Garmin | echoMAP™ CHIRP 43cv, with Transducer | Garmin echoMAP™ CHIRP 43cv, with Transducer Pokyny pro instalaci

Garmin echoMAP™ CHIRP 43cv, with Transducer Pokyny pro instalaci
echoMAP™ CHIRP řada
40/50
Pokyny pro instalaci
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Při připojování napájecího kabelu neodstraňujte držák kabelové
pojistky. Z důvodu zabránění možnému zranění nebo poškození
produktu v důsledku požáru nebo přehřátí musí být na místě
příslušná pojistka uvedená v technických údajích produktu.
Navíc připojením napájecího kabelu bez vložení příslušné
pojistky dojde k zneplatnění záruky produktu.
UPOZORNĚNÍ
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.
OZNÁMENÍ
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.
Pokud chcete dosáhnout nejlepšího výkonu a vyhnout se
poškození lodi, nainstalujte zařízení podle těchto pokynů.
Než budete pokračovat v instalaci, přečtěte si všechny pokyny
k instalaci. Pokud se během instalace vyskytnou potíže, obraťte
se na oddělení podpory produktů společnosti Garmin .
®
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory. Uschovejte originál účtenky
nebo její fotokopii na bezpečném místě.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu na chartplotteru.
2 Chvíli počkejte.
Ve složce Garmin na paměťové kartě chartplotter vytvoří
soubor pojmenovaný GarminDevice.xml.
3 Vyjměte paměťovou kartu.
4 Vložte paměťovou kartu do počítače.
5 Na počítači přejděte na webové stránky garmin.com/express.
6 Podle pokynů na obrazovce stáhněte, nainstalujte a spusťte
aplikaci Garmin Express™.
7 Vyberte možnost Přidat zařízení.
8 Zatímco aplikace vyhledává, vyberte možnost Přihlásit se u
pole Máte námořní mapy nebo zařízení? v dolní části
obrazovky.
9 Vytvořte si účet Garmin nebo se k němu přihlaste.
10 Podle pokynů na obrazovce nastavte svoje plavidlo.
11 Vyberte možnost Přidat
Aplikace Garmin Express vyhledá informace o zařízení na
paměťové kartě.
12 Vyberte možnost Přidat zařízení a zařízení zaregistrujte.
Po dokončení registrace vyhledá aplikace Garmin Express
další mapy a jejich aktualizace pro vaše zařízení.
Pokud do sítě chartplotteru přidáte další zařízení, opakujte
registraci těchto nových zařízení podle výše uvedených kroků.
Aktualizace softwaru
Po instalaci zařízení nebo přidání příslušenství k zařízení může
být nutné aktualizovat software zařízení.
Toto zařízení podporuje paměťové karty s kapacitou až 32 GB
a formátováním FAT32.
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu
Aktualizaci softwaru je nutné nakopírovat pomocí počítače se
softwarem Windows na paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Pokud nemáte počítač se softwarem Windows,
můžete kontaktovat zákaznickou podporu Garmin a kartu
s aktualizací softwaru si objednat.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu v počítači.
2 Přejděte na stránku http://www.garmin.com/support/software
/marine.html.
3 Vyberte možnost Řada echoMAP s kartou SD.
4 Vedle možnosti Řada echoMAP s kartou SD vyberte
položku Stáhnout.
5 Přečtěte si a potvrďte podmínky.
6 Vyberte možnost Stáhnout.
7 Vyberte umístění a zvolte možnost Uložit.
8 Dvakrát klikněte na stažený soubor.
9 Vyberte možnost Další.
10 Vyberte jednotku přiřazenou paměťové kartě a vyberte
možnost Další > Dokončit.
Na paměťové kartě dojde k vytvoření složky Garmin
s aktualizací softwaru. Načtení aktualizace softwaru na
paměťovou kartu může trvat několik minut.
®
Aktualizace softwaru zařízení
Než budete moci aktualizovat software, je nutné si opatřit
paměťovou kartu obsahující aktualizaci softwaru nebo načíst
nejnovější software na paměťovou kartu.
1 Zapněte kreslič map.
2 Jakmile se objeví domovská obrazovka, vložte paměťovou
kartu do slotu.
POZNÁMKA: Aby se objevily instrukce o aktualizaci
softwaru, musí být přístroj před vložením karty plně načten.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Vyčkejte několik minut, dokud se nedokončí proces
aktualizace softwaru.
5 Po zobrazení výzvy ponechejte paměťovou kartu na místě a
ručně chartplotter restartujte.
6 Vyjměte paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Je-li paměťová karta vyjmuta dříve, než se
přístroj plně restartuje, aktualizaci softwaru není dokončena.
Potřebné nástroje
•
•
•
•
•
Vrtačka a spirálové vrtáky
Šroubovák Phillips číslo 2
Vykružovačka nebo rotační nástroj
Pilník a smirkový papír
Tmel na lodě (volitelný)
Květen 2017
190-01951-81_0C
Co je třeba vzít v úvahu při montáži
Zařízení lze připevnit pomocí přiloženého otočného držáku nebo
jej lze zapustit do palubní desky pomocí montážní sady (může
se prodávat samostatně).
Před provedením permanentní instalace jakékoli části zařízení
byste měli naplánovat rozmístění všech komponent.
• Místo instalace by mělo poskytovat nezastíněný výhled na
displej a volný přístup k tlačítkům na zařízení.
• Místo instalace musí být dostatečně pevné, aby uneslo
zařízení a jeho držák.
• Kabely musejí být dostatečně dlouhé pro propojení
jednotlivých komponentů a připojení napájení.
• Kabely je možné vést pod závěsným držákem nebo za
zařízením.
• Aby nedošlo k rušení s magnetickým kompasem, nemělo by
být zařízení instalováno blíže ke kompasu, než je bezpečná
vzdálenost od kompasu uvedená v technických údajích
produktu.
11 Odstraňte šablonu z montážní plochy.
12 Vložte zařízení do kolébky.
13 Pokud po dokončení montáže nebudete mít přístup k zadní
straně zařízení, před vložením do výřezu zapojte všechny
potřebné kabely do zařízení (Připojení kabelů ke kolébce,
strana 3).
POZNÁMKA: Musíte pevně zatlačit konektory skrz příslušné
otvory v kolébce. Pokud nejsou kabely zatlačeny dostatečně
hluboko do kolébky, může se stát, že zařízení bude ztrácet
přívod proudu nebo přestane pracovat.
14 V případě potřeby zakryjte nepoužité konektory ochrannými
krytkami, abyste zabránili korozi kovových kontaktů.
15 Nainstalujte kousky pryžového těsnění na zadní stranu
kolébky.
Kousky pryžového těsnění jsou na zadní straně opatřeny
lepidlem. Než je nainstalujete na zařízení, nezapomeňte
sundat ochrannou vrstvu.
Zapuštěná montáž zařízení
OZNÁMENÍ
Při řezání otvoru pro zapuštěnou montáž zařízení dávejte pozor.
Mezi pouzdrem a montážními otvory je jen malá mezera a
vyřezání příliš velkých otvorů může narušit stabilitu zařízení po
montáži.
Použití kovového nástroje, například šroubováku, jako páčidla
může poškodit ozdobné kryty a zařízení. Používejte pokud
možno plastové páčidlo.
Zařízení můžete pomocí šablony pro zapuštěnou montáž a
vhodného nářadí upevnit do palubní desky. Montážní sada není
u všech modelů součástí balení. Montážní sadu je nutné
zakoupit.
1 Seřízněte šablonu a ujistěte se, že se hodí na místo, kde
chcete provést montáž zařízení.
2 Šablonu pevně připevněte na zvoleném místě.
3 Pomocí 9,5mm (3/8palcového) vrtáku vyvrtejte jeden nebo
více otvorů uvnitř rohů plné čáry na šabloně a připravte
montážní plochu na řezání.
4 Pomocí vykružovačky nebo rotačního řezného nástroje
vyřízněte montážní plochu podél vnitřní plné čáry označené
na šabloně.
5 Umístěte zařízení do výřezu a ověřte, zda má výřez
vyhovující velikost.
6 V případě potřeby lépe přizpůsobte velikost otvoru pomocí
pilníku a smirkového papíru.
7 Pokud má zařízení ozdobné kryty, pomocí páčidla, jako je
například plochý plast nebo šroubovák, opatrně nadzdvihněte
jejich rohy À, zasuňte páčidlo do středu Á a kryty odstraňte.
16 Vložte zařízení a kolébku do výřezu.
17 Upevněte zařízení na montážní ploše pomocí přiložených
šroubů.
18 Nainstalujte ozdobné kryty zaklapnutím na místo okolo okrajů
zařízení.
Instalace otočné základny
Příprava na protažení kabelů pod montážním
povrchem
OZNÁMENÍ
Pro uchycení otočné základny použijte vruty s čočkovitou hlavou
nebo šrouby. Vruty se zapuštěnou hlavou mohou základnu
poškodit.
Před úpravou otočné základny musíte zvolit místo instalace a
rozhodnout se, zda ji připevníte pomocí šroubů nebo vrutů.
1 Vyšroubujte křížový šroub M6×1 10 mm À a sejměte otočný
držák Á ze základny Â.
8 Montážní otvory na zařízení musejí být zarovnány s vodicími
otvory na šabloně.
9 Pokud upevňovací otvory na zařízení neodpovídají vodicím
otvorům na šabloně, vyznačte na šabloně nové vodicí otvory.
10 Pomocí 3,2 mm (1/8 palcového) vrtáku vyvrtejte vodicí otvory.
2
2 Nastavte otočnou základnu tak, aby otvory pro kabely Ã
mířily požadovaným směrem.
3 Otočnou základnu využijte jako šablonu a označte umístění
hlavních otvorů Ä.
4 Označte otvor pro vedení kabelu Å.
5 S použitím vrtáku odpovídajícího průměru vyvrtejte otvory.
6 Vrtákem 5/8 palce (16 mm) vyvrtejte v montážním povrchu
otvor pro vedení kabelu označený v kroku 4.
Připevnění otočné základny bez protažení kabelů
držákem.
Tento postup zvolte pouze pokud nechcete vést kabel napájení
a převodníku pod montážním povrchem a skrz otočný držák.
1 Umístěte základnu À na montážní povrch a připevněte ji
vhodnými vruty nebo šrouby Á.
2 Umístěte kolébku do otočného držáku Á.
3 Nakloňte držák do požadovaného pozorovacího úhlu.
4 Stiskněte zajišťovací rameno dolů.
Instalace kabelů a konektorů
Napájecí kabely
1 Napájecí kabel veďte z držáku k akumulátoru nebo bloku
pojistek lodi.
2 Napájecí kabel lze prodloužit vodičem o průřezu 0,82 mm2
(18 AWG) nebo větším.
3 Červený vodič připojte ke kladnému vývodu akumulátoru
nebo bloku pojistek a černý vodič k zápornému vývodu.
Připojení zařízení k sonarové sondě
2 Na základnu nasaďte otočný držák a připevněte křížovým
šroubem M6×1 10 mm.
3 Otvory pro průchod kabelů utěsněte tmelem na lodě.
Připevnění otočné základny a protažení kabelů
držákem.
Tento postup zvolte pouze při vedení kabelu napájení a sondy
pod montážním povrchem a skrz otočný držák.
1 Protáhněte kabely středovým otvorem 16 mm (5/8 palce),
který jste vyvrtali při přípravě držáku pro vedení kabelů pod
montážním povrchem.
2 Umístěte základnu na montážním povrchu.
3 Kabely veďte skrz průchozí otvory.
4 Připevněte základnu volně na montážní povrch vhodnými
vruty nebo šrouby.
5 Na základnu nasaďte otočný držák, ale nepřipevňujte jej.
6 Umístěte do otočného držáku kolébku nebo zařízení
(Instalace zařízení do kolébky, strana 4).
7 Kabel napájení a sondy dostatečně povytáhněte, aby se
držák mohl bez omezení naklonit do požadované polohy i
s připojenými kabely.
8 Vyjměte kolébku a otočný držák ze základny.
9 Středový otvor 16 mm (5/8 palce) a průchozí otvory pro
kabely utěsněte tmelem na lodě.
10 Základnu bezpečně připevněte vhodnými vruty nebo šrouby.
11 Na základnu nasaďte otočný držák a připevněte jej
přiloženým křížovým šroubem M6×1 10 mm.
Vhodný typ sonarové sondy pro vaše potřeby najdete na webu
www.garmin.com, případně se obraťte na místního prodejce
Garmin.
1 Při instalaci sonarové sondy na loď postupujte podle pokynů
u něj uvedených.
2 Kabel sonarové sondy veďte k zadní straně zařízení mimo
zdroje elektrického rušení.
3 Kabel sonarové sondy připojte k příslušnému portu kolébky.
Připojení kabelů ke kolébce
Konektory na kabelech mají speciální tvar, aby je bylo možné
zapojit jen do odpovídajících portů kolébky. Připojené kabely
jsou připevněny zajišťovacím držákem.
1 Posuňte zajišťovací držák kabelu zespodu nahoru a sejměte
držák z kolébky.
2 Porovnáním tvaru drážek À na konektorech kabelů a portech
určete, který konektor patří do kterého portu.
3 Každý kabel protáhněte skrze otvor v kolébce a bezpečně jej
připojte k příslušnému portu.
POZNÁMKA: Pokud nejsou kabely vloženy dostatečně
hluboko do kolébky, konektory nemusejí být bezpečně
připojeny k příslušným portům a může se stát, že zařízení
ztratí přívod proudu nebo přestane pracovat.
Zajišťovací
držák Á navlečte přes kabely a jeho posunutím
4
dolů kabely připevněte.
Instalace kolébky do držáku
1 Zvedněte zajišťovací rameno À.
3
Pokud instalujete napájecí kabel NMEA 2000, je nutné ho
připojit k lodnímu spínači zapalování nebo prostřednictvím
jiného sériového spínače. NMEA 2000 vybijí baterii, pokud je
napájecí kabel NMEA 2000 připojený k baterii přímo.
Správné zajištění držáku je indikováno slyšitelným
zaklapnutím.
Instalace zařízení do kolébky
Po zapojení kabelů do kolébky můžete rychle umístit zařízení do
kolébky.
1 Vložte základnu zařízení do dolní části kolébky.
2 Naklánějte horní část zařízení směrem do kolébky, dokud
nezapadne na své místo.
Správné zajištění zařízení v kolébce je indikováno slyšitelným
zaklapnutím.
Modely kompatibilní s technologií NMEA 2000 je možné připojit
k síti NMEA 2000 na lodi a sdílet tak data ze zařízení
kompatibilních s technologií NMEA 2000, například se snímači
nebo rádiem VHF. Nezbytné kabely a konektory NMEA 2000 se
prodávají samostatně.
Pokud se sítí NMEA 2000 nejste obeznámeni, měli byste si
prostudovat kapitolu „Základní informace o síti NMEA
2000“ Technické reference produktů NMEA 2000. Tento
dokument si můžete stáhnout na adrese www.garmin.com; na
produktové stránce vašeho zařízení vyberte možnost Návody.
Port označený NMEA 2000 na kolébce se používá pro připojení
ke standardní síti NMEA 2000.
POZNÁMKA: echoMAP CHIRP 50 vyžaduje přiložený adaptér/
kabel ze 4 na 5 kolíků, aby mohl být připojen k síti NMEA 2000.
OZNÁMENÍ
Zkontrolujte, zda je zařízení pevně zajištěno v kolébce. Pokud
model používá zajišťovací držák, zkontrolujte, zda je držák
pevně zaklapnutý. Správné zajištění držáku nebo zařízení je
indikováno slyšitelným zaklapnutím. Pokud zařízení není pevně
zajištěno, může docházet k jeho vybíjení. V případě
nesprávného zajištění může dojít také k vypadnutí zařízení
z kolébky a jeho poškození.
Vysunutí zařízení z kolébky
1 Stisknutím páčku pro uvolnění À na kolébce zařízení
uvolníte.
Položka Popis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Kompatibilní zařízení NMEA 2000 Garmin
Adaptérový kabel se 4 kolíky (samice) na 5 kolíků (samec).
Kabel s vývody NMEA 2000
Napájecí kabel NMEA 2000
Spínač zapalování nebo sériový spínač
Zdroj napájení 12 V stejnosměrné
Koncovka nebo páteřní kabel NMEA 2000
NMEA 2000Konektor typu T
NMEA 2000Koncovka nebo páteřní kabel
Svazek kabelů
• Svazek kabelů je používán pro zařízení NMEA 0183 a
k sdílení trasy a informací o trasových bodech.
• Svazek kabelů připojuje zařízení k napájení a zařízením
používajícím standard NMEA 0183.
• Zařízení má jeden interní port NMEA 0183, který se používá
k připojování zařízení kompatibilních se standardem NMEA
0183.
• Pokud je nutné prodloužení napájecích kabelů a kabelů pro
ukostření, musíte použít kabel 0,82 mm2 (18 AWG) nebo
větší.
• Pokud je nutné prodloužení kabelů NMEA 0183 nebo alarmu,
musíte použít kabel 33 mm2 (22 AWG).
®
2 Nakloňte zařízení dopředu a vyjměte jej z kolébky.
Co je třeba vzít v úvahu ohledně sítě NMEA
2000
®
OZNÁMENÍ
Pokud toto zařízení připojujete ke stávající síti NMEA 2000, tato
síť NMEA 2000 již musí být připojena k napájení. Napájecí kabel
NMEA 2000 nepřipojujte ke stávající síti NMEA 2000, protože by
měl být k síti NMEA 2000 připojen pouze jeden zdroj napájení.
Pokud toto zařízení připojujete ke stávající síti NMEA 2000 nebo
síti motorů jiného výrobce, musíte mezi stávající síť a zařízení
Garmin zapojit izolátor napájení NMEA 2000 (010-11580-00).
4
Zařízení
Položka
À
Á
Â
Ã
Funkce vodiče
Barva vodiče
NMEA 0183 interní port Rx (vstup)
Hnědá
NMEA 0183 interní port Tx (výstup)
Modrá
Ukostření (napájení a NMEA 0183)
Černá
Výkon
Červená
echoMAP
CHIRP 50
Připojení svazku kabelů k napájení
1 Veďte svazek kabelů ke zdroji napájení a k zařízení.
2 Připojte červený vodič ke kladnému (+) vývodu baterie a
připojte černý vodič k zápornému (-) vývodu baterie.
NMEA 0183 – Co je třeba vzít v úvahu při připojování
zařízení
• Pokyny k instalaci dodané spolu se zařízením vyhovujícím
protokolu NMEA 0183 by měly obsahovat informace nutné
k identifikaci vodičů pro přenos (Tx) a příjem (Rx) vodičů A
(+) a B (-). Každý port může být vybaven jedním nebo dvěma
vodiči pro přenos nebo jedním či dvěma vodiči pro příjem.
• Při připojování zařízení NMEA 0183 se dvěma vodiči pro
přenos (Tx) nebo se dvěma vodiči pro příjem (Rx) není nutné
připojovat zařízení NMEA 0183 ke společnému uzemnění.
• Při připojování zařízení NMEA 0183 k portům s jedním
vodičem přenos (Tx) nebo s jedním vodičem pro příjem (Rx)
musí být zařízení NMEA 0183 připojeno ke společnému
uzemnění.
• Jestliže je zařízení instalováno na místě, kde není schopno
pomocí interní antény vyhledávat družice, je možné připojit
externí anténu GPS 19x prostřednictvím rozhraní NMEA
0183. Další informace naleznete v části Pokyny pro instalaci
zařízení GPS 19x.
Zapojovací schéma zařízení NMEA 0183
+
-
Technické údaje
Rozměry
Vstup napájení
Od 9 do 18 V stejnosměrné
Maximální
spotřeba energie
5W
Bezpečná
vzdálenost od
kompasu
25 cm (9,8 palce)
Rozměry
(Š × V × H)
17,3 × 13,5 × 4,4 cm
(6,81 × 5,35 × 1,73 palců)
Velikost displeje
(Š × V)
9 × 9 cm (3,54 × 3,54 palců)
Hmotnost
0,58 kg (1,28 libry)
Vstup napájení
Od 9 do 18 V stejnosměrné
Maximální
spotřeba energie
7,1 W
Bezpečná
vzdálenost od
kompasu
70 cm (27,6 palce)
Všechny modely Rozsah teplot
Od -15 do 55 °C (od 5 do
131 °F)
Materiál
Polykarbonátový plast
Stupeň vodotěsnosti*
IEC 60529 IPX7
Přenosový výkon
(RMS)**
500 W
Maximální
hloubka***
701 m (2 300 stop) při 77 kHz
Frekvence****
• Tradiční CHIRP: 50, 77, 83
nebo 200 kHz
• CHIRP Garmin ClearVü: 260,
455 nebo 800 kHz
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
**Závisí na jmenovitém výkonu a hloubce sondy.
***Maximální hloubka, závisí na typu sondy, salinitě a dalších
vlastnostech vody.
****Závisí na echoMAP modelu.
NMEA Informace 0183
Položka
À
Á
Â
Typ
Věta
Popis
Přenos
GPAPB
APB: Ovladač směru pohybu nebo
trasy (autopilot) věta „B“
Popis
GPBOD
BOD: Směr (počátek k cíli)
Zdroj napájení 12 V stejnosměrné
GPBWC
BWC: Směr a vzdálenost
k trasovému bodu
GPGGA
GGA: Opravná data systému GPS
GPGLL
GLL: Zeměpisná poloha (délka a
šířka)
GPGSA
GSA: GNSS DOP a aktivní satelity
GPGSV
GSV: Satelity GNSS v dohledu
GPRMB
RMB: Doporučené minimální
navigační informace
GPRMC
RMC: Doporučená minimální
specifická data GNSS
GPRTE
RTE: Trasy
GPVTG
VTG: Kurz nad zemí a rychlost
nad zemí
GPWPL
WPL: Poloha trasového bodu
GPXTE
XTE: Chyba křížení trasy
PGRME
E: Odhadovaná chyba
PGRMM
M: Datum mapy
PGRMZ
Z: Nadmořská výška
SDDBT
DBT: Hloubka pod sondou
Svazek kabelů
Zařízení kompatibilní se standardem NMEA 0183
Položka Funkce vodiče
Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Barva vodiče Funkce vodiče zařízení
Garmin
NMEA 0183
Napájení
Červená
Napájení
Uzemnění
Černá
Uzemnění datového
přenosu
Tx/Rx
Tx/Rx/B (-)
Tx
Modrá
Rx/A (+)
Rx
Hnědá
Tx/A (+)
Technické údaje
Zařízení
Technické údaje
Rozměry
echoMAP
CHIRP 40
Rozměry
(Š × V × H)
10,2 × 16,8 × 4,6 cm
(4 × 6,6 × 1,8 palců)
Velikost displeje
(Š × V)
5,4 × 9,5 cm (2,1 × 3,7 palců)
Hmotnost
0,4 kg (0,9 libry)
5
Typ
Příjem
Věta
Popis
SDDPT
DPT: Hloubka
127505 Hladina kapaliny
SDMTW
MTW: Teplota vody
129038 Zpráva o pozici AIS třída A
SDVHW
VHW: Rychlost a směr proudění
vody
129039 Zpráva o pozici AIS třída B
HLB
Hloubka
DBT
Hloubka pod sondou
129794 Statická data související s cestou AIS třída
A
MTW
Teplota vody
129798 Zpráva o pozici letounu SAR AIS
RMC/GGA/GLL
Pozice GPS
VHW
Rychlost a směr proudění vody
129802 Šířená zpráva související s bezpečností
AIS
WPL
Poloha trasového bodu
129808 Informace o hovoru DSC
DSC
Informace digitálního selektivního
volání
130310 Parametry prostředí
DSE
Rozšířené digitální selektivní
volání
130313 Vlhkost
SMĚR
Směr, odchylka a variace
HDM
Směr, magnetický
MWD
Směr a rychlost větru
MDA
Meteorologický kompozit
MWV
Rychlost a úhel větru
VDM
Zpráva datového připojení AIS
VHF
Úplné informace o formátu a větách asociace NMEA (National Marine
Electronics Association) lze zakoupit od organizace: NMEA, Seven
Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Informace PGNNMEA 2000
Typ
PGN
Popis
Odesílání a příjem 059392 Potvrzení ISO
059904 Žádost ISO
060928 Vyžádání adresy ISO
126208 NMEA: Funkce skupiny příkazu, žádosti a
potvrzení
126996 Informace o produktu
127250 Směr plavidla
128259 Rychlost: Vůči vodě
128267 Hloubka vody
129539 Body DOP GNSS
129799 Rádiová frekvence, režim a napájení
130306 Údaje o větru
130312 Teplota
Přenos
126464 Odesílání a příjem funkce skupiny
seznamu PGN
127258 Magnetická odchylka
129025 Pozice: Rychlá aktualizace
129026 COG a SOG: Rychlá aktualizace
129029 Data pozice GNSS
129283 Chyba křížení trasy
129284 Navigační data
129285 Informace o navigační trase a trasovém
bodu
129540 Satelity GNSS v dohledu
Přijmout
127245 Kormidlo
127250 Směr plavidla
127488 Parametry motoru: Rychlá aktualizace
127489 Parametry motoru: Dynamické
127493 Parametry vysílání: Dynamické
127498 Parametry motoru: Statické
Typ
PGN
Popis
129040 Rozšířená práva o pozici AIS třída B
130311 Parametry prostředí (zastaralé)
130314 Skutečný tlak
130576 Stav malého plavidla
Tato data platí pouze pro produkty kompatibilní s NMEA 2000.
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. echoMAP™ a Garmin
ClearVü™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných
společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti
Garmin.
®
NMEA a NMEA 2000 jsou registrované ochranné známky asociace National Marine
Electronics Association. Logo microSD je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
®
®
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising