Garmin | echoMAP™ CHIRP 74cv | Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Installeringsinstruksjoner

Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Installeringsinstruksjoner
echoMAP™ CHIRP
70-/90-serien
Garmin Express programmet søker da på minnekortet etter
enhetsinformasjonen.
12 Velg Legg til enhet for registrere enheten.
Når konfigurasjonen er fullført, søker Garmin Express
programmet etter flere kart og kartoppdateringer for enheten
din.
Når du legger til enheter på kartplotternettverket, må du gjenta
denne fremgangsmåten for å registrere de nye enhetene.
Programvareoppdatering
Det kan hende du må oppdatere programvaren til enheten når
du installerer den eller legger til et tilbehør til enheten.
Denne enheten støtter et minnekort på opptil 32 GB, formatert til
FAT32.
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Følg disse instruksjonene når du installerer enheten, slik at du
oppnår best mulig ytelse og unngår skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du opplever problemer i forbindelse med
installeringen, kan du kontakte Garmin produktsupport.
®
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den,
på et trygt sted.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på kartplotteren.
2 Vent litt.
Kartplotteren lager en fil ved navn GarminDevice.xml i
Garmin mappen på minnekortet.
3 Ta ut minnekortet.
4 Sett minnekortet inn i datamaskinen.
5 Gå til garmin.com/express på datamaskinen.
6 Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned, installere og
åpne Garmin Express™ programmet.
7 Velg Legg til en enhet.
8 Mens programmet søker, velg Logg på ved siden av Har du
marine kart eller enheter? nederst på skjermen.
9 Opprett en Garmin konto, eller logg på kontoen din.
10 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere fartøyet
ditt.
11 Velg Legg til.
Laste inn den nye programvare på et minnekort
Du må kopiere oppdateringen av programvaren til et minnekort
ved hjelp av en datamaskin som kjører Windows programvaren.
MERK: Du kan kontakte Garmin kundestøtte for å bestille et
forhåndslastet kort til oppdatering av programvare hvis du ikke
har en datamaskin med Windows programvaren.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
2 Gå til http://www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Velg echoMAP-serie med SD-kort.
4 Velg Last ned ved siden av echoMAP-serie med SD-kort.
5 Les og godta vilkårene.
6 Velg Last ned.
7 Velg en plassering og deretter Lagre.
8 Dobbeltklikk på den nedlastede filen.
9 Velg Neste.
10 Velg stasjonen knyttet til minnekortet, og velg Neste >
Fullfør.
Det opprettes en Garmin mappe med
programvareoppdateringen på minnekortet. Det kan ta flere
minutter å laste inn programvareoppdateringen på minnekortet.
®
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.
1 Slå på kartplotteren.
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.
5 La minnekortet ligge i sporet, og start kartplotteren manuelt
når du blir bedt om det.
6 Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
Boremaskin og borbits
Stjerneskrutrekker #2
Løvsag eller roterende verktøy
Fil og sandpapir
Maritim tetningsmasse (valgfritt)
Mai 2017
190-01952-78_0C
Hensyn ved montering
Enheten kan monteres ved hjelp av den medfølgende braketten,
eller den kan monteres innebygd i dashbordet ved hjelp av
settet for innebygging (selges separat).
Før du installerer noen av enhetsdelene permanent, bør du
planlegge installeringen ved å finne ut hvor de ulike
komponentene skal plasseres.
• Monteringsstedet må gi fri sikt til skjermen og enkel tilgang til
tastene på enheten.
• Monteringsstedet må være solid nok til å holde oppe enheten
og braketten.
• Kablene må være lange nok til at komponentene kan kobles
til hverandre og til strøm.
• Kablene kan føres under bøylebraketten eller bak enheten.
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten installeres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.
Bøylemontere enheten
LES DETTE
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker et forsenkningsbor til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg. Dette bidrar til å forhindre sprekker i gelbelegglaget
når skruene strammes.
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i
glassfiber. Det anbefales å påføre et smøremiddel mot rust på
skruene før de monteres.
1 Velg festeanordningene som er egnet for
monteringsoverflaten og bøylemonteringsbraketten.
2 Bruk bøylemonteringsbraketten som mal, og marker
styrehullene gjennom skruehullene.
3 Bruk en borbits som er egnet for festeanordningene, og bor
de fire styrehullene.
4 Bruk medfølgende festeanordninger, og fest
bøylemonteringsbraketten til monteringsoverflaten.
5 Fest bøylebrakettknottene À på sidene av enheten.
6 Plasser enheten i holderen Á.
2
7 Plasser holderen i bøylemonteringsbraketten, og stram til
knottene.
Bygge inn enheten
LES DETTE
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å innebygge enheten. Det
er bare litt klaring mellom huset og monteringshullene, så hvis
du skjærer hullet for stort, kan dette påvirke enhetens stabilitet
når den er montert.
Bruk av metallverktøy, for eksempel en skrutrekker, kan skade
kantstykkene og enheten. Bruk verktøy av plast så langt det er
mulig.
Du kan bygge enheten inn i instrumentbordet ved hjelp av malen
og en festeanordning.
1 Skjær til malen, og kontroller at den passer inn der du ønsker
å montere enheten.
2 Fest malen til monteringsstedet.
3 Bruk en borbits på 9,5 mm (3/8 tommer) til å bore ett eller
flere av hullene innenfor hjørnene av streken som er angitt på
malen, for å klargjøre monteringsoverflaten for skjæring.
Bruk
en løvsag eller en vinkelkutter, og skjær ut
4
monteringsoverflaten langs innsiden av streken som er angitt
på malen.
5 Plasser enheten i utsnittet for å kontrollere at den passer.
6 Bruk om nødvendig en fil og sandpapir til å endre størrelsen
på hullet.
7 Hvis enheten har kantstykker, kan du bruke et verktøy, for
eksempel en flat plastbit eller en skrutrekker, til å presse opp
hjørnene på kantstykkene À og føre verktøyet mot midten Á
for å fjerne kantstykkene.
8 Sørg for at monteringshullene på enheten er på linje med
styrehullene på malen.
9 Hvis monteringshullene på enheten ikke samsvarer med
styrehullene i malen, markerer du plasseringen av de nye
styrehullene i malen din.
10 Bruk en borbits på 3,2 mm (1/8 tommer) til å bore
styrehullene.
11 Fjern malen fra monteringsoverflaten.
12 Plasser enheten i holderen.
MERK: Du må bruke holderen og låsetappen når du bygger
inn enheten i dashbordet.
13 Hvis du ikke har tilgang til baksiden av enheten etter at du
har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til
holderen og sikre låsebraketten før du plasserer holderen i
utsnittet (Koble kablene til holderen, side 3).
Dekk
til ubrukte kontakter med værdeksler for å forhindre
14
korrosjon i metallkontaktene.
15 Installer gummipakningene på baksiden av holderen.
Delene på gummipakningen har lim på baksiden. Husk å
fjerne beskyttelsespapiret før de festes på enheten.
braketten er lukket skikkelig. Hvis du hører et klikk, indikerer det
at enheten eller låsebraketten er riktig installert. Hvis enheten
ikke sitter skikkelig på plass, kan den miste strømtilførselen.
Enheten kan også falle ut av holderen og bli skadet hvis den
ikke sitter skikkelig på plass.
Fjerne enheten fra holderen
1 Trykk ned utløserspaken À på holderen til enheten utløses.
16 Koble hver kabel til en port på holderen.
17 Plasser enheten og holderen i utsnittet.
18 Fest enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende skruene.
19 Monter kantstykkene ved å klikke dem på plass rundt kanten
av enheten.
Installere kabler og kontakter
Strømkabling
1 Før strømkabelen fra braketten til båtbatteriet eller
sikringsblokken.
2 Du kan eventuelt forlenge ledningene med en ledning på
0,82 mm2 (18 AWG) eller større.
3 Koble den røde ledningen til den positive polen på batteriet
eller sikringsblokken, og koble den svarte ledningen til den
negative polen.
Koble enheten til en svinger
Du får mer informasjon om hva slags svinger du trenger for dine
behov, på www.garmin.com eller ved å kontakte en lokal
forhandler for Garmin.
1 Følg instruksjonene som fulgte med svingeren, for å
installere den på riktig måte på båten.
2 Før svingerkabelen til baksiden av enheten, og hold den
unna kilder for elektrisk interferens.
3 Koble svingerkabelen til den riktige porten på holderen.
Koble kablene til holderen
Kontaktene på kablene er laget slik at de bare passer inn i
riktige porter på holderen.
1 Du kan finne ut hvilken kabel som samsvarer med hvilken
port ved å sammenligne hakket À på hver kabelkontakt med
kilen på hver port.
2 Vipp enheten fremover, og løft den ut av holderen.
NMEA 2000 Hensyn for
®
LES DETTE
Hvis du kobler denne enheten til et eksisterende NMEA 2000
nettverk, skal NMEA 2000 nettverket allerede være koblet til
strøm. Ikke koble NMEA 2000 strømkabelen til et eksisterende
NMEA 2000 nettverk. Det skal bare være koblet én strømkilde til
et NMEA 2000 nettverk.
Hvis du kobler dette nettverket til et eksisterende NMEA 2000
nettverk eller et motornettverk fra en annen produsent, må du
montere en NMEA 2000 strømisolator (010-11580-00) mellom
det eksisterende nettverket og Garmin enhetene.
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.
NMEA 2000 enheter tapper batteriet hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
Modeller som er kompatible med NMEA 2000, kan koble til et
NMEA 2000 nettverk på båten for å dele data fra enheter som er
kompatible med NMEA 2000, for eksempel sensorer eller en
VHF-radio. Nødvendige kabler og kontakter for NMEA 2000
selges separat.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products. Last ned dette dokumentet ved å gå til
www.garmin.com og velge Veiledninger på produktsiden for
enheten.
Porten som er merket NMEA 2000 på holderen, brukes til å
koble holderen til et standard NMEA 2000 nettverk.
2 Koble hver kabel til en port.
Installere enheten i holderen
Når kablene er koblet til holderen, kan du raskt plassere
enheten i holderen.
1 Plasser sokkelen på enheten nederst i holderen.
2 Vipp toppen av enheten mot holderen til den festes.
Hvis du hører et klikk, indikerer det at enheten er satt ordentlig
på plass i holderen.
LES DETTE
Du må passe på at enheten sitter skikkelig på plass i holderen.
Hvis denne modellen festes med en låsebrakett, kontroller at
3
Element
Beskrivelse
Element Garmin
ledningsfunksjon
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
NMEA 2000 droppkabel
NMEA 2000 strømkabel
Tenningsbryter eller innebygd bryter
Strømkilde på 12 V likestrøm
NMEA 2000Terminator eller basisnettverkskabel for
NMEA 2000T-kontakt
NMEA 2000Terminator eller basisnettverkskabel for
Kabelklemme
• Kabelklemmen brukes for NMEA 0183-enheter og til å dele
rute- og veipunktinformasjon.
• Kabelklemmen kobler enheten til strøm og NMEA 0183
enheter.
• Enheten har én intern NMEA 0183 port som brukes til å koble
til NMEA 0183 kompatible enheter.
• Hvis det er nødvendig å forlenge strømledningene og
jordledningen, må du bruke en ledning på 0,82 mm2
(18 AWG) eller større.
• Hvis det er nødvendig å forlenge NMEA 0183 ledningene
eller alarmledningene, skal du bruke en ledning på 0,33 mm2
(22 AWG).
®
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Garmin
ledningsfarge
NMEA Funksjon for
0183-ledning
Strøm
Rød
Strøm
Jord
Svart
Datajord
Tx/Rx
Tx/Rx/B (-)
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
Spesifikasjoner
Enhet
Spesifikasjon
Mål
echoMAP
CHIRP 70
Mål (B x H x D)
25 x 13,9 x 5,1 cm
(9,8 x 5,5 x 2 tommer)
Skjermstørrelse
(B x H)
15,2 x 9,1 cm
(6,0 x 3,6 tommer)
Vekt
0,77 kg (1,7 pund)
Inngangseffekt
Fra 9 til 18 VDC
Maksimalt strømfor- 17 W
bruk
Trygg avstand fra et 65 cm (25,6 tommer)
kompass
echoMAP
CHIRP 90
Mål (B x H x D)
28,8 x 16,3 x 5,1 cm
(11,3 x 6,4 x 2 tommer)
Skjermstørrelse
(B x H)
19,8 x 11,2 cm
(4,4 x 7,8 tommer)
Vekt
1 kg (2,3 pund)
Inngangseffekt
Fra 9 til 18 VDC
Maksimalt strømfor- 20 W
bruk
Element
À
Á
Â
Ã
Ledningsfunksjon
Ledningsfarge
NMEA 0183 internport Rx (inn)
Brun
NMEA 0183 internport Tx (ut)
Blå
Jord (strøm og NMEA 0183)
Svart
Kraft
Rød
Trygg avstand fra et 65 cm (25,6 tommer)
kompass
Alle modeller
Koble kabelklemmen til en strømkilde
1 Før kabelklemmen til strømkilden og til enheten.
2 Koble den røde ledningen til den positive (+)
batteriterminalen, og koble den sorte ledningen til den
negative (-) batteriterminalen.
Temperaturområde
Fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)
Materiale
Polykarbonatplast
Vanntetthetsvurdering*
IEC 60529 IPX7
Sendeeffekt
(RMS)**
500 W
Maksimal dybde***
701 m (2300 fot) ved 77 kHz
Frekvenser****
• Tradisjonell: 50, 77, 83 eller
200 kHz
• CHIRP Garmin ClearVü:
260, 455 eller 800 kHz
• CHIRP SideVü: 260, 455
eller 800 kHz
NMEA 0183 – hensyn ved tilkobling
• Monteringsanvisningene som fulgte med den NMEA 0183kompatible enheten, skal inneholde informasjonen du trenger
for å finne frem til følgende ledninger: utgående (Tx) og
inngående (Rx) A (+) og B (-).
• Når enheten er montert på et sted som hindrer den interne
antennen i å motta satellittsignaler, kan du koble til en
ekstern GPS19x-antenne via en NMEA 0183-tilkobling. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du se Monteringsanvisninger
for GPS 19x NMEA 0183.
NMEA 0183 – tilkoblingsdiagram
+
-
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
**Avhengig av svingerkapasitet og dybde.
**Maksimumsdybde, avhengig av svinger, vannets saltinnhold,
bunntype og andre vannforhold.
****Avhengig av echoMAP modell.
NMEA 2000 PGN-informasjon
Type
PGN
Beskrivelse
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
059904 ISO-forespørsel
060928 ISO-adressekrav
Element
À
Á
Â
Beskrivelse
126208 NMEA: Gruppefunksjon for kommando,
forespørsel og bekreftelse
Strømkilde på 12 VDC
126996 Produktinformasjon
Kabelklemme
127250 Fartøykurs
NMEA 0183-kompatibel enhet
128259 Fart: Vannreferanse
128267 Vanndybde
4
Type
Send
PGN
Setning
Beskrivelse
129539 GNSS DOPer
Beskrivelse
PGRME
E: Beregnet feil
129799 Radiofrekvens, modus og strøm
PGRMM
M: Kartdatum
130306 Vinddata
PGRMZ
Z: Høyde
130312 Temperatur
SDDBT
DBT: Dybde under svinger
126464 Gruppefunksjon for å sende og motta PGNliste
SDDPT
DPT: Dybde
127258 Magnetisk variasjon
SDMTW
MTW: Vanntemperatur
SDVHW
VHW: Fart og retning i vann
DPT
Dybde
DBT
Dybde under svinger
MTW
Vanntemperatur
RMC/GGA/GLL
GPS-posisjon
VHW
Fart og retning i vann
WPL
Veipunktposisjon
DSC
Informasjon om Digital Selective
Calling (digitalt selektivt anrop)
DSE
Utvidet Digital Selective Calling
(digitalt selektivt anrop)
127489 Motorparametere: Dynamiske
RETNING
Kurs, avvik og variasjon
127493 Sendeparametere: Dynamiske
HDM
Magnetisk kurs
127498 Motorparametere: Statiske
MWD
Vindretning og vindstyrke
127505 Væskenivå
MDA
Sammensatt meteorologisk
oversikt
MWV
Vindstyrke og -vinkel
VDM
AIS VHF-datakoblingsmelding
129025 Posisjon: Rask oppdatering
129026 COG og SOG: Rask oppdatering
Type
Motta
129029 GNSS-posisjonsdata
129283 Kryssrutefeil
129284 Navigasjonsdata
129285 Navigasjonsrute- og veipunktinformasjon
129540 GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
Motta
127245 Ror
127250 Fartøykurs
127488 Motorparametere: Rask oppdatering
129038 AIS-posisjonsrapport klasse A
129039 AIS-posisjonsrapport klasse B
129040 Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
129794 Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
129798 AIS-posisjonsrapport for SAR-luftfartøy
129802 AIS-sikkerhetsrelatert kringkastingsmelding
129808 Informasjon om DSC-anrop
130310 Miljøparametere
130311 Miljøparametere (foreldet)
130313 Luftfuktighet
130314 Faktisk trykk
130576 Status for lite fartøy
Du kan kjøpe fullstendig informasjon om NMEA-formatet (National
Marine Electronics Association) og tilhørende setninger fra: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146, USA (www.nmea.org)
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. echoMAP™ og Garmin ClearVü™ er varemerker
for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes
uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
NMEA og NMEA 2000 er registrerte varemerker for National Marine Electronics
Association. microSD logoen er et varemerke for SD-3C, LLC.
®
®
®
Disse dataene gjelder bare for produkter som er kompatible med
NMEA 2000.
NMEA Informasjon om NMEA 0183
Type
Setning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Styrekurs eller sporkontroller
(autopilot), setning "B"
GPBOD
BOD: Peiling fra opprinnelsessted
til mål
GPBWC
BWC: Peiling og avstand til
veipunkt
GPGGA
GGA: Faste data for globalt posisjoneringssystem
GPGLL
GLL: Geografisk posisjon
(breddegrad og lengdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive
satellitter
GPGSV
GSV: GNSS-satellitter innenfor
rekkevidde
GPRMB
RMB: Anbefalt minimal navigasjonsinformasjon
GPRMC
RMC: Anbefalt minimum spesifikke
GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG: Kurs over bakken og bakkehastighet
GPWPL
WPL: Veipunktposisjon
GPXTE
XTE: Feil for kryssrute
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising