Garmin | ECHOMAP™ Plus 43cv with Transducer | Installation guide | Garmin ECHOMAP™ Plus 43cv with Transducer Installationsvejledning

Garmin ECHOMAP™ Plus 43cv with Transducer Installationsvejledning
En Garmin mappe, der indeholder softwareopdateringen,
oprettes på hukommelseskortet. Det kan tage flere minutter at
indlæse softwareopdateringen på hukommelseskortet.
ECHOMAP™ PLUS 40 SERIES
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd bør
du installere enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
®
Softwareopdatering
Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer
enheden eller tilføjer tilbehør til enheden.
Denne enhed understøtter et hukommelseskort med op til
32 GB, som er formateret til FAT32.
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
Du skal kopiere softwareopdateringen til et hukommelseskort
ved hjælp af en computer, der kører Windows software.
BEMÆRK: Du kan kontakte Garmin kundesupport for at bestille
et forudindlæst softwareopdateringskort, hvis du ikke har en
computer med Windows software.
1 Indsæt et hukommelseskort i et kort slot på computeren.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Vælg echoMAP serie med SD-kort.
4 Vælg Download ud for echoMAP serie med SD-kort.
5 Læs og accepter betingelserne.
6 Vælg Download.
7 Vælg en placering, og vælg Gem.
8 Dobbeltklik på den downloadede fil.
9 Vælg Næste.
10 Vælg det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælg
Næste > Afslut.
®
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
5 Når du bliver bedt om det, skal du lade hukommelseskortet
sidde og genstarte plotteren manuelt.
6 Fjern hukommelseskortet.
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
Nødvendigt værktøj
• Boremaskine
• Bor
◦ Bøjlemontering: Bor, der er egnede til overfladen og
udstyret
◦ Drejemonteringsbeslag: 3 mm (1/8 tommer) bor
◦ Planmontering: 3 mm (1/8 tommer) og 9,5 mm (3/8 tommer)
bor
• Nummer 2 stjerneskruetrækker
• Stik- eller rundsav
• Fil og sandpapir
• Marineforsegler (valgfri)
Overvejelser om montering
Enheden kan monteres vha. det medfølgende beslag, eller den
kan planmonteres med instrumentbrættet vha. et
planmonteringssæt (sælges separat).
Før du permanent installerer delene til din enhed, skal du
planlægge installationen ved at bestemme placeringen af de
forskellige komponenter.
• Du skal kunne se skærmen klart og have nem adgang til
tasterne på enheden fra monteringsstedet.
• Monteringsstedet skal være solidt nok til at kunne bære
enheden og holderen.
• Kablerne skal være lange nok til at tilslutte komponenterne til
hinanden og til strøm.
• Kablerne kan føres under monteringsbøjlen eller bagom
enheden.
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.
Installation af drejebasen
Fastgøring af drejeholderen uden de kabler, der løber
igennem holderen
Du skal kun fuldføre denne procedure, hvis du ikke fører strømog transducerkablerne under monteringsoverfladen og
drejeholderbasen.
1 Placer basen À på monteringsoverfladen, og fastgør den
vha. de korrekte skruer eller bolte Á.
Oktober 2017
190-02242-76_0A
Fastgøring af drejeholderen med de kabler, der er ført
igennem holderen
2 Placer drejeholderen på basen, og monter 10 mm M6×1
Philips skruen.
3 Forsegl kabelgennemgangshullerne med marineforsegler.
Forberedelse til at føre kabler under monteringsoverfladen
BEMÆRK
Anvend fladhovedede skruer eller bolte til at fastgøre
drejeholderbasen. Skruer eller bolte med forsænkede hoveder
beskadiger basen.
Før du kan klargøre drejeholderbasen, skal du vælge et
monteringssted og beslutte, om holderen skal fastgøres med
skruer eller bolte.
1 Fjern 10 mm M6x1 Phillips-skruen À, og adskil drejeholderen
Á fra basen Â.
Du skal kun fuldføre denne procedure, når du fører strøm- og
transducerkablerne under monteringsoverfladen og
drejeholderbasen.
1 Før kablerne gennem det 16 mm (5/8 tommer) store
midterhul, du borede, da du forberedte føring af kablerne
under monteringsoverfladen.
2 Placer basen på monteringsoverfladen.
3 Før kablerne gennem kabelgennemgangshullerne.
4 Fastgør monteringsbeslaget løst vha. de korrekte skruer og
bolte.
5 Placer drejeholderen på monteringsbeslaget, men fastgør
den ikke.
6 Placer holderen eller enheden i drejeholderen (Installation af
enheden i holderen, side 4).
7 Sørg for, at der er nok strøm- og transducerkabel at give af,
så holderen kan dreje helt rundt til de ønskede positioner, når
kablerne er tilsluttet.
8 Afmonter holderen og drejeholderen fra monteringsbeslaget.
9 Påfør marineforsegler på det 16 mm (5/8 tommer) store
midterhul og på kabelgennemgangshullerne.
10 Fastgør monteringsbeslaget forsvarligt vha. de korrekte
skruer og bolte.
11 Placer drejeholderen på monteringsbeslaget, og fastgør den
vha. den medfølgende 10 mm M6×1 Philips skrue.
Montering af holderen i beslaget
1 Træk låsearmen op À.
2 Vend drejeholderen, så gennemgangshullerne à vender i
den ønskede retning.
3 Anvend drejeholderen som skabelon, og afmærk placeringen
af forboringshullerne Ä.
4 Marker kabelføringshullet Å.
2 Placer holderen i drejeholderen Á.
3 Vip holderen til den ønskede synsvinkel.
4 Tryk låsearmen ned.
Installation af kabler og stik
Tilslutning til strøm
1 Før strømkablet fra holderen til bådens batteri eller
sikringsblok.
2 Hvis det er nødvendigt at forlænge ledningerne, skal du
bruge en ledning på 0,82 mm2 (18 AWG) eller derover.
3 Tilslut den røde ledning til den positive (+) terminal på
batteriet eller sikringsblokken, og tilslut den sorte ledning til
den negative (-) terminal.
Ledningsnet
• Ledningsnettet bruges til NMEA 0183 enheder og til at dele
rute- og waypoint-oplysninger.
• Ledningsnettet forbinder enheden til strøm og NMEA 0183
enheder.
• Enheden har én intern NMEA 0183 port, der bruges til at
tilslutte NMEA 0183 kompatible enheder.
®
5 Anvend et passende bor, og bor de tre forboringshuller.
6 Brug et 16 mm (5/8 tommer) bor til at bore kabelføringshullet.
2
• Hvis det er nødvendigt at forlænge strøm- og
jordledningerne, skal du bruge en ledning på 0,82 mm2
(18 AWG) eller derover.
• Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 0183 ledningerne
eller alarmledningerne, skal du bruge 0,33 mm2 (22 AWG)
ledning.
Punkt
À
Á
Â
Ã
Ledningsfunktion
Ledningsfarve
NMEA intern 0183 port Rx (ind)
Brun
NMEA intern 0183 port Tx (ud)
Blå
Jord (strøm og NMEA 0183)
Sort
Effekt
Rød
NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning
• Den installationsvejledning, der fulgte med din NMEA 0183
kompatible enhed bør indeholde de oplysninger, du behøver
for at identificere sendeledningerne (Tx) og
modtagerledningerne (Rx) A (+) og B (-). Hver port kan have
en eller to sendeledninger eller en eller to modtageledninger.
• Når du tilslutter NMEA 0183 enheden til porte, der hver
indeholder to sendeledninger (Tx) eller to modtageledninger
(Rx), er det ikke nødvendigt at tilslutte NMEA 0183 enheden
til fælles jord.
• Når du tilslutter NMEA 0183 enheden til porte, der indeholder
en sendeledning (Tx) eller en modtageledning (Rx) hver, skal
NMEA 0183 enheden tilsluttes fælles jord.
• Hvis enheden er monteret på et sted, som forhindrer, at den
indbyggede antenne opfanger et satellitsignal, kan du tilslutte
en ekstern GPS 19x antenne via en NMEA 0183 forbindelse.
Du kan finde flere oplysninger ved at se
Installationsvejledning til GPS 19x.
NMEA 0183 forbindelsesdiagram
+
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ledningsnet
NMEA 0183 kompatibel enhed
Garmin
ledningsfarve
NMEA 0183 - Funktion
af ledninger
Effekt
Rød
Effekt
Jord
Sort
Data jord
Tx/Rx
Tilslutning af enheden til en transducer
Gå til www.garmin.com/transducers, eller kontakt din lokale
Garmin forhandler for at bestemme den passende
transducertype til dine behov.
1 Følg de instruktioner, der fulgte med transduceren, for at
installere den korrekt på din båd.
Træk
transducerkablet til bagsiden af enheden væk fra kilder
2
med elektriske forstyrrelser.
3 Tilslut transducerkablet til den relevante port på holderen.
Tilslutning af kablerne til holderen
Stikkene på kablerne er tilpasset, så de kun passer til de
korrekte porte på holderen. De tilsluttede kabler holdes på plads
af et låsebeslag.
1 Skub kabellåsebeslaget op fra bunden, og fjern beslaget fra
holderen.
2 Sammenlign tapperne À på hvert kabelstik med mønstrene
på portene for at bestemme, hvilket kabel der passer til
hvilken port.
3 Hvert kabel skal indføres helt igennem et hul i holderen, og
12 V DC-strømkilde
Element Garmin
ledningsfunktion
• Hvis enhederne er monteret tæt på hinanden, skal du
forbinde den blå ledning fra første enhed med den brune
ledning fra den anden enhed, og forbinde den brune
ledning fra den første enhed med den blå ledning til den
anden enhed.
• Hvis ikke enhederne er monteret tæt på hinanden, skal du
bruge et kabel til deling af brugerdata (010-12234-06) og
oprette forbindelse mellem enhederne ved at følge de
instruktioner, der følger med kablet.
3 Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data > Deling af
brugerdata.
Brugerdata deles mellem de forbundne enheder. Hvis du vælger
Ryd bruger data, slettes data fra begge de forbundne enheder.
-
Beskrivelse
À
Á
Â
2 Fuldfør en handling:
fastgøres forsvarligt til en port.
BEMÆRK: Hvis kablerne ikke føres langt nok ind i holderen,
fastgøres stikkene muligvis ikke forsvarligt til portene, og
enheden mister kraft eller holder op med at virke.
4 Placer låsebeslaget Á over kablerne, og skub beslaget ned
for at låse kablerne på plads.
Tx/Rx/B (-)
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
Tilslutning til en Garmin enhed til deling af brugerdata
Du kan forbinde ECHOMAP Plus enheden til en kompatibel
Garmin enhed for at dele brugerdata, såsom waypoints. Hvis
enhederne er monteret tæt på hinanden, kan du forbinde den
blå og den brune ledning. Hvis enhederne er monteret for langt
fra hinanden, til at kablerne kan nå, kan du forbinde enhederne
ved at bruge et kabel til deling af brugerdata (010-12234-06).
1 Kontrollér, at begge enheder er tilsluttet det samme stel.
3
Der lyder et hørbart klik, når låsebeslaget er installeret
korrekt.
Installation af enheden i holderen
Når kablerne er sluttet til holderen, kan du hurtigt sætte enheden
i holderen.
1 Placer enhedens monteringsbeslag i bunden af holderen.
2 Vip enhedens top mod holderen, indtil den sætter sig på
plads.
Der lyder et hørbart klik, når enheden er fastgjort i holderen.
BEMÆRK
Du skal sikre dig, at enheden sidder godt fast i holderen. Hvis
modellen benytter et låsebeslag, skal du sikre dig, at beslaget er
lukket fast. Der lyder et hørbart klik, når enheden eller
låsebeslaget er installeret korrekt. Hvis enheden ikke er fastgjort
korrekt, kan den miste strømmen. Enheden kan også falde ud af
holderen og blive beskadiget, hvis den ikke er fastgjort korrekt.
Specifikation
Mål
Maks. antal waypoints
5.000
Maks. antal ruter
100
Maks. antal aktive sporpunkter 50.000 punkter; 50 gemte ruter
1Enheden
kan tåle at blive nedsænket i vand ned til 1 meters
dybde i 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
2Afhængigt af transducer- og plottermodellen.
3Afhængigt af transduceren.
4Maksimal dybde afhænger af transduceren, vandets
saltindhold, bundtypen og andre vandforhold.
NMEA 0183 oplysninger
Type
Sætning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Kurs/sporkontrol (autopilot)
sætning "B"
GPBOD
BOD: Pejling (start til destination)
GPBWC
BWC: Pejling og afstand til waypoint
GPGGA
GGA: Global Positioning System-datarettelse
GPGLL
GLL: Geografisk position (breddegrad/
længdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
GPGSV
GSV: Synlige GNSS-satelliter
GPRMB
RMB: Anbefalet minimum for navigationsoplysninger
GPRMC
RMC: Anbefalet minimum for specifikke
GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG: Kurs og fart over grunden
GPWPL
WPL: Waypointposition
GPXTE
XTE: Cross Track-fejl
PGRME
E: Estimeret fejl
PGRMM
M: Kortdatum
PGRMZ
Z: Højde
SDDBT
DBT: Dybde under transducer
SDDPT
DPT: Dybde
SDMTW
MTW: Vandtemperatur
SDVHW
VHW: Fart gennem vand og kurs
Afmontering af enheden fra holderen
1 Tryk på udløsningshåndtaget À på holderen, indtil enheden
udløses.
2 Vip enheden forover, og løft den ud af holderen.
Specifikationer
Specifikation
Mål
Mål i holderen (B x H x D)
102,3 x 203,9 x 4,6 mm (4 x 8 x
3 1/8 tommer)
Vægt
0,7 kg (1,6 lbs)
Displaystørrelse (B x H)
53,9 x 95,0 mm (2 1/8 x 3 3/4 tommer)
Skærmtype
WQVGA
Skærmopløsning
480 x 272 pixels
Materiale
Polycarbonatplast
Vandtæthedsklasse1
IEC 60529 IPX7
Temperaturområde
Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F)
Sikring
3 A, 125 V hurtigvirkende
Indgangsspænding
Fra 9 til 18 Vdc
Maks. effektforbrug2
5W
Typisk strømforbrug (RMS)2
0,5 A
Maks. strømforbrug (RMS)2
2A
Modtag DPT
Traditionel: 50, 77, 83 eller 200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü: 260, 455 eller
800 kHz
Sendestyrke (RMS)3
500 W
Maksimal
dybde4
Hukommelseskort
4
1 microSD kortlæser; maks. størrelse:
32 GB
®
Vandtemperatur
VHW
Fart gennem vand og kurs
WPL
Waypointposition
DSC
Oplysninger om digitalt selektivt opkald
DSE
Udvidet digitalt selektivt opkald
HDG
Kurs, afvigelse og variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindretning og -hastighed
MDA
Meteorologisk composite
MWV
Vindhastighed og -vinkel
VDM
AIS VHF datalink-besked
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. ECHOMAP™, Garmin ClearVü™ og
Garmin Quickdraw™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber.
Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
701 m (2300 fod) ved 77 kHz
Dybde under transducer
MTW
Du kan købe samtlige oplysninger om NMEA-format og sætninger (National Marine Electronics Association) hos:
NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
Sikkerhedsafstand for kompas 25 cm (9,8 tommer)
Ekkolodfrekvenser3
Dybde
DBT
NMEA er et registreret varemærke tilhørende National Marine Electronics Association.
NMEA er et registreret varemærke tilhørende National Marine Electronics Association.
microSD logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
®
®
®
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising