Garmin | echoMAP™ CHIRP 74cv | User manual | Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Brugervejledning

Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Brugervejledning
echoMAP™ CHIRP 40/50/70/90 serien
Brugervejledning
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, BlueChart , g2 Vision og Ultrascroll er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. echoMAP™, HomePort™,
Panoptix™, Garmin ClearVü™ og Garmin Quickdraw™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra
Garmin.
®
®
®
®
®
microSD og microSDHC logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. NMEA og NMEA 2000 er registrerede varemærker tilhørende National Marine Electronics Association. Windows er et
registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Forsiden ...................................................................................... 1
Enhedstaster .......................................................................... 1
Download manualer .................................................................... 1
Generelt om brugervejledningen ................................................ 1
Isætning af hukommelseskort ..................................................... 1
Softwareopdatering .....................................................................1
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort ............... 1
Opdatering af enhedens software .......................................... 2
GPS-satellitsignaler .................................................................... 2
Valg af GPS-kilde ................................................................... 2
Tilpasning af plotteren................................................... 2
Tilpasning af skærmen Hjem ...................................................... 2
Kombinationer .............................................................................2
Valg af en kombination .......................................................... 2
Tilpasning af en kombinationsskærm .................................... 2
Tilføjelse af en brugerdefineret kombinationsskærm ............. 2
Sletning af en kombinationsskærm ........................................ 2
Indstilling af fartøjets type ........................................................... 2
Justering af baggrundslys ........................................................... 2
Justering af farvevalg .................................................................. 2
Kort og 3D-kortvisninger............................................... 3
Navigationskort og kort til dybhavsfiskeri .................................... 3
Zoom ind og ud på kortet ....................................................... 3
Panorering på kortet med tasterne ........................................ 3
Sådan vælges et element på kortet vha. tasterne på
enheden ................................................................................. 3
Måling af en afstand på kortet ............................................... 3
Kortsymboler .......................................................................... 3
Navigation til en destination på kortet .................................... 3
Visning af positions- og objektinformation på et kort ............. 4
Visning af detaljer om navigationssymboler .......................... 4
Kurslinje og vinkelmarkører ................................................... 4
Højkvalitetskort ........................................................................... 4
Visning af oplysninger fra tidevandsstationer ........................ 4
Visning af satellitbilleder på navigationskortet ....................... 5
Visning af luftfotos af landmærker ......................................... 5
Automatisk identifikationssystem ................................................ 5
AIS-markeringssymboler ........................................................ 5
Kurs og beregnet kurs for aktiverede AIS-mål ....................... 5
Visning af AIS-fartøjer på et kort eller 3D-kortvisning ............ 6
Aktivering af et mål for et AIS-fartøj ....................................... 6
Visning af en liste over AIS-trusler ......................................... 6
Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone .............................. 6
AIS-nødsignaler ..................................................................... 6
Deaktivering af AIS-modtagelse ............................................ 6
Indstillinger for kort og 3D-kortvisning ........................................ 6
Opsætning af navigations- og fiskekort ................................. 7
Indstillinger for spor og waypoints på kort og
kortvisninger ........................................................................... 7
Visning af et navigationsoversigtskort ................................... 8
Andre skibsindstillinger på kortene og kortvisninger .............. 8
Indstillinger for Fish Eye 3D ................................................... 8
Indstillinger for datafelter ........................................................ 8
Garmin Quickdraw Contours kortlægning................... 8
Kortlægning af et vandområde ved hjælp af funktionen Garmin
Quickdraw Contours ................................................................... 9
Tilføjelse af en etiket til et Garmin Quickdraw Contours kort ...... 9
Garmin Quickdraw fællesskabet ................................................. 9
Adgang til Garmin Quickdraw fællesskabet ........................... 9
Deling af Garmin Quickdraw Contours-kort med Garmin
Quickdraw fællesskabet ......................................................... 9
Download af kort fra Garmin Quickdraw fællesskabet ........... 9
Indholdsfortegnelse
Garmin Quickdraw Contours-indstillinger ................................... 9
Navigation med en plotter........................................... 10
Grundlæggende spørgsmål om navigation .............................. 10
Destinationer ............................................................................. 10
Søgning efter en destination efter navn ............................... 10
Valg af en destination vha. navigationskortet ...................... 10
Søgning efter en destination vha. brugerdata ...................... 10
Søgning efter en marineservicedestination ......................... 10
Baner ........................................................................................ 10
Sådan indstiller og følger du en direkte kurs ved hjælp af Go
To ......................................................................................... 11
Afbrydelse af navigation ........................................................... 11
Waypoints ................................................................................. 11
Markering af din nuværende position som et waypoint ....... 11
Oprettelse af et waypoint på en anden position ................... 11
Markering af en MOB- eller SOS-position ............................ 11
Visning af en liste over alle waypoints ................................. 11
Redigering af et gemt waypoint ........................................... 11
Sådan finder du et gemt waypoint og navigerer til det ......... 11
Sletning af et waypoint eller MOB ........................................ 12
Sådan sletter du alle waypoints ........................................... 12
Ruter ......................................................................................... 12
Oprettelse og navigering af en rute fra din nuværende
position ................................................................................. 12
Sådan opretter og gemmer du en rute ................................. 12
Visning af en liste over ruter ................................................ 12
Redigering af en gemt rute .................................................. 12
Sådan finder du en gemt rute og navigerer den .................. 12
Sådan finder og navigerer du parallelt med en gemt rute .... 12
Sletning af en gemt rute ....................................................... 13
Sletning af alle gemte ruter .................................................. 13
Spor .......................................................................................... 13
Visning af spor ..................................................................... 13
Indstilling af farven på det aktive spor ................................. 13
Sådan gemmer du det aktive spor ....................................... 13
Visning af en liste over gemte spor ...................................... 13
Redigering af et gemt spor ................................................... 13
Sådan gemmer du sporet som en rute ................................ 13
Sådan finder og navigerer du et registreret spor ................. 13
Sletning af et gemt spor ....................................................... 13
Sletning af alle gemte spor .................................................. 13
Sådan følger du det aktive spor tilbage igen ....................... 13
Rydning af det aktive spor ................................................... 13
Håndtering af sporloghukommelsen under registrering ....... 13
Konfiguration af sporloggens registreringsinterval ............... 13
Sletning af alle waypoints, ruter og spor ................................... 13
Auto Guidance .......................................................................... 13
Sådan opretter og følger du en Auto guidning rute .............. 14
Sådan opretter du en Auto Guidance rute ........................... 14
Filtrering af en liste over ruter og Auto Guidance ruter ........ 14
Sådan gennemser du en Auto Guidance rute ..................... 14
Justering af en Auto Guidance rute ..................................... 14
Annullering af en Auto guidning beregning, som er under
udførsel ................................................................................ 14
Indstilling af tidsbestemt ankomst ........................................ 14
Indstilling af afstand fra kysten ............................................. 14
Konfigurationer af Auto Guidance rute ................................ 14
Grænser .................................................................................... 15
Oprettelse af en grænse ...................................................... 15
Konvertering af en rute til en grænse .................................. 15
Konvertering af et spor til en grænse ................................... 15
Redigering af en grænse ..................................................... 15
Indstilling af en grænsealarm ............................................... 15
Sletning af en grænse .......................................................... 15
Ekkolod......................................................................... 15
Stop udsendelsen af ekkolodssignaler ..................................... 15
i
Ændring af ekkolodsvisning ...................................................... 15
Traditionel ekkolodsvisning ....................................................... 15
Ekkolodsvisning med splitfrekvens ...................................... 16
Ekkolodsvisning med split zoom .......................................... 16
Garmin ClearVü Ekkolodsvisning ............................................. 16
SideVü Ekkolodsvisning ........................................................... 16
SideVü scanningsteknologi .................................................. 16
Panoptix Ekkolodsvisninger ...................................................... 16
LiveVü Nedadrettet ekkolodsvisning .................................... 16
LiveVü Fremadrettet ekkolodsvisning .................................. 17
RealVü 3D fremadrettet ekkolodsvisning ............................. 17
RealVü 3D Down ekkolodsvisning ....................................... 17
RealVü 3D historisk ekkolodsvisning ................................... 17
FrontVü Ekkolodvisning ....................................................... 17
Valg af transducertype .............................................................. 17
Kalibrering af kompas .......................................................... 18
Oprettelse af et waypoint på skærmen Ekkolod ....................... 18
Pause i ekkolodsvisningen ....................................................... 18
Visning af ekkolodshistorik ....................................................... 18
Deling af ekkolod ...................................................................... 18
Valg af ekkolodskilde ........................................................... 18
Sådan omdøbes en ekkolodskilde ....................................... 18
Justering af detaljeniveauet ...................................................... 18
Justering af farveintensiteten .................................................... 18
Ekkolodsregistreringer .............................................................. 19
Registrering af ekkolodsvisningen ....................................... 19
Stop ekkolodsregistrering .................................................... 19
Sådan slettes en ekkolodsregistrering ................................. 19
Afspilning af ekkolodsregistreringer ..................................... 19
Traditionel Garmin ClearVüopsætning og SideVü
ekkolodsopsætning ................................................................... 19
Indstilling af zoomniveauet på visningen på
ekkolodsskærmen ................................................................ 19
Indstilling af rullehastigheden .............................................. 19
Justering af området for dybde- eller breddeskala .............. 19
Indstillinger for ekkolods udseende ..................................... 20
Ekkolodsalarmer .................................................................. 20
Avancerede ekkolodsindstillinger ........................................ 20
Transducerinstallationsindstillinger ...................................... 20
Ekkolodfrekvenser ............................................................... 20
Aktivering af A-Scope .......................................................... 21
Panoptix ekkolodsopsætning .................................................... 21
Justering af RealVü visningsvinkel og zoomniveau ............. 21
Justering af RealVü gennemløbshastigheden ..................... 21
LiveVü Fremadrettet og FrontVü ekkolodsmenu ................. 21
Indstillinger for LiveVü og FrontVü udseende ...................... 22
Indstillinger for RealVü udseende ........................................ 22
Panoptix transducerinstallationsindstillinger ........................ 22
Autopilot........................................................................ 23
Skærmbilledet Autopilot ............................................................ 23
Justering af trinstyringstrin ................................................... 23
Indstilling af strømsparer ...................................................... 23
Aktivering af autopiloten ........................................................... 23
Styremønstre ............................................................................ 23
Sådan følger du U-svingsmønstret ...................................... 23
Sådan indstilles og følges cirkelmønstre ............................. 23
Sådan indstilles og følges zigzagmønstre ........................... 23
Sådan følger du mønsteret for Williamson's turn ................. 23
Sejlfunktioner............................................................... 23
Indstilling af fartøjets type ......................................................... 23
Kapsejlads ................................................................................ 24
Startlinje guide ..................................................................... 24
Brug af stopuret til kapsejlads .............................................. 24
Sådan indstilles afstanden mellem stævnen og GPSantennen .............................................................................. 24
Indstillinger for laylines ............................................................. 24
ii
Indstilling af køl offset ............................................................... 24
Autopilotdrift til sejlbåde ............................................................ 25
Vindstyring ........................................................................... 25
Vende og bomme ................................................................. 25
Målere og grafer ........................................................... 25
Visning af kompasset ................................................................ 25
Visning af turmålere .................................................................. 25
Nulstilling af turmålere ......................................................... 25
Visning af motor- og brændstofmålere ..................................... 26
Valg af antallet af motorer, der vises i målere ..................... 26
Tilpasning af motorer, der vises i målere ............................. 26
Aktivering af statusalarmer for motormålere ........................ 26
Aktivering af visse statusalarmer for motormåler ................. 26
Indstilling af brændstofalarmen ................................................ 26
Indstilling af brændstofkapacitet for fartøjet ......................... 26
Synkronisering af brændstofdata med faktisk mængde
brændstof i fartøjet ............................................................... 26
Visning af vindmålere ............................................................... 26
Konfiguration af sejladsvindmåleren .................................... 26
Konfiguration af hastighedskilde .......................................... 26
Konfiguration af vindmålerens kilde til kurs ......................... 26
Tilpasning af vindmåleren til sejlads tæt ved vinden ........... 26
Oplysninger om tidevand, strømforhold og
himmellegemer ............................................................. 27
Oplysninger om tidevandsstation ............................................. 27
Oplysninger om strømforholdsstation ....................................... 27
Oplysninger om himmellegemer ............................................... 27
Visning af tidevandsstation, strømstation eller oplysninger om
himmellegemer for en anden dato ............................................ 27
Visning af oplysninger for en anden tidevands- eller
strømstation .............................................................................. 27
Digitalt selektivt opkald ............................................... 27
Plotter og NMEA 0183 VHF-radiofunktionalitet ........................ 27
Aktivering af DSC ..................................................................... 27
DSC-liste ................................................................................... 27
Visning af DSC-listen ........................................................... 27
Tilføjelse af en DSC-kontakt ................................................ 27
Indgående nødopkald ............................................................... 27
Navigering til et fartøj i nød .................................................. 27
Positionssporing ....................................................................... 27
Visning af en positionsrapport ............................................. 27
Navigering til et sporet fartøj ................................................ 28
Oprettelse af et waypoint på positionen for et sporet
fartøj ..................................................................................... 28
Redigering af oplysninger i en positionsrapport ................... 28
Sletning af et positionsrapportopkald ................................... 28
Visning af fartøjsstier på navigationskortet .......................... 28
Individuelle rutineopkald ........................................................... 28
Valg af en DSC-kanal .......................................................... 28
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald .................... 28
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald til et AISmål ....................................................................................... 28
Medieafspiller ............................................................... 28
Sådan åbner du medieafspilleren ............................................. 28
Ikoner ................................................................................... 28
Valg af mediekilde .................................................................... 29
Afspilning af musik .................................................................... 29
Sådan finder du musik ......................................................... 29
Sådan indstiller du sange til gentagelse .............................. 29
Sådan indstiller du alle sange til Gentag ............................. 29
Sådan indstiller du sange til Bland ....................................... 29
Justering af lydstyrken .............................................................. 29
Aktivering og deaktivering af zoner ...................................... 29
Slå lyd fra for medie ............................................................. 29
VHF-radio ................................................................................. 29
Indholdsfortegnelse
Scanning efter VHF-kanaler ................................................. 29
Justering af VHF-squelch ..................................................... 29
Radio ........................................................................................ 29
Sådan indstiller du tunerregion ............................................ 29
Ændring af radiostation ........................................................ 29
Sådan skiftes tuningstilstand ............................................... 29
Forudindstillinger .................................................................. 29
DAB-afspilning .......................................................................... 29
Sådan indstiller du DAB-tunerregion ................................... 29
Scanning efter DAB-stationer .............................................. 30
Ændring af DAB-stationer .................................................... 30
DAB-forudindstillinger .......................................................... 30
SiriusXM Satellitradio ................................................................ 30
Lokalisering af et SiriusXM radio-ID ..................................... 30
Aktivering af et SiriusXM abonnement ................................. 30
Tilpasning af kanalguiden .................................................... 30
Lagring af en SiriusXM kanal på listen forudindstillede
kanaler ................................................................................. 30
Oplåsning af SiriusXM Forældrekontrol ............................... 30
Indstilling af enhedsnavnet ....................................................... 31
Opdatering af medieafspillersoftware ....................................... 31
Enheden modtager ikke GPS-signaler ................................ 36
Enheden kan ikke tændes eller bliver ved med at slukke .... 36
Enheden opretter ikke waypoints på den rigtige position .... 36
NMEA 0183 oplysninger ........................................................... 36
NMEA 2000 PGN-oplysninger .................................................. 36
Indeks............................................................................ 38
Enhedskonfiguration....................................................31
Automatisk aktivering af plotteren ............................................ 31
Systemindstillinger .................................................................... 31
Displayindstillinger ............................................................... 31
GPS-indstillinger .................................................................. 31
Visning af hændelsesloggen ................................................ 31
Visning af oplysninger om systemsoftware .......................... 31
Indstilinger for mit skib .............................................................. 32
Indstilling af køl offset .......................................................... 32
Indstilling af vandtemperatur offset ...................................... 32
Kalibrering af en vandhastighedsenhed .............................. 32
Indstilling af brændstofkapacitet for fartøjet ......................... 32
Synkronisering af brændstofdata med faktisk mængde
brændstof i fartøjet ............................................................... 33
Tilpasning af grænser for motor- og brændstofmålere ........ 33
Kommunikationsindstillinger ..................................................... 33
NMEA 0183 .......................................................................... 33
NMEA 2000 Indstillinger ...................................................... 33
Indstilling af alarmer .................................................................. 33
Navigationsalarmer .............................................................. 33
Systemalarmer ..................................................................... 33
Indstilling af brændstofalarmen ............................................ 34
Enhedsindstillinger .................................................................... 34
Navigationsindstillinger ............................................................. 34
Indstillinger for andre fartøjer .................................................... 34
Gendannelse af plotterens oprindelige fabriksindstillinger ....... 34
Deling og håndtering af brugerdata............................34
Kopiering af waypoints, ruter og spor fra HomePort til en
plotter ........................................................................................ 34
Kopiering af data fra et hukommelseskort ................................ 34
Kopiering af waypoints, ruter og spor til et hukommelseskort .. 34
Valg af filtype til waypoints og ruter fra tredjepart ..................... 35
Deling af waypoints og ruter mellem enheder .......................... 35
Kopiering af indbyggede kort til et hukommelseskort ............... 35
Sikkerhedskopiering af data til en pc ........................................ 35
Gendannelse af sikkerhedskopidata til en plotter ..................... 35
Lagring af systeminformation på et hukommelseskort ............. 35
Appendiks..................................................................... 35
Registrering af din enhed ......................................................... 35
Rengøring af skærmen ............................................................. 35
Skærmprint ............................................................................... 35
Optagelse af screenshot ...................................................... 35
Kopiering af screenshots til en computer ............................. 35
Fejlfinding ................................................................................. 36
Indholdsfortegnelse
iii
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Forsiden
• Bruge piletasterne til at markere et menupunkt og herefter
trykke på SELECT (kun til enheder med taster).
• Trykke på en tast, f.eks. SELECT eller MENU.
Når du bliver bedt om at vælge flere punkter i en rækkefølge,
vises små pile i teksten. For eksempel angiver "vælg MENU >
Tilføj," at du skal vælge punktet eller tasten MENU og herefter
vælge punktet Tilføj.
Billederne i denne brugervejledning gælder kun som referencer
og viser muligvis ikke din enhed helt nøjagtigt.
Isætning af hukommelseskort
Du kan bruge ekstra hukommelseskort sammen med plotteren.
Kortene giver dig mulighed for at se satellitbilleder i høj
opløsning samt luftfotos af havne, marinaer og andre
bestemmelsessteder. Du kan bruge tomme hukommelseskort til
at registrere Garmin Quickdraw™ kortlægning af konturer,
registrere ekkolod (med en kompatibel transducer) og overføre
data såsom waypoints og ruter til en anden kompatibel plotter
eller computer.
Denne enhed understøtter et hukommelseskort med op til
32 GB, som er formateret til FAT32.
1 Åbn lågen eller døren À foran på plotteren.
À
Á
Â
Ã
Tænd/sluk-knap
Enhedstaster
microSD hukommelseskort slot
®
Automatisk belysningssensor
BEMÆRK
Du bør sikre dig, at enheden sidder godt fast i holderen. Hvis
enheden ikke er fastgjort korrekt, kan den miste strømmen, eller
den viser ikke ekkolodsoplysninger. Enheden kan også falde ud
af holderen og blive beskadiget, hvis den ikke er fastgjort
korrekt.
Enhedstaster
Tænder og slukker enheden, når den holdes nede.
2 Isæt hukommelseskortet Á.
3 Skub kortet ind, indtil det klikker på plads.
4 Luk lågen.
Tryk kort for at justere baggrundsbelysning og farvevalg.
Softwareopdatering
Zoomer ud af et kort eller en visning.
Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer
enheden eller tilføjer tilbehør til enheden.
Denne enhed understøtter et hukommelseskort med op til
32 GB, som er formateret til FAT32.
Inden du opdaterer softwaren, kan du kontrollere den
softwareversion, der er installeret på din enhed (Visning af
oplysninger om systemsoftware, side 31). Derefter kan du gå til
www.garmin.com/support/software/marine.html, vælge Se alle
enheder i denne pakke og sammenligne den installerede
softwareversion med den softwareversion, der er angivet for dit
produkt.
Hvis softwaren på din enhed er ældre end den, som er angivet
på webstedet, skal du følge trinnene for at indlæse softwaren på
et hukommelseskort (Indlæsning af nyt software på et
hukommelseskort, side 1) og derefter opdatere enhedens
software (Opdatering af enhedens software, side 2).
Zoomer ind på et kort eller en visning.
Ruller, fremhæver funktioner og flytter markøren.
SELECT
Anerkender meddelelser og vælger funktioner.
BACK
Vender tilbage til forrige skærm.
MARK
Gemmer nuværende position som et waypoint.
HOME
Vender tilbage til skærmen Hjem.
MENU
Åbner en menu med funktioner for siden, hvor det er
relevant.
Lukker en menu, hvor det er relevant.
Download manualer
Du kan finde de nyeste brugervejledninger og oversættelser af
manualer på webstedet.
1 Gå til www.garmin.com/manuals/echoMAP-CHIRPcv.
TIP: For hurtigt at åbne denne webside, scan denne kode:
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
Du skal kopiere softwareopdateringen til et hukommelseskort
ved hjælp af en computer, der kører Windows software.
BEMÆRK: Du kan kontakte Garmin kundesupport for at
bestille et forudindlæst softwareopdateringskort, hvis du ikke har
en computer med Windows software.
1 Indsæt et hukommelseskort i et kort slot på computeren.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
®
®
2 Download manualen.
Generelt om brugervejledningen
I denne vejledning bruges ordet "vælg" til at beskrive følgende
handlinger.
Introduktion
1
TIP: Du kan også downloade opdaterede brugervejledninger,
der kan indlæses på plotteren, fra dette websted.
3 Vælg echoMAP serie med SD-kort.
4 Vælg Download ud for echoMAP serie med SD-kort.
5 Læs og accepter betingelserne.
6 Vælg Download.
7 Vælg en placering, og vælg Gem.
8 Dobbeltklik på den downloadede fil.
En Garmin mappe, der indeholder softwareopdateringen,
oprettes på den valgte placering. En dialogboks åbnes for at
hjælpe med at overføre softwareopdateringen til et
hukommelseskort.
9 Vælg Næste.
10 Vælg det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælg
Næste > Afslut.
En Garmin mappe, der indeholder softwareopdateringen,
oprettes på hukommelseskortet. Det kan tage flere minutter at
indlæse softwareopdateringen på hukommelseskortet.
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse den
nyeste software til et hukommelseskort (Indlæsning af nyt
software på et hukommelseskort, side 1).
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
5 Når du bliver bedt om det, skal du lade hukommelseskortet
sidde og genstarte plotteren manuelt.
6 Fjern hukommelseskortet.
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
GPS-satellitsignaler
Når du tænder for plotteren, skal GPS-modtageren indsamle
satellitdata og bestemme den nuværende position. Når plotteren
øverst på skærmen Hjem.
indsamler satellitsignaler, lyser
Når plotteren mister satellitsignaler, forsvinder
, og et
blinkende spørgsmålstegn vises over på kortet.
Du kan finde flere oplysninger om GPS under www.garmin.com
/aboutGPS. Se (Enheden modtager ikke GPS-signaler,
side 36) for at få hjælp til at modtage satellitsignaler.
Valg af GPS-kilde
Du kan vælge din foretrukne kilde til GPS-data, hvis du har mere
end én GPS-kilde.
1 Vælg Indstillinger > System > GPS.
2 Vælg kilden til GPS-data.
Tilpasning af plotteren
Tilpasning af skærmen Hjem
Du kan tilføje og omarrangere emner fra skærmen Hjem.
1 Vælg fra skærmen Hjem Tilpas Hjem.
2 Vælg en funktion:
2
• For at omarrangere et element skal du vælge
Omarranger, vælge det element, der skal flyttes, og
vælge den nye placering.
• For at tilføje et element til skærmen Hjem skal du vælge
Tilføj og vælge det nye element.
• For at fjerne et element, du har tilføjet på skærmen Hjem,
skal du vælge Fjern og vælge elementet.
Kombinationer
Kombinationsskærmen viser en kombination af forskellige
skærme på samme tid. Antallet af muligheder på
kombinationsskærmen afhænger af de valgfri enheder, som du
har sluttet til din plotter, og af, om du bruger betalingskort.
Valg af en kombination
1 Vælg Kombinationer.
2 Vælg en kombination.
Tilpasning af en kombinationsskærm
1 Vælg Kombinationer.
2 Brug piletasterne til at fremhæve en kombinationsskærm.
3 Vælg Konfigurer.
4 Vælg en funktion:
• Rediger navnet ved at vælge Navn, og indtaste et nyt
navn.
• Hvis du vil ændre opsætningen af skærmbilledet, skal du
vælge Skift layout og vælge et nyt layout.
• Hvis du vil ændre opsætningen af skærmbilledet, skal du
vælge Skift funktion og vælge nye oplysninger.
• Du kan tilpasse de viste data ved at vælge Datafelter
(Indstillinger for datafelter, side 8).
• Hvis du vil ændre størrelsen på de informationsområder,
der vises på skærmen, skal du vælge Skift str f
kombination.
Tilføjelse af en brugerdefineret kombinationsskærm
Du kan oprette en brugerdefineret kombinationsskærm, der
passer til dine behov.
1 Vælg Kombinationer > MENU > Tilføj.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Sletning af en kombinationsskærm
1 Vælg Kombinationer.
2 Brug piletasterne til at fremhæve en kombination.
3 Vælg Fjern.
Indstilling af fartøjets type
Du kan vælge bådtype til konfigurering af plotterindstillinger og
for at bruge de funktioner, der er tilpasset din bådtype.
1 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Fartøjets type.
2 Vælg en funktion.
Justering af baggrundslys
1 Vælg Indstillinger > System > Skærm > Baggrundslys.
TIP: Tryk på på et hvilket som helst skærmbillede for at
åbne indstillingerne for baggrundsbelysning.
2 Juster baggrundslys.
Justering af farvevalg
1 Vælg Indstillinger > System > Skærm > Farvevalg.
TIP: Vælg > Skærm > Farvevalg på et hvilket som helst
skærmbillede for at få adgang til farvevalg.
2 Vælg en funktion.
Tilpasning af plotteren
Kort og 3D-kortvisninger
Hvilke kort og 3D-kortvisninger, der er tilgængelige, afhænger af
kortdataene og det anvendte tilbehør.
Du kan åbne kortene og 3D-kortvisningerne ved at vælge Kort.
Navigationskort: Viser navigationsdata, der er tilgængelige på
dine forudindlæste kort og fra eventuelle supplerende kort.
Dataene inkluderer bøjer, fyr, kabler, dybdespotninger,
marinaer og tidevandsstationer i visning ovenfra.
Perspective 3D: Giver en visning fra oven og bag din båd (i
henhold til din kurs) og bruges som visuel navigationshjælp.
Denne visning er nyttig, når du navigerer omkring lavvandede
områder, rev, broer eller kanaler. Den er også nyttig, når du
skal finde indsejlingen og udsejlingen ved fremmede havne
og ankerpladser.
Mariner’s Eye 3D: Giver en visning fra oven og bag din båd (i
henhold til din kurs) og bruges som visuel navigationshjælp.
Denne visning er nyttig, når du navigerer omkring lavvandede
områder, rev, broer eller kanaler. Den er også nyttig, når du
skal finde indsejlingen og udsejlingen ved fremmede havne
og ankerpladser.
BEMÆRK: Mariner's Eye 3D- og Fish Eye 3D-kortvisninger
er tilgængelige på højkvalitetskort i nogle områder.
Fish Eye 3D: Giver en undervandsvisning, der visuelt
repræsenterer havbunden iht. kortoplysningerne. Ved
tilslutning af en ekkolodstransducer vises ikke-bundfaste mål,
f.eks. fisk, med røde, grønne og gule kugler. Rød indikerer de
største mål, mens grøn indikerer de mindste.
Fiskekort: Giver en detaljeret visning af bundkonturerne og
dybdespotningerne på kortet. Dette kort fjerner
navigationsdata fra kortet, giver detaljerede
dybhavsmålingsdata og forstærker bundkonturer, hvilket
letter dybdegenkendelsen. Dette kort er bedst til
dybhavsfiskeri på åbent hav.
Navigationskort og kort til dybhavsfiskeri
BEMÆRK: Kort til dybhavsfiskeri er tilgængelige på
højkvalitetskort i nogle områder.
Navigations- og fiskekortene gør det muligt at planlægge din
kurs, se kortoplysninger og følge en rute. Fiskekortet er til
dybhavsfiskeri.
For at åbne navigationskortet skal du vælge Kort >
Navigationskort.
For at åbne fiskekortet skal du vælge Kort > Fiskekort.
Zoom ind og ud på kortet
Zoomniveauet er angivet af skalatallet nederst på kortet. Linjen
under skalatallet angiver distancen på kortet.
• Vælg for at zoome ud.
• Vælg for at zoome ind.
Panorering på kortet med tasterne
Du kan flytte kortet for at få vist et andet område end din
aktuelle position.
1 Brug piletasterne på kortet.
2 Vælg BACK for at stoppe panorering og vende tilbage til
skærmen med din nuværende position.
Kort og 3D-kortvisninger
BEMÆRK: Du kan panorere fra et
kombinationsskærmbillede ved at vælge SELECT.
Sådan vælges et element på kortet vha. tasterne på
enheden
1 Fra et kort eller en 3D-visning skal du vælge , , eller
for at flytte markøren.
2 Vælg SELECT.
Måling af en afstand på kortet
1 Vælg et sted på et kort.
2 Vælg Mål distance.
Der vises en knappenål på skærmen på din nuværende
position. Afstanden og vinklen fra knappenålen er vist i
hjørnet.
TIP: Hvis du vil nulstille knappenålen og måle fra markørens
aktuelle position, skal du vælge SELECT.
Kortsymboler
Denne tabel indeholder nogle af de almindelige symboler, du
kan få vist på de detaljerede kort.
Ikon
Beskrivelse
Bøje
Oplysninger
Marineservice
Tidevandsstation
Strømforholdsstation
Foto fra oven tilgængeligt
Perspektivfoto tilgængeligt
Andre funktioner, der er fælles for de fleste kort, omfatter
dybdekonturlinjer, tidevandszoner, spotdybde (som illustreret på
oprindelige papirkort), navigationshjælp og -symboler,
forhindringer og kabelområder.
Navigation til en destination på kortet
FORSIGTIG
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs
muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre
farlige objekter.
BEMÆRK: Kort til dybhavsfiskeri er tilgængelige på
højkvalitetskort i nogle områder.
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
1 Vælg en position fra navigationskortet eller fiskekortet.
2 Vælg SELECT, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg Naviger til.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Gå til for at navigere direkte til positionen.
• Vælg Lav rute til for at oprette en rute til positionen
inklusive drej.
• Vælg Auto guidning for at bruge Auto Guidance.
5 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
BEMÆRK: Når du bruger Auto Guidance, angiver en grå
linje på en hvilken som helst del af den magentarøde linje, at
Auto Guidance ikke kan beregne den del af Auto Guidance3
linjen. Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste
vanddybde og højde af forhindringer.
6 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.
Visning af positions- og objektinformation på et kort
Du kan få vist information om en position eller et objekt på
navigationskortet eller fiskekortet.
BEMÆRK: Kort til dybhavsfiskeri er tilgængelige på
højkvalitetskort i nogle områder.
1 Vælg en position eller et objekt på navigationskortet eller
fiskekortet, og vælg SELECT.
En liste over muligheder vises i højre side af kortet. De
muligheder, der vises, varierer ud fra den position eller det
objekt, du har valgt.
2 Vælg en funktion:
• For at navigere til den valgte position skal du vælge
Naviger til.
• For at markere et waypoint ved markørpositionen skal du
vælge Nyt waypoint.
• For at få vist afstanden og pejlingen for objektet fra din
nuværende position skal du vælge Mål distance.
Distancen og pejlingen vises på skærmen. Vælg SELECT
for at måle fra en anden position end din nuværende
position.
• For at få vist oplysninger om tidevand, strømforhold,
himmellegemer, kortnoter eller lokale tjenester i nærheden
af markøren skal du vælge Information.
Visning af detaljer om navigationssymboler
Fra navigationskortet, fiskekortet, Perspective 3D-kortvisningen
eller Mariner's Eye 3D-kortvisningen kan du få vist detaljer om
forskellige typer navigationssymboler, herunder signaler, fyr og
forhindringer.
BEMÆRK: Kort til dybhavsfiskeri er tilgængelige på
højkvalitetskort i nogle områder.
BEMÆRK: Mariner's Eye 3D- og Fish Eye 3D-kortvisninger er
tilgængelige på højkvalitetskort i nogle områder.
1 På et kort eller en 3D-kortvisning skal du vælge et
navigationssymbol.
2 Vælg et navn til navigationssymbolet.
Kurslinje og vinkelmarkører
Kurslinjen er en forlængelse, der er tegnet på kortet fra bådens
bov i sejlretningen. Vinkelmarkører angiver relativ position i
forhold til kurs eller kurs over grunden, hvilket hjælper med at
kaste eller finde referencepunkter.
Sådan indstilles linjerne for kurs og kurs over grunden
Du kan få vist kurslinjen og linjen for kurs over grunden (COG)
på kortet.
COG er den retning, du bevæger dig i. Kursen er den retning,
bådens forstavn peger mod, når der er tilsluttet en kurssensor.
1 Fra en kortvisning skal du vælge MENU > Kort opsætning >
Kortets udseende > Kurslinje.
2 Vælg om nødvendigt Kilde, og vælg en indstilling:
• Hvis du automatisk vil bruge den tilgængelige kilde, skal
du vælge Autom..
• Hvis du vil bruge GPS-antenneretningen til COG, skal du
vælge GPS kurs (COG).
• Hvis du vil bruge data fra en tilsluttet kurssensor, skal du
vælge Kurs.
• Hvis du vil bruge data fra både en tilsluttet kurssensor og
GPS-antennen, skal du vælge COG og kurs.
Dette viser både kurslinjen og COG-linjen på kortet.
3 Vælg Skærm, og vælg en indstilling:
4
• Vælg Distance > Distance, og indtast længden af den
linje, der vises på kortet.
• Vælg Tid > Tid, og indtast den tid, der skal bruges til at
beregne den afstand, båden vil tilbagelægge i løbet af den
angivne tid med den aktuelle hastighed.
Aktivering af vinkelmarkører
Du kan tilføje vinkelmarkører til kortet sammen med kurslinjen.
Vinkelmarkører kan være nyttige ved kast, når du fisker.
1 Indstil kurslinjen (Sådan indstilles linjerne for kurs og kurs
over grunden, side 4).
2 Vælg Vinkelmarkører.
Højkvalitetskort
FORSIGTIG
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
BEMÆRK: Ikke alle modeller understøtter alle kort.
Valgfrie højkvalitetskort som f.eks. BlueChart g2 Vision giver
dig mulighed for at få det optimale ud af din plotter. Ud over
detaljeret marinekortlægning kan højkvalitetskort indeholde
disse funktioner, som er tilgængelige i nogle områder.
Mariner’s Eye 3D: Leverer en visning fra oven og bag din båd
som en tredimensionel navigationshjælp.
Fish Eye 3D: Giver en tredimensionel undervandsvisning, der
visuelt repræsenterer havbunden iht. kortoplysningerne.
Fiskekort: Viser kortet med forbedrede bundkonturer og uden
navigationsdata. Dette kort er ideelt til dybhavsfiskeri på
åbent hav.
Satellitbilleder i høj opløsning: Giver satellitbilleder i høj
opløsning til en realistisk visning af land og vand på
navigationskortet (Visning af satellitbilleder på
navigationskortet, side 5).
Luftfotos: Viser marinaer og andre navigationsmæssigt vigtige
luftfotos for at hjælpe dig med at visualisere dine omgivelser
(Visning af luftfotos af landmærker, side 5).
Detaljerede data om veje og interessepunkter (POI): Viser
detaljerede data om veje og interessepunkter (POI), herunder
meget detaljerede kystveje og POI'er som f.eks. restauranter,
overnatningsmuligheder og lokale seværdigheder.
Auto guidning: Bruger specifikke oplysninger om fartøj og
kortdata til at bestemme den bedste rute til din destination.
®
®
Visning af oplysninger fra tidevandsstationer
på kortet angiver en tidevandsstation. Du kan få vist en
detaljeret graf for en tidevandsstation som en hjælp til at
forudsige tidevandsniveauet på forskellige tidspunkter eller på
forskellige dage.
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
1 Vælg en tidevandsstation fra navigationskortet eller
fiskekortet.
Oplysningerne om tidevandsretningen og tidevandsniveauet
vises i nærheden af .
2 Vælg stationsnavn.
Animerede indikatorer for tidevand og strøm
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Du kan få vist indikatorer for animeret tidevandsstation og
strømretning på navigationskortet eller fiskekortet. Du skal også
aktivere animerede ikoner i kortindstillingerne (Visning af
indikatorer for tidevand og strøm, side 5).
Kort og 3D-kortvisninger
Der vises en indikator for en tidevandsstation på kortet som en
lodret søjlegraf med en pil. En rød pil, der peger nedad, angiver
faldende tidevand, og en blå pil, der peger opad, angiver
stigende tidevand. Når du flytter markøren hen over indikatoren
for tidevand, vises højden for tidevandet ved stationen oven
over indikatoren for tidevandsstationen.
Indikatorerne for strømretning vises som pile på kortet.
Retningen for hver pil angiver retningen for strømmen ved en
bestemt position på kortet. Farven på pilen angiver hastigheden
på strømmen for den pågældende position. Når du bevæger
markøren hen over indikatoren for strømretning, vises den
specifikke hastighed for strømmen ved positionen oven over
indikatoren for retning.
Farve
Aktuelt hastighedsområde
Gul
0 til 1 knob
Orange
1 til 2 knob
Rød
2 eller flere knob
Automatisk identifikationssystem
Det automatiske identifikationssystem (AIS) gør det muligt at
identificere og spore andre fartøjer og giver dig advarsler om
trafik i området. Når plotteren er tilsluttet en ekstern AIS-enhed,
kan den vise AIS-oplysninger om andre fartøjer, der er inden for
området, og som er udstyret med en transponder, og som aktivt
sender AIS-oplysninger.
De oplysninger, der rapporteres for hvert fartøj, inkluderer MMSI
(Maritime Mobile Service Identity), position, GPS-hastighed,
GPS-kurs, den tid, der er gået, siden den sidste position, hvor
fartøjet blev rapporteret, den nærmeste indsejling og tiden til
den nærmeste indsejling.
Nogle plottermodeller understøtter også Blue Force Tracking.
Fartøjer, som spores med Blue Force Tracking, er vist på
plotteren med en blågrøn farve.
AIS-markeringssymboler
Symbol Beskrivelse
Visning af indikatorer for tidevand og strøm
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Du kan få vist statiske eller animerede indikatorer for tidevandsog strømforholdsstationer på navigations- eller fiskekortet.
1 På navigations- eller fiskekortet skal du vælge MENU > Kort
opsætning > Tidev. og strmf..
2 Vælg en funktion:
• For at få vist indikatorerne for strømforholds- og
tidevandsstationerne på kortet skal du vælge Til.
• For at få vist animerede indikatorer for tidevands- og
strømforholdsstationer skal du vælge Animeret.
AIS-fartøj. Fartøjet rapporterer AIS-oplysninger. Den retning,
som trekanten peger, angiver den retning, som AIS-fartøjet
bevæger sig i.
Visning af satellitbilleder på navigationskortet
Farligt mål inden for området. Målet blinker, mens en alarm
udløses, og en besked vises. Når alarmen er blevet
registreret, angives positionen og målets kurs af en helt rød
trekant med en rød linje tilknyttet. Hvis kollisionsalarmen i
sikker zone er blevet indstillet til Fra, blinker målet, men
lydalarmen udløses ikke, og alarmbeskeden vises ikke. Hvis
AIS-transmissionen fra fartøjet går tabt, vises en besked.
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Du kan lægge satellitbilleder i høj kvalitet oven over
landområderne eller både land- og havområderne på
navigationskortet.
BEMÆRK: Når det er aktiveret, vises satellitbillederne i høj
opløsning kun ved lavere zoomniveauer. Hvis du ikke kan se
billederne i høj opløsning på din valgfrie kortregion, kan du
vælge for at zoome ind. Du kan også indstille en højere
detaljeringsgrad ved at ændre kortzoomdetaljerne.
1 På navigationskortet skal du vælge MENU > Kort
opsætning > Satellitfotos.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Kun land for at få vist standardkortoplysninger om
vandet med fotos, der er lagt oven over landområdet.
• Vælg Fotokortsblanding for at få vist fotos af både vand
og land ved en specificeret uklarhed. Brug bjælken til at
justere uklarheden for fotos. Jo højere du sætter
procenten, jo flere satellitfotos dækker både vand og land.
Visning af luftfotos af landmærker
Inden du kan se luftfotos på navigationskortet, skal du aktivere
indstillingen Satellitfotos i kortopsætningen.
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Du kan bruge luftfotos af landemærker, marinaer og havne som
en hjælp til at orientere dig efter omgivelserne eller til at gøre dig
bekendt med en marina eller en havn, inden du ankommer.
1 Vælg et kameraikon på navigationskortet:
• Vælg
for at få vist et foto ovenfra.
• Vælg
for at få vist et perspektivfoto. Fotoet blev taget
fra kameraets placering og peger i retning af keglen.
2 Vælg Luftfoto.
Kort og 3D-kortvisninger
Mål er valgt.
Mål er aktiveret. Målet virker større på kortet. En grøn linje,
der er tilknyttet målet, angiver målets kurs. Fartøjets MMSI,
hastighed og retning vises under målet, hvis detaljeindstillingerne er blevet angivet til Vis. Hvis AIS-transmissionen fra
fartøjet går tabt, vises en besked.
Mål er tabt. Et grønt X angiver, at AIS-transmissionen fra
fartøjet er gået tabt, og plotteren viser en besked, der
spørger, om fartøjet fortsat skal spores. Hvis du holder op
med at spore fartøjet, forsvinder symbolet for tabt mål fra
kortet eller 3D-kortvisningen.
Farligt mål er tabt. Et rødt X angiver, at AIS-transmissionen
fra fartøjet er gået tabt, og plotteren viser en besked, der
spørger, om fartøjet fortsat skal spores. Hvis du holder op
med at spore fartøjet, forsvinder symbolet for farligt mål fra
kortet eller 3D-kortvisningen.
Placeringen af dette symbol angiver det nærmeste indsejlingspunkt til et farligt mål, og tallet i nærheden af symbolet
angiver tiden til den nærmeste indsejling til det pågældende
mål.
BEMÆRK: Fartøjer, som spores med funktionen Blue Force
Tracking, vises med en blågrøn farve uanset status.
Kurs og beregnet kurs for aktiverede AIS-mål
Når oplysninger om kurs og kurs over grunden er angivet af et
aktiveret AIS-mål, vises kursen for målet på et kort som en linje,
der er knyttet til AIS-målsymbolet. En kurslinje vises ikke på en
3D-kortvisning.
Den beregnede kurs for et aktiveret AIS-mål vises som en stiplet
linje på et kort eller en 3D-kortvisning. Længden af den
beregnede kurslinje er baseret på værdien af den beregnede
kursindstilling. Hvis et aktiveret AIS-mål ikke sender oplysninger
om hastighed, eller hvis fartøjet ikke bevæger sig, vises der ikke
en beregnet kurslinje. Oplysninger om ændringer i hastighed,
kurs over grunden eller drejehastighed, der udsendes af fartøjet,
kan påvirke beregningen af den beregnede kurslinje.
Når oplysninger om kurs over grunden, kurs og drejehastighed
er angivet af et aktiveret AIS-mål, beregnes den beregnede kurs
for målet ud fra oplysninger om kurs over grunden samt
drejehastighed. Den retning, som målet drejer, som også er
baseret på oplysningerne om drejehastigheden, er angivet af
5
krogens retning for enden af kurslinjen. Længden af krogen
ændrer sig ikke.
Når oplysningerne om kurs over grunden og kurs er angivet af et
aktiveret AIS-mål, men der ikke er angivet oplysninger om
drejehastighed, er den beregnede kurs for målet beregnet ud fra
oplysninger om kurs over grunden.
Visning af AIS-fartøjer på et kort eller 3D-kortvisning
Før du kan bruge AIS, skal du tilslutte plotteren til en ekstern
AIS-enhed og modtage aktive transpondersignaler fra andre
fartøjer.
Du kan konfigurere, hvordan andre fartøjer vises på et kort eller
en 3D-kortvisning. Det visningsområde, der er konfigureret for ét
kort eller én 3D-kortvisning, gælder kun for det pågældende kort
eller den pågældende 3D-kortvisning. Detaljer, beregnet kurs og
stiindstillinger, der er konfigureret for ét kort eller én 3Dkortvisning, gælder for alle kort og alle 3D-kortvisninger.
1 Fra et kort eller en 3D-visning skal du vælge MENU > Andre
fartøjer > Opsætning af AIS-display.
2 Vælg en funktion:
• For at indikere afstanden fra din position, hvor AIS-fartøjer
bliver vist, skal du vælge Visningsområde og vælge en
afstand.
• For at få vist oplysninger om AIS-aktiverede fartøjer skal
du vælge Oplysninger > Vis.
• For at indstille den beregnede tid for kurs for AISaktiverede fartøjer skal du vælge Beregnet kurs og
indtaste tiden.
• For at få vist sporene for AIS-fartøjer skal du vælge Stier
og vælge længden af viste spor vha. en sti.
Aktivering af et mål for et AIS-fartøj
1 Vælg et AIS-fartøj fra et kort eller en 3D-kortvisning.
2 Vælg AIS skib > Aktiver mål.
Visning af oplysninger om et AIS-skib, der er sat som mål
Du kan få vist AIS-signalstatus, MMSI, GPS-hastighed, GPSkurs og andre oplysninger, der bliver rapporteret som et AISfartøj, der er sat som mål.
1 Vælg et AIS-fartøj på et kort eller en 3D-kortvisning.
2 Vælg AIS skib.
Deaktivering af et mål for et AIS-skib
1 Vælg et AIS-fartøj fra et kort eller en 3D-kortvisning.
2 Vælg AIS skib > Deaktiver mål.
Visning af en liste over AIS-trusler
Fra et kort eller en 3D-visning skal du vælge MENU > Andre
fartøjer > AIS-liste.
Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone
Før du kan indstille en kollisionsalarm, skal du have en
kompatibel plotter sluttet til en AIS-enhed.
Kollisionsalarmen i sikker zone bruges kun med AIS. Den sikre
zone bruges til at undgå kollisioner og kan tilpasses.
1 Vælg Indstillinger > Alarmer > AIS > AIS-alarm > Til.
En besked vises, og alarmen udløses, når et AIS-aktiveret
fartøj kommer ind i sikkerhedszonen (området rundt om
båden). Objektet bliver også angivet som farligt på skærmen.
Når alarmen er slået fra, er beskeden og den hørlige alarm
deaktiveret, men objektet vises stadig som farligt på
skærmen.
2 Vælg Område.
6
3 Vælg en afstand for radius for sikkerhedszonen omkring dit
fartøj.
4 Vælg Tid til.
5 Vælg et tidspunkt, hvor alarmen skal lyde, hvis et mål
forventes at komme ind i sikkerhedszonen.
Hvis du f.eks. vil have besked om en kommende krydsning,
10 minutter før den forventes, skal du indstille Tid til til 10.
Alarmen lyder i så fald, 10 minutter før fartøjet kommer ind i
sikkerhedszonen.
AIS-nødsignaler
Uafhængige AIS-nødsignalenheder sender
nødpositionsrapporter, når de aktiveres. Plotteren kan modtage
SART-signaler (Search and Rescue Transmitters), EPIRBsignaler (Emergency Position Indicating Radio Beacons) og
andre MOB-signaler (Mand over bord). Udsendelser af
nødsignaler er forskellige fra AIS-standardudsendelser, og
derfor vises de på en anden måde på plotteren. I stedet for at
spore et nødsignal for at undgå kollision kan du spore et
nødsignal for at finde og hjælpe et fartøj eller en person.
Navigation til et nødsignal
Når du modtager et nødsignal, vises der en nødsignalalarm.
Vælg Gennemse > Gå til for at begynde navigationen til
udsendelsen.
Målsymboler for AIS-nødsignalenhed
Symbol Beskrivelse
Udsendelse fra AIS-nødsignalenhed. Vælg for at se flere
oplysninger om udsendelsen og begynde navigationen.
Udsendelse tabt.
Udsendelsestest. Vises, når et fartøj starter en test af deres
nødsignalenhed, og det repræsenterer ikke en sand nødsituation.
Udsendelsestest tabt.
Aktivering af AIS-udsendelsestestadvarsler
For at undgå et stort antal testadvarsler og -symboler i områder
med mange både, f.eks. marinaer, kan du vælge at modtage
eller ignorere AIS-testmeddelelser. For at teste en AISnødenhed skal du aktivere plotteren til at modtage testadvarsler.
1 Vælg Indstillinger > Alarmer > AIS.
2 Vælg en funktion:
• For at modtage eller ignorere EPIRB-testsignaler
(Emergency Position Indicating Radio Beacon) skal du
vælge AIS-EPIRB-test.
• For at modtage eller ignorere MOB-testsignaler (Mand
over bord) skal du vælge AIS-MOB-test.
• For at modtage eller ignorere SART-testsignaler (Search
and Rescue Transponder) skal du vælge AIS SART Test.
Deaktivering af AIS-modtagelse
AIS-signalmodtagelse er aktiveret som standard.
Vælg Indstillinger > Andre fartøjer > AIS > Fra.
Alle AIS-funktioner på alle kort og 3D-kortvisninger
deaktiveres. Dette inkluderer AIS-fartøjs-målsporing og
sporing, kollisionsalarmer, der stammer fra AIS-fartøjsmålsporing, og visningen af oplysninger om AIS-fartøjer.
Indstillinger for kort og 3D-kortvisning
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger gælder for alle kort og 3Dkortvisninger. Nogle indstillinger kræver højkvalitetskort eller
tilsluttet tilbehør.
Disse indstillinger gælder for kortene og 3D-kortvisningerne
undtagen Fish Eye 3D (Indstillinger for Fish Eye 3D, side 8).
Fra et kort eller en 3D-kortvisning skal du vælge MENU.
Kort og 3D-kortvisninger
Waypoints og spor: Se Indstillinger for spor og waypoints på
kort og kortvisninger, side 7.
Andre fartøjer: Se Andre skibsindstillinger på kortene og
kortvisninger, side 8.
Nav.punkter: Viser navigationshjælp på fiskekortet.
Laylines: Justerer laylines i sejletilstand (xxx).
Kort opsætning: Se Opsætning af navigations- og fiskekort,
side 7.
Datafelter: Se Indstillinger for datafelter, side 8. Dette kan
være vist i menuen Kort opsætning.
Kortets udseende: Se Indstillinger for kortets udseende,
side 7. Dette kan være vist i menuen Kort opsætning.
Opsætning af navigations- og fiskekort
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger gælder for alle kort og 3Dkortvisninger. Nogle indstillinger kræver eksternt tilbehør eller
relevante højkvalitetskort.
På navigations- eller fiskekortet skal du vælge MENU > Kort
opsætning.
Satellitfotos: Viser satellitbilleder i høj kvalitet oven over
landområderne eller både land- og havområderne på
navigationskortet, når du benytter visse højkvalitetskort
(Visning af satellitbilleder på navigationskortet, side 5).
Vandoverlay: Giver mulighed for reliefskygning, der viser
bundens hældning med skygger, eller ekkolodsbilleder, som
er med til at identificere bundens densitet. Denne funktion fås
kun til nogle af de bedste kort.
Tidev. og strmf.: Viser strøm- og tidevandsindikatorer på kortet
(Visning af indikatorer for tidevand og strøm, side 5) og
aktiverer tidevands- og strømskyderen, som indstiller det
tidspunkt, hvor tidevand og strømforhold registreres på
kortet.
Roser: Viser en kompasrose omkring din båd, som indikerer
kompasretningen i forhold til bådens retning. En indikator for
sand vindretning eller relativ vindretning vises, hvis plotteren
er tilsluttet en kompatibel marinevindsensor. I sejladstilstand
vises sand og relativ vind på vindrosen.
Søniveau: Indstiller det aktuelle vandniveau i søen. Denne
funktion fås kun til nogle af de bedste kort.
Datafelter: Se Indstillinger for datafelter, side 8.
Vejr: Angiver, hvilke vejrelementer der skal vises på kortet, når
plotteren er tilsluttet en kompatibel vejrmodtager med et
aktivt abonnement. Kræver en kompatibel, tilsluttet antenne
og et gyldigt abonnement.
Kortets udseende: Se Indstillinger for kortets udseende,
side 7.
Indstillinger for kortets udseende
Du kan justere udseendet af de forskellige kort og 3Dkortvisninger. Hver indstilling er specifik for det kort eller den
kortvisning, der anvendes.
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger gælder for alle kort, 3Dkortvisninger og plottermodeller. Nogle indstillinger kræver
højkvalitetskort eller tilsluttet tilbehør.
Fra et kort eller en 3D-kortvisning skal du vælge MENU > Kort
opsætning > Kortets udseende.
Retning: Indstiller perspektivet for kortet.
Detalje: Justerer antallet af detaljer, der vises på kortet ved
forskellige zoomniveauer.
Kurslinje: Viser og justerer kurslinjen, som er en linje på kortet,
der tegnes fra bådens forstavn i sejlretningen, og indstiller
datakilden for kurslinjen.
Panoptix område: Viser og skjuler det område, der scannes af
Panoptix™ transduceren. AHRS (Attitude Heading Reference
System) skal kalibreres ved hjælp af denne funktion
(Transducerinstallationsindstillinger, side 20).
Kort og 3D-kortvisninger
Verdenskort: Bruger enten et grundlæggende verdenskort eller
et reliefkort med skyggelægning på kortet. Disse forskelle er
kun synlige, når der er zoomet så langt ud, at detaljerne ikke
kan ses.
Spotdybder: Aktiverer spotdybder og angiver en farlig dybde.
Spotdybder, der svarer til eller er lavere end den farlige
dybde, angives med rødt.
Skyggelægning af lavt vand: Indstiller skygger fra kystlinjen til
en angivet dybde.
Skyggelægning i dybdeområde: Angiver en øvre og nedre
dybde, der skal skyggelægges imellem.
Symboler: Viser og konfigurerer udseendet af forskellige
symboler på kortet som f.eks. fartøjsikonet, symboler for
navigationshjælp, interessepunkter på land og fyrvinkler.
Type: Indstiller, hvordan kortet vises over 3D-terræn.
Farefarver: Viser lavt vand og land med en farveskala. Blå
angiver dybt vand, gul angiver lavt vand, og rødt angiver
meget lavt vand.
Sikker dybde: Du kan indstille udseendet for en sikker dybde
for Mariner's Eye 3D-kortvisning.
BEMÆRK: Denne indstilling påvirker kun udseendet af
farefarver i Mariner's Eye 3D-kortvisning. Den påvirker ikke
Auto Guidance-indstillingen for sikker vanddybde eller
ekkolodsindstillingen for lavt vand.
Områderinge: Viser og konfigurerer udseendet af områderinge,
som hjælper dig med at visualisere afstande i visse
kortvisninger.
Rutebredde: Angiver bredden af navigationsruten, som er den
magentarøde linje på visse kort, der indikerer kursen til din
destination.
Sådan indstilles linjerne for kurs og kurs over grunden
Du kan få vist kurslinjen og linjen for kurs over grunden (COG)
på kortet.
COG er den retning, du bevæger dig i. Kursen er den retning,
bådens forstavn peger mod, når der er tilsluttet en kurssensor.
1 Fra en kortvisning skal du vælge MENU > Kort opsætning >
Kortets udseende > Kurslinje.
2 Vælg om nødvendigt Kilde, og vælg en indstilling:
• Hvis du automatisk vil bruge den tilgængelige kilde, skal
du vælge Autom..
• Hvis du vil bruge GPS-antenneretningen til COG, skal du
vælge GPS kurs (COG).
• Hvis du vil bruge data fra en tilsluttet kurssensor, skal du
vælge Kurs.
• Hvis du vil bruge data fra både en tilsluttet kurssensor og
GPS-antennen, skal du vælge COG og kurs.
Dette viser både kurslinjen og COG-linjen på kortet.
3 Vælg Skærm, og vælg en indstilling:
• Vælg Distance > Distance, og indtast længden af den
linje, der vises på kortet.
• Vælg Tid > Tid, og indtast den tid, der skal bruges til at
beregne den afstand, båden vil tilbagelægge i løbet af den
angivne tid med den aktuelle hastighed.
Indstillinger for spor og waypoints på kort og
kortvisninger
Fra en kort- eller 3D-kortvisning skal du vælge MENU >
Waypoints og spor.
Spor: Viser spor på kortet eller 3D-kortvisningen.
Waypoints: Viser listen over waypoints (Visning af en liste over
alle waypoints, side 11).
Nyt waypoint: Opretter et nyt waypoint.
Waypoint-display: Angiver, hvordan waypoints vises på kortet.
7
Aktive spor: Viser menuen med indstillinger for aktive spor.
Gemte spor: Viser listen over gemte spor (Visning af en liste
over gemte spor, side 13).
Spor-display: Angiver, hvilke spor der skal vises på kortet,
baseret på sporfarve.
Visning af et navigationsoversigtskort
Du kan kontrollere, om et navigationsoversigskort skal vises på
visse kortvisninger. Navigationsoversigtskortet vises kun, når
båden navigerer til en destination.
1 Fra et kort eller en 3D-kortvisning skal du vælge MENU.
2 Om nødvendigt skal du vælge Kort opsætning.
3 Vælg Datafelter > Navigationsoversigt > Autom..
4 Vælg Klarg. navig.overs.kort.
5 Fuldfør en handling:
• For at få vist waypoint VMG (Velocity Made Good) ved
navigation på en rute med mere end ét slag skal du vælge
Bestem ruteben > Til.
• For at få vist data om næste drejning baseret på afstand
skal du vælge Næste drej > Distance.
• For at få vist data om næste drejning baseret på tid skal
du vælge Næste drej > Tid.
• For at angive, hvordan destinationsdata vises, skal du
vælge Destination og vælge en indstilling.
Andre skibsindstillinger på kortene og kortvisninger
BEMÆRK: Disse indstillinger kræver tilsluttet tilbehør, f.eks. en
AIS-modtager eller en VHF-radio.
Fra et kort eller en 3D-kortvisning skal du vælge MENU > Andre
fartøjer.
AIS-liste: Viser AIS-listen (Visning af en liste over AIS-trusler,
side 6).
DSC-liste: Viser DSC-listen (DSC-liste, side 27).
Opsætning af AIS-display: Se AIS-displayindstillinger,
side 8.
DSC-spor: Viser sporene for DSC-fartøjer, og vælg en
sporlængde, der vises når sporet anvendes.
AIS-alarm: Indstiller en kollisionsalarm for en sikkerhedszone
(Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone, side 6).
AIS-displayindstillinger
BEMÆRK: AIS kræver brug af en ekstern AIS-enhed og aktive
transpondersignaler fra andre fartøjer.
Fra et kort eller en 3D-visning skal du vælge MENU > Andre
fartøjer > Opsætning af AIS-display.
AIS Distance Rækkevidde: Angiver den afstand fra din
position, hvor AIS-fartøjer vises.
Oplysninger: Viser oplysninger om AIS-aktiverede fartøjer.
Beregnet kurs: Angiver den beregnede tid for kurs for AISaktiverede fartøjer.
Stier: Viser sporene for AIS-fartøjer, og vælger en sporlængde,
der vises, når sporet anvendes.
Indstillinger for datafelter
Fra et kort, 3D-kortvisning, radarskærmen eller en
kombinationsskærm skal du vælge MENU > Datafelter.
Fra et kort, 3D-kortvisning eller en kombinationsskærm skal du
vælge MENU > Datafelter.
Rediger layout: Angiver layoutet for datafelterne. Du kan
vælge, hvilke data der skal vises i hvert enkelt datafelt.
Navigationsoversigt: Viser navigationsoversigtskortet, når
fartøjet navigerer til en destination.
Klarg. navig.overs.kort: Giver dig mulighed for at konfigurere
navigationsoversigtskortet til at vise Bestem ruteben og
kontrollere, hvornår oversigtskortet vises før en drejning eller
destination.
Kompastape: Viser datafeltet for kompastape, når fartøjet
navigerer til en destination.
Redigering af datafelterne
Du kan ændre de data, som vises i datafelterne på kortene og
andre skærmbilleder.
1 På et skærmbillede, der understøtter datafelter, skal du
vælge MENU.
2 Om nødvendigt skal du vælge Kort opsætning.
3 Vælg Datafelter > Rediger layout.
4 Vælg et layout.
5 Vælg et datafelt.
6 Vælg den type data, der vises i feltet.
De tilgængelige datavalgmuligheder varierer afhængigt af
plotterens og netværkets konfiguration.
Garmin Quickdraw Contours
kortlægning
ADVARSEL
Kortlægningsfunktionen Garmin Quickdraw Contours giver
brugerne mulighed for at generere kort. Garmin fremsætter
ingen påstande eller garantierklæringer om nøjagtigheden,
pålideligheden, fuldstændigheden eller rettidigheden af de kort,
der genereres af tredjeparter. Enhver brug af eller tillid til kort,
der er genereres af tredjepart, sker på eget ansvar.
Kortlægningsfunktionen Garmin Quickdraw Contours giver dig
mulighed for at oprette kort med konturer og
dybdeafmærkninger for ethvert vandområde.
Når Garmin Quickdraw Contours registrerer data, er
fartøjsikonet omgivet af en farvet cirkel. Denne cirkel
repræsenterer det omtrentlige område for det kort, som
scannes, hver gang du passerer.
Indstillinger for Fish Eye 3D
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
I kortvisningen Fish Eye 3D skal du vælge MENU.
Vis: Angiver 3D-kortvisningens perspektiv.
Spor: Vis spor.
Ekkolods kegle: Viser en kegle, der angiver det område, som
er dækket af transduceren.
Fiskesymbol: Viser ikke-bundfaste mål.
8
En grøn cirkel angiver god dybde og GPS-position og en
hastighed under 16 km/t (10 miles/t). En gul cirkel angiver god
dybde og GPS-position og en hastighed under 16 og 32 km/t (10
og 20 miles/t). En rød cirkel angiver ringe dybde og GPSposition og en hastighed over 32 km/t (20 miles/t).
Du kan se Garmin Quickdraw Contours på et
kombinationsskærmbillede eller som separat visning på kortet.
Mængden af gemte data afhænger af hukommelseskortets
størrelse, ekkolodskilden og bådens hastighed, når du
Garmin Quickdraw Contours kortlægning
registrerer data. Du kan registrere i længere tid, hvis du bruger
et ekkolod med enkelt stråle. Det anslås, at du muligvis kan
registrere omkring 1.500 timers data på 2 GB hukommelseskort.
Når du optager data på et hukommelseskort i plotteren, tilføjes
de nye data til dit eksisterende Garmin Quickdraw Contours og
gemmes på hukommelseskortet. Når du indsætter et nyt
hukommelseskort, overføres de eksisterende data ikke til det
nye kort.
Kortlægning af et vandområde ved hjælp af
funktionen Garmin Quickdraw Contours
Før du kan bruge funktionen Garmin Quickdraw Contours, skal
du have en understøttet plotter med opgraderet software,
ekkolodsdybde, din GPS-position og et hukommelseskort med
ledig plads.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
1 Fra en kortvisning skal du vælge MENU > Quickdraw
Contours > Start registrering.
2 Når registreringen er udført, skal du vælge Stop
registrering.
Administrer > Navn, og angiv et navn til mappen.
Vælg
3
Tilføjelse af en etiket til et Garmin Quickdraw
Contours kort
Du kan tilføje etiketter til et Garmin Quickdraw Contours kort for
at markere farer eller interessepunkter.
1 Vælg en position på navigationskortet.
2 Vælg Tilføj Quickdraw etiket.
3 Indtast tekst for etiketten, og vælg Udført.
Garmin Quickdraw fællesskabet
Garmin Quickdraw fællesskabet er et gratis, offentligt
fællesskab, som giver dig mulighed for at dele dine Garmin
Quickdraw Contours-kort med andre. Du kan også downloade
kort, andre brugere har oprettet.
For at få adgang til Garmin Quickdraw fællesskabet skal du
logge på din Garmin Connect™ konto og derefter kan du
overføre og downloade kort ved hjælp af et hukommelseskort.
Adgang til Garmin Quickdraw fællesskabet
Du kan få adgang til Garmin Quickdraw fællesskabet via Garmin
Connect webstedet.
1 Gå til connect.garmin.com.
2 Vælg Kom i gang > Quickdraw Community > Kom i gang.
3 Hvis du ikke har en Garmin Connect konto, skal du oprette
en.
4 Log på din Garmin Connect konto.
5 Vælg Marine i det øverste højre hjørne for at åbne en
Garmin Quickdraw widget.
TIP: Sørg for, at du har et hukommelseskort i din computer for at
dele Garmin Quickdraw Contours-kort.
Deling af Garmin Quickdraw Contours-kort med
Garmin Quickdraw fællesskabet
Du kan dele Garmin Quickdraw Contours-kort, du har oprettet,
med andre i Garmin Quickdraw fællesskabet.
Når du deler et konturkort, er det kun konturkortet, som deles.
Dine waypoints deles ikke.
1 Fjern hukommelseskortet fra plotteren.
2 Sæt hukommelseskortet i din computer.
3 Gå ind på Garmin Quickdraw fællesskabet (Adgang til
Garmin Quickdraw fællesskabet, side 9).
4 Vælg Del dine konturer.
5 Find hukommelseskortet, og vælg mappen Garmin.
Garmin Quickdraw Contours kortlægning
6 Åbn Quickdraw-mappen, og vælg filen ContoursLog.svy.
Når filen er overført, skal du slette ContoursLog.svy-filen fra
hukommelseskortet for at undgå problemer med fremtidige
overførsler. Dine data vil ikke gå tabt.
Download af kort fra Garmin Quickdraw fællesskabet
Du kan downloade Garmin Quickdraw Contours-kort, du har
oprettet og delt med andre i Garmin Quickdraw fællesskabet.
1 Sæt hukommelseskortet i din computer.
2 Gå ind på Garmin Quickdraw fællesskabet (Adgang til
Garmin Quickdraw fællesskabet, side 9).
3 Vælg Søg efter konturer.
4 Brug kort- og søgefunktionerne til at finde et område at
downloade.
De røde prikker repræsenterer Garmin Quickdraw Contourskort, som er blevet delt for det område.
5 Vælg Vælg et område, du vil downloade.
6 Træk i kanterne af boksen for at vælge det område, du vil
downloade.
7 Vælg Start download.
8 Gem filerne på hukommelseskortet.
TIP: Hvis du ikke kan finde filerne, kan du se i mappen
"Downloads". Browseren har muligvis gemt filerne der.
9 Fjern hukommelseskortet fra computeren.
10 Isæt hukommelseskortet i plotteren.
Plotteren genkender automatisk konturkortene. Det kan tage
plotteren et par minutter at indlæse kortene.
Garmin Quickdraw Contours-indstillinger
På et kort skal du vælge MENU > Quickdraw Contours >
Indstillinger.
Display: Viser Garmin Quickdraw Contours. Indstillingen Bruger
dybdeområder viser dine egne Garmin Quickdraw Contourskort. Indstillingen Community Contours viser de kort, du har
downloadet fra Garmin Quickdraw fællesskabet.
Registrerer forskydning: Indstiller afstanden mellem
ekkolodsdybden og kontur registreringsdybden. Hvis
vandniveauet har ændret sig siden din seneste registrering,
skal du justere denne indstilling, så registreringsdybden er
den samme for begge registreringer.
Hvis du ved din seneste registrering havde en ekkolodsdybde
på 3,1 m (10,5 fod) og ekkolodsdybden nu er 3,6 m (12 fod),
skal du angive -0,5 m (-1,5 fod) for værdien Registrerer
forskydning.
Bruger Display Offset: Indstiller forskelle i konturdybder og
dybdeafmærkninger på dine egne konturkort for at
kompensere for ændringer i vandniveauet for et vandområde
eller dybdefejl på registrerede kort.
Community Display offset: Indstiller forskelle i konturdybder og
dybdeafmærkninger på fællesskabets konturkort for at
kompensere for ændringer i vandniveauet for et vandområde
eller dybdefejl på registrerede kort.
Farver for undersøgelse: Indstiller farven for Garmin
Quickdraw Contours-displayet. Når denne indstilling er
aktiveret, angiver farverne kvaliteten af optagelsen. Når
denne indstilling er deaktiveret, anvender konturområderne
standardkortfarver.
Grøn angiver god dybde og GPS-position og en hastighed
under 16 km/t (10 miles/t). Gul angiver god dybde og GPSposition og en hastighed under 16 og 32 km/t (10 og 20
miles/t). Rød angiver ringe dybde og GPS-position og en
hastighed over 32 km/t (20 miles/t).
Skyggelægning i dybdeområde: Angiver en øvre og nedre
grænse for et dybdeområde samt en farve for dette
dybdeområde.
9
Navigation med en plotter
FORSIGTIG
Hvis dit fartøj har autopilotsystem, skal der installeres et
dedikeret autopilotstyredisplay ved hvert ror, hvor
autopilotsystemet kan deaktiveres.
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs
muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre
farlige objekter.
BEMÆRK: Visse kortvisninger er tilgængelige på
højkvalitetskort i visse områder.
For at navigere skal du vælge en destination, angive en kurs
eller oprette en rute og følge kursen eller ruten. Du kan følge
kursen eller ruten på navigationskortet, fiskekortet, Perspective
3D- eller Mariner's Eye 3D-kortvisningen.
Du kan indstille og følge en kurs til en destination ved hjælp af
en af tre metoder: Gå til, Lav rute til eller Auto guidning.
Gå til: Fører dig direkte til destinationen. Dette er
standardindstillingen for at navigere til en destination.
Plotteren opretter en kurs på en lige linje eller en
navigationslinje til destinationen. Ruten kan føre over land og
andre hindringer.
Lav rute til: Opretter en rute fra din position til en destination og
giver dig mulighed for at tilføje drejninger til ruten. Denne
mulighed giver en kurs på en lige linje til destinationen, men
du har mulighed for at tilføje sving på ruten, der undgår land
og andre hindringer.
Auto guidning: Bruger de specifikke oplysninger om fartøj og
kortdata til at bestemme den bedste rute til din destination.
Muligheden er kun tilgængelig, hvis du bruger et kompatibelt
højkvalitetskort i en kompatibel plotter. Den giver en svingfor-sving-navigationsrute til destinationen, som undgår land
og andre forhindringer (Auto Guidance, side 13).
Når du bruger en kompatibel Garmin autopilot, som er sluttet
til plotteren vha. NMEA 2000 , følger autopiloten Auto
Guidance-ruten.
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
®
Grundlæggende spørgsmål om navigation
Spørgsmål
Svar
Hvordan får jeg plotteren til at Naviger ved hjælp af Go To. Se Sådan
pege i den ønskede retning
indstiller og følger du en direkte kurs
(pejling)?
ved hjælp af Go To, side 11.
Hvordan får jeg enheden til at
guide mig langs en lige linje
(ved at minimere krydsspor)
til en position ved hjælp af
den korteste afstand fra den
nuværende position?
Lav en rute med ét slag, og naviger ved
hjælp af Lav rute til. Se Oprettelse og
navigering af en rute fra din nuværende
position, side 12.
Hvordan får jeg enheden til at Lav en rute med flere slag, og naviger
guide mig til en position, så
ved hjælp af Lav rute til. Se Oprettelse
jeg undgår forhindringer?
og navigering af en rute fra din
nuværende position, side 12.
Hvordan får jeg enheden til at Naviger vha. Lav rute til. Se Oprettelse
styre min automatiske pilot? og navigering af en rute fra din
nuværende position, side 12.
Spørgsmål
Svar
Kan enheden oprette en vej
for mig?
Hvis du har højkvalitetskort, der understøtter Auto Guidance, og befinder dig i
et område, der er dækket af Auto
Guidance, kan du navigere vha. Auto
Guidance. Se Sådan opretter og følger
du en Auto guidning rute, side 14.
Hvordan ændrer jeg indstillin- Se Konfigurationer af Auto Guidance
gerne for Auto Guidance for rute, side 14.
min båd?
Destinationer
Du kan vælge destinationer vha. forskellige kort og 3Dkortvisninger eller vha. listerne.
Søgning efter en destination efter navn
Du kan søge efter gemte waypoints, gemte ruter, gemte spor og
marineservicedestinationer efter navn.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Søg efter navn.
2 Indtast som minimum en del af navnet på din destination.
3 Vælg evt. Udført.
De 50 nærmeste destinationer, som indeholder dine
søgekriterier, vises.
4 Vælg destinationen.
Valg af en destination vha. navigationskortet
Vælg en destination på navigationskortet.
Søgning efter en destination vha. brugerdata
1 Vælg Brugerdata.
2 Vælg en funktion:
• For at få vist en liste over forudindlæste positioner og
tidligere markerede positioner skal du vælge Waypoints.
• For at få vist en liste over tidligere gemte ruter skal du
vælge Ruter og Auto Guidance ruter.
• For at få vist en liste over registrerede spor skal du vælge
Spor.
• For at få vist en liste over beddinger, ankerpladser og
andre interessepunkter ved kysten skal du vælge
Offshore service.
• For at få vist en liste over marinaer og andre
interessepunkter på land skal du vælge Service på land.
• For at søge efter en destination vha. navnet skal du vælge
Søg efter navn.
3 Vælg en destination.
Søgning efter en marineservicedestination
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Plotteren indeholder oplysninger om tusindvis af destinationer,
der tilbyder marineservice.
1 Vælg Navigationsoplysninger.
2 Vælg Offshore service eller Service på land.
3 Om nødvendigt skal du vælge en marineservicekategori.
Plotteren viser en liste over de nærmeste positioner samt
afstand og pejling hen til dem.
4 Vælg en destination.
Du kan vælge eller for at få vist yderligere oplysninger
eller for at få vist positionen på et kort.
Baner
FORSIGTIG
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde
10
Navigation med en plotter
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs
muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre
farlige objekter.
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
FORSIGTIG
Garmin anbefaler, at du kun benytter Guide til, når du sejler for
motorkraft. Brug af Guide til, mens du sejler for sejl, kan
forårsage uventet bomning, hvilket kan beskadige din sejlbåd.
Ikke-overvågede sejl og rigning kan blive beskadigede og
forårsage kvæstelser på mandskab og passagerer i forbindelse
med en uventet bomningsmanøvre.
Du kan indstille og følge en kurs til en destination ved hjælp af
en af tre metoder: Go To, Lav rute til eller Guide til.
Gå til: Fører dig direkte til destinationen. Dette er
standardindstillingen for at navigere til en destination.
Plotteren opretter en kurs på en lige linje eller en
navigationslinje til destinationen. Ruten kan føre over land og
andre hindringer.
Lav rute til: Opretter en rute fra din position til en destination og
giver dig mulighed for at tilføje drejninger til ruten. Denne
mulighed giver en kurs på en lige linje til destinationen, men
du har mulighed for at tilføje sving på ruten, der undgår land
og andre hindringer.
Auto guidning: Opretter en rute til en destination vha. Auto
Guidance. Muligheden er kun tilgængelig, hvis du bruger et
kompatibelt højkvalitetskort i en kompatibel plotter. Den giver
en sving-for-sving-navigationslinje til destinationen, som
undgår land og andre forhindringer. Navigationslinjen er
baseret på de brugerdefinerede plotterindstillinger for
kortdata, sikker dybde, sikker højde og afstand til kystlinje.
Ved hjælp af disse indstillinger og kortdata, opretter plotteren
en navigationslinje, der undgår alle områder, hvor man ikke
kan navigere på ruten mellem den aktuelle position og
destinationen. Når du bruger en kompatibel Garmin autopilot,
som er sluttet til plotteren vha. NMEA 2000, følger
autopiloten Auto Guidance-ruten.
Sådan indstiller og følger du en direkte kurs ved
hjælp af Go To
FORSIGTIG
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs
muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre
farlige objekter.
Du kan indstille og følge en direkte kurs fra din nuværende
position til en valgt destination.
1 Vælg en destination (Destinationer, side 10).
2 Vælg Naviger til > Gå til.
En magentarød linje vises. På midten af den magentarøde
linje er der en tyndere lilla linje, som repræsenterer den
korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen.
Den korrigerede kurs er dynamisk, og den bevæger sig med
båden, når du afviger fra kursen.
3 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.
4 Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje
(korrigeret kurs) for at nå til din destination eller styre tilbage
til den magentarøde linje (direkte kurs).
Afbrydelse af navigation
Vælg MENU > Stop navigation fra navigationskortet eller
fiskekortet.
Navigation med en plotter
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden. Waypoints kan markere, hvor du er, hvor du er på vej
hen eller hvor du har været. Du kan tilføje detaljer om
positionen, f.eks. navn, højde og dybde.
Markering af din nuværende position som et waypoint
Vælg MARK fra et hvilket som helst skærmbillede.
Oprettelse af et waypoint på en anden position
1 Vælg Brugerdata > Waypoints > Nyt waypoint.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Indtast koordinater, og angiv koordinaterne for at
oprette et waypoint ved angivelse af positionskoordinater.
• Vælg Brug kort, vælg positionen, og vælg SELECT for at
oprette et waypoint via et kort.
Markering af en MOB- eller SOS-position
På skærmen Hjem skal du vælge Mand over bord > Ja.
Et internationalt mand-over-bord-symbol (MOB) markerer det
aktive MOB-punkt, og plotteren sætter en direkte kurs til den
markerede position.
Visning af en liste over alle waypoints
Vælg Brugerdata > Waypoints.
Redigering af et gemt waypoint
1 Vælg Brugerdata > Waypoints.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg Rediger waypoint.
4 Vælg en funktion:
•
•
•
•
Tilføj et navn ved at vælge Navn, og indtast et navn.
Skift symbol ved at vælge Symbol.
Rediger dybde ved at vælge Dybde.
Rediger vandtemperaturen ved at vælge
Vandtemperatur.
• Rediger kommentaren ved at vælge Kommentar.
• Flyt waypointets placering ved at vælge Flyt.
Sådan finder du et gemt waypoint og navigerer til det
FORSIGTIG
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs
muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre
farlige objekter.
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Før du kan navigere til et waypoint, skal du oprette et waypoint.
1 Vælg Brugerdata > Waypoints.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg Naviger til.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Gå til for at navigere direkte til positionen.
• Vælg Lav rute til for at oprette en rute til positionen
inklusive drej.
• Vælg Auto guidning for at bruge Auto Guidance.
5 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
BEMÆRK: Når du bruger Auto Guidance, angiver en grå
linje på en hvilken som helst del af den magentarøde linje, at
11
Auto Guidance ikke kan beregne den del af Auto Guidancelinjen. Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste
vanddybde og højde af forhindringer.
6 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.
Sletning af et waypoint eller MOB
1 Vælg Brugerdata > Waypoints.
2 Vælg et waypoint eller MOB.
3 Vælg Slet.
Sådan sletter du alle waypoints
Vælg Brugerdata > Håndter data > Ryd bruger data >
Waypoints > Alle.
Ruter
En rute er en serie waypoints eller gemte positioner, der fører
dig til målet.
Oprettelse og navigering af en rute fra din nuværende
position
Du kan oprette og umiddelbart efter navigere en rute på
navigations- eller fiskekortet. Med denne fremgangsmåde
gemmes ruten eller waypoint-dataene ikke.
BEMÆRK: Kort til dybhavsfiskeri er tilgængelige på
højkvalitetskort i nogle områder.
1 Vælg en destination fra navigationskortet eller fiskekortet.
2 Vælg Naviger til > Lav rute til.
3 Vælg positionen for det sidste drej inden destinationen.
4 Vælg Tilføj drej.
5 Gentag eventuelt trin 3 og 4 for at tilføje yderligere drej, idet
du arbejder dig baglæns fra destinationen til fartøjets
nuværende position.
Det sidste drej, du tilføjer, skal være det første drej, du
foretager ud fra din nuværende position. Det skal være drejet
tættest på dit fartøj.
6 Vælg MENU, hvis det er nødvendigt.
7 Vælg Naviger ruten.
8 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
9 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.
Sådan opretter og gemmer du en rute
Denne fremgangsmåde gemmer ruten og alle de tilhørende
waypoints. Startpunktet kan være din nuværende position eller
en anden position.
1 Vælg Brugerdata > Ruter og Auto Guidance ruter > Ny
rute > Brug kort.
2 Vælg rutens startposition.
3 Følg vejledningen på skærmen for at tilføje et drej.
4 Gentag eventuelt trin 3 for at tilføje yderligere drej.
5 Vælg den endelige destination.
Visning af en liste over ruter
Vælg Brugerdata > Ruter og Auto Guidance ruter.
Redigering af en gemt rute
Du kan ændre navnet på en rute eller ændre de drej, som ruten
indeholder.
1 Vælg Brugerdata > Ruter og Auto Guidance ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Rediger rute.
4 Vælg en funktion:
• Rediger navnet ved at vælge Navn og indtaste navnet.
12
• Vælg et waypoint på drejlisten ved at vælge Rediger drej
> Brug drejliste, og vælg et waypoint på listen.
• Du kan vælge et drej ved hjælp af kortet ved at vælge
Rediger drej > Brug kort og vælge en position på kortet.
Sådan finder du en gemt rute og navigerer den
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere en af
dem, skal du oprette og gemme mindst én rute.
1 Vælg Brugerdata > Ruter og Auto Guidance ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Naviger til.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Forlæns for at navigere ruten fra det startpunkt, der
blev brugt, da ruten blev oprettet.
• Vælg Baglæns for at navigere ruten fra det
destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
En magentarød linje vises. På midten af den magentarøde
linje er der en tyndere lilla linje, som repræsenterer den
korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen.
Den korrigerede kurs er dynamisk, og den bevæger sig med
båden, når du afviger fra kursen.
5 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
6 Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten,
så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre
forhindringer.
7 Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje
(korrigeret kurs) for at nå til din destination eller styre tilbage
til den magentarøde linje (direkte kurs).
Sådan finder og navigerer du parallelt med en gemt
rute
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere en af
dem, skal du oprette og gemme mindst én rute.
1 Vælg Brugerdata > Ruter og Auto Guidance ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Naviger til.
4 Vælg Forskydning for at navigere parallelt med ruten,
forskudt fra den af en specifik afstand.
5 Angiv, hvordan ruten skal navigeres:
• Vælg Forlæns - Bagbord for at navigere ruten fra det
startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til venstre
for den oprindelige rute.
• Vælg Forlæns - Styrbord for at navigere ruten fra det
startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til højre
for den oprindelige rute.
• Vælg Baglæns - Bagbord for at navigere ruten fra det
startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til venstre
for den oprindelige rute.
• Vælg Baglæns - Styrbord for at navigere ruten fra det
startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til højre
for den oprindelige rute.
En magentarød linje vises. På midten af den magentarøde
linje er der en tyndere lilla linje, som repræsenterer den
korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen.
Den korrigerede kurs er dynamisk, og den bevæger sig med
båden, når du afviger fra kursen.
6 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
7 Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten,
så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre
forhindringer.
8 Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje
(korrigeret kurs) for at nå til din destination eller styre tilbage
til den magentarøde linje (direkte kurs).
Navigation med en plotter
Sletning af en gemt rute
1 Vælg Brugerdata > Ruter og Auto Guidance ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Slet.
Sletning af alle gemte ruter
Vælg Brugerdata > Håndter data > Ryd bruger data >
Ruter og Auto Guidance ruter.
Spor
Et spor er en registrering af bådens vej. Det spor, der aktuelt
registreres, kaldes det aktive spor, og det kan gemmes. Du kan
få vist spor i hvert kort eller i hver 3D-kortvisning.
Visning af spor
Fra en kort- eller 3D-kortvisning skal du vælge MENU >
Waypoints og spor > Spor > Til.
En stilinje på kortet viser dit spor.
Indstilling af farven på det aktive spor
1 Vælg Brugerdata > Spor > Aktive spor valg > Spor farve.
2 Vælg en sporfarve.
Sådan gemmer du det aktive spor
Det spor, der aktuelt registreres, kaldes det aktive spor.
1 Vælg Brugerdata > Spor > Gem aktivt spor.
2 Vælg en funktion:
• Vælg tidspunktet for, hvornår det aktive spor begyndte.
• Vælg Hele log.
Visning af en liste over gemte spor
Vælg Brugerdata > Spor > Gemte spor.
Redigering af et gemt spor
1 Vælg Brugerdata > Spor > Gemte spor.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Rediger spor.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Navn, og indtast derefter navnet.
• Vælg Spor farve, og vælg en farve.
Sådan gemmer du sporet som en rute
1 Vælg Brugerdata > Spor > Gemte spor.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Rediger spor > Gem rute.
Sådan finder og navigerer du et registreret spor
Før du kan gennemse en liste over spor og navigere dem, skal
du registrere og gemme mindst ét spor (Spor, side 13).
1 Vælg Brugerdata > Spor > Gemte spor.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Følg spor.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Forlæns for at navigere sporet fra det startpunkt,
der blev brugt, da sporet blev oprettet.
• Vælg Baglæns for at navigere sporet fra det
destinationspunkt, der blev brugt, da sporet blev oprettet.
5 Gennemse den kurs, der er angivet af den farvede linje.
6 Følg linjen, der er på hvert ben af ruten, så du undgår at styre
mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Sletning af et gemt spor
1 Vælg Brugerdata > Spor > Gemte spor.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Slet.
Navigation med en plotter
Sletning af alle gemte spor
Vælg Brugerdata > Håndter data > Ryd bruger data >
Gemte spor.
Sådan følger du det aktive spor tilbage igen
Det spor, der aktuelt registreres, kaldes det aktive spor.
1 Vælg Brugerdata > Spor > Følg aktivt spor.
2 Vælg en funktion:
• Vælg tidspunktet for, hvornår det aktive spor begyndte.
• Vælg Hele log.
3 Gennemse den kurs, der er angivet af den farvede linje.
4 Følg den farvede linje, så du undgår at styre mod land, lavt
vand og andre forhindringer.
Rydning af det aktive spor
Vælg Brugerdata > Spor > Ryd aktivt spor.
Sporhukommelsen ryddes, og det aktive spor registreres
fortsat.
Håndtering af sporloghukommelsen under
registrering
1 Vælg Brugerdata > Spor > Aktive spor valg.
2 Vælg Optage metode.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Fyld for at registrere en sporlog, indtil
sporhukommelsen er fuld.
• Vælg Forfra for hele tiden at registrere en sporlog, idet du
overskriver de ældste spordata med nye data.
Konfiguration af sporloggens registreringsinterval
Du kan angive hyppigheden for, hvor tit sporloggen bliver
registreret. Hyppig registrering giver mere nøjagtige resultater,
men det fylder hurtigere sporloggen op. Intervallet Opløsning
anbefales for mest effektiv udnyttelse af hukommelsen.
1 Vælg Brugerdata > Spor > Aktive spor valg > Optage
interval > Interval.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Distance > Skift, og indtast afstanden for at
registrere sporet baseret på en afstand mellem punkter.
• Vælg Tid > Skift, og indtast tidsintervallet for at registrere
sporet baseret på et tidsinterval.
• Vælg Opløsning > Skift, og den maksimale afvigelse, der
er tilladt fra den sande kurs, inden registrering af et
sporpunkt for at registrere sporloggen baseret på en
varians fra din kurs.
Sletning af alle waypoints, ruter og spor
Vælg Brugerdata > Håndter data > Ryd bruger data > Alle
> OK.
Auto Guidance
FORSIGTIG
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Du kan bruge Auto Guidance til at registrere den bedste vej til
din destination. Auto Guidance bruger plotteren til at scanne
kortdata, f.eks. vanddybde og kendte forhindringer, for at
beregne en foreslået rute. Du kan justere ruten under sejlads
langs ruten.
13
Sådan opretter og følger du en Auto guidning rute
1 Vælg en destination (Destinationer, side 10).
2 Vælg Naviger til > Auto guidning.
3 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
4 Vælg Start navigation.
5 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.
BEMÆRK: Når du bruger Auto Guidance, angiver en grå
linje på en hvilken som helst del af den magentarøde linje, at
Auto Guidance ikke kan beregne den del af Auto Guidancelinjen. Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste
vanddybde og højde af forhindringer.
Sådan opretter du en Auto Guidance rute
1 Vælg Navigation > Ruter og Auto Guidance ruter > Ny
rute > Auto guidning.
2 Vælg SELECT, og vælg et destinationspunkt.
Filtrering af en liste over ruter og Auto Guidance ruter
Du kan filtrere en liste over ruter og Auto Guidance ruter for
hurtigt at finde en gemt destination.
1 Vælg MENU > Filter.
2 Vælg en funktion.
Sådan gennemser du en Auto Guidance rute
1 Vælg en rute på navigationskortet.
2 Vælg en funktion:
• For at få vist en fare og tilpasse farestien skal du vælge
Farevurdering.
• Du kan ændre rutenavnet eller justere eller genberegne
ruten ved at vælge Rediger.
• Du kan slette en rute ved at vælge Slet.
• Du kan navigere ad den valgte rute ved at vælge Naviger
til.
Justering af en Auto Guidance rute
1 Fra navigationskortet skal du følge vejledningen på skærmen
eller bruge piletasterne til at flytte destinationspunktet til en
ny position.
2 Vælg SELECT > Flyt punkt.
3 Vælg BACK for at gå tilbage til navigationsskærmen.
Annullering af en Auto guidning beregning, som er
under udførsel
Vælg MENU > Annuller på navigationskortet.
TIP: Du kan vælge BACK for hurtigt at annullere
beregningen.
Indstilling af tidsbestemt ankomst
Du kan anvende denne funktion eller en Auto guidning rute for
at få feedback om, hvornår du anslås at ankomme til et valgt
punkt. Dette giver dig mulighed for at ankomme til en position på
et forudbestemt tidspunkt, som f.eks. en broåbning eller
startlinjen i en kapsejlads.
1 Vælg MENU på navigationskortet.
2 Vælg om nødvendigt Navigationsmuligheder.
3 Vælg Tidsbestemt ankomst.
TIP: Du kan hurtigt åbne menuen for Tidsbestemt ankomst
ved at vælge et punkt på stien eller ruten.
Indstilling af afstand fra kysten
Indstillingen Afstand til kystlinje angiver, hvor tæt på kysten du
ønsker, at Auto guidning skal placeres. Linjen til Auto guidning
kan muligvis flytte sig, hvis du ændrer denne indstilling under
navigationen. De tilgængelige værdier for indstillingen Afstand til
kystlinje er relative, ikke absolutte. Hvis du vil sikre, at linjen til
Auto guidning er placeret i passende afstand fra kysten, kan du
14
vurdere placeringen af linjen til Auto guidning ved hjælp af en
eller flere velkendte destinationer, der kræver navigation
igennem et smalt sejlbart farvand.
1 Læg båden i havn, eller kast anker.
2 Vælg Indstillinger > Navigation > Auto guidning >
Afstand til kystlinje > Normal.
3 Vælg en destination, som du tidligere har navigeret til.
4 Vælg Naviger til > Auto guidning.
5 Gennemgå placeringen af linjen for auto guidning, og
bestem, om linjen på sikker vis undgår kendte forhindringer,
og om drej giver en effektiv sejlads.
6 Vælg en funktion:
• Hvis placering af automatisk guidelinje er tilfredsstillende
vælges MENU > Stop navigation og der fortsættes til trin
10.
• Hvis den automatiske guidelinje er for tæt på kendte
forhindringer vælges Indstillinger > Navigation > Auto
guidning > Afstand til kystlinje > Langt.
• Hvis drejene i den automatiske guidelinje er for brede
vælges Indstillinger > Navigation > Auto guidning >
Afstand til kystlinje > Nær.
7 Hvis du valgte Nær eller Langt i trin 6 skal du gennemse
placeringen af den automatiske guidelinje og bestemme, om
linjen på sikker vis undgår kendte forhindringer, og om drej
giver en effektiv sejlads.
Auto guidning bevarer en stor afstand til forhindringer i åbent
vand, selvom du angiver indstillingen Afstand til kystlinje til
Nær eller Nærmeste. Som resultat deraf ændrer plotteren
muligvis ikke Auto guidning linjen, medmindre den
destination, der er valgt, kræver navigering igennem et smalt
sejlbart farvand.
8 Vælg en funktion:
• Hvis placering af automatisk guidelinje er tilfredsstillende
vælges MENU > Stop navigation og der fortsættes til trin
10.
• Hvis den automatiske guidelinje er for tæt på kendte
forhindringer, skal du vælge Indstillinger > Navigation >
Auto guidning > Afstand til kystlinje > Længst.
• Hvis drejene i den automatiske guidelinje er for brede
vælges Indstillinger > Navigation > Auto guidning >
Afstand til kystlinje > Nærmeste.
9 Hvis du valgte Nærmeste eller Længst i trin 8, skal du
gennemse placeringen af Auto guidning ruten, og
bestemme, om linjen på sikker vis undgår kendte
forhindringer, og om drej giver en effektiv sejlads.
Auto guidning bevarer en stor afstand til forhindringer i åbent
vand, selvom du angiver indstillingen Afstand til kystlinje til
Nær eller Nærmeste. Som resultat deraf anbringer plotteren
muligvis ikke linjen til Auto guidning igen, medmindre den
destination, der er valgt, kræver navigering igennem et smalt
sejlbart farvand.
10 Gentag trin 3–9 mindst én gang mere ved brug af en
forskellig destination hver gang, indtil du er bekendt med
funktionaliteten for indstillingen Afstand til kystlinje.
Konfigurationer af Auto Guidance rute
FORSIGTIG
Indstillingerne for Sikker dybde og Fri højde påvirker, hvordan
plotteren beregner en Auto guidning rute. Hvis et område har en
ukendt vanddybde eller en ukendt højde på forhindringer, bliver
Auto guidning ruten ikke beregnet i det pågældende område.
Hvis et område i starten eller slutningen af en Auto guidning rute
har mindre dybde end Sikker dybde eller er lavere end
indstillingerne for Fri højde, bliver Auto guidning ruten muligvis
ikke beregnet i det pågældende område, afhængigt af kortdata.
Kursen igennem disse områder vises som en grå linje eller en
Navigation med en plotter
stribet magentarød og grå linje på kortet. Når din båd kommer
ind i et af disse områder, vises en advarselsmeddelelse.
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger gælder for alle kort.
Du kan indstille de parametre, som plotteren bruger ved
beregning af en Auto guidning rute.
Sikker dybde: Angiver den minimale vanddybde baseret på
dybdedata på kort, som båden kan sejle sikkert over.
BEMÆRK: Minimum vanddybde for højkvalitetskort (lavet før
2016) er 1 meter (3 fod). Hvis du indtaster en værdi på
mindre end 1 meter (3 fod), kan kortene kun bruge dybder på
1 meter (3 fod) til Auto guidning-ruteberegninger.
Fri højde: Angiver den minimale højde for en bro eller
forhindring, som båden kan sejle sikkert under.
Afstand til kystlinje: Angiver, hvor tæt på kysten du ønsker, at
Auto guidning ruten skal placeres. Linjen til Auto guidning
ruten kan muligvis flytte sig, hvis du ændrer denne indstilling
under navigationen. De tilgængelige værdier for denne
indstilling er relative, ikke absolutte. Hvis du vil sikre, at den
automatiske guidelinje er placeret i passende afstand fra
kysten, kan du vurdere placeringen af Auto guidning ruten
ved hjælp af en eller flere velkendte destinationer, der kræver
navigation igennem et smalt sejlbart farvand (Indstilling af
afstand fra kysten, side 14).
Grænser
Grænser giver dig mulighed for at undgå eller forblive inden for
udpegede områder i et vandområde. Du kan indstille en alarm til
at give dig besked, når du krydser en grænse på vej ind eller ud
af området.
Du kan oprette grænseområder, -linjer og -cirkler ved hjælp af
kortet. Du kan også konvertere gemte spor og ruter til
grænselinjer. Du kan oprette grænseområde ved hjælp af
waypoints ved at oprette en rute ud fra waypoints og konvertere
ruten til en grænselinje.
Du kan vælge en grænse til at fungere som den aktive grænse.
Du kan tilføje data om den aktive grænse til datafelterne på
kortet.
Oprettelse af en grænse
1 Vælg Brugerdata > Grænser > Ny grænse.
2 Vælg en grænseform.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Skærmindstillinger for grænser
Vælg Brugerdata > Grænser > Skærmindstillinger.
Afstand/retning: Giver dig mulighed for at skjule eller vise
afstand og retning til destinationen for den aktive grænse.
Diagramvisning: Giver dig mulighed for at skjule eller vise
grænser på kortet.
Farveskærm: Indstillinger grænsernes farve på kortet.
Konvertering af en rute til en grænse
Før du kan konvertere en rute til en grænse, skal du oprette og
gemme mindst én rute (Sådan opretter og gemmer du en rute,
side 12).
1 Vælg Brugerdata > Ruter og Auto Guidance ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Rediger rute > Gem som grænse.
Konvertering af et spor til en grænse
Før du kan konvertere et spor til en grænse, skal du oprette og
gemme mindst ét spor (Sådan gemmer du det aktive spor,
side 13).
1 Vælg Brugerdata > Spor.
Ekkolod
2 Vælg et spor.
3 Vælg Rediger spor > Gem som grænse.
Redigering af en grænse
1 Vælg Brugerdata > Grænser.
2 Vælg en grænse.
3 Vælg Rediger grænse.
4 Vælg en funktion:
• Du kan redigere grænsens udseende på kortet ved at
vælge Skærmindstillinger.
• Du kan ændre grænselinjer eller -navne ved at vælge
Rediger grænse.
• Du kan redigere grænsealarmen ved at vælge Alarm.
Indstilling af en grænsealarm
Grænsesalarmer underretter dig, når du er inden for en angivet
afstand fra en bestemt grænse.
1 Vælg Brugerdata > Grænser.
2 Vælg en grænse.
3 Vælg Alarm > Til.
4 Indtast en distance.
5 Vælg en funktion.
• Vælg Forlader for at indstille en alarm til at lyde, når
båden er inden for en angivet afstand fra grænsen for et
område, som du vil forblive inden for.
• Vælg Går ind for at indstille en alarm til at lyde, når båden
er inden for en angivet afstand fra grænsen for et område,
som du vil undgå.
Sletning af en grænse
1 Vælg Brugerdata > Grænser.
2 Vælg en grænse.
3 Vælg Rediger grænse > Slet.
Ekkolod
Når du slutter din plotter til et Garmin ekkolodsmodul
(ekstraudstyr) og en transducer, kan den bruges som fishfinder.
Forskellige ekkolodsvisninger kan hjælpe dig med at se fiskene i
området.
De justeringer, du kan foretage for hver enkelt sonarvisning,
afhænger af hvilken visning, du er i, samt hvilken plotter-,
ekkolodsmodul- og transducermodel, du har tilsluttet.
Du kan få mere at vide om, hvilken transducer der passer bedst
til dine behov, på www.garmin.com/transducers.
Stop udsendelsen af ekkolodssignaler
Vælg MENU > Send fra et ekkolodsskærmbillede.
Ændring af ekkolodsvisning
1 Fra et kombinationsskærmbillede med ekkolod skal du vælge
MENU > Rediger kombinationsenhed.
2 Vælg det vindue, der skal ændres.
3 Vælg en ekkolodsvisning.
Traditionel ekkolodsvisning
Der er flere tilgængelige visninger på fuld skærm, afhængigt af
det tilsluttede udstyr.
Den Traditionel ekkolodsvisning på fuld skærm viser et større
billede af ekkolodsaflæsningerne fra en transducer.
Rækkevidden for dybdeskalaen langs højre side af skærmen
viser dybden af de fundne objekter, når skærmen ruller fra højre
mod venstre.
15
À
Á
Â
Dybdeoplysninger
Ikke-bundfaste mål eller fisk
Bund af vandområde
Ekkolodsvisning med splitfrekvens
I ekkolodsvisningen med split frekvens viser den ene side af
skærmen en graf i fuld visning med ekkolodsdata, mens den
anden side af skærmen viser en graf i fuld visning med
ekkolodsdata.
BEMÆRK: Ekkolodsvisningen med split frekvens kræver brug
af en transducer med dobbeltfrekvens.
Ekkolodsvisning med split zoom
Ekkolodsvisningen med opdelt zoom viser en graf i fuld visning
af ekkolodsaflæsninger og en forstørret del af grafen på den
samme skærm.
Garmin ClearVü Ekkolodsvisning
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Venstre side af båden
Højre side af båden
Transduceren på fartøjet
Træer
Gamle dæk
Træstykker
Afstand fra bådens side
Vand mellem fartøjet og bunden
SideVü scanningsteknologi
I stedet for en mere almindelig kegleformet stråle anvender
SideVü transduceren en flad stråle til at scanne vandet og
bunden på begge sider af båden.
BEMÆRK: For at modtage Garmin ClearVü scanningsekkolod,
skal du have en kompatibel plotter eller fishfinder og en
kompatibel transducer. Gå til www.garmin.com/transducers for
at se oplysninger om kompatible transducere.
Garmin ClearVü ekkolod med høj frekvens leverer et detaljeret
billede af fiskeforholdene rundt om båden i en detaljeret visning
af de strukturer, som båden sejler hen over.
Traditionelle transducere udsender en kegleformet stråle.
Garmin ClearVü scanningsekkolodsteknologien udsender to
smalle stråler, der minder om formen på strålen i en
kopimaskine. Disse stråler giver et klarere, fotolignende billede
af, hvordan området under båden ser ud.
Panoptix Ekkolodsvisninger
SideVü Ekkolodsvisning
BEMÆRK: Ikke alle modeller har indbygget SideVü
ekkolodsunderstøttelse. Hvis din model ikke har indbygget
SideVü ekkolod, skal du bruge et kompatibelt ekkolodsmodul og
en kompatibel SideVü transducer.
Hvis din model har indbygget SideVü ekkolod, skal du bruge en
kompatibel SideVü transducer.
SideVü scanningsekkolodsteknologien viser et billede af, hvad
der ligger ved siden af båden. Du kan bruge det som et
søgeværktøj til at finde strukturer og fisk.
16
BEMÆRK: Ikke alle modeller understøtter Panoptix
transducere.
For at modtage Panoptix ekkolod skal du have en kompatibel
plotter og en kompatibel transducer.
Panoptix ekkolodsvisninger giver dig mulighed for at se hele
vejen rundt om båden i realtid. Du kan også se dine fødefisk
under vandet og stimer af fødefisk foran eller under båden.
LiveVü ekkolodsvisningerne viser bevægelse foran eller under
båden. Skærmen opdateres meget hurtigt og skaber
ekkolodsvisninger, der ligner live-video.
RealVü 3D ekkolodsvisningerne giver tredimensionelle visninger
af det, der befinder sig foran eller under båden. Skærmen
opdateres, hver gang transduceren foretager en fejebevægelse.
For at se alle fem Panoptix ekkolodsvisninger skal du have én
transducer, som viser de nedadrettede visninger, og en anden
transducer, som viser de fremadrettede visninger.
For at få adgang til Panoptix ekkolodsvisningerne skal du vælge
Ekkolod og vælge en visning.
LiveVü Nedadrettet ekkolodsvisning
Denne ekkolodsvisning viser, hvad der befinder sig under
båden, og kan bruges til at se fødefiskestimer og fisk.
Ekkolod
RealVü 3D Down ekkolodsvisning
Denne ekkolodsvisning giver en tredimensionel visning af, hvad
der er under transduceren, og kan bruges, når du ligger stille og
vil se, hvad der er rundt om båden.
RealVü 3D historisk ekkolodsvisning
Denne ekkolodsvisning giver en tredimensionel visning af, hvad
der er bag båden, når den er i bevægelse, og viser hele
vandsøjlen i 3D fra bunden til vandoverfladen. Denne visning
bruges til at finde fisk.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Panoptix nedadrettet visningshistorik i rullende ekkolodsvisning
Båd
Område
Spor
Drop shot-rig
Bund
LiveVü Fremadrettet ekkolodsvisning
Denne ekkolodsvisning giver et todimensionelt billede af, hvad
der befinder sig foran båden, og kan bruges til at se
fødefiskestimer og fisk.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Farveforklaring
Båd
Område
Bund
Struktur
Fisk
FrontVü Ekkolodvisning
Båd
À
Á
Â
Ã
Ä
Område
Fisk
Spor
Panoptix FrontVü ekkolodsvisningen øger din opmærksomhed
på situationen ved at vise forhindringer under vandet, op til
91 meter (300 fod) foran båden.
Muligheden for effektivt at undgå fremadrettede kollisioner med
FrontVü ekkoloddet reduceres, hvis hastigheden overstiger 8
knob.
For at se FrontVü ekkolodsvisningen skal du installere og
tilslutte en kompatibel transducer, f.eks. en PS21 transducer. Du
skal muligvis opdatere transducersoftwaren.
Bund
RealVü 3D fremadrettet ekkolodsvisning
Denne ekkolodsvisning giver en tredimensionel visning af, hvad
der er foran transduceren. Denne visning kan bruges, når du
ligger stille, og du har brug for at se bunden og de fisk, der
nærmer sig båden.
Valg af transducertype
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Ekkolod
Farveforklaring
Båd
Ping-indikator
Fisk
Bund
Område
Før du kan vælge transducertypen, skal du vide, hvilken slags
transducer du har.
Denne plotter er kompatibel med Garmin ClearVü™
transduceren samt med en række ekstra transducere, herunder
Garmin GT-transducere, som findes på www.garmin.com. Gå til
www.garmin.com/transducers for at få oplysninger om
kompatible transducere.
Hvis du vil tilslutte en transducer, som ikke fulgte med plotteren,
skal du muligvis indstille transducertypen, for at ekkoloddet kan
fungere korrekt. Hvis enheden automatisk registrerede din
transducer, vises denne mulighed ikke.
1 I en ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Installation > Transducertype.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du har en 200/77 kHz transducer med dobbeltstråle,
skal du vælge Dual stråle (200/77 kHz).
17
• Hvis du har en 200/50 kHz transducer med
dobbeltfrekvens, skal du vælge Dual frekvens (200/50
kHz).
• Hvis du har en anden type transducer, skal du vælge den
på listen.
Kalibrering af kompas
Før du kan kalibrere kompasset, skal transduceren være
installeret på akslen langt nok væk fra trollingmotoren til at
undgå magnetisk interferens, og den skal være nedsænket i
vandet. Kalibreringen skal være af en sådan kvalitet, at det
interne kompas aktiveres.
BEMÆRK: Hvis du vil bruge kompasset, skal du montere
transduceren på akslen. Kompasset fungerer ikke, når du
monterer transduceren på motoren.
BEMÆRK: Kompaskalibrering er kun tilgængelig for
transducere med et indbygget kompas som f.eks. PS21-TR
transduceren.
Du kan begynde at dreje båden før kalibreringen, men du skal
rotere båden 1,5 gang under kalibreringen.
1 Fra en aktuel ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolods opsætning > Installation.
2 Vælg om nødvendigt Brug AHRS til at tænde for AHRSsensoren.
3 Vælg Kalibrer kompas.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Oprettelse af et waypoint på skærmen
Ekkolod
1 Vælg en position fra en ekkolodsvisning.
2 Vælg SELECT.
3 Rediger eventuelt waypointoplysningerne.
Pause i ekkolodsvisningen
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Ekkolod
pause.
Visning af ekkolodshistorik
Du kan rulle i ekkolodsvisningen for at se historiske
ekkolodsdata.
BEMÆRK: Ikke all transducere gemmer historiske
ekkolodsdata.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Ekkolod
pause.
2 Brug piletasterne.
Deling af ekkolod
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle
plottermodeller.
Du kan få vist ekkolodsdata fra andre plottere med indbygget
ekkolodsmodul, som er sluttet til Garmin Marine Network.
Hver plotter på netværket kan finde ekkolodsdata fra ethvert
kompatibelt ekkolodsmodul og enhver kompatibel transducer på
netværket, uanset hvor plotterne og transducerne er monteret
på båden. For eksempel kan du fra en transducer med Garmin
ClearVü, som er monteret bagerst på båden, få vist
ekkolodsdata via en 93sv, der er monteret forrest på båden.
Når du deler ekkolodsdata, vil værdierne for nogle
ekkolodsindstillinger, f.eks. Område og Gain, blive synkroniseret
på tværs af alle enhederne på netværket. Værdierne for andre
ekkolodsindstillinger, f.eks. indstillingerne for Udseende,
synkroniseres ikke og skal konfigureres på hver enkelt enhed.
Desuden synkroniseres rullehastigheden for de forskellige
traditionelle og Garmin ClearVü ekkolodsvisninger for at gøre de
opdelte skærme mere sammenhængende.
18
BEMÆRK: Når man bruger flere transducere samtidig, kan det
skabe krydstale. Dette kan fjernes ved at justere
ekkolodsindstillingen for Interferens.
Valg af ekkolodskilde
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
Hvis du bruger mere end én kilde til ekkolodsdata til en bestemt
ekkolodsvisning, kan du vælge, hvilken kilde der skal anvendes
til denne ekkolodsvisning. Hvis du f.eks. har to kilder til Garmin
ClearVü, kan du vælge den kilde, der skal bruges fra Garmin
ClearVü ekkolodsvisningen.
1 Åbn ekkolodsvisningen, som du vil ændre kilden for.
2 Vælg MENU > Ekkolodsopsætning > Kilde.
3 Vælg kilden til denne ekkolodsvisning.
Sådan omdøbes en ekkolodskilde
Du kan omdøbe en ekkolodskilde, så det bliver let at identificere
den. Du kan f.eks. bruge "Forstavn" som navn på transduceren i
bådens forstavn.
Kilden omdøbes kun i den aktuelle visning. Hvis du f.eks. vil
omdøbe Garmin ClearVü ekkolodskilden, skal du åbne Garmin
ClearVü ekkolodsvisningen.
1 Fra ekkolodsvisningen skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Kilde > Omdøb kilder.
2 Indtast navnet.
Justering af detaljeniveauet
Du kan kontrollere, hvor mange detaljer og hvor meget støj, der
vises på ekkolodsskærmen, enten ved at justere gain for
traditionelle transducere eller ved at justere lysstyrken for
Garmin ClearVü transducere.
Hvis du vil have vist et signal med højeste intensitet på
skærmen, kan du mindske gain eller lysstyrke for at fjerne støj
og signaler med mindre intensitet. Hvis du vil have vist alle
signaloplysninger, kan du øge gain eller lysstyrke for at se flere
oplysninger på skærmen. Dette øger også støjen og kan gøre
det sværere at genkende faktiske signaler.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU.
2 Vælg Gain eller Lysstyrke.
3 Vælg en funktion:
• Forøg eller reducer gain eller lysstyrke manuelt ved at
vælge Op eller Ned.
• Vælg en automatisk valgmulighed for at lade plotteren
justere gain eller lysstyrke automatisk.
Justering af farveintensiteten
Du kan justere farveintensiteten og fremhæve interesseområder
på ekkolodsskærmen ved at justere farve-gain for traditionelle
transducere eller kontrasten for Garmin ClearVü og SideVü/
ClearVü transducere. Denne indstilling fungerer bedst, efter du
har justeret det detaljeniveau, der vises på skærmen, vha.
indstillingerne for gain eller lysstyrke.
Hvis du vil fremhæve mindre fiskemål eller vise et mål med
højere intensitet, kan du øge indstillingen for farve-gain eller
kontrast. Dette medfører mindre differentiering for signaler med
høj intensitet på bunden. Hvis du vil reducere signalets
intensitet, kan du reducere farve-gain eller kontrasten.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU.
2 Vælg en funktion:
• Mens du er i Garmin ClearVü eller SideVü
ekkolodsvisningen, skal du vælge Kontrast.
• Mens du er i en Panoptix LiveVü ekkolodsvisning, skal du
vælge Farve-gain.
• Mens du er i en anden ekkolodsvisning, skal du vælge
Ekkolodsopsætning > Avanceret > Farve-gain.
Ekkolod
3 Vælg en funktion:
• Forøg eller reducer farveintensiteten manuelt ved at
vælge Op eller Ned.
• Hvis du vil bruge standardindstillingen, skal du vælge
Standard.
Ekkolodsregistreringer
Registrering af ekkolodsvisningen
BEMÆRK: Ikke alle modeller understøtter registrering af
ekkolodsvisningen.
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
2 Vælg MENU > Ekkolodsopsætning >
Ekkolodsregistrering > Registrer ekkolod fra en
ekkolodsvisning.
15 minutters ekkolodsregistrering bruger ca. 200 MB plads
på det isatte hukommelseskort. Du kan registrere
ekkolodsdata, indtil kortet er fyldt op.
Stop ekkolodsregistrering
Før du kan stoppe ekkolodsregistrering, skal du have sat den i
gang (Registrering af ekkolodsvisningen, side 19).
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Ekkolodsregistrering > Stop
registrering.
Sådan slettes en ekkolodsregistrering
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
2 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Ekkolodsregistreringer > Vis
optagelser.
3 Vælg en registrering.
4 Vælg Slet.
Afspilning af ekkolodsregistreringer
Før du kan afspille ekkolodsregistreringer, skal du downloade og
installere HomePort™ programmet og registrere ekkolodsdata på
et hukommelseskort.
1 Fjern hukommelseskortet fra enheden.
2 Sæt hukommelseskortet i en kortlæser, der er tilsluttet en
computer.
3 Åbn HomePort programmet.
4 Vælg en ekkolodsregistrering fra din enhedsliste.
5 Højreklik på ekkolodsregistreringen i den nederste rude.
6 Vælg "Afspilning".
Traditionel Garmin ClearVüopsætning og
SideVü ekkolodsopsætning
BEMÆRK: Ikke alle muligheder og indstillinger er gældende for
alle modeller, ekkolodsmoduler og transducere.
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning.
Dybde linje: Viser en dybdelinje til hurtig reference.
Rullehastighed: Du kan indstille hastigheden, hvormed
ekkoloddet ruller fra højre til venstre.
På lavt vand kan det være en god idé at mindske
rullehastigheden for at få oplysningerne til at stå på skærmen
i længere tid. På dybere vand kan du øge rullehastigheden.
Områdelinjer: Viser de lodrette linjer, som angiver afstanden til
højre og til venstre for båden. Denne indstilling er tilgængelig
for SideVü ekkolodsvisning.
Farveskala: Angiver farveskemaet for ekkolodsvisningen.
Denne indstilling kan være tilgængelig i menuen Udseende.
Ekkolod
Farveskemaet med høj kontrast tildeler mørkere farver til
signaler med svag intensitet. Farveskemaet med lav kontrast
tildeler signaler med lav intensitet farver, som svarer til
baggrundsfarven.
Udseende: Se Indstillinger for ekkolods udseende, side 20.
Datafelter: Indstiller de data, der vises på skærmen Ekkolod.
Avanceret: Se Avancerede ekkolodsindstillinger, side 20.
Installation: Gendanner ekkoloddets standardindstillinger.
Indstilling af zoomniveauet på visningen på ekkolodsskærmen
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Zoom.
2 Vælg en funktion:
• Du kan zoome ind på ekkolodsdata fra bunddybden ved at
vælge Bundlås.
• Du kan indstille dybdeområdet for det forstørrede område
manuelt ved at vælge Manuel, vælge Vis opad eller Vis
nedad for at indstille dybdeområdet for det forstørrede
område, og vælge Zoom ind eller Zoom ud for at øge
eller mindske forstørrelsen af det forstørrede område.
• Angiv dybde og zoom automatisk ved at vælge Autom..
• Hvis du vil annullere zoom, skal du vælge Ingen zoom.
Indstilling af rullehastigheden
Du kan indstille hastigheden, hvormed ekkolodsbilledet bevæger
sig hen over skærmen. Brug en højere rullehastigheden til at se
flere detaljer, især ved bevægelse eller trolling. En lavere
rullehastighed viser ekkolodoplysninger på skærmen i længere
tid. Indstilling af rullehastigheden på én ekkolodsvisning,
anvendes også på alle andre ekkolodsvisninger.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Rullehastighed.
2 Vælg en funktion:
• Du kan justere rullehastigheden automatisk ved hjælp af
hastighed over grunden eller fart gennem vand ved at
vælge Autom..
Indstillingen Auto vælger en rullehastighed, der passer til
bådens hastighed, så mål i vandet tegnes i det korrekte
formatforhold og ser mindre forvrængede ud. Når du får
vist Garmin ClearVü eller SideVü ekkolodsvisninger,
anbefales det at bruge indstillingen Auto.
• Hvis du ønsker en meget hurtig rullehastighed, skal du
vælge Ultrascroll®.
Indstillingen Ultrascroll ruller hurtigt igennem nye
ekkolodsdata, men med reduceret billedkvalitet. I de fleste
situationer giver den hurtige indstilling en god balance
mellem en hurtig billedrulning og mål, der er mindre
forvrængede.
Justering af området for dybde- eller breddeskala
Du kan justere området for dybdeskalaen for traditionelle og
Garmin ClearVüekkolodsvisninger og området for
breddeskalaen for SideVüekkolodsvisningen.
Når enheden får tilladelse til at justere området automatisk,
holdes bunden inden for den nedre eller yderste tredjedel af
ekkolodsskærmen. Det kan være nyttigt ved registrering af en
bund, som har minimale eller moderate terrænændringer.
En manuel justering af området giver dig mulighed for at se et
bestemt område, hvilket kan være nyttigt ved registrering af en
bund, som har store terrænændringer, f.eks. huller eller klipper.
Bunden vises på skærmen, så længe den er inden for det
område, du har indstillet.
1 Vælg MENU > Område fra en ekkolodsvisning.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Autom., hvis plotteren skal justere området
automatisk.
19
• Vælg Op eller Ned for at øge eller reducere områdets
rækkevidde manuelt.
TIP: Fra skærmen Ekkolod kan du vælge eller for
manuelt at justere områdets rækkevidde.
TIP: Når du får vist flere ekkolodsskærme, kan du vælge
SELECT for at vælge det aktive skærmbillede.
Indstillinger for ekkolods udseende
Vælg MENU > Ekkolodsopsætning > Udseende fra en
ekkolodsvisning.
Farveskala: Indstiller farveskalaen.
Edge: Du kan fremhæve det stærkeste signal fra bunden for at
få hjælp til at definere signalets hårdhed eller blødhed.
A-Scope: Viser et lodret blinklys langs højre side af skærmen,
der med det samme viser rækkevidden til mål langs en skala.
Billedfremføring: Gør det muligt at fremføre ekkolodsbillederne
hurtigere ved at trække mere end én datakolonne på
skærmen for hver kolonne med modtagne ekkolodsdata. Det
er specielt nyttigt, hvis du bruger ekkolod på dybt vand, fordi
ekkolodssignalet skal have længere tid til at bevæge sig til
havbunden og tilbage til transduceren.
Indstillingen 1/1 trækker en kolonne oplysninger på skærmen
pr. ekkolod. Indstillingen 2/1 trækker to kolonner oplysninger
til skærmen, og så fremdeles for indstillingerne 4/1 og 8/1.
Fiskesymbol: Angiver, hvordan ekkoloddet skal fortolke ikkebundfaste mål.
Ekkolodsalarmer
BEMÆRK: Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige på alle
transducere.
Fra en aktuel ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Ekkolods
opsætning > Alarmer.
Du kan også åbne ekkolodsalarmer ved at vælge Indstillinger >
Alarmer > Ekkolod.
Lavt vand: Indstiller en alarm, der skal lyde, når dybden bliver
mindre end den angivne værdi.
Dybvand: Indstiller en alarm, der skal lyde, når dybden bliver
større end den angivne værdi.
FrontVü alarm: Indstiller afgivelse af en alarm, når dybden
foran fartøjet er mindre end den angivne værdi, hvilket kan
hjælpe dig med at undgå at gå på grund (Indstilling afFrontVü
dybdealarm, side 22). Alarmen er kun tilgængelig med
Panoptix FrontVü transducere.
Vandtemperatur: Indstiller en alarm til at lyde, når transduceren
rapporterer en temperatur, der er 1,1 °C (2 °F) over eller
under den angivne temperatur.
Kontur: Indstiller en alarm til at blive udløst, når transduceren
registrerer et stort mål inden for den angivne dybde fra
vandoverfladen og fra bunden.
Fisk: Indstiller en alarm til at lyde, når enheden registrerer et
ikke-bundfast mål.
•
indstiller alarmen til at lyde, når fisk i alle størrelser
registreres.
•
indstiller alarmen til kun at lyde, når middelstore og
store fisk registreres.
•
indstiller alarmen til kun at lyde, når store fisk
registreres.
Avancerede ekkolodsindstillinger
BEMÆRK: Ikke alle muligheder og indstillinger er gældende for
alle modeller, ekkolodsmoduler og transducere.
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Avanceret.
Interferens: Justerer følsomheden med henblik på at reducere
effekterne fra interferens fra støjkilder i nærheden.
20
Du bør bruge den laveste interferensindstilling, som opnår
den ønskede forbedring, for at fjerne interferens fra
skærmen. Den bedste metode til at eliminere interferens er at
løse de installationsproblemer, som forårsager støj.
Overflade støj: Skjuler overfladestøj for at undgå rod. Bredere
strålebredder (lavere frekvenser) kan vise flere mål, men kan
generere mere overfladestøj.
Farve-gain: Se Justering af detaljeniveauet, side 18.
TVG: Justerer udseendet af signaler for at kompensere for
svage ekkolodssignaler på dybere vand og reducerer
fremkomsten af støj tæt på overfladen. Når værdien af denne
indstilling øges, bliver de farver, som er tilknyttet
lavniveaustøj og fiskemål, mere ensartede gennem
forskellige vanddybder. Denne indstilling reducerer også
støjen tæt på vandets overflade.
Transducerinstallationsindstillinger
BEMÆRK: Ikke alle muligheder og indstillinger er gældende for
alle modeller, ekkolodsmoduler og transducere.
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Installation.
Gend. fabriksindsl. ekklod: Gendanner
standardfabriksindstillingerne for ekkolodsvisningen.
Transducertype: Giver dig mulighed for at vælge hvilken type
transducer, der er tilsluttet til enheden.
Skift: Giver dig mulighed for at indstille det dybdeområde, som
ekkoloddet er fokuseret på. Dette giver dig mulighed for at
zoome ind på et område i den fokuserede dybde.
Vip til vstre/hjre: Ændrer retningen for SideVü
ekkolodsvisningen, når transduceren er installeret bagvendt.
Vippet: Indstiller Panoptix ekkolodsvisningens retning, når
transduceren er installeret med kablerne pegende mod
bådens side.
Strålebredde: Indstiller Panoptix transducerstrålens bredde.
Smalle strålebredder gør, at du kan se dybere og længere
væk. Bredere strålebredder gør, at du kan se et større
dækningsområde.
Brug AHRS: Giver de interne AHRS (Attitude Heading
Reference System) sensorer mulighed for at registrere
installationsvinklen for Panoptix transduceren. Når denne
indstilling er slået fra, forudsættes det, at transduceren er
installeret i en vinkel på 45 grader.
Ekkolodfrekvenser
BEMÆRK: De tilgængelige frekvenser afhænger af hvilken type
plotter, ekkolodsmoduler og transducer, der bruges.
Justering af frekvensen hjælper med at tilpasse ekkoloddet til dit
bestemte formål og den aktuelle vanddybde.
Højere frekvenser bruger smalle strålebredder og er bedre til
anvendelse ved høje hastigheder og urolige havforhold.
Bunddefinition og springlagsdefinition kan blive bedre ved en
højere frekvens.
Lavere frekvenser bruger bredere strålebredder, der gør det
muligt for fiskeren at se flere mål, men det kan også generere
mere overfladestøj og reducere kontinuiteten på bundsignalet
ved barske havforhold. Bredere strålebredder genererer større
ekkostyrke for fiskebuer, hvilket er ideelt ved lokalisering af fisk.
Bredere strålebredder er også bedre ved store vanddybder, da
den lave frekvens trænger bedre ned på større dybder.
CHIRP-frekvenser giver dig mulighed for at løbe igennem en
række frekvenser, hvilket resulterer i en bedre målseparation på
dybt vand. CHIRP kan bruges til tydelig identificering af mål,
f.eks. individuelle fisk i en stime, og til anvendelser på dybt
vand. CHIRP giver generelt et bedre resultat end ved brug af
enkeltfrekvenser. Da nogle fiskemål kan være tydeligere ved
brug af en fast frekvens, bør du overveje dine mål og
vandforholdene, når du bruger CHIRP-frekvenser.
Ekkolod
Nogle sorte ekkolodsbokse og transducere giver også mulighed
for at tilpasse forudindstillede frekvenser for hvert
transducerelement, hvilket gør det muligt at ændre frekvensen
hurtigt vha. forudindstillingerne, efterhånden som vandet og dine
mål ændrer sig.
Samtidig visning af to frekvenser med split frekvens-visningen
gør det muligt for dig at se dybere med den lave frekvens og
samtidig se flere detaljer med den høje frekvens.
Valg af frekvenser
BEMÆRK: Du kan ikke justere frekvensen for alle
ekkolodsvisninger og transducere.
Du kan angive, hvilke frekvenser der skal vises på
ekkolodsskærmen.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Frekvens.
2 Vælg en frekvens, som passer til dine behov og vanddybden.
Du kan få flere oplysninger ved at se Ekkolodfrekvenser,
side 20.
Sådan forudindstiller du en frekvens
BEMÆRK: Ikke tilgængeligt på alle transducere.
Du kan oprette en forudindstilling for at gemme en specifik
ekkolodsfrekvens, hvilket gør det muligt at ændre frekvens
hurtigt.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Frekvens.
2 Vælg Tilføj.
3 Angiv en frekvens.
Aktivering af A-Scope
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig i
ekkolodsvisningerne Traditionel.
a-scope er en lodret visningsenhed i højre side af visningen,
som viser, hvad der lige nu befinder sig under transduceren. Du
kan bruge a-scope til at identificere målresultater, som du kunne
være gået glip af, når ekkolodsdataene hurtigt løber hen over
skærmen, som når båden f.eks. bevæger sig med høj
hastighed. Den kan også være nyttig ved registrering af fisk tæt
på havbunden.
Ovenstående a-scope viser registrering af fisk À og registrering
af en blød bund Á.
1 Vælg MENU > Ekkolodsopsætning > Udseende > AScope fra en ekkolodsvisning.
2 Vælg en holdetid.
Du kan øge holdetiden for at øge det interval, inden for
hvilket ekkolodsresultater vises.
Panoptix ekkolodsopsætning
Justering af RealVü visningsvinkel og zoomniveau
Du kan ændre visningsvinklen for RealVü ekkolodsvisningerne.
Du kan også zoome ind på og ud fra visningen.
Vælg en indstilling fra en RealVü ekkolodsvisning:
• Med piletasterne på kortet kan du justere visningsvinklen.
• Drej på knappen for at zoome ind og ud.
Ekkolod
Justering af RealVü gennemløbshastigheden
Du kan opdatere, hvor hurtigt transduceren fejer frem og tilbage.
En hurtigere gennemløbshastighed giver et mindre detaljeret
billede, men skærmen opdateres hurtigere. En langsommere
gennemløbshastighed giver et mere detaljeret billede, men
skærmen opdateres langsommere.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for
ekkolodsvisningen RealVü 3D historisk.
1 Fra en RealVü ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Gennemløbshastighed.
2 Vælg en funktion.
LiveVü Fremadrettet og FrontVü ekkolodsmenu
Fra LiveVü fremadrettet eller FrontVü ekkolodsvisning skal du
vælge MENU.
Gain: Styrer detaljerings- og støjniveauet, som vises på
ekkolodsskærmbilledet.
Hvis du vil se et signal med højeste intensitet på skærmen,
kan du mindske gain for at fjerne støj og signaler med mindre
intensitet. Hvis du vil se alle signaloplysninger, kan du øge
gain for at se flere oplysninger på skærmen. Dette øger også
støjen og kan gøre det sværere at genkende faktiske
signaler.
Dybdeområde: Justerer området for dybdeskalaen.
Når enheden får tilladelse til at justere området automatisk,
holdes bunden inden for den nedre del af ekkolodsskærmen.
Det kan være nyttigt ved registrering af en bund, som har
minimale eller moderate terrænændringer.
En manuel justering af området giver dig mulighed for at se
et bestemt område, hvilket kan være nyttigt ved registrering
af en bund, som har store terrænændringer, f.eks. huller eller
klipper. Bunden vises på skærmen, så længe den er inden
for det område, du har indstillet.
Fremadrettet område: Justerer det fremadrettede
skalaområde.
Gør enheden i stand til automatisk at justere det
fremadrettede skalaområde i forhold til dybden. Ved manuelt
at justere området kan du få vist et bestemt område. Bunden
vises på skærmen, så længe den er inden for det område, du
har indstillet. Ved manuelt at reducere denne valgmulighed
kan effektiviteten af FrontVü alarm mindskes og således
reducere din reaktionstid i forhold til målinger af lav dybde.
Sendevinkel: Regulerer transducerens fokus i bagbord eller
styrbord side. Dette er kun tilgængeligt med RealVü
kompatible Panoptix FrontVü transduceres, som f.eks. PS30,
PS31 og PS60.
Send: Stopper sendingen fra transduceren.
FrontVü alarm: Indstiller afgivelse af en alarm, når dybden
foran fartøjet er mindre end den angivne værdi (Indstilling
afFrontVü dybdealarm, side 22). Den er kun tilgængelig
med Panoptix FrontVü transducere.
Ekkolods opsætning: Justerer opsætningen af transduceren
og ekkolodsresultaternes udseende.
Rediger overlays: Justerer de data, der vises på skærmbilledet.
Indstilling af transducerens sendevinkel for LiveVü og
FrontVü
Funktionen er kun tilgængelig med Panoptix FrontVü og FrontVü
transducere.LiveVü
Du kan ændre transducerens sendevinkel for at rette
transduceren mod et bestemt interesseområde. Du kan f.eks.
justere transduceren til at følge en fødefiskestime eller fokusere
på et træ, når du passerer det.
1 Fra en LiveVü eller FrontVü ekkolodsvisning skal du vælge
MENU > Sendevinkel.
2 Vælg en funktion.
21
Indstilling afFrontVü dybdealarm
ADVARSEL
FrontVü dybdealarmen er kun et værktøj til
situationsfornemmelse og forhindrer ikke grundstødning under
alle forhold. Fartøjsoperatøren har en forpligtelse til at garantere
sikker drift af fartøjet.
Alarmen er kun tilgængelig med Panoptix FrontVü transducere.
Du kan indstille en alarm til at lyde, når dybden er under et
angivet niveau. For at opnå de bedste resultater skal du indstille
stævnens offset ved at bruge en frontkollisionsalarm (Indstilling
af stævn offset, side 22).
1 Fra FrontVü ekkolodsvisningen skal du vælge MENU >
FrontVü alarm.
2 Vælg Til.
3 Indtast den dybde, fra hvilken alarmen skal udløses, og vælg
Udført.
På FrontVü skærmbilledet viser en dybdelinje den dybde, som
alarmen er indstillet til. Linjen er grøn, når du befinder dig på
sikker dybde. Linjen bliver gul, når du sejler hurtigere, end det
fremadrettede område giver dig tid til at reagere på (10
sekunder). Den bliver rød og afgiver en alarm, når systemet
registrerer en forhindring, eller hvis dybden er mindre end den
indtastede værdi.
FORSIGTIG
Muligheden for effektivt at undgå at støde på grund med
FrontVü ekkoloddet reduceres, hvis hastigheden overstiger 8
knob.
Indstillinger for LiveVü og FrontVü udseende
Fra en LiveVü eller FrontVü Panoptix ekkolodsvisning kan du
vælge MENU > Ekkolodsopsætning > Udseende.
Farveskala: Indstiller farvepaletten.
Farve-gain: Justerer intensiteten af de farver, der vises på
skærmen.
Du kan vælge en højere farve-gain-værdi for at se mål højere
oppe i vandsøjlen. En højere farve-gain-værdi giver dig
samtidig mulighed for at skelne mellem lave
intensitetsresultater højere oppe i vandsøjlen, men det kan
medføre tab i skelnen af resultater i bunden. Du kan vælge
en lavere farve-gain-værdi, når målene er nær bunden, for at
få hjælp til at skelne mellem mål og resultater med høj
intensitet såsom sand, sten og mudder.
Stier: Indstiller, hvor længe sporet vises på skærmen. Sporet
viser målets bevægelse.
Bundfyld: Farver bunden brun for at kunne kende den fra
vandresultaterne.
Gitter overlay: Viser et gitter af rækkeviddelinjer.
Rul gennem historik: Viser ekkolodshistorikken i en traditionel
ekkolodsvisning.
Installationsdybde: Indstiller den dybde under vandlinjen, hvor
Panoptix transduceren er monteret. Ved at indtaste den
faktiske dybde, hvor transduceren er monteret, kan du opnå
en mere nøjagtig visuel præsentation af, hvad der er i vandet.
Stævn offset: Angiver afstanden mellem stævn- og fremadrettet
visning på Panoptix transducerens monteringssted. Dermed
kan du se den fremadrettede afstand fra stævnen i stedet for
fra transducerplaceringen.
Dette gælder for Panoptix transducere i FrontVü, LiveVü
Fremadrettet og RealVü 3D Fremadrettet ekkolodsvisninger.
Strålebredde: Angiver Panoptix transducerstrålens bredde i
nedadrettet visning. Smalle strålebredder gør, at du kan se
dybere og længere væk. Bredere strålebredder gør, at du
kan se et større dækningsområde.
Dette gælder for Panoptix transducere i FrontVü, LiveVü
Nedadrettede og LiveVü Fremadrettede ekkolodsvisninger.
Brug AHRS: Giver de interne AHRS (Attitude Heading
Reference System) sensorer mulighed for at registrere
installationsvinklen for Panoptix transduceren automatisk.
Når indstillingen er deaktiveret, kan du indstille den specifikke
installationsvinkel for transduceren ved hjælp af indstillingen
Hældningvinkel. Mange fremadrettede transducere er
installeret ved en 45 graders vinkel, og de nedadrettede
transducere er installeret ved nul graders vinkel.
Vippet: Indstiller Panoptix ekkolodsvisningens retning, når den
nedadrettede transducer er installeret med kablerne pegende
mod bådens side.
Dette gælder for Panoptix transducere i LiveVü Nedadrettet,
RealVü 3D Nedadrettet og RealVü 3D Historisk
ekkolodsvisninger.
Kalibrer kompas: Kalibrerer det interne kompas i Panoptix
transduceren (Transducerinstallationsindstillinger, side 20).
Dette gælder for Panoptix transducere med et internt
kompas, såsom PS21-TR transduceren.
Gend. fabriksindsl. ekklod: Gendanner ekkolodsindstillingen til
fabriksindstillingsværdierne.
Indstilling af stævn offset
For Panoptix transducere med fremadrettet visning kan du
indtaste et stævn offset for at kompensere for målingerne af
fremadrettet afstand ved transducerens monteringssted. Det gør
dig i stand til at få vist den fremadrettede afstand fra stævnen i
stedet for fra transducerens monteringssted.
Funktionen gælder for Panoptix transducere i FrontVü, LiveVü
Fremadrettede og RealVü 3D Fremadrettede ekkolodsvisninger.
1 Måler den vandrette afstand À fra transduceren til stævnen.
Indstillinger for RealVü udseende
Fra en RealVü ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Udseende.
Punktfarver: Angiver en anden farvepalette for
ekkolodsresultatpunkterne.
Bundfarver: Indstiller farveskalaen for bunden.
Bunddesign: Indstiller layoutet af bunden. Når du er på dybt
vand, kan du markere valgmuligheden Punkter og manuelt
indstille rækkevidden til en lavere værdi.
Farvetast: Viser en farveforklaring med de dybder, som
farverne repræsenterer.
Panoptix transducerinstallationsindstillinger
Fra en Panoptix ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Installation.
22
2 Fra en aktuel ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolods opsætning > Installation > Stævn offset.
Ekkolod
3 Indtast den målte afstand, og vælg Udført.
På den aktuelle ekkolodsvisning skifter det fremadrettede
område den afstand, du har indtastet.
Autopilot
ADVARSEL
Du kan kun bruge autopilotfunktionen ved en station, der er
installeret ved siden af en manøvrepult, et gashåndtag og en
manøvrebetjeningsenhed.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Autopiloten er et værktøj, der forøger dine muligheder for at
betjene din båd. Den fritager dig ikke for ansvaret for at betjene
din båd på sikker vis. Undgå navigationsmæssige farer, og lad
aldrig manøvrepulten være ubemandet.
Vær altid parat til omgående at overtage den manuelle styring af
din båd.
Lær at betjene autopiloten i roligt og farefrit åbent vand.
Udvis forsigtighed, når du betjener autopiloten ved høj hastighed
i nærheden af farer i vandet som f.eks. kajer, pæle og andre
både.
Autopilotsystemet justerer løbende styringen af din båd for at
fastholde en konstant kurs (Hold kursen). Systemet giver også
mulighed for manuel styring og en lang række tilstande med
automatiske styrefunktioner og -mønstre.
Når plotteren har forbindelse til et kompatibelt Garmin
autopilotsystem, kan du aktivere og styre autopiloten fra
plotteren.
For at få oplysninger om kompatible Garmin autopilotsystemer
kan du gå til www.garmin.com.
Skærmbilledet Autopilot
TIP: Ved omskiftelige havforhold ved lav hastighed vil en
forøgelse af procentdelen for Strømsparer reducere
roraktiviteten.
Aktivering af autopiloten
Når du aktiverer autopiloten, tager autopiloten kontrollen over
roret og styrer båden for at fastholde din kurs.
På et hvilket som helst skærmbillede skal du vælge Slå til.
Din tilsigtede kurs vises i midten af skærmen Autopilot.
Styremønstre
ADVARSEL
Du er ansvarlig for sikker betjening af din båd. Påbegynd ikke et
mønster, før du er sikker på, at vandet er frit for forhindringer.
Autopiloten kan styre båden i forudindstillede mønstre til fiskeri,
og den kan også udføre andre specialmanøvrer såsom Udrejninger og Williamson's turn.
Sådan følger du U-svingsmønstret
Du kan bruge u-svingsmønstret til at vende båden 180 grader
og opretholde den nye kurs.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge MENU >
Mønsterstyring > U-drejning.
2 Vælg Slå Bagbord til eller Slå Styrbord til.
Sådan indstilles og følges cirkelmønstre
Du kan bruge cirkelmønstre til at styre båden i en konstant
cirkel, i en specificeret retning og efter et specificeret
tidsinterval.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge MENU >
Mønsterstyring > Cirkler.
Hvis
det er nødvendigt, vælg Tid, og vælg et det tidsrum,
2
hvor autopiloten skal styre en hel cirkel.
3 Vælg Slå Bagbord til eller Slå Styrbord til.
Sådan indstilles og følges zigzagmønstre
À
Á
Â
Ã
Faktisk kurs
Tilsigtet kurs (kursen, autopiloten styrer mod)
Faktisk kurs (i standbyfunktion)
Tilsigtet kurs (aktiveret)
Indikator for rorposition (denne funktion er kun tilgængelig, når en
rorsensor er tilsluttet).
Justering af trinstyringstrin
1 På skærmbilledet Autopilot skal du vælge MENU >
Konfiguration af autopilot > Størrelse på trin i drejning.
Du kan bruge zigzagmønster til at styre båden fra bagbord til
styrbord og tilbage inden for et specificeret tidsrum og vinkel på
tværs af din aktuelle kurs.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge MENU >
Mønsterstyring > Zigzag.
2 Hvis det er nødvendigt, vælg Amplitude, og vælg en grad.
3 Hvis det er nødvendigt, vælg Periode, og vælg tidslængde.
4 Vælg Slå Zigzag til.
Sådan følger du mønsteret for Williamson's turn
Du kan buge mønstret Williamson's turn til at dreje båden
omkring med henblik på at sejle langs det sted, hvor mønstret
for Williamson's turn blev påbegyndt. Mønstret for Williamson's
kan anvendes i situationer med mand over bord.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge MENU >
Mønsterstyring > Williamson's turn.
2 Vælg Slå Bagbord til eller Slå Styrbord til.
2 Vælg et trin.
Indstilling af strømsparer
Du kan justeret niveauet af roraktivitet.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælg MENU >
Konfiguration af autopilot > Opsætning af strømtilstand >
Strømsparer.
2 Vælg en procentdel.
Valg af en højere procentdel reducerer roraktiviteten og kurs
nøjagtigheden. Jo højere procentdel des mere afviger
kursen, før autopiloten korrigerer den.
Autopilot
Sejlfunktioner
Indstilling af fartøjets type
Du kan vælge bådtype til konfigurering af plotterindstillinger og
for at bruge de funktioner, der er tilpasset din bådtype.
1 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Fartøjets type.
2 Vælg en funktion.
23
Kapsejlads
Du kan bruge enheden til at øge sandsynligheden for, at båden
krydser startlinjen på præcis det tidspunkt, hvor kapsejladsen
begynder. Når du synkroniserer stopuret til kapsejlads med den
officielle nedtællingstimer for kapsejladsen, advares du med ét
minuts mellemrum, når starten på kapsejladsen nærmer sig. Når
du kombinerer stopuret til kapsejlads med den virtuelle startlinje,
måler enheden din hastighed, pejling og den resterende tid på
nedtællingstimeren. Enheden bruger disse data til at indikere,
om båden vil krydse startlinjen før, efter eller præcist på
tidspunktet for starten på kapsejladsen.
Startlinje guide
Startlinje guide til sejlads er en visuel fremstilling af de
oplysninger, du har brug for, til at krydse startlinjen på det mest
optimale tidspunkt og ved den mest optimale hastighed.
Når du har angivet startlinjeflagene i styrbords- og bagbordsside
samt målhastighed og -tidspunkt, og efter du har startet stopuret
til kapsejlads, vises en forudsigelseslinje. Forudsigelseslinjen
strækker sig fra din aktuelle position og hen imod startlinjen og
de pejlelinjer, der strækker sig ud fra hvert af flagene.
Slutpunktet og farven på forudsigelseslinjen angiver, hvor båden
vil befinde sig, når timertiden udløber, baseret på den aktuelle
sejlhastighed.
Hvis slutpunktet ligger før startlinjen, er linjen hvid. Det betyder,
at båden skal øge hastigheden for at ramme startlinjen rettidigt.
Hvis slutpunktet ligger efter startlinjen, er linjen rød. Det betyder,
at båden skal sænke hastigheden for at undgå en straf for at
ramme startlinjen, før timertiden udløber.
Hvis slutpunktet ligger på selve startlinjen, er linjen hvid. Det
betyder, at båden bevæger sig med den optimale hastigheden til
at ramme startlinjen, når timertiden udløber.
Startlinje guide-vinduet og stopur til kapsejlads-vinduet bliver
vist på kombinationsskærmbilledet Kapsejlads.
Sådan angives startlinjen
1 Fra sejlads menupunktet skal du vælge MENU > Startlinje.
2 Vælg en funktion:
• For at angive mærkerne for startlinjen i bagbords- og
styrbordsside, når du sejler forbi dem, skal du vælge Ping
mærker.
• For at angive mærkerne for startlinjen i bagbords- og
styrbordsside ved at indtaste deres koordinater skal du
vælge Indtast koordinater.
• For at skifte mærkernes position i bagbords- og
styrbordsside, efter du har angivet dem, skal du vælge
Skift mellem bagbord og styrbord Mærker.
Sådan anvendes Startlinje guide
Du kan bruge startlinje guide-funktionen til at hjælpe dig med at
krydse startlinjen ved den mest optimale hastighed under en
kapsejlads.
1 Marker startlinjen (Sådan angives startlinjen, side 24).
2 Fra sejlads menupunktet skal du vælge MENU >
Målhastighed, og vælge målhastigheden, når startlinjen
krydses.
3 Vælg Tidsmål, og angiv det måltidspunkt, hvor startlinjen
skal krydses.
4 Vælg BACK.
5 Start stopuret til kapsejlad (Brug af stopuret til kapsejlads,
side 24).
Brug af stopuret til kapsejlads
1 Fra sejlads menupunktet skal du vælge
indstille stopuret.
2 Vælg SELECT for at starte og stoppe uret.
24
eller
Sådan indstilles afstanden mellem stævnen og GPSantennen
Du kan indtaste afstanden mellem bådens stævn og din GPSantennes position. Det er med til at sikre, at bådens stævn
krydser startlinjen præcis på starttidspunktet.
1 Fra sejlads menupunktet skal du vælge MENU > Startlinje >
GPS stævn offset.
2 Indtast afstanden.
3 Vælg SELECT.
Indstillinger for laylines
For at kunne bruge layline-funktionerne skal du slutte en
vindsensor til plotteren.
I sejladstilstand (Indstilling af fartøjets type, side 2) kan du se
laylines på navigationskortet. Laylines er især nyttige ved
kapsejlads.
Vælg MENU > Laylines på navigationskortet.
Skærm: Justerer, hvordan laylines og fartøj vises på kortet og
justerer længden af laylines.
Sejlvinkel: Giver dig mulighed for at vælge, hvordan enheden
beregner laylines. Indstillingen Aktuel beregner laylines vha.
den målte vindvinkel fra vindsensoren. Indstillingen Manuel
beregner laylines vha. manuelt indtastede værdier for vinkel
mod vinden og afdriftsvinkel.
Korrektion af tidevand: Korrigerer laylines baseret på
tidevandet.
Filter tidskonstant: Filtrerer laylinedata ud fra det tidsinterval,
hvor de blev indtastet. Hvis du vil have en jævnere layline,
som filtrerer nogle af ændringerne i bådens kurs eller den
sande vindvinkel, skal du angive et højere tal. Hvis du vil
have laylines, som viser en højere følsomhed for ændringer i
bådens kurs eller den sande vindvinkel, skal du angive et
lavere tal.
Indstilling af køl offset
Du kan indtaste et køl offset for at kompensere
vanddybdemålingen for transducerens monteringsplacering.
Dermed kan man alt efter behov se vanddybden under kølen
eller den sande vanddybde.
Hvis du vil kende vanddybden under kølen eller det laveste
punkt under båden, og transduceren er placeret i vandlinjen eller
et sted over enden af kølen, skal du måle afstanden fra
transducerens placering til bådens køl.
Hvis du vil kende den sande vanddybde, og transduceren er
placeret over vandlinjen, skal du måle afstanden fra bunden af
transduceren og op til vandlinjen.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, når du har
gyldige dybdedata.
1 Måling af afstanden:
• Hvis transduceren er monteret i vandlinjen À eller et sted
over enden af kølen, skal du måle afstanden fra
transducerens placering til bådens køl. Angiv denne værdi
som et positivt tal.
• Hvis transduceren er monteret i bunden af kølen Á, og du
vil kende den sande vanddybde, skal du måle afstanden
fra transduceren til vandlinjen. Angiv denne værdi som et
negativt tal.
for at
Sejlfunktioner
Vende og bomme
Du kan få autopiloten til at udføre en vending eller bomning,
mens Hold kurs eller Vindstyring er aktiveret.
Vending og bomning fra kompasstyring
1 Aktiver kompasstyring (Aktivering af autopiloten, side 23).
2 Vælg MENU > Vending/bomning.
3 Vælg en retning.
Autopiloten styrer båden via vending eller bomning.
2 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Køl offset.
3 Vælg , hvis transduceren er placeret i vandlinjen, eller vælg
, hvis transduceren er placeret i bunden af kølen.
Autopilotdrift til sejlbåde
FORSIGTIG
Når autopiloten er aktiveret, kontrollerer den alene roret. Du og
dit mandskab forbliver ansvarlige for sejlene, mens autopiloten
er aktiveret.
Udover funktionen Hold kursen kan du også bruge autopiloten til
at fastholde en vindvinkel. Du kan også bruge autopiloten til at
kontrollere roret ved en vending eller bomning.
Vindstyring
Du kan indstille autopiloten til at fastholde den aktuelle
vindvinkel. Din enhed skal være tilsluttet en NMEA 2000 eller
NMEA 0183 kompatibel vindsensor, før den kan styre med en
fast vindvinkel eller foretage en vending eller bomning.
®
Indstilling af vindstyringstypen
Før du kan aktivere vindstyringstypen, skal du slutte en NMEA
2000 eller NMEA 0183 vindsensor til autopiloten.
Der findes yderligere oplysninger om avanceret konfiguration af
autopiloten i de installationsinstruktioner, der medfølger til din
autopilot.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge MENU >
Konfiguration af autopilot > Vindstyringstype.
2 Vælg Relativ eller Sand.
Aktivering af vindstyring
Før du kan aktivere vindstyringstypen, skal du slutte en NMEA
2000 eller NMEA 0183 vindsensor til autopiloten.
Hvis autopiloten er i standbyfunktion, skal du vælge
Vindstyringstype.
Sådan aktiveres Vindstyring fra Hold kursen
Før du kan aktivere vindstyringstypen, skal du slutte en NMEA
2000 eller NMEA 0183 vindsensor til autopiloten.
Når hold kursen er aktiveret, skal du vælge MENU >
Vindstyringstype.
Justering af vinklen for vindstyring med autopiloten
Du kan justere vinklen for vindstyring på autopiloten, når
vindstyring er aktiveret.
• For at justere vinklen for vindstyring i trin à 1° skal du vælge
eller .
• For at justere vinklen for vindstyring i trin à 10° skal du holde
eller inde.
Målere og grafer
Vending og bomning fra vindstyring
Før du kan aktivere vindstyring, skal du have installeret en
vindsensor.
1 Aktiver vindstyring (Aktivering af vindstyring, side 25).
2 Vælg MENU > Vending/bomning.
3 Vælg Tack eller Bomme.
Autopiloten styrer båden igennem en vending eller bomning,
og der vises oplysninger om forløbet af vendingen eller
bomningen på skærmen.
Indstilling af forsinket vending og bomning
Forsinket vending og bomning gør det muligt at forsinke
styringen af en vending og bomning, efter du indleder
manøvren.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge MENU >
Konfiguration af autopilot > Konfiguration af sejlads >
Forsinket vending/bomning.
2 Vælg forsinkelsens varighed.
3 Vælg evt. Udført.
Aktivere spærring af bomning
BEMÆRK: Spærring af bomning forhindrer dig ikke i manuelt at
udføre en bomning ved brug af roret eller trinstyring.
Spærring af bomning forhindrer autopiloten i at udføre en
bomning.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge MENU >
Konfiguration af autopilot > Konfiguration af sejlads >
Bomme spærring.
2 Vælg Aktiveret.
Målere og grafer
Målerne og graferne giver forskellige oplysninger om motoren
og omgivelserne. Du skal tilslutte en kompatibel transducer eller
sensor til netværket for at få vist oplysningerne.
Visning af kompasset
Du kan få vist oplysninger om din pejling, kurs og rute ved brug
af kompasset.
Vælg Målere > Kompas.
Visning af turmålere
Turmålere viser oplysninger om triptæller, hastighed, tid og
brændstof for din aktuelle tur.
Vælg Målere > Trip.
Nulstilling af turmålere
1 Vælg Målere > Trip.
2 Vælg en funktion:
• Du kan nulstille alle udlæsninger fra det aktuelle trip ved at
vælge Nulstil triptæller.
• Du kan nulstille den maksimale fartudlæsning ved at
vælge Nulstil maksimumhastighed.
• Du kan nulstille afstandsmåleren ved at vælge Nulstil
kilometertæller.
• Du kan nulstille alle udlæsninger ved at vælge Nulstil alt.
25
Visning af motor- og brændstofmålere
Før du kan få vist motor- og brændstofmålere, skal du have
oprettet tilslutning til et NMEA 2000 netværk, der er i stand til at
registrere motor- og brændstofdata. Se
installationinstruktionerne for at få yderligere oplysninger.
Vælg Målere > Motor.
Valg af antallet af motorer, der vises i målere
Du kan få vist oplysninger for op til fire motorer.
1 På skærmen Motormålere skal du vælge MENU >
Måleropsætning > Motorvalg > Antal motorer.
2 Vælg en funktion:
• Vælg antallet af motorer.
• Vælg Automatisk konfiguration for automatisk at
registrere antallet af motorer.
Tilpasning af motorer, der vises i målere
Før du kan tilpasse, hvordan motorerne vises i målerne, skal du
manuelt vælge antallet af motorer (Valg af antallet af motorer,
der vises i målere, side 26).
1 På skærmen Motormålere skal du vælge MENU >
Måleropsætning > Motorvalg > Rediger motorer.
2 Vælg Første motor.
3 Vælg den motor, der skal vises i den første måler.
4 Gentag for de tilbageværende motorer.
Aktivering af statusalarmer for motormålere
Du kan lade kortplotteren vise statusalarmer for motormålere.
På skærmen Motormålere skal du vælge MENU >
Måleropsætning > Statusalarmer > Til.
Når en motoralarm udløses, vises der en alarmmeddelelse for
målerstatus, og måleren bliver muligvis rød afhængigt af
alarmtypen.
Aktivering af visse statusalarmer for motormåler
1 På skærmen Motormålere skal du vælge MENU >
Måleropsætning > Statusalarmer > Brugerdefineret.
2 Vælg en eller flere motormåleralarmer, som du vil slå til eller
fra.
Indstilling af brændstofalarmen
Før du kan indstille en brændstofniveaualarm, skal der være
sluttet en kompatibel brændstofflow-sensor til plotteren.
Du kan indstille en alarm til at udløses, når den totale mængde
brændstof ombord når det niveau, du angiver.
1 Vælg Indstillinger > Alarmer > Brændstof > Indstil total
brændstof ombord > Til.
2 Angiv den resterende mængde brændstof, der udløser
alarmen, og vælg Udført.
Indstilling af brændstofkapacitet for fartøjet
1 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Brændstofkapacitet.
2 Indtast den samlede kombinerede kapacitet for
brændstoftankene.
Synkronisering af brændstofdata med faktisk
mængde brændstof i fartøjet
Du kan synkronisere brændstofniveauerne i plotteren med den
faktiske mængde brændstof i fartøjet, når du tanker fartøjet op.
1 Vælg Målere > Motor > MENU.
2 Vælg en funktion:
• Når du har påfyldt alle fartøjets brændstoftanke, skal du
vælge Fyld alle tanke. Brændstofniveauet bliver nulstillet
til den maksimale kapacitet.
26
• Når du har tanket mindre end en hel tank brændstof, skal
du vælge Kom brændstof på båden, og indtaste den
påfyldte mængde.
• Du kan angive den samlede mængde brændstof i fartøjets
tanke ved at vælge Indstil total brændstof ombord og
indtaste den samlede mængde brændstof i tankene.
Visning af vindmålere
Før du kan få vist vindoplysninger, skal du slutte en vindmåler til
kortplotteren.
Vælg Målere > Vind.
Konfiguration af sejladsvindmåleren
Du kan konfigurere sejladsvindmåleren til at vise sand eller
relativ vindhastighed og -vinkel.
1 Fra vindmåleren vælger du MENU > Sejladsvindmåler.
2 Vælg en funktion:
• For at få vist sand eller relativ vindvinkel skal du vælge
Nål og vælge en funktion.
• For at få vist sand eller relativ vindhastighed skal du
vælge Vindhastighed og vælge en funktion.
Konfiguration af hastighedskilde
Du kan angive, om fartøjets hastighedsdata som vist på måleren
og anvendt til vindberegninger skal være baseret på
vandhastigheden eller GPS-hastigheden.
1 Fra vindmåleren vælger du MENU > Kompasmåler >
Hastighedsvisning.
2 Vælg en funktion:
• Du kan beregne fartøjets hastighed på baggrund af
dataene fra vandhastighedssensoren ved at vælge Fart
gn. vandet.
• Du kan beregne fartøjets hastighed på baggrund af GPSdata ved at vælge GPS-fart.
Konfiguration af vindmålerens kilde til kurs
Du kan angive den kilde til kurs, der skal vises på vindmåleren.
Magnetisk kurs er de kursdata, der modtages fra en kurssensor,
og GPS-kursdata beregnes af din plotter-GPS (kurs over
grunden).
1 Fra vindmåleren vælger du MENU > Kompasmåler > Kilde
til kurs.
Vælg
GPS-kurs eller Magnetisk.
2
BEMÆRK: Når fartøjet bevæger sig ved lav hastighed eller
ligger stille, er den magnetiske kompaskilde mere nøjagtig
end GPS-kilden.
Tilpasning af vindmåleren til sejlads tæt ved vinden
Du kan angive området for vindmåleren både ved sejlads på
kryds og læns.
1 Fra vindmåleren vælger du MENU > Kompasmåler > Angiv
målertype > Sejlads tæt ved vinden.
2 Vælg en funktion:
• Angiv de maksimum og minimum værdier, der skal vises
på vindmåleren, når der sejles mod vinden, ved at vælge
Skift skala for modvind og indstille vinklerne.
• Angiv de maksimum og minimum værdier, der skal vises
på vindmåleren når der sejles med vinden, ved at vælge
Skift skala for medvind og indstille vinklerne.
• Du kan få vist sand eller relativ vind ved at vælge Vind og
vælge en funktion.
Målere og grafer
Oplysninger om tidevand,
strømforhold og himmellegemer
Oplysninger om tidevandsstation
Du kan se oplysninger om en tidevandsstation for en bestemt
dato og et bestemt tidspunkt, inklusive højden på tidevandet og
tidspunktet for næste høj- og lavvande. Som standard viser
plotteren oplysninger for den senest viste tidevandsstation, dags
dato og seneste time.
Vælg Navigationsoplysninger > Tidev. og strmf. > Tidevand.
Oplysninger om strømforholdsstation
BEMÆRK: Oplysninger om strømforholdsstationer er
tilgængelige sammen med visse detaljerede kort.
Du kan få vist oplysninger om en strømforholdsstation for en
specifik dato og et specifikt klokkeslæt, herunder den aktuelle
hastighed og det aktuelle strømniveau. Som standard viser
plotteren strømoplysninger for den senest viste
strømforholdsstation og for den aktuelle dato og det aktuelle
tidspunkt.
Vælg Navigationsoplysninger > Tidev. og strmf. > Strøm.
Oplysninger om himmellegemer
• Plotteren kan overføre din GPS-position til din radio. Hvis din
radio er kompatibel, overføres GPS-positionsoplysningerne
sammen med DSC-opkald.
• Plotteren kan modtage DSC-nødopkald og
positionsoplysninger fra radioen.
• Plotteren kan spore positionen for fartøjer, der udsender
positionsrapporter.
Aktivering af DSC
Vælg Indstillinger > Andre fartøjer > DSC.
DSC-liste
DSC-listen er en log over de seneste DSC-opkald og øvrige
DSC-kontakter, du har indtastet. DSC-listen kan indeholde op til
100 poster. DSC-listen viser de seneste opkald fra en båd. Hvis
der modtages et andet opkald fra samme båd, erstatter det det
første opkald i opkaldslisten.
Visning af DSC-listen
Før du kan få vist DSC-listen, skal plotteren være tilsluttet en
VHF-radio, der understøtter DSC.
Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.
Tilføjelse af en DSC-kontakt
Du kan få vist oplysninger om solopgang, solnedgang,
måneopgang, månenedgang, månefaser og den omtrentlige
position for solen og månen på himlen. Skærmens midte
repræsenterer himlen over det aktuelle sted, og de yderste ringe
repræsenterer horisonten. Som standard viser plotteren
oplysninger om himmellegemer for den aktuelle dato og det
aktuelle tidspunkt.
Vælg Navigationsoplysninger > Tidev. og strmf. > Himmel.
Du kan tilføje et fartøj til din DSC-liste. Du kan foretage opkald til
en DSC-kontakt fra plotteren.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSC-liste
> Tilføj kontakt.
2 Angiv fartøjets MMSI (Maritime Mobile Service Identity).
3 Angiv navnet på fartøjet.
Visning af tidevandsstation, strømstation
eller oplysninger om himmellegemer for en
anden dato
Hvis din kompatible plotter og VHF-radio er tilsluttet via NMEA
0183, advarer din plotter dig, når din VHF-radio modtager et
DSC-nødopkald. Hvis der er blevet sendt positionsoplysninger
sammen med nødopkaldet, vil disse oplysninger også være
tilgængelige og optages sammen med opkaldet.
angiver et nødopkald på DSC-listen og markerer et fartøjs
position på navigationskortet på det tidspunkt, hvor DSCnødopkaldet blev sendt.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Tidev. og strmf..
2 Vælg Tidevand, Strøm eller Himmel.
3 Vælg en funktion.
• Du kan få vist oplysninger for en anden dato ved at vælge
Skift dato > Manuel, og indtast en dato.
• Du kan få vist oplysninger for i dag ved at vælge Skift
dato > Aktuel.
• Hvis funktionen til visning af oplysninger for dagen efter
den viste dato, skal du vælge Næste dag.
• Hvis funktionen til visning af oplysninger for dagen før den
viste dato, skal du vælge Forrige dag.
Visning af oplysninger for en anden
tidevands- eller strømstation
1
2
3
4
Vælg Navigationsoplysninger > Tidev. og strmf..
Vælg Tidevand eller Strøm.
Vælg Tætteste station.
Vælg en station.
Digitalt selektivt opkald
Indgående nødopkald
Navigering til et fartøj i nød
angiver et nødopkald på DSC-listen og markerer et fartøjs
position på navigationskortet, når et DSC-nødopkald sendes.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg Naviger til.
4 Vælg Gå til eller Lav rute til.
Positionssporing
Når du slutter plotteren til en VHF-radio ved hjælp af NMEA
0183, kan du spore fartøjer, der sender positionsrapporter.
Denne funktion er også tilgængelig på NMEA 2000, forudsat at
fartøjet sender de korrekte PGN-data (PGN 129808, DSCopkaldsoplysninger).
Hvert enkelt positionsrapportopkald, der modtages, logges på
DSC-listen (DSC-liste, side 27).
Plotter og NMEA 0183 VHF-radiofunktionalitet
Visning af en positionsrapport
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSC-
Når din plotter er sluttet til en NMEA 0183 VHF-radio, er disse
funktioner aktiveret.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg en funktion:
liste.
• Vælg
Oplysninger om tidevand, strømforhold og himmellegemer
for at skifte til positionsrapportoplysninger.
27
• Skift til et navigationskort, der markerer positionen, ved at
vælge .
• Skift til et navigationskort, der markerer positionen, ved at
vælge Næste side.
• Hvis du vil vise positionsrapportoplysninger, skal du vælge
Forrige side.
Navigering til et sporet fartøj
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSC-
liste.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg Naviger til.
4 Vælg Gå til eller Lav rute til.
Oprettelse af et waypoint på positionen for et sporet
fartøj
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg Nyt waypoint.
Redigering af oplysninger i en positionsrapport
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg Rediger.
• Indtast navnet på fartøjet ved at vælge Navn.
• Vælg et nyt symbol ved at vælge Symbol, hvis det er
tilgængeligt.
• Indtast en kommentar ved at vælge Kommentar.
• Du kan få vist en stilinje for fartøjet, hvis din radio sporer
fartøjets position, ved at vælge Sti.
• Vælg en farve til stilinjen ved at vælge Stilinje.
Sletning af et positionsrapportopkald
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg Rediger > Ryd rapport.
Visning af fartøjsstier på navigationskortet
Du kan se stier for alle sporede fartøjer på visse kort. Som
standard viser en sort linje, som indikerer fartøjets rute, en sort
prik for hver tidligere rapporteret position for et sporet fartøj,
mens et blåt flag indikerer den sidst rapporterede position for
fartøjet.
1 Vælg MENU > Andre fartøjer > DSC-spor fra kort- eller 3Dkortvisning.
2 Tryk på antallet af timer for at få vist sporede fartøjer på
kortet.
Hvis du f.eks. vælger 4 timer, vises alle stipunkter, der er
mindre end fire timer gamle, for alle sporede fartøjer.
Individuelle rutineopkald
Når du slutter plotteren til en Garmin VHF-radio kan du bruge
plottergrænsefladen til at konfigurere et individuelt rutineopkald.
Når du konfigurerer et individuelt rutineopkald fra din plotter, kan
du vælge den DSC-kanal, som du vil kommunikere på. Radioen
sender denne forespørgsel sammen med dit opkald.
Valg af en DSC-kanal
BEMÆRK: Udvalget af DSC-kanaler er begrænset til de
kanaler, der er tilgængelige på alle frekvensbånd.
Standardkanalen er 72. Hvis du vælger en anden kanal,
anvender plotteren denne kanal til efterfølgende opkald, indtil du
ringer ved brug af en anden kanal.
28
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSC-
liste.
2 Vælg et fartøj eller en station, du vil ringe til.
3 Vælg Opkald med radio > Kanal.
4 Vælg en tilgængelig kanal.
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald
BEMÆRK: Når du iværksætter et opkald fra plotteren, modtager
radioen ikke oplysninger om opkaldet, hvis ikke radioen er kodet
med et MMSI-nummer.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.
2 Vælg et fartøj eller en station, du vil ringe til.
3 Vælg Opkald med radio.
4 Vælg evt. Kanal, og vælg en ny kanal.
5 Vælg Send.
Plotteren sender oplysninger om opkaldet til radioen.
6 På Garmin VHF-radioen skal du vælge Opkald.
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald til et
AIS-mål
1 Vælg et AIS-mål fra en kort- eller 3D-kortvisning.
2 Vælg AIS skib > Opkald med radio.
3 Vælg evt. Kanal, og vælg en ny kanal.
4 Vælg Send.
Plotteren sender oplysninger om opkaldet til radioen.
5 På Garmin VHF-radioen skal du vælge Opkald.
Medieafspiller
BEMÆRK: Mediefunktionen er ikke kompatibel med alle
plottermodeller.
BEMÆRK: Ikke alle funktioner er tilgængelige på alle tilsluttede
medieafspillere.
Hvis du har et kompatibelt stereoanlæg tilsluttet til NMEA 2000
netværket, kan du betjene stereoanlægget ved hjælp af
plotteren. Plotteren bør automatisk registrere medieafspilleren,
når den tilsluttes første gang.
Du kan afspille medier fra kilder, som er tilsluttet
medieafspilleren, og kilder, som er tilsluttet NMEA 2000
netværket.
Sådan åbner du medieafspilleren
Før du kan åbne medieafspilleren, skal du tilslutte en kompatibel
enhed til plotteren.
Vælg Medier.
Ikoner
BEMÆRK: Ikke alle enheder har disse ikoner.
Ikon
Beskrivelse
Gemmer eller sletter en kanal som forudindstilling
Gentager alle sange
Gentager én sang
Scanner efter stationer
Søger stationer eller springer sange over
Blander
Medieafspiller
Valg af mediekilde
Når du har flere medieenheder tilsluttet et netværk, f.eks. NMEA
2000 netværket, kan du vælge den mediekilde, du gerne vil
styre fra din plotter.
BEMÆRK: Du kan kun afspille medier fra kilder, der er tilsluttet
denne enhed.
BEMÆRK: Ikke alle funktioner er tilgængelige på alle
mediekilder.
1 I skærmbilledet Medier vælger du MENU > Kilde.
BEMÆRK: Kildemenuen vises kun for enheder, der
understøtter flere mediekilder.
2 Vælg en kilde.
Afspilning af musik
Sådan finder du musik
1 I skærmbilledet Medier vælger du Gennemse eller MENU >
Gennemse.
2 Vælg SELECT eller vælg en indstilling.
Sådan aktiverer du alfabetisk søgning
Du kan aktivere alfabetisk søgning, så du kan finde en sang
eller et album i en lang liste.
I skærmbilledet Medier vælger du MENU > Installation >
Alpha-søgning.
Sådan indstiller du sange til gentagelse
1 Mens du afspiller en sang vælger du MENU > Gentag.
2 Hvis det kræves, vælger du Enkelt.
Sådan indstiller du alle sange til Gentag
I medieskærmbilledet skal du vælge MENU > Gentag > Alle.
tilsluttet til stereoanlægget, og sørge for, at den er inden for
rækkevidden af en radiostation. Se installationsvejledningen til
stereoanlægget for instruktioner om tilslutning af en AM/FMantenne.
Hvis du vil lytte til SiriusXM radio, skal du have det rette udstyr
og de relevante abonnementer SiriusXM Satellitradio, side 30.
Se installationsvejledningen til stereoanlægget for instruktioner
om tilslutning af en SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
Hvis du vil lytte til DAB-stationer, skal du have det relevante
udstyr (DAB-afspilning, side 29). Du kan finde instruktioner for
tilslutning af en DAB-adapter og antenne i de
installationsinstruktioner, der fulgte med adapteren og antennen.
®
Sådan indstiller du tunerregion
1 I skærmbilledet Medier vælger du MENU > Installation >
Tunerregion.
2 Vælg en funktion.
Ændring af radiostation
1 På medieskærmbilledet skal du vælge en relevant kilde,
f.eks. FM.
Vælg
eller
2
for at stille ind på en station.
Sådan skiftes tuningstilstand
Du kan ændre måden, hvorpå du vælger en station for nogle
medietyper, f.eks. FM- eller AM-radio.
BEMÆRK: Ikke alle tuningstilstande er tilgængelige for alle
mediekilder.
1 I skærmbilledet Medier vælger du MENU > Tuningtilstand.
2 Vælg en funktion.
3 Hvis det kræves, kan du vælge SELECT.
Forudindstillinger
Sådan indstiller du sange til Bland
1 I medieskærmbilledet skal du vælge MENU > Bland.
2 Vælg om nødvendigt en indstilling.
Du kan gemme dine foretrukne AM- og FM-stationer som
forudindstillinger for nem adgang.
Du kan gemme dine foretrukne SiriusXM kanaler, hvis du er
tilsluttet en valgfri SiriusXM tuner og antenne.
Justering af lydstyrken
Sådan gemmer du en station som forudindstilling
1 Fra det relevante medieskærmbillede skal du stille ind på
stationen for at gemme den som en forudindstilling.
2 Vælg Forudindstillinger > Tilføj aktuel kanal.
Aktivering og deaktivering af zoner
Hvis du har opdelt fartøjets højttalere i zoner, kan du aktivere
ønskede zoner og deaktivere andre.
1 I medieskærmbilledet vælger du MENU > Audio niveau >
Aktiver/deaktiver zoner.
2 Vælg en zone.
Slå lyd fra for medie
1 I skærmbilledet Medier skal du vælge .
2 Hvis det kræves, kan du vælge SELECT.
VHF-radio
Scanning efter VHF-kanaler
Før du kan scanne VHF-kanaler, skal du indstille kilden til VHF.
Du kan overvåge aktivitet på VHF-kanaler, der er gemt som
forudindstillinger, og automatisk skifte til en aktiv kanal.
Fra VHF-medieskærmen skal du vælge MENU > Scan.
Justering af VHF-squelch
BEMÆRK: Din medieafspiller skal understøtte VHF-radio for at
anvende denne funktion.
1 Fra siden VHF-kilde vælger du MENU > Squelch.
2 Brug bjælken til at justere VHF-squelch.
Radio
Hvis du gerne vil lytte til AM- eller FM-radio, skal du have en
passende AM/FM-antenne til maritimt brug, der er korrekt
Medieafspiller
Valg af en forudindstilling
1 På det relevante medieskærmbillede skal du vælge
Forudindstillinger.
2 Vælg en forudindstilling på listen.
3 Vælg Stil ind på kanal.
Sådan fjerner du en forudindstilling
1 På det relevante medieskærmbillede skal du vælge
Forudindstillinger.
2 Vælg en forudindstilling på listen.
3 Vælg Fjern aktuel kanal.
DAB-afspilning
Når du tilslutter et kompatibelt DAB-modul (Digital Audio
Broadcasting) og en antenne, f.eks. FUSION MS-DAB100A til
et kompatibelt stereoanlæg, kan du stille ind på og afspille DABstationer
For at kunne bruge DAB-kilden skal du befinde dig i et område,
hvor DAB er tilgængeligt og vælge denne tunerregion (Sådan
indstiller du DAB-tunerregion, side 29).
®
Sådan indstiller du DAB-tunerregion
Du skal vælge den, region du er i, for at modtage DAB-stationer
korrekt.
1 I skærmbilledet Medier vælger du MENU > Installation >
Tunerregion.
29
2 Vælg den, region du er i.
Lokalisering af et SiriusXM radio-ID
Scanning efter DAB-stationer
Før du aktiverer dit SiriusXM abonnement, skal du kende dit
radio-ID til SiriusXM Connect Tuner.
Du kan lokalisere dit SiriusXM radio-ID på bagsiden af SiriusXM
Connect Tuner, på bagsiden af emballagen eller ved at indstille
plotteren til kanal 0.
1 Vælg Medier > Kilde > SiriusXM.
2 Stil ind på kanal 0.
SiriusXM radio-ID indeholder ikke bogstaverne I, O, S, eller
F.
Før du scanner efter DAB-stationer, skal du tilslutte et
kompatibelt DAB-modul og antenne (medfølger ikke) til
stereoanlægget. Da DAB-signaler kun udsendes i udvalgte
lande, skal du også angive tunerregionen til et område, hvor
DAB-signaler udsendes.
1 Vælg DAB-kilde.
2 Vælg Scan for at scanne efter tilgængelige DAB-stationer.
Når scanningen er gennemført, begynder den første station i
den fundne kategori at spille.
BEMÆRK: Når den første scanning er gennemført, kan du
vælge Scan igen for at gen-scanne efter DAB-stationer. Når
gen-scanningen er gennemført, begynder systemet at afspille
den første station i den kategori, du lyttede til, da du startede
gen-scanningen.
Ændring af DAB-stationer
1 Vælg DAB-kilde.
2 Vælg om nødvendigt Scan for at scanne efter lokale DAB-
stationer.
3 Vælg eller for at skifte stationen.
Når du når til enden af den aktuelle kategori, skifter
stereoanlægget til den første tilgængelige station i den næste
kategori.
Sådan vælger du en DAB-station på en liste
1 Fra DAB-medieskærmbilledet skal du vælge Gennemse >
Stationer.
2 Vælg en station på listen.
Sådan vælger du en DAB-station fra en kategori
1 Fra DAB-medieskærmbilledet skal du vælge Gennemse >
Kategorier.
Vælg
en kategori på listen.
2
3 Vælg en station på listen.
DAB-forudindstillinger
Du kan gemme dine foretrukne DAB-stationer som
forudindstillinger for nem adgang.
Du kan gemme op til 15 forudindstilinger for DAB-stationer.
Sådan gemmer du en DAB-station som forudindstilling
1 Fra DAB-medieskærmbilledet skal du vælge stationen for at
gemme den som en forudindstilling.
2 Vælg Gennemse > Forudindstillinger > Gem aktuel.
Sådan vælger du en DAB-forudindstilling på en liste
1 Fra DAB-medieskærmbilledet skal du vælge Gennemse >
Forudindstillinger > Vis forudindstillinger.
2 Vælg en forudindstilling på listen.
Fjerne DAB-forudindstillinger
1 Fra DAB-medieskærmbilledet skal du vælge Gennemse >
Aktivering af et SiriusXM abonnement
Før du kan aktivere SiriusXM abonnementet, skal du kende dit
radio-ID (Lokalisering af et SiriusXM radio-ID, side 30).
1 Med SiriusXM kilden valgt skal du stille ind på kanal 1.
Du bør kunne høre eksempelkanalen. Hvis ikke, skal du
kontrollere installation og tilslutninger for SiriusXM Connect
Tuner og antennen og prøve igen.
2 Stil ind på kanal 0 for at finde dit radio-ID.
3 Kontakt SiriusXM kundeservice telefonisk på (866) 635-2349
eller gå ind på www.siriusxm.com/activatenow for at
abonnere i USA. Ring på SiriusXM (877) 438-9677 eller gå
ind på www.siriusxm.ca/activatexm for at abonnere i Canada.
4 Angiv dit radio-ID.
Aktiveringsprocessen tager normalt 10 til 15 minutter, men
kan tage op til en time. Hvis SiriusXM Connect Tuner skal
modtage aktiveringsmeddelelsen, skal den være tændt og
modtage SiriusXM signalet.
5 Hvis denne service ikke aktiveres inden for en time, skal du
gå ind på http://care.siriusxm.com/refresh eller kontakte
SiriusXM telefonisk på 1-855-MYREFRESH (697-3373).
Tilpasning af kanalguiden
SiriusXM kanaler er inddelt i kategorier. Du kan vælge de
kanalkategorier, der vises i kanalguiden.
Vælg en funktion:
• Hvis medieenheden er et FUSION-Link kompatibelt
stereoanlæg, skal du vælge Medier > Gennemse >
Kanal.
• Hvis medieenheden er en GXM™ antenne, skal du vælge
Medier > MENU > Kategori.
Lagring af en SiriusXM kanal på listen forudindstillede kanaler
Du kan gemme dine foretrukne kanaler på listen over
forudindstillede kanaler.
1 Vælg Medier.
2 Vælg den kanal, der skal gemmes som en forudindstillet
kanal.
3 Vælg en funktion:
• Hvis medieenheden er et FUSION-Link kompatibelt
stereoanlæg, skal du vælge Gennemse >
Forudindstillinger.
• Hvis medieenheden er en GXMantenne, skal du vælge
MENU > Forudindstillinger > Tilføj aktuel kanal.
Forudindstillinger.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil fjerne en forudindstilling, skal du vælge Fjern
forudindstilling og derefter vælge forudindstillingen.
• Hvis du vil fjerne alle forudindstillinger, skal du vælge
Fjern alle forudindstillinger.
Oplåsning af SiriusXM Forældrekontrol
1 På skærmbilledet medier vælger du Gennemse > Forældre
SiriusXM Satellitradio
2 Indtast din adgangskode.
Når du har et FUSION-Link™ kompatibelt stereoanlæg og
SiriusXM Connect Tuner installeret og tilsluttet til plotteren, har
du muligvis også adgang til SiriusXM satellitradio, afhængigt af
dit abonnement.
30
> Lås op.
Standardadgangskoden er 0000.
Indstillinger af forældrekontrol på SiriusXM Radiokanaler
Før du kan indstille forældrekontrol, skal forældrekontrollen
låses op.
Medieafspiller
Funktionen Forældrekontrol giver dig mulighed for at begrænse
adgangen til alle SiriusXM kanaler, hvilket indbefatter kanaler
med voksenindhold. Når funktionen Forældrekontrol er aktiveret,
skal du indtaste en adgangskode for at kunne vælge de låste
kanaler.
Vælg Gennemse > Forældre > Lås/lås op.
Der vises en liste over kanaler. En afkrydsning markerer en
låst kanal.
BEMÆRK: Når kanalerne vises efter indstilling af
forældrekontrollen, ændres displayet:
•
angiver en låst kanal.
•
angiver en ulåst kanal.
Ændring en adgangskode til forældrekontrol på en SiriusXM
radio
Før du kan ændre adgangskoden, skal forældrekontrollen være
låst op.
1 I skærmbilledet vælger du Gennemse > Forældre > Skift
PIN-kode.
2 Indtast din adgangskode, og vælg Udført.
3 Indtast en ny adgangskode.
4 Bekræft den nye adgangskode.
Gendannelse af standardværdier for indstillinger af forældrekontrol
Denne procedure sletter alle de indstillingsoplysninger, du har
indtastet. Når du gendanner indstillingerne til forældrekontrollen
til standardværdierne, nulstilles adgangskodens værdi til 0000.
1 I mediemenuen vælges Installation > Fabriksindstillinger.
2 Vælg Ja.
Ryd alle låste kanaler på en SiriusXM radio
Før du kan rydde alle låste kanaler, skal forældrekontrollen
være låst op.
1 I skærmbilledet Medier vælger du Gennemse > Forældre >
Ryd alle låste.
2 Indtast din adgangskode.
Indstilling af enhedsnavnet
1 I skærmbilledet Medier vælger du MENU > Installation >
Angiv enhedsnavn.
2 Indtast et enhedsnavn.
3 Vælg SELECT eller Udført.
Opdatering af medieafspillersoftware
Du kan opdatere softwaren på kompatible tilsluttede
stereoanlæg og tilbehør.
1 Gå til www.fusionentertainment.com/marine, og download
softwareopdateringen til et USB-flashdrev.
Softwareopdateringer og instruktioner er tilgængelige på
enhedens produktside.
Isæt
USB-flashdrevet i USB-porten på stereoanlægget.
2
3 På plotterens medieskærmbillede skal du vælge MENU >
Installation > Opdatér software.
4 Vælg det element, der skal opdateres.
Enhedskonfiguration
Automatisk aktivering af plotteren
Du kan indstille plotteren til at tænde automatisk, når der
tændes for strømmen. Ellers skal du selv tænde for plotteren
ved at trykke på .
Vælg Indstillinger > System > Auto tænding.
Enhedskonfiguration
BEMÆRK: Hvis Auto tænding er slået Til, og der slukkes for
plotteren ved hjælp af , og der slukkes og tændes for
strømmen i løbet af mindre end to minutter, skal du muligvis
trykke på for at starte plotteren igen.
Systemindstillinger
Vælg Indstillinger > System.
Skærm: Ændrer baggrundslysstyrken og farveskalaen.
Signaltone: Aktiverer og deaktiverer den tone, der lyder for
alarmer og valg.
GPS: Viser oplysninger om GPS-satellitindstillinger og forbindelse.
Auto tænding: Tænder automatisk for enheden, når strømmen
tilsluttes (Automatisk aktivering af plotteren, side 31 ).
Tekst sprog: Indstiller tekstsproget på skærmen.
Kilder til hastighed: Indstiller kilden for de hastighedsdata, der
benyttes til at beregne den sande vindhastighed eller
brændstoføkonomien. Fart gennem vandet er
hastighedsaflæsningen fra en vandhastighedssensor, og
GPS-hastigheden er beregnet ud fra din GPS-position.
Systemoplysninger: Leverer oplysninger om enheden og
softwareversionen.
Simulator: Tænder simulatoren og tillader indstilling af
hastighed og simuleret position.
Displayindstillinger
Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige på alle modeller.
Vælg Indstillinger > System > Skærm.
Baggrundslys: Indstiller niveauet for baggrundsbelysningen.
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.
Gem screenshot: Gør enheden i stand til at gemme billeder af
skærmen.
GPS-indstillinger
Vælg Indstillinger > System > GPS.
Satellitvisning: Viser de relative positioner for GPS-satellitter
på himlen.
WAAS/EGNOS: Aktiverer eller deaktiverer WAAS (i
Nordamerika) eller EGNOS (i Europa), som kan give mere
nøjagtige GPS-positionsoplysninger. Når WAAS eller
EGNOS anvendes, kan enheden være længere tid om at
oprette satellitforbindelse.
Fartfilter: Beregner en gennemsnitshastighed for fartøjet over
en kort periode, hvilket giver jævnere hastighedsværdier.
Kilde: Giver dig mulighed for at vælge den foretrukne kilde til
GPS.
Visning af hændelsesloggen
Hændelsesloggen viser en liste over systemhændelser.
Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Hændelseslog.
Visning af oplysninger om systemsoftware
Du kan se softwareversionen, baggrundskortversionen,
eventuelle supplerende kortoplysninger, softwareversionen for
en Garmin radar, hvis en sådan er installeret, og enhedens IDnummer. Du skal muligvis bruge disse oplysninger for at kunne
opdatere systemsoftwaren eller købe supplerende kortdata.
Du kan se softwareversionen, baggrundskortversionen,
eventuelle supplerende kortoplysninger og enhedens IDnummer. Du skal muligvis bruge disse oplysninger for at kunne
opdatere systemsoftwaren eller købe supplerende kortdata.
Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Softwareoplysninger.
31
Indstilinger for mit skib
BEMÆRK: Nogle indstillinger og valgmuligheder kræver
yderligere kort eller hardware.
Vælg Indstillinger > Mit fartøj.
Køl offset: Kompenserer udlæsning af dybden fra
havoverfladen med størrelsen af kølen af en køl, så du kan
måle dybden fra bunden af kølen i stedet for at måle den fra
transducerens placering (Indstilling af køl offset, side 24).
Temperatur offset: Kompenserer for
vandtemperaturaflæsningen fra en NMEA 0183vandtemperatursensor eller en transducer, der kan måle
temperatur (Indstilling af vandtemperatur offset, side 32).
Juster fart gennem vandet: Kalibrerer den
hastighedskompatible transducer eller sensor Kalibrering af
en vandhastighedsenhed, side 32.
Brændstofkapacitet: Angiver den samlede brændstofkapacitet
for alle brændstoftanke på fartøjet (Indstilling af
brændstofkapacitet for fartøjet, side 26).
Fartøjets type: Aktiverer visse plotterfunktioner baseret på
bådtypen.
Fyld alle tanke: Angiver tankniveauerne til fuld (Synkronisering
af brændstofdata med faktisk mængde brændstof i fartøjet,
side 26).
Kom brændstof på båden: Giver dig mulighed for at indtaste
den mængde brændstof, du har fyldt på tanken, hvis du ikke
har fyldt tanken helt op (Synkronisering af brændstofdata
med faktisk mængde brændstof i fartøjet, side 26).
Indstil total brændstof ombord: Angiver den samlede
brændstofmængde i alle brændstoftanke på fartøjet
(Synkronisering af brændstofdata med faktisk mængde
brændstof i fartøjet, side 26).
Indstil målergrænser: Indstiller øvre og nedre grænser for
forskellige målere (Tilpasning af grænser for motor- og
brændstofmålere, side 33).
Indstilling af køl offset
Du kan indtaste et køl offset for at kompensere
vanddybdemålingen for transducerens monteringsplacering.
Dermed kan man alt efter behov se vanddybden under kølen
eller den sande vanddybde.
Hvis du vil kende vanddybden under kølen eller det laveste
punkt under båden, og transduceren er placeret i vandlinjen eller
et sted over enden af kølen, skal du måle afstanden fra
transducerens placering til bådens køl.
Hvis du vil kende den sande vanddybde, og transduceren er
placeret over vandlinjen, skal du måle afstanden fra bunden af
transduceren og op til vandlinjen.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, når du har
gyldige dybdedata.
1 Måling af afstanden:
• Hvis transduceren er monteret i vandlinjen À eller et sted
over enden af kølen, skal du måle afstanden fra
transducerens placering til bådens køl. Angiv denne værdi
som et positivt tal.
• Hvis transduceren er monteret i bunden af kølen Á, og du
vil kende den sande vanddybde, skal du måle afstanden
fra transduceren til vandlinjen. Angiv denne værdi som et
negativt tal.
2 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Køl offset.
3 Vælg , hvis transduceren er placeret i vandlinjen, eller vælg
, hvis transduceren er placeret i bunden af kølen.
Indstilling af vandtemperatur offset
Før du kan indstille vandtemperatur offset, skal du have en
NMEA 0183-vandtemperatursensor eller en transducer, der kan
måle temperaturer, for at måle vandtemperaturen.
Temperatur offset kompenserer for temperaturaflæsningen fra
en temperatursensor.
1 Mål vandtemperaturen ved hjælp af temperatursensoren eller
en transducer, der kan måle temperatur, og som er tilsluttet
plotteren.
Mål
vandtemperaturen ved hjælp af en anden
2
temperatursensor eller et termometer, som du ved måler
nøjagtigt.
3 Træk den vandtemperatur, du målte i trin 1, fra den
vandtemperatur, du målte i trin 2.
Dette er tallet for temperatur offset. Angiv denne værdi i trin 5
som et positivt tal, hvis sensoren, som er tilsluttet plotteren,
måler vandtemperaturen til at være koldere, end den egentlig
er. Angiv denne værdi i trin 5 som et negativt tal, hvis
sensoren, som er tilsluttet plotteren, måler vandtemperaturen
til at være varmere, end den egentlig er.
4 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Temperatur offset.
5 Angiv den temperatur offset, der blev beregnet i trin 3.
Kalibrering af en vandhastighedsenhed
Hvis du har en hastighedskompatibel transducer tilsluttet til
plotteren, kan du kalibrere den hastighedskompatible enhed for
at forbedre nøjagtigheden af vandhastighedsdata, der vises af
plotteren.
1 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Juster fart gennem
vandet.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Hvis båden ikke bevæger sig hurtigt nok, eller
hastighedssensoren ikke registrerer hastigheden, vises en
besked.
3 Vælg OK, og øg forsigtigt bådens fart.
4 Hvis beskeden vises igen, skal du standse båden og sikre
dig, at hjulet på hastighedssensoren ikke sidder fast.
5 Hvis hjulet kan dreje rundt uden modstand, skal du
kontrollere kabelforbindelsen.
6 Hvis denne besked vises igen, skal du kontakte Garmin
produktsupport.
Indstilling af brændstofkapacitet for fartøjet
1 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Brændstofkapacitet.
32
Enhedskonfiguration
2 Indtast den samlede kombinerede kapacitet for
brændstoftankene.
Synkronisering af brændstofdata med faktisk
mængde brændstof i fartøjet
Du kan synkronisere brændstofniveauerne i plotteren med den
faktiske mængde brændstof i fartøjet, når du tanker fartøjet op.
1 Vælg Målere > Motor > MENU.
2 Vælg en funktion:
• Når du har påfyldt alle fartøjets brændstoftanke, skal du
vælge Fyld alle tanke. Brændstofniveauet bliver nulstillet
til den maksimale kapacitet.
• Når du har tanket mindre end en hel tank brændstof, skal
du vælge Kom brændstof på båden, og indtaste den
påfyldte mængde.
• Du kan angive den samlede mængde brændstof i fartøjets
tanke ved at vælge Indstil total brændstof ombord og
indtaste den samlede mængde brændstof i tankene.
Tilpasning af grænser for motor- og brændstofmålere
Du kan konfigurere de øvre og nedre grænser samt området for
den ønskede standarddrift for en måler. Når værdien overstiger
området for standarddrift, bliver måleren rød.
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle målere.
1 Vælg en måler.
2 Vælg Målergrænser > Brugerdefineret > Rediger grænser.
3 Vælg en funktion:
• Indstil minimumsværdien for standarddriftsområdet ved at
vælge Arbejdsminimum.
• Indstil maksimumværdien for standarddriftsområdet ved at
vælge Arbejdsmaksimum.
• Du kan angive den nedre grænse for måleren til en værdi,
der ligger under det nominelle minimum ved at vælge
Skalaminimum.
• Du kan angive den øvre grænse for måleren til en værdi,
der ligger over det nominelle maksimum ved at vælge
Skalamaksimum.
4 Angiv grænseværdien.
5 Gentag trin 4 og 5 for at indstille flere målergrænser.
Kommunikationsindstillinger
BEMÆRK: Nogle indstillinger og valgmuligheder kræver
yderligere kort eller hardware.
Vælg Indstillinger > Kommunikation.
Seriel port 1: Angiver det input-/outputformat, som den serielle
port skal bruge, når plotteren sluttes til eksterne NMEA
enheder, computere eller andre Garmin enheder.
NMEA 0183-opsætning: Angiver, hvordan plotteren sender
NMEA 0183-sætninger, hvor mange cifre til højre for
decimaltegnet der sendes i NMEA-output, og hvor mange
waypoints der identificeres (NMEA 0183 indstillinger,
side 33).
NMEA 2000-opsætning: Gør det muligt at få vist og navngive
enhederne på NMEA 2000 netværket (NMEA 2000
Indstillinger, side 33).
Marinenetværk: Giver dig mulighed for at se de enheder, som
du deler kort, ekkolod eller radar med. Ikke tilgængeligt på
alle plottermodeller.
BEMÆRK: Du kan kun få vist netværksdata på en model,
der understøtter disse data. Du kan for eksempel ikke få vist
netværksradaren på en model, der ikke understøtter radar.
NMEA 0183
Plotterne understøtter NMEA 0183-standarden, som bruges til at
tilslutte forskellige NMEA 0183-enheder, for eksempel VHFEnhedskonfiguration
radioer, NMEA instrumenter, autopiloter, vindsensorer og
kurssensorer.
Hvis du vil slutte plotteren til valgfri NMEA 0183-enheder, skal
du se i installationsvejledningen til plotteren.
De godkendte NMEA 0183-sætninger for plotteren er GPAPB,
GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE og de
Garmin-navnebeskyttede sætninger PGRME, PGRMM og
PGRMZ.
Denne plotter inkluderer også support til WPL-sætning, DSC og
ekkolods- NMEA 0183-input med support af sætningerne DPT
(dybde) eller DBT, MTW (vandtemperatur) og VHW
(vandtemperatur, hastighed og kurs).
NMEA 0183 indstillinger
Vælg Indstillinger > Kommunikation > NMEA 0183opsætning.
Ekkolod: Aktiverer NMEA 0183 outputsætninger for et eventuelt
ekkolod.
Rute: Aktiverer NMEA 0183 outputsætninger for ruter.
System: Aktiverer NMEA 0183 outputsætninger for
systemoplysninger.
Garmin: Aktiverer NMEA 0183 outputsætninger for Garmin
navnebeskyttede sætninger.
Pos.nøjagtighed: Justerer antallet af cifre til højre for kommaet
ved overførsel af NMEA output.
Waypoint ID'er: Angiver den enhed, der skal overføre waypointnavne eller -numre via NMEA 0183 under navigation. Brug af
numre kan løse kompatibilitetsproblemer med ældre NMEA
0183 autopiloter.
Diagnostik: Viser NMEA diagnostiske oplysninger for 0183.
Standard: Gendanner NMEA 0183 indstillingerne til de
oprindelige fabriksindstillinger.
NMEA 2000 Indstillinger
Vælg Indstillinger > Kommunikation > NMEA 2000opsætning.
Enhedsliste: Viser enhederne, der er forbundet til netværket.
Etiketenheder: Ændrer etiketter for tilgængelige tilsluttede
enheder.
Navngivning af enheder og sensorer på netværket
Du kan navngive enheder og sensorer, som er tilsluttet til
Garmin Marine Network og NMEA 2000 netværket.
1 Vælg Indstillinger > Kommunikation.
2 Vælg Marinenetværk eller NMEA 2000-opsætning >
Enhedsliste.
3 Vælg en enhed på listen til venstre.
4 Vælg Skift navn.
5 Indtast navnet, og vælg Udført.
Indstilling af alarmer
Navigationsalarmer
Vælg Indstillinger > Alarmer > Navigation.
Ankomst: Indstiller en alarm til at lyde, når du er inden for en
specificeret afstand eller tid til et drej eller en destination.
Anker vagt: Indstiller en alarm til at lyde, når du overskrider en
specificeret afdriftsdistance, mens du ligger for anker.
Afvigelse: Indstiller en alarm til at lyde, når du når en
kursafvigelse på en specificeret afstand.
Systemalarmer
Alarm: Indstiller et alarmur.
Enhedsspænding: Indstiller en alarm til at blive udløst, når
batteriet når en specificeret lav spænding.
33
GPS-nøjagtighed: Indstiller en alarm til at blive udløst, når
GPS-positionens nøjagtighed falder uden for den
brugerdefinerede værdi.
Start på rute: Vælger et startsted for rutenavigering.
Indstilling af brændstofalarmen
Når din kompatible plotter er sluttet til en AIS-enhed eller VHFradio, kan du indstille, hvordan andre fartøjer skal vises på
plotteren.
Vælg Indstillinger > Andre fartøjer.
AIS: Aktiverer og deaktiverer AIS-signalmodtagelse.
DSC: Aktiverer og deaktiverer DSC (digitalt selektivt kald).
AIS-alarm: Indstiller kollisionsalarmen (Indstilling af
kollisionsalarm i sikker zone, side 6 og Aktivering af AISudsendelsestestadvarsler, side 6).
Før du kan indstille en brændstofniveaualarm, skal der være
sluttet en kompatibel brændstofflow-sensor til plotteren.
Du kan indstille en alarm til at udløses, når den totale mængde
brændstof ombord når det niveau, du angiver.
1 Vælg Indstillinger > Alarmer > Brændstof > Indstil total
brændstof ombord > Til.
2 Angiv den resterende mængde brændstof, der udløser
alarmen, og vælg Udført.
Enhedsindstillinger
Vælg Indstillinger > Enheder.
Systemenheder: Angiver enhedsformatet til enheden.
Varians: Indstiller den magnetiske deklination, vinklen mellem
magnetisk nord og geografisk nord, for din aktuelle position.
Nordreference: Angiver de retningsreferencer, der benyttes til
at beregne kursoplysninger. Sand vælger geografisk nord
som nordreference. Gitter vælger gitternord som
nordreference (000º). Magnetisk vælger magnetisk nord som
nordreference.
Positionsformat: Indstiller det positionsformat, som en
positionsmåling vises i. Du må ikke ændre denne indstilling,
medmindre du bruger et kort eller søkort, der angiver et
andet positionsformat.
Kortdatum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er
struktureret i. Du må ikke ændre denne indstilling,
medmindre du anvender et kort, der angiver en anden
kortdatum.
Trykreferencetid: Angiver den referencetid, der benyttes til at
beregne barometertendensen. Tendensen angives i
barometerfeltet.
Tidsformat: Angiver tidsformatet til 12 timer, 24 timer eller UTC.
Tidszone: Angiver tidszonen eller muliggør automatisk valg
baseret på GPS-position.
Navigationsindstillinger
BEMÆRK: Nogle indstillinger og valgmuligheder kræver
yderligere kort eller hardware.
Vælg Indstillinger > Navigation.
Ruteetiketter: Du kan vælge typen af etiketter, der vises med
rutedrej på kortet.
Auto guidning: Indstiller de parametre, som plotteren bruger
ved beregning af en Auto guidning rute, når du benytter visse
højkvalitetskort.
Aktiv. drejn.overg.: Indstiller den drejningsovergang, der skal
beregnes, ud fra tid eller afstand.
Tid til drej: Indstiller, hvor mange minutter før et drej, du skifter
til det næste ruteben, når Tid er valgt for indstillingen Aktiv.
drejn.overg.. Du kan forøge denne værdi for at forbedre
autopilotens præcision, når du navigerer en rute eller en Auto
guidning rute med mange sving eller ved høj hastighed. Det
kan forbedre autopilotens præcision at sænke denne værdi
på mere lige ruter eller ved lavere hastigheder.
Distance til drej.: Indstiller, hvor mange minutter før et drej, du
skifter til det næste ruteben, når Distance er valgt for
indstillingen Aktiv. drejn.overg.. Du kan forøge denne værdi
for at forbedre autopilotens præcision, når du navigerer en
rute eller en Auto guidning rute med mange sving eller ved
høj hastighed. Det kan forbedre autopilotens præcision at
sænke denne værdi på mere lige ruter eller ved lavere
hastigheder.
34
Indstillinger for andre fartøjer
Gendannelse af plotterens oprindelige
fabriksindstillinger
BEMÆRK: Denne procedure sletter alle de
indstillingsoplysninger, du har indtastet.
Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Fabriks opsætning.
Deling og håndtering af brugerdata
Før du kan dele og administrere brugerdata, skal du installere et
hukommelseskort i plotteren. Denne enhed understøtter et
hukommelseskort med op til 32 GB, som er formateret til FAT32.
Kopiering af waypoints, ruter og spor fra
HomePort til en plotter
Før du kan kopiere data til plotteren, skal du have den nyeste
version af softwareprogrammet HomePort indlæst på din
computer samt et hukommelseskort isat i plotteren.
Kopier dataene fra HomePort til det forberedte
hukommelseskort.
Der findes yderligere oplysninger i HomePort hjælpefilen.
Kopiering af data fra et hukommelseskort
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
2 Vælg Brugerdata > Håndter data > Dataoverførsel.
3 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge det hukommelseskort,
der skal kopieres data til.
4 Vælg en funktion:
• Overfør data fra hukommelseskortet til plotteren, og
kombiner dem med eksisterende brugerdata ved at vælge
Hent fra kassette.
• Overfør data fra hukommelseskortet til plotteren, og
overskriv eksisterende brugerdata ved at vælge Erstat fra
hukommelseskort.
5 Vælg filnavnet.
Kopiering af waypoints, ruter og spor til et
hukommelseskort
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
2 Vælg Brugerdata > Håndter data > Dataoverførsel > Gem
på hukommelseskort.
3 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge det hukommelseskort,
der skal kopieres data til.
4 Vælg en funktion:
• Opret en ny fil ved at vælge Tilføj ny fil, og indtast et
navn. Filnavnet gemmes som .adm.
• Du kan føje yderligere oplysninger til en eksisterende fil
ved at vælge den på listen.
Deling og håndtering af brugerdata
Valg af filtype til waypoints og ruter fra
tredjepart
Du kan importere og eksportere waypoints og ruter fra enheder
fra tredjepart.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Brugerdata >
Dataoverførsel > Filtype.
2 Vælg GPX.
Hvis du vil overføre data med Garmin enheder igen, skal du
vælge filtypen ADM.
Deling af waypoints og ruter mellem enheder
Før du kan dele waypoints og ruter, skal du forbinde enhederne
ved hjælp af et datadelingskabel. Datadelingskablet er tilbehør,
som du kan købe separat.
Du kan dele waypoint- og rutedata mellem to kompatible
plottere, der er installeret på din båd. Du skal aktivere deling af
brugerdata på begge enheder for at dele data.
Vælg Brugerdata > Håndter data > Deling af brugerdata >
Til på begge enheder.
Kopiering af indbyggede kort til et hukommelseskort
Du kan kopiere kort fra plotteren til et hukommelseskort til brug
med HomePort.
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
2 Vælg Brugerdata > Håndter data > Dataoverførsel.
3 Vælg Kopier indbygget kort.
Sikkerhedskopiering af data til en pc
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
2 Vælg Brugerdata > Håndter data > Dataoverførsel > Gem
på hukommelseskort.
3 Vælg et filnavn på listen, eller vælg Tilføj ny fil.
4 Vælg Gem på hukommelseskort.
Filnavnet gemmes som .adm.
5 Fjern hukommelseskortet, og sæt det i en kortlæser, der er
tilsluttet en computer.
6 Åbn mappen Garmin\UserData på hukommelseskortet.
7 Kopier den pågældende sikkerhedskopifil på kortet, og sæt
den ind et sted på computeren.
Gendannelse af sikkerhedskopidata til en
plotter
1 Indsæt hukommelseskortet i en kortlæser, der er tilsluttet din
computer.
2 Kopier en sikkerhedskopifil fra computeren til
hukommelseskortet til en mappe med navnet Garmin
\UserData.
3 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
4 Vælg Brugerdata > Håndter data > Dataoverførsel >
Erstat fra hukommelseskort.
Lagring af systeminformation på et hukommelseskort
Du kan gemme systeminformation på et hukommelseskort som
et fejlfindingsværktøj. En repræsentant fra produktsupport vil
muligvis bede dig om at bruge denne information til at hente
data om netværket.
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
2 Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Garmin-enheder > Gem på hukommelseskort.
3 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge det hukommelseskort,
der skal gemmes systemoplysninger til.
4 Fjern hukommelseskortet.
Appendiks
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag. Opbevar den originale
købskvittering eller en kopi på et sikkert sted.
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket på plotteren.
2 Vent et øjeblik.
Plotteren opretter filen GarminDevice.xml i Garmin mappen
på hukommelseskortet.
3 Fjern hukommelseskortet.
4 Sæt hukommelseskortet i din computer.
5 Gå til garmin.com/express på din computer.
6 Følg instruktionerne på skærmen for at downloade, installere
og åbne Garmin Express™ appen.
7 Vælg Tilføj en enhed.
8 Mens appen søger, skal du vælge Log på ved siden af Har
du søkort eller marineudstyr? nederst på skærmen.
9 Opret, eller log på din Garmin konto.
10 Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere dit fartøj.
11 Vælg Tilføj.
Garmin Express appen søger på hukommelseskortet efter
oplysninger om enheden.
12 Vælg Tilføj enhed for at registrere enheden.
Når opdateringen er fuldført, søger Garmin Express appen
efter yderligere kort og kortopdateringer til din enhed.
Når du tilføjer enheder til dit plotternetværk, skal du gentage
disse trin for at registrere de nye enheder.
Rengøring af skærmen
BEMÆRK
Rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, skader antirefleks-laget.
Enhedens skærm er dækket af et specielt anti-refleks-lag, der er
meget følsomt over for voks og skuremidler.
1 Anvend en brillerens, der er angivet som værende sikker til
rengøring af anti-refleks-flader.
Tør
skærmen forsigtigt af med en blød, ren og fnugfri klud.
2
Skærmprint
Du kan optage et skærmprint af et hvilket som helst
skærmbillede på din kortplotter og gemme det som en bitmap-fil
(.bmp). Derefter kan du overføre dit skærmprint til din computer.
Optagelse af screenshot
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
2 Vælg Indstillinger > System > Skærm > Gem screenshot
> Til.
3 Gå til det skærmbillede, du vil optage.
4 Tryk på HOME i mindst seks sekunder.
Kopiering af screenshots til en computer
1 Fjern hukommelseskortet fra plotteren, og sæt det i en
kortlæser, der er sluttet til en computer.
2 Fra Windows Explorer kan du åbne mappen Garmin\scrn på
hukommelseskortet.
3 Kopier en .bmp-fil fra kortet, og indsæt den på en vilkårlig
placering på computeren.
Appendiks
35
Fejlfinding
Enheden modtager ikke GPS-signaler
Hvis enheden ikke modtager satellitsignaler, kan der være
forskellige årsager. Hvis enheden er blevet flyttet langt væk,
siden den sidst modtog satellitter, eller den har været slukket i
længere tid end et par uger eller måneder, modtager enheden
muligvis ikke satellitterne korrekt.
• Sørg for, at enheden bruger den nyeste software. Hvis det
ikke er tilfældet, skal du opdatere
enhedssoftwarenOpdatering af enhedens software, side 2.
• Sørg for, at enheden har frit udsyn til himlen, så antennen
kan modtage GPS-signalet. Hvis enheden er monteret inde i
en kabine, skal den være tæt på et vindue, så den kan
modtage GPS-signalet.
Enheden kan ikke tændes eller bliver ved med at
slukke
Enheder, som tænder og slukker på utilregnelig vis, kan indikere
et problem med strømtilførslen til enheden. Kontroller disse
punkter for at forsøge at finde frem til årsagen til
strømproblemet.
• Sørg for, at strømkilden genererer strøm.
Det kan du undersøge på flere måder. Du kan f.eks.
undersøge, om andre enheder, som får strøm fra samme
kilde, fungerer.
• Kontroller sikringen i strømkablet.
Sikringen bør være placeret i en holder, der er en del af den
røde ledning i strømkablet. Kontroller, at den rigtige størrelse
sikring er installeret. Se mærkaten på kablet eller
installationsvejledningen for oplysninger om, hvilken størrelse
sikring der er nødvendig. Kontroller sikringen for at sikre, at
der stadig er forbindelse inde i sikringen. Du kan teste
sikringen med et multimeter. Hvis sikringen fungerer, skal
multimeteret vise 0 ohm.
• Kontroller, at enheden modtager mindst 10 V, men den
anbefalede værdi er 12 V.
For at kontrollere spændingen skal du måle en DC spænding
på strømkablets hunstik. Hvis spændingen er under 10 V,
kan enheden ikke tændes.
• Sørg for, at enheden sidder godt fast i holderen. Hvis
modellen benytter et låsebeslag, skal du sikre dig, at
beslaget er lukket fast. Der lyder et hørbart klik, når enheden
eller låsebeslaget er installeret korrekt. Hvis enheden ikke er
fastgjort korrekt, kan den miste strømmen. Enheden kan
også falde ud af holderen og blive beskadiget, hvis den ikke
er fastgjort korrekt.
• Hvis enheden modtager tilstrækkelig strøm, men ikke kan
tændes, skal du kontakte Garmin produktsupport på
support.garmin.com.
1 Find ud af, hvilket kortdatums- og positionsformat der blev
brugt, da det oprindelige waypoint blev oprettet.
Hvis det oprindelige waypoint stammede fra et kort, burde
der være en forklaring på kortet, der angiver det kortdatumsog positionsformat, der blev brugt til at oprette det
pågældende kort. Denne forklaring er ofte placeret tæt på
kortnøglen.
2 Vælg Indstillinger > Enheder.
3 Vælg de rigtige indstillinger for kortdatums- og
positionsformat.
4 Opret waypointet igen.
NMEA 0183 oplysninger
Type
Sætning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Kurs/sporkontrol (autopilot)
sætning "B"
GPBOD
BOD: Pejling (start til destination)
GPBWC
BWC: Pejling og afstand til waypoint
GPGGA
GGA: Global Positioning System-datarettelse
GPGLL
GLL: Geografisk position (breddegrad/
længdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
GPGSV
GSV: Synlige GNSS-satelliter
GPRMB
RMB: Anbefalet minimum for navigationsoplysninger
GPRMC
RMC: Anbefalet minimum for specifikke
GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG: Kurs og fart over grunden
GPWPL
WPL: Waypointposition
GPXTE
XTE: Cross Track-fejl
PGRME
E: Estimeret fejl
PGRMM
M: Kortdatum
PGRMZ
Z: Højde
SDDBT
DBT: Dybde under transducer
SDDPT
DPT: Dybde
SDMTW
MTW: Vandtemperatur
SDVHW
VHW: Fart gennem vand og kurs
Modtag DPT
Dybde
DBT
Dybde under transducer
MTW
Vandtemperatur
VHW
Fart gennem vand og kurs
WPL
Waypointposition
DSC
Oplysninger om digitalt selektivt opkald
DSE
Udvidet digitalt selektivt opkald
Enheden opretter ikke waypoints på den rigtige
position
HDG
Kurs, afvigelse og variation
HDM
Kurs, magnetisk
Du kan indtaste en waypointposition manuelt for at overføre og
dele data fra en enhed til en anden. Hvis du har indtastet et
waypoint manuelt vha. koordinater, og punktets position ikke
vises på det sted, hvor det burde være, er enhedens
kortdatums- og positionsformat muligvis ikke det samme som
det kortdatums- og positionsformat, der oprindeligt blev brugt til
at markere waypointet.
Positionsformatet er den måde, GPS-modtagerens position
vises på skærmen. Det vises normalt som længde-/
breddegrader i grader og minutter med mulighed for at få vist
grader, minutter og sekunder, kun grader eller en af flere
forskellige gitterformater.
Kortdatum er en matematisk model, som afbilder en del af
jordens overflade. Længde- og breddegradslinjer på et papirkort
refererer til et specifikt kortdatum.
MWD
Vindretning og -hastighed
MDA
Meteorologisk composite
MWV
Vindhastighed og -vinkel
VDM
AIS VHF datalink-besked
36
Du kan købe samtlige oplysninger om NMEA-format og sætninger (National Marine Electronics Association) hos:
NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Type
PGN
Beskrivelse
Send og modtag 059392 ISO-bekræftelse
059904 ISO-anmodning
Appendiks
Type
PGN
Beskrivelse
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA: Kommando, anmodning og anerkendelse af gruppefunktion
126996 Produktoplysninger
127250 Fartøjsretning
128259 Hastighed: I forhold til vand
128267 Vanddybde
129539 GNSS DOP'er
129799 Radiofrekvens/-tilstand/-effekt
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Send
126464 Send og modtag gruppefunktion for PGNoversigt
127258 Magnetisk variation
129025 Position, hurtig opdatering
129026 COG/SOG – hurtig opdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
129285 Navigationsrute/Waypoint-oplysninger
129540 GNSS kan ses
Modtag
127245 Ror
127250 Fartøjsretning
127488 Motorparametre: Hhurtig opdatering
127489 Motorparametre: Dynamiske
127493 Gearparametre: Dynamiske
127498 Motorparametre: Statiske
127505 Væskeniveau
129038 AIS Klasse A – positionsrapport
129039 AIS Klasse B – positionsrapport
129040 AIS Klasse B – udvidet positionsrapport
129794 AIS Klasse A – statiske og trafikrelaterede
data
129798 AIS SAR flyposition
129802 AIS SRM (sikkerhedsrelaterede beskeder)
129808 DSC-opkaldsoplysninger
130310 Miljøparametre
130311 Miljøparametre (forældet)
130313 Fugtighed
130314 Faktisk tryk
130576 Status som lille fartøj
Disse data er kun gældende for NMEA 2000 kompatible produkter.
Appendiks
37
Indeks
A
afstand til kystlinje 14
AIS 5, 6, 8
aktivere 34
alarm 6
fartøjer 6
nødsignalenhed 6
SART 6
sporing 5, 6
trusler 6
alarmer 15, 33
ankervagt 33
ankomst 33
brændstof 26, 34
dybt vand 20
ekkolod 20
kollision 6
kursafvigelse 33
lavt vand 20
motor 26
målere 26
navigation 33
vandtemperatur 20
AM 29
andre fartøjer
AIS 8
stier 8
animerede strømforhold, tidevand 4
ankervagt alarm 33
ankomstalarm 33
antenne, GPS 2
Auto Guidance 10, 13, 14, 34
afstand til kystlinje 14
ruter 14
Automatisk guide 10
autopilot 23
aktivering 23
cirkelmønster 23
mønster for Williamson's turn 23
mønsterstyring 23
reducer roraktivitet 23
styremønstre 23
Styringstrin 23
u-svingsmønster 23
zigzag-mønster 23
B
baggrundslys 2
baner 10
bomning. Se vending og bomning
brugerdata, slette 13
brændstofkapacitet 26, 32
brændstofmålere 26, 32, 33
statusalarm 26, 34
synkronisering med faktisk brændstof 26,
33
D
DAB 29, 30
data
kopiere 34
sikkerhedskopier 35
styring 34
datafelter 8
dele data 34
destinationer
navigationskort 10
vælge 10
digitalt selektivt kald 27, 28
aktivere 27, 34
individuelt rutineopkald 28
kanaler 28
kontakter 27
DSC. Se digitalt selektivt kald
E
EGNOS 31
38
ekkolod 15, 18
a-scope 20, 21
alarmer 20
bundlås 19
deling 18
dybde 19
dybdelinje 19
dybdeskala 19
farve-gain 18
farveafvisning 20
frekvenser 20, 21
FrontVü 17
gain 18
Garmin ClearVü 16
ikke-bundfaste mål 20
interferens 20
kegle 8
kilde 18
optage 19
overfladestøj 20
overlaynumre 19
Panoptix 16, 17, 21, 22
rullehastighed 19
SideVü 16
støj 18, 20
udseende 20
visninger 15, 16
waypoint 18
whiteline 20
zoom 19
enhed
registrering 35
rengøring 35
taster 1, 3
enheds-ID 31
EPIRB 6
F
fabriksindstillinger 34
ekkolod 20
farefarver 7
fartøjsstier 8, 28
farvevalg 2
fejlfinding 36
Fish Eye 3D
ekkolodskegle 8
ikke-bundfaste mål 8
spor 8
fiskekort 3
opsætte 7
panorere 3
FM 29
forudindstillinger 29, 30
DAB 30
fotos, luft 5
G
Garmin ClearVü 16
Garmin Marine Network 33
Garmin Marinenetværk 33
Go To 10, 11
GPS 36
EGNOS 31
kilde 2
signaler 2
WAAS 31
GPS-nøjagtighed 33
grænselinje 15
grænselinjer 15
Guide til 10
H
hukommelseskort 34, 35
detaljerede kort 35
installere 1
kortlæser 1
hændelseslog 31
højkvalitetskort 4, 5, 7
Fish Eye 3D 8
indikatorer for tidevand og strøm 4
luftfotos 5
I
ikke-bundfaste mål 8
indstillinger 9, 31, 32, 34
systeminformation 31
K
kollisionsalarm 6
kombinationer 2
tilpasse 2
vælge 2
kompas 25
rose 7
kort 3, 5, 7–9. Se kort
detaljer 4
kurs, linje 7
måling af afstand 3
navigation 3, 5
panorere 3
quickdraw 8, 9
symboler 3
udseende 7
kurs
hold 23
hold kursen 25
linje 4, 7
kursafvigelsesalarm 33
køl offset 24, 32
L
Lav rute til 10
luftfotos 5
M
mand over bord 11, 23
marineservice 10
marker position 11
medieafspiller 28–31
alfabetisk søgning 29
blanding 29
DAB 29, 30
dæmpe 29
enhedsnavn 31
forudindstilling 29
FUSION-Link 28
gentagelse 29
kilde 29
radio 30
SiriusXM Satellitradio 30
tunerregion 29
tuningtilstand 29
VHF 29
zoner 29
MOB, enhed 6
motorbåd 2, 23
motormålere 26, 33
konfiguration 26
statusalarmer 26
musikafspiller 28, 30. Se medieafspiller
måleenheder 34
målere
brændstof 26, 33
grænser 33
motor 26
statusalarmer 26
trip 25
tur 25
vind 26
måling af afstand, kort 3
N
navigationsalarmer 33
navigationskort 3, 5, 10
fartøjsstier 8, 28
luftfotos 7
marineservicepunkter 10
opsætte 7, 34
panorere 3
navigationsoversigtskort 8
navigationssymboler 4
Indeks
NMEA 0183 27, 33, 36
NMEA 2000 33, 36
nulstille, indstillinger 31
nødopkald 27
nødsignalenhed 6
nøjagtighed, måling 27
O
områderinge 7
opdateringer, software 1, 2
oplysninger om himmellegemer 27
P
positionsrapport 27, 28
produktregistrering 35
R
radio 29
AM 29
FM 29
SiriusXM 30, 31
registrere enheden 35
rutebredde 7
ruteplanlægning. Se ruter
ruter 10, 12, 15
deling 35
kopiere 34, 35
navigere parallelt med 12
navigering 12
oprette 12
redigere 12
slette 13
vise liste over 12
waypoints 34, 35
S
SART 6
satellitbilleder 5
satellitsignaler, opfange 2
screenshots, optage 35
sejladsmålere 26
sejlbåd 2, 23
sejler 24
startlinje 24
stopur til kapsejlads 24
SideVü 16
sikker zone kollisionsalarm 6
SiriusXM 29
Satellitradio 30
SiriusXM Satellitradio 29–31
skærm, lysstyrke 2
skærmindstillinger 31
skærmprint 35
optage 35
slette, alle brugerdata 13
software
opdatere 1, 2
opdateringer 1, 31
SOS 11
spor 13, 15
aktive 13
gemme 13
gemme som rute 13
kopiere 34
liste 13
navigering 13
optage 13
redigere 13
rydde 13
slette 13
vise 7, 13
sprog 31
spænding 33
startskærm, tilpasse 2
strømforholdsstationer 27
indikatorer 5
symboler 5
systeminformation 31, 35
Indeks
T
taster 1
tænd/sluk 1
tidevandsstationer 4, 27
indikatorer 5
transducer 15, 17, 20, 22
turmålere 25
tænd/sluk-knap 1, 31
U
ur 33
alarm 33
V
vand
hastighed 32
temperatur offset 32
vejr 7
vending og bomning 25
kompasstyring 25
vindstyring 25
VHF-radio 27
DSC-kanal 28
individuelt rutineopkald 28
nødopkald 27
opkald til et AIS-mål 28
vindmålere 26
vindstyring 25
tilpasse 25
W
waypoints 11, 36
deling 35
ekkolod 18
kopiere 35
mand over bord 11
navigere til 11
oprette 11
redigere 11
slette 12
sporet fartøj 28
vise 7
vise liste over 11
WAAS 31
Z
zoom
ekkolod 19
kort 3
39
support.garmin.com
Maj 2017
190-01951-36_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising