Garmin | echoMAP™ CHIRP 74cv | User guide | Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Podręcznik użytkownika

Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Podręcznik użytkownika
echoMAP™ CHIRP seria 40/50/70/90
Podręcznik użytkownika
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin , BlueChart , g2 Vision oraz Ultrascroll są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
echoMAP™, HomePort™, Panoptix™, Garmin ClearVü™ oraz Garmin Quickdraw™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody
firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
microSD oraz logo microSDHC są znakami towarowymi firmy SD-3D, LLC. NMEA i NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association.
Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich
właścicieli.
®
®
®
®
Spis treści
Wstęp............................................................................... 1
Widok z przodu ........................................................................... 1
Przyciski urządzenia .............................................................. 1
Pobieranie podręczników użytkownika ....................................... 1
Objaśnienia dotyczące obsługi ................................................... 1
Wkładanie kart pamięci ............................................................... 1
Aktualizacja oprogramowania ..................................................... 1
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci ......... 2
Aktualizacja oprogramowania urządzenia ............................. 2
Sygnały satelitarne GPS ............................................................. 2
Wybór źródła GPS ................................................................. 2
Dostosowywanie plotera nawigacyjnego.................... 2
Dostosowywanie ekranu głównego ............................................ 2
Kombinacje ................................................................................. 2
Wybór kombinacji ................................................................... 2
Dostosowywanie ekranu Kombinacje .................................... 2
Dodawanie własnego ekranu kombinacji ............................... 2
Usuwanie ekranu Kombinacje ............................................... 2
Ustawianie typu jednostki ........................................................... 3
Regulowanie podświetlenia ........................................................ 3
Dostosowywanie schematu kolorów ........................................... 3
Mapy i widoki 3D mapy.................................................. 3
Mapa nawigacyjna i morska mapa wędkarska ........................... 3
Powiększanie i pomniejszanie obszaru na mapie ................. 3
Przesuwanie mapy za pomocą przycisków ........................... 3
Wybieranie elementu na mapie z użyciem klawiszy
urządzenia ............................................................................. 3
Pomiar dystansu na mapie .................................................... 3
Symbole mapy ....................................................................... 3
Nawigacja do punktu na mapie .............................................. 4
Wyświetlanie na mapie informacji o pozycji i o obiekcie ........ 4
Wyświetlanie szczegółowych informacji o pomocach
nawigacyjnych ........................................................................ 4
Linia kierunku i znaczniki kątów ............................................. 4
Płatne mapy ................................................................................ 4
Wyświetlanie informacji o stacjach pływów ............................ 5
Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej .......................................................................... 5
Wyświetlanie zdjęć lotniczych punktów orientacyjnych ......... 5
System automatycznej identyfikacji ............................................ 5
Symbole celów AIS ................................................................ 6
Kierunek i planowany kurs aktywowanych celów AIS ........... 6
Wyświetlanie statków AIS na mapie lub w widoku mapy
3D .......................................................................................... 6
Aktywacja celu dla statku AIS ................................................ 6
Wyświetlanie listy zagrożeń AIS ............................................ 6
Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy bezpieczeństwa .... 6
Sygnały wzywania pomocy AIS ............................................. 7
Wyłączanie odbioru sygnału AIS ........................................... 7
Ustawienia mapy i widoku 3D mapy ........................................... 7
Ustawienia mapy nawigacyjnej i wędkarskiej ........................ 7
Ustawienia punktów i śladów na mapach i w widokach
mapy ...................................................................................... 8
Wyświetlanie ramki nawigacji ................................................ 8
Ustawienia innych statków na mapach i widokach map ........ 9
Ustawienia widoku Fish Eye 3D ............................................. 9
Ustawienia nakładek liczbowych ............................................ 9
Garmin Quickdraw Contours — mapy......................... 9
Tworzenie mapy zbiornika wodnego za pomocą funkcji Garmin
Quickdraw Contours ................................................................... 9
Dodawanie etykiet do mapy Garmin Quickdraw Contours ....... 10
Społeczność Garmin Quickdraw ............................................... 10
Uzyskiwanie dostępu do społeczności Garmin Quickdraw .. 10
Spis treści
Udostępnianie map Garmin Quickdraw Contours
społeczności Garmin Quickdraw .......................................... 10
Pobieranie map społeczności Garmin Quickdraw ............... 10
Garmin Quickdraw Contours — ustawienia .............................. 10
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego............ 10
Pytania dotyczące podstawowej nawigacji ............................... 11
Cele .......................................................................................... 11
Wyszukiwanie celu według nazwy ....................................... 11
Wybieranie celu z użyciem mapy nawigacyjnej ................... 11
Wyszukiwanie celu z użyciem danych użytkownika ............ 11
Wyszukiwanie celu z usługami morskimi ............................. 11
Kursy ......................................................................................... 12
Ustawianie bezpośredniego kursu i podróż nim przy użyciu
funkcji Idź do ........................................................................ 12
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą .................................. 12
Punkty ....................................................................................... 12
Oznaczanie bieżącej pozycji jako punktu ............................ 12
Tworzenie punktu w innej pozycji ........................................ 12
Zaznaczanie pozycji MOB lub SOS ..................................... 12
Wyświetlanie listy punktów .................................................. 12
Edytowanie zapisanego punktu ........................................... 12
Przeglądanie zapisanego punktu i podróż do niego ............ 12
Usuwanie punktu lub pozycji MOB ...................................... 13
Usuwanie wszystkich punktów ............................................. 13
Trasy ......................................................................................... 13
Tworzenie trasy rozpoczynającej się w bieżącej pozycji oraz
nawigacja nią ....................................................................... 13
Tworzenie i zapisywanie trasy ............................................. 13
Wyświetlanie listy tras .......................................................... 13
Edytowanie zapisanej trasy ................................................. 13
Przeglądanie zapisanej trasy i podróż zapisaną trasą ......... 13
Przeglądanie zapisanej trasy oraz podróż równolegle do
niej ....................................................................................... 13
Usuwanie zapisanej trasy .................................................... 14
Usuwanie wszystkich zapisanych tras ................................. 14
Ślady ......................................................................................... 14
Wyświetlanie śladów ............................................................ 14
Ustawianie koloru aktywnego śladu ..................................... 14
Zapisywanie aktywnego śladu ............................................. 14
Wyświetlenie listy zapisanych śladów .................................. 14
Edytowanie zapisanego śladu ............................................. 14
Zapisywanie śladu jako trasy ............................................... 14
Przeglądanie zarejestrowanego śladu i podróż
zarejestrowanym śladem ..................................................... 14
Usuwanie zapisanego śladu ................................................ 14
Usuwanie wszystkich zapisanych śladów ............................ 14
Odtwarzanie aktywnego śladu ............................................. 14
Czyszczenie aktywnego śladu ............................................. 14
Zarządzanie pamięcią wykresów śladów podczas
rejestrowania ........................................................................ 15
Konfiguracja interwału rejestrowania dla wykresu śladu ..... 15
Usuwanie wszystkich zapisanych punktów, tras i śladów ........ 15
Nawigacja automatyczna .......................................................... 15
Ustawianie ścieżki funkcji Nawig. automatyczna i podążanie
nią ........................................................................................ 15
Tworzenie ścieżki funkcji nawigacji automatycznej ............. 15
Filtrowanie listy tras i ścieżek funkcji nawigacji
automatycznej ...................................................................... 15
Przeglądanie ścieżki funkcji nawigacji automatycznej ......... 15
Dostosowywanie ścieżki funkcji nawigacji automatycznej ... 15
Anulowanie trwającego obliczania Nawig. automatyczna ... 15
Ustawianie zaplanowanego przybycia ................................. 15
Regulowanie dystansu od brzegu ........................................ 15
Konfiguracje tras nawigacji automatycznej .......................... 16
Granice ..................................................................................... 16
Tworzenie granicy ................................................................ 16
i
Konwersja trasy do granicy .................................................. 16
Konwersja śladu do granicy ................................................. 17
Edycja granicy ...................................................................... 17
Ustawianie alarmu granicy ................................................... 17
Usuwanie granicy ................................................................. 17
Sonar............................................................................. 17
Przerywanie przesyłania sygnałów sonarowych ...................... 17
Zmiana widoku sonaru .............................................................. 17
Widok sonaru Tradycyjny ......................................................... 17
Widok sonaru Podział częstotliwości ................................... 17
Widok sonaru Podział powiększenia ................................... 17
Widok sonaru Garmin ClearVü ................................................. 17
Widok sonaru SideVü ............................................................... 18
SideVüTechnologia skanująca ............................................ 18
PanoptixWidoki sonaru ............................................................. 18
LiveVüWidok pod kadłubem sonaru .................................... 18
Widok przed kadłubem sonaru LiveVü ................................ 18
Widok 3D przed kadłubem sonaru RealVü .......................... 18
Widok pod kadłubem sonaru RealVü 3D z wiązką w dół ..... 19
Widok sonaru RealVü 3D z trybem archiwalnym ................. 19
FrontVüWidok sonaru .......................................................... 19
Określanie typu przetwornika ................................................... 19
Kalibracja kompasu .............................................................. 19
Tworzenie punktu na ekranie sonaru ....................................... 19
Wstrzymywanie wyświetlania sonaru ....................................... 19
Wyświetlanie historii sonaru ..................................................... 19
Udostępnianie sonaru ............................................................... 19
Wybór źródła sonaru ............................................................ 20
Zmiana nazwy źródła sonaru ............................................... 20
Dostosowywanie poziomu szczegółowości .............................. 20
Dostosowywanie intensywności kolorów .................................. 20
Zapisy danych sonaru ............................................................... 20
Rejestrowanie danych wyświetlanych przez sonar .............. 20
Przerywanie zapisu sonaru .................................................. 20
Usuwanie zapisów danych sonaru ...................................... 20
Odtwarzanie zapisów danych sonaru .................................. 20
Ustawienia sonarów tradycyjnych, Garmin ClearVü i SideVü .. 20
Ustawianie stopnia powiększenia na ekranie sonaru .......... 21
Ustawianie prędkości przesuwu ........................................... 21
Regulowanie zasięgu dla skali głębokości lub szerokości ... 21
Ustawienia wyglądu sonaru ................................................. 21
Alarmy sonaru ...................................................................... 21
Zaawansowane ustawienia sonaru ...................................... 22
Ustawienia instalacyjne przetwornika .................................. 22
Częstotliwości sonaru .......................................................... 22
Włączanie funkcji A-Scope .................................................. 22
Ustawienia sonaru Panoptix ..................................................... 23
Dostosowywanie kąta widzenia i poziomu powiększenia dla
urządzenia RealVü ............................................................... 23
Dostosowywanie prędkości przeszukiwania urządzenia
RealVü ................................................................................. 23
Menu sonaru LiveVü z wiązką skierowaną do przodu
i FrontVü .............................................................................. 23
Ustawienia wyglądu LiveVü i FrontVü ................................. 24
Ustawienia wyglądu RealVü ................................................ 24
Ustawienia instalacyjne przetwornika Panoptix ................... 24
Autopilot........................................................................ 24
Ekran autopilota ........................................................................ 25
Dostosowywanie przyrostu w sterowaniu krokowym ........... 25
Ustawianie oszczędzania energią ....................................... 25
Włączanie autopilota ................................................................. 25
Wzorce sterowania ................................................................... 25
Używanie wzorca zawracania .............................................. 25
Konfiguracja i używanie wzorca ruchu po okręgu ................ 25
Konfiguracja i używanie wzorca zygzakowania ................... 25
Używanie wzorca pętli Williamsona ..................................... 25
ii
Funkcje żeglarskie....................................................... 25
Ustawianie typu jednostki ......................................................... 25
Regaty ...................................................................................... 25
Naprowadzanie na linię startu ............................................. 26
Korzystanie ze stopera regatowego .................................... 26
Ustawianie odległości między dziobem a anteną GPS ........ 26
Ustawienia layline ..................................................................... 26
Ustawianie przesunięcia kilu ..................................................... 26
Działanie autopilota żeglarskiego ............................................. 27
Utrzymywanie wiatru ............................................................ 27
Hals i zwrot przez rufę ......................................................... 27
Wskaźniki i wykresy ..................................................... 27
Wyświetlanie kompasu ............................................................. 27
Wyświetlanie wskaźników podróży ........................................... 27
Resetowanie wskaźników podróży ...................................... 28
Wyświetlanie wskaźników silnika i paliwa ................................. 28
Wybór liczby silników wyświetlanych na wskaźnikach ......... 28
Dostosowywanie wyświetlania silników na wskaźnikach ..... 28
Włączanie alarmów stanu dla wskaźników silnika ............... 28
Włączanie niektórych alarmów stanu dla wskaźników
silnika ................................................................................... 28
Ustawianie alarmu paliwa ......................................................... 28
Ustawianie pojemności paliwa jednostki .............................. 28
Synchronizowanie danych dotyczących paliwa z faktycznym
stanem paliwa ...................................................................... 28
Wyświetlanie wskaźników wiatru .............................................. 28
Ustawienie wskaźnika wiatru ............................................... 28
Konfigurowanie źródła prędkości ......................................... 28
Ustawienie źródła kierunku dla wskaźnika wiatru ................ 28
Ustawienie bajdewindu ostrego dla wskaźnika wiatru ......... 29
Pływy, prądy i informacje astronomiczne.................. 29
Informacje o stacjach pływów ................................................... 29
Informacje o stacjach prądów ................................................... 29
Informacje astronomiczne ......................................................... 29
Wyświetlanie stacji pływów i prądów oraz informacji
astronomicznych dla różnych dat ............................................. 29
Wyświetlanie informacji z różnych stacji pływów i prądów ....... 29
Cyfrowe wywołanie selektywne .................................. 29
Funkcje plotera nawigacyjnego oraz radia VHF 0183 NMEA ... 29
Włączanie DSC ......................................................................... 29
Lista DSC .................................................................................. 29
Wyświetlanie listy DSC ........................................................ 29
Dodawanie kontaktu DSC .................................................... 29
Sygnał wzywania pomocy ......................................................... 29
Nawigowanie do statku wzywającego pomocy .................... 29
Śledzenie pozycji ...................................................................... 30
Wyświetlanie raportu pozycji ................................................ 30
Nawigowanie do śledzonego statku .................................... 30
Tworzenie punktu w pozycji śledzonego statku ................... 30
Edycja informacji w raporcie pozycji .................................... 30
Usuwanie wezwania pozycja-raport. .................................... 30
Wyświetlanie szlaków na mapie .......................................... 30
Indywidualne rutynowe wywołanie ........................................... 30
Wybór kanału DSC .............................................................. 30
Wykonywanie indywidualnego rutynowego wywołania ........ 30
Wysyłanie indywidualnego rutynowego wywołania do celu
AIS ....................................................................................... 30
Odtwarzacz multimedialny .......................................... 30
Otwieranie odtwarzacza multimedialnego ................................ 31
Ikony .................................................................................... 31
Wybór źródła multimedialnego ................................................. 31
Odtwarzanie muzyki ................................................................. 31
Przeglądanie muzyki ............................................................ 31
Ustawianie utworu do powtarzania ...................................... 31
Ustawianie wszystkich utworów do powtarzania ................. 31
Spis treści
Ustawianie utworów do odtwarzania losowego ................... 31
Regulowanie głośności ............................................................. 31
Włączanie i wyłączanie stref ................................................ 31
Wyciszanie multimediów ...................................................... 31
Radio VHF ................................................................................ 31
Skanowanie kanałów UKF ................................................... 31
Dostosowywanie redukcji szumu UKF ................................. 31
Radio ........................................................................................ 31
Ustawianie regionu tunera ................................................... 31
Zmiana stacji radiowej ......................................................... 31
Zmiana trybu dostrajania ..................................................... 31
Zapamiętane ustawienia ...................................................... 32
Odtwarzanie w systemie DAB .................................................. 32
Ustawianie regionu tunera DAB ........................................... 32
Wyszukiwanie stacji DAB ..................................................... 32
Zmiana stacji DAB ............................................................... 32
Zapamiętane DAB ................................................................ 32
Radio satelitarne SiriusXM ....................................................... 32
Lokalizacja identyfikatora radia SiriusXM ............................ 32
Aktywowanie subskrypcji SiriusXM ...................................... 32
Dostosowywanie listy kanałów ............................................. 33
Zapisywanie SiriusXM kanału na predefiniowanej liście ...... 33
Odblokowywanie funkcji kontroli rodzicielskiej SiriusXM ..... 33
Ustawianie nazwy urządzenia .................................................. 33
Aktualizacja oprogramowania odtwarzacza multimedialnego .. 33
Załącznik....................................................................... 38
Rejestrowanie urządzenia ........................................................ 38
Czyszczenie ekranu .................................................................. 38
Zrzuty ekranowe ....................................................................... 38
Wykonywanie zrzutów ekranowych ..................................... 38
Kopiowanie zrzutów ekranowych do komputera .................. 38
Rozwiązywanie problemów ...................................................... 38
Urządzenie nie odbiera sygnałów GPS ............................... 38
Urządzenie nie włącza się lub stale się wyłącza ................. 38
Urządzenie nie tworzy punktów we właściwym miejscu ...... 39
NMEA 0183 — informacje ........................................................ 39
Informacje o PGN sieci NMEA 2000 ......................................... 39
Indeks............................................................................ 41
Konfiguracja urządzenia.............................................. 33
Automatyczne włączanie plotera nawigacyjnego ..................... 33
Ustawienia systemowe ............................................................. 33
Ustawienia wyświetlania ...................................................... 34
Ustawienia GPS ................................................................... 34
Wyświetlanie dziennika zdarzeń .......................................... 34
Wyświetlanie informacji o oprogramowaniu systemowym ... 34
Ustawienia Moja łódź ................................................................ 34
Ustawianie przesunięcia kilu ................................................ 34
Ustawianie przesunięcia temperatury wody ........................ 35
Kalibracja czujnika prędkości po wodzie ............................. 35
Ustawianie pojemności paliwa jednostki .............................. 35
Synchronizowanie danych dotyczących paliwa z faktycznym
stanem paliwa ...................................................................... 35
Dostosowywanie limitów dla wskaźnika silnika i wskaźnika
paliwa ................................................................................... 35
Ustawienia komunikacji ............................................................ 35
NMEA 0183 .......................................................................... 35
Ustawienia NMEA 2000 ....................................................... 36
Ustawianie alarmów .................................................................. 36
Alarmy nawigacji .................................................................. 36
Alarmy systemu ................................................................... 36
Ustawianie alarmu paliwa .................................................... 36
Ustawienia jednostek ................................................................ 36
Ustawienia nawigacji ................................................................ 36
Ustawienia innych statków ........................................................ 37
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych plotera
nawigacyjnego .......................................................................... 37
Udostępnianie i zarządzanie danymi użytkownika... 37
Kopiowanie punktów trasy, tras i śladów z programu HomePort
do plotera nawigacyjnego ......................................................... 37
Kopiowanie danych z karty pamięci ......................................... 37
Kopiowanie punktów, tras i śladów na kartę pamięci ............... 37
Wybór typu pliku dla punktów trasy oraz tras z urządzeń innych
producentów ............................................................................. 37
Udostępnianie punktów i tras w różnych urządzaniach ............ 37
Kopiowanie wbudowanych map na kartę pamięci .................... 37
Tworzenie kopii zapasowej danych w komputerze ................... 37
Przywracanie danych z kopii zapasowej do plotera
nawigacyjnego .......................................................................... 38
Zapisywanie informacji systemowych na karcie pamięci .......... 38
Spis treści
iii
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Widok z przodu
Objaśnienia dotyczące obsługi
W niniejszym podręczniku zwrot „wybierz” jest używany w celu
opisania następujących działań:
• Korzystanie z przycisków strzałek do zaznaczenia elementu
menu, a następnie naciśnięcie klawisza SELECT (tylko
w przypadku urządzeń z klawiszami sprzętowymi).
• Naciśnięcie przycisku, takiego jak SELECT lub MENU.
W przypadku instrukcji wymagającej wybrania wielu elementów
w tekście mogą pojawić się małe strzałki. Przykładowo
informacja „wybierz kolejno MENU > Dodaj” oznacza, że należy
wybrać element MENU lub przycisk sprzętowy, a następnie
wybrać element Dodaj.
Grafiki w tej instrukcji służą tylko do celów informacyjnych
i mogą nie odpowiadać dokładnie Twojemu urządzeniu.
Wkładanie kart pamięci
À
Á
Â
Ã
klawisz zasilania
Klawisze urządzenia
Gniazdo karty pamięci microSD
®
Automatyczny czujnik podświetlenia
Ten ploter nawigacyjny umożliwia korzystanie z opcjonalnych
kart pamięci. Karty z mapami umożliwiają przeglądanie zdjęć
satelitarnych i zdjęć lotniczych o wysokiej rozdzielczości
przedstawiających porty, zatoki, przystanie i inne punkty
szczególne. Puste karty pamięci mogą służyć do rejestrowania
danych map Contours Garmin Quickdraw™, danych sonarowych
(po zastosowaniu zgodnego przetwornika) oraz do przesyłania
danych, takich jak punkty i trasy, do innego zgodnego plotera
nawigacyjnego lub do komputera.
To urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB
w formacie FAT32.
1 Otwórz klapkę À lub drzwiczki dostępowe z przodu plotera
nawigacyjnego.
NOTYFIKACJA
Należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo
zamontowane w podstawce. Jeśli urządzenie nie jest
prawidłowo zamontowane, może utracić zasilanie lub nie
wyświetlać informacji z sonaru. Nieprawidłowo zamontowane
urządzenie może również wypaść z podstawki i ulec
uszkodzeniu.
Przyciski urządzenia
Przytrzymanie powoduje włączenie lub wyłączenie
urządzenia.
Dostosowanie podświetlenia i schematu kolorów po
szybkim naciśnięciu i zwolnieniu.
Pomniejszenie mapy lub widoku.
Powiększenie mapy lub widoku.
Przewinięcie, podświetlenie opcji i zmiana pozycji kursora.
SELECT
Potwierdzenie komunikatu oraz wybór opcji.
BACK
Powrót do poprzedniego ekranu.
MARK
Zapis bieżącej pozycji jako punktu.
HOME
Powrót do ekranu głównego.
MENU
Otwarcie menu opcji dla strony (jeśli ma zastosowanie).
Zamknięcie menu (jeśli ma zastosowanie).
Pobieranie podręczników użytkownika
Najnowszą wersje podręczników użytkownika i ich tłumaczenia
można pobrać ze strony internetowej.
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/manuals/echoMAPCHIRPcv.
PORADA: Aby szybko otworzyć tę stronę internetową,
zeskanuj ten kod:
2 Włóż kartę pamięci Á.
3 Dociskaj kartę, aż zaskoczy.
4 Zamknij drzwiczki.
Aktualizacja oprogramowania
Po zainstalowaniu urządzenia lub dodaniu do niego akcesorium
może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania
urządzenia.
To urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB
w formacie FAT32.
Przed zaktualizowaniem oprogramowania sprawdź wersję
oprogramowania zainstalowaną w urządzeniu (Wyświetlanie
informacji o oprogramowaniu systemowym, strona 34).
Następnie odwiedź stronę www.garmin.com/support/software
/marine.html, wybierz Pokaż wszystkie urządzenia z zestawu
i porównaj zainstalowaną wersję oprogramowania z wersją
wyświetloną dla Twojego produktu.
Jeśli oprogramowanie w urządzeniu jest starsze niż to
wymienione na stronie internetowej, wykonaj następujące
czynności, aby pobrać nowe oprogramowanie na kartę pamięci
(Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci,
strona 2), a następnie zaktualizuj oprogramowanie
urządzenia (Aktualizacja oprogramowania urządzenia,
strona 2).
2 Pobierz podręcznik użytkownika.
Wstęp
1
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci
Wybór źródła GPS
Skopiuj aktualizację oprogramowania na kartę pamięci,
korzystając z komputera z oprogramowaniem Windows .
UWAGA: Jeśli nie masz komputera z oprogramowaniem
Windows, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Garmin w celu
zamówienia karty zawierającej aktualną wersję
oprogramowania.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/support/software/marine
.html.
PORADA: Z tej strony internetowej można również pobrać
najnowsze wersje podręczników użytkownika i załadować je
do posiadanego plotera nawigacyjnego.
3 Wybierz Seria echoMAP z kartą SD.
4 Wybierz Pobierz obok pozycji Seria echoMAP z kartą SD.
5 Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
6 Wybierz Pobierz.
7 Wybierz lokalizację, a następnie Zapisz.
8 Kliknij dwukrotnie, aby pobrać plik.
W wybranej lokalizacji utworzony zostanie folder Garmin
zawierający aktualizację oprogramowania. Zostanie otwarte
pole dialogowe, za pomocą którego będzie można przesłać
aktualizację oprogramowania na kartę pamięci.
9 Wybierz Dalej.
10 Wybierz bieg powiązany z kartą pamięci, a następnie wybierz
kolejno Dalej > Zakończ.
Na karcie pamięci utworzony zostanie folder Garmin
zawierający aktualizację oprogramowania. Załadowanie
aktualizacji oprogramowania na kartę pamięci może zająć kilka
minut.
Jeśli dostępne jest więcej niż jedno źródło danych GPS, można
wybrać preferowane źródło.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > System > GPS.
2 Wybierz źródło danych GPS.
®
®
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci
(Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci,
strona 2).
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
5 Gdy zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie ręcznie
ploter nawigacyjny, nie wyjmując karty pamięci.
6 Wyjmij kartę pamięci.
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Sygnały satelitarne GPS
Po włączeniu plotera nawigacyjnego odbiornik GPS musi
zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję. Gdy
ploter nawigacyjny zlokalizuje satelity, u góry ekranu głównego
. Jeśli ploter nawigacyjny utraci sygnał
pojawi się symbol
satelitarny, symbol
zniknie, a na mapie, nad ikoną , pojawi
się migający znak zapytania.
Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na
stronie www.garmin.com/aboutGPS. Aby uzyskać pomoc
w odbiorze sygnału satelitów, patrz (Urządzenie nie odbiera
sygnałów GPS, strona 38).
2
Dostosowywanie plotera
nawigacyjnego
Dostosowywanie ekranu głównego
Istnieje możliwość dodawania elementów do ekranu głównego
i zmieniania ich położenia.
1 Na ekranie głównym wybierz Dostosuj ekran główny.
2 Wybierz opcję:
• Aby zmienić położenie elementu, wybierz Zmień
kolejność i zaznacz element, który chcesz przenieść,
a następnie wybierz nowe miejsce dla elementu.
• Aby dodać element do ekranu głównego, wybierz Dodaj,
a następnie wybierz nowy element, który chcesz dodać.
• Aby usunąć element dodany do ekranu głównego, wybierz
Usuń, a następnie wybierz element, który chcesz usunąć.
Kombinacje
Ekran Kombinacje wyświetla kilka różnych ekranów w tym
samym czasie. Liczba opcji dostępnych na ekranie Kombinacje
jest zależna od liczby opcjonalnych urządzeń podłączonych do
plotera nawigacyjnego i od korzystania z płatnych map.
Wybór kombinacji
1 Wybierz Kombinacje.
2 Wybierz kombinację.
Dostosowywanie ekranu Kombinacje
1 Wybierz Kombinacje.
2 Użyj przycisków strzałek, aby podświetlić ekran kombinacji.
3 Wybierz kolejno Konfiguracja.
4 Wybierz opcję:
• Aby zmienić nazwę, wybierz Nazwa i wpisz nową nazwę.
• Aby zmienić ustawienie informacji na ekranie, wybierz
Zmień układ, a następnie wybierz nowy układ.
• Aby zmienić typ informacji wyświetlanych na ekranie,
wybierz Zmień funkcję, a następnie wybierz nowy typ
informacji.
• Aby dostosować dane wyświetlane na ekranie, wybierz
Nakładki liczbowe (Ustawienia nakładek liczbowych,
strona 9).
• Aby zmienić rozmiar obszarów z danymi wyświetlanych na
ekranie, wybierz Zmień roz. okna komb.
Dodawanie własnego ekranu kombinacji
Można stworzyć własny ekran kombinacji, który będzie
dostosowany do potrzeb użytkownika.
1 Wybierz kolejno Kombinacje > MENU > Dodaj.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Usuwanie ekranu Kombinacje
1 Wybierz Kombinacje.
2 Użyj przycisków strzałek, aby podświetlić kombinację.
3 Wybierz Usuń.
Dostosowywanie plotera nawigacyjnego
Ustawianie typu jednostki
Użytkownik może wybrać typ łodzi, aby skonfigurować
ustawienia plotera nawigacyjnego i użyć funkcji dostosowanych
do posiadanego typu łodzi.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Typ jednostki.
2 Wybierz opcję.
wędkarska stanowi przydatne narzędzie dla miłośników
wędkarstwa z dala od brzegu.
Aby otworzyć mapę nawigacyjną, wybierz kolejno Mapy > Mapa
nawigacyjna.
Regulowanie podświetlenia
1 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Wyświetlanie >
Podświetlenie.
PORADA: Naciśnij przycisk na dowolnym ekranie, aby
otworzyć ustawienia podświetlenia.
2 Dostosuj podświetlenie.
Aby otworzyć mapę wędkarską, wybierz kolejno Mapy > Mapa
wędk..
Dostosowywanie schematu kolorów
Powiększanie i pomniejszanie obszaru na mapie
1 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Wyświetlanie >
Skala u dołu mapy wskazuje poziom powiększenia. Pasek
poniżej oznaczenia skali oznacza dystans na mapie.
• Wybierz , aby pomniejszać.
• Wybierz , aby powiększać.
Schemat kolorów.
PORADA: Aby uzyskać dostęp do ustawień kolorów, na
dowolnym ekranie wybierz kolejno > Wyświetlanie >
Schemat kolorów.
2 Wybierz opcję.
Mapy i widoki 3D mapy
Dostępne mapy i widoki 3D zależą od użytych danych map oraz
akcesoriów.
Aby otworzyć mapy oraz widoki 3D mapy, wybierz Mapy.
Mapa nawigacyjna: Wyświetla dane nawigacji dostępne
w ramach fabrycznie załadowanych map oraz w ramach map
uzupełniających, jeśli są one dostępne. Dane obejmują boje,
światła, kable, sondowania głębokości, przystanie oraz stacje
pływów w widoku z góry.
Perspective 3D: Zapewnia widok z góry i z tyłu łodzi
(odpowiednio do kursu) i stanowi wizualną pomoc
w nawigacji. Ten widok przydaje się podczas nawigacji
w pobliżu płycizn, raf, mostów i kanałów, a także podczas
określania tras umożliwiających wpłynięcie do nieznanych
portów i na kotwicowiska, a także wypłynięcie z nich.
Mariner’s Eye 3D: Zapewnia szczegółowy, trójwymiarowy widok
z góry i z tyłu łodzi (odpowiednio do kursu) i stanowi wizualną
pomoc w nawigacji. Ten widok przydaje się podczas
nawigacji w pobliżu płycizn, raf, mostów i kanałów, a także
podczas określania tras umożliwiających wpłynięcie do
nieznanych portów i na kotwicowiska, a także wypłynięcie
z nich.
UWAGA: Widoki map Mariner's Eye 3D i Fish Eye 3D są
dostępne wraz z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
Fish Eye 3D: Zapewnia widok dna spod wody, przedstawiając
jego dokładny obraz na podstawie informacji o mapie. Po
podłączeniu przetwornika sonaru obiekty znajdujące się
w toni (np. ryby) zostaną oznaczone jako czerwone, zielone
i żółte obszary. Czerwony kolor oznacza największe cele,
a zielony — najmniejsze.
Mapa wędkarska: Wyświetlanie na mapie szczegółowych
izobat i sondowań głębin. Wybór powoduje usunięcie z mapy
danych nawigacji oraz wyświetlenie szczegółowych danych
barometrycznych i wzmocnionych izobat wykorzystywanych
do celów badania dna. Ta mapa nadaje się doskonale do
wędkowania głębinowego z dala od brzegu.
Mapa nawigacyjna i morska mapa wędkarska
UWAGA: Przybrzeżna mapa wędkarska jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
Mapy nawigacyjne i mapy wędkarskie umożliwiają zaplanowanie
kursu, wyświetlenie informacji o mapie oraz podróż trasą. Mapa
Mapy i widoki 3D mapy
Przesuwanie mapy za pomocą przycisków
Można przesunąć mapę, aby wyświetlić obszar inny od
aktualnie wyświetlanego.
1 Gdy wyświetlona jest mapa, użyj klawiszy strzałek.
2 Wybierz BACK, aby zatrzymać przesuwanie i ponownie
wyświetlić na ekranie bieżącą pozycję.
UWAGA: Aby przesuwać ekran kombinacji, wybierz
SELECT.
Wybieranie elementu na mapie z użyciem klawiszy
urządzenia
1 Na mapie lub w widoku mapy 3D wybierz , , lub , aby
przesunąć kursor.
2 Wybierz SELECT.
Pomiar dystansu na mapie
1 Wybierz pozycję na mapie.
2 Wybierz Pomiar dystansu.
Na ekranie wyświetlony zostanie znacznik w miejscu
aktualnej pozycji. Dystans i kierunek od znacznika znajduje
się w rogu.
PORADA: Aby zresetować znacznik i zmierzyć dystans od
aktualnej pozycji kursora, wybierz SELECT.
Symbole mapy
Ta tabela zawiera niektóre spośród najczęściej wyświetlanych
na szczegółowych mapach symboli.
Ikona
Opis
Boja
Informacje
Usługi morskie
Stacja pływów
Stacja prądów
Dostępne zdjęcie z góry
Dostępne zdjęcie w perspektywie
Inne elementy wspólne dla większości map obejmują izobaty,
strefy pływów, sondowania punktowe (w formie przedstawionej
na oryginalnej mapie papierowej), symbole i pomoce
nawigacyjne, przeszkody i okolice kabli.
3
Nawigacja do punktu na mapie
PRZESTROGA
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę. Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.
UWAGA: Przybrzeżna mapa wędkarska jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
1 Wybierz pozycję na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej.
2 W razie potrzeby wybierz opcję SELECT.
3 Wybierz Nawiguj do.
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż bezpośrednio do pozycji, wybierz
opcję Idź do.
• Aby utworzyć do pozycji trasę uwzględniającą zwroty,
wybierz opcję Trasa do.
• Aby skorzystać z funkcji Auto Guidance, wybierz opcję
Nawig. automatyczna.
5 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji nawigacji
automatycznej szary odcinek na dowolnej części
karmazynowej linii wskazuje, że funkcja ta nie może obliczyć
części linii nawigacji automatycznej. Wynika to z ustawień
minimalnej bezpiecznej głębokości wody i minimalnej
bezpiecznej wysokości przeszkody.
6 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.
Wyświetlanie na mapie informacji o pozycji i o
obiekcie
Na mapie nawigacyjnej lub mapie wędkarskiej można
wyświetlać informacje o pozycji lub o obiekcie.
UWAGA: Przybrzeżna mapa wędkarska jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
1 Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz pozycję lub
obiekt i wybierz SELECT.
Wzdłuż prawej krawędzi mapy zostanie wyświetlona lista
opcji. Wyświetlane opcje różnią się w zależności od wybranej
pozycji lub obiektu.
2 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż do wybranej pozycji, wybierz
Nawiguj do.
• Aby oznaczyć punkt w pozycji kursora, wybierz Nowy
punkt.
• Aby wyświetlić dystans do obiektu i namiar na obiekt
z aktualnej pozycji, wybierz Pomiar dystansu.
Na ekranie zostanie wyświetlony dystans i namiar.
Wybierz opcję SELECT, aby dokonać pomiaru z pozycji
innej niż aktualna pozycja.
• Aby wyświetlić informacje o pływie, prądzie, informacje
astronomiczne, notki do mapy lub informacje o lokalnych
usługach dostępnych w pobliżu kursora, wybierz
Informacja.
4
Wyświetlanie szczegółowych informacji o pomocach
nawigacyjnych
Na mapie nawigacyjnej, mapie wędkarskiej, w widoku
Perspective 3D lub Mariner’s Eye 3D mapy można wyświetlić
szczegółowe informacje o różnego rodzaju pomocach
nawigacyjnych, w tym o pławach, światłach i przeszkodach.
UWAGA: Przybrzeżna mapa wędkarska jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
UWAGA: Widoki map Mariner's Eye 3D i Fish Eye 3D są
dostępne wraz z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
1 Na mapie lub w widoku mapy 3D wybierz pomoc
nawigacyjną.
2 Wybierz nazwę pomocy nawigacyjnej.
Linia kierunku i znaczniki kątów
Linia kierunku to linia rysowana na mapie prowadząca od dziobu
łodzi w kierunku podróży. Znaczniki kątów oznaczają pozycje
względne wobec kierunku lub kursu nad dnem, które są
pomocne podczas zarzucania lub wyszukiwania punktów
odniesienia.
Ustawianie linii kierunku i kursu nad dnem
Na mapie można wyświetlać linie kierunku i kursu nad dnem
(KDd).
KDd oznacza kierunek poruszania się. Kierunek to strona,
w którą zwrócony jest dziób łodzi, gdy podłączony jest czujnik
kierunku.
1 W widoku mapy wybierz kolejno MENU > Ustawienia mapy
> Wygląd mapy > Linia kierunku.
2 W razie potrzeby wybierz Źródło i wybierz opcję:
• Aby automatycznie korzystać z dostępnego źródła,
wybierz opcję Auto.
• Aby dla KDd użyć wskazania kierunku z anteny GPS,
wybierz Kierunek GPS (COG).
• Aby użyć danych z podłączonego czujnika kierunku,
wybierz opcję Kierunek.
• Aby użyć danych z podłączonego czujnika kierunku,
wybierz opcję KDd i kierunek.
Spowoduje to wyświetlenie na mapie linii kierunku oraz
linii KDd.
Wybierz
Wyświetlanie, a następnie jedną z opcji:
3
• Wybierz Dystans > Dystans i podaj długość linii
wyświetlanej na mapie.
• Wybierz Czas > Czas i podaj czas potrzebny do
obliczenia dystansu, jaki łódź pokona w określonym
czasie, zachowując aktualną prędkość.
Włączanie znaczników kątów
Można dodać znaczniki kątów do mapy wzdłuż linii kierunku.
Znaczniki kątów ułatwiają zarzucanie podczas wędkowania.
1 Ustaw linię kierunku (Ustawianie linii kierunku i kursu nad
dnem, strona 4).
2 Wybierz Znaczniki kąta.
Płatne mapy
PRZESTROGA
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
UWAGA: Niektóre modele nie obsługują wszystkich map.
Opcjonalne płatne mapy, takie jak BlueChart g2 Vision ,
pozwalają optymalnie wykorzystać ploter nawigacyjny. Poza
szczegółowymi mapami morskimi, produkty te mogą zawierać
®
®
Mapy i widoki 3D mapy
także poniższe funkcje, które są dostępne w niektórych
obszarach.
Mariner’s Eye 3D: Zapewnia widok z góry i z tyłu łodzi oraz
stanowi trójwymiarową pomoc w nawigacji.
Fish Eye 3D: Zapewnia trójwymiarowy widok dna spod wody,
przedstawiając na mapie jego dokładny obraz na podstawie
informacji o mapie.
Mapy wędkarskie: Umożliwiają wyświetlenie map ze
wzmocnionymi izobatami, bez danych nawigacyjnych. Te
mapy nadają się doskonale do wędkowania głębinowego
z dala od brzegu.
Zdjęcia satelitarne o wysokiej rozdzielczości: Zdjęcia
satelitarne o wysokiej rozdzielczości przedstawiają
realistyczny obraz lądu i wody na mapie nawigacyjnej
(Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej, strona 5).
Zdjęcia lotnicze: Wyświetlanie zdjęć lotniczych przystani
i innych obiektów ważnych z punktu widzenia nawigacji, które
pozwalają wyobrazić sobie otoczenie (Wyświetlanie zdjęć
lotniczych punktów orientacyjnych, strona 5).
Szczegółowe dane dotyczące dróg i punktów szczególnych:
Wyświetlenie szczegółowych danych dotyczących dróg
i punktów szczególnych (POI), w tym bardzo szczegółowych
danych o drogach na wybrzeżu i punktach szczególnych
takich, jak restauracje, zakwaterowanie, lokalne atrakcje.
Nawig. automatyczna: Wykorzystuje konkretne informacje
o jednostce pływającej i dane mapy do określenia najlepszej
ścieżki do celu.
Wyświetlanie informacji o stacjach pływów
Symbol na mapie oznacza stację pływów. Dla stacji pływów
można wyświetlić szczegółowy wykres, który pozwoli
przewidzieć poziom pływów dla różnych godzin i dni.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
1 Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz stację
pływów.
W pobliżu symbolu zostaną wyświetlone informacje
o kierunku pływu i poziomie pływu.
2 Wybierz nazwę stacji.
Wyświetlanie wskaźników pływów i prądów
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Na mapie nawigacyjnej i wędkarskiej można wyświetlać
statyczne lub animowane wskaźniki stacji pływów lub prądów.
1 Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz kolejno
MENU > Ustawienia mapy > Pływy i prądy.
Wybierz
opcję:
2
• Aby wyświetlić na mapie wskaźniki stacji prądów
i wskaźniki stacji pływów, wybierz Wł..
• Aby wyświetlać na mapie animowane wskaźniki stacji
pływów i animowane wskaźniki kierunku prądów, wybierz
Animowane.
Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Można nałożyć wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne na
części mapy nawigacyjnej obejmującej ląd oraz na części
obejmujące ląd i morze.
UWAGA: Po włączeniu wysokiej rozdzielczości zdjęcia
satelitarne są dostępne tylko dla mniejszych poziomów
powiększenia. Jeśli wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne
nie są wyświetlane dla regionu z mapy opcjonalnej, można
wybrać , aby powiększyć mapę. Można także zwiększyć
stopień szczegółowości, zmieniając poziom szczegółów dla
powiększania mapy.
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno MENU > Ustawienia
mapy > Zdjęcia satelit..
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Tylko ląd, aby wyświetlić standardowe
informacje dotyczące wody i zdjęcia nałożone na obszar
lądu na mapie.
• Wybierz Złącz fotomapy, aby wyświetlać zdjęcia akwenu
i lądu z określonym poziomem przezroczystości.
Wyreguluj przezroczystość zdjęcia za pomocą suwaka. Im
wyższa wartość procentowa zostanie wybrana, w tym
większym stopniu zdjęcia będą zakrywać obszar wody
i lądu na mapie i tym lepiej będą widoczne.
Animowane wskaźniki pływów i prądów
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej można wyświetlać
animowane wskaźniki stacji pływów i kierunku podróży. Należy
także włączyć animowane ikony w ustawieniach mapy
(Wyświetlanie wskaźników pływów i prądów, strona 5).
Wskaźnik stacji pływów jest wyświetlany na mapie jako pionowy
wykres słupkowy ze strzałką. Czerwona strzałka skierowana
w dół oznacza odpływ, a niebieska strzałka skierowana w górę
oznacza przypływ. Po najechaniu kursorem na wskaźnik stacji
pływów powyżej wskaźnika stacji wyświetlona zostanie
wysokość pływu w stacji.
Wskaźniki kierunku prądu są wyświetlane na mapie w formie
strzałek. Kierunek każdej ze strzałek wskazuje kierunek prądu
w danej pozycji na mapie. Kolor strzałki wskazującej kierunek
prądu oznacza zakres prędkości prądu w danej pozycji. Po
najechaniu kursorem na wskaźnik kierunku prądu powyżej
wskaźnika kierunku wyświetlona zostanie prędkość prądu dla
danej pozycji.
Aby było możliwe wyświetlenie na mapie nawigacyjnej zdjęć
lotniczych, należy włączyć opcję Zdjęcia satelit. w ustawieniach
mapy.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Korzystając ze zdjęć lotniczych obiektów orientacyjnych,
przystani i portów, można w łatwiejszy sposób określić swoje
położenie i zapoznać się z układem przystani lub portu przed
dotarciem na miejsce.
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz ikonę aparatu:
• Aby wyświetlić zdjęcie z góry, wybierz
.
• Aby wyświetlić zdjęcie w perspektywie, wybierz
.
Zdjęcie zostało wykonane z pozycji aparatu, który
podczas wykonywania zdjęcia był ustawiony w kierunku
wskazanym przez stożek.
Wybierz
Zdjęcie lotnicze.
2
System automatycznej identyfikacji
Kolor
Zakres prędkości prądu
Żółty
0 do 1 węzła
Pomarańczowy
1 do 2 węzłów
Czerwony
2 lub więcej węzłów
Mapy i widoki 3D mapy
Wyświetlanie zdjęć lotniczych punktów
orientacyjnych
System automatycznej identyfikacji (AIS) umożliwia identyfikację
oraz śledzenie innych statków oraz otrzymywanie ostrzeżeń
o innych jednostkach znajdujących się w pobliżu. Po
podłączeniu do zewnętrznego urządzenia AIS ploter
nawigacyjny może wyświetlać określone dane AIS dotyczące
5
innych statków znajdujących się w zasięgu, które są
wyposażone w transponder oraz które w aktywny sposób
przesyłają informacje AIS.
Informacje zgłaszane przez każdy statek obejmują numer
MMSI, pozycję, prędkość GPS, kierunek GPS, czas, jaki minął
od zgłoszenia przez statek ostatniej pozycji, najbliższe miejsce
zbliżenia oraz czas do miejsca zbliżenia.
Niektóre modele ploterów nawigacyjnych obsługują też system
BFT (Blue Force Tracking). Jednostki pływające śledzone za
pomocą systemu BFT (Blue Force Tracking) są oznaczone na
ploterze nawigacyjnym niebiesko-zielonym kolorem.
Symbole celów AIS
Symbol Opis
Statek AIS. Statek nadający sygnał AIS. Trójkąt wskazuje
kierunek, w którym porusza się statek AIS.
Wybór celu.
Aktywacja celu. Cel wydaje się większy na mapie. Zielona
linia prowadząca do celu wskazuje kierunek celu. Numer
MMSI, prędkość i kierunek statku są widoczne poniżej celu
(jeśli dla funkcji wyświetlania szczegółowych informacji
wybrano opcję Pokaż). W przypadku utraty sygnału AIS ze
statku zostanie wyświetlony baner komunikatu.
Utrata sygnału celu. Zielony symbol X oznacza utratę sygnału
AIS ze statku. W takim przypadku ploter nawigacyjny
wyświetla baner komunikatu z pytaniem, czy statek ma być
nadal śledzony. W przypadku rezygnacji z dalszego śledzenia
symbol utraconego sygnału statku zniknie z mapy lub
z widoku 3D mapy.
Niebezpieczny cel w zasięgu. Cel miga, włącza się alarm
i zostaje wyświetlony baner komunikatu. Po potwierdzeniu
alarmu zostanie wyświetlony nakreślony linią ciągłą czerwony
trójkąt z prowadzącą do niego czerwoną linią, który wskazuje
położenie oraz kierunek celu. Jeśli alarm kolizyjny dla strefy
bezpieczeństwa został wyłączony, cel zacznie migać, alarm
nie uruchomi się jednak i nie zostanie wyświetlony baner
alarmu. W przypadku utraty sygnału AIS ze statku zostanie
wyświetlony baner komunikatu.
Utrata sygnału niebezpiecznego celu. Czerwony symbol X
oznacza utratę sygnału AIS ze statku. W takim przypadku
ploter nawigacyjny wyświetla baner komunikatu z pytaniem,
czy statek ma być nadal śledzony. W przypadku rezygnacji
z dalszego śledzenia symbol utraconego sygnału niebezpiecznego celu zniknie z mapy lub z widoku 3D mapy.
Położenie tego symbolu wskazuje punkt największego
zbliżenia do niebezpiecznego celu. Liczby widoczne w pobliżu
symbolu wskazują czas do punktu największego zbliżenia do
tego celu.
UWAGA: Jednostki pływające śledzone za pomocą systemu
BFT (Blue Force Tracking) są oznaczone na ploterze
nawigacyjnym niebiesko-zielonym kolorem, niezależnie od ich
statusu.
Kierunek i planowany kurs aktywowanych celów AIS
W przypadku, gdy aktywowany cel AIS nadaje informacje
o kierunku i kursie nad dnem, kierunek celu jest widoczny na
mapie w postaci linii ciągłej prowadzącej do symbolu celu AIS.
Linia kierunku nie jest widoczna w widoku mapy 3D.
Planowany kurs aktywowanego celu AIS jest widoczny na mapie
lub w widoku mapy 3D jako linia przerywana. Długość
planowanego kursu zależy od wartości ustawienia planowanego
kierunku. Jeśli aktywowany cel AIS nie przesyła informacji
o prędkości lub jeśli statek nie porusza się, linia planowanego
kursu nie jest wyświetlana. Informacje o zmianach prędkości,
kursu nad dnem oraz prędkości jego zmiany nadawane przez
statek mogą wpłynąć na obliczenia pozwalające wyznaczyć linię
planowanego kursu.
Jeśli cel AIS nadaje informacje o kierunku, kursie nad dnem
oraz prędkości jego zmiany, planowany kurs celu jest obliczany
na podstawie informacji dotyczących kursu nad dnem
i prędkości jego zmiany. Kierunek, w jakim następuje zwrot celu,
6
także jest wyznaczany na podstawie informacji o prędkości
zmiany kursu i jest wskazywany przez końcowy element linii
kierunku. Długość elementu końcowego nie zmienia się.
Jeśli cel AIS nadaje informacje o kierunku i kursie nad dnem, nie
są jednak przesyłane informacje o prędkości zmiany kursu,
planowany kurs celu jest obliczany na podstawie informacji
dotyczących kursu nad dnem.
Wyświetlanie statków AIS na mapie lub w widoku
mapy 3D
Aby rozpocząć korzystanie z systemu AIS, wymagane jest
podłączenie plotera nawigacyjnego do zewnętrznego
urządzenia AIS oraz odbiór sygnałów z innych statków.
Można określić, jak inne statki mają być wyświetlane na mapie
lub w widoku mapy 3D. Zasięg wyświetlania skonfigurowany dla
jednej mapy lub jednego widoku mapy 3D ma zastosowanie
wyłącznie do danej mapy lub danego widoku mapy 3D.
Szczegóły, planowany kierunek oraz ustawienia szlaków
wybrane dla jednej mapy lub jednego widoku mapy 3D mają
zastosowanie do wszystkich map i widoków mapy 3D.
1 Na mapie lub w widoku mapy 3D wybierz kolejno MENU >
Inne statki > Ust. wyświetlania AIS.
2 Wybierz opcję:
• Aby określić dystans od aktualnej pozycji, w której mają
być wykrywane statki AIS, wybierz Zasięg wyświetlania,
a następnie określ dystans.
• Aby wyświetlić szczegóły dotyczące statków z systemem
AIS, wybierz kolejno Szczegóły > Pokaż.
• Aby ustawić czas planowanego kierunku dla statków
z systemem AIS, wybierz Planowany kierunek,
a następnie podaj czas.
• Aby wyświetlić ślady statków AIS, wybierz Szlaki,
a następnie wybierz długość śladu wyświetlanego
z użyciem szlaku.
Aktywacja celu dla statku AIS
1 W widoku mapy lub w widoku mapy 3D wybierz statek AIS.
2 Wybierz kolejno Statek AIS > Aktywuj cel.
Wyświetlanie informacji o statku AIS ustawionym jako cel
Istnieje możliwość wyświetlenia stanu sygnału AIS, numeru
MMSI, prędkości GPS, kierunku GPS i innych zgłaszanych
informacji odnoszących się do statku ustawionego jako cel.
1 W widoku mapy lub w widoku mapy 3D wybierz statek AIS.
2 Wybierz Statek AIS.
Dezaktywacja celu dla statku AIS
1 W widoku mapy lub w widoku mapy 3D wybierz statek AIS.
2 Wybierz kolejno Statek AIS > Dezaktywuj cel.
Wyświetlanie listy zagrożeń AIS
Na mapie lub w widoku mapy 3D wybierz kolejno MENU >
Inne statki > Lista AIS.
Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy
bezpieczeństwa
Zanim będzie możliwe ustawienie alarmu kolizyjnego dla strefy
bezpieczeństwa, konieczne jest podłączenie zgodnego plotera
nawigacyjnego do urządzenia AIS.
Alarm kolizyjny dla strefy bezpieczeństwa jest dostępny
wyłącznie w przypadku systemu AIS. Można dostosowywać
strefę bezpieczeństwa umożliwiającą uniknięcie kolizji.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > AIS > Alarm AIS >
Wł..
Mapy i widoki 3D mapy
2
3
4
5
Gdy w strefie bezpieczeństwa wokół statku znajdzie się
statek z systemem AIS, wyświetlony zostanie baner
komunikatu. Obiekt również zostanie oznaczony na ekranie
jako niebezpieczny. Gdy alarm się wyłączy, baner
komunikatu zniknie, a alarm dźwiękowy zostanie wyłączony
— obiekt pozostanie jednak oznaczony na ekranie jako
niebezpieczny.
Wybierz Zasięg.
Określ promień dla strefy bezpieczeństwa wokół statku.
Wybierz Czas do.
Określ czas, po którym zostanie włączony alarm w przypadku
stwierdzenia, że obiekt wpłynie do strefy bezpieczeństwa
statku.
Na przykład, aby otrzymać powiadomienie na 10 minut przed
zbliżającym się przecięciem linii strefy bezpieczeństwa,
wybierz dla opcji Czas do wartość 10. Spowoduje to również
włączenie się alarmu na 10 minut przed wpłynięciem statku
do strefy bezpieczeństwa.
Sygnały wzywania pomocy AIS
Wbudowane nadajniki sygnałów wzywania pomocy AIS to
wbudowane urządzenia, które po aktywacji przesyłają raporty
ratunkowe z informacją o pozycji. Ploter nawigacyjny może
odbierać sygnały z nadajników ratunkowych SART, radiopław
awaryjnych EPIRB i innych sygnałów „człowiek za burtą”.
Nadawane sygnały wzywania pomocy różnią się od
standardowych sygnałów przesyłanych przez system AIS,
w związku z czym są inaczej przedstawiane w ploterze
nawigacyjnym. Zamiast śledzenia sygnału wzywania pomocy
pozwalającego uniknąć kolizji ma miejsce śledzenie sygnału
wzywania pomocy w celu zlokalizowania statku lub osoby
i umożliwienia udzielenia pomocy.
Nawigacja do jednostki nadającej sygnał wzywania pomocy
Po odebraniu sygnału wzywania pomocy wyświetla się alarm
sygnału wzywania pomocy.
Wybierz kolejno Przejrzyj > Idź do, aby rozpocząć nawigację
do jednostki nadającej sygnał.
Symbole celów wykorzystywane w nadajniku sygnałów
wzywania pomocy AIS
Symbol Opis
Sygnał wzywania pomocy AIS nadawany przez statek.
Wybierz, aby wyświetlić więcej informacji na temat sygnału
i rozpocząć nawigację.
Utrata sygnału.
Test sygnału. Wyświetla się, gdy na statku zostanie
rozpoczęty test nadajnika sygnałów wzywania pomocy; nie
informuje o rzeczywistej sytuacji awaryjnej.
Utracono sygnał testowy.
Włączanie alertów testowych nadajnika AIS
Aby uniknąć dużej liczby symboli i alertów testowych
w zatłoczonych miejscach, takich jak przystanie, można wybrać
ustawienia pozwalające odbierać lub ignorować komunikaty
testowe AIS. Aby przetestować funkcję odbioru sygnałów
awaryjnych w urządzeniu AIS, należy włączyć ploter
nawigacyjny w celu umożliwienia odbioru alertów testowych.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > AIS.
2 Wybierz opcję:
• Aby odbierać lub ignorować sygnały testowe radiopławy
awaryjnej (EPRIB), wybierz Test AIS-EPIRB.
• Aby odbierać lub ignorować testowe sygnały „człowiek za
burtą” (MOB), wybierz Test AIS-MOB.
• Aby odbierać lub ignorować testowe sygnały ratunkowe
SART, wybierz Test AIS-SART.
Mapy i widoki 3D mapy
Wyłączanie odbioru sygnału AIS
Odbiór sygnału AIS jest domyślnie wyłączony.
Wybierz kolejno Ustawienia > Inne statki > AIS >
Wyłączony.
Wszystkie funkcje systemu AIS dla wszystkich map
i widoków mapy 3D są wyłączone. Dotyczy to również
ustawiania celów AIS i ich śledzenia, alarmów kolizyjnych,
które wynikają z ustawienia celów AIS i ich śledzenia, a także
wyświetlania informacji o statkach AIS.
Ustawienia mapy i widoku 3D mapy
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich map i widoków 3D mapy. Niektóre opcje wymagają
wykupienia płatnych map lub podłączenia akcesoriów.
Te ustawienia mają zastosowanie do map oraz widoków 3D
mapy; wyjątek stanowi opcja Fish Eye 3D (Ustawienia widoku
Fish Eye 3D, strona 9).
Na mapie lub w widoku 3D mapy wybierz MENU.
Punkty i ślady: Patrz Ustawienia punktów i śladów na mapach
i w widokach mapy, strona 8.
Inne statki: Patrz Ustawienia innych statków na mapach
i widokach map, strona 9.
Pomoce nawig.: Wyświetlanie pomocy nawigacyjnych na mapie
wędkarskiej.
Layline: Dostosowywanie funkcji layline w trybie żeglowania
(xxx).
Ustawienia mapy: Patrz Ustawienia mapy nawigacyjnej
i wędkarskiej, strona 7.
Nakładki liczbowe: Patrz Ustawienia nakładek liczbowych,
strona 9. Nakładki mogą być dostępne w menu Ustawienia
menu.
Wygląd mapy: Patrz Ustawienia wyglądu mapy, strona 8.
Nakładki mogą być dostępne w menu Ustawienia menu.
Ustawienia mapy nawigacyjnej i wędkarskiej
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich map i widoków 3D mapy. Niektóre ustawienia
wymagają użycia zewnętrznych akcesoriów lub odpowiednich
płatnych map.
Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz kolejno MENU >
Ustawienia mapy.
Zdjęcia satelit.: Niektóre płatne mapy oferują zdjęcia satelitarne
o wysokiej rozdzielczości, które przedstawiają realistyczny
obraz lądu albo lądu i wody na mapie nawigacyjnej
(Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej, strona 5).
Nakładka wody: Pozwala na włączenie cieniowania
reliefowego, które umożliwia wyświetlanie gradientu dna
z cieniowaniem (obrazy sonarowe). Dzięki temu można
poznać gęstość dna. Ta funkcja jest dostępna tylko
w przypadku niektórych map płatnych.
Pływy i prądy: Pozwala na wyświetlanie wskaźników stacji
pływów na mapie (Wyświetlanie wskaźników pływów
i prądów, strona 5), a także aktywuje suwak pływów oraz
prądów, który umożliwia określenie czasu zgłaszania pływów
i prądów na mapie.
Róże: Wyświetla różę kompasową wokół łodzi, wskazując
kierunek kompasu w odniesieniu do kierunku łodzi.
W przypadku podłączenia plotera nawigacyjnego do
zgodnego morskiego czujnika wiatru wyświetlany jest
kierunek wiatru rzeczywistego lub kierunek wiatru pozornego.
W trybie żeglarstwa wiatr rzeczywisty i pozorny są
wyświetlane na róży wiatrów.
Poziom jeziora: Umożliwia ustawienie bieżącego poziomu
wody w jeziorze. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku
niektórych map płatnych.
7
Nakładki liczbowe: Patrz Ustawienia nakładek liczbowych,
strona 9.
Pogoda: W przypadku podłączenia plotera nawigacyjnego do
zgodnego odbiornika komunikatów pogodowych z aktywną
subskrypcją opcja pozwala określić, które spośród informacji
o pogodzie mają być wyświetlane na mapie. Wymagana jest
zgodna, podłączona antena oraz aktywna subskrypcja.
Wygląd mapy: Patrz Ustawienia wyglądu mapy, strona 8.
Ustawienia wyglądu mapy
Istnieje możliwość dostosowania wyglądu różnych map oraz
widoków 3D mapy. Każde ustawienie odnosi się do używanej
mapy lub widoku mapy.
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich map i widoków 3D mapy oraz do wszystkich modeli
ploterów nawigacyjnych. Niektóre opcje wymagają wykupienia
płatnych map lub podłączenia akcesoriów.
Na mapie lub w widoku 3D mapy wybierz kolejno MENU >
Ustawienia mapy > Wygląd mapy.
Orientacja: Ustawianie perspektywy na mapie.
Szczegół: Dostosowanie stopnia szczegółowości mapy dla
różnych stopni powiększenia.
Linia kierunku: Wyświetlanie i dostosowywanie linii kierunku,
czyli linii na mapie prowadzącej od dziobu łodzi w kierunku
podróży, jak również źródła danych dla linii kierunku.
Obszar Panoptix: Wyświetlanie i ukrywanie obszaru
skanowanego przez przetwornik Panoptix™. Aby móc
korzystać z tej funkcji, układ odniesienia i kursu (AHRS) musi
być skalibrowany (Ustawienia instalacyjne przetwornika,
strona 22).
Mapa świata: Można użyć podstawowej mapy świata lub mapy
z cieniowanym reliefem. Różnice są widoczne tylko
w przypadku pomniejszenia w zbyt dużym stopniu, aby było
możliwe wyświetlenie szczegółowej mapy.
Punkty głębokości: Włączenie sondowania punktowego oraz
ustawienie niebezpiecznej głębokości. Punkty głębokości,
które odpowiadają niebezpiecznym głębokościom lub są
położone na mniejszej głębokości od nich zostaną
oznaczone czerwonym tekstem.
Cieniowanie płycizny: Zmiana cieniowania z linii brzegowej na
określoną głębokość.
Cieniowanie zakresu głębokości: Określenie zakresu
wysokości, dla których ma zostać wyświetlone cieniowanie.
Symbole: Wyświetlanie i skonfigurowanie wyglądu różnych
symboli na mapie, takich jak ikona statku, symbole pomocy
nawigacyjnej, punkty POI na lądzie i sektory światła.
Styl: Ustawianie wyglądu mapy po nałożeniu na teren 3D.
Kolory zagroż.: Wyświetlanie wody płytkiej i lądu z użyciem
skali kolorów. Niebieski kolor oznacza wodę głęboką, żółty —
płytką, a czerwony — bardzo płytką.
Bezpieczna głębokość: Ustawianie wyglądu bezpiecznej
głębokości dla widoku mapy Mariner's Eye 3D.
UWAGA: To ustawienie ma zastosowanie wyłącznie do
wyglądu kolorów zagrożenia w widoku mapy Mariner's Eye
3D. Nie ma ono zastosowania do ustawienia bezpiecznej
głębokości funkcji Auto Guidance ani ustawienia alarmu
wody płytkiej sonaru.
Kręgi zasięgu: Wyświetlanie i konfigurowanie wyglądu kręgów
zasięgu, które pozwalają zwizualizować odległości
w niektórych widokach mapy.
Szerokość toru: Określanie szerokości toru nawigacji, który
w niektórych widokach mapy ma postać karmazynowej linii.
Tor wskazuje kurs do celu.
KDd oznacza kierunek poruszania się. Kierunek to strona,
w którą zwrócony jest dziób łodzi, gdy podłączony jest czujnik
kierunku.
1 W widoku mapy wybierz kolejno MENU > Ustawienia mapy
> Wygląd mapy > Linia kierunku.
2 W razie potrzeby wybierz Źródło i wybierz opcję:
• Aby automatycznie korzystać z dostępnego źródła,
wybierz opcję Auto.
• Aby dla KDd użyć wskazania kierunku z anteny GPS,
wybierz Kierunek GPS (COG).
• Aby użyć danych z podłączonego czujnika kierunku,
wybierz opcję Kierunek.
• Aby użyć danych z podłączonego czujnika kierunku,
wybierz opcję KDd i kierunek.
Spowoduje to wyświetlenie na mapie linii kierunku oraz
linii KDd.
3 Wybierz Wyświetlanie, a następnie jedną z opcji:
• Wybierz Dystans > Dystans i podaj długość linii
wyświetlanej na mapie.
• Wybierz Czas > Czas i podaj czas potrzebny do
obliczenia dystansu, jaki łódź pokona w określonym
czasie, zachowując aktualną prędkość.
Ustawienia punktów i śladów na mapach i w
widokach mapy
Na mapie lub w widoku 3D mapy wybierz kolejno MENU >
Punkty i ślady.
Ślady: Wyświetlanie śladów na mapie lub w widoku 3D mapy.
Punkty: Wyświetla listę punktów (Wyświetlanie listy punktów,
strona 12).
Nowy punkt: Utworzenie nowego punktu.
Wyświetlanie punktów: Określenie, w jaki sposób punkty mają
być wyświetlane na mapie.
Aktywne ślady: Wyświetlanie menu opcji aktywnego śladu.
Zapisane ślady: Wyświetlanie listy zapisanych śladów
(Wyświetlenie listy zapisanych śladów, strona 14).
Wyświetlanie śladów: Określenie, które ślady mają być
wyświetlane na mapie, na podstawie koloru śladu.
Wyświetlanie ramki nawigacji
W przypadku niektórych widoków mapy można określić, czy ma
być wyświetlana ramka nawigacji. Ramka nawigacji jest
wyświetlana tylko podczas nawigacji łodzią do celu.
1 Na mapie lub w widoku 3D mapy wybierz MENU.
2 W razie potrzeby wybierz Ustawienia mapy.
3 Wybierz kolejno Nakładki liczbowe > Ramka nawigacji >
Auto.
4 Wybierz Ustaw. ramki nawigacji.
5 Wykonaj poniższe czynności:
• Aby wyświetlić prędkość wypadkową punktu (VMG)
podczas podróży trasą z więcej niż jednym etapem,
wybierz kolejno Szczegóły etapu trasy > Wł..
• Aby wyświetlić dane dotyczące następnego zwrotu oparte
na odległości, wybierz kolejno Następny zwrot >
Dystans.
• Aby wyświetlić dane dotyczące następnego zwrotu oparte
na czasie, wybierz kolejno Następny zwrot > Czas.
• Aby określić, jak mają być wyświetlane dane dotyczące
celu podróży, wybierz Cel, a następnie wybierz
odpowiednią opcję.
Ustawianie linii kierunku i kursu nad dnem
Na mapie można wyświetlać linie kierunku i kursu nad dnem
(KDd).
8
Mapy i widoki 3D mapy
Ustawienia innych statków na mapach i widokach
map
UWAGA: Opcje te wymagają podłączenia akcesoriów, takich jak
odbiornik AIS oraz radio VHF.
W widoku mapy lub mapy 3D wybierz kolejno MENU > Inne
statki.
Lista AIS: Wyświetlanie listy AIS (Wyświetlanie listy zagrożeń
AIS, strona 6).
Lista DSC: Wyświetlanie listy DSC (Lista DSC, strona 29).
Ust. wyświetlania AIS: Patrz Ustawienia wyświetlania AIS,
strona 9.
Szlaki DSC: Wyświetlanie śladów statków DSC i wybór długości
śladu, który jest pokazywany przy wykorzystaniu szlaku.
Alarm AIS: Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy
bezpieczeństwa (Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy
bezpieczeństwa, strona 6).
Ustawienia wyświetlania AIS
UWAGA: System AIS wymaga użycia zewnętrznego urządzenia
AIS oraz dostępności sygnału transpondera z innych statków.
Na mapie lub w widoku mapy 3D wybierz kolejno MENU > Inne
statki > Ust. wyświetlania AIS.
Zasięg wyświetlania AIS: Wskazuje dystans od aktualnej
pozycji, w jakiej mogą znajdować się wyświetlane statki AIS.
Szczegóły: Umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji
dotyczących statków z systemem AIS.
Planowany kierunek: Umożliwia określenie czasu
planowanego kierunku dla statków z systemem AIS.
Szlaki: Wyświetla ślady statków AIS i umożliwia wybór długości
śladu wyświetlanego z użyciem szlaku.
Ustawienia widoku Fish Eye 3D
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
W widoku Fish Eye 3D mapy wybierz MENU.
Pokaż: Ustawianie perspektywy w widoku 3D mapy.
Ślady: Wyświetlanie śladów.
Stożek sonaru: Wyświetlanie stożka wskazującego obszar
działania przetwornika.
Symbole ryb: Wyświetlanie obiektów znajdujących się w toni.
Ustawienia nakładek liczbowych
Na mapie, w widoku mapy 3D lub na ekranie Radar albo
Kombinacje wybierz kolejno MENU > Nakładki liczbowe.
Na mapie, w widoku 3D mapy lub na ekranie Kombinacje
wybierz kolejno MENU > Nakładki liczbowe.
Edytuj schemat: Ustawianie układu nakładki danych lub pól
danych. Można wybrać dane, które mają być wyświetlane
w każdym z pól danych.
Ramka nawigacji: Podczas podróży statkiem do miejsca
docelowego wyświetla ramkę nawigacji.
Ustaw. ramki nawigacji: Umożliwia ustawienie ramki nawigacji
w taki sposób, aby wyświetlane były Szczegóły etapu trasy,
a także określenie, ile czasu przed zwrotem lub celem ma
zostać wyświetlona ramka nawigacji.
Taśma kompasu: Wyświetlanie paska danych dotyczących
typu kompasu podczas podróży statkiem do celu.
Edytowanie pól danych
Można zmienić dane dostępne w ramach nakładek liczbowych
wyświetlanych na mapach i na innych ekranach.
1 Na ekranie, na którym obsługiwane są nakładki liczbowe,
wybierz MENU.
2 W razie potrzeby wybierz Ustawienia mapy.
3 Wybierz kolejno Nakładki liczbowe > Edytuj schemat.
Garmin Quickdraw Contours — mapy
4 Wybierz układ.
5 Wybierz pole danych.
6 Wybierz rodzaj danych wyświetlanych w polu.
Dostępne dane różnią się w zależności od konfiguracji sieci
i plotera nawigacyjnego.
Garmin Quickdraw Contours — mapy
OSTRZEŻENIE
Funkcja Garmin Quickdraw Contours umożliwia użytkownikom
tworzenie map.Firma Garmin nie gwarantuje dokładności,
niezawodności, kompletności ani aktualności map tworzonych
przez strony trzecie. Użytkownik używa i polega na mapach
stron trzecich na własną odpowiedzialność.
Funkcja Garmin Quickdraw Contours pozwala na tworzenie map
z wykorzystaniem izobat i etykiet głębokości dla niemal każdego
akwenu.
Gdy funkcja Garmin Quickdraw Contours rejestruje dane, wokół
jednostki wyświetla się kolorowy okrąg. Przedstawia on obszar
mapy, który jest skanowany za każdym przejściem.
Zielony okrąg wskazuje, że głębokość i pozycja GPS są
odpowiednie, a prędkość jest mniejsza niż 16 km/h (10 mil/h).
Żółty okrąg wskazuje, że głębokość i pozycja GPS są
odpowiednie, a prędkość jest w zakresie od 16 do 32 km/h (od
10 do 20 mil/h). Czerwony okrąg wskazuje, że głębokość lub
pozycja GPS są nieodpowiednie, a prędkość przekracza
32 km/h (20 mil/h).
Dane Garmin Quickdraw Contours można przeglądać na
ekranie kombinacji widoków lub w pojedynczym widoku na
mapie.
Ilość zapisanych danych zależy od pojemności karty pamięci,
źródła sonaru i prędkości łodzi podczas rejestrowania danych.
Korzystanie z sonaru jednowiązkowego zapewnia dłuższy czas
rejestrowania. Szacunkowo na karcie pamięci o pojemności
2 GB można zarejestrować około 1500 godzin danych.
Podczas rejestrowania danych na karcie pamięci w ploterze
nawigacyjnym, nowe dane są dodawane do istniejącej mapy
Garmin Quickdraw Contours i zapisywane na karcie pamięci. Po
włożeniu nowej karty pamięci, istniejące dane nie są na nią
przesyłane.
Tworzenie mapy zbiornika wodnego za
pomocą funkcji Garmin Quickdraw Contours
Aby korzystać z funkcji Garmin Quickdraw Contours, trzeba
posiadać zgodny ploter nawigacyjny ze zaktualizowanym
oprogramowaniem, wolne miejsce na karcie pamięci oraz
informacje na temat głębokości z sonaru i pozycję GPS.
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich modelach.
1 W widoku mapy wybierz kolejno MENU > Quickdraw
Contours > Uruchom zapis.
2 Po zakończeniu zapisu wybierz Przerwij zapis.
3 Wybierz Zarządzaj > Nazwa i wprowadź nazwę mapy.
9
Dodawanie etykiet do mapy Garmin
Quickdraw Contours
Do mapy Garmin Quickdraw Contours można dodawać etykiety,
aby oznaczać niebezpieczne obszary lub punkty szczególne.
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz miejsce.
2 Wybierz Dodaj etykietę Quickdraw.
3 Wpisz tekst na etykiecie i wybierz Gotowe.
Społeczność Garmin Quickdraw
Garmin Quickdraw to bezpłatna, publiczna, społeczność
internetowa umożliwiająca udostępnianie map Garmin
Quickdraw Contours innym użytkownikom. Możesz także
pobierać mapy utworzone przez innych użytkowników.
Aby uzyskać dostęp do społeczności Garmin Quickdraw, zaloguj
się do posiadanego konta Garmin Connect™. Następnie możesz
przesłać i pobrać mapy za pomocą karty pamięci.
Uzyskiwanie dostępu do społeczności Garmin
Quickdraw
Możesz uzyskać dostęp do społeczności Garmin Quickdraw
poprzez stronę Garmin Connect.
1 Otwórz stronę connect.garmin.com.
2 Wybierz kolejno Rozpocznij > Quickdraw Community >
Rozpocznij.
3 Utwórz konto Garmin Connect, jeśli jeszcze go nie masz.
4 Zaloguj się do konta Garmin Connect.
5 W prawym górnym rogu wybierz Morski, aby otworzyć widżet
Garmin Quickdraw.
PORADA: Aby móc udostępniać mapy Garmin Quickdraw
Contours, w czytniku kart komputera musi się znajdować karta
pamięci.
Udostępnianie map Garmin Quickdraw Contours
społeczności Garmin Quickdraw
Możesz udostępniać utworzone przez siebie mapy Garmin
Quickdraw Contours innym użytkownikom należącym do
społeczności Garmin Quickdraw.
Po udostępnieniu mapy izobat udostępniona zostaje wyłącznie
mapa izobat. Twoje punkty nie są udostępniane.
1 Wyjmij kartę pamięci z plotera nawigacyjnego.
2 Włóż kartę pamięci do komputera.
3 Uzyskaj dostęp do społeczności Garmin Quickdraw
(Uzyskiwanie dostępu do społeczności Garmin Quickdraw,
strona 10).
4 Wybierz Udostępnij swoje izobaty.
5 Przejdź do karty pamięci i wybierz folder Garmin.
6 Otwórz folder Quickdraw i wybierz plik o nazwie
ContoursLog.svy.
Po przesłaniu pliku ContoursLog.svy usuń go z karty pamięci,
aby uniknąć problemów podczas kolejnego przesyłania. Twoje
dane nie zostaną utracone.
Pobieranie map społeczności Garmin Quickdraw
Możesz pobierać mapy Garmin Quickdraw Contours utworzone
przez innych użytkowników i udostępnione społeczności Garmin
Quickdraw.
1 Włóż kartę pamięci do komputera.
2 Uzyskaj dostęp do społeczności Garmin Quickdraw
(Uzyskiwanie dostępu do społeczności Garmin Quickdraw,
strona 10).
3 Wybierz Wyszukaj izobaty.
4 Użyj mapy i funkcji wyszukiwania, aby zlokalizować obszar
do pobrania.
10
Czerwone kropki przedstawiają mapy Garmin Quickdraw
Contours, które zostały udostępnione dla tego regionu.
5 Wybierz Wybierz obszar do pobrania.
6 Przeciągnij krawędzie zaznaczenia, aby wybrać obszar do
pobrania.
7 Wybierz Rozpocznij pobieranie.
8 Zapisz plik na karcie pamięci.
PORADA: Jeśli nie możesz znaleźć pliku, sprawdź folder
pobierania. Wyszukiwarka mogła zapisać plik właśnie tam.
9 Wyjmij kartę pamięci z komputera.
10 Włóż kartę pamięci do plotera nawigacyjnego.
Ploter nawigacyjny automatycznie rozpoznaje mapy izobat.
Ploter nawigacyjny może potrzebować kilku minut na
załadowanie map.
Garmin Quickdraw Contours — ustawienia
Na mapie wybierz kolejno MENU > Quickdraw Contours >
Ustawienia.
Wyświetlacz: Wyświetla funkcję Garmin Quickdraw Contours.
Opcja Obrysy użytkownika wyświetla Twoje mapy Garmin
Quickdraw Contours. Opcja Community Contours wyświetla
mapy pobrane z portalu społeczności Garmin Quickdraw.
Przesunięcie zapisu: Ustala dystans między głębokością
sonaru a głębokością zapisu izobat. Jeśli poziom wody się
zmienił od czasu ostatniego zapisu, dostosuj to ustawienie,
aby głębokość zapisu była taka sama dla obu zapisów.
Jeśli na przykład podczas ostatniego zapisu głębokość
sonaru wynosiła 3,1 m (10,5 stopy), a dzisiejsza głębokość
sonaru to 3,6 m (12 stóp), wpisz -0,5 m (-1,5 stopy) jako
wartość Przesunięcie zapisu.
Przesunięcie wyświetlania danych użytkownika: Ustala
różnice między głębokościami izobat a etykietami głębokości
na Twoich mapach izobat w celu wyrównania zmian
w poziomie wody lub błędów w zapisanych mapach.
Przesunięcie dla map społecznościowych: Ustala różnice
między głębokościami izobat a etykietami głębokości na
mapach izobat społeczności w celu wyrównania zmian
w poziomie wody lub błędów w zapisanych mapach.
Kolory pomiarów: Pozwala określić kolor wyświetlania danych
Garmin Quickdraw Contours. Jeśli to ustawienie jest
włączone, kolory wskazują jakość zapisu. Gdy ustawienie
jest wyłączone, izobaty są wyświetlane w standardowych
kolorach mapy.
Zielony kolor wskazuje, że głębokość i pozycja GPS są
odpowiednie, a prędkość jest mniejsza niż 16 km/h (10 mil/h).
Żółty kolor wskazuje, że głębokość i pozycja GPS są
odpowiednie, a prędkość jest w zakresie od 16 do 32 km/h
(od 10 do 20 mil/h). Kolor czerwony okrąg wskazuje, że
głębokość lub pozycja GPS są nieodpowiednie, a prędkość
przekracza 32 km/h (20 mil/h).
Cieniowanie zakresu głębokości: Pozwala określić górny
i dolny zakres głębokości oraz ich kolory.
Nawigacja z użyciem plotera
nawigacyjnego
PRZESTROGA
Jeśli jednostka jest wyposażona w system autopilota,
dedykowany wyświetlacz kontroli autopilota musi być
zainstalowany przy każdym sterze, aby możliwe było wyłączenie
systemu autopilota.
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę. Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.
Pytanie
Odpowiedź
Czy urządzenie może
utworzyć dla mnie ścieżkę?
Jeśli posiadasz płatne mapy z obsługą
funkcji Auto Guidance oraz znajdujesz
się na obszarze objętym działaniem tej
funkcji, rozpocznij podróż z jej użyciem.
Patrz Ustawianie ścieżki funkcji Nawig.
automatyczna i podążanie nią,
strona 15.
UWAGA: Niektóre widoki mapy są dostępne w przypadku
korzystania z płatnych map oraz na określonych obszarach.
Aby rozpocząć nawigację, należy wybrać cel podróży, ustawić
kurs lub utworzyć trasę, a następnie rozpocząć podróż kursem
lub trasą. Można rozpocząć podróż kursem lub trasą z poziomu
mapy nawigacyjnej, mapy wędkarskiej lub widoku Perspective
3D lub Mariner’s Eye 3D mapy.
Można ustawić kurs i podróżować nim do celu, korzystając
z jednej z trzech funkcji: Idź do, Trasa do lub Nawig.
automatyczna.
Idź do: Nawigacja bezpośrednio do celu. To standardowa opcja,
aby nawigować do celu podróży. Ploter nawigacyjny
wyznacza prostą linię kursu lub linię nawigacyjną do celu.
Droga może prowadzić przez ląd i inne przeszkody.
Trasa do: Tworzenie trasy z bieżącej pozycji do celu
umożliwiającej dodawanie zwrotów wzdłuż trasy. Ta opcja
zapewnia prostą linię kursu do celu podróży, jednak
umożliwia dodawanie do trasy zwrotów, aby omijać ląd i inne
przeszkody.
Nawig. automatyczna: Wykorzystuje konkretne informacje
o jednostce pływającej i dane mapy do określenia najlepszej
ścieżki do celu. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie
w przypadku korzystania ze zgodnej płatnej mapy
w zgodnym ploterze nawigacyjnym. Zapewnia szczegółową
ścieżkę do celu, unikając lądu oraz innych przeszkód
(Nawigacja automatyczna, strona 15).
W przypadku korzystania ze zgodnego autopilota Garmin
podłączonego do plotera nawigacyjnego za pomocą
magistrali NMEA 2000 , autopilot będzie podążał trasą
wyznaczoną przez funkcję nawigacji automatycznej.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna
wraz z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
Jak zmienić ustawienia
funkcji Auto Guidance dla
łodzi?
Patrz Konfiguracje tras nawigacji auto­
matycznej, strona 16.
®
Pytania dotyczące podstawowej nawigacji
Pytanie
Odpowiedź
W jaki sposób ustawić ploter
nawigacyjny tak, aby
wskazywał kierunek,
w którym chcę nawigować
(namiar)?
Nawiguj, korzystając z opcji Idź do.
Patrz Ustawianie bezpośredniego kursu
i podróż nim przy użyciu funkcji Idź do,
strona 12.
W jaki sposób ustawić
urządzenie tak, aby
prowadziło mnie wzdłuż linii
prostej (w celu zmniejszenia
ryzyka zejścia z trasy) do
pozycji najkrótszą trasą
z bieżącej pozycji?
Utwórz jednoetapową trasę i rozpocznij
podróż nią z użyciem funkcji Trasa do.
Patrz Tworzenie trasy rozpoczynającej
się w bieżącej pozycji oraz nawigacja
nią, strona 13.
Jak ustawić urządzenie w taki
sposób, aby poprowadziło
mnie do pozycji, unikając
przeszkód widocznych na
mapie?
Utwórz wieloetapową trasę i rozpocznij
podróż nią z użyciem funkcji Trasa do.
Patrz Tworzenie trasy rozpoczynającej
się w bieżącej pozycji oraz nawigacja
nią, strona 13.
Co zrobić, aby urządzenie
sterowało moim automatycznymi pilotem?
Nawiguj, korzystając z funkcji Trasa do.
Patrz Tworzenie trasy rozpoczynającej
się w bieżącej pozycji oraz nawigacja
nią, strona 13.
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
Cele
Można wybierać cele, korzystając z różnych map, widoków
mapy 3D oraz list.
Wyszukiwanie celu według nazwy
Można wyszukiwać według nazwy zapisane punkty, trasy i ślady
oraz miejsca z usługami morskimi.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Szukaj wg
nazwy.
2 Wpisz przynajmniej część nazwy celu podróży.
3 W razie potrzeby wybierz Gotowe.
Zostanie wyświetlonych 50 najbliższych celów, których
nazwa spełnia kryteria wyszukiwania.
4 Wybierz cel podróży.
Wybieranie celu z użyciem mapy nawigacyjnej
Na mapie nawigacyjnej wybierz cel.
Wyszukiwanie celu z użyciem danych użytkownika
1 Wybierz Dane użytkownika.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić listę fabrycznie załadowanych pozycji
i dodanych wcześniej pozycji, wybierz Punkty.
• Aby wyświetlić listę zapisanych wcześniej tras, wybierz
Trasy i ścieżki funkcji nawigacji automatycznej.
• Aby wyświetlić listę zarejestrowanych śladów, wybierz
Ślady.
• Aby wyświetlić listę pochylni, miejsc cumowania i innych
przybrzeżnych punktów szczególnych, wybierz Usługi
przybrzeżne.
• Aby wyświetlić listę przystani i innych śródlądowych
punktów szczególnych, wybierz Usługi śródlądowe.
• Aby wyszukać cel według nazwy, wybierz Szukaj wg
nazwy.
3 Wybierz cel podróży.
Wyszukiwanie celu z usługami morskimi
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Ploter nawigacyjny zawiera informacje o tysiącach celów,
w których oferowane są usługi morskie.
1 Wybierz Informacje nawigacyjne.
2 Wybierz Usługi przybrzeżne lub Usługi śródlądowe.
3 W razie potrzeby wybierz kategorię usług morskich.
Ploter nawigacyjny wyświetli listę najbliższych pozycji wraz
z odległościami i namiarami.
4 Wybierz cel podróży.
Można wybrać lub , aby wyświetlić dodatkowe informacje
lub aby wyświetlić pozycję na mapie.
11
Kursy
PRZESTROGA
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę. Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
PRZESTROGA
Firma Garmin zaleca korzystanie z funkcji Prowadź do tylko
z włączonym silnikiem. Korzystanie z funkcji Prowadź do
podczas płynięcia na żaglach może spowodować wykonanie
niespodziewanego zwrotu przez rufę i doprowadzić do
uszkodzenia łodzi. Żagle i takielunek bez nadzoru mogą ulec
uszkodzeniu lub spowodować obrażenia u członków załogi bądź
pasażerów podczas niespodziewanego zwrotu przez rufę.
Można ustawić kurs i podróżować nim do celu, korzystając
z jednej z trzech funkcji: Idź do, Trasa do lub Prowadź do.
Idź do: Nawigacja bezpośrednio do celu. To standardowa opcja,
aby nawigować do celu podróży. Ploter nawigacyjny
wyznacza prostą linię kursu lub linię nawigacyjną do celu.
Droga może prowadzić przez ląd i inne przeszkody.
Trasa do: Tworzenie trasy z bieżącej pozycji do celu
umożliwiającej dodawanie zwrotów wzdłuż trasy. Ta opcja
zapewnia prostą linię kursu do celu podróży, jednak
umożliwia dodawanie zwrotów do trasy, aby omijać ląd i inne
przeszkody.
Nawig. automatyczna: Tworzy ścieżkę do celu z użyciem
funkcji nawigacji automatycznej. Ta funkcja jest dostępna
wyłącznie w przypadku korzystania ze zgodnej płatnej mapy
w zgodnym ploterze nawigacyjnym. Zapewnia szczegółowe
komunikaty nawigacyjne do celu, unikając lądu oraz innych
przeszkód. Linia nawigacyjna jest oparta na danych mapy
oraz zdefiniowanych przez użytkownika ustawieniach plotera
nawigacyjnego dotyczących bezpiecznej głębokości,
bezpiecznej wysokości i dystansu od brzegu. Korzystając
z tych ustawień i danych mapy, ploter nawigacyjny wyznacza
linię nawigacyjną, która unika wszystkich obszarów, po
których nie można płynąć, pomiędzy aktualną pozycją
a celem podróży. W przypadku korzystania ze zgodnego
autopilota Garmin podłączonego do plotera nawigacyjnego
za pomocą magistrali NMEA 2000, autopilot będzie podążał
trasą wyznaczoną przez funkcję nawigacji automatycznej.
Ustawianie bezpośredniego kursu i podróż nim przy
użyciu funkcji Idź do
PRZESTROGA
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę. Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.
Można ustawić bezpośredni kurs z aktualnej pozycji do
wybranego celu.
1 Wybierz cel podróży (Cele, strona 11).
2 Wybierz kolejno Nawiguj do > Idź do.
Zostanie wyświetlona karmazynowa linia. W środku
karmazynowej linii widoczna jest cieńsza, fioletowa linia,
która reprezentuje skorygowany kurs z aktualnej pozycji do
12
celu podróży. Skorygowany kurs ma charakter dynamiczny
i przesuwa się wraz z łodzią w przypadku zejścia z kursu.
3 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.
4 W przypadku zejścia z kursu kieruj się fioletową linią
(skorygowany kurs), aby nawigować do celu podróży, lub
obierz kurs oznaczony przez karmazynową linię (bezpośredni
kurs).
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą
Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz kolejno
MENU > Przerwij nawigację.
Punkty
Punkty są pozycjami zapisanymi przez użytkownika
w urządzeniu. Punkty wskazują poprzednią i aktualną pozycję
użytkownika, a także dokąd zmierza. Można dodawać
szczegółowe dane dotyczące pozycji, takie jak nazwa,
wysokość lub głębokość.
Oznaczanie bieżącej pozycji jako punktu
Na dowolnym ekranie wybierz opcję MARK.
Tworzenie punktu w innej pozycji
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Punkty > Nowy
punkt.
2 Wybierz opcję:
• Aby utworzyć punkt, wprowadzając współrzędne
geograficzne, wybierz Podaj współrzędne i wprowadź
współrzędne.
• Aby utworzyć punkt korzystając z mapy, wybierz Użyj
mapy, wybierz pozycję, a następnie wybierz SELECT.
Zaznaczanie pozycji MOB lub SOS
Na ekranie głównym wybierz kolejno Człowiek za burtą >
Tak.
Międzynarodowy symbol MOB (człowiek za burtą) oznacza
aktywny punkt MOB i ploter nawigacyjny wyznacza bezpośredni
kurs do oznaczonej pozycji.
Wyświetlanie listy punktów
Wybierz kolejno Dane użytkownika > Punkty.
Edytowanie zapisanego punktu
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Punkty.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz Edytuj punkt.
4 Wybierz opcję:
• Aby dodać nazwę, wybierz Nazwa, a następnie wpisz
nazwę.
• Aby zmienić symbol, wybierz Symbol.
• Aby zmienić głębokość, wybierz Głębokość.
• Aby zmienić temperaturę wody, wybierz Temperatura
wody.
• Aby zmienić komentarz, wybierz Komentarz.
• Aby przesunąć pozycję punktu, wybierz Przesuń.
Przeglądanie zapisanego punktu i podróż do niego
PRZESTROGA
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
lub płyciznę. Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
Aby móc nawigować do punktu, należy go najpierw utworzyć.
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Punkty.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz Nawiguj do.
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż bezpośrednio do pozycji, wybierz
opcję Idź do.
• Aby utworzyć do pozycji trasę uwzględniającą zwroty,
wybierz opcję Trasa do.
• Aby skorzystać z funkcji Auto Guidance, wybierz opcję
Nawig. automatyczna.
5 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji nawigacji
automatycznej szary odcinek na dowolnej części
karmazynowej linii wskazuje, że funkcja ta nie może obliczyć
części linii nawigacji automatycznej. Wynika to z ustawień
minimalnej bezpiecznej głębokości wody i minimalnej
bezpiecznej wysokości przeszkody.
6 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.
Usuwanie punktu lub pozycji MOB
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Punkty.
2 Wybierz punkt lub pozycję MOB.
3 Wybierz Usuń.
Usuwanie wszystkich punktów
Wybierz kolejno Dane użytkownika > Zarządzaj danymi >
Usuń dane użytkownika > Punkty > Wszystko.
Trasy
Trasa składa się z szeregu punktów lub lokalizacji i prowadzi
użytkownika do ostatecznego celu podróży.
Tworzenie trasy rozpoczynającej się w bieżącej
pozycji oraz nawigacja nią
Można utworzyć trasę na mapie nawigacyjnej lub mapie
wędkarskiej i natychmiast rozpocząć podróż nią. Taka
procedura nie powoduje zapisu danych dotyczących trasy ani
punktu.
UWAGA: Przybrzeżna mapa wędkarska jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
1 Wybierz miejsce docelowe na mapie nawigacyjnej lub
wędkarskiej.
2 Wybierz kolejno opcje Nawiguj do > Trasa do.
3 Wybierz pozycję ostatniego zwrotu przed miejscem
docelowym.
4 Wybierz opcję Dodaj zwrot.
5 W razie potrzeby powtórz kroki 3 i 4, aby dodać dodatkowe
zwroty, rozpoczynając od miejsca docelowego, a kończąc na
bieżącej pozycji łodzi.
Ostatni dodany zwrot powinien być tym, który zostanie
wykonany jako pierwszy, zaczynając od bieżącej pozycji.
Zwrot powinien znajdować się najbliżej łodzi.
6 W razie potrzeby wybierz opcję MENU.
7 Wybierz opcję Podróżuj trasą.
8 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
9 Nawiguj, kierując się karmazynową linią, aby uniknąć lądu,
wody płytkiej i innych przeszkód.
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
Tworzenie i zapisywanie trasy
Ta procedura umożliwia zapisanie trasy oraz wszystkich
należących do niej punktów. Punktem startowym może być
aktualna lub inna pozycja.
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Trasy i ścieżki
funkcji nawigacji automatycznej > Nowa trasa > Użyj
mapy.
2 Wybierz pozycję startową.
3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami,
aby dodać zwrot.
W
razie potrzeby powtórz krok 3, aby dodać więcej zwrotów.
4
5 Wybierz cel podróży.
Wyświetlanie listy tras
Wybierz kolejno Dane użytkownika > Trasy i ścieżki
funkcji nawigacji automatycznej.
Edytowanie zapisanej trasy
Istnieje możliwość zmiany nazwy trasy oraz zmiany zwrotów
należących do trasy.
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Trasy i ścieżki
funkcji nawigacji automatycznej.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Edytuj trasę.
4 Wybierz opcję:
• Aby zmienić nazwę, wybierz Nazwa, a następnie wpisz
nazwę.
• Aby wybrać punkt z listy zwrotów, wybierz kolejno Edytuj
zwroty > Użyj listy zwrotów, a następnie wybierz punkt
z listy.
• Aby wybrać zwrot przy użyciu mapy, wybierz kolejno
Edytuj zwroty > Użyj mapy, a następnie wybierz pozycję
na mapie.
Przeglądanie zapisanej trasy i podróż zapisaną trasą
Aby móc przeglądać listę tras oraz rozpocząć podróż jedną
z nich, należy utworzyć i zapisać co najmniej jedną trasę.
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Trasy i ścieżki
funkcji nawigacji automatycznej.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Nawiguj do.
4 Wybierz opcję:
• Aby podróżować trasą od punktu startowego użytego
podczas tworzenia trasy, wybierz Do przodu.
• Aby podróżować trasą z punktu docelowego użytego
podczas tworzenia trasy, wybierz Wstecz.
Zostanie wyświetlona karmazynowa linia. W środku
karmazynowej linii widoczna jest cieńsza, fioletowa linia,
która reprezentuje skorygowany kurs z aktualnej pozycji do
celu. Skorygowany kurs ma charakter dynamiczny i przesuwa
się wraz z łodzią w przypadku zejścia z kursu.
5 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
6 Podczas każdego etapu trasy nawiguj wzdłuż karmazynowej
linii, unikając lądu, wody płytkiej oraz innych przeszkód.
7 W przypadku zejścia z kursu kieruj się fioletową linią
(skorygowany kurs), aby nawigować do celu podróży, lub
obierz kurs oznaczony przez karmazynową linię (bezpośredni
kurs).
Przeglądanie zapisanej trasy oraz podróż równolegle
do niej
Aby móc przeglądać listę tras oraz rozpocząć podróż jedną
z nich, należy utworzyć i zapisać co najmniej jedną trasę.
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Trasy i ścieżki
funkcji nawigacji automatycznej.
13
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Nawiguj do.
4 Wybierz Przesunięcie, aby nawigować równolegle do trasy,
w określonej odległości od niej.
5 Określ, w jaki sposób ma przebiegać nawigacja trasą:
• Aby podróżować trasą od punktu startowego użytego
podczas tworzenia trasy, na lewo od oryginalnej trasy,
wybierz Do przodu - lewa burta.
• Aby podróżować trasą od punktu startowego użytego
podczas tworzenia trasy, na prawo od oryginalnej trasy,
wybierz Do przodu - prawa burta.
• Aby podróżować trasą od punktu początkowego użytego
podczas tworzenia trasy, na lewo od oryginalnej trasy,
wybierz Wstecz - lewa burta.
• Aby podróżować trasą od punktu początkowego użytego
podczas tworzenia trasy, na prawo od oryginalnej trasy,
wybierz Wstecz - prawa burta.
Zostanie wyświetlona karmazynowa linia. W środku
karmazynowej linii widoczna jest cieńsza, fioletowa linia,
która reprezentuje skorygowany kurs z aktualnej pozycji do
celu. Skorygowany kurs ma charakter dynamiczny i przesuwa
się wraz z łodzią w przypadku zejścia z kursu.
6 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
7 Podczas każdego etapu trasy nawiguj wzdłuż karmazynowej
linii, unikając lądu, wody płytkiej oraz innych przeszkód.
8 W przypadku zejścia z kursu kieruj się fioletową linią
(skorygowany kurs), aby nawigować do celu podróży, lub
obierz kurs oznaczony przez karmazynową linię (bezpośredni
kurs).
Usuwanie zapisanej trasy
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Trasy i ścieżki
funkcji nawigacji automatycznej.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Usuń.
Usuwanie wszystkich zapisanych tras
Wybierz kolejno Dane użytkownika > Zarządzaj danymi >
Usuń dane użytkownika > Trasy i ścieżki funkcji
nawigacji automatycznej.
Ślady
W ramach śladu rejestrowana jest droga pokonana łodzią.
Aktualnie rejestrowany ślad określa się mianem aktywnego
śladu i można go można zapisać. Ślady można wyświetlać na
każdej mapie i w każdym widoku mapy 3D.
Wyświetlanie śladów
Na mapie lub w widoku 3D mapy wybierz kolejno MENU >
Punkty i ślady > Ślady > Wł..
Linia szlaku widoczna na mapie wskazuje ślad.
Ustawianie koloru aktywnego śladu
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady > Opcje
aktywnego śladu > Kolor śladu.
2 Wybierz kolor śladu.
Zapisywanie aktywnego śladu
Aktualnie rejestrowany ślad jest nazywany aktywnym śladem.
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady > Zapisz
aktywny ślad.
2 Wybierz opcję:
• Określ czas rozpoczęcia aktywnego śladu.
• Wybierz Cały dziennik.
14
Wyświetlenie listy zapisanych śladów
Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady > Zapisane
ślady.
Edytowanie zapisanego śladu
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady > Zapisane
ślady.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz Edytuj ślad.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa, a następnie wpisz nową nazwę.
• Wybierz Kolor śladu, a następnie wybierz kolor.
Zapisywanie śladu jako trasy
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady > Zapisane
ślady.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz kolejno Edytuj ślad > Zapisz trasę.
Przeglądanie zarejestrowanego śladu i podróż zarejestrowanym śladem
Aby móc przeglądać listę śladów oraz nawigować, korzystając
z nich, należy zarejestrować i zapisać co najmniej jeden ślad
(Ślady, strona 14).
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady > Zapisane
ślady.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz Podążaj śladem.
4 Wybierz opcję:
• Aby podróżować śladem od punktu startowego użytego
podczas tworzenia śladu, wybierz Do przodu.
• Aby podróżować śladem od punktu docelowego użytego
podczas tworzenia śladu, wybierz Wstecz.
5 Przejrzyj kurs oznaczony kolorową linią.
6 Podczas każdego etapu trasy nawiguj wzdłuż linii, unikając
lądu, wody płytkiej oraz innych przeszkód.
Usuwanie zapisanego śladu
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady > Zapisane
ślady.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz Usuń.
Usuwanie wszystkich zapisanych śladów
Wybierz kolejno Dane użytkownika > Zarządzaj danymi >
Usuń dane użytkownika > Zapisane ślady.
Odtwarzanie aktywnego śladu
Aktualnie rejestrowany ślad jest nazywany aktywnym śladem.
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady > Podążaj
aktywnym śladem.
2 Wybierz opcję:
• Określ czas rozpoczęcia aktywnego śladu.
• Wybierz Cały dziennik.
3 Przejrzyj kurs oznaczony kolorową linią.
4 Nawiguj wzdłuż kolorowej linii, unikając lądu, wody płytkiej
i innych przeszkód.
Czyszczenie aktywnego śladu
Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady > Wyczyść
aktywny ślad.
Pamięć śladów zostanie wyczyszczona. Aktywny ślad będzie
w dalszym ciągu rejestrowany.
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
Zarządzanie pamięcią wykresów śladów podczas
rejestrowania
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady > Opcje
aktywnego śladu.
Wybierz
Tryb rejestracji.
2
3 Wybierz opcję:
• Aby rejestrować wykres śladu do czasu zapełnienia
pamięci śladu, wybierz Wypełnij.
• Aby rejestrować wykres śladu w sposób ciągły, zastępując
stare dane śladu nowymi, wybierz Zawiń.
Konfiguracja interwału rejestrowania dla wykresu
śladu
Można określić częstotliwość, z jaką ma być rejestrowany
wykres śladu. Częstsze rejestrowanie pozwala uzyskać
dokładniejsze dane, powoduje jednak szybsze zapełnianie się
wykresu śladu. Zaleca się zastosowanie interwału rozdzielczości
w celu umożliwienia najefektywniejszego wykorzystania
pamięci.
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady > Opcje
aktywnego śladu > Interwał rejestr. > Interwał.
Wybierz
opcję:
2
• Aby rejestrować ślad na podstawie dystansu między
punktami, wybierz kolejno Dystans > Zmień, a następnie
podaj dystans.
• Aby rejestrować ślad na podstawie interwału czasu,
wybierz kolejno Czas > Zmień, a następnie podaj interwał
czasu.
• Aby rejestrować wykres śladu na podstawie zejścia
z kursu, wybierz kolejno Rozdzielczość > Zmień,
a następnie przed zarejestrowaniem punktu śladu podaj
maksymalny dozwolony błąd w stosunku do właściwego
kursu.
Usuwanie wszystkich zapisanych punktów,
tras i śladów
Wybierz kolejno Dane użytkownika > Zarządzaj danymi >
Usuń dane użytkownika > Wszystko > OK.
Nawigacja automatyczna
PRZESTROGA
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
Skorzystaj z funkcji nawigacji automatycznej, aby wyznaczyć
najlepszą trasę do celu podróży. Funkcja nawigacji
automatycznej wylicza proponowaną trasę, wykorzystując ploter
nawigacyjny do wyszukiwania danych mapy, takich jak
głębokość wody czy znane przeszkody. Trasę można
dostosować w trakcie żeglugi.
Ustawianie ścieżki funkcji Nawig. automatyczna
i podążanie nią
1 Wybierz cel podróży (Cele, strona 11).
2 Wybierz kolejno Nawiguj do > Nawig. automatyczna.
3 Przejrzyj ścieżkę wyznaczoną przez karmazynową linię.
4 Wybierz Rozpocznij nawigację.
5 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji nawigacji
automatycznej szary odcinek na dowolnej części
karmazynowej linii wskazuje, że funkcja ta nie może obliczyć
części linii nawigacji automatycznej. Wynika to z ustawień
minimalnej bezpiecznej głębokości wody i minimalnej
bezpiecznej wysokości przeszkody.
Tworzenie ścieżki funkcji nawigacji automatycznej
1 Wybierz kolejno Nawigacja > Trasy i ścieżki funkcji
nawigacji automatycznej > Nowa trasa > Nawig.
automatyczna.
2 Wybierz SELECT, a następnie wybierz punkt końcowy.
Filtrowanie listy tras i ścieżek funkcji nawigacji
automatycznej
Można filtrować listę tras i ścieżek funkcji nawigacji
automatycznej, aby szybko znaleźć zapisany cel podróży.
1 Wybierz kolejno MENU > Filtruj.
2 Wybierz opcję.
Przeglądanie ścieżki funkcji nawigacji automatycznej
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz ścieżkę.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić przeszkodę i dostosować ścieżkę wokół
niej, wybierz Przeszkody.
• Aby zmienić lub przeliczyć ścieżkę bądź zmienić jej
nazwę, wybierz Edytuj.
• Aby usunąć ścieżkę, wybierz Usuń.
• Aby nawigować wzdłuż wybranej ścieżki, wybierz Nawiguj
do.
Dostosowywanie ścieżki funkcji nawigacji
automatycznej
1 Na mapie nawigacyjnej postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie lub przesuń punkt końcowy
w nowe miejsce, korzystając z przycisków strzałek.
2 Wybierz kolejno SELECT > Przesuń punkt.
3 Wybierz BACK, aby wrócić do ekranu nawigacji.
Anulowanie trwającego obliczania Nawig.
automatyczna
Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno MENU > Anuluj.
PORADA: Możesz też szybko anulować obliczanie,
wybierając BACK.
Ustawianie zaplanowanego przybycia
Funkcję tę można wykorzystać na trasie lub na ścieżce
wyznaczonej przez funkcję Nawig. automatyczna, aby uzyskać
informacje na temat spodziewanego czasu przybycia do
wybranego miejsca. Umożliwia to zaplanowanie przybycia
w określone miejsce, np. na otwarcie mostu lub linię startu
regat.
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz MENU.
2 W razie potrzeby wybierz Opcje nawigacji.
3 Wybierz Zaplanowane przybycie.
PORADA: Można szybko otworzyć menu funkcji
Zaplanowane przybycie, wybierając punkt na ścieżce lub
trasie.
Regulowanie dystansu od brzegu
Ustawienie Dystans od brzegu wskazuje, jak blisko linii
brzegowej ma znajdować się Nawig. automatyczna. Nawig.
automatyczna może zostać przesunięta, jeśli ustawienie to
zostanie zmienione podczas nawigacji. Dostępne wartości dla
ustawienia Dystans od brzegu są względne, nie bezwzględne.
Aby upewnić się, że Nawig. automatyczna została wytyczona
w odpowiedniej odległości od linii brzegowej, można ocenić
położenie Nawig. automatyczna przy pomocy jednego lub wielu
15
znajomych celów, które wymagają nawigacji przez wąskie drogi
wodne.
1 Przybij jednostką do portu lub rzuć kotwicę.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Nawig.
automatyczna > Dystans od brzegu > Normalna.
3 Wybierz cel, do którego wcześniej nawigowano.
4 Wybierz kolejno Nawiguj do > Nawig. automatyczna.
5 Oceń położenie linii nawigacji automatycznej i określ, czy
linia bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty
zapewniają efektywną podróż.
6 Wybierz opcję:
• Jeśli położenie linii nawigacji automatycznej jest
zadowalające, wybierz kolejno MENU > Przerwij
nawigację i przejdź do kroku 10.
• Jeśli linia nawigacji automatycznej prowadzi zbyt blisko
znanych przeszkód, wybierz kolejno Ustawienia >
Nawigacja > Nawig. automatyczna > Dystans od
brzegu > Daleko.
• Jeśli zwroty w linii nawigacji automatycznej są zbyt
szerokie, wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja >
Nawig. automatyczna > Dystans od brzegu > Blisko.
7 Jeśli w korku 6 wybrano ustawienie Blisko lub Daleko, oceń
położenie linii nawigacji automatycznej i określ, czy linia
bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty zapewniają
efektywną podróż.
Nawig. automatyczna utrzymuje szeroki odstęp od przeszkód
na otwartych wodach, nawet jeśli w ustawieniu Dystans od
brzegu wybrano wartość Blisko lub Najbliżej. W rezultacie
ploter nawigacyjny może nie przenieść linii Nawig.
automatyczna, chyba że wybrany cel wymaga nawigacji
przez wąskie drogi wodne.
8 Wybierz opcję:
• Jeśli położenie linii nawigacji automatycznej jest
zadowalające, wybierz kolejno MENU > Przerwij
nawigację i przejdź do kroku 10.
• Jeśli linia nawigacji automatycznej prowadzi zbyt blisko
znanych przeszkód, wybierz kolejno Ustawienia >
Nawigacja > Nawig. automatyczna > Dystans od
brzegu > Najdalej.
• Jeśli zwroty w linii nawigacji automatycznej są zbyt
szerokie, wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja >
Nawig. automatyczna > Dystans od brzegu > Najbliżej.
9 Jeśli w kroku 8 wybrano ustawienie Najbliżej lub Najdalej,
oceń położenie linii Nawig. automatyczna i określ, czy linia
bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty zapewniają
efektywną podróż.
Nawig. automatyczna utrzymuje szeroki odstęp od przeszkód
na otwartych wodach, nawet jeśli w ustawieniu Dystans od
brzegu wybrano wartość Blisko lub Najbliżej. W rezultacie
ploter nawigacyjny może nie przenieść linii Nawig.
automatyczna, chyba że wybrany cel wymaga nawigacji
przez wąskie drogi wodne.
10 Co najmniej jeszcze jeden raz powtórz kroki 3–9, używając
za każdym razem innego celu, aż nauczysz się korzystać
z ustawienia dystansu od brzegu.
Konfiguracje tras nawigacji automatycznej
PRZESTROGA
Ustawienia Bezpieczna głębokość i Prześwit pionowy mają
wpływ na to, jak ploter oblicza ścieżkę Nawig. automatyczna.
Jeśli na danym obszarze głębokość wody lub wysokość
przeszkód jest nieznana, ścieżka Nawig. automatyczna nie jest
tam obliczana. Jeśli w obszarze na początku bądź na końcu
ścieżki Nawig. automatyczna głębokość wody jest mniejsza niż
Bezpieczna głębokość lub wysokość przeszkody jest mniejsza
niż ustawiony Prześwit pionowy, wtedy na tym obszarze trasa
16
Nawig. automatyczna może nie być obliczana (w zależności od
mapy). Na mapie kurs przez takie obszary wyświetlany jest jako
szara linia lub purpurowo-szara linia w paski. W przypadku gdy
łódź wpłynie na taki obszar, zostanie wyświetlone ostrzeżenie.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich map.
Można skonfigurować parametry, z których korzysta ploter
nawigacyjny do obliczania ścieżki Nawig. automatyczna.
Bezpieczna głębokość: W oparciu o dane głębokości
wskazane na mapie ustawia minimalną głębokość wody, po
której łódź może bezpiecznie przepłynąć.
UWAGA: Minimalna głębokość w przypadku płatnych map
(wykonanych przed 2016 r.) wynosi 0,9 m (3 stopy).
W przypadku wprowadzenia bezpiecznej głębokości
wynoszącej mniej niż 0,9 m (3 stopy), dla potrzeb
przeliczania ścieżki wyznaczonej przez funkcję Nawig.
automatyczna wykresy będą wykorzystywać jedynie
głębokości równe 0,9 m (3 stopy).
Prześwit pionowy: W oparciu o dane mapy ustawia minimalną
wysokość mostu lub przeszkody, pod którymi łódź może
bezpiecznie przepłynąć.
Dystans od brzegu: Umożliwia określenie, jak blisko linii
brzegowej ma znajdować się ścieżka Nawig. automatyczna.
Ścieżka Nawig. automatyczna może zostać przesunięta, jeśli
ustawienie to zostanie zmienione podczas nawigacji.
Dostępne wartości dla tego ustawienia są względne, nie
bezwzględne. Aby upewnić się, że linia nawigacji
automatycznej została wytyczona w odpowiedniej odległości
od linii brzegowej, można ocenić położenie ścieżki Nawig.
automatyczna przy pomocy jednego lub wielu znajomych
celów, które wymagają nawigacji przez wąskie drogi wodne
(Regulowanie dystansu od brzegu, strona 15).
Granice
Granice pozwalają unikać wyznaczonego obszaru na terenie
akwenu lub pozostawać w jego obrębie. Można ustawić alarm
informujący o przekroczeniu granicy.
Tworzenie granic w postaci obszarów, linii i okręgów jest
możliwe z poziomu mapy. Można również przekształcać
zapisane ślady lub trasy w granice. Aby utworzyć obszar granicy
za pomocą punktów, utwórz trasę z użyciem punktów,
a następnie dokonaj jej konwersji do granicy.
Można ustawić granicę jako aktywną. Dane aktywnych granic
można dodać do pól danych na mapie.
Tworzenie granicy
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Granice > Nowa
granica.
2 Wybierz kształt granicy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Ustawienia wyświetlania granic
Wybierz kolejno Dane użytkownika > Granice > Opcje
wyświetlania.
Dystans/namiar: Pozwala ukrywać lub wyświetlać namiar
i dystans do celu podróży dla aktywnej granicy.
Wyświetlanie mapy: Pozwala ukrywać lub wyświetlać granice
na mapie.
Kolor: Pozwala określić kolor granic na mapie.
Konwersja trasy do granicy
Przed rozpoczęciem konwersji trasy do granicy trzeba utworzyć
i zapisać co najmniej jedną trasę (Tworzenie i zapisywanie
trasy, strona 13).
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Trasy i ścieżki
funkcji nawigacji automatycznej.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz kolejno Edytuj trasę > Zapisz jako granicę.
Konwersja śladu do granicy
Przed rozpoczęciem konwersji śladu do granicy trzeba
zarejestrować i zapisać co najmniej jeden ślad (Zapisywanie
aktywnego śladu, strona 14).
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz kolejno Edytuj ślad > Zapisz jako granicę.
Edycja granicy
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Granice.
2 Wybierz granicę
3 Wybierz Edytuj granicę.
4 Wybierz opcję:
• Aby edytować wygląd granicy na mapie, wybierz Opcje
wyświetlania.
• Aby zmienić linie granicy lub jej nazwę, wybierz Edytuj
granicę.
• Aby edytować alarm granicy, wybierz Alarm.
Ustawianie alarmu granicy
Alarmy granic informują o zbliżaniu się na określoną odległość
do ustawionych granic.
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Granice.
2 Wybierz granicę.
3 Wybierz kolejno Alarm > Wł..
4 Podaj dystans.
5 Wybierz opcję.
• Aby ustawić sygnał dźwiękowy alarmu emitowany
w momencie zbliżania się łodzi na określoną odległość do
granicy obszaru, w obrębie którego chcesz przebywać,
wybierz Opuszczanie....
• Aby ustawić sygnał dźwiękowy alarmu emitowany
w momencie zbliżania się łodzi na określoną odległość do
granicy obszaru, którego chcesz unikać, wybierz
Wpływanie.
Usuwanie granicy
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Granice.
2 Wybierz granicę.
3 Wybierz kolejno Edytuj granicę > Usuń.
Sonar
Po prawidłowym podłączeniu zgodnego plotera nawigacyjnego
do opcjonalnego modułu echosondy Garmin i przetwornika,
plotera można używać jako echosondy rybackiej. Różne widoki
sonaru ułatwiają wyświetlanie ryb na danym obszarze.
Zmiany, jakie można wprowadzać na poszczególnych widokach
sonaru różnią się w zależności od używanego widoku, modelu
plotera nawigacyjnego, modułu echosondy i podłączonego
przetwornika.
Więcej informacji na temat tego, który przetwornik najlepiej
spełnia określone potrzeby, można znaleźć na stronie
www.garmin.com/transducers.
Zmiana widoku sonaru
1 Na ekranie kombinacji z sonarem wybierz kolejno MENU >
Edytuj kombinację.
2 Wybierz okno do zmiany.
3 Wybierz widok sonaru.
Widok sonaru Tradycyjny
W zależności od podłączonych urządzeń dostępnych jest kilka
widoków pełnoekranowych.
W pełnoekranowym widoku sonaru Tradycyjny wyświetlany jest
duży obraz odczytów sonaru z przetwornika. Na skali zasięgu
widocznej po prawej stronie ekranu przedstawiona jest
głębokość wykrytych obiektów, gdy ekran przewija się od prawej
do lewej strony.
À
Á
Â
Informacje o głębokości
Obiekty znajdujące się w toni lub ryby
Dno akwenu
Widok sonaru Podział częstotliwości
W widoku sonaru Podział częstotliwości na jednej stronie ekranu
wyświetlany jest wykres danych sonarowych wysokiej
częstotliwości, a na drugiej stronie ekranu wyświetlany jest
wykres danych sonarowych niskiej częstotliwości.
UWAGA: Widok sonaru Podział częstotliwości wymaga użycia
dwuzakresowego przetwornika.
Widok sonaru Podział powiększenia
W widoku sonaru Podział powiększenia na tym samym ekranie
wyświetlany jest wykres odczytu sonaru i powiększony fragment
tego wykresu.
Widok sonaru Garmin ClearVü
UWAGA: Aby odbierać sygnał sonaru Garmin ClearVü,
niezbędny jest zgodny ploter nawigacyjny lub echosonda
rybacka oraz zgodny przetwornik. Informacje na temat zgodnych
przetworników można znaleźć na stronie www.garmin.com
/transducers.
Sonar Garmin ClearVü o wysokiej częstotliwości zapewnia
dokładniejszy obraz okolicy pod łodzią, zapewniając bardziej
szczegółowy obraz mijanych przez łódź obiektów.
Tradycyjne przetworniki emitują wiązkę stożkową. Technologia
sonaru Garmin ClearVü emituje dwie wąskie wiązki podobne
kształtem do wiązki kopiarki. Zapewnia to wyraźniejszy,
przypominający zdjęcie obraz sytuacji pod łodzią.
Przerywanie przesyłania sygnałów
sonarowych
Na ekranie sonaru wybierz kolejno MENU > Transmituj.
Sonar
17
Widok sonaru SideVü
UWAGA: Niektóre modele nie mają wbudowanej obsługi sonaru
SideVü. Jeśli posiadany model urządzenia nie ma
wbudowanego sonaru SideVü, niezbędny jest zgodny moduł
echosondy oraz zgodny przetwornik SideVü.
Jeśli posiadany model ma wbudowany sonar SideVü, niezbędny
jest zgodny przetwornik SideVü.
Technologia sonaru skanującego SideVü wyświetla obraz
obiektów znajdujących się po bokach łodzi. Można ją
wykorzystywać do wyszukiwania obiektów i ryb.
Aby wyświetlić wszystkie pięć widoków sonaru Panoptix, jeden
przetwornik musi zostać przypisany do widoków pod łodzią,
a drugi do widoków z przodu łodzi.
Aby uzyskać dostęp do widoków sonaru Panoptix, wybierz
Sonar, a następnie żądany widok.
LiveVüWidok pod kadłubem sonaru
Ten widok sonaru zapewnia dwuwymiarowy obraz obiektów
znajdujących się pod kadłubem i może służyć do wyświetlenia
ławic lub większych ryb.
À
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Lewa strona łodzi
Prawa strona łodzi
Przetwornik na jednostce pływającej
Drzewa
Stare opony
Kłody
Odległość od burty łodzi
Odległość między statkiem a dnem
SideVüTechnologia skanująca
Zamiast wiązki stożkowej przetwornik SideVü wykorzystuje
płaską wiązkę do skanowania wody i dna po bokach łodzi.
PanoptixWidoki sonaru
UWAGA: Nie wszystkie modele obsługują przetworniki
Panoptix.
Aby odbierać sygnał sonaru Panoptix, niezbędny jest zgodny
ploter nawigacyjny oraz zgodny przetwornik.
Widoki sonaru Panoptix umożliwiają wyświetlenie w czasie
rzeczywistym całego obszaru wokół łodzi. Można także
obserwować przynętę pod wodą oraz ławice znajdujące się
przed kadłubem lub pod nim.
Widoki sonaru LiveVü umożliwiają wyświetlanie na żywo
wszelkiej aktywności organizmów żywych przed kadłubem, jak
i pod nim. Bardzo wysoka częstotliwość odświeżania widoku
zapewnia obraz o płynności zbliżonej do obrazu z kamery.
Widoki 3D sonaru RealVü zapewniają trójwymiarowy widok
wszystkiego, co znajduje się przed kadłubem lub pod nim.
Każde przeszukanie tej przestrzeni przez przetwornik powoduje
zaktualizowanie obrazu na ekranie.
18
Á
Â
Ã
Ä
Å
Historia widoku pod kadłubem w postaci przewijanego widoku
sonaru Panoptix
Łódź
Zakres
Ślady
Przynęta
Dno
Widok przed kadłubem sonaru LiveVü
Ten widok sonaru zapewnia dwuwymiarowy obraz obiektów
znajdujących się przed kadłubem i może służyć do wyświetlenia
ławic lub większych ryb.
À
Á
Â
Ã
Ä
Łódź
Zasięg
Ryby
Ślady
Dno
Widok 3D przed kadłubem sonaru RealVü
Ten widok sonaru zapewnia trójwymiarowy obraz obiektów
znajdujących się przed przetwornikiem. Można go używać
w sytuacji, gdy łódź nie porusza się, w celu obserwacji dna oraz
ryb zbliżających się do łodzi.
Sonar
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Kolorowa legenda
Łódź
Wskaźnik sygnału sonaru
Ryby
Dno
Zakres
Widok pod kadłubem sonaru RealVü 3D z wiązką
w dół
Ten widok sonaru przedstawia trójwymiarowy obraz obiektów
znajdujących się pod przetwornikiem i może służyć do
obserwacji obiektów znajdujących się wokół stojącej łodzi.
Widok sonaru RealVü 3D z trybem archiwalnym
Ten widok sonaru umożliwia uzyskanie trójwymiarowego obrazu
obiektów za poruszającą się łodzią w postaci trójwymiarowego
słupa wody, od dna do powierzchni. Widok ten służy do
znajdowania ryb.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Kolorowa legenda
Łódź
Zakres
Dno
Obiekt
Ryby
FrontVüWidok sonaru
Widok sonaru Panoptix FrontVü podnosi świadomość
sytuacyjną, wyświetlając podwodne przeszkody znajdujące się
do 91 metrów (300 stóp) przed łodzią.
Zdolność do efektywnego unikania kolizji czołowych za pomocą
sonaru FrontVü zmniejsza się, gdy prędkość łodzi przekracza 8
węzłów.
Aby wyświetlić widok sonaru FrontVü, należy zainstalować
i podłączyć zgodny przetwornik, na przykład PS21. Może być
konieczne zaktualizowanie oprogramowania przetwornika.
W przypadku podłączenia przetwornika, który nie znajdował się
w zestawie z ploterem nawigacyjnym, może być konieczne
ustawienie typu przetwornika, aby sonar działał prawidłowo.
Jeśli urządzenie automatycznie wykryło przetwornik, ta opcja nie
zostanie wyświetlona.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Instalacja > Typ przetwornika.
2 Wybierz opcję:
• Jeśli masz dwuwiązkowy przetwornik 200/77 kHz, wybierz
2 wiązki (200/77 kHz).
• Jeśli masz dwuzakresowy przetwornik 200/50 kHz,
wybierz 2 częstotliwości (200/50 kHz).
• W przypadku innego typu przetwornika wybierz go z listy.
Kalibracja kompasu
Zanim skalibrujesz kompas, upewnij się, że przetwornik jest
zainstalowany na wale w odpowiedniej odległości od silnika
zaburtowego, aby uniknąć zakłóceń magnetycznych oraz że
znajduje się on pod wodą. Uruchomienie wewnętrznego
kompasu wymaga wykonania odpowiednio dokładnej kalibracji.
UWAGA: Przetwornik należy zamontować na wale, aby móc
korzystać z kompasu. Kompas nie działa, gdy przetwornik jest
zamontowany na silniku.
UWAGA: Funkcja kalibracji kompasu jest dostępna wyłącznie
dla przetworników wyposażonych w kompas wewnętrzny, np.
przetworników PS21-TR.
Przed kalibracją możesz wykonać zwrot łodzią, ale pamiętaj, że
wtedy podczas procesu kalibracji musisz wykonać 1,5 pełnego
obrotu.
1 W odpowiednim widoku sonaru wybierz kolejno MENU >
Ustawienia sonaru > Instalacja.
2 W razie potrzeby wybierz Użyj AHRS, aby włączyć czujnik
układu odniesienia i kursu.
3 Wybierz Kalibruj kompas.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Tworzenie punktu na ekranie sonaru
1 W widoku sonaru wybierz pozycję.
2 Wybierz SELECT.
3 W razie potrzeby edytuj informacje o punkcie.
Wstrzymywanie wyświetlania sonaru
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Pauza sonaru.
Wyświetlanie historii sonaru
Można przewijać informacje na wyświetlaczu sonaru, aby
przeglądać archiwalne dane sonaru.
UWAGA: Nie wszystkie przetworniki przechowują archiwalne
dane sonaru.
1 W widoku sonaru wybierz MENU > Pauza sonaru.
2 Użyj klawiszy strzałek.
Udostępnianie sonaru
Określanie typu przetwornika
Przed wybraniem typu przetwornika należy sprawdzić, jakiego
rodzaju przetwornik posiadasz.
Ten ploter nawigacyjny jest zgodny z przetwornikiem Garmin
ClearVü™, a także z całą gamą dodatkowych przetworników,
łącznie z przetwornikami Garmin GT, które są dostępne na
stronie www.garmin.com. Informacje na temat zgodnych
przetworników można znaleźć na stronie www.garmin.com
/transducers.
Sonar
Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach plotera
nawigacyjnego.
Istnieje możliwość wyświetlania danych sonaru z innych
ploterów nawigacyjnych dzięki wbudowanemu modułowi sonaru
podłączonego do sieci Garmin Marine Network.
Każdy ploter nawigacyjny w sieci może wyświetlać dane sonaru
z dowolnego zgodnego modułu sonaru i przetwornika w sieci,
niezależnie od miejsca montażu ploterów nawigacyjnych
i przetworników na łodzi. Na przykład z przetwornika
z technologią Garmin ClearVü zamontowanego na rufie łodzi
19
można wyświetlić dane sonaru za pomocą urządzenia 93sv
zamontowanego na dziobie łodzi.
Podczas udostępniania danych sonaru wartości niektórych
ustawień sonaru, takich jak Zasięg czy Czułość, są
synchronizowane ze wszystkimi urządzeniami w sieci. Wartości
innych ustawień sonaru, takich jak ustawienia Wygląd, nie są
synchronizowane i powinny być konfigurowane
w poszczególnych urządzeniach. Ponadto wartości przesuwu
różnych widoków standardowych i Garmin ClearVü sonaru są
synchronizowane, aby podzielone widoki były bardziej spójne.
UWAGA: Jednoczesne korzystanie z wielu przetworników może
spowodować przesłuch, który można usunąć, regulując
ustawienie sonaru Zakłócenia.
Wybór źródła sonaru
Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach.
Jeśli w danym widoku sonaru dostępne jest więcej niż jedno
źródło danych sonaru, można wybrać źródło do użycia w tym
widoku. Na przykład, jeśli dostępne są dwa źródła dla funkcji
Garmin ClearVü, można wybrać źródło do użycia w widoku
sonaru Garmin ClearVü.
1 Otwórz widok sonaru, którego źródło chcesz zmienić.
2 Wybierz kolejno MENU > Ustawienia sonaru > Źródło.
3 Wybierz źródło dla tego widoku sonaru.
Zmiana nazwy źródła sonaru
Można zmienić nazwę źródła sonaru, aby móc łatwo
zidentyfikować to źródło. Na przykład można nadać nazwę
„Dziób” przetwornikowi znajdującemu się na dziobie łodzi.
Nazwa źródła zostanie zmieniona tylko w bieżącym widoku. Na
przykład, aby zmienić nazwę źródła sonaru Garmin ClearVü,
trzeba otworzyć widok sonaru Garmin ClearVü.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Źródło > Zmień nazwy źródeł.
2 Podaj nazwę.
Dostosowywanie poziomu szczegółowości
Można wyregulować poziom szczegółowości i zakłóceń
wyświetlanych na ekranie sonaru poprzez dostosowanie
wzmocnienia w przypadku tradycyjnych przetworników lub
jasności w przypadku przetworników Garmin ClearVü.
Aby wyświetlać na ekranie echo o największej intensywności,
można zmniejszyć wzmocnienie lub jasność, aby pozbyć się
echa o mniejszej intensywności i zakłóceń. Aby wyświetlać na
ekranie wszystkie informacje, można zwiększyć wzmocnienie
lub jasność, aby wyświetlać więcej informacji na ekranie.
Spowoduje to jednak zwiększenie zakłóceń i może utrudnić
rozpoznawanie właściwego echa.
1 W widoku sonaru wybierz MENU.
2 Wybierz opcję Czułość lub Jasność.
3 Wybierz opcję:
• Aby ręcznie zwiększyć lub zmniejszyć wzmocnienie,
wybierz Do góry lub W dół.
• Aby umożliwić ploterowi nawigacyjnemu automatyczną
regulację wzmocnienia lub jasności, wybierz opcję
automatyczną.
Dostosowywanie intensywności kolorów
Można dostosować intensywność kolorów i podświetlić wybrane
obszary na ekranie sonaru poprzez wyregulowanie wzmocnienia
kolorów w przypadku tradycyjnych przetworników lub kontrastu
w przypadku przetworników Garmin ClearVü i SideVü/ClearVü.
To ustawienie działa najlepiej po dostosowaniu poziomu
szczegółowości informacji wyświetlanych na ekranie przy użyciu
ustawień wzmocnienia lub jasności.
20
Aby podświetlić mniejsze ławice ryb lub wyświetlić cel w bardziej
intensywny sposób, można zwiększyć wzmocnienie kolorów lub
kontrast. Spowoduje to utratę skutecznego rozróżniania
obiektów w przypadku echa o dużej intensywności przy dnie.
Aby zmniejszyć intensywność echa, można zmniejszyć
wzmocnienie kolorów lub kontrast.
1 W widoku sonaru wybierz MENU.
2 Wybierz opcję:
• W widoku sonaru Garmin ClearVü lub SideVü wybierz
Kontrast.
• W widoku sonaru Panoptix LiveVü wybierz Wzmoc.
kolorów.
• W innym widoku sonaru wybierz kolejno Ustawienia
sonaru > Zaawansowane > Wzmoc. kolorów.
Wybierz
opcję:
3
• Aby ręcznie zwiększyć lub zmniejszyć intensywność
kolorów, wybierz Do góry lub W dół.
• Aby użyć domyślnego ustawienia, wybierz opcję
Domyślny.
Zapisy danych sonaru
Rejestrowanie danych wyświetlanych przez sonar
UWAGA: Niektóre modele nie obsługują zapisu sonaru.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Zapis sonaru > Zapis sonaru.
15 minut zapisu sonaru zajmuje około 200 MB na
umieszczonej w urządzeniu karcie pamięci. Można
zapisywać dane sonaru do czasu zapełnienia karty pamięci.
Przerywanie zapisu sonaru
Aby móc przerwać zapis sonaru, trzeba go najpierw rozpocząć
(Rejestrowanie danych wyświetlanych przez sonar, strona 20).
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Zapis sonaru > Przerwij zapis.
Usuwanie zapisów danych sonaru
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Zapisy danych sonaru > Pokaż zapisy.
3 Wybierz zapis danych.
4 Wybierz Usuń.
Odtwarzanie zapisów danych sonaru
Aby móc odtwarzać zapisy danych sonaru, trzeba pobrać
i zainstalować aplikację HomePort™ oraz zapisać dane sonaru
na karcie pamięci.
1 Wyjmij kartę pamięci z urządzenia.
2 Włóż kartę pamięci do czytnika kart podłączonego do
komputera.
3 Otwórz aplikację HomePort.
4 Wybierz zapis sonaru z listy urządzeń.
5 Kliknij zapis sonaru w dolnym okienku prawym przyciskiem
myszy.
6 Wybierz Odtwarzanie.
Ustawienia sonarów tradycyjnych, Garmin
ClearVü i SideVü
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia mają zastosowanie
do wszystkich modeli, modułów echosondy i przetworników.
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia sonaru.
Linia głębok.: Umożliwia wyświetlenie szybko działającej linii
głębokości.
Sonar
Prędkość przesuwu: Umożliwia ustawienie prędkości przesuwu
ekranu sonaru od prawej do lewej strony.
Na płytkiej wodzie można zmniejszyć prędkość przesuwu
ekranu, aby wydłużyć czas wyświetlania informacji na
ekranie. Na głębszych wodach można zwiększyć prędkość
przesuwu ekranu.
Linie zasięgu: Wyświetla pionowe linie oznaczające odległość,
w prawą i lewą stronę od łodzi. To ustawienie jest dostępne
jedynie w widoku sonaru SideVü.
Schemat kolorów: Umożliwia ustawienie schematu kolorów na
widoku sonaru. To ustawienie może być dostępne w menu
Wygląd.
Schematy kolorów o dużym kontraście zapewniają
ciemniejsze kolory dla echa o niskiej intensywności.
Schematy kolorów o niskim kontraście zapewniają kolory,
które są podobne do koloru tła, dla echa o niskiej
intensywności.
Wygląd: Patrz Ustawienia wyglądu sonaru, strona 21.
Nakładki liczbowe: Ustawianie danych wyświetlanych na
ekranie sonaru.
Zaawansowane: Patrz Zaawansowane ustawienia sonaru,
strona 22.
Instalacja: Umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień
sonaru.
Ustawianie stopnia powiększenia na ekranie sonaru
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Powiększenie.
2 Wybierz opcję:
• Aby powiększyć obraz danych z sonaru z głębokości dna,
wybierz Blokada dna.
• Aby ręcznie ustawić zakres głębokości na powiększonym
obszarze, wybierz Ręcznie, a następnie wybierz Pokaż
w górę lub Pokaż w dół, aby ustawić zakres głębokości
na powiększonym obszarze. Następnie wybierz Powiększ
lub Pomniejsz, aby zwiększyć lub zmniejszyć
powiększenie na powiększonym obszarze.
• Aby automatycznie ustawić głębokość i powiększenie,
wybierz Auto.
• Aby anulować powiększenie, wybierz Bez pow..
Ustawianie prędkości przesuwu
Można ustawić prędkość przesuwu obrazu sonaru na ekranie.
Większa prędkość przesuwu umożliwia zarejestrowanie
większej liczby szczegółów, zwłaszcza w przypadku
przemieszczania się lub trolingu. Mniejsza prędkość przesuwu
umożliwia dłuższe wyświetlanie na ekranie informacji z sonaru.
Ustawienie prędkości przesuwu w jednym widoku sonaru
obowiązuje we wszystkich widokach.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Prędkość przesuwu.
2 Wybierz opcję:
• Aby automatycznie dostosować prędkość przesuwu,
korzystając z danych dotyczących prędkości nad dnem
lub prędkości po wodzie, wybierz Auto.
Ustawienie Auto wybiera wartość przesuwu
odpowiadającą prędkości łodzi, aby obiekty w wodzie były
wyświetlane we właściwych proporcjach i były mniej
zniekształcone. W przypadku wyświetlania widoku sonaru
Garmin ClearVü lub SideVü zalecane jest korzystanie
z ustawienia Auto.
• Aby korzystać z bardzo szybkiej prędkości przesuwu,
wybierz opcję Ultrascroll®.
Wybór opcji Ultrascroll powoduje szybkie przesuwanie
nowych danych sonaru, jednak obniża jakość obrazu.
W większości sytuacji opcja Szybko zapewnia dobrą
Sonar
równowagę pomiędzy szybko przesuwającym się obrazem
a wyświetlaniem obiektów, które są mniej zniekształcone.
Regulowanie zasięgu dla skali głębokości lub
szerokości
Można regulować zasięg dla skali głębokości w widoku
tradycyjnym i widoku sonaru Garmin ClearVü, a także zasięg dla
skali szerokości dla widoku sonaru SideVü.
Pozwolenie urządzeniu na automatyczne regulowanie zasięgu
powoduje, że dno jest wyświetlane w dolnej lub trzeciej części
ekranu sonaru. Taki widok może być przydatny podczas
monitorowania dna w przypadku minimalnych lub średnich
zmian w ukształtowaniu terenu.
Ręczna regulacja zasięgu umożliwia wyświetlanie określonego
zakresu, co może być przydatne podczas monitorowania dna
w przypadku dużych zmian w ukształtowaniu terenu, takich jak
uskoki czy klify. Obraz dna jest wyświetlany na ekranie tak
długo, jak tylko znajduje się w ustalonym zakresie.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Zasięg.
2 Wybierz opcję:
• Aby umożliwić ploterowi nawigacyjnemu automatyczną
regulację zasięgu, wybierz Auto.
• Aby ręcznie zwiększyć lub zmniejszyć zakres, wybierz Do
góry lub W dół.
PORADA: Na ekranie sonaru można wybrać lub , aby
ręcznie dostosować zasięg.
PORADA: Gdy wyświetlanych jest wiele ekranów sonaru,
opcja SELECT pozwala określić, który ekran ma być
aktywny.
Ustawienia wyglądu sonaru
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia sonaru
> Wygląd.
Schemat kolorów: Umożliwia ustawienie schematu kolorów.
Krawędź: Wyróżnia najsilniejszy sygnał z dna, aby pomóc
zdefiniować mocny lub słaby sygnał.
A-Scope: Wyświetla pionowy ekran wzdłuż prawej krawędzi
ekranu, który natychmiast wskazuje odległość do celów wraz
ze skalą.
Sekw. obrazów: Umożliwia szybsze przesuwanie się obrazu
sonaru poprzez rysowanie więcej niż jednej kolumny danych
na ekranie dla każdej kolumny danych otrzymywanych
z echosondy. Jest to szczególnie pomocne w przypadku
korzystania z echosondy na głębokiej wodzie, ponieważ
sygnał sonaru dłużej podróżuje wtedy do dna i z powrotem
do przetwornika.
Ustawienie 1/1 rysuje na ekranie jedną kolumnę informacji na
każde echo echosondy. Ustawienie 2/1 rysuje na ekranie
dwie kolumny informacji na każde echo echosondy. Sytuacja
przedstawia się analogicznie w przypadku ustawień 4/1 i 8/1.
Symbole ryb: Umożliwia ustawienie, jak sonar interpretuje
obiekty w toni.
Alarmy sonaru
UWAGA: Nie wszystkie opcje są dostępne we wszystkich
przetwornikach.
W odpowiednim widoku sonaru wybierz kolejno MENU >
Ustawienia sonaru > Alarmy.
Alarmy sonaru można także ustawić, wybierając kolejno
Ustawienia > Alarmy > Sonar.
Woda płytka: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość wody jest
mniejsza od podanej wartości.
Głębina: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość wody jest
większa od podanej wartości.
Alarm FrontVü: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość na
przodzie łodzi jest poniżej określonej wartości, co pozwala
21
unikać mielizn (Ustawianie alarmu głębinowego FrontVü,
strona 23). Ten alarm jest dostępny wyłącznie dla
przetworników Panoptix FrontVü.
Temperatura wody: Alarm jest uruchamiany, gdy przetwornik
informuje, że temperatura jest o 1,1°C (2°F) wyższa lub
niższa niż podana wartość temperatury.
Izobata: Powoduje, że alarm uruchamia się, gdy przetwornik
wykryje obiekt zawieszony w toni na określonej głębokości od
powierzchni wody i od dna.
Ryby: Ustawia alarm włączany, gdy sonar wykryje obiekt
zawieszony w toni.
•
ustawia włączenie alarmu po wykryciu ryby
o dowolnych rozmiarach.
•
ustawia włączenie alarmu tylko po wykryciu średnich
lub dużych ryb.
•
ustawia włączenie alarmu tylko po wykryciu dużych ryb.
Zaawansowane ustawienia sonaru
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia mają zastosowanie
do wszystkich modeli, modułów echosondy i przetworników.
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia sonaru
> Zaawansowane.
Zakłócenia: Dostosowanie czułości w celu zmniejszenia
efektów zakłóceń z pobliskich źródeł szumu.
Aby usunąć zakłócenia z obrazu, należy użyć najniższego
ustawienia zakłóceń, które powoduje uzyskanie żądanej
poprawy. Najlepszym sposobem na wyeliminowanie
zakłóceń jest rozwiązanie problemów z instalacją, które
powodują zakłócenia.
Szum lustra: Ukrywanie zakłóceń powierzchniowych w celu
zmniejszenia zakłóceń. Szersze wiązki (niższe
częstotliwości) powodują wyświetlanie większej liczby
obiektów, ale generują więcej zakłóceń powierzchniowych.
Wzmoc. kolorów: Patrz Dostosowywanie poziomu
szczegółowości, strona 20.
TVG: Umożliwia dostosowanie wyglądu echa, aby
zrekompensować osłabienie sygnałów sonaru na głębszej
wodzie, a także zmniejsza zakłócenia przy powierzchni.
W przypadku zwiększenia wartości tego ustawienia kolory
powiązane z zakłóceniami przy niższych częstotliwościach
i ławice ryb wyświetlane są w bardziej jednolity sposób na
różnych głębokościach. To ustawienie zmniejsza poziom
zakłóceń blisko lustra wody.
Ustawienia instalacyjne przetwornika
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia mają zastosowanie
do wszystkich modeli, modułów echosondy i przetworników.
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia sonaru
> Instalacja.
Przywr. domyś.ust. sonaru: Umożliwia przywrócenie
domyślnych ustawień fabrycznych sonaru.
Typ przetwornika: Umożliwia wybór typu przetwornika
podłączonego do urządzenia.
Przesuń: Umożliwia ustawienie zakresu głębokości, na jakiej
skupia się sonar. Opcja umożliwia uzyskanie powiększenia
obszaru na wybranej głębokości.
Przerzuć L/P: Umożliwia zmianę orientacji widoku sonaru
SideVü, jeśli przetwornik jest zainstalowany w kierunku do
tyłu.
Odwrócony: Określa orientację widoku sonaru Panoptix
w przypadku, gdy zainstalowany jest przetwornik
z przewodami skierowanymi do lewej burty.
Szerokość wiązki: Określa szerokość wiązki przetwornika
Panoptix.
22
Węższe wiązki zapewniają podgląd na większą głębokość
i większą odległość. Szersze wiązki pozwalają na podgląd
większego obszaru.
Użyj AHRS: Umożliwia wykrycie kąta montażu przetwornika
Panoptix przez czujniki układu odniesienia i kursu (AHRS).
Gdy to ustawienie jest wyłączone, zakłada się, że
przetwornik jest zamontowany pod kątem 45 stopni.
Częstotliwości sonaru
UWAGA: Dostępne częstotliwości zależą od używanego plotera
nawigacyjnego, modułów echosondy i przetwornika.
Regulacja częstotliwości pomaga dostosować sonar do
określonych celów i aktualnej głębokości wody.
Wyższe częstotliwości korzystają z węższych wiązek i przydają
się przy dużych prędkościach i wzburzonym morzu. Wyższa
częstotliwość oznacza lepszą wyrazistość dna i termokliny.
Niższe częstotliwości korzystają z szerszych wiązek, które
pozwalają dostrzec więcej obiektów, ale generują zarazem
więcej zakłóceń powierzchniowych i ograniczają ciągłość echa
dna przy wzburzonym morzu. Szersze wiązki generują większe
łuki dla ech obiektów, dzięki czemu są idealne do lokalizowania
ryb. Szersze wiązki działają również lepiej na głębokiej wodzie,
ponieważ niższa częstotliwość oznacza lepszą penetrację
głębin.
Częstotliwości CHIRP pozwalają sprawdzić każdy impuls
w różnych częstotliwościach, co daje lepsze rozróżnianie
obiektów w głębinach. Technologia CHIRP może być używana
do wyraźnego identyfikowania obiektów, takich jak pojedyncze
ryby w ławicy oraz do różnych zastosowań na głębinach. Na
ogół działa lepiej niż zastosowanie pojedynczej częstotliwości.
Ponieważ niektóre ryby mogą być lepiej widoczne w przypadku
użycia stałej częstotliwości, należy wziąć pod uwagę cel
i warunki wodne podczas korzystania z częstotliwości CHIRP.
Niektóre sonary czarnej skrzynki i przetworniki umożliwiają
regulację wstępnie ustawionych częstotliwości dla każdego
elementu przetwornika. Umożliwia to szybką zmianę
częstotliwości przy użyciu wstępnie ustawionych wartości
w przypadku zmiany warunków w wodzie lub celów poszukiwań.
Przeglądanie dwóch częstotliwości jednocześnie przy
wykorzystaniu widoku podziału częstotliwości pozwala zajrzeć
w głębiny za pomocą echa o niższej częstotliwości, a także
wyświetlić więcej szczegółów z echa o wyższej częstotliwości.
Wybór częstotliwości
UWAGA: W przypadku niektórych widoków sonaru
i przetworników zmiana częstotliwości nie jest możliwa.
Można określić, które częstotliwości będą wyświetlane na
ekranie sonaru.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Częstotliwość.
2 Wybierz częstotliwość odpowiadającą Twoim potrzebom oraz
głębokość wody.
Więcej informacji na temat częstotliwości znajduje się
w sekcji Częstotliwości sonaru, strona 22.
Tworzenie predefiniowanej częstotliwości
UWAGA: Ta opcja nie jest dostępna w przypadku niektórych
przetworników.
Można zapamiętać ustawienie, aby zapisać określoną
częstotliwość sonaru, co umożliwia szybkie zmiany
częstotliwości.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Częstotliwość.
2 Wybierz Dodaj.
3 Podaj częstotliwość.
Włączanie funkcji A-Scope
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w widokach
sonaru Tradycyjny.
Sonar
A-Scope to pionowy ekran sonaru widoczny wzdłuż prawej
krawędzi widoku i wyświetlający to, co jest widoczne w danej
chwili pod przetwornikiem. A-Scope można wykorzystać do
identyfikacji echa obiektów, które mogły zostać przeoczone
podczas szybkiego przewijania ekranu, np. gdy łódź porusza się
z dużą szybkością. Funkcja przydaje się podczas wykrywania
ryb znajdujących się blisko dna.
Funkcja A-Scope powyżej wyświetla echa ryb À oraz echo
sygnału odbitego od miękkiego dna Á.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Wygląd > A-Scope.
2 Określ czas utrzymywania.
Można zwiększyć czas utrzymywania, aby wydłużyć czas
wyświetlania echa sonaru.
Ustawienia sonaru Panoptix
Dostosowywanie kąta widzenia i poziomu
powiększenia dla urządzenia RealVü
Można zmienić kąt widzenia dla widoków sonaru RealVü.
Można także powiększyć lub pomniejszyć obraz widok.
W widoku sonaru RealVü wybierz opcję:
• Dostosuj kąt widzenia za pomocą przycisków strzałek.
• Aby powiększać i pomniejszać widok, obróć pokrętło.
Dostosowywanie prędkości przeszukiwania
urządzenia RealVü
Można zmienić prędkość, z jaką przetwornik przeszukuje
obszar. Większa prędkość przeszukiwania przekłada się na
mniej szczegółowy obraz, ale też na szybsze odświeżanie
ekranu. Z kolei mniejsza prędkość przeszukiwania zapewnia
bardziej szczegółowy obraz, lecz wolniejsze odświeżanie
ekranu.
UWAGA: Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku widoku
sonaru RealVü 3D z trybem archiwalnym.
1 W widoku sonaru RealVü wybierz kolejno MENU > Prędkość
przeszukiwania.
2 Wybierz opcję.
Menu sonaru LiveVü z wiązką skierowaną do przodu
i FrontVü
W widoku sonaru LiveVü z wiązką skierowaną do przodu lub
FrontVü wybierz MENU.
Czułość: Umożliwia dostosowanie poziomu szczegółowości
oraz ilości zakłóceń wyświetlanych na ekranie sonaru.
Aby wyświetlać na ekranie echo o największej intensywności,
można zmniejszyć czułość w celu wyeliminowania echa
o mniejszej intensywności i zakłóceń. Aby wyświetlać na
ekranie wszystkie informacje, można zwiększyć czułość i w
ten sposób wyświetlać więcej informacji na ekranie.
Spowoduje to jednak zwiększenie zakłóceń i może utrudnić
rozpoznawanie właściwego echa.
Zakres głębokości: Umożliwia regulowanie zakresu skali
głębokości.
Pozwolenie urządzeniu na automatyczne regulowanie
zasięgu powoduje, że dno jest wyświetlane w dolnej części
ekranu sonaru. Taki widok może być przydatny podczas
Sonar
monitorowania dna w przypadku minimalnych lub średnich
zmian w ukształtowaniu terenu.
Ręczna regulacja zasięgu umożliwia wyświetlanie
określonego zakresu, co może być przydatne podczas
monitorowania dna w przypadku dużych zmian
w ukształtowaniu terenu, takich jak uskoki czy klify. Obraz
dna jest wyświetlany na ekranie tak długo, jak tylko znajduje
się w ustalonym zakresie.
Zasięg do przodu: Umożliwia regulowanie zakresu skali
odchylenia do przodu.
Umożliwia urządzeniu automatyczną regulację skali
odchylenia do przodu w zależności od głębokości. Ręczna
regulacja zakresu umożliwia wyświetlanie określonego
zakresu. Obraz dna jest wyświetlany na ekranie tak długo,
jak tylko znajduje się w ustalonym zakresie. Ręczne
zmniejszenie wartości tej opcji może spowodować, że Alarm
FrontVü będzie mniej skuteczny, a przez to będzie mniej
czasu na podjęcie działań w przypadku wykrycia małej
głębokości.
Kąt transmisji: Umożliwia ustawienie punktu skupienia
przetwornika na lewą lub prawą burtę. Ta opcja jest dostępna
tylko dla przetworników Panoptix FrontVü z obsługą RealVü,
takich jak PS30, PS31 i PS60.
Transmituj: Zatrzymuje proces transmisji przetwornika.
Alarm FrontVü: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość na
przodzie łodzi jest poniżej określonej wartości (Ustawianie
alarmu głębinowego FrontVü, strona 23). Funkcja ta jest
dostępna wyłącznie dla przetworników Panoptix FrontVü.
Ustawienia sonaru: Umożliwiają konfigurację przetwornika oraz
ustawień wyglądu echa obiektów.
Edytuj nakładki: Pozwala ustawić dane wyświetlane na
ekranie.
Ustawianie kąta transmisji danych przetwornika LiveVü
i FrontVü
Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla przetworników Panoptix
LiveVü i FrontVü.
Można zmienić kąt transmisji danych przetwornika, aby
skierować przetwornik na żądany obszar. Na przykład można go
skierować na ławicę ryb lub na mijane drzewa.
1 W widoku sonaru LiveVü lub FrontVü wybierz kolejno MENU
> Kąt transmisji.
2 Wybierz opcję.
Ustawianie alarmu głębinowego FrontVü
OSTRZEŻENIE
Alarm głębinowy FrontVü jest narzędziem służącym jedynie do
orientacji w terenie i nie we wszystkich warunkach zapobiegnie
utknięciu na mieliźnie. Zapewnienie bezpiecznego sterowania
łodzią należy do obowiązków jej operatora.
Ten alarm jest dostępny wyłącznie dla przetworników Panoptix
FrontVü.
Można ustawić alarm włączający się w przypadku, gdy
głębokość wody spadnie poniżej określonego poziomu. Dla
uzyskania najlepszych rezultatów podczas korzystania z alarmu
kolizji czołowej należy ustawić przesunięcie dziobu (Ustawianie
przesunięcia dziobu, strona 24).
1 W widoku sonaru FrontVü wybierz kolejno MENU > Alarm
FrontVü.
2 Wybierz Wł..
3 Określ wartość głębokości, która będzie uruchamiać alarm,
a następnie wybierz Gotowe.
Na ekranie FrontVü linia głębokości będzie wskazywać wartość
głębokości, dla której ustawiono alarm. Linia ma kolor zielony,
jeśli znajdujesz się na bezpiecznej głębokości. Linia zmienia
kolor na żółty, gdy poruszasz się szybciej niż zasięg z przodu
pozwoli Ci zareagować (10 sekund). Kolor zmienia się na
23
czerwony, a alarm jest uruchamiany, gdy system wykryje
przeszkodę lub głębokość wody mniejszą od podanej wartości.
PRZESTROGA
Możliwość skutecznego ominięcia mielizny na podstawie obrazu
z sonaru FrontVü staje się coraz bardziej ograniczona przy
większych prędkościach przekraczających 8 węzłów.
Ustawienia wyglądu LiveVü i FrontVü
W widoku sonaru LiveVü lub FrontVü Panoptix wybierz kolejno
MENU > Ustawienia sonaru > Wygląd.
Schemat kolorów: Umożliwia ustawienie palety kolorów.
Wzmoc. kolorów: Umożliwia dostosowanie intensywności
kolorów wyświetlanych na ekranie.
Możesz wybrać wyższą wartość wzmocnienia kolorów, aby
widzieć cele na większej wysokości w słupie wody. Wyższa
wartość wzmacniania kolorów umożliwia również
rozróżnianie obrazów o niskiej intensywności na większej
wysokości w słupie wody, jednak powoduje to słabsze
rozróżnianie obrazów dna. Można wybrać niższą wartość
wzmocnienia kolorów, gdy cele znajdują się blisko dna, aby
pomóc Ci rozróżniać cele i obrazy o wysokiej intensywności,
takie jak piasek, kamienie i błoto.
Szlaki: Pozwala określić, jak długo ślady mają być wyświetlane
na ekranie. Ślady przedstawiają ruch celu.
Wypełnienie dna: Zmienia kolor dna na brązowy, aby odróżnić
je od echa wody.
Nakładka na siatkę: Wyświetla siatkę linii symbolizujących
zasięg.
Przewijaj historię: Wyświetla historię sonaru w widoku sonaru
tradycyjnego.
Ustawienia wyglądu RealVü
W widoku sonaru RealVü wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Wygląd.
Kolory punktów: Umożliwia ustawienie innej palety kolorów
używanej do wyświetlania punktów echa sonaru.
Kolory dna: Umożliwia ustawienie schematu kolorów dla dna.
Styl dna: Umożliwia ustawienie stylu wyświetlania dna. Będąc
na głębokiej wodzie, można użyć opcji Punkty i ręcznie
ustawić płytszy zasięg.
Przycisk kolorów: Wyświetla legendę głębokości, jakie
reprezentują poszczególne kolory.
Użyj AHRS: Umożliwia automatyczne wykrycie kąta montażu
przetwornika Panoptix przez czujniki układu odniesienia
i kursu (AHRS). Gdy opcja ta jest wyłączona, można
wprowadzić określony kąt dla przetwornika za pomocą
ustawienia Kąt nachylenia. Wiele przetworników
zapewniających widok z przodu kadłuba jest zamontowanych
pod kątem 45 stopni, podczas gdy przetworniki zapewniające
widok pod kadłubem są zamontowane pod kątem 0 stopni.
Odwrócony: Określa orientację widoku sonaru Panoptix
w przypadku, gdy zainstalowany jest sonar zapewniający
obraz obiektów znajdujących się pod kadłubem i z
przewodami skierowanymi do lewej burty.
Dotyczy to przetworników Panoptix w przypadku widoku
sonaru LiveVü z wiązką skierowaną w dół, RealVü 3D
z wiązką skierowaną w dół oraz RealVü 3D z trybem
archiwalnym.
Kalibruj kompas: Kalibruje wewnętrzny kompas przetwornika
Panoptix (Ustawienia instalacyjne przetwornika, strona 22).
Dotyczy to przetworników Panoptix wyposażonych w kompas
wewnętrzny, np. przetworników PS21-TR.
Przywr. domyś.ust. sonaru: Przywraca ustawienia sonaru do
domyślnych wartości fabrycznych.
Ustawianie przesunięcia dziobu
W przypadku przetworników Panoptix z widokiem przednim
można wprowadzić wartość przesunięcia dziobu w celu
kompensacji dystansu przedniego, uwzględniając miejsca
instalacji przetwornika. Umożliwia to oglądanie dystansu
z przodu od dziobu łodzi, a nie z miejsca, w którym znajduje się
przetwornik.
Ta funkcja dotyczy przetworników Panoptix w przypadku widoku
sonaru FrontVü, LiveVü z wiązką skierowaną do przodu oraz
RealVü3D z wiązką skierowaną do przodu.
1 Zmierz dystans À przebyty w poziomie od przetwornika do
dziobu.
Ustawienia instalacyjne przetwornika Panoptix
W widoku sonaru Panoptix wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Instalacja.
Głębokość instalacji: Określa głębokość poniżej linii wodnej,
na jakiej zamontowany jest przetwornik Panoptix. Podanie
rzeczywistej głębokości, na jakiej został zamontowany
przetwornik, zapewnia dokładniejsze wizualne odwzorowanie
obiektów znajdujących się w wodzie.
Przesunięcie dziobu: Pozwala ustawić odległość między
dziobem a widokiem z przodu łodzi, uwzględniając miejsce
instalacji przetwornika Panoptix. Umożliwia to oglądanie
dystansu z przodu od dziobu łodzi, a nie z miejsca instalacji
przetwornika.
Dotyczy to przetworników Panoptix w przypadku widoku
sonaru FrontVü, LiveVü z wiązką skierowaną do przodu oraz
RealVü3D z wiązką skierowaną do przodu.
Szerokość wiązki: Określa szerokość wiązki przetwornika
Panoptix pod łodzią. Węższe wiązki zapewniają podgląd na
większą głębokość i większą odległość. Szersze wiązki
pozwalają na podgląd większego obszaru.
Dotyczy to przetworników Panoptix w przypadku widoku
sonaru FrontVü, LiveVü z wiązką skierowaną w dół oraz
LiveVü z wiązką skierowaną do przodu.
24
2 W odpowiednim widoku sonaru wybierz kolejno MENU >
Ustawienia sonaru > Instalacja > Przesunięcie dziobu.
3 Wpisz zmierzoną odległość i wybierz Gotowe.
W odpowiednim widoku sonaru zasięg przedni zostanie
przesunięty o wprowadzony dystans.
Autopilot
OSTRZEŻENIE
Z funkcji autopilota można korzystać tylko w stacji
zamontowanej obok steru, przepustnicy i urządzenia do kontroli
steru.
Autopilot
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Autopilot jest narzędziem, które
wspomaga sterowanie. Nie zwalnia ono użytkownika
z obowiązku bezpiecznego sterowania swoją łodzią. Należy
unikać zagrożeń nawigacyjnych i nigdy nie zostawiać steru bez
nadzoru.
Należy zawsze być przygotowanym do szybkiego przejęcia
ręcznego sterowania łodzią.
Obsługi autopilota najlepiej nauczyć się na spokojnych,
bezpiecznych i otwartych wodach.
Należy zachować ostrożność podczas korzystania z autopilota
w pobliżu niebezpiecznych wód, to jest w pobliżu doków, palisad
i innych łodzi.
System autopilota w sposób ciągły dostosowuje sterowanie
łodzią w celu utrzymania stałego kierunku, co jest nazywane
utrzymywaniem kierunku. System umożliwia także ręczne
sterowanie, korzystanie z kilku trybów funkcji automatycznego
sterowania oraz korzystanie ze wzorców sterowania.
Jeśli ploter nawigacyjny jest podłączony do zgodnego systemu
autopilota Garmin, można go włączyć i sterować nim z poziomu
plotera.
Informacje na temat zgodnych systemów autopilota Garmin
można znaleźć na stronie www.garmin.com.
Ekran autopilota
Obrany kierunek jest wyświetlany w środkowej części ekranu
autopilota.
Wzorce sterowania
OSTRZEŻENIE
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne sterowanie
łodzią. Aby móc rozpocząć korzystanie z wzorca, należy
upewnić się, że w wodzie nie znajdują się przeszkody.
Autopilot umożliwia sterowanie łodzią według wstępnie
ustawionych wzorców przeznaczonych do łowienia ryb.
Dodatkowo pozwala także wykonywać inne manewry specjalne,
takie jak zawracanie czy pętla Williamsona.
Używanie wzorca zawracania
Wzorca zawracania można używać do zawracania łodzią o 180°
oraz utrzymywania nowego kierunku.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno MENU > Sterowanie
wg wzorca > Manewr zawracania.
2 Wybierz Włącz port lub Włącz wzorzec dla prawej burty.
Konfiguracja i używanie wzorca ruchu po okręgu
Wzorzec ruchu po okręgu można używać do sterowania łodzią
w trybie ciągłego ruchu po okręgu w określonym kierunku
i przez określony czas.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno MENU > Sterowanie
wg wzorca > Okręgi.
2 W razie potrzeby wybierz Czas i określ czas, przez jaki łódź
ma poruszać się po jednym pełnym okręgu.
3 Wybierz Włącz port lub Włącz wzorzec dla prawej burty.
Konfiguracja i używanie wzorca zygzakowania
À
Á
Â
Ã
Rzeczywisty kierunek
Obrany kierunek (utrzymywany przez autopilota)
Rzeczywisty kierunek (w trybie gotowości)
Obrany kierunek (po włączeniu)
Wskaźnik pozycji steru (ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku
podłączenia czujnika steru)
Dostosowywanie przyrostu w sterowaniu krokowym
1 Na ekranie Autopilot wybierz kolejno MENU > Konfiguracja
autopilota > Rozmiar zwrotu w krokach.
2 Wybierz przyrost.
Ustawianie oszczędzania energią
Istnieje możliwość dostosowania poziomu aktywności steru.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno MENU > Konfiguracja
autopilota > Konfiguracja trybu zasilania > Oszczędzanie
energii.
2 Wybierz wartość procentową.
Wybór wyższej wartości procentowej powoduje zmniejszenie
aktywności steru i utrzymania kierunku. Im wyższa wartość
procentowa, tym większe występuje zboczenie z kursu,
zanim autopilot je skoryguje.
PORADA: Przy lekko wzburzonym morzu i niewielkich
prędkościach zwiększenie wartości procentowej funkcji
Oszczędzanie energii zmniejsza aktywność steru.
Włączanie autopilota
Po włączeniu autopilota funkcja ta przejmuje kontrolę nad
sterem i steruje łodzią, utrzymując obrany kierunek.
Na dowolnym ekranie wybierz kolejno Włącz.
Funkcje żeglarskie
Wzorzec zygzakowania można używać do sterowania na
zmianę raz na lewą, raz na prawą burtę w obranym kierunku,
przez określony czas i pod określonym kątem.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno MENU > Sterowanie
wg wzorca > Zygzakowanie.
2 W razie potrzeby wybierz Amplituda i określ stopień.
3 W razie potrzeby wybierz Cykl i określ czas.
4 Wybierz Włącz zygzakowanie.
Używanie wzorca pętli Williamsona
Wzorzec pętli Williamsona można używać do wykonania łodzią
manewru pętli, tak aby zakończyć manewr koło miejsca jego
rozpoczęcia. Wzorzec ten przydaje się w przypadkach
wypadnięcia człowieka za burtę.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno MENU > Sterowanie
wg wzorca > Manewr Williamsona.
Włącz port lub Włącz wzorzec dla prawej burty.
Wybierz
2
Funkcje żeglarskie
Ustawianie typu jednostki
Użytkownik może wybrać typ łodzi, aby skonfigurować
ustawienia plotera nawigacyjnego i użyć funkcji dostosowanych
do posiadanego typu łodzi.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Typ jednostki.
2 Wybierz opcję.
Regaty
Można wykorzystać urządzenie, aby zwiększyć
prawdopodobieństwo, że łódź przekroczy linię startu dokładnie
w momencie rozpoczęcia regat. Po zsynchronizowaniu stopera
regatowego z oficjalnym stoperem odliczającym czas do
rozpoczęcia regat urządzenie co minutę zapewnia
powiadomienia o zbliżającym się rozpoczęciu wyścigu. Po
25
połączeniu stopera regatowego z wirtualną linią startu
urządzenie mierzy prędkość i kierunek łodzi oraz pozostały na
stoperze czas. Urządzenie wykorzystuje te dane do określenia,
czy łódź przekroczy linię startu przed, po, czy dokładnie
w momencie rozpoczęcia wyścigu.
Naprowadzanie na linię startu
Żeglowanie z naprowadzaniem na linię startu to wizualna
reprezentacja informacji potrzebnych do przekroczenia linii
startu z największą prędkością w najlepszym momencie.
Po ustawieniu szpilek prawej i lewej burty linii startu, docelowej
prędkości i czasu oraz po uruchomieniu stopera regatowego,
wyświetlona zostanie linia symulatora. Linia symulatora rozciąga
się od bieżącej pozycji w kierunku linii startu, a layline z każdej
szpilki.
Punkt końcowy oraz kolor linii symulatora wskazuje, gdzie łódź
będzie się znajdować po upłynięciu czasu stopera w oparciu
o bieżącą prędkość łodzi.
Gdy punkt końcowy znajduje się przed linią startu, linia jest
biała. Oznacza to, że łódź musi zwiększyć prędkość, aby na
czas dopłynąć do linii startu.
Gdy punkt końcowy znajduje się za linią startu, linia jest
czerwona. Oznacza to, że łódź musi zmniejszyć prędkość, aby
uniknąć kary za dopłynięcie do linii startu przed upłynięciem
czasu stopera.
Gdy punkt końcowy znajduje się na linii startu, linia jest biała.
Oznacza to, że łódź płynie z optymalną prędkością, aby
dopłynąć do linii startu, gdy upłynie czas stopera.
Domyślnie okno naprowadzania na linię startu oraz okno
stopera regatowego wyświetlane są na ekranie Regaty.
Ustawianie linii startu
1 Na karcie wskaźnika naprowadzania na linię startu wybierz
kolejno MENU > Linia startu.
2 Wybierz opcję:
• Aby oznaczyć znaki lewej i prawej burty linii startu
podczas przepływania przez nie, wybierz Znaki sygnałów
sonaru.
• Aby oznaczyć znaki lewej i prawej burty linii startu przez
wprowadzenie ich współrzędnych geograficznych, wybierz
Podaj współrzędne.
• Aby zamienić pozycję lewej i prawej burty po ich
ustawieniu, wybierz Zamień lewą i prawą burtę Znaki
Korzystanie z naprowadzania na linię startu
Korzystanie z funkcji naprowadzania na linię startu pomaga
podczas regat przekroczyć linię startu z największą prędkością.
1 Oznacz linię startu (Ustawianie linii startu, strona 26).
2 Na karcie wskaźnika naprowadzania na linię startu wybierz
kolejno MENU > Docelowa prędkość i wybierz prędkość
docelową w momencie przecięcia linii startu.
3 Wybierz Docelowy czas, a następnie wybierz docelowy czas
przekraczania linii startu.
4 Wybierz BACK.
5 Uruchom stoper regatowy (Korzystanie ze stopera
regatowego, strona 26).
2 Podaj dystans.
3 Wybierz SELECT.
Ustawienia layline
Aby móc korzystać z funkcji layline, trzeba podłączyć czujnik
wiatru do plotera nawigacyjnego.
W trybie żeglarstwa (Ustawianie typu jednostki, strona 3) na
mapie nawigacyjnej można wyświetlić layline. Linie layline mogą
być szczególnie przydatne podczas wyścigów.
Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno MENU > Layline.
Wyświetlanie: Ustawianie sposobu wyświetlania layline
i jednostki na mapie oraz regulacja długości layline.
Kąt żeglowania: Pozwala określić, w jaki sposób urządzenie
oblicza layline. Opcja Bieżące pozwala obliczać layline na
podstawie kąta wiatru mierzonego przez czujnik wiatru.
Opcja Ręcznie pozwala obliczać layline na podstawie ręcznie
wprowadzonego kąta nawietrznej i zawietrznej.
Korekta pływów: Pozwala korygować layline na podstawie
pływów.
Filtruj stałą czasu: Filtruje dane layline na podstawie podanego
czasu i interwału. Aby otrzymać płynniejszą layline poprzez
odfiltrowanie drobnych zmian kursu kompasowego lub kąta
wiatru rzeczywistego, wybierz wyższą wartość. Aby otrzymać
layline o większej czułości na zmiany kursu kompasowego
lub kąta wiatru rzeczywistego, wybierz niższą wartość.
Ustawianie przesunięcia kilu
Można wprowadzić wartość przesunięcia kilu w celu
kompensacji odczytu głębokości, uwzględniając miejsca
instalacji przetwornika. Dzięki temu można w zależności od
potrzeb wyświetlać głębokość wody poniżej kilu lub rzeczywistą
głębokość wody.
Aby sprawdzić głębokość wody poniżej kilu lub najniższego
punktu łodzi, gdy przetwornik jest zainstalowany na linii wodnej
lub w innym miejscu powyżej końca kilu, odmierz odległość od
miejsca instalacji przetwornika do kilu łodzi.
Aby sprawdzić rzeczywistą głębokość wody, gdy przetwornik
jest zainstalowany poniżej linii wodnej, odmierz odległość od
dolnej części przetwornika do linii wodnej.
UWAGA: Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku posiadania
aktualnych danych o głębokości.
1 Zmierz odległość:
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na linii wodnej À lub
w innym miejscu powyżej końca kilu, odmierz odległość od
przetwornika do kilu. Wprowadź tę wartość jako liczbę
dodatnią.
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na spodzie kilu Á,
aby sprawdzić rzeczywistą głębokość wody, odmierz
odległość od przetwornika do linii wodnej. Wprowadź tę
wartość jako liczbę ujemną.
Korzystanie ze stopera regatowego
1 Na karcie wskaźnika naprowadzania na linię startu wybierz
lub
, aby ustawić czasomierz.
2 Wybierz SELECT, aby uruchomić lub zatrzymać czasomierz.
Ustawianie odległości między dziobem a anteną GPS
Można wprowadzić odległość między dziobem łodzi a pozycją
anteny GPS. To pomoże zapewnić, że dziób łodzi przekroczy
linię startu dokładnie w momencie rozpoczęcia regat.
1 Na karcie wskaźnika naprowadzania na linię startu wybierz
kolejno MENU > Linia startu > Odległość GPS od dziobu.
26
Funkcje żeglarskie
• Aby dostosować kąt utrzymywania wiatru w odstępach co 1°,
wybierz lub .
• Aby dostosować kąt utrzymywania wiatru w odstępach co
10°, przytrzymaj lub .
Hals i zwrot przez rufę
Można ustawić autopilota, aby wykonał hals lub zwrot przez
rufę, gdy włączone jest utrzymywanie kierunku lub
utrzymywanie wiatru.
Halsowanie i zwrot przez rufę w trybie utrzymywania
kierunku
1 Włącz utrzymywanie kierunku (Włączanie autopilota,
strona 25).
2 Wybierz kolejno MENU > Hals/zwrot przez rufę.
3 Wybierz kierunek.
Autopilot steruje łodzią podczas manewru halsowania lub
zwrotu przez rufę.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Przesuniecie
kilu.
3 Wybierz
, jeśli przetwornik jest zainstalowany na linii
wodnej, lub wybierz , jeśli przetwornik jest zainstalowany
na spodzie kilu.
Działanie autopilota żeglarskiego
PRZESTROGA
Włączony autopilot kontroluje tylko ster. Załoga łodzi pozostaje
odpowiedzialna za żagle, gdy włączony jest autopilot.
Poza utrzymywaniem kierunku autopilot może utrzymywać wiatr.
Można także wykorzystywać autopilota do sterowania sterem
podczas halsowania i zwrotów przez rufę.
Utrzymywanie wiatru
Można skonfigurować autopilota tak, aby utrzymywał określony
namiar względem kąta wiatru. Urządzenie musi być podłączone
do zgodnego z NMEA 2000 lub NMEA 0183 czujnika wiatru
w celu przeprowadzenia utrzymania wiatru lub halsu bądź
zwrotu przez rufę na podstawie odczytu siły wiatru.
®
Ustawianie typu utrzymywania wiatru
Aby móc włączyć typ utrzymywania wiatru, trzeba podłączyć
czujnik wiatru NMEA 2000 lub NMEA 0183 do autopilota.
Informacje na temat zaawansowanej konfiguracji autopilota
można znaleźć w instrukcjach instalacji dołączonych do
autopilota.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno MENU > Konfiguracja
autopilota > Typ utrzymywania kierunku.
2 Wybierz opcję Pozorny lub Rzeczywista.
Włączanie utrzymywania wiatru
Aby móc włączyć typ utrzymywania wiatru, trzeba podłączyć
czujnik wiatru NMEA 2000 lub NMEA 0183 do autopilota.
Gdy autopilot znajduje się w trybie gotowości, wybierz opcję
Typ utrzymywania kierunku.
Włączanie funkcji utrzymywania wiatru w trybie
utrzymywania kierunku
Zanim będzie możliwe aktywowanie typu utrzymywania wiatru
należy podłączyć czujnik wiatru NMEA 2000 lub NMEA 0183 do
autopilota.
Po włączeniu utrzymywania kierunku wybierz MENU > Typ
utrzymywania kierunku.
Regulowanie kąta utrzymywania wiatru przy użyciu
autopilota
Można dostosować kąt utrzymywania wiatru przez autopilota po
aktywowaniu funkcji utrzymywania wiatru.
Wskaźniki i wykresy
Halsowanie i zwroty przez rufę w trybie utrzymywania
wiatru
Aby móc włączyć utrzymywanie wiatru, konieczne jest
zainstalowanie czujnika wiatru.
1 Włącz utrzymywanie wiatru (Włączanie utrzymywania wiatru,
strona 27).
2 Wybierz kolejno MENU > Hals/zwrot przez rufę.
3 Wybierz Tack lub Zwrot przez rufę.
Autopilot będzie sterował łodzią podczas wykonywania halsu
lub zwrotu przez rufę, a informacje na temat postępu
w wykonywaniu tego manewru będą wyświetlane na ekranie.
Ustawianie opóźnienia halsu lub zwrotu przez rufę
Opóźnienie halsu lub zwrotu przez rufę umożliwia opóźnienie
wykonania manewru po jego rozpoczęciu.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno MENU > Konfiguracja
autopilota > Ustawienia żeglowania > Opóźnienie halsu/
zwrotu przez rufę.
2 Wybierz czas opóźnienia.
3 W razie potrzeby wybierz Gotowe.
Włączanie blokady zwrotu przez rufę
UWAGA: Blokada zwrotu przez rufę nie uniemożliwia ręcznego
wykonania zwrotu przez rufę przy użyciu steru lub w trybie
sterowania krokowego.
Blokada zwrotu przez rufę uniemożliwia autopilotowi wykonanie
tego manewru.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno MENU > Konfiguracja
autopilota > Ustawienia żeglowania > Blokada zwrotu
przez rufę.
2 Wybierz Włączone.
Wskaźniki i wykresy
Wskaźniki i wykresy dostarczają różnorodnych informacji
o silniku i otoczeniu. Aby móc wyświetlić informacje, należy
najpierw podłączyć do sieci zgodny przetwornik lub czujnik.
Wyświetlanie kompasu
Kompas służy do wyświetlania informacji dotyczących namiaru,
kierunku i trasy.
Wybierz kolejno Wskaźniki > Kompas.
Wyświetlanie wskaźników podróży
Wskaźniki podróży pokazują informacje dotyczące licznika,
prędkości, czasu i paliwa dla bieżącej podróży.
Wybierz kolejno Wskaźniki > Podróż.
27
Resetowanie wskaźników podróży
1 Wybierz kolejno Wskaźniki > Podróż.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyzerować wszystkie wartości odczytów bieżącej
podróży, wybierz Zeruj podróż.
• Aby wyzerować wartość odczytu maksymalnej prędkości,
wybierz Zeruj maks. prędkość.
• Aby wyzerować wartość odczytu licznika, wybierz Zeruj
dystans.
• Aby wyzerować wartości wszystkich odczytów, wybierz
Zeruj wszystko.
Wyświetlanie wskaźników silnika i paliwa
Aby wyświetlić wskaźniki silnika i paliwa, należy najpierw
połączyć się z siecią NMEA 2000 umożliwiającą wykrywanie
danych silnika i paliwa. Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji instalacji.
Wybierz kolejno Wskaźniki > Silnik.
Wybór liczby silników wyświetlanych na wskaźnikach
Możliwe jest wyświetlanie informacji o maksymalnie czterech
silnikach.
1 Na ekranie wskaźników silnika wybierz kolejno MENU >
Ustawienia miernika > Wybór silnika > Liczba silników.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz liczbę silników.
• Wybierz Autokonfiguracja, aby liczba silników została
wykryta automatycznie.
Dostosowywanie wyświetlania silników na
wskaźnikach
Przed dostosowaniem sposobu wyświetlania silników na
wskaźnikach należy ręcznie wybrać liczbę silników (Wybór
liczby silników wyświetlanych na wskaźnikach, strona 28).
1 Na ekranie wskaźników silnika wybierz kolejno MENU >
Ustawienia miernika > Wybór silnika > Edytuj silniki.
2 Wybierz Pierwszy silnik.
3 Wybierz silnik, który ma być wyświetlany na pierwszym
wskaźniku.
4 Powtórz te kroki dla pozostałych pasków silników.
Włączanie alarmów stanu dla wskaźników silnika
Można włączyć ploter nawigacyjny, aby wyświetlać alarmy stanu
silnika.
Na ekranie wskaźników silnika wybierz kolejno MENU >
Ustawienia miernika > Alarmy stanu > Wł..
W przypadku włączenia się alarmu silnika komunikat alarmu
stanu jest wyświetlany na wskaźniku, który może zmienić kolor
na czerwony w zależności od typu alarmu.
Włączanie niektórych alarmów stanu dla wskaźników
silnika
1 Na ekranie wskaźników silnika wybierz kolejno MENU >
Ustawienia miernika > Alarmy stanu > Własne.
2 Wybierz jeden lub więcej alarmów dla wskaźnika silnika,
które chcesz włączyć lub wyłączyć.
Ustawianie alarmu paliwa
Aby móc ustawić alarm paliwa, należy podłączyć zgodny czujnik
przepływu paliwa do plotera nawigacyjnego.
Można ustawić alarm informujący o osiągnięciu zadanego
poziomu całkowitej ilości pozostałego paliwa.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Paliwo > Ustaw
ilość pozostałego paliwa > Wł.
28
2 Określ wartość pozostałego paliwa, która będzie uruchamiać
alarm, i wybierz Gotowe.
Ustawianie pojemności paliwa jednostki
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Pojemność
paliwa.
2 Podaj łączną pojemność zbiorników paliwa.
Synchronizowanie danych dotyczących paliwa
z faktycznym stanem paliwa
Po zatankowaniu jednostki można zsynchronizować poziomy
paliwa pokazywane w ploterze z faktycznym stanem paliwa
dostępnym w jednostce.
1 Wybierz kolejno Wskaźniki > Silnik > MENU.
2 Wybierz opcję:
• Po zatankowaniu do pełna wszystkich zbiorników paliwa
jednostki wybierz Zatankuj wszystkie zbiorniki. Poziom
paliwa zostanie zresetowany do wartości maksymalnej.
• Po zatankowaniu nie do pełna zbiornika paliwa wybierz
Dodaj paliwo do łodzi i podaj ilość zatankowanego
paliwa.
• Aby określić całkowitą ilość paliwa znajdującą się
w zbiornikach jednostki, wybierz Ustaw ilość
pozostałego paliwa i podaj całkowitą ilość paliwa
w zbiornikach.
Wyświetlanie wskaźników wiatru
Do wyświetlania informacji o wietrze konieczny jest czujnik
wiatru podłączony do plotera nawigacyjnego.
Wybierz kolejno Wskaźniki > Wiatr.
Ustawienie wskaźnika wiatru
Można ustawić wskaźnik wiatru tak, aby wyświetlał prędkość
i kąt wiatru rzeczywistego lub pozornego.
1 Na ekranie wskaźnika wiatru wybierz kolejno MENU >
Wskaźnik wiatru.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić kąt wiatru rzeczywistego lub pozornego,
wybierz Wskazówka, a następnie wybierz odpowiednią
opcję.
• Aby wyświetlić prędkość wiatru rzeczywistego lub
pozornego, wybierz Pręd. wiatru, a następnie wybierz
odpowiednią opcję.
Konfigurowanie źródła prędkości
Można określić, czy prędkość po wodzie czy też prędkość GPS
ma stanowić prędkość jednostki wyświetlaną na wskaźniku
i używaną do obliczeń związanych z wiatrem.
1 Na ekranie wskaźnika wiatru wybierz kolejno MENU >
Wskaźnik kompasu > Wyświetlanie prędkości.
2 Wybierz opcję:
• Aby obliczać prędkość jednostki na podstawie danych
z czujnika prędkości po wodzie, wybierz Pręd. po wodzie.
• Aby obliczać prędkość jednostki na podstawie danych
GPS, wybierz Prędkość GPS.
Ustawienie źródła kierunku dla wskaźnika wiatru
Można określić źródło kierunku, które ma być wyświetlane na
wskaźniku wiatru. Kierunek magnetyczny to dane kierunku
odbierane z czujnika kierunku, natomiast kierunek GPS jest
obliczany przez ploter nawigacyjny GPS (kurs nad dnem).
1 Na ekranie wskaźnika wiatru wybierz kolejno MENU >
Wskaźnik kompasu > Źródło kierunku.
2 Wybierz Kier. GPS lub Magnetyczny.
UWAGA: Gdy użytkownik się nie porusza lub porusza się
z małą prędkością, źródło kompasu magnetycznego jest
dokładniejsze niż źródło GPS.
Wskaźniki i wykresy
Ustawienie bajdewindu ostrego dla wskaźnika wiatru
Można określić zakres bajdewindu ostrego dla wskaźnika wiatru
dla skali pod wiatr i skali z wiatrem.
1 Na ekranie wskaźnika wiatru wybierz kolejno MENU >
Wskaźnik kompasu > Ustawienie typu wskaźnika >
Wskaźnik ostrego bajdewindu.
2 Wybierz opcję:
• Aby ustawić minimalną i maksymalną wartość pojawiającą
się dla bajdewindu ostrego na wskaźniku wiatru dla skali
pod wiatr, wybierz Zmień skalę pod wiatr i ustaw kąty.
• Aby ustawić minimalną i maksymalną wartość pojawiającą
się dla bajdewindu ostrego na wskaźniku wiatru dla skali
z wiatrem, wybierz Zmień skalę z wiatrem i ustaw kąty.
• Aby wyświetlić wiatr rzeczywisty lub pozorny, wybierz
Wiatr, a następnie wybierz odpowiednią opcję.
Pływy, prądy i informacje
astronomiczne
Informacje o stacjach pływów
Można wyświetlać różne informacje, w tym wysokość pływu
i kiedy nadejdzie kolejny przypływ lub odpływ, z dowolnej stacji
pływów dla określonej daty i godziny. Domyślnie ploter
nawigacyjny pokazuje informacje o pływach dla ostatnio
wyświetlanej stacji pływów, aktualnej daty i ostatniej godziny.
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Pływy i prądy >
Pływy.
Informacje o stacjach prądów
UWAGA: Informacje o stacjach prądów są dostępne dla
określonych szczegółowych map.
Można wyświetlać różne informacje, w tym prędkość prądu
i głębokość jego występowania, z dowolnej stacji prądów dla
określonej daty i godziny. Domyślnie ploter nawigacyjny
pokazuje informacje o prądach dla ostatnio wyświetlanej stacji
prądów oraz dla aktualnej daty i godziny.
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Pływy i prądy >
Prądy.
Informacje astronomiczne
Wyświetlanie informacji z różnych stacji
pływów i prądów
1
2
3
4
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Pływy i prądy.
Wybierz Pływy lub Prądy.
Wybierz Stacje w pobliżu.
Wybierz stację.
Cyfrowe wywołanie selektywne
Funkcje plotera nawigacyjnego oraz radia
VHF 0183 NMEA
Kiedy ploter nawigacyjny jest podłączony do radia VHF 0183
NMEA, poniższe funkcje są dostępne.
• Ploter nawigacyjny może przesyłać dane o pozycji GPS do
radia. Jeżeli radio ma taką funkcję, informacje o pozycji GPS
są przesyłane za pomocą wywołań DSC.
• Ploter nawigacyjny może odbierać z radia informacje
o pozycji oraz sygnały wzywania pomocy cyfrowego
wywoływania selektywnego (DSC).
• Ploter nawigacyjny może śledzić pozycje statków
wysyłających raporty pozycji.
Włączanie DSC
Wybierz kolejno Ustawienia > Inne statki > DSC.
Lista DSC
Lista DSC jest rejestrem ostatnich wywołań DSC oraz innych
kontaktów DSC wprowadzonych przez użytkownika. Lista DSC
może zawierać do 100 pozycji. Lista DSC przedstawia ostatnie
wywołania z łodzi. Jeżeli drugie wywołanie pochodzi z tej samej
łodzi, zastępuje ono pierwsze wywołanie na liście wywołań.
Wyświetlanie listy DSC
Zanim możliwe będzie wyświetlenie listy DSC, ploter
nawigacyjny musi zostać podłączony do radia VHF, które
obsługuje DSC.
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
Dodawanie kontaktu DSC
Można wyświetlać takie informacje, jak wschód i zachód słońca,
wschód i zachód księżyca, faza księżyca oraz przybliżoną
pozycję słońca i księżyca na niebie. Środek ekranu stanowi
punkt nieba bezpośrednio nad użytkownikiem, a najbardziej
oddalone kręgi horyzont. Domyślnie ploter nawigacyjny
pokazuje informacje astronomiczne dla aktualnej daty i godziny.
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Pływy i prądy >
Astronomiczne.
Do listy DSC użytkownika można dodać statek. Za pomocą
plotera nawigacyjnego można nawiązywać połączenia
z kontaktem DSC.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC > Dodaj kontakt.
2 Wpisz morski numer identyfikacyjny MMSI (Maritime Mobile
Service Identity) statku.
3 Wprowadź nazwę statku.
Wyświetlanie stacji pływów i prądów oraz
informacji astronomicznych dla różnych dat
Sygnał wzywania pomocy
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Pływy i prądy.
2 Wybierz kolejno Pływy, Prądy lub Astronomiczne.
3 Wybierz opcję.
• Aby wyświetlić informacje dla innej daty, wybierz kolejno
Zmień datę > Ręcznie i podaj datę.
• Aby wyświetlić informacje dla obecnego dnia, wybierz
kolejno Zmień datę > Bieżący.
• Aby wyświetlić informacje dla kolejnych dni (jeśli są
dostępne), wybierz Następny dzień.
• Aby wyświetlić informacje dla wcześniejszych dni (jeśli są
dostępne), wybierz Poprzedni dzień.
Pływy, prądy i informacje astronomiczne
Jeśli zgodny ploter nawigacyjny i radio VHF są podłączone przy
użyciu NMEA 0183, ploter nawigacyjny sygnalizuje, kiedy radio
VHF odbiera sygnał wzywania pomocy DSC. Jeśli informacja
o pozycji została wysłana wraz z sygnałem wzywania pomocy,
informacja ta jest odbierana i zapisywana wraz z sygnałem.
oznacza sygnał wzywania pomocy na liście DSC oraz
zaznacza pozycję statku na mapie nawigacyjnej w momencie
wysłania sygnału wzywania pomocy DSC.
Nawigowanie do statku wzywającego pomocy
oznacza sygnał wzywania pomocy na liście DSC oraz
zaznacza pozycję statku na mapie nawigacyjnej w momencie
wysłania sygnału wzywania pomocy DSC.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
29
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz Nawiguj do.
4 Wybierz Idź do lub Trasa do.
Śledzenie pozycji
Po podłączeniu plotera nawigacyjnego do radia VHF przy użyciu
NMEA 0183 można śledzić statki, które wysyłają raporty
o pozycji.
Funkcja ta jest również dostępna z NMEA 2000, kiedy statek
wysyła prawidłowe dane (PGN 129808; Informacje o wywołaniu
DSC).
Każdy otrzymany raport pozycji jest rejestrowany na liście DSC
(Lista DSC, strona 29).
Wyświetlanie raportu pozycji
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz , aby przejść do szczegółów raportu pozycji.
• Wybierz , aby przejść do zaznaczania lokalizacji na
mapie nawigacyjnej.
• Wybierz Następna strona , aby przejść do zaznaczania
lokalizacji na mapie nawigacyjnej.
• Wybierz Poprzednia strona.
Nawigowanie do śledzonego statku
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz Nawiguj do.
4 Wybierz Idź do lub Trasa do.
Tworzenie punktu w pozycji śledzonego statku
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz Nowy punkt.
Edycja informacji w raporcie pozycji
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz Edytuj.
• Wybierz Nazwa, aby wpisać nazwę statku.
• Jeśli ta opcja jest dostępna, wybierz Symbol, aby wybrać
nowy symbol.
• Wybierz Komentarz, aby wpisać komentarz.
• Jeśli radio śledzi pozycję statku, aby pokazać linię szlaku
dla statku, wybierz Szlak.
• Wybierz Linia szlaku, aby wybrać kolor linii szlaku.
Usuwanie wezwania pozycja-raport.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz kolejno Edytuj > Wyczyść raport.
Wyświetlanie szlaków na mapie
Niektóre widoki map pozwalają na wyświetlenie szlaków dla
wszystkich śledzonych statków. Domyślnie czarna linia
wskazuje ścieżkę statku, czarny punkt wskazuje każdą
wcześniej zarejestrowaną pozycję śledzonego statku,
a niebieska flaga wskazuje ostatnio zarejestrowaną pozycję
statku.
30
1 W widoku mapy lub mapy 3D, wybierz kolejno MENU > Inne
statki > Szlaki DSC.
2 Wybierz liczbę godzin dla wyświetlania na mapie śledzonych
statków.
Dla przykładu, jeżeli wybrane zostaną 4 godziny, wszystkie
punkty szlaku z ostatnich czterech godzin pojawią się dla
każdego śledzonego statku.
Indywidualne rutynowe wywołanie
Po podłączeniu plotera nawigacyjnego do radia VHF Garmin,
można użyć interfejsu plotera nawigacyjnego do ustawienia
indywidualnego rutynowego wywołania.
Podczas ustawiania indywidualnego rutynowego wywołania
w ploterze nawigacyjnym można wybrać kanał DSC, przez który
użytkownik chce się komunikować. Radio transmituje tą prośbę
wraz z wywołaniem.
Wybór kanału DSC
UWAGA: Wybór kanału DSC jest ograniczony do tych kanałów,
które są dostępne we wszystkich pasmach częstotliwości.
Kanałem domyślnym jest kanał 72. Jeśli zostanie wybrany inny
kanał, ploter nawigacyjny używa tego kanału w następnych
komunikatach, dopóki kanał ten nie zostanie ponownie
zmieniony.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
2 Wybierz statek lub stację, do której ma być wysłany
komunikat.
Wybierz
kolejno Wywołaj przez radio > Kanał.
3
4 Wybierz dostępny kanał.
Wykonywanie indywidualnego rutynowego wywołania
UWAGA: W trakcie inicjowania wywołania przez ploter
nawigacyjny, jeżeli radio nie ma zaprogramowanego numeru
MMSI, radio nie otrzyma informacji o wywołaniu.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
2 Wybierz statek lub stację, do której ma być wysłany
komunikat.
3 Wybierz Wywołaj przez radio.
4 W razie konieczności wybierz Kanał, a następnie nowy
kanał.
5 Wybierz Wyślij.
Ploter nawigacyjny wysyła informację o wywołaniu do radia.
6 Na swoim Garmin radiu VHF, wybierz Połącz.
Wysyłanie indywidualnego rutynowego wywołania do
celu AIS
1 W widoku mapy lub mapy 3D, wybierz cel AIS.
2 Wybierz kolejno Statek AIS > Wywołaj przez radio.
3 W razie konieczności wybierz Kanał, a następnie nowy
kanał.
4 Wybierz Wyślij.
Ploter nawigacyjny wysyła informację o wywołaniu do radia.
5 Na swoim radiu VHF Garmin, wybierz Połącz.
Odtwarzacz multimedialny
UWAGA: Funkcja odtwarzacza multimedialnego nie jest
obsługiwana przez wszystkie modele ploterów nawigacyjnych.
UWAGA: Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym
podłączonym odtwarzaczu multimediów.
Posiadacze zgodnego systemu stereofonicznego podłączonego
do sieci NMEA 2000 mogą sterować systemem za
pośrednictwem plotera nawigacyjnego. Ploter nawigacyjny
Odtwarzacz multimedialny
powinien automatycznie wykryć odtwarzacz multimedialny po
jego pierwszym podłączeniu.
Istnieje możliwość odtwarzania plików multimedialnych ze źródeł
podłączonych do odtwarzacza multimedialnego oraz źródeł
podłączonych do sieci NMEA 2000.
Otwieranie odtwarzacza multimedialnego
Aby móc otworzyć odtwarzacz multimedialny, należy podłączyć
do plotera nawigacyjnego zgodne urządzenie.
Wybierz Multimedia.
Ikony
UWAGA: Nie we wszystkich urządzeniach wyświetlane są te
ikony.
Ikona
Opis
Zapisuje lub usuwa zapamiętany
Powtarza wszystkie utwory
Powtarza jeden utwór
Wyszukaj stacje
Wyszukuje stacje lub przechodzi do następnych utworów
Odtwarza losowo
Wybór źródła multimedialnego
W przypadku dostępności wielu urządzeń multimedialnych
podłączonych do sieci, takiej jak sieć NMEA 2000, można
wybrać źródło multimedialne, które ma być sterowane przy
użyciu plotera nawigacyjnego.
UWAGA: Pliki multimedialne można odtwarzać wyłącznie ze
źródeł podłączonych do urządzenia.
UWAGA: Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym źródle
multimediów.
1 Na ekranie multimediów wybierz MENU > Źródło.
UWAGA: Menu źródeł zostanie wyświetlone wyłącznie dla
urządzeń obsługujących wiele źródeł multimedialnych.
2 Wybierz źródło.
Odtwarzanie muzyki
Przeglądanie muzyki
1 Na ekranie multimediów wybierz Przeglądaj lub MENU >
Przeglądaj.
2 Wybierz SELECT lub wybierz opcję.
Włączanie wyszukiwania alfanumerycznego
Aby znaleźć utwór lub album na długiej liście, można skorzystać
z funkcji wyszukiwania alfabetycznego.
Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Instalacja
> Szukaj alfanumerycznie.
Ustawianie utworu do powtarzania
1 Podczas odtwarzania utworu wybierz kolejno MENU >
Powtórz.
2 W razie potrzeby wybierz opcję Jeden.
Ustawianie wszystkich utworów do powtarzania
Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Powtórz >
Wszystko.
Ustawianie utworów do odtwarzania losowego
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Losowo.
2 W razie potrzeby wybierz opcję.
Odtwarzacz multimedialny
Regulowanie głośności
Włączanie i wyłączanie stref
W przypadku przewodowego połączenia głośników na łodzi
według określonych stref, można włączać potrzebne strefy
i wyłączać takie, które nie są wykorzystywane.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Poziomy
dźwięku > Włącz/wyłącz strefy.
2 Wybierz strefę.
Wyciszanie multimediów
1 Na ekranie multimediów wybierz .
2 W razie potrzeby wybierz opcję SELECT.
Radio VHF
Skanowanie kanałów UKF
Przed rozpoczęciem skanowania kanałów UKF należy wybrać
jako źródło pozycję UKF.
Zapamiętane kanały UKF można monitorować pod kątem
aktywności i automatycznie przełączać na aktywny kanał.
Na ekranie multimediów UKF wybierz kolejno MENU >
Skanuj.
Dostosowywanie redukcji szumu UKF
UWAGA: Korzystanie z tej funkcji jest możliwe wyłącznie
w przypadku odtwarzacza multimedialnego z obsługą radia
UKF.
1 Na stronie źródła UKF wybierz kolejno MENU > Squelch.
2 Wyreguluj redukcję szumu UKF za pomocą suwaka.
Radio
Aby móc słuchać radia AM lub FM, odpowiednia antena AM/FM
do zastosowań morskich musi być prawidłowo podłączona do
zestawu stereo i znajdować się w zasięgu stacji nadającej
informacje. Wskazówki dotyczące podłączania anteny AM/FM
można znaleźć w instrukcjach dotyczących instalacji zestawu
stereo.
Aby móc słuchać radia SiriusXM , trzeba mieć odpowiedni
sprzęt i wykupione subskrypcje na Radio satelitarne SiriusXM,
strona 32. Wskazówki dotyczące podłączania tunera
samochodowego SiriusXM Connect można znaleźć
w instrukcjach dotyczących instalacji zestawu stereo.
Aby móc słuchać stacji DAB, trzeba mieć odpowiedni sprzęt do
(Odtwarzanie w systemie DAB, strona 32). Instrukcje
podłączenia adaptera DAB i anteny można znaleźć
w instrukcjach obsługi adaptera i anteny.
®
Ustawianie regionu tunera
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Instalacja
> Region tunera.
2 Wybierz opcję.
Zmiana stacji radiowej
1 Na ekranie multimediów wybierz odpowiednie źródło, na
przykład FM.
2 Wybierz lub
, aby dostroić stację.
Zmiana trybu dostrajania
Można zmienić sposób wybierania stacji w przypadku niektórych
rodzajów multimediów, np. radia FM lub AM.
UWAGA: Nie wszystkie tryby dostrajania są dostępne dla
wszystkich źródeł multimediów.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Tryb
dostrajania.
2 Wybierz opcję.
3 W razie potrzeby wybierz opcję SELECT.
31
Zapamiętane ustawienia
Można zapamiętać ulubione stacje radiowe AM i FM, aby
zapewnić do nich łatwy dostęp.
Można zapisać ulubione kanały SiriusXM, jeśli urządzenie jest
podłączone do opcjonalnego tunera SiriusXM i anteny.
Wybieranie stacji DAB z kategorii
1 Na ekranie multimediów DAB wybierz kolejno Przeglądaj >
Kategorie.
2 Wybierz kategorię z listy.
3 Wybierz stację z listy.
Zapamiętywanie stacji
1 Na odpowiednim ekranie multimediów ustaw stację, aby ją
zapamiętać.
2 Wybierz kolejno Nastawy > Dodaj bieżący kanał.
Można zapamiętać ulubione stacje radiowe DAB, aby zapewnić
do nich łatwy dostęp.
Można zapamiętać maksymalnie 15 stacji DAB.
Wybieranie zapamiętanych stacji
Zapamiętane DAB
1 Na odpowiednim ekranie multimediów wybierz Nastawy.
2 Wybierz ustawienie z listy.
3 Wybierz Włącz kanał.
Zapamiętywanie stacji DAB
1 Na ekranie multimediów DAB ustaw stację, aby ją
zapamiętać.
2 Wybierz kolejno Przeglądaj > Nastawy > Zapisz bieżący.
Usuwanie zapamiętanych stacji
1 Na odpowiednim ekranie multimediów wybierz Nastawy.
2 Wybierz ustawienie z listy.
3 Wybierz Usuń bieżący kanał.
Wybieranie zapamiętanych stacji DAB z listy
1 Na ekranie multimediów DAB wybierz kolejno Przeglądaj >
Nastawy > Wyświetl zapamiętane.
2 Wybierz ustawienie z listy.
Odtwarzanie w systemie DAB
Po podłączeniu do zestawu stereo zgodnego modułu DAB
(Digital Audio Broadcasting) i anteny, np. FUSION MSDAB100A, można ustawiać i odtwarzać stacje DAB.
Aby skorzystać ze źródła DAB, należy przebywać w regionie,
w którym źródło DAB jest dostępne (Ustawianie regionu tunera
DAB, strona 32).
®
Ustawianie regionu tunera DAB
Wybierz region, w którym przebywasz, aby poprawnie odbierać
stacje DAB.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Instalacja
> Region tunera.
2 Wybierz region, w którym się znajdujesz.
Wyszukiwanie stacji DAB
Aby móc wyszukiwać stacje DAB, trzeba podłączyć do zestawu
stereo zgodny moduł DAB i antenę (do nabycia osobno).
Ponieważ sygnały DAB są nadawane tylko w niektórych krajach,
trzeba też ustawić taki region tunera, w którym te sygnały są
nadawane.
1 Wybierz źródło sygnału DAB.
2 Wybierz Skanuj, aby wyszukać dostępne stacje DAB.
Po zakończeniu wyszukiwania rozpocznie się odtwarzanie
stacji radiowej z pierwszego znalezionego zbioru.
UWAGA: Po zakończeniu pierwszego wyszukiwania możesz
ponownie wybrać Skanuj, aby uruchomić ponowne
wyszukiwanie stacji DAB. Po zakończeniu ponownego
wyszukiwania system zacznie odtwarzać pierwszą stację ze
zbioru, którego słuchano podczas rozpoczęcia ponownego
wyszukiwania.
Zmiana stacji DAB
1 Wybierz źródło sygnału DAB.
2 W razie potrzeby wybierz Skanuj, aby wyszukać lokalne
stacje DAB.
lub , aby zmienić stację.
Po dotarciu do końca bieżącego zbioru zestaw stereo
automatycznie przechodzi do pierwszej dostępnej stacji
w następnym zbiorze.
3 Wybierz
Wybieranie stacji DAB z listy
1 Na ekranie multimediów DAB wybierz kolejno Przeglądaj >
Stacje.
2 Wybierz stację z listy.
32
Usuwanie zapamiętanych stacji DAB
1 Na ekranie multimediów DAB wybierz kolejno Przeglądaj >
Nastawy.
Wybierz
opcję:
2
• Aby usunąć jedną zapamiętaną stację, wybierz Usuń
zapamiętany i wybierz zapamiętaną stację.
• Aby usunąć wszystkie zapamiętane stacje, wybierz Usuń
wszystkie zapamiętane.
Radio satelitarne SiriusXM
Jeśli do plotera nawigacyjnego podłączony jest i zainstalowany
odpowiedni system stereofoniczny FUSION-Link™ i tuner
SiriusXM Connect, w zależności od subskrypcji użytkownika,
możliwy jest dostęp do radia satelitarnego SiriusXM.
Lokalizacja identyfikatora radia SiriusXM
Aby móc aktywować subskrypcję SiriusXM, konieczne jest
posiadanie identyfikatora radia dla tunera SiriusXM Connect.
Identyfikator radia SiriusXM można znaleźć z tyłu tunera
SiriusXM Connect, z tyłu jego opakowania lub przez
przełączenie plotera nawigacyjnego na kanał 0.
1 Wybierz kolejno Multimedia > Źródło > SiriusXM.
2 Włącz kanał 0.
Identyfikator radia SiriusXM nie zawiera liter I, O, S ani F.
Aktywowanie subskrypcji SiriusXM
Do aktywowania subskrypcji SiriusXM konieczny jest
identyfikator radia (Lokalizacja identyfikatora radia SiriusXM,
strona 32).
1 Po wybraniu źródła SiriusXM włącz kanał 1.
W głośnikach powinien zabrzmieć dźwięk kanału
podglądowego. Jeśli tak się nie stanie, sprawdź tuner
SiriusXM Connect oraz sposób instalacji i podłączenia anteny
i spróbuj ponownie.
2 Włącz kanał 0, aby znaleźć identyfikator radia.
3 Skontaktuj się z działem obsługi słuchaczy SiriusXM,
dzwoniąc pod numer (866) 635-2349, lub odwiedź stronę
www.siriusxm.com/activatenow, aby wykupić subskrypcję
w Stanach Zjednoczonych. Skontaktuj się z firmą SiriusXM,
dzwoniąc pod numer (877) 438-9677, lub odwiedź stronę
www.siriusxm.ca/activatexm, aby wykupić subskrypcję
w Kanadzie.
4 Podaj identyfikator radia.
Procedura aktywacji trwa zwykle od 10 do 15 minut, ale
w niektórych przypadkach może zająć nawet godzinę. Aby
tuner SiriusXM Connect mógł otrzymać wiadomość
aktywacyjną, musi być włączony i odbierać sygnał SiriusXM.
Odtwarzacz multimedialny
5 Jeśli usługa nie zostanie aktywowana w ciągu godziny,
odwiedź stronę http://care.siriusxm.com/refresh lub
skontaktuj się z firmą SiriusXM, dzwoniąc pod numer 1-855MYREFRESH (697-3373).
Dostosowywanie listy kanałów
funkcji kontroli rodzicielskiej hasło zostanie zresetowane do
0000.
1 W menu multimediów wybierz kolejno Instalacja >
Ustawienia domyślne.
Wybierz
Tak.
2
Kanały radiowe SiriusXM są pogrupowane według kategorii.
Można wybrać kategorie kanałów, które mają pojawiać się na
liście kanałów.
Wybierz opcję:
• Jeśli używanym urządzeniem multimedialnym jest system
stereofoniczny z funkcją FUSION-Link, wybierz kolejno
Multimedia > Przeglądaj > Kanał.
• Jeśli używanym urządzeniem multimedialnym jest antena
GXM™, wybierz kolejno Multimedia > MENU > Kategoria.
Wyłączanie blokady wszystkich zablokowanych kanałów
w radiu SiriusXM
Aby móc wyłączyć blokadę wszystkich zablokowanych kanałów,
funkcja kontroli rodzicielskiej musi być odblokowana.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Przeglądaj >
Kontrola rodzicielska > Usuń wszystkie blokady.
2 Podaj hasło.
Zapisywanie SiriusXM kanału na predefiniowanej
liście
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Instalacja
Można zapisać swoje ulubione kanały na predefiniowanej liście.
1 Wybierz Multimedia.
2 Wybierz kanał, który chcesz zapisać jako predefiniowany.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli używanym urządzeniem multimedialnym jest system
stereofoniczny z funkcją FUSION-Link, wybierz kolejno
Przeglądaj > Nastawy.
• Jeśli używanym urządzeniem multimedialnym jest antena
GXM, wybierz kolejno MENU > Nastawy > Dodaj bieżący
kanał.
Odblokowywanie funkcji kontroli rodzicielskiej
SiriusXM
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Przeglądaj >
Kontrola rodzicielska > Odblokuj.
2 Podaj hasło.
Hasło domyślne to 0000.
Ustawianie blokady rodzicielskiej dla kanałów radiowych
SiriusXM
Aby móc ustawić blokadę rodzicielską, funkcja kontroli
rodzicielskiej musi być odblokowana.
Funkcja kontroli rodzicielskiej umożliwia ograniczenie dostępu
do dowolnych kanałów SiriusXM, również tych dla dorosłych. Po
włączeniu blokady rodzicielskiej trzeba wprowadzić hasło, aby
dostroić się do zablokowanych kanałów.
Wybierz kolejno Przeglądaj > Kontrola rodzicielska >
Zablokuj/odblokuj.
Zostanie wyświetlona lista kanałów. Znacznik oznacza
zablokowany kanał.
UWAGA: Podczas przeglądania kanałów po ustawieniu
blokady rodzicielskiej wyświetlacz wygląda inaczej:
•
oznacza zablokowany kanał.
•
oznacza odblokowany kanał.
Zmiana hasła funkcji kontroli rodzicielskiej w radiu
SiriusXM
Aby móc zmienić hasło, funkcja kontroli rodzicielskiej musi być
odblokowana.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Przeglądaj >
Kontrola rodzicielska > Zmień PIN.
2 Wpisz hasło i wybierz Gotowe.
3 Wpisz nowe hasło.
4 Potwierdź nowe hasło.
Przywracanie domyślnych wartości ustawień kontroli
rodzicielskiej
Ta procedura spowoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych
ustawień. W przypadku przywrócenia domyślnych ustawień
Konfiguracja urządzenia
Ustawianie nazwy urządzenia
> Ustaw nazwę urządzenia.
2 Wpisz nazwę urządzenia.
3 Wybierz opcję SELECT lub Gotowe.
Aktualizacja oprogramowania odtwarzacza
multimedialnego
Możesz zaktualizować oprogramowanie na podłączonych
zgodnych zestawach stereo i akcesoriach.
1 Odwiedź stronę www.fusionentertainment.com/marine
i pobierz oprogramowanie na pamięć flash USB.
Aktualizacje oprogramowania i instrukcje są dostępne na
stronie posiadanego urządzenia.
2 Włóż pamięć flash USB do portu USB zestawu stereo.
3 Na ekranie plotera nawigacyjnego wybierz kolejno MENU >
Instalacja > Aktualizuj oprogramowanie.
4 Wybierz produkt do zaktualizowania.
Konfiguracja urządzenia
Automatyczne włączanie plotera
nawigacyjnego
Ploter nawigacyjny można skonfigurować tak, aby włączał się
automatycznie po podłączeniu zasilania. W przeciwnym razie
ploter będzie trzeba włączyć przez naciśnięcie przycisku .
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Autozasilanie.
UWAGA: Jeśli dla funkcji Autozasilanie wybrano opcję Wł.,
a ploter nawigacyjny został wyłączony przez naciśnięcie
przycisku , po czym zasilanie zostało odłączone i ponownie
podłączone w ciągu mniej niż 2 minut, w celu ponownego
uruchomienia plotera może okazać się konieczne naciśnięcie
przycisku .
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno Ustawienia > System.
Wyświetlanie: Dostosowanie jasności podświetlenia i schematu
kolorów.
Sygnał dźwiękowy: Włączanie i wyłączanie dźwięku alarmów
lub wybranych elementów.
GPS: Wyświetlanie informacji o ustawieniach satelitów GPS
i ustalonej pozycji.
Autozasilanie: Automatyczne włączanie urządzenia po
podłączeniu zasilania (Automatyczne włączanie plotera
nawigacyjnego, strona 33 ).
Język: Ustawianie języka tekstu wyświetlanego na ekranie.
Źródła prędkości: Określenie źródła danych prędkości
używanych do obliczania prędkości wiatru rzeczywistego lub
zużycia paliwa. Prędkość po wodzie jest odczytywana
33
z czujnika prędkości po wodzie, natomiast prędkość GPS jest
obliczana na podstawie pozycji GPS.
Informacje systemowe: Wyświetlanie informacji o urządzeniu
i o wersji oprogramowania.
Symulacja: Umożliwia włączenie symulatora oraz ustawienie
prędkości i symulowanej pozycji.
Ustawienia wyświetlania
Nie wszystkie opcje są dostępne we wszystkich modelach.
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Wyświetlanie.
Podświetlenie: Ustawianie jasności podświetlania.
Schemat kolorów: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych
w urządzeniu.
Wykon. zrzut ekran.: Umożliwia zapis obrazu z ekranu
urządzenia.
Ustawienia GPS
Wybierz kolejno Ustawienia > System > GPS.
Stan nadajnika: Wyświetla pozycję względną satelitów GPS na
niebie.
WAAS/EGNOS: Włączanie i wyłączanie funkcji WAAS (w
Ameryce Północnej) lub EGNOS (w Europie) dostarczającej
dokładniejsze dane o pozycji GPS. Podczas korzystania
z funkcji WAAS lub EGNOS odbiór sygnałów satelitarnych
może trwać dłużej niż zwykle.
Filtr prędkości: Uśrednia prędkość osiąganą przez jednostkę
w krótkim czasie w celu uzyskania płynniejszych wskazań
prędkości.
Źródło: Umożliwia wybór preferowanego źródła danych GPS.
Wyświetlanie dziennika zdarzeń
Dziennik zdarzeń zawiera listę zdarzeń w systemie.
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Dziennik zdarzeń.
Wyświetlanie informacji o oprogramowaniu
systemowym
Istnieje możliwość wyświetlenia wersji oprogramowania i mapy
bazowej, wszystkich informacji o mapie uzupełniającej (jeśli
dotyczy), wersji oprogramowania opcjonalnego radaru Garmin
(jeśli dotyczy) oraz identyfikatora (ID) urządzenia. Informacje te
mogą być potrzebne w przypadku aktualizacji oprogramowania
systemu lub zakupu dodatkowych danych map.
Istnieje możliwość wyświetlenia wersji oprogramowania i mapy
bazowej, wszystkich informacji o mapie uzupełniającej (jeśli
dotyczy) oraz identyfikatora (ID) urządzenia. Informacje te mogą
być potrzebne w przypadku aktualizacji oprogramowania
systemu lub zakupu dodatkowych danych map.
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Informacje o oprogramowaniu.
Pojemność paliwa: Ustawianie łącznej pojemności wszystkich
zbiorników paliwa znajdujących się na łodzi (Ustawianie
pojemności paliwa jednostki, strona 28).
Typ jednostki: Aktywuje niektóre funkcje plotera nawigacyjnego
w zależności od typu łodzi.
Zatankuj wszystkie zbiorniki: Umożliwia ustawienie poziomów
zbiorników na pełne (Synchronizowanie danych dotyczących
paliwa z faktycznym stanem paliwa, strona 28).
Dodaj paliwo do łodzi: Umożliwia podanie ilości paliwa
dolanego do zbiornika w przypadku, gdy zbiornik nie został
całkowicie napełniony (Synchronizowanie danych
dotyczących paliwa z faktycznym stanem paliwa, strona 28).
Ustaw ilość pozostałego paliwa: Ustawianie łącznej ilości
paliwa we wszystkich zbiornikach paliwa znajdujących się na
łodzi (Synchronizowanie danych dotyczących paliwa
z faktycznym stanem paliwa, strona 28).
Ustaw limity miernika: Umożliwia ustawienie górnych i dolnych
limitów dla różnych wskaźników (Dostosowywanie limitów dla
wskaźnika silnika i wskaźnika paliwa, strona 35).
Ustawianie przesunięcia kilu
Można wprowadzić wartość przesunięcia kilu w celu
kompensacji odczytu głębokości, uwzględniając miejsca
instalacji przetwornika. Dzięki temu można w zależności od
potrzeb wyświetlać głębokość wody poniżej kilu lub rzeczywistą
głębokość wody.
Aby sprawdzić głębokość wody poniżej kilu lub najniższego
punktu łodzi, gdy przetwornik jest zainstalowany na linii wodnej
lub w innym miejscu powyżej końca kilu, odmierz odległość od
miejsca instalacji przetwornika do kilu łodzi.
Aby sprawdzić rzeczywistą głębokość wody, gdy przetwornik
jest zainstalowany poniżej linii wodnej, odmierz odległość od
dolnej części przetwornika do linii wodnej.
UWAGA: Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku posiadania
aktualnych danych o głębokości.
1 Zmierz odległość:
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na linii wodnej À lub
w innym miejscu powyżej końca kilu, odmierz odległość od
przetwornika do kilu. Wprowadź tę wartość jako liczbę
dodatnią.
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na spodzie kilu Á,
aby sprawdzić rzeczywistą głębokość wody, odmierz
odległość od przetwornika do linii wodnej. Wprowadź tę
wartość jako liczbę ujemną.
Ustawienia Moja łódź
UWAGA: Niektóre ustawienia i opcje wymagają dodatkowych
map lub sprzętu.
Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź.
Przesuniecie kilu: Kompensuje odczyt głębokości kilu z lustra
wody, umożliwiając pomiar głębokości ze spodu kilu zamiast
z pozycji przetwornika (Ustawianie przesunięcia kilu,
strona 26).
Przesun. temp.: Kompensuje odczyt temperatury wody
z czujnika temperatury wody NMEA 0183 lub przetwornika
z funkcją pomiaru temperatury (Ustawianie przesunięcia
temperatury wody, strona 35).
Kalibruj prędkość po wodzie: Kalibracja przetwornika
z funkcją pomiaru prędkości lub czujnika Kalibracja czujnika
prędkości po wodzie, strona 35.
34
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Przesuniecie
kilu.
Konfiguracja urządzenia
3 Wybierz
, jeśli przetwornik jest zainstalowany na linii
wodnej, lub wybierz , jeśli przetwornik jest zainstalowany
na spodzie kilu.
Ustawianie przesunięcia temperatury wody
Aby możliwe było ustawienie przesunięcia temperatury,
wymagany jest czujnik temperatury wody NMEA 0183 lub
przetwornik z funkcją pomiaru temperatury, który umożliwi
wykonywanie pomiarów temperatury wody.
Przesunięcie temperatury kompensuje odczyt temperatury
z czujnika temperatury.
1 Zmierz temperaturę wody za pomocą podłączonego do
plotera nawigacyjnego czujnika temperatury lub przetwornika
umożliwiającego pomiar temperatury.
2 Zmierz temperaturę wody za pomocą innego czujnika
temperatury lub termometru, pozwalającego uzyskać
dokładny pomiar.
3 Odejmij temperaturę wody otrzymaną w kroku 1 od
temperatury wody otrzymanej w kroku 2.
Otrzymana wartość to przesunięcie temperatury. Jeśli pomiar
z czujnika podłączonego do plotera nawigacyjnego wskazał
niższą temperaturę wody niż w rzeczywistości, wpisz tę
wartość w kroku 5 jako liczbę dodatnią. Jeśli pomiar
z czujnika podłączonego do plotera nawigacyjnego wskazał
wyższą temperaturę wody niż w rzeczywistości, wpisz tę
wartość w kroku 5 jako liczbę ujemną.
4 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Przesun. temp..
5 Podaj przesunięcie temperatury określone w kroku 3.
Kalibracja czujnika prędkości po wodzie
Jeśli do plotera nawigacyjnego podłączono przetwornik
z funkcją wykrywania prędkości, istnieje możliwość kalibracji
czujnika prędkości w celu zwiększenia dokładności wskazań
dotyczących prędkości po wodzie, które są wyświetlane przez
ploter nawigacyjny.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Kalibruj
prędkość po wodzie.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Jeśli łódź nie porusza się z wystarczająco szybko lub jeśli
czujnik prędkości nie rejestruje prędkości, wyświetlony
zostanie komunikat.
3 Wybierz OK, a następnie zwiększ w bezpieczny sposób
prędkość łodzi.
4 Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, zatrzymaj
łódź i upewnij się, że czujnik prędkości nie jest zablokowany.
5 Jeśli kółko porusza się swobodnie, sprawdź złącza
przewodów.
6 Jeśli komunikat będzie nadal wyświetlany, skontaktuj się
z działem pomocy technicznej firmy Garmin.
Ustawianie pojemności paliwa jednostki
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Pojemność
paliwa.
2 Podaj łączną pojemność zbiorników paliwa.
Synchronizowanie danych dotyczących paliwa
z faktycznym stanem paliwa
Po zatankowaniu jednostki można zsynchronizować poziomy
paliwa pokazywane w ploterze z faktycznym stanem paliwa
dostępnym w jednostce.
1 Wybierz kolejno Wskaźniki > Silnik > MENU.
2 Wybierz opcję:
• Po zatankowaniu do pełna wszystkich zbiorników paliwa
jednostki wybierz Zatankuj wszystkie zbiorniki. Poziom
paliwa zostanie zresetowany do wartości maksymalnej.
Konfiguracja urządzenia
• Po zatankowaniu nie do pełna zbiornika paliwa wybierz
Dodaj paliwo do łodzi i podaj ilość zatankowanego
paliwa.
• Aby określić całkowitą ilość paliwa znajdującą się
w zbiornikach jednostki, wybierz Ustaw ilość
pozostałego paliwa i podaj całkowitą ilość paliwa
w zbiornikach.
Dostosowywanie limitów dla wskaźnika silnika
i wskaźnika paliwa
Można skonfigurować górne i dolne limity oraz zakres żądanej
pracy standardowej dla wskaźnika. Jeśli wartość przekracza
zakres pracy standardowej, wskaźnik zmienia kolor na
czerwony.
UWAGA: Nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich
wskaźników.
1 Wybierz wskaźnik.
2 Wybierz kolejno Limity mierników > Własne > Edytuj
limity.
3 Wybierz opcję:
• Aby ustawić minimalną wartość zakresu pracy
standardowej, wybierz Minimalna wartość.
• Aby ustawić maksymalną wartość zakresu pracy
standardowej, wybierz Maksymalna wartość.
• Aby ustawić niższy limit niż minimalna wartość wskaźnika,
wybierz Minimalna skala.
• Aby ustawić wyższy limit niż maksymalna wartość
wskaźnika, wybierz Maksymalna skala.
4 Wybierz wartość limitu.
5 Powtórz kroki 4 i 5, aby ustawić dodatkowe limity dla
wskaźników.
Ustawienia komunikacji
UWAGA: Niektóre ustawienia i opcje wymagają dodatkowych
map lub sprzętu.
Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja.
Port szeregowy 1: Ustawienie formatu wejściowego/
wyjściowego w taki sposób, aby port szeregowy był
wykorzystywany, gdy ploter nawigacyjny zostanie podłączony
do zewnętrznego urządzenia NMEA, komputera lub innego
urządzenia firmy Garmin.
Ustawienia NMEA 0183: Określa, jakie sentencje NMEA 0183
przesyła ploter nawigacyjny, ile cyfr po prawej stronie
przecinka w zapisie dziesiętnym jest przesyłanych w sygnale
wyjściowym NMEA oraz w jaki sposób identyfikowane są
punkty trasy (NMEA Ustawienia 0183, strona 36).
Ustawienia NMEA 2000: Umożliwia wyświetlenie urządzeń
w sieci NMEA 2000 (Ustawienia NMEA 2000, strona 36)
i nadanie im etykiet.
Sieć morska: Umożliwia wyświetlenie urządzeń, którym
udostępniane są mapy, sonar lub radar. Nie jest dostępne we
wszystkich modelach.
UWAGA: Dane sieciowe można wyświetlić jedynie
w modelach, które obsługują takie dane. Nie można, na
przykład wyświetlić radaru sieciowego w modelu, który nie
obsługuje radaru.
NMEA 0183
Plotery nawigacyjne obsługują standard NMEA 0183
wykorzystywany do ustanawiania połączeń między różnymi
urządzeniami NMEA 0183, takimi jak radia VHF, instrumenty
NMEA, autopiloty czy czujniki wiatru i kierunku.
Informacje dotyczące podłączania plotera nawigacyjnego do
opcjonalnych urządzeń NMEA 0183 można znaleźć w instrukcji
instalacji plotera nawigacyjnego.
35
Przyjęte sentencje NMEA 0183 dla plotera: GPAPB, GPBOD,
GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB,
GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE; oraz zastrzeżone
sentencje firmy Garmin: PGRME, PGRMM i PGRMZ.
Ten ploter nawigacyjny obsługuje także sentencję WPL, sygnał
DSC oraz sygnał wejściowy sonaru NMEA 0183 z obsługą
sentencji DPT (głębokość) lub DBT, MTW (temperatura wody)
i VHW (temperatura wody, prędkość i kierunek).
NMEA Ustawienia 0183
Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Ustawienia
NMEA 0183.
Echosonda: Włączanie sentencji wyjściowych NMEA 0183 dla
echosondy (jeśli dotyczy).
Trasa: Włączanie sentencji wyjściowych NMEA 0183 dla tras.
System: Włączanie sentencji wyjściowych NMEA 0183 dla
informacji systemowych.
Garmin: Włączanie sentencji wyjściowych NMEA 0183 dla
zastrzeżonych sentencji Garmin.
Dokładność pozycji: Określanie liczby cyfr po prawej stronie
przecinka w zapisie dziesiętnym, które są przesyłane
w sygnale wyjściowym NMEA.
Numery punktów: Ustawianie urządzenia w taki sposób, aby
podczas podroży przesyłało nazwy lub numery punktów
przez sieć NMEA 0183. Rozwiązaniem problemów ze
zgodnością, jakie występują w przypadku starszych
autopilotów NMEA 0183, może okazać się użycie cyfr.
Diagnostyka: Wyświetla dane diagnostyczne NMEA 0183.
Domyślne: Przywracanie domyślnych wartości ustawień NMEA
0183.
Ustawienia NMEA 2000
Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Ustawienia
NMEA 2000.
Lista urządzeń: Wyświetlenie listy urządzeń podłączonych do
sieci.
Oznacz urządzenia: Zmiana etykiet dostępnych podłączonych
urządzeń.
Nadawanie nazw urządzeniom i czujnikom w sieci
Urządzeniom i czujnikom podłączonym do sieci Garmin Marine
Network i sieci NMEA 2000 można nadawać nazwy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja.
2 Wybierz Sieć morska lub wybierz kolejno Ustawienia NMEA
2000 > Lista urządzeń.
Wybierz
urządzenie z listy po lewej stronie.
3
4 Wybierz Zmień nazwę.
5 Podaj nazwę i wybierz Gotowe.
Ustawianie alarmów
Alarmy nawigacji
Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Nawigacja.
Przybycie: Alarm jest uruchamiany w określonej odległości od
miejsca docelowego lub określoną ilość czasu przed
dotarciem do niego.
Alarm kotwiczny: Alarm jest uruchamiany po pokonaniu
określonego dystansu z opuszczoną kotwicą.
Zejście z kursu: Alarm jest uruchamiany po zejściu z kursu na
określony dystans.
Alarmy systemu
Budzik: Umożliwia ustawienie budzika.
Napięcie urządzenia: Umożliwia ustawienie alarmu
informującego o niskim napięciu akumulatora.
36
Dokładn. GPS: Umożliwia ustawienie alarmu informującego
o spadku dokładności GPS poniżej wartości określonej przez
użytkownika.
Ustawianie alarmu paliwa
Aby móc ustawić alarm paliwa, należy podłączyć zgodny czujnik
przepływu paliwa do plotera nawigacyjnego.
Można ustawić alarm informujący o osiągnięciu zadanego
poziomu całkowitej ilości pozostałego paliwa.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Paliwo > Ustaw
ilość pozostałego paliwa > Wł.
2 Określ wartość pozostałego paliwa, która będzie uruchamiać
alarm, i wybierz Gotowe.
Ustawienia jednostek
Wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki.
Jednostki systemowe: Ustawianie formatu jednostki dla
urządzenia.
Deklinacja: Ustawiane dla obecnej pozycji deklinacji
magnetycznej — kąta pomiędzy północą magnetyczną
a rzeczywistą.
Odniesienie półn.: Ustawianie punktów odniesienia kierunku
wykorzystanych do ustalania informacji
o kierunku.Ustawienie Rzeczywista jako odniesienie
północne określa północ geograficzną.Ustawienie Siatka jako
odniesienie północne (000°) określa z kolei północ
topograficzną.Natomiast ustawienie Magnetyczny jako
odniesienie północne określa północ magnetyczną.
Format pozycji: Ustawianie formatu, w jakim będzie
wyświetlany odczyt danej pozycji. Nie należy zmieniać tego
ustawienia, chyba że jest używana mapa wymagająca użycia
innego formatu pozycji.
Układ odniesienia: Ustawianie układu współrzędnych, na
którym oparta jest mapa. Nie należy zmieniać tego
ustawienia, chyba że jest używana mapa wymagająca użycia
innego układu odniesienia.
Czas odniesienia dla ciśnienia: Ustawianie czasu odniesienia,
na podstawie którego obliczany jest trend barometru. Trend
podany jest w polu barometru.
Format czasu: Umożliwia wybór formatu 12-, 24-godzinnego
lub formatu czasu UTC.
Strefa czasowa: Umożliwia ustawienie strefy czasowej lub
automatyczny wybór strefy w oparciu o pozycję GPS.
Ustawienia nawigacji
UWAGA: Niektóre ustawienia i opcje wymagają dodatkowych
map lub sprzętu.
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
Etykiety tras: Wybór rodzaju etykiet wyświetlanych przy
zwrotach na trasie widocznej na mapie.
Nawig. automatyczna: Określa parametry, z których korzysta
ploter nawigacyjny do obliczania ścieżki Nawig.
automatyczna, w przypadku korzystania z niektórych
płatnych map.
Akt. przejś. w zwrot: Ustawianie obliczania przejścia w zwrot
na podstawie czasu lub dystansu.
Czas do zwrotu: W przypadku wybrania ustawienia Czas dla
opcji Akt. przejś. w zwrot, liczba minut przed zwrotem jest
określana jako czas do następnego etapu. Wartość tę można
zwiększyć, aby poprawić dokładność autopilota podczas
podróży wyznaczoną trasą lub ścieżką Nawig. automatyczna
z wieloma zwrotami lub przy większej prędkości. Obniżenie
tej wartości może zwiększyć dokładność autopilota
w przypadku tras prowadzących prostszą drogą i podróży
z mniejszą prędkością.
Konfiguracja urządzenia
Dystans do zwrotu: W przypadku wybrania ustawienia Dystans
dla opcji Akt. przejś. w zwrot, liczba minut przed zwrotem jest
określana jako dystans do następnego etapu. Wartość tę
można zwiększyć, aby poprawić dokładność autopilota
podczas podróży wyznaczoną trasą lub ścieżką Nawig.
automatyczna z wieloma zwrotami lub przy większej
prędkości. Obniżenie tej wartości może zwiększyć
dokładność autopilota w przypadku tras prowadzących
prostszą drogą i podróży z mniejszą prędkością.
Początek trasy: Wybór punktu startowego dla podróży trasą.
Ustawienia innych statków
Po podłączeniu zgodnego plotera nawigacyjnego do urządzenia
AIS lub radia VHF można określić, w jaki sposób ploter
nawigacyjny ma oznaczać inne statki.
Wybierz kolejno Ustawienia > Inne statki.
AIS: Włączanie i wyłączanie odbioru sygnału AIS.
DSC: Włączanie i wyłączanie cyfrowego wywołania
selektywnego (DSC).
Alarm AIS: Ustawienie alarmu kolizyjnego (Ustawianie alarmu
kolizyjnego dla strefy bezpieczeństwa, strona 6 i Włączanie
alertów testowych nadajnika AIS, strona 7).
Przywracanie domyślnych ustawień
fabrycznych plotera nawigacyjnego
UWAGA: Ta procedura spowoduje usunięcie wszystkich
wprowadzonych ustawień.
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Ustawienia fabryczne.
Udostępnianie i zarządzanie danymi
użytkownika
Aby móc udostępniać dane użytkownika i nimi zarządzać,
potrzebna jest karta pamięci zainstalowana w ploterze
nawigacyjnym. To urządzenie obsługuje karty pamięci
o pojemności do 32 GB w formacie FAT32.
Kopiowanie punktów trasy, tras i śladów
z programu HomePort do plotera
nawigacyjnego
Kopiowanie punktów, tras i śladów na kartę
pamięci
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Zarządzaj danymi >
Przesyłanie danych > Zapisz na karcie.
3 W razie potrzeby wybierz kartę pamięci, na którą chcesz
skopiować dane.
4 Wybierz opcję:
• Aby utworzyć nowy plik, wybierz Dodaj nowy plik i wpisz
nazwę. Nazwa pliku jest zapisywana
z rozszerzeniem .adm.
• Aby dodać informacje do istniejącego pliku, wybierz plik
z listy.
Wybór typu pliku dla punktów trasy oraz tras
z urządzeń innych producentów
Punkty trasy oraz trasy można importować z urządzeń innych
producentów oraz eksportować na te urządzenia.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Dane
użytkownika > Przesyłanie danych > Typ pliku.
2 Wybierz GPX.
Aby ponownie przesłać dane za pomocą urządzeń Garmin,
wybierz typ pliku ADM.
Udostępnianie punktów i tras w różnych
urządzaniach
Zanim będzie możliwe udostępnianie punktów i tras, należy
podłączyć urządzenia za pomocą przewodu do przesyłania
danych. Przewód do przesyłania danych można kupić jako
akcesorium.
Dane punktów i tras można udostępniać pomiędzy dwoma
zgodnymi ploterami nawigacyjnymi zainstalowanymi na łodzi.
Aby udostępniać dane, należy włączyć udostępnianie danych
użytkownika w obydwóch urządzeniach.
Wybierz kolejno Dane użytkownika > Zarządzaj danymi >
Udostępnianie danych użytkownika > Wł. w obydwóch
urządzeniach.
Kopiowanie wbudowanych map na kartę
pamięci
Aby móc skopiować dane do plotera nawigacyjnego, trzeba
mieć na komputerze najnowszą wersję programu HomePort
oraz kartę pamięci zainstalowaną w ploterze nawigacyjnym.
Skopiuj dane z urządzenia HomePort na przygotowaną kartę
pamięci.
Więcej informacji można znaleźć w pliku pomocy HomePort.
Można skopiować mapy z plotera nawigacyjnego na kartę
pamięci do używania z urządzeniem HomePort.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Zarządzaj danymi >
Przesyłanie danych.
3 Wybierz Kopiuj wgraną mapę.
Kopiowanie danych z karty pamięci
Tworzenie kopii zapasowej danych
w komputerze
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Zarządzaj danymi >
Przesyłanie danych.
3 W razie potrzeby wybierz kartę pamięci, na którą chcesz
skopiować dane.
4 Wybierz opcję:
• Aby przesłać dane z karty pamięci do plotera
nawigacyjnego i połączyć je z istniejącymi danymi
użytkownika, wybierz Łącz z karty.
• Aby przesłać dane z karty pamięci do plotera
nawigacyjnego i zastąpić istniejące dane użytkownika,
wybierz Zastąp z karty.
5 Wybierz nazwę pliku.
Udostępnianie i zarządzanie danymi użytkownika
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Zarządzaj danymi >
Przesyłanie danych > Zapisz na karcie.
3 Wybierz nazwę pliku z listy lub wybierz Dodaj nowy plik.
4 Wybierz Zapisz na karcie.
Nazwa pliku jest zapisywana z rozszerzeniem .adm.
5 Wyjmij kartę pamięci i włóż ją do czytnika kart podłączonego
do komputera.
6 Na karcie pamięci otwórz folder Garmin\UserData.
7 Skopiuj plik kopii zapasowej znajdujący się na karcie i wklej
go do dowolnie wybranego miejsca w komputerze.
37
Przywracanie danych z kopii zapasowej do
plotera nawigacyjnego
1 Włóż kartę pamięci do czytnika kart podłączonego do
komputera.
2 Skopiuj plik kopii zapasowej z komputera na kartę pamięci,
do folderu o nazwie Garmin\UserData.
3 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
4 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Zarządzaj danymi >
Przesyłanie danych > Zastąp z karty.
Zapisywanie informacji systemowych na
karcie pamięci
Można zapisać informacje systemowe na karcie pamięci w razie
konieczności wykorzystania ich przy rozwiązywaniu problemów.
Przedstawiciel działu pomocy technicznej może poprosić
o użycie tych informacji w celu pobrania danych na temat sieci.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Urządzenia Garmin > Zapisz na karcie.
3 W razie potrzeby wybierz kartę pamięci, na której chcesz
zapisać informacje systemowe.
4 Wyjmij kartę pamięci.
Załącznik
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w ploterze nawigacyjnym.
2 Poczekaj chwilę.
Ploter nawigacyjny utworzy plik o nazwie GarminDevice.xml
w folderze Garmin na karcie pamięci.
3 Wyjmij kartę pamięci.
4 Włóż kartę pamięci do komputera.
5 W komputerze przejdź do strony garmin.com/express.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby pobrać,
zainstalować i otworzyć aplikację Garmin Express™.
7 Wybierz kolejno Dodaj urządzenie.
8 Podczas gdy aplikacja wykonuje wyszukiwanie, wybierz
Zaloguj się obok Czy masz morskie mapy lub
urządzenia? u dołu ekranu.
9 Utwórz lub zaloguj się do konta Garmin.
10 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby
skonfigurować swoją jednostkę pływającą.
11 Wybierz kolejno Dodaj.
Aplikacja Garmin Express wyszuka informacje o urządzeniu
na karcie pamięci.
12 Wybierz Dodaj urządzenie, aby zarejestrować urządzenie.
Po zakończeniu rejestracji aplikacja Garmin Express
wyszuka dodatkowe aktualizacje map i oprogramowania dla
posiadanego urządzenia.
Dodając urządzenia do sieci plotera nawigacyjnego, powtórz
powyższe czynności, aby zarejestrować nowe urządzenia.
Czyszczenie ekranu
NOTYFIKACJA
Środki czyszczące zawierające amoniak mogą uszkodzić
powłokę antyrefleksyjną.
38
Urządzenie jest pokryte specjalną antyrefleksyjną powłoką,
która jest bardzo wrażliwa na woski i środki czyszczące
o działaniu ściernym.
1 Nałóż na ściereczkę specjalny środek do czyszczenia
soczewek okularowych z powłoką antyrefleksyjną.
2 Delikatnie przetrzyj ekran miękką, czystą, niestrzępiącą się
ściereczką.
Zrzuty ekranowe
Można wykonać zrzut ekranowy dowolnego ekranu
wyświetlanego na ploterze nawigacyjnym i zapisać go jako plik
bitmapy (.bmp). Można następnie przesłać zrzut ekranowy na
komputer.
Wykonywanie zrzutów ekranowych
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Wyświetlanie >
Wykon. zrzut ekran. > Wł..
Przejdź
do ekranu, którego obraz ma zostać przechwycony.
3
4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME przez co najmniej 6
sekund.
Kopiowanie zrzutów ekranowych do komputera
1 Wyjmij kartę pamięci z plotera nawigacyjnego i włóż ją do
czytnika kart podłączonego do komputera.
2 Korzystając z eksploratora w systemie Windows otwórz folder
Garmin\scrn na karcie pamięci.
3 Skopiuj plik z rozszerzeniem .bmp z karty pamięci i wklej go
w dowolnej innej lokalizacji w komputerze.
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie odbiera sygnałów GPS
Urządzenie może nie odbierać sygnałów satelitów z kilku
powodów. Jeśli urządzenie przemieściło się na dużą odległość
od miejsca, w którym ostatni raz odbierało sygnały satelitów lub
było wyłączone dłużej niż przez kilka tygodni lub miesięcy, może
nie być w stanie prawidłowo odbierać sygnałów satelitów.
• Upewnij się, że w urządzeniu zainstalowano najnowszą
wersję oprogramowania. Jeśli nie, zaktualizuj
oprogramowanie urządzeniaAktualizacja oprogramowania
urządzenia, strona 2.
• Sprawdź, czy urządzenie nie jest niczym zasłonięte, aby jego
antena mogła odbierać sygnał GPS. Jeśli urządzenie jest
zamontowane w kabinie, powinno się znajdować w pobliżu
okna, aby mogło odbierać sygnał GPS.
Urządzenie nie włącza się lub stale się wyłącza
Nieregularne wyłączanie się urządzenia lub brak możliwości
jego włączenia może wskazywać na problem z zasilaniem
doprowadzonym do urządzenia. Sprawdź następujące
elementy, aby spróbować rozwiązać problem z zasilaniem.
• Upewnij się, że źródło zasilania wytwarza prąd.
Można to sprawdzić na kilka sposobów. Można na przykład
sprawdzić, czy działają inne urządzenia podłączone do tego
źródła zasilania.
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym.
Bezpiecznik powinien się znajdować w uchwycie będącym
częścią czerwonej żyły przewodu zasilającego. Sprawdź, czy
został zainstalowany bezpiecznik o właściwej wielkości.
Dokładne informacje na temat wielkości bezpieczników
można znaleźć na oznaczeniu przewodu lub w instrukcji
instalacji. Upewnij się, że połączenie w bezpieczniku nie jest
przerwane. Bezpiecznik można sprawdzić za pomocą
miernika. Jeśli bezpiecznik jest sprawny, na mierniku będzie
wyświetlana wartość 0 Ω.
Załącznik
• Sprawdź, czy urządzenie jest zasilanie prądem o napięciu co
najmniej 10 V, jednak zalecane jest 12 V.
Aby sprawdzić napięcie, zmierz napięcie prądu stałego
w gniazdach żeńskich (faza i uziemienie) przewodu
zasilającego. Jeśli napięcie jest niższe niż 10 V, urządzenie
nie włączy się.
• Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zamontowane
w podstawce. Jeśli posiadany model jest wyposażony we
wspornik blokujący, upewnij się, że jest on prawidłowo
zatrzaśnięty. Po prawidłowym zainstalowaniu urządzenia lub
wspornika usłyszysz dźwięk zatrzaśnięcia. Jeśli urządzenie
nie jest prawidłowo zamontowane, może utracić zasilanie.
Nieprawidłowo zamontowane urządzenie może również
wypaść z podstawki i ulec uszkodzeniu.
• Jeśli urządzenie otrzymuje odpowiednią ilość energii, ale się
nie włącza, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Garmin,
korzystając ze strony support.garmin.com.
Typ
Odbiór
Urządzenie nie tworzy punktów we właściwym
miejscu
Można ręcznie wprowadzić pozycję punktu, aby przesyłać
i udostępniać dane pomiędzy dwoma urządzeniami. Jeśli punkt
został utworzony ręcznie przy użyciu współrzędnych, a jego
pozycja nie jest wyświetlana we właściwym miejscu, możliwe, że
układ odniesienia i format pozycji w urządzeniu nie są takie
same, jak układ odniesienia i format pozycji wykorzystane przy
oznaczaniu punktu.
Format pozycji to sposób wyświetlania pozycji odbiornika GPS
na ekranie. Zwykle wyświetlana jest ona jako szerokość/długość
geograficzna w minutach, czasami w stopniach, minutach
i sekundach, samych stopniach bądź jednym z kilku formatów
siatki topograficznej.
Układ odniesienia to model matematyczny, który przedstawia
część powierzchni ziemi. Linie szerokości i długości
geograficznej z papierowej mapy są przenoszone do
określonego układu odniesienia.
1 Dowiedz się, jaki układ odniesienia i format pozycji były
używane przy tworzeniu oryginalnego punktu.
Jeśli oryginalny punkt został przeniesiony z mapy, na mapie
powinny się znajdować informacje na temat układu
odniesienia i formatu pozycji wykorzystanych do jej
stworzenia. Najczęściej znajdują się one w pobliżu legendy.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki.
3 Wybierz właściwe ustawienia układu odniesienia i formatu
pozycji.
4 Ponownie utwórz punkt.
Zdanie
Opis
GPXTE
XTE: Błąd zejścia z trasy
PGRME
E: Szacowany błąd
PGRMM
M: Układ odniesienia
PGRMZ
Z: Wysokość
SDDBT
DBT: Głębokość poniżej przetwornika
SDDPT
DPT: Głębokość
SDMTW
MTW: Temperatura wody
SDVHW
VHW: Prędkość po wodzie
i kierunek
GŁĘBOKOŚĆ
Głębokość
DBT
Głębokość poniżej przetwornika
MTW
Temperatura wody
VHW
Prędkość po wodzie i kierunek
WPL
Pozycja punktu
DSC
Informacje cyfrowego wywołania
selektywnego
DSE
Rozszerzone cyfrowe wywołanie
selektywne
KIERUNEK
Kierunek, zboczenie i deklinacja
HDM
Kierunek, magnetyczny
MWD
Kierunek i prędkość wiatru
MDA
Złożone informacje meteorologiczne
MWV
Prędkość i kąt wiatru
VDM
Komunikat łącza danych AIS VHF
Można wykupić kompletne informacje o formacie danych
oraz sentencjach organizacji National Marine Electronics
Association (NMEA): NMEA, Seven Riggs Avenue,
Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Informacje o PGN sieci NMEA 2000
Typ
PGN
Opis
Transmisja i odbiór 059392 Potwierdzenie ISO
059904 Żądanie ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
126208 NMEA – grupowa funkcja Polecenie/
Żądanie/Potwierdzenie
126996 Informacje o produkcie
127250 Kierunek łodzi
128259 Prędkość względem wody
128267 Głębokość wody
NMEA 0183 — informacje
Typ
Zdanie
Transmituj GPAPB
Załącznik
129539 GNSS DOP
129799 Częstotliwość radiowa, tryb i moc
Opis
130306 Dane o wietrze
APB: Sentencja „B” kontrolera
kierunku lub trasy (autopilota)
130312 Temperatura
Transmisja
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie
listy PGN
GPBOD
BOD: Namiar (początek do celu)
GPBWC
BWC: Namiar i dystans do punktu
GPGGA
GGA: Dane pozycji systemu GPS
GPGLL
GLL: Pozycja geograficzna
(szerokość i długość)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktywne
satelity
129029 Dane pozycji GNSS
GPGSV
GSV: Widoczne satelity GNSS
129284 Dane nawigacji
GPRMB
RMB: Zalecane minimalne
informacje dotyczące nawigacji
129285 Informacje o trasie i punktach
GPRMC
RMC: Zalecane minimalne dane
specyficzne dla satelitów GNSS
GPRTE
RTE: Trasy
GPVTG
VTG: Kurs i prędkość nad dnem
GPWPL
WPL: Pozycja punktu
127258 Deklinacja magnetyczna
129025 Pozycja: Szybka aktualizacja
129026 KDd i PND: Szybka aktualizacja
129283 Błąd zejścia z trasy
129540 Widoczne satelity GNSS
Odbiór
127245 Ster
127250 Kierunek łodzi
127488 Parametry silnika: Szybka aktualizacja
127489 Parametry silnika: Dynamiczne
39
Typ
PGN
Opis
127493 Parametry transmisji: Dynamiczne
127498 Parametry silnika: Statyczne
127505 Poziom płynu
129038 Raport pozycji A klasy AIS
129039 Raport pozycji B klasy AIS
129040 Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS
129794 Dane statyczne i związane z podróżą
A klasy AIS
129798 Lotniczy raport pozycji AIS SAR
129802 Komunikat związany z bezpieczeństwem
AIS
129808 Informacja o wywołaniu DSC
130310 Parametry środowiskowe
130311 Parametry środowiskowe (zdezaktualizowane)
130313 Wilgotność
130314 Rzeczywiste ciśnienie
130576 Małe jednostki – status
Ta informacja odnosi się tylko do produktów zgodnych z NMEA 2000.
40
Załącznik
Indeks
A
AIS 5, 7, 9
alarm 6
nadajnik sygnałów wzywania pomocy 7
SART 7
statki 6
śledzenie celów 6, 7
włączanie 37
zagrożenia 6
aktualizacje, oprogramowanie 1, 2
alarm kolizyjny 6
alarm kolizyjny dla strefy bezpieczeństwa 6
alarm kotwiczny 36
alarm przybycia 36
alarm zejścia z kursu 36
alarmy 17, 36
alarm kotwiczny 36
głębina 21
kolizyjne 6
nawigacja 36
paliwo 28, 36
płycizna 21
przybycie 36
silnik 28
sonar 21
temperatura wody 21
wskaźniki 28
zejście z kursu 36
alarmy nawigacji 36
animowane prądy, pływy 5
antena, GPS 2
autopilot 24, 25
przyrost w sterowaniu 25
sterowanie wg wzorca 25
włączanie 25
wzorce sterowania 25
wzorzec pętli Williamsona 25
wzorzec ruchu po okręgu 25
wzorzec zawracania 25
wzorzec zygzakowania 25
zmniejszanie aktywności steru 25
C
cele
mapa nawigacyjna 11
wybieranie 11
wybór 11
cyfrowe wywołanie selektywne 29, 30
indywidualne rutynowe wywołanie 30
indywidualne rutynowe wzywanie 30
kanały 30
kontakty 29
włączanie 29, 37
człowiek za burtą 12, 25
D
DAB 31, 32
dane
kopia zapasowa 37, 38
kopiowanie 37
zarządzanie 37
dane użytkownika, usuwanie 15
Dokładność GPS 36
DSC. Patrz cyfrowe wywołanie selektywne
dystans od brzegu 15
dziennik zdarzeń 34
E
EGNOS 34
ekran, jasność 3
ekran główny, dostosowywanie 2
EPIRB 7
F
Fish Eye 3D
obiekty znajdujące się w toni 9
stożek sonaru 9
ślady 9
Indeks
FM 31, 32
G
Garmin ClearVü 17
Garmin Marine Network 35, 36
GPS 38
EGNOS 34
sygnały 2
WAAS 34
źródło 2
granica 16, 17
granice 16
trasy 15
Nawigacja automatyczna 10, 16, 36
NMEA 0183 29, 35, 36, 39
NMEA 2000 36, 39
O
jednostki miary 36
język 33
obiekty znajdujące się w toni 9
obrazy satelitarne 5
odtwarzacz multimedialny 30–33
DAB 32
FUSION-Link 30
nazwa urządzenia 33
odtwarzanie losowe 31
powtarzanie 31
radio 32, 33
Radio satelitarne SiriusXM 32
region tunera 31, 32
strefy 31
tryb dostrajania 31
UKF 31
wyciszanie 31
wyszukiwanie alfabetyczne 31
zapamiętane 32
źródło 31
odtwarzacz muzyki 30, 32. Patrz odtwarzacz
multimedialny
oprogramowanie
aktualizacje 2, 33
aktualizowanie 1, 2
K
P
H
halsowanie i zwroty przez rufę 27
utrzymywanie kierunku 27
utrzymywanie wiatru 27
I
identyfikator urządzenia 34
Idź do 12
informacje astronomiczne 29
informacje systemowe 34, 38
inne statki
AIS 9
szlaki 9
J
karta pamięci 37, 38
gniazdo 1
instalacja 1
mapy szczegółowe 37
kierunek
linia 4, 8
utrzymywanie 25
utrzymywanie kierunku 27
klawisz zasilania 33
kolory zagrożenia 8
kombinacje 2
dostosowywanie 2
wybór 2
kompas 27
róża 7
kręgi zasięgu 8
kursy 10, 12
Ł
łódź motorowa 3, 25
łódź żaglowa 3, 25
M
mapa nawigacyjna 3, 5, 11
konfiguracja 7, 36
morski punkt serwisowy 11
przesuwanie 3
szlaki statków 9, 30
zdjęcia lotnicze 7
mapa wędkarska 3
konfiguracja 7
przesuwanie 3
mapy 3, 5, 8–10. Patrz mapy
kierunek, linia 8
nawigacja 4, 5
pomiar dystansu 3
przesuwanie 3
quickdraw 9, 10
symbole 3
szczegóły 4
wygląd 8
MOB, urządzenie 7
N
nadajnik sygnałów wzywania pomocy 7
nakładki liczbowe 9
napięcie 36
nawigacja automatyczna 12, 15
dystans od brzegu 15
ścieżki 15
planowanie podróży. Patrz trasy
płatne mapy 4, 5, 7
Fish Eye 3D 9
wskaźniki pływów i prądów 5
zdjęcia lotnicze 5
podświetlenie 3
pogoda 7
pojemność paliwa 28, 34, 35
pola danych 9
pomiar dystansu, mapy 3
pomoce nawigacyjne 4
powiększanie
mapa 3
sonar 21
pozycja, śledzenie 30
Prowadź do 12
przesuniecie kilu 26, 34
przetwornik 17, 19, 22, 24
przycisk zasilania 1
przyciski 1
zasilanie 1
punkty 12, 39
człowiek za burtą 12
edytowanie 12
kopiowanie 37
podróż do 12
pokazywanie 8
sonar 19
śledzony statek 30
tworzenie 12
udostępnianie 37
usuwanie 13
wyświetlanie listy 12
wyznaczanie 12
R
radio 31
FM 31
Rano 31
SiriusXM 32, 33
radio satelitarne SiriusXM 31
Radio satelitarne SiriusXM 32, 33
radio VHF 29
indywidualne rutynowe wywołanie 30
kanał DSC 30
sygnały wzywania pomocy 29
wywoływanie celu AIS 30
ramka nawigacji 8, 9
Rano 31, 32
41
raport pozycji 30
rejestracja produktu 38
rejestrowanie urządzenia 38
resetowanie, ustawienia 33
rozwiązywanie problemów 38, 39
S
SART 7
schemat kolorów 3
SideVü 18
SiriusXM 31, 32
Radio satelitarne 32
sonar 17, 19
a-scope 21, 22
alarmy 21
biała linia 21
blokada dna 21
częstotliwości 22
czułość 20
FrontVü 19
Garmin ClearVü 17
głębokość 21
linia głębokości 20
nakładki liczbowe 20
obiekty znajdujące się w toni 21
Panoptix 18, 19, 23, 24
powiększanie 21
prędkość przesuwu 20
punkt 19
redukcja kolorów 21
rejestrowanie 20
SideVü 18
skala głębokości 21
stożek 9
szumy 20, 22
udostępnianie 19, 20
widoki 17
wygląd 21
wzmocnienie kolorów 20
zakłócenia 22
zakłócenia powierzchniowe 22
źródło 19, 20
SOS 12
stacje pływów 5, 29
wskaźniki 5
stacje prądów 29
wskaźniki 5
sygnał wzywania pomocy 29
sygnały satelitarne, odbieranie 2
symbole 6
szerokość toru 8
szlaki statków 9, 30
Ś
ślady 14, 17
aktywne 14
czyszczenie 14
edytowanie 14
kopiowanie 37
lista 14
nawigacja 14
pokazywanie 8, 14
rejestrowanie 15
usuwanie 14
zapisywanie 14
zapisywanie jako trasa 14
U
udostępnianie danych 37
urządzenie
czyszczenie 38
klawisze 3
przyciski 1
rejestracja 38
usługi morskie 11
ustawienia 10, 33, 34, 36
informacje systemowe 34
ustawienia fabryczne 37
sonar 22
ustawienia wyświetlania 34
usuwanie, wszystkie dane użytkownika 15
utrzymywanie wiatru 27
regulowanie 27
W
WAAS 34
woda
prędkość 35
przesunięcie temperatury 35
wskaźniki
alarmy stanu 28
limity 35
paliwo 28, 35
podróż 27, 28
silnik 28
wiatr 28, 29
wskaźniki paliwa 28, 35
alarm stanu 28, 36
synchronizowanie z faktycznym stanem
paliwa 28, 35
wskaźniki podróży 27, 28
wskaźniki silnika 28, 35
alarmy stanu 28
konfigurowanie 28
wskaźniki wiatru 28, 29
wskaźniki żeglarskie 28
Z
zapamiętane ustawienia 32
DAB 32
zaznacz pozycję 12
zdjęcia, lotnicze 5
zdjęcia lotnicze 5
zegar 36
alarm 36
zrzuty ekranowe 38
wykonywanie 38
zwroty przez rufę. Patrz halsowanie i zwroty
przez rufę
Ż
żeglarstwo 25, 26
linia startu 26
stoper regatowy 26
T
Trasa do 10, 12
trasy 13, 16
edytowanie 13
kopiowanie 37
nawigacja 13
podróż równolegle do 13
punkty 37
tworzenie 13
udostępnianie 37
usuwanie 14
wyświetlanie listy 13
wyznaczanie 13
42
Indeks
support.garmin.com
Maj 2017
190-01951-40_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising