Garmin | ECHOMAP™ Plus 63cv with Transducer | Garmin ECHOMAP™ Plus 63cv with Transducer Installeringsinstruksjoner

Garmin ECHOMAP™ Plus 63cv with Transducer Installeringsinstruksjoner
ECHOMAP™ PLUS 60/70/90
SERIES
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Innbygging: Du kan montere enheten i dashbordet, noe som gir
en mer integrert installasjon.
Før du installerer noen av enhetsdelene permanent, bør du
planlegge installeringen ved å finne ut hvor de ulike
komponentene skal plasseres.
• Monteringsstedet må gi fri sikt til skjermen og enkel tilgang til
tastene på enheten.
• Monteringsstedet må være solid nok til å holde oppe enheten
og braketten.
• Kablene må være lange nok til at komponentene kan kobles
til hverandre og til strøm.
• For å unngå forstyrrelser med magnetisk kompass, må
enheten ikke installeres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.
Fast bøylemontering av enheten
LES DETTE
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker et forsenkningsbor til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg. Dette bidrar til å forhindre sprekker i gelbelegglaget
når skruene strammes.
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i
glassfiber. Det anbefales å påføre et smøremiddel mot rust på
skruene før de monteres.
1 Velg festeanordningene som er egnet for
monteringsoverflaten og bøylemonteringsbraketten.
2 Bruk bøylemonteringsbraketten som mal, og marker
styrehullene gjennom skruehullene.
3 Bruk en borbits som er egnet for festeanordningene, og bor
de fire styrehullene.
Bruk
medfølgende festeanordninger, og fest
4
bøylemonteringsbraketten til monteringsoverflaten.
5 Fest bøylefesteknottene À til sidene av holderen.
Følg disse instruksjonene når du installerer enheten, slik at du
oppnår best mulig ytelse og unngår skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du opplever problemer i forbindelse med
installeringen, kan du kontakte Garmin produktsupport.
®
Nødvendige verktøy
• Bor
• Borbits
◦ Bøylemontering: borbits som egner seg for overflaten og
festeanordningene
◦ Dreiemontering: Borbits på 3 mm (1/8 tommer)
◦ Innbygging: Borbits på 3 mm (1/8 tommer) og 9,5 mm (3/8
tommer)
• Stjerneskrutrekker #2
• Løvsag eller universalverktøy
• Fil og sandpapir
• Maritim tetningsmasse (valgfritt)
Hensyn ved montering
Du kan montere enheten på tre ulike måter.
Bøylefeste: Du kan montere enheten ved å bruke bøylefestet,
noe som gjør det mulig å vippe enheten.
Dreiemontering: Du kan montere enheten ved å bruke
dreiesokkelen og bøylefestet. Dette gjør det mulig å dreie og
vippe enheten. Ikke tilgjengelig på ECHOMAP Plus 90modeller.
6 Plasser holderen i bøylemonteringsbraketten Á, og stram til
bøylemonteringsknottene.
7 Koble hver kabel til en port på holderen ved hjelp av
låsebraketten eller låseringene (Installere kabler og
kontakter, side 2).
Bøylemontere en enhet med en dreiesokkel
LES DETTE
Bruk flathodete maskinbolter eller selvborende skruer til å feste
dreiesokkelen. Hvis du bruker skruer med forsenket hode, kan
du skade monteringsbraketten.
Desember 2017
190-02243-78_0B
For noen modeller kan du feste en dreiesokkel til bøylefestet,
slik at du kan dreie enheten og få flere visningsvinkler.
MERK: ECHOMAP Plus 90-modellene har ikke mulighet for
dreiesokkel.
1 Bruk dreiesokkelen À som mal, og marker tre styrehull Á.
8 Sørg for at monteringshullene på enheten er på linje med
styrehullene på malen.
9 Hvis monteringshullene på enheten ikke samsvarer med
2 Bruk en borbits på 3 mm (1/8 tommer) til å bore styrehullene.
3 Bruk de medfølgende treskruene  til å feste dreiesokkelen
4
5
6
7
til monteringsoverflaten.
Plasser bøylemonteringsbraketten à på dreiesokkelen, og
fest den ved hjelp av knotten på dreiemonteringen Ä.
Fest bøylefesteknottene Å til sidene av holderen.
Plasser enheten i bøylemonteringsbraketten, og stram til
knottene.
Koble hver kabel til en port på holderen ved hjelp av
låsebraketten eller låseringene (Installere kabler og
kontakter, side 2).
styrehullene i malen, markerer du plasseringen av de nye
styrehullene i malen din.
10 Bruk en borbits på 3 mm (1/8 tommer) til å bore styrehullene.
11 Fjern malen fra monteringsoverflaten.
12 Plasser enheten i holderen.
MERK: Du må bruke holderen og låsebraketten eller
låseringene når du innbygger enheten.
13 Hvis du innbygger enheten, vil du ikke ha tilgang til baksiden
av enheten etter at du har montert den. Du må derfor du
koble alle nødvendige kabler til holderen og sikre kablene
med låsebraketten eller låseringene før du plasserer enheten
i utsnittet (Installere kabler og kontakter, side 2).
14 Dekk til ubrukte kontakter med værdeksler for å forhindre
korrosjon i metallkontaktene (kun ECHOMAP Plus 70/90modeller).
15 Installer gummipakningen på baksiden av enheten.
Delene på gummipakningen har lim på baksiden. Husk å
fjerne beskyttelsespapiret før de festes på enheten.
Bygge inn enheten
LES DETTE
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å innebygge enheten. Det
er bare litt klaring mellom huset og monteringshullene, så hvis
du skjærer hullet for stort, kan dette påvirke enhetens stabilitet
når den er montert.
Bruk av metallverktøy, for eksempel en skrutrekker, kan skade
kantstykkene og enheten. Bruk verktøy av plast så langt det er
mulig.
Du kan bygge enheten inn i instrumentbordet ved hjelp av malen
og en festeanordning.
1 Skjær til malen, og kontroller at den passer inn der du ønsker
å montere enheten.
2 Fest malen til monteringsstedet.
3 Bruk en borbits på 9,5 mm (3/8 tommer) til å bore ett eller
flere av hullene innenfor hjørnene av streken som er angitt på
malen, for å klargjøre monteringsoverflaten for skjæring.
4 Bruk en løvsag eller en vinkelkutter, og skjær ut
monteringsoverflaten langs innsiden av streken som er angitt
på malen.
5 Plasser enheten i utsnittet for å kontrollere at den passer.
6 Bruk om nødvendig en fil og sandpapir til å endre størrelsen
på hullet.
7 Hvis enheten har kantstykker, kan du bruke et verktøy, for
eksempel en flat plastbit eller en skrutrekker, til å presse opp
hjørnene på kantstykkene À og føre verktøyet mot midten Á
for å fjerne kantstykkene.
2
16 Koble hver kabel til en port på holderen ved hjelp av
låsebraketten eller låseringene (Installere kabler og
kontakter, side 2).
17 Plasser enheten og holderen i utsnittet.
18 Fest enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende skruene.
19 Monter kantstykkene ved å klikke dem på plass rundt kanten
av enheten.
Installere kabler og kontakter
Strømkabling
1 Før strømkabelen fra braketten til båtbatteriet eller
sikringsblokken.
2 Du kan eventuelt forlenge ledningene med en ledning på
0,82 mm2 (18 AWG) eller større.
3 Koble den røde ledningen til den positive polen på batteriet
eller sikringsblokken, og koble den svarte ledningen til den
negative polen.
Kabelklemme
• Kabelklemmen brukes for NMEA 0183-enheter og til å dele
rute- og veipunktinformasjon.
• Kabelklemmen kobler enheten til strøm og NMEA 0183
enheter.
®
• Enheten har én intern NMEA 0183 port som brukes til å koble
til NMEA 0183 kompatible enheter.
• Hvis det er nødvendig å forlenge strømledningene og
jordledningen, må du bruke en ledning på 0,82 mm2
(18 AWG) eller større.
• Hvis det er nødvendig å forlenge NMEA 0183 ledningene
eller alarmledningene, skal du bruke en ledning på 0,33 mm2
(22 AWG).
2 Du kan finne ut hvilken kabel som samsvarer med hvilken
port ved å sammenligne hakket À på hver kabelkontakt med
kilen på hver port.
3 Sett inn hver av kablene i et hull i holderen, og koble hver
Element
À
Á
Â
Ã
Ledningsfunksjon
Ledningsfarge
NMEA 0183 internport Rx (inn)
Brun
NMEA 0183 internport Tx (ut)
Blå
Jord (strøm og NMEA 0183)
Svart
Kraft
Rød
kabel til en port.
MERK: Hvis du ikke setter kablene langt nok inn i holderen,
kan det hende kontaktene ikke kobles til i portene, og
enheten kan gå tom for strøm eller slutte å fungere, eller
ekkoloddfunksjonen kan slutte å virke.
4 Plasser låsebraketten Á over kablene, og skyv braketten ned
for å låse kablene på plass.
Koble til en Garmin enhet for å dele brukerdata
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på ECHOMAP
Plus 70/90-enheter. De blå og brune ledningene på de enhetene
kan bare kobles til NMEA 0183-enheter.
Du kan koble ECHOMAP Plus 60-enheten til en kompatibel
Garmin enhet for å dele brukerdata, for eksempel veipunkter.
Hvis enhetene er montert i nærheten av hverandre, kan du
koble sammen de blå og brune ledningene. Hvis enhetene er
montert for langt fra hverandre til at ledningene når hverandre,
kan du koble sammen enhetene ved hjelp av en kabel for deling
av brukerdata (010-12234-06).
1 Kontroller at begge enhetene er koblet til den samme
jordingen.
2 Gjør ett av følgende:
• Hvis enhetene er montert i nærheten av hverandre, kobler
du den blå ledningen fra den første enheten til den brune
ledningen fra den andre, og deretter kobler du den brune
ledningen fra den første enheten til den blå ledningen fra
den andre.
• Hvis enhetene ikke er montert i nærheten av hverandre,
må du skaffe deg en kabel for deling av brukerdata
(010-12234-06) og koble sammen enhetene ved å følge
instruksjonene som følger med kabelen.
3 På begge enhetene velger du Nav. info. > Administrer data
> Deling av brukerdata.
Brukerdata deles mellom tilkoblede enheter. Hvis du velger
Fjern brukerdata, fjernes data fra begge enhetene.
Koble enheten til en svinger
Du får mer informasjon om hva slags svinger du trenger for dine
behov, på www.garmin.com/transducers eller ved å kontakte en
lokal forhandler for Garmin.
1 Følg instruksjonene som fulgte med svingeren, for å
installere den på riktig måte på båten.
2 Før svingerkabelen til baksiden av enheten, og hold den
unna kilder for elektrisk interferens.
3 Koble svingerkabelen til den riktige porten på holderen.
Hvis du hører et klikk, indikerer det at låsebraketten er riktig
installert.
Koble kablene til ECHOMAP Plus 70/90-holderen
Kabelkontaktene passer bare i de riktige portene på ECHOMAP
Plus 70/90-holderen. De tilkoblede kablene holdes på plass av
låseringer.
1 Sett hver kabel inn i riktig port i holderen.
2 Vri låseringen med klokken for å feste kabelen til holderen.
Installere enheten i holderen
Når kablene er koblet til holderen, kan du raskt plassere
enheten i holderen.
1 Plasser sokkelen på enheten nederst i holderen.
2 Vipp toppen av enheten mot holderen til den festes.
Hvis du hører et klikk, indikerer det at enheten er satt ordentlig
på plass i holderen.
LES DETTE
Du må passe på at enheten sitter skikkelig på plass i holderen.
Hvis denne modellen festes med en låsebrakett, må du
kontrollere at braketten er lukket skikkelig. Hvis du hører et klikk,
indikerer det at enheten eller låsebraketten er riktig installert.
Hvis enheten ikke sitter skikkelig på plass, kan den miste
strømtilførselen. Enheten kan også falle ut av holderen og bli
skadet hvis den ikke sitter skikkelig på plass.
Fjerne enheten fra holderen
1 Trykk ned utløserspaken À på holderen til enheten utløses.
Koble kablene til ECHOMAP Plus 60-holderen
Kontaktene på kablene er laget slik at de bare passer inn i de
riktige portene på ECHOMAP Plus 60-holderen. De tilkoblede
kablene holdes på plass av en låsebrakett.
1 Skyv låsebraketten for kablene opp fra bunnen, og fjern
braketten fra holderen.
3
Element
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Beskrivelse
NMEA 2000 strømkabel
Tenningsbryter eller innebygd bryter
Strømkilde på 12 V likestrøm
NMEA 2000Terminator eller basisnettverkskabel for
NMEA 2000T-kontakt
NMEA 2000Terminator eller basisnettverkskabel for
Spesifikasjoner
Modell
Spesifikasjon
ECHOMAP Plus
60-serien
Dimensjoner for
259,2 x 160,8 x 65,2 mm
holder og
(10 3/16 x 6 5/16 x 2 9/16 tommer)
bøylefeste med
dreiesokkel (B x H
x D)
2 Vipp enheten fremover, og løft den ut av holderen.
Hensyn for NMEA 2000
®
LES DETTE
Hvis du kobler denne enheten til et eksisterende NMEA 2000
nettverk, skal NMEA 2000 nettverket allerede være koblet til
strøm. Ikke koble NMEA 2000 strømkabelen til et eksisterende
NMEA 2000 nettverk. Det skal bare være koblet én strømkilde til
et NMEA 2000 nettverk.
Hvis du kobler dette nettverket til et eksisterende NMEA 2000
nettverk eller et motornettverk fra en annen produsent, må du
montere en NMEA 2000 strømisolator (010-11580-00) mellom
det eksisterende nettverket og Garmin enhetene.
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.
NMEA 2000 enheter tapper batteriet hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
MERK: NMEA 2000 er ikke tilgjengelig på alle modeller.
Modeller som er kompatible med NMEA 2000, kan koble til et
NMEA 2000 nettverk på båten for å dele data fra enheter som er
kompatible med NMEA 2000, for eksempel sensorer eller en
VHF-radio. Nødvendige kabler og kontakter for NMEA 2000
selges separat.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products. Last ned dette dokumentet ved å gå til
www.garmin.com og velge Veiledninger på produktsiden for
enheten.
Porten som er merket NMEA 2000 på holderen, brukes til å
koble holderen til et standard NMEA 2000 nettverk.
Mål
Avstand til
nærmeste
hindring
80,0 mm (3 1/8 tommer)
Vekt
0,75 kg (1,6 pund)
Skjermstørrelse
(B x H)
137,4 x 77,3 mm
(5 7/16 x 3 1/16 tommer)
Skjermtype
WVGA
Skjermoppløsning 400 x 800 piksler
Maks. strømforbruk1
12 W
Vanlig strømforbruk på 12 VDC
(RMS)1
0,7 A
Maks. strømforbruk på 12 VDC
(RMS)1
1,25 A
Trådløse
frekvenser og
protokoller
Wi‑Fi , 2,4 GHz ved 17,2 dBm
nominell
ANT+ , 2,4 GHz ved 3,1 dBm
nominell
Bluetooth , 2,4 GHz ved
1,2 dBm nominell
®
®
®
ECHOMAP Plus
70-serien
Dimensjoner for
holder og
bøylefeste (B x H
x D)
259,4 x 154,3 x 63,2 mm
(10 3/16 x 6 1/16 x 2 1/2 tommer)
Avstand til
nærmeste
hindring
114,7 mm (4 1/2 tommer)
Vekt
0,77 kg (1,7 pund)
Skjermstørrelse
(B x H)
155,1 x 86,9 mm (6 1/8 x
3 7/16 tommer)
Skjermtype
WVGA
Skjermoppløsning 400 x 800 piksler
Element
À
Á
4
Beskrivelse
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
NMEA 2000 droppkabel
ECHOMAP Plus
90-serien
Maks. strømforbruk1
15 W, 9 W med en GT-52svinger
Vanlig strømforbruk på 12 VDC
(RMS)1
0,8 A
Maks. strømforbruk på 12 VDC
(RMS)1
1,25 A
Trådløse
frekvenser og
protokoller
Wi‑Fi, 2,4 GHz ved 18,5 dBm
nominell
ANT+, 2,4 GHz ved 1,2 dBm
nominell
Bluetooth, 2,4 GHz ved 1,0 dBm
nominell
Dimensjoner for
holder og
bøylefeste (B x H
x D)
303,3 x 177,9 x 65,1 mm
(11 15/16 x 7 x 2 9/16 tommer)
Modell
Spesifikasjon
Mål
Avstand til
nærmeste
hindring
114,7 mm (4 1/2 tommer)
Type
Vekt
1 kg (2,3 pund)
Skjermstørrelse
(B x H)
199,0 x 112,7 mm
(7 13/16 x 4 13/16 tommer)
Skjermtype
WVGA
PGN
126996 Produktinformasjon
127250 Fartøykurs
128259 Fart: Vannreferanse
128267 Vanndybde
129539 GNSS DOPer
Skjermoppløsning 400 x 800 piksler
Ekkoloddmodeller
Alle modeller
Maks. strømforbruk1
18 W
Vanlig strømforbruk på 12 VDC
(RMS)1
1A
Maks. strømforbruk på 12 VDC
(RMS)1
1,5 A
Trådløse
frekvenser og
protokoller
Wi‑Fi, 2,4 GHz ved 18,5 dBm
nominell
ANT+, 2,4 GHz ved 1,2 dBm
nominell
Bluetooth, 2,4 GHz ved 1,0 dBm
nominell
Frekvenser2
129799 Radiofrekvens, modus og strøm
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Send
126464 Gruppefunksjon for å sende og motta PGNliste
127258 Magnetisk variasjon
129025 Posisjon: Rask oppdatering
Tradisjonell: 50, 77, 83 eller
200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü: 260,
455 eller 800 kHz
CHIRP SideVü: 260, 455 eller
800 kHz
129026 COG og SOG: Rask oppdatering
129029 GNSS-posisjonsdata
129283 Kryssrutefeil
129284 Navigasjonsdata
129285 Navigasjonsrute- og veipunktinformasjon
129540 GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
Motta
127245 Ror
127250 Fartøykurs
127488 Motorparametere: Rask oppdatering
127489 Motorparametere: Dynamiske
127493 Sendeparametere: Dynamiske
Sendereffekt
(RMS)1
500 W
Dybde3
701 m (2300 fot) ved 77 kHz
127505 Væskenivå
Materiale
Polykarbonatplast
129038 AIS-posisjonsrapport klasse A
Kapslingsgrad4
IEC 60529 IPX7
129039 AIS-posisjonsrapport klasse B
Temperaturområde
Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F)
129040 Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
127498 Motorparametere: Statiske
129794 Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
Inngangsspenning Fra 9 til 18 VDC
Sikring
3 A, 125 V hurtigsikring
Trygg avstand fra
et kompass
65 cm (25,6 tommer)
129798 AIS-posisjonsrapport for SAR-luftfartøy
129802 AIS-sikkerhetsrelatert kringkastingsmelding
129808 Informasjon om DSC-anrop
130310 Miljøparametere
NMEA 2000 LEN5 1
NMEA 2000
strømforbruk5
Maksimalt 75 mA
130311 Miljøparametere (foreldet)
Minnekort
1 microSD kortspor, 32 GB
maks. kortstørrelse
130314 Faktisk trykk
Maks. antall
veipunkter
5 000
Maks. antall ruter
100
1Avhengig
av svinger- og kartplottermodell.
2Avhengig av svingerkapasitet og dybde.
3Maksimumsdybde er avhengig av svinger, vannets saltinnhold,
bunntype og andre vannforhold.
4Enheten tåler kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
5NMEA 2000 er ikke tilgjengelige i alle modeller.
NMEA 2000 PGN-informasjon
PGN
130313 Luftfuktighet
®
Maks. antall aktive 50 000 punkter; 50 lagrede spor
punkter i sporlogg
Type
Beskrivelse
126208 NMEA: Gruppefunksjon for kommando,
forespørsel og bekreftelse
Beskrivelse
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
059904 ISO-forespørsel
130576 Status for lite fartøy
Disse dataene gjelder bare for produkter som er kompatible med
NMEA 2000.
NMEA Informasjon om NMEA 0183
Type Setning
Beskrivelse
Send GPAPB
APB: Styrekurs eller sporkontroller
(autopilot), setning "B"
GPBOD
BOD: Peiling fra opprinnelsessted til mål
GPBWC
BWC: Peiling og avstand til veipunkt
GPGGA
GGA: Faste data for globalt posisjoneringssystem
GPGLL
GLL: Geografisk posisjon (breddegrad og
lengdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
GPGSV
GSV: GNSS-satellitter innenfor
rekkevidde
GPRMB
RMB: Anbefalt minimal navigasjonsinformasjon
GPRMC
RMC: Anbefalt minimum spesifikke
GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
060928 ISO-adressekrav
5
Type Setning
Beskrivelse
GPVTG
VTG: Kurs over bakken og bakkehastighet
GPWPL
WPL: Veipunktposisjon
GPXTE
XTE: Feil for kryssrute
PGRME
E: Beregnet feil
PGRMM
M: Kartdatum
PGRMZ
Z: Høyde
SDDBT
DBT: Dybde under svinger
SDDPT
DPT: Dybde
SDMTW
MTW: Vanntemperatur
SDVHW
VHW: Fart og retning i vann
Motta DPT
Dybde
DBT
Dybde under svinger
MTW
Vanntemperatur
VHW
Fart og retning i vann
WPL
Veipunktposisjon
DSC
Informasjon om Digital Selective Calling
(digitalt selektivt anrop)
DSE
Utvidet Digital Selective Calling (digitalt
selektivt anrop)
RETNING
Kurs, avvik og variasjon
HDM
Magnetisk kurs
MWD
Vindretning og vindstyrke
MDA
Sammensatt meteorologisk oversikt
MWV
Vindstyrke og -vinkel
VDM
AIS VHF-datakoblingsmelding
Du kan kjøpe fullstendig informasjon om NMEA-formatet
(National Marine Electronics Association) og tilhørende
setninger fra: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD
21146, USA (www.nmea.org)
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. ActiveCaptain™, ECHOMAP™, Garmin ClearVü™
og Garmin Quickdraw™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper.
Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
Bluetooth ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som
Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoen
er registrerte varemerker for National Marine Electronics Association. NMEA er et
registrert varemerke for National Marine Electronics Association. microSD og microSDlogoen er varemerker for SD-3C, LLC. Wi‑Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance
Corporation.
®
®
®
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising