Garmin | ECHOMAP™ Plus 43cv with Transducer | Garmin ECHOMAP™ Plus 43cv with Transducer Installationsinstruktioner

Garmin ECHOMAP™ Plus 43cv with Transducer Installationsinstruktioner
En Garmin mapp som innehåller programvaruuppdateringen
skapas på minneskortet. Programvaruuppdateringen kan ta flera
minuter att ladda in på minneskortet.
ECHOMAP™ PLUS 40 SERIES
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt ska du installera enheten i enlighet med följande
instruktioner.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.
®
Programuppdatering
Du kan behöva uppdatera enhetens programvara när du
installerar enheten eller lägger till ett tillbehör till enheten.
Den här enheten stöder minneskort på upp till 32 GB, FAT32formaterat.
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
Du måste kopiera programvaruuppdateringen till ett minneskort
med hjälp av en dator med Windows programvara.
Obs! Du kan kontakta Garmin kundsupport för att beställa ett
förprogrammerat programvaruuppdateringskort om du inte har
en dator med Windows programvara.
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
2 Gå till www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Välj echoMAP serien med SD-kort.
4 Välj Hämta bredvid echoMAP serien med SD-kort.
5 Läs och godkänn villkoren.
6 Välj Hämta.
7 Välj en plats och välj Spara.
8 Dubbelklicka på den hämtade filen.
9 Nästa.
10 Välj den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa >
Slutför.
®
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
Obs! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
5 När du uppmanas till det ska du låta minneskortet vara kvar
och starta om plottern manuellt.
6 Ta bort minneskortet.
Obs! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Verktyg som behövs
• Borrmaskin
• Borrspetsar
◦ Bygelfäste: borrar för respektive yta samt verktyg
◦ Vridfäste: 3 mm (1/8 tum) borrspets
◦ Infälld montering: 3 mm (1/8 tum) och 9,5 mm (3/8 tum)
borrspets
• stjärnmejsel PH2
• Sticksåg eller multiverktyg
• Fil och sandpapper
• Marint tätningsmedel (valfritt)
Viktigt vid montering
Enheten kan antingen monteras med det medföljande fästet
eller försänkt i instrumentpanelen med en sats för försänkt
montering (kan säljas separat).
Innan du monterar någon del av enheten permanent bör du
planera monteringen genom att fastställa placeringen av de
olika komponenterna.
• Monteringsplatsen måste möjliggöra tydlig uppsikt över
skärmen och åtkomst till knapparna på enheten.
• Monteringsplatsen måste vara tillräckligt stabil för att bära
upp enheten och fästet.
• Kablarna måste vara tillräckligt långa för att komponenterna
ska kunna anslutas till varandra och till strömkällan.
• Kablarna kan dras under bygelfästet eller bakom enheten.
• För att förhindra störningar från en magnetisk kompass ska
enheten inte installeras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.
Montera vridbasen
Fästa vridfästet utan kablarna dragna genom fästet
Du bör endast utföra den här proceduren om du inte drar strömoch givarkablarna under monteringsytan och genom vridfästets
bottenplatta.
1 Placera bottenplattan À på monteringsytan och fäst den med
lämpliga skruvar eller bultar Á.
Oktober 2017
190-02242-79_0A
1 Mata kablarna genom mitthålet på 16 mm ( 5/8 tum) som du
2 Placera vridfästet på bottenplattan och sätt tillbaka 10 mm
M6×1-krysskruven.
3 Täta kabelgenomföringshålen med marint tätningsmedel.
Förberedelser för att dra kablarna under
monteringsytan
OBS!
Använd rundskallade skruvar eller bultar när du fäster vridfästets
bas. Skruvar och bultar med försänkt skalle skadar basen.
Innan du kan förbereda vridbasen måste du bestämma var du
vill montera fästet och välja om du vill sätta fast fästet med
skruvar eller bultar.
1 Ta bort 10 mm M6×1-krysskruven À och ta bort vridfästet Á
från bottenplattan Â.
borrade när du förberedde för att dra kablar under
monteringsytan.
2 Placera bottenplattan på monteringsytan.
3 Dra kablarna genom kabelgenomföringshålen.
4 Fäst bottenplattan löst med lämpliga skruvar eller bultar.
5 Placera vridfästet på bottenplattan men fäst det inte.
6 Placera vaggan eller enheten i vridfästet (Montera enheten i
fästet, sidan 3).
7 Dra ut så mycket överskottskabel av ström- och
givarkablarna att fästet kan vridas hela vägen till alla önskade
lägen när kablarna är anslutna.
8 Ta bort vaggan och vridfästet från bottenplattan.
9 Applicera marint tätningsmedel i centrumhålet på 16 mm
( 5/8 tum) samt i kabelgenomföringshålen.
10 Fäst bottenplattan ordentligt med lämpliga skruvar eller
bultar.
11 Placera vridfästet på bottenplattan och fäst det med den
medföljande 10 mm M6×1-krysskruven.
Installera vaggan i fästet
1 Dra upp låsarmen À.
2 Placera vaggan i vridfästet Á.
3 Luta fästet till önskad visningsvinkel.
4 Tryck ned låsarmen.
2 Rikta in vridbasen så att genomföringshålen à pekar i
önskad riktning.
3 Med vridbasen som mall markerar du rikthålens platser Ä.
4 Markera kabeldragningshålet Å.
Installera kablar och kontakter
Koppla till ström
1 Led strömkabeln från fästet till båtbatteriet eller
säkringsplinten.
2 Förläng vid behov kablarna med en kabel på 0,82 mm2
(18 AWG) eller större.
3 Anslut den röda ledningen till batteriets eller säkringsplintens
pluspol och den svarta ledningen till minuspolen.
Kablage
• Kablaget används till NMEA 0183 enheter och till att dela
rutt- och waypointinformation.
• Med kablaget ansluts enheten till ström och till NMEA 0183
enheter.
• Enheten har en intern NMEA 0183 port som används vid
anslutning till NMEA 0183 kompatibla enheter.
• Om du behöver förlänga ström- och jordkablarna måste du
använda en kabel på 0,82 mm2 (18 AWG) eller större.
• Om du måste förlänga NMEA 0183 eller larmkablarna måste
du använda en kabel på 0,33 mm2 (22 AWG).
®
5 Använd en lämplig borrspets för monteringsmaterialet och
borra de tre rikthålen.
6 Använd en borrspets på 16 mm (5/8 tum) och borra hålet som
kablarna ska dras igenom.
Fästa vridfästet med kablarna dragna genom fästet
Du bör endast utföra den här proceduren om du drar ström- och
givarkablarna under monteringsytan och genom vridfästets
bottenplatta.
2
Objekt
À
Á
Â
Ã
Kabelfunktion
Ledningsfärg
NMEA 0183 intern port Rx (in)
Brun
NMEA 0183 intern port Tx (ut)
Blå
Jord (ström och NMEA 0183)
Svart
Ström
Rött
NMEA 0183 – att tänka på inför anslutning
• Installationsinstruktionerna som medföljer din NMEA 0183
kompatibla enhet ska innehålla den information du behöver
för att identifiera ledningarna för sändning (Tx) och
mottagning (Rx) A (+) och B (-). Varje port kan ha en eller två
sändningsledningar eller en eller två mottagningsledningar.
• Om du ansluter NMEA 0183 enheter till portar som har två
sändningsledningar (Tx) eller två mottagningsledningar (Rx)
behöver inte NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam
jord.
• Om du ansluter en NMEA 0183 enhet till portar som har
endast en sändningsledning (Tx) eller endast en
mottagningsledning (Rx) vardera, måste NMEA 0183
enheten anslutas till gemensam jord.
• Om enheten är monterad på ett ställe där den interna
antennen inte kan ta emot satellitsignaler kan du ansluta en
extern GPS 19x-antenn via en NMEA 0183 anslutning. Mer
information finns i installationsinstruktionerna för GPS 19x.
NMEA 0183 anslutningsschema
+
Objekt
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Kabelstam
NMEA 0183 kompatibel enhet
Garmin
NMEA 0183 enhetsledledningens färg ningens funktion
Ström
Röd
Ström
Jord
Svart
Datajord
Tx/Rx
Gå till www.garmin.com/transducers eller kontakta din lokala
Garmin återförsäljare för att välja en typ av givare som är
lämplig för dina behov.
1 Följ instruktionerna som följer med givaren så att du monterar
den korrekt på din båt.
2 Led givarkabeln till baksidan av enheten, bort från källor till
elektriska störningar.
3 Anslut givarkabeln till en lämplig port på fästet.
Ansluta kablarna till fästet
Kablarnas kontakter har utformats för att bara passa i rätt portar
på fästet. De anslutna kablarna hålls på plats av ett låsfäste.
1 Skjut kabellåsbygeln uppåt från botten och ta bort bygeln från
fästet.
2 Jämför spåret på varje kabelkontakt À med utformningen på
varje port för att avgöra vilken kabel som hör till vilken port.
3 Tryck in varje kabel helt och ordentligt genom ett hål i fästet
12 V-likströmskälla
Objekt Garmin
ledningens
funktion
Ansluta enheten till en givare
-
Beskrivning
À
Á
Â
bruna kabeln från den första enheten till den blå kabeln på
andra enheten.
• Om enheterna inte har monterats nära varandra
införskaffar du en kabel för datadelning (010-12234-06)
och sedan ansluter du enheterna enligt de instruktioner
som medföljer kabeln.
På
båda enheterna väljer du Navigationsinformation >
3
Hantera data > Delning av användardata.
Användardata delas mellan de anslutna enheterna. Om du väljer
Ta bort användardata tas data bort från båda de anslutna
enheterna.
och anslut varje kabel till en port.
Obs! Om kablarna inte förs in tillräckligt långt i fästet kan det
hända att kontakterna inte kan ansluta på rätt sätt till
portarna, och enheten kan förlora kraft eller sluta fungera.
4 Placera låsbygeln Á över kablarna och skjut bygeln nedåt för
att låsa kablarna på plats.
Tx/Rx/B (-)
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
Ansluter till en Garmin enhet om du vill dela
användardata
Du kan koppla ECHOMAP Plus enheten till en kompatibel
Garmin enhet om du vill dela användardata, exempelvis
waypoints. Om enheterna har monterats nära varandra kan du
ansluta den blå och bruna kabeln. Om enheterna har monterats
för långt ifrån varandra så att kablarna inte når fram kan du
ansluta enheterna med en kabel för datadelning
(010-12234-06).
1 Kontrollera att båda enheterna är anslutna till samma jord.
2 Slutför en åtgärd:
• Om enheterna har monterats nära varandra ansluter du
den blå kabeln från den första enheten till den bruna
kabeln på den andra enheten. Sedan ansluter du den
Du hör ett klickande ljud när låsbygeln monterats korrekt.
Montera enheten i fästet
Efter att kablarna har anslutits till fästet går det snabbt att sätta
enheten i fästet.
3
1 Placera nederdelen av enheten i fästets botten.
2 Tilta den övre delen av enheten mot fästet tills den låses på
2Beroende
OBS!
Du bör se till att enheten sitter fast ordentligt i fästet. Om
modellen har en låsbygel, se till att stödet är ordentligt
fastsnäppt och stängd. Du hör ett klickande ljud när enheten
eller låsbygeln monterats korrekt. Om enheten inte sitter
ordentligt fast kan strömförsörjningen brytas. Enheten kan också
falla ur fästet och skadas om den inte är ordentligt fastsatt.
NMEA 0183 information
plats.
Du hör ett klickande ljud när enheten låses fast i fästet.
på givare och plottermodell.
på givare.
4Maxdjupet beror på givare, vattnets salthalt, bottentyp och
andra vattenförhållanden.
3Beroende
Typ
Mening
Beskrivning
Sända
GPAPB
APB: Kurs eller spårstyrning (autopilot),
mening ”B”
GPBOD
BOD: Riktning (ursprung till destination)
GPBWC
BWC: Riktning och avstånd till waypoint
GPGGA
GGA: GPS-fixdata
GPGLL
GLL: Geografisk position (latitud och
longitud)
GPGSA
GSA: GNSS, DOP och aktiva satelliter
GPGSV
GSV: GNSS-satelliter i sikte
GPRMB
RMB: Rekommenderad minimiinformation för navigering
GPRMC
RMC: Rekommenderat minimum för
specifika GNSS-data
GPRTE
RTE: Rutter
GPVTG
VTG: Kurs över grund och fart över
grund
GPWPL
WPL: Waypoint-plats
GPXTE
XTE: Avvikelse från utlagd kurs
PGRME
E: Beräknat fel
PGRMM
M: Kartreferens
PGRMZ
Z: Höjd
SDDBT
DBT: Djup under givare
SDDPT
DPT: Djup
SDMTW
MTW: Vattentemperatur
SDVHW
VHW: Fart genom vattnet och kurs
Ta bort enheten från vaggan
1 Tryck på vaggans frigöringsspak À tills enheten lossas.
2 Luta enheten framåt och lyft ut den ur vaggan.
Specifikationer
Specifikation
Mått
Mått på fästet (B x H x D)
102,3 x 203,9 x 4,6 mm (4 x 8 x
3 1/8 tum)
Ta emot DPT
Vikt
0,7 kg (1,6 lb)
Skärmstorlek (B x H)
53,9 x 95,0 mm (2 1/8 × 3 3/4 tum)
Skärmtyp
WQVGA
Displayens upplösning
480 x 272 pixlar
Material
Polykarbonatplast
Vattenklassning1
IEC 60529 IPX7
Temperaturområde
Från -15 till 55 °C (från 5 till 131 °F)
Säkring
3 A, 125 V snabbverkande
Inspänning
Från 9 till 18 V likström
Max. strömförbrukning2
5W
Typisk strömförbrukning
(RMS)2
0,5 A
Säkerhetsavstånd till kompass 25 cm (9,8 tum)
Sändningseffekt
(RMS)3
Traditionellt: 50, 77, 83 eller 200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü: 260, 455 eller
800 kHz
500 W
Maximalt djup4
701 m (2 300 fot) vid 77 kHz
Minneskort
1 microSD kortplats, max. kortstorlek
32 GB
Max. waypoints
5 000
Max. rutter
100
Max. aktiva spårpunkter
50 000 punkter, 50 sparade spår
1Enheten
®
tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
4
Djup under givare
MTW
Vattentemperatur
VHW
Fart genom vattnet och kurs
WPL
Waypointens plats
DSC
Digital selektiv anropsinformation
DSE
Utökat digitalt selektivt anrop
HDG
Kurs, avvikelse och variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindens riktning och hastighet
MDA
Meteorologisk sammansättning
MWV
Vindens hastighet och vinkel
VDM
AIS, VHF-datalänkmeddelande
Du kan köpa fullständig information om National Marine
Electronics Associations (NMEA:s) format och meningar från:
NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
Max. strömförbrukning (RMS)2 2 A
Ekolodsfrekvenser3
Djup
DBT
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. ECHOMAP™, Garmin
ClearVü™ och Garmin Quickdraw™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
NMEA är ett registrerat varumärke som tillhör National Marine Electronics Association.
NMEA är ett registrerat varumärke som tillhör National Marine Electronics Association.
microSD logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
®
®
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising