možnosti BACK se vraťte na obrazovku navigace.
Zrušení probíhajícího výpočtu Automatická navigace
Na navigační mapě vyberte možnost MENU > Zrušit.
TIP: Výpočet můžete rychle zrušit výběrem možnosti BACK.
Navigace pomocí kresliče map
Nastavení načasovaného příjezdu
Tuto funkci můžete použít na trase nebo na cestě Automatická
navigace pro získání zpětné vazby o době příjezdu do
zvoleného bodu. To umožňuje načasovat příjezd do dané
polohy, jako je například otevření mostu nebo počáteční linie
závodu.
1 Na navigační mapě vyberte možnost MENU.
2 V případě potřeby vyberte možnost Možnosti navigace.
3 Vyberte možnost Načasování příjezdu.
TIP: Menu Načasování příjezdu lze rychle otevřít výběrem
bodu na cestě nebo trase.
Nastavení vzdálenosti od pobřeží
Nastavení Vzdálenost pobřežní linie označuje nejbližší
vzdálenost od pobřeží, na níž chcete umístit linii Automatická
navigace. Pokud toto nastavení během navigace změníte, linie
Automatická navigace se může přesunout. Dostupné hodnoty
nastavení Vzdálenost pobřežní linie jsou relativní, nikoli
absolutní. Abyste zajistili umístění linie Automatická navigace
v příslušné vzdálenosti od pobřeží, můžete odhadnout umístění
linie Automatická navigace podle jednoho nebo více známých
cílů, které vyžadují navigaci úzkou vodní cestou.
1 Zajeďte s plavidlem do doku nebo spusťte kotvu.
2 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Automatická
navigace > Vzdálenost pobřežní linie > Normální.
3 Vyberte cíl, ke kterému jste již pomocí navigace cestovali
dříve.
4 Vyberte možnost Navigovat k > Automatická navigace.
5 Zkontrolujte umístění linie automatické navigace a
rozhodněte, jestli se linie bezpečně vyhýbá známým
překážkám a oblouky zajišťují efektivní plavbu.
6 Vyberte možnost:
• Pokud je umístění linie automatické navigace uspokojivé,
vyberte možnost MENU > Ukončit navigaci a pokračujte
krokem 10.
• Pokud je linie automatické navigace příliš blízko známých
překážek, vyberte možnost Nastavení > Navigace >
Automatická navigace > Vzdálenost pobřežní linie >
Daleko.
• Pokud jsou oblouky linie automatické navigace příliš
široké, vyberte možnost Nastavení > Navigace >
Automatická navigace > Vzdálenost pobřežní linie >
Blízko.
7 Pokud v kroku 6 zvolíte možnosti Blízko nebo Daleko,
zkontrolujte umístění linie automatické navigace a
rozhodněte, jestli se linie bezpečně vyhýbá známým
překážkám a oblouky zajišťují efektivní plavbu.
Automatická navigace udržuje na otevřených vodách široký
odstup od překážek, i když nastavíte vzdálenost pobřežní
linie na možnost Blízko nebo Nejbližší. V důsledku toho
nemusí kreslič map linii Automatická navigace změnit, pokud
zvolený cíl nevyžaduje navigaci úzkou vodní cestou.
8 Vyberte možnost:
• Pokud je umístění linie automatické navigace uspokojivé,
vyberte možnost MENU > Ukončit navigaci a pokračujte
krokem 10.
• Pokud je linie automatické navigace příliš blízko známých
překážek, vyberte možnost Nastavení > Navigace >
Automatická navigace > Vzdálenost pobřežní linie >
Nejvzdál..
• Pokud jsou oblouky linie automatické navigace příliš
široké, vyberte možnost Nastavení > Navigace >
Automatická navigace > Vzdálenost pobřežní linie >
Nejbližší.
9 Pokud v kroku 8 zvolíte možnosti Nejbližší nebo Nejvzdál.,
zkontrolujte umístění linie Automatická navigace
Navigace pomocí kresliče map
a rozhodněte, jestli se linie bezpečně vyhýbá známým
překážkám a oblouky zajišťují efektivní plavbu.
Automatická navigace udržuje na otevřených vodách široký
odstup od překážek, i když nastavíte vzdálenost pobřežní
linie na možnost Blízko nebo Nejbližší. V důsledku toho
nemusí kreslič map linii Automatická navigace změnit, pokud
zvolený cíl nevyžaduje navigaci úzkou vodní cestou.
10 Opakujte kroky 3 až 9 ještě přinejmenším jednou, pokaždé
s odlišným cílem, dokud se s funkcí Vzdálenost pobřežní linie
neseznámíte.
Konfigurace trasy automatické navigace
UPOZORNĚNÍ
Nastavení položek Bezpečná hloubka a Vertikální prostor
ovlivňuje způsob, jakým chartplotter počítá trasu Automatická
navigace. Pokud se v oblasti vyskytuje voda neznámé hloubky
nebo překážka neznámé výšky, trasa Automatická navigace pro
tuto oblast se nevypočítá. Je-li oblast na začátku nebo na konci
trasy Automatická navigace mělčí než nastavená Bezpečná
hloubka nebo nižší než Vertikální prostor, trasa Automatická
navigace pro tuto oblast se v závislosti na mapových datech
nemusí vypočítat. Na mapě se kurz vedoucí těmito oblastmi
zobrazuje jako šedá linie nebo jako linie s purpurovými a šedými
pruhy. Pokud loď vpluje do některé z těchto oblastí, zobrazí se
varovná zpráva.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení platí pro všechny mapy.
Máte možnost nastavit parametry, které chartplotter používá při
výpočtu trasy Automatická navigace.
Bezpečná hloubka: Na základě údajů o hloubce uvedených
v mapě určuje minimální hloubku vody, kterou vaše plavidlo
bezpečně přepluje.
POZNÁMKA: Minimální hloubka vody pro prémiové mapy
(vytvořené před rokem 2016) je 91 cm (3 stopy). Pokud
zadáte hodnotu menší než 91 cm (3 stopy), budou mapy pro
výpočty tras pomocí Automatická navigace používat hloubku
91 cm (3 stopy).
Vertikální prostor: Na základě údajů o hloubce uvedených
v mapě určuje minimální výšku mostu nebo překážky nad
hladinou, pod kterou vaše plavidlo bezpečně propluje.
Vzdálenost pobřežní linie: Nastavuje nejbližší vzdálenost od
pobřeží, na níž chcete umístit trasu Automatická navigace.
Pokud toto nastavení během navigace změníte, trasa
Automatická navigace se může přesunout. Dostupné hodnoty
tohoto nastavení jsou relativní, nikoli absolutní. Abyste
zajistili umístění linie automatické navigace v příslušné
vzdálenosti od pobřeží, můžete odhadnout umístění trasy
Automatická navigace podle jednoho nebo více známých
cílů, které vyžadují navigaci úzkou vodní cestou (Nastavení
vzdálenosti od pobřeží, strana 15).
Hranice
Hranice umožňují vyhýbat se vymezeným oblastem na vodní
ploše nebo se v nich držet. Můžete nastavit alarm, který vás
upozorní, když hranici překročíte směrem ven nebo dovnitř.
Můžete vytvářet hraniční oblasti, čáry a kruhy pomocí mapy.
Můžete také převádět uložené prošlé trasy a trasy na hraniční
čáry. Hraniční oblast můžete vytvořit pomocí trasových bodů
tak, že z trasových bodů vytvoříte trasu a trasu převedete na
hraniční čáru.
Můžete zvolit, aby hranice fungovala jako aktivní hranice. Data
o aktivní hranici můžete přidat do datových polí na mapě.
Vytvoření hranice
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Hranice > Nová
hranice.
2 Zvolte tvar hranice.
15
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Nastavení zobrazení hranice
Vyberte možnost Uživatelská data > Hranice > Možnosti
zobrazení.
Vzdálenost/směr: Umožňuje skrýt nebo zobrazit směr a
vzdálenost k cíli pro aktivní hranici.
Zobrazení mapy: Umožňuje skrýt nebo zobrazit hranice na
mapě.
Barva: Nastavuje barvu hranic na mapě.
Převedení trasy na hranici
Před převedením trasy na hranici musíte vytvořit alespoň jednu
trasu (Vytvoření a uložení trasy, strana 12).
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy a cesty
automatické navigace.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Upravit trasu > Uložit jako hranici.
Převedení prošlé trasy na hranici
Před převedením prošlé trasy na hranici musíte zaznamenat a
uložit alespoň jednu trasu (Uložení aktivní prošlé trasy,
strana 13).
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Upravit prošlou trasu > Uložit jako
hranici.
ryb. Různá zobrazení sonaru vám pomohou sledovat ryby
v dané oblasti.
Úpravy, které můžete provést u každého sonaru se liší podle
zobrazení, které používáte, a modelu chartplotteru, modulu
sirény a připojené sondy.
Další informace pro výběr optimální sonarové sondy naleznete
na webové stránce www.garmin.com/transducers.
Zastavení přenosu sonarových signálů
Na obrazovce sonaru vyberte možnost MENU > Přenos.
Změna zobrazení sonaru
1 Na kombinované obrazovce se sonarem vyberte možnost
MENU > Upravit kombinaci.
2 Vyberte okno, které chcete změnit.
3 Vyberte zobrazení sonaru.
Zobrazení sonaru Tradiční
K dispozici je několik zobrazení na celou obrazovku, závisejících
na připojeném vybavení.
Zobrazení sonaru Tradiční na celou obrazovku ukazuje velký
snímek hodnot sonaru ze sondy. Měřítko rozsahu po pravé
straně obrazovky ukazuje hloubku nalezených objektů při
procházení obrazovky zprava doleva.
Upravení hranice
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Hranice.
2 Vyberte hranici.
3 Vyberte možnost Upravit hranici.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete upravit vzhled hranice na mapě, vyberte
možnost Možnosti zobrazení.
• Pokud chcete změnit hraniční čáry nebo název, vyberte
možnost Upravit hranici.
• Pokud chcete upravit alarm hranice, vyberte možnost
Alarm.
Nastavení alarmu hranice
Alarmy hranic vás upozorní, když budete v určené vzdálenosti
od nastavené hranice.
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Hranice.
2 Vyberte hranici.
3 Vyberte možnost Alarm > Zapnuto.
4 Zadejte vzdálenost.
5 Vyberte možnost.
• Pokud chcete nastavit, aby se ozval alarm, když vaše loď
bude určenou vzdálenost od hranice oblasti, ve které
chcete zůstat, vyberte možnost Opouštění.
• Pokud chcete nastavit, aby se ozval alarm, když vaše loď
bude určenou vzdálenost od hranice oblasti, které se
chcete vyhnout, vyberte možnost Vstupování.
Odstranění hranice
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Hranice.
2 Vyberte hranici.
3 Vyberte možnost Upravit hranici > Odstranit.
Sonar
Je-li váš kompatibilní chartplotter správně připojen k volitelnému
modulu sirény Garmin a sonarové sondě, lze jej využít k hledání
16
À
Á
Â
Informace o hloubce
Pozastavené cíle nebo ryby
Dno vodní plochy
Zobrazení sonaru s rozdělením frekvence
Při zobrazení sonaru s rozdělením frekvence ukazuje jedna
strana obrazovky úplné zobrazení grafu dat vysokofrekvenčního
sonaru a druhá strana obrazovky ukazuje úplné zobrazení grafu
dat sonaru s nižší frekvencí.
POZNÁMKA: Zobrazení sonaru s rozdělenou frekvencí
vyžaduje použití dvoufrekvenčního převodníku.
Zobrazení sonaru s rozdělením a přiblížením
Zobrazení sonaru s rozdělením a přiblížením ukazuje na stejné
obrazovce celé zobrazení grafu hodnot sonaru a zvětšenou část
grafu.
Zobrazení sonaru Garmin ClearVü
POZNÁMKA: Pro příjem skenovacího sonaru Garmin ClearVü
je nutný kompatibilní chartplotter nebo echolot a kompatibilní
sonarová sonda. Informace o kompatibilních sonarových
sondách najdete na webové stránce www.garmin.com
/transducers.
Vysokofrekvenční sonar Garmin ClearVü poskytuje podrobný
přehled o rybách okolo lodi i podrobně vykreslené struktury,
které loď míjí.
Tradiční sonarové sondy používají kuželový paprsek.
Technologie skenovacího sonaru Garmin ClearVü emituje dva
úzké paprsky, které mají tvar podobný paprskům používaným
v kopírovacích strojích. Tyto paprsky poskytují jasnější obraz
podobný obrázku toho, co se nachází pod lodí.
Sonar
Zobrazení sonaru Panoptix
Zobrazení sonaru SideVü
POZNÁMKA: Všechny modely nenabízejí podporu
integrovaného sonaru SideVü. Pokud váš model není vybaven
integrovaným sonarem SideVü, budete potřebovat kompatibilní
modul sirény a kompatibilní sondu SideVü.
Pokud je váš model vybaven integrovaným sonarem SideVü,
budete potřebovat kompatibilní sondu SideVü.
Technologie skenovacího sonaru SideVü vám ukáže obrázek
toho, co leží po bocích lodi. Můžete to použít jako vyhledávací
nástroj pro struktury a ryby.
POZNÁMKA: Sonarové sondy Panoptix nejsou podporovány
všemi modely.
Pro příjem sonaru Panoptix je nutný kompatibilní chartplotter
a kompatibilní sonarová sonda.
Zobrazení sonaru Panoptix vám umožní sledovat prostor kolem
lodě v reálném čase. Můžete také pozorovat nahozenou
návnadu pod vodou a hejna drobných rybek před lodí nebo pod
ní.
Zobrazení sonaru LiveVü nabízí aktuální pohled na pohybující
se objekty před lodí nebo pod ní. Obrazovka se velmi rychle
obnovuje, takže obraz vypadá téměř jako videopřenos.
Zobrazení sonaru 3D RealVü nabízí trojrozměrný pohled na
objekty před lodí nebo pod ní. Obrazovka se obnovuje s každým
záběrem sonarové sondy.
Chcete-li zobrazit všech pět pohledů radaru Panoptix,
potřebujete jednu sonarovou sondu, která zabírá pohled dolů, a
druhou, která zabírá pohled dopředu.
Chcete-li si zobrazit pohled sonaru Panoptix, vyberte možnost
Sonar a zvolte požadované zobrazení.
Zobrazení spodního sonaru LiveVü
Tento sonar nabízí dvourozměrné zobrazení prostoru pod lodí a
používá se k zobrazení hejna návnady a ryb.
À
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Levý bok lodi
Pravý bok lodi
Sonarová sonda na vašem plavidle
Stromy
Staré pneumatiky
Polena
Á
Â
Ã
Ä
Å
Historie zobrazení spodního sonaru Panoptix v posouvacím
zobrazení sonaru
Loď
Rozsah
Trasy
Vybavení pro drop shot
Dno
Celková vzdálenost od boku lodi
Voda mezi plavidlem a dnem
Skenovací technologie SideVü
Zobrazení čelního sonaru LiveVü
Tento sonar nabízí dvourozměrné zobrazení prostoru před lodí
a používá se k zobrazení hejna návnady a ryb.
Místo běžnějšího kuželového paprsku používá sonarová sonda
SideVü plochý paprsek ke skenování vody a dna po bocích vaší
lodi.
À
Á
Â
Ã
Ä
Sonar
Loď
Rozsah
Ryby
Trasy
Dno
17
RealVü Zobrazení čelního sonaru 3D
Tento sonar nabízí trojrozměrné zobrazení prostoru před
převodníkem. Používá se pro zobrazení dna a ryb plujících
k lodi v době, kdy je bez pohybu.
Výběr typu sonarové sondy
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Legenda barev
Loď
Indikátor ping
Ryby
Dno
Rozsah
Zobrazení RealVü 3D Down
Tento sonar nabízí trojrozměrné zobrazení prostoru pod
převodníkem. Používá se pro zobrazení prostoru kolem lodě
v době, kdy je bez pohybu.
RealVü Zobrazení historického sonaru 3D
Tento sonar nabízí trojrozměrné zobrazení prostoru za
pohybující se lodí a ukazuje celý vodní sloupec ve 3D, ode dna
až po hladinu. Toto zobrazení se využívá k nalezení ryb.
Před výběrem typu sonarové sondy musíte zjistit, jaký typ sondy
máte.
Tento chartplotter je kompatibilní se sonarovými sondami
Garmin ClearVü™ a doplňkovými sondami, např. sondami
Garmin GT, dostupnými na webových stránkách
www.garmin.com. Informace o kompatibilních sonarových
sondách najdete na webové stránce www.garmin.com
/transducers.
Pokud připojujete sonarovou sondu, která nebyla součástí
charplotteru, může být pro řádnou funkci sonaru požadováno
nastavení typu sondy. Pokud zařízení automaticky sonarovou
sondu rozpozná, tato možnost se nezobrazí.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Nastavení
sonaru > Instalace > Typ převodníku.
2 Vyberte možnost:
• Pokud máte sonarovou sondu s duálním paprskem
200/77 kHz, vyberte možnost Duální paprsek
(200/77 kHz).
• Pokud máte sonarovou sondu s duální frekvencí
200/50 kHz, vyberte možnost Duální frekvence
(200/50 kHz).
• Pokud máte jiný typ sonarové sondy, vyberte jej ze
seznamu.
Kalibrace kompasu
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Legenda barev
Loď
Rozsah
Dno
Struktura
Ryby
Zobrazení sonaru FrontVü
Obraz ze sonaru Panoptix FrontVü vám pomůže zlepšit
povědomí o okolní situaci a ukáže vám případné překážky pod
vodou před lodí až do hloubky 91 metrů (300 stop).
Pokud vaše rychlost stoupne nad 8 uzlů, schopnost sonaru
FrontVü efektivně varovat před kolizí klesá.
Abyste si mohli pohled sonaru FrontVü zobrazit, je třeba
nainstalovat a připojit kompatibilní sonarovou sondu, například
model PS21. Může být také třeba aktualizovat software
sonarové sondy.
Aby bylo možné kalibrovat kompas, musí být sonarová sonda
instalována na tyči dostatečně daleko od motoru, aby
nedocházelo k magnetickému rušení, a musí být ponořena ve
vodě. Kalibrace musí být dostatečně kvalitní, aby bylo možné
aktivovat vnitřní kompas.
POZNÁMKA: Aby bylo možné kompas používat, je nutné
připevnit sondu na tyč. Pokud sonarovou sondu připevníte na
motor, nebude kompas funkční.
POZNÁMKA: Kalibrace kompasu je k dispozici pouze pro
sonarové sondy s integrovaným kompasem, například model
PS21-TR.
Můžete začít loď otáčet ještě před započetím kalibrace, během
kalibrace je však nutné provést kompletní 1,5 otáčky.
1 V příslušném zobrazení sonaru vyberte možnost MENU >
Nastavení sonaru > Instalace.
2 V případě potřeby aktivujte tlačítkem Použít technologii
AHRS snímač AHRS.
3 Vyberte možnost Kalibrovat kompas.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Vytvoření trasového bodu na obrazovce
sonaru
1 V zobrazení sonaru vyberte polohu.
2 Vyberte možnost SELECT.
3 V případě potřeby upravte informace o trasovém bodu.
Pozastavení zobrazení sonaru
V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Pozastavit
sonar.
18
Sonar
Prohlížení historie sonaru
Můžete procházet displejem sonaru a prohlížet si historické
údaje sonaru.
POZNÁMKA: Ne všechny sondy ukládají historická data
sonaru.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Pozastavit
sonar.
2 Použijte klávesy se šipkami.
Sdílení sonaru
Tato funkce nemusí být k dispozici u všech modelů
chartplotterů.
Můžete zobrazit data sonaru z jiných chartplotterů map pomocí
vestavěného modulu sonaru připojeného k námořní síti Garmin.
Každý chartplotter v síti dokáže zobrazit data sonaru z každého
kompatibilního modulu sonaru a sonarové sondy v síti, bez
ohledu na to, kde na lodi jsou chartplottery a sondy instalovány.
Například můžete na sonarové sondě s modulem Garmin
ClearVü instalovaném v zadní části lodi zobrazit data sonaru ze
zařízení 93sv instalovaného v přední části lodi.
Při sdílení dat sonaru jsou hodnoty některých nastavení sonaru,
jako například Pohoří a Zisk ve všech zařízeních v rámci sítě
synchronizovány. Hodnoty ostatních nastavení sonaru, jako je
například nastavení Vzhled, synchronizovány nejsou a je třeba
je nastavit na každém jednotlivém zařízení. Kromě toho jsou
synchronizovány také rychlosti procházení různých tradičních
zobrazení sonaru a zobrazení sonaru Garmin ClearVü, aby byla
rozdělená zobrazení soudržnější.
POZNÁMKA: Současné použití více sonarových sond může
způsobit mezikanálový přeslech, který lze odstranit úpravou
položky nastavení sonaru Rušení.
Výběr zdroje sonaru
Tato funkce nemusí být k dispozici u všech modelů.
Jestliže pro konkrétní zobrazení sonaru používáte více než
jeden zdroj dat sonaru, můžete vybrat zdroj, který má být pro
dané zobrazení sonaru použit. Jestliže máte například dva
zdroje pro Garmin ClearVü, můžete v zobrazení sonaru Garmin
ClearVü vybrat zdroj, který má být použit.
1 Otevřete zobrazení sonaru, pro které budete měnit zdroj.
2 Vyberte možnost MENU > Nastavení sonaru > Zdroj.
3 Vyberte zdroj pro dané zobrazení sonaru.
Změna názvu zdroje sonaru
Pro snadnou identifikaci můžete změnit název zdroje sonaru.
Můžete například použít název „Příď“ pro převodník, který je
umístěn na přídi lodi.
Název zdroje je změněn pouze pro aktuální zobrazení. Chcete-li
například přejmenovat zdroj sonaru Garmin ClearVü, musíte
otevřít zobrazení sonaru Garmin ClearVü.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Nastavení
sonaru > Zdroj > Přejmenovat zdroje.
2 Zadejte název.
Nastavení úrovně podrobností
Můžete ovládat úroveň detailů a šumu zobrazenou na
obrazovce sonaru, a to buď nastavením zesílení pro tradiční
sonarové sondy, nebo nastavením jasu pro sondy Garmin
ClearVü.
Chcete-li vidět nejvyšší intenzitu příjmu signálu na obrazovce,
můžete snížit zesílení nebo jas, aby se snížila intenzita příjmu a
šumu. Chcete-li vidět všechny informace o příjmu, můžete zvýšit
zesílení nebo jas, abyste viděli více informací na obrazovce.
Tím se také sníží šum a bude možné hůře rozpoznat aktuální
navrácené signály.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU.
Sonar
2 Vyberte možnost Zisk nebo Jas.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li úroveň zesílení nebo jasu ručně zvýšit nebo
snížit, vyberte možnost Nahoru nebo Dolů.
• Chcete-li umožnit chartplotteru automatickou úpravu
úrovně zesílení nebo jasu, vyberte možnost
automatického nastavení.
Úprava intenzity barev
Intenzitu barev a zvýrazněných oblastí na obrazovce sonaru
můžete upravit změnou nastavení zisku barev pro tradiční
sonarové sondy nebo kontrastu pro sondy Garmin ClearVü a
SideVü/ClearVü. Toto nastavení funguje nejlépe po úpravě
úrovně podrobností zobrazených na obrazovce pomocí
nastavení zisku nebo jasu.
Chcete-li zvýraznit menší cílené ryby nebo vytvořit zobrazení
s vyšší intenzitou cíle, můžete zvýšit zisk barev nebo kontrast.
Tím dojde ke ztrátě rozlišitelnosti vysoce intenzivních
navrácených signálů u dna. Chcete-li snížit intenzitu
navrácených signálů, můžete zisk barev či kontrast snížit.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost:
• V zobrazení sonaru Garmin ClearVü nebo SideVü vyberte
možnost Kontrast.
• V zobrazení sonaru Panoptix LiveVü vyberte možnost
Získání barvy.
• V jiném zobrazení sonaru vyberte možnost Nastavení
sonaru > Rozšířené > Získání barvy.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li barevnou intenzitu ručně zvýšit nebo snížit,
vyberte možnost Nahoru nebo Dolů.
• Chcete-li použít výchozí nastavení, vyberte možnost
Výchozí.
Záznamy ze sonaru
Záznam displeje sonaru
POZNÁMKA: Záznam sonaru nepodporují všechny modely.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Nastavení
sonaru > Záznam ze sonaru > Zaznamenat sonar.
15 minut záznamu ze sonaru spotřebuje přibližně 200 MB
místa na vložené paměťové kartě. Můžete zaznamenávat
sonar, dokud karta nevyčerpá kapacitu.
Ukončení záznamu sonaru
Než budete moci ukončit záznam sonaru, musíte jej začít
zaznamenávat (Záznam displeje sonaru, strana 19).
V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Nastavení
sonaru > Záznam ze sonaru > Ukončit záznam.
Odstranění záznamu ze sonaru
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Nastavení
sonaru > Záznamy ze sonaru > Zobrazit záznamy.
3 Vyberte záznam.
4 Vyberte možnost Odstranit.
Přehrávání záznamů ze sonaru
Před přehráváním záznamů ze sonaru musíte stáhnout a
nainstalovat aplikaci HomePort™ a nahrát data sonaru na
paměťovou kartu.
1 Vyjměte paměťovou kartu ze zařízení.
2 Vložte paměťovou kartu do čtečky karet připojené k počítači.
3 Otevřete aplikaci HomePort.
19
4 Ze seznamu zařízení vyberte záznam ze sonaru.
5 Klikněte pravým tlačítkem myši v dolním panelu.
6 Vyberte možnost Přehrát.
Nastavení tradičního sonaru a sonarů
SideVü a Garmin ClearVü
POZNÁMKA: Ne všechny možnosti a nastavení se vztahují na
všechny modely, moduly sirén a sonarové sondy.
V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Nastavení
sonaru.
Linie hloubky: Zobrazí přehlednou linii hloubky.
Rychlost procházení: Nastaví rychlost, jakou sonar prochází
zprava doleva.
V mělkých vodách můžete zpomalit rychlost procházení,
abyste prodloužili dobu zobrazení informací na obrazovce.
V hlubší vodě můžete zvýšit rychlost procházení.
Linie rozsahu: Zobrazuje vertikální linie určující vzdálenost
k pravé a levé straně lodi. Toto nastavení je k dispozici
zobrazení sonaru SideVü.
Nastavení barev: Slouží k nastavení barev zobrazení sonaru.
Toto nastavení může být dostupné v menu Vzhled.
Barevné schéma s vysokým kontrastem poskytuje pro
navrácené signály s nízkou intenzitou tmavší barvy. Barevné
schéma s nízkým kontrastem poskytuje pro navrácené
signály s nízkou intenzitou barvy shodné s barvou pozadí.
Vzhled: Viz Nastavení vzhledu sonaru, strana 20.
Čísla překrytí: Nastaví data zobrazená na obrazovce sonaru.
Rozšířené: Viz Rozšířená nastavení sonaru, strana 21.
Instalace: Obnovuje výchozí nastavení sonaru.
Nastavení úrovně přiblížení na obrazovce sonaru
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Zoom.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zvětšit data sonaru o hloubce dna, vyberte
možnost Uzamčení dna.
• Chcete-li nastavit rozsah hloubky zvětšené oblasti ručně,
vyberte možnost Manuálně a výměrem možnosti Zobrazit
nahoru nebo Zobrazit dolů nastavte rozsah hloubky pro
zvětšenou oblast a výběrem možnosti Zvětšit nebo
Zmenšit zvyšte nebo snižte zvětšení příslušné oblasti.
• Chcete-li nastavit hloubku a změnu velikosti automaticky,
vyberte možnost Automat..
• Chcete-li zrušit přiblížení, vyberte možnost Bez zoomu.
Nastavení rychlosti procházení
Můžete nastavit rychlost, jakou se snímek sonaru bude
pohybovat po obrazovce. Vyšší rychlost procházení zobrazí více
detailů, zejména při pohybu nebo lovu vlečením. Nižší rychlost
procházení prodlouží dobu zobrazení informací na obrazovce.
Nastavení rychlosti procházení na jedno zobrazení sonaru bude
použito na všechna zobrazení sonaru.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Nastavení
sonaru > Rychlost procházení.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete nastavit rychlost procházení automaticky
pomocí dat pro rychlost nad zemí nebo pro rychlost vody,
vyberte možnost Automat..
Nastavení Automaticky automaticky vybere rychlost
procházení, která bude odpovídat rychlosti lodi, takže cíle
ve vodě budou vykresleny ve správném poměru stran a
zobrazí se méně zkresleně. Během prohlížení zobrazení
sonaru Garmin ClearVü nebo SideVü se doporučuje
použít nastavení Automaticky.
20
• Pokud chcete použít velmi rychlou rychlost procházení,
vyberte možnost Ultrascroll®.
Možnost Ultrascroll umožňuje rychlé procházení nových
dat sonaru, ale se sníženou kvalitou snímků. Ve většině
situací poskytuje možnost Rychlé dobrou rovnováhu mezi
rychlým procházením snímku a cílů, které jsou méně
zkreslené.
Úprava rozsahu měřítka hloubky nebo šířky
Můžete upravit rozsah měřítka hloubky tradičního zobrazení a
Garmin ClearVü zobrazení sonaru a rozsahu měřítka šířky
SideVü zobrazení sonaru.
Automatické nastavení rozsahu udržuje dno mezi spodní nebo
vnější třetinou zobrazení sonaru a může být užitečné pro
sledování dna s minimálními či mírnými změnami terénu.
Ruční nastavení rozsahu umožňuje zobrazit specifický rozsah,
což je užitečné pro sledování dna, kde jsou větší změny terénu,
například srázy či útesy. Dokud se bude dno nacházet
v nastaveném rozsahu, bude zobrazeno na obrazovce.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Pohoří.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li umožnit kresliči map automatickou úpravu
rozsahu, vyberte možnost Automat..
• Chcete-li zvětšit nebo zmenšit rozsah manuálně, vyberte
možnost Nahoru nebo Dolů.
TIP: Na obrazovce sonaru můžete vybrat ikonu nebo
a tím ručně upravit rozsah.
TIP: Při zobrazení více obrazovek sonaru můžete výběrem
možnosti SELECT zvolit aktivní obrazovku.
Nastavení vzhledu sonaru
V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Nastavení
sonaru > Vzhled.
Nastavení barev: Nastaví barvy.
Edge: Zvýrazní nejsilnější signál ze dna a tím pomůže určit
tvrdost nebo měkkost signálu.
Rozsah A: Zobrazí podél pravé strany obrazovky vertikální
přerušované světlo, které okamžitě zobrazí vzdálenost
k cílům na měřítku.
Snímek – pokr.: Umožní rychlejší postup sonarových snímků
tím, že na obrazovku vykreslí více než jeden sloupec dat pro
každý sloupec přijatých dat sirény. Tato funkce je užitečná
zejména tehdy, pokud používáte sirénu v hlubokých vodách,
protože signálu sirény trvá cesta na vodní dno a zpět
k převodníku delší dobu.
Nastavení 1/1 vykreslí na obrazovku jeden sloupec informací
pro každý navrácený signál sirény. Nastavení 2/1 vykreslí na
obrazovku dva sloupce informací pro každý navrácený signál
sirény, a analogicky fungují i nastavení 4/1 a 8/1.
Symboly ryb: Nastaví, jak sonar interpretuje pozastavené cíle.
Alarmy sonaru
POZNÁMKA: U některých modelů sonarových sond nejsou
některé možnosti k dispozici.
V příslušném zobrazení sonaru vyberte možnost MENU >
Nastavení sonaru > Alarmy.
Alarmy sonaru také můžete otevřít v nabídce Nastavení >
Alarmy > Sonar.
Mělká voda: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud bude hloubka
nižší než je stanovená hodnota.
Hluboká voda: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud bude
hloubka vyšší než je stanovená hodnota.
Alarm FrontVü: Nastaví aktivaci zvukového upozornění ve
chvíli, kdy hloubka vody před lodí klesne pod určenou
hodnotu, a pomůže tak předejít uvíznutí na mělčině
Sonar
(Nastavení alarmu mělčiny FrontVü, strana 22). Tento alarm
je k dispozici pouze u sonarových sond Panoptix FrontVü.
Teplota vody: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud sonda
ohlásí teplotu, která je vyšší nebo nižší o 2 °F (1,1 °C) než je
stanovená teplota.
Hranice: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud sonda rozpozná
pozastavený cíl v rámci stanovené hloubky od vodní hladiny
a ode dna.
Ryby: Nastaví alarm, aby se spustil, když zařízení rozpozná
pozastavený cíl.
•
nastaví alarm, aby se spustil, pokud budou
rozpoznány ryby všech velikostí.
•
nastaví alarm, aby se spustil, pouze pokud budou
rozpoznány střední a velké ryby.
•
nastaví alarm, aby se spustil, pouze pokud budou
rozpoznány velké ryby.
Rozšířená nastavení sonaru
POZNÁMKA: Ne všechny možnosti a nastavení se vztahují na
všechny modely, moduly sirén a sonarové sondy.
V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Nastavení
sonaru > Rozšířené.
Rušení: Nastaví citlivost tak, aby se snížily účinky rušení
z blízkých zdrojů šumu.
K odstranění rušení na obrazovce použijte nejnižší nastavení
rušení, které slouží k dosažení požadovaného zlepšení.
Nejlepším řešením odstranění rušení je oprava problémů
instalace způsobujících rušení.
Povrchový šum: Skryje povrchový šum, aby se napomohlo
snížení radarových odrazů. Větší šířky paprsku (nižší
frekvence) mohou zobrazovat více cílů, ale mohou také
generovat více povrchového šumu.
Získání barvy: Viz Nastavení úrovně podrobností, strana 19.
TVG: Slouží k nastavení vzhledu navrácených signálů pro
kompenzaci oslabených sonarových signálů v hlubších
vodách a snižuje projevy šumu poblíž povrchu. Pokud zvýšíte
hodnotu tohoto nastavení, barvy odpovídající šumu nízké
úrovně a cílené ryby budou napříč hloubkou zobrazeny
konzistentněji. Toto nastavení také sníží šum poblíž povrchu
hladiny.
Nastavení instalace sonarové sondy
POZNÁMKA: Ne všechny možnosti a nastavení se vztahují na
všechny modely, moduly sirén a sonarové sondy.
V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Nastavení
sonaru > Instalace.
Ob. vých. nast. son.: Obnoví výchozí nastavení zobrazení
sonaru.
Typ převodníku: Umožňuje vybrat typ sonarové sondy, která je
připojena k zařízení.
Posun: Umožňuje nastavit rozsah hloubek, na které je sonar
zaměřen. To umožňuje přiblížit oblast v zaměřené hloubce.
Přek. dol/dopr: Změní orientaci SideVü zobrazení sonaru,
pokud je převodník nainstalován dozadu.
Otočení obrazovky: Nastaví orientaci pohledu sonaru Panoptix,
je-li nainstalován převodník s kabely směřujícími k levoboku
lodě.
Šířka paprsku: Nastaví šířku paprsku sonarové sondy
Panoptix.
Uzší paprsek umožňuje vidět hlouběji a dále. Širší paprsek
umožňuje vidět širší oblast pokrytí.
Použít technologii AHRS: Snímače systému měřícího podélný
a příčný sklon a směr (AHRS) určí instalační úhel převodníku
Panoptix. Je-li toto nastavení vypnuto, předpokládá se, že
sonarová sonda je nainstalována v úhlu 45 stupňů.
Sonar
Frekvence sonaru
POZNÁMKA: Dostupné frekvence závisí na používaném
chartplotteru, modulech sirény a sonarové sondy.
Nastavení frekvence napomáhá přizpůsobení sonaru
konkrétním účelům a indikaci hloubky vody.
Vyšší frekvence používají menší šířky paprsku a jsou výhodnější
pro provoz při vysoké rychlosti a na neklidném moři. Vyšší
frekvence také poskytují lepší rozlišení dna a teplotního
gradientu.
Nižší frekvence využívají větší šířky paprsků, které umožňují
zobrazit více cílů. Současně ale vytvářejí více hluku na povrchu
a redukují kontinuitu signálu na neklidném moři. Větší šířky
paprsku vytvářejí větší oblouky pro návrat cílů, což je ideální pro
lokalizaci ryb. Větší šířky paprsku jsou také vhodnější pro
hlubokou vodu, protože nízkofrekvenční paprsek lépe proniká
vodou.
Frekvence signálu CHIRP umožňují každým impulzem prohledat
řadu frekvencí, čímž dojde k lepšímu oddělení cíle v hlubokých
vodách. Signál CHIRP lze použít pro zřetelné odlišení cílů,
například jednotlivých ryb v hejnu, a pro hluboké vody. Signál
CHIRP dosahuje obvykle lepších výsledků než použití jedné
frekvence. Protože se některé cílené ryby mohou s pevnou
frekvencí zobrazovat lépe, zvažte při používání signálu CHIRP
své cíle a vodní podmínky.
Některé sonarové černé skříňky a sondy rovněž poskytují
možnost úpravy přednastavených frekvencí každého prvku
sondy, což umožňuje rychlou změnu frekvence pomocí
přednastavených hodnot podle změny vody a cílů.
Současné prohlížení dvou frekvencí v režimu zobrazení
s rozdělenou frekvencí umožňuje vidět hlouběji na nižší
frekvenci a současně pozorovat více detailů na vyšší frekvenci.
Výběr frekvencí
POZNÁMKA: Nelze upravit frekvenci pro všechna zobrazení
sonaru a sonarových sond.
Můžete určit, které frekvence budou na obrazovce sonaru
zobrazeny.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Opakování.
2 Vyberte frekvenci vhodnou pro vaše potřeby a hloubku vody.
Další informace o frekvencích viz Frekvence sonaru,
strana 21.
Vytvoření přednastavené frekvence
POZNÁMKA: Není dostupné u všech sonarových sond.
Můžete vytvořit přednastavení pro uložení specifické frekvence
sonaru, což umožňuje rychlou změnu frekvence.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Opakování.
2 Vyberte možnost Přidat.
3 Zadejte frekvenci.
Zapnutí rozsahu A
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v zobrazení sonaru
Tradiční.
Rozsah A je vertikální přerušované světlo podél pravé strany
zobrazení, které vám ukáže, co se v daném okamžiku pod
sonarovou sondou nachází. Rozsah A můžete využít při
identifikaci odrazů cílů, které vám mohou uniknout, když se
sonarová data rychle posouvají po obrazovce, například při
vysokých rychlostech plavby. Může být také užitečná pro
rozpoznání ryb, které jsou blízko dna.
21
Rozsah A na obrázku výše ukazuje zobrazení ryb À a měkkého
dna Á.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Nastavení
sonaru > Vzhled > Rozsah A.
2 Nastavte dobu pozastavení.
Zvýšením doby pozastavení prodloužíte dobu zobrazování
odezvy sonaru.
Nastavení sonaru Panoptix
Nastavení úhlu zobrazení a úrovně zoomu RealVü
Můžete si nastavit úhel zobrazení sonaru RealVü. Pohled si také
můžete přiblížit nebo oddálit.
V zobrazení sonaru RealVü vyberte požadovanou možnost:
• Úhel zobrazení upravíte pomocí kláves šipek.
• Přiblížení nebo oddálení provedete otočením knoflíku.
Nastavení rychlosti vysílání RealVü
Můžete si nastavit, jak rychle převodník přejíždí sem a tam.
Vyšší rychlost záběru vytváří méně detailní obraz, obrazovka se
však obnovuje rychleji. Nižší rychlost záběru vytváří detailnější
obraz, obrazovka se však obnovuje pomaleji.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici v zobrazení RealVü
3D Historical.
1 V zobrazení sonaru RealVü vyberte možnost MENU >
Rychlost vysílání.
Vyberte
možnost.
2
Menu sonaru LiveVü Forward a FrontVü
V zobrazení sonaru LiveVü Forward nebo FrontVü vyberte
možnost MENU.
Zisk: Nastavení úrovně detailů a šumu zobrazeného na
obrazovce sonaru.
Chcete-li vidět nejvyšší intenzitu příjmu signálu na
obrazovce, můžete snížit zesílení, aby se snížila intenzita
příjmu a šumu. Chcete-li vidět všechny informace o příjmu,
můžete zvýšit zesílení, abyste viděli více informací na
obrazovce. Tím se také zvýší šum a zřejmě půjde hůře
rozpoznat odrazy skutečných objektů.
Hloubkové pásmo: Úprava rozsahu měření hloubky.
Při automatickém nastavení rozsahu je dno zobrazeno vždy
v dolní části obrazovky sonaru. Toto nastavení je vhodné pro
sledování dna s minimálními či mírnými změnami terénu.
Ruční nastavení rozsahu umožňuje zobrazit specifický
rozsah, což je užitečné pro sledování dna, kde jsou větší
změny terénu, například srázy či útesy. Dokud se bude dno
nacházet v nastaveném rozsahu, bude zobrazeno na
obrazovce.
Dosah vpřed: Úprava rozsahu měření směrem dopředu.
Při automatickém nastavení rozsahu se měřítko směrem
dopředu automaticky přizpůsobuje podle hloubky. Ruční
úpravou rozsahu si můžete zobrazení upravit podle svého.
Dokud se bude dno nacházet v nastaveném rozsahu, bude
zobrazeno na obrazovce. Ručním nastavením této možnosti
omezíte efektivitu Alarm FrontVü a může dojít ke zkrácení
reakční doby u nízkých hodnot hloubky.
22
Úhel vysílání: Upraví zaměření sonarové sondy na levobok
nebo pravobok. Tato funkce je k dispozici pouze u
sonarových sond Panoptix FrontVü s funkcí RealVü,
například u modelů PS30, PS31 nebo PS60.
Přenos: Zastaví vysílání ssonarové sondy.
Alarm FrontVü: Nastaví aktivaci zvukového upozornění ve
chvíli, kdy hloubka vody před lodí klesne pod určenou
hodnotu (Nastavení alarmu mělčiny FrontVü, strana 22).
Tato funkce je k dispozici pouze u sonarových sond Panoptix
FrontVü.
Nastavení sonaru: Upravuje nastavení sonarové sondy
a vzhled sonarové odezvy.
Upravit překrytí: Slouží k nastavení dat zobrazovaných na
obrazovce.
Nastavení úhlu vysílání sonarových sond LiveVü a FrontVü
Tato funkce je k dispozici pouze u sonarových sond Panoptix
LiveVü a FrontVü.
Můžete upravit úhel vysílání sonarové sondy a namířit sonar na
požadované místo. Například můžete sonarovou sondu namířit
na obranné seskupení ryb, angl. „bait ball“, nebo jej zaměřit na
strom, přes který proplouváte.
1 V zobrazení sonaru LiveVü nebo FrontVü vyberte možnost
MENU > Úhel vysílání.
2 Vyberte možnost.
Nastavení alarmu mělčiny FrontVü
VAROVÁNÍ
Alarm mělčiny FrontVü je nástroj, který vám může poskytnout
lepší přehled o situaci, nedokáže však zabránit uvíznutí za
všech okolností. Za bezpečné ovládání plavidla vždy odpovídá
osoba, která plavidlo řídí.
Tento alarm je k dispozici pouze u sonarových sond Panoptix
FrontVü.
Můžete si nastavit zvukové upozornění, když hloubka dosáhne
nižší než nastavené hodnoty. Chcete-li používat čelní alarm
nebezpečí srážky, je třeba nastavit vyrovnání přídě (Nastavení
vyrovnání přídě, strana 23).
1 V zobrazení sonaru FrontVü vyberte možnost MENU >
Alarm FrontVü.
2 Vyberte možnost Zapnuto.
3 Zadejte hloubku, ve které má dojít k aktivaci alarmu,
a potvrďte tlačítkem Hotovo.
Na obrazovce FrontVü se zobrazuje linie hloubky v místě
nastavení alarmu. Jste-li v bezpečné hloubce, je tato linie
zelená. Pokud plujete příliš rychle a čelní rozsah vám nedává
dostatek času, abyste mohli zareagovat (10 sekund), změní linie
barvu na žlutou. Jakmile systém zaznamená překážku nebo je
hloubka nižší než nastavená hodnota, linie se zbarví červeně a
zazní zvuková výstraha.
UPOZORNĚNÍ
Pokud vaše rychlost stoupne nad 8 uzlů, schopnost sonaru
FrontVü efektivně varovat před uvíznutím klesá.
Nastavení vzhledu pro zařízení LiveVü a FrontVü
V zobrazení sonaru LiveVü nebo FrontVü Panoptix vyberte
možnost MENU > Nastavení sonaru > Vzhled.
Nastavení barev: Nastaví barevnou paletu.
Získání barvy: Upraví intenzitu barev na obrazovce.
Když nastavíte vyšší hodnotu barevného zisku, uvidíte cíle
výše ve vodním sloupci. Vyšší hodnota barevného zisku také
umožňuje rozlišit nezřetelně zobrazované objekty výše ve
vodním sloupci, dochází však k omezení v rozlišení hodnot
v dolní části. Pokud jsou cíle blíže u dna, můžete nastavit
nižší hodnotu barevného zisku. Dokážete tak lépe rozlišit
mezi cíli a výrazně zobrazovanými objekty, například pískem,
kameny a bahnem.
Sonar
Stezky: Nastaví dobu zobrazování trasy na obrazovce. Trasy
zobrazují pohyb cíle.
Vyplnění dna: Slouží k vybarvení dna pro jeho odlišení od
signálů vody.
Překrytí souřadnicové sítě: Zobrazí mřížku linií rozsahu.
Historie posuvu: Zobrazí historii sonaru v tradičním sonarovém
zobrazení.
Nastavení vzhledu pro zařízení RealVü
V zobrazení sonaru RealVü vyberte možnost MENU >
Nastavení sonaru > Vzhled.
Barvy bodů: Nastavení jiné barevné palety pro body odezvy
radaru.
Barvy dna: Nastavení schématu barev dna.
Styl dna: Nastavení stylu dna. Když plujete v hluboké vodě,
můžete vybrat možnost Body a ručně nastavit mělčí rozsah.
Klíč barev: Zobrazení legendy barev označujících hloubku.
Nastavení instalace sonarové sondy Panoptix
V zobrazení sonaru Panoptix vyberte možnost MENU >
Nastavení sonaru > Instalace.
Hloubka instalace: Nastaví hloubku pod čarou ponoru, ve které
je upevněna sonarová sonda Panoptix. Zadáním správné
vzdálenosti k čáře ponoru získáte přesnější vizuální
prezentaci objektů ve vodě.
Vyrovnání přídě: Možnost nastavení vzdálenosti mezi přídí a
místem instalace čelní sonarové sondy Panoptix. Vzdálenost
pak bude udávána vzhledem k přídi, nikoli k místu instalace
sondy.
Funkci lze použít u sonarových sond Panoptix v zobrazení
FrontVü, LiveVü Forward a RealVü 3D Forward.
Šířka paprsku: Nastaví šířku paprsku spodní sonarové sondy
Panoptix. Uzší paprsek umožňuje vidět hlouběji a dále. Širší
paprsek umožňuje vidět širší oblast pokrytí.
Funkci lze použít u sonarových sond Panoptix v zobrazení
FrontVü, LiveVü Down a LiveVü Forward.
Použít technologii AHRS: Snímače systému měřícího podélný
a příčný sklon a směr (AHRS) automaticky určí instalační
úhel sonarové sondy Panoptix. Když je toto nastavení
vypnuto, můžete konkrétní instalační úhel sonarové sondy
zadat pomocí nastavení Úhel náklonu. Velká část čelních
sonarových sond je instalována v úhlu 45°, spodní sonarové
sondy se obvykle instalují v nulovém úhlu.
Otočení obrazovky: Nastaví orientaci pohledu sonaru Panoptix,
je-li nainstalován spodní sonarová sonda s kabely
směřujícími k levoboku lodě.
Funkci lze použít u sonarových sond Panoptix v zobrazení
LiveVü Down, RealVü 3D Down a RealVü 3D Historical.
Kalibrovat kompas: Kalibrace integrovaného kompasu
v sonarové sondě Panoptix (Nastavení instalace sonarové
sondy, strana 21).
Funkci lze použít u sonarových sond Panoptix
s integrovaným kompasem, například u modelu PS21-TR.
Ob. vých. nast. son.: Obnoví tovární nastavení sonaru.
Nastavení vyrovnání přídě
U čelních sonarových sond Panoptix můžete zadat vyrovnání
přídě a nastavit tak správnou hodnotu měření vzdálenosti
směrem dopředu podle místa instalace sonarové sondy.
Vzdálenost pak bude udávána vzhledem k přídi, nikoli k místu
instalace sondy.
Tuto funkci lze použít u sonarových sond Panoptix v zobrazení
FrontVü, LiveVü Forward a RealVü 3D Forward.
1 Změřte vodorovnou vzdálenost À od sonarové sondy k přídi.
Autopilot
2 V příslušném zobrazení sonaru vyberte možnost MENU >
Nastavení sonaru > Instalace > Vyrovnání přídě.
3 Zadejte naměřenou vzdálenost a vyberte možnost Hotovo.
V příslušném zobrazení sonaru se rozsah měření směrem
dopředu posune o zadanou vzdálenost.
Autopilot
VAROVÁNÍ
Funkci autopilota můžete používat pouze ve stanici
nainstalované vedle kormidla, plynového pedálu a zařízení pro
ovládání kormidla.
Za bezpečný a rozumný provoz svého plavidla jste odpovědni
vy. Autopilot je nástroj, který zlepšuje vaše možnosti obsluhy
lodi. Nezbaví vás však odpovědnosti za bezpečný provoz lodi.
Vyhněte se navigačním rizikům a nikdy nenechávejte kormidlo
bez dozoru.
Vždy buďte připraveni neprodleně převzít manuální řízení lodi.
Naučte se používat autopilota na klidné a bezpečné vodě.
Při používání autopilota blízko nebezpečných míst ve vodě, jako
jsou například doky, pilíře a jiné lodi, buďte opatrní.
Systém autopilota neustále upravuje řízení lodi, aby udržovala
stálý směr pohybu (udržování směru pohybu). Systém rovněž
umožňuje ruční řízení a nabízí několik režimů automatických
funkcí a vzorců pro řízení lodi.
Když je chartplotter připojen ke kompatibilnímu systému
autopilota Garmin, můžete autopilota prostřednictvím
chartplotteru ovládat.
Informace o kompatibilních systémech autopilotů Garmin
najdete na webových stránkách www.garmin.com.
Obrazovka autopilota
À
Á
Aktuální směr pohybu
Předpokládaný směr (směr pohybu autopilota znamená řízení
směrem k)
23
Â
Aktuální směr pohybu (pokud je v pohotovostním režimu)
Předpokládaný směr (pokud je zapnutý)
Ã
Indikátor pozice kormidla (Tato funkce je dostupná pouze v případě,
že je připojen snímač kormidla.)
Úprava přírůstku stupňovitého řízení
1 Na obrazovce autopilota vyberte možnost MENU >
Nastavení autopilota > Velikost odšlápnutí.
2 Vyberte přírůstek.
Nastavení úsporného režimu
Úroveň aktivity kormidla můžete upravit.
1 Na obrazovce autopilota vyberte možnost MENU >
Nastavení autopilota > Nastavení režimu napájení >
Spořič energie.
2 Vyberte procento.
Výběrem vyšší procentuální hodnoty omezíte aktivitu
kormidla a dosažení směru pohybu. Čím vyšší procentuální
hodnota, tím větší odchylky od kurzu, dokud nedojde k jeho
korekci autopilotem.
TIP: Za proměnlivých podmínek při nízkých rychlostech sníží
zvýšení procentuální hodnoty Spořič energie aktivitu
kormidla.
Zapnutí autopilota
Pokud autopilota zapnete, převezme kontrolu nad kormidlem,
které řídí loď, a udržuje stanovený směr.
Na libovolné obrazovce vyberte možnost Zapnout.
Předpokládaný směr se zobrazí ve středu obrazovky
autopilota.
Vzory pro řízení
VAROVÁNÍ
Jste zodpovědní za bezpečný provoz lodi. Nezahajujte vzor,
dokud si nebudete jisti, že nejsou ve vodě žádné překážky.
Autopilot může řídit loď v přednastavených vzorech pro rybaření
a může rovněž provádět další speciální manévry, například
obraty do protisměru a otočení Williamson.
Dodržování vzoru otočení do protisměru
Pokud chcete loď otočit o 180 stupňů a udržovat nový směr
pohybu, můžete použít vzor otočení do protisměru.
1 Na obrazovce autopilota vyberte možnost MENU > Řízení
vzoru > Otočení do protisměru.
2 Vyberte možnost Zapnout port nebo Zapnout pravobok.
Nastavení a dodržování vzoru kruhů
Vzory kruhů můžete použít pro řízení lodi v souvislém kruhu,
v určeném směru a v konkrétním časovém intervalu.
1 Na obrazovce autopilota vyberte možnost MENU > Řízení
vzoru > Kroužení.
2 V případě potřeby vyberte možnost Čas a vyberte dobu, po
kterou má autopilot dodržovat jeden kompletní kruh.
3 Vyberte možnost Zapnout port nebo Zapnout pravobok.
Nastavení a dodržování klikatého vzoru
Klikatý vzor můžete použít pro řízení lodi z levoboku na
pravobok a zpět, ve stanoveném čase a pod stanoveným úhlem,
kolmo na současný směr pohybu.
1 Na obrazovce autopilota vyberte možnost MENU > Řízení
vzoru > Klikaté.
2 V případě potřeby vyberte možnost Amplituda a vyberte
stupeň.
3 V případě potřeby vyberte možnost Období a vyberte časový
úsek.
24
4 Vyberte možnost Zapnout klikatý manévr.
Dodržování vzoru otočení Williamson
Vzor otočení Williamson můžete použít pro řízení lodi za účelem
jízdy podél místa, ve kterém bylo otočení Williamson spuštěno.
Otočení Williamson je možné použít v situacích „muž přes
palubu“.
1 Na obrazovce autopilota vyberte možnost MENU > Řízení
vzoru > Otočení Williamson.
2 Vyberte možnost Zapnout port nebo Zapnout pravobok.
Funkce pro plavbu
Nastavení typu plavidla
Můžete vybrat typ lodě pro provedení konfigurace nastavení
chartplotteru a používání funkcí přizpůsobených pro váš typ
lodě.
1 Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Typ plavidla.
2 Vyberte možnost.
Závod plachetnic
Se zařízením máte větší šanci, že vaše loď protne startovní čáru
přesně v okamžiku zahájení závodu. Pokud časovač závodu
synchronizujete s oficiálním odpočítávačem času, budete
v minutových intervalech před zahájením závodu upozorňováni
na blížící se start. Propojíte-li časovač závodu s virtuální
startovní čárou, zařízení změří vaši rychlost, směr a zbývající
čas na odpočítávači času. Tato data využije zařízení k výpočtu,
zda vaše loď protne startovní čáru před startem, po něm nebo
přesně v okamžik startu.
Navigace na počáteční linii
Navigace na počáteční linii plavby je vizuální podobou informací
potřebných k překročení počáteční linie v optimálním čase a
rychlosti.
Jakmile nastavíte špendlíky počáteční linie pravoboku a
levoboku, cílovou rychlost a čas, a poté co spustíte časovač
závodu, zobrazí se předpovědní linie. Předpovědní linie vychází
z vaší aktuální polohy směrem k počáteční linii a křižovatkám
čar, které vedou z jednotlivých špendlíků.
Koncový bod a barva předpovědní linie ukazují, kde se bude loď
nacházet v okamžiku uplynutí časovače, a to podle aktuální
rychlosti lodi.
Pokud je koncový bod před počáteční linií, je čára bílá. To
znamená, že loď musí zvýšit rychlost, aby počáteční linie
dosáhla včas.
Pokud je koncový bod za počáteční linií, je čára červená. To
znamená, že loď musí snížit rychlost, aby se vyhnula pokutě za
dosažení počáteční linie před uplynutím časovače.
Pokud je koncový bod na počáteční linii, je čára bílá. To
znamená, že loď se pohybuje optimální rychlostí pro dosažení
počáteční linie při uplynutí časovače.
Ve výchozím nastavení se okno navigace na počáteční linii a
okno časovače závodu zobrazují na kombinované obrazovce
Závod plachetnic.
Nastavení startovní čáry
1 Na obrazovce navigace na startovní čáru vyberte možnost
MENU > Počáteční linie.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li označit značky startovní čáry pro levobok a
pravobok, až je budete obeplouvat, vyberte možnost
Zaznačit aktuální polohu.
• Chcete-li označit značky startovní čáry pro levobok a
pravobok zadáním jejich souřadnic, vyberte možnost
Zadejte souřadnice.
Funkce pro plavbu
• Chcete-li po nastavení vyměnit polohu levoboku a
pravoboku vyberte možnost Prohodit značky přístavu
a pravoboku.
Používání navigace na startovní čáru
Funkce navigace na startovní čáru vám při závodě plachetnic
může pomoci překročit startovní čáru optimální rychlostí.
1 Označte startovní čáru (Nastavení startovní čáry, strana 24).
2 Na obrazovce navigace na startovní čáru vyberte možnost
MENU > Cílová rychlost a vyberte cílovou rychlost pro
překročení startovní čáry.
3 Vyberte možnost Cílový čas a vyberte cílový čas pro
překročení startovní čáry.
Stiskněte
tlačítko BACK.
4
5 Spusťte časovač závodu (Použití časovače závodu,
strana 25).
POZNÁMKA: Tato možnost je k dispozici pouze v případě,
pokud máte platné údaje o hloubce.
1 Změřte vzdálenost:
• Pokud je sonarová sonda nainstalovaná na čáře ponoru À
nebo jinde nad úrovní kýlu, změřte vzdálenost mezi
umístěním sondy a lodním kýlem. Tuto hodnotu zadejte
jako kladné číslo.
• Pokud je sonarová sonda nainstalovaná na dně kýlu Á a
vy chcete znát skutečnou hloubku vody, změřte
vzdálenost mezi sondou a čárou ponoru. Tuto hodnotu
zadejte jako záporné číslo.
Použití časovače závodu
1 Na obrazovce navigace na startovní čáru výběrem možnosti
nebo
nastavte časovač.
2 Stisknutím tlačítka SELECT spustíte a zastavíte stopky.
Nastavení vzdálenosti mezi přídí a anténou GPS
Můžete zadat vzdálenost mezi přídí lodi a umístěním antény
GPS. Tím zajistíte, aby příď lodi přejela startovní čáru přesně
v času startu.
1 Na obrazovce navigace na startovní čáru vyberte možnost
MENU > Počáteční linie > Vyrovnání přídě GPS.
2 Zadejte vzdálenost.
3 Vyberte ikonu SELECT.
Nastavení přímé linie
Chcete-li použít funkce přímých linií, je nutné připojit
k chartplotteru snímač větru.
V režimu plavby (Nastavení typu plavidla, strana 2) můžete
zobrazit na navigační mapě přímé linie. Přímé linie mohou být
velmi užitečné při závodu.
Na navigační mapě vyberte možnost MENU > Přímé linie.
Displej: Nastaví zobrazení přímých linií a plavidel na mapě a
nastaví délku přímých linií.
Úhel plavby: Umožní zvolit, jak zařízení vypočítá přímé linie.
Možnost Aktuální vypočítá přímé linie pomocí měření úhlu
větru snímačem větru. Možnost Manuálně vypočítá přímé
linie pomocí manuálně zadaných návětrných a závětrných
úhlů.
Korekce přílivu a odlivu: Provede korekci přímých linií
založených na přílivu/odlivu.
Filtrovat časovou konstantu: Odfiltruje data přímých linií na
základě zadaného časového intervalu. Pokud chcete
vyhlazenější linie, které odfiltrují některé změny směru jízdy
lodi nebo skutečný úhel větru, zadejte vyšší číslo. Pokud
chcete linie, které zobrazují s vyšší citlivostí změny ve směru
jízdy lodi nebo skutečný úhel větru, zadejte nižší číslo.
Nastavení vyrovnání lodního kýlu
Můžete zadat vyrovnání lodního kýlu a nastavit tak správnou
hodnotu měření hloubky vody podle místa instalace sonarové
sondy. Můžete si pak zobrazit hloubku vody pod kýlem nebo
skutečnou hloubku vody, podle toho, kterou hodnotu preferujete.
Pokud chcete znát hloubku vody pod kýlem nebo pod nejnižším
bodem lodě a sonarová sonda je nainstalována na čáře ponoru
nebo jinde nad úrovní kýlu, změřte vzdálenost od místa
upevnění sonarové sondy ke kýlu lodě.
Pokud chcete znát skutečnou hloubku vody a sonarová sonda je
nainstalována pod čarou ponoru, změřte vzdálenost od spodní
části sonarové sondy k čáře ponoru.
Funkce pro plavbu
2 Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Vyrovnání
lodního kýlu.
3 Je-li sonda nainstalována na čáře ponoru, vyberte možnost
; je-li nainstalována na dně kýlu, vyberte možnost .
Používání autopilota na plachetnici
UPOZORNĚNÍ
Je-li autopilot zapnutý, ovládá pouze kormidlo. I když je zapnutý
autopilot, za plachty jste stále odpovědni vy a posádka.
Kromě udržování směru pohybu lze autopilota použít k podržení
větru. Autopilota lze použít také k ovládání kormidla při křižování
a přehazování plachty.
Podržení větru
Můžete nastavit autopilota tak, aby udržoval specifický směr ve
vztahu k aktuálnímu úhlu větru. Aby bylo možné provést
podržení větru či křižování nebo přehazování plachty podle
větru, musí být zařízení připojeno ke kompatibilnímu snímači
větru NMEA 2000 nebo NMEA 0183.
®
Nastavení typu podržení větru
Než budete moci zapnout typ podržení větru, je nutné připojit
k autopilotovi snímač větru NMEA 2000 nebo NMEA 0183.
Informace o pokročilé konfiguraci autopilota naleznete
v pokynech k instalaci dodaných spolu s autopilotem.
1 Na obrazovce autopilota vyberte možnost MENU >
Nastavení autopilota > Typ podržení větru.
2 Vyberte možnost Zdánlivý nebo Skutečný.
Zapnutí podržení větru
Než budete moci zapnout typ podržení větru, je nutné připojit
k autopilotovi snímač větru NMEA 2000 nebo NMEA 0183.
Je-li autopilot v pohotovostním režimu, vyberte možnost Typ
podržení větru.
Zapnutí podržení větru z udržování směru pohybu
Než budete moci zapnout typ podržení větru, je nutné připojit
k autopilotovi snímač větru NMEA 2000 nebo NMEA 0183.
25
Při zapnuté funkci udržování směru pohybu vyberte možnost
MENU > Typ podržení větru.
Nastavení úhlu podržení větru pomocí autopilota
Je-li zapnuto podržení větru, můžete upravit úhel podržení větru
autopilotem.
• Chcete-li nastavit úhel podržení větru v krocích po 1°, vyberte
možnost nebo .
• Chcete-li nastavit úhel podržení větru v krocích po 10°,
vyberte možnost nebo .
Křižování a přehození plachty
Můžete nastavit autopilota tak, aby provedl křižování nebo
přehození plachty, když je zapnuté udržování směru pohybu
nebo podržení větru.
Zobrazení měřidel trasy
Měřidla trasy zobrazují informace ohledně počítače kilometrů,
rychlosti, času a paliva pro vaši aktuální trasu.
Vyberte možnost Měřidla > Trasa.
Vynulování měřidel cesty
1 Vyberte Měřidla > Trasa.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li všechny údaje o aktuální cestě nastavit na
hodnotu nula, vyberte možnost Vynulovat cestu.
• Chcete-li nastavit údaj o maximální rychlosti na hodnotu
nula, vyberte možnost Vynulovat max. rychlost.
• Chcete-li nastavit údaj zobrazovaný počítačem kilometrů
na hodnotu nula, vyberte možnost Vynulovat počítač km.
• Chcete-li nastavit všechny údaje na hodnotu nula, vyberte
možnost Vynulovat vše.
Křižování a přehazování plachty v režimu udržování směru
pohybu
1 Zapněte udržování směru pohybu (Zapnutí autopilota,
strana 24).
2 Vyberte možnost MENU > Ré/halza.
3 Vyberte směr.
Autopilot bude řídit loď při křižování nebo přehazování
plachty.
Zobrazení měřidel motoru a paliva
Křižování a přehazování plachty v režimu podržení větru
Než budete moci zapnout podržení větru, je nutné nainstalovat
snímač větru.
1 Zapněte režim podržení větru (Zapnutí podržení větru,
strana 25).
2 Vyberte možnost MENU > Ré/halza.
3 Vyberte možnost Tack nebo Přehodit plachtu.
Autopilot bude řídit loď při křižování nebo přehazování
plachty a na obrazovce se zobrazí informace o postupu
křižování nebo přehození plachty.
Můžete zobrazit informace až o čtyřech motorech.
1 Na obrazovce měřidel motoru vyberte možnost MENU >
Nastavení měřidla > Výběr motoru > Počet motorů.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte počet motorů.
• Výběrem možnosti Automatická konfigurace zvolíte
automatické rozpoznání počtu motorů.
Přizpůsobení motorů zobrazených na měřidlech
Nastavení zpoždění křižování a přehození plachty
Zpoždění křižování a přehození plachty umožňuje zpozdit řízení
křižování a přehození plachty poté, co zahájíte manévr.
1 Na obrazovce autopilota vyberte možnost MENU >
Nastavení autopilota > Nastavení plavby > Zpoždění
křižování/přehození plachty.
2 Vyberte délku zpoždění.
3 V případě potřeby vyberte možnost Hotovo.
Než budete moci přizpůsobit způsob, jakým se budou motory
zobrazovat na měřidlech, musíte ručně vybrat počet motorů
(Výběr počtu motorů zobrazených na měřidlech, strana 26).
1 Na obrazovce měřidel motoru vyberte možnost MENU >
Nastavení měřidla > Výběr motoru > Upravit motory.
2 Vyberte možnost První motor.
3 Vyberte motor, který se má zobrazit na prvním měřidle.
4 Zopakujte tento postup pro zbývající ukazatele dat motoru.
Zapnutí zpomalovače přehození plachty
POZNÁMKA: Zpomalovač přehození plachty vám nezabrání
v ručním přehození plachty pomocí kormidla nebo stupňovitého
řízení.
Zpomalovač přehození plachty zabrání autopilotovi v provedení
přehození plachty.
1 Na obrazovce autopilota vyberte možnost MENU >
Nastavení autopilota > Nastavení plavby > Zpomalovač
přehození plachty.
2 Vyberte možnost Zapnuto.
Povolení alarmů stavu pro měřidla motoru
Měřidla a grafy
Měřidla a grafy poskytují různé informace o motoru a okolním
prostředí. Aby bylo možné tyto informace zobrazit, musí být k síti
připojen kompatibilní převodník nebo snímač.
Zobrazení obrazovky Kompas
Prostřednictvím kompasu můžete zobrazit informace o svém
směru k cíli, směru pohybu a trase.
Vyberte možnost Měřidla > Kompas.
26
Abyste mohli zobrazit měřidla motoru a paliva, musíte být
připojeni k síti NMEA 2000 schopné zaznamenat data motoru
a paliva. Podrobnosti naleznete v pokynech pro instalaci.
Vyberte možnosti Měřidla > Motor.
Výběr počtu motorů zobrazených na měřidlech
Kresliči map je možné povolit zobrazovat alarmy stavu motoru.
Na obrazovce měřidel motoru vyberte možnost MENU >
Nastavení měřidla > Alarmy stavu > Zapnuto.
Po aktivaci alarmů motoru se zobrazí zpráva alarmu stavu
měřidla a měřidlo může podle typu alarmu zčervenat.
Zapnutí některých alarmů stavu měřidla motoru
1 Na obrazovce měřidel motoru vyberte možnost MENU >
Nastavení měřidla > Alarmy stavu > Vlastní.
2 Vyberte jeden nebo více alarmů měřidla motoru, které chcete
zapnout nebo vypnout.
Nastavení alarmu paliva
Než bude možné nastavit alarm úrovně paliva, je nutné připojit
k chartplotteru kompatibilní snímač průtoku paliva.
Je možné nastavit alarm, který se ozve, až celkové množství
paliva zbývajícího na palubě dosáhne úrovně, kterou stanovíte.
1 Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > Palivo > Nastavit
množství celkového paliva na palubě > Zapnuto.
2 Zadejte množství zbývajícího paliva, které aktivuje alarm a
vyberte možnost Hotovo.
Měřidla a grafy
Nastavení kapacity paliva plavidla
1 Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Kapacita
paliva.
2 Zadejte kombinovanou celkovou kapacitu palivových nádrží.
Synchronizace údajů o palivu se skutečným
množstvím paliva v plavidle
Poté, co dodáte do plavidla palivo, můžete synchronizovat
úroveň paliva v kresliči map se skutečnou úrovní paliva
v plavidle.
1 Vyberte možnosti Měřidla > Motor > MENU.
2 Vyberte možnost:
• Po naplnění všech palivových nádrží v plavidle vyberte
možnost Natankovat všechny nádrže. Úroveň paliva
bude vynulována a nastavena na hodnotu maximální
kapacity.
• Po natankování menšího množství paliva, než je objem
palivové nádrže, vyberte možnost Přidat palivo do lodi
a zadejte množství přidaného paliva.
• Chcete-li upřesnit celkové množství paliva v nádržích
plavidla, vyberte možnost Nastavit množství celkového
paliva na palubě a zadejte celkové množství paliva
v nádržích.
Zobrazení měřidel větru
Než budete moci zobrazit informace o větru, je nutné připojit ke
kresliči map snímač větru.
Vyberte možnost Měřidla > Vítr.
Konfigurace měřidla větru pro plavbu
Můžete konfigurovat měřidlo větru pro plavbu, aby ukazovalo
rychlost skutečného nebo zdánlivého větru a jeho úhel.
1 Na měřidle větru vyberte možnost MENU > Měřidlo větru
pro plavbu.
2 Vyberte možnost:
• Úhel skutečného nebo zdánlivého větru zobrazíte
zvolením možnosti Hrot a výběrem možnosti.
• Rychlost skutečného nebo zdánlivého větru zobrazíte
zvolením možnosti Rychlost větru a výběrem možnosti.
Konfigurace zdroje rychlosti
Můžete určit, zda budou údaje o rychlosti plavidla zobrazené na
měřidle a používané k výpočtům větru založeny na rychlosti
vody nebo rychlosti GPS.
1 Na měřidle větru vyberte možnost MENU > Měřidlo
kompasu > Zobrazení rychlosti.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete počítat rychlost plavidla na základě údajů ze
snímače rychlosti vody, vyberte možnost Rych. vod.
proudu.
• Pokud chcete počítat rychlost plavidla na základě údajů
z GPS, vyberte možnost Rychl. GPS.
Konfigurace zdroje směru pohybu měřidla větru
Můžete určit zdroj směru pohybu zobrazený na měřidle větru.
Magnetický směr pohybu (podle magnetického pole Země) jsou
data o směru pohybu získaná ze snímače směru pohybu. Směr
pohybu zařízení GPS počítá chartplotter GPS (kurs nad zemí).
1 Na měřidle větru vyberte možnost MENU > Měřidlo
kompasu > Zdroj směru pohybu.
2 Vyberte možnost S. p.z. GPS nebo Magnetický.
POZNÁMKA: Při pohybu za nízkých rychlostí nebo při
statické poloze je zdroj magnetického kompasu přesnější než
zdroj GPS.
Informace o přílivu/odlivu, informace o proudu a astronomické informace
Přizpůsobení měřidla větru v poloze ostře proti větru
Můžete určit rozsah měřidla větru v poloze ostře proti větru pro
měřítko čelního větru i měřítko zadního větru.
1 Na měřidle větru vyberte možnost MENU > Měřidlo
kompasu > Nastavit typ měřidla > Měřidlo v poloze ostře
proti větru.
2 Vyberte možnost:
• Maximální a minimální hodnoty, které se zobrazí při
zobrazení měřidla čelního větru v poloze ostře proti větru,
nastavíte zvolením možnosti Změnit měřítko čelního
větru a nastavením úhlů.
• Maximální a minimální hodnoty, které se zobrazí při
zobrazení měřidla zadního větru v poloze ostře proti větru,
nastavíte zvolením možnosti Změnit měřítko zadního
větru a nastavením úhlů.
• Skutečný nebo zdánlivý vítr zobrazíte zvolením možnosti
Vítr a výběrem možnosti.
Informace o přílivu/odlivu, informace o
proudu a astronomické informace
Informace o přílivové stanici
Informace o přílivové stanici je možné zobrazovat pro konkrétní
datum a čas včetně výšky přílivu a doby, kdy dojde k příštímu
přílivu a odlivu. Podle výchozího nastavení zobrazuje
chartplotter informace o přílivu/odlivu pro naposledy zobrazenou
přílivovou stanici a pro aktuální datum a poslední hodinu.
Vyberte možnost Informace o navigaci > Př. a od. a pr. >
Příliv/Odliv.
Informace o aktuální stanici
POZNÁMKA: U některých podrobných map jsou k dispozici
informace o aktuální stanici.
Informace o aktuální stanici je možné zobrazovat pro konkrétní
datum a čas včetně rychlosti a úrovně proudu. Podle výchozího
nastavení zobrazuje kreslič map informace o proudu pro
naposledy zobrazenou aktuální stanici a pro aktuální datum a
čas.
Vyberte možnost Informace o navigaci > Př. a od. a pr. >
Proudy.
Astronomické informace
Je možné si prohlížet informace o východu slunce, západu
slunce, východu měsíce, západu měsíce, měsíční fázi a
přibližné poloze slunce a měsíce pro pozorování na obloze.
Střed obrazovky představuje nadhlavník a vnější kruhy
představují obzor. Podle výchozího nastavení zobrazuje kreslič
map astronomické informace pro aktuální datum a čas.
Vyberte možnost Informace o navigaci > Př. a od. a pr. >
Astronomické.
Zobrazení přílivové stanice, aktuální stanice
či astronomických informací pro odlišné
datum
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Př. a od. a pr..
2 Vyberte možnost Příliv/Odliv, Proudy nebo Astronomické.
3 Vyberte možnost.
• Informace pro jiné datum se zobrazí po výběru možnosti
Změnit datum > Manuálně a zadání data.
• Informace pro dnešek se zobrazí po výběru možnosti
Změnit datum > Aktuální.
• Pokud jsou k dispozici, je možné informace pro den
následující po datu zobrazit výběrem možnosti Další den.
27
• Pokud jsou k dispozici, je možné informace pro den
předcházející datu zobrazit výběrem možnosti Předchozí
den.
Zobrazení informací pro jinou přílivovou či
aktuální stanici
1
2
3
4
Vyberte možnost Informace o navigaci > Př. a od. a pr..
Vyberte možnost Příliv/Odliv nebo Proudy.
Vyberte možnost Blízké stanice.
Vyberte stanici.
Digitální selektivní volání
Chartplotter a NMEA funkce rádia 0183 VHF
Je-li chartplotter připojen k rádiu NMEA 0183 VHF radio, jsou
aktivovány tyto funkce.
• Kreslič map může přenést vaši pozici GPS do rádia. Pokud
rádio disponuje příslušnou funkcí, vysílá se informace o
pozici GPS pomocí volání DSC.
• Kreslič map dokáže z rádia přijímat nouzové volání a
informace o pozici ve formě digitálního selektivního volání
(DSC).
• Kreslič map může sledovat polohy plavidel, která odesílají
zprávy o pozici.
Zapnutí DSC
Vyberte možnost Nastavení > Jiná plavidla > DSC.
Seznam DSC
Seznam DSC je protokol posledních volání DSC a jiných
kontaktů DSC, které jste zadali. Seznam DSC může obsahovat
až 100 položek. V seznamu DSC se zobrazuje poslední volání
z lodi. Pokud je ze stejné lodi přijato druhé volání, nahradí první
volání v seznamu volání.
Zobrazení seznamu DSC
Než budete moci zobrazit seznam DSC, musí být kreslič map
připojen k rádiu VHF, které podporuje funkci DSC.
Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.
Přidání kontaktu DSC
Do svého seznamu DSC můžete přidat plavidlo. Můžete volat
kontaktu DSC z kresliče map.
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC > Přidat kontakt.
2 Zadejte identifikaci MMSI (Maritime Mobile Service Identity)
dané lodi.
3 Zadejte název lodi.
Příchozí nouzová volání
Jsou-li kompatibilní chartplotter a rádio VHF připojeny pomocí
zařízení NMEA 0183, chartplotter vás upozorní, pokud rádio
VHF přijme nouzové volání DSC. Pokud byly s nouzovým
voláním odeslány informace o pozici, jsou tyto informace rovněž
dostupné a zaznamenají se spolu s voláním.
označí nouzové volání v seznamu DSC, označí polohu lodi
na navigační mapě a uvede čas nouzového volání DSC.
Navigování k lodi v nouzi
označí nouzové volání v seznamu DSC, označí polohu lodi
na navigační mapě a uvede čas nouzového volání DSC.
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.
2 Vyberte volání se zprávou o pozici.
28
3 Vyberte možnost Navigovat k.
4 Vyberte možnost Přejít na nebo Trasa do.
Sledování pozic
Pokud připojíte kreslič map k rádiu VHF pomocí zařízení NMEA
0183, můžete sledovat plavidla, která odesílají zprávy o pozici.
Tato funkce je dostupná také prostřednictvím zařízení NMEA
2000, pokud loď odesílá správná data PGN (PGN 129808;
informace volání DSC).
Každá přijatá zpráva o pozici se zaznamenává do seznamu
DSC (Seznam DSC, strana 28).
Zobrazení zprávy o pozici
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.
2 Vyberte volání se zprávou o pozici.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li přepnout na podrobnosti zprávy o pozici, vyberte
možnost .
• Chcete-li přepnout na navigační mapu označující pozici,
vyberte možnost .
• Chcete-li přepnout na navigační mapu označující pozici,
vyberte možnost Další strana.
• Chcete-li zobrazit detaily zprávy o pozici, vyberte možnost
Předchozí strana.
Navigování ke sledované lodi
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.
2 Vyberte volání se zprávou o pozici.
3 Vyberte možnost Navigovat k.
4 Vyberte možnost Přejít na nebo Trasa do.
Vytvoření trasového bodu na pozici sledované lodi
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.
2 Vyberte volání se zprávou o pozici.
3 Vyberte možnost Nový trasový bod.
Úprava informací ve zprávě o pozici
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.
2 Vyberte žádost o zprávu o pozici.
3 Vyberte možnost Upravit.
• Zadejte název plavidla volbou možnosti Název.
• Vyberte nový symbol volbou možnosti Symbol, pokud je
k dispozici.
• Komentář zadejte volbou možnosti Komentář.
• Linii stezky plavidla, pokud rádio pozici plavidla sleduje, je
možné zobrazit volbou možnosti Stezka.
• Barvu linie stezky je možné vybrat volbou možnosti Linie
stezky.
Odstranění žádosti o zprávu o pozici
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.
Vyberte
žádost o zprávu o pozici.
2
3 Vyberte možnost Upravit > Vymazat zprávu.
Zobrazení tras plavidla na mapě
Na některých zobrazeních mapy je možné zobrazit trasy všech
sledovaných plavidel. Podle výchozího nastavení černá čára
označuje dráhu plavidla, černá tečka označuje všechny dříve
ohlášené pozice sledovaného plavidla a modrý praporek
označuje poslední hlášenou pozici plavidla.
Digitální selektivní volání
1 Na mapě nebo zobrazení mapy 3D vyberte možnost MENU >
Jiná plavidla > Stezky DSC.
2 Vyberte, kolik hodin se mají sledovaná pravidla na mapě
zobrazovat.
Například pokud zvolíte možnost 4 hodiny, zobrazí se u
všech sledovaných plavidel všechny body trasy, které jsou
novější než čtyři hodiny.
Hovory jednotlivého postupu
Při připojení kresliče map k rádiu VHF Garmin je možné použít
rozhraní kresliče map k nastavení hovoru jednotlivého postupu.
Při nastavování hovoru jednotlivého postupu z kresliče map je
možné vybrat kanál DSC, na kterém chcete komunikovat. Rádio
odešle tuto žádost s vaším hovorem.
Výběr kanálu DSC
POZNÁMKA: Výběr kanálu DSC je omezen na ty kanály, které
jsou k dispozici na všech frekvenčních pásmech. Výchozí kanál
je 72. Pokud vyberete jiný kanál, kreslič map tento kanál použije
pro následné hovory, dokud nebude volat pomocí jiného kanálu.
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.
2 Vyberte plavidlo nebo stanici, na kterou volat.
3 Vyberte možnost Volat pomocí rádia > Kanál.
4 Vyberte dostupný kanál.
Uskutečnění hovoru jednotlivého postupu
POZNÁMKA: Pokud při zahajování hovoru z kresliče map nemá
naprogramované číslo MMSI, nebude rádio přijímat informace o
hovoru.
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Jiná plavidla >
Seznam DSC.
2 Vyberte plavidlo nebo stanici, na kterou volat.
3 Vyberte možnost Volat pomocí rádia.
4 V případě potřeby zvolte možnost Kanál a vyberte nový
kanál.
5 Vyberte možnost Odeslat.
Kreslič map odešle informace o hovoru do rádia.
6 Na Garmin rádiu VHF vyberte možnost Hovor.
Uskutečnění hovoru jednotlivého postupu s cílem AIS
1 Na mapě nebo v zobrazení mapy 3D vyberte cíl AIS.
2 Vyberte možnost Plavidlo AIS > Volat pomocí rádia.
3 V případě potřeby zvolte možnost Kanál a vyberte nový
kanál.
4 Vyberte možnost Odeslat.
Kreslič map odešle informace o hovoru do rádia.
5 Na Garmin rádiu VHF vyberte možnost Hovor.
Přehrávač Media Player
POZNÁMKA: Funkce přehrávače Media Player není
kompatibilní se všemi modely chartplotterů.
POZNÁMKA: Ve všech přehrávačích médií nejsou k dispozici
všechny funkce.
Pokud máte kompatibilní stereo připojené k síti NMEA 2000,
můžete stereo ovládat pomocí chartplotteru. Chartplotter by měl
při prvním připojení přehrávač Media Player automaticky
rozpoznat.
Média můžete přehrávat ze zdrojů připojených k přehrávači
Media Player a zdrojů připojených k síti NMEA 2000.
Přehrávač Media Player
Otevření přehrávače Media Player
Než budete moci otevřít přehrávač Media Player, je nutno
připojit ke kresliči map kompatibilní zařízení.
Vyberte možnost Média.
Ikony
POZNÁMKA: Ne všechna zařízení mají tyto ikony.
Ikona
Popis
Ukládá nebo odstraňuje kanál jako předvolbu
Zopakuje všechny skladby
Zopakuje jednu skladbu
Vyhledá stanice
Vyhledá stanice nebo přeskočí skladby
Náhodně přehraje
Výběr zdroje médií
Pokud máte k síti, například k síti NMEA 2000, připojeno více
mediálních zařízení, můžete vybrat zdroj médií, který chcete
ovládat pomocí kresliče map.
POZNÁMKA: Média můžete přehrávat pouze ze zdrojů, které
jsou připojené k vašemu zařízení.
POZNÁMKA: Ve všech zdrojích médií nejsou k dispozici
všechny funkce.
1 Na obrazovce médií vyberte možnost MENU > Zdroj.
POZNÁMKA: Menu zdroje se zobrazí pouze pro zařízení,
která podporují více zdrojů médií.
2 Vyberte zdroj.
Přehrávání hudby
Procházení hudby
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Procházet nebo
MENU > Procházet.
2 Vyberte možnost SELECT nebo vyberte možnost.
Zapnutí abecedního vyhledávání
Pomocí funkce abecedního vyhledávání můžete najít skladbu
nebo album v rozsáhlém seznamu.
Na obrazovce médií vyberte možnost MENU > Instalace >
Vyhledávání Alfa.
Nastavení opakování skladby
1 Během přehrávání skladby vyberte možnost MENU >
Opakovat.
2 V případě potřeby vyberte možnost Jediná.
Nastavení opakování všech skladeb
Na obrazovce médií vyberte možnost MENU > Opakovat >
Vše.
Nastavení náhodného přehrávání skladeb
1 Na obrazovce médií vyberte možnost MENU > Náhodně.
2 V případě potřeby vyberte možnost.
Úprava hlasitosti
Zapnutí a vypnutí rozsahů
Pokud jste připojili reproduktory plavidla do rozsahů, můžete
nepoužívané rozsahy vypnout.
1 Na obrazovce médií vyberte možnost MENU > Úrovně
zvuku > Zapnout/vypnout zóny.
2 Vyberte rozsah.
29
Ztlumení hlasitosti médií
1 Na obrazovce médií vyberte možnost .
2 V případě potřeby vyberte možnost SELECT.
Rádio VHF
Vyhledávání kanálů VHF
Než budete moci začít vyhledávat kanály VHF, musíte zdroj
nastavit na možnost VHF.
Můžete sledovat aktivitu kanálů VHF uložených jako předvolby a
automaticky přepnout na aktivní kanál.
Na obrazovce médií VHF vyberte možnost MENU >
Vyhledávání.
Úprava potlačení šumu VHF
POZNÁMKA: Přehrávač Media Player musí podporovat rádio
VHF, aby mohl tuto funkci používat.
1 Na stránce zdroje VHF vyberte možnost MENU > Potlačit
šum.
2 Pomocí posuvníku upravte potlačení šumu VHF.
Rádio
Pro poslech rádia FM nebo AM musíte mít ke stereu řádně
připojenou vhodnou námořní anténu AM/FM a nacházet se
v dosahu vysílací stanice. Postup pro připojení antény AM/FM
naleznete v pokynech pro instalaci sterea.
Pro poslech rádia SiriusXM musíte mít potřebné vybavení
a předplatné pro službu Satelitní rádio SiriusXM, strana 31.
Postup pro připojení tuneru SiriusXM Connect Vehicle Tuner
naleznete v pokynech pro instalaci sterea.
Pokud chcete poslouchat stanice DAB, musíte mít potřebné
vybavení (Přehrávání DAB, strana 30). Pokyny pro připojení
adaptéru DAB a antény najdete v pokynech pro instalaci
přiložených k vašemu adaptéru a anténě.
3 Vyberte možnost Naladit kanál.
Odebrání předvolby
1 Na příslušné obrazovce médií vyberte možnost
Přednastavení.
2 Vyberte předvolbu ze seznamu.
3 Vyberte možnost Odebrat aktuální kanál.
Přehrávání DAB
Pokud ke kompatibilnímu stereofonnímu přehrávači připojíte
kompatibilní modul DAB (Digital Audio Broadcasting) s anténou,
například model FUSION MS-DAB100A, můžete si naladit a
přehrávat stanice DAB.
Abyste mohli zdroj DAB využívat, musíte se nacházet v oblasti,
kde je vysílání DAB k dispozici, a musíte nastavit region tuneru
(Nastavení regionu pro tuner DAB, strana 30).
®
Nastavení regionu pro tuner DAB
Abyste mohli nerušeně přijímat stanice DAB, musíte správně
nastavit region, ve kterém se nacházíte.
1 Na obrazovce médií vyberte možnost MENU > Instalace >
Region pro tuner.
2 Vyberte region, ve kterém se nacházíte.
Vyhledávání stanic DAB
2 Vyberte možnost.
Než budete moci začít s hledáním stanic DAB, musíte ke stereu
připojit kompatibilní modul DAB a anténu (nejsou součástí
dodávky). Jelikož jsou signály stanic DAB vysílány pouze ve
vybraných zemích, musíte také nastavit region tuneru na
umístění, kde jsou vysílány signály stanic DAB.
1 Vyberte zdroj signálů DAB.
2 Pro vyhledávání dostupných stanic DAB vyberte možnost
Vyhledávání.
Jakmile je vyhledávání dokončeno, začne se přehrávat první
stanice z prvního nalezeného multiplexu.
POZNÁMKA: Po dokončení prvního skenování můžete
znovu vybrat možnost Vyhledávání pro opětovné vyhledání
stanic DAB. Po dokončení opětovného vyhledání začne
systém přehrávat první stanici v multiplexu, který jste
poslouchali při spuštění opětovného vyhledávání.
Změna stanice
1 Na obrazovce médií vyberte vhodný zdroj, například FM.
2 Tlačítky a nalaďte stanici.
Přepínání stanic DAB
1 Vyberte zdroj signálů DAB.
2 V případě potřeby pro vyhledávání místních stanic DAB
®
Nastavení regionu pro tuner
1 Na obrazovce médií vyberte možnost MENU > Instalace >
Region pro tuner.
Změna režimu ladění
Můžete změnit, jakým způsobem vybrat stanici pro určité typy
médií, jako rádio FM nebo AM.
POZNÁMKA: Pro všechny zdroje médií nejsou k dispozici
všechny režimy ladění.
1 Na obrazovce médií vyberte možnost MENU > Režim ladění.
2 Vyberte možnost.
3 V případě potřeby vyberte možnost SELECT.
Přednastavení
Pro snadný přístup si své oblíbené stanice AM a FM můžete
uložit jako předvolby.
Své oblíbené kanály SiriusXM si můžete uložit, pokud jste
připojeni k volitelnému tuneru SiriusXM a anténě.
Uložení stanice jako předvolby
1 Na příslušné obrazovce médií nalaďte stanici, kterou chcete
uložit jako předvolbu.
Vyberte
možnost Přednastavení > Přidat aktuální kanál.
2
Výběr předvolby
1 Na příslušné obrazovce médií vyberte možnost
Přednastavení.
2 Vyberte předvolbu ze seznamu.
30
vyberte ikonu Vyhledávání.
3 Výběrem možnosti nebo můžete přepnout stanici.
Pokud přepnete z poslední stanice ve stávajícím multiplexu,
stereo automaticky přepne na první dostupnou stanici
z dalšího multiplexu.
Výběr stanice DAB ze seznamu
1 Na obrazovce médií DAB vyberte možnost Procházet >
Stanice.
2 Vyberte stanici ze seznamu.
Výběr stanice DAB z kategorie
1 Na obrazovce médií DAB vyberte možnost Procházet >
Kategorie.
2 Vyberte kategorii ze seznamu.
3 Vyberte stanici ze seznamu.
Předvolby DAB
Pro snadný přístup si své oblíbené stanice DAB můžete uložit
jako předvolby.
Můžete uložit až 15 předvoleb stanic DAB.
Uložení stanice DAB jako předvolby
1 Na obrazovce médií DAB vyberte stanici, kterou chcete uložit
jako předvolbu.
Přehrávač Media Player
2 Vyberte možnost Procházet > Přednastavení > Uložit
aktuální.
Výběr předvolby DAB ze seznamu
1 Na obrazovce médií DAB vyberte možnost Procházet >
Přednastavení > Zobrazit předvolby.
2 Vyberte předvolbu ze seznamu.
Odebrání předvolby DAB
1 Na obrazovce médií DAB vyberte možnost Procházet >
Přednastavení.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li odebrat jednu předvolbu, vyberte možnost
Odebrat předvolbu a zvolte požadovanou předvolbu.
• Chcete-li odebrat všechny předvolby najednou, vyberte
možnost Odebrat všechny předvolby.
Satelitní rádio SiriusXM
Pokud máte stereo vybavené technologií FUSION-Link™ a tuner
SiriusXM Connect Tuner nainstalovaný a připojený ke kresliči
map, můžete mít podle svého předplatného přístup k satelitnímu
rádiu SiriusXM.
Vyhledávání ID stanice SiriusXM
Abyste mohli aktivovat své předplatné SiriusXM, musíte mít ID
stanice svého tuneru SiriusXM Connect Tuner.
ID stanice SiriusXM můžete vyhledat na zadní straně tuneru
SiriusXM, na zadní straně jeho balení nebo naladěním
chartplotteru na kanál 0.
1 Vyberte možnost Média > Zdroj > SiriusXM.
2 Nalaďte kanál 0.
ID stanice SiriusXM neobsahuje písmena I, O, S nebo F.
Aktivace předplatného SiriusXM
Před aktivací předplatného SiriusXM je třeba mít ID stanice
(Vyhledávání ID stanice SiriusXM, strana 31).
1 S vybraným zdrojem SiriusXM nalaďte kanál 1.
Měli byste slyšet ukázku kanálu. V opačném případě
zkontrolujte instalaci a připojení tuneru SiriusXM Connect
Tuner a antény a zkuste to znovu.
2 Naladěním kanálu 0 vyhledejte ID stanice.
3 Kontaktuje péči o posluchače SiriusXM na telefonním čísle
(866) 635-2349 nebo přejděte na webovou stránku
www.siriusxm.com/activatenow pro předplatné ve Spojených
státech. Kontaktuje společnost SiriusXM telefonicky na čísle
(877) 438-9677 nebo přejděte na webovou stránku
www.siriusxm.ca/activatexm pro předplatné v Kanadě.
4 Zadejte ID stanice.
Proces aktivace obvykle trvá 10 až 15 minut, ale může trvat
i hodinu. Aby mohl tuner SiriusXM Connect Tuner aktivační
zprávu přijmout, musí být zapnutý a přijímat signál SiriusXM.
5 Pokud nedojde k aktivaci sužby do jedné hodiny, přejděte na
webovou stránku http://care.siriusxm.com/refresh nebo
kontaktujte společnost SiriusXM telefonicky na čísle 1-855MYREFRESH (697-3373).
Přizpůsobení průvodce kanály
Rádiové kanály SiriusXM jsou seskupeny do kategorií. Můžete
vybrat kategorie kanálů, které se zobrazí v průvodci kanály.
Vyberte možnost:
• Pokud mediální zařízení podporuje stereo FUSION-Link,
vyberte možnost Média > Procházet > Kanál.
• Pokud je mediálním zařízením anténa GXM™, vyberte
možnosti Média > MENU > Kategorie.
Uložení SiriusXM kanálu do seznamu předvoleb
Své oblíbené kanály můžete uložit do seznamu předvoleb.
Přehrávač Media Player
1 Vyberte možnost Média.
2 Vyberte kanál, který chcete uložit jako předvolbu.
3 Vyberte možnost:
• Pokud mediální zařízení podporuje stereo FUSION-Link,
vyberte možnost Procházet > Přednastavení.
• Pokud je zařízení anténa GXM, vyberte možnost MENU >
Přednastavení > Přidat aktuální kanál.
Odemčení rodičovské kontroly SiriusXM
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Procházet >
Rodičovský > Odemknout.
2 Zadejte heslo.
Výchozí heslo je 0000.
Nastavení rodičovské kontroly na rádiových kanálech
SiriusXM
Abyste mohli rodičovskou kontrolu nastavit, musí být rodičovská
kontrola odemčena.
Funkce rodičovské kontroly vám umožňuje přístup k libovolným
kanálům SiriusXM, včetně těch s obsahem pro dospělé. Jakmile
funkci rodičovské kontroly zapnete, bude po vás vyžadovat
zadání hesla, abyste mohli naladit uzamčené kanály.
Vyberte možnost Procházet > Rodičovský > Zamknout/
odemknout.
Zobrazí se seznam kanálů. Zaškrtávací značka označuje
uzamčený kanál.
POZNÁMKA: Jakmile zobrazíte kanály po nastavení
rodičovské kontroly, displej se změní:
•
označuje zamčený kanál.
•
označuje odemčený kanál.
Změna rodičovského hesla na rádiu SiriusXM
Abyste mohli heslo změnit, musí být rodičovská kontrola
odemčená.
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Procházet >
Rodičovský > Změnit kód PIN.
2 Zadejte heslo a vyberte možnost Hotovo.
3 Zadejte nové heslo.
4 Potvrďte nové heslo.
Obnovení výchozích hodnot pro nastavení rodičovské
kontroly
Tento proces odstraní všechny informace o nastavení, které jste
zadali. Jakmile obnovíte nastavení rodičovské kontroly na
výchozí hodnoty, bude hodnota hesla vynulována na 0000.
1 V menu médií vyberte možnost Instalace > Výchozí
nastavení z výroby.
2 Vyberte možnost Ano.
Vymazání všech zamčených kanálů na rádiu SiriusXM
Abyste mohli vymazat všechny zamčené kanály, musí být
rodičovská kontrola odemčena.
1 Na obrazovce médií vyberte možnost Procházet >
Rodičovský > Vymazat vše uzamčené.
2 Zadejte heslo.
Nastavení názvu zařízení
1 Na obrazovce médií vyberte možnost MENU > Instalace >
Nastavit název zařízení.
2 Zadejte název zařízení.
3 Vyberte možnost SELECT nebo Hotovo.
Aktualizace softwaru přehrávače Media
Player
Můžete provést aktualizaci softwaru na kompatibilních
stereofonních přehrávačích a dalším příslušenství.
31
1 Přejděte na stránku www.fusionentertainment.com/marine a
stáhněte si aktualizaci softwaru na jednotku USB flash.
Aktualizace softwaru a pokyny jsou k dispozici na stránce
produktu vašeho zařízení.
Zapojte
jednotku USB flash do portu USB stereofonního
2
přehrávače.
3 Na obrazovce médií chartplotteru vyberte možnost MENU >
Instalace > Aktualizovat software.
4 Vyberte položku, kterou chcete aktualizovat.
Konfigurace zařízení
Automatické zapínání kresliče map
Můžete nastavit kreslič map tak, aby se při připojení napájení
automaticky zapnul. Jinak je třeba kreslič map zapínat
stisknutím tlačítka .
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Automatické
napájení.
POZNÁMKA: Je-li položka Automatické napájení nastavena
na hodnotu Zapnuto, kreslič map je vypnut tlačítkem a
napájení je odebráno a znovu připojeno během méně než
dvou minut, pravděpodobně bude třeba kreslič map
restartovat stisknutím tlačítka .
Nastavení systému
Vyberte možnost Nastavení > Systém.
Displej: Upravuje jas podsvícení a barevné schéma.
Signalizační zařízení: Zapíná a vypíná tón, který zaznívá u
alarmů a hledaných míst.
GPS: Poskytuje informace o nastaveních a opravách satelitů
GPS.
Automatické napájení: Zapíná zařízení automaticky při
zapojení napájení (Automatické zapínání kresliče map,
strana 32 ).
Jazyk: Nastaví jazyk textu na obrazovce.
Zdroje rychlosti: Nastaví zdroj dat o rychlosti používaný
k výpočtu rychlosti skutečného větru nebo úspory paliva.
Rychlost vodního proudu je rychlost odečítaná ze snímače
rychlosti vodního proudu a GPS se vypočítá podle vaší
pozice GPS.
Informace o systému: Poskytuje informace o zařízení a verzi
softwaru.
Simulátor: Zapne simulátor a umožní vám nastavit rychlost a
simulovanou polohu.
Nastavení displeje
Ne všechny možnosti jsou k dispozici na všech modelech.
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Displej.
Podsvícení: Nastavuje úroveň intenzity podsvícení.
Režim barev: Nastaví zařízení na zobrazení denních nebo
nočních barev.
Poř. sn. obraz.: Umožňuje zařízení ukládat snímky obrazovky.
Nastavení GPS
Vyberte možnost Nastavení > Systém > GPS.
SkyView: Zobrazuje relativní pozici satelitů GPS na obloze.
WAAS/EGNOS: Zapíná nebo vypíná systém WAAS (v Severní
Americe) nebo EGNOS (v Evropě), který může zajistit
přesnější informace o pozici GPS. Při použití systému WAAS
nebo EGNOS může zařízení déle trvat vyhledání satelitů.
Rychlostní filtr: Zprůměruje rychlost vašeho plavidla za krátký
časový úsek a zajistí tak plynulejší určení hodnot rychlosti.
Zdroj: Umožňuje vybrat preferovaný zdroj pro GPS.
32
Zobrazení záznamu události
V záznamu události se zobrazuje seznam systémových událostí.
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace o
systému > Záznam události.
Zobrazení informací o systémovém softwaru
Je možné zobrazit verzi softwaru, verzi základní mapy,
informace o všech doplňkových mapách (jsou-li k dispozici),
verzi softwaru volitelného radaru Garmin (je-li k dispozici) a číslo
ID zařízení. Tyto informace mohou být potřeba k aktualizaci
systémového softwaru nebo nákupu informací doplňkových
mapových dat.
Je možné zobrazit verzi softwaru, verzi základní mapy,
informace o všech doplňkových mapách (jsou-li k dispozici) a
číslo ID zařízení. Tyto informace mohou být potřeba
k aktualizaci systémového softwaru nebo nákupu informací
doplňkových mapových dat.
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace o
systému > Informace o softwaru.
Nastavení mého plavidla
POZNÁMKA: Některá nastavení a volby vyžadují další mapy
nebo hardware.
Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo.
Vyrovnání lodního kýlu: Vyrovná odečet hladiny pro hloubku
kýlu, což umožňuje měření hloubky ode dna kýlu místo od
umístění sonarové sondy (Nastavení vyrovnání lodního kýlu,
strana 25).
Teplotní posun: Kompenzuje odečet teploty vody na NMEA
snímači teploty vody 0183 nebo sondě s měřením teploty
(Nastavení teplotního posunu vody, strana 33).
Kalibrace rychlosti vodního proudu: Slouží ke kalibraci sondy
s měřením rychlosti a snímače Kalibrace zařízení pro měření
rychlosti vodního proudu, strana 33.
Kapacita paliva: Nastavuje kombinovanou kapacitu paliva
všech palivových nádrží na plavidle (Nastavení kapacity
paliva plavidla, strana 27).
Typ plavidla: Aktivuje některé funkce chartplotteru v závislosti
na typu lodi.
Natankovat všechny nádrže: Slouží k nastavení úrovně
palivových nádrží na plnou kapacitu (Synchronizace údajů
o palivu se skutečným množstvím paliva v plavidle,
strana 27).
Přidat palivo do lodi: Umožní vám zadat množství paliva, které
jste doplnili do nádrže, pokud jste nádrž nenaplnili zcela
(Synchronizace údajů o palivu se skutečným množstvím
paliva v plavidle, strana 27).
Nastavit množství celkového paliva na palubě: Nastavuje
kombinované množství paliva ve všech palivových nádržích
na plavidle (Synchronizace údajů o palivu se skutečným
množstvím paliva v plavidle, strana 27).
Nastavit limity měřidla: Slouží k nastavení horních a dolních
limitů různých měřidel (Přizpůsobení limitů měřidla motoru
a měřidla paliva, strana 33).
Nastavení vyrovnání lodního kýlu
Můžete zadat vyrovnání lodního kýlu a nastavit tak správnou
hodnotu měření hloubky vody podle místa instalace sonarové
sondy. Můžete si pak zobrazit hloubku vody pod kýlem nebo
skutečnou hloubku vody, podle toho, kterou hodnotu preferujete.
Pokud chcete znát hloubku vody pod kýlem nebo pod nejnižším
bodem lodě a sonarová sonda je nainstalována na čáře ponoru
nebo jinde nad úrovní kýlu, změřte vzdálenost od místa
upevnění sonarové sondy ke kýlu lodě.
Pokud chcete znát skutečnou hloubku vody a sonarová sonda je
nainstalována pod čarou ponoru, změřte vzdálenost od spodní
části sonarové sondy k čáře ponoru.
Konfigurace zařízení
POZNÁMKA: Tato možnost je k dispozici pouze v případě,
pokud máte platné údaje o hloubce.
1 Změřte vzdálenost:
• Pokud je sonarová sonda nainstalovaná na čáře ponoru À
nebo jinde nad úrovní kýlu, změřte vzdálenost mezi
umístěním sondy a lodním kýlem. Tuto hodnotu zadejte
jako kladné číslo.
• Pokud je sonarová sonda nainstalovaná na dně kýlu Á a
vy chcete znát skutečnou hloubku vody, změřte
vzdálenost mezi sondou a čárou ponoru. Tuto hodnotu
zadejte jako záporné číslo.
3 Vyberte možnost OK bezpečně zvyšte rychlost lodě.
4 Pokud se zpráva zobrazí znovu, zastavte loď a přesvědčte
se, že není zaseknuté kolo snímače rychlosti.
5 Pokud se kolo volně otáčí, zkontrolujte připojení kabelu.
6 Pokud se zpráva i nadále zobrazuje, obraťte se na Garmin
podporu produktu.
Nastavení kapacity paliva plavidla
1 Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Kapacita
paliva.
2 Zadejte kombinovanou celkovou kapacitu palivových nádrží.
Synchronizace údajů o palivu se skutečným
množstvím paliva v plavidle
2 Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Vyrovnání
lodního kýlu.
3 Je-li sonda nainstalována na čáře ponoru, vyberte možnost
; je-li nainstalována na dně kýlu, vyberte možnost .
Poté, co dodáte do plavidla palivo, můžete synchronizovat
úroveň paliva v kresliči map se skutečnou úrovní paliva
v plavidle.
1 Vyberte možnosti Měřidla > Motor > MENU.
2 Vyberte možnost:
• Po naplnění všech palivových nádrží v plavidle vyberte
možnost Natankovat všechny nádrže. Úroveň paliva
bude vynulována a nastavena na hodnotu maximální
kapacity.
• Po natankování menšího množství paliva, než je objem
palivové nádrže, vyberte možnost Přidat palivo do lodi
a zadejte množství přidaného paliva.
• Chcete-li upřesnit celkové množství paliva v nádržích
plavidla, vyberte možnost Nastavit množství celkového
paliva na palubě a zadejte celkové množství paliva
v nádržích.
Přizpůsobení limitů měřidla motoru a měřidla paliva
Než bude možné nastavit teplotní posun vody, je nutné mít
k měření teploty vody NMEA snímač teploty vody 0183 nebo
sondu s měřením teploty vody.
Teplotní posun kompenzuje odečet teploty na snímači teploty.
1 Změřte teplotu vody pomocí snímače teploty nebo sondy
s měřením teploty vody připojené k chartplotteru.
2 Změřte teplotu vody pomocí odlišného snímače teploty nebo
teploměru, o kterých víte, že jsou přesné.
3 Odečtěte teplotu vody naměřenou v kroku 1 od teploty vody
naměřené v kroku 2.
To představuje teplotní posun. Tuto hodnotu zadejte v kroku
5 jako kladné číslo, pokud snímač připojený k chartplotteru
měří teplotu vody jako nižší, než ve skutečnosti je. Tuto
hodnotu zadejte v kroku 5 jako záporné číslo, pokud snímač
připojený k chartplotteru měří teplotu vody jako vyšší, než ve
skutečnosti je.
4 Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Teplotní
posun.
5 Zadejte teplotní posun vypočítaný v kroku 3.
Můžete nakonfigurovat horní a dolní limity a rozsah pro
požadovaný standardní provoz měřidla. Pokud hodnota převýší
rozsah standardního provozu, měřidlo zčervená.
POZNÁMKA: Pro všechna měřidla nejsou dostupné všechny
možnosti.
1 Vyberte měřidlo.
2 Vyberte možnost Limity měřidel > Vlastní > Upravit limity.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li nastavit minimální hodnotu standardního
provozního rozsahu, vyberte možnost Stanovené
minimum.
• Chcete-li nastavit maximální hodnotu standardního
provozního rozsahu, vyberte možnost Stanovené
maximum.
• Chcete-li nastavit spodní limit měřidla na nižší hodnotu,
než je stanovené minimum, vyberte možnost Minimální
měřítko.
• Chcete-li nastavit hodní limit měřidla na vyšší hodnotu,
než je stanovené maximum, vyberte možnost Maximální
měřítko.
4 Vyberte hodnotu limitu.
5 Chcete-li nastavit další limity měřidel, opakujte kroky 4 a 5.
Kalibrace zařízení pro měření rychlosti vodního
proudu
Nastavení komunikace
Nastavení teplotního posunu vody
Pokud je k chartplotteru připojená sonda s měřením rychlosti, je
možné kalibrovat zařízení pro měření rychlosti a zlepšit tak
přesnost údajů o rychlosti vodního proudu zobrazovaných
chartplotterem.
1 Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Kalibrace
rychlosti vodního proudu.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud se loď nepohybuje dost rychle nebo snímač rychlosti
rychlost neregistruje, zobrazí se zpráva.
Konfigurace zařízení
POZNÁMKA: Některá nastavení a volby vyžadují další mapy
nebo hardware.
Vyberte možnost Nastavení > Komunikace.
Sériový port 1: Nastavuje vstupní/výstupní formát pro sériový
port, jenž slouží k připojování kresliče map k externím NMEA
zařízením, počítačům nebo jiným zařízením Garmin.
Nastavení NMEA 0183: Nastaví věty NMEA 0183, které kreslič
map přenáší, počet číslic napravo od desetinné čárky, jenž
33
přenáší ve výstupu NMEA, způsob rozpoznávání trasových
bodů (nastavení Nastavení NMEA 0183, strana 34).
Nastavení NMEA 2000: Umožňuje zobrazit a označit zařízení
v síti NMEA 2000 (NMEA 2000 Nastavení, strana 34).
Námořní síť: Umožní zobrazení zařízení, se kterými sdílíte
mapy, sonar nebo radar. Není k dispozici u všech modelů
kresličů map.
POZNÁMKA: Můžete si zobrazit pouze síťová data na
modelu, který tato data podporuje. Například nemůžete
zobrazit síťový radar na modelu, který radar nepodporuje.
NMEA 0183
Kresliče map podporují standard NMEA 0183, který se používá
k připojení různých zařízení NMEA 0183, jako jsou rádia VHF,
přístroje NMEA, autopiloti, snímače větru a snímače směru.
Informace o připojení kresliče map k volitelným zařízením NMEA
0183 naleznete v pokynech k instalaci kresliče map.
Schválené věty NMEA 0183 pro kreslič map jsou GPAPB,
GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE a vlastní
věty Garmin PGRME, PGRMM a PGRMZ.
Součástí tohoto kresliče map je také podpora pro větu WPL,
DSC a vstup sonaru NMEA 0183 s podporou pro věty DPT
(hloubka) nebo DBT, MTW (teplota vody) a VHW (teplota vody,
rychlost a směr).
Nastavení NMEA 0183
Vyberte možnost Nastavení > Komunikace > Nastavení
NMEA 0183.
Siréna: Aktivuje věty výstupu NMEA 0183 pro sirénu (pokud je
k dispozici).
Trasa: Aktivuje věty výstupu NMEA 0183 pro trasy.
Systém: Aktivuje věty výstupu NMEA 0183 pro systémové
informace.
Garmin: Aktivuje věty výstupu NMEA 0183 pro Garmin vlastní
věty.
Přesnost pozice: Upraví počet číslic vpravo od desetinné čárky
pro vysílání výstupu NMEA.
Identifikační čísla trasových bodů: Nastavuje zařízení, které
bude při navigaci vysílat názvy nebo čísla trasových bodů
prostřednictvím NMEA 0183. Použití čísel může vyřešit
potíže s kompatibilitou u starších autopilotů NMEA 0183.
Diagnostika: Zobrazí diagnostické informace NMEA 0183.
Výchozí nastavení: Obnoví nastavení NMEA 0183 na původní
hodnoty z výroby.
NMEA 2000 Nastavení
Vyberte možnost Nastavení > Komunikace > Nastavení
NMEA 2000.
Seznam zařízení: Zobrazí zařízení připojená k síti.
Označení zařízení: Změní popisky pro dostupná připojená
zařízení.
Přiřazování názvů zařízením a snímačům v síti
Zařízením a snímačům zapojeným do námořní sítě Garmin a do
sítě NMEA 2000 můžete přiřadit vlastní názvy.
1 Vyberte možnost Nastavení > Komunikace.
2 Vyberte možnost Námořní síť nebo Nastavení NMEA 2000
> Seznam zařízení.
3 Vyberte zařízení ze seznamu vlevo.
4 Vyberte možnost Změnit název.
5 Zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
34
Nastavení alarmů
Alarmy navigace
Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > Navigace.
Příjezd do cíle: Nastaví alarm, který zazní, jakmile se ocitnete
v zadané vzdálenosti nebo časovém dosahu od odbočky
nebo cíle.
Tažení kotvy: Nastaví alarm, který zazní, jakmile při kotvení
překročíte zadanou vzdálenost nesení proudem.
Odch. od kurzu: Nastaví alarm, který zazní, jakmile se
odchýlíte od kurzu o zadanou vzdálenost.
Alarmy systému
Budík: Nastaví budík.
Napětí zařízení: Nastaví alarm, aby se spustil, až napětí baterie
klesne na stanovenou hodnotu.
Přesnost GPS: Nastaví alarm, aby se spustil, až přesnost
polohy GPS klesne pod uživatelem nastavenou hodnotu.
Nastavení alarmu paliva
Než bude možné nastavit alarm úrovně paliva, je nutné připojit
k chartplotteru kompatibilní snímač průtoku paliva.
Je možné nastavit alarm, který se ozve, až celkové množství
paliva zbývajícího na palubě dosáhne úrovně, kterou stanovíte.
1 Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > Palivo > Nastavit
množství celkového paliva na palubě > Zapnuto.
2 Zadejte množství zbývajícího paliva, které aktivuje alarm a
vyberte možnost Hotovo.
Nastavení jednotek
Vyberte možnost Nastavení > Jednotky.
Systémové jednotky: Slouží k nastavení formátu jednotek
zařízení.
Odchylka: Nastaví magnetickou deklinaci (úhel mezi
magnetickým a skutečným severem) pro vaši současnou
polohu.
Směr k severu: Slouží k nastavení referenčních směrů
používaných při výpočtu směru pohybu. Skutečný nastavuje
skutečný sever jako referenční. Souřadnicová síť nastavuje
jako referenční sever Grid (000º). Magnetický nastavuje
magnetický sever jako referenční.
Formát souř.: Slouží k nastavení formátu souřadnic, v němž se
zobrazují souřadnice dané polohy. Neměňte toto nastavení,
pokud nepoužíváte mapu, která využívá jiný formát
souřadnic.
Datum mapy: Slouží k nastavení souřadnicového systému,
v němž je mapa sestavena. Neměňte toto nastavení, pokud
nepoužíváte mapu, která využívá jiné datum mapy.
Referenční čas tlaku: Slouží k nastavení referenčního času
používaného při výpočtu trendu barometru. Trend se uvádí
v poli barometru.
Formát času: Slouží k nastavení 12hodinového formátu,
24hodinového formátu nebo času UTC.
Časové pásmo: Slouží k nastavení časového pásma nebo
umožňuje automatický výběr podle polohy GPS.
Nastavení navigace
POZNÁMKA: Některá nastavení a volby vyžadují další mapy
nebo hardware.
Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
Označení trasy: Nastaví typy označení, které se zobrazí
s odbočkami na trase na mapě.
Automatická navigace: Nastavuje parametry, které chartplotter
využívá při výpočtu trasy Automatická navigace u některých
prémiových map.
Konfigurace zařízení
Akt.př.do odb.: Nastavuje výpočet přechodu do odbočky na
základě času nebo vzdálenosti.
Čas přechodu odbočky: Nastavuje počet minut před odbočkou
při vašem přechodu k ní jako příští etapě, pokud je zvolena
možnost Čas pro nastavení Akt.př.do odb.. Tuto hodnotu
můžete zvýšit, abyste zlepšili přesnost autopilota při navigaci
po trase nebo trase Automatická navigace s mnoha častými
odbočkami nebo při vyšších rychlostech. Pokud tuto hodnotu
snížíte pro přímé trasy nebo nižší rychlosti, zlepšíte tak
přesnost autopilota.
Vzd. přech. odb.: Nastavuje, jak je daleko k odbočce při vašem
přechodu k ní jako příští etapě, pokud je zvolena možnost
Vzdálenost pro nastavení Akt.př.do odb.. Tuto hodnotu
můžete zvýšit, abyste zlepšili přesnost autopilota při navigaci
po trase nebo trase Automatická navigace s mnoha častými
odbočkami nebo při vyšších rychlostech. Pokud tuto hodnotu
snížíte pro přímé trasy nebo nižší rychlosti, zlepšíte tak
přesnost autopilota.
Začátek trasy: Vybere počáteční bod pro navigaci trasy.
Nastavení jiného plavidla
Pokud je kompatibilní kreslič map připojen k zařízení AIS nebo
rádiu VHF, je možné nastavit, jak se na kresliči map zobrazují
jiná plavidla.
Vyberte možnost Nastavení > Jiná plavidla.
AIS: Aktivuje a deaktivuje příjem signálu AIS.
DSC: Aktivuje a deaktivuje příjem digitálního selektivního volání
(DSC).
Alarm AIS: Nastavuje alarm nebezpečí srážky (Nastavení
alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu, strana 6 a
Povolení upozornění na testy přenosu AIS, strana 7).
Obnovení původních nastavení chartplotteru
z výroby
POZNÁMKA: Tímto způsobem se odstraní všechny informace
o nastavení, které jste zadali.
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace o
systému > Nastavení z výroby.
Sdílení a správa uživatelských dat
Chcete-li sdílet nebo spravovat uživatelská data, musí být do
chartplotteru vložena paměťová karta. Toto zařízení podporuje
paměťové karty s kapacitou až 32 GB a formátováním FAT32.
Kopírování trasových bodů, tras a prošlých
tras z HomePort do kresliče map
Než bude možné kopírovat data do kresliče map, je nutné mít
v počítači nahranou nejnovější verzi softwarového programu
HomePort a v kresliči map vloženou paměťovou kartu.
Zkopírujte data z HomePort na připravenou paměťovou
kartu.
Více informací najdete v souboru nápovědy HomePort.
Kopírování dat z paměťové karty
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Přenos
dat.
3 V případě potřeby vyberte paměťovou kartu, na kterou si
přejete data kopírovat.
4 Vyberte možnost:
• Přenos dat z paměťové karty do chartplotteru a jejich
spojení se stávajícími uživatelskými daty je možné volbou
možnosti Sloučit z karty.
Sdílení a správa uživatelských dat
• Přenos dat z paměťové karty do chartplotteru a přepsání
stávajících uživatelských dat je možné volbou možnosti
Nahradit z karty.
5 Vyberte název souboru.
Kopírování trasových bodů, tras a prošlých
tras na paměťovou kartu
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Přenos
dat > Uložit na kartu.
3 V případě potřeby vyberte paměťovou kartu, na kterou si
přejete data kopírovat.
4 Vyberte možnost:
• Nový soubor vytvoříte volbou možnosti Přidat nový
soubor a zadáním názvu. Název souboru se ukládá
s příponou .adm.
• Informace ke stávajícímu souboru přidáte výběrem
souboru ze seznamu.
Výběr typu souboru pro trasové body a trasy
ze zařízení jiných výrobců
Můžete importovat a exportovat trasové body a trasy ze zařízení
jiných výrobců.
1 Vyberte možnosti Informace o navigaci > Uživatelská data
> Přenos dat > Typ souboru.
2 Vyberte možnost GPX.
Pro opětovný přenos dat ze zařízení Garmin vyberte typ
souboru ADM.
Sdílení trasových bodů a tras v různých
zařízeních
Před sdílením trasových bodů a tras je nutné zařízení propojit
pomocí kabelu pro sdílení dat. Kabel pro sdílení dat lze zakoupit
jako příslušenství.
Data trasových bodů a tras lze sdílet mezi kompatibilními
chartplottery nainstalovanými ve vaší lodi. Sdílení dat vyžaduje
zapnutí funkce sdílení dat v obou zařízeních.
Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Sdílení
uživatelských dat > Zapnuto na obou zařízeních.
Kopírování vestavěných map na paměťovou
kartu
Mapy z chartplotteru je možné zkopírovat na paměťovou kartu a
používat je s aplikací HomePort.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Přenos
dat.
3 Vyberte možnost Kopírovat vestavěnou mapu.
Zálohování dat do počítače
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Přenos
dat > Uložit na kartu.
3 Vyberte ze seznamu název souboru nebo zvolte možnost
4
5
6
7
Přidat nový soubor.
Vyberte možnost Uložit na kartu.
Název souboru se ukládá s příponou .adm.
Vyjměte paměťovou kartu a vložte ji do čtečky karet připojené
k počítači.
Otevřete složku Garmin\UserData na paměťové kartě.
Zkopírujte záložní soubor na kartě a vložte ho na libovolné
místo na počítači.
35
Obnovení zálohovaných dat v chartplotteru
1
2
3
4
Vložte paměťovou karty do čtečky karet připojené k počítači.
Zkopírujte záložní soubor z počítače na paměťovou kartu, do
složky s názvem Garmin\UserData.
Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Přenos
dat > Nahradit z karty.
Ukládání systémových informací na
paměťovou kartu
Jako nástroj pro odstraňování problémů je možné na
paměťovou kartu uložit systémové informace. Zástupce podpory
produktu vás může požádat, abyste tyto informace použili při
načítání dat o síti.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace o
systému > Zařízení Garmin > Uložit na kartu.
3 V případě potřeby vyberte paměťovou kartu, na kterou si
přejete systémové informace uložit.
4 Vyjměte paměťovou kartu.
Dodatek
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory. Uschovejte originál účtenky
nebo její fotokopii na bezpečném místě.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu na chartplotteru.
2 Chvíli počkejte.
Ve složce Garmin na paměťové kartě chartplotter vytvoří
soubor pojmenovaný GarminDevice.xml.
3 Vyjměte paměťovou kartu.
4 Vložte paměťovou kartu do počítače.
5 Na počítači přejděte na webové stránky garmin.com/express.
6 Podle pokynů na obrazovce stáhněte, nainstalujte a spusťte
aplikaci Garmin Express™.
7 Vyberte možnost Přidat zařízení.
8 Zatímco aplikace vyhledává, vyberte možnost Přihlásit se u
pole Máte námořní mapy nebo zařízení? v dolní části
obrazovky.
9 Vytvořte si účet Garmin nebo se k němu přihlaste.
10 Podle pokynů na obrazovce nastavte svoje plavidlo.
11 Vyberte možnost Přidat
Aplikace Garmin Express vyhledá informace o zařízení na
paměťové kartě.
12 Vyberte možnost Přidat zařízení a zařízení zaregistrujte.
Po dokončení registrace vyhledá aplikace Garmin Express
další mapy a jejich aktualizace pro vaše zařízení.
Pokud do sítě chartplotteru přidáte další zařízení, opakujte
registraci těchto nových zařízení podle výše uvedených kroků.
Čištění obrazovky
OZNÁMENÍ
Čisticí prostředky obsahující čpavek by mohly poškodit
antireflexní vrstvu.
Zařízení je vybaveno speciální antireflexní vrstvou, která je
velice citlivá na vosky a abrazivní čisticí prostředky.
1 Použijte čistič na kontaktní čočky, který je určený pro
bezpečné čištění antireflexních vrstev.
36
2 Jemně otřete obrazovku pomocí jemné, čisté tkaniny, která
nepouští chloupky.
Snímky obrazovky
Na kresliči map je možné pořídit snímek libovolné zobrazené
obrazovky jako soubor bitmapy (.bmp). Snímek obrazovky je
možné přenést na počítač.
Pořizování snímků obrazovky
1 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Displej > Poř. sn.
obraz. > Zapnuto.
3 Přejděte na obrazovku, jejíž snímek chcete pořídit.
4 Podržte na nejméně šest sekund tlačítko HOME.
Kopírování snímků obrazovky do počítače
1 Vyjměte paměťovou kartu z kresliče map a vložte ji do čtečky
karet připojené k počítači.
2 Z Windows Průzkumníka otevřete složku Garmin\scrn na
paměťové kartě.
3 Zkopírujte soubor .bmp na kartě a vložte ho na libovolné
místo v počítači.
Odstranění problémů
Zařízení nevyhledá signály GPS
Jestliže zařízení nevyhledává satelitní signály, existuje několik
možných příčin. Jestliže bylo zařízení od okamžiku, kdy
naposledy vyhledalo družice, přesunuto na velkou vzdálenost
nebo bylo vypnuto déle než na několik týdnů či měsíců, je
možné, že nebude schopno správně vyhledat družice.
• Zkontrolujte, zda zařízení používá nejnovější software. Pokud
ne, software aktualizujteAktualizace softwaru zařízení,
strana 2.
• Zkontrolujte, zda má zařízení nezastíněný výhled na oblohu,
aby mohla anténa přijímat signál GPS. Jestliže je zařízení
instalováno v kabině, mělo by být v blízkosti okna, aby mohlo
přijímat signál GPS.
My device will not turn on or keeps turning off
Devices erratically turning off or not turning on could indicate an
issue with the power supplied to the device. Check these items
to attempt to troubleshoot the cause of the power issue.
• Make sure the power source is generating power.
You can check this several ways. For example, you can
check whether other devices powered by the source are
functioning.
• Check the fuse in the power cable.
The fuse should be located in a holder that is part of the red
wire of the power cable. Check that the proper size fuse is
installed. Refer to the label on the cable or the installation
instructions for the exact fuse size needed. Check the fuse to
make sure there is still a connection inside of the fuse. You
can test the fuse using a multimeter. If the fuse is good, the
multimeter reads 0 ohm.
• Check to make sure the device is receiving is at least 10 V,
but 12 V is recommended.
To check the voltage, measure the female power and ground
sockets of the power cable for DC voltage. If the voltage is
less than 10 V, the device will not turn on.
• Make sure the device is firmly secured in the cradle. If the
model uses a locking bracket, make sure the bracket is firmly
snapped close. There is an audible click when the device or
locking bracket is installed correctly. If the device is not firmly
secured, it can lose power. The device can also fall out of the
cradle and become damaged if it is not firmly secured.
Dodatek
• If the device is receiving enough power but does not turn on,
contact Garmin product support at support.garmin.com.
Věta
Popis
SMĚR
Směr, odchylka a variace
Zařízení nevytváří trasové body ve správných
polohách
HDM
Směr, magnetický
MWD
Směr a rychlost větru
Polohu trasového bodu můžete vložit ručně a poté přenášet
a sdílet data z jednoho zařízení na další. Jestliže jste ručně
zadali trasový bod pomocí souřadnic a poloha bodu se
nezobrazuje tam, kde by bod měl být, je možné, že referenční
elipsoid a formát souřadnic mapy zařízení neodpovídají
referenčnímu elipsoidu a formátu souřadnic mapy, které byly
k označení trasového bodu původně použity.
Formát souřadnic je způsob, jakým se na obrazovce zobrazuje
pozice přijímače GPS. Běžně je zobrazena jako šířka/délka ve
stupních a minutách s možnostmi zobrazit stupně, minuty
a sekundy, pouze stupně nebo jeden z několika formátů
souřadnicové sítě.
Referenční elipsoid je matematický model, který popisuje část
zemského povrchu. Linie šířky a délky na papírové mapě jsou
vztaženy ke konkrétnímu elipsoidu.
1 Zjistěte, který referenční elipsoid a formát souřadnic byl
použit při vytváření původního trasového bodu.
Jestliže byl původní trasový bod převzat z mapy, měl by být
na mapě popisek uvádějící elipsoid a formát souřadnic
použitý při vytváření mapy. Většinou se nachází blízko
vysvětlivek.
2 Vyberte možnost Nastavení > Jednotky.
3 Vyberte správné nastavení elipsoidu a formátu souřadnic.
4 Znovu vytvořte trasový bod.
MDA
Meteorologický kompozit
MWV
Rychlost a úhel větru
VDM
Zpráva datového připojení AIS VHF
NMEA Informace 0183
Typ
Věta
Přenos GPAPB
Úplné informace o formátu a větách asociace NMEA (National
Marine Electronics Association) lze zakoupit od organizace:
NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
Informace PGNNMEA 2000
Typ
PGN
Popis
Odesílání a příjem 059392 Potvrzení ISO
059904 Žádost ISO
060928 Vyžádání adresy ISO
126208 NMEA: Funkce skupiny příkazu, žádosti a
potvrzení
126996 Informace o produktu
127250 Směr plavidla
128259 Rychlost: Vůči vodě
128267 Hloubka vody
129539 Body DOP GNSS
129799 Rádiová frekvence, režim a napájení
130306 Údaje o větru
130312 Teplota
Přenos
Popis
126464 Odesílání a příjem funkce skupiny
seznamu PGN
127258 Magnetická odchylka
APB: Ovladač směru pohybu nebo trasy
(autopilot) věta „B“
129025 Pozice: Rychlá aktualizace
129026 COG a SOG: Rychlá aktualizace
GPBOD
BOD: Směr (počátek k cíli)
GPBWC
BWC: Směr a vzdálenost k trasovému
bodu
GPGGA
GGA: Opravná data systému GPS
129284 Navigační data
GPGLL
GLL: Zeměpisná poloha (délka a šířka)
GPGSA
GSA: GNSS DOP a aktivní satelity
129285 Informace o navigační trase a trasovém
bodu
GPGSV
GSV: Satelity GNSS v dohledu
GPRMB
RMB: Doporučené minimální navigační
informace
GPRMC
RMC: Doporučená minimální specifická
data GNSS
127488 Parametry motoru: Rychlá aktualizace
GPRTE
RTE: Trasy
127493 Parametry vysílání: Dynamické
GPVTG
VTG: Kurz nad zemí a rychlost nad zemí
127498 Parametry motoru: Statické
GPWPL
WPL: Poloha trasového bodu
127505 Hladina kapaliny
GPXTE
XTE: Chyba křížení trasy
129038 Zpráva o pozici AIS třída A
PGRME
E: Odhadovaná chyba
129039 Zpráva o pozici AIS třída B
PGRMM
M: Datum mapy
129040 Rozšířená práva o pozici AIS třída B
PGRMZ
Z: Nadmořská výška
SDDBT
DBT: Hloubka pod sondou
129794 Statická data související s cestou AIS třída
A
SDDPT
DPT: Hloubka
129798 Zpráva o pozici letounu SAR AIS
SDMTW
MTW: Teplota vody
SDVHW
VHW: Rychlost a směr proudění vody
129802 Šířená zpráva související s bezpečností
AIS
Příjem HLB
Dodatek
Typ
Hloubka
DBT
Hloubka pod sondou
MTW
Teplota vody
VHW
Rychlost a směr proudění vody
WPL
Poloha trasového bodu
DSC
Informace digitálního selektivního volání
DSE
Rozšířené digitální selektivní volání
129029 Data pozice GNSS
129283 Chyba křížení trasy
129540 Satelity GNSS v dohledu
Přijmout
127245 Kormidlo
127250 Směr plavidla
127489 Parametry motoru: Dynamické
129808 Informace o hovoru DSC
130310 Parametry prostředí
130311 Parametry prostředí (zastaralé)
130313 Vlhkost
130314 Skutečný tlak
130576 Stav malého plavidla
Tato data platí pouze pro produkty kompatibilní s NMEA 2000.
37
Rejstřík
E
AIS 5, 7, 8
– hrozby 6
alarm 6
cíle 7
plavidla 6
SART 7
zaměření 5, 6
zapnutí 35
zařízení nouzové signalizace 7
zařízení pro nouzové signály 6
aktualizace, software 1, 2
aktuální stanice 27, 28
indikátory 5
alarm, palivo 26, 34
alarm nebezpečí srážky 6
alarm nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu 6
alarm odchylky od kurzu 34
alarm tažení kotvy 34
alarmy 34
hluboká voda 20
mělká voda 20
měřidla 26
motor 26
navigace 34
odchylka od kurzu 34
příjezd do cíle 34
sonar 20
srážka 6
tažení kotvy 34
teplota vody 20
alarmy navigace 34
AM 30
animované proudy, příliv/odliv 5
anténa, GPS 2
astronomické informace 27
Automatická navigace 10, 11, 14, 15, 34
cesty 14
trasy 14
vzdálenost pobřežní linie 15
autopilot 23
klikatý vzor 24
omezení aktivity kormidla 24
přírůstek řízení 24
řízení vzoru 24
vzor otočení do protisměru 24
vzor otočení Williamson 24
vzory kruhů 24
vzory pro řízení 24
zapnutí 24
F
A
B
budíky 16
C
cíle
navigační mapa 11
výběr 11
Č
čísla překrytí 8, 9
D
DAB 30, 31
data
kopírování 35
správa 35
zálohovaní 35, 36
datová pole 8, 9
device, keys 1
digitální selektivní volání 28
hovor jednotlivého postupu 29
kanály 29
kontakty 28
zapnutí 28, 35
domovská obrazovka, přizpůsobení 2
dopol. 30
DSC. Viz digitální selektivní volání
38
EGNOS 32
EPIRB 6
Fish Eye 3D
kužel sonaru 8
pozastavené cíle 8
prošlé trasy 8
FM 30
fotografie, letecký 5
G
Garmin ClearVü 16
GPS 36
EGNOS 32
signály 2
WAAS 32
zdroj 2
H
hodiny 34
budík 34
hraniční čára 15, 16
hraniční čáry 15
hřiště 10
I
ID zařízení 32
J
jazyk 32
jiná plavidla
AIS 8
stezky 8
K
kapacita paliva 27, 32, 33
klávesy 1
napájení 1
kombinace 2
přizpůsobení 2
výběr 2
kompas 26
růžice 7
křižování a přehazování plachty 26
podržení větru 25
udržování směru pohybu 26
kurzy 11
L
letecké fotografie 5
M
mapy 3, 5, 8, 9. Viz mapy
detaily 4
měření vzdálenosti 3
navigace 3, 5
posun 3
quickdraw 9
směr pohybu, linie 7
symboly 3
vzhled 7
memory card, slot 1
měrné jednotky 34
měření vzdálenosti, mapy 3
měřiče paliva 27, 33
měřidla
alarmy stavu 26
cesta 26
limity 33
motor 26
palivo 26, 27, 33
trasa 26
vítr 27
měřidla cesty 26
měřidla motoru 26, 33
alarmy stavu 26
konfigurace 26
měřidla paliva 26, 33
alarm stavu 26, 34
synchronizace se skutečným množstvím
paliva 27, 33
měřidla pro plavbu 27
měřidla trasy 26
měřidla větru 27
MOB, zařízení 6
motorový člun 2, 24
muž přes palubu 12, 24
N
Námořní síť Garmin 33, 34
námořní služby 11
napětí 34
nastavení 10, 32, 34
systémové informace 32
nastavení displeje 32
nastavení z výroby 35
sonar 21
navigační mapa 3, 5, 11
body námořních služeb 11
letecké fotografie 7
nastavení 7, 34
posun 3
trasy plavidla 8, 28
navigační pomůcky 4
navigační výřez 8
Navigovat 11
nebezpečné barvy 7
NMEA 0183 28, 33, 34, 37
NMEA 2000 34, 37
nouzové volání 28
O
obrazovka, jas 2
odstranění, všechna uživatelská data 14
odstranění problémů 36, 37
označení pozice 11
P
paměťová karta 35, 36
instalace 1
podrobné mapy 35
plachetnice 2, 24
plánovač trasy. Viz trasy
plavba 24, 25
časovač závodu 25
počáteční linie 24
startovní čára 24, 25
počasí 7
podržení větru 25, 26
úprava 26
podsvícení 2
power key 1
pozastavené cíle 8
pozice, sledování 28
prémiové mapy 4, 5, 7
Fish Eye 3D 8
letecké fotografie 5
ukazatele přílivu/odlivu a proudu 5
prošlé trasy 13, 16
aktivní 13
kopírování 35
nahrávání 14
navigace 13, 14
odstranění 14
seznam 13
uložení 13
uložení jako trasa 13
úprava 13
vymazání 14
zobrazení 8, 13
přednastavení 30
DAB 31
přehazování plachty. Viz křižování a
přehazování plachty
přehazování plachty podle větru. Viz křižování
a přehazování plachty
přehrávač hudby 29, 31. Viz přehrávač Media
Player
Rejstřík
přehrávač Media Player 29–31
abecední vyhledávání 29
DAB 30
FUSION-Link 29
náhodné přehrávání 29
název zařízení 31
opakování 29
předvolba 30
rádio 31
region pro tuner 30
režim ladění 30
rozsahy 29
Satelitní rádio SiriusXM 31
VHF 30
zdroj 29
ztlumení 30
Přejít na 11
přesnost GPS 34
přiblížení nebo oddálení, sonar 20
přílivové stanice 5, 27, 28
indikátory 5
R
rádio 30
AM 30
FM 30
SiriusXM 31
rádio VHF
hovor jednotlivého postupu 29
hovor s cílem AIS 29
kanál DSC 29
Rádio VHF 28
hovor jednotlivého postupu 29
nouzová volání 28
registrace produktu 36
registrace zařízení 36
režim barev 3
rybářská mapa 3
nastavení 7
posun 3
S
SART 6, 7
Satelitní rádio SiriusXM 30, 31
satelitní signály, příjem 2
satelitní snímky 5
sdílení dat 35
SideVü 17
SiriusXM 30
Satelitní rádio 31
směr pohybu
linie 4, 8
podržení 24
udržování směru pohybu 25
snímky obrazovky 36
pořizování 36
software, aktualizace 1, 2, 31
sonar 16, 18
alarmy 20
čísla překrytí 20
frekvence 21
FrontVü 18
Garmin ClearVü 16
hloubka 20
kontrola úrovně zesílení 19
kužel 8
linie hloubky 20
měřítko hloubky 20
nahrávání 19
Panoptix 17, 18, 22, 23
potlačení barvy 20
povrchový šum 21
pozastavené cíle 20
přiblížení nebo oddálení 20
rozsah A 20, 21
rušení 21
rychlost procházení 20
sdílení 19
SideVü 17
šum 19, 21
Rejstřík
trasový bod 18
uzamčení dna 20
vzhled 20
whiteline 20
zdroj 19
zisk barvy 19
zobrazení 16
sonarová sonda 16, 18, 21, 23
SOS 12
symboly 5
systémové informace 32, 36
Š
šířka pruhu 7
T
Trasa do 10, 11
trasové body 11, 37
kopírování 35
muž přes palubu 12
navigace k 12
odstranění 12
sdílení 35
sledovaná loď 28
sonar 18
úprava 12
vytvoření 11, 12
zobrazení 8
zobrazení seznamu 12
trasy 12, 16
kopírování 35
navigace 13
navigace souběžně s 13
odstranění 13
sdílení 35
trasové body 35
úprava 12
vytvoření 12
zobrazení seznamu 12
trasy plavidla 8, 28
troubleshooting 36
U
upozornění na příjezd do cíle 34
uživatelská data, odstranění 14
V
voda
rychlost 33
teplotní posun 33
vynulování, nastavení 31
vyrovnání lodního kýlu 25, 32
vzdálenost kruhů 7
vzdálenost pobřežní linie 15
W
WAAS 32
Z
zapínací tlačítko 32
zařízení
čištění 36
klávesy 1, 3
registrace 36
zařízení pro nouzové signály 6
záznam události 32
zoom, mapa 3
zpráva o pozici 28
39
support.garmin.com
Květen 2017
190-01951-41_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising