Garmin | echoMAP™ CHIRP 74cv | Installation guide | Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Installationsvejledning

Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Installationsvejledning
12 Vælg Tilføj enhed for at registrere enheden.
echoMAP™ CHIRP
70/90 serien
Når opdateringen er fuldført, søger Garmin Express appen
efter yderligere kort og kortopdateringer til din enhed.
Når du tilføjer enheder til dit plotternetværk, skal du gentage
disse trin for at registrere de nye enheder.
Softwareopdatering
Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer
enheden eller tilføjer tilbehør til enheden.
Denne enhed understøtter et hukommelseskort med op til
32 GB, som er formateret til FAT32.
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
Du skal kopiere softwareopdateringen til et hukommelseskort
ved hjælp af en computer, der kører Windows software.
BEMÆRK: Du kan kontakte Garmin kundesupport for at bestille
et forudindlæst softwareopdateringskort, hvis du ikke har en
computer med Windows software.
1 Indsæt et hukommelseskort i et kort slot på computeren.
2 Gå til http://www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Vælg echoMAP serie med SD-kort.
4 Vælg Download ud for echoMAP serie med SD-kort.
5 Læs og accepter betingelserne.
6 Vælg Download.
7 Vælg en placering, og vælg Gem.
8 Dobbeltklik på den downloadede fil.
9 Vælg Næste.
10 Vælg det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælg
Næste > Afslut.
En Garmin mappe, der indeholder softwareopdateringen,
oprettes på hukommelseskortet. Det kan tage flere minutter at
indlæse softwareopdateringen på hukommelseskortet.
®
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd bør
du installere enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
®
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag. Opbevar den originale
købskvittering eller en kopi på et sikkert sted.
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket på plotteren.
2 Vent et øjeblik.
Plotteren opretter filen GarminDevice.xml i Garmin mappen
på hukommelseskortet.
3 Fjern hukommelseskortet.
4 Sæt hukommelseskortet i din computer.
5 Gå til garmin.com/express på din computer.
6 Følg instruktionerne på skærmen for at downloade, installere
og åbne Garmin Express™ appen.
7 Vælg Tilføj en enhed.
8 Mens appen søger, skal du vælge Log på ved siden af Har
du søkort eller marineudstyr? nederst på skærmen.
9 Opret, eller log på din Garmin konto.
10 Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere dit fartøj.
11 Vælg Tilføj.
Garmin Express appen søger på hukommelseskortet efter
oplysninger om enheden.
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
5 Når du bliver bedt om det, skal du lade hukommelseskortet
sidde og genstarte plotteren manuelt.
6 Fjern hukommelseskortet.
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
•
Boremaskine og bor
Nummer 2 Philips skruetrækker
Nedstryger eller rotationsværktøj
Fil og sandpapir
Marineforsegler (valgfri)
Overvejelser om montering
Enheden kan monteres vha. det medfølgende beslag, eller den
kan planmonteres med instrumentbrættet vha. et
planmonteringssæt (sælges separat).
Maj 2017
190-01952-76_0C
Før du permanent installerer delene til din enhed, skal du
planlægge installationen ved at bestemme placeringen af de
forskellige komponenter.
• Du skal kunne se skærmen klart og have nem adgang til
tasterne på enheden fra monteringsstedet.
• Monteringsstedet skal være solidt nok til at kunne bære
enheden og holderen.
• Kablerne skal være lange nok til at tilslutte komponenterne til
hinanden og til strøm.
• Kablerne kan føres under monteringsbøjlen eller bagom
enheden.
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.
Bøjlemontering af enheden
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat. Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.
Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og
overspændes. Det anbefales at påføre skruerne et rustfrit ikkelimende smøremiddel, før de monteres.
1 Vælg det monteringsudstyr, der passer til
monteringsoverfladen og til beslaget til bøjlemontering.
2 Anvend beslaget til bøjlemontering som skabelon til at
markere placeringen af forboringshullerne gennem
skruehullerne.
Planmontering af enheden
BEMÆRK
Vær omhyggelig, når du skærer hullet til planmontering af
enheden. Der er kun en lille frigang mellem kassen og
monteringshullerne, og hvis der skæres et hul, som er for stort,
kan det ødelægge enhedens stabilitet, efter at den er monteret.
Lirkning med metalværktøj som f.eks. en skruetrækker kan
beskadige dækrammen og enheden. Brug så vidt muligt
plasticværktøj til at lirke med.
Du kan også montere enheden i dit dashboard ved hjælp af
skabelonen til planmontering og det relevante udstyr.
1 Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads,
hvor enheden skal monteres.
2 Fastgør skabelonen til monteringsstedet.
3 Brug et 9,5 mm (3/8 tommer) borehoved til at bore et eller
flere huller i hjørnerne af den fuldt optrukne linje på
skabelonen for at forberede udskæringen af
monteringsoverfladen.
4 Brug en nedstryger eller rotationsværktøj til at save
monteringsfladen langs indersiden af den fuldt optrukne linje,
der er tegnet på skabelonen.
5 Placer enheden i udskæringen for at se, om den passer.
6 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse hullets
størrelse.
7 Hvis din enhed har en dækramme, skal du bruge et
lirkeværktøj som f.eks. et fladt stykke plastic eller en
skruetrækker til forsigtigt at lirke hjørnerne af dækrammen fri
À, og lad værktøjet glide ind mod midten Á for at fjerne
dækrammen.
3 Brug et passende borehoved til dit monteringsudstyr til at
bore de fire forboringshuller.
4 Brug det valgte monteringsudstyr til at fastgøre beslaget til
bøjlemontering til monteringsoverfladen.
5 Montér knopperne til bøjlemontering À på siderne af
enheden.
6 Anbring enheden i holderen Á.
7 Placer holderen i beslaget til bøjlemontering, og stram
knopperne til bøjlemontering.
2
8 Sørg for, at enhedens monteringshuller flugter med
forboringshullerne på skabelonen.
9 Hvis monteringshullerne på enheden ikke flugter med
forboringshullerne på skabelonen, skal du markere
placeringerne af de nye forboringshuller på skabelonen.
10 Brug et 3,2 mm (1/8 tommer) borehoved til at bore
forboringshullerne.
11 Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.
12 Anbring enheden i holderen.
BEMÆRK: Du skal bruge holderen og låseklemmen, når du
planmonterer enheden.
13 Hvis ikke du har adgang til bagsiden af enheden, efter at du
har monteret den, skal du tilslutte alle de nødvendige kabler
til holderen og fastgøre låseklemmen, inden du anbringer den
i det udskårne hul (Tilslutning af kablerne til holderen,
side 3).
14 For at forhindre korrosion på metalkontakterne skal ubrugte
stik dækkes med vejrhætter.
15 Monter gummipakningsdelene på bagsiden af holderen.
Gummipakningsstykkerne har klæbemiddel på bagsiden.
Kontroller, at du har fjernet beskyttelsen, før du monterer
stykkerne på enheden.
lukket fast. Der lyder et hørbart klik, når enheden eller
låsebeslaget er installeret korrekt. Hvis enheden ikke er fastgjort
korrekt, kan den miste strømmen. Enheden kan også falde ud af
holderen og blive beskadiget, hvis den ikke er fastgjort korrekt.
Afmontering af enheden fra holderen
1 Tryk på udløsningshåndtaget À på holderen, indtil enheden
udløses.
16 Fastgør hvert kabel forsvarligt til en port på holderen.
17 Anbring enheden og holderen i det udskårne hul.
18 Fastgør enheden til monteringsoverfladen ved hjælp af de
medfølgende skruer.
19 Monter dækrammen ved at trykke den på plads langs
enhedens kant.
Installation af kabler og stik
Tilslutning til strøm
1 Før strømkablet fra holderen til bådens batteri eller
sikringsblok.
2 Hvis det er nødvendigt at forlænge ledningerne, skal du
bruge en ledning på 0,82 mm2 (18 AWG) eller derover.
3 Tilslut den røde ledning til den positive (+) terminal på
batteriet eller sikringsblokken, og tilslut den sorte ledning til
den negative (-) terminal.
Tilslutning af enheden til en transducer
Gå til www.garmin.com eller kontakt din lokale Garmin
forhandler for at bestemme den passende transducertype til
dine behov.
1 Følg de instruktioner, der fulgte med transduceren, for at
installere den korrekt på din båd.
2 Træk transducerkablet til bagsiden af enheden væk fra kilder
med elektriske forstyrrelser.
3 Tilslut transducerkablet til den relevante port på holderen.
Tilslutning af kablerne til holderen
Stikkene på kablerne er tilpasset, så de kun passer til de
korrekte porte på holderen.
1 Sammenlign tapperne À på hvert kabelstik med mønstrene
på portene for at bestemme, hvilket kabel der passer til
hvilken port.
2 Vip enheden forover, og løft den ud af holderen.
NMEA 2000 Overvejelser
®
BEMÆRK
Hvis du tilslutter denne enhed til et eksisterende NMEA 2000
netværk, bør NMEA 2000 netværket allerede være tilsluttet
strømforsyningen. Du må ikke tilslutte NMEA 2000 strømkablet
til et eksisterende NMEA 2000 netværk, da der kun bør være
tilsluttet én strømkilde til et NMEA 2000 netværk.
Hvis du tilslutter denne enhed til et eksisterende NMEA 2000
netværk eller motornetværk fra en anden bør du installere en
NMEA 2000 Power Isolator (010-11580-00) mellem det
eksisterende netværk og Garmin enhederne.
Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det
til bådens tændingskontakt eller gennem en anden
serieafbryder. NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis
NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.
NMEA 2000 kompatible modeller kan sluttes til et NMEA 2000
netværk på båden for at dele data fra NMEA 2000 kompatible
enheder, f.eks. en VHF-radio. De nødvendige NMEA 2000
kabler og stik sælges separat.
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000 Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter. Hvis du vil downloade dette
dokument, skal du gå til www.garmin.com og vælge Manuals på
produktsiden for enheden.
Porten, der er mærket NMEA 2000 på holderen, bruges til at
tilslutte den til et NMEA 2000 standardnetværk.
2 Fastgør hvert kabel forsvarligt til en port.
Installation af enheden i holderen
Når kablerne er sluttet til holderen, kan du hurtigt sætte enheden
i holderen.
1 Placer enhedens monteringsbeslag i bunden af holderen.
2 Vip enhedens top mod holderen, indtil den sætter sig på
plads.
Der lyder et hørbart klik, når enheden er fastgjort i holderen.
BEMÆRK
Du skal sikre dig, at enheden sidder godt fast i holderen. Hvis
modellen benytter et låsebeslag, skal du sikre dig, at beslaget er
3
Punkt
Beskrivelse
Punkt Garmin
Garmin
ledningsfunktion ledningsfarve
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhed
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
NMEA 2000 dropkabel
NMEA 2000 strømkabel
Tænding eller serieafbryder
12 V DC-strømkilde
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
NMEA 2000T-stik
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
Ledningsnet
• Ledningsnettet bruges til NMEA 0183 enheder og til at dele
rute- og waypoint-oplysninger.
• Ledningsnettet forbinder enheden til strøm og NMEA 0183
enheder.
• Enheden har én intern NMEA 0183 port, der bruges til at
tilslutte NMEA 0183 kompatible enheder.
• Hvis det er nødvendigt at forlænge strøm- og
jordledningerne, skal du bruge en ledning på 0,82 mm2
(18 AWG) eller derover.
• Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 0183 ledningerne
eller alarmledningerne, skal du bruge 0,33 mm2 (22 AWG)
ledning.
®
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA 0183 - Funktion af
ledninger
Strøm
Rød
Strøm
Jord
Sort
Data jord
Tx/Rx
Tx/Rx/B (-)
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
Specifikationer
Enhed
Specifikation
Mål
echoMAP CHIRP
70
Mål (B x H x D)
25 x 13,9 x 5,1 cm (9,8 x
5,5 x 2 tommer)
Displaystørrelse (B x
H)
15,2 x 9,1 cm (6,0 x
3,6 tommer)
Vægt
0,77 kg (1,7 lbs)
Strømtilførsel
Fra 9 til 18 Vdc
Maks. strømforbrug
17 W
Sikkerhedsafstand for 65 cm (25,6 tommer)
kompas
echoMAP CHIRP
90
Mål (B x H x D)
28,8 x 16,3 x 5,1 cm (11,3
x 6,4 x 2 tommer)
Displaystørrelse (B x
H)
19,8 x 11,2 cm (4,4 x
7,8 tommer)
Vægt
1 kg (2,3 lbs)
Strømtilførsel
Fra 9 til 18 Vdc
Maks. strømforbrug
20 W
Sikkerhedsafstand for 65 cm (25,6 tommer)
kompas
Alle modeller
Punkt
À
Á
Â
Ã
Temperaturområde
Fra -15 til 55°C (fra 5 til
131°F)
Brun
Materiale
Polycarbonatplast
Blå
Vandtæthed*
IEC 60529 IPX7
Sort
Sendestyrke (RMS)**
500 W
Rød
Maksimal dybde***
701 m (2300 fod) ved
77 kHz
Frekvenser****
• Traditionel: 50, 77, 83
eller 200 kHz
• CHIRP Garmin ClearVü:
260, 455 eller 800 kHz
• CHIRP SideVü: 260, 455
eller 800 kHz
Ledningsfunktion
Ledningsfarve
NMEA intern 0183 port Rx (ind)
NMEA intern 0183 port Tx (ud)
Jord (strøm og NMEA 0183)
Effekt
Tilslutning af ledningsnettet til strøm
1 Før ledningsnettet til en strømkilde og til enheden.
2 Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og
tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.
NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning
• Den installationsvejledning, der fulgte med din NMEA 0183
kompatible enhed bør indeholde de oplysninger, du behøver
for at identificere sendeledningerne (Tx) og
modtagerledningerne (Rx) A (+) og B (-).
• Hvis enheden er monteret på et sted, som forhindrer, at den
indbyggede antenne opfanger et satellitsignal, kan du tilslutte
en ekstern GPS 19x antenne via en NMEA 0183 forbindelse.
Du kan finde flere oplysninger ved at se
Installationsvejledning til GPS 19x NMEA 0183.
NMEA 0183 forbindelsesdiagram
+
-
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
**Afhænger af transducerens nominelle effekt og dybden.
**Maksimal dybde, afhænger af transduceren, vandets
saltindhold, bundtypen og andre vandforhold.
****Afhænger af echoMAP modellen.
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Type
PGN
Beskrivelse
Send og modtag 059392 ISO-bekræftelse
059904 ISO-anmodning
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA: Kommando, anmodning og anerkendelse af gruppefunktion
Punkt
À
Á
Â
Beskrivelse
12 V DC-strømkilde
Ledningsnet
NMEA 0183 kompatibel enhed
126996 Produktoplysninger
127250 Fartøjsretning
128259 Hastighed: I forhold til vand
128267 Vanddybde
129539 GNSS DOP'er
129799 Radiofrekvens/-tilstand/-effekt
4
Type
Send
PGN
Sætning
Beskrivelse
130306 Vinddata
Beskrivelse
SDDPT
DPT: Dybde
130312 Temperatur
SDMTW
MTW: Vandtemperatur
126464 Send og modtag gruppefunktion for PGNoversigt
SDVHW
VHW: Fart gennem vand og kurs
DPT
Dybde
DBT
Dybde under transducer
MTW
Vandtemperatur
RMC/GGA/GLL
GPS-position
VHW
Fart gennem vand og kurs
WPL
Waypointposition
DSC
Oplysninger om digitalt selektivt
opkald
129540 GNSS kan ses
DSE
Udvidet digitalt selektivt opkald
127245 Ror
HDG
Kurs, afvigelse og variation
127250 Fartøjsretning
HDM
Kurs, magnetisk
127488 Motorparametre: Hhurtig opdatering
MWD
Vindretning og -hastighed
127489 Motorparametre: Dynamiske
MDA
Meteorologisk composite
127493 Gearparametre: Dynamiske
MWV
Vindhastighed og -vinkel
127498 Motorparametre: Statiske
VDM
AIS VHF datalink-besked
127258 Magnetisk variation
Type
Modtag
129025 Position, hurtig opdatering
129026 COG/SOG – hurtig opdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
129285 Navigationsrute/Waypoint-oplysninger
Modtag
127505 Væskeniveau
129038 AIS Klasse A – positionsrapport
129039 AIS Klasse B – positionsrapport
129040 AIS Klasse B – udvidet positionsrapport
129794 AIS Klasse A – statiske og trafikrelaterede
data
129798 AIS SAR flyposition
129802 AIS SRM (sikkerhedsrelaterede beskeder)
129808 DSC-opkaldsoplysninger
130310 Miljøparametre
Du kan købe samtlige oplysninger om NMEA-format og -sætninger
(National Marine Electronics Association) hos: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. echoMAP™ og Garmin ClearVü™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må
ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
NMEA og NMEA 2000 er registrerede varemærker tilhørende National Marine
Electronics Association. microSD logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
®
®
®
130311 Miljøparametre (forældet)
130313 Fugtighed
130314 Faktisk tryk
130576 Status som lille fartøj
Disse data er kun gældende for NMEA 2000 kompatible produkter.
NMEA 0183 oplysninger
Type
Sætning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Kurs/sporkontrol (autopilot)
sætning "B"
GPBOD
BOD: Pejling (start til destination)
GPBWC
BWC: Pejling og afstand til
waypoint
GPGGA
GGA: Global Positioning Systemdatarettelse
GPGLL
GLL: Geografisk position
(breddegrad/længdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive
satellitter
GPGSV
GSV: Synlige GNSS-satelliter
GPRMB
RMB: Anbefalet minimum for
navigationsoplysninger
GPRMC
RMC: Anbefalet minimum for
specifikke GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG: Kurs og fart over grunden
GPWPL
WPL: Waypointposition
GPXTE
XTE: Cross Track-fejl
PGRME
E: Estimeret fejl
PGRMM
M: Kortdatum
PGRMZ
Z: Højde
SDDBT
DBT: Dybde under transducer
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising