Garmin | ECHOMAP™ Plus 63cv with Transducer | Garmin ECHOMAP™ Plus 63cv with Transducer Installationsinstruktioner

Garmin ECHOMAP™ Plus 63cv with Transducer Installationsinstruktioner
ECHOMAP™ PLUS 60/70/90
SERIES
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
Innan du monterar någon del av enheten permanent bör du
planera monteringen genom att fastställa placeringen av de
olika komponenterna.
• Monteringsplatsen måste möjliggöra tydlig uppsikt över
skärmen och åtkomst till knapparna på enheten.
• Monteringsplatsen måste vara tillräckligt stabil för att bära
upp enheten och fästet.
• Kablarna måste vara tillräckligt långa för att komponenterna
ska kunna anslutas till varandra och till strömkällan.
• För att undvika störningar mot en magnetisk kompass ska
enheten inte monteras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.
Montera enheten med fast bygelfäste
OBS!
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet. På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt
för hårt. Vi rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruvarna innan du fäster dem.
1 Välj det monteringsmaterial som är lämpligt för
monteringsytan och bygelfästet.
2 Använd bygelfästet som mall och märk ut rikthålen genom
skruvhålen.
3 Använd en borrspets som passar monteringsmaterialet och
borra de fyra rikthålen.
4 Med hjälp av det valda monteringsmaterialet sätter du fast
bygelfästet på monteringsytan.
Montera
rattarna till bygelfästet À på hållarens sidor.
5
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt ska du installera enheten i enlighet med följande
instruktioner.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.
®
Verktyg som behövs
• Borrmaskin
• Borrspetsar
◦ Bygelfäste: borrar för respektive yta samt verktyg
◦ Vridfäste: 3 mm (1/8 tum) borrspets
◦ Infälld montering: 3 mm (1/8 tum) och 9,5 mm (3/8 tum)
borrspets
• stjärnmejsel PH2
• Sticksåg eller multiverktyg
• Fil och sandpapper
• Marint tätningsmedel (valfritt)
Viktigt vid montering
Du kan montera enheten med någon av följande tre metoder.
Kulfäste: Du kan montera enheten med ett bygelfäste. Det ger
dig möjlighet att luta enheten.
Vridfäste: Du kan montera enheten med ett vridfäste och ett
bygelfäste. Det gör att du både kan rotera och luta enheten.
Ej tillgängligt på ECHOMAP Plus 90 modeller.
Försänkt montering: Du kan montera enheten på
instrumentbrädan. Det ger en mer integrerad installation.
6 Placera hållaren i bygelfästet Á och dra åt rattarna.
7 Anslut alla kablar till en port på hållaren. Använd låsfästet
eller låsringarna för att fästa kablarna till hållaren (Installera
kablar och kontakter, sidan 2).
Montera en enhet med vridbas och
bygelfäste
OBS!
Använd endast rundskallade maskinbultar eller självgängande
skruvar för montering av vridbasen. Om du använder skruvar
med försänkt skalle kan du skada monteringsfästet.
På vissa modeller går det att lägga till en vridbas till bygelfästet,
så att du kan vrida enheten och få bredare betraktningsvinkel.
December 2017
190-02243-79_0B
Obs! ECHOMAP Plus 90 modellerna har inte vridbasen som
alternativ.
1 Använd vridbasen À som mall och markera tre rikthål Á.
2 Använd en borrspets på 3 mm (1/8 tum) och borra de tre
3
4
5
6
7
rikthålen.
Med hjälp av de medföljande träskruvarna  fäster du
vridbasen på monteringsytan.
Placera bygelfästet à på vridbasen och dra åt det med ratten
till vridfästet Ä.
Montera rattarna till bygelfästet Å på hållarens sidor.
Placera enheten i bygelfästet och dra åt rattarna.
Anslut alla kablar till en port på hållaren. Använd låsfästet
eller låsringarna för att fästa kablarna till hållaren (Installera
kablar och kontakter, sidan 2).
9 Om monteringshålen på enheten inte ligger i linje med
rikthålen på mallen märker du ut placeringen för de nya
rikthålen på mallen.
10 Använd en borrspets på 3 mm (1/8 tum) och borra rikthålen.
11 Ta bort mallen från monteringsytan.
12 Placera enheten i fästet.
Obs! Du måste använda hållaren och ett låsfäste eller en
låsring när du monterar enheten infälld.
13 Om du inte kan komma åt enhetens baksida när du har
monterat den måste du ansluta alla nödvändiga kablar till
hållaren och sätta fast kablarna i låsbygeln eller låsringarna
innan du placerar enheten i utskärningen (Installera kablar
och kontakter, sidan 2).
14 För att förhindra att metallkontakterna korroderar ska du
täcka över anslutningar som inte används med väderskydd
(endast ECHOMAP Plus 70/90 modeller).
15 Montera gummipackningarna på enhetens baksida.
Gummipackningens delar har självhäftande fästen på
baksidan. Se till att dra bort skyddstejpen innan de monteras
på enheten.
Montera enheten infälld
OBS!
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för infälld montering
av enheten. Det finns endast ett begränsat utrymme mellan
höljet och monteringshålen. Om hålet görs för stort kan det
påverka enhetens stabilitet efter monteringen.
Om du använder ett metallverktyg, t.ex. en skruvmejsel, kan det
skada dekorkanterna och enheten. Använd om möjligt ett
plastverktyg.
Du kan montera enheten på instrumentpanelen med hjälp av
mallen för infälld montering och lämpligt material.
1 Beskär mallen och se till att den passar där du vill montera
enheten.
2 Fäst mallen på monteringsplatsen.
3 Förbered monteringsytan för utskärning genom att borra ett
eller flera hål vid hörnen innanför linjen på mallen. Använd en
borrspets på 9,5 mm (3/8 tum).
4 Såga ut monteringsytan med en sticksåg eller ett multiverktyg
längs med insidan av linjen på mallen.
5 Placera enheten i utskärningen för att testa passformen.
6 Fila och sandpappra hålets kanter till rätt storlek vid behov.
7 Om enheten har dekorkanter kan du använda ett verktyg,
t.ex. en platt plastbit eller en skruvmejsel, till att försiktigt
bända upp hörnen på dekorkanterna À. För verktyget mot
mitten Á för att ta bort dekorkanterna.
8 Se till att monteringshålen på enheten är i linje med rikthålen
på mallen.
2
16 Anslut alla kablar till en port på hållaren. Använd låsfästet
eller låsringarna för att fästa kablarna till hållaren (Installera
kablar och kontakter, sidan 2).
17 Placera enheten och fästet i utskärningen.
18 Fäst enheten på monteringsytan med de medföljande
skruvarna.
19 Montera dekorkanterna genom att knäppa dem på plats runt
kanten på enheten.
Installera kablar och kontakter
Koppla till ström
1 Led strömkabeln från fästet till båtbatteriet eller
säkringsplinten.
2 Förläng vid behov kablarna med en kabel på 0,82 mm2
(18 AWG) eller större.
3 Anslut den röda ledningen till batteriets eller säkringsplintens
pluspol och den svarta ledningen till minuspolen.
Kablage
• Kablaget används till NMEA 0183 enheter och till att dela
rutt- och waypointinformation.
• Med kablaget ansluts enheten till ström och till NMEA 0183
enheter.
• Enheten har en intern NMEA 0183 port som används vid
anslutning till NMEA 0183 kompatibla enheter.
• Om du behöver förlänga ström- och jordkablarna måste du
använda en kabel på 0,82 mm2 (18 AWG) eller större.
• Om du måste förlänga NMEA 0183 eller larmkablarna måste
du använda en kabel på 0,33 mm2 (22 AWG).
®
3 Tryck in varje kabel helt och ordentligt genom ett hål i fästet
Objekt
À
Á
Â
Ã
Kabelfunktion
Ledningsfärg
NMEA 0183 intern port Rx (in)
Brun
NMEA 0183 intern port Tx (ut)
Blå
Jord (ström och NMEA 0183)
Svart
Ström
Rött
och anslut varje kabel till en port.
Obs! Om kablarna inte förs in tillräckligt långt i hållaren kan
det hända att kontakterna inte kan ansluta på rätt sätt till
portarna, och enheten kan förlora kraft eller ekolod eller så
kan den sluta fungera.
Placera
låsbygeln Á över kablarna och skjut den nedåt för att
4
låsa kablarna på plats.
Ansluter till en Garmin enhet om du vill dela
användardata
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på ECHOMAP Plus
70/90 enheter. Den blå och bruna kabeln på dessa enheter kan
endast anslutas till NMEA 0183 enheter.
Du kan koppla ECHOMAP Plus 60 enheten till en kompatibel
Garmin enhet om du vill dela användardata, exempelvis
waypoints. Om enheterna har monterats nära varandra kan du
ansluta den blå och bruna kabeln. Om enheterna har monterats
för långt ifrån varandra så att kablarna inte når fram kan du
ansluta enheterna med en kabel för datadelning
(010-12234-06).
1 Kontrollera att båda enheterna är anslutna till samma jord.
2 Slutför en åtgärd:
• Om enheterna har monterats nära varandra ansluter du
den blå kabeln från den första enheten till den bruna
kabeln på den andra enheten. Sedan ansluter du den
bruna kabeln från den första enheten till den blå kabeln på
andra enheten.
• Om enheterna inte har monterats nära varandra
införskaffar du en kabel för datadelning (010-12234-06)
och sedan ansluter du enheterna enligt de instruktioner
som medföljer kabeln.
3 På båda enheterna väljer du Navigat.-info > Hantera data >
Delning av användardata.
Användardata delas mellan de anslutna enheterna. Om du väljer
Ta bort användardata tas data bort från båda de anslutna
enheterna.
Ansluta enheten till en givare
Gå till www.garmin.com/transducers eller kontakta din lokala
Garmin återförsäljare för att välja en typ av givare som är
lämplig för dina behov.
1 Följ instruktionerna som följer med givaren så att du monterar
den korrekt på din båt.
2 Led givarkabeln till baksidan av enheten, bort från källor till
elektriska störningar.
3 Anslut givarkabeln till en lämplig port på fästet.
Du hör ett klickande ljud när låsbygeln monterats korrekt.
Ansluta kablarna till ECHOMAP Plus 70/90 hållaren
Kabelkontakterna passar bara i rätt port på ECHOMAP Plus
70/90 hållaren. De anslutna kablarna hålls på plats av låsringar.
1 Sätt in varje kabel i rätt port i hållaren.
2 Vrid låsringen medurs för att låsa fast kabeln till hållaren.
Montera enheten i fästet
Efter att kablarna har anslutits till fästet går det snabbt att sätta
enheten i fästet.
1 Placera nederdelen av enheten i fästets botten.
2 Tilta den övre delen av enheten mot fästet tills den låses på
plats.
Du hör ett klickande ljud när enheten låses fast i fästet.
OBS!
Du bör se till att enheten sitter fast ordentligt i fästet. Om
modellen har en låsbygel, se till att stödet är ordentligt
fastsnäppt och stängd. Du hör ett klickande ljud när enheten
eller låsbygeln monterats korrekt. Om enheten inte sitter
ordentligt fast kan strömförsörjningen brytas. Enheten kan också
falla ur fästet och skadas om den inte är ordentligt fastsatt.
Ta bort enheten från vaggan
1 Tryck på vaggans frigöringsspak À tills enheten lossas.
Ansluta kablarna till ECHOMAP Plus 60 hållaren
Kablarnas kontakter har utformats för att bara passa i rätt portar
på ECHOMAP Plus 60 hållaren. De anslutna kablarna hålls på
plats av ett låsfäste.
1 Skjut kabellåsbygeln uppåt från botten och ta bort bygeln från
hållaren.
2 Jämför spåret på varje kabelkontakt À med utformningen på
varje port för att avgöra vilken kabel som hör till vilken port.
2 Luta enheten framåt och lyft ut den ur vaggan.
NMEA 2000 – viktigt att tänka på
®
OBS!
Om du ansluter enheten till ett befintligt NMEA 2000 nätverk
NMEA 2000 ska nätverket redan vara anslutet till en strömkälla.
3
Anslut inte NMEA 2000 strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000
nätverk eftersom endast en strömkälla bör anslutas till ett NMEA
2000 nätverk.
Om du ansluter den här enheten till ett befintligt NMEA 2000
nätverk eller motornätverk från en annan tillverkare bör du
installera en NMEA 2000 strömisolator (010-11580-00) mellan
befintliga nätverk och Garmin enheterna.
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
Obs! NMEA 2000 är inte tillgänglig på alla modeller.
NMEA 2000 kompatibla modeller kan anslutas till ett NMEA
2000 nätverk på båten så att de kan dela data från NMEA 2000
kompatibla enheter, till exempel sensorer och VHF-radio. De
nödvändiga kablarna och kontakterna till NMEA 2000 säljs
separat.
Om du inte är bekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk referens för
NMEA 2000 produkter. Om du vill hämta dokumentet går du in
på www.garmin.com och väljer Handböcker på produktsidan för
din enhet.
Den port på fästet som är märkt NMEA 2000 används för att
ansluta enheten till ett NMEA 2000 standardnätverk.
Modell
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
12 W
Typisk strömförbrukning vid 12 V DC
(RMS)1
0,7 A
Max. strömförbrukning vid 12 V DC
(RMS)1
1,25 A
Trådlösa frekvenser
och protokoll
Wi‑Fi , 2,4 GHz vid
17,2 dBm nominell
ANT+ , 2,4 GHz vid
3,1 dBm nominell
Bluetooth , 2,4 GHz vid
1,2 dBm nominell
®
®
ECHOMAP Plus 70serien
Mått på hållaren och 259,4 x 154,3 x
bygelfäste (B x H x D) 63,2 mm (10 3/16 ×
6 1/16 × 2 1/2 tum)
Avstånd till närmaste
hinder
114,7 mm (4 1/2 tum)
Vikt
0,77 kg (1,7 lb.)
Skärmstorlek (B x H)
155,1 x 86,9 mm (6 1/8
× 3 7/16 tum)
Skärmtyp
WVGA
Displayens
upplösning
400 x 800 bildpunkter
Max. effektförbrukning1
15 W, 9 W med en
GT-52-givare
Typisk strömförbrukning vid 12 V DC
(RMS)1
0,8 A
Max. strömförbrukning vid 12 V DC
(RMS)1
1,25 A
Trådlösa frekvenser
och protokoll
Wi‑Fi, 2,4 GHz vid
18,5 dBm nominell
ANT+, 2,4 GHz vid
1,2 dBm nominell
Bluetooth, 2,4 GHz vid
1,0 dBm nominell
Mått på hållaren och 303,3 x 177,9 x 65,1
bygelfäste (B x H x D) mm (11 15/16 x 7 x
2 9/16 tum)
Avstånd till närmaste
hinder
114,7 mm (4 1/2 tum)
Vikt
1 kg (2,3 lb.)
Skärmstorlek (B x H)
199,0 x 112,7 mm
(7 13/16 × 4 13/16 tum)
Tändnings- eller kabelmonterad brytare
Skärmtyp
WVGA
12 V-likströmskälla
Displayens
upplösning
400 x 800 bildpunkter
Max. effektförbrukning1
18 W
Typisk strömförbrukning vid 12 V DC
(RMS)1
1A
Max. strömförbrukning vid 12 V DC
(RMS)1
1,5 A
Trådlösa frekvenser
och protokoll
Wi‑Fi, 2,4 GHz vid
18,5 dBm nominell
ANT+, 2,4 GHz vid
1,2 dBm nominell
Bluetooth, 2,4 GHz vid
1,0 dBm nominell
Beskrivning
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
NMEA 2000 droppkabel
NMEA 2000 strömkabel
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA 2000 T-koppling
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
Specifikationer
Modell
Specifikation
Mått
ECHOMAP Plus 60serien
Mått på hållaren och
bygelfästet med
vridfäste (B x H x D)
259,2 x 160,8 x
65,2 mm (10 3/16 ×
6 5/16 × 2 9/16 tum)
4
Mått
Max. effektförbrukning1
®
ECHOMAP Plus 90serien
Objekt
Specifikation
1/
Avstånd till närmaste
hinder
80,0 mm (3
Vikt
0,75 kg (1,6 lb.)
Skärmstorlek (B x H)
137,4 x 77,3 mm (5 7/16
× 3 1/16 tum)
Skärmtyp
WVGA
Displayens
upplösning
400 x 800 bildpunkter
8
tum)
Modell
Specifikation
Mått
Ekolodsmodeller
Frekvenser2
Traditionellt: 50, 77, 83
eller 200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü:
260, 455 eller 800 kHz
CHIRP SideVü: 260,
455 eller 800 kHz
Alla modeller
Typ
Ta emot
127245 Roder
127250 Fartygets kurs
127488 Motorparametrar: Snabb uppdatering
127489 Motorparametrar: Dynamiska
500 W
Djup3
701 m (2 300 fot) vid
77 kHz
Material
Polykarbonatplast
Vattenklassning4
IEC 60529 IPX7
Temperaturområde
Från -15 till 55 °C (från
5 till 131 °F)
Inspänning
Från 9 till 18 V likström
Säkring
3 A, 125 V snabbverkande
Säkerhetsavstånd till
kompass
65 cm (25,6 tum)
129802 AIS Säkerhetsrelaterat utsändningsmeddelande
LEN5
127493 Transmissionsparametrar: Dynamiska
127498 Motorparametrar: Statiska
127505 Vätskenivå
129038 AIS klass A positionsrapport
129039 AIS klass B positionsrapport
129040 AIS klass B utökad positionsrapport
129794 AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
129798 AIS SAR, rapport om flygplansposition
129808 DSC-samtalsinformation
1
130310 Miljöparametrar
NMEA 2000
förbrukning5
Max. 75 mA
130311 Miljöparametrar (används inte längre)
Minneskort
1 microSD kortplats,
max. kortstorlek 32 GB
Max. waypoints
5 000
Max. rutter
100
Max. aktiva
spårpunkter
50 000 punkter, 50
sparade spår
130313 Fuktighet
®
1Beroende
på givare och plottermodell.
2Beroende på givarens kapacitet och djup.
3Maxdjup, beroende på givare, vattnets salthalt, bottentyp och
andra vattenförhållanden.
4Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
5NMEA 2000 finns inte på alla modeller.
NMEA 2000 PGN-information
PGN
130314 Faktiskt tryck
130576 Status för mindre farkost
Dessa data gäller endast för NMEA 2000 kompatibla produkter.
NMEA 0183 information
Typ
Mening
Beskrivning
Sända
GPAPB
APB: Kurs eller spårstyrning (autopilot),
mening ”B”
GPBOD
BOD: Riktning (ursprung till destination)
GPBWC
BWC: Riktning och avstånd till waypoint
GPGGA
GGA: GPS-fixdata
GPGLL
GLL: Geografisk position (latitud och
longitud)
GPGSA
GSA: GNSS, DOP och aktiva satelliter
GPGSV
GSV: GNSS-satelliter i sikte
GPRMB
RMB: Rekommenderad minimiinformation för navigering
GPRMC
RMC: Rekommenderat minimum för
specifika GNSS-data
GPRTE
RTE: Rutter
GPVTG
VTG: Kurs över grund och fart över
grund
GPWPL
WPL: Waypoint-plats
GPXTE
XTE: Avvikelse från utlagd kurs
PGRME
E: Beräknat fel
PGRMM
M: Kartreferens
PGRMZ
Z: Höjd
SDDBT
DBT: Djup under givare
SDDPT
DPT: Djup
SDMTW
MTW: Vattentemperatur
SDVHW
VHW: Fart genom vattnet och kurs
Beskrivning
Sända och ta emot 059392 ISO-erkännande
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
126208 NMEA: Beordra/begära/godkänna gruppfunktion
126996 Produktinformation
127250 Fartygets kurs
128259 Hastighet: I förhållande till vattnet
128267 Vattendjup
129539 GNSS DOP: Er
129799 Radiofrekvens, läge och ström
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Sända
Beskrivning
129540 GNSS-satelliter i vy
Sändningseffekt
(RMS)1
NMEA 2000
Typ
PGN
126464 Sända och ta emot PGN-lista med gruppfunktion
Ta emot DPT
Djup
127258 Magnetisk variation
DBT
Djup under givare
129025 Position snabb uppdatering
MTW
Vattentemperatur
129026 COG och SOG: Snabb uppdatering
VHW
Fart genom vattnet och kurs
129029 GNSS-positionsdata
WPL
Waypointens plats
129283 Avvikelse från utlagd kurs
DSC
Digital selektiv anropsinformation
129284 Navigationsdata
DSE
Utökat digitalt selektivt anrop
129285 Navigeringsrutt och waypointinformation
HDG
Kurs, avvikelse och variation
5
Typ
Mening
Beskrivning
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindens riktning och hastighet
MDA
Meteorologisk sammansättning
MWV
Vindens hastighet och vinkel
VDM
AIS, VHF-datalänkmeddelande
Du kan köpa fullständig information om National Marine
Electronics Associations (NMEA:s) format och meningar från:
NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. ActiveCaptain™, ECHOMAP™,
Garmin ClearVü™ och Garmin Quickdraw™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av
Garmin.
®
Märket Bluetooth och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av
sådana märken från Garmin är licensierad. NMEA , NMEA 2000 och NMEA 2000
logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics
Association. NMEA är ett registrerat varumärke som tillhör National Marine Electronics
Association. microSD och microSD logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
Wi‑Fi är ett registrerat märke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising