Garmin | ECHOMAP™ Plus 43cv with Transducer | Garmin ECHOMAP™ Plus 43cv with Transducer Installeringsinstruksjoner

Garmin ECHOMAP™ Plus 43cv with Transducer Installeringsinstruksjoner
Det opprettes en Garmin mappe med
programvareoppdateringen på minnekortet. Det kan ta flere
minutter å laste inn programvareoppdateringen på minnekortet.
ECHOMAP™ PLUS 40 SERIES
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Følg disse instruksjonene når du installerer enheten, slik at du
oppnår best mulig ytelse og unngår skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du opplever problemer i forbindelse med
installeringen, kan du kontakte Garmin produktsupport.
®
Programvareoppdatering
Det kan hende du må oppdatere programvaren til enheten når
du installerer den eller legger til et tilbehør til enheten.
Denne enheten støtter et minnekort på opptil 32 GB, formatert til
FAT32.
Laste inn den nye programvare på et minnekort
Du må kopiere oppdateringen av programvaren til et minnekort
ved hjelp av en datamaskin som kjører Windows programvaren.
MERK: Du kan kontakte Garmin kundestøtte for å bestille et
forhåndslastet kort til oppdatering av programvare hvis du ikke
har en datamaskin med Windows programvaren.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Velg echoMAP-serie med SD-kort.
4 Velg Last ned ved siden av echoMAP-serie med SD-kort.
5 Les og godta vilkårene.
6 Velg Last ned.
7 Velg en plassering og deretter Lagre.
8 Dobbeltklikk på den nedlastede filen.
9 Velg Neste.
10 Velg stasjonen knyttet til minnekortet, og velg Neste >
Fullfør.
®
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.
1 Slå på kartplotteren.
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.
5 La minnekortet ligge i sporet, og start kartplotteren manuelt
når du blir bedt om det.
6 Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.
Nødvendige verktøy
• Bor
• Borbits
◦ Bøylemontering: borbits som egner seg for overflaten og
festeanordningene
◦ Dreiemontering: Borbits på 3 mm (1/8 tommer)
◦ Innbygging: Borbits på 3 mm (1/8 tommer) og 9,5 mm (3/8
tommer)
• Stjerneskrutrekker #2
• Løvsag eller universalverktøy
• Fil og sandpapir
• Maritim tetningsmasse (valgfritt)
Hensyn ved montering
Enheten kan monteres ved hjelp av den medfølgende braketten,
eller den kan monteres innebygd i dashbordet ved hjelp av
settet for innebygging (selges separat).
Før du installerer noen av enhetsdelene permanent, bør du
planlegge installeringen ved å finne ut hvor de ulike
komponentene skal plasseres.
• Monteringsstedet må gi fri sikt til skjermen og enkel tilgang til
tastene på enheten.
• Monteringsstedet må være solid nok til å holde oppe enheten
og braketten.
• Kablene må være lange nok til at komponentene kan kobles
til hverandre og til strøm.
• Kablene kan føres under bøylebraketten eller bak enheten.
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten installeres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.
Installere dreiesokkelen
Skru fast dreiebraketten uten kablene som går
gjennom braketten.
Du bør bare utføre denne prosessen hvis du ikke fører strøm- og
svingerkablene under monteringsoverflaten og gjennom
dreiebrakettsokkelen.
1 Plasser dreiefestesokkelen À på monteringsoverflaten, og
fest den ved hjelp av passende skruer eller bolter Á.
Oktober 2017
190-02242-78_0A
Skru fast dreiebraketten med kablene som går
gjennom braketten.
2 Plasser dreiebraketten på sokkelen, og fjern M6×1 Phillipsskruene på 10 mm.
3 Tett kabelhullene med maritim tetningsmasse.
Klargjøring for å føre kabler under monteringsoverflaten
LES DETTE
Bruk flathodete skruer eller bolter til å feste
dreiebrakettsokkelen. Skruer eller bolter med forsenket hode vil
skade sokkelen.
Før du kan klargjøre dreiebrakettsokkelen, må du velge stedet
der du vil installere braketten, og bestemme om du vil koble til
braketten ved hjelp av skruer eller bolter.
1 Fjern M6x1 Phillips-skruen på 10 mm À, og fjern
dreiebraketten Á fra sokkelenÂ.
2 Rett inn dreiesokkelen slik at kabelhullene à er vendt riktig
vei.
3 Bruk dreiesokkelen som mal, og marker plasseringen til
styrehullene Ä.
4 Marker kabelhullet Å.
Du bør bare utføre denne prosessen når du fører strøm- og
svingerkablene under monteringsoverflaten og gjennom
dreiebrakettsokkelen.
1 Trekk kablene gjennom det midterste hullet på 16 mm
(5/8 tommer) som du boret under klargjøringen for å føre
kabler under monteringsoverflaten.
2 Plasser sokkelen på monteringsoverflaten.
3 Før kablene gjennom hullene.
4 Fest sokkelen løst ved hjelp av skruene eller boltene.
5 Plasser dreiebraketten på sokkelen, men ikke fest den.
6 Plasser holderen eller enheten inn i dreiebraketten (Installere
enheten i holderen, side 4).
7 Trekk strøm- og svingerkablene langt nok ut til at braketten
kan dreies helt ut til ønskede stillinger når kablene er
tilkoblet.
8 Fjern holderen og dreiebraketten fra sokkelen.
9 Påfør maritim tetningsmasse på hullet i midten på 16 mm
(5/8 tommer) og styrehullene for kablene.
10 Fest sokkelen godt med de riktige skruene eller boltene.
11 Plasser dreiebraketten på sokkelen, og skru den fast ved
hjelp av den medfølgende M6×1 Phillips-skruen på 10 mm.
Installere holderen på braketten
1 Trekk opp låsearmen À.
2 Plasser holderen i dreiefestet Á.
3 Vipp braketten til ønsket visningsvinkel.
4 Trykk ned låsearmen.
Installere kabler og kontakter
Strømkabling
1 Før strømkabelen fra braketten til båtbatteriet eller
sikringsblokken.
Du
kan eventuelt forlenge ledningene med en ledning på
2
0,82 mm2 (18 AWG) eller større.
3 Koble den røde ledningen til den positive polen på batteriet
eller sikringsblokken, og koble den svarte ledningen til den
negative polen.
Kabelklemme
• Kabelklemmen brukes for NMEA 0183-enheter og til å dele
rute- og veipunktinformasjon.
• Kabelklemmen kobler enheten til strøm og NMEA 0183
enheter.
• Enheten har én intern NMEA 0183 port som brukes til å koble
til NMEA 0183 kompatible enheter.
• Hvis det er nødvendig å forlenge strømledningene og
jordledningen, må du bruke en ledning på 0,82 mm2
(18 AWG) eller større.
®
5 Velg en passende borbits for festeanordningene, og bor de
tre styrehullene.
6 Bruk en borbits på 16 mm (5/8 tommer) til å bore
kabelhullene.
2
• Hvis det er nødvendig å forlenge NMEA 0183 ledningene
eller alarmledningene, skal du bruke en ledning på 0,33 mm2
(22 AWG).
Element
À
Á
Â
Ã
Ledningsfunksjon
Ledningsfarge
NMEA 0183 internport Rx (inn)
Brun
NMEA 0183 internport Tx (ut)
Blå
Jord (strøm og NMEA 0183)
Svart
Kraft
Rød
NMEA 0183 – hensyn ved tilkobling
• Monteringsanvisningene som fulgte med den NMEA 0183kompatible enheten, skal inneholde informasjonen du trenger
for å finne frem til følgende ledninger: utgående (Tx) og
inngående (Rx) A (+) og B (-). Hver port kan ha én eller to
utgående ledninger, eller én eller to inngående ledninger.
• Når du kobler NMEA 0183-enheter til porter som har to
utgående ledninger (Tx) eller to inngående ledninger (Rx),
trenger ikke NMEA 0183-enheten å være koblet til felles jord.
• Når du kobler en NMEA 0183-enhet til porter som har én
utgående ledning (Tx) eller én inngående ledning (Rx), må
NMEA 0183-enheten være koblet til felles jord.
• Når enheten er montert på et sted som hindrer den interne
antennen i å motta satellittsignaler, kan du koble til en
ekstern GPS 19x-antenne via en NMEA 0183-tilkobling. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du se Monteringsanvisninger
for GPS 19x.
NMEA 0183 – tilkoblingsdiagram
+
Element
Koble enheten til en svinger
Du får mer informasjon om hva slags svinger du trenger for dine
behov, på www.garmin.com/transducers eller ved å kontakte en
lokal forhandler for Garmin.
1 Følg instruksjonene som fulgte med svingeren, for å
installere den på riktig måte på båten.
2 Før svingerkabelen til baksiden av enheten, og hold den
unna kilder for elektrisk interferens.
3 Koble svingerkabelen til den riktige porten på holderen.
Koble kablene til holderen
Kontaktene på kablene er laget slik at de bare passer inn i
riktige porter i holderen. De tilkoblede kablene holdes på plass
av en låsebrakett.
1 Skyv låsebraketten for kablene opp fra bunnen, og fjern
braketten fra holderen.
Du
kan finne ut hvilken kabel som samsvarer med hvilken
2
port ved å sammenligne hakket À på hver kabelkontakt med
kilen på hver port.
-
Beskrivelse
3 Sett inn hver av kablene i et hull i holderen, og koble hver
Strømkilde på 12 V likestrøm
À
Á
Â
Kabelklemme
NMEA 0183-kompatibel enhet
Element Garmin
ledningsfunksjon
Ê
Ë
Ì
Í
Î
ledningen fra den andre, og deretter kobler du den brune
ledningen fra den første enheten til den blå ledningen fra
den andre.
• Hvis enhetene ikke er montert i nærheten av hverandre,
må du skaffe deg en kabel for deling av brukerdata
(010-12234-06) og koble sammen enhetene ved å følge
instruksjonene som følger med kabelen.
3 På begge enhetene velger du Navigasjonsinformasjon >
Administrer data > Deling av brukerdata.
Brukerdata deles mellom tilkoblede enheter. Hvis du velger
Fjern brukerdata, fjernes data fra begge enhetene.
Garmin
ledningsfarge
NMEA Funksjon for
0183-ledning
Kraft
Rød
Kraft
Jord
Svart
Datajord
Tx/Rx
kabel til en port.
MERK: Hvis du ikke setter kablene langt nok inn i holderen,
kan det hende kontaktene ikke kobles til i portene, og
enheten kan gå tom for strøm eller slutte å fungere.
4 Plasser låsebraketten Á over kablene, og skyv braketten ned
for å låse kablene på plass.
Tx/Rx/B (-)
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
Koble til en Garmin enhet for å dele brukerdata
Du kan koble ECHOMAP Plus-enheten til en kompatibel Garmin
enhet for å dele brukerdata, for eksempel veipunkter. Hvis
enhetene er montert i nærheten av hverandre, kan du koble
sammen de blå og brune ledningene. Hvis enhetene er montert
for langt fra hverandre til at ledningene når hverandre, kan du
koble sammen enhetene ved hjelp av en kabel for deling av
brukerdata (010-12234-06).
1 Kontroller at begge enhetene er koblet til den samme
jordingen.
2 Gjør ett av følgende:
• Hvis enhetene er montert i nærheten av hverandre, kobler
du den blå ledningen fra den første enheten til den brune
Hvis du hører et klikk, indikerer det at låsebraketten er riktig
installert.
3
Installere enheten i holderen
Spesifikasjon
Mål
Når kablene er koblet til holderen, kan du raskt plassere
enheten i holderen.
1 Plasser sokkelen på enheten nederst i holderen.
2 Vipp toppen av enheten mot holderen til den festes.
Hvis du hører et klikk, indikerer det at enheten er satt ordentlig
på plass i holderen.
Maks. antall ruter
100
Maks. antall aktive punkter i
sporlogg
50 000 punkter, 50 lagrede spor
LES DETTE
Du må passe på at enheten sitter skikkelig på plass i holderen.
Hvis denne modellen festes med en låsebrakett, må du
kontrollere at braketten er lukket skikkelig. Hvis du hører et klikk,
indikerer det at enheten eller låsebraketten er riktig installert.
Hvis enheten ikke sitter skikkelig på plass, kan den miste
strømtilførselen. Enheten kan også falle ut av holderen og bli
skadet hvis den ikke sitter skikkelig på plass.
Fjerne enheten fra holderen
1 Trykk ned utløserspaken À på holderen til enheten utløses.
1Enheten
tåler kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
2Avhengig av svinger- og kartplottermodell.
3Avhengig av svinger.
4Maksimumsdybde er avhengig av svinger, vannets saltinnhold,
bunntype og andre vannforhold.
NMEA Informasjon om NMEA 0183
Type Setning
Beskrivelse
Send GPAPB
APB: Styrekurs eller sporkontroller
(autopilot), setning "B"
GPBOD
BOD: Peiling fra opprinnelsessted til mål
GPBWC
BWC: Peiling og avstand til veipunkt
GPGGA
GGA: Faste data for globalt posisjoneringssystem
GPGLL
GLL: Geografisk posisjon (breddegrad og
lengdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
GPGSV
GSV: GNSS-satellitter innenfor
rekkevidde
GPRMB
RMB: Anbefalt minimal navigasjonsinformasjon
GPRMC
RMC: Anbefalt minimum spesifikke
GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG: Kurs over bakken og bakkehastighet
GPWPL
WPL: Veipunktposisjon
GPXTE
XTE: Feil for kryssrute
PGRME
E: Beregnet feil
PGRMM
M: Kartdatum
Mål
PGRMZ
Z: Høyde
102,3 x 203,9 x 4,6 mm (4 x 8 x
3 1/8 tommer)
SDDBT
DBT: Dybde under svinger
SDDPT
DPT: Dybde
Vekt
0,7 kg (1,6 pund)
SDMTW
MTW: Vanntemperatur
Skjermstørrelse (B x H)
53,9 x 95,0 mm (2 1/8 x 3 3/4 tommer)
SDVHW
VHW: Fart og retning i vann
Skjermtype
WQVGA
Skjermoppløsning
480 x 272 piksler
DBT
Dybde under svinger
Materiale
Polykarbonatplast
MTW
Vanntemperatur
Kapslingsgrad1
IEC 60529 IPX7
VHW
Fart og retning i vann
Temperaturområde
Fra –15 til 55 °C (5 til 131 °F)
WPL
Veipunktposisjon
Sikring
3 A, 125 V hurtigsikring
DSC
Inngangsspenning
Fra 9 til 18 VDC
Informasjon om Digital Selective Calling
(digitalt selektivt anrop)
DSE
Utvidet Digital Selective Calling (digitalt
selektivt anrop)
RETNING
Kurs, avvik og variasjon
HDM
Magnetisk kurs
MWD
Vindretning og vindstyrke
MDA
Sammensatt meteorologisk oversikt
MWV
Vindstyrke og -vinkel
VDM
AIS VHF-datakoblingsmelding
2 Vipp enheten fremover, og løft den ut av holderen.
Spesifikasjoner
Spesifikasjon
Mål for brakett (B x H x D)
Maks. strømforbruk2
Vanlig strømforbruk
(RMS)2
Motta DPT
5W
0,5 A
Maks. strømforbruk (RMS)2
2A
Trygg avstand fra et kompass
25 cm (9,8 tommer)
Ekkoloddfrekvenser3
Tradisjonell: 50, 77, 83 eller 200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü: 260, 455 eller
800 kHz
Sendereffekt
(RMS)3
500 W
Maksimumsdybde4
701 m (2300 fot) ved 77 kHz
Minnekort
1 microSD kortspor, 32 GB maks.
kortstørrelse
Maks. antall veipunkter
5000
®
Dybde
Du kan kjøpe fullstendig informasjon om NMEA-formatet
(National Marine Electronics Association) og tilhørende
setninger fra: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD
21146, USA (www.nmea.org)
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
4
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. ECHOMAP™, Garmin ClearVü™ og Garmin
Quickdraw™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
NMEA er et registrert varemerke for National Marine Electronics Association. NMEA er
et registrert varemerke for National Marine Electronics Association. microSD logoen er
et varemerke for SD-3C, LLC.
®
®
®
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising