Garmin | echoMAP™ CHIRP 43cv, with Transducer | Garmin echoMAP™ CHIRP 43cv, with Transducer Installationsinstruktioner

Garmin echoMAP™ CHIRP 43cv, with Transducer Installationsinstruktioner
echoMAP™ CHIRP
40/50 serien
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt ska du installera enheten i enlighet med följande
instruktioner.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.
®
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen på plottern.
2 Vänta en liten stund.
Plottern skapar en fil som heter GarminDevice.xml i Garmin
mappen på minneskortet.
3 Ta bort minneskortet.
4 Sätt in minneskortet i datorn.
5 Gå till garmin.com/express på datorn.
6 Följ anvisningarna på skärmen för att hämta, installera och
öppna Garmin Express™ programmet.
7 Välj Lägg till en enhet.
8 Medan programmet söker väljer du Logga in bredvid Har du
marina sjökort eller enheter? nära den nedre delen av
skärmen.
9 Skapa konto eller logga in på ditt Garmin konto.
10 Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera din båt.
11 Välj Lägg till.
Garmin Express programmet söker igenom minneskortet
efter enhetsinformationen.
12 Välj Lägg till enhet för att lägga till enheten.
När registreringen är klar söker Garmin Express programmet
efter ytterligare kartor och kartuppdateringar för din enhet.
När du lägger till enheter till plotterns nätverk upprepar du de
här stegen för att registrera de nya enheterna.
Programuppdatering
Du kan behöva uppdatera enhetens programvara när du
installerar enheten eller lägger till ett tillbehör till enheten.
Den här enheten stöder minneskort på upp till 32 GB, FAT32formaterat.
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
Du måste kopiera programvaruuppdateringen till ett minneskort
med hjälp av en dator med Windows programvara.
Obs! Du kan kontakta Garmin kundsupport för att beställa ett
förprogrammerat programvaruuppdateringskort om du inte har
en dator med Windows programvara.
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
2 Gå till http://www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Välj echoMAP serien med SD-kort.
4 Välj Hämta bredvid echoMAP serien med SD-kort.
5 Läs och godkänn villkoren.
6 Välj Hämta.
7 Välj en plats och välj Spara.
8 Dubbelklicka på den hämtade filen.
9 Nästa.
10 Välj den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa >
Slutför.
En Garmin mapp som innehåller programvaruuppdateringen
skapas på minneskortet. Programvaruuppdateringen kan ta flera
minuter att ladda in på minneskortet.
®
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
Obs! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
5 När du uppmanas till det ska du låta minneskortet vara kvar
och starta om plottern manuellt.
6 Ta bort minneskortet.
Obs! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
Borrmaskin och borrar
Stjärnmejsel nr 2
Sticksåg eller multiverktyg
Fil och sandpapper
Marint tätningsmedel (valfritt)
Viktigt vid montering
Enheten kan antingen monteras med det medföljande fästet
eller försänkt i instrumentpanelen med en sats för försänkt
montering (kan säljas separat).
Maj 2017
190-01951-79_0C
Innan du monterar någon del av enheten permanent bör du
planera monteringen genom att fastställa placeringen av de
olika komponenterna.
• Monteringsplatsen måste möjliggöra tydlig uppsikt över
skärmen och åtkomst till knapparna på enheten.
• Monteringsplatsen måste vara tillräckligt stabil för att bära
upp enheten och fästet.
• Kablarna måste vara tillräckligt långa för att komponenterna
ska kunna anslutas till varandra och till strömkällan.
• Kablarna kan dras under bygelfästet eller bakom enheten.
• För att förhindra störningar från en magnetisk kompass ska
enheten inte installeras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.
fästet innan du placerar enheten i utskärningen (Ansluta
kablarna till fästet, sidan 3).
Obs! Du måste föra in kontakterna ordentligt genom rätt hål i
fästet. Om kablarna inte är nedtryckta tillräckligt långt i fästet
kan enheten förlora kraft eller sluta fungera.
14 Om det behövs kan du täcka oanvända kopplingar med
väderskydd för att förhindra korrosion av metallkontakterna.
15 Montera gummipackningarna på fästets baksida.
Gummipackningens delar har självhäftande fästen på
baksidan. Se till att dra bort skyddstejpen innan de monteras
på enheten.
Montera enheten infälld
OBS!
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för infälld montering
av enheten. Det finns endast ett begränsat utrymme mellan
höljet och monteringshålen. Om hålet görs för stort kan det
påverka enhetens stabilitet efter monteringen.
Om du använder ett metallverktyg, t.ex. en skruvmejsel, kan det
skada dekorkanterna och enheten. Använd om möjligt ett
plastverktyg.
Du kan montera enheten på instrumentpanelen med hjälp av
mallen för infälld montering och lämpligt material. Satsen för
infälld montering kanske inte medföljer alla modeller. Du måste
köpa en sats för infälld montering.
1 Beskär mallen och se till att den passar där du vill montera
enheten.
2 Fäst mallen på monteringsplatsen.
3 Förbered monteringsytan för utskärning genom att borra ett
eller flera hål vid hörnen innanför linjen på mallen. Använd en
borrspets på 9,5 mm (3/8 tum).
4 Såga ut monteringsytan med en sticksåg eller ett multiverktyg
längs med insidan av linjen på mallen.
5 Placera enheten i utskärningen för att testa passformen.
6 Fila och sandpappra hålets kanter till rätt storlek vid behov.
7 Om enheten har dekorkanter kan du använda ett verktyg,
t.ex. en platt plastbit eller en skruvmejsel, till att försiktigt
bända upp hörnen på dekorkanterna À. För verktyget mot
mitten Á för att ta bort dekorkanterna.
16 Placera enheten och fästet i utskärningen.
17 Fäst enheten på monteringsytan med de medföljande
skruvarna.
18 Montera dekorkanterna genom att knäppa dem på plats runt
kanten på enheten.
Montera vridbasen
Förberedelser för att dra kablarna under
monteringsytan
OBS!
Använd rundskallade skruvar eller bultar när du fäster vridfästets
bas. Skruvar och bultar med försänkt skalle skadar basen.
Innan du kan förbereda vridbasen måste du bestämma var du
vill montera fästet och välja om du vill sätta fast fästet med
skruvar eller bultar.
1 Ta bort 10 mm M6×1-krysskruven À och ta bort vridfästet Á
från bottenplattan Â.
8 Se till att monteringshålen på enheten är i linje med rikthålen
på mallen.
9 Om monteringshålen på enheten inte ligger i linje med
rikthålen på mallen märker du ut placeringen för de nya
rikthålen på mallen.
10 Använd en borrspets på 3,2 mm (1/8 tum) och borra rikthålen.
11 Ta bort mallen från monteringsytan.
12 Placera enheten i fästet.
13 Om du inte kan komma åt enhetens baksida när du har
monterat enheten måste du ansluta alla nödvändiga kablar till
2
2 Rikta in vridbasen så att genomföringshålen à pekar i
önskad riktning.
3 Med vridbasen som mall markerar du rikthålens platser Ä.
4 Markera kabeldragningshålet Å.
5 Använd en lämplig borrspets för monteringsmaterialet och
6 Med en borrspets på 16 mm (5/8 tum) borrar du ett
2 Placera vaggan i vridfästet Á.
3 Luta fästet till önskad visningsvinkel.
4 Tryck ned låsarmen.
Fästa vridfästet utan kablarna dragna genom fästet
Installera kablar och kontakter
Du bör endast utföra den här proceduren om du inte drar strömoch givarkablarna under monteringsytan och genom vridfästets
bottenplatta.
1 Placera bottenplattan À på monteringsytan och fäst den med
lämpliga skruvar eller bultar Á.
Koppla till ström
1 Led strömkabeln från fästet till båtbatteriet eller
borra de tre rikthålen.
kabeldragningshål genom monteringsytan på det ställe du
markerade i steg 4.
säkringsplinten.
2 Förläng vid behov kablarna med en kabel på 0,82 mm2
(18 AWG) eller större.
3 Anslut den röda ledningen till batteriets eller säkringsplintens
pluspol och den svarta ledningen till minuspolen.
Ansluta enheten till en givare
2 Placera vridfästet på bottenplattan och sätt tillbaka 10 mm
M6×1-krysskruven.
Gå in på www.garmin.com eller kontakta din lokala Garmin
återförsäljare för att välja en typ av givare som är lämplig för
dina behov.
1 Följ instruktionerna som följer med givaren så att du monterar
den korrekt på din båt.
2 Led givarkabeln till baksidan av enheten, bort från källor till
elektriska störningar.
3 Anslut givarkabeln till en lämplig port på fästet.
3 Täta kabelgenomföringshålen med marint tätningsmedel.
Ansluta kablarna till fästet
Fästa vridfästet med kablarna dragna genom fästet
Kablarnas kontakter har utformats för att bara passa i rätt portar
på fästet. De anslutna kablarna hålls på plats av ett låsfäste.
1 Skjut kabellåsbygeln uppåt från botten och ta bort bygeln från
fästet.
2 Jämför spåret på varje kabelkontakt À med utformningen på
varje port för att avgöra vilken kabel som hör till vilken port.
Du bör endast utföra den här proceduren om du drar ström- och
givarkablarna under monteringsytan och genom vridfästets
bottenplatta.
1 Mata kablarna genom mitthålet på 16 mm ( 5/8 tum) som du
borrade när du förberedde för att dra kablar under
monteringsytan.
2 Placera bottenplattan på monteringsytan.
3 Dra kablarna genom kabelgenomföringshålen.
4 Fäst bottenplattan löst med lämpliga skruvar eller bultar.
5 Placera vridfästet på bottenplattan men fäst det inte.
6 Placera vaggan eller enheten i vridfästet (Montera enheten i
fästet, sidan 4).
7 Dra ut så mycket överskottskabel av ström- och
givarkablarna att fästet kan vridas hela vägen till alla önskade
lägen när kablarna är anslutna.
8 Ta bort vaggan och vridfästet från bottenplattan.
9 Applicera marint tätningsmedel i centrumhålet på 16 mm
( 5/8 tum) samt i kabelgenomföringshålen.
10 Fäst bottenplattan ordentligt med lämpliga skruvar eller
bultar.
11 Placera vridfästet på bottenplattan och fäst det med den
medföljande 10 mm M6×1-krysskruven.
3 Tryck in varje kabel helt och ordentligt genom ett hål i fästet
och anslut varje kabel till en port.
Obs! Om kablarna inte förs in tillräckligt långt i fästet kan det
hända att kontakterna inte kan ansluta på rätt sätt till
portarna, och enheten kan förlora kraft eller sluta fungera.
Placera
låsbygeln Á över kablarna och skjut bygeln nedåt för
4
att låsa kablarna på plats.
Installera vaggan i fästet
1 Dra upp låsarmen À.
3
Du hör ett klickande ljud när låsbygeln monterats korrekt.
Montera enheten i fästet
NMEA 2000 kompatibla modeller kan anslutas till ett NMEA
2000 nätverk på båten så att de kan dela data från NMEA 2000
kompatibla enheter, till exempel sensorer och VHF-radio. De
nödvändiga kablarna och kontakterna till NMEA 2000 säljs
separat.
Om du inte är bekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk referens för
NMEA 2000 produkter. Om du vill hämta dokumentet går du in
på www.garmin.com och väljer Handböcker på produktsidan för
din enhet.
Den port på fästet som är märkt NMEA 2000 används för att
ansluta enheten till ett NMEA 2000 standardnätverk.
Obs! För echoMAP CHIRP 50 krävs att du ansluter den
medföljande 4-poliga till 5-poliga adapterkabeln till NMEA 2000
nätverket.
Efter att kablarna har anslutits till fästet går det snabbt att sätta
enheten i fästet.
1 Placera nederdelen av enheten i fästets botten.
2 Tilta den övre delen av enheten mot fästet tills den låses på
plats.
Du hör ett klickande ljud när enheten låses fast i fästet.
OBS!
Du bör se till att enheten sitter fast ordentligt i fästet. Om
modellen har en låsbygel, se till att stödet är ordentligt
fastsnäppt i stängt läge. Du hör ett klickande ljud när enheten
eller låsbygeln monterats korrekt. Om enheten inte sitter
ordentligt fast kan strömförsörjningen brytas. Enheten kan också
falla ur fästet och skadas om den inte är ordentligt fastsatt.
Ta bort enheten från vaggan
1 Tryck på vaggans frigöringsspak À tills enheten lossas.
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivning
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
4-polig till-5-polig adapterkabel
NMEA 2000 droppkabel
NMEA 2000 strömkabel
Tändnings- eller kabelmonterad brytare
12 V-likströmskälla
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA 2000 T-koppling
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
Kablage
2 Luta enheten framåt och lyft ut den ur vaggan.
NMEA 2000 – viktigt att tänka på
®
OBS!
Om du ansluter enheten till ett befintligt NMEA 2000 nätverk
NMEA 2000 ska nätverket redan vara anslutet till en strömkälla.
Anslut inte NMEA 2000 strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000
nätverk eftersom endast en strömkälla bör anslutas till ett NMEA
2000 nätverk.
Om du ansluter den här enheten till ett befintligt NMEA 2000
nätverk eller motornätverk från en annan tillverkare bör du
installera en NMEA 2000 strömisolator (010-11580-00) mellan
befintliga nätverk och Garmin enheterna.
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
4
• Kablaget används till NMEA 0183 enheter och till att dela
rutt- och waypointinformation.
• Med kablaget ansluts enheten till ström och till NMEA 0183
enheter.
• Enheten har en intern NMEA 0183 port som används vid
anslutning till NMEA 0183 kompatibla enheter.
• Om du behöver förlänga ström- och jordkablarna måste du
använda en kabel på 0,82 mm2 (18 AWG) eller större.
• Om du måste förlänga NMEA 0183 eller larmkablarna måste
du använda en kabel på 0,33 mm2 (22 AWG).
®
Objekt
À
Á
Â
Ã
Kabelfunktion
Ledningsfärg
Specifikation
Mått
NMEA 0183 intern port Rx (in)
Brun
Vikt
0,58 kg (1,28 lbs.)
NMEA 0183 intern port Tx (ut)
Blå
Strömförsörjning
Från 9 till 18 V likström
Jord (ström och NMEA 0183)
Svart
7,1 W
Ström
Rött
Maximal strömanvändning
Säkerhetsavstånd till
kompass
70 cm (27,6 tum)
Temperaturområde
Från -15 till 55 °C (från 5 till
131 °F)
Material
Polykarbonatplast
Vattenklassning*
IEC 60529 IPX7
Sändningseffekt
(RMS)**
500 W
Maximalt djup***
701 m (2 300 fot) vid
77 kHz
Frekvenser****
• CHIRP, traditionellt: 50,
77, 83 eller 200 kHz
• CHIRP Garmin ClearVü:
260, 455 eller 800 kHz.
Ansluta kabelstammen till strömmen
1 Dra kabelstammen till strömkällan och till enheten.
2 Anslut den röda ledningen till batteriets pluspol (+) och den
Enhet
Alla modeller
svarta ledningen till batteriets minuspol (-).
NMEA 0183 – att tänka på inför anslutning
• Installationsinstruktionerna som medföljer din NMEA 0183
kompatibla enhet ska innehålla den information du behöver
för att identifiera ledningarna för sändning (Tx) och
mottagning (Rx) A (+) och B (-). Varje port kan ha en eller två
sändningsledningar eller en eller två mottagningsledningar.
• Om du ansluter NMEA 0183 enheter till portar som har två
sändningsledningar (Tx) eller två mottagningsledningar (Rx)
behöver inte NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam
jord.
• Om du ansluter en NMEA 0183 enhet till portar som har
endast en sändningsledning (Tx) eller endast en
mottagningsledning (Rx) vardera, måste NMEA 0183
enheten anslutas till gemensam jord.
• Om enheten är monterad på ett ställe där den interna
antennen inte kan ta emot satellitsignaler kan du ansluta en
extern GPS 19x-antenn via en NMEA 0183 anslutning. Mer
information finns i installationsinstruktionerna för GPS 19x.
NMEA 0183 anslutningsschema
+
Objekt
NMEA 0183 information
Typ
Mening
Beskrivning
Sända
GPAPB
APB: Kurs eller spårstyrning
(autopilot), mening ”B”
GPBOD
BOD: Riktning (ursprung till
destination)
GPBWC
BWC: Riktning och avstånd till
waypoint
GPGGA
GGA: GPS-fixdata
GPGLL
GLL: Geografisk position (latitud
och longitud)
GPGSA
GSA: GNSS, DOP och aktiva
satelliter
GPGSV
GSV: GNSS-satelliter i sikte
GPRMB
RMB: Rekommenderad minimiinformation för navigering
GPRMC
RMC: Rekommenderat minimum
för specifika GNSS-data
GPRTE
RTE: Rutter
GPVTG
VTG: Kurs över grund och fart
över grund
GPWPL
WPL: Waypoint-plats
GPXTE
XTE: Avvikelse från utlagd kurs
PGRME
E: Beräknat fel
Beskrivning
Likströmskälla, 12 VDC
À
Á
Â
Kabelstam
NMEA 0183 kompatibel enhet
Objekt Garmin
ledningens
funktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
-
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
** Beroende på givarens kapacitet och djup.
** Maxdjup, beroende på givare, vattnets salthalt, bottentyp och
andra vattenförhållanden.
****Beroende på echoMAP modell.
Garmin
NMEA 0183 enhetsledledningens färg ningens funktion
Ström
Röd
Ström
Jord
Svart
Datajord
Tx/Rx
Tx/Rx/B (-)
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
Specifikationer
Enhet
Specifikation
Mått
PGRMM
M: Kartreferens
echoMAP CHIRP
40
Mått (B x H x D)
10,2 x 16,8 x 4,6 cm (4 x
6,6 x 1,8 tum)
PGRMZ
Z: Höjd
SDDBT
DBT: Djup under givare
Skärmstorlek (B x H)
5,4 x 9,5 cm (2,1 x 3,7 tum)
SDDPT
DPT: Djup
Vikt
0,4 kg (0,9 lbs.)
SDMTW
MTW: Vattentemperatur
Strömförsörjning
Från 9 till 18 V likström
SDVHW
Maximal strömanvändning
5W
VHW: Fart genom vattnet och
kurs
DPT
Djup
Säkerhetsavstånd till
kompass
25 cm (9,8 tum)
DBT
Djup under givare
Mått (B x H x D)
17,3 x 13,5 x 4,4 cm (6,81
x 5,35 x 1,73 tum)
MTW
Vattentemperatur
RMC/GGA/GLL
GPS-position
Skärmstorlek (B x H)
9 x 9 cm (3,54 x 3,54 tum)
VHW
Fart genom vattnet och kurs
echoMAP CHIRP
50
Ta emot
5
Typ
Mening
Beskrivning
WPL
Waypointens plats
130313 Fuktighet
DSC
Digital selektiv anropsinformation
130314 Faktiskt tryck
DSE
Utökat digitalt selektivt anrop
HDG
Kurs, avvikelse och variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindens riktning och hastighet
MDA
Meteorologisk sammansättning
MWV
Vindens hastighet och vinkel
VDM
AIS, VHF-datalänkmeddelande
Du kan köpa fullständig information om National Marine Electronics
Associations (NMEA:s) format och meningar från: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
NMEA 2000 PGN-information
Typ
PGN
Beskrivning
Sända och ta emot 059392 ISO-erkännande
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
126208 NMEA: Beordra/begära/godkänna gruppfunktion
126996 Produktinformation
127250 Fartygets kurs
128259 Hastighet: I förhållande till vattnet
128267 Vattendjup
129539 GNSS DOP: Er
129799 Radiofrekvens, läge och ström
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Sända
126464 Sända och ta emot PGN-lista med gruppfunktion
127258 Magnetisk variation
129025 Position snabb uppdatering
129026 COG och SOG: Snabb uppdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Avvikelse från utlagd kurs
129284 Navigationsdata
129285 Navigeringsrutt och waypointinformation
129540 GNSS-satelliter i vy
Ta emot
127245 Roder
127250 Fartygets kurs
127488 Motorparametrar: Snabb uppdatering
127489 Motorparametrar: Dynamiska
127493 Transmissionsparametrar: Dynamiska
127498 Motorparametrar: Statiska
127505 Vätskenivå
129038 AIS klass A positionsrapport
129039 AIS klass B positionsrapport
129040 AIS klass B utökad positionsrapport
129794 AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
129798 AIS SAR, rapport om flygplansposition
129802 AIS Säkerhetsrelaterat utsändningsmeddelande
129808 DSC-samtalsinformation
130310 Miljöparametrar
130311 Miljöparametrar (används inte längre)
Typ
PGN
Beskrivning
130576 Status för mindre farkost
Dessa data gäller endast för NMEA 2000 kompatibla produkter.
© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. echoMAP™ och Garmin
ClearVü™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här
varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
NMEA och NMEA 2000 är registrerade varumärken som tillhör National Marine
Electronics Association. microSD logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
®
®
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising